Page 1

УДК373 ББК 22.1Я 721 П 29

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України від 19.06.08 № 1/11-2633)

„ 4306000500-134

П -------------------------- без оголошення.

І8ІШ 978-966-2458-00-8

І8ВК 978-966-2458-65-7

О Петерсон Л. Г., 2011. О ТОВ НВП “Росток” А.В.Т ”, 2011. © ТОВ “Торговий дім “Папірус”, 2011.


Л.Г. Петерсон

Математика 1 клас 1 частина

Суми Т О В " Т о р г о в и й дім " П а п і р у с " 2011


ВЛАСТИВОСТІ П РЕ Д М ЕТ ІВ

<►

і1

З


Урок 2

4


Ж

<іс

©

Я ? (§ ^

л

л

л

с

© 3

А

/ /\)\ 'о N 0

А

V_' і>\\

5


ПШДІ

4 ) Щ о змінилося?

ша

ав


б) Зміни форму:

а) Зміни колір:

о ж (^б) Розфарбуй

— II— 1 с Ч 1

а)

11 3

1 .....

1

о о о оО© О

в) О

О V

о

ж


8


(^5) Розфарбуй:

З г < > и 2 > ^ у <2 к о к - ' /

/

А / \ \ ' N ч, / Г

/

/

/

/

ч' л

ч/ ч,

/4

9

г


Урок 5


РИБИ

Л Ґ

КОМАХИ

Розфарбуй вази однакової форми одним кольором:

ж

(2)

Зроби малюнки однаковими:

<

/ч\ /\ Ж$ ✓

^ * '

N

С

\

Т

У

\

*4 >

і. ■Г)

11


^ 2 ^ Що спільного? Щ о відмінного?

( 2 ) Згрупуй за спільною ознакою:

(З) Згрупуй фігури: а) за кольором

б) за формою

в) за розміром

©0 О

®0 ^

@ ® <5>


/ /

\ с)

N /

/

о

\ V)

Ч^*

чч

13


у ;

б)

@а)

БУ К

КУБ

Г о жо ї

=, *

ДОЛЯ

АОПІ

[П4 г) {.•о*} п

воля ТАК, НІ


( 5 ) Що змінилося? © -* ■ © ( б ) Зміни колір або форму:

^ 7 ) З ’єднай фігури з "позначками":

д

о

ж

Зроби малюнки однаковими:

<б і

*

==

• 1

/ \

1 1

4

15

Ж


б) Ґ

V

(2)

□А АО

\

(

;

Л

""

>

Дд ■О

\

^

У

V

г

■А о А ^

ДО ■А

Л

У

Розклади фігури у міш ки: а) —^ ~ ^ ^ — б)ґ

□ □

★О 3 ) а) Ґ

\

/■

л

О) г —

Ч

Ч

У

V У

)

б) Р Ж А Ф

=

ґ

@ а ) РЖ А

Ч

\

V

5) □ І І « и і Д « О а __________

16


( б ) Згрупуй фігури: а) за к о л ь о р о м

б) за формою

— Ж

Ж

Ж

д Д д

Ж

С

д Д д

в) за розміром

— Ж

Щ°

( 8)

З ’єднай фігури з "позначками":

З МІ НИЛОСЯ?

^ А & О.

^7 © ^ 0 ^ Розфарбуй:

/

/ \ с)

т

/ Ч

Ч

»

\ /

\ /

/

/ \

С)

/ \

V

)

\

/

\ /

'

\

'

/

17

С

дДд

^7)

/ \ с)

ж

-----

©

Ж


ДОДАВАННЯ у /

к =

АААІ + ГЙИ]У=ч.(ААА СУМА (результат)

СУМА (вираз)

[ААДШЯ]

к + т = [ ■■ААА]

т+к=к+т '

--------------------------------

3 ) а, ( * д - ) + ( 0 0 3 = ( * Д 0 0

ОФПАА

б )(о ¥ п )+ (А А

так, ні так, ні

4)а)(по#)+(АА +і¥ ¥ л

6 )0

4 - Х.

5

+

-.. . а) Ч— ( ___________/ МА )+(V_________ МА ^ б) ( ч о л о + ВІК + + Г

МАМА ч

V-

-4-

/\

4-

/\

18

так, ні

( ЧОЛОВІК ] так, ні


Допоможи Буратіно знайти і виправити помилки: -------- ч

— ^

/—

^

ч

/ ---------------- —

А А Р) + Г А Р ] = (А А П 0 О )

4) а)

б)

|©д] 0Д 0© а© V /ч

'

А А / '© А ©Д©©

Ч

/ \ / \ / \ 9/ \ 9

N

ч ч

г

N

/

✓ N

! 1

ч

ч ч

19

ч


ВІДНІМАННЯ Намалюй фігури, я к і залиш илися:

®(ооож У У ___

"V"

РІЗНИ ЦЯ (результат)

РІЗНИЦЯ (вираз) у V

2

ч -/

□А

ДО уу

а) ( © В А

ч -/

★★

б )(^ -^ г6 о

Ч-У.

ч^

4

так, ні

з Що змінилося?

А\

© ©

(Е )

Зміни колір і форму:

“т \

7)

х

ґ-------------------- 'Ч

(-----Ч^ ~

[ РІЧКА ) - (

РІЧ

' . М / і . К --1. г ч --іГ

20

ч ^

...

КА

так, ні


Допоможи Буратіно знайти і виправити помилки: У_У Х-У□ » ) = [Л О

□ АО N

а а р о і -Г а о

до

х^_

П ІЧ

ПІЧКА

К Іж >

^

>

| С

|

с

І

|3> |*

<

* | 4 І | ж<

V

у

----V ,----ч ЛИПА ) = (ПИ )

Гс>

--7 < ж>

г

Н<

ч

Iе, ] г— П с

^ 7 ) Зміни колір і форму: ®

© - ^ А с к

м г

- * Д (

/ • • і • і/

✓' 1

к

\!

/

• •

X; \

21

ч


Урок 13

Ч

а) © © ©

+

б)( 0 © © н и

ИЕП ) - ( и и

22

) =


'0^ Згрупуй фігури за формою та склади рівності:

Т + К = Ф

К + Т = ф

- т =Ц

/з \ /£ \ ф - к - П За якими ще ©знаками можна згрупувати ці фігури?

7)

Гра «П’ятий зайвий».

а)

б)

в)

/ / І

/

/

і

* **• -

23


Хто за ким стоїть? <§> *

(2) Розфарбуй

О О

кільця розкладеної піраміди:

( 3 ) Розфарбуй кільця складеної піраміди:

4

Г ) П орівняй фігури за кольором, розміром і формою:

д-А

©-►© 24


©

Згрупуй прапорці за кольором і склади рівності: Ч + С=П

р> Р 5"

с+ч-П п-ч-Ц п-с-П

На я к і ще групи можна розбити ці прапорці? 0 ) Постав знак «4-» або «-»:

)

(О О О -----------------------------

.— V

^ А#

, ^

(■■★★★)

(★★★] = [■■

(0000

^

)

ІОФЕХМЛ]

( 0V 0V ґ --------

^

]

---------- \

(•■ ▲ ]

V У

(0

т \

/

І

11 к

[ОООООО } ^^ [ОПП ) ---------------- -- -------------- ч

) = (★★ОО0 0 )

^ 7 ) Знайди «зайвий» предмет:

/ / А

]

Ч _/

(★★ООО )

/

--- ^ --- \ (О О О А Ф )

/

X

25


Урок 15

_УУ.

з

«>

ОО ] = >1 у

26

(( А А А О О

— ^ , ★ ★★★ ) ч

ґ


Згрупуй рибок за розміром і склади рівності:

= Р

□ □ □ Як ще можна згрупувати цих рибок? ^5^ Що змінилося?

ж ( б ) Зміни колір, форму та розмір:: Ж

(^7^ Зроби малюнки однаковими:


ОДИН - БАГАТО

^VI «гИ

(^ 2)

П О П Е Р Е Д У , П О З А Д У , М ІЖ

5) Постав

знак «4-» або «-»:

(оо)П( 999 : (00999, --- ^--00999) П (66 ] =1. 999 } --- ^--,0099911 1Г999, = оо —

,

N

/

ч

V

У

Що ти помітив? Якої рівності не вистачає?

28


Знайди ознаку групування і склади рівності:

Т + II = Ф П + Т =\2 ф

-

т

=

е

ф - II = [^

^ 7 ) Розташуй предмети в потрібних місцях: НАД ‘|Й [

7^чГ

Гч,

ш -

-

29


один •

®

ЛІВОРУЧ, ПРАВОРУЧ ПОСЕРЕДИНІ

©

ч ж с

ч

ж

ж

с

с

Розфарбуй трикутники, розташовані лівіше круга, у червоний колір, а правіше круга в синіи:

( 4 ) Згрупуй і склади рівності: ^

а

Ч>

М+ Б = К

К -М -П

Б+М = ц

К - Б - Д

—^ — ■> .— ^ — і г БУК ____/1+Г ВАР у1= ( V

ЗО

у^


ДВА і

гт •

<г^>

ґ

б) Г о * П М ~

и

+ л

л

г

1

1— ,

}а ) С Д

л

1

ґ

ч

V

а

ґ

N

V

^

/■

ч

а) 1 + □ = 2

! + != □ 2 -1 = □ V

__

^

ґ

V

^

V >

б) 2 - О ї

31

У

__

/"

> )

^ V

У N


Т РИ

1 2

3

ДОВШЕ, КОРОТШЕ, ОДНАКОВІ

2)

В ІД Р ІЗ О К і

.

•З

2

✓ ч

^.3

С ч > — □ +[ а а : ^ 7 1+ 2=□ 47 47 ґ 47 > — V А А ;] ^ 7 2 +1 = □ 4У 4У Ґ 47 "Ч — (©©©)-( ©© ) 4 7 З~2= □ 47 4У /• 4У л = (©©©)-( © ] ^ у 8-1-П г

3

я

я

'

г л

п V) +

О

у

і

Г 3

/ / /

/

3 3

32


Проведи линії:

Т) (2 ) (З

□ 2 +1= 3 1+2=0

3-2 =1 3 - 1=□ !+ □ = З

2-П =1

з-П =і

Розфарбуй різними способами:

-1

=

2

© © © © © © © о о о о о © о о о о о

і 0 9 /

<

я ' X1 2 V" У

/* ' /

1

'/!А

/чу /

33


ТОВСТІШЕ, ТОНШЕ, ОДНАКОВОЇ товщ ини

-| \ШИРШЕ, ВУЖЧЕ, 1} ОДНІЄЇ ШИРИНИ

(4)

□ +1=3

1+ П - 2 ( 5 ) Розфарбуй:

© (6 )*

0 І З ©

X

X

1 +2= 2 +1=

Ф-Т =К

3 - 1=

Ф -К -П

» -□ -

П-2-1

П-1-1

□ +2=3

3 —□ = 2

[ д ©

д А

3 —1 —1 + 2 —1 + 1 —2 + 1 = □ * ' У

1 2 3 о

А

Т+К=Ф К + Т = []

о

X

/

/ О ч✓ * Xч ‘ %/ / О /N о 1 — Зі

х/

34

0 ®


Ч О Т И РИ

1 2

3 4

ЧОТИРИКУТНИК

Згрупуй фігури за формою і склади рівності: + К -Ф 3 + 1

т

1+3 4 -3 4 -1 Як ще можна згрупувати ці фігури? Я кі рівності ти отримаєш? 4 ц /~/* / / к + т = Ф- т = Ф-К =

А

• •

т •

35


( ^ ) Згрупуй круги: а) за розміром:

О) © ^

©

в +м =к

1+3=

к -в =

4 - 1=

©

б) за кольором:

©

© ©

____

С+ 3 = к

2+2=

к- с =

4 - 2=

Чи є тут однакові рівності? Чому?

О А О 2 + і-П

О0 О0

О □ □

4 —2 = □

36

О

0

0


@

Вибери фігури з більшого міш ка: а) великі круги:

у у_____

у ; ____ _

А ©©

фігури: б) сині фі:

___________

в) маленькі трикутники: _________ ___________

ж

2 +2=

2 - 1=

4 - 1= 1+1=

1 +3 = 4 - 2=

3 +1= 4 - 3= 3 - 2=

Що змінилося? =&

' '

-ч>

чч Ч \ 7

/ / * / ~/

/

/ _ /

чч

37


числовий В ІД Р ІЗ О К +

І— І1

2

3

1

4

2

Н----- Ф 3

4

4-1 = 3

2 +1= 3

+1 2) V

З) V

Н 1

4

1

2

2

3

4

І----- 1----- 1 3

4

1 + != □

1

2

1

2

»

+

І------1

3

4

3

4

з - і =□

^ 4 ) Допоможи зайчикові потрапити додому: 2 +□ = 4

4-П=1

1+П-З

> 3+Ц=4

Заміни зірочку знаком «+» або «-»: 3*2 = 1

4*1 = 3

2*2 = 4

2*1=3

1*3=4

4*2=2

Що ти помітив?

38


Розклади яблука на тарілки у різний спосіб і склади рівності:

о о р о

оооо оооо

3 +1

(Т) Де яка піраміда?

,------ ^ ,— ^ — + Г ВАГА по V )

з:

1~ VТРИ ЗУБ У т. 2

С

Г

, — ]

Л Г ЗУБ ] — V

з: 39

Л у


1)

3-0=1

4 -□ = 1

Щ -8-1

□ +2 = 4

□ +2 = З

3 -□ = 2

«0г 1

- .4 0 *

-1 3

+

2=

2

3

2

3

з - і - і = П З —2 = □

З ) і— і— і— і1

1

4

2+1+1=□ 2

А

Н----- 1

2

4

4-1-1-1=0

4 -й + П = П

40

4


5) Намалюй: КУЛЮ

ао

КОНУС

б о®

ЦИЛІІ:[ДР


П ’Я Т Ь

1 2 3 4 5 +і

( “Г) П ’ЯТИКУТНИК

•з •4

2)

1 2 3 4 5

З ІР К А

1 III

•• ••

й> ■

т

т

42


---

Л

Л

У

V

2 + 2+1 1 НН4 2 + 3 (^0) Розклади число 5 на частини у різний спосіб: 5=0+П 5=П +П

5=□+□+□

5=□+□+□+□

5=П + П + П

б-П + П + П + П + П

ооооо 1+ 4

ооооо \ Ф \ 4, \1

ооооо 13 + 2 1

ооооо ,4

ооооо

2 + 1 +2 5 -

1

Ч

2

!

ЛІ

-

Ч

! /

*\

V

\

/ > /


Урок 27 /^1 Згрупуй а) 2 + З

фігури і запиши рівності: Т +К=Ф

2 +3

ф - Т =[ ]

5-2

4 + 1= 1+4= 5 - 4=

5 - 1=


+4

■4 1

2

3

4

І---- ► \ -----1-----1-----1

5

1

2

3

4

5-П-П 4+1-3+1= | |

2 + 1 + 2 = \| 5- 1~3=□

5-2+1-2=□

КУБ

("б ) ПАРАЛЕЛЕПІПЕД (коробка)

ПІРАМІДА

( 7 ) Розфарбуй:

/

' /

у

,

✓ / і 1

✓ у

' -

/ г

% V 1 \ V \

,

і /

1

ч

/

V

\

\

\ У

г

/ г

% \


Урок 28 С Т ІЛ Ь К И

ч^

^

ж

^

[ Ь> Ф

/ІІУ ’

,

І

( 2 ) Порівняй: ($&)

Є^) ^

<2^) і ~ —

_----------------—

в

46


=» *

Порівняй:

Розв’яж и приклади і склади рівності, я к і 'в ід с у т н і: Л 4+ і =□ 3+2=□ 5_4=□ 5- 1=□ ■4---- 1-----1-----1-----1 1

2

3

4

5

1 +3 = П

о

т~/ - /

1

2

3

4

З + 2 - 1 - 1 = [] 2- 1+3+ 1=□

4 -1 -1 -П —

І-----1-----1-----1-----1---- * 5 —4 = □

5- 3+ 2=Ц 5 Ц3 2 1

5 -8 -П 5- 2=□

і ^

/І / / /

' \

47

5


®

Порівняй: —\ /----Щ <о>

ґ—

(2) Згрупуй

трикутники і склади рівності:

ч +с =т

а)

/ ч\А

т - ч= в +м=т

б>

4 + 1= +

2+3= +

т - в=

©

Скільки трикутників сховалося в кож ній ялинці?

А

А

А

А

'

Намалюй ялинку, я к а містить 4 трикутники.

48


Заміни короткі стрілки довгими і запиш и

®

П

Т їіІД 7ТТТЛТ*! ТГТ>* В П О В ІД Ь

-1

-1

2

гсч .гП

-1

3

4

5

,___ 1

2

3

4

5

1+4=□ ( 5 ) Склади приклади за малюнками: І-----1-----Н-^Ф---- 1-----1 1

2

3

5

1

2 + 1 + 2 = [] 5-1-3 =П

6

а І

тттт

2

3

4

5

4 + 1 - 3 + 1 = [] 5 - 2 + 1 - 2 = []

Ш

Ш

ш

а

А

н З

4

^ — =2— ^ /8 * І-----1-----1-----1-----1---- Ф

ш З

49

ш


Урок ЗО

50


До числа 1 треба додати 3 одиниці. Хто я к рахував? +і 1

+2

1

1+ 2+ і|=П

і ----- 1----- 1----- 1 З 4 2

2

+1

І— 3І— І— І Ч1+ 1+ 1+ 1І=П

А .

+2 2

+3

і + з |=П

І— І— І З

1 1+2

^— і— і— і і + т У 1 2 3 4 5 залеж ить відповідь від способу обчислення? Порівняй: =» ^ ґ

<

1

[ 1

..У

Гра «П’ятий зайвий».

р ґл Щ с

яч ця 1 1 о

..// ■"/

-у/ <

і

І

І _

І

51


Б І Л Ь Ш Е , МЕ Н ШЕ

(

2)

Кого більше —горобців чи ластівок? &

& & & ____ & & _____

Зроби обчислення і перевір на числовому відрізку: 2 + 2 + 1= [] 3 - 1+ 2 = [] 5 -3 + 1= Ц 5 - 2 - 1 = [] 4+ 1-3=[] 1+ 4 - 2 = [ ] 3+ 2- 4= [] 2-1+4= [] 1+ 3+ 1= П

>< чз 1

V

>< "/

/

\7

V

52


Урок 32 Порівняй:

г

2 ) Порівняй: г

1 5

©

л

>

2

Розглянь різні способи віднімання 3 оди­ ниць від числа 5: -і -і -і -2 \

Ч

-1

*3

^5

-1

'

Ч

*2

-2

ч

ч

%

з] = П

П

5-2-1 | = Як можна відняти 3 одиниці від числа 4? Заміни зірочки знаками «+» або «-»: ^

@

г

Ч

*3

2 *2 *3 = 1

^4

5

3*2* 1 = 4

53

4 *1*2 = 1


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

2 5 - 1 3 - 8 7 , 2 5 - 1 5 -9 4 8 - 0 5 0 - 2 2 0 - 9 9 -5 9 Рах (0 5 4 2 ) 2 1 8 -6 9 3 @

(0 5 4 2 )

Е-таіІ: Ьоок@сЬегесИа.пеі


Навчальне видання

ПЕТЕРСОН Людмила Георгіївна МАТЕМАТИКА 1 клас, 1 частина Редактор Художнє оформлення Технічний редактор

Т. О. Пушкарьова. А. В. Живодьор. Л. С. Сидоренко.

Підписано до друку з готових діапозитивів 29.06.2011. Формат 84x108/16, Папір офсетний. Друк офсегниіі. Умовн.-друк. арк. 6,30. Обл.-вид. арк. 3,83. Умови, фарб.-відб. 7,93 + 1,05. Тираж 9000 прим. Вид. № 134. Зам. 841. Ціна договірна. ТОВ ^Торговий дім '‘Папірус". 40024, м. Суми, вул. СКД, 24. Тел. (0542) 78-00-78. Свідоцтво про внесення до державного реестру видавців Серія ДК № 3481 від 14.05 2009 р. Гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи за № 5.04.03/4660. З приводу замовлення та придбання літератури звертатися за адресою: ТОВ НВП “Росток” А.В.Т” 40024 м. Суми, вул. Металургів, 3 тел. (0542)25-15-94, 25-15-87.

Математика. 1 класс. Петерсон (1 часть)  

Учебник по математике для 1 класса. Петерсон (1 часть)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you