Page 1

Я £

Г. Т У Р Ч Е Н к О М. М ОРОКО

ІСТОРІЯ

УКРАЇНИ К ІН Е Ц Ь X V I I I — П О ЧАТО К X X С ТО ЛІТТЯ

П ід р у ч н и к д л я 9 к л а су з а г а л ь н о о с в іт н іх н а в ч а л ь н и х з а к л а д ів

З а т в ер д ж е н о М ін іа п е р с т в о м о с в іт и і н а у к и У країни

К и їв « Г е н е .« а »


Ь Ь К 63.3(4У кр)46 Т 8і»

Зат вердж ено М іністерством освіт и і нау ки України ігідно з рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.08.2001 р. (протокол № 8/1-19)

О р и гін а л -м ік е т виконано у вид ав ни ц тв і «П росвіта» (м. З апоріж ж я)

Т ур ч ен к о Ф .Г ., М ороко В .М . Т 80 Істо р ія У к р а їн и . К ііе ц к X V I I I почиток X X с г о л іп я : П іарум . для 0 кл. загальноосв. наеч. закл. - К .: Гепсіа. 2 0 0 4 .- 424 с.: іл ., ка р н і. К В М 966-504-064-2

і

У п ід р у ч н и к у дасться систем атизований виклад п о л ій в ' країні к ін і ія Х\'111 ст. ло початку в 1914 р. П е р ш о ї с в ію в о ї в ій н и . Виклад

м а те р іа л у в іл и о в іл а с 11 р о ї рам і і іс т о р ії У к р а їн и яля 9 кл асу, реком енлованій М ін істе рств ом о с в їіи і н а ук» У кр а їн и .

БЬК Ь3.3(4>кр)46 І* В .\ Чь 6-504-064-2

С Турченко Ф.Г.. Мороко В М . Г00І С Вндавнниїво-Гснсзііп.художнє оформлення, ілюсіраиіі. 2001


С Л О В О Д О У Ч Н ІВ Ш а н о в н і д р у з і! П е р е д в а м и - п ід р у ч н и к з і с т о р і ї У к р а їн и , я к у в и б у д е т е в и в ­ ч а т и в У к л а с і. В н ь о м у д а є т ь с я с и с т е м а т и ч н и й в и к л а д іс т о р и ч ­ н и х п о д ій , щ о в ід б у л и с я в У к р а їн і н а п р и к ін ц і X V I I I - н а п о ч а т к у X X с т . Х р о н о л о г іч н о — ц е п е р іо д в ід в т р а т и У к р а їн о ю р е ш т о к а в т о н о м ії д о п о ч а т к у в 1 9 1 4 р . П е р ш о ї с в і т о в о ї в і й н и . С в іт о в а іс т о р і я т і є ї д о б и б у л а н а п о в н е н а б у р х л и в и м и п о д і я ­ м и . В ід б у л а с я Ф р а н ц у з ь к а р е в о л ю ц ія . В е л и ч е з н и й в п л и в н а у с і сторони ж и т т я сп рав и в п р ом и сл ов и й п ер ев ор от, я к и й п р и ск ор и в с о ц іа л ь н о - е к о н о м іч н и й р о з в и т о к , д о к о р ін н о з м ін и в с о ц іа л ь н у с т р у к т у р у с у с п іл ь с т в а , в и к л и к а в д о ж и т т я н о в і с у с п іл ь н о -п о ­ л і т и ч н і р у х и . Н а п р и к ін ц і X V I I I - н а п о ч а т к у X I X с т . З а х і д н а Є в р о п а п о т р а п и л а у в и р н а п о л е о н ів с ь к и х в і й н , п р о т я г о м с т о л іт т я п р о й ш л а ч е р е з в о г о н ь д е к і л ь к о х р е в о л ю ц ій . Н а н е о с я ж н и х п р о : ' с т о р а х Н о в о г о С в іт у , в Л а т и н с ь к ій А м е р и ц і в и р о с т а л и с а м о с т ій н і д е р ж а в и , у П і в н іч н і й А м е р и ц і , п р о й ш о в ш и ч е р е з в и п р о б у в а н н я г р о м а д я н с ь к о ю в ій н о ю , п о ч а л и с т р ім к и й р о з б і г С п о л у ч е н і Ш т а ­ т и . Н е л и ш е д р а м а т и ч н о ю , а й п о -с п р а в ж н ь о м у за х о п л ю ю ч о ю б у л а іс т о р і я X I X с т . у ін ш и х ч а с т и н а х с в і т у . Н а ф о н і б у р х л и в и х з и ін , я к і о х о п и л и Є в р о п у , зд а в а л о ся , щ о в У к р а їн і іс т о р ія з у п и н и л а с я , щ о в н і й н іч о г о в а ж л и в о г о н е в і д б у ­ в а єт ь ся , щ о в о н а п р и м и р и л а ся з д о л е ю к р а їн и , я к у п о зб а в и л и м а й б у т н ь о г о . А л е т о б у л о о б м а н л и в е в р а ж е н н я . В и д а т н и й н ім е ц ь ­ к и й ф іл о с о ф Г о т ф р ід Г е р д е р , п о д о р о ж у ю ч и У к р а їн о ю , з р о б и в т а к и й з а п и с у с в о є м у щ о д е н н и к у : « У к р а їн а с т а н е н о в о ю Г р е ц іє ю - в ц ій .к р а їн і ч у д о в и й к л ім а т , щ е д р а з е м л я , і ї ї в е л и к и й м у з и ч н о о б д а р о ­ в а н и й н а р о д п р о к и н е т ь с я к о л и с ь д л я н о в о г о 'ж и т т я * . І с п р а в д і, у X I X с т . У к р а їн а , п р и с т о с о в у ю ч и с ь д о в и м о г ч а с у , п е ­ р е ж и в а л а с к л а д н и й п р о ц е с в н у т р іш н ь о ї е в о л ю ц ії . Х о ч п о в іл ь н іш е , н і ж у з а х ід н о є в р о п е й с ь к и х к р а ї н а х , в о б о х ї ї ч а с т и н а х - р о с ій с ь к ій і а в с т р ій с ь к ій - в ід б у в а в с я п р о м и с л о в и й п е р е в о р о т , в п р о в а д ж у в а л а ­ с я р и н к о в а е к о н о м ік а , в и н и к а л и н о в і с о ц іа л ь н і в е р с т в и . У к р а їн с ь к е н а с е л е н н я т о д і п о т р а п и л о в у м о в и р и н к о в и х в і д н о с и н і з а з н а л о їх г л и б о к о г о , б л а г о т в о р н о го в п л и в у . Р и н о к р о б и в л ю д е й ін іц іа т и в н і­ ш и м и , д и н а м іч н іш и м и , п о р о д ж у в а в н о в і ін т е р е с и , п р о б у д ж у в а в п о ­ ч у т т я л ю д с ь к о ї і н а ц іо н а л ь н о ї г ід н о с т і, ш т о в х а в н а б о р о т ь б у з а в д о с ­ к о н а л е н н я с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о ж и т т я . З а б и т е , н е п и с ь м е н н е у к ­ р а їн с ь к е н а с е л е н н я п е р е т в о р ю в а л о с я н а у к р а ї н с ь к у н а ц і ю з у с ім а т и м и о з н а к а м и , я к і х а р а к т е р и з у в а л и ін ш і є в р о п е й с ь к і с п іл ь н о т и . І ц е в у м о в а х , к о л и у к р а їн ц ів в с ім а м о ж л и в и м и с п о с о б а м и п р и м у ш у ­ в а л и з а б у т и с в о є м и н у л е , н а м а г а л и с я в и т р а в и т и з і с в і д о й о с т і в ід ч у т ­ т я у к р а їн с ь к о с т і. П р о т е м а р н о . Н е в и п а д к о в о , щ о с а ^ е у X I X с т . З


н а р о д и л и с я р я д к и у к р а їн с ь к о г о н а ц іо н а л ь н о г о г ім н у : « Щ е н е в м е р ­ л а У к р а їн и і с л а н а , і п о л я , щ е н а м , б р а т т я м о л о д ії, у с м іх н е т ь с я д о л я Н а п о ч а т к у X X с т . к іл ь к іс н і з м і н и , н а р е ш т і, п р и в е л и д о я к іс н и х : у к р а ї н с ь к и й н а р о д с т в о р и в п о л іт и ч н і п а р т ії і р о з п о ч а в в ід к р и т у б о ­ р о т ь б у з а в ід р о д ж е н н я с в о є ї д е р ж а в и . Б е з ц іє ї б о р о т ь б и , без н а п р у ж е н о г о п о ш у к у в л а с н о г о , у к р а їн с ь к о г о ш л я х у в іс т о р ії н е б у л о б су ч а сн о ї У к р а їн с ь к о ї д ер ж ав и .

П р о т е , я к у м и н у л о м у с т о л іт т і т о р у в а в с я н ел ег к и й ш л я х д о с в о б о д и , в а м і р о з п о в іс т ь ц е й п ід р у ч н и к . Х о ч е м о д а т и д е к іл ь к а п о р а д щ о д о р о б о т и з п ід р у ч н и к о м . К о ж н и й н ов и й й о го параграф п оч и н аєт ься р убр и к ою « З га д а й т е» , я к а м іс т и т ь д е к і л ь к а з а п и т а н ь з м а т е р іа л у п о п е р е д н іх п а р а г р а ф ів з іс т о р і ї У к р а їн и д л я 8 к л а с у а б о ж к у р с у в с е с в іт н ь о ї іс т о р ії. В ід п о в ід ь н а н и х з н а ч н о п о л е г ш и т ь з а с в о є н н я н о в о г о м а т е р іа л у . П іс л я ц и х з а п и т а н ь ід е к о р о т к а в с т у п н а ф р а з а , у я к і й д а є т ь с я з а г а л ь н а х а р а к т е р и с т и к а м а т е р і а л у , щ о м іс т и т ь с я в п а р а г р а ф і, в к а з у є т ь с я н а й о г о зн а ч е н н я д л я р о з у м ін н я т е м и . К о ж е н п а р а г р а ф п і д р у ч н и к а м іс т и т ь т а к о ж д о б і р к у д о к у м е н ­ т а л ь н и х м а т е р іа л ів , о п р а ц ю в а н н я я к и х с п р и я т и м е п о г л и б л е н н ю зн а н ь т е м и , щ о ви вчається. Н а р е ш т і , ви п о б а ч и т е , щ о д е я к і з з а п и т а н ь і з а в д а н ь у п і д р у ч ­ н и к у п о з н а ч е н і з і р о ч к о ю . Ц е — з а п и т а н н я ч и з а в д а н н я п ід в и щ е ­ н о ї с к л а д н о с т і, і п ід г о т о в к а в і д п о в і д е й н а н и х п о т р е б у є д о д а т к о ­ в о ї р о б о т и , у т о м у ч и с л і і з д о п о м і ж н о ю л іт е р а т у р о ю . Б а ж а є м о у с п і х і в у з а е з о є н н і м а т е р іа л у п ід р у ч н и к а ! П р о ф есо р Ф едір Т у р ч е п к о , д о ц е н т В а л е р ій М о р о к о


ВСТУП § 1. З а г а л ь н а х а р а к т е р и с т и к а у к р а їн с ь к и х зе м е л ь н а п р и к ін ц і X V I I I в п ер ш ій п о л о в и н і X I X ст. З га д а й т е: І. Коли б ула л ік від о ва н а Г ет ьм ан щ и н а і зруй н о­ в а н а З а п о р о з ь к а С іч ? 2 . Д о с к л а д у я к и х д е р ж а в б у л и в к л ю ­ ч ен і у к р а ї н с ь к і з е м л і, щ о н а л е ж а л и П о л ь щ і д о її п о д іл ів? 3. Я к і з е м л і б у л и в к л ю ч е н і д о с к л а д у Р о с і й с ь к о ї і м п е р і ї п і с л я р о с і й с ь к о - т у р е ц ь к и х в і й н д р у г о ї п о л о в и н и X V I I I с т .? Л і к в і д а ц і я а в т о н о м і ї У к р а їн и , з а в е р ш е н н я ї ї р о з п о д і л у м іж с у с ід н ім и д е р ж а в а м и п о з б а в и л и у к р а їн с ь к и й н а р о д б у д ь -я к и х л е г г л ь н и х м о ж л и в о с т е й в п л и в а т и н а св о ю д о л ю . Р о з г о р н у в с я т р и в а л и й п р о ц е с п ід п о р я д к у в а н н я п р и ­ р о д н и х б а г а т с т в і л ю д с ь к и х р е с у р с ів У к р а їн и е к о н о м і ч ­ н и м , п о л іт и ч н и м і в ій с ь к о в и м п о т р е б а м Р о с і ї і А в с т р ії.

1. Інтеграція українських земель до Російської та А встрійської імперій П іс л я р о с ій с ь к о - т у р е ц ь к и х в і й н д р у г о ї п о л о в и н и X V I I I с т . і т р ь о х п о д іл ів П о л ь щ і у к р а їн с ь к і з е м л і о п и н и л и с я у с к л а д і д в о х д е р ж а в - Р о с ій с ь к о ї т а А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ій . Р о с і ї н а л е ж а л и Л і в о ­ б е р е ж н а У к р а їн а , С л о б о ж а н щ и н а , П р п п о б е р е ж ж м і П і в д е н н а , а б о С т е п о в а У к р а їн а . Д о А в с т р ії в і д ій ш л и Г а л и ч и н а , Б у к о в и н а і З а ­ карпаття. У р я д и о б о х ім п е р ій - А в с т р ій с ь к о ї і Р о с і й с ь к о ї - н а м а г а л и с я з р о б и т и ц і з е м л і с в о їм и н е в ід ’є м н и м и т е р и т о р і я м и . З ц і є ю м е т о ю в о н и п р а г н у л и л ік в ід у в а т и о с о б л и в о с т і ї х п о л іт и ч н о г о , е к о н о м і ч ­ н о г о , а в п е р с п е к т и в і - і к / л ь т у р н о г о ж и т т я . Р о с ій с ь к а і а в с т р ій с ь к а к о л о н іа л ь н а п о л іт и к а X V II I - п о ч а т к у X X с т . б у д у в а л а с я н а т р ь о х в з а є м о п о в ’я з а н и х п р и н ц и п а х : 1) у н і ф і к а ц і ї - з в е д е н н я р із н о м а н і т н и х п р о я в ів ж и т т я в р із н и х н а ц іо н а л ь н и х р а й о н а х д е р ж а в и д о є д и н и х , з а т в е р д ж е н и х ім п е р ­ с ь к о ю в л а д о ю з р а з к ів ; 2 ) б ю р о к р а т и з а ц і ї - п о с и л е н н я р о л і ч и н о в н и к ів , з а д о п о м о ­ г о ю я к и х ім п е р с ь к і у р я д и у п р а в л я л и н а с е л е н н я м , п о з б а в л я ю ч и й о г о б у д ь - я к и х е л е м е н т ів с а м о в р я д у в а н н я ;

5


3) д е н а ц і о н а л і з а ц і ї - н а с а д ж е н н я м о в и п а н у ю ч о ї н а ц і ї, п о г л и ­ н а н н я н а ц іо н а л ь н и х к у л ь т у р к у л ь т у р о ю ім п е р с ь к о ї н а ц ії. В с е ц е в к о м п л е к с і ( с у м і ) н а з и в а ю т ь п р о ц е с о м ін т е г р а ц і ї ( в ід ІПІЄ£ЄГ - ц і л и й ) . К ін ц е в с ю м е т о ю п о л іт и к и і н т е г р а ц і ї, я к у п р о в о ­ д и л и у р я д и Р о с і ї і А в с т р ії, б у л а л ік в ід а ц і я н а ц іо н а л ь н о ї с а м о б у т ­ н о с т і у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , з н и щ е н н я б у д ь - я к и х п р о я в ів й о г о о п о р у ім п е р с ь к о м у в л а д а р ю в а н н ю .

2. А дм іністративно-територіальний устрій т а регіон альн и й поділ українських зем ель у скл ад і Російської ім перії П е р ш и м к р о к о м н а ш л я х у ін т е г р а ц ії у к р а їн с ь к и х зе м ел ь до с к л а д у і м п е р і ї б у л о в в е д е н н я н а н и х є д и н о ї с и с т е м и у п р а в л ін н я , її у н іф ік а ц ія . Н а в с і п і д р о с ій с ь к і т е р и т о р і ї У к р а їн и б у л о п о ш и р е н о з а г а л ь н о ім п е р с ь к и й а д м ін іс т р а т и в н и й у с т р ій . В р е з у л ь т а т і в о н и в и я в и л и ­ с я п о д і л е н и м и н а д е в ' я т ь г у б е р н і й - п о т р и в к о ж н о м у р е г іо н і: Х а р к ів с ь к а , Ч е р н іг ів с ь к і» і П о л т а в с ь к а - н а С л о б о ж а н щ и н і і Л і в о ­ б е р е ж ж і ; К и їв с ь к а , П о д іл ь с ь к а і В о л и н с ь к а - н а П р а в о б е р е ж ж і; К а т е р и н о с л а в с ь к а , Х е р с о н с ь к а і Т а в р ій с ь к а - в П ів д е н н ій ( С т е ­ п о в ій ) У к р а їн і . В с я а д м ін іс т р а т и в н о - в и к о н а в ч а в л а д а в г у б е р н ія х з д і й с н ю в а ­ л а с ь г у б е р н а т о р а м и , я к и х п р и з н а ч а в ім п е р а т о р . У с в о ю ч е р г у , г у б е р н ії д і л и л и с я н а п о в іт и , н а ч о л і я к и х с т о я л и с п р а в н и к и . Х а р а к т е р н о , щ о ч а с т и н а с у ц іл ь н о з а с е л е н и х у к р а їн ц я м и з е ­ м е л ь о п и н и л а с я з а м е ж а м и д е в ’ я т и у к р а ї н с ь к и х г у б е р н ій . У к р а ї­ н ц я м и б у л и з а с е л е н і в е л и к і р а й о н и К у б а н і , В ій с ь к а Д о н с ь к о г о , В о р о н і ж ч и н и , К у р с ь к о ї, Г р о д н е н с ь к о ї, М о г и л ів с ь к о ї г у б е р н ій і ч а с т и н а Б е с с а р а б ії . Т а к и м ч и н о м , а д м ін іс т р а т и в н о - т е р и т о р іа л ь ­ н и й П О Д ІЛ у Р о с ій с ь к ій ім п е р ії н е п р и х о в у в а в г е о г р а ф і ю н а ц і о ­ н а л ь н о г о р о з с е л е н н я . У ц ь о м у п р о я в л я л а с я ім п е р с ь к а п о л іт и к а ц а р и з м у , с п р я м о в а н а н е п о с и л е н н я п о л іц е й с ь к о г о к о н т р о л ю н а д н а с е л е н н я м і п р и с к о р е н н я з р о с і й щ е н н я у к р а їн ц ів .

3. А дм іністративно-територіальний устрій т а регіональний поділ українських зем ель у скл ад і А встрійської імперії В и х о д я ч и з ім п е р с ь к и х ін т е р е с ів , А в с т р ія з а к р іп и л а ш т у ч н о н а с а д ж е п у ін о з е м н и м и п о н е в о л ю в а ч а м и в п о п е р е д н і с т о л і т т я п о л іт и к о - а д м ін іс т р а т н в н у р о з ч л е н о в а н іс т ь з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь . З а к а р п а т т я з а л и ш а л о с я у с к л а д і У г о р с ь к о г о к о р о л ів с т в а , я к е б у л о ч а с т и н о ю А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії . Г а л и ч и н а р а з о м з д е я к и м и п о л ь с ь -

6


н и м и з е м л я м и б у л а в и д іл е н а в о к р е м и й к р а й з ц е н т р о м у Л ь в о в і « К о р о л ів с т в о Г а л и ч и н и т а Л о д о м е р і ї » . Т а к в о ф і ц і й н и х п а п е р а х н а з и в а л и т е р и т о р ію к о л и ш н ь о г о Г а л и ц ь к о - В о л и н с ь к о г о к н я з і в с т ­ в а . С х ід н а , у к р а ї н с ь к а ч а с т и н а к р а ю п о д і л я л а с я н а 1 2 о к р у г ів . Д о 1 8 4 9 р . н а п р а в а х о к р е м о г о о к р у г у д о с к л а д у ц ь о г о « к о р о л ів ­ с т в а * в х о д и л а Б у к о в и н а , н а д а л і в о н а с т а л а о к р е м о ю п р о в ін ц і є ю . А д м ін іс т р а т и в н у в л а д у в Г а л и ч и н і з д ій с н ю в а в г у б е р н а т о р , я к о г о п р и з н а ч а в ім п е р а т о р і я к и й с в о є ю р е з и д е н ц і є ю м а в Л ь в ів . Т у т б у л о до зв о л ен о ск л и к а т и сей м , а л е д о н ього о б и р а л о ся л и ш е д в ор я н ст в о т а в е р х ів к а д у х о в е н с т в а . Я к і в ц а р с ь к ій Р о с ії , в А в с т р ій с ь к ій ім п е р ії а д м ін іс т р а т и в н о - т е ­ р и т о р іа л ь н и й п о д іл н е в р а х о в у в а в г е о г р а ф ію т е р и т о р іа л ь н о г о р о з ­ с е л е н н я у к р а їн ц ів . Д о с к л а д у « К о р о л ів с т в а Г а л и ч и н и т а Л о д о м е р ії»

в х о д и л а в с я Г а л и ч и н а - я к з а с е л е н а п е р е в а ж н о у к р а їн ц я м и с х ід н а її ч а с т и н а , т а к і з а х і д н а , д о б іл ь ш іс т ь н а с е л е н н я с т а н о в и л и п о л я к и . П ів н іч н а ч а с т и н а Б у к о в и н и в и р із н я л а с я п е р е в а ж а ю ч и м у к р а їн с ь к и м н а с е л е н н я м , а п ів д е н н а - р у м у н с ь к и м . А в с т р ій с ь к и й у р я д с т в о р ю ­ в ав у м о в и д л я п р о т и с т о я н н я у к р а їн ц ів з п о л я к а м и і р у м у н а м и , с п о ­ д ів а ю ч и с ь , щ о ц е п о с л а б и т ь а в с т р о - у к р а їн с ь к і с у п е р е ч н о с т і. В и сн овк и та у загал ь н ен н я Р о с ій с ь к а і А в с т р ій с ь к а і м п е р і ї , д о с к л а д у я к и х п і с л я т р ь о х п о д іл ів П о л ь щ і і р о с ій с ь к о - т у р е ц ь к и х в ій н у в і й ш л и н о в і з е м л і У к р а їн и , в п р о в а д и л и н а п і д в л а д н и х ї м т е р и т о р і я х н о в и й а д м і ­ н іс т р а т и в н о - т е р и т о р іа л ь н и й у с т р і й , п о к л и к а н и й з б е р е г т и п о л і­ ц ей с ь к и й к о н т р о л ь н а д н а с е л е н н я м і з а б е з п е ч и т и л ік в ід а ц ію й о г о н а ц іо н а л ь н и х о с о б л и в о с т е й . У с ім а с ф е р а м и ж и т т я к е р у в а л и д е р ­ ж а в н і ч и н о в н и к и . Л и ш е у Г а л и ч и н і а в с т р ій с ь к і в л а с т і д о з в о л и л и О б и р ати КраЙ О ВИ Й СеЙМ , Я К И Й СКЛадаВСЯ З Ш Л Я Х Т И Т а ВИЩ ОГО Д у ­ х о в е н с т в а і в и р іш у в а в д р у г о р я д н і м іс ц е в і с п р а в и . О б и д в і ч а с т и н и У к р а їн и б у л и о б ’є к т а м и н а ц іо н а л ь н о г о і с о ц і а л ь н о г о г н о б л е н н я . О б и д в і ім п е р ії п р а г н у л и ін т е г р у в а т и у к р а ї н с ь к і з е м л і , з р о б и т и їх с в о їм и н е в ід ’є м н и м и т е р и т о р ія м и . Р а з о м з т и м т е р и т о р іа л ь н і з м ін и о с т а н н іх д е с я т и л і т ь X V I I I с т . б у л и н а к о р и с т ь у к р а їн ц ів . П л о щ а ї х р о з с е л е н н я з б і л ь ш и л а с я за р а х у н о к п ів д е н н и х і п і в д е н н о - с х ід н и х п р и ч о р н о м о р с ь к и х з е м е л ь , щ о п е р е й ш л и п іс л я р о с ій с ь к о - т у р е ц ь к и х в ій н д о с к л а д у Р о с ій с ь ­ к о ї ім п е р ії і з а с е л я л и с я п е р е в а ж н о у к р а ї н ц я м и . К р и в а в і в і й н и , щ о д е к іл ь к а с т о л іт ь в е л и с я н а у к р а ї н с ь к и х з е м л я х , с п у с т о ш у ю ­ ч и і о б е з л ю д н ю ю ч и ї х , в ід ій ш л и у м и н у л е . М о ж л и в о с т і д л я з б е ­ р е ж е н н я і р о з в и т к у у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , я к о к р е м о ї е т н іч н о ї с п іл ь н о ­ т и , п о л іп ш и л и с я .

7


8

Карга

1. Українські землі у складі Російської імперії, 1783 — 1914 рр.


9

Карта 2. Українські землі у складі Австрійської імперії.

1772-1914

рр.


П еревірте себе 1. Н а я к и х п р и н ц и п а х б у д у в а л а с я р о с і й с ь к а і а в с т р і й с ь к а к о л о ­ н іа л ь н а п о л іт и к а в У к р а їн і? 2. Я к і у к р а ї н с ь к і з е м л і , щ о в х о д и л и д о с к л а д у Р е ч і П о с п о л и т о ї , в і д і й ш л и п і с л я п о д і л і в ц і є ї д е р ж а в и д о А в с т р і ї , а я к і д о Р о сії? В и к о р и с т а й т е к а р т у І і к а р т у 2. 3. Р о з к а ж іт ь п ро а д м ін іс т р а т и в н о т е р и т о р іа л ь н и й у с т р ій т и р е­ г і о н а л ь н и й п о д і л у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь у с к л а д і і н о з е м н и х держ ав. В и к о р и с т а й т е к а р т у І і к а р т у 2. * 4 . П о р ів н я й т е н а к а р т а х І і 2 е т н іч н і к о р д о н и У к р а їн и з адм ін і с т р а т и в н и м и к о р д о н а м и губ ер н ій Р о сій ськ о ї ім перії і кордон ам и у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь А в с т р і й с ь к о ї ім п е р і ї. З р о б і т ь в и с н о в о к .

Д окументи та м атеріали 1. Іс т о р и к Р о м а н Ш п о р л ю к п р о р о з ш и р е н н я у к р а їн с ь к о ї е т н іч н о ї т е р и т о р ії в д р у г ій п о л о в и н і X V III ст. Т е ри тор іа льні зд о б утки Р о с ії у р а й о н і Ч о р н о го м о ря X V III ст. р е во л ю ц і­ о н ізув ал и політичну й істози чн у ге о гр а ф ію У кр а їн и ... Згадані геополітичні ріш ення створили передумови дл я великих м іграцій­ н и х процесів, а ці процеси, св о єю ч е р го ю , витворили нову укра їнську етнічну територію , я ка не мала предеденту в усій попередній істо р ії українського етно­ су. З овсім с е р й о з н о м ож на го в о р и ти п р о виникнення н о во ї У кр а їн и , істотно в ідм інної в ід істор и ч ної тер ито рії укр а їн сь ко го поселення і в ід усіх державмоад м іиістративних структур, у яких українці ж или в минулому. В аж ко знайти в Є вропі щ ось подібне д о того, я к українці змінили своє населення після 1750 р. Джерело: Шпорлюк Роман. Українське національне відродження в контексті європейської історії иіицо XVIII — пл-іятку XIX століття// Україна. Наука і культура. Випуск 25. - К.. 1991. - С.162.

З ап и тан н я і завдання 1. Н а з в і т ь т е р и т о р і ї , щ о в р е з у л ь т а т і р о с і й с ь к о т у р е ц ь к и х вій н у в і й ш л и д о с к л а д у Р о с ії, а з ч а с о м б у л и з а с е л е н і у к р а ї н ц я м и . 2. Я к в и р о з у м і є т е с л о в а Р о м а н а Ш п о р л ю к а про в и н и к н е н н я в другій п оло ви н і X V I I I с т . « нової У країн и 3. С п и р а ю ч и сь н а ви с н о в о к Р о м а н а ІІІпорлю ка і на м а т ер іа л и к а р ­ т и 3. п р о а н а л і з у й т е е т а п и з а с е л е н н я т е р и т о р і ї У к р а ї н и . О с о б ­ л и в у у в а г у зве р н іт е на о с т а н н і ет ап и.

10


Словник термінів А д м ін іс т р а т и в н о -т е р и т о р іа л ь н и й у с т р ій - си сте м а т е р и т о р іа л ь н о ї о р г а н і­ з а ц ії д е р ж а в и , ні) о с н о в і я к о ї у т в о р ю ю т ь с я і д ію т ь о р га н и д е р ж а в н о ї влади і у п р а в л ін н я . Г е о п о л іт и к а т е о р ія , я к а вСачас у п о л іт и ц і (го л о в н и м ч и н о м з о в н іш н ій ) т і с ї ч и І н ш о ї д е р ж а в и в и з н а ч а л ь н у р о л ь г е о г р а ф іч н и х ф а к т о р ів : п р о с т о р о в е р о з т а н і у на н ія к р а їн и , р о з м ір т е р и т о р ії, н а я в н іс т ь ч и в ід с у т н іс т ь (о б м е ж е н іс т ь ) п р и р о д н и х р е с у р с ів , к л ім а т , к іл ь к іс т ь і гу с т о т у н а се л е н н я т о щ о . Д е м о гр а ф ія - н а у к а п р о на ро д о н а се л е н н я. Е т н іч н и й - з в 'я з а н и й з н а л е ж н іс т ю д о т о г о ч и ін ш о г о н а р о д у (е т н о с у ). Е т н іч н и й с к л а д н а с е л е н н я - с к л а д н а с е л е н н я на н а ц іо н а л ь н іс т ю . Л е г а л ь н и й - ( в ід сл ова Іе х - з а к о н ) з а к о н н и й , т а к и й , щ о в ід б у в а є т ь с я і» р а м к а х іс н у ю ч и х п р а в и л , р о з п о р я д ж е н ь і з а к о н ів . М е т р о п о л ія - п а н у ю ч а д е р ж а в а , я к і й н а л е ж и т ь з а л е ж н а к р а їн а . М іг р а ц ія

п е р е се л е н н я , п е р е м іщ е н н я н а сел ен ня.

Р е г іо н - о б л а с т ь , р а й о н , ч а с т и н а к р а їн и , щ о в ід р із н я є т ь с я в ід ін ш и х п е в н и м и п р и р о д н и м и , е к о н о м іч н и м и ч и ін ш и м и о с о б л и в о с т я м и .

К а р т а 3. Етапи заселення України


§ 2. З а г а л ь н а х а р а к т е р и с т и к а с т а н о в и щ а н а с е л е н н я У к р а їн и н а п р и к ін ц і X V III — в п е р ш ій п о л о в и н і X IX ст. З гадай т е: / . Я ш м б у в е т н іч н и й с к л а д н асел ен н я зем ель, щ о в х о д я т ь до с к л а д у с у ч а с н о ї У к р а їн и , у другій п о л о ви ­ н і X V I I I с т .? 2 . В ч о м у п о л я г а л а с у т ь п о л і т и к и Р о ­ с ій с ь к о ї ім п е р ії щ о д о у к р а їн с ь к о г о н а с е л е н н я в д р у гій по­ л о в и н і X V I I I с т .? Р о с ій с ь к а і А в с т р ій с ь к а д е р ж а в и , д о с к л а д у я к и х в х о д и л а У к р а їн а , п р о в о д и л и п о в ід н о ш е н н ю д о ї ї н а с е л е н н я в е л и ­ к о д е р ж а в н у ім п е р с ь к у п о л іт и к у . П р а г н у ч и о с л а б и т и о п ір к о р ін н о г о н а с е л е н н я , в о н и з д о п о м о г о ю п е р е с е л е н с ь к о ї п о л іт и к и « р о з б а в л я л и » й о г о п р е д с т а в н и к а м и ін ш и х н а ­ р о д ів , р о з п а л ю в а л и м іж н а ц іо н а л ь н і с у п е р е ч н о с т і.

1. Ч исельність населення т а його етнічний склад Н а к і н е ц ь X V I I I с т . в У к р а їн і п р о ж и в а л о п о н а д 1 0 м л н . о с іб . Н а п ід п о р я д к о в а н и х Р з с ії у к р а їн с ь к и х т е р и т о р ія х б у л о 7 ,8 м л н . ж и т е л і в , н а у к р а ї н с ь к и х т е р и т о р і я х А в с т р ії - 2 , 2 м л н . З а ч и с е л ь ­ н іс т ю й т е р и т о р і є ю , я к у з а й м а л и , у к р а ї н ц і н а л е ж а л и д о н а й б іл ь ­ ш и х н а р о д ів Є в р о п и . Ч и с е л ь н іс т ь н а с е л е н н я н а у к р а їн с ь к и х з е м ­ л я х п р отягом X IX ст. ш ви дк о зр остал а і ск л адал а в сер еди н і ст о ­ л іт т я 2 0 м л н ., н а п р и к ін ц і с т о л іт т я - 3 6 м л н . Р і с т н а с е л е н н я У к р а їн и с у п р о в о д ж у в а в с я іс т о т н и м и з м ін а м и ЙОГО РТНІЧНОГО с к л а д у . Я к щ о н я п р и к ін ц і X V III с т . ня п ід р о с ій с ь ­ к и х з е м л я х У к р а їн и 8 9 ,0 % н а с е л е н н я с т а н о в и л и у к р а їн ц і, т о ч е ­ р е з с т о р о к і в ч а с т к а у к р а ї н ц ів з н и з и л а с я д о 7 2 , 6 % . П р и ч и н о ю ц ь о г о б у л а а н т и у к р а ї н с ь к а м і г р а ц і й н а ( п е р е с е л е н с ь к а ) п о л іт и к а Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї , с п р я м о в а н а п а п о с и л е н н я к о п т р о л ю н а д У к ­ р а їн о ю . В н а с л ід о к ц і є ї п о л іт и к и в ід с о т о к р о с ія н , є в р е їв т а п р е д ­ с т а в н и к ів ін ш и х н а ц іо н а л ь н о с т е й в У к р а їн і з б іл ь ш и в с я д о 2 7 ,4 % . Р о с і я н и р о з с е л я л и с я п о в с іх р е г іо н а х У к р а їн и , а л е , г о л о в н и м ч и н о м , у м іс т а х . Д л я е в р е їв ц а р с ь к и й у р я д в п р о в а д и в т а к з в а н у с м у г у о с і д л о с т і , з а б о р о н и в ш и їм п е р е с е л я т и с я н а с х і д з а т е р и т о ­ р ію к о л и ш н ь о ї Р е ч і П о с п о л и т о ї ( в ід п о в ід н о . Л і в о б е р е ж ж я п о т р а ­ п и л о у з о н у с м у г и , а С л о б о ж а н щ и н а б у л а п о з а н е ю ) . Б іл ь ш іс т ь є в р е й с ь к о г о н а с е л е н н я с к у п ч у в а л а с я у м іс т а х і м іс т е ч к а х П р а в о ­ б е р е ж ж я . Д о с е р е д и н и X I X с т . в о н о с т а н о в и л о в ж е п о н а д 10% н а с е л е н н я к р а ю і к і л ь к і с т ю п е р е в а ж а л о п о л я к ів і р о с ія н , п о с т у 12


л а ю ч и с ь л и ш е у к р а їн ц я м '. З а г а т о є в р е їв б у л о і в н о в о п р и є д н а н и х з е м ­ л я х п а П ів д н і У к р а їн и . У X I X с т . с т р ім к о з р о с т а л о н а с е л е н н я П і в д е н н о ї , а б о С т е п о в о ї і к р а їн и ( о ф іц ій н а н а з в а « Н о в о р о с ія * ) . З а р ів н е м п р и р о с т у н а с е ­ л е н н я т р и п і в д е н н о у к р а їн с ь к і г у б е р н ії - Т а в р і й с ь к а , Х е р с о н с ь к а і К а т е р и н о с л а в с ь к а - м а л и н а й в и щ і п о к а з н и к и у Р о с ій с ь к ій ім п е р ії . Н а к і н е ц ь X V I I I с т . б іл ь ш іс т ь у П і в д е н н і й У к р а їн і с т а н о ­ в и л и у к р а ї н ц і - 7 1 ,5 % . Н а д а л і ц е с п і в в і д н о ш е н н я я к щ о і з м і н ю ­ в а л о с я , т о л и ш е н а к о р и с т ь у к р а ї н ц і в , б о в и р іш а л ь н у р о л ь у з а с е ­ л е н н і п ів д е н н о у к р а їн с ь к о г о р а й о н у в і д іг р а в а л о с е л я н с т в о У к р а ї­ н и . З а ч и с е л ь н іс т ю й о м у п о м і т н о п о с т у п а л и с я н о в о с е л и з р о ­ с ій с ь к и х г у б е р н ій т а Б е с с а р а б ії. П е в н у у ч а с т ь у к о л о н і з а ц і ї к р а ю б р а л и ін о з е м н і п е р е с е л е н ц і - н і м ц і , б о л г а р и , є в р е ї т о щ о . В к а ж е м о , щ о з р о с т а н н я ч и с е л ь н о с т і н а с е л е н н я П ів д н я с у п р о ­ в одж ув ал ося ск ор оч ен н я м й ого м у су л ь м а н сь к о ї ч а ст и н и . Н а м ом ент в к л ю ч е н н я т е р и т о р ії к о л и ш н ь о г о К р и м с ь к о г о х а н с т в а д о с к л а д у Р о ­ с ій с ь к о ї ім п е р ії т а м п р о ж и в а л о 2 5 0 т и с . т а т а р . В о с т а н н і д е с я т и ­ л іт т я X V II I с т . і в с е X I X ст. в ід б у в а л а с я е м іг р а ц ія т а т а р , в р е з у л ь ­ т а т і я к о ї м у с у л ь м а н с ь к е н а с е л е н н я П ів д н я з н а ч н о з м е н ш и л о с я . У С х ід н ій Г а л и ч и н і у к р а їн ц і с к л а д а л и д в і т р е т и н и н а с е л е н н я . П р о т я г о м X I X с т о л іт т я н а с е л е н н я ц ь о г о р е г іо н у ш в и д к о з р о с т а ­ л о , а л е й о г о н а ц іо н а л ь н и й с к л а д з м і н и в с я м а л о (6 5 % - у к р а ї н ц і, 2 0 % - п о л я к и і 1 0 % - є в р е ї) . У к р а їн ц і с т а н о в и л и б іл ь ш іс т ь і в Б у к о в и н і, і н а З а к а р п а т т і. З м ет о ю з м іц н е н н я с в о є ї в л а д и у р я д А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії р о з г о р н у в п е р е с е л е н н я в З а х і д н у У к р а їн у і н о з е м н и х к о л о н іс т ів : у С х і д н у Г а л и ч и н у - н і .у ц ів , у П і в н і ч н у Б у к о в и н у - н і м ц і в і р у м у н ів , у З а к а р п а т т я - у г о р ц ів . В д е м о к р а т и ч н и х д е р ж а в а х б а г а т о н а ц іо н а л ь н іс т ь с у с п іл ь с т в а н е в и к л и к а є п р о б л ем і с п р и я є в з а є м н о м у о б м ін у г о с п о д а р с ь к и м та к у л ь т у р н и м д о с в ід о м м іж п р е д с т а в н и к а м и р із н и х е т н іч н и х г р у п , п о к р а щ у ю ч и ж и т т я в с і х . В у м о в а х ім п е р с ь к о г о р е ж и м у м іг р а ц ій н а п о л іт и к а в и к о р и с т о в у є т ь с я д л я р о з п а л ю в а п н я м і ж н а ­ ц іо н а л ь н и х с у п е р е ч н о с т е й , щ о д о з в о л я є у р я д о в и м к о л а м з б е р і г а ­ ти н есп р ав ед л и в і д е р ж а в н і п о р я д к и . С а м е т а к о ю б у л а п о л іт и к а Р о с і й с ь к о ї і А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ій п о в ід н о ш е н н ю д о У к р а їн и .

2. Н аціональне ж иття українського народу Н а ц іо н а л ь н е т а с о ц іа л ь н е с т а н о в и щ е у к р а ї н с ь к о г о н а с е л е н н я в и з н а ч а л о с я п о л іт и к о ю о б о х і м п е р і й , н е з а ц і к а в л е н и х у з а д о в о ­ л е н н і н а ц іо н а л ь н и х т а с о ц іа л ь н и х п о т р е б у к р а їн ц ів . Ц е в и п л и ­ в а л о з з а г а л ь н о г о п р и н ц и п у б а г а т о н а ц іо н а л ь н и х і м п е р і й - в с т а ­ н о в л е н н я м а т е р іа л ь н о ї і д у х о в н о ї з в е р х н о с т і п а н і в н о ї н а ц і ї.

13


Н а ц іо н а л ь н а п о л іт и к а Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї б у л а с п р я м о в а н а в У к р а їн і н а п р и ск о р ен н я п р о ц есу перетворенн я у к р а їн ц ів у « с п р а в ж н іх р о с ія н * . Д е р ж а в н і д і я ч і н а с а д ж у в а л и ід е ю п е ­ р е в а г и т а к з в а н о г о р о с ій с ь к о г о н а р о д ­ н о г о д у х у . У к р а їн ц ів п о з б а в л я л и п р а в а н а в л а с н у о с в іт у і к о р и с т у в а н ­ н я р і д н о ю м о в о ю (в м і с т а х ї й з а л и ­ ш а л о с я м іс ц е х іб а щ о в п о б у т о в о м у с п і л к у в а н н і ) , о б м е ж у в а л и в іл ь н и й Ілю страція до наведених нижче р о з в и т о к н а ц іо н а л ь н о ї к у л ь т у р и . рядків вірш а Тараса Шевченка, А н т и у к р а їн с ь к и й х а р а к т е р д ія л ь ­ яка характеризує Російську н о с т і р о с ій с ь к о г о у р я д у щ е б іл ь ш п о ­ імперію як тю р м у народів. си л и в ся за царю вання М иколи І (1 8 2 5 1 8 5 5 ) . Т а р а с Ш е в ч е н к о п и с а в п р о т і ч а с и : « Н а в с іх я з и к а х в с е м о в ­ ч и т ь ... * У р я д в ж и в а в у с і х з а х о д і в , щ о б с т е р т и у с в ід о м о с т і у к р а їн ц ів б у д ь - я к е в ід ч у т т я с в о є ї о к р е м іш н о с т і. Н а в іт ь с л о в о « М а л о р о с ія * , щ о о ф іц ій н о з а м ін и л о с л о в о « У к р а їн а * , в ж и в а л о с я щ о р а з р ід ш е . У к р а їн а н е с п р и й м а л а с я я к щ о с ь ц іл е . Д л я р із н и х ї ї р е г іо н ів в и к о р и ст о в у в а л и ся н а зв и : П ів д е н н о -З а х ід н ? Р о с ія , З а х ід н а Р о с ія , П ів д е н н а Р о с ія , а б о Н ов о р о с ія . Н а з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м л я х д и с к р и м і н а ц і й н а н а ц іо н а л ь н а п о л іт и к а А в с т р ій с ь к о ї м о н а р х і ї п о є д н у в а л а с я з у т и с к а м и з а н а ­ ц і о н а л ь н о ю о з н а к о ю з б о к у п о л ь с ь к о ї ш л я х т и у С х ід н ій Г а л и ч и н і, у г о р с ь к и х п а н і в - н а З а к а р п а т т і, р у м у н с ь к и х б о я р - н а Б у к о в и н і.

3. Соціальне становищ е українського народу Л і к в і д а ц і я в о с т а н н ій т р е т и н і X V I I I с т . з а л и ш к ів у к р а їн с ь к о ї а в т о н о м ії в Р о с ій с ь к ій ім п е р ії р із к о п о г ір ш и л а і с о ц іа л ь н е с т а н о в и ­ щ е м іс ц е в о г о н а с е л е н н я . П іс л я б а г а т ь о х д е с я т и л іт ь в о л і у к р а їп с ь к е с е л я н с т в о Л ів о б е р е ж ж я з н о в у з а к р іп а ч у в а л о с ь . Н а й б іл ь ш о г о п о ш и ­ р е н н я к р іп о с н е п р а в о н а б у л о н а П р а в о б е р е ж ж і. В ж е п ід в л а д о ю р о с ій с ь к о г о ц а р я у к р іп о с н ій з а л е ж н о с т і в ід п о м іщ и к ів з н а х о д и ­ л о с ь 7 4 % с е л я н н а В о л и н і, 9 0 - 9 1 % - н а П о д іл л і т а К и їв щ и н і. Щ о д о П ів д н я У к р а їн и , т о т а м п і с л я п р и є д н а н н я д о Р о с і ї д е я к и й ч а с н е б у л о к р іп а ц т в а . А л е п о с т у п о в о в о н о п о ш и р ю є т ь с я н а п ів д е н н і с т е ­ п и . В С т е п о в ій У к р а ї н і к р і п а к а м и б у л и , п е р е в а ж н о , с е л я н и з п ів н іч н и х г у б е р н ій , я к и х п е р е с е л я л и в ц е й р е г іо н ї х в л а с н и к и . Д о ц ь о г о с л і д д о д а т и , щ о к р і п о с н і с е л я н и в ід б у в а л и р е к р у т ­ ч и н у . Б а га т ь о х із ним, не за п и т у ю ч и , чи вони цього баж аю т ь , в і д п р а в л я л и н а ц а р с ь к у в ій с ь к о в у с л у ж б у . Д е р ж а в н і с е л я н и , к р ім т о г о , п е р е б у в а л и п і д п о с т ій н о ю з а г р о з о ю п е р е в е д е н н я н а с т а н о ­ в и щ е в і й с ь к о в и х п о с е л е н ц ів ( д е т а л ь н о п р о ц е в § 4 ). 14


Проводи рекрутів.

Художник /. Соколов.

зафіксував типову картину ір а іе д ії багатьох селянських

неться до дружини й доньки ми сина чоловік, батько.

Ф ео д а л ь н о з а л е ж н е сел я н ст в о с т а н о в и л о б іл ь ш іс т ь н а се л е н н я за х ід н о у к р л їн с ь к и х зе м е л ь . Р о зм ір и п а н щ и н и , я к у в и к о н у в а л и к р іп а ­ к и , п о с т ій н о з р о с т а л и . М іс г а , з а н е з н а ч н и м в и н я т к о м (Л ь в ів , д е я к і ін ш і) , н е м а л и с а м о в р я д у в а н н я . Н е р ід к о н а с е л е н н я н е в е л и к и х м іс т в ід б у в а л о п а н щ и н у т а ін ш і п о в и н н о с т і н а р ів н і з с е л я н а м и .

Висновки та узагальнення П іс л я р о с ій с ь к о - т у р е ц ь к и х в ій н д р у г о ї п о л о в и н и X V I I I с т . і т р ь о х п о д іл ів П о л ь щ і п о ч а в с я б у р х л и в и й р іс т ч и с е л ь н о с т і н а с е л е н н я У к р а ї н и . В ід б у в а в с я в і н , г о л о в н и м ч и н о м , з а р а х у ­ н о к к о р ін н о г о у к р а їн с ь к о г о н а с е л е н н я . У к р а їн с ь к и й е т н іч н и й к о р д о н в ід с у н у в с я д о б е р е г ів Ч о р н о г о м о р я і н а К у б а н ь . Р а ­ зо м з т и м у р я д и Р о с ій с ь к о ї і А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ій , п р а г н у ч и з м іц н и т и с в ій к о н т р о л ь н а д с т а р о д а в н ім и у к р а їн с ь к и м и т е ­ р и т о р ія м и , н а п р а в л я л и а а н и х м іг р а ц ій н і п о т о к и з с у с ід н іх р а й о н ів і н а в і т ь д е я к и х р е г і о н і в Є в р о п и . В р е з у л ь т а т і в і д с о ­ т о к у к р а їн ц ів в У к р а їн і з м е н ш у в а в с я , а в ід с о т о к р о с ія н , п о ­ л я к ів , н ім ц ів , є в р е їв н і п р е д с т а в н и к ів ін ш и х е т н іч н и х г р у п * н а в п а к и , з б іл ь ш у в а в с я . ‘

Н а с и т у а ц і ї в У к р а їн і п о з н а ч а л о с я й т е , щ о в о б о х і м п е р і я х за л и ш а л и с я н е д о т о р к а н н и м и г о л о в н і п р и в іл е ї п о л ь с ь к о ї ш л я х ­ т и . З д і и с н ю ю ч и п о л іт и к у п і д к о р е н н я у к р а ї н ц і в , п р а в л я ч і к о л а н а м а г а л и с я о п е р т и с я п р и ц ь о м у н а п о л ь с ь к у м е н ш іс т ь . В и к о р и ­ с т о в у в а в с я в і д о м и й щ е з ч а с ів р и м с ь к и х ц е з а р і в п р и н ц и п « П о ­ д іл я й і в о л о д а р ю й » . Р е з у л ь т а т о м т а к о ї п о л іт и к и с т а л а с к л а д н а і д о в о л і з а п л у т а н а с и с т е м а м іж н а ц іо н а л ь н и х с т о с у н к ів . Н а П р а в о б е р е ж н і й У к р а їн і , к р ім г о с т р и х р о с ій с ь к о - у к р а їн с ь к и х п р о т и р іч , іс н у в а л о щ е п р о ­ т и с т о я н н я м і ж у к р а ї н ц я м * і п о л я к а м и , р о с ія н а м и і п о л я к а м и . В Г а л и ч и н і у к р а їн о -а в с т р ій с ь к і н е з г о д и н е у с у н у л и у к р а їн о п о л ь с ь к е п р о т и с т о я н н я . Н а Б у к о п и н і г о с т р і с у п е р е ч н о с т і р о з д іл я л и у к р а їн ц ів і р у м у н , в З а к а р п а т т і - у к р а їн ц ів і у г о р ц ів . 15


П еревірте себе 1. О х а р а к т е р и з у й т е н а ц і о н а л ь н и й с к л а д н а с е л е н н я У к р а ї н и . 2. В ч о м у п р о я в л я в с я н а ц і о н а л ь н и й т а с о ц і а л ь н и й г н і т у к р а ї н с ь к о г о н а с е л е н н я в Р о с і й с ь к і й т а А в с т р і й с ь к і й ім п е р і я х ? 3 . Н а з в і т ь с п іл ь н е у п о л іт и ц і Р о с ій с ь к о ї т а А в с т р ій с ь к о ї ім перій щ одо українц ів. 4 . З я к о ю м е т о ю і я к п р а в л я ч і к о л а Р о с ій с ь к о ї т а А вст р ій ськ о ї ім п ер ій ви к о р и с т о в у в а л и в У к р а їн і с т а р о д а вн ій п р и н ц и п « П о д і­ л я й і в о л о д а р ю й »?

Д окументи та м атеріали 1. З м ін а п и т о м о ї в а ги у к р а їн ц ів у н а с е л е н н і п о в іт ів Х е р с о н с ь к о ї і К а т е р и н о с л а в с ь к о ї г у б е р н ій 1 Повіти НерхньоДиіпровськии Новомосковський Ояександрівськии Катеринославський І Павлоградський Тираспольський Разом

1770-1850 (%)

Повіти

17711-1850 (%)

90,9 - 99.9

Сяов ’нно-сербський

4 5 .0 -7 2 .0

91.9 - 94,8 6 8 .0 - 9 1 .1 9 0 .1 -7 7 .0 7 І . Ь - 8 6 .І 50.0 -54 .1

Ростовський Херсонський ( лисаветградсьхіш Ошионольський Бахм\>тський

2 4 .4 -7 1 .7 100 - 68.7 68.0 - 67.5 5 0 .5 - 5 4 .1 66.2 - 76.2 64,8 - 73,5

! 1

Джерело: Лаерів Петро. Колонізація українських і суміжних степів: Історичний нарис. - К., 1994. - С. 24.

Зап и тан н я і завдання 1. ІЦ о в и м в і д о м о п р и о с о б л и в о с т і з а с е л е н н я П і а д с п п о ї У к р а ї н и ? 2. З а р а х у н о к ч о го з р о с т а в в і д с о т о к у к р а ї н ц і в у б і л ь ш о с т і п о в і т і в цього р егіону? 3. Н а в е д і т ь д а н і п р о ч а с т к у у к р а ї н ц і в с е р е д л ю д н о с т і і н ш и х р е г і ­ он ів У країни.

2.

М ихайло Груш евський

п р о У к р а їн у п іс л я п о д іл ів Р е ч і П о с п о л и т о ї: Так о т о з кінцем XVIII в українські землі опинилися під власно двох великих, сильних держав - Р о сії й Австрії, - держав міцно сцентралізованих і бю рокра­ тичних, то значить з сильнею центральною властю, з великим начальством урядиичим, з м іцною поліцією й військом, а без усякого майже громадського самолор я д кув а н н я . В с я к а п о л і^ ч н а о к р е м іш н іс т ь н а ш и х зем ел ь бул а скасована, самопорядкуванне є а б о знесено зовсім, а б о зведено д о найменших розмірів...

16


«Польща впала - та й нас задавила», - казав Ш евчен ко. Впала польська держава, але доля Українців н« поправилася з т о го - особливо в іи х українських землях, щ о відійш ли п ід Р осію . В ти х зем лях, щ о о д ій ш л и д о А в с т р ії, нове правительство австрійське заходилося ко л о того, щ об поліпшити д о л ю кріпаків українських, обмежити б езгра ж чну власть польських панів над ними, дати більшу освіту селянам, міщанам і особливо духовенству, щ о зісталося єдиною освіченіш ою верствою серед Українців. Перехід Галичини під власть А в стр ії був першим початком відродження української о життя в З ахідній У кра їні. А л е в землях, які відійшли з-під Польщ і під Р осіо, нічим не стало лекш е українськом у народові. Навпаки, сильна рука нового, російського начальства надала пануванню польського пана над українським хлопом ще більш ої моци і певности, я к о ї не мало в о ію за безсилої, розколиханої держави Польської... Власть поміщ ика на д м уж иком під новим панованнєм д ій ш л а тако ї м оци, я к о ї не мала з а польських часів. Т оді гайдамацькі напади і селянські повстання спиняли розвій панської власти; тепер за воєнними командами російськими, за всякою по л іц ією польський пан не бояв­ ся нічого і міг тягнути з мужика стільки соку, скільки схотів... Так сам о, а б о й щ е більш б езр ад існо вигл яда ло національне укра їнсь ке ж и тє. Навіть память п р о славні д іл а в е л и к о ї н а р о д н ь о ї б о р о т ь б и о сл аб л а і затемнилася. В на р о д і зісталися тільки п іс н і й перекази, щ о завмирали поволі в тіснім гу р т к у с п ів ц ів -к о б з а р ів ... В з а х ід н ій У к р а їн і все п о к р и л а Польщ а: польське а б о спо ля чен е панство, та к е ж са м е б о га т ш е м іщ а н ство , і навіть вище духовенство (уніатське) бул о спо льщ ен е і польським и очим а дивилося на м инувш ину і на сучасність сзо го народу. А в с хід н ій У к р а їн і, задніпрянській, так само зм осковщ илося все, щ о підійм алося на д м а со ю на родньою . Джерело Грушевський Михайло. Ілюстрована історія України. Репрннтне відтворення видання 1913 року. - К.. 1992. - С. 476-477.

З ап и тан н я і завд ан н я 1. Я к . н а в а ш п о г л я д , с л і д р о з у м і т и с л о в а Т а р а с а Ш е в ч е н к а « П о л ь щ а в п а л а - т а іі н а с з а д а в и л а » ? 2 . В и к о р и с т о в у ю ч и н а в е д е н и й у р и в о к з к н и г и М и х а й л а Г р у и іе в ського і м а т е р іа л п ід р уч н и к а , п о к а ж іт ь с т а н о в и щ е у к р а їн ц ів п іс л я п а д ін н я Р е ч і П о сп о л и т о ї. У с к л а д і я к о ї з д в о х ім п ер ій вон о б у л о г і р ш и м і чо м у?

С л о в н и к т е р м ін ів Д и с к р и м ін а ц ія - у м и с н е п р и м е н ш е н н я п р а в , п е р е в а г о д н и х о с іб , о р г а н із а ц ій ч и д е р ж а в п о р ів н я н о з ін ш и м и о со б а м и , о р г а н із а ц ія м и ч и д е р ж а в а м и . З д ій с н ю є т ь с я з а о з н а к а м и р а с и , н а ц іо н а л ь н о с т і, д е р ж а в н о ї н а л е ж н о с т і, м а й н о в о г о с т а н у , п о л іт и ч н и х і р е л іг ій н и х п е р е к о н а н ь то щ о . Н а ц ія (в ід . л а т . п а їіо - п л е м ’ я , н а р о д ) - іс т о р и ч н а с п іл ь н іс т ь л ю д е й на о сн о в і с п іл ь н о с т і т е р и т о р ії, я к у н о н и н а с е л я ю т ь , м о в и , осо б ли востей к у л ь т у р и і х а р а к т е р у , е к о н о м іч п и х з в 'я з к ів .

• Іс т о р ія У к р а їн и . , Ч М


Т е м а 1 . У к р а їн с ь к і з е м л і у с к л а д і

Р о с і й с ь к о ї ІМ П Е Р ІЇ НАПРИКІНЦІ XVIII — У ПЕРШ ІЙ ПОЛОВИНІ XIX с т .

§ 3 . Н а д д н іп р я н с ь к а У к р а їн а в си ст ем і м іж н а р о д н и х відносин у X V III п е р ш ій п о л о в и н і X I X ст. З г а д а й т е : І . Чи в е л а в д р у г і й п о л о в и н і X V I I I с т . У к р а ї н а с а м о с т і й н у з о в н і ш н ю п о л і т и к у ? 2. Я к и м и б у л и д л я У к р а ї ­ ни н а с л ід к и р о сій сь к о т у р е ц ь к и х в ій н д р у г о ї п ол ови н и X V I I I с т .? 3 . П р о ч и т а й т е у п ід р у ч н и к у і з в с е с в іт н ь о ї іс т о р ії д л я 9 к л а с у п а р а гр а ф , в я к о м у р о зп о в ід а єт ь с я про п р и ч и н и р о с і й с ь к о ф р а н ц у з ь к о ї в і й н и 18 12 р. О с к іл ь к и У к р а їн а н а п р и к ін ц і X V I I I — у п е р ш ій п о л о в и н і X I X ст . н е б у л а н е за л е ж н о ю д е р ж а в о ю , вон а н е вел а с а м о ­ с т ій н о ї з о в н іш н ь о ї п о л іт и к и . З а т е , я к і р а н і ш е , в о н а з а л и ­ ш а л а с я о б 'є к т о м з а з іх а н ь с у с ід ів , м а т е р іа л ь н о ю б а з о ю , ст р а т е г іч н и м п л а ц д а р м о м і д ж е р е л о м п о п о в н е н н я а р м ій Р о с і й с ь к о ї і А в с т р ій с ь к о ї і м п е р і й у в е д е н н і н и м и а г р е с и в ­ н о ї з о в н іш н ь о ї п о л іт и к и .

1. У країна в російсько-турецькій війні 1 8 0 6 -1 8 1 2 рр . Н а п о ч а т к у X I X с т . Є в р о п а б у л а в т я г н у т а у в и р п о д і й , п о в 'я ­ з а н и х з і с п р о б а м и Н а п о л е о н а п ід п о р я д к у в а т и с о б і к о н т и н е н т . У к р а їн а б у л а д а л е к о в ід е п і ц е н т р у п о д і й , і в с е ж в і й н а н е о б і ­ й ш л а ї ї с т о р о н о ю . Р о с ія в с т у п и л а у в і й н у з Ф р а н ц іє ю у с к л а д і к о а л іц ії є в р о п е й с ь к и х д е р ж а в , і ц и м сп р о б у в а л а ск о р и ст а т и ся Т у р е ч ч и н а , я к а т о д і щ е н е з а л и ш и л а н а д ій н а п о в е р н е н н я п ід с в і й к о н т р о л ь у к р а їн с ь к о г о П р и ч о р н о м о р ’я . О с к іл ь к и і Р о с і я п о ­ с п і ш а л а з а б е з п е ч и т и с о б і б е з п е к у н а П і в д н і д о п о ч а т к у в и р іш а л ь ­ н о ї с у т и ч к и з Ф р а н ц іє ю , т о р е з у л ь т а т о м с т а л а ч е р г о в а р о с ій с ь к о т у р е ц ь к а в ій н а . В о н а р о ш о ч а л а с я у 1 8 0 6 р . і т р и в а л а з п е р е р в а ­ м и д о 1 8 1 2 р. В ій н а н е г а т и в н о п о з н а ч и л а с я н а ж и т т і У к р а їн и , я к а с т а л а н а й ­ б л и ж ч и м т и л о м р осій сь к о» а р м ії, щ о д ія л а в Б е с с а р а б ії. Н а у к р а їн с ь к і 18


г у б е р н ії л і г т я г а р ї ї з а б е з п е ч е н н я . В ш е с т и г у б е р н ія х ( Ч е р н іг ів с ь к ій , Х а р к ів с ь к ій , П о л т а в с ь к ій , К и їв с ь к ій , Х е р с о н с ь к ій т а К а т е ­ р и н о с л а в с ь к ій ) б у л а п р о в е д е н а м о б іл із а ц ія д о в ій с ь к а . К о ж н а з ц и х г у б е р н ій п о в и н н а б у л а д я т и п о к іл ь к а т и с я ч « о п о л ч е н ц ів * , т и с я ч і п а р в о л ів , к о н е й , в о з ів з п о г о н и ч а м и д л я ї х о б с л у г о в у в а н н я . Т а й воєн н і д ії т р и в ал и ^ час т о ч и л и ся на зе м л я х , за сел ен и х у к р а їн ц я м и ( п ів д е н н и й з а х і д с у ч а с н о ї О д е с ь к о ї о б л а с т і ) . Ж о р с т о к і б о ї р о зг о р н у л и с я зо к р ем а за ф о р т е ц ю І з м а їл . У т р а в н і 1 8 1 2 р . б у л о п ід п и с а н о Б у х а р е с т с ь к и й м и р н и й д о г о в ір . Д о Н о с ії в ід ій ш л а Б е с с а р а б ія , в т р ь о х п о в іт а х я к о ї п р о ж и в а л и у к р а ї н ц і . Р о с ій с ь к а п е р е м о г а с т а л а д л я У к р а їн и м е н ш и м з л о м , б о в і н ш о м у в и п а д к у ї ї т е р и т о р ія і н а д а л і з а л и ш а л а с я б а р е н о ю в ій н д в о х ім п е р ій з у с ім а н е г а т и в н и м и н а с л ід к а м и ц ь о г о .

2 . У к р а їн а

в російсько-французькій війні

1812 р.

У ч е р в н і 1 8 1 2 р . ф р а н ц у з ь к а а р м ія в с т у п и л а у р о с ій с ь к і в о л о ­ д ін н я і р о з п о ч а л а м а р ш н а М о с к в у . Ї ї ш л я х п р о л я г а в ч е р е з П о л ь щ у , Л и т в у , Б іл о р у с ь і у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь б е з п о с е р е д н ь о н е т о р к а в ся . Л и ш е н а В о л и н і з 'я в и в с я т р и д ц я т и т н е я ч н и й к о р п у с п р о т и в н и к а , я к и й н е п р ся в л я в в ій с ь к о в о ї а к т и в н о с т і й у в е р е с н і б у в з в ід т и в и т іс н е н и й , т а н а п р и к ін ц і с е р н н я н е в е л и к і з а г о н и к і н н о ­ т и п р о с о ч и л и с я н а Ч е р н іг ів щ и н у . П р о т е в і й н а н е м о г л а н е в и к ­ л и к а т и в У к р а їн і ж в а в и й в і д г у к . У к р а їн с ь к а ш л я х т а й і н т е л іг е н ­ ц ія п о д і л и л и с я н а д в а т е б о р н . О д н і в и с л о в л ю в а л и н е п р и х о в а н у р а д іс т ь і н а д і ї , щ о з п р и х о д о м ф р а н ц у з ь к о ї а р м і ї б у д е в в е д е н е п р о г р е с и в н е з а к о н о д а в с т в о й У к р а їн а с т а н е а в т о н о м н о ю , а м о ж е , н н е з а л е ж н о ю д е р ж а в о ю . Н а п о л е о н с п р а в д і о б іц я в ц е к о за к а м З а д у н а й с ь к о ї С іч і і , п р а г н у ч и з а л у ч и т и ї х д о в і й н и з Р о с іє ю , п о ­ с и л а в д о н и х с в о їх а г е н т ів . Ін ш і п о с т а ш іл и с я д о п р и х о д у І І а п о л е о м а н е г а т и в н о . В о н и н е в ір и л и , щ о Ф р а н ц ія в и з б о л и т ь У к р а їн у з - п і д р о с ій с ь к о г о д е с п о ­ т и з м у , а ф р а н ц у з ь к а р е в о л ю ц ія л я к а л а п о м і щ и к і в з а г р о з о ю в с ь о ­ м у с о ц іа л ь н о - е к о н о м іч н о м у у к л а д у . З о к р е м а , у к р а їн с ь к і п о м іщ и к и б у л и в к р а й с т у р б о в а н і п о в ід о м л е н н я м п р о с к а с у в а н н я Н а п о л е о ­ н о м к р іп а ц т в а у с у с і д н і й П о л ь щ і. Б іл ь ш е п о д о б а л а с я ї м а м е р и ­ к а н с ь к а р е в о л ю ц ія , з ї ї д е к л а р а ц і є ю н е з а л е ж н о с т і і б е з р і з к и х с о ц іа л ь н и х з м і н . Ц ік а в о п о р ів н я т и ц і с п о д ів а н н я й п о б о ю в а н н я з к о н к р е т н и м и п л а ­ н а м и Н а п о л е о н а щ о д о У к р а їн и . У с о ц іа л ь н ій с ф е р і с е л я н с т в о д ій с н о м о г л о о т р и м а т и о с о б и с т у с в о б о д у . ІЦ о ж д о в ід т в о р е н н я у к р а їн с ь к о ї д е р ж а в н о с т і, т о ц я п р о б л е м а м а л о о б х о д и л а ф р а н ц у з ь к о г о ім п е р а т о ­ р а . В ін н е мав н а м ір у зб ер іга т и У к р а їн у я к є д и н е ц іл е . З а х ід н і й п ів д е н н і з е м л і ї ї п е р е д б а ч а л о с я п е р е д а т и с о ю з н и м А в с т р ії т а Т у р е ч ч и н і, а т а ­ к о ж н о в о с т в о р е н о м у « В а р ш а в с ь к о м у г е р ц о г с т в у » , т о б т о П о л ь щ і. 2*

19


Б іл ь ш у ж ч а с т и н у У к р а їн и Н а п о л е о н з б и р а в с я п о д іл и т и н а гр и в о є н ­ н о - а д м ін іс т р а т и в н і п р о в ін ц ії (т а к з в а н і н а п о л е о н ід и ) , н а ч о л і я к и х с т о я л и б й о г о м а р ш а л и . О с к іл ь к и п л а н и Н а п о л е о н а н е о б м е ж у в а л и с я в ій н о ю н а С х о д і Є в р о п и , г о ц і п р о в ін ц ії н е м и н у ч е п о в и н н і б у л и б і м а т е р іа л ь н о , і л ю д с ь к и м и р е с у р с а м и з а б е з п е ч у в а т и п о д а л ь ш і в ій сь к ові п о х о д и ф р а н ц у з ів . С п о д ів а ю ч и с ь н а п о л іп ш е н н я с в о є ї д о л і, у к р а їн ц і а к т и в н о в і д г у к н у л и с я , к о л и р о с ій с ь к и й у р я д п о ч а в ф о р м у в а т и о п о л ч е н н я д л я п о п о в н е н н я а р м і ї . В У к р а їн і о п о л ч е н н я с к л а д а л и с я з к о з а ч о ­ г о і з е м с ь к о г о . П е р ш и м и п о ч а л и ф о р м у в а т и с я п о л к и у к р а їн с ь к о ­ г о к о з а ч о г о в ій с ь к а . Д о б р о в о л ь ц я м и й ш л и н е т іл ь к и м о л о д і, а й л іт н і л ю д и , щ о н е б у л и к р іп а к а м и . Я к п р а в и л о в о н и п р е д с т а в л я л и р о д и н и , щ о у м и н у л о м у н а л е ж а л и д о к о за ц ь к о г о ст а н у . їх н е зу п и н я л о й т е, щ о к о з а к м а в п р и б у т и н а к о н і і п р и о з б р о є н н і. Н е к о ж е н м іг ц е с о б і д о з в о л и т и , і с п о р я д ж е н н я п о л к ів у з н а ч н ій м ір і в з я л и на с е б е м іщ а н с ь к і, с е л я н с ь к і т а ш л я х е т с ь к і г р о м а д и . П і д ч а с ф о р м у в а н н я к о з а ц ь к и х п о л к ів д ій ш л о д о с у т и ч к и м іж м а л о р о с ій с ь к и м г е н е р а л -г у б е р н а т о р о м Я к о в о м Л о б а н о в и м -Р о с т о в с ь к и м і к е р ів н и к о м п о л т а в с ь к о г о д в о р я н с т в а Д м и т р о м Т р о щ и н сь к и м . П е р ш и й х о т і в н а д а т и п о л к а м з а г а л ь н о р о с ій с ь к о г о х а р а к т е ­ р у , д р у г и й , п і д т р и м а н и й в ід о м и м у к р а їн с ь к и м г р о м а д с ь к и м д і я ­ ч е м В а с и л е м К а п н іс т о м , д о м а г а в с я їх к о з а ц ь к о - у к р а їн с ь к о г о

1812 рік: Іван Котляревський ф ормує на Полтавщині козацький іюлк. Українські козачі і земські полки ополчення взяли активну участь у в і й н і з наполеонівською Францією.

20


х а р а к т е р у в к л ю ч н о з у к р а їн с ь к и м и с т а р ш и н с ь к и м и н а з в а м и . С п р ава була н а га л ь н а , і у р я д задов ол ь н и в в и м о гу Т р о щ и н сь к о го , щ о зр о б и л о к о з а ч е в ій с ь к о щ е б іл ь ш д у х о в н о б л и з ь к и м и д л я у к р а їн ц ів . У л и п н і О л е к с а н д р І в и д а в м а н іф е с т п р о с т в о р е н н я з е м с ь к о г о о п о л ч е н н я , д о я к о г о н а б и р а л и с я д о б р о в о л ь ц і- к р іп а к и з а з г о д о ю п о м іщ и к ів . О с о б л и в о а к т и в н о д о о п о л ч е н н я в с т у п а л и к р і п а к и , я к і с п о д ів а л и с я т а к и м ш л я а о м а д о б у г и в о л ю . А л е у р я д , н а л я к а н и й м а с о в и м в с т у п о м д о о п о л ч е н н я , о б м е ж и в н а б і р ї х н а У к р а їн і д в о м а г у б е р н ія м и - П о л т а в с ь к о ю т а Ч е р н іг ів с ь к о ю . У с ь о г о У к р а їн а в и ­ с т а в и л а д л я к о з а ц ь к о г о і з е м с ь к о г о о п о л ч е н н я м а й ж е 7 0 т и с . о с іб . У к р а їн с ь к і о п о л ч е н с ь к і с и л и б р а л и а к т и в н у у ч а с т ь у в ій н і з н а п о л е о н ів с ь к о ю Ф р а н ц іє ю , п о ч и н а ю ч и з о с е н і 1 8 1 2 р . , з г о д о м - у з а к о р д о н н о м у п о х о д і р о с ій с ь к о ї а р м ії . З б е р е г л о с я б а г а т о с в ід ч е н ь п р о ї х в ій с ь к о в і п о д в и г и . А л е ц а р с ь к и й у р я д в и я в и в с я н е в д я ч н и м . У 1 8 1 6 р . в с і п р и в іл е ї у к о з а к ів в ід іб р а н о , а ї х с а м и х п о в е р н у т о д о п о п е р е д н ь о г о с т а н у . З н и х ч и м а л о в 1 8 2 0 - 1 8 2 5 р р . в и їх а л о н а К у ­ б а н ь , д е в о н и з м іц н и л и с и л и т а м о ш н ь о г о к о з а ц ь к о г о в ій с ь к а . Щ о ж д о П о л т а в с ь к о г о т а Ч е р н іг ів с ь к о г о з е м с ь к и х о п о л ч е н с ь к и х п о л к ів , т о ї х р о з ф о р м у в а л и щ е р а н іш е , в к і н ц і 1 8 1 4 р . В с іх т и х . х т о п е р е ­ ж и в в ій н у , п о в е р н у л и д о д о м у , н е з а л и ш и в ш и ї м н ія к и х п іл ь г . К р іп а ­ к и з н о в у с т а л и к р іп а к а м и , а з а с в о ю с л у ж б у к о ж н и й з н и х о д е р ж а в п о д в а к а р б о в а н ц і ви н агор оди .

3. Місце У країни в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр. С в о є р ід н о в і д г у к н у л и с я в У к р а їн і п о д і ї щ е о д н і є ї р о с ій с ь к о - т у ­ р е ц ь к о ї в ій н и 1 8 2 8 - 1 8 2 9 р р . Н а в ід м ін у в ід п о п е р е д н іх , ц я в ій н а в ж е н е з а ч е п и л а у к р а їн с ь к и х з е м е л ь . А л е о с к і л ь к и в о є н н і д і ї р о з г о р н у ­ л и с я в т у р е ц ь к и х в о л о д ін н я х в б е з п о с е р е д н ій б л и з ь к о с т і в ід У к р а ї­ н и , т о і в ц і й в ій н і ім п е р ія м а к с и м а л ь н о в и к о р и с т о в у в а л а ї ї м а т е р і­ альні і лю дськ і ресурси. Н а п о ч а т к у в ій н и б о ї в ід б у в а л и с я і н а з е м л я х З а д у н а й с ь к о ї С іч і. Ч а с т и н а к о л и ш н іх з а п о р о ж ц і в в и р іш и л а п о в е р н у т и с я в У к ­ р а їн у . З н а ч н у р о л ь в п р и й н я т т і н и м и ц ь о г о р іш е н н я в і д іг р а л и с у п е р е ч к и з в л а д о ю , п р я м о л ін ій н а п о л іт и к а Т у р е ч ч и н и щ о д о к о ­ з а ц т в а . В а ж л и в у р о л ь у п е р е х о д і з а д у н а й ц ів д о Р о с і й с ь к о ї д е р ж а ­ в и в ід іг р а в о с т а н н ій к о ш о в и й о т а м а н З а д у н а й с ь к о ї С іч і Й о с и п Г л а д к и й ( 1 7 8 9 - 1 8 6 6 ) . В ін п е р е в і в к о з а ц ь к и й К і ш в м е ж і Р о ­ с ій с ь к о ї д е р ж а в и т о д і , к о л и Р о с і я б а ж а л а ц ь о г о н а й б іл ь ш е . А л е з а д у н а й с ь к и м к о з а к а м п іс л я п о в е р н е н н я н е д о з в о л и л и с е л и ­ т и с я н а з е м л я х ї х н і х б а т ь к ів і д і д і в . В ін т е р е с а х в л а с н о ї в и г о д и р о с ­ ій с ь к и й у р я д п л а н у в а в о с е л и т и з а д у н а й с ь к и х к о з а к ів у з а х і д н і й ч а с ­ т и н і п е р е д г ір ’ї в К а в к а з ь к о г о х р е б т а . О б с т а в и н и н а К а в к а з і н е д о з в о ­ л и л и ц ь о г о з р о б и т и . Т о м у і з з а д у н а й ц ів б у л о с т в о р е н е О к р е м е З а п о ­ р о з ь к е в ій с ь к о , я к е в 1 8 3 2 р . п е р е й м е н у в а л и в А з о в с ь 21


к е к о з а ч е в ій с ь к о . В о н о б у л о р о з м іщ е н е н а у з б е р е ж ж і А зо в сь к о го м о р я і о т р и м а л о з е м л і в О л е к с а н д р ів с ь к о м у п о в іт і К а т е р и н о с л а в с ь ­ к о ї г у б е р н і ї . Р а з о м і з с і м ’я м и в ц ь о м у в і й с ь к у б у л о 6 т и с я ч о с іб з г о д о м м а й ж е 1 1 т и с я ч . В о б о в ’я з к и в ій с ь к а в х о д и л о с п о с т е р е ­ ж е н н я з а с х і д н о ю ч а с т и н о ю р о с ій с ь к о г о у з б е р е ж ж я Ч о р н о г о м о р я і й ого о х ор он а з м етою п р и п и н ен н я зн оси н тур ец ьк и х к онтрабан­ д и с т ів з г ір с ь к и м и н а р о д а м и К а в к а з у . Д л я ц ь о г о в и к о р и с т о в у й * , л и о з б р о є н у ф л о т и л ію з н е в е л и к и х к о р а б л ів . В ій с ь к о п р о іс н у в а ­ л о д о і к ь ь р . Н а т о й ч а с б л и з ь к о п о л о в и н и к о з а к ів п е р е с е л и л и на іч у о а н ь , а т и х , х т о з а л и ш и в с я , п е р е в е л и в с е л я н с ь к и й с т а н .

Висновки та узагальнення Б у р х л и в і п о д ії п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с т о л іт т я н е о б м и н у л и Н а д ­ д н іп р я н с ь к у У к р а їн у . Я к л ів д е н н о -з а х ід н а о к р а їн а Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії, " “ 5 ° б у Л а в т я г н у г а в р о с ій с ь к о -т у р е ц ь к і в ій н и 1 8 0 6 - 1 8 1 2 і - 1 8 2 9 р р . Р е з у л ь т а т и ц и х в ій н д л я У к р а їн и б у л и с у п е р е ч л и в і, о д н о г о б о к у , в ій н и п ід р и в а л и е к о н о м іч н и й п о т е н ц іа л У к р а їн и , п р и ­ м у ш у в а л и у к р а їн ц ів в о ю в а т и і г и н у т и з а ч у ж і їм ім п е р с ь к і ін т е р е с и . ін ш о г о б о к у , в х о д і п е р ш о ї з ц и х д в о х в ій н б у л о п р и є д н а н о д о Р о с ії т і у к р а їн с ь к і з е м л і у г и р л і Д у н а ю , я к і щ е п е р е б у в а л и у с к л а д і Т у р е ч ­ ч и н и . І х о ч а о д и н в и д н а ц іо н а л ь н о г о г н іт у з а м ін ю в а в с я ін ш и м , т у р е ц ь к и й р о с ій с ь к и м , - ц і в ій н и м а л и н а с л ід о к , я к о г о н е б а ж а л а о с ія з б л и ж е н н я у к р а їн ц ів п р и є д н а н и х т е р и т о р ій з н а д д н іп р я н с ь ­ к и м и у к р а їн ц я м и , з р о с т а н н я з а г а л ь н о г о п о т е н ц іа л у у к р а їн с т в а у й о го п р о т и с т о я н н і з ім п е р с ь к о ю в л а д о ю . Я к о д и н з р е г іо н ів Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії , У к р а їн а у 1 8 1 2 р . б у л а в т я г н у т а у р о с ій с ь к о -ф р а н ц у з ь к у в ій н у . Д е с я т к и т и с я ч у к р а їн ц ів в о ю в а л и з н а п о л е о н ів с ь к о ю а р м іє ю у с к л а д і а р м ії і о п о л ч е н н я , с п о д ів а ю ч и с ь , щ о ц а р їм п іс л я п е р е м о г и « в ід д я ­ ч и т ь * . В і й н а п о р о д и л а н ін ш і н а д і ї : ч а с т и н а у к р а ї н с ь к о г о д в о ­ р я н с т в а т а ін т е л іг е н ц ії..о к а л а в ід Н а п о л е о н и в ід н о в л е н н я н е ­ з а л е ж н о с т і ч и а в т о н о м ії У к р а їн и . А л е і п е р ш и х , і д р у г и х п іс л я п о р а з к и ф р а н ц у з ів ч е к а л о р о зч а р у в а н н я . В с іх , х т о п р и й ш ов з в ш н и , п о в е р т а л и д о д о в о є н н о г о с т а н у . Р о з в и т о к п о д ій ч е р ­ г о в и й р а з п ід к а з у в а в у к р а їн ц я м , щ о л и ш е у в л а с н ій д е р ж а в і м о ж л и в е п о к р а щ а н н я ж и т т я , в и р іш е н н я н а ц іо н а л ь н о г о й у с іх ін ш и х п и т а н ь . М іж н а р о д н і п о д ії п е р ш о ї п о л о в и н и X IX с т . п о к а з а л и т а ­ к о ж , щ о н е б л а г о п о л у ч ч я м и У к р а їн и (в ід с у т н іс т ю у н е ї н е з а ­ л е ж н о с т і і н е в д о в о л е н н я м н а с е л е н н я с в о їм с т а н о в и щ е м ) п р а г ­ н у т ь ск о р и ст а т и ся єв р о п ей сь к і д е р ж а в и . У 1 8 1 2 р. ц е бул а Ф р а н ц ія , у н а с т у п н і р о к и - ін ш і к р а їн и . Ц е о з н а ч а є , щ о з л і к в і д а ц і є ю р е ш т о к а в т о н о м н о г о у с т р о ю У к р а їн и в м іж н а р о д н ій п о л і т и ц і з ’я в и л о с ь у к р а ї н с ь к е п и т а н н я , я к е іс н у в а л о д о т и , д о к и 22


У к р а їн и з а л и ш а л а с я з а л е ж н о ю к р а ї н о ю . С у ч а с н и к п о д і й , ч е с ь к и й п и с ь м е н н и к К а р о л ь Г а в л и ч е к -Б о р о в с ь к и й п р о р о к у в а в : « П о к и н е б у д е у с у н у т а н е с п р а в е л л и в іс т ь с т о с о в н о у к р а ї н ц і в , д о т и н е м о ж ­ л и в и й с п р а в ж н ій м і ж н а р о д н и й с п о к і й * .

Перевірте себе 1. Я к п о з н а ч и л а с я н а с т а н о в и щ і У к р а ї н и р о с і й с ь к о т у р е ц ь к а в і й н а 1 8 0 6 - 1 8 1 2 р р .? Н а к а р т і 1 п о к а ж і т ь т е р и т о р і а л ь н і з м і н и в р е з у л ь т а т і вій н и . 2. Я к и й в і д г у к в У к р а ї н і м а л а р о с і й с ь к о - ф р а н ц у з ь к а в і й н а 1 8 1 2 р.? 3. Щ о в а м в і д о м о п р о п л а н и Н а п о л е о н а щ о д о У к р а ї н и ? 4. Я к и м и м о т и в а м и к е р у в а л и с я у к р а ї н ц і , й д у ч и в о п о л ч е н н я ? 5. Я к в і д г у к н у л и с я в У к р а ї н і п о д і ї р о с і й с ь к о т у р е ц ь к о ї в і й н и 1 8 2 8 - 1 8 2 9 р р .? 6. О х а р а к т е р и з у й т е п ри чи н и с т в о р е н н я А з о в с ь к о г о к о з а ч о г о вій ськ а. 7. ІЦ о т а к е « у к р а ї н с ь к е п и т а н н я » і я к и й в п л и в в о н о с п р а в л я л о на м іж н а р о д н і відносини?

Д окументи т а м атеріали 1.

Попереднє розпоряд ж ення

п р о с т в о р е н н я у к р а їн с ь к о г о к о з а ц ь к о г о в ій с ь к а , с т в е р д ж е н е О л е к с а н д р о м І у В іл ь н о (5 ч е р в н я 1812 р.) В ій с ь к о це передбачаю ться у т в о р и т и н а У к р а їн і з л ю д е й , д о к о з а ч о ї сл уж б и зд іб н и х і здавна відомих зв и ч ко ю і о х о т о ю д о неї... Л ю д ей м ож на призначгти на к о за ків , не зваж аю чи ні на р о к и , ні на зріст, а т а к о ж м а л о в а ж н і тіл е сн і в а д и , а л е є д и н о т іл ь к и із з б е р е ж е н н я м с и л і здібностей д о с л у ж б и цього ро д у... Я к м и н е в у к р а їн с ь к и х п о л к а х п о т р е б а , в сі в о н и р о з п у с к а ю т ь с я по с в о їх д о м ів к а х , а л е в ж е н а з а в ж д и з а л и ш а ть с я п р и н а л е ж н и м и в ій с ь к у і за п е р ш о ю п о т р е б о ю п о е и н н і з 'я в и т и с я на с л у ж б у і с к л а с т и з н о в у с в о ї п о л ки , д л я ч о г о в о н и п о в-інні м а ти в п о с т ій н ій с п р а в н о с т і з б р о ю , о д я г і к о н е й , у т р и м у ю ч и в се ц е с в о їм к о ш т о м , а л е з в іл ь н я ю ч и с ь з а те в ід у с я ­ к и х ін ш и х п о д е р ж а в і п с в и н н о с т е й . Д іт и їх , я к і н а р о д ж е н і в ід [ч а с у ] в ступ у у в ій с ь к о , н а л е ж а -и м у т ь т а к о ж д о н ь о г о . А ти м з н и х , я к и х п о ­ м іщ и к и н е з н а й ш л и д л я с е б е в и г ід н и м п р и й н я т и в с е л и щ а с в о ї, в ід в е ­ д уть ся дл я о с е л е н н я з е м л і к а з е н н і, - п р о щ о б у д е у х в а л е н а т о д і о к р е ­ ма п о с т а н о в а ... Джерело: Український народ у Вітчизняній війні 1812 року: Збірник документів. - К., 1948. - С. 12, 14.

Зап и тан н я і завдання 1. Щ о в а м в і д о м о п р о у ч а с т ь у к р а ї н с ь к и х п о л к і в у р о с і й с ь к о ф р а н ­ ц у з ь к і й в і й н і 1812 р ? 2. Ч и б у л и в и к о н а н і ц а р с ь к і о б і ц я н к и щ о д о у к р а ї н с ь к и х п о л к і в ? 23


2. П о л о ж е н н я п р о о с е л е н н я з а п о р о з ь к и х к о з а к ів у Н о в о р о с ій с ь к о м у к р а ї (2 7 тр а в н я 1832 р.) 1. Д ля оселення запорозьких коза ків призначається в Катеринославській губ е р н ії О л е ксан д рівськи и го віт: а) та к звана Б ердянська земля, всього 43141 десятина.

2. Д о складу Запорозького козачого війська приєднати м іщ ан Петровського їп л га д у. числом 2 3 8 реоізьких душ , з зем лею у їл володінні кіл ькістю ДО 400Ц десятин, і зі всіма їх рибними заводами і очеретяними плавнями, причому нада­ ю ться їм всі вигод и и права взагалі коза чом у війську д а ро ва ні. З таким при­ єд н ан ням ко за че в ій с ь к о буд е мати у сп іл ь н о м у в о л о д ін н і рибні заводи на А зовськом у м орі, щ о знаходяться при березі т іє ї землі, д е росте о ч е р е т .. 0. К о за че в ій с ь к о звільняється назавж ди в ід зем ських повинностей, крім ти х , щ о сто сую ть ся IX землі. 7 В ій сь ко в і по ви н н о сті ю н о в и ко н ує за прикладом інш их ко за чи х військ... 1 поселенням за п о р о зь ки х коза ків взяти їм на зву А з о в с ь к о го коза­ ч о го війська. Джерело: Бойко А.В., Маленко Л.М. Матеріали до ісгорії Азовського козачого війська. - Запоріжжя, 1995. - С. 52-54. 56.

Зап и тан н я і завдан ня 1. В и к о р и с т а й т е н а в е д е н и й д о к у м е н т в р о з п о в і д і п р о А з о в с ь к е к о з а н е вій сько. 2. Я к д о в г о п р о і с н у в а л о ц е в і й с ь к о ? Я к о ю б у л а д о л я к о з а к і в , щ о не побаж али переселят ися н а Кубань?

З ап ам ’ятай те дати 1 8 0 6 - 1 8 1 2 - р осій сько-турец ька війна і приєднання д о Р о сії Б ессарабії з

трьом а повітам и, у я х и х ж и л и ук р аїн ц і.

1 8 1 2 - російсько-ф ранцузька війна. 1 8 2 8 - 1829 - п е р е х ід з а д у н а й с ь к и х к о з а к ів п ід проводом Й о си п а Гл ад кого в р о с ій с ь к е підд анство.

1 8 3 2 - 1 8 6 6 - роки існування А зовського козачого війська.

Словник терм інів Д еся ти н а - основна дом етрична росій ська м іра п л ощ і, яка до р ів н ю є 1 ,0 9 га. Р е в із ії- п е р е п и с и н асел ен н я , я к е п о в и н н е б у л о платити п о душ н и й податок і в ід був ат и в ій сь к о в у с л у ж б у . Всі о с о б и , в п р о ц есі р е в із ії вн есен і до т а к з в а н и х р е в із ь к и х к а з о к ( с п и с к ів ) , н а з и в а л и с я « р е в ізь к и м и душ ам и*. К а з е н н і з е м л і - д ер ж а в н і зем л і.


§ 4 . З а н е п а д к р іп о с н и ц ь к и х відносин в У к р а їн і З г а д а й т е : І. К о л и і в я к и х р е г і о н а х У к р а ї н и б у л о в в е д е ­ н е к р і п о с н е п р а л о ? 2. Щ и т и п і ' н а т у р а л ь н е г о с п о д а р с т в о і в я к и х со ц іа л ьн о е к о н о м іч н и х у м о в а х во н о існ ує? Н а п р и к ін ц і X V I I I - у п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . п о ­ м іщ и ц ь к е г о с п о д а р с т в о У к р а ї п и . щ о ґ р у н т у в а л о с я н а п р а ц і з а к р іп а ч е н о г о с е л я н с т в а , п е р е ж и в а л о з а н е п а д . С т а р і ф о р м и г о с п о д а р ю в а н н я н е в ід п о в ід а л и в и м о га м ч а с у , а п о в і п о м іщ и к и в п р о в а д ж у в а т и н е н а в а ж у в а л и ­ с я . С іл ь с ь к е г о с п о д а р с т в о о п и н и л о с я у в а ж к о м у п е р е ­ х ід н о м у с т а н і, я к и й н а з и в а є т ь с я к р и з о ю . К р и з а б у л а п р о в іс н и ц е ю в е л и к и х з м і н в У к р а їн і .

1. К риза поміщицького господарства І І о м іщ и к и -д в о р я н и б у л и в Р о с ій с ь к ій і м п е р і ї п р и в іл е й о в а н и м с у с п іл ь н и м с т а н о м , о п о р о ю с а м о д е р ж а в н о г о л а д у . Е к о н о м іч н о ю о с н о в о ю ї х іс н у в а н н я б у л а в л а с н іс т ь н а з е м л ю з п р и к р іп л е н и м и д о н е ї с е л я н а м и -к р іп а к а м и . С е л я н и п р а ц ю в а л и в п о м іщ и ц ь к о м у м а є т к у , н е о д е р ж у ю ч и з а ц е в ід ш к о д у в а н н я . С е б е і с в о ю с і м ’ю в о н и у т р и м у в а л и за р а х у н о к з е м е л ь н о ї п л о щ і, я к у п о ­ м іщ и к н а д а в а в їм у к о р и с т у в а н н я ( с е ­ л я н с ь к і н а д іл и ). З а н е ї вон и в ід б у в а ­ л и п а н щ и н у і в и к о н у в а л и ін ш і п о в и н ­ н о с т і. П р а ц я н а п р и м іт и в н и х , щ е д ід і в с ь к и х з н а р я д д я х , д о т о г о ж з - п і д п а л к и , б у л а м а л о п р о д у к т и в н о ю , бо с е л я н и н н е б у в з а ц ік а в л е н и й в ї ї р е ­ зул ь та та х . Д о певн ого ч асу така си ст ем а го сп о д а р ст в а в л а ш т о в у в а х а п о м іщ и ­ к а . П о т р е б и у н ь о г о б у л и п о р ів н я н о н ев и сок і і за д о в о л ь н я л и ся б е з­ п осер едн ь о з в л а сн о ї зе м л і (н а т у ­ р ал ьн е г о с п о д а р с т в о ). В е л и к і з е ­ Сільське господарство У країни м е л ь н і п л о щ і п о м іщ и к у б у л и залишалося патріархальним, н е п о т р іб н і, б о й о г о у ч а с т ь в т о р г і в л і капіталістичні відносини лише м ал а е п із о д и ч н и й х а р а к т е р . зародж увалися.

25


А л е н а п р и к ін ц і X V II I - в п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . о б с т а н о в к а р із к о з м ін и л а с я . Ж и т т я с т а л о в и м а г а т и в ід п о м іщ и к а б а г а т о г р о ш е й . З ’я в и ­ л а с я т а к а к іл ь к іс т ь н о в и х т о в а р ів і п о с л у г , я к і у X V III с т . і н е с н и л и с я . Н е о б х ід н о б у л о в ч и т и д іт е й в у н ів е р с и т е т а х , ін к о л и і в за к о р д о н н и х . М од­ н и м с т а л о в и їж д ж а т и н а к у р о р т , ч а с т о з н о в -т а к и з а к о р д о н н и й . П р аг­ н е н н я д о к о м ф о р т у в и м а га л о с у ч а с н и х м е б л ів , м у з и ч н и х ін с т р у м е н т ів , к а р т и н , б іб л іо т е к , д о р о г о г о о д я г у ю ін ш и х п р е д м е т ів п о б у т у . О три м ати гр о ш і м еж н а б у л о л и ш е ш л я х о м р озш и р ен н я вироб­ н и ц т в а і р е а л із а ц ії н а р и н к у д о д а т к о в о ї п р о д у к ц і ї. Щ о б д о с я г т и ц ь о ­ г о , с л і д б у л о з м ін ю в а т и с а м е в и р о б н и ц т в о , в ід м о в л я т и с я в ід м а л о ­ п р о д у к т и в н и х ф о р м й о г о о р г а н із а ц ії і в в о д и т и е ф е к т и в н іш і. Н а й г о ­ л о в н і ш е - н е о б х і д н о б у л о р о з в 'я з а т и г о с п о д а р с ь к у ін іц і а т и в у с е л я ­ н и н а , з а ц ік а в и т и й о г о в р е з у л ь т а т а х с в о є ї п р а ц і. Н а З а х о д і в ж е д а в н о б у л и з р о б л е н і р іш у ч і к р о к и в ц ь о м у н а п р я м к у , і ц е д о з в о л и л о с т в о ­ р и т и в и с о к о п р о д у к т и в н е с іл ь с ь к е г о с п о д а р с т в о . І н а к ш е б у л о в У к ­ р а ї н і . Ч іп л я ю ч и с ь з а с т а р і м е т о д и , б іл ь ш іс т ь п о м іщ и к ів в д а л а с я д о п р о с т о г о р о з ш и р е н н я п о с і в н и х п л о щ , о с о б л и в о н а П ів д н і , д е в с е б іл ь ш е р о з о р ю в а л и с т е п и . П р и ц ь о м у п р а к т и ч н о н іч о г о н е м ін я л о с я

Т р а д и ц ій н і з н а р я д д я о б р о б іт к у Грунту бул и п р и м іт и в н и м и . Л иш е н а П ів д н і У к р а їн и з 'я в и в с я у д о с к о н а л е н и й пл уг.

Т р а д и ц ій н і з н а р я д д я обмолоту б у л и п е р е в а ж н о д е ре в ’ян и м и . Залізо використовували лише в ок­ ремих випадках. М ашин не було.

1З— 5 7 -

1 — ціп, 2 — дерев’яні граблі, 3 - вила з залізними зубами, 4 - дерев’яні трійчаки, 5 — кам'яний лоток, 6 — лопата для віяння зерна

26

рало, 2 — рало з полозом. чотиризубе рало. 4 — борсноподібне рало, радл о (гака), 6 - удосконалений плуг, соха-рогач, 8 - соха-лвосторонка.


Прагнучи розширити посівні площі, поміщики наказували селянам розоровати нові ділянки землі.

в т е х н іц і о б р о б іт к у ґр у н т ів . М а л о е ф ек т и в н і зн а р я д д я п р а ц і, в ід с у т ­ н іст ь у д о б р е н ь з е м л і н е д о з в о л я л и м а т и в и с о к і в р о ж а ї. У ц и х ум о в ах прагнення п ом іщ иків зр о б и т и с в о ї господарства прибутковіш имн виливалося у посилеппя ви зиску сел я н . Збіл ьш и лася пан­ щ и н а. я к а п о д ек у д и сягал£ б д н ів н а т и ж д е н ь , зр о ст а л и д о д а т к о в і п о ­ винності с ел я н . У б агать ох м а єт к а х з ’я в л я л и с я заводи т а ф а б р и к и , д е кріпаки працювали або після закінчен ня робіт у п о л і, або постійно. Пра­ цю вали т а к о ж ж ін к и і д іт и . В т а к и х ум о в а х п о м іщ и к а в ж е н е цікавило

Кріїаків міняють на собак. Такі сцени із житт* українського села на початку XIX ст. нікого недивували, були звичайними.

2?


в л а с н е г о с п о д а р с т в о с е л я н и н а : й о м у б у в п о т р іб е н р о б іт н и к , я к и й м іг від д ав ат и папській праці зесь час. Ц е викликало пош ирення такої ((юрми ек ­ с п л у а т а ц ії, я к у р о ч н а с и с т е м а в и к о н а н н я п а н щ и н и . К о ж н и й к р іп а к от­ р и м ув ав в ід п ом іщ и ц ького у п р а в и тел я за в д а н н я н а ден ь (у р о к ). Я к пра­ в и л о , ц е щ о д ен н е за в д а н н я б у л о т а к и м , щ о й о го д о в о д и л о ся ви к он увати д в а , а т о й т р и д н і. С п р о б и о с к а р ж и т и д і ї п о м іщ и к ів з а к ін ч у в а л и с я н іч и м . В ім п е р ії д і я л а з а б о р о н а к р іп а к а м с к а р ж и т и с я н а с в о ї х г о с п о д а р ів . Т о м у « р о з г л я д » п о з о в ів н е р ід к о з а к ін ч у в а в с я п о к а р а н н я м с а м и х с е л я н .

2. Зан еп ад поміщ ицьких м аєтків П о в е д ін к а п о м іщ и к ів б у л а н е л и ш е ж о р с т о к о ю , а л е й б е з р о з с у д л и в о ю . Н а в іт ь х у д о б у х о р о ш и й г о с п о д а р т р и м а є с и т о ю і з д о р ов ою , бо ц е за п о р у к а й ого б л а го п о л у ч ч я . Д о в о д я ч и сел я н д о к р ай ­ н ь о ї м е ж і ф із и ч н о г о і м о р а л ь н о г о в и с н а ж е н н я , п о м іщ и к и р у б а л и т у г і л к у , н а я к і й с и д і л и . Н е м и н у ч и м н а с л ід к о м ц ь о г о б у л о р о з о ­ р е н н я і в т р а т а п о м іщ и к а м и с в о ї х м а є т к ів . В ід б у в а л о с я ц е т а к и м ч и н о м . Н е м а ю ч и г р о ш е й д л я з а д о в о л е н ­ н я с в о їх з а п и т ів , п о м іщ и к и в ід д а в а л и с в о ї м а є т к и в з а с т а в у к р е д и т ­ н и м у с т а н о в а м . В 1 8 5 6 р . м а й ж е 2 5 % п о м іщ и ц ь к и х м а є т к ів б у л о в з а с т а в і. Б а г а т о з н и х п о м іщ и к и п р и м у д р я л и с я н а в іт ь п е р е з а с т а в и ­ т и . А л е р а н о ч и п із н о п р и х о д и в ч а с п о в ер та ти гр о ш і к р ед и тор ам . Н а й ч а с т іш е в и я в л я л о с я , щ о п л а т и т и б о р г н іч и м . Т о д і м а є т к и п р о ­ д а в а л и с я н а п у б л іч н и х т о р г а х . Н о в и м и в л а с н и к а м и с т а в а л и к у п ц і, х а з я й н о в и т іш і п о м іщ и к и і н а в іт ь з а м о ж н і к о з а к и й с е л я н и .

3. Військові поселення в У країні З н а ч н а ч а с т и н а с е л я н с т в а У к р а їп и ( п о н а д 1 / 3 з а г а л ь н о ї к і л ь ­ к о с т і) н а л е ж а л а н е п о м іщ и к а м , а Р о с ій с ь к ій д е р ж а в і ( к а з н і) . Д е р ­ ж а в а в б а ч а л а в с в о ї х с е л я н а х д ж е р е л о к о ш т ів д л я п о к р и т т я б ю д ­ ж е т н и х в и т р а т і р е о е р о у о р д л я п о п о в н е н н я а р м ії. Я к і п о т р е б и п о ­ м іщ и к ів , п о т р е б и д е р ж а в и в п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . ш в и д к о з р о с т а ­ л и . Я к і п о м і щ и к и , р о с ій с ь к а д е р ж а в а н е з н а й ш л а ц и в іл із о в а н и х м е т о д ів п о с и л е н н я е ф е к т и в н о с т і г о с п о д а р с т в а д е р ж а в н и х с е л я н , щ о б

Військові поселення в Чугуєві. Селянські будинки й солдатські казарми поруч — ідеал устрою життя в Російській імперії часів Олександра І і Миколи І.

28


ч е р е з п о д а т к и з б іл ь ш и т и н а д х о д ж е н н я д о б ю д ж е т у . Р о с ій с ь к і ч и н о в ­ н и к и п іш л и т и м ж е ш л я х о м , щ о і п о м іщ и к и . В о н и в и н а й ш л и св ою ф ор м у урочної си стем и: в 1 8 1 6 р .в Р о с і ї з д е р ж а в н и х с е л я н п о ч а л о с я у т в о р е н ­ н я в ій с ь к о в и х п о с е л е н ь . Н и м и о п ік у в а в с я в ід о м и й с в о є ю ж о р с т о к іс т ю н а б л и ж е н и й д о ц а р я г р а ф О л е к с ій Л р а к ч е є в . У в ій с ь к о в и х п о с е л е н н я х к о ж н а с е л я н с ь к а с і м ’я п о в и н н а б у л а н е л и ш е з а й м а т и с я з е м л е р о б ­ с т в о м , а л е й о д н о ч а с н о у т р и м у в а т и 1 - 2 с о л д а т ів . У с е ж и т т я в ій с ь к о ­ в и х п о се л е н ц ів р егл а м ен ту в а л о ся с у в о р и м р е ж и м о м . В ій с ь к о в ій м у ш т р і п ід л я г а л и в с і ч о л о в ік и в ік о м д о 4 5 р о к ів і н а в іт ь х л о п ч и к и з с е м и р іч н о ­ го в ік у (к а н т о н іс т и ). П ід в ій с ь к о в и й б а р а б а н п о с е л е н ц і м а л и в ст а в а т и і л я г а т и с п а т и , й т и н а р о б о т у , о б ід а т и , п а л и т и п е ч і т а в и к о н у в а т и в с і ін ш і р о б о т и . П ід н а г л я д о м к а п р а л ів т а ін ш и х в ій с ь к о в и х н а ч а л ь н и к ів у п о с е л е н ц ів п р о х о д и л о в с е ж и т т я . К а п р а л и б и л и п о с е л е н ц ів б е з п е р е р ­ вно: н а м у ш т р і, у п о л і, в д о м а , і н е т іл ь к и ч о л о в ік ів , а й ж і н о к т а д іт е й . Ж и т т я у в ій с ь к о в и х п о с е л е н н я х б у л о с п р а в ж н ь о ю к а т о р г о ю . Ф орм ально п осел ен ц і м али працю вати три д н і д л я дер ж ави , т р и д н і д л я с е б е і о д и н д е н ь в ід п о ч и в а т и . А л е « у р о к и » б у л и т а к і, щ о н асп р ав ді п о сел ен ц і п р ац ю вал и д л я д е р ж а в и ц іл и й т и ж д е н ь . В о н и ч а с т о г о л о д у в а л и . С и т у а ц ія з а г о с т р ю в а л а с я щ е й т и м , щ о п о с е л е н ц я м д е я к и й ч а с б у л о з а б о р о н е н о в е с т и н а в іт ь д р і б н у о б м ін н у т о р г ів л ю п р о д у к т а м и х а р ч у в а н н я . Т а к и м ч и н о м , в ій с ь к о в і п о с е л е н н я б у л и о с о б л и в и м в и д о м к р іп а ч ч и н и , б іл ь ш ж а х л и в и м , н і ж т а , щ о іс н у в а л а в ін ш и х р а й о н а х . П о с е л е н н я с т в о р ю в а л и с я н а Х а р к і в щ и н і , К а т е р и н о с л а в щ и н і, Х е р с о н щ и н і , К и ї в щ и н і т а П о д і л л і . В У к р а ї н і б у л о 2 5 о к р у г ів в ій с ь к о в и х п о с е л е н ь з 5 5 4 т и с я ч а м и н а с е л е н н я . С п р оба с т в о р и т и с а м о о к у п н е в ій с ь к о , я к и м п л а н у в а л и с я в ій с ь ­ к о в і п о с е л е н н я , з а к ін ч и л а с я п о в н и м п р о в а л о м . В ій с ь к о в а м о г у т н іс т ь Р о с ії н е п о с и л и л а с я , а в К р и м с ь к ій в ій н і 1 8 5 3 - 1 8 5 6 р р . в о н а з а з н а л а ж о р с т о к о ї п о р а з к и . У 1 8 5 7 р . в ій с ь к о в і п о с е л е н н я б у л и с к а с о в а н і. В и с н о ш с и т и у .'іи г а л ь н е іін я В к і н ц і X V I I I - п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . г о с п о д а р с ь к а с и с т е ­ м а У к р а їн и , я к а ґ р у н т у в а л а с я н а к р і п о с н и ц т в і , в с т у п и л а в п о л о ­ су к р и зи , з я к о ї вона так і не ви й ш л а. К р и з а п о л я г а л а в т о м у , щ о п о м і щ и к и н і з а щ о н е х о т і л и в ід м о в ­ л я т и с я в ід м а л о е ф е к т и в н о ї п р а ц і к р і п а к ів і в в о д и т и у с в о ї х м а є ­ т к а х м а ш и н и і з а с т о с о в у в а т и а г р о т е х н і ч н і в д о с к о н а л е н н я . З а м іс т ь того, щ об п ереводи ти св ої госп одар ств а на р ей к и р и н к ов ої ек о н о ­ м ік и , п о м іщ и к и п о с и л и л и е к с п л у а т а ц ію к р і п а к ів , я к а в д е я к и х м а є т к а х д о с я г л а к р а й н іх м е ж : 6 д н і в п а н щ и н и н а т и ж д е н ь . Т у т к р іп о с н и ц т в о з а к ін ч у в а л о с я , і ц ж е п о ч и н а л о с я р а б с т в о . О г и д н и м п р о ­ я в о м к р и з и к р іп а ц т в а с т а л і в ій с ь к о в і п о с е л е н н я , д о я к и х в У к р а їн і б у л о п р и п и с а н о б іл ь ш е , н і ж п ів м іл ь й о н а о с іб .

29


П еревірте себе 1. О х а р а к т е р и з у й т е с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і з н а р я д д я , я к и м и к о р и с ­ т у в а л и с я с е л я н и в п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . В и к о р и с т а й т е іл ю ст р а ц ію на ст ор. 26. Зр о б іт ь висновок. 2. У ч о м у п р о я в л я л а с я к р и з а п о м іщ и ц ь к о го г о с п о д а р с т в а ? Зр обіт ь у з а г а л ь н ю ю ч и й ан аліз. 3. Я к и м б у л о с т а н о в и щ е с е л я н с т в а ? 4. У к о м у п о л я г а л а с у т ь у р о ч н о ї с и с т е м и ? 5 . Ч им б у л о в и к л и к а н а в в е д е н н я в ій с ь к о в и х поселень?

Д окументи т а м атеріали 1. З У к а з ів ц а р с ь к о г о у р я д у п р о п о к а р а н н я с е л я н . (У р и в к и ) Д ля утрим ання кр іп а ків в п о к о р і і д о б р о м у п о ря д ку п о м іщ и к має право вико ри стовувати д о м а ш н і засоби виправлення і покар ан ня з а власним ро з­ су д о м , а л е б е з кал іц тв а і тим менш щ е з н е б езп еко ю дл я їх життя. Коли володілець (власнкк) не побажає карати кріпаків с в о їх сам а б о якщо використані ним засоби покарання і виправлення залишаться безуспішними, то він м о ж е звернутись д о уряду і просити зако нн ого з й о го боку сприяння. З а п р о в и н и , в ла сне , проти в о л о д іл ь ц я а б о й о го прав, та к са м о як і за проступки поліцейські, кріпаки, за й о го проханням , піддаю ться поліцейському по кар ан ню , з поверненням до по переднього житла, а б о утрим анню в упокорю вал ьн их і р о б ітн и х дом ах на стр о к, самим володільцем визначений... З а кол отом п р о ти властей, ур я д о м встановлених, вважається і всяке за­ в оруш ен ня сел ян а б о д в о р о в и х л ю д е й п р о ти с в о їх п о м іщ и ків , володільців а б о уп р а в л яю ч и х і п р о ти в сл о сн и х та гр о м а д сь ки х управлінь... К р іп а к и з а подачу на п о м іщ и ків с в о їх з а б о р о н е н и х законом ска р г підда­ ю ть ся п о ка р а н н ю р ізка м и до п'ятидесяти ударів. Джерело: Історія України. Хрестоматія. У 2-х ч. - К.. 1996. — Ч. І. — С. 241.

З ап и т ан н я і завдан н я 1. Ч и м о ж н а н а п і д с т а в і н а в е д е н о г о д о к у м е н т а с т в е р д ж у в а т и , що с т а н о в и щ е к р і п о с н и х с е л я н б у л о б л и з ь к и м д о с т а н о в и щ а р а б ів ? 2. З г а д а й т е п р о с о ц і а л ь н е с т а н о в и щ е с е л я н Г е т ь м а н щ и н и . П о р і в н я й ­ т е й о г о з ї х с т а н о в и щ е м у к і н ц і X V I I I - п е р ш і й п о л о в и н і X I X ст .

2. Ж и т т я в х е р с о н с ь к и х в ій с ь к о в и х п о с е л е н н я х . (У р и в о к з з а п и с о к в ій с ь к о в о г о у р я д о в ц я Є. ф о н Б р а д к е ) ...В цій величезній степовій м ісц е во сті, де 90 тисяч д уш , приписаних д о в ій с ь к о в и х п о се л е н ь , з а й м гл и с ь зе м л е р о б ств о м і с к о т а р с т в о м , го с п о д а р ­ с т в о п р о в а д и л о сь ц іл к о м е ксте нси вн о і неправильно... Тут я зна й ш ов цих кол и сь д у ж е з а м о ж н и х селян в надзвичайних нестатк а х і з л и г о д н я х , і м е н і не в а ж к о б у л о в ід ш у к а ти п р и ч и н у ц ь о го сум н о го

ЗО


становищ а. К о л и п о л ки почали кор и стувати ся призначеним и їм д іл я нкам и і прийняли на се б е у п р а в л ін н я , ни м и о в о л о д іл о п а л к е завзяття на к о р и сть казни і вони у в ід н ош е нн і од е р ж а н и х ни м и п р и р о д н и х багатств не за д о в о л ь­ нялись щ едрим утрим анням , здобутим д л я с в о їх л ю д е й і к о н е й , а нам ага­ лись нагром адж увати найбіл ьш у к іл ь к іс т ь з а п а с н о го х л іб а і сін а. Ц іє ї мети вони б е зсум н ів н о д о с я гл и , хсм і тут ц іл і стад а п а ц ю к ів зн и щ и л и ц ю д о б р у половину; а л е в той ж е ч а с полки віднім ал и у сел ян и на кр а щ і зе м л і, п р о в а ­ дили великі посіви без у с я к о го п о во д ж е н н я З І суд о в и м и силам и І віддавали селянинові лиш е м ізе р н у реш ту ч а су на й о го власне го сп о д а р ств о . Ч ерез те, що ор а н ка під час три в ал ого літа м о ж е пр овад и ти ся д о в го і праці п о у гн о є н ­ ню не іс н у є , т о ця систем а була б щ е менш ш к ід л и в о ю дл я м а те ріа льно го до бро буту посел енців, але п ід час зб и р а н н я , к о л и п р и в е л и кій со н ячн ій спеці часто все ра зом до зр іва є, хл іб в о д и н де нь починає сп іти , а трава перетво­ р ю ється в с о л о м у , к а з е н н і вел и чезні п о с ів и п о тр е б ув а л и т а к о ї п о с и л е н о ї праці, щ о зб и р а н н я на се л ян ськи х л а н а х в ід к л а д а л о с я д о з а к ін ч е н н я цих робіт, і селяни ч а сто привозили на с в о ї т о ки о д н у лиш е со л о м у.

Джерело: Хрестоматія з історії Української РСР. (7 -8 клас). К., 1970. - С. 114-115.

Запитання і завдання 1. В и к о р и с т а й т е у р и в о к е р о з п о в і д і п р о к р и з у к р і п о с н и ц ь к и х в і д н о ­ син. 2 . Я к і в і й с ь к о в і п о в и н н о с т і б у я й з о б о в ' я з а н і в и к о н у в а т и п о с е л е н ц і?

З ап ам 'ятай те дати 1816 — 1857 - в ій с ь к о в і поселення в У к р а їн і.

Словник термінів К редит (в ід л а г . сге<1еге - в ір и т и , д о в ір я т и ) - п р о д а ж т о в а р ів із в ід с т р о ч к о ю п л а т е ж у або передача на п е в н и й т е р м ін гр о ш е й ч и м а т е р іа л ь н и х ц ін ­ ностей з у м о в о ю ї х по ве р н е н н я. З а к о р и с т у в а н н я к р е д и т о м с п л а ч у є т ь с я т о й ч и Ін ш и й в ід с о то к в ід його в а р т о с ті.

Застава - передача к р е д и т о р о в і м а й н а т о г о , х т о бере к р е д и т . У в и п а д к у н е п о ве р н е н н я к р е д и т у заставлене м а й н о ста є в л а с н іс т ю к р е д и т о р а .

К риза - с к л а д н и й , за го стр е н и й с т а н , р із к и й п е ре ло м або з а н е п а д , н а п р и к ­ л а д . кр и за а гр а р н а - розлад с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го в и р о б н и ц т в а .


§ 5. З а р о д ж е н н я р и н к о в и х відносин. П о ч а т о к п р о м и сл о в о го перевороту З г а д а й т е : І. У чом у п о л я га є с у т ь р и н к о в и х від н о си н ? 2. Ч им р и н к о в і в ід н о с и н и в ід р ізн я ю т ь с я в ід к р іп о сн и ц ь н и х? 0. У я к и х ьори п ей соки х к р и їн а х процес ф орм уванн я р и н к о в и х в ід н о с и н п о ч а в с я р а н іш е , н іж в У к р а їн і, і чом у? П о п р и в с і с п р о б и п о м іщ и к ів і р о с ій с ь к о г о ц а р и з м у з б е ­ р е г т и к р іп о с н и ц ь к і в ід н о с и н и в У к р а їн і, в о п и п р о т я г о м п е р ш о ї п о л о в и м и X I X с т . х о ч а і п о в іл ь н о , а л е н е у х и л ь н о р у й н у в а л и с я . В е к о н о м і ц і У к р а їн и п о с т у п о в о в и з р ів а л и р и н к о в і в ід н о с и н и . З п е в н и м з а п і з н е н н я м У к р а їн а с т а л а н а т о й м а г іс т р а л ь н и й ш л я х р и н к о в о г о р о з в и т к у , п о я к о ­ м у в ж е в п ев н еп о й ш л а З а х ід н а Є вропа.

1. П рони кн ен ня товарних відносин в пом іщ ицьке господарство П о м і щ и ц ь к е г о с п о д а р с т в о б у л о о п л о т о м к р і п о с н и ц ь к и х в ід н о ­ с и н в У к р а їн і. Р а з о м з т и м с а м е с е р е д п о м іщ и к ів б у л о б а г а т о т а к и х , я к і о с о б л и в о а к т и в н о п р а г н у л и п ер еб у д у в а т и св о ї м аєтк и д л я роботи на ринок. П о в с ій У к р а їн і, і о с о б л и в о н а П ів д н і, в п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . з р о с т а л о в и р о б н и ц т в о х л іб а н а п р о д а ж . Р о з ш и р ю в а л и с я п о с ів и т е х н і ч н и х к у л ь т у р . У П о л т а в с ь к ій і Ч е р н іг ів с ь к ій г у б е р н ія х з б іл ь ш и л и с я п л о щ і п і д к о н о п л я м и й т ю т ю н о м , К а т е р и н о с л а в с ь к ій і Х е р с о н с ь к ій - п і д л ь о н о м . З 2 0 - х р р . з ’я в л я ю т ь с я й ш в и д к о р о з ш и ­ р ю ю т ь с я н а в с ь о м у П р а в о б е р е ж ж і, Л і в о б е р е ж ж і і С л о б о ж а н щ и н і п л а н т а ц ії ц у к р о в и х б у р я к ів . Н а й е н е р г ій п і ш е в т я г у в а л и с я в т о в а р н о -г р о ш о в і в ід н о с и н и в е ­ л и к і зе м л е в л а с н и к и . Р озш и р ю ю ч и в и р обн и ц тв о, вон и проявляли ін т е р е с і д о т е х н іч н о г о в д о с к о н а л е н н я (р а ц іо н а л із а ц ії) г о с п о д а р с т в , з в е р т а л и с я д о п р а к т и к и п е р е д о в и х в іт ч и з н я н и х т а ін о з е м н и х с іл ь с ь ­ к и х в и р о б н и к ів , з н а й о м и л и с я з д о с я г н е н н я м и а г р о н о м ії й а г р о т е х ­ н ік и , н а м а г а л и с я в и к о р и с т о в у в а т и с іл ь г о с п м а ш и н и . З а с т о с о в у в а л и н о с и л к и , в ія л к и , м о л о т а р к и ( с п о ч а т к у к і н н і, а п о т ім п а р о в і). Л л є в б іл ь ш о с т і с в о їй р а ц і о н а л із а т о р с ь к і е к с п е р и м е н т и з а к і н ­ ч у в а л и с я н е в д а ч е ю . П р и ч и н а м и ц ь о г о б у л и : 1) о п і р с е л я н , д л я я к и х р а ц іо н а л із а ц ія о з н а ч а л а л и ш е о д н е - п о с и л е н н я в и зи с к у ; 2 ) н е с т а ч а у п о м іщ и к ів г р о ш е й , н е о б х ід н и х д л я п р и д б а н н я н ової т е х н і к и й н а й м у р о б іт н и к ів ; 3 ) н е с т а ч а в і л ь н о ї к в а л і ф ік о в а н о ї р о б о ч о ї с и л и . Ін а к ш е к а ж у ч и , н а п е р е ш к о д і р а ц іо н а л із а ц ії с т о я л а к р іп о с н и ц ь к а с и с т е м а . 32


Зазн ав ш и невдачі в сп р обах н ал агоди ти су ч а сн е госп одар ств о, п о м і щ и к и н а й ч а с т і ш е з в е р т а л и с я д о с т а р и х , з в и ч н и х м е т о д ів госп одарю ван н я, поси лю вали п а н щ и н у , ск о р о ч у в а л и сел я н сь к і н а д іл и , щ о п р и в о д и л о д з к р а й н ь о г о з у б о ж ін н я с е л я н . Н е м и н у ­ ч и м н а с л ід к о м ц ь о г о б у л о п о д а л ь ш е з б і д н ін н я і р о з о р е н н я с а м и х п о м іщ и к ів .

2. Селянські промисли Р о з к л а д к р іп о с н и ц ь к о ї с и с т е м и с у п р о в о д ж у в а в с я о б е з з е м е л е н ­ ням сел я н . Н а сер ед и н у X IX ст . б л и зь к о 25% сел я н сь к и х р оди н У к р а їн и б у л и б е з з е м е л ь н и м и . Б е ззе м е л ь н і с е л я н и ш у к а л и з а р о б іт к у н а с а м п е р е д в д о м а : й ш л и н а р із н і м іс ц е в і п ід п р и є м с т в а - ц у к р о в а р н і, ц е г е л ь н і , з а й м а л и с я д р іб н и м и п р о м и с л а м и - в и р о б л я л и в з у т т я , п о с у д , п о л о т н о , с у к ­ н о , к о л е с а д л я в о з ів , т а л с а м і в о з и , б о ч к и , м іш к и т о щ о . В е л и к у р о л ь в ц е й ч а с в і д іг р а в а л о ч у м а ц т в о . Щ е н а п р и к ін ц і X V III с т . в о н о п е р е р о с л о в т о р г о в е л ь н о - в із н и ц ь к и й п р о м и с е л . З у б о ж іл і с е л я н и ш у к а л и з а р о б іт к у в в із н и ц ь к о м у п р о м и с л і й с т а ­ в а л и ч у м а к а м и - в із н и к а м н , а з а м о ж н і п е р е т в о р ю в а л и с я н а ч у м а к ів п і д п р и с м ц і в , г о с п о д а р ів в л а с н и х ч у м а ц ь к и х в а л о к і о д н о ч а с н о в е л и к и х т о р г о в ц ів . У с е р е д и н і X IX с т . ч у м а к и д о с т а в л я л и в п ів д е н н і п ор т и д о 6 4 0 т и с . т о н н х л іб а щ о р іч н о . Ч а с т и н а б ід н о т и , н е з н а й ш о в ш и р о б о т и в д о м а , з м у ш е н а б у л а ш ук ати з а н я т т я в д а л е к и х в ід х о д а х . Н а в е с н і, п е р е д п о ч а т к о м с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х р о б іт , т и с я ч і с е л я н з п а с п о р т а м и в ід м іс ц е ­ в о г о н а ч а л ь с т в а і п р о с т о з в і д п у с к н и м и « б іл е т а м и ® в ід п о м іщ и к ів т я г л іїс я , ч а с т о з к о с а м и н а п л е ч а х , н а з а р о б і т к и в С т е п о в у У к ­ р а їн у . З н а ч н а ч а с т и н а з а р о б іт ч а н з а л и ш а л а с я н а с іл ь с ь к о г о с п о ­ д а р с ь к і р о б о т и н а в с е л іт о . Н а й б іл ь ш у ч а с т и н у т а к и х р о б іт н и к ів д я о я л и П о л т а в щ и н а й Х а р к ів щ и н а .

Щ о б заробити на ж ит­ тя, селями займалися промислами. Д обуван­ ня гончарної глини на Полтавщині в селі Опішня, яке стало все­ світньо відомим цент­ ром гончарного вироб­ ництва. З

« Іс т о р ія У к р а їн и » , 9 ю і.


Чумаки у важкій тривалій до ро зі в Крим по сіль і рибу.

Н а ін ш о м у п о л ю с і с е л а в и д іл я л и с я а а м о ж и і с е л я н и . В с у п е р е ч д е р ­ ж а в н ій п о л іт и ц і, св а в о л і п о м іщ и к ів н а й е н е р г ій н іш і с е л я н и н а г р о ­ м а д ж у в а л и г р о ш і, в к л а д а л и ї х у п р о м и с л о в і п ід п р и є м с т в а , т о р г ів ­ л ю , к у п у в а л и з е м л ю а б о о р е н д у в а л и ї ї в п о м іщ и к ів . О п л а т и в ш и св о ю в о л ю , в о н и щ е з б іл ь ш о ю е н е р г іє ю з м іц н ю в а л и с в о є г о с п о д а р с т в о . Із с е л я н - к р іп а к ів в и й ш л и к у п ц і й п р о м и с л о в ц і - м іл ь й о н е р и Я х н е н к и , С и м и р е н к и . К о з а к о м з а п о х о д ж е н н я м б у в А р т е м Т е р е щ е н к о , х л іб о т о р г о в е ц ь і т у м а к , р о д о н г ч а л ь н и к д и н а с т ії в ід о м и х ц у к р о з а в о д ч и к ів .

3. П очаток промислового перевороту У с в о є м у р о з в и т к у п р о м и с л о в іс т ь п р о х о д и т ь д е к і л ь к а с т а д ій . П о ч а л о с я в с о з д р і б н о г о т о в а р н о г о в и р о б н и ц т в а і к а п іт а л іс т и ч н о ї м а н у ф а к т у р и . Н а з м і н у м а н у ф а к т у р і, д е в и к о р и с т о в у є т ь с я р у ч н а п р а ц я , п р и х о д и т ь ф а б р и к а (з а в о д ), в я к ій в и р о б н и ц т в о п о б у д о в а ­ н е н а з а с т о с у в а н н і м а ш п н , с п о ч а т к у п а р о в и х . П е р е х ід д о м а ш и н ­ н ого в и р обн и ц тв а й н ази в аю ть п р ом и сл ов и м перев оротом . П е р ш і м а ш и н и в У к р а їн і п о ч а л и в и к о р и с т о в у в а т и в ж е н а ­ п р и к ін ц і X V I I I с т . В ід 3 0 - х р р . к іл ь к іс т ь ф а б р и к с т а л а з б і л ь ш у ­ ватися так и м и тем п ам и , щ о м ож н а бул о в ж е говорити про поча­ ток п р о м и сл о в о го п еревороту. П ер ш а п о л о в и н а X IX ст . х а р а к т ер и зу в а л а ся д о си ть ш в и д к и ­ м и т е м п а м и р о з в и т к у п р о м и с л о в о с т і. Я к щ о у к і н ц і X V I I I с т . н а ­ л іч у в а л о с я 2 0 0 п р о м и с л о в и х п і д п р и є м с т в , т о в 1 8 6 0 р . - 2 1 5 0 . В із и т н о ю к а р т к о ю т о г о ч а с н о ї у к р а їн с ь к о ї п р о м и с л о в о с т і с т а л о п е р ш з а в с е ц у к р о в а р ін н я . В и д а т н и м и о р г а н із а т о р а м и ц у к р о в о ї п р о ­ 34


м и с л о в о с т і У к р а їн и б у л и с і м ' ї Я х н е н к ів і С и м и р е н к ів . Ц і д в і р о д и н и к о л и ш н іх к р іп а к ів з а с н у в а л и в 1 8 1 5 р . т о р г о в и й д і м , к о т р и й з г о д о м с т а в в ід о м и м н е т іл ь к и в ім п е р ії , а й у Є в р о п і. Н а г р о м а д и в ш и к о ш т и н а т о р г о в и х о п е р а ц ія х , в о н и у 4 0 - х р р . п е р ш и м и в Р о с ій с ь к ій ім п е р ії з а с н у в а л и п а р о в е ц у к р о в е в и р о б н и ц т в о , о б л а д н а л и м а ш и н о б у д ів н и й з а в о д , у т р и м у в а л и ц і л е р о б іт н и ч е м іс т е ч к о з т е х н іч н и м у ч и л и щ е м , б іб л іо т е к о ю , т е а т р о м , п ік я р п е ю т а ц е р к в о ю . Н а с е р е д и н у X I X с т . п У к р а їн і д ія л о м а й ж е 7 0 % ц у к р о в и х з а в о д ів ім п е р ії , в о н и з а б е з п е ч у ­ в а л и п о н а д 8 0 % з а г а л ь н о р о с ій с ь к о г о в и р о б н и ц т в а ц у к р у . Г р у п а п ід п р и є м с т в У к р а їн и в и р о б л я л а п о л о т н о . Л л є п о л о т н я н а п р о м и с л о в іс т ь в 4 0 - 5 0 - т і р р . з н и к л а з о в с і м , н е в и т р и м а в ш и к о н ­ к у р е н ц ії з б о к у б а в о в н я н о ї п р о м и с л о в о с т і ц е н т р а л ь н и х г у б е р н ій Р о с і ї , я к у щ е д р о п ід т р и м у в а в р о с ій с ь к и й у р я д . В п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . в и н и к л а і п о ч а л а ш в и д к о р о з в и в а ­ т и с я к а м ’я н о в у г іл ь н а п р о м и с л о в іс т ь ( Д о н б а с ) . Н а с е р е д и н у X I X с т . з а к іл ь к іс т ю в и д о б у т о г о в у г і л л я Д о н б а с в и й ш о в н а д р у г е м іс ц е в ім п е р ії , п о с т у п а ю ч и с ь л и ш е С і л е з і ї (П о л ь щ а ) . П р о м и с л о в іс т ь , я к а р о з в и в а л а с я в У к р а їн і в п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т ., м а л а б а г а т о г а л у з е в и й х а р а к т е р . Л л є в ж е т о д і в и я в и л о с я , щ о ряд важ л и в и х ви робництв, зо к р ем а , тек сти льн е й м ет а л о о б р о б ­ н е , п р и а к т и в н ій п ід т р и м ц і ц а р с ь к о г о у р я д у з о с е р е д ж у ю т ь с я , г о ­ л о в н и м ч и н о м , в Ц е н т р а л ь н ій Р о с і ї М о с к о в с ь к ій , В о л о д и м и р с ь к ій , Я р о с л а в с ь к ій і в д е я к и х ін ш и х г у б е р н ія х . В У к р а їн і с т в о р ю в а л и с я ш т у ч н і п е р е п о н и д л я ін т е н с и в н о г о р о з в и т к у ц и х г а л у з е й .

Висновки т а узагальнення З в о р о т н ь о ю с т о р о н о ю к р и з и к р і п о с н и ц ь к о ї с и с т е м и в У к р а їн і б у л о з а р о д ж е н н я р и н к о в і х в і д н о с и н . У с іл ь с ь к о м у г о с п о д а р с т в і ц е п р о я в л я л о с я у ш в и д к о м у р о с т і т о в а р н о с т і (т о б т о зб іл ь ш е н н і

Перші шахти Донбасу і рудники Кривого Рогу не знали машин. Кінний привід для підйому з шахти вагонеток з рудою.

35


ч а с т к и п р о д у к ц ії, п р и з н а ч е н о ї н а п р о д а ж ), в п р о в а д ж е н н і т е х н іч ­ н и х к у л ь т у р , р а ц і о н а л із а ц ії ( т е х н і ч н о м у в д о с к о н а л е н н і, в и к о р и ­ с т а н н і м а ш и н , д о с я г н е н ь а г р о х ім ії і т .д .) , в и к о р и с т а н н і н а й м а н о ї п р а ц і . А л е б іл ь ш іс т ь п о м і щ и к і в в е л а г о с п о д а р с т в о т р а д и ц ій н и м с п о с о б о м , п о с и л ю ю ч и е к с п л у а т а ц ію к р іп а к ів . О д н и м з н а с л ід к ів к р и з и к р іп о с н и ц ь к и х в ід н о с и н і з а р о д ж е н ­ н я р и н к о в и х б у л о п о ш и р е н н я с е л я н с ь к и х п р о м и с л ів . Д е я к і с е л я н и п е р е т в о р ю в а л и с я у в е л и к и х п ід п р и є м ц ів . В 3 0 - т і р р . п о ч и н а ю т ь с я я к і с н і з м і н и в п р о м и с л о в о с т і У к р а їн и , п о в 'я з а н і з п е р е х о д о м в ід р у ч н о г о в и р о б н и ц т в а д о м а ш и н н о г о - п р о ­ м и сл ов и й п ереворот.

П еревірте себе 1. Н а з в і т ь з м і н и у с і л ь с ь к о м у г о с п о д а р с т в і , я к і с в і д ч и л и п р о п р о н и к н е н н я т у д и р и н к о в и х відносин. 2. Я к е з н а ч е н н я м а в р о з в и т о к с е л я н с ь к и х п р о м и с л і в ? 3. Щ о т а к е п р о м и с л о в и й п е р е в о р о т ? 4. Н а з в і т ь п р і з в и щ а н а й б і л ь ш и х у к р а ї н с ь к и х п і д п р и є м ц і в в и х ід ц ів із селян. 5. О х а р а к т е р и з у й т е о со бли вост і п р ом и сл о во го п ер ево ро т у в У к р а ї н і. в. П о к а ж іт ь особливост і р о з в и т к у в У кра їн і п ром исловост і і т о р гівл і. Я к і ва ж л и ві г а л у з і п р о м и сл о во ст і в У к р а їн і не р о зв и ­ в а л и ся і чому?

Д окументи т а м атеріали 1. Ч у м а к и П о л т а в щ и н и . 1849 р. (У р и в о к з к н и г и М . А р а н д а р е н к а « З а п и с к и п р о П о л т а в с ь к у г у б е р н ію » )

Чумацький віз (ма:ка). На таких возах чудаки перевозили безліч товарів.

36

Т і, щ о займ аю ться візникуванням солі з К рим у і Б е сса р а б ії, а та к о ж р и б и з К ри ­ м у і Д о н у, звуться тут чумаками. Великий з р іс т , ф ізи ч н а си ла , м уж н і риси о б л и чч я і д о в ги й ж м у т в о л о сся, закручений за вухо (п о м алорос, чуприна, а б о оселедець), рухи, я к і с в ід ч а т ь п р о м іц н іс т ь м 'я зів , поважна п о став а з в ир азо м са м о с в ід о м о с т і на о б ­ л и ч ч і, го р д іс т ь - з м о в ч а зн о ю веселістю , о д я г — на д то ш и р о к і ш аровари, нарозхрист с в и та і в и с о к а см уш ко ва ш апка — станов­ лять в ід м ін н і р и си чумака. Цей клас, підкоривш ий себе особливим ум овам п ід час візникування, відрізняється ц и м в ід ін ш и х м а л о р о с ія н . В о н и (чум аки) м а ю ть д у ж е в е л и к и х , с и л ь н и х і кра си ви х в о л ів, о х о ч е з а ни м и д о гл я д а ю ть , платять


за ни х д о р о гу ціну і цим пиш аються; д о б р і, надзвичайної м іцності вози, на які кладуть 100 і більш е пудів, запрягаю чи звичайну п а р у волів (тут зветься паровицею ); ті, в ко го худ о б а слабша, впрягаю ть і дві пари. К о л и на П ерекопі від озер сіль вивозилась вільно, з сп л а то ю в казн у в ід п а р о во л о го воза, т о були приклади, щ о чумаки вивозили па ро ю в о л ів на од но м у в о з і по 2 0 0 пуд ів солі і більше. Візникування своє чумаки провадять звича й но валками (по м алорос, ф ура). які скл ада ю ться з к іл ь к о х д е сятків в о зів (п о чум ац ьком у п а р о в и ц і). Валка, а б о ф ура, має св о го отамана, який в ід імені ц іл о ї валки наймається для візни­ кування, при й м ає з а р о б іт к и і р о б и ть р о з к л а д к у з а у ч а с т ю к о ж н о м у . Таке товариство зветься в ни х артіллю . К о ж н и й чумак в своїй а р тіл і підкорю ється в сувором у розум інні всім умовам і в разі в ід хо д ж е нн я в ід н и х - карається і навіть виганяється з а р тілі. Отаман виріш ує всі суперечки остаточно; він п р и ­ значає кару, і вся артіль підкоряється й о м у безум овно... В д о р о з і ж чумак піддає се б е всяким зл и го д н я м ; за в ж д и тверезий, по­ м ірний в харчах: пш оняна каша з сал ом а б о га л уш ки , ш мат хл іб а з с іл л ю — о ц е все й о г о харчування. В д о р о зі, не м аю чи в св о є м у р о з п о р я д ж е н н і гр о ­ шей, чумак обм еж ений. Д о кінця в ізни куван ня гр о ш і в с іє ї а р тіл і зб е р іга ю ть ­ ся в отамана... Візникування їх починаєтеся в ід початку весни і триває д о о с е н і. В зим ку чумаки в п о д о р о ж не їд уть . З уп и няю чи сь н а н о ч ів л ю , чум аки виш и ков ую ть с в о ї вози в ко л о н у, військовим по рядком . Джерело: Хрестоиатія з історії Української РСР. - С.100-101.

Запитання і завдання 1. Я к у р о л ь в і д і г р а в а л о ч у м а ц т в о в т о р г о в е л ь н о - в і з н и ц ь к о м у п р о ­ м и с л і? 2. Н а п і д с т а в і в і д о м о г о с а м п р о р о б о т у ч у м а к і в д а й т е в і д п о в і д ь п а п и т а н н я , щ о з м у ш у в а л о ї х о б ’є д н у в а т и с я в а р т і л і і п і д к о р я т и ­ ся су в о р ій ди сц и п л ін і.

Зап ам ’ятай те дати ЗО-ті рр. X I X ст. - п о ч а т о к пр ом и сл ов ого пе р е во р о ту в У к р а їн і

Словник термінів Р и н ок о б м ін т о в а р ів , я к и й в и з н а ч а є т ь с я п р о п о з и ц іє ю і п о п и т о м на товари у м а с ш та б і с в іт о в о го го с п о д а р с тв а (с в іт о в и й , з о в н іш н ій р и н о к ), к р а їн и (н а ц іо н а л ь н и й , в н у т р іш н ій р и н о к ) та ї ї о кр е м о го р а й о н у (м іс ц е ­ в и й р и н о к ). Т о в а р н е в и р о б н и ц т в о - ф орма в и р о б н и ц т в а , п р и я к і й п р о д у к т и в и р о б ­ л яю ться для продаж у. Р а ц іо н а л із а ц ія (в ід л а т . га їіо п а їія - р о з у м н и й , г а їіо - р о зум ) в и р о б н и ц т в а уд о с к о н а л е н н я в и р о б н и ц тв а , к р а щ а , д о ц іл ь н іш а йоіч> о р г а н із а ц ія . П р о м и с л о в и й п е р е в о р о т - п е р е в е д е н н я в и р о б н и ц т в а з р у ч н о г о на маш инне.

37


§ 6. З р о с т а н н я м ісь ко го н а с е л е н н я і р о зв и то к тор гівл і З г а д а й т е : І . Я к у р о л ь у р о з в и т к у р и н к о в и х відн оси н в за х ід н о є в р о п е й с ь к и х к р а їн а х в ід ігр а л и м іс т а ? 2. Н а з в і т ь н а й б іл ь ш і м іс т а У к р а їн и (П р а во б ер еж н о ї, Л ів о б е р е ж н о ї. П і в д е н н о ї ) в д р у г ій п о л о в и н і X V I I I ст . 3 . Щ о в и в о з и л а ( е к с п о р т у в а л а ) і іц о в в о з и л а ( і м п о р т у ­ в а л а ) У к р а ї н а в д р у г і й п о л о в и н і X V I I I с т .? П р и р о д н и м н а с л ід к о м р о з в и т к у р и н к о в и х в ід н о с и н в У к р а їн і б у л о з р о с т а н н я м іс т , р о з в и т о к в н у т р і ш н ь о ї і з о в н іш н ь о ї т о р г ів л і. З а л е ж н е с т а н о в и щ е Н а д д н іп р я н щ и ­ н и у с к л а д і Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї с у п е р е ч л и в о п о з н а ч и л о с я на ц и х процесах.

1. Міста. Зростання м орських портів Р о з м іщ е н н я п р о м и с л о в и х п ід п р и є м с т в п е р е в а ж н о у м іс т а х с п р и ­ я л о ї х е к о н о м і ч н о м у з м і ц н е н н ю , з р о с т а н н ю ч и с е л ь н о с т і м іс ь к о г о н а с е л е н н я . П р о т я г о м п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с т . ч и с е л ь н іс т ь го р о д я п з р о с л а в .т р и р а з и , а н а П і в д н і , г о с п о д а р с ь к е о с в о є н н я я к о г о з д ій с н ю в а л о с я п е р е в а ж н о н а н е к р іп о с н и ц ь к ій о с н о в і, в 4 , 5 р а з а . В р е з у л ь т а т і ц ь о г о п и т о м а в а г а м іс ь к о г о н а с е л е н н я У к р а їн и з р о с л а з 5 д о 1 1 % , а в Х е р с о н с ь к ій г у б е р н ії - н а в іт ь д о 2 7 % .

У першій половині X IX с і. почали зростати міста. О собливо швидко розбудовувалась Одеса, з 1817 р . — вільний порт (порто-ф ранко).

38


Ш в и д к и й р іс т м іс ь к о г о н а с е л е н н я в п ів д е н н и х г у б е р н ія х У к р а їн и б у в в и к л и к а н и й ін т е н с и в н о ю р о з б у д о в о ю т у т м о р с ь к и х п о р т ів , щ о м а л и з а г а л ь н о ім п е р с ь к е з н а ч е н н я - О д е с и , М и к о л а є в а . Х е р с о н а т а і н . О д е с а у 1 8 1 7 р . б у л а о г о л о ш е н а в і д к р и т и м , в іл ь н и м п о р т о м ( п о р ­ т о -ф р а н к о ). Т у д и б у л о д о з в о л е н о б е з м и т н и й в в із з а р у б і ж н и х т о в а р ів і безм и т н и й їх п р о д а ж . Ц е сп р и я л о п ер етв ор ен н ю О деси в о д н е з н а й ­ б іл ь ш и х м іс т ім п е р ії. П о л іт и ч н и й к у р с р о с ій с ь к о г о ц а р и з м у щ о д о У к р а їн и о б у м о ­ в и в з а с е л е н н я у к р а їн с ь к и х м іс т п е р е в а ж н о м іг р а н т а м и : р о с ій с ь к и м и ч и н о в н и к а м и , к у п ц я м и і р о б і т н и к а м и , є в р е й с ь к и ­ м и р е м іс н и к а м и і д р іб н и м и т о р г о в ц я м и , п р е д с т а в н и к а м и ін ш и х н а ц іо н а л ь н о с т е й . П р и ц ь о м у ч а с т к а у к р а ї н ц і в у м іс ь к о м у н а с е ­ л е н н і в е с ь ч а с з м е н ш у в а л а с я , а р о с і я н , є в р е їв т а і н ш и х - з б і л ь ш у ­ в а л а с я . Н а П р а в о б е р е ж ж і, я к е в х о д и л о д е к і л ь к а с т о л іт ь д о с к л а ­ д у Р е ч і П о с п о л и т о ї, в м іс т а х ж и л о т а к о ж б а г а т о п о л я к ів . Т а к и м ч и н о м , с к л а л а с я п а р а д о к с а л ь н а с и т у а ц ія : к о р ін н а н а ц ія в м іс т а х У к р а їн и п е р е т в о р ю в а л а с я в н а ц іо н а л ь н у м е н ш и н у . Ш е в ч е н к о в і с л о в а « Н а н а ш ій , н е с в о їй з е м л і...» щ о н а й к р а щ е іл ю с т р у ю т ь ц е .

2. Розвиток внутрішньої торгівлі Е к о н о м іч н и й р о з в и т о к У к р а їн и с у п р о в о д ж у в а в с я р о з ш и р е н ­ н я м в н у т р іш н ь о ї т о р г ів л і, я к а з д ій с н ю в а л а с я п е р е в а ж н о ч е р е з б а за р и т а я р м а р к и . З і з р о с т а н н я м м іс т в н и х п о м іт н о з б іл ь ш у ­ в а л а с ь к іл ь к іс т ь к р а м н и ц ь , ін ш и х т о р г о в е л ь н и х п о с т ій н о д і ю ­ ч и х за к л а д ів . Е к о н о м іч н а п о л іт и к а ц а р и з м у б у л а с п р я м о в а н а н а т е , щ о б п е ­ р е т в о р и т и У к р а їн у в р и н о к з б у т у в и р о б ів р о с і й с ь к о ї п р о м и с л о ­ в о с т і. В с е р е д и н і Х І Х с т . н а я р м а р к а х У к р а їн и п р о д а в а л о с я м а й ж е 3 3 % в и р о б л е н и х у М о с к о в с ь к ій , В о л о д и м и р с ь к ій т а ін ш и х г у б е р н ія х Ц е н т р а л ь н о ї Р о с ії т ек ст и л ь н и х в и ­ р о б ів і т о в а р ів м е т а л о о б р о б н о ї т а і н ­ ш и х г а л у з е й п р о м и с л о в о с т і. В т о й ж е ч а с У к р а їн а н а я р м а р к а х б у л а п р е д ­ с т а в л е н а м а й ж е в и к л ю ч н о с іл ь с ь к о ­ г о сп о д а р сь к о ю п р о д у к ц іє ю , а т а к о ж п р о м и с л о в и м и в и р о б а м ;!, в и г о т о в л е ­ н и м и з с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї с и р о в и ­ н и ( г о р іл к а і ц у к о р ) . Т а к и й х а р а к ­ т е р т о р г ів л і с в ід ч и в п р о е к о н о м і ч н у е к с п л у а т а ц і ю У к р а їн и . А д ж е у п е ї було в се дл я власн ого виробництва т о в а р ів , щ о з а в о з и л и с я з Р о с ії .

У р о зви тку внутріш ньої торгівлі чимдалі більш у роль відігравали ярм арки, на які продавці і покупці зЧжджалися ін о д і за соти і кілометрів. Т а ­ ки й яр м ар ок і показує відомий укра їнськи й худ о ж н и к Микола П имоненко.

39


О р іє н т а ц ія н а т о в а р о о б м ін з Р о с іє ю в и з н а ч и л а і г е о г р а ф ію н а й б іл ь ш и х у к р а ї н с ь к и х я р м а р к ів . В о н и к о н ц е н т р у в а л и с я б л и ж ч е д о к о р д о н у з Р о с і є ю ( Х а р к ів , П о л т а в а , К р о л е в е ц ь . Р о м н и ) , а т а ­ к о ж у К и є в і.

3. Місце У країни в зовніш ній торгівлі Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії В и з н а ч н е м іс ц е н а л е ж а л о У к р а їн і у з о в н іш н ій т о р г ів л і Р о с ій с ь ­ к о ї і м п е р і ї . Н а п о ч а т к у X I X с т . Р о с і я в е л а т о р г ів л ю в о с н о в н о м у ч е р е з Ь а л т і и с ь к е м о р е . З а п ів с т о л іт т я с т а н о в и щ е з м і н и л о с я - з р о с ­ л а р о л ь ч о р н о м о р с ь к и х і а з о в с ь к и х п о р т ів : у 5 0 - т і р р . д о н и х у ж е п е р е й ш л а т р е т и н а е к с п о р т у (в и в о з у ). О сн о в н е м іс ц е в ек сп о р т і з а й м а в х л і б , о с о б л и в о п ш е н и ц я ( б л и з ь к о 9 0 % ) . У к р а їн с ь к и й х л іб в и в о з и л и в Т у р е ч ч и н у , Г р е ц ію , п і в д е н н о є в р о п е й с ь к і д е р ж а в и І т а л ію , Ф р а н ц і ю , а т а к о ж в А н г л і ю . Ч е р е з п о р т и н а Ч о р н о м у і А з о в с ь к о м у м о р я х и іп л о д о 8 7 % з а г а л ь н о г о х л іб н о г о е к с п о р т у К о с и . К р ім х л і б а , е к с п о р т у в а л и с я д е с я т к и в и д ів ін ш о ї п р о д у к ц ії р о с л и н н и ц т в а й т в а р и н н и ц т в а . В А в с т р ію , П р у с с ію , Ц а р с т в о П о л ь с ь к е , М о л д а в ію з / к р а ї н и г н а л и х у д о б у , а т а к о ж в и в о з и л и м е д , в іс к , р и б у , р и б ’я ч и й к л е й т о щ о . З н а ч н е м іс ц е н а л е ж і л о У к р а їн і в з а г а л ь н о р о с ій с ь к о м у ім п о р т і ( в в о з і) . З - з а к о р д о н у п р и в о з и л и с я г о л о в н и м ч и н о м п р о д у к т и і п р е д ­ м ети р о зк о ш і - в и н а , ш овк , к а к а о , п ер л и , д о р о ги й одя г і взуття, к ав а, ч а й , п р я н о щ і тощ о. З п оч атк ом п р ом и сл ов ого перевороту ч е р е з у к р а їн с ь к і п о р т и все ч а с т іш е в в о з и л и м а ш и н и і о б л а д н а н н я .

Висновки т а узагальнення З а р о д ж е н н я і р о з в и т о к р и н к о в и х в ід н о с и н в У к р а їн і с у п р о ­ в о д ж у в а л и с я з р о с т а н н я м м іс ь к о г о н а с е л е н н я , п о ж в а в л е н н я м в н утр іш н ь о ї т о р г і в л і , р о з ш и р е н н я м з о в н і ш н ь о ї т о р г ів л і ч е р е з ч о р н о ­ м орськ і і а зо в сь к і аорти. Р а з о м з т и м з а л е ж н е с т а н о в и щ е У к р а їн и у с к л а д і Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї в ж е у п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . с е р й о з н о з д е ф о р м у в а л о її е к о н о м ік у 1 п е р е т в о р ю в а л о у к р а їн с ь к у т е р и т о р ію н а д о с и т ь ш и ­ р о к и й р и н о к д л я р е а л із а ц ії п р о д у к ц ії т е к с т и л ь н о ї і м е т а л о о б ­ р о б н о ї п р о м и с л о в о с т і Р о с ії - т и х г а л у з е й , р о зв и т о к я к и х ш т у ч ­ н о с т р и м у в а в с я в У к р а їн і, к о т р а м а л а д л я ц ь о г о р о з в и т к у у сі н е о б х ід н і у м о в и . Н а с л і д к о м в т р а т и У к р а їн о ю с в о є ї д е р ж а в н о с т і б у л о і з а с е л е н ­ н я п м і с т г о л о в н и м ч и н о м н е у к р а ї н ц и м и - р о с ія н а м и , є в р е я м и , п р е д с т а в н и к а м и і н ш и х н а ц іо н а л ь н о с т е й . У к р а їн ц і п о с т у п о в о п е ­ р е т в о р ю в а л и с я у м іс ь к о м у н а с е л е н н і в н а ц і о н а л ь н у м е н ш и н у . Ц і д в і о б с т а в и н и - зд е ф о р м о в а н а е к о н о м ік а і в т р а т а у к р а їн ­ ц я м и м іс т - с п р а в и л и н е г а т и в н и й в п л и в н а п о д а л ь ш и й с о ц іа л ь ­ н о - е к о н о м іч н и й і п о л іт и ч н и й р о з в и т о к У к р а їн и . 40


Б ІЛ Е

л

У О Р Е

.» • А Р Х А Н Г Е Л Ь С Ь К

Ладозьке

озеро У *

/ С .- П Е 1 Е Р 6 У Р І

Чулсме / загою

Вяжа П г.ю и

Н и ж ній Н о в го р о д М ХЖ ВА

К азань.

М інськ

Д іа р и ц и н

Каїсримослав Щ і ^

. БЕРДЯНСЬКі ’

ХЕРСОМ^&^І-^іІАГА'РОГ

ЛсграханЛ-г/'. З іШ

Е1*4

Ш "5

К а р т а 4. Хлібна торгівля П івденної У країни в середині XIX ст. Райони, з яких надлиш ок хліба експортувався: 1 - через чорноморські порти; 2 - через Архангельськ. Райони, з яких надлиш ок хліба збувався: З - в М оскву; 4 - в С.-Петербург; 5 - в Ригу; 6 раиони, з яких надлиш ок хліба не вивозився через нестачу шляхів сполу­ чення; І - раиони, в яких надлишок хліба використовувався у винокуренні. Н апрім ки перевозок хліба: 8 - сушею; 9 - річками.

41


П еревірте себе / . О х а р а к т е р и з у й т е в п л и в т о в а р н и х відн оси н н а р іс т чисель­ н о ст і м іс ь к о го н а с е л е н н я У країни. 2. Я к і п р и ч и н и з р о с т а н н я р о л і п і в д е н н и х п о р т і в в з о в н і ш н і й т о р гівл і? 3 . Я к е м і с ц е н а л е ж а л о У к р а ї н і в з о в н і ш н і й т о р г і в л і Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії? 4 . О х а р а к т е р и з у й т е особливості торгівлі України з Росією. П о я сн іт ь їх. 5 . П р о а н а л і з у й т е м і с и е У к р а ї н и в х л і б н і й т о р г і в л і Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї. В и к о р и с т а й т е к а р т у 4 .

Д окументи т а м атеріали 1. З р о с т а н н я м іс ь к о г о н а с е л е н н я У к р а їн и М іст а К и їв Ж итомир К и м 'я н е ц ь -П о д іл ь с ь к и й П олтава Ч е р н ігів Х а р к ів К ат еринослав Херсон

К іл ь к і с т ь ж и т е л і в 1 8 2 5 р. 1861 р. 2 4 .3 6 9 70.590 4 0 .5 6 4 13.4 03 6.849 2 2 .7 7 1 1 0 .5 5 7 2 8 .5 0 1 6.976 14.612 1 7 .4 2 4 5 0 .3 0 1 18.881 8.412 8 .073 3 3 .9 5 7

Джерело: Го/ісбуцвкий В. 0 . Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. - К., 1970. - С.192.

З ап и т ан н я і завданн я 1. Ч им в и к л и к а н е зр о с т а н н я ч и сел ьн ост і м іськ о го н а с е л е н н я ? 2 . Я к і з н а з в а н и х м і с п р о с л и н а й ш в и д ш е ? П о я с н і т ь , ч ом у. 3. Я к і н о в і с о ц іа л ь н і г р у п и п о я в и л и с я в м і с т а х У к р а їн и в перш ій п о л о в и н і X I X с т . ? З ч и м п о в ’я з а н а ї х п о я в а ?

2 . Х р е щ е н с ь к и й я р м а р о к у Х а р к о в і (1 8 5 8 р .) Хрещ енський починаєтеся 6 січня і триває місяць... Хрещенський - найсильніший з у с іх українських ярг-арків. Д о 100 тис>* підвод, фур, возів і саней приво­ зять різноманітні товари з різних кінців Росії, з Н иж егородської губернії, з Бессарабії, з Кавказу і з Риги. С ю ди стікається повний комплект ярмаркових тор гов у в, продавців і покупців, тут го /о в н и й скл ад товарів, щ о призначаються для кочів'я по українських ярмарках... Хрещ енський закінчивсь Знову складаються товари, навантажуються підводи і д о в ги й л а н ц ю г о б о з ів виступає у напрям і д о Р ом нів... Купці поспіш аю ть у Ромни на М аслянський ярмарок... О ф іціальні стро ки М аслянського ярмарку з

•12


17 по 24 лю того, але він продовжується не менше 2-х тижнів. В цей час ро ку в Малороси нерідко вже починається весна, земля розгрузає. д о р о ги стаю ть не­ пр оїж д ж и м и . ко н і потопаю ть у б а гн і, о б о зи загруза ю ть і зупи н яю ться.,. А л е видно торговельна потреба така велика, щ о вона примуш ує купців переборю ва­ ти всі перешкоди, які створює природа. Джерело: Аксаков И. Украимские ярмарки. - СП6., 1858. - С. 111— 112.

Зап и тан н я і завдання / . Н а з в і т ь ін ш і в і д о м і в а м я р м а р к и . 2 . Ч ом у с а м е в Х а р к о в і б у в н а й б іл ьш и й у к р а їн с ь к и й я р м а р о к ?

3. Іс т о р и к и п р о о с о б л и в о с т і з р о с т а н н я м іс ь к о г о н а с е л е н н я У к р а їн и ( ї ї у р б а н із а ц ію ) П ром овистою характеристикою у р б а н із а ц ії в У к р а їн і б у л о те, щ о на по­ чатку X IX ст. вона була менш ою , н іж у д р у гій п о л о в и н і X V II с т. П .М ихайлина ...український до сл ід н и к зазначав: «Д ехто вва ж ає, щ о м іське населення ста­ новил о б л и зь ко половини всього на сел ення У к р а їн и , а О .Б а р а н о ви ч - щ о всього 10 /о . На нашу дум ку, п е рш і д а н і значно перебільш ені, а д р угі - д е щ о заниж ені». Навіть беручи найниж чу о ц ін к у (Б арановича), ясно, щ о в про д о вж XVIII ст. відбувався процес де урб а ніза ції, б о на початку X IX с т. в м істах У к р а ї­ ни прож ивало З7.>000 мешканців, а б о 5 відсотків у с ь о го населення... Джерело: Кравченко Богдан. Соціальні зміни і національна с в і д о м і с т ь в Украіні XX стогіття. - К.. 1997. - С. 22-23.

Запитання і завдання 1. Ч о м у , н а в а ш п о г л я д , н а п о ч а т к у X I X с т . у м і с т а х п р о ж и в а л а м е н ш а ч а с т к а н а с е л е н н я У к р а ї н и , н іж у X V I I с т .? 2. З а р а х у н о к я к и х н ац іо н а л ьн о ст ей і чом у зр о с т а л о м іс ь к е н а се­ л е н н я в п е р ш і й п о л о в ш і X I X с т .?

З ап ам 'ятай те дати 1817 - О деський п о р т огол ош ено в ід к р и т и м (по рто-ф ра нко ).

Словник термінів М и т о - 1) гр о ш о в а п л а т а , щ о с т я гу є т ь с я пев н и м и д е р ж а в н и м и о р га н а м и з гр о м а д я н , о р г а н із а ц ій , у с т а н о в , п ід п р и є м с т в за н а д а н н я їм п о с л у г або в ч и н е н н я я к и х -н е б у д ь д ій ; 2 ) гр о ш о в и й п о д а то к , я к и м о п о д а т к о в у ю т ь с я то в а р и , щ о п е р е в о з я ть с я через д е р ж а в н і к о р д о н и . У р б а н із а ц ія (в ід игЬапи8 (л ат.) - м іс ь к и й ) - пр оц е с зосе ре дж е нн я н а сел ен ня, е к о н о м іч н о го і к у л ь т у р н о г о ж и т т я в м іс т а х .


§ 7. А н т и к р іп о с н и ц ь к а боротьб а в У країні у п е р ш ій п оловині т а сер еди н і X IX ст. З г а д а й т е : І . Я к о ю б у л а п о л іт и к а Р о сії щ о д о У к р а їн и за ч а с ів К а т е р и н и II? 2. Щ о ви п а м 'я т а є т е з іс т о р ії опори в У к р а їн і п о л іт и ц і за к р іп а ч ен н я ? К р и з а к р іп о с н и ц ь к о г о г о с п о д а р с т в а с у п р о в о д ж у в а л а с я з а ­ г о с т р е н н я м с т о с у н к ів м і ж п о м і щ и к а м и т а с е л я н а м и . В ц и х у м о в а х Р о с ій с ь к а і м п е р і я п р а г н у л а н е л и ш е з б е р е г ­ т и . а л е н а в іт ь п о с и л и т и с в і й к о н т р о л ь н а д У к р а їн о ю . Т а р о б и т и ц е б у л о ч и м р а з в а ж ч е . А н т и к р іп о с н и ц ь к а б о р о т ь б а с е л я н с т в а У к р а їн и ш в и д к о п о с и л ю в а л а с я .

1. Х ар ак тер політики російського царизм у щодо У країни. Посилення національного т а соціального гніту В п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . в Р о с ії ц а р ю в а л и О л е к с а н д р І ( 1 8 0 1 - 1 8 2 5 ) і М и к о л а І ( 1 8 2 5 - 1 8 5 5 ) . Ц а р ю в а н н я о с т а н н ь о г о у в ій ш л о в іс т о р ію я к « м и к о л а їв сь к а р е а к ц ія ® . Я к і їх н і п о п е р е д н и к и , О л ек са н д р І і М и к о л а І н а д а в а л и о с о б л и в о г о з н а ч е н н я з м іц н е н н ю ім п е р с ь к о г о в п л и ­ в у н а У к р а їн у . 1І р и в и д у к р а їн с ь к о г о с е п а р а т и з м у в в и ж а в с я їм с к р із ь . З м е т о ю з м і ц н е н н я в і й с ь к о в о - п о л і т и ч н о г о к о н т р о л ю , к р ім ц и в іл ь н о ї в л а д и , в У к р а їн і в в о д и л а с я в ій с ь к о в а . У к р а їн с ь к і г у б е р н ії о б ’є д н у в а л и с я в г е н е р а л -іу б е р п а т о р с т в а . Н а П р а в о б е р е ж ж і н а п о ч а т к у 3 0 - х р р . б у л о у т в о р е н е К и їв с ь к е , В о л и н с ь к е і П о д іл ь с ь к е г е н е р а л г у б е р н а т о р с т в о ; н а Л ів о б е р е ж ж і і С л о б о ж а н щ и н і у 1 8 3 5 р . — Х а р ­ к ів с ь к е , П о л т а в с ь к е і Ч е р н іг ів с ь к е г ен е р а л -г у б е р н а т о р с т в о . У п р авл ял и циган г у б е р н а т о р с т в о м !!, в ід п о в ід н о , В іб ік о в і Д о л г о р у к о в . Т а в р ій с ь к а , Х е р с о н с ь к а і К а т е р и н о с л а в с ь к а г у б е р н ії щ е з п о ч а т к у X I X с т . в х о д и л и д о Н о в о р о с ій с ь к о г о г е н е р а л -г у б е р н а т о р с т в а . В 3 0 -т і р р . X I X с г . н и м у п р а в л я в граф В о р о н ц о в . З д е с я т и г е н е р а л -г у б е р н а т о р ів , я к і ц а р с ь к и й у р я д у т в о р и в в ім п е р ії, т р и б у л и в У к р а їн і і о х о п л ю в а л и в с ю її т е р и т о р ію . П р о д ія л ь н іс т ь г е н е р а л - г у б е р н а т о р ів в У к р а їн і Т а р а с Ш е в ч е н к о писав: В о д н і ф е л ь д ф е б е л я -ц а р я Капрал Гаврилович Б е зр уки й Т а у н т е р г 'я н и й Д о л г о р у к и й У крайну правили. Д обра Таки чим ало натворили, Ч им ало л ю д у о го л и л и О т і с а т р а п и -у н д ір а ...

•М


Г е н е р а л - г у б е р н а т о р и с п и р а л и с я н а п о л іц е й с ь к о - б ю р о к р а т и ч ­ н и й а п а р а т і в і й с ь к а , к і л ь к і с т ь я к и х в У к р а їн і з б і л ь ш у в а л а с я . В К и їв с ь к ій і П о д іл ь с ь к ій г у б е р н і я х у 1 8 3 7 р . б у л о с т в о р е н о п ’я т ь н о в и х о к р у г ів в ій с ь к о в и х п о с е л е н ь . У К и є в і, н а П е ч е р с ь к у , б у д у ­ в а л а с я ф о р т е ц я . С а м е в п і р о к и в ід б у в а л и с я н а й і н т е н с и в н іш і з м ін и в н а ц іо н а л ь н о м у с к л а д і н а с е л е н н я м іс т , п р о щ о й ш л а м о в а у п о ­ п е р е д н ь о м у п а р а г р а ф і. У к р а їн с ь к і м іс т а ш в и д к о з а с е л я л и с я р о ­ с ій с ь к и м и к у п ц я м и і т о р г о в е л ь н о - п р о м и с л о в и м л ю д о м , в т о й ч а с я к у к р а їн ц і в и т іс н я л и с я н а ї х о к р а ї н и . У 1 8 3 1 р . н а Л ів о б е р е ж ж і б у л и з н и щ е н і о с т а н н і з а л и ш к и м іс ь к о ­ г о с а м о у п р а в л ін н я - м а г д е б у р з ь к о г о п р а в а , а у 1 8 4 1 р . н а П р а в о ­ б е р е ж ж і л ік в ід о в а н е с у д о ч и н с т в о п о Л и т о в с ь к о м у с т а т у т у зр озу­ м іл е і б л и з ь к е м іс ц е в о м у н а с е л е н н ю . В в о д и л и с я н о в і п о в и н н о с т і і п о д а т к и . 1Ір о д о в ж у в а л о с я з р о с ій щ е н н я ш к о л и . Т а к и м ч и н о м , у п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . р о с ій с ь к и й ц а р и з м п р о д о в ж у в а в в У к р а їн і с в о ю т р а д и ц і й н у к о л о н і а л ь н у п о л іт и к у , п о с и л ю ю ч и н а ц іо н а л ь н и й і с о ц іа л ь н и й г н іт , ін т е г р у ю ч и Н а д ­ д н іп р я н щ и н у д о с к л а д у Р о с ії. А л е ц я п о л іт и к а з у с т р іл а о п ір .

2. Ф орми і х ар актер протесту українського населення Н е с п р и й н я т т я к р іп о с н и ц ь к и х п о р я д к ів , п ід т р и м у в а н и х р о ­ с ій с ь к и м у р я д о м , в и л и в а л о с я в п р о т е с т и с е л я н с т в а , я к і н а б у в а л и р із н о м а н іт н и х ф о р м . С е л я н с ь к і в и с т у п и м а л и с т и х ій н и й і з д е б і л ь ш о г о л о к а л ь н и й (м іс ц е в и й ) х а р а к т е р . С е л я н и п р о д о в ж у в а л и в ір и т и у « д о б р о г о ц а р я » , б у л и п е р е к о н а н і, щ о ц а р з а х и с т и т ь ї х в ід п о м і щ и к і в , я к і п о р у ш у ю т ь м о н а р ш у в о л ю . Т о м у о д н і є ю з н а й б іл ь ш п о ш и р е н и х ф о р м п р о т е с т ів б у л и с к а р г и ц а р е в і, г у б е р н а т о р а м , п о в іт о в и м п р и ­ с т а в о м , ін ш и м п о с а д о в и м о с о б а м т и и у с т а н о в и у п р а в л і н н я . У с в о їх з в е р н е н н я х с е л я н и с к а р ж и л и с я , г о л о в н и м ч и н о м , н а н е ­ л ю д с ь к у е к с п л у а т а ц ію . І н ш и м и ф о р м а м и п р о г е с т ів с е л я н с т в а б у л и : в ід м о в и п л а т и т и о б ­ р о к , в ід б у в а т и п а н щ и н у т а ін ш і п о в и н н о с т і, п ід п а л и п о м іщ и ц ь к и х м а є т к ів , в б и в ст в а п о м іщ и к ів т а ї х у п р а в и т е л ів , в т е ч і з м а є т к ів , з б р о й ­ н и й о п ір п о м іщ и к а м , ї х у р я д о в ц я м і в ій с ь к о в и м к о м а н д а м , п а р т и ­ з а н с ь к і н а п а д и н а п о м іщ и ц ь к і м а є т к и і в ід к р и т і м а с о в і п о в с т а н н я . У сі ц і ф о р м и б о р о т ь б и н а й ч а с т іш е п р о я в л я л и с я у в з а є м о ­ з в ’я з к у . П о ч и н а л о с я в : е з п и с ь м о в и х с к а р г « с а м о м у ц а р ю * . Н е о д е р ж а в ш и за д о в о л ен н я с в о їх в и м о г , с е л я н и п е р е х о д и л и д о б іл ь ш р іш у ч и х д і й .

45


3. Н айбільш і заворуш ення козаків, сел ян т а військових поселенців С т а в ш и н а ш л я х н а с а д ж е н н я в ій с ь к о в и х п о с е л е н ь , ц а р и зм о д е р ж а в в У к р а їн і д е с я т к и о с е р е д к ів за в о р у ш е н ь . У Р о с ії п о­ ява п о сел ен ь х о ч а й су п р о в о д ж у в а л а ся за га л ь н и м н ев дов ол ен ­ н я м , а л е ц и м с п р а в а і о б м е ж у в а л а с ь . В У к р а їн і, д е щ е н е в м е р ­ л и т р а д и ц ії н е з а л е ж н о с т і і с т а р и х п р а в т а з в и ч а їв , к о з а к и й с е л я н и в ід п о в ід а л и н а н о в о в в е д е н н я б у р х л и в и м и п р о т ест а м и , а ж д о п о в с т а н ь . П ер ш и м и п ід н я л и с я у л и п н і 1 8 1 7 р . б у зь к і к о з а к и н а Х е р с о н щ и н і . Л и ш е у в е р е с н і д е с я т и т и с я ч н е в ій с ь к о п р и д у ш и л о п о в с т а н н я . В л а д а п р о в е л а н и з к у а р е ш т ів і 9 3 к о з а ­ к и в ід д а л а д о с у д у . Т и п о в и м п о к а р а н н я м т о г о ч а с у б у л о з а с т о с у в а н н я ш п іц р у т е н ів . Ц я к а р а о з н а ч а л а п р о в е д е н н я з а с у д ж е н и х ч е р е з с т р ій с о л д а т , у я к о ­ м у в з а л е ж н о с т і в і д р іш е н н я с у д у б у л о 2 0 0 , 5 0 0 ч и н а в іт ь 1 0 0 0 в о я к ів . К о ж е н з н и х п о в и н е н б у в б и т и з а с у д ж е н и х п а л и ц е ю (ш п іц р у т е ­ н о м ) . З а с у д ж е н і , о г о л е н і д о п о я с а , с п о ч а т к у п р о б і г а л и с т р ій , а п о т ім ї х у ж е т я г л и , б о с а м і в о н и н е м о г л и й т и п р и п и с а н у к іл ь к іс т ь р а з ів . Б а г а т о р а з о в е п р о х о д ж е н н я с т р о ю о з п а ч а л о с м е р т ь в ж о р с т о к и х м уках. Н а й б іл ь ш е п о в с т а н н я п р о т и р е ж и м у в ій с ь к о в и х н о с е л е н ь в и ­ б у х н у л о у Ч у г у є в і, д е п о с е л е н ц і у л и п н і 1 8 1 9 р . в ід м о в и л и с я к о с и ­ т и д е р ж а в н е с ін о д л я п о л к о в и х к о н е й с а м е т о д і, к о л и в їх н іх в л а с н и х г о с п о д а р с т в а х б у л о ч и м а л о н е в ід к л а д н о ї п р а ц і, а р о б о ­ чих рук бракувало. У р я д в и с л а в п р о т и п о в с т а н ц ів д в а п і х о т н і п о л к и і д в і г а р ­ м а т н і с о т н і з 1 2 г а р м а т а м и . Д л я к е р ів н и ц т в а р о з п р а в о ю н а д п о с е ­ л ен ц я м и п р и був сам А р а к ч еєв . П о ­ в с т а н ц і т р и м а л и с я б іл ь ш е м іс я ц я . П іс л я т о г о , я к ї х п р и м у с и л и к а п і т у ­ л ю в а т и . п о ч а л а ся р озп р ав а. Ж а х л и ­ в о ю с м е р т ю в ід ш п і ц р у т е н ів з а г и н у л о н е м е н ш е 8 0 о с іб . С е л я н и у п е р ш і й п о л о в и н і X I X ст. також доси ть часто вдавали ся до в ід к р и т и х з б р о й н и х в и с т у п ів . ї х з а ц е й п е р іо д в ід б у л о с я д е к іл ь к а со т . Зн ачн и й сел ян ськ и й рух охоп и в у 1 8 1 8 - 1 8 2 0 р р . р я д п о в іт ів К а т е р и н о ­ с л а в с ь к о ї г у б е р н ії. П р оти п ов стал и х ур я д кинув ве­ л и к і в ій с ь к о в і с и л и . К р іп о с н и к и , Засудж еного на покарання р о з п р а в л я ю ч и с ь з п о в с т а н ц я м и , шпіцрутенами проводять крізь в л а ш т о в у в а л и м а с о в і е к з е к у ц і ї , п іс л я стр й . я к и х в і д п р а в л я л и з н і в е ч е н и х с е л я н 46


н а п о с е л е н н я д о С и б ір у а б о н а к а т о р ж н і р о б о т и н а Л у г а н с ь к и й л и ­ варним за в о д . У 1¥ 2 ~ 1 8 3 3 р р* сел я н сь к і в и ст у п и о х о ш іл и Х а р к ів щ и н у . Ч е р н іг ів ­ щ ину и Х ерсон щ и н у. Я к р аз на ці рок и припав н еврож ай і г о л о д , п ід ч ас я к о го вл ада за л и ш и л а сел я н ст в о о д и н н а оди н з і с т и х іє ю . Д л я п р и д у ш е н н я в и с т у п ів б у л а з а с т о с о в а н а в ій с ь к о в а с и л а .

4. Селянські виступи лід проводом Устима К арм елнж а н а П оділлі Зн ачного р озм аху й гостроти н а­ б р а в с е л я н с ь к и й р у х на П о д іл л і, п о ­ в ’я з а н и й з і м е н е м У с т и м а К а р м е л ю к а (1 7 8 7 -1 8 3 5 ). У сти м К арм елю к н ароди вся на П о д іл л і в с і м ’ї к р іп а к ів . М о л о д о г о К а р ­ м е л ю к а п о м іщ и к в ід д а в у с о л д а т и , х о ч а в і н з а с і м е й н и м ет а н о л » м а в з а к о н н е з в іл ь н е н н я в ід р е к р у т ч и н и . М а ю ч и з а г о ­ с т р е н е п о ч у т т я с п р а в е д л и в о с т і, К а р м е ­ л ю к у т ік з у л а н с ь к о г о п о л к у і у 1 8 1 3 р. п о в е р н у в с я в р ід н і м іс ц я . О р г а н із у в а в ш и г р у п у н е в д о в о л е н и х , в ін п о ч а в б о р о т ь б у , щ о т р и в а л а м а й ж е ч в е р т ь с т о л іт т я . Н и м б у л о в ч и н е н о б іл ь ш е с т а н а п а д і в н а п о ­ м іщ и к ів , к у п ц ів , ш и н к а р ів . П ротягом 1 8 1 4 -1 8 3 0 р р. вл астям в д а в а л о с я к іл ь к а р а з і в с х о п л ю в а т и К а р ­ м е л ю к а . В ін в и т р и м а в д о 1 0 0 0 у д а р ів ш п і ц р у т е н а м и і к а н ч у к і.м и , з а с л а н н я д о С и б ір у . П і с л я в т е ч і з з а с л а н н я К а р ­ м е л ю к п ід н о п и й п о п е р е д ш о д іл л ь п іс т ь і з а г и н у в , в б и т и й і з з а с ід к и .

На картині талановитого українського художника Василя Тропініна зображений Устим Кармелюк. Керовані ним невдоволені селяни ?? роки Д І Я Л И на Поділлі.

У ст и м К а р м е л ю к - г е р є їч н а і в о д н о ч а с т р а г іч н а о с о б и с т іс т ь . Й о г о ж ертвам и тр ап л ял ося були й н і у ч ом у н е ви н н і л ю д и . Т ак і особи с­ тості н а й ч а с т іш е з ’я в л я ю т ь с я в у м о в а х з а г о с т р е н н я с о ц іа л ь н и х с у п е ­ р е ч н о с т е й , к о л и с у с п іл ь с т в о щ е н е в с т и г л о в и р о б и т и ц и в іл із о в а н и х ф о р м р о з в я з а н н я к о н ф л ік т ів .

5. «Київська козаччина» У 1 8 5 3 - 1 8 5 6 р р . м іж ц а р с ь к о ю Р о с іє ю з о д н о г о б о к у і Т у ­ р еч ч и н о ю та ї ї с о ю з н и к а м и (А н г л іє ю , Ф р а п ц іє ю і С а р д и н с ь к и м к о р о л ів с т в о м ) з д р у г о г о б о к у й ш л а в і й н а , я к а у в ій ш л а в іс т о р ію я к К р и м с ь к а . ^ к р а їн а б у л а н а й б л и ж ч и м т и л о м Р о с і ї у в і й н і . Н а п л е ч і п ж и т е л ів , а о со б л и в о с е л я н с т в а , т я ж к и м т я г а р е м л я г л о 47


у т р и м а н н я р о с ій с ь к о ї а р м ії . М а т е р іа л ь н е с т а н о в и щ е с е л я н р із к о п о г ір ш и л о с я . Ц е б у л о п р и ч и н о ю м а с о в и х с е л я н с ь к и х з а в о р у ш е н ь , я к і у в і й ш л и в іс т о р ію я к « К и їв с ь к а к о з а ч ч и н а * . Б е з п о с е р е д н і м п р и в о д о м д о в и с т у п ів п о с л у ж и л о о п у б л ік у в а н ­ н я ц а р с ь к о г о м а н іф е с т у в ід 2 9 с іч н я 1 8 5 5 р . п р о с т в о р е н н я д е р ж а в ­ н о г о м о р с ь к о г о о п о л ч е н н я в П е т е р б у р з ь к ій і А р х а н г е л ь с ь к ій г у ­ б е р н і я х . А л е с е л я н и У к р а їн и з р о з у м і л и , щ о ц е с т о с у є т ь с я і ї х . У б а г а т ь о х с е л а х В а с и л ь к ів с ь к о г о п о в іт у К и їв с ь к о ї г у б е р н ії с т а л и п о ш и р ю в а т и с я ч у т к и , щ о з м і с т ц а р с ь к о г о м а н іф е с т у п о м іщ и к и п р и ­ х о в у ю т ь , щ о н а с п р а в д і ц а р о б іц я в п і с л я з а п и с у в к о з а ц ь к е о п о л ­ ч е н н я з в іл ь н е н н я в ід к р і п а ц т в а з н а д а н н я м п о м і щ и ц ь к о ї з е м л і , р е м а н е н т у , л іс ів і л у к . С е л я н и п р и м у ш у в а л и с в я щ е н и к ів а б о ін ш и х п и с ь м е н н и х л ю д е й с к л а д а т и с п и с к и к о з а к ів , а з а п и с а в ш и с ь , в е л и с е б е я к в іл ь н і л ю д и - н е в ід б у в а л и п а н щ и н у , н е в и к о н у в а л и р о з п о ­ р я д ж е н н я п о м і щ и к і в і ї х у п р а в и т е л ів , с т в о р ю в а л и в л а с н і о р г а н и с а м о в р я д у в а н н я , п о ч и н а л и в ід б и р а т и у п о м іщ и к ів з е м л ю і м а й н о . П о ч а в ш и с ь у л ю т о м у 1 8 5 5 р . , с е л я н с ь к и й р у х у б е р е з н і - к в іт н і о х о п и в 8 з 1 2 п о в іт ів К и їв с ь к о ї г у б е р н ії ( п о н а д 5 0 0 с іл ) . П о м іщ и к и зм у ш ен і б у л и зал и ш ати св о ї м аєтк и . Н а п р и д у ш е н н я « к о з а ч ч и н и * у р я д к и н у в в ій с ь к о в у с и л у . У д е я к и х с е л а х с е л я н и в с т у п а л и в б ій з с о л д а т а м и . З а н еп о в н и м и д а н и м и , б у л о в б и т о і п о р а н е н о п о н а д 1 0 0 у ч а с н и к ів р у х у .

Висновки т а узагальнення У п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . р о с ій с ь к і ц а р і О л е к с а н д р 1 і М и к о ­ л а І п р о д о в ж у в а л и к р іп о с н и ц ь к и й к у р с с в о їх п о п е р е д н и к ів . З а м іс т ь т о г о , щ о б п іт и к у р с о м р е ф о р м , ц а р с ь к и й у р я д в д а в с я д о п о ш у к у н о в и х ф о р м с о ц іа л ь н о г о і н а ц іо н а л ь н о г о г н іт у : п о с и л ю ­ в а в с я в ій с ь к о в о - п о л іц е й с ь к и й к о н т р о л ь н а д У к р а їн о ю , в в о д и л а ­ с я с и с т е м а в ій с ь к о в и х п о с е л е н ь , з 'я в и л и с я н о в і п о д а т к и і п о в и н ­ н о с т і. Ц е в и к л и к а л о п р о т е с т и у к р а ї н с ь к о г о н а с е л е н н я , я к і н а б у ­ в а л и р із н о м а н і т н и х ф о р м - в ід п и с ь м о в и х с к а р г н а п о м і щ и к і в д о п і д п а л ів ї х н і х с а д и б , в б и в с т в п о м і щ и к і в і з б р о й н и х з а в о р у ш е н ь . В а ж л и в о ю с т о р ін к с ю а н т и к р і п о с н и ц ь к о ї б о р о т ь б и с е л я н с т в а У к р а їн и б у л и п о в с т а н н я в і й с ь к о в и х п о с е л е н ц і в . Н а й б іл ь ш е з н и х в і д б у л о с я у 1 8 1 9 р . в Ч у г у є в і. З а в о р у ш е н н я п р о д о в ж у в а л и с я а ж д о л ік в ід а ц ії п о с е л е н ь у 1 8 5 7 р . С е л я н и У к р а їн и т а к о ж д о с и т ь ч а с т о в д а в а л и с я д о з б р о й н и х п р о т е с т ів . З а п е р ш у п о л о в и н у X I X с т . у р із н и х р е г іо н а х У к р а їн и н а Л і в о б е р е ж ж і , С л о б о ж а н щ и н і, П р а в о б е р е ж ж і і П ів д н і - в ід б у ­ л о с я д е к і л ь к а с о т с е л я н с ь к и х в и с т у п ів . Д в а д е с я т и л і т т я п р о д о в ­ ж у в а л и с я за в о р у ш е н н я с е л я н с т в а П о д іл л я п ід п р о в о д о м У сти м а К а р м е л ю к а . У 1 8 5 5 р . с п а л а х н у в м а с о в и й р у х с е л я н с т в а К и їв щ и ­ н и , я к и й у в ій ш о в в іс т о р ію я к « К и їв с ь к а к о з а ч ч и н а * . М а с о в і н а р о д н і в и с т у п и в п е р ш ій п о л о в и н і X IX с т . п е р е к о н ­ л и в о з а с в ід ч и л и , щ о п е р е в а ж н а б іл ь ш іс т ь н а с е л е н н я У к р а їн и в и ­ 4Я


с т у п а є п р о т и к р іп о с н и ц т в а і г о т о в а з а р а д и й о г о л і к в і д а ц і ї н а а к ­ т и в н у з б р о й н у п р о т и д ію . І х о ч а с е л я н с т в о в и я в и л о с я н е В ЗМОЗІ з н и щ и т и к р іп о с н и ц ь к і п о р я д к и с а м о с т і й н о , й о г о б о р о т ь б а н а б л и ­ ж а л а г о д и н у їх п а д ін н я .

Пррркіртр себе 1. О х а р а к т е р и з у й т е п о л і т и к у р о с і й с ь к о г о ц а р и з м у щ о д о У к р а ї н и в п е р ш і й п о л о в и н і X I X ст . 2. Н а зв іт ь форми і х а р а к т ер п р о т е с т у у к р а їн с ь к о го населен н я п рот и п о с и л е н н я с о ц іа л ьн о го гн іт у. 3. Н а з в і т ь н а й б іл ь ш від о м і в и с т у п и в і й с ь к о в и х п о с е л е н ц і в . Д е і к о л и вони в ід б у в а л и с я ? 4. Р о з к а ж і т ь п р о а н т и к р і п о с н и ц ь к і з а в о р у ш е н н я п о м і щ и ц ь к и х с е ЛЯН.

* 5 . У чом у героїзм і т р а гізм особист ост і У ст и м а К арм елю ка? 6. О х а р а к т ер и зуй т е особливост і м асового р у х у сел я н ст ва <<К и ї в с ь к а к о з а ч ч и н а ». 7. В ч о м у п о л я г а в в п л и в а н т и к р і п о с н и ц ь к о ї б о р о т ь б и в У к р а ї н і на п о дальш и й р о з в и т о к сусп іл ьст ва ?

Документи та м атеріали 1. Д о н е с е н н я к а т е р и н о с л а в с ь к о г о в іц е -г у б е р н а т о р а М ін іс т е р с т в у в н у т р іш н іх с п р а в п р о с е л я н с ь к и й р у х та й о г о п р и д у ш е н н я н а К а т е р и н о с л а в щ и н і в 1820 р. (У р и в о к ) ... Я мав задоволення п ід керівництвом п . ге н е р а л -а д ’ю танта Черниш ова внести спокій в 16 селах, населених більш я к 2000 душ ами ревізьких селян, і які знаход яться тепер у належ ном у під ко р е н н і... Щ о б пояснити характер цього н а р о д н о го завор уш е ння .., тре б а знати, щ о прогмснмя сслям д о завою ван ня б е з у м о в н о ї дл я н и х с в о б о д и в и н и к л о ВІД при єм но го їм уявлення п р о здійснення м о ж л и в о сті в ід ш укати таку... Наполегливість у відш уканні в ол ьн ості р о з к р и л а в н и х з д іб н іс т ь д о так­ тичного захисту, н е р ід к о видчо б у л о виставлені з їх н ь о г о б о к у наглядальчі п ік е т и , р о з 'їз д и , р е к о гн о с ц и р о в к и в о є н н и х с и л , я к і о т о ч у в а л и їх сел ищ а, ріш учість в нападах на о зб р о є н и х ..; в и д н о б ул о т а к о ж вд оско на л е ні засоби оповіщ ення і з’єднання багатьох сіл ; отж е, як тіл ьки в ти хо м и р е н н я відб ува­ лося на значній пл ощ і багатьох сел и щ , ін ш і вж е, з ’є д н а н і в о з б р о є н у ю р б у, були готові б ор оти ся з а св о б зд у. Т ака незвичайна ш в и д кість , схи л ь н ість д о о д но д ум н ості і м уж ня го товність д о захи сту і повалення п о р я д к у і правил, я кі стрим ували б еш кетні вчинки, за гр о ж ув а л и н е тіл ьки всій гу б е р н ії п о р у ­ ш енням ти ш і і с п о к о ю , а л е п и х о це м о гл о л е г к о з а п а н у в а ти і в с у с ід н іх В о р о н е зь кій і С л о б ід с ь к о у к р а їн с ь к ій гу б е р н ія х , я к б и з у с и л л я і з а с о б и д о відвернення ц ь о го нещ астя н * б ул и ш в и д ко , тве рд о і р о з у м н о в ж и т і. Якби направлення д о ста тн ь о ї кіл ь к о с ті в ій ськ і д о п о м о га п. ге н е р а л -а д ’ю та н та і кав а л е р а Ч е р н и ш о в а н е с п р и я л и п р и п и н е н н ю ц ь о г о з л а , я к е л ю т у в а л о в цій місцевості і в б л и зь ки х сусід н іх гу б е р н ія х , то о д н о д у м н і переконання, 4

• Ісіорі* У к р а їн и » , Ч кл.


зв и ч а ї і сп о д ів а н н я л е гк о о б 'єд н а л и б в м р ія х п р о в о л ьн ість ж и те л ів усьо го п ів д е н н о го к р а ю . Джерело: Хрестоматія з історії Української РСР. - С.116-117.

Зап и тан н я і завданн я 1. Я к и й в и с н о в о к п р о м а с ш т а б и п о в с т а н н я м о ж н а з р о б и т и на п ід ст а в і н авед ен о го д о к ум ен т а ? 2. Р о зп о в ід а ю ч и п ро п о в с т а н н я , в и к о р и с т а й т е т і р я д к и з у р и вк а д о н е с е н н я , я к і с в ід ч а т ь п р о ви с о к и й р ів е н ь й ого о р га н іза ц ії.

З а п а м ’ятай те дати 1 8 1 7 — 1 8 1 8 - п о в с т а н н я б у з ь к и х к о з а к ів н а Х е р с о н щ и н і. 1 8 1 9 - п о в с т а н н я в ій с ь к о іи х п о се л е н ц ів у Ч у г у є в і. 1813 -

1 8 3 5 - с е л я н с ь к и й р у х на П о д іл л і п ід к е р ів н и ц т в о м У с т и м а Карм елю ка.

1 8 5 5 - « К и їв с ь к а к о я а ч ч и -ія *.

Словник терм інів С а т р а п — 1) д е с п о т и ч н и й п р а в и т е л ь п р о в ін ц ії в С т а р о д а в н ій П е р с ії, М ід ії т а і н . ; 2 ) (п е р е н .) ж о р с т о к и й н а ч а л ь н и к , с а м о д у р -а д м ін іс тр а т о р , я к и й не р а х у є т ь с я із за к о н а м и .

С еп а р ати зм - п р а г н е н н я до в ід о к р е м л е н н я , в ід о с о б л е н н я , д о с а м о с т ій н и х д ій і в и с т у п ів (н а п р и к л а д , п р а г н е н н я н а ц іо н а л ь н и х м е н ш и н в б а га то ­ н а ц іо н а л ь н и х д е р ж а в а х д о в ід о к р е м л е н н я і с т в о р е н н я с а м о с т ій н и х д е р ж а в ч и а в т о н о м н и х о б л а сте й ).


§ 8. Суспільно-політичний рух у Н аддніпрянській У к р аїн і н а п р и к ін ц і X V III в п ер ш ій п о л о в и н і X IX ст. З г а д а й т е : 1. К о л и б у л а з н и щ е н а а в т о н о м і я Г е т ь м а н щ ини? 2. У ч ол у п р о я в л я л а ся ін т е гр а ц ія у к р а їн с ь к и х з е м е л ь д о Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії? 3. П р е д с т а в н и к и я к и х н а ­ ц іо н а л ь н о ст ей п е р е в а ж а л и с е р е д д в о р я н в У к р а їн і? Г о ст р а к р и з а в с у с п іл ь с т в і п о р о д ж у в а л а н е з а д о в о л е п н я н е л и ш е в с е л я н с т в і. Н е з а д о в о л е н н я н а р о с т а л о с е р е д т і є ї ч а ст и н и з а м о ж н и х о с в іч е н и х г р о м а д я н , я к и м б у л о н е ­ б а й д у ж е м а й б у т н є к р а їн и і я к і б л и з ь к о д о с е р ц я с п р и й ­ м а л и ї ї н ега р а зд и . В о н и п о ч а л и п о ш у к в и х о д у з к р и зи . Ц е й п о ш у к н о е н х ш л я х ів с у с п іл ь н о г о р о з в и т к у с у п р о ­ в о д ж у в а в с я д и с к у с ія м и , г о с т р о ю ід е й н о ю б о р о т ь б о ю , з а ­ л у ч е н н я м д о п о л іт и к и р а н і ш е б а й д у ж и х д о н е ї л ю д е й , р із к и м з р о с т а н н я м ч и с е л ь н о с т і н е з а д о в о л е н и х д і я м и в л а ­ д и . В с е ц е в к о м п л е к с і і н а з и в а є т ь с я с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н и м рухом .

1. Напрями суспільно-політичного руху Н а д д н іп р я н щ и н а б у л а з а с е л е н а п р е д с т а в н и к а м и р і з н и х н а ц і о ­ н а л ь н о с т е й . О сь ч о м у і в с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о м у р у с і ц і є ї ч а с т и н и У к р а їн и іс н у в а л о д е к іл ь к а т е ч ій . П е р ш о ю з н и х б у л а у к р а їн с ь к а , щ о п р е д с т а в л я л а ін т е р е с и к о р ін н о ї і п р и г н о б л е н о ї н а ц і о н а л ь н о с т і у к р а їн ц ів . Д р у г а т е ч ія — р о с ій с ь к а , о р іє н т у в а л а с я н а п о т р е б и 1 п л а н и п а н у ю ч о ї в ім п е р ії н а ц іо н а л ь н о с т і - р о с ія н . У к р а їн ц і м а л и с в о їм з а в д а н н я м н а ц іо н а л ь н е в и з в о л е н н я , а з н а ч и т ь - з н и щ е н н я ім п е р ії. А д ж е н а ц іо н а л ь н и й г н іт б у в о д н и м з н а й г о л о в н іш и х п р о ­ я в ів ім п е р с ь к о г о х а р а к т е р у Р о с ій с ь к о ї д е р ж а в и . М е т о ю р о с ій с ь к о ї т е ч ії с у с п іл ь н о -п о л іт и ч н о г о р у х у б у л о « п о к р а щ е н н я » ім п е р ії, ї ї р е ф о р м у в а н н я ч и р е в о л ю ц ій н а л о м к а . Д у ж е р і д к о с е р е д р о с ій ­ с ь к и х п о л іт и к ів п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с т . з у с т р іч а л и с я т а к і, я к і п о ­ г о д ж у в а л и с я н а в ід р о д ж е н н я У к р а їн с ь к о ї д е р ж а в и . О с о б л и в іс т ю П р а в о б е р е ж н о ї У к р а ї н и , д е п і с л я п р и є д н а н н я д о Р о с ії зб е р е г л и с я п о л ь сь к а ш л я х т а і з н а ч н и й п р о ш а р о к п о ­ л я к ів ін ш и х с т а н ів , б у л а н а я в н іс т ь , к р ім у к р а їн с ь к о ї і р о ­ с ій с ь к о ї т е ч ій с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о р у х у , щ е і п о л ь с ь к о ї т е ч ії. П р а в о б е р е ж н а п о л ь сь к а ш л я х т а р а з о м з і ш л я х т о ю к о р ін н и х п о л ь с ь к и х т е р и т о р ій п р а г н у л а в ід р о д и т и П о л ь щ у у к о р д о н а х , я к і в о н а м а л а д о п о д іл ів . 4'

51


2. Заход и українського дворянства щодо відновлення автон ом ії У країни У к р а їн с ь к а т е ч ія с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о р у х у з ' я в и л а с я з р а з у ж п і с л я л і к в і д а ц і ї а в т о н о м і ї У к р а їн и і б у л а п о в ’я з а н а з о п о з и ц ій ­ н о ю д ія л ь н іс т ю у к р а їн с ь к о ї к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и , щ о щ е з б е р е г л а т р а д и ц ії а к т и в н о ї у ч а с т і у д е р ж а в н о м у ж и т т і, н е п р и я з н о с т а в и л а с я д о у с я к и х з м ін , щ о й ш л и з Р о с і ї , о б о р о н я л а д а в н ій л а д і к у л ь ­ т у р у . В о с т а н н ій ч в е р т і X V II I с т . в о н а щ е п л е к а л а н а д і ю в ід н о в и т и а в т о н о м ію Г е т ь м а н ­ щ и н и . Ї ї н а с т р о ї н а й б іл ь ш е п р о я в л я л и с я в д ія л ь н о с т і п а т р іо т и ч н о г о г у р т к а в Н о в г о р о д С із е р с ь к о м у . Д о г у р т к а н а л е ж а л и а б о б у л и з н г м з в ’ я з а н і д е к іл ь к а д е с я т к ів о с в іч е н и х п р е д с т а в н и к ів в ід о м и х к о з а ц ь к и х с т а р ­ ш и н с ь к и х р о д ів ( П о л е т и к и , К а п н іс т и , ін ш і) . М а й ж е в с і в о н и о т р и м а л и н а й к р а щ у н а то й ч а с о с в іт у в К и їв с ь к ій А к а д е м ії т а з а х і д н о ­ є в р о п е й с ь к и х у н ів е р с и т е т а х . Ч л ен и гур тк а п р о п а г у в а л и ід е ю у к р а їн с ь к о ї с а м о с т ій н о с т і, Василь Капніст п о ш и р ю в а л и т в о р и , у я к и х , зо к р е м а , давао д и н з найяскравіших л и в и с о к у о ц і н к у д ія л ь н о с т і Ів а н а М а з е п и , представників козаць­ П а в л а П о л у б о т к а , б о р о л и с я з а п рава всього к о ї автоном істської у к р а їн с ь к о г о ш л я х е т с т в а й к о з а ц т в а . старшини кінця XVIII ст. У 1 7 8 7 р . В а с и л ь К а н н іс т ( 1 7 5 8 - 1 8 2 3 ) о ч о л и в г р у п у а в т о н о м іс т ів , я к а о п р а ц ю в а л а п р о е к т в ід н о в л е н н я к о з а ц ь к о г о в ій с ь к а . Р о с ій с ь к и й у р я д н е п р и й н я в т а к о г о р о д у п р о ­ п о з и ц і й . Т о д і ч а с т и н а у к р а їн с ь к о ї с т а р ш и н и з в а ж и л а с я н а б іл ь ш р іш у ч и й к р о к - в с т а н о в л е н н я б е з п о с е р е д н і х з в ' я з к і в з п р у с с ь к и м д в о р о м , н а с т р о є н и м , на ї ї д у м к у , н а в ій н у з Р о с іє ю . У 1 7 9 1 р . В а с и л ь К а п н і с т п р и ї х а в І р а з о м і з б р а т о м ) д о Б е р л ін а , д о м а в з у с т р іч з к о р о л ів с ь к и м к а н ц л е р о м . К а п н і с т а ц ік а в и л о , ч и п ід т р и м а є П р у с ­ с і я у к р а ї н с ь к е п о в с т а н н я в р а з і ї ї в ій н и з Р о с іє ю . П р о т е в ід п о в ід ь б у л а о б е р е ж н о ю . П р о п о н у в а л о ся п ов ер н у ти ся д о ц ього п и т а н н я у в и п а д к у , я к щ о д ій с н о п о ч н е т ь с я н р у с с ь к о -р о с ій с ь к а в ій н а . О д ­ н а к п р у с с ь к о - р о с і й с ь к і в ід н о с и н и н е з а б а р о м н о р м а л із у в а л и с я .

3. П очаток українського національного відродження Н а п р и к ін ц і X V I I I с т . о п о з и ц ій н и й з а п а л в с е р е д о в и щ і к о з а ц ь ­ к о ї с т а р ш и н и с т а в ш в и д к о з г а с а т и . Ц е б у л о н а с л ід к о м н а д а н н я їй п р а в р о с ій с ь к о г о д в о р я н с т в а . Р е а л ь н і ц а р с ь к і п р и в іл е ї п р и т я г у в а ­ л и д о с е б е с и л ь н іш е , н іж п е р с п е к т и в а б о р о т ь б и з ц а р и з м о м з а У к р а їн у і з в ’ я з а н а з ц и м н е б е з п е к а . О д н а к а ж д о п о ч а т к у 1 0 -х р р . 52


X I X о т . н а щ а д к и к о з а ц ь к о їс т а р ш и н и в с е щ е в и к о н у в а л и р о л ь л ід е р а н а ц іо н а л ь н о - в и з в о л ь н о їт е ч ії с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о р у х у У к р а їн и . Л л є с в о є л ід е р с т в о в о н и с т в е р д ж у в а л и н е у с ф е р і п о л іт и к и , я к ц е б у л о р а н іш е , а у с ф е р і ін т е л е к т у а л ь н о ї д ія л ь н о с т і . П е р ш н і ж о с т а ­ т о ч н о в і д ій т и у н е б у т т я , к о з а ц ь к а е л і т а с п а л а х н у л а с п р а в ж н і м ф е є р в е р к о м я с к р а в и х іс т о р и ч н и х , л і т е р а т у р н о - х у д о ж н і х і п у б л і ­ ц и с т и ч н и х т в о р ів . Н а й в и з н а ч н іш и м іс т о р и ч іт и м т р а к т а т о м п о ч а т к у X I X с т . б у л а « І с т о р ія Р у с ів * . А в т о р ї ї н а ­ л е ж а в д о р о д и н и П о л с т н к ів . Г о л о в н о ю ід е є ю твору бул о ствер дж ен н я права к о ж н о го н а ­ р о д у н а с а м о с т ій н и й д е р ж а в н и й р о з в и т о к . Г о л о в н и й з м іс т к н и г и с к л а д а л а р о з п о в ід ь п р о б о р о т ь б у у к р а їн ц ів п р о т и п о л ь с ь к о г о і м о с ­ к о в с ь к о г о п о н е в о л е н н я . У н і й п ід к р е с л ю в а ­ л ося п о р у ш ен н я М осквою т и х п р ав , щ о б у л и в и з н а н і з а У к р а їн о ю у 1 6 5 4 р . « І с т о р ія Р у с ів » , щ о п о ш и р ю в а л а с ь у п е р ш і й п о л о в и н і X IX ст . у р у к о п и с а х , м ал а в ел и к и й вп ли в н а ф о р м у в а н н я с а м о с т ій н и ц ь к и х н а с т р о їв . Іст о р и к О л ек са н д р О г л зб л и н н а зв а в « Іст о ­ р ію Р у с ів » « Д е к л а р а ц іє ю п р а в у к р а їн с ь к о ї Іван Котляревський — н а ц і ї .., в іч н о ю к н и г о ю У к р а їн и * . поет, щ о започаткував Н а й в и з н а ч н іш и м л іт е р а т у р н и м т в о р о м до бу н о во ї українсь­ ц ь о г о п е р іо д у б у л а п о е м а « Е н е ід а » Ів а н а к о ї літератури, палкий К о т л я р ев сь к о го (1 7 6 9 1 8 3 8 ), п е р ш а ч а с т и ­ патріот р ід н о го краю на я к о ї в и й ш л а у с в іт 1 7 9 8 р . ї й с у д и л а с я і відомий громадсь­ щ а с л и в а д о л я . З « Е н е їд п » п о ч и н а є т ь с я н о в а кий діяч. у к р а їн с ь к а л іт е р а т у р а , я к а ґ р у н т у є т ь с я н а ж и в ій у к р а ї н с ь к ій м о в і. Н а г а д а є м о , щ о д о К о т л я р е в с ь к о г о м о ­ в о ю х у д о ж н ь о ї л іт е р а т у р и б у л а ц е р к о в н о с л о в 'я н с ь к а , м а л о з р о з у м і­ л а д л я н а р о д у . Т а к и м ч и н о м , К о т л я р е в с ь к и й п о ч а в в ід в о й о в у в а т и д л я у к р а ї н ц ів н а д з в и ч а й н о в а ж л и в у д і л я н к у б у т т я - х у д о ж н ю л іт е р а т у р у . П о т ім н а о с к о в і л іт е р а т у р н о ї м о в и ф о р м у в а л а с я н а у к о ­ в а , п о л іт и ч н а , в ій с ь к о в а , ц е р к о в н о - р е л іг ій н а т а ін ш а т е р м ін о л о г ія , я к а в ід к р и в а л а п е р е д у к р а ї н ц я м и м о ж л и в і с т ь о х а р а к т е р и з у в а т и в л а сн о ю м ов ою б у д ь -я к е д о с т у п н е р о з у м ін н ю л ю д и н и я в и щ е . П е р е т в о р е н н я ж и в о ї у к р а ї н с ь к о ї м о в и в л іт е р а т у р н у м а л о д л я н а р о д у в е л и ч е з н е з н а ч е н н я . М о в а - д у ш а н а р о д у . Ф іл о с о ф и с т в е р ­ д ж у ю т ь : « У к р а їн с ь к и й д у х , щ о о ж и в , в п е р ш е п р о я в л я є с е б е у л іт е р а т у р і» . І с т о р и к и у т о ч н ю ю т ь : з о п у б л ік у в а н н я м п е р ш о ї ч а с т и н и « Е н е їд и * Ів а н е К о т л я р е в с ь к о г о п о ч и н а є т ь с я у к р а їн с ь к е н а ц і о н а л ь н е в ід р о д ж е н н я , т о б т о п р о ц е с п р о б у д ж е н н я і ф о р м у в а н ­ н я с а м о с в ід о м о с т і н а р о д у , я к и й п р о я в л я є т ь с я у р о зв и т к у й о г о д у х о в н о ї к у л ь т у р и , п р а г н е н н і в ід т в о р и т и в л а с н е іс т о р и ч н е м и н у л е , з а х и с т і м о в и . Н а с л ід к о м в і д р о д ж е н н я с т а є в и н и к н е н н я і р о з в и т о к р у х у з а в ід н о в л е н н я в л а с н о ї н а ц іо н а л ь н о ї д е р ж а в и .

53


4. П ош ирення західноєвропейських револю ційних ідей в У країні Н а ц іо н а л ь н е в і д р о д ж е н н я в У к р а ї н і р о з г о р н у л о с я в у м о в а х , к о л и З а х і д н а Є в р о п а п е р е б у в а л а п і д в п л и в о м ід е й П р о с в іт н и ц т в а і Ф р а н ц у з ь к о ї р е в о л ю ц ії. Ц і ід е ї н е з н а л и к о р д о н ів і з ч а со м п р и й ш л и в У к р а їн у , с п р а в л я ю ч и в п л и в н а н а с т р о ї ї ї е л іт и . З о к ­ р е м а , т я к г т я л п г я з ф іл о с о ф с ь к и м и ід е я м и н ім е ц ь к и х м и с л и т е л ів Г е р д е р а і Ш е л л і н г а . Ц і ф іл о с о ф и с т в е р д ж у в а л и , щ о к о ж н а н а ц ія п а д іл е н а Б о г о м о с о б л и в и м и , л и ш е їй в л а с т и в и м и я к о с т я м и , я к і в о н а у п р о ц е с і с в о г о р о з і и т к у п о в и н н а о б о в 'я з к о в о р о з к р и т и . І д е ї Г е р д е р а і Ш е л л ін г а с п р и я л и н а ц іо н а л ь н о м у в ід р о д ж е н н ю в з а ­ л е ж н и х є в р о п е й с ь к и х к р а їн а х . В о н и а к т и в із у в а л и п р о ц е с н а ц іо ­ н а л ь н о г о в і д р о д ж е н н я у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , я к и й т е п е р о т р и м а в ф іл о с о ф с ь к о - р е л іг ій н е о б г р у п т у в а п н я . Т а к с а м о б у л о і з р е в о л ю ц ій н и м и ід е я м и , я к і з Ф р а н ц ії п е ­ р е к и н у л и с я н а і н ш і є в р о п е й с ь к і к р а ї н и , у т о м у ч и с л і й У к р а ї­ н у . Т р а п и л о с я ц е п іс л я з а в е р ш е н н я в ій н із н а п о л е о н ів с ь к о ю Ф р а н ц і є ю . Р о с і й с ь к а а р м ія п р о й ш л а Є в р о п у д о П а р и ж а . В ї ї с к л а д і , я к в і д о м о , б у л и н е т і л ь к и о ф і ц е р и й с о л д а т и з У к р а їп и , а л е й ц іл і у к р а їн с ь к і п о л к и . З а к о р д о н н и й п о х ід д а в з м о г у п о ­ б а ч и т и З а х ід н у Є в р о п у н п е р е к о н а т и с я н а в л а с н і о ч і, щ о т ам . у с п у с т о ш е н и х в ій н а м и і р е в о л ю ц іє ю к р а їн а х , н а р о д ж и в е к р а ­ щ е і в іл ь н іш е , н іж у п е р е м о ж н ій Р о с ій с ь к ій ім п е р ії. Б а га т о о ф іц е р ів п о в е р н у л о с я з З а х о д у з ід е я м и Ф р а н ц у з ь к о ї р е в о л ю ц ії п р о С в о б о д у , Р і в н і с т ь і Б р а т е р с т в о . З р е ш т о ю , н а в іт ь п р о с т і с о л ­ д а т и б а ч и л и в З а х ід н ій Є в р о п і ж и т т я б е з п р и м іт и в н о г о р а б ­ с т в а , я к е у в и г л я д і к р іп а ц т в а п а н у в а л о в м е ж а х Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії. З а х ід н а Є в р о п а п р о д о в ж у в а л а з б у р ю в а т и а н т и с а м о д е р ж а в н и ц ь к і п а с т р о ї і в н а с т у п п і р о к и . Н а п о ч а т к у 2 0 -х рр. п о в с т а н н я і р е в о л ю ц і ї п р и в е л и д о п р о г о л о ш е н н я в І с п а н і ї , І т а л ії, П о р т у г а л і ї к о н с т и т у ц і й , щ о о б м е ж у в а л и к о р о л ів с ь к у в л а д у . Т о д і ж у Г р е ц ії в и б у х н у л о п о в с т а н н я з а н е з а л е ж н іс т ь , щ о с п р а в и л о о с о б л и в о в е л и к е в р а ж е н н я н а у к р а їн ц ів , п р и м у ш у ю ч и їх з а д у ­ м у в а т и с я н а д д о л е ю в л а с н о ї Б а т ь к ів щ и н и , н а д м о ж л и в и м и ш л я х а м и ї ї в ід р о д ж е н н я .

5. М асонство в У країні З Є в р о п и в У к р а ї н у ч е р е з Р о с ію і П о л ь щ у у к і н ц і X V I I I с т . п р и й ш о в щ е о д и н р із н о в и д с у с п і л ь н о г о р у х у - м а с о н с т в о . М а с о н с т в о м а л о б а г а т з в ік о в у іс т о р ію . Ч л е н и О р д е н у м а с о н ів (ч и « в іл ь н и х к а м е н я р ів » , в ід а н г л ій с ь к о г о т а я о п - к а м е н я р , м у л я р ; ф р . Г г а и с т а б о п е г іе - в іл ь н о м у л я р е г в о ) с п о в ід у в а л и ід е ю Б о г а - В е ­ л и к о г о М а й с т р а В с е с в іт у , п р о є д и н у л ю д с ь к у с п іл ь н о т у : вв есь с в і т - ц е о д н а в е л и к а р е с п у б л і к а , д е в с і н а р о д и - о д н а с і м ’я » . О с н о в н е м а с о н с ь к е г а с л о - « С в о б о д а , Р ів н іс т ь , Б р а т е р с т в о * . Х о ч 54


о д н и м з о с н о в о п о л о ж н и х п р и н ц и п ів м а с о н с ь к о г о О р д е н у , з а ф ік с о в а ­ н и х у н о г о с т а т у т н и х в и м о г а х , б у л о н е в т р у ч а н н я у п о л іт и к у (ч л е н и м а с о н с ь к и х о р г а н із а ц ій п о в и н н і б у л и л и ш е д у х о в н о с а м о в д о с к о н а ­ л ю в а т и с я і с в о є ю в и с о к о м о р а л ь н о ю п о в е д ін к о ю в п л и в а т и н а с у с ­ п іл ь с т в о ), а л е н а з в а н і в и щ е ід е ї з а п а л ю в а л и б а г а т ь о х з « в іл ь н и х к а ­ м е н я р ів * н а у ч а с т ь у р е в о л ю ц ій н и х і н а ц і о н а л ь н о - в и з в о л ь н и х р у ­ хах. Н а п р и к ін ц і X V II I с т . л о ж і (г у р т к и ) м а с о н ів д ія л и в Ж и т о ­ м и р і , О д е с і , Х а р к о в і, П о л т а в і, Л ь в о в і, С а м б о р і т а і н ш и х м іс т а х . Ц е н т р о м м а с о н с ь к о г о р у х у в У к р а їн і о с т а н н ь о ї ч в е р т і X V I I I с т . с т а в К и ї в . П іс л я н а п о л е о н ів с ь к и х в ій н р у х з н а ч н о а к т и в із у в а в с я . Ч л е н а м и л о ж б у л и л ік а р і, а р х іт е к т о р и , л іт е р а т о р и , к у п ц і т о щ о . С е р е д м а с о н і в У к р а їн и б у л о б а г а т о п р е д с т а в н и к і в с т а р ш н н с ь к о -ш л я х є т с ь к и х р о д и н . З р о з у м іл о , щ о г а с л а м а со н ст в а п р и в а б л ю в а л и в й о г о р я ди т и х , х т о б у в н е з а д о в о л с п и й к р іп о с ­ н и ц т в о м . П р о т е н е т іл ь к и н и м . Х о ч а м а с о н с т в о з а п е р е ч у в а л о н а ц і о н а л ь н і к о р д о н и , а л е д у х в і л ь н о д у м с т в а в у м о в а х У к р а їн и н е м іг н е ф о р м у в а т и п р о т е с т у п р о т и н а ц іо н а л ь н о г о г н іт у . Т о м у с е р е д у к р а їн с ь к и х - м а с о н ів п о ш и р ю в а л и с ь і і д е ї с л о в 'я н с ь к о ї ф е д е р а ц і ї , у я к ій у к р а ї н ц і б у л и б р і в н и м и с е р е д р і в н и х , і н а в іт ь д е р ж а в н о с т і У к р а їн и . О с н о в н и й н а г о л о с н а н а ц іо н а л ь н і п р о б л е м и У к р а їн и р о б и л а п о л т а в с ь ­ к а л о ж а « Л ю б о в д о іс т и н и * ( 1 8 1 8 1 8 1 9 р р .) . Д о ц і є ї л о ж і н а л е ж а л и 2 0 о с іб , у т . ч . Ів а н К о т л я р е в с ь к и й . Ч у т ­ к и п р о ц ю о р г а н із а ц ію д ій ш л и д о П ет ер бур га, і ц ар зак р и в ї ї о с о б и с ­ т и м у к а зо м . П о ст у п о в о д е я к і м асо н и п е р е х о д и л и в ід п а с и в н о ї д о д іє в о о п о з и ц ії ц а р и з м у . Т а к , з о к р е м а , з р о б и л а ч а с т и н а ч л е н ів П о л т а в с ь к о л о ж і. Н а її б а з і у 1 8 2 1 р . у т в о р и л о с я т а є м н е « М а л о р о с ій с ь к е т о в а р и с т ­ во», душ ею я к ого був п редводи тель Знак полтавської масонської д в о р я н с т в а П е р е я с л а в с ь к о г о п о в іт у ложі «Любов д о істини». Місяць П о л т а в с ь к о ї г у б е р н ії З а с и л ь Л у у верхньому куті знака — сим­ к аш ев и ч (б л . 1 7 8 3 - 1 8 6 6 ). Я к і вол Христа та істини; б а г а т о й о г о у ч а с н и к ів . Л у к а ш е в и ч всееидяче око символізує п о д іл я в ід е ї Ф р а н ц у з ь к о ї р е в о ­ розумовий і духовний розвиток. л ю ц ії й н а ц іо н а л ь н о -с в ід о м и х у к ­ Циркуль біля основи знака — р а їн с ь к и х д в о р я н т а ін т е л іг е н ц ії. символ вищ ого розуму і О дн одум ц я м и Л ук аш еви ч а стали нагадування про зобов’язання перед лож ею вести обдумане п о м іщ и к и і ч и н о в н и к и О л е к с а н д р життя у відповідності з принци­ В е л и ч к о , П е т р о К а п н іс г , Ів а н К о т ­ пом істинної любові (сердечко). л я р ев сь к и й , С ем ен К оч убей і В а ­ 55


с и л ь Т а р п а в с ь к и й . Т о в а р и ст в о д ія л о за у м о в п о с и л е н о ї а к т и в н о ст і п о л іц е й с ь к и х в л а с т е й п іс л я в и х о д у ц а р с ь к о г о у к а з у 1 8 2 2 р . п р о з а к ­ р и т т я в с і х м а с о н с ь к и х о р г а н із а ц ій н а т е р и т о р і ї Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії. З б и р а ю ч и с ь в р і з н и х м і с ц я х , ч л е н и т о в а р и с т в а в и с т у п а л и за п р о п а ­ г а н д у т р а д и ц ій і с л а в н и х с т о р ін о к м и н у л о г о У к р а їн и . Л у к а ш е в и ч і й о г о о д н о д у м ц і в ід с т о ю в а л и і д е ї д е р ж а в н о ї н е з а л е ж н о с т і У к р а їн и я к г о л о в н о ї п е р е д у м о в и в іл ь н о г о р о з в и т к у и а ц іо н а л ь н о ї к у л ь т у р и , с к а с у в а н н я к р іп а ц т в а й з а п р о в а д ж е н н я є в р о п е й с ь к и х ({ю рм д е р ж а в ­ н о г о у с т р о ю . « М а л о р о с і й с ь к е т о в а р и с т в о * с п р а в и л о п о м іт н и й в п л и в н а п р о б у д ж е н н я н а ц іо н а л ь н о ї с в ід о м о с т і у к р а їн с ь к о ї і н т е л іг е н ц ії.

Висновки та узагальнення К р и з а к р іп о с н и ц ь к о г о л а д у , а н т и у к р а їн с ь к а н а ц іо н а л ь н а п о л іт и к а ц а р и з м у в и к л и к а л и в с у с п іл ь с т в і н е з а д о в о л е н н я , я к е о х о п и л о н е л и ш е с е л я н с т в о . В у с і х с т а н а х і с о ц іа л ь н и х г р у п а х й ш о в н а п р у ж е н и й п о ­ ш у к ш л я х і в д а л ь ш о г о р о з в и т к у с у с п іл ь с т в а . Н а й о с в іч е н іш и м і с о ­ ц іа л ь н о н а й б іл ь ш а к т и в н и м т о д і б у л о д в о р я н с т в о , т о м у у ц і п о ш у к и в к л ю ч а л и ся , п ер ш за все, й ого п р ед став н и к и . Н а щ а д к и у к р а їн с ь к о ї к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и б у л и н е з а д о в о л е н і з м ін а м и , щ о ї х в в о д и л о ім п е р с ь к а р о с ій с ь к а в л а д а в У к р а їн і. Ц е н е з а д о в о л е н н я п р о я ш ія л о с я в д ія л ь н о с т і п а т р іо т и ч н о г о г у р т к а в І іо в г о р о д - С ів е р с ь к о м у , п о я в і іс т о р и к о - л іт е р а т у р н и х т в о р ів , у я к и х о с п ів у в а л а с я у к р а їн с ь к а с т а р о в и н а і д о в о д и л о с ь п р а в о У к р а їн и на с а м о с т ій н е ж и т т я . С а м е у к р а їн с ь к а к о з а ц ь к а с т а р ш и н а з а п о ч а т к у ­ в а л а у к р а їн с ь к у т е ч ію с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о р у х у , с п р я м о в а н у на в ід р о д ж е н н я в л а с н о ї д е р ж а в н о с т і. О д н а к н а п р и к ін ц і X V I I I с т ., к о л и у к р а їн с ь к а к о з а ц ь к а с т а р ш и н а б у л а у р ів н я н а в п р а в а х з р о с ій с ь ­ к и м д в о р я н с т в о м , ї ї а в т о н о м іс т с ь к и й з а п а л п о м іт н о о с л а б . Ц е б у л а в а ж к а в т р а т а д л я в с ь о г о у к р а їн с ь к о г о н а р о д у . З н и к л а т а є д и н а на т о й ч а с с о ц іа л ь н а г р у п а , я к а б у л а с п р о м о ж н а п р е д с т а в л я т и ін т е р е ­ с и в с іх у к р а ї н ц ів п е р е д І м п е р с ь к о ю в л а д о ю т а п е р е д ін ш и м и н а р о ­ д а м и . А л е , с х о д я ч и з іс т о р и ч н о ї а р е н и , к о з а ц ь к о - с т а р ш и н с ь к а е л і т а з а л и ш и л а с в о є м у н а р о д о в і б е з ц і н н и й с к а р б - л іт е р а т у р н у у к р а їн с ь к у м о в у і с в о є п а т р іо т и ч н е б а ч е н н я і с т о р і ї У к р а їн и . І н т е ­ л е к т у а л ь н а т в о р ч іс т ь к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и з а п о ч а т к у в а л а у к р а ї­ н с ь к е н а ц і о н а л ь н е в ід р о д ж е н н я , я к е с в о с ю к ін ц е в о ю м е т о ю м а л о в ід н о в л е н н я У к р а їн с ь к о ї д е р ж а в и .

П еревірте себе 1. О х а р а к т е р и з у й т е о с н о в н і н а п р я м и с у с п і л ь н о п о л і т и ч н о г о р у х у в У к р а ї н і н а п р и к і н ц і X V I I I - н а п о ч а т к у X I X ст . 2 . Щ о в и з н а є т е п р о з а х о д и у к р а ї н с ь к о г о д в о р я н с т в а щ одо відн овлен ня авт он ом ії У к р а їн и ? 3. Щ о в а м відомо про громадськопачітичну діяльність Василя Капніста? 56


4. О х а р а к т е р и з у й т е у м о в и і о б с т а в и н и п о ч а т к у у к р а ї н с ь к о г о н а ц і о н а л ь н о г о в ід р о д ж е н н я . 5. П р о а н а л із у й т е р о л ь у к р а їн с ь к о ї к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и в іст о р ії У к р а ї н и в і д к і н ц я X V I I I с т . д о п о ч а т к у 4 0 х р о к і в X I X ст . в. Я к и й в п л и в н а с усп іл ьн о -п о л іт и ч н и й р у х в У к р а їн і с п р а в и л и події в З а х ід н ій Є вр о п і? 7. Р о з к а ж і т ь п р о д і я л ь н і с т ь в У к р а ї н і м а с о н с ь к и х ло ж .

Документи та м атеріали 1 .3 д о п о в ід н о ї з а п и с к и к а н ц л е р а Г е р ц б е р га к о р о л ю П р у с с ії з п р и в о д у м і с і ї В а с и л я К а п н іс т а В важ аю св о їм о б о в'язко м я кн ай см и ре нн іш е д о п о вісти В аш ій величності, щ о д о м е не таєм но п р и б у в д в о р я н и н з М а л о р о с ії а б о Р о с ій с ь к о ї У к р а їн и , який називає се б е Капністом ... В ін твердить, щ о й о го післали м еш канці ц ієї кр а їн и , щ о д о в е д е н і д о кр а й н ь о го в ід ч а ю т и р а н іє ю , я к у р о с ій с ь к ій уря д , а сам е кня зь П о гь о м кін , здійсню вали на д ним и, та щ о в ін хо тів би знати, чи на випадок війни вони зм о ж уть сподіватися на пр отекц ію В а ш о ї В еличності — в таком у випадку в они с п р о б у ю ть ски н у т и р о с ій с ь к е я р м о . В ін к а ж е , щ о це була кр а їн а да вн іх зап ор озьких к о за ків , в ід я ки х за б р а л и в сі їх н і привілеї, кинувш и їх п ід н о ги р о сія н .. Джерело: Дашкеїич Я. Берлін, квітень 1791 р. Місія В. В. Капніста: ї ї передісторія і історія / / Український археографічний щорічник. — К., 1992. - Вип. І. - Т. 4. - С. 225.

Запитання і завдання 1. К о л и В а с и л ь К а п ніс/п п р и ї з д и в д о П р у с с і ї ? Я к и м и в и я в и л и с я р е з у л ь т а т и й о го п о їз д к и ? 2. Ч о м у , н а в а ш п о г л я д , д л я в и р і ш е н н я с у т о у к р а ї н с ь к и х с п р а в К а п н іс т з м у ш е н и й був з в е р т а т и с я д о у р я д у ін о з е м н о ї держ ави?

2. « Іс т о р ія Р у с ів » п р о р е п р е с ії р о с ій с ь к и х вла сте й в У к р а їн і п іс л я п е р е х о д у Ів а н а М а з е п и н а б ік ш в е д ів ...П р ем н огих у р я д н и ків та значних к о за ків , за п ід о з р е н и х у прихильності їх д о М азепи... за б и р а н о з д о м ів їх н іх і в ід д а в а н о на р із н і к а р и в містечку Л ебе ди ні, щ о б л и зь ко м іста О хтирки. Карання те є б у л о звичайним дл я Менш икова ремеслом: колесувати, четвертувати і на палю вбивати, а найменш е, щ о й о го вваж алося за іг р а н к у , в іш а ти і го л о в у сти нати ... Зостається тепер розм и сли ти й по суд и ти , щ о , к о л и з а сл овам и с а м о го Спасителя, в Є в а н ге л ії списаними, які су т ь н е зм ін ні і не пр ом и на л ьні, - коли «всяка кр о в , проливана на з гм л і доправиться з р о д у с ь о го » , т о я ке доправпення на ле ж и ться з а кр о в н а р о д у р у с ь к о го , п р о л и т о го в ід к р о в і гетьмана Наливайка д о с ь о го д н і, і прол иту великим и п о то ка м и з а те єд и н е , щ о п р а г­ н ув він в о л і, а б о л іп ш о го життя у власній зем лі с в о їй і мав п р о те задуми, всьому лю дству властиві? Джерело: Історія Русів. Редакція і вступна стаття Олександра Оглоблима. - Ньо-Йорк. 1956. - С. 286-287.


З ап и т ан н я і завдан ня 1. Я к о ю б у л а о ф і ц і й н а о ц і н к а в Р о с і й с ь к і й і м п е р і ї о соб и І в а н а М а з е ­ п и і я к він зображ ений в « І с т о р ії Р усів» ? 2 . Я к у р о л ь в і с т о р і ї у к р а ї н с ь к о г о в и з в о л ь н о г о р у х у в і д і г р а л а « Іс т о р ія Р усів » .

З а п а м ’я т ай т е дати 1791 - т а є м н а м іс ія В а с и л я К а п н іс т а д о п р у о с ь к о го кор ол я. 1 8 1 8 — 1 8 1 9 - д ія л ь н іс т ь п о л т а в с ь к о ї м а с о н с ь к о ї л о ж і «Л ю б ов до іс т и н и » .

С ловник терм інів А в т о н о м ій - с а м о у п р а в л ін н я , п р а в о н а с е л е н н я т і є ї ч и ін ш о ї т е р и т о р ії с а м о с т ій н о в и р іш у в а т и с п р а в и в н у т р іш н ь о г о у п р а в л іи я .

С у сп іл ь н о -п о л іт и ч н и й р у х - р у х , у ч а с н и к и я к о г о в и с у в а ю т ь ід е ї т и х чи ін ш и х з м ін в о р г я н із а ц .ї ж и т т я с у с п іл ь с т в а і с п р я м о в у ю т ь св о ю д ія л ь ­ н іс т ь н а д о с я г н е н н я ц и х з м ін . Ф е д е р а ц ія ( в ід л а т . £ое<іег*1іо со ю з, об’є д н а н н я ) - 1) ф орм а д е р ж а в н о го у с т р о ю , п р и я к і й т е р и т о р іа л ь н і о д и н и ц і - ч л е н и ф е д е р а ц ії м а ю ть в л а сн і о р га н и в л а д и і п о р я д а ц и м у т в о р ю ю т ь с п іл ь н і д л я н и х д е р ж а в н і о р га н и ; 2 ) с о ю з , об’є д н а н н я гр о м а д с ь к и х о р г а н із а ц ій .


§ 9. Д е к а б р и с т и т а їх н і п о с л ід о в н и к и в Н а д д н іп р я н щ и н і. П о л ь с ь к и й в и з в о л ь н и й рух в У к р а їн і ( 2 0 - 3 0 - т і р р . X IX ст.) З г а д а й т е : І . К оли п о ч а л и з а с е л я т и с я і а я к ій к іл ь к о с т і прож ивали в У к р а їн і в п е р ш ій п о л о в и н і X I X ст . п р е д ­ с т а в н и к и р о сій сь к о ї і п о л ь сь к о ї н а ц іо н а л ь н и х гр у п ? ( З в е р н іт ься до § 2 да н ого п ід р у ч н и к а ). 2. Я к і с у с п іл ь н і р у х и р о з в и в а л и с я в Р осії в 2 0 - 3 0 - х рр. X I X с т .? ( П і д р у ч н и к « В с е ­ с в і т н я і с т о р і я » д л я 9 к л а с у , т е м а 3 <■Є в р о п а п і с л я В і д е н с ь ­ к о г о к о н г р е с у » ) . 3 . 1М і ж я к и м и д е р ж а в а м и б у л а р о з д і л е н а П о л ь щ а в д р у г і й п о л о в и н і X V I I I с т .? О с о б л и в іс т ю с у с п і л ь н о - п о л і т и ч н о г о р у х у У к р а їн и б у л а н а я в н і с т ь у н ь о м у , к р ім у к р а ї н с ь к о ї , т а к о ж р о с і й с ь к о ї і п о л ь с ь к о ї т е ч і й , я к і в ід б и в а л и ін т е р е с и р о с ій с ь к о г о і п о л ь с ь ­ к о г о н а с е л е н н я Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії . П р е д с т а в н и к и к о ж н о ї з ц и х т е ч ііі м а л и с « о ї п о г л я д и н а м и н у л е і м а й б у т н є у к р а ї н ­ с ь к о г о н а р о д у , я к і н е с п ів п а д а л и з п о г л я д а м и у к р а їн ц ів . У 2 0 —3 0 - т і р о к и X I X с т . р о с ій с ь к і і п о л ь с ь к і р е в о л ю ц іо н е р и з д ій с н ю в а л и с п р о б и ш л я х о м з б р о й н и х п о в с т а н ь д о б и т и с я р е а л із а ц ії с в о їх п л а н ів . І І р и ц ь о м у в е л и к і н а д і ї в о н и п о к л а д а ­ л и н а п ід т р и м к у у к р а їн с ь к о г о н а с е л е н н я .

1. Д іяльність деісабристів в У країні В а ж л и в а с т о р ін к а с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о р у х у у Н а д д н іп ­ р я н с ь к ій У к р а їн і п о в 'н з а ііа з і с п р о б о ю о ф і ц е р і в р о с і й с ь к о ї а р м ії з б р о й н о ю с и л о ю в с т а н о в и т и в Р о с і ї к о н с т и т у ц ій н и й л а д . У 1 8 1 0 р . у П е т е р б у р зі в и н и к л а о ф іц е р с ь к а т а є м н а о р г а н і­ з а ц ія «С ою з п о р я т у н к у * (з 1 8 1 8 р . «С ою з б л а г о д е н с т в а » ), Ї ї о ч о ­ л ю в а л а К о р ін н а у п р а в а ( д у м а ) . Ц і й у п р а в і п і д п о р я д к о в у в а л и с я м іс ц е в і у п р а в и в г а р н із о н н и х м іс т а х . В У к р а їн і в о н и б у л и в Т у л ь ­ ч и н і і П о л т а в і. О с о б л и в о а к т и в н о д ія л а Т у л ь ч и н с ь к а у п р а в а , я к у очолю вав полковник П авло П естель. У 1821 р. «С ою з бл агоден ств а* р о зп а в ся . Ч л ен и Т ул ь ч и н сь к ої у п р а в и п р о г о л о с и л и с т в о р е н н я П і в д е н н о г о т о в а р и с т в а . П р о в ід н а р о л ь у т о в а р и с т в і н а л е ж а л а П е с т е л ю . У т в о р и л о с я і П і в н іч н е т о ­ в а р и с т в о . О б и д в а т о в а р и с т в а м а л и с п і л ь н у м е т у - ш л я х о м в ій с ь к о ­ в о г о п е р е в о р о т у п о в а л и т и с а м о д е р ж а в н и й л а д і л ік в ід у в а т и к р іп о с ­ н е п р ав о. А л е щ о д о м а й б ут н ь о го у ст р о ю д ер ж а в и п о г л я д и рево­ л ю ц і о н е р ів р о з д і л и л и с я . Ц е ч і т к о п р о я в и л о с я в ї х н і х п р о г р а м ­ н и х докум ентах. 59


У ч а с н и к и К и їв с ь к о г о з ’ї з д у П ів д е н н о г о товари ства сх в а л и л и н а п и са н у П ест ел ем п р о­ гр ам у - « Р у сь к у п р а в д у » , я к а передбачала с к а с у в а н н я к р іп а ц т в а , п е р е т в о р е н н я у с і х с е ­ л я н н а р ів н о п р а в н и х г р о м а д я н , н е д о т о р ­ к а н н іс т ь п р и в а т н о ї в л а с н о с т і. Р о с ія м а л а с т а ­ т и р е с п у б л ік о ю . О д н а к п р о г р а м а м іс т и л а д и с ­ к р и м і н а ц і й н і щ о д о у к р а ї н ц ів п о л о ж е н н я . В она в и зн а в а л а п р а в о н а са м о в и зн а ч ен н я л и ш е д л я п о л ь с ь к о г о н а р о д у і в ід м о в л я л а в н ь о м у у к р а їн с ь к о м у т а ін ш и м н а р о д а м Р о ­ с ій с ь к о ї ім п е р ії . П р о г о л о ш у в а л а с я п р о в ід н а р о л ь р о с ія н у с п ів ж и т т і з ін ш и м и н а р о д а м и в м е ж а х о д н іє ї д е р ж а в и . Д е щ о ін ш и й п і д х і д д о в и р іш е н н я н а ц іо ­ н а л ь н и х п р о б л е м м а л а т а є м н а о р г а н із а ц ія < Т о в а р и с т в о о б 'є д н а н и х с л о в ’я н * , у т в о р е н а ь 1 8 2 3 р . у Н о в о г р а д і-Б о л и н с ь к о м у б р а т а м и о ф іц е р а м и А н д р і є м і П е т р о м Б о р и с о в и м и (1 7 9 8 -1 8 5 4 ; 1 8 0 0 - 1 8 5 4 ) . У д о к у м ен т а х т о ­ вар и ств а с т а в и л а с я м ета б о р о т ь б и п р оти с а ­ м о д е р ж а в с т в а і к р іп а ц т в а . П е р е д б а ч а л о с я в и з в о л е н н я с л о в ’я н с ь к и х н а р о д ів і с т в о р е н ­ н я ї х ф е д е р а т и в н о г о с о ю з у . П р о т е У к р а їн а Б п л а н а х т о в а р и с т в а н е ф іг у р у в а л а я к ч л е н ф е д е р а ц ії н а р о д ів . З ч а с о м Т о в а р и ст в о о б 'є д н а н и х с л о в ’я н з л и л о с я з П ів д е н н и м . Микита Муравйов З п р о г р а м н и м и д о к у м е н т а м и П ів д е н н о ­ і Павло Пестель — го т овар и ств а в п л ан ах щ о д о м айбутнього керівники декабристів» Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї н е с п ів п а д а л и п о л о ж е н ­ щ о очолили перший а я п р о е к т у К о н с т и т у ц ії П ів н іч н о г о т о в а р и ­ в Російській імперії організований рух с т в а ( а в т о р М и к и т а М у р а в й о в ). Н и м п е р є д проти самодержавства. С а ч а л о с ь в с т а н о в л е н н я к о н с т и т у ц ій н о ї м о ­ н а р х ії і ф е д е р а т и в н о г о у ст р о ю м а й б у т н ь о ї д е р ж а в и . В п р о е к т К о н с т и т у ц ії б у л и в к л ю ч е н і п о л о ж е н н я , я к і п е ­ р е д б а ч а л и ч а с т к о в е в ід н о в л е н н я п р а в у к р а їн с ь к о г о н а р о д у н а в л а с н у д е р ж а в у . П л а н у в а л о с я /т в о р и т и У к р а їн с ь к у , Ч о р н о м о р с ь к у і Б у з ь ­ к у д е р ж а в и з ц е н т р а м и у Х а р к о в і, О д е с і й К и є в і. О д н а к ц і п о л о ж е н ­ н я н е з а д о в о л ь н я л и ч л е н ів т о в а р и с т в а , і п р о е к т К о н с т и т у ц ії н е б у в зат в ер д ж ен и й . М іс ц е м д е р ж а в н о г о п е р е в о р о т у о б р а л и У к р а їн у . Ч л е н и П ів д е н н о г о т о в а р и с т в а п л а н у в а л и за а р е ш т у в а т и О л ек са н д р а І в л і т к у 1 8 2 6 р . п і д ч а с в і й с ь к о в и х м а н е в р ів в У к р а ї н і . А л е ц а р ю н е с у д и л о с ь д о ж и т и д о т о г о ч а с у . В л и с т о п а д і 1 8 2 5 р . в ін н е с п о ­ д і в а н о п о м е р у Т а г а н р о з і. П о в с т а н н я в і д б у л о с я 1 4 г р у д н я 1 8 2 5 р. 60


у П е т е р б у р з і і з а к ін ч и л о с я п о р а з к о ю . Н езваж аю ч и на ц е, 29 грудня все ж п ід н я в с я Ч е р н іг ів с ь к и й п о л к , щ о р о з ­ м іщ у в а в с я н а К и ї в щ и н і. А л е і й о г о в и с ­ т у п 3 с іч н я 1 8 2 0 р . п р и д у ш и л и . Р у х з а р о с ій с ь к о ю н а з в о ю м іс я ц я с п р о б и п ер ев ор оту - «декабрь» - отрим ав н азв у дек абр и стсь к ого.

2. П ропаганда волелю бних ідей у навчальних закладах Х о ч а д е к а б р и с т ів і р о з г р о м и л и , о п о з и ц ій н и й с а м о д е р ж а в с т в у р у х о с т а ­ т о ч н о н е з н и к . С ер ед о с в іч е н и х в ер ств населення п р одовж увалося п ош и рен н я а н т и к р іп о с н и ц ь к и х ід е й , н е п р и п и н я ­ л и с я с п р о б и о р г а н із у в а т и с я д л я п р о т и ­ с т о я н н я п о л іт и ц і ц а р и з м у . Н е м а ю ч и к о н к р е т н о ї п р о г р а м и д ій і ч іт к о ї п о ­ л іт и ч н о ї м е т и , ч л е н и т а є м н и х г у р т к ів і груп вваж али себ е продовж увачам и с п р а в и д е к а б р и с т ів , о б г о в о р ю в а л и у р о ­ к и г р у д н е в о г о п о в с т а н н я іі н а м а г а л и с я н а м іт и т и ш л я х и о н о в л е н і й Р о с ії. Т ак и й х а р а к т ер м ав г у р т о к у Х а р ­ к ів с ь к о м у у н ів е р с и т е т і, щ о в и н и к на п о ч а т к у 1 8 2 6 р . Н а т а є м н и х з іб р а н н я х о б г о в о р ю в а л и п о л іт и ч н у о б с т а н о в к у в Андрій і Петро Борисови ім п е р і ї , с п е р е ч а л и с я з п р и в о д у ш л я х і в очолили Товариство м о ж л и в о ї з м ін и с у с п іл ь н о -п о л іт и ч н о г о об’єднаних слов’ян, яке ставило за мету пова­ л а д у Р о с ій с ь к о ї д е р ж а в и . Ч л е н и г у р ­ лення самодержавства, тка п ер еп и сувал и твор и ан ти ц арськ ого ліквідацію кріпацтва і ство­ с п р я м у в а н н я й п о ш и р іс в а л и ї х с е р е д рення ф едеративного союзу з н а й о м и х . Д і я л ь н іс т ь г у р т к а т р и в а л а д о слов’янських народів. п о ч а т к у 1 8 2 7 р . , п о к и п о л іц ія н е р о з ­ У країна як член федерації гром ил а його. не фігурувала. В о л е л ю б н і н а с т р о ї о х о п и л и й г ім н а ­ з ію в и щ и х н а у к у Н іж и н і. В а ж л и в у р о л ь у ц ь о м у з іг р а в ї ї д и ­ р е к т о р Ів а н О р л а й , л ю д и н а д е м о к р а т и ч н а й в и с о к о о с в іч е н а . П е ­ р е б у в а ю ч и в м а с о н с ь к и х л о ж а х К и є в а , в ін п о з н а й о м и в с я з п р о ­ г р е с и в н о н а с т р о є н и м и в и к л а д а ч а м и й п іс л я п е р е їз д у д о Н іж и н а з а п р о с и в їх д о с е б е . Ч и м а л о г ім н а з и с т ів с п р и й н я л о с в іт о г л я д с в о їх н а с т а в н и к ів . С е р е д н и х б у в і м а й б у т н ій г е н іа л ь н и й п и с ь м е н ­ ник М и к ол а Г огол ь. 61


В іл ь н о д у м ст в о в г ім н а з ії в и х о д и л о д а л е к о за и е ж і Н іж и н а . З а д о н о са м и в л а с т і п р ов ели с л ід с т в о і в 1 8 3 0 р . зв іл ь н и л и з п о с а д в іл ь н о д у м ­ н и х п р о ф е с о р ів . П ’я т ь з н и х б у л о за сл а н о . О дн ак зу п и н и т и п ош и р ен н я вол ел ю бн и х ід е й н е в д а в а л о с я . Н а д т о с и л ь н о в к о р ін и л и ­ с я в и н и у с в ід о м о с т і ін т е л іг е н ц ії, ж и в л я ч и с ь я к з а х і д н о є в р о п е й с ь к о ю , т а к і у к р а їн с ь к о ю д ій с н іс т ю .

3. П ольське повстання 1 8 3 0 -1 8 3 1 рр. та У країна Іван О рлай, директор Н іж и нсько ї гім назії вищих наук. П ід його керівництвом гімназія стала одним із центрів суспільного руху проти деспотизму в Україні.

У л и ст о п а д і 1 8 3 0 р. у В арш аві р о зп о ­ чалося н ар одн е п ов стан н я , кероване п о л ь с ь к и м и о ф іц е р а м и , я к і с т а в и л и за м е т у в і д р о д ж е н н я д е р ж а в н о с т і П о л ь щ і. Р о с ія н и з м у ш е н і б у л и з а л и ш и т и П о л ь щ у . Щ о б з а л у ч и т и н а с в ій б ік п р и г н о б л е н і н а ­ р оди , п о л я к и в и су н у л и гасло: «З а н а ш у і в а ш у с в о б о д у » . С т в о р е я и й п о в с т а л и м и н а ц іо н а л ь н и й у р я д в и р о ­ б и в п р о г р а м у в ід н о в л е н н я П о л ь щ і у м е ж а х 1 7 7 2 р . і з в е р н у в с я за д о п о м о г о ю д о н а с е л е н н я Л и т в и , Б і л о р у с і ї т а У к р а їн и . У л ю т о м у 1 8 3 1 р . п о л ь с ь к і п о в с т а н ц і н а п р а в и л и н а П р а в о б е р е ж н у У к р а їн у к а в а л е р і й с ь к и й к о р п у с , я к и й п о в и н е н б у в п і д н я т и а н т и р о с ій с ь к е п овстанн я.

Ніжинська гімназія вищ их наук. Вільнодумство сер е* проф есорів і студентів цього навчального закладу продовжило визвольні тра ди ції декабристів. <52


П о л ь с ь к а ш л я х т а у к р а їн с ь к и х з е м е л ь у с в о їй м а с і в и с л о в л ю в а л а г о т о в н іс т ь д о п о в с т а н н я г. с п о д і в а л а с я з а л у ч и т и д о с в о ї х д і й у к р а ї­ н с ь к е с е л я н с т в о . О д н а к п р и ц ь о м у п о л ь с ь к е п а н с т в о н е з а х о т іл о д а т и к р іп а к а м в о л ю , і т і н е п ід т р и м а л и ш л я х т у . Н а ц іо н а л ь н о с в і д о м у у к р а їн с ь к у ін т е л іг е н ц ію в ід ш т о в х н у л и в ід п о в с т а н ц ів п л а н и ї х у р я ­ д у н е д а т и У к р а їн і д е р ж а в н у н е з а л е ж н і с т ь , а в к л ю ч и т и ї ї д о м а й б у т ­ ньої П ольськ ої д ер ж а в и . Т ом у п ов стан н я ви й ш л о ви к л ю чн о п о л ь с ь к и м і з н а й ш л о в ід г у к п е р е в а ж н о с е р е д п о л я к ів , щ о п р о ж и в а ­ л и н а П р а в о б е р е ж н ій У к р а їн і. Ц ь о г о в и я в и л о с я н е д о с т а т н ь о д л я п е ­ р е м о г и . П о в с т а н ц ів р о з г р о м и л и , і р о с ій с ь к і в ій с ь к а у к і н ц і с е р п н я 1831 р. за й н я л и В арш аву. П іс л я п р и д у ш е н н я п о в с т а н н я ц а р и з м п о ч а в р іш у ч е в и к о р ін ю ­ в а т и п о л ь с ь к і в п л и в и н а П р а в о б е р е ж н ій У к р а їн і. І Іе в и л и л о с я п е р ш з а все в п о ч а т о к м а со в о го з р о с ій щ е н н я ц ь о го к р а ю . Б у л и за к р и т і п о л ь с ь к і ш к о л и ( у к р а їн с ь к и х н е б у л о ) . Н а в ч а н н я п е р е в е д е н о н а р о ­ с ій с ь к у м о в у . В К р е м ін ц і з а к р и л и в ід о м и й п о л ь с ь к и й л і ц е й . Н а ­ т о м іс т ь у К и є в і за с н у в а л и р о с ій с ь к и й у н ів е р с и т е т С в . В о л о д и м и р а . З а в д а н н я м н о в о г о у н і в е р с и т е т у м ін іс т р о с в і т и У в а р о в в и з н а ч и в : « П о ш и р ю в а т и р о с ій с ь к у о с в іт у і р о с ій с ь к у н а ц іо н а л ь н іс т ь н а с п о л ь щ е н и х з е м л я х З а х і д н о ї Р о с і ї » . 6 0 т и с я ч п о л ь с ь к и х ш л я х т и ч ів в У к р а їн і б у л и п о з б а в л е н і д в о р я н с т в а . Б а г а т ь о х з а с л а л и в г л и б Р о с ії . П р и ц ь о м у , в с у п е р е ч н а м ір а м в л а д и , д е я к і з а х о д и п р и п е с л и у к р а їн ц я м н е с п о д і в а н і в и г о д и . Т а к , К и їв с ь к и й у н і в е р с и т е т з ч а ­ сом п ер ет в о р и в ся в ц ен тр , я к о м у н а л е ж а л а н а д зв и ч а й н о в а ж л и ­ в а р о л ь у в ід р о д ж е н н і у к р а їп с ь к о ї к у л ь т у р и . Н а м а г а ю ч и с ь з д о б у ­ т и п р и х и л ь н іс т ь у к р а їн с ь к и х с е л я н П р а в о б е р е ж ж я , щ о б м а т и ї х з а с о ю з н и к ів у б о р о т ь б і п р о т и п о л ь с ь к о ї ш л я х т и , ц а р и з м д е щ о п о к р а щ и в їх н є ст а п о в ш ц е.

Висновки та узагальнення У 2 0 - 3 0 - т і р р . X I X с т . У к р а їн а с т а л а а р е н о ю р о с і й с ь к о г о 1 п о л ь с ь к о г о с у с п і л ь н о - п о л і т и ч н и х р у х і в . Р о с і й с ь к і р е в о л ю ц іо н е р и -д е к а б р и с т и п р а г н у л и д о о н о в л е н н я Р о с ій с ь к о ї д е р ж а в и , з н и ­ щ е н н я с а м о д е р ж а в с т в а і к р іп а ц т в а . В о н и з д і й с н и л и г е р о їч н у с п р о ­ б у р е а л із у в а т и с в о ї п л а н и , п і д н я в ш и с ь у г р у д н і 1 8 2 5 р . н а з б р о й ­ не повстан н я п роти ц ар и зм у. П ол я к и став и л и п ер ед собою за в ­ д а н н я н а ц іо н а л ь н о г о в и з в о л е н н я і в ід н о в л е н н я н е з а л е ж н о с т і П о л ь щ і. С в о є ї м е т и в о н и с п р о б у в а л и д о с я г т и у 1 8 3 0 - 1 8 3 1 р р . п р и д о п о м о з і з б р о ї. Б о р о т ь б а р о с ія н і п о л я к ів в и к л и к а л а с и м ­ п а т ії з б о к у у к р а ї н ц ів . А л е у к р а ї н с ь к и х п а т р іо т ів н а с т о р о ж у в а л о т е , щ о н і р о с ій с ь к і , н і п о л ь с ь к і р е в о л ю ц іо н е р и н е п о г о д ж у в а л и с я п а в ід р о д ж е н н я У к р а їн с ь к о ї д е р ж а в и . В о н и в в а ж а л и , щ о ін т е р е ­ с и у к р а ї н ц ів ц і л к о м м о ж у т ь б у т и з а д о в о л е н і в о н о в л е н ій д е м о ­ к р а т и ч н ій Р о с і ї ч и у в і д р о д ж е н ій П о л ь с ь к ій д е р ж а в і . Ц я п о м и л ­ к о в а т о ч к а з о р у о с л п б л ю в т а і р о с ій с ь к и й д е к а б р и с т с ь к и й , і 63


п о л ь с ь к и й н а ц іо н а л ь н и й р у х , х о ч а с е р е д д е к а б р и с т ів і с е р е д п о л ь с ь к и х п о в с т а н ц ів з у с т р іч а л и с я т а к о ж у к р а ї н ц і . Ж и т т я п і д к а ­ зу в а л о у к р а їн ц я м , щ о їх н а ц іо н а л ь н е і с о ц іа л ь н е в и зв о л е н н я н е ­ м о ж л и в е б е з в л а с н о ї о р г а н і з а ц і ї , б е з ч іт к о г о у с в ід о м л е н н я в л а с н и х н а ц іо н а л ь н и х ін т е р е с ів . Н е с п о д ів а н и м и д л я У к р а їн и б у л и н а с л ід к и п о л ь с ь к о г о п о в с т а н н я 1 8 3 0 - 1 8 3 1 р р . П о р а з к а п о л я к ів с п р и ч и н и л а о с л а б л е н н я їл м іх п о з и ц і й н а П р а в о б е р е ж ж і. 1 х о ч а н а з м і н у п о л ь с ь к и м п о м іщ и к а м п р и й ш л и р о с і й с ь к і , с о ц і а л ь н о - п о л і т и ч н а с и т у а ц ія в к р а ї с п р о с ­ т и л а с я . Б е з б у д ь - я к о ї у ч а с т і у к р а їн ц ів б у в іс т о т н о о с л а б л е н и й ї х н і й д а в н і й іс т о р и ч н и й п р о т и в н и к . Ц и м іс т о р і я с а м а л ік в ід о в у ­ в а л а о д н у з в а ж л и в и х п е р е ш к о д , я к і с т о л іт т я м и н а к о п и ч у в а л и с я н а ш л я х у , щ о в ів у к р а ї н ц ів д о н а ц іо н а л ь н о г о в и з в о л е н н я .

П еревірте себе І . Я к і п о д ії п о в'яза н і з п оданим и н азвам и : а ) П івд ен н е т оварист во: б ) П івн іч н е т оварист во; в ) Т о в а р и с т в о о б 'є д н а н и х сл ов'я н ? В я к и х р о к а х в о н и д і я л и і н а щ о с п р я м о в у в а л и с в о ю д ія л ь н іс т ь ? - . Л к п р о е к т К о н с т и т у ц і ї М и к и т и М у р а в и о в а т а «Р у с ь к а п р а в ­ д а » П а в л а П е с т е л я в и зн а ч а л и м а й б у т н є У країн и ? 3. Р о з к а ж іт ь п р о п о в с т а н н я Ч е р н ігів с ь к о го п о л к у . Щ о в а м в і д о м о п р о с у с п і л ь н о - п о л і т и ч н и й р и х в У к р а ї н і и д р и гіи п олови н і 2 0 -х рр? 5 . Я к и й в п л и в н а У к р а щ у м а л о п о л ь с ь к е п о в с т а н н я 1 8 3 0 - 1 8 3 1 рр.?

Д окум енти т а м атеріали 1. З « Р у с ь к о ї п р а в д и » П а в л а П естеля ...В о л о д іт и ін ш и м и л ю д ьм и як вл а сністю с е о ь м , продавати, закладати, дарувати в сп а д щ и н у лю дей, п о д іб н о д о речей, використовувати їх по власній с в о їй с в а в о л і б е з п о п е р е д н ь о ї з ни м и у г о д и і с д и н о т іл ь к и дл я вл а сн о го с в о го п р и б утку, ви го д и , а іноді і п р и м х и , є справа ганебна, супр оти вн а л ю д ­ с т в у , с у п р о т и в н а з а к о н а м п р и р о д н ім , п р о ти в н а с в я тій в ір і х р и сти я н сь кій , пр отивна, на ре ш ті, заповідній волі Всевиш нього, який гласить у святом у письмі, щ о л ю д и п е р е д н и м у с і р із н і і щ о о д н і л и ш е д ія н н я їх і д о б р о ч и н н о с т і р із н и ц ю м іж ни м и роблять. І том у не м о ж е далі в Р о сії існувати д о звіл о д н ій л ю д и ні мати і називати інш у св о їм кріпаком . Рабство повинно бути ріш уче знищ ено і дворянство повин­ н о неодм інно відмовитися від мерзенної переваги володіти іншими людьми... У весь р о с ій с ь к и й н а р о д скл а д а є о д и н стан - гр ом а д я нськи й ; всі сучасні с т а н и з н и щ у ю т ь с я і зл и в а ю ть ся в о д и н с та н - гр о м а д я н с ь к и й . Всі р із н і плем ена, з я к и х складається Р о сій сь ка де рж а ва, визнаю ться р о сій ськи м и і скл ада ю чи р із н і с в о ї на зви , стан ов ля ть о д и н н а р о д ро сій ськи й ...

64


...П остановляється корінним за ко н о м Р о с ій с ь к о ї д е р ж а в и , щ о будь-яка д ум ка п р о ф ед еративний устрій відкид ається ц іл к о м , я к н а й згуб н іш и й з л о ­ чин і н а й біл ьш е зл о . У ни ка ти н а л е ж и ть у с ь о го т о го , щ о б е з п о с е р е д н ь о чи опосередковано, п р я м о чи непрям о, в ід к р и т о чи таєм но, д о т а к о го у стр о ю держ ави вести б м огло.

Джерело: Освободительмое движемие и обществемная мьісль в России XIX в. Для семимазских и пракіических іамяіий. - М., 1991. - С. 87, 90.

Зап и тан н я і завдання * / . П о р і в н я й т е п о л о ж е н н я «Р у с ь к о ї п р а в д и » , в я к и х і д е т ь с я п р о л ік від а ц ію кріп осного п р а ва т а про при н ц и п и о р га н іза ц ії м іж н ац іон альн ого с п івж и т т я в м а й б у т н ій д е м о к р а т и ч н ій д е р ж а в і. Чи з г о д н і в и з п р о п о з и ц і є ю П а в л а П е с т е л я с а м е т ак и м чином р о зв 'я за т и н а ц іо н а л ьн е п и т ан н я ? 2. П орівн я й т е п у н к т и -Р у с ь к о ї правди» і зм іс т К о н ст и т уц ії М и к и т и М у р а в й о в а щ одо ви р іш е н н я н а ц іо н а л ь н о го п и т а н н я . * 3 . Щ о в а м відо м о про долю в и д а т н и х р о с ій с ь к и х р ев о л ю ц іо н ер ів П авла П ест еля і М икит и М уравйова?

Зап ам 'ятай те дати 1 8 1 5 — 1 8 2 5 - д ія л ь н іс т ь д е к а б р и с тс ь к и х о р ган ізац ій . 2 9 грудня 1825 - З січня 1826 - п о в ста н н я Ч е р н іг ів с ь к о г о п о л к у .

2 0 -т і роки - п р о п а га н д а в о л е л ю б н и х ід е й у Х а р к ів с ь к о м у у н ів е р с и т е т і та г ім н а з ії в и щ и х н а у к у Н іж и н і.

1 8 3 0 — 1831 - п о л ь ське по вста ння .

5 «Історія України», У юі


§ 1 0 . К и р и л о -М еф о д іїв сь к е б р атство З га д а й т е : І .Я к и м бачилося м а й б у т н є У країн и предст ав­ н и к а м р із н и х т еч ій с у с п іл ь н о п о л іт и ч н о го р у х у У країн и н а п р и к ін ц і X V I I I —в 3 0 -т і р р . X I X с т .? 2 . Ч ом у ц і т ечії н е м а л и є д и н о ї т о ч к и з о р у н а м а й б у т н є У країн и ? В и щ и м д о с я г н е н н я м у к р а їн с ь к о г о н а ц і о н а л ь н о - в и з в о л ь ­ н о г о р у х у п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с т . б у л а о р г а н із а ц ія і д ія л ь н іс т ь К н р и л о - М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т с т в а . Ц я н а ц і о ­ н а л ь н а п а т р іо т и ч н а о р г а н і з а ц і я в и р о с л а н а т р а д и ц і я х у к р а їн с ь к о г о с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о р у х у п о п е р е д н іх п о к о л і н ь і в ід к р и л а н о в и й е т а п у б о р о т ь б і у к р а їн с ь к о г о н а р о д у з а с в о є н а ц іо н а л ь н е і с о ц іа л ь н е в и зв о л е н н я .

1. Національна ідея в суспільно-політичному русі перш ої половини XIX ст. Н а ц іо н а л ь н о - в и з в о л ь н и й р у х к о ж н о г о н а р о д у н е м о ж л и в и й б е з д у х о в н о ї о с н о в и , я к о ю є н а ц і о н а л ь н а ід е я . У к р а їн с ь к а н а ц і о н а л ь н а і д е я - ц е у с в і д о м л е н н я с а м и м и у к ­ р а ї н ц я м и с е б е , я к о к р е м о г о н а р о д у з в л а с н о ю і с т о р і є ю , с в о їм и п о л іт и ч н и м и , е к о н о м і ч н и м и і к у л ь т у р н и м и з а п и т а м и , в л а с н и м п о г л я д о м н а м а й б у т н є У к р а їн и . Н а ц іо н а л ь н а і д е я к о ж н о г о н а р о д у т а к с а м о н е п о в т о р н а , я к і й о г о іс т о р и ч н и й ш л я х . Н а ц іо н а л ь н а ід е я у к р а ї н ц ів у X I X с т . н е м о г л а с п і в п а д а т и з н а ц іо н а л ь н о ю і д е є ю р о с ія н , а в с т р ій ц ів ч и п о ­ л я к ів - з а н а д т о р і з н и м б у л о ї х н є с т а н о в и щ е , іс т о р и ч н е м и н у л е і у я в л ен н я п р о м ай бутн є. У к р а їн с ь к а н а ц і о н а л ь н а і д е я п р о й ш л а д о в г и й ш л я х ф о р м у ­ в а н н я - в ід д у м о к і п е р е к о н а н ь о к р е м и х л ю д е й ч и о к р е м и х г р у п д о м а с о в о г о ї ї с п р и й н я т т я ш и р о к и м н а р о д н и м з а г а л о м . В ід н а ­ ц і о н а л ь н о ї і д е ї п р я м и й ш л я х д о в і д р о д ж е н н я д е р ж а в н о с т і. В п е р ш і д е с я т и л і т т я X I X с т . у к р а ї н с ь к а н а ц іо н а л ь н а ід е я б у л а с п р а в о ю о д и н а к і в - о с в іч е н и х п р е д с т а в н и к ів к о з а ц ь к о ї с т а р ш и ­ н и . В їх н і х іс т о р и ч н и х , х у д о ж н і х і п у б л іц и с т и ч н и х т в о р а х у к ­ р а ї н ц і п о с т а ю т ь я к о д и н з є в р о п е й с ь к и х н а р о д ів з н а д з в и ч а й н о б а г а т о ю іс т о р іє ю , в л а сн и м и м о в о ю , зв и ч а я м и і к у л ь т у р о ю . А л е к о з а ц ь к а с т а р ш и н а н е б а ч и л а м а й б у т н ь о г о У к р а їн и . С в о є з н и к ­ н е н н я з іс т о р и ч н о ї а р е н и т а р о з ч и н е н н я в с е р е д о в и щ і р о с ій с ь к о г о д в о р я н с т в а в о н а у я в л я л а я к к і н е ц ь у к р а їн с т в а в з а г а л і. З п о ч а т к у 4 0 - х р р . X I X с т . м іс ц е к о з а ц ь к о ї е л іт и з а й м а ю т ь р із н о ­ ч и н ц і - в и х і д ц і з с ім е й д в о р я н с т в а , к у п ц ів , м іщ а н , с е л я н . В о н и д о б р е в и в ч и л и ід е й н у с п а д щ и н у с в о їх п о п е р е д н и к ів і с п р а в е д л и в о її о ц ін и л и . О д н а к н а н ій в о н и н е з у п и н и л и с я . Т е , щ о д л я у к р а їн с ь к и х 66


п а т р іо т ів п о ч а т к у X I X с т . б у л о з а в е р ш е н н я м ( « е п іл о г о м * ), д л я ї х н і х р із н о ч и н с ь к и х н а с т у п н и к ів с т а л о п о ч а т к о м (« п р о л о г о м * ). Н а й в и д а т н іш и й п р е д с т а в н и к н о в о ї г е н е р а ц ії п а т р іо т ів У к р а їн и Т а р ас Ш е в ч е н к о ( 1 8 1 4 — 1 8 6 1 ). К а ж у т ь , щ о н а ф о р м у в а н н я й о г о о с о ­ б и с т о с т і л и ш е Б іб л ія с п р а в и л а б іл ь ш и й в п л и в , н і ж « І с т о р ія Р у с ів * . М а б у т ь , в и щ о ї о ц ін к и « Іст о р ії Р у с ів * , а р а з о м з т и м й о г о т а л а н о в и ­ т и м і п а т р іо т и ч н о н а л а ш т о в а н и м а в т о р а м д а т и в ж е н е м о ж н а . А л е Ш е в ч е н к о , я к н іх т о ін ш и й , р о з у м ів , щ о п е р е т в о р е н н я н а щ а д к ів с л а в ­ н и х к о з а ц ь к и х р о д ів н а р е в н и х ц а р с ь к и х ч и н о в н и к ів - ц е щ е н е в т р а т а У к р а їн и , б о з а л и ш а є т ь с я б а г а т о м іл ь й о н н е у к р а їн с ь к е с е л я н ­ ство н а й н а д ій н іш и й ф у н д а м е н т н а ц іо н а л ь н и х т р а д и ц ій у к р а їн с ь ­ к о г о н а р о д у . З в е р н е н н я д о н а р о д у н а д а л о н о в о г о , п о т у ж н о г о ім п у л ь ­ с у р о зв и т к у у к р а їн с ь к о ї н а ц іо н а л ь н о ї ід е ї, з р о б и л о ї ї в о іс т и н у н е з н и ­ щ ен н ою , як н езн и щ ен н и й са м народ. В и д а т н и й в н е с о к у р о зв и т о к у к р а їн с ь к о ї н а ц іо н а л ь н о ї ід е ї з р о ­ б и л о К и р и л о - М е ф о д іїв с ь к е б р а т с т в о .

2. Утворення і склад Кирило-М ефодіївського братства К и р и л о -М е ф о д іїв с ь к е т о в а р и с т в о (б р а т с т в о ) в и н и к л о у К и є в і на п о ч а т к у с іч н я 1 8 4 6 р . і д ія л о д о к ін ц я б е р е з н я 1 8 4 7 р . З п о я в о ю К и р и ­ л о -М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т с т в а н а а р е н у п о л іт и ч н о ї б о р о т ь б и в и й ш л а у к ­ р а їн сь к а р із н о ч и н н а ін т е л іг е н ц ія . В о н а п ід х о п л ю є е с т а ф е т у у к р а їн с ь ­ к о го о п о з и ц ій н о г о р у х у , я к у н е з м о г л а в т р и ­ м ати к о за ц ь к а ст а р ш и н а . С и м вол ом това­ р иства став зол оти й п ерстень з ви грав іруван им и ім ен а м и сл ов ’я н с ь к и х п р о ­ с в іт и т е л ів К и р и л а і М е ф о д ія . У н ь о го у в ій ­ ш л о 1 2 о с іб . Б р а тст в о д ія л о п ел ег а ч ь н о . У ч а с н и к и К и р и л о -М е ф о д іїв с ь к о г о т о ­ в а р и с т в а з а з н а л и с и л ь н о г о в п л и в у п о е з ії Т а р а са Ш ев ч ен к а (« ІС сб за р я » , п о ем и « Г а й д а м а к и » т а ін ш и х т в о р ів ) , я к и й р іш у ч е в и с т у п а в з а в и з в о л е н н я с л о в ' ­ 1 я н с ь к и х н а р о д ів в ід д е с п о т и з м у , с к а с у ­ в а н н я к р іп а ц т в а , в ід р о д ж е н н я в іл ь н о ї У к р а їн и . Й о г о м о г л и ч и г а т и в с і: і с е л я ­ н и , і д в о р я н и . К о ж н а з в ер ст в у к р а їн с ь ­ к о г о с у с п іл ь с т в а з н а х о д и л а в й о г о п о е з ії Тарас Ш евченко, в ід о б р а ж е н н я с в о їх ін т е р е с ів . Ш е в ч е н к ів найвидатніший представ­ з а к л и к д о о д н о ч а с н о г о н а ц іо н а л ь н о г о т а ни к н о во го покоління с о ц іа л ь н о г о в и з в о л е н н я і л і г в о с н о в у п р о ­ патріотів України, сильного впливу яко го зазнали члени г р а м н и х д о к у м е н т ів к и р и л о - м е ф о д іїв ц ів . Кирило-М еф одіївського Н е в ід о м о , ч и б у в Ш е в ч е н к о б е з п о с е р е д ­ братства. н ім у ч а с н и к о м б р а т с т в а . А л е й о г о в п л и в

г

5

67


н а бр атств о був зн ач н и м . Т арас Ш евчен­ к о с п о н у к а в д о а к т и в н іш о ї р о б о т и . В ін з а й м а в б іл ь ш р іш у ч у , н і ж ін ш і, п о з и ц ію , в в а ж а в , щ о л и ш е п р о с в іт п и ц ь к о їд ія л ь н ост і н едостатн ьо і треба готуватися до п ов стан н я проти сам одерж авства. О д н и м і з з а с н о в н и к ів К и р и л о -М е ф о д іїв с ь к о г о т о в а р и с т в о б у в М и к о л а К о с ­ т о м а р о в ( 1 8 1 7 - 1 8 8 5 ) . В ін з д о б у в о с в і ­ т у в Х а р к ів с ь к о м у у н і в е р с и т е т і і п іс л я недовгого вч ителю вання н а В оли н і одер­ ж а в у 1 8 4 5 р . п р и з н а ч е н н я д о К и їв с ь к о ­ г о у н ів е р с и т е т у . У с в о їх л е к ц ія х з іс т о р ії, к н и г а х в ін п о к а з у в а в н е л и ш е п о д і б н і с т ь , а л е й в і д м ін н іс т ь « д в о х н а ­ р о д н о с т е й # ( р о с і й с ь к о ї т а у к р а їн с ь к о ї) , Микола Костомаров — д в і з а с а д и іс т о р и ч н о г о р о з в и т к у : д е м о к ­ один з найвидатніших р а т и ч н у , к о з а ц ь к у в У к р а їн і і с а м о д е р ­ істориків і громадськож а в н у , п р и т а м а н н у Р о с ії. К остом ар ов політичних діячів в и с у в а в ід е ю є д н о с т і п р и г н о б л е н и х України XIX сг. с л о в ’ я н с ь к и х н а р о д і в , щ о т іл ь к и і м о г ­ л а ї х в р я т у в а т и в ід н а ц іо н а л ь н о г о і с о ц і а л ь н о г о г н о б л е н н я . Ц я ід е я і л я г л а в о с н о в у д ія л ь н о с т і к и р и л о - м е ф о д і їв ц ів . Н а р е ш т і, в е л и к и й в п л и в н а с у ч а с н и к ів м а в ч л е н т о в а р и с т в а П а н ­ т е л е й м о н К у л іш ( 1 8 1 9 - 1 8 9 7 ) - п и ­ сь м ен н и к , у ч ен и й , п ед агог, гр ом адськи й д і я ч . К р ім л і т е р а т у р н о - х у д о ж н іх т в о р ів . К у л іш в и д р у к у в а в п е р ш у н а в ч а л ь н у і к н и г у з у к р а їн с ь к о ї іс т о р і ї д л я д іт е й с т а р ш о г о ш к іл ь н о г о в ік у . В д о п о в ід і ^ ш е ф а ж а н д а р м ів г р а ф а О р л ов а М и к о л і І з а з н а ч а л о с я : в К н и г и К у л іш а м о г л и б т а к с а м о в п л и в а т и н а м а л о р о с ія н , я к і в ір ш і Ш е в ч е н к а , т и м б іл ь ш е , щ о с т в о р е н і д л я д іт е й с т а р ш о г о в ік у » .

Пантелеймон Куліш, якому належала визначна ро ль не лиш е у КирилоМеф одіівському братстві, а й у подальшому суспільному русі в Україні.

68

3. «Книга буття українського народу» і «Статут слов’янського братства Св. К и ри ла і Мефодія» П р о г р а м н і п о л о ж е н н я К и р и л о -М е ф о д ії в с ь к о г о б р а т с т в а в и к л а д е н і у « К н и з і б у т т я у к р а їн с ь к о г о н а р о д у * і « С татуті


с л о в ’я н с ь к о г о б р а т с т в а С в. К и р и л а і М е ф о д і я » , о с н о в н и м а в т о р о м я к и х був М и к ол а К остом аров. У « К н и з і б у т т я у к р а їн с ь к о г о н а р о д у » п о к а з а н о о с н о в н і п о д ії с в і т о в о ї і с т о р і ї з д а в н і х ч а с ів д о с е р е д и н и X I X с т . З н а ч н а ч а с т и ­ н а т е к с т у « К н и г и б у т т я * п р и с в я ч е н а і с т о р и ч н і й д р а м і У к р а їн и , я к а в и я в и л а с я п о д іл е н о ю м іж П о л ь щ е ю і Р о с іє ю . Ч у ж и н ц і п р и ­ д у ш у в а л и с в о б о д у у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , л ік о ід у п а л и й о г о д о р ж а в н іс т ь - З а п о р о з ь к у С іч і Г е т ь м а н щ и н у , д е м о к р а т и ч н и й у с т р ій , з а п р о в а д и л и к р іп а ц т в о : « А н і м к а ц а р и ц я К а т е р и н а в о с т а н н є д о ­ к о н а л а к о з а ц т в о і в о л іс ...» В к і н ц і т в о р у г о в о р и л о с я п р о і с т о ­ р и ч н е п о к л и к а н н я У к р а їн и : п і д н я т и і н ш и х с л о в ' я н н а б о р о т ь б у за н а ц іо н а л ь н е в ід р о д ж е н н я в у с іх с ф е р а х е к о н о м іч н о г о , с о ­ ц іа л ь н о г о і д у х о в н о г о ж и т т я . « С т а т у т с л о в ’ я н с ь к о г о т о в а р и с т в а С в . К и р и л а і М е ф о д ія » с к л а д а в с я з д в о х ч а ст и н : « Г о л о в н і ід е ї» і « Г о л о в н і п р а в и л а » . В « Г о л о в н и х і д е я х » в к а з у в а л о с я , щ о м е т о ю с л о в ’я н п о в и н н о с т а ­ т и ї х п о л іт и ч н е о б ’ є д н а н н я в ф е д е р а ц і ю , в я к і й к о ж е н н а р о д о т р и м а в б и в л а с н у д е р ж а в н іс т ь з д е м о к р а т и ч н о ю ( р е с п у б л і к а н с ь ­ к о ю ) ф о р м о ю п р а в л ін н я . С ер ед 11 « Г о л о в н и х п р ав и л » п р и в е р т а ю т ь у в а г у т р и , д е г о в о ­ р и ться, щ о товар и ство утворю ється з м етою «п ош и р ен н я вищ е в и к л а д е н и х ід е й п е р е в а ж н о ч е р е з в и х о в а н н я ю н а ц т в а , л іт е р а т у ­ р у і п р и м н о ж е н н я ч л е н ів т о в а р и с т в а » . Т о в а р и с т в о п р а г н у т и м е у с у в а т и р е л іг ій н у в о р о ж н е ч у м і ж с л о в ’я н а м и ( к а т о л и к а м и і п р а ­ в о с л а в н и м и ). І н а й г о л о в н іш е п р а в и л о : « Т о в а р и с т в о б у д е п р а г н у ­ т и з а р а н і п р о в и к о р ін е н н я р а б с т в а і в с я к о г о п р и н и ж е н н я б ід н и х к л а с ів , а в о д н о ч а с і п р о п о в с ю д н е п о ш и р е н н я г р а м о т н о с т і» .

4. Вплив діяльності кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху П е в н и й ч а с к и р и л о - м е ф о д і їв ц я м в д а в а л о с я д і я т и т а є м н о в ід в л а с т е й . В о н и зб и р а л и с я н а к в а р т и р а х ч л е н ів т о в а р и с т в а , д е в ел и д и с к у с ії, о б го в о р ю в а л и д о к у м е н т и т о в а р и с т в а і й о г о п о д а л ь ш і п л а ­ н и . С в о ї ід е ї в о н и п о ш и р ю в а л и в п р и в а т н и х б е с ід а х з л ю д ь м и , я к и м д о в ір я л и . С ер ед н и х н а й б іл ь ш е б у л о с т у д е н т с ь к о ї і в ій с ь к о ­ в о ї м о л о д і, ін т е л іг е н ц ії й д р іб н о г о ч и н о в н и ц т в а . У б е р е з н і- к в іт н і 1 8 4 7 р о к у К и р и л о - М е ф о д іїв с ь к е б р а т с т в о б у л о р о з г р о м л е н е ж а н ­ д а р м а м и , а й о г о к е р ів н и к и а р е ш т о в а н і. Д і я л ь н іс т ь к и р и л о - м е ф о д і їв ц ів с п р а в и л а в е л и ч е з н и й в п л и в н а п о д а л ь ш и й р о зв и т о к у к р а їн с ь к о г о н а ц іо н а л ь н о г о р у х у . Н а с т у п н е п о к о л ін н я у к р а ї н с ь к и х п а т р іо т ів в з я л о н а о з б р о є н н я в с і г о л о в н і ід е ї к и р и л о -м е ф о д іїв ц ів : н е о б х ід н іс т ь в ід р о д ж е н н я У к р а їн с ь к о ї д е р ­ ж а в и з д е м о к р а т и ч н и м (р е с п у б л ік а н с ь к и м ) у с т р о є м , р ів н о п р а в н іс т ю в с і х г р о м а д я н ; в с т а н о в х е н н я в У к р а їн і с п р а в е д л и в о г о с о ц і а л ь н о е к о н о м іч н о г о л а д у ; н а ц іо н а л ь н о - к у л ь т у р н е в і д р о д ж е н н я у к р а ї н с ь ­ 69


к о г о н а р о д у . Ц і і д е ї я к н а й к р а щ е в ід п о в і д а л и к о н к р е т н о - іс т о р и ч ­ н и м у м о в а м Н а д д н іп р я н с ь к о ї У к р а їн и і б у л и с п р и й н я т і п е р е в а ж ­ н о ю б іл ь ш іс т ю у к р а їн с ь к о ї р із н о ч и н н о ї ін т е л іг е н ц ії.

Висновки т а узагальнення І с т о р и ч н е з н а ч е н н я К и р и л о - М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т с т в а п о л я г а є в т о м у , щ о в о н о б у л о п е р ш о ю с п р о б о ю у к р а їн с ь к о ї р із н о ч и н н о ї і н т е л і г е н ц і ї в д а т и с я д о п о л іт и ч н о ї б о р о т ь б и . Б р а т с т в о в п е р ш е р о з ­ р о б и л о ш и р о к у п о л іт и ч н у п р о г р а м у н а ц іо н а л ь н о -в и з в о л ь н о г о р у х у , я к а с т а л а д о р о г о в к а з о м д л я й о г о н а с т у п н и к ів . П р и н ц и п о в о в а ж л и в и м б у л о і т е , щ о К и р и л о - М е ф о д і їв с ь к е т о в а р и с т в о с т а л о с а м о с т і й н и м і с а м о б у т н ім п о л і т и ч н и м ф о р м у в а н н я м , я к е о р г а ­ н із а ц ій н о н е п ід п о р я д к о в у в а л о с я , а ід е о л о г іч н о н е п о в т о р ю в а л о п о л іт и ч н и х н а с т а н о в ж о д н о ї з з а г а л ь н о р о с ій с ь к и х с у с п іл ь н и х т е ч ій . К и р и л о -м е ф о д іїв ц і з р о б и л и з н а ч н и й в н е с о к у р о з в и т о к у к ­ р а їн с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї і д е ї . П о п е р е д н є п о к о л ін н я у к р а ї н с ь к и х п а т р іо т ів ( к о з а ц ь к а с т а р ш и н а ) п о к а з а л о у к р а ї н ц я м , щ о в о н и о к ­ р е м и й н а р о д з б а г а т и м и д е р ж а в н о ю іс т о р іє ю , м о в о ю т а к у л ь т у ­ р о ю . К и р и л о - м е ф о д і їв ц і з р о б и л и н а с т у п н и й в е л и к и й к р о к : в о н и п р и й ш л и д о в и с н о в к у , щ о у к р а їн ц і н е п р и р еч ен і на зн и к н ен н я , а м а ю т ь м о ж л и в іс т ь і л о в и н н і з в іл ь н и т и с я з н а ц іо н а л ь н о г о і с о ц і а л ь н о г о р а б с т в а , в ід р о д и т и в л а с н у д е р ж а в у , я к а с т а н е о д ­ н и м з н а й в а ж л и в і ш и х ч л е н ів с л о в ' я н с ь к о ї ф е д е р а ц ії . Я к щ о к о ­ за ц ь к а с т а р ш и н а з р о б и л а іс т о р и к о -к у л ь т у р н е о б ґр у н т у в а н н я н а ­ ц і о н а л ь н о ї і д е ї , т о р і з н о ч и н н і ч л е н и К и р и л о - М е ф о д і їв с ь к о г о б р а т ст в а з б а г а т и л и ї ї п з л іт и к о -д е р ж а в н и ц ь к о ю п ер с п е к т и в о ю , н а д а л и ї й іс т о р и ч н о г о о п т и м і з м у . М о ж н а б у л о з н и щ и т и К н р и л о - М е ф о д ії в с ь к е б р а т с т в о , а л е н е м о ж л и в и м в и я в и л о с я в и т р а в и ­ т и з п а м 'я т і н а щ а д к ів й о г о с п а д щ и н у . В о н а б у л а в и к о р и с т а н а н а с т у п н и м и п о к о л і н н я м и у к р а ї н с ь к и х п я т р іп т іп .

П еревірте себе 1. Щ о т а к е н а ц і о н а л ь н і ід ея? С ф о р м у л ю й т е в а ш е р о з у м і н н я у к р а ї н с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї ідеї. 2. Я к и и в к л а д у р о з в и т о к у к р а ї н с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї і д е ї в н е с л а к о з а ц ь к а с т а р ш и н а п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст .? 3. Я к и м и ід е я м и к е р у в а л и с ь к и р и л о -м е ф о д іїв ц і? 4. О х а р а к т е р и з у й т е п р о г р а м н і д о к у м е н т и б р а т с т в а . 5. Н а з в і т ь н а и в і д о м і ш а х п р е д с т а в н и к і в К и р и л о - М е ф о д і їв с ь к о г о брат ст ва. в . Я к е з н а ч е н н я м а л а д і я л ь н і с т ь к и р и л о - м е ф о д ії в ц і в д л я р о з в и т к у у к р а ї н с ь к о г о н а ц і о н а л ь н о г о р у х у , д л я р о з р о б к и н а ц і о н а л ь н о ї ідеї?

70


Документи т а м атеріали 1. С татут К и р и л о -М е ф о д іїв с ь к о г о т о в а р и с т в а Головні ідеї: 1. Визначаєм о, щ о д у х о ш е і п о літи чн е о б ’є д н а н н я с л о в 'я н є т іє ю справ­ ж н ьо ю метою , д о я к о ї в они по ви н ні прагнути. 2 . В и з н а ч а є м о ,. щ о п р и о б 'є д н а н н і к о ж н р г л о в ’я н с ь к е пл ем ’ я П О В И Н Н О мати с в о ю с а м о с т ій н іс т ь , а т а к и м и п л ем ена м и в в а ж а є м о : п ів д е н н о -р у с ів (у к р а їн ц ів . - А в т .) , п ів н іч н о -р у с ів ( р о с ія н . - А в т .) . б іл о р у с ів , п о л я к ів , ч е х ів з і сл о в е н ц я м и , лужи<-ан, іл л ір о с е р б ів з х у р у га н а м и (х о р в а т а м и . А в т .) і бол га р. 3. Визначаєм о, щ о кож не плем’ я по ви н н о мати н а р о д н е пр ав л інн я і д о ­ трим уватися п о в н о ї р ів н о с т і с п ів гр о м а д я н за ї х н а р о д ж е н н я м , хр и сти я н сь ­ ким віросповіданням і стансм. 4. Визначаємо, щ о правління, за ко н о д а вство , п р а в о в л а сн о сті і освіта у в сіх с л о в 'я н п о в и н н і гр ун тув а ти ся на с в я т ій р е л іг ії го с п о д а н а ш о го Ісуса Христа. 5. Визначаємо, щ о при -а кій р івн о сті о свіче ність і чи ста м о рал ь повинні служ ити ум о во ю участі в правлінні. 6 . В изначаєм о, щ о має існ ува ти сп іл ь н и й С л о в ’я н сь ки й с о б о р з п р е д ­ ставників в сіх племен. Г о л о в н і п р а в и л а т о в а р и с тв а : 1. Т ов ар иств о утво р ю єть ся з м е то ю п о ш и р е н н я вищ е в и кл а д е н и х ідей пе реваж но через виховання ю н а ц тв а , л іт е р а ту р у і п р и м н о ж е н н я чл енів то­ вариства. Т ов ар иств о визначає св о їм и п о кр о ви те л я м и св я ти х К и р и л а і М е­ ф од ія і при й м ає с в о їм знаком пе рстен ь а б о ік о н у з ім енам и чи з о б р а ж е н ­

ням ц и х святих. 2. К о ж н и й чл ен то в а р и ств а п р и в с ту п і п р и й м а є п р и с я гу в и к о р и с т о в у ­ вати та л а н т, п р а ц ю , с т а т к и с в о ї гр о м а д с ь к і з в ’я з к и д л я ц іл е й то в а р и ств а , і я к щ о б к о т р и й с ь з члені» за зн а в г о н ін ь і н а в іт ь с т р а ж д а н ь з а п р и й н я ті то в а р и ств о м ід е ї, т о , в ід п о в ід н о п р и с я з і, в ін не в и д а с т ь н ік о г о з ч л е н ів , с в о їх по б ра ти м ів. І V в и п а д ку, к о л и член п о т р а п л я є д о р у к в о р о гів і зал и ш а є в н уж д і сім ейство, товариство допом агає йому. 4. К о ж н и й член товариства м о ж е прийняти н о в о го члена товариства, не

повідом ляю чи йом у ім ена інш их членів. 8. Товариство буде прагнути зарані про викорінення рабства і в сякого при­ мушення бід них класів, а водночас і про повсю дне пош ирення грамотності. 9 . Я к все товар иство в ц іл о м у, та к і к о ж н и й чл ен о к р е м о по ви н ні у з го ­ дж увати с в о ї д ії з єв а н ге л ьсь ки м и правилами л ю б о в і, п о к ір н о с т і і терпіння; правило ж : «М ета виправдовує засо б и » товар иство визначає б езб о ж ни м . 11. Н іх то з ч л е н ів то в а р и ств а н е п о в и н е н о го л о ш у в а ти п р о існ ува н н я і с к л а д товар иства ти м , к о т р і н е в ступ а ю ть а б о н е п о д а ю т ь н а д ії на вступ д о н ь о го . Джерело: Киридо-Мефодіївсоке товариство. - К.: Наукова думка, 1990. - Т. 1. - С.150-152.

71


З ап и т ан н я і завдання 1. В и з н а ч т е г о л о в н і з а в д а н н я , я к і к и р и л о м е ф о д і ї в ц і с т а в и л и : а\) о л я р о з в я з а н н я с о ц і а л ь н и х п р о б л е м : б ) д л я р о з в 'я з а н н я п р о б л е м н а ц іо н а л ь н и х . п £ ° ? ° С в ід Ч и т Ь т е ' У с п и с к У *с л о в ' я н с ь к и х п л е м е н * . я к і п о в и н н і м а т и с а м о с т і й н і с т ь і в в ій т и в ф е д е р а ц ію сл о в 'я н >ш о м у ? д р у г о м у Місці, а <п ів де н н ор у с ії» ( у к р а ї н ц і )! Р- Онсеи нп и ер 4. П р о щ о с в і д ч и л а в і д м о в а т о в а р и с т в а в і д п р и н ц и п у «М е т а в и ­ п р а вд о вує засоби»? . *

2 . З а п и с р іш е н н я у с п р а в і Т а р а с а Ш е в ч е н к а , з р о б л е н и й ж а н д а р м с ь к и м в ід д іл е н н я м Х у д о ж н и к С .-П е т е р б у р г с к о й а к а д е м и и х у д о ж е с т в Т а р а с Ш е в ч е н к о х у д о * н и к в м е с т о т о г о , ч т о б ь і в е ч н о п и т а т ь б л а го го в е й н ь їе чувї о і п Л ОСО а в г У С теи ш еи ф а м и л и и , у д о с т о и в ш и м в ь їк у л и г ь е г о из ° с о с т о я н и я ' сочи н ял с ти хи на м а л о росси й ско м язм ке . са1 п п п а Х ТИТЄЛЬНО? с о д е р ж а н и я . В н и х о н т о в ь ір а ж а л пл ач о м н и м о м п о р а б о щ е н и и и б е д с т .и я х У к р а й н ь ї, т о в о з гл а ш а л о с л а в е ге тм а н С пК° Г° ПраВЛЄНИЯ И п Ре ж н е й в о л ь н и ц ь і к а з а ч е с т в а , т о с н е в е р о я т н о ю и з л и в а л КЛЄВЄ'ЬІ И ж е л ч ь н а о с о б и м п е р а т о р с к о г о д о м а , за б ь ів а я в н и х л и ч н ь їх с в о и х б л а г о д е т е л е й . С в е р х т о г о , ч т о в се з а п о е Ув л е к а е т м о л о д о с т ь и л ю д е й с с л а б и м х а р а к т е р о м . Ш е в ч е н к о п р и о б р е л м е ж д у д р узь я м и св о и м и сл аву з н а м е н и то го м а л о р о сси й ско ми СТИХ'1 ЄГ° в д в о й н е «Р е дн ьї и о п а с н ь ї. С л ю б и м и ­ м и с т и х а м и в М а л о р о с с и и м о гл и п о с е я т ь с я и в п о с л е д с т в и и у к о р е н и т ь ­ с я м и с л и о м н и м о м б л а ж е н с т в е в р е м е н г е т м а н щ и н ь ї, о с ч а с т ь е в о з в р а т и т ь з т и в р е м е н а и о в о з м о ж н о с т и У к р а й н е с у щ е с т в о в а т ь в вид е о т д е л ь н о г о го с у д а р с т в а . м С удя п о з т о м у ч р е зм е р н о м у у в а ж е н и ю , к о т о р о е питали и л и чн о к Ш е в ­ ч е н к о , и к е г о с п о т в о р е н н я м все укр а й н о -сл а в я н и сть і, сна чал а казалось, ч т о о н м о г б ь іть е с л и не д е и с тв у ю щ и м л и ц о м м е ж д у н и м и , т о орудием к о т о р ь ім о н и х о т е л и воспо л ьзоваться в с в о и х з а м и с л а х ; н о с о д н о й стор оза м ьісл ьі ? ЬІЛИ с' о л ь в а ж н ь ї, к а к п р е д с та в л я л о с ь п р и первом и Г и 0 Іи ,а С / т 7ОИ " Ш е в ч с " к о начал пи са ть св о и возм утительньїе сочи.ения е щ е с 1837 г., к о гд а сл авянски е и д е и не зан и м ал и ки е в ски х ученихр а в н о и в се д е л о д о казь ів ает, ч т о Ш е в ч е н к о н е п р и н а д л е ж а л к У кр а й н о С л а в я н ско м у о б щ е ств у и действовал о тд е л ь н о , ув л е ка я сь с о б ств е н н о й неп о р ч е н н о с гь ю . Тем н е м енее, по возм ути те л ь н о м у д у х у и д е р з о с ти , вьіход я щ и х и з в с я к и х п р е д е л о в , с н д о л ж е н бьіть пр изнаваем о д н и м из в а ж н и х прєстулм нков. П о в ьісо ч а й ш е у т в е р ж д е н н о м у р е ш е н и ю п о с т а н о в л е н о : Ш е в ч е н к о оп р е д е л и т ь р я д о в и м в О тд ел ьн ьїй о р е н б у р г с к и й к о р п у с с пр ав ом в и с л у ги , п о д с т р о ж а и ш и и н а д з о р , с за п р е щ е н и е м п и с а ть и р и с о в а ть . и чтоб ьі от н ь іТ с о ч и н е н и й * ™ ВИД° М НЄ 'Л° ГЛ° 8 ь ,х о д и т ь в о зм ути те л ь н ь їх и пасквильШ е в ч е н ко пе ре да н в оєнн ом у м и ни стру ЗО мая 1847 г. Джерело: Кирило-Иефодіївське товариство. -

72

Т .

2. - С. 329-332.


Зап и тан н я і завдання 1. З а щ о Т а р а с Ш е в ч е н к о б у в п о к а р а н и й н а б а г а т о с у в о р і ш е в і д ч л е н і в б р а т с т в а , х о ч а , з а с в і д ч е н н я м п о л і ц і ї , н е б у в й о го членом? 2 . В и кори ст ай т е д окум ен т у р о зп о в ід і п р о Т а р а с а Ш евч ен к а як су сп іл ьн о -п о л іт и ч н о гс діяча.

З ап ам ’ятай те дати Січень 1К46 - березен ь 1 8 4 7

д ія л ьн ість К и р и л о-М еф одіївсь к ого братства.

Словник термінів Ь л іт а н а ц іо н а л ь н а ( в ід ф р . в іііе - к р а щ е , в ід б ір н е , в и б р а н е ) - н ай б іл ь ш

п ід г о т о в л е н а і з г у р т о в а н а м е н ш іс т ь с у с п іл ь с т в а , й о г о п р о в ід н а в ер ств а, я к а у с в ід о м л ю є ц і л і , щ о с т о я т ь п е р е д н а р о д о м (н а ц іс ю ) і с к е р о в у е з у с и л л я н а ц іо н а л ь н о ї с п іл ь н о т и н а їх д о с я г н е н н я .


§ 1 1 . Українські землі у сісладі Російської імперії наприкінці X V III —у першій половині X IX ст. (Повторювально-узагальнюючий урок до теми 1) 1. Інтеграцій українських земель до Російської імперії Н а п р и к ін ц і X V I I I - н а п о ч а т к у X I X с т . Н а д д н іп р я н с ь к а У к ­ р а їн а в с т у п и л а в о д н і; з н а й т р а г іч н і ш и х п е р і о д ів с в о є ї іс т о р ії. Б у л и в т р а ч е н і р е ш т к и д е р ж а в н о с т і. З н и щ е н н я д е р ж а в н о с т і і т е ­ р и т о р і а л ь н о ї ц і л і с н о с т і У к р а їн и - о д и н з н а й т я ж ч и х з л о ч и н ів ц а р и з м у п е р е д у к р а їн с ь к и м н а р о д о м . П е р е с л ід у ю ч и п о л іц е й с ь к і т а п о д а т к о в і ц і л і , іг н о р у ю ч и іс т о р и ч н і о с о б л и в о с т і з е м е л ь і ін т е ­ р е с и н а с е л е н н я , п ід р о с ій с ь к у У к р а їн у б у л о р о з д іл е н о н а 9 г у б е р н ій . У к р а їн а ц а р с ь к и м у р я д о м н е с п р и й м а л а с я , я к щ о с ь ц іл е . В о н а в в а ж а л а с я ч а с т и н о ю В е л н к о р о с ії, а її р е г іо н и й м е н у в а л и с я н е ін а к ­ ш е , я к « П ів д е н н о - З а х ід н а Р о с ія » , « З а х і д н а Р о с і я » , « П ів д е н н а Р о ­ с ія » ( « Н о в о р о с і я » ) . У в с і х ц и х в и п а д к а х з н и к а л а н а в іт ь з г а д к а п р о о к р е м іш н іс т ь іс т о р и ч н о ї д о л і у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , п р о й о г о д ер ж а в н и ц ь к е м инуле. У к р а їн о ю с а м о д е р ж а в н о п р а в и в р о с ій с ь к и й ц а р , о п и р а ю ч и с ь н а п р и з н а ч е н и х н и м у р я д о в ц ів . Б у л о л ік в ід о в а н е у к р а їн с ь к е в ій с ь к о , п е р е р в а н і з в 'я з к и з ін о з е м н и м и д е р ж а в а м и , з н и щ е н і всі ін ш і а т р и б у т и д е р ж а в н о с т і. Р о с ій с ь к е с а м о д е р ж а в с т в о у з я л о п ід п о в н и й к о н т р о л ь в н у т р іш н є ж и т т я У к р а їн и . Л ік в ід а ц ія з а л и ш к ів у к р а їн с ь к о ї а в т о н о м ії в Р о с ій с ь к ій ім п е р ії р із к о п о г ір ш у в а л а с о ц іа л ь н е с т а н о в и щ е н а с е л е н н я . П іс л я б а г а ­ т ь о х д е с я т и л іт ь в о л і у к р а їн с ь к е с е л я н с т в о з н о в у з а к р іп а ч у в а л о с я .

2. Погірш ення стапопніца селянства Україии У г о с п о д а р с ь к о м у в і д н о ш е н н і Н а д д н іп р я н с ь к а У к р а їн а п е ­ р е ж и в а л а н а п р и к ін ц і X V II I - у п е р ш ій п о л о в и н і X IX с т . з а н е ­ п а д к р іп о с н и ц ь к и х т а з а р о д ж е н н я р и н к о в и х в ід н о с и н . З а н е ­ п а д с т а р и х в ід н о с и н п р о я в и в с е б е п е р ш з а в с е у к р и з і п о м іщ и ц ь ­ к о г о г о с п о д а р с т в а . Ч іп л я ю ч и с ь з а в ід ж и л і м е т о д и о р г а н із а ц ії п р а ц і , б іл ь ш іс т ь п о м іщ и к ів н а м а г а л а с я з б іл ь ш и т и в и р о б н и ц т ­ во п ер ев а ж н о за р ахуя ок п оси л ен н я в и зи ск у сел я н . П анувало к р і п а ц т в о , п а н щ и н а с я г а л а ін о д і в ж е б д н і в н а т и ж д е н ь , з р о с ­ тал и п ов и н н ості сел я н . П ош ирю валася урочна си стем а вико­ н а н н я п а н щ и н и . О д н и м з н а й о г н д н і ш и х в и т в о р ів к р іп о с н и ц ь ­ к о ї с и с т е м и с т а л и в ій с ь к о в і п о с е л е н н я , в я к и х п р о ж и в а л о п о н а д п ів м іл ь й о н а у к р а їн ц ів . 74


3. Економічний розвиток Н аддніпрянщ ини та його суперечності В и з р і в а н н я р и н к о в и х в і д н о с и н у п р о м и с л о в о с т і з н а й ш л о с в ій ви яв п ер ш за в се н а п о ч а т к у п р о м и сл о в о го п ер ев о р о т у . В ід 3 0 - х р о к ів X I X с т . ш в и д к и м и т е м п а м и з р о с т а л о ф а б р и ч н е в и р о б н и ц тв о , щ о б а зу в а л о ся ии в и к о р и с т а н н і п а р о в и х м а ш и н . З п ош и р ен н ям м аш и н н ого ви р обн и ц тва ф ор м у в а л и ся і класи п ід п р и є м ц ів т а н а й м а н и х р о б іт н и к ів . С ер ед п ід п р и є м ц ів п е р е ­ в а ж а л и в и х ід ц і з п о м іщ и к ів , к у п ц ів т а м іщ а н . Д у ж е в а ж к о б у л о к он к ур ув ати з н и м и сел я н а м . І все ж д е я к и м із н и х ц е в дав ал о­ с я (С и м и р е н к и , Я х н е н к н , ін ш і). Е к о н о м іч н и й р о з в и т о к с у п р о в о д ж у в а в с я р о з ш и р е н н я м в н у т р іш ­ н ь о ї т о р г ів л і, к о т р а з д ій с н ю в а л а с я п е р е в а ж н о ч е р е з б а з а р и т а я р м а р ­ к и . В и з н а ч н е м іс ц е н а л е ж а л о У к р а їн і у з о в н іш н ій т о р г ів л і Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії . Т р е т и н а ї ї е к с п о р т у ( п е р е в а ж н о х л і б , а л е й д е с я т к и в и д ів ін ш о ї п р о д у к ц ії р о с л и н н и ц т в а й т в а р и н н и ц т в а ) й ш л а ч е р е з а з о в с ь к і і ч о р н о м о р с ь к і п о р т и . О д н о ч а с н о з р о с л о з н а ч е н н я ц и х п о р т ів в ім п о р т і. Н а п р о м и с л о в о м у р о з в и т к у У к р а їн и п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст. д о с и т ь п о м і т н о в і д б и л о с я з а л е ж н е ї ї с т а н о в и щ е у с к л а д і Р о с ій с ь ­ к о ї ім п е р ії . Ц а р с ь к и й у р я д с т в о р ю в а в к р а щ і у м о в и д л я р о з в и т к у н а й б іл ь ш п р и б у т к о в и х г а л у з е й п р о м и с л о в о с т і у Ц е н т р і Р о с і ї . Ц е , н а с а м п е р е д , т е к с т и л ь н а п р о м и с л о в іс т ь і в и г о т о в л е н н я р і з н о м а ­ н іт н и х м е т а л е в и х в и р о б ів - в ід ц в я х і в д о с к л а д н и х , з а т и х ч а с і в , м а ш и н і м е х а н із м ів . Т р е т и н а в и г о т о в л е н о ї н а п ід п р и є м с т в а х М о с­ к о в с ь к о ї, В о л о д и м и р с ь к о ї, Я р о с л а в с ь к о ї і д е я к и х ін ш и х ц е н т р а л ь н о р о с ій с ь к и х г у б е р н ій п р о д у к ц і ї р е а л із у в а л а с я в У к р а ї н і . В т о й ж е ч а с з У к р а їн и в ц і г у б е р н і ї в и в о з и л а с я л и ш е с и р о в и н а і п р о д у к т и п е р р р о б к и с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї п р о д у к ц і ї. Т а к и й х а ­ р а к т е р О б м ін у б у в е к о н о м іч н о н а д з в и ч а й н о в и г і д н и й д л я р о с і й с ь ­ к и х г у б е р н ій і н е в и г ід н и й д л я у к р а їн с ь к и х . В т р а т а у к р а їн ц я м и в л а сн о ї д е р ж а в н о с т і в п л и н у л а н а ф о р м у ­ в а н н я н а ц іо н а л ь н о г о с к л а д у м і с т , к і л ь к іс т ь ж и т е л і в я к и х в у м о ­ в ах п р о м и с л о в о г о п е р е в о р о т у ш в и д к о з р о с т а л а . В у к р а їн с ь к и х м іс т а х у к р а ї н ц і о п и н я л и с я в м е н ш о с т і. Т а м п е р е в а ж а л и р о с ій с ь к і ч и н о в н и к и , к у п ц і , п р о м и с л о в ц і, є в р е й с ь к і т о р г о в ц і і р е м іс н и к и , з а в о д ч и к и і ф а б р и к а н т и р і з н и х н а ц і о н а л ь н о с т е й , н е у к р а їн с ь к і з а п о х о д ж е н н я м р о б іт н и к и і д р іб н і с л у ж б о в ц і . А л е , п о п р и в с і п е р е п о н и , у п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . в ід б у в а в с я е к о н о м іч н и й п о с т у п У к р а їн и . З б іл ь ш у в а л а с я к іл ь к іс т ь ф а б р и ч н о з а в о д с ь к и х п ід п р и є м с т в , д е д а л і ш и р ш е з а с т о с о в у в а л и с я м а ш и н и й в и к о р и с т о в у в а л а с я в іл ь н о н а й м а н а п р а ц я . Т а н о в і п р о ц е с и в е к о ­ н о м іч н о м у ж и т т і г а л ь м у в а л и с я к р іп о с н и ц ь к и м и п о р я д к а м и .

75


4. А нтикріпосницькі виступи П р и н ц о м ц і с ї с у п е р е ч н о с т і б у л и й з р о с т а ю ч і а н т и к р іп о с н и ц ь к і в и с т у п и п У к р а ї н і . ї х с п а л а х в и к л и к а л о н а с а д ж е н н я в ій с ь к о в и х п о с е л е н ь . К о з а к и і с е л я н и , щ о щ е н е п о з б у л и с я т р а д и ц ій н о ї н е з а ­ л е ж н о с т і і с т а р и х п р а в , в ід п о в ід а л и н а н о в о в в е д е н н я б у р х л и в и ­ м и п р о т ест а м и , а ж д о повстань. З н а ч н о г о п о ш и р е н н я н а б у л а а н т и к р іп о с н и ц ь к а б о р о т ь б а п о ­ м іщ и ц ь к и х с е л я н . В о н а п р о я в л я л а с я в р і з н и х ф о р м а х . К р іп а к и п ід п а л ю в а л и п о м іщ и ц ь к і с а д и б и , п с у в а л и з н а р я д д я п р а ц і, в б и в а ­ л и п о м і щ и к і в , ї х у п р а в и т е л ів т а п р и к а ж ч и к і в , в ід м о в л я л и с я в и ­ к о н у в а т и п а н щ и н у , н е р ід к о ч и н и л и з б р о й н и й о п ір п о м іщ и ц ь к ій а д м і н і с т р а ц і ї , м іс ц е в и м у р я д о в ц я м і ц а р с ь к и м в ій с ь к а м . У с і ц і ф о р м и б о р о т ь б и н а й ч а с т і ш е з ’я в л я л и с я у в з а є м о з в ’я з к у . П р о т я г о м п е р ш о ї п о л о в и н и X IX с т . в ід б у л о с я д е к іл ь к а сот з б р о й н и х с е л я н с ь к и х в и с т у п ів . А н т и к р іп о с н и ц ь к і в и с т у п и с п р а в л я л и з н а ч н и й в п л и в на с о ц і а л ь н о - е к о н о м іч н е й с у с п і л ь н о - п о л і т и ч н е ж и т т я , б у л и я с к р а ­ в и м п р о я в о м г л и б о к о : к р и з и , щ о о х о п и л а у п е р ш ій п о л о в и н і X IX с т . в сю к р іп о с н и ц ь к у с и с т е м у .

5. С оціально-політичний рух. П очаток національного відродження В ід п о в ід д ю н а ц ю к р и з у б у л а а к т и в із а ц ія с у с п іл ь н о -п о ­ л іт и ч н о г о р у х у . Н а У к р а їн і у ц ь о м у р у с і б у л и д в і в з а є м о п о в ' я ­ з а н і т е ч ії: п е р ш а т е ч і ї п р е д с т а в л я л а у к р а їн с ь к и й в и зв о л ь н и й т а б і р ; д р у г а б у л а ч а с і и н о ю о п о з и ц і й н о г о ц а р и з м у р о с ій с ь к о г о д е м о к р а т и ч н о г о т а б о р у . Н а П р а в о б е р е ж н і й У к р а їн і , к р ім ц и х д в о х т е ч ій , іс н у в а л а і т р е т я , з о р і є н т о в а н а н а в ід н о в л е н н я Р е ч і П о с п о ­ л и т о ї. В у с і х ц и х т а б о р а х н а п р и к ін ц і X V I I I - у п е р ш ій ч в ер ті X I X с т . г о л о в н и м и д ій о в и м и о с о б а м и б у л и д в о р я н и . У к р а їн с ь к е д в о р я н с т в о (к о з а ц ь к а с т а р ш и н а ) в ц і р о к и п р о ­ я в и л о с е б е р я д о м п а т р і о т и ч н и х т в о р і в , і с т о р и ч н и х т р а к т а т ів , о р г а н і з а ц і є ю н е л е г а л ь н и х г у р т к і в , м а с о н с ь к и х л о ж і м іс і є ю В а ­ с и л я К а п н і с т а д о Б е р л ін а . Т а в с е ж м а с ш т а б и п о л іт и ч н о ї д і я л ь ­ н о с т і к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и с л ід в и зн а т и я к н е з н а ч н і. З а ц е й час п о л ь с ь к а ш л я х т а п ід н я л а п р о т и Р о с ії д в а в е л и к и х п о в ст а н н я (н а ­ п р и к ін ц і X V I I I с т . і у 1 8 3 0 - 1 8 3 1 р р .). Р о с ій с ь к е д в о р я н с т в о у 1 8 2 5 р . с п р о м о г л о с я о р г а н із у в а т и п о в с т а н н я п р о т и ц а р я з м е т о ю с п р я м у в а т и Р о с ію н а ш л я х о н о в л е н н я . Н а п о д іб н і д ії п о т о м к и к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и у ж е б у л и н е з д а т н і , а с п а л а х п а т р іо т и ч н и х п о ч у т т ів в и д а т н и й у к р а ї н с ь к и й п и с ь м е н н и к і іс т о р и к П а н т е л е й ­ м о н К у л і ш п о я с н ю в а в т а к : « З і в т р а т о ю в У к р а їн і о с т а н н іх р е ш ­

76


т о к с в о є р ід н о г о г р о м а д с ь к о г о у с т р о ю в и я в и л и с я с п р о б и в и р а з и т и с в о ю н а р о д н іс т ь п е р е д с у д о м с у ч а с н о г о і н а с т у п н о г о п о к о л і н ь » . О дн ак н е д о о ц ін ю в а т и л іт е р а т у р н о -х у д о ж н ю і іс т о р и ч н о -д о с л ід н и ц ь ­ к у д і я л ь н і с т ь п о т о м к ів с л а в н и х к о з а ц ь к и х р о д і в н е с л і д . Ц я ї х н я д ія л ь н іс т ь п о к л а л а п о ч а т о к у к р а їн с ь к о м у н а ц іо н а л ь н о м у в ід р о д ж е н н ю , п л о д а м и я к о г о с к о р и с т а л и с я п і з н і ш і п о к о л ін н я у к ­ р а їн ц ів .

6. В трата українським народом козацько-старш инської еліти П о ч а в ш и н а ц іо н а л ь н е в ід р о д ж е н н я , к о з а ц ь к а с т а р ш и н а у с в о їй б іл ь ш о с т і п о к и н у л а с в ій н а р о д , з л и в ш и с ь з р о с ій с ь к и м д в о р я н с т в о м . Т и п о в и й с в іт о г л я д ц іє ї с т а р ш и н и с ф о р м у л ю в а в п о т о м о к с т а ­ рови нного к озац ь к ого роду П . К о ч у б ей , голова Д ер ж а в н о ї ради п р и М и к о л і І: « Х о ч а н а р о д ж е н н я м я у к р а ї н е ц ь , а л е я б і л ь ш е р о с ія н и н , н і ж б у д ь - х т о ін ш и й » . П е р е х ід б іл ь ш о с т і к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и н а с л у ж б у р о с ій с ь к о м у с а м о д е р ж а в с т в у з а л и ш и в у к р а їн с ь к и й н а р о д б е з е л іт и . Т е п е р п и ­ т а н н я п р о м а й б у т н є У к р а їн и в и р іш у в а л о с я у р о с ій с ь к о м у с у с п іл ь ­ н о -п о л іт и ч н о м у т а б о р і п р н у р а х у в а н н і, п е р ш з а в с е , ін т е р е с ів Р о с ії. Я к в о н о в и р іш у в а л о с я , с в ід ч а т ь п р о г р а м н і д о к у м е н т и д е к а б р и с т ів і Т о в а р и с т в а о б ’є д н а н и х с л о в ’я н : у к р а щ о м у в и п а д к у , у к р а їн ц і м о г ­ л и с п о д ів а т и с я н а у т в о р е н н я н а ї х н і й т е р и т о р ії т р ь о х (У к р а їн с ь к о ї, Ч о р н о м о р с ь к о ї т а Б у з ь к о ї) а в т о н о м н и х ч а с т и н ф е д е р а т и в н о ї Р о с ії.

7. Новий етап національного відродж ення С и т у а ц ія к о р і н н и м ч и н о м з м і н и л а с я п і с л я у т в о р е н н я К и р и ­ л о - М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т с т в а - п е р ш о ї н е л е г а л ь н о ї п о л і т и ч н о ї у к ­ р а їн с ь к о ї о р г а н і з а ц і ї , д о с к л а д у я к о ї в х о д и л и п р е д с т а в н и к и р із н и х с т а н ів у к р а їн с ь к о г о с у с п іл ь с т в а ( р і з н о ч и н ц і) . З п о я в о ю ц і є ї о р г а н і­ з а ц і ї у к р а їн ц і с т а л и б р а т и с в о ю д о л ю у в л а с н і р у к и . Г е н іа л ь н и й Т а р а с Ш е в ч е н к о с в о є ю т в о р ч іс т ю п е р е к и н у в м іс т о к м і ж к о з а ц ь ­ к и м м и н у л и м і с у ч а с н іс т ю , в ід н о в и в у с в і д о м о с т і з е м л я к і в п е р е ­ р в а н у т р а ід и ц і ю б о р о т ь б и з а у к р а їн с ь к у д е р ж а в н іс т ь . М и к о л а К о с ­ т о м а р о в в т іл и в ц і і д е ї у п р о г р а м н и х д о к у м е н т а х б р а т с т в а . Р о з г р о м л е н е н а в е с н і 1 8 4 7 р . К и р и л о - М е ф о д і їв с ь к е б р а т с т в о в с т и г л о за п о ч а т к у в а т и н о в у с т о р ін к у н а ц іо н а л ь н о г о в ід р о д ж е н ­ н я . З 'я в и л а с ь с а м о с т ій н а у к р а їн с ь к а п о л іт и ч н а о р г а н і з а ц і я , я к а р о з в и в а л а в л а с н і і д е а л и , з о с е р е д ж у в а л а с я н а в л а с н ій д о л і . З к и р и л о - м е ф о д іїв ц ів п о ч а в с я н о в и й е т а п н а ц і о н а л ь н о г о р у х у .

77


П еревірте себе. Виконайте 1. Ч о м у к і н е ц ь X V I I I - п о ч а т о к X I X с т . в в а ж а ю т ь с я п о ч а т ­ к о м о д н о го з н а й т р а г іч н іш и х п е р іо д ів іс т о р ії Н а д д н іп р я н ськ о ї У к р а їн и ? 2. Я к і п р о ц е с и в і д б у в а л и с я в е к о н о м і ц і У к р а ї н и п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с т .? 3 . Я к а р о л ь у сусп іл ьн у п ол іт и ч н ом у р у с і н алеж ала ук раїн ськом у д в о р я н с т в у ? З я к о ї п р и ч іп н і і я к .»ш т о п а л а с я ц я рп ль? 4 . У ч о м у п о л я г а є іс т о р и ч н е з н а ч е н н я д і я л ь н о с т і К и р и л о - М е ф о д і ї ­ вського брат ст ва? 5 . З а п о в н і т ь п о д а н у т а б л и ц ю <•Н а р о д н і р у х и в У к р а ї н і в п е р ш і й п о л о в и н і X I X ст .»:

В ін т упи

Л ат а

М ісце вист упу

Х ід т а реіу.іьт ат и

В ійськових поселенців

С елян і козаків

Д окументи т а м атеріали 1. В и д а т н и й п о е т і ф іл о с о ф у к р а їн с ь к о г о з а р у б іж ж я Є в г е н М а л а н ю к п р о д у х о в н у а тм о с ф е р у Н а д д н іп р я н с ь к о ї У к р а їн и п о ч а т к у X IX ст. З іп хн уті д о стану на півтва ри н ного, зан уре ні у тупім б е зл а д д і, вж е поза м еж ам и іс т о р ії, д е сь п о м іж к у х н е ю і спальнею - д о тл ів а ю ть оста нні реш тки к о з а ц ь к о ї і ге ть м а н сь ко ї е/ііти. Н а м о гутн ім тлі б у й н о го с о н я ш н о го краєвиду, с е р е д р у їн б у р х л и в о ї м и н /в ш и н и , за п а д а ю ть у см е ртел ьн ий с о н х у т о р и й м аєтки з д е м о р а л із о в а н о ї а р и с то к р а тії - н и н і - « д во ря нства все р о сій сько ­ го » . Н е рухо м а, м а й ж е цвинтарна ти ш а залягає на д У к р а їн о ю . Ч ас в ід часу т и ш у т у п о р у ш у ю т ь х іб а т о з в у к и б а л ь о в о ї м узи ки та щ е п 'я н к и й го м ін б е н ке тн и ків , щ о Ї Х д ухо вн е ж и ття звузил о ся д о ід ж е н н я і пиття («лочем орд и е ). Щ о п р а в д а , на т и х банькетах п’яне на тхнен ня і п’яна відвага підносять часом ч а р к у «за У к р а їн сь ку Р е с п у б л ік у » .., а л е ці пияцькі ви гуки щ е яскравіш е п ід к р е с л ю ю ть м о ги л ь н у т и л у д о га с а ю ч о ї, вж е о т -о т ум е р л о ї іс т о р ії... Т а к а с и т у а ц ія - н а го р і, с е р е д т и х н е б а г а т ь о х , щ о їх К а т е р и н а Д р уга об д ар ува ла «вольностям и д во р я н ськи м и » . А внизу - придуш ене на­ п ів м е р тв и м т іл и щ е м ш л я х т и , о с т а т о ч н о з а куте т іє ю ж К а т е р и н о ю в к а й ­ д а н и к р іп а ц т в а — м н о го м іл ь й о н о в е с е л я н с тв о . П р о й о г о н а ц іо н а л ь н іс т ь с п ів а ю т ь й о м у к о б з а р і - ж и в е , х о ч н е з р я ч е с у м л ін н я н а ц ії, с и м в о л п р и т ь м а р е н о ї, а л е в се щ е ж и в о ї, іс т о р и ч н о ї п а м 'я т и . В л о н і т о г о з а к у т о ­ г о с е л я н с т в а , щ о н а н ь о го п е р е к л а л а іс т о р ія н а ц іо н а л ь н е з а в д а н н я ц іл о ­ г о н а р о д у , в ід б у в а ю т ь с я п о в іл ь н і, а л е г л и б о к і п р о ц е с и : там д о з р ів а є в у л к а н іч н е з ’я в л е н н я Ш е в ч е н к а . Джерело: Маланюк Є. Книга спостережено. Проза. — Торонто, 1962. — С. 196-197.

78


Зап и тан н я і завданш і / . П р о я к і со ц іа л ьн о -п о л іт и ч н і п роц еси п и ш е Є в г е н М а л а н ю к ? Ч ом у він бач ит ь за л и ш к и к о за ц ьк о -гет ьм а н ськ о ї е л іт и « п оза м еж ам и іс т о р і ї »? 2. Ч ом у п о я в у Т а р а с а Ш е в ч е н к а Є в ге н М а л а н ю к п о р ів н ю є з в и в е р ­ ж енням в у л к а н а ? Чи п р а в о м ір н е т а к е п о р ів н я н н я ? 3. Я к у в а ж л и в у с т о р о г у д ія л ь н о с т і к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и п е р ш и х д еся т и літ ь X I X с т . у п у с т и в Є вген М а л а н ю к ? 4. Я к в и р о з у м і є т е в и с л о в л ю в а н н я Є в г е н а М а л а н ю к а : <К о б з а р і н е з р я ч е с у м л і н н я н а ц ії» .


Т

ема

2 . З а х і д н о у к р а їн с ь к і

XV III

у

п е р ш ій

з е м л і н а п р и к ін ц і

половині XIX ст.

§ 12. С о ц іал ь н о -ек о н о м іч н е стан о ви щ е н а з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х у с к л а д і А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії З г а д а й т е : 1. Я к и м б у л о с т а н о в и щ е г а л и ц ь к и х з е м е л ь у с к л а д і Р ечі П о с п о л и т о ї в о с т а н н і д е с я т и л іт т я її існ у­ в а н н я ? 2. Я к і в ід м ін н о с т і б у л и в со ц іа л ьн о ек о н о м іч н о ­ м у л а д і А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії т а Р е ч і П о сп о л и т о ї? Н е в д о в з і п іс л я в х о д ж е н н я з а х ід н о у к р а їн с ь к и х зе м е л ь д о А в с т р ій с ь к о ї і м п е р і ї т а м п о ч а л и з д і й с н ю в а т и р е ф о р ­ м и , п о к л и к а н і о ж и в и т и в і д с т а л у е к о н о м ік у , д е щ о п о к р а ­ щ и т и д о л ю с е л я н , в д о с к о н а л и т и о с в і т у , н о р м а л із у в а т и м іж н а ц іо н а л ь н і в ід н о с и н и . Л л є у с п іх и у з д ій с н е н н і р е ­ ф о р м б у л и т и м ч а с о в и м и , а р о к и р е ф о р м з м іп и л и с я п е р і о д о м р е а к ц ії.

1. А дм іністративно-територіальний устрій т а населен ня західноукраїнських земель Я к щ о у к р а ї н с ь к і з е м л і р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї у п р а в л я л и с я з о д н о ­ г о ц е н т р у - П е т е р б у р г а , т о з а х і д н о у к р а ї н с ь к і н а л е ж а л и д о р із н и х а д м і н і с т р а т и в н и х о д и н и ц ь А в с т р і й с ь к о ї м о н а р х і ї . А в с т р ій с ь к а ім п е р ія с к л а д а л а с я о м іш а н и н и з е м е л ь , н а р о д ів , р е л іг ій і м о в , я к і м а л и р із н і іс т о р и ч н і, к у л ь т у р н і т а р е л іг ій н і т р а д и ц ії і н а д я к и м и н е б у л о о д н а к о в о ї с и с т е м и у п р а в л ін н я . З о в с ім н е в и п а д к о ­ в о ї ї н а з и в а л и « к л а п т е в о ю ім п е р іє ю * . З т р ь о х з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь - С х ід н о ї Г а л и ч и н и , П ів н іч ­ н о ї Б у к о в и н и і З а к а р п а т т я - н а й п е р ш е д о с к л а д у ім п е р ії Г абсб у р г ів п о т р а п и л о З а к а р п а т т я . Щ е у X V I I I с т . у с к л а д і У г о р с ь к о г о к о р о л ів с т в а в о н о п ід п а л о п і д в л а д у а в с т р ій ц ів . А л е п ід п о р я д к у ­ в а н н я В ід н ю б у л о д о с и т ь у м о в н и м , і ф а к т и ч п о З а к а р п а т т я у п ­ р а в л я л ось з Б удап еш т а У гор щ и н ою . Б ук ови н а у 178 7 р. була п р и є д н а н а д о Г а л и ч и н и , а п іс л я 1 8 4 9 р . їй з н о в у б у л о н а д а н о п р а в а о к р е м о ї п р о в ін ц ії (к р а ю ). І н ш і ж у к р а їн с ь к і з е м л і б у л и о б 'є д н а н і р а з о м з п о л ь с ь к и м и , я к і д іс т а л и с я А в с т р ії п іс л я з н и к н е н ­ н я Р е ч і П о с п о л и т о ї , у « К о р о л ів с т в о Г а л и ч и н и і Л о д о м с р і ї* . 80


В х о д я ч и д о б а г а т о н а ц іо н а л ь н о ї А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії , з а х і д н о у к ­ р а їн с ь к і з е м л і, у с в о ю ч е р г /, б у л и б а г а т о н а ц іо н а л ь н и м и . П о р я д з п р е д ­ с т а в н и к а м и к о р ін н о ї н а ц ії - у к р а їн ц я м и - т у т о с е л и л о с я в р із н і ч а с и ч и м а л о п о л я к ів , є в р е їв , у г о р ц ів , н ім ц ів , р у м у н ів т о щ о . Н а с о ц іа л ь н ій д р а б и н і з а х ід н о у к р а їн с ь к о г о с у с п іл ь с т в а у к ­ р а їн ц і з а й м а л и н а й н и ж ч і щ а б е л і.

2. Х арактер політики австрійського уряду щодо українців. Реформи М арїї-Терезії т а Й оснфа II, їх н я роль у розвитку економічного й суспільного ж иття Галичини та Буковини А в с т р ія р о з г л я д а л а з а х і д н о у к р а ї н с ь к і з е м л і я к д ж е р е л о д л я п о п о в н ен н я д е р ж а в н о ї к а зн и г р о ш и м а , а а р м ії - с о л д а т а м и . О д ­ н а к д о с я г н е н н я т а к и х ц іл е й в и м а г а л о п е в н о ї п е р е б у д о в и ж и т т я п о в о п р и є д н а н и х з е м е л ь . А в с т р ій ц і з а с т а л и у Г а л и ч и н і н е о б м е ж е ­ н у в л а д у п о л ь с ь к о ї ш л я х т и , в і д с у т н іс т ь п р о м и с л о в о с т і і т о р г ів л і, в е л и к и х м іс т і н о р м а л ь н и х ш л я х і в с п о л у ч е н н я , б ід н іс т ь н е о с в іч е н о г о ( ш к іл в з а г а л і н е б у л о ) , з а к р і п а ч е н о г о с іл ь с ь к о г о н а с е л е н н я . Т о м у н е в д о в з і п і с л я з м ін и в л а д и у к р а ї в і д б у л и с я р е ф о р м и в е к о ­ н о м іч н о м у і с у с п іл ь н о м у ж и т т і . Р е ф о р м и п р и п а л и на 7 0 - 8 0 р р . X V I I I с т . , ч а с и ім п е р а т р и ц і М а р ії- Т е р е з ії ( 1 7 4 0 - 1 7 8 0 ) т а ї ї с и н а Й о с и ф а II ( 1 7 8 0 - 1 7 9 0 ) . Н о в о в в е д е н н я в а г р а р н ій с ф е р і п о с і л и ц е н т р а л ь н е м іс ц е . Р е ­ ф о р м а т о р и п р а г н у л и п о к р а щ и т и с т а н с е л я н с т в а - н а й ч и с л е п н іш о ї в е р ст в и п ід д а н и х , а о т ж е , г о л о в н е д ж е р е л о з б и р а н н я п о д а т н і в. С п р а ­ ви у с іл ь с ь к о м у г о с п о д а р с т в і Г а л и ч и н и б у л и в и б у х о н е б е з п е ч н и м и . Н ід е в А в с т р ій с ь к ій ім п е р ії в и з и с к у в а н н я с е л я н с т в а н е н а б р а л о т а к и х п о т в о р н и х ф о р м : п ід ч а с л іт н іх с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х р о б іт п а н щ и н а с я г а л а 6 д н і в нп т и ж д р н к . Н а п о ч а т к у 8 0 - х р р . X V II I с т . з 'я в и в с я ім п е р а т о р с ь к и й у к а з , я к и й п р о г о л о ш у в а в з в іл ь н е н н я с е ­ л я н в ід о с о б и с т о ї з а л е ж н о с т і в ід п о м іщ и к ів і ч і т к о в и з н а ч и в р о з м ір п а н щ и н и ( д о 3 0 д н ів н а р ік ). Б ул а п р о в е д е н а т а к о ж р е л іг ій н а р е ф о р м а . Д о р е ф о р м и н ек а т о л и ц ь к і в ір о с п о в ід а н н я (г р е к о -к а т о л и ц ь к е й іу д е й с ь к е ) б у л и д и с ­ к р и м ін о в а н і. Н е к а т о л и к и н е д о п у с к а л и с я д о д е р ж а в н о ї с л у ж б и , а е в р е їв д о т о г о ж з о б о в я з у в а л и н о с и т и с п е ц і а л ь н и й о д я г , с п л а ­ ч у в а т и п р и н и зл и в и й п о д а т о к з а п е р е м іщ е н н я п о т е р и т о р ії м о ­ н а р х і ї, я к и й т р а д и ц ій н е з б и р а в с я з х у д о б и . С т а н о в и щ е д о к о р ін н о з м ін и л о с я п іс л я п р и л у ч е н н я к р а ю д о А в с т р ії. К а т о л и ц ь к а , п р о т е с т а н т с ь к а т а г р е к о - к а т о л н ц ь к а ц е р к ­ в и б у л и з р і в н я н і в п р а в а х . В ір у ю ч и м ц и х в ір о с п о в ід а н ь в о д н а ­ к о в ій м ір і в ід к р и в а л а с я д о р о г а д о у н ів е р с и т е т ів , д е р ж а в н о ї с л у ж б и , дозв ол ен о продавати і купувати зем л ю тощ о. 6

- Іс г о іч и

....... 9 к .і.


О с к іл ь к и к а т о л и ц ь к а ц е р к в а к о н т р о л ю в а л а т о д іш н ю с и с т е м у о с ­ в іт и , р е л іг ій н і р е ф о р м и б у л и п о в 'я з а н і з о с в іт н ім и . У Л ь в о в і н а м іс ц і з а к р и т о ї є з у ї т с ь к о ї а к а д е м і ї у 1 7 8 4 р . в ід к р и л и у н ів е р с и т е т . П р и н ь о м у д і я в д о 1 8 0 9 р . Р у с ь к и й ін с т и т у т , д е н а ф іл о с о ф с ь к о м у і б о г о ­ с л о в с ь к о м у ф а к у л ь т е т а х н а в ч а л и с я у к р а ї н ц і. П о ч а л а п р а ц ю в а т и м е р е ж а с е м і н а р і й , я к і г о т у в а л и г р е к о - к а т о л и ц ь к и х с в я щ е н и к ів . І н ш и м н о в о в в е д е н н я м с т а л о з а п р о в а д ж е н н я п о ч а т к о в и х і с е р е д н іх ш к і л . У п о ч а т к о в ій ш к о л і н а в ч а н н я м а л о п р о в о д и т и с я р ід н о ю м о ­ вою . Р е ф о р м и б е з п о с е р е д н ь о з а ч е п и л и д в а г о л о в н и х с т а н и у к р а їн ­ с ь к о г о с у с п іл ь с т в а - с е л я н с т в о і д у х о в е н с т в о . Д о л я г а л и ц ь к и х с е л я н в и я в и л а с я к р а щ о ю в ід д о л і с п і в в і т ч и з н и к ів у Р о с ій с ь к ій і м п е р і ї . У т о й ч а с , к о л и Й о с и ф II л ік в ід о в у в а в н а й о г и д н іш і в и я ­ в и к р і п а ц т в а , К а т е р и н а II в в о д и л а й о г о д л я м іл ь й о н ів у к р а їн ц ів . Й о г о р е ф о р м и х о ч і н е у с у н у л и п р о т и с т о я н н я п о м іщ и к ів і сел я н , а л е дещ о його послаби ли . Щ о ж стосується духовен ств а, то р е­ ф о р м и п р и щ е п и л и й о м у н о в у п о в е д ін к у , я к а п о л я г а л а у м о р а л ь ­ н о м у о б о в ' я з к у п о ш и р ю в а т и с е р е д в ір у ю ч и х о с в і т у , п р о п а г у в а т и п е р е д о в і м е т о д и г о с п о д а р ю в а н н я , в ід к р и в а т и ш к о л и , ін а к ш е к а ­ ж у ч и , с л у ж и т и н а р о д о в і. М о ж л и в о с т і д у х о в е н с т в а у ц ій с п р а в і з б і л ь ш у в а л и с я в м ір у т о г о , я к р о с л а й о г о о с в іч е н іс т ь - р е з у л ь т а т п о я в и н о в и х н а в ч а л ь н и х за к л а д ів .

3. Стан господарства і х ар ак те р економічних відносин Р еф о р м и п ози ти в н о п о зн а ч и л и ся на госп од ар сь к ом у ж и тті З а х і д н о ї У к р а їн и . А л е в о н и н е б у л и н а с т іл ь к и г л и б о к и м и , щ о б с у т т є в о з м і н и т и с и т у а ц ію , щ о с к л а л а с я т у т щ е з а ч а с ів Р е ч і П о с п о ­ л и т о ї. Д о т о г о ж н а с т у п н и к и ім п е р а т о р ів -р е ф о р м а т о р ів Л е о п о л ь д II ( 1 7 9 0 - 1 7 9 2 ) і- Ф р а н ц II ( 1 7 9 2 - 1 8 3 5 ) с т я л и н а ш л я х к о н т р р е ф о р м и , о с о б л и в о в с е л я н с ь к о м у п и т а н н і . Б у л а в ід н о в л е н а п а н щ и н а , з р о с л и с е л я н с ь к і п о в и н н о с т і. О сн овною га л у ззю господарства з а ­ л и ш а л о с я с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к е в и р о б ­ н и ц т в о , з я к и м б у л о п о в ’я з а н е ж и т т я м а й ж е в с ь о г о н а с е л е н н я . П р а к т и ч н о всі п о м іщ и к и б у л и п о л я к а м и . Л и ш е в о к ­ р ем и х м аєт к ах нам агалися ви користо­ в у в а т и а г р о т е х н іч н і д о с я г н е н н я , з а с т о ­ совув ати н ай м ан у працю . Р а зо м з п о си л ен н я м ви зи ск у сел ян (в с у п е р е ч з а к о н у , п а н щ и н у д о в о д и л и Життя багатьох селям було злиденним. Така бід няцьіа д о 5 - 6 д н ів н а т и ж д е н ь ) й ш л о ї х о б е з ­ х а іа зустрічалася з е м е л е н н я . С е л я н с ь к і н а д іл и к а т а ст ­ в кож ном у селі. р о ф іч н о з м е н ш у в а л и с я , з р о с т а л о ч и с 82


Господарство західноукраїнських земель б ул о представлене переважно неве­ ликими підприємствами мануф актурного типу. Вид на соляну варницю в Станіславському окрузі та залізоплавильну мануф актуру під Стриєм.

л о б е з з е м е л ь н и х . С е л я н с т в о б ід у в а л о . О д н а з т о д і ш н і х г а з е т т а к м а л ю в а л а п о б у т с е л я н г а л и ч а н : х а т и з д е б іл ь ш о г о ч о р н і і т е м н і, б е з. д и м а р ів і б е з п і д л о г и , о д я г у б о г и й , х а р ч і п і с н і й н е с м а ч н і і т о м у м а л о к о р и с н і, х у д о б а в и с н а ж е н а , м а л о р о с л а , х в о р а . Г о с п о ­ д а р с т в о б і д н е н а с т іл ь к и , щ о н е т іл ь к и н іч о г о п р о д а т и , а л е п е р е д з б и р а н н я м в р о ж а ю т р е б а щ е й х л іб а к у п и т и . Т а к о ю ж б у л а с и т у а ц ія в б у к о в и н с ь к о м у с е л і. У п о р ів н я н н і з Галичиною її дещ о покращ увала та обстави н а, щ о в бук о­ в и н с ь к ій е к о н о м і ц і з д а в н і х ч а с і в в е л и к у р о л ь в і д і г р а в а л о с к о ­ т а р с т в о . З н а ч н а п л о щ і п а с о в и щ у п ід г ір с ь к и х і г ір с ь к и х р а й о ­ нах сп р и я л а р о зв еден н ю в ел и к о ї р огатої х у д о б и й ов ец ь . Г о­ л о в н и м и с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и м и к у л ь т у р а м и , я к і д л я м а с и н а ­ сел ен н я в ж е ставал и основним и п р од ук т ам и хар ч ув ан н я , були к ук ур удза й картопля. В ід с т а л и м а г р а р н и м к р а с м з а л и ш а л о с я й З а к а р п а т т я . Д л я н ь о го б у л и п р и т а м а н н і т і ж с а м і с т о с у н к и м іж п о м іщ и к а м и й с е л я н а м и , щ о с к л а л и с я в ін ш и х р а й о н а х З а х і д н о ї У к р а їн и . Р о з ­ ш и р е н н я п о м іщ и ц ь к о г о г о с п о д а р с т в а с у п р о в о д ж у в а л о с я й т у т с к о р о ч е н н я м с е л я н с ь к и х н а д іл ів . Ц ь о г о п р о ц е с у н е зм о г л и п р и ­ п и н и т и а г р а р н і з а к о н и , з а п р о в а д ж е н і Й о с и ф о м II : п о с т у п о в о у г о р с ь к и й с е й м з в ів ї>: м а й ж е н а н і в е ц ь . О в е с , к у к у р у д з а і к а р ­ т о п л я , щ о п о ч а л и ш в и д к о п о ш и р ю в а т и с я с а м е в п е р ш ій п о л о в и н і X IX с т ., б у л и гол ов н и м и х а р ч о в и м и п р о д у к т а м и за к а р п а т сь к о го с е л я н с т в а . З н а ч н е м іс ц е , п е р е в а ж н о в п о м іщ и ц ь к о м у г о с п о д а р с т в і, зай м а в ви н оград. Щ о с т о с у є т ь с я п р о м и с л о в о с т і, т о в п е р ш і д е с я т и л і т т я X I X с т . н а з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х у с п іш н о р о з в и в а л и с я г а л у з і, д о б р е в ід о м і щ е з п о п е р е д н іх ч а с ів : т е к с т и л ь н а , ш к і р я н а , с о л я н а , з а л і з о р у д н а , т ю т ю н о в а , л іс о в а . В Г а л и ч и н і н а п е р ш о м у м іс ц і с т о я л о т к а ц т в о . М а й ж е н е б у л о с е л а а б о ф іл ь в а р к у , д е б н е в и р о б л я л и п о л о т н а , я к е й ш л о д о В ід н я , Б р н о ,

(>

83


Б у д а п е ш т а . Р о з в и в а л о с я ш к ір я н е в и р о б н и ц т в о , п р и з н а ч е н е д л я е к с ­ п о р т у . З а с н о в у в а л и с я н о в і к е р а м іч н і, з а л із о р о б н і п ід п р и є м с т в а , л и ­ в а р н і з а в о д и . У с п іш н о р о з в и в а л а с я с о л я н а п р о м и с л о в іс т ь . Т ак и й ст а н , п р оте, тривав н едов го. П оч аток п р ом и сл ов ого п е­ р е в о р о т у в н ім е ц ь к и х і ч е с ь к и х п р о в ін ц ія х А в с т р ії д у ж е н е г а ­ т и в н о в п л и н у в н а г а л и ц ь к у п р о м и с л о в іс т ь . Г а л и ц ь к е р е м е с л о і м а н у ф а к т у р а н е м о г л и п и т р н м а т н к о н к у р е н ц і ї в и р о б ів ф а б р и ч н о з а в о д с ь к о ї п р о м и с л о в о с г і й п о ч а л и ш в и д к о з а н е п а д а т и . Б іл ь ш м ен ш р о зв и н у т и м и за л и ш и л и ся л и ш е гур ал ьн и ц тв о й броварн и цт в о , с ір ч а н а п р о м и с л о в іс т ь . П р о н и з ь к и й з а г а л ь н и й р ів е н ь п р о ­ м и с л о в о с т і к р а ю с в і д ч и в і н е в е л и к и й в і д с о т о к з а й н я т о г о в н ій н а сел ен н я - 5 ,6 % . У ц іл о м у ж з а х ід н о у к р а їн с ь к і з е м л і п е р е т в о р ю в а л и с я н а а г ­ р а р н и й п р и д а т о к н а з в а н и х п р о в ін ц і й А в с т р ії. Е к о н о м іч н а в ід с т а ­ л іс т ь к р а ю в у м о в а х п а н у в а н н я к р іп о с н и ц ь к о ї (х о ч а і д е щ о р е ­ ф о р м о в а н о ї) с и с т е м и м а л а с в о їм н а с л ід к о м з у б о ж ін н я з н а ч н о ї ч асти н и н а сел ен н я , щ е, у свою ч ер гу, вело до п оси л ен н я со ­ ц іа л ь н о ї н а п р у ж е н о с т і.

В исновки т а узагальнення З а х і д н о у к р а ї н с ь к і з е м л і ( С х ід н а Г а л и ч и н а , Б у к о в и н а і З а к а р ­ п а т т я ) н а п р и к ін ц і X V I I I - у п е р ш і й п о л о в и н і X I X с г . п е р е б у в а л и у с к л а д і А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії . Я к і н а Н а д д н іп р я н щ и н і , п е р е в а ж ­ н а б іл ь ш іс т ь у к р а їн с ь к о г о н а с е л е н н я б у л а з а й н я т а у с іл ь с ь к о м у

Попри всі перепони ринкові відносини поволі з’являються і в Прикарпатті. Зростає роль то р го в о го капіталу. Багатолюдними стаю гь ярмарки. На л іто гр а ф ії ярмарок на площ і святого Ю ра у Львові.

81


г о с п о д а р с т в і. У к р а їп ц і н а й м а л и н а й н и ж ч і щ а б л і с у с п і л ь н о ї п і р а м і­ д и . У к р а їн с ь к о ї ш л я х т и у к р а ї н е іс н у в а л о , у к р а їн с ь к а ін т е л іг е н ц ія б у л а м а л о ч и с е л ь н а . Т о м у у к р а їн ц я м и у п р а в л я л и ін о з е м ц і: в Г а л и ч и н і - п ольськ а ш л я хта, у Б ук ови н і - р ум ун сь к і б о я р и , в З а к а р ­ патті - угорські пани. З н а ч н и й в п л и в н а с т а н о в и щ е у к р а ї н ц ів у А в с т р ій с ь к ій ім п е р ії с п р а в и л и р е ф о р м и М а р ії- Т е р е з ії т а Й о с и ф я I I . Н у л и з н и щ е н і н а й ж о р с т о к іш і п р о я в и к р іп о с н и ц т в а , ч а с т к о в о л ік в ід о в а н і п е р е п о н и к у л ь т у р н о - о с в іт н ь о г о р о з в и т к у у к р а ї н ц ів . А л е у к р а їн с ь к е п а с е л е н н я н е в с т и г л о с п о в н а с к о р и с т а т и с я п л о д а м и р е ф о р м . Н а с т у п н и к и р е ф о р м а т о р і в в і д м о в и л и с я в ід б іл ь ш о с т і н о в о в в е д е н ь с в о ї х п о п е р е д н и к і в . З н о в у в в о д и л и с я б а ­ г а т о д е н н а п а н щ и н а , н о в і п о д а т к и і п о в и н н о с т і. С т а н о в и щ е с е ­ л я н п о г і р ш и л о с я н а с т іл ь к и , щ о в о н и з м у ш е н і б у л и в т ік а т и в ід с в о їх п а н ів .

П еревірте себе / . Р о зк а ж іт ь про а д м ін іс т р а т и вн о -т е р и т о р іа л ь н и й у с т р ій з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х зем ель. 2. Щ о в а м в і д о м о п р о р е ф о р м и М а р і ї - Т е р е з і ї і И о с и ф а I I т а ї х н ю ро л ь у р о з в и т к у екон ом іч н ого і с у с п іл ь н о го ж и т т я Г а л и ч и н и та Б уковини? 3. Я к и й в п л и в сп р а ви л и ім п ер а т о р сь к і реф орм и на р е л іг ій н е і к у л ь т у р н е ж и т т я <раю? 4. Чим в и к л и к а н и й п ост уповий з а н е п а д с іїь с ь к о го го спо да рст ва і повільні т ем п и р о з в и т к у пром исловост і за х ід н о у к р а їн с ь к и х земель?

Документи т а м атеріали 1. Ж и т т я с е л я н Г а л и ч и н и і Б у к о в и н и в 4 0 - 5 0 - х р р . X IX с т . (У р и в о к з п о д о р о ж н іх л и с т ів п и с ь м е н н и к а В а с и л я К е л ь с іс в а ) - М удрьій вьі пан, г о р іж и наш и осм о тр е л и , по спи д ни ц а м на ш и х баб и по руш никам и по носам нашим, к а к п о к н и ге читаете, какие на ро д ьі к нам п р и ход ил и , а сльїш али ли вьі п р о панщ ину? - Сльїшал. Т е п е р ь восьм надцать л ет, ч т о вас о с в о б о д и л и (В . К ельсієв п о д о ро ж ува в у 1866 р . - Прим, а в т .) - Так, пане; вьі все знаете; так слухайте ж е : тогд а н а д нами бьіли атаманьі, хлопьі таки е ж е , к а к мьі, о н и го н я л и на с на па нщ и н у. Т р и д н я в неделю работали мьі на панов, а три д н я на себя. О поздает чел ов ек на панщ ину хоть полчаса, ещ е д е н ь в не де лю р а б отать б у д е т , а за д о л ж а л па ну, т о и пять и шесть дней работал. - Так и везде бьіло? - Н е з н а ю т о г о . Р аботали м ьі, а ата м ан с т о я л н а д на м и с н а га й к о ю и подстегивал. - Х л о п хлопа?

85


— Х л о п хл о п а , пане, подстегивал, потом у что если о н не стал подстегивать, то зк о н о м па нски й , илк ар е н д а то р , и л и п о се ссо р позвали бьі панских га й дуко в и д а л и бьі атам ану двадцать, тридц ать и с о р о к нагаек. — К акие ж е такие нагайии зти бьіли? — А та ки е , п а н е , к а к мой б и ч, то л ь ко ручка очень, о ч е н ь коротенькая, а ре м ен ь д л и н н ь їй , в человека б уд е т д л и н о ю , плетеньїй, с узелком на конце. В о т ч т о у на с бьіло. — Н у. а окнл? — А о к н а , п а н е , д е л а л и :ь м а л е н ь к и е д л я т о г о , ч т о б ь і ни а та м а н , ни га й д ук н е вл е зл и в х а т у . Х лоп п р о в и н и тс я и уб е ж и т , и с х о р о н и т с я в хату, зап ер д в е р ь - вот н и к т о и не войдет к нем у - не б уд ут ж е стреху разбирать! А тем ча со м к т о -н и б у д ь из е го р о д н ь їх п р о си т з а не го пана или там зконом а, и вьіпросит. Т а к дл я т о го в стар ьіх х а та х м аленькие окн а, что панские гайду­ к и р а зб о й н и ч а л и по ночам и в о к н а влезали. И ещ е дл я т о го о кн а малень­ ки е , ч то , б ьіва ло , хл о п п р о в ^ и т с я и л и зад ол ж ает пану, пан и велит вьінуть у н е го о к н а ; а зи м а , а д е ти - б ед а. В о т х л о п ь і и де ла л и м а ле ньки е окна, ч ю б ь і е с л и и в ь ін ут, т о н е б уд е т б о л ь ш о г о р а з о р е н и я , и заткн уть всегда м о ж н о . Ой так, пане, б ьіл а у на с панщ ина!..

Джерело: Хрестоматія і історії Української РСР. - С. 119.

З ап и тан н я і завдання 1. Я к и м ч и н о м п о м і щ и к и о б х о д и л и в с т а н о в л е н е р е ф о р м а м и М а р і їТ ер езії т а И оси ф а I I обмеж ення п а н щ и н и ? 2. В и к о р и с т а й т е н а в е д е н и й у р и в о к в р о з п о в і д і п р о с о ц і а л ь н е с т а н овиїце за х ід н о у к р а їн с ь к о го селя нст ва.

З а п а м 'я т а й т е дати 7 0 — 8 0-т і рр. X V III ст. - реф орм и М а р ії-Т ер езії і Й осиф а II. 1 7 8 4 - за сн у в а н н я Л ьвівськ ого у н ів ер си т ет у , при я к о м у д о 1 8 0 9 р. д ія в Р усь к и й інститут.

С ловник термінів Ь р о в ар н и ц тв о - в и р о б н и ц т ю п и в а , пивоварна пром исловість.


§ 13. А н т и к р іп о с н и ц ь к а бо р о тьб а н а з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х у с к л а д і А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії З г а д а й т е : 1. Я к і з м і н и в с т а н о в и щ і с е л я н с т в а З а х і д н о ї У к р а їн и в ід б у л и с я в х о д і у р я д о в и х р е ф о р м 70 - 8 0 х рр. X V I I I ст .? 2 . Ч и л і к в і д у в а л и ц і р е ф о р м и н е з а д о в о л е н н я за х ід н о у к р а їн с ь к о го с е л я н с т в а с в о їм ст а н о в и щ ем ? З а х о д и з ін т е г р а ц ії З а х і д н о ї У к р а їн и д о с к л а д у А в с т ­ р ій с ь к о ї і м п е р і ї , я к і з д і й с н ю в а в ім п е р с ь к и й у р я д , м а л и н а с л ід к о м з б е р е ж е н н я , а п о д е к у д и й п о с и л е н н я с о ц і а л ь ­ н о г о г н іт у . Й о г о в т іл е н н я м б у л о к р і п о с н е п р а в о . О п ір с и ­ с т е м і к р іп а ц т в а п о с т ій н о н а р о с т а в п р о т я г о м у с і є ї п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст.

1. Селянські виступи В ід п о в ід д ю н а п о с и л е н н я к р і п а ц т в а в з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м л я х А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії с т а л и в и с т у п и с е л я н . У с я п е р ш а п о л о в и н а X IX с т . б у л а с п о в н е н а п о с т ій н и м и з іт к н е н н я м и с е ­ л я н і п о м іщ и к ів . Н а й б іл ь ш п о ш и р е н и м и ф о р м а м и п р о т е с т у б у л о п о д а н н я к о л е к ­ т и в н и х с к а р г д о а д м ін іс т р а т и в н и х о р г а н ів т а п о в 'я з а н і з н и м и д о в ­ го л іт н і п р о ц е с и с е л я н с ь к и х г р о м а д з ф е о д а л а м и . Я к п р а в и л о , ц і п р о ­ ц е с и за к ін ч у в а л и с я н а к о р и с т ь п о м іщ и к ів , а л е в х о д і ї х с е л я н и зг у р -

У 3 0 - 4 0 - * рр. масовий антикріпосницький рух охопив Буковину. Бій повстанського загон у селян проти урядових сил.

87


т о в у в а л и с я , у н и х з ’я в л я л и с я м у ж н і в а т а ж к и . П о ш и р е н о ю ф о р м о ю п р о ­ т е с т у л и ш а л и с я в т е ч і с е л я н , я к і о с о б л и в о п о ч а с т іш а л и в ЗО - 4 0 - х р р . А д м ін іс т р а ц ія к р а ю щ о р о к у п у б л ік у в а л а в п р е с і с о т н і о г о л о ш е н ь п р о р о з ш у к в т ік а ч ів , к іл ь к іс т ь я к и х п о с т ій н о зр о с т а л а . П о в с я к д е н н и м я в и щ е м с т а л и п о т р а в и п а н с ь к и х п о с ів ів т а л у к , п о р у б к а л і с і в , р о з п р а в а н а д с іл ь с ь к о ю с т а р ш и н о ю . Н е р ід к о с е л я ­ н и в д а в а л и с я д о п і д п а л ів п о м і щ и ц ь к и х с я д и б , г у р я ч р н ь т а ін ш и х п і д п р и є м с т в . П о ч а с т іш а л и п і д п а л и в 2 0 - 4 0 - х р р . В е д у ч и б о р о т ь ­ б у п р о т и о к р е м и х к р іп о с н и к ів , с е л я н и в о д н о ч а с н е р ід к о в и с т у п а ­ л и і п р о т и у р я д о в о ї а д м ін іс т р а ц ії : в ід м о в л я л и с я с п л а ч у в а т и д е р ­ ж а в н і п о д а т к и , бой к отув ал и рек рутськ і н аб о р и тощ о. П о ш и р е н о ю ф о р м о ю п р о т е с т у б у в п о в с я к д е н н и й о п ір се л я н п р и в ід б у в а н н і ф е о д а л ь н и х п о в и н н о с т е й і ї х н і в ід м о в и в и к о н у в а ­ т и р о з п о р я д ж е н н я а д м ін іс т р а ц ії м а є т к ів . Н е р ід к о п р и х о в а н и й о п ір п е р е р о с т а в у в ід к р и т і в и с т у п и с с л я п с ь к и х г р о м а д , я к і п р и д у ш у ­ в а л и с я в ій с ь к о в о ю с и л о ю . В Г а л и ч и н і с е л я н с ь к і з а в о р у ш е н н я т р а п ­ л я л и с я м а й ж е щ о р іч н о . У 1 8 4 6 р . в о н и н а б у л и х а р а к т е р у п о ­ в с т а н н я . Т о д і у р я д н а п р а в и в к а р а л ь н і в ій с ь к о в і з а г о н и б іл ь ш я к у 1 0 0 с іл . П о м іщ и ц ь к і м а є т к и б у л о в з я т о п ід о х о р о н у . В с е ц е с в і д ч и л о п р о н е с т р и м н е п р а г н е н н я г а л и ц ь к и х с е л я н п о л іп ш и т и с в о є с т а н о в и щ е , з в іл ь н и т и с я в ід к р іп а ц т в а . В Б у к о в и н і в 1 8 3 8 р . с е л я н с ь к і з а в о р у ш е н н я о х о п и л и м а й ж е в есь к р а й . К р іп а к и ц і л и м и г р о м а д а м и в ід м о в л я л и с я в и к о н у в а т и н а в ’я ­ з а н і їм п о м іщ и к а м и у г о д и , в я к и х іш л о с я п р о з б іл ь ш е н н я с е л я н с ь ­ к и х п о в и н н о с т е й . Л и ш е з д о п о м о г о ю в ій с ь к о в о ї с и л и у р я д у в д а л о с я п р и д у ш и т и ц і ви ступ и . Н ові м а со в і за в о р у ш ен н я сп а л а х н у л и у 1 8 4 3 1 8 4 4 р р . С е р е д с е л я н з 'я в и в с я л і д е р - Л у к ’я н К о б и л и ц я ( б л . 1 8 1 2 1 8 5 1 ) . К е р о в а н і н и м ж и т е л і 2 2 б у к о в и н с ь к и х с і л з а х о п и л и л іс и й п а с о в и с ь к а , в ід м о в и л и с я в ід п о в и н н о с т е й , в и г н а л и ч и н о в н и к ів і в с т а ­ н о в и л и с а м о у п р а в л і н н я . Я к і у п о п е р е д н іх в и п а д к а х , п р о т и с е л я н з а с т о с у в а л и в ій с ь к о в у с и л у . К іл ь к а с о т е н ь с е л я н , в ї х н ь о м у ч и с л і К о б и л и ц я , б у л и :«яярртп~овяні, п о к а р а н і к и я м и і р із к п м и .

2. Рух оприш ків П е р е л іч е н і ф о р м и п р о т е с т у с е л я н б у л и п о ш и р е н і у в с ій З а х ід н ій У к р а їн і . Н а П р и к а р п а т т і в г ір с ь к и х о к р у г а х в о н и д о п о в н ю в а л и ­ с я т р а д и ц ій н о ю ф о р м о ю в ід к р и т о ї з б р о й н о ї б о р о т ь б и - р у х о м о п р и ш к ів . Ц е й р у х м а в б а г а т о с п іл ь н о г о з д і я м и н а П о д і л л і У с т и ­ м а К а р м е л ю к а , і м ’я я к о г о б у л о в і д о м е г а л и ц ь к о м у с е л я н с т в у . Н ев ел и к і загон и н ап адал и н а п ан сь к і дв ор и та д ер ж а в н і м аєтк и , в ід б и р а л и а б о з н и щ у в а л и м а й н о , р у й н у в а л и п о м іщ и ц ь к і с а д и б и , р о з п р а в л я л и с я з а д м ін іс т р а ц іє ю . Н а п а д а л и о п р и ш к и т а к о ж на к о р ч м а р ів і у с і х і н ш и х , х т о м а в г р о ш і. О с о б л и в о г о р о з м а х у р у х о п р и ш к ів н а б у в у 1 8 1 0 - 1 8 2 5 р р . Н а й б іл ь ш у п о п у л я р н іс т ь с е р е д

88


в а т а ж к ів о и р и ш к ів м а в М и р о н Ш т о л ю к . Л и ш е у 1 8 3 0 р . й о г о з а г ін все ж р о зг р о м и л и , а Ш тол ю к а ст р а т и л и . Д л я п р и д у ш е н н я р у х у о п р и ш к ів а в с т р ій с ь к и й у р я д з а п р о в а д и в п о л ь о в і с у д и , в и к о р и с т о в у в а в в ій с ь к о , з а г о н и т а к з в а н и х г ір с ь к и х с т р іл ь ц ів , п р и к о р д о н н у в а р т у , о х о р о н у с о л е в а р е н ь , т ю т ю н о в и х с к л а д ів т о щ о . В с е ц е п р и з в е л о д о п о с т у п о в о г о о с л а б л е н н я р у х у у 3 0 - х р р ., х о ч о к р е м і в и с т у п и т р и в а л и м а й ж е д о 1 8 4 8 р.

3. «Холерні бунти» в Зак ар п атті у 1831 р. та їх наслідки П р и в о д о м д л я м асо в о го в и с т у п у з а к а р п а т с ь к и х с е л я н у 1 8 3 1 р . с т а ­ л и о б м е ж е н н я (к а р а н т и н и , о з б р о є н і к о р д о н и н а д о р о г а х , з а б о р о н и п е ­ р е с у в а н н я ), в в е д е н і у з в 'я з к у з е п ід е м іє ю х о л е р и . Л л є п о в с т а л і с е л я н и в и с т у п и л и п р и ц ь о м у в з а г а л і п р о т и в с іє ї с и с т е м и іс н у ю ч и х з е м е л ь н и х в ід н о с и н . П ід в п л и в о м ц и х з а в о р у ш е н ь у г о р с ь к и й у р я д м у с и в д е щ о з м ін и т и в с т а н о в и щ і с е л я н ст в а : з а к о н 1 8 3 6 р. с к а с у в а в ч а с т и н у ’д р у г о ­ р я д н и х н а т у р а л ь н и х п о в и н н о с т е й . Д е я к і ін ш і п о в и н н о с т і с е л я н и м о г ­ л и , з а з г о д о ю п о м іщ и к а , в и к у п и т и т и м ч а с о в о а б о н а з а в ж д и . С е л я н а м н а д а в а л о с я п р а в о п е р е х о д у в ід о д н о г о п о м іщ и к а д о ін ш о г о п р и у м о в і в и к о н а н н я в с іх п о в и н н о с т е й , с п л а т и п о д а т к ів і б о р г ів . Т р о х и б у л и о б ­ м е ж е н і п р а в а п о м іщ и к а в с п р а в і с у д о ч и н с т в а щ о д о с е л я н й с к а с о в а н о й о г о п р а в о ф із и ч н о к а р а т и с е л я н . О д н а к з б е р і г а л и с я в с і н а й т я ж ч і п о в и н н о с т і й р а з о м з т и м п ід т в е р д ж у в а л о с я п р а в о п о м іщ и к ів н а в о л о ­ д ін н я з е м л я м и .

Висновки т а узагальнення Я к і в Н а д д н іп р я н щ и н і, у З а х і д н ій У к р а їн і п е р ш а п о л о в и н а X I X с т . б у л а н а п о в н е н а с е л я н с ь к и м и п р о т е с т а м и , я к і н а б у в а л и р із н и х ф о р м : в ід письм ови х ск арг на с в о їх п о м іщ и к ів до втеч 1 збр ой н ої боротьби. У с е г о в о р и л о п р о т е , щ о к р і п о с н и ц т в о в З а х і д н і й У к р а їн і в і д ж и л о с в і й в і к . С п р о б и й о г о з б е р е ж е н н я н а ш т о в х у в а л и с ь на в с е н а р о д н и й о п ір .

Перевірте себе 1. П е р е р а х у й т е ф о р м и а н т и к р і п о с н и ц ь к о ї б о р о т ь б и н а з а х і д н о ук р а їн ськ и х зем ля х. . * 2. Х т о т а к і о п р и ш к и - н а р о д н і г е р о ї ч и к р и м і н а л ь н і з л о ч и н ц і ? 3. Д а й т е в і р н у відповідь. Л у к ’я н К оби ли ц я о ч ол и в сел я н сь к і в и с т у п и в: а ) Г а л и ч и н і; б ) Б ук о ви н і; в ) на З а к а р п а т т і. 4. Коли і д е в ід б у л и с я « хол ерн і б у н т и » ?

89


Д окум енти т а м атеріали 1. З п р о т о к о п у д о п и т у Л у к ’я н а К о б и л и ц і Щ о ж стосується під б ур ю в а н н я тутеш ніх гір с ь к и х підданих, ...т о й о го тр е ­ ба 6 приписати... голо вни м чином Л ук’я н о в і К об и л и ц і, який пош ирив м іж підда­ ни м и ід е ю , щ о в они вільні й мусять в ід іб р а ти у д ід и ч ів ліси. Для об грунтуван­ н я ц ь о го тв е р д ж е н н я о п оо ід а о К о б и л и ц я під д а н и м , щ о в ій має цісарський патент (указ. - А в т.), д р уко в а н и й зол оти м и буквам и, який забезпечує насе­ л е н н ю Р усь ко -К и м п о л ун зь ко ї о к р у ги ц і с в о б о д и . А л е п ід час д е та л ьн о го д о ­ питу в ін ска за в , щ о не мав та ко го патенту, щ о він тіл ьки купив к н и ж ку про права і по ви н н о сті гір с ь к и х п д ц а н и х , я ка м ала по зол оче ну печатку, й через що він пр и й ш о в д о д у м к и , щ о вена писана зол оти м и буквами. З ц ь о го патенту він сказа в зр о б и ти б а га то ко п ій дл я туте ш н іх під д ани х. Коли й о го бул о допитано після ареш ту і об в и н ув а че н о в б унта рстві, то виявилося, щ о ця к н и ж ка , я к о ї не зн а й д е н о в н ь о го , є не щ о ін.ие, як т в ір кам ера л ь но го радника Д р д а ц ько го п р о патенти панщ и н и в Галичині й Б уко ви н і, щ о до ве д е но ко п ією патентів про к р іп а ц тв о дл я Б уко ви н и , я к у зи б р а н о з -п о м іж цих паперів і д о д а н о д о ц ь о го за № 13, і на яко м у навіть бул а зазначена 207 сто р ін ка вищ езгаданого твору.

Джерело: Селянський рух на Буковині в 40-х роках XIX століття: Збірник докумен ів. - К., 1949. - С. 158.

З ап и т ан н я і завдан н я 1. Щ о в и з н а є т е п р о Л а к ' я п а К о б и л и ц ю ? 2. Ч о м у к е р і в н и к и с е л я н с ь к и х в и с т у п і в т и х ч а с і в ч а с т о ( я к у д а * чом у в и п а д к у К обилиця) т вердили, що м аю т ь докум ен т и, які п ід т в е р д ж у ю т ь , що сел я н и зв іл ь н е н і, а л е ц е п о м іщ и к и в ід них приховую т ь?

З ап ам ’ятай те дати 1 8 1 0 — 1 8 1 5 , 1 8 3 1 - «хол ерні бунти* в Закарпатті. 1 8 4 3 - 1 8 4 4 - повстання селян Б уковини п ід проводом Л у к ’яна К обилиці. 1К4І» - сел я н сь к і повстання в Г аличині.

Словник терм інів Д ід и ч і - п о м іщ и к и .


§ 14. У к р а їн с ь к е н а ц іо н а л ь н е в ід р о д ж е н н я в західноукраїнських зем л я х н ап р и кін ц і X V III — в п ер ш ій п о л о в и н і X IX ст. З г а д а й т е : І. К оли почалося і о чом у прояви лося у к р а їн с ь к е н а ц і о н а л ь н е в ід р о д ж е н н я в Н а д д н і п р я н щ и н і ? 2 . Щ о т а к е у к ­ р а ї н с ь к а н а ц і о н а л ь н а і д е я ? 3. З а я к и х о б с т а в и н в и н и к л а У к ­ р а їн с ь к а гр е к а -к а т о л и ц ь к а ц е р к в а ? 4. Щ о в и п а м 'я т а є т е з ви вчен ого у м и н у л о м у році про єв р о п е й с ь к е П р о світ н и ц т во . Я к і в Н а д д н іп р я н іц ш і, ім п е р с ь к и й г н іт н а з а х ід н о у к р а їн ­ с ь к и х з е м л я х в и к л и к а в о п ір у к р а їн ц ів , я к і р о з г о р н у л и б о ­ р о т ь б у з а з б е р е ж е н н я с в о є ї с а м о б у т н о с т і, з а с в о ї н а ц іо н а л ь н і п р а в а . П е р ш а п о л о в и н а X I X с т . с т а л а п о ч а т к о м н а ц іо н а л ь ­ н о г о в ід р о д ж е н н я на з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х .

1. Пробудження національного ж иття. Пош ирення національної ідеї в середовищ і греко-католицьких свящ еників Р е ф о р м и М а р ії-Т е р с з ії і Й о с и ф а II с т в о р и л и п е р е д у м о в и д л я к у л ь ­ т у р н о г о в ід р о д ж е н н я в З а х і д н і й У к р а їн і . В к р а ї з б іл ь ш и л а с я ч и ­ сел ь н іс т ь у к р а їн с ь к о ї ін т е л іг е н ц ії, я к а в с е ч а с т іш е з а д у м у в а л а с я н а д с т а н о в и щ е м н а р о д у , й о г о м и н у л и м , с у ч а с н и м і м а й б у т н ім . Л л є н а с т у п п и к и ім п е р а т о р ів -р е ф о р м а т о р ів Л е о п о л ь д II і Ф р а н ц II п іш л и ш л я х о м р е а к ц ії н е л и ш е у с е л я н с ь к о м у п и т а н н і, а і у к у л ь ту р н о о с в іт н ій с ф е р і. У 1 8 0 5 р . п о ч а т к о в і ш к о л и б у л и п о с т а в л е н і п ід к о н т ­ р о л ь р и м с ь к о -к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и . Р у с ь к и й ін с т и т у т п р и Л ь в ів с ь к о ­ м у у н ів е р с и т е т і в 1 8 0 9 р. б у л о з а к р и т о . У 1 8 1 2 р . в л а д а с к а с у в а л а о б о в ’я з к о в іс т ь о с в іт и . В н а с л ід о к ц ь о г о р іш е н н я к іл ь к іс т ь д іт е й у ш к о ­ л а х р із к о з м е н ш и л а с я . З д а в а л о с я , щ о н а д а в с т р ій с ь к и м и т е р и т о р ія ­ м и У к р а їн и з н о в у о п у с т и т ь с я м о р о к н е п и с ь м е н н о с т і і н е в іг л а с т в а , щ о з а х ід н і у к р а їн ц і о п и н и л и с я в г ір ш и х у м о в а х , н і ж ї х н а д д н іп р я н с ь к і б р а т и . А д ж е п ід р о с ій с ь к а У к р а їн а щ е п а м ’я т а л а п р о Г е т ь м а н щ и н у і З а п о р о зь к у С іч , м а л а т р а д и ц ії с а м о с т ій н о г о і а в т о н о м н о г о ж и т т я , я к і н а п о ч а т к у X I X с т . щ е о с т а т о ч н о н е в и в іт р и л и с я . Н іч о г о ц ь о г о н е б у л о в З а х ід н ій У к р а їн і. О д н а к у З а х і д н і й У к р а їн і б у л и с в о ї п е р е в а г и , я к и х н е б у л о н а Н а д д н іп р я н щ и н і . В н а с л і д о к і м п е р а т о р с ь к и х р е ф о р м т у т в и р о с ­ л а с у с п іл ь н а в е р с т в а , я к а в и я в и л а с я у з м о з і н е л и ш е о с л а б и т и н е г а т и в н і н а с л ід к и р е а к ц і ї, а й о ч о л и т и н а ц і о н а л ь н е в і д р о д ж е н ­ н я в к р а ї. Н е ю с т а л и г р е к о -к а т о л и ц ь к і с в я щ е н и к и , р о л ь я к и х н а п р и к ін ц і X V I I I — н а п о ч а т к у X I X с т . ш в и д к о з р о с т а л а і я к і с т а л и н о с ія м и у к р а їн с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї ід е ї в З а х і д н і й У к р а їн і . 91


О д н а з г о л о в н и х в ід м ін н о с т е й м і ж г р е к о -к а т о л и ц ь к н м і р и м с ь к о к а т о л и ц ь к и м о б р я д а м и п о л я г а л а у т о м у , щ о г р е к о -к а т о л и ц ь к и м с в я ­ щ е н и к а м д о з в о л я л о с я о д р у ж у в а т и с я . Я к п р а в и л о , с и н и н а с л ід у в а ­ л и б а т ь к ів , п е р е й м а л и п р о ф е с ію с в я щ е н и к ів . Т о м у с в я щ е н и ц ь к и й с т а н м а в х а р а к т е р , п о д іб н и й д о ш л я х е т с ь к о г о ч и д в о р я н с ь к о г о . Ц я о б с т а в и н а м а л а в е л и к е з н а ч е н н я д л я з б е р е ж е н н я т р а д и ц ій з а х і д н о ­ у к р а ї н с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї е л іт и . С ім 'ї с в я щ е н и к ів б у л и о д н и м і з г о ­ л о в н и х д ж е р е л п о с т а ч а н н я к а д р ів д л я н а ц іо н а л ь н о г о р у х у . К р ім т о г о , г р е к о - к а т о л и ц ь к е д у х о в е н с т в о п і д т р и м у в а л о т і с н і з в ’я з к и з п р о с т и м н а р о д о м . З а ч а с ів Р е ч і П о с п о л и т о ї ц е р к в а , я к а ж о р с т о к о у т и с к у в а л а с ь , в т р а т и л а з а м о ж н іш і в ер ст в и і п о с у т і п е р е т в о р и л а с я н а « с е л я н с ь к у * ц е р к в у . Г р е к о -к а т о л и ц ь к і с в я щ е н и к и б у л и п о в 'я з а н і з с іл ь с ь к и м о т о ч е н н я м т и с я ч а м и н и ­ т о к . їх н і д іт и н е р ід к о о д р у ж у в а л и с я з д р іб н и м и ш л я х т и ч а м и а б о ш л я х т я н к а м и ч и н а в іт ь п р о с т о з с іл ь с ь к и м и д ів ч а т а м и т а п а р у б к а м и . « Х л о п і п а н » , я к к а з а л и п о л я к и , т р и м а л и с я р азом і с п іл ь н о п е р е ж и в а л а в с і л и х о л іт т я п о л ь с ь к и х з н у щ а н ь . Г р е­ к о -к а т о л и ц ь к е д у х о в е н с т в о д а л о л ю д е й , я к і с т а л и в о б о р о н і п р а в а у к р а їн с ь к о г о н а р о д у з д о б у в а т и о с в іт у р ід н о ю м о в о ю й у р ід н ій ш к о л і. В о н о с г а л о н о с іє м у к р а їн с ь к о ї н а ц іо н а л ь н о ї ід е ї в З а х і д н ій У к р а їн і.

2. П ош ирення ідей П росвітництва Н а ц іо н а л ь н е в ід р о д ж е н н я у к р а ї н ц ів п о ч и н а л о с я в у м о в а х в п л и ­ в у н а к р а й є в р о п е й с ь к о г о П р о с в іт н и ц т в а , я к е х о ч а й з д е я к и м з а п із н е н н я м , а л е н а п о ч а т к у X I X с т . п р и й ш л о в Г а л и ч и н у . О се­ р е д к о м п е р ш о ї х в и л і в ід р о д ж е н н я с т а в П е р е м и ш л ь . Т а м п ід пок р ов и тел ь ств ом п ер ем и ш л ь сь к я о го єп и с к о п а М и хай л а Л еви ц ьк о г о ( 1 7 7 4 - 1 8 5 8 ) з іб р а в с я г у р т п а т р іо т и ч н о н а л а ш т о в а н и х г р е к о к а т о л и ц ь к и х с в я щ е н и к ів : Ів а н М о г н л ь н и ц ь к и й ( 1 7 7 7 - 1 8 3 1 ) , Й оси п Л ев и ц ь к и й (1 8 0 1 -1 8 6 0 ), Й оси п Л ози н сь к и й (1 8 0 7 -1 8 8 9 ), Ів а н Л а в р ів с ь к и й (1 7 7 3 - 1 8 4 б ) т а ін ш і. В о н и р о з г о р н у л и (ю р оть Ь у за в п р о в а д ж е н н я у к р а їн с ь к о ї м о в и в с и с т е м у п о ч а т к о в о ї о с в іт и і р о з ­ ш и р е н н я м е р е ж і п о ч а т к о в и х ш к і л . З а ін іц і а т и в о ю Л е в и ц ь к о г о , п о ­ м іч н и к є п и с к о п а у ш к іл ь н и х с п р а в а х М о г и л ь н н ц ь к и й у 1 8 1 6 р . у П е ­ р е м и ш л і з а с н у в а в п е р ш е п р о с в іт н и ц ь к е т о в а р и с т в о г р е к о -к а т о л и ц ь к и х с в я щ е н и к ів . П о р я д з ін ш и м , в о н о с т а в и л о с в о їм з а в д а н н я м у д о с ­ к о н а л е н н я у к р а їн с ь к о ї м о в и , д р у к у в а н н я н е ю р із н о м а н іт н и х б р о ш у р д л я н а р о д у . Т о в а р и ст в о в и д а л о д е к іл ь к а п ід р у ч н и к ів , у т о м у ч и сл і п е р ш і г р а м а т и к и у к р а їн с ь к о ї м о в и . З а в д я к и з у с и л л я м ч л е н ів т о в а ­ р и с т в а у к р а ї п р о т я г о м 1 5 р о к ів в ід к р и л и б л и з ь к о 4 0 0 ш к іл . У 3 0 -т і р р . ц е н т р у к р а їн с ь к о г о в ід р о д ж е н н я в Г а л и ч и н і п е р е ­ м іс т и в с я д о Л ь в о в а .

92


3. «Руська трійця» П е р е л о м н о ю п о д іє ю в іс т о р ії н а ц іо н а л ь ­ н о г о в ід р о д ж е н н я с т а л а д ія л ь н іс т ь « Р у с ь ­ к о ї т р ій ц і» , д о я к о ї н а л е ж а л и м о л о д і с т у ­ д е н т и б о г о с л о в 'я М а р к ія н Ш а ш к е в и ч ( 1 8 1 1 1 8 4 3 ) , Ів а и В а г и л е в и ч ( 1 8 1 1 1 8 6 6 ) і Я к ів Г о л о в а ц ь к и й ( 1 8 1 4 - 1 8 8 8 ) . Г о л о в ­ н о ю п о с т а т т ю б у в у ц ій г р у п і Ш а ш к е в и ч . С и н с іл ь с ь к о г о с в я щ е н и к а в ін з р іс в г у щ і у к р а їн с ь к о г о н а р о д у й б у в д о б р е о б із н а н и й з й о г о с т а н о в и щ е м , р о з у м ів й о г о п о т р е б и . П ер ед м о л о д и м Ш аш к еви чем п о ст а ­ л о п и т а н н я : ч о м у о с в іч е н і у к р а їн ц і н е х ­ Національне відродження на західноукраїнських землях тую ть м овою народу, чом у ї ї сор ом л ять ­ розпочалося з діяльності ся ? С ам е то д і до й ого рук п отрап и л и «Руської трійці», очолюва­ « Е н е їд а * К о т л я р е в с ь к о г о т а з б і р н и к « У к ­ н о ї М аркіяном Шашкевичем. р а їн с ь к і н а р о д н і п іс н і* М а к с и м о в и ч а . В ін с п р и й н я в к р а с у у к р а їн с ь к о ї м о в и і п о ч а в (Уверху — М. Шашкевич, унизу зліва направо — І. Ва­ сам п и сати н ею . Н а д р у го м у р оц і н ав ч ан ­ гилевич та Я. Головацький) н я Ш аш к еви ч зап р и ятел ю вав з В аги лев и ч ем та Г о л о в а ц ь к и м . В они ч и т а л и й о б ­ г о в о р ю в а л и п р о ч и т а н е , д и с к у т у в а л и й з а в ж д и г о в о р и л и л и ш е у к р а ї­ н с ь к о ю м о в о ю . С а м е з а ц е їх с н о л ь щ е н і т о в а р и ш і н а з в а л и « Р у с ь к о ю т р ій ц е ю » . Щ о б д о в е с т и , щ о у к р а їн с ь к о ю м о в о ю м о ж н а в и с л о в л ю в а т и н а в іт ь ф іл о с о ф с ь к і т а р е л іг ій н і і д е ї , Ш а ш к е в и ч в 1 8 3 6 р . в и г о л о с и в п е р ш у у к р а їн с ь к у п р о м о в у в м у з е ї с е м ін а р ії п е р е д д у х о в н о ю в л а д о ю і з а п р о ш е н и м и г іс т ь м и . Д о т о го ч а с у т а к і п р о м о в и в и г о л о ш у в а л и т іл ь к и п о л ь с ь к о ю , н ім е ц ь к о ю а б о л а т и н с ь к о ю м о в а м и . Ц е с п о д о б а л о с я в с ім с е м ін а р и с т а м , і в ід т о г о ч а с у д е я к і з н и х с т а л и р о з м о в л я т и у к р а їн с ь ­ к о ю м о в о ю . В и с м ію ю ч и т и х , х т о н а з и в а в р ід н у м о в у х о л о п с ь к о ю , Ш а ш к е в и ч у в ір ш і « Р ід н а м о в а * п и с а в : Р усь ка мати нас р о д и л а , Р усь ка м а ти на с п о ви л а , Р усь ка м а ти на с л ю б и л а , Ч о м у ж м о ва ї ї не м и л а? Ч ом с я н е ю с т и д и т и с ь м а єш ? Ч ом ч у ж у ю п о л ю б л я є ш ?

Ш а ш к е в и ч , В а г и л е в и ч . Г о л о в а ц ь к и й у 1 8 3 4 р . о б ’є д н а л и н а в к о л о с е б е 2 0 м о л о д и х л ю д е й , м а й ж е в и к л ю ч н о с е м ін а р и с т ів т а м о л о д и х с в я ­ щ е н и к ів ( л и ш е д в о є м а л и с в іт с ь к у п р о ф е с ію ). Ч л е н и г у р т к а , н а я к и й п о ш и р ю в а л а с я н а з в а « Р у с ь к а т р ій ц я * , п ід г о т у в а л и д о д р у к у з б ір к у п о е з ій н а р о д н о ю м о в о ю , у я к ій в и р а з н о п р о з в у ч а в з а к л и к д о є д н а н н я н а р о д н и х с и л , д о н а ц іо н а л ь н о г о п р о б у д ж е н н я . З б і р к у н е п р о п у с т и л а ц е п з у р а . А в с т р ій с ь к а в л а д а п о б о ю в а л а с ь , щ о в и х ід ї ї у к р а їн с ь к о ю м о в о ю п р и зв ед е д о за р о д ж е н н я у Г а л и ч и н і у к р а їн с ь к о г о р у х у , я к и й м о ж е б у т и с п р я м о в а н и й п р о т и ім п е р ії Г а б с б у р г ів . 93


4. А л ьм ан ах «Р усалка Дністрова» У 1 8 3 7 р . с т а р а н н и м и Я к о п а Г о л о в а ц ь к о г о з б ір к у ( а л ь м а н а х ) п ід н а з в о ю « Р у с а л к а Д н іс т р о в а » в д а л о с я в и д а т и у Б у д а п е ш т і. В а л ь м а н а сі б у л и в м іщ е н і н а р о д н і п іс н і, д у м и , п е р е к а з и , іс т о р и ч н і д о к у м е н т и , щ о р о з к р и в а л и г е р о їч н е м и н у л е , з а н я т т я і п о б у т , к у л ь т у р у у к р а їн с ь к о г о н а р о д у . Ц і м а т е р іа л и , а т а к о ж п у б л іц и с т и ч н і с т а т т і з в е л и ч у в а л и б о ­ р о т ь б у у к р а їн с ь к о г о н а р о д у за с в о є в и зв о л ен н я , о п о е т и з о в у в а л и н а ц іо н а л ь н и х г е р о їв , п р о г о л о ­ Р \ САЛКА ш у в а л и н е о б х ід н іс т ь в о з з ’є д н а н н я в с іх у к р а їн сь ­ к и х з е м е л ь . В и х ід « Р у с а л к и Д н іс т р о в о ї* був Д Н ІС Т Р О В А Я с в о є р ід н и м в и к л и к о м д е м о к р а т и ч н о ї м о л о д і д е р ­ ж а в н ій р е а к ц і ї, п р о т е с т о м п р о т и д е н а ц іо н а л і­ з а ц ії і р о з ’є д н а н н я у к р а їн с ь к и х з е м е л ь . П о с у т і, а л ь м а н а х с т а в п о л іт и ч н и м м а н іф е с т о м у к р а ї­ ж н с ь к о г о н а ц іо н а л ь н о г о р у х у . Т о м у н е д и в н о , щ о в л а с т і в о р о ж е з у с т р іл и « Р у с а л к у Д н іс т р о в у » , к о н ф іс к у в а л и й з н и щ и л и м а й ж е у в е с ь т и р а ж [к р ім 2 5 0 п р и м ір н и к ів ) , а й о г о а в т о р ів п р и т я гП. м « І • •* л и д о с у д о в о ї в ід п о в ід а л ь н о с т і й т р и в а л и й час п е р е с л ід у в а л и . Титульна сторінка П і с л я р о з п р а в и н а д « Р у с ь к о ю т р ій ц е ю * «Русалки Дністрової». д а л ь ш и й п о с т у п н а ц іо н а л ь н о г о в і д р о д ж е н ­ ня д е щ о п р и зу п и н и в ся , а л е н ев дов зі отрим ав н о в и й ім п у л ь с д л я р о з в и т к у п і д ч а с р е в о л ю ц ії 1 8 4 8 - 1 8 4 9 рр.

Висновки та узагальнення К у л ь т у р н о -о с в іт н і п р о ц е с и в З а х ід н ій У к р а їн і н а п р и к ін ц і X V III - д о к ін ц я 4 0 - х р р . X I X с т . в в ій ш л и в іс т о р ію я к п е р ш а х в и л я н а ц іо н а л ь н о г о в ід р о д ж е н н я н а з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х . Й о м у с п р и я л и р еф о р м и М а р ії-Т е р е з ії і Й о с и ф а П. Н а ч о л і в ід р о д ж е н н я с т а л о гр е к о -к а т о л и ц ь к е д у х о в е н с т в о - є д и н а о с в іч е н а с о ц іа л ь н а г р у п а у к р а їн ц ів , щ о н е б у л а з д е ­ н а ц іо н а л із о в а н а . С а м е ь о н о б у л о Ііо с іс м у к р а їн с ь к о ї н а ц іо н а л ь н о ї ід е ї на з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х . З с е р е д о в и щ а г р е к о -к а т о л и ц ь к о г о д у х о в е н с т в а в и й ш л и М арк ія н Ш а ш к е в и ч , І в а н В а г и л е в и ч і Я к і в Г о л о в а ц ь к и й , я к і з к ін ц я 1 8 2 0 - х р р . р о з п о ч а л и на з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х н а ц іо н а л ь ­ н о - п р о с в і т н и ц ь к у д ія л ь н іс т ь . Ц і в и д а т н і н а ц і о н а л ь н і д і я ч і у в і й ­ ш л и в іс т о р і ю я к « Р у с ь к а т р і й ц я » . Н е п е р е с іч н о ю п о д і є ю в іс т о р ії н а ц іо н а л ь н о г о в ід р о д ж е н н я б у л о в и д а н н я а л ь м а н а х у « Р у с а л к а Д н іс т р о в а » . Н а п и са н а ж и в о ю н а р о д н о ю м о в о ю , в о н а д о в е л а , щ о м і ж з а х і д н и м и у к р а ї н ц я м и і у к р а ї н ц я м и Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї н е ­ м а є іс т о т н и х в і д м ін н о с т е й , щ о в о н и є є д и н и й н а р о д . П о я в а « Р у с а л к и Д н іс т р о в о ї* с т а л а в а ж л и в о ю в іх о ю в у к р а ї н ­ с ь к о м у н а ц іо н а л ь н о м у в і д р о д ж е н н і в З а х і д н і й У к р а їн і , н а ц іо н а л ь ­ н о - в и з в о л ь н о м у р у с і в ц іл о м у .

94


Перевірте себе 1. Ч и м п о я с н ю є т ь с я а к т и в н а у ч а с т ь у п о ш и р е н н і у к р а ї н с ь к о ї н а ц іо н а л ь н о ї ід е ї г р е г о к а т о л и ц ь к и х с в я щ е н и к ів? 2. Щ о в а м в і д о м о п р о п о ш и р е н н я в З а х і д н і й У к р а ї н і і д е й П р о ­ с в іт н и ц т в а ? 3. Р о з к а ж і т ь п р о д і я л ь н і с т ь п р о с в і т н и ц ь к о г о т о в а р и с т в а у П ерем и ш лі. 4 . Р о з к а ж і т ь п р о д і я л ь н і с т ь «Р у с ь к о ї т р і й ц і» . 5. Я к а р о л ь в н а ц і о н а л ь н о м у в і д р о д ж е н н і н а л е ж а л а М а р к і я н у Ш аи ікеви ч у? 6 . Д а й т е в і р н у в ід п о в ід ь . А л ь м а н а х « Р у с а л к а Д н і с т р о в а » б у л о в и д а н о у: а ) 1 8 3 2 р .; б ) 1 8 3 7 р . ; в ) 1 8 4 2 р . * 7 . Ч ом у п о я ва « Р уса л н и Д н іс т р о в о ї» с т а л а ва ж л и во ю віх о ю в у к р а їн с ь к о м у н а ц іо н а л ь н о м у від р о д ж ен н і, н а ц іо н а л ьн о в и з в о л ь н о м у р у сі?

Документи т а м атеріали 1. С у ч а с н и й у к р а їн с ь к и й іс т о р и к Я р о с л а в Г р и ц а к п р о р о л ь г р е к о -к а т о л и ц ь к о г о д у х о в е н с т в а у визвольном у русі Галичини П о р ів н я н н я н а ц іо н а л ь н и х р у х ів та к з в а н и х н е іс т о р и ч н и х н а р о д ів Є в р о ­ пи п о к а з у є , щ о п р о в ід н у а о л ь н а р із н и х с т а н а х з а в ж д и в ід іг р а ю т ь ті к л а с и , я к і, з б е р іг ш и с в о ю е т н іч н у ід е н т и ч н іс т ь , м али н а й в и щ и й ст а т у с у с о ц іа л ь н ій іє р а р х ії д а н о ї е т н іч н о ї гр у п и і н а й к р а щ і м о ж л и в о с т і д л я впл иву на н а й б іл ь ш у к іл ь к іс т ь м іс ц е в о го н а с е л е н н я д а н о ї е т н іч н о ї г р у п и . Г р е к о -к а т о л и ц ь к е д у х о в е н с т в о ід е а л ь н о п ід х о д и л о д о ц и х к р и т е р іїв .\3 о д ­ н о го б о к у , в о н о н е з а с и м іл ю в а л о с я і з б е р е г л о с в о ю е т н іч н у о к р е м іс т ь , з д р у г о г о , я в л я л о с о б о ю є д и н у е л іт у р у с ь к о г о с у с п іл ь с т в а . Й о го п а т р іо ­ т и з м мав р е л ігій н и й х а р а к т е р . В ір о с п о в ід а н н я с л у г у в а л о н а д ій н и м і п р о ­ стим с п о с о б о м с а м о ід е н ти ч н о с ті р у с ь к о г о н а се л е н н я , о с к іл ь к и ін ш і е тн ічн і г р у п и - п о л я к и , м а д я р и , н ім ц і - н а л е ж а л и п е р е в а ж н о (у п о л ь с ь к о м у в и п а д к у в и к л ю ч н о ) д о р и гл з -к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и . ...П р и нал е ж ність д о с х ід н о го о б р я д у успа дко вувал ась - гр е ко -ка то л и ки не м о гл и хрестити с в о ю дитину у л ати нсько м у о б р я д і. Т о м у р е л ігій н а ід е н ­ тичність збер іга л ася н а віть при м о вн ій і кул ьтур н ій а си м іл я ц ії. Джерело: Грицан Я. Нарис історії України. Формування модерної Української нації XIX - XX століття. - К.: Генеза, 1996. - С. 45.

З а в д а н н я і запитаним 1. О х а р а к т е р и з у й т е о б с т а в и н и , я к і с п р и я л и п е р е т в о р е н н ю г р еко-к а т о л и ц ь к и х с в я щ е н и к і в в р у ш і й н у с и л у н а ц іо н а л ь н о г о відр од ж ен н я . * 2 . Чому п равославне д уховен ст во Н а д д н іп р я н щ и н и н е м огл о від ігр а ­ т и п одіб н о ї ролі? 95


2.

З п о е з ій М а р к ія н а Ш а ш к е в и ч а . Д ум а . (У р и в к и )

А ж м и л о згадати, як то серце б ’ється. К о л и з У к р а їн и руська пісенька В к о л о сер ця в’ється.

Як кол о милого дівка русчвонька... С ю ніч степам и гул яв я; Н а гул явш и сь д о в о л і, по м огилі л я га в я. Б уц ім то сп о ч и ти , а то підслухати. Я к та стар а б ув ал ьщ и на буд е розм овляти: П р о д а вн і л іта , п р о д а вн і часи. Я к сл ава гул ял а світом во<руги П р о р у с ь к и х б атьків, б о я р ів , кня зів. П р о гетьм анів, коза ків. І стане повідати зра зу та к м ило, С ти ха й величаво, м ов над м орем цвіла Ц в іт-д о л я л ю б е н ь ко ; п о ™ го л о сн іш е З а сто гн е, заплаче, щ о р а з т о сум ніш е, С ум ніш е, стр а ш н іш е , гукне, засковиче, С п ід м о ги л, каза в-б и сь, стар их л ю д е й кличе. Щ о б поспитати п р о спис, п р о ш аб лю ку, Щ о б р о звід а ти п р о о р д у каню ку: Я к русь ки м тіл о м згодувалась. Я к русь ки м крівл ем напоіьалась, Як р у с ь к а ш а б л ю к а все ї ї вітала Як кривим зуб о м се р ц е добувала, В пущ і в и гід н е н ь к о на нічліг стелила, В воду п ід м о ги л у спа ти к.іадовила. Джерело: Антслогія української поезії: В 4 т. - К., 1957. Т. 1. - С. 175 - 176.

З ав д ан н я і зап и тан н я 1.

Н а о с н о в і у р и в к а з д у м и с к л а д і т ь р о з п о в і д ь п р о т е . щ о в іс т о р и ч ­ н о м у м и н у л о м у У країн и п р и в а б л ю в а л о М а р к ія н а Ш аш кевича.

З ап ам ’ятай те дати 1 8 1 6 - засн ув ан н я в П ер ем и ш л і пер ш ого на за х ід н о у к р а їн сь к и х зем лях просвітницького тогяриства. 1 8 3 4 - 18 3 7 - дія л ьн ість у Львові просвітницького гуртка «Руська трійця*. 1 8 3 7 - ви дання «Р уськ ою тр ій ц ею » ал ь м а н а х у «Р усалка Д ністрова».

С ловник терм інів Д у х о їш а вл ада — церковна влада. Ц е н з у р а - н агл я д за др ук о в а н и м и ви дан н ям и а м етою н едоп ущ ен н я п у б л і­

к а ц ії н е б а ж а н о ї, з точки з о р у д а н о ї д е р ж а в и , ін ф о р м а ц ії. Ід ен т и ч н іст ь - т о т о ж н іст ь , о дн ак ов ість. 96


§ 15. Р е в о л ю ц ія 1 8 4 8 - 1 8 4 9 рр. в А в ст р ій сь к ій ім п е р ії т а у к р а їн с ь к и й н а ц іо н а л ь н о -в и з в о л ь н и й рух (б ер езен ь — п о ч а т о к л и п н я 1 8 4 8 р.) З г а д а й т е : 1. ІЦ с в а м в і д о м о п р о р е в о л ю ц і ю І Н 4 Н - 1 Н 4 9 р р . в З а х ід н ій Є в р о л і? 2. Я к і г а с л а ц іє ї р е в о л ю ц ії, п а в а ш у д у м к у , п о ви н н і б ул и зн а й т и н а й б іл ь ш у п ід т р и м к у в У к р а їн і? У 1 8 4 8 р. єв р оп ей сь к і н ар оди п ов стал и проти реж им у с а м о в л а д д я м о н а р х ів , в с т а н о в л е н о г о іц е у 1 8 1 5 р . В ід е н с ь ­ к и м к о н г р е с о м . Н а р о д и н е з а л е ж н и х к р а їн в и м а г а л и д е ­ м о к р а т ії, п о л іт и ч н о ї р ів н о п р а в н о с т і у с і х к л а с ів і с т а н ів . П о л іт и ч н о з а л е ж н і н а р о д и в и с т у п и л и з в и м о г о ю в ід р о ­ д ж е н н я в л а с н о ї д е р ж а в н о с т і . Н е в и п а д к о в о п о д і ї 1 8 4 8 р. у в ій ш л и в іс т о р ію я к « в е с н а н а р о д ів » . А к т и в н и м и у ч а сн и к а м и р е в о л ю ц ії 1 8 4 8 - 1 8 4 9 рр. стал и у к р а їн ц і З а х і д н о ї У к р а їн и . З а к о р о т к и й ч а с в о н и з у м іл и о р г а н із у в а т и с я і д о б и т и с я в и р іш е н н я ц іл о ї н и з к и с о ­ ц іа л ь н о - е к о н о м іч н и х і п о л іт и ч н и х п и т а н ь .

1. Розгортання револю ційних подій в Австрійській імперії. С касування кріпацької залеж ності селян і панщ ини Р о з п о ч а в ш и с ь в І т а л ії і Ф р а н ц ії , р е в о л ю ц ія п е р е к и н у л а с я д о Н ім е ч ч и н и , а в б е р е з н і 1 8 4 8 р . с п а л а х н у л а в с т о л и ц і А в с т р ій с ь ­ к о ї ім п е р ії В і д н і . 1 5 б е р е з н я а в с т р ій с ь к и й ц і с а р Ф е р д і н а н д І п р о ­ г о л о с и в к о н с т и т у ц ію , я к а п е р е д б а ч а л а н а д а н н я г р о м а д я н а м с в о ­ б о д и с л о в а , д р у к у , з б о р ів , с к л и к а н н я п а р л а м е н т у ( р е й х с т а г у ) . Р е в о л ю ц ій н і п о д і ї а к т и в із у в а л и н а ц іо н а л ь н о - в и з в о л ь н у б о р о т ь ­ б у з а х і д н и х у к р а ї н ц ів . В З а х і д н і й У к р а їн і н а к о п и ч и л о с я о с о б л и ­ в о б а га то н е з а д о в о л е н н я , і м о ж н а б у л о ч е к а т и м а с о в о г о с о ц іа л ь ­ н ого в и б у х у . В к р и ти ч н и й м ом ен т у р я д , п р а гн у ч и н е д о п у сти ти у ч а с т і в р е в о л ю ц ії н а й м а с о в іш о ї с у с п і л ь н о ї в е р с т в и - с е л я н с т в а , п іш о в п а с к а с у в а н н я к р л ю с н и ц ь к о ї с и с т е м и . З о к р е м а , в Г а л и ­ ч и н і п а н щ и н у з в е л и к о ю п о с п і ш н і с т ю в ід м ін и л и у к в іт н і 1 8 4 8 р . , м а й ж е н а п ' я т ь м і с я ц і в р а н іш е , н і ж в і н ш и х п р о в ін ц і я х ім п е р ії . З а с к а с у в а н н я п а н щ и н и п о м іщ и к и д іс т а л и г р о ш о в і в ід ш к о д у в а н ­ н я в ід д е р ж а в и і з в іл ь н е н н я в ід р я д у п о д а т к ів . К р ім т о г о , з а н и м и за л и ш а л и с я т а к з в а н і с е р в іт у т и , т о б т о л іс и і п а с о в и щ а ,

7

. І с к н и и У к р п іи м . . 9 і л .

97


ли Селяни встановлюють пам'ятний знак на честь скасування панщини. Знищення кріпацтва було великим завоюванням революції.

якими користувалися сел я н и . На п ід с т а в і з а к о н у с е л я н и м о г л и й д а л і н и м и к о р и с т у в а т и с я , а л е б у л и з о б о в ’я з а н і п л а ­ т и т и з а н и х п о м іщ и к а м н а о с н о в і «доб­ р о в іл ь н и х у г о д * . Ц е с п р и ч и н и л о ч и с ­ л ен н і сел я н сь к і ви ступ и п ротесту. З ак он про скасуван н я панщ ини пев­ н и й час не п ош ирю вався н а Б уковину, що в и к л и к а л о б у н т и с е л я н , к о т р і в ід м о в ­ л я л и с я в ід р о б л я т и п а н щ и н у . Л и ш е у с е р п н і 1 8 4 8 р . п ід т и с к о м с е л я н с ь к и х з а ­ в оруш ен ь за к о н п ош и ри вся і па ц ей край. З г і д н о з р іш е н н я м п а р л а м е н т у , с е л я н и б у л и з о б о в ’я з а н і з а п л а т и т и п о м іщ и к а м за с в о є з в іл ь н е н н я д в і т р е т и н и в и к у п н и х п л а ­ т е ж ів , а д е р ж а в а п л а т и л а р е ш т у . Н а З а ­ к а р п а т т і п і д ч а с р е в о л ю ц ії 1 8 4 8 р . п а н ­ щ и н а б ул а ф орм ально т еж ск асован а, але н а с п р а в д і іс н у в а л а щ е 5 р о к ів .

2. П ож вавл ен н я культурно-освітнього руху. Вихід п ерш ої української газети «Зоря Галицька» О с л а б л е н н я м ім п е р с ь к о ї в л а д и у к р а їн ц і п р а г н у л и с к о р и с т а т и с я т а к о ж і д л я з а д о в о л е н н я с в о ї х к у л ь т у р н о - о с в іт н іх п о т р е б . Ц е й р у х о ч о л и л а н а ц іо н а л ь н а ін т е л іг е н ц ія , я к у п ід т р и м а л о с е л я н с т в о . 1 9 к в іт н я 1 8 4 8 р . л ь в ів с ь к і у к р а їн ц і в ід і м е н і в с ь о г о у к р а ї н ­ с ь к о г о н а с е л е н н я к р а ю н а д і с л а л и а в с т р ій с ь к о м у ц і с а р ю п е т и ц ію з в и м о г а м и р іш у ч и х п е р е т в о р е н ь у к у л ь т у р н ій с ф е р і . Н а г о л о ш у ­ ю ч и , щ о у к р а ї н ц і з а с е л я л и к р а н з і с т а р о д а в н іх ч а с і в , м а л и с в о ю д е р ж а в н іс т ь , в о н и в и м а г а л и з а п р о в а д ж е н н я в ш к о л а х р ід н о ї м о в и , в и д а н н я з а к о н ів у к р а їн с ь к о ю м о в о ю т а ї ї з н а н н я в с ім а ч и н о в н и ­ к а м и , з р і в н я н н я в п р а в а х д у х о в е н с т в а в с і х в ір о с п о в ід а н ь , н а д а н ­ н я у к р а їн ц я м п р а в а д о с т у п у д о в с іх д е р ж а в н и х у ст а н о в . П р и ц ь о ­ м у н а д і ї п о к л а д а л и с я н а д о б р у в о л ю а в с т р ій с ь к о г о у р я д у . А л е п о с т у п о в о г а л и ц ь к а ін т е л іг е н ц ія п е р е х о д и л а д о р о з у м і н н я н е о б ­ х і д н о с т і й в л а с н о ї а к т и в н о ї у ч а с т і в н а ц іо н а л ь н о - к у л ь т у р н и х та п о л іт и ч н и х п е р е т в о р е н н я х . В у м о в а х н а ц іо н а л ь н о - к у л ь т у р н о г о п і д н е с е н н я і о г о л о ш е н н я д е м о к р а т и ч н и х с в о б о д , у т о м у ч и сл і св ободи сл о в а , у Л ь в ов і стала в и х о д и т и п е р ш а г а з е т а , д р у к о в а н а у к р а їн с ь к о ю н а р о д н о ю м о в о ю « З о р я Г а л и ц ь к а * . В о н а с к о р о н а б у л а т а к о ї п о п у л я р н о с т і, щ о с е л я ­ н и в и х о д и л и д а л е к о з а о к о л и ц і с в о їх с і л в о ч ік у в а н н і л и с т о н о ш і, 98


щ о б ш в и д к о д о в ід а т и с я п р о н о в и н и в к р а ї і с в іт і. « З о р я Г а л и ц ь к а * с п р и я л а ш в и д к о м у п ід н е с е н н ю н а ц іо н а л ь н о ї с в ід о м о с т і с е р е д н а ­ с е л е н н я Г а л и ч и н и і г о т у в а л а й о г о д о у ч а с т і в п о л іт и ч н о м у ж и т т і .

3. Зародж ення українсько-польського протистояння в Галичині. Головна руська рада Г алицькі п ол я к и перш и м и ск ор и стал и ся дем о к р а т и ч н и м и св о­ б о д а м и , п р о г о л о ш е н и м и р е в о л ю ц іє ю . В о н и о р г а н із у в а л и с в і й о с е ­ р е д о к - Ц е н т р а л ь н у р а д у н а р о д о в у у Л ь в о в і, я к а п р о г о л о ш у в а л а с в о є ю м ет о ю с т в о р е н н я Л и т о в с ь к о -Р у с ь к о -П о л ь с ь к о ї Р е ч і П о с п о ­ л и т о ї т а р ів н іс т ь к у л ь ї у р и и х п р а в п о л я к і в і у к р а ї н ц і в . О д н а к б іл ь ш іс т ь п о л я к ів п р о д о в ж у в а л и с т о я т и н а т о м у , щ о г а л и ц ь к і у к р а ї н ц і н е м а ю т ь н іч о г о с п і л ь н о г о з у к р а ї н ц я м и Н а д д н і п р я н ­ щ и н и , щ о ц е — г іл к а п о л ь с ь к о г о н а р о д у , а у к р а їн с ь к а м о в а — д іа л е к т п о л ь с ь к о ї. У в ід п о в ід ь н а д і ї п о л я к ів у к р а ї н с ь к а і н т е л і г е н ц і я 2 т р а в н я 1 8 4 8 р. за с н у в а л а у Л ь в о в і с в ій о р г а н - Г о л о в н у р у сь к у р а д у , я к а м а л а в ід с т о ю в а т и ін т е р е с и у к р а ї н с ь к о г о н а с е л е н н я Г а л и ч и ­ н и . У в и р о б л е н ій Р а д о ю п р о г р а м і о б ґ р у н т о в у в а л а с я п р и н а л е ж н іс т ь у к р а їн с ь к о г о н а с е л е н н я Г а л и ч и н и д о є д и н о г о у к р а ї н с ь к о г о н а р о ­ д у , н а г о л о ш у в а л о с я н а к о л и ш н ій д е р ж а в н о с т і к р а ю . П р о г р а м а з а к л и к а л а у к р а їн ц ів д о н а ц іо н а л ь н о г о п р о б у д ж е н н я , а к т и в н о ї д ія л ь н о с т і щ о д о п о л іп ш е н н я с в о г о с т а н о в и щ а в м е ж а х а в с т р ій с ь ­ к о ї к о н с т и т у ц ії. У п и т а н н і щ о д о м а й б у т н ь о г о Г а л и ч и н и у ч л е н ів Г о л о в н о ї р у с ь ­ к ої ради єдн ості не було. Н ев ел и к а ї ї части н а пр агн ул а д о ств ор ен ­ н я с л о в 'я н с ь к о ї ф е д е р а ц ії , д е я к і м р ія л и п р о н е з а л е ж н у у к р а їн с ь к у д е р ж а в у з ц е н т р о м у К и є в і. А л е о с н о в н а м а с а о р і є н т у в а л а с я н а м ін ім а л ь н е - п о д іл Г а л и ч и н и н а З а х і д н у ( н а с е л е н у г о л о в н и м ч и ­ н о м п о л я к а м и ) і С х ід н у (д е б іл ь ш іс т ь н а с е л е н п я б у л и у к р а їн ц я м и , а б о , я к в о н и с е б е п р о д о в ж у в а л и н а з и в а т и , - р у с и н а м и ). Г о л о в н а р у с ь к а р а д е о ч о л и л а н е л и ш е п о л іт и ч н и й , а й к у л ь ­ т у р н о - о с в іт н ій р у х у Г а л и ч и н і. С а м е в о н а б у л а ін іц і а т о р о м в и д а н ­ н я « З о р і Г а л и ц ь к о ї* , а в л і т к у 1 8 4 8 р . з а т в е р д и л а р іш е н н я п р о с т в о р е н н я « Г а л и ц ь к о -р у с ь к о ї м а т и ц і » , я к а м а л а в ід а т и о р г а н із а ­ ц і є ю в и д а н н я п ід р у ч н и к ів у к р а їн с ь к о ю м о в о ю . П і д т и с к о м н а ц і о ­ н а л ь н и х с и л в л а с т і н а п р и к ін ц і р о к у в і д к р и л и у Л ь в ів с ь к о м у у н і ­ в е р с и т е т і к а ф е д р у у к р а їн с ь к о ї м о в и т а л іт е р а т у р и . П е р ш и м її з а в ід у в а ч е м с т а в Я к і в Г о л о в а ц ь к и й . С к л и к а н и й 1 9 ж о в т н я 1 8 4 8 р. С обор р у сь к и х у ч ен и х у Л ь в о в і н а к р есл и в ш и р о к у п р о гр а м у ор га­ н із а ц ії у к р а їн с ь к о ї н а у к и й н а р о д н о ї о с в іт и .

7*

99


4. «Руський собор»>. Спроба розв’язан н я українсько-польських суперечностей П о р я д з Г о л о в н о ю р у с ь к о ю р а д о ю п р о д о в ж у в а л а д ія т и Ц е н т ­ р а л ь н а р а д а н а р о д о в а . У с в о їх д ія х в о н а с п и р а л а с я н е л и ш е н а п о л ь с ь к е н а с е л е н н я Г а л и ч и н и , а й н а т у о п о л я ч е н у у к р а їн ­ с ь к у ш л я х т у , я к а н е б а ж а л а в ід о к р е м л ю в а т и с я в ід в и щ о ї в е р с т в и п о л ь с ь к о г о с у с п іл ь с т в а й п р о т е с т у в а л а п р о т и п о л о ж е н ь у к р а їн с ь к о ї п е т и ц і ї 1 9 к в і т н я . 2 3 к в іт н я в о н а у т в о р и л а в л а с н у о р г а н із а ­ ц і ю « Р у с ь к и й с о б о р * , я к а б у л а п о к л и к а н а о б с т о ю в а т и ід е ю н е з а ­ л е ж н о с т і П о л ь щ і п і д з в е р х н іс т ю Г а б с б у р г ів . В ц і й о р г а н із а ц ії б у л и і д е к іл ь к а д е м о к р а т и ч н о н а с т р о є н и х у к р а їн ц ів , у т о м у ч и с л і і о д и н і з ч л е н і в « Р у с ь к о ї т р і й ц і * Ів а н В а г и л е в и ч . О с к іл ь к и ж о д н а і з с т о р ін н е б а ж а л а п о с т у п а т и с я , н а ц іо н а л ь ­ не п р от и ст оя н н я в к р аї загост р и л ося й загр ож ув ал о п ерерости в з б р о й н у б о р о т ь б у п р е д с т а в н и к ів у к р а їн с ь к о г о і п о л ь с ь к о г о н а р о д ів . В он о ст а л о о собл и в о за гр о зл и в и м , к ол и п роп ол ьськ и н ал аш то­ в а н і с и л и п о ч а л и с т в о р ю в а т и в л а с н у г в а р д ію , а п р о у к р а їн с ь к і з а г о н и с т р іл ь ц ів . Н а п о ч а т к у ч е р в н я у П р а з і в ід б у в с я С л о в ’я н с ь к и й з ’ї з д , у р о ­ б от і я к о го бр ал и уч асть п р ед ст ав н и к и Р у с ь к о ї р а д и , Ц ен тральної р а д и н а р о д о в о ї т а « Р у с ь к о г о с о б о р у » . З ’ї з д у х в а л и в р іш е н н я п р о р ів н о п р а в н іс т ь у к р а їн с ь к о ї м о в и у ш к о л а х і д е р ж а в н и х у с т а н о в а х , р ів н іс т ь в с і х н а ц іо н а л ь н о с т е й і в ір о с п о в ід а н ь , с т в о р е н н я с п іл ь н о ї у к р а їн с ь к о - п о л ь с ь к о ї г в а р д ії т а к е р ів н и х о р г а н ів . Г о с т р у д и с к у с ію в и к л и к а л а п р о п о з и ц ія у к р а їн с ь к о ї д е п у т а ц і ї п о д іл и т и Г а л и ч и н у н а у к р а їн с ь к у ( С х ід н у ) л п о л ь с ь к у ( З а х і д н у ) а д м ін іс т р а т и в н і о д и ­ н и ц і. Р о з г л я д а л и с я й ін ш і п и т а н н я , а л е п і д в п л и в о м з а г о с т р е н н я р е в о л ю ц ій н и х п о д і й з ’їз д п р и п и н и в с в о ю р о б о т у . М іс ц е в і о р г а н и в л а д и іг н о р у в а л и й о г о р іш е п н я . Н е з б и р а л и с я в и з н а в а т и р ів н о ­ п р а в н о с т і з у к р а їн ц я м и і б іл ь ш іс т ь п о л ь с ь к и х п о л іт и к ів . З б е р е ж е н н я п р о т и с т о я н н я у к р а їн ц ів і п о л я к ів б у л о на к о ­ р и с т і. А в с т р ій с ь к ій в л а д і , д о п о м а г а л о ї й о б е р е г т и с п і й к о н т р о л ь н ад Г аличиною .

В исновки т а узагальнення Є в р о п е й с ь к а р е в о л ю ц ія 1 8 4 8 - 1 8 4 9 р р . , о х о п и в ш и А в с т р ій с ь ­ к у і м п е р і ю , д о к о т и л а с ь і д о З а х і д н о ї У к р а їн и . В е с н о ю 1 8 4 8 р. Г ал и ч и н а сто я л а н а п ер ед о д н і м асового сел я н сь к о го п овстан н я. У р я д з м у ш е н и й б у в іт и н а п о с т у п к и . У к в іт н і 1 8 4 8 р . в ін о г о л о ­ с и в п р о с к а с у в а н н я п а н щ и н и . В Г а л и ч и н і ц е б у л о з р о б л е н о н а в іт ь р а н і ш е , н і ж в і н ш и х р е г іо н а х ім п е р ії . А л е , я к і п о в с ю д н о , с к а с у ­ в а н н я п а н щ и н и н р о в е л н б е з у р а х у в а н н я ін т е р е с ів с е л я н с т в а . Р е в о л ю ц ія с п р и я л а п р и с к о р е н н ю с а м о о р г а н із а ц ії у к р а їн ­ с т в а . П р е д с т а в н и к и у н іа т с ь к о г о д у х о в е н с т в а і у к р а їн с ь к о ї 100


ін т е л і г е н ц і ї 2 т р а в н я 1 8 4 8 р . с ф о р м у в а л и у Л ь в о в і Г о л о в н у р у с ь к у р а д у , я к а б у л а п о к л и к а н і п р е д с т а в л я т и у к р а ї н ц ів Г а л и ч и н и п е р е д ім п е р с ь к и м у р я д о м . Ц с б у в п е р ш и й в и п а д о к в іс т о р і їу к р а ї н ц ів А в с т ­ р ій с ь к о ї ім п е р ії , к о л и в о н и с п р о м о г л и с я с т в о р и т и с у т о п о л іт и ч н и й ор ган , здатн и й ви робляти в и м о ги , в р езу л ь та т і ви к он ан н я я к и х п о ­ в и н е н з м ін и т и с я с т а т у с к р а ю . П е р ш і к р о к и г а л и ч а н п о ш л я х у в ід р о д ­ ж е н н я д е р ж а в н о с т і н е з у с т р іл и о п о р у з а л я к а н и х р е в о л ю ц іє ю а в с т р ­ ій с ь к и х в л а с т е й . З а т е п р о т и н и х в и с т у п и л и п о л я к и , я к і в в а ж а л и С х ід н у Г а л и ч и н у п о л ь с ь к о ю т е р и т о р іє ю , а с а м и х г а л и ч а н - г іл к о ю п о л ь с ь к о г о н а р о д у . П о ч а л о с я у к р а їн с ь к о - п о л ь с ь к е п р о т и с т о я н н я , я к и м с к о р и с т а л а с я а в с т р ій с ь к а в л а д а .

Перевірте себе І . О х а р а к т е р и з у й т е т е р м і н <в е с н а н а р о д і в » . * 2. К о л и н а з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м л я х і м п е р і ї с к а с у в а л и к р і п а ц т в о ? 3. Р о з к а ж і т ь п р о н а ц і о н а л ь н о в и з в о л ь н и й р у х 1 8 4 8 р. в Г а л и ч и н і і про діяльн іст ь Г о ловн ої р у с ь к о ї р ади . 4. Н а з в і т ь п р и ч и н и у к р и ї н с ь к о п о л ь с ь к о г о п р о т и с т о я н н я в Г ал и ч и н і. * 5 . Ч ому, н а в а ш п о гл я д н е вд а л о ся досягт и укра їн сько -п о льсько го к о м п р о м і с у і в и с у н у т и с п і л ь н і в и м о г и д о а в с т р і й с ь к о ї в л а д и ? Чи м ож ливо це б ул о в з а га л і? В ід п о від ь о б гр у н т у й т е .

Д окументи т а м атеріали 1. З п е р ш о ї в ід о з в и Г о л о в н о ї р у с ь к о ї р а д и в ід 10 т р а в н я 1848 р.> М и, галицькі у к р а їн ц і, на ле ж и м о д о в е л и к о го у к р а їн с ь к о го н а р о д у , щ о о д н о ю м о в о ю го в о р и т ь ... Н аш н а р о д був к о л и с ь с а м о с т ій н и й , р ів н я в ся в славі з найм огутніш им и народами в Є вропі, мав с в о ю л іте р а тур н у м ову, свої власні за ко н и , с в о їх власних в о л о д а р ів , о д н и м с л о в о м : був у д о б р о б у т і і с и л і. Через н е п р и в іт н і ум ови й п о л іти ч н і н е щ а стя , р о з п а в с я н а ш вел и кий народ, стратив св о ю сам остійність і пр и й ш о в п ід ч уж у в ла ду... А л е тепер, к о л и дл я всі> б л и с н у л о со н ц е в о л і, «п ро б уд и вся і наш у к р а ї­ н с ь к и й лев і га р н е нам в о р о ж и т ь м а й б у т н є . В стан ьте, б р а т тя , а л е не до звади й негоди! Б удьм о тим, чим бути м о ж е м о , б уд ь м о — Н а ро д ом !» ...М и зібр ал и ся й працю ватим ем о у таки й сп о сіб : 1. Першим наш им завданням б уд е зб ер егти в ір у й поставити наш обо яд і права на ш и х свящ еників і деркай н а р ів н і з правами ін ш и х о б р я д ів. 2. Розвивати нашу на цісн ал ьн ість у в сіх напрям ках: д о ско н а л е н н я м на­ ш о ї мови, заведенням ї ї у ш колах в ищ и х і низш их, видаванням часо пи сів.., пош иренням д о б р и х та ко р и сн и х кн и ж о к в у к р а їн с ь к ій м о ві та прагненням завести наш у м о ву в у с іх публічних уста н о в а х і т.п. 3. Будемо берегти наш их конституційних прав, пізнавати проблеми наш ого народу й шукати спо собів на поправу й о го життя на конституційном у шляху... Джерело: Крип'жевич І., Дорошенко Д., Пастернак Я. Велика історія України. - Львів; Вінніпег, 1948. - С. 677-678.

101


З ап и т ан н я і завдання 1. П о р і в н я й т е п о г л я д на іс т о р ію у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у ч л е н ів Г о л о в ­ ної р у с ь к о ї р а д и і п о л ь с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї м е н ш и н и в Г а л и ч и н і. 2. Д а й т е о ц ін к у програ м них за са д Головної р уськ о ї ради. Щ о о зн а ­ ч а є зо б о в 'я за н н я « ш у к а т и с п о со б ів н а п о п р а в к у ж и т т я на кон­ с т и т у ц і й н о м у ш л я х у . .. » ?

2 . Іс т о р и к Р о м а н Ш п о р л ю к п р о з н а ч е н н я 1848 р. для у к р а їн ц ів А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії 1848 р . р у си н и сам ов изн ачи л и ся я к о кр е м и й н а р о д , в ід м о ви вш и сь від н а ле ж н ості д о « істо р и чн о ї» , по за е тн іч н о ї п о л ь с ь к о ї на ції... 1848 р . о д н и м з го л о в ни х зав д а нь дл я руси н ів бул о д о б и ти ся визнання ї х о кр е м и м с л о в ’янським н а зод ом . Д о р е в о л ю ц ії 1848 р . я к дл я поляків, так і д л я п о л іти ч н о с в ід о м и х русинів польська ід ен ти чність о ста н н іх вважалася н о р м о ю . С еляни з і С х ід н о ї Галичини в ж и ва л и д іа л е кт, в ід м ін н и й в ід мови сел ян З а х ід н о ї Галичини, проте питання н а ц іо н а л ь н о сті належ ало радш е до с ф е р и п о л іти ч н о ї, а н іж е тн огр аф іч но ї. 1848 р о к у руси н и не лиш е п р о го л о с и ­ л и о к р е м іш н іс т ь в ід по л я ків , але й дали зр о зум іти , щ о їхн я етнічна територія не о б м е ж ується к о р д о н а м и А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії: з гід н о з д еклараціям и Го­ л о в н о ї Р у с ь к о ї Ради, ця тер ито рія о хо п л ю ва л а південні р е гіо н и Р о сій сь ко ї ім п е р ії а ж д о Д о н у. Це о зн а ч а л о , щ о н а се л е н н я д а н и х те р и то р ій не є ані п о л ь ськи м , а н і російським . Джерело: Шгюрлок Р. Імперія та націі. - К.: Дух і літера, 2000. С. 218-219.

З ап и т ан н я т а завданн я 1. П р и г а д а й т е , к о г о у X I X с т . н а з и в а л и р у с и н а м и . 2 . Чи м ож н а 1 8 4 8 р . в в а ж а т и о д н и м з п е р е л о м н и х в іс т о р ії у к р а їн с ь ­ к о го н а ц іо н а л ьн о го р у х у ? В ід п о від ь о б гр ун т уй т е.

З а п а м 'я т а й т е дати 1 8 4 8 - ск асув ан н я кр іпосництва на за хід н оук р аїн ськ и х зем л я х. Т р авен ь 1 8 4 8 - засн уван н я Г оловної руської ради.

Словник терм інів С ервітути (з л ат. - з е г у ііи з . п овинність, зо б о в 'я за н н я ) - звичаєве чи законом в стан ов лен е право кори стувати ся (ч астк ов о або с п іл ь н о ) ч у ж о ю влас­ н істю . Н а п р а в а х сер в іт у т у в У к р а їн і с е л я н и кор и стувал и ся сп іл ь н о з п о м іщ и к а м и л іса м и , п асов и щ ам и , л у к а м и т а ін.

102


§ 16. З а х ід н а У к р а їн а в п е р іо д з а в е р ш е н н я р ев о л ю ц ії (л и п ен ь 1 8 4 8 — п о ч а т о к 1 8 4 9 р.) З г а д а й т е : 1. Ч о г о в д а л о с я д о б и т и с я у к р а ї н с ь к и м н а ц і о ­ нально визвольним силам па почат ковом у ет а п і рево­ л ю ц ії (б е р е зе н ь - п о ч а т о к л и п н я 1 8 4 8 р .)? 2. В чом у с у т ь у к р а їн с ь к о п о л ь с ь к о го п р о т и с т о я н н я в Г а л и ч и н і? З с е р е д и н и 1 8 4 8 р . о б р а н і д о а в с т р ій с ь к о г о р е й х с т а г у у к р а їн ц і с п р о б у в а л и д о с я г т и с в о їх ц іл е й п а р л а м е н т с ь ­ к и м ш л я х о м . А л е їх н і в и с т у п и н е м а л и у с п іх у . Р е в о л ю ­ ц ія п і ш л а н а с п а д . Н а п о ч а т к у в е с н и 1 8 4 8 р. п а р л а м е н т б ул о р о зп ущ ен о, а сп р о б и зб р о й н о го о п о р у н а сел ен н я п р и ­ д у ш е н і . Р е в о л ю ц ія з а з н а л а п о р а з к и .

1. Вибори до австрійського п арлам енту О д н и м з н а й в а ж л и в іш и х д о с я г н е н ь п о ч а т к о в о г о е т а п у р е в о л ю ц ії 1848 - 1 8 4 9 рр. було пр огол ош ення д ем о к р ат и ч н и х свобод і введен ­ н я п а р л а м е н т у (р е й х с т а г у ). Ім п е р с ь к а в л а д а п о г о д и л а с я н а в и б о р и з у ч а с т ю с т а н ів і у с і х н а р о д ів ім п е р ії , у т о м у ч и с л і й у к р а їн с ь к о г о . П а р л а м е н т п о ч а в р о б о т у 1 0 л и п н я 1 8 4 8 р . І н т е р е с и у к р а ї н ц ів п р е д с т а в л я л и 3 9 д е п у т а т ів . Б іл ь ш іс т ь і з н и х ( 2 7 ) б у л и с е л я н а м и . В ід с а м о г о п о ч а т к у с т а л о я с н о , щ о у к р а ї н с ь к і с е л я н и д о с и т ь ш в и д ­ ко п р о й м а ю т ь с я н е л и ш е с в о їм и с т а н о в и м и ін т е р е с а м и , а й а к ­ т и в н о п і д т р и м у ю т ь з а г а л ь н о н а ц іо н а л ь н і к у л ь т у р н о - о с в іт н і і п о ­ л іт и ч н і з а п и т и . Р а з о м з д е п у т а т а м и , в и х і д ц я м и з і н ш и х с т а н ів , в о н и в н о с и л и п р о п о з и ц ії щ о д о п о л іп ш е н н я с о ц і а л ь н о - е к о н о м іч ного ст а н о в и щ а га л и ц ь к о го н а с е л е н н я й за д о в о л е н н я й о г о н а ц іо ­ н а л ь н о - д у х о в н и х в и м о г . У к р а їн с ь к і д е п у т а т и з а п р о п о н о в у в а л и п а р л а м е н т о в і р о з г л я н у т и п и т а н н я п р о т е р и т о р і а л ь н о - н а ц іо н а л ь ­ н и й п о д іл Г а л и ч и н и . Ц я в и м о г а с п и р а л а с я н а м а с о в у п і д т р и м к у . М ем о р а н д у м з в и м о г о ю р о з д іл у Г а л и ч и н и н а С х ід н у і З а х ід н у п ід п и с а л и 2 0 0 т и с . о с і б . П і д в и л и в о м м а с о в о г о п о л іт и ч н о г о і н а ­ ц іо н а л ь н о - к у л ь т у р н о г о р у х у г а л и ч а н а в с т р ій с ь к и й у р я д п о о б іц я в за д о в о л ь н и т и в и м о ги . А л е д а л і о б іц я н о к с п р а в а н е п іш л а . Г а л и ­ ч и н а т а к і н е б у л а р о з д іл е н а .

2. Револю ційні події на Буковині та в Закарп атті В Б у к о в и н у р е в о л ю ц .я т е ж п р и й ш л а в б е р е з н і 1 8 4 8 р . Р е в о ­ л ю ц ій н і з а в о р у ш е н н я р о з п о ч а л и с я у Ч е р н ів ц я х т а і н ш и х м іс т а х , д е б у л о с т в о р е н о н а в іт ь Н а ц іо н а л ь н у г в а р д і ю , д о я к о ї в х о д и л и 103


м іщ а н и , р е м іс н и к и , а т а к о ж с т у д е н ­ т и д у х о в н о ї с е м ін а р ії т а г ім н а з ії. М о ж л и в о с т і р о зв и т к у р е в о л ю ц ії в ц ь о м у к р а ї зн а ч н о п о сл а б л ю в а л о те, щ о н е іс н у в а л о з в ’я з к у м іж м іс т а м и , у з н а ч н ій м ір і н е у к р а їн с ь к и м и з а н а ­ ц іо н а л ь н и м с к л а д о м , і о т о ч у ю ч и м и ї х у к р а їн с ь к и м и с е л а м и . Б іл ь ш у а к т и в н іс т ь в и я в и л и у к ­ р а їн ц і в час в и б о р ів д о а в с т р ій с ь к о г о Галичани боролися зі зброєю в п а р л а м е н т у . Н е з в а ж а ю ч и н а р із н і м а ­ руках засвою свободу. їхні х ін а ц ії н а м іс ц я х р у м у н с ь к и х ч и н о в ­ виступи жорстоко придушували. н и к ів , з 8 д е п у т а т ів в ід Б у к о в и н и 5 Пожежа у рагуші і барикади б у л и у к р а ї н ц я м и . О д н и м з н и х став у Львові п ід час повстання в ід о м и й к е р ів н и к с е л я н с ь к о г о а н т и ­ 2 листопада 1848 р. к р іп о с н и ц ь к о г о р у х у Л у к ’я н К о б и л и ­ ц я . Х о ч а б у к о в и н с ь к и м и д е п у т а т а м и -у к р а їн ц я м н б у л и м а й ж е н е ­ п и с ь м е н н і с е л я н и , а л е в п а р л а м е н т і в о н и д ія л и с п іл ь н о з д е п у т а т а м и -у к р а їн ц я м и з Г а л и ч и н и . І к о л и Г о л о в н а р у с ь к а р а д а в и с у н у л а в и м о г у в и д іл и т и т е р и т о р ії, з а с е л е н і у к р а їн ц я м и , в о к р е м и й к р а й , б у к о в и н ц і п ід т р и м а л и ц ю п р о п о з и ц ію й д о м а г а л и с я в х о д ж е н н я Б у к о в и н и д о ц ь о г о к р аю . З а к а р п а т т я о р г а н із а ц ій н о в х о д и л о , я к в ід о м о , д о У г о р с ь к о г о к о р о л ів с т в а . У г о р ц і д о м а г а л и с я с а м о с т ій н о с т і в ід В ід н я , а л е п р и ц ь о м у з а п е р е ч у в а л и п р а в а с л о в 'я н , я к і п р о ж и в а л и н а т е р и т о р ії к о р о л ів с т в а , х о ч а б п а о б м е ж е п у к у л ь т у р н о - н а ц іо н а л ь н у а в т о н о ­ м ію . Б іл ь ш е т о г о , ц е н т р а л ь н и й у р я д і м п е р і ї с т а в н а б ік с л о в ’ ­ я н с ь к и х н а р о д ів п р о т и с п р о б У г о р щ и н и н а с и л ь н о з а п р о в а д и т и в ш к о л а х н а з е м л я х с л о в ’я н у г о р с ь к у м о в у . Т о м у з а к а р п а т с ь к і у к ­ р а їн ц і н е п ід т р и м а л и з б р о й н е п о в с т а н н я у г о р ц ів п р о т и А в с т р ії, я к е р о з п о ч а л о с я у в е р е с н і 1 8 4 8 р . З а к а р п а т с ь к а ін т е л іг е н ц ія , щ о ск л а д а л а ся гол ов н и м чиппм я духоп рп стп я , сп о ч а т к у дом ягяляся а в т о н о м і ї д л я с в о є ї к р а їн и в м е ж а х У г о р щ и н и . О д н а к , п е р е к о ­ н а в ш и с ь , щ о у р я д п о в с г а п ц ів н е д у м а є з а д о в о л ь н я т и п о т р е б и с л о ­ в ’я н с ь к и х н а р о д ів , в о н а в и с у н у л а ід е ю а в т о н о м ії У г о р с ь к о ї Р у с і й о б ’є д н а н н я ї ї з у к р а їн с ь к о ю ч а с т и н о ю Г а л и ч и н и .

3. Львівське збройне повстання 1848 р. П оразка революції в Австрії П о ч и н а ю ч и з л і т а 1 8 4 8 р . , с и л и к о н т р р е в о л ю ц ії в А в с т р ії, в т о м у ч и с л і н а у к р а їн с ь к и х з е м л я х , п о ч а л и п е р е х о д и т и в к о н т р ­ н а с т у п , н а м а г а л и с я л ік в ід у в а т и т і п о л іт и ч н і, с о ц іа л ь н і, н а ц іо н а л ь н і с в о б о д и , я к і з а в о ю в а л и н а р о д и ім п е р ії. П р о т е о с т а п н і н е зб и р а л и * с я п о с т у п а т и с я . У ж о в т н і р о з п о ч а л и с я б а р и к а д н і б о ї у В ід н і. П іс л я о д е р ж а н н я з в іс т к и п р о н и х н а д з в и ч а й н о н а п р у ж е н и м с т а л о с т а н о ­ 104


в и щ е у Л ь в ов і. Н е м и н а л о д н я б е з с у т и ч о к м іж у р я д о в и м и в ій с ь к а м и і н а ц іо н а л ь н о ю г в а р д іє ю . 1 л и с т о п а д а в о г о н ь , в ід к р и т и й в ій с ь к а м и п о н а р о д у , с т а в с и г н а л о м д о п о в с т а н н я . Л ь в ів ’я н и к и н у л и с я б у д у в а т и б а р и к а д и . П р о т я г о м н о ч і у в е сь ц е н т р м іс т а о п и н и в с я в р у к а х п о в с т а ­ л и х - у к р а їн ц ів , п о л я к ів , є в р е їв т а ін ш и х . В о н и о з б р о ю в а л и с я р у ш ­ н и ц я м и , к о са м и , сок и р ам и , ш а б л я м и , сп и са м и , р озби р ал и в се. ш о б у л о в з б р о й о в и х м а г а з и н а х т а м а г а з и н а х з а л і з н и х в и р о б ів . Д о п о ­ в ст а л и х п р и є д н а л и с я с т у д е н т с ь к и й л е г іо н , ч а с т и н а н а ц іо н а л ь н о ї г в а р д ії. 2 л и с т о п а д а м іж п о в ста л и м и і у р я д о в и м и в ій с ь к а м и в ід б у л и ­ с я з б р о й н і с у т и ч к и . П р о т е с и л и б у л и н е р ів н и м и . А в с т р ій ц і п о ч а л и к іл ь к а г о д и н н и й а р т и л ер ій с ь к и й о б с т р іл м іс т а , п ід ч а с я к о г о б у л о в б и ­ т о 5 5 і п о р а н е н о 7 5 о с іб . У м іс т і в и н и к а л и ч и с л е н н і п о ж е ж і . З г о р іл и б у д и н о к у н ів е р с и т е т у , ц ін н а у н ів е р с и т е т с ь к а б іб л іо т е к а , т е а т р , п о л і­ т е х н іч н а а к а д е м ія , м іс ь к а р а т у ш а . П о в с т а н н я п р и д у ш и л и , а в м іс т і .за п р о в а д и л и с т а н о б л о г и . К іл ь к а с о т е н ь у ч а с н и к ів п о в с т а н н я в ід д а л и д о в ій с ь к о в о г о с у д у , н а ц іо н а л ь н у г в а р д ію р о з п у с т и л и , з а б о р о н и л и в с я к і зб о р и т а п о л іт и ч н і т о в а р и ст в а , з а к р и л и в с і п е р іо д и ч н і в и д а н н я . Н ев довзі стан обл оги було п ош и р ен о на всю Г ал и ч и н у. У б е р е з н і 1 8 4 9 р . б у л о р о з п у щ е н о а в с т р ій с ь к и й п а р л а м е н т , п о т ім с к а с о в а н о к о н с т и т у ц ію й в ід н о в л е н о к о л и ш н ю ц е н т р а л із а т о р с ь к о б ю р о к р а т и ч н у а д м ін іс т р а т и в н у с и с т е м у . В л іт к у 1 8 5 1 р . в л а с т і з а б о ­ р о н и л и д ія л ь н іс т ь Г о л о в н о ї р у с ь к о ї р а д и .

4. П ридуш ення селянського руху П іс л я р о з г р о м у р е в о л ю ц ій н и х с и л в м іс т а х ви явил ося, щ о селян ство н е п р и п и н я є бороть­ б у . О собл и вого р о зм а х у вона н абр ал а в Б у к о ­ в и н і. С е л я н и п р о т е с т у в а л и п р о т и н е п о с л і д о в ­ н о ї з е м е л ь н о ї р е ф о р м и , я к а яя литтіл тій б іл ь ш у ч а с т и н у з е м л і , л іс и і п а с о в и щ а у п о м іщ и к ів . В а ж л и в у р о л ь у с е л я н с ь к о м у р у с і в ід іг р а в а л и д е п у т а т и п а р л а м е н т у , о б р а н і в ід с іл ь с ь к и х о к ­ р у г ів , о с о б л и в о Л у к ’я н К о б и л и ц я . В ін у л и с ­ топ аді 1 8 4 8 р о к у очолпв п ов стан н я селян г ір с ь к и х о к р у г і в Б у к о в и н и . Д о л і т а 1 8 4 9 р. п ов стан н я пош и рю вал ося н а в се н ов і т ер и ­ т о р ії. Л и ш е у к в іт н і 1 8 5 0 р о к у К о б и л и ц я т а к іл ь к а й о г о т о в а р и ш ів б у л и з а а р е ш т о в а н і. В н а с л ід о к ж о р с т о к и х к а т у в а н ь в ін з а х в о р ів і п о м е р у ж о в т н і 1 8 5 1 р. В л іт к у 1 8 4 8 р . п о с и л и з с я с е л я н с ь к и й р у х у З а к а р п а т т і і Г а л и ч и н і. П р о т е т а м в ін н е н а б у в т а к о г о р о з м а х у , я к н а Б у к ов и н і. П іс л я п р и дутц ен п я р е в о л ю ц ії а в с т р ій с ь к и й у р я д ж о р с т о к о

Л. Кобилиця став виразником не­ стримного прагнення буковинців до соціального і націо­ нального визволення.

105


р о з п р а в и в с я з у ч а с н и к а м и в и с т у п ів . Б а г а т о с е л я н с ь к и х в а т а ж к ів п о ­ т р а п и л о д о в ’я з н и ц ь . Н а з а х і д н о у к р а ї н с ь к і з е м л і п р и й ш л а у р я д о в а р е а к ц ія .

Висновки т а узагальнення З н а ч н и м д о с я г н е н н я м р е в о л ю ц і ї 1 8 4 8 - 1 8 4 9 р р . в А в с т р ій с ь ­ к ій ім п е р ії б у л о с к л и к а н н я р е й х с т а г у . В н ь о м у п р е д с т а в н и к и у к ­ р а їн с ь к о г о н а с е л е н н я , у т о м у ч и с л і с е л я н с т в а , с т а л и з а л у ч а т и с я д о п а р л а м е н т с ь к о ї д і я л ь н о с т і , в п е р ш е н а в с ю ім п е р ію п р о г о л о с и ­ л и с в о ї н а ц іо н а л ь н о - к у л ь т у р н і т а п о л іт и ч н і ц і л і . А л е в о с е н и 1 8 4 8 р . р е а к ц ія п іш л а в к о н т р н а с т у п . Д е м о к р а ­ т и ч н і с и л и п р а г н у л и о р г а н із у в а т и о п і р , а л е з а з н а л и п о р а з к и . О д ­ н і є ю з н а й в а ж л и в і ш и х п р и ч и н ц ь о г о б у л а в і д с у т п іс т ь є д н о с т і м іж п р е д с т а в н и к а м и р і з н и х н а ц і о н а л ь н и х г р у п з а х ід н о у к р а їн с ь к о г о н а с е л е н н я . Г а л и ц ь к і п о л я к и в в а ж а л и Г а л и ч и н у с в о є ю к о р ін н о ю т е р и т о р і є ю і з а п е р е ч у в а л и п р а в о н а н а ц іо н а л ь н о - д е р ж а в н е ж и т т я у к р а їн ц ів к р а ю . Н е б у л о в з а є м о р о з у м і н н я і м і ж з а к а р п а т с ь к и м и у к р а їн ц я м и т а у г о р ц я м и , щ о у 1 8 4 8 р . п і д н я л и с я н а б о р о т ь б у з а н е з а л е ж н іс т ь в ід А в с т р ії. П р а г н у ч и д о в л а с н о ї д е р ж а в н о с т і , о с т а н н і в ід м о в л я ­ л и у к р а ї н ц я м н а в іт ь у п р а в і н а о б м е ж е н у а в т о п о м ію . Р е в о л ю ц ія 1 8 4 8 - 1 8 4 9 р р . б у л а п р и д у ш е н а . О д н а к в и тр ав и ти з і с в і д о м о с т і п а т р іо т и ч н о н а с т р о є н о ї у к р а ї н с ь к о ї г р о м а д с ь к о с т і п а м ’я т ь п р о н е ї а в с т р ій с ь к а в л а д а б у л а н е в з м о з і . З а в о ю в а н н я 1 8 4 8 р . с т а л и д у х о в н о ю о с н о в о ю д л я п о д а л ь ш о г о н а ст у п у н а ц іо ­ н а л ь н о -в и зв о л ь н о г о руху.

П еревірте себе І . В и з н а ч т е н а п р я м к и д ія л ь н о с т і у к р а ї н с ь к и х д е п у т а т ів в А вст р ій с ь к о м у п а р л а м ен т і. * 2. Я к * зп и ч е п н я м и ли п а р л а м ен т ськ а діял ьн іст ь у к р а їн с ь к и х де­ п у т а т ів д л я д а л ь ш о го р о з в и т к у н а ц іо н а л ь н о -в и зв о л ь н о го р у х у на західн оукраїн ськи х зем л я х ? Я. Я к р о з г о р т а л и с я р е в о л ю ц і й н і п о д і ї в З а к а р п а т т і т а Б у к о в и н і ? 4. Ч ом у з а к а р п а т с ь к і у к р а їн ц і не п ід т р и м а л и У го р сь к у рево л ю ц і ю 1 8 4 8 р .? 5. К о л и і з а я к и х о б ст а ви н від б у л о с я зб р о й н е п о в с т а н н я у Л ьвові? Я к і р а й о н и З а х ід н о ї У к р а їн и о х о п и в м асови й селянськи й рух? 7. Ч о м у , н а в а ш п о г л я д , н е з в а ж а ю ч и н а у к р а ї н с ь к о п о л ь с ь к е п р о т и с т о я н н я , п о л я к и , у к р а ї н ц і т а є в р е ї в о с е н и 1 8 4 8 р . с п і л ь н о боро лися п рот и н а с т у п у урядової р еа к ц ії на б ари кадах Л ьвова?

106


Документи т а матеріали 1. Г а л и ц ь к и й г р е к о -к а т о л и ц ь к и й с в я щ е н и к і г р о м а д с ь к о -п о л іт и ч н и й д ія ч В а с и л ь П о д о л и н с ь к и й (1 8 1 5 — 1876) п р о г о л о в н і т е ч ії (п а р т ії) у к р а їн с ь к о г о в и з в о л ь н о г о р у х у в Г а л и ч и н і н а п е р е д о д н і 1848— 1849 р р . I. Партія суто укра їнсь ка - хоче У к р а їн и в іл ь н о ї, н е з а л е ж н о ї і п р а гн е до не ї прям о й б езп осе ре д ньо чи через С лов'янщ ину. II. Партія по льсько -укра їнса ка — х о ч е У к р а їн и в іл ь н о ї, н е з а л е ж н о ї і прагне д о н е ї ч ер ез ф е д е р а ти в н у П о л ь щ у ч и П о л ь щ у с л о в ’я н с ь к у в ф е д е р а ц ії з У к р а їн о ю з таки м зад ум ом , ц о , к о л и в и з р ію ть ум о ви і буд е н е о б х ід н іс ть , тоді ц іл ком українізується. III. П а ртія а в с т р ій с ь к о -у к р а їн с ь к а — х о ч е У к р а їн у в іл ь н у л и ш е в ід по­ ляків, а не взагалі в ід неволі... IV. Партія р о сій сько -укр а їн сь ка - х о ч е та к о ж У к р а їн у , м о ж е й вільну, а пр а гн е д о н е ї ч ер ез п о пе ре д нє о б ’є д н а н н я з Р о с іє ю з п е р е к о н а н н я м , щ о лиш е тоді б уд е в она вільна, ю л и б уд е в іл ь н о ю Р осія. Джерело: Рсхіоііпзкі V/. Сіоа рггсігоді. - 5)апок, 1846.

Зап и тан н я і завдан н я * І. В р а х о в у ю ч и т е , щ о б р о и у р а В а с и л я П о д о л и н с ь к о г о б у л а н а п и с и н а д о 1 8 4 8 р., с к а ж і т ь н а с к і л ь к и т о ч н о в і д п о в і д а в й о г о п р о г н о з р е а л ь н и м п о д і я м р е в о л ю ц ії. 2. Ч и м , н а в а ш п о г л я д , в и к л и к а н а в і д с у т н і с т ь є д н о с т і в у к р а ї н ­ ськ ом у н а ц іо н а л ь н о в и (во л ь н о м у р у с і у п и т а н н і п ро м а й б ут н є У країни? 3. Я к а з в к а з а н и х в д о к у м е н т і п о л і т и ч н и х т е ч і й в и я в и л а с е б е в у м о в а х р евол ю ц ії 1 8 4 8 -1 8 4 9 рр . си льн іш е і чом у, я к а - слабш е?

З ап ам ’ятайте дати Л ип ень 1 8 4 8 - б ер езен ь 1 8 4 9 робота австр ій ського парлам енту, в яком у вперш е бул и представлені деп у та ти в ід українців. Л истопад 1 8 1 8 - збр ой н е антиурядове повстання у Львові. 1848 - 1 8 5 0 - масовий сел ян ськи й р у х на Б укови ні.

Словник термінів М е м о р а н д ум — д о к у м е н т , пам’я тн а за п и с к а з в и к л а до м п о гл я д ів з того

ч и ін ш ого питання.

107


Т е м а 3 . У к р а їн с ь к а к у л ь т у р а в п е р ш ій п о л о в и н і

X IX

ст.

§ 17. О світа і н а у к а в п ер ш ій половині X IX ст. Н о в а у к р а їн с ь к а л ітер ату р а З г а д а й т е : І. Я к и м б у в с т а н о св іт и в Н а д д н іп р я н щ и н і в д р у г ій п о л о в и н і X V I I I с т .? 2 . О х а р а к т е р и з у й т е к у л ь т у р н о - о с в іт н ій р ів е н ь у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь у с к л а д і Речі П о с п о л и т о ї в о с т а н н і д е с я т и л іт т я її існ уван н я . А н т и у к р а їн с ь к а п о л іт и к а Р о с ій с ь к о ї т а А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ій н е г а т и в н о п о з н а ч и л а с я н а к у л ь т у р н о м у р о з в и т ­ к у У к р а їн и . А л е , п о п р и у с і п е р е ш к о д и , п о с т у п в к у л ь т у р і п р о д о в ж у в а в с я . Н а й г о л о в н іш и м д о с я г н е п н я м у к р а ї н с ь ­ к о ї культури п ер ш ої п ол ови н и X IX ст. стал а поява нової у к р а ї н с ь к о ї л іт е р а т у р и , я к а з а с в і д ч и л а п о ч а т о к у к р а їн ­ с ь к о г о н а ц іо н а л ь н о г о в ід р о д ж е н н я .

1. Освіта У Р о с ій с ь к і й ім п е р ії ц а р с ь к и й у р я д н а с а д ж у в а в в У к р а їн і т а к у с и с т е м у о с в іт и , я к а п о в и н н а б у л а за д о в о л ь н и т и п о т р еб и д е р ж а ­ ви в о с в іч е н и х к а д р а х , а л е о д н о ч а с н о д о п о м а г а л а б в и тр ав и ти в у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у н а ц і о н а л ь н у с в і д о м іс т ь , н а в ’я з а т и п о ч у т т я м е н ш о в а р т о с т і, с т в о р и т и у я в у п р о п р о в ід н у р о л ь р о с ій с ь к о ї н а ц і ї у ж и т т і у к р а ї н ц і в . Ц і й м о т і п і д п о р я д к о в у в а л а с ь і р е о р г а н із а ц ія с и с т е м и о с в іт и . У п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . ц а р и з м п о к ін ч и в з у к р а ї н с ь к о ю ш к о л о ю , я к а в и в е л а у X V I I — X V I I I с т . У к р а їн у н а о д и н р ів е н ь з н а й о с в іч е н іш и м и д е р ж а в а м и Є в р о и и . О с в іт і н а д а в а в с я ч іт к о в и р а ж е н и й с т а н о в и й х а р а к т е р : д л я н и ж ­ ч и х в е р с т в н а с е л е н н я - п а р а ф ія л ь н і д в о к л а с н і ш к о л и ; д л я д іт е й д в о р я н , к у п ц ів , с л у ж б о в ц ів і з а м о ж н и х м іщ а н - п о в іт о в і у ч и л и щ а , ін к о л и г ім н а з ії; д л я д іт е й д в о р я н - г ім н а з ії, л і ц е ї т а у н ів е р с и т е т и . В сь о го н а с е р е д и н у X IX ст . о д н а ш к о л а пр и п адал а на 9 ,5 т и ­ с я ч і, а о д и н у ч е н ь н а 1 8 8 ж и т е л і в . Ц е б у л о з н а ч н о м е н ш е , н і ж у п о п е р е д н ь о м у с т о л іт т і. К р ім д е р ж а в н и х , д і я л и п р и в а т н і н а в ч а л ь н і з а к л а д и . У Х а р ­ к о в і, К и є в і , О д е с і т а д е я к и х ін ш и х м і с т а х д л я д і т е й д в о р я н в ід к р и ­ в а л и с ь п р и в а т н і п а н с іо н а т и й ш к о л и , я к і г о т у в а л и у ч н ів д л я в с т у ­ п у д о с е р е д н і х т а в и щ и х н а в ч а л ь н и х з а к л а д ів . 108


Н оворосійський університет в Одесі.

П ід т и с к о м г р о м а д с ь к о с т і с т в о р ю в а л и с я н о в і в и щ і о с в іт н і з а к л а ­ д и . У 1 8 0 5 р. з ін іц і а т и в и в ід о м о г о г р о м а д с ь к о г о д ія ч а і в ч е н о г о В а ­ с и л я К а р а з и н а ( 1 7 7 3 - 1 8 4 2 ) в і д к р и в с я Х а р к ів с ь к и й у н і в е р с и т е т . Н а т о м іс т ь у р я д у 1 8 1 7 р . з а к р и в К и є в о - М о г и л я н с ь к у а к а д е м і ю , н а ­ п р я м д ія л ь н о с т і я к о ї н е в л а ш т о в у в а в в л а д у . У К и є в і у 1 8 3 4 р . п о ч а в п р а ц ю в а т и У н ів е р с и т е т с в . В о л о д и м и р а . С п о ч а т к у в н ь о м у б у л и ф іл о ­ с о ф с ь к и й і ю р и д и ч н и й ф а к у л ь т е т и з ч о т и р и р іч н и м н а в ч а л ь н и м к у р ­ с о м . П е р ш и м р е к т о р о м у н ів е р с и т е т у с т а в п р о ф е с о р М и х а й л о М а к с и ­ мович (1 8 0 4 - 1 8 7 3 ). Ін ш и й т и п в и щ и х н а в ч а л ь н и х з а к л а д ів с т а н о в и л и л іц е ї. В о н и о б ’є д н у в а л и в с о б і г ім н а з и ч н і т а у н і в е р с и т е т с ь к і к у р с и . О д н и м з н и х с т а в В о л и н с ь к и й л іц е й , с т в о р е н и й н а б а з і К р е м е н е ц ь к о ї г ім н а ­ з і ї . В ід к р и т и й в О д е с і у 1 8 1 7 р . Р іш е л ь є в с ь к и й л і ц е й с т а в ц е н т ­ р о м в и щ о ї о с в іт и П ів д н я У к р а їн и . П і з н і ш е п р и н ь о м у п о ч а в п р а ­ ц ю в а т и І н с т и т у т с х і д н и х м о в . Н е п е р е с іч н е з н а ч е н н я у р о з в и т к у о с в іт и м а л а в ід к р и т а у 1 8 2 0 р . у Н і ж и н і г і м н а з і я в и щ и х н а у к . У

Київський університет.

109


1 8 3 2 р . в о н а б у л а п ер ет в о р ен а н а Н іж и н с ь к и й л іц е й , у я к о м у з д о б у ­ л и о с в іт у М и к о л а Г ого.г.ь , Є в г е н Г р е б ін к а т а ч и м а л о ін ш и х п р е д с т а в ­ н и к ів н а ц іо н а л ь н о ї к у л ь т у р и . Б а г а т о в ч о м у в і д м ін н о ю в ід ц а р с ь к о ї б у л а о с в і т п я п о л іт и к а А в с т р ій с ь к о ї і м п е р і ї н а з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м л я х . З 1 8 0 5 р . н а ­ р о д н і , п о ч а т к о в і ш к о л а п е р е й ш л и у в ід а н н я ц е р к в и , щ о с у п р о в о д ­ ж у в а л о ся дал ь ш и м п оси лен н ям її к он тролю за навчальни м п роц е­ с о м і з б іл ь ш е н н я м к і л ь к о с т і р е л іг ій н и х д и с ц и п л і н . У п о ч а т к о в и х т р и к л а с н и х ш к о л а х Г а л и ч и н и у 1 8 4 1 р . н а в ч а л о с я 1 4 % д іт е й ш к іл ь н о г о в ік у . П е в н і з м ін и в ід б у л и с я в п о ч а т к о в ій о с в іт і п іс л я р е в о л ю ц ії 1 8 4 8 р. Ш к іл ь н а с п р а в а з о с е р е д ж у в а л а с ь в р у к а х д е р ж а в и . Б у л о с т в о р е ­ н о с а м о с т ій н у н и ж ч у р е а л ь н у ш к о л у , н а в ч а л ь н и й к у р с т р и к л а с ­ н и х ш к і л з б і л ь ш у в а в с я н а о д и н р ік . П о ч а л о с я в и в ч е н н я о с н о в с а д ів н и ц т в а , б д ж іл ь н и ц т в а т а ш о в к ів н и ц т в а . В ід к р и в а л и с я н е д і л ь н і ш к о л и д л я д о р о с л и х . У 1 8 4 8 - 1 8 4 9 р р . ї х н а л іч у в а л о с ь у Г аличині 60 і на Закарпатті - 9. С е р е д н ю о с в іт у н а д а в а л и г ім н а з ії. ї х к іл ь к іс т ь б у л а н е з н а ч ­ н о ю й н е м о гл а за д о в о л ь н и т и п отр еби б а ж а ю ч и х отр и м ати зн а н ­ н я . Д о т о г о ж у г і м н а з і я х ін т е н с и в н і ш е , н і ж у п о ч а т к о в и х ш к о ­ л а х , в ід б у в а л о с ь о н ім е ч е н н я й п о к а т о л и ч е н н я у ч н ів . У п е р ш ій п о л о в и н і X IX ст . ц ей п р о ц ес стр и м увався у к а зо м п р о о б о в 'я з к о в е в и в ч е н н я у к р а їн ­ с ь к о ї м о в и . О с т а н н є с в ід ч и т ь , з о к р е м а , і п р о г е , щ о п о п р и в сі у т и с к и у к р а їн с ь к о ї м ов и с и т у а ц ія з н е ю в с и с т е м і о с в іт и З а х ід н о ї У к р а їн и б у л а к р а щ о ю , н і ж у С х ід н ій . С і 9 В и щ у о с в іт у н а з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х д а в а л и Л ь в і в с ь к и й у н ів е р с и т е т т а з ід к р и т і у п е р ш ій п о л о в и н і X IX ст . Р е ­ а л ь н а т а Т е х н іч н а а к а д е м і ї у Л ь в о в і, Ч е р ч іп р ц ь к и Й л іц е й . Н а к ін е ц ь п е р ш о ї п о л о з и н и X I X с т . у Л ь в ів с ь к о м у у н і в е р с и т е т і п р а ц ю в а л а к а ф е д р а у к р а їн с ь к о ї м о в и та л іт е р а т у р и .

Михайю О лроградокий талановитий математик, який уславив українську науку. Символічно, щ о його ім я носить ву­ лиця Полтави, на я кій стоїть один з найстаріш их педагогіч­ них вузів України.

10

2. Н аука З н а ч н и х у с п іх ів в У к р а їн і д о с я г л и п р и р о д ­ нич і та т о ч н і н а у к и , р озв и тк у я к и х з огляду на ї х з н а ч е н н я д л я п о с т у п у е к о н о м ік и в л а д а не п ер еш к о д ж а л а . Н а п ер ш у полови ну X I X с т . ц р и п а л а д ія л ь н іс т ь т а к и х в и д а т н и х у к р а їн с ь к и х у ч е н и х , я к М и х а й л о М а к с и м о ­ в и ч , Т и м о ф ій О с и п о в с ь к и й ( 1 7 6 0 - 1 8 3 2 ) і М и хай л о О строградськи й (1 8 0 1 -1 8 6 2 ).


«К ур с м а т ем а т и к и » проф есора Х а р ­ к ів с ь к о г о у н і в е р с и т е т у О с и п о в с ь к о г о М А Л О Р О С С ІЙ С К І Я к іл ь к а д е с я т и л іт ь б у в о с н о в н и м п ід р у ч ­ н и к о м з м а т е м а т и к и в у с ій Р о с ій с ь к і й ім п е р ії. І н ш и й у к р а їн с ь к и й м а т е м а т и к О строградськи й за видатні д о ся гн ен н я и : я б у в о б р а н и й ч л е н о м П е т е р б у р з ь к о ї, '! Ч А К С И М О В И Ч Ь Ч І І П а р и з ь к о ї, Р и м с ь к о ї і Т у р ін с ь к о ї А к а ­ д е м ій Н а у к . В ін б у в п р и я т е л е м Ш е в ­ ченк а й с в ід о м и м у к р а їн ц е м . С п р а в ж н ім в ч е н и м - е н ц и к л о п е д и с т о м ш и р о к о г о д і а п а з о н у - в ід б о т а н і к и д о іс т о р ії - б у в М и х а й л о М а к с и м о в и ч . З о к р е м а , й о г о п р а ц і з б о т а н ік и н е л и ш е с т о я л и н а р ів н і т о г о ч а с н о ї н а у к и , а й у М О С КВА р я д і в и п а д к ів б у л и п р о р и в о м в ї ї м а й ­ ГІ+і* Г ? бутн є. З н а ч н о ю п о д іє ю в н а у ц і і к у л ь ­ турном у ж и тті водн очас ст ал а поява о д н іє ї з п е р ш и х п р а ц ь з іс т о р ії У к ­ До першої половини XIX ст. відноситься початок збирання і р а їн и « І с т о р і ї Р у с і в * . З ' я в и в ш и с ь н а ­ публікації творів народної по­ п р и к ін ц і X V I I I - н а п о ч а т к у X I X с т . , езії. Обкладинка збірника вона тривалий час пош и рю валась у пісень, виданого Максимовичем. р ук опи сних сп и ск ах і лиш е в 1 8 4 6 р. в и й ш л а д р у к о м . С т о р ін к и т в о р у п р о г е р о ї ч н у б о р о т ь б у у к р а ї ­ н с ь к о г о н а р о д у з т а т а р с ь к о ю , т у р е ц ь к о ю т а п о л ь с ь к о ю а г р е с іє ю п р о б у д ж у в а л и п а т р іо т и ч н і п о ч у т т я , г о р д іс т ь з а п р е д к і в . В е л и к о ю п о п у л я р н іс т ю с е р е д с у ч а с н и к ів к о р и с т у в а л а с ь « И с тори я М алороссн и » М иколи М арк еви ча (1 8 0 4 -1 8 6 0 ), ви дап а в 1 8 4 2 - 1 8 4 3 р р . у М о с к в і. Ч и т а ч ів п р и т я г у в а в р о м а н т и ч н и й о п и с м и н у л о г о У к р а їн и т а ї ї д ія ч і в . В к і н ц і п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст. з ’я в и л и с я п е р ш і іс т о р и ч н і д о с л і д ж е н н я М и к о л и К о с т о м а р о в а , я к и й з г о д о м ст а в а в т о р о м б а г а т ь о х в е л и к и х п р а ц ь з іс т о р ії к о ­ з а ц ь к о ї У к р а їн и . В а ж л и в и м н а у к о в и м о с е р е д к о м З а х і д н о ї У к р а їн и с т а в Л ь в і в с ь к и й ін с т и т у т О с с о л і н с ь к и х . З а с н о в а н и й у 1 8 1 7 р . л і т е ­ р а т у р о з н а в ц е м , іс т о р и к о м і г р о м а д с ь к и м д і я ч е м Ю з е ф о м О с с о л і н с ь к и м , в ін м а в в е л и к у б і б л і о т е к у , м у з е й і д р у к а р н ю . В б і б л і о ­ т е ц і і м у з е ї к о н ц е н т р у в а л и с я к н и г и , п е р е в а ж н о з п и т а н ь ф іл о ­ с о ф ії, іс т о р ії, л іт е р а т у р и , г е о г р а ф ії, п р а в а , а т а к о ж к о л е к ц ії а р х е о л о г і ч н и х п а м ’я т о к , м о н е т , з б р о ї , к а р т и н , г р а в ю р и , с к у л ь ­ п т у р и . Ін с т и т у т сп р а в л я в п ев н и й в п л и в н а п о ш и р е н н я о с в іт и , н а у к и й к у л ь т у р и н е т іл ь к и в Г а л и ч и н і, а й н а Б у к о в и н і та З а к а р п а т т і.

пЬсни, і а н н і

11 1


3. Ф ольклор і література Р е а л ь н а д ій с н іс т ь п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст . іс т о т н о в п л и н у л а н а ф о л ь к л о р . У д у м а х і п іс н я х н ар од ж в а в о в ід г у к у в а в с я на п о с и л е н н я к р іп а ц т в а , р е к р у т ч и н у , с в а в о л ю п о ­ м іщ и к ів і ч и н о в н и к ів , в л а с н і б е з п р а в ’я і з л и д е н н іс т ь . Д о п е р ш о ї п о л о в и н и X IX с т . в ід н о ­ с и т ь с я п о ч а т о к з б и р а н н я і п у б л ік а ц ії т в о р ів н а р о д н о ї п о е з і ї . О д и н з п е р ш и х у к р а їн с ь к и х ф о л ь к л о р н и х з б ір н и к ів М и х а й л а Ц е р т е л є в а п ід н а з в о ю « Д о с в ід з б и р а н н я с т а р о в и н н и х м а л о р о с ій с ь к и х п іс е н ь » ( 1 8 1 9 р . ) в и й ш о в у П е т е р б у р з і і м іс т и в д е в ’я т ь д у м т а о д н у і с т о р и ч н у Григорій п іс н ю . У н а с т у п н і р о к и у в а г а д о у с н о ї н а ­ Квітка-О снов’яненко р од н ої твор ч ості все зр остал а. М ихайло зробив великий внесок у ф ормування нової М а к с и м о в и ч в и д а в т р и з б ір н и к и н а р о д н и х укр а їн сь ко ї літератури. п іс е н ь : « М а л о р о с ій с ь к і п іс н і* , « У к ­ р а їн с ь к і н а р о д н і п іс н і * , « З б ір к а у к р а їн с ь ­ к и х п і с е н ь » . Б а г а т и й ф о л ь к л о р з а х і д н о у к р а ї н ц ів з н а й ш о в в ід б и т т я в а л ь м а н а с і « Р у с а л к а Д н іс т р о в а * . Ц е н т р з б и р а н н я іс т о р и ч н и х д о к у м е н т ів , ф о л ь к л о р у , с т а р о ж и т н о с т е и с к л а в с я у Х а р к о в і п іс л я в ід к р и т т я в н ь о м у у н ів е р ­ с и т е т у . В м іс т і з р о с л а к іл ь к іс т ь в и с о к о о с в іч е н и х л ю д е й , з а х о п ­ л е н и х н а ц іо н а л ь н о ю ія е є ю . С е р е д н и х б у в ін іц іа т о р с т в о р е н н я у н і в е р с и т е т у В а с и л ь К а р а з н н . П е р е б у в а ю ч и п і д н а г л я д о м п о л іц ії у с в о є м у с е л і, в ін ч а ст о п р и їз д и в д о у н ів е р с и т е т у , за к л и к а в в и в ч а т и й п о п у л я р и з у в а т и н а ц іо н а л ь н у к у л ь т у р у , п о б у т н а р о ­ д у . П о м і т н и м и ф і г у р а м и б у л и д е к а н и у н і в е р с и т е т у Г р и г о р ій У с п е н с ь к и й , П е т р о Г у л а к - А р т е м о в с ь к и й . п р о ф е с о р І з м а їл С р е з н е в с ь к и й , а т а к о ж п и с ь м е н н и к Г р и г о р ій К в іт к а - О с н о в ’я н е н к о . Н а в к о л о н и х г р у п у в а л и с я м о л о д і в ч е н і, с т у д е н т и , в ч и т е л і. Б а ­ г а т о з н и х їз д и л и С л о б о ж а н щ и н о ю у п о ш у к а х н а р о д н и х д у м , п іс е н ь , п е р е к а з ів , п о в ір ’ їв . С т а т т і п р о п о б у т , з в и ч а ї, у с н у н а ­ р о д н у т в о р ч іс т ь т а іс т о р ію У к р а їн и р е г у л я р н о д р у к у в а л и с я у х а р к ів с ь к и х ж у р н а л а х . А к т и в н у зб и р а л ь н и ц ь к у н а р о д о зн а в ч у р о б о т у з д ій с н ю в а л и т а к о ж у П о л т а в і, П р и л у к а х . О д е с і т а в К и єв і (п іс л я в ід к р и т т я г а м у н ів е р с и т е т у ). У с н а н а р о д н а т в о р ч іс т ь і ф о л ь к л о р с п р а в и л и з н а ч н и й в п л и в н а с т а н о в л е н н я н о в о ї х у д о ж н ь о ї л іт е р а т у р и . У п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . н а р о д н а р о з м о в н а м о в а д е д а л і б іл ь ш е в х о д и л а в л іт е р а т у ­ р у . « Б а т ь к о м » н о в о ї у к р а ї н с ь к о ї л іт е р а т у р и в в а ж а є т ь с я Ів а н К о т ­ л я р е в с ь к и й , я к и й с м іл и в о в в ів у л іт е р а т у р у н а р о д н у м о в у й с т в о ­ р и в на її о с н о в і н еп ер ев ер ш сн і н а т о й ч а с за х у д о ж н ім и я к остя м и т в о р и . П е р ш и м з н и х с т а л а п о е м а « Е и е їд а * ( ч а с т к о в о н а д р у к о в а н а 112


1 7 9 8 р . , п о в н іс т ю 1 8 4 2 р . ) . Ц я п о е м а , а т а к о ж «Н атал к а П ол тав к а», «М оскальч а р ів н и к » т р и в а л и й час з а л и ш а л и с я з р а з к о м д л я н а с л ід у в а н н я ін ш и м и п и ­ сь м ен н и к ам и і поетам и. П оряд з К отл я р евськ и м р озк р и в ся т я л я н т і ін ш и х л іт е р а т о р ів . Б а й к а р і П е т р о І’у л а к - А р т е м о ю с ь к и й ( 1 7 9 0 1 8 6 5 ) т а Є в г е н Г р е б ін к а ( 1 8 1 2 - 1 8 4 8 ) р із к о т а в р у в а л и т а к і в а д и , я к с а м о д у р ­ с т в о , а м о р а л ь н іс т ь , с в а в іл л я т а д е с п о ­ т и з м н е н а й к р а щ и х п р е д с т а в н и к ів п р а в ­ л я ч о ї в ер ст в и . Е зоп ов ою м о в о ю в он и к р и т и к у в а л и п о р я д к и е к р а їн і. Р із к ій Микола Гоголь створив с а т и р і п ід д а в н е д о л ік и т о г о ч а с н о г о с у с ­ незабутні образи героїчної п іл ь с т в а Г р и г о р ій К в іт к а -О с н о в 'я н е н к о козацької України, оспівав ( 1 7 7 8 - 1 8 4 3 ) у п о в іс т я х « П а н Х а л я в поетику і ліризм українців. с ь к и й » , п 'є с а х « Д в о р я н сь к і в и б о р и » , « С в а т а н н я н а Г о н ч а р ів ц і» т а ін ш и х . У 4 0 - х р р . з ’я в и л и с я п е р ш і іс т о р и ч н і п о в іс т і П а н т е л е й м о н а К у л іш а . П о е т и ч н и й о б р а з У к р а їн и з м а л ю в а в н а с т о р ін к а х с в о ї х к н и г М и к о л а Г о го л ь ( 1 8 0 9 —1 8 5 2 ). П о -н о в о м у п о с т а л а У к р а їн а п е р е д ч и ­ т а ч е м у п о в іс т і « Т а р а с Б у л ь б а » . Ф а к т и ч н о ц е - о п о е т и з о в а н а г е ­ р о їк а у к р а їн с ь к о г о к о з а ц т в а , в ір н о г о с и н а і н а д ій н о г о з а х и с н и к а б а г а т о с т р а ж д а л ь н о ї У к р а їн и . У з о б р а ж е н н і п и с ь м е н н и к а з а п о р о ­ ж е ц ь п о с т а є у в сій к р а с і - м у ж н і м , в ід в а ж н и м д о с а м о п о ж е р т в и й л ю б л я ч и м д о с а м о з а б у т т я . О б р а з с т е п о в о ї в о л ь н и ц і з ї ї в ід ч а й д у ш ­ н іс т ю , л и ц а р с т в о м і п о б р а т и м с т в о м в и к л и к а в у ч и т а ч а п о ч у т т я с и м п а т ії н б а ж а н н я н а с л ід у в а т и ц і р и с и . Ф о р м у в а н н я н о в о ї у к р а їн с ь к о ї л іт е р а т у р и з а в е р ш и л о с ь у т в о р ­ ч о с т і Т а р а с а Ш е в ч е н к а . З ж е у п е р ш ій п о е т и ч н ій з б ір ц і « К о б за р » ( 1 8 4 0 р .) п о е т п о с т а в я к н е п е р е в е р ш е н н й м а й с т е р п о е з і ї , зд а т н и й с и л о ю у к р а їн с ь к о г о сл о в а б л и с к у ч е п е р е д а т и п о ч у т т я , д у м и , п р а г ­ н е н н я й с п о д ів а н н я с в о г о н а р о д у . В й о г о т в о р ч о с т і з н а й ш л и в ід о б ­ р а ж е н н я н а й б о л ю ч іш і п р о б л е м и ж и т т я у к р а їн ц ів і У к р а їн и . Б о ­ р о т ь б а п р о т и с о ц і а л ь н о ї н е с п р а в е д л и в о с т і т і с н о п е р е п л іт а л а с ь у т в о р ч о ст і Ш е в ч е н к а з п р о г и д іє ю н а ц іо н а л ь н о м у г н о б л е н н ю у к р а їн с ь к о г о н а р о д у . Ц и м в ін р із к о в и д іл я в с я н е л и ш е с е р е д п о п е р е д ­ н и к ів . а н с е р е д с у ч а с н и к ів .

Висновки та узагальнення Р о з в и т о к к у л ь т у р и в Н а д д н іп р я н с ь к ій У к р а їн і у п е р ш ій п о ­ л о в и н і X I X с т . в ід б у в а в с я в с у п е р е ч л и в и х у м о в а х . Р о с ій с ь к и й ц а р и з м в с іл я к о г а л ь м у в а в к у л ь т у р н и й п о с т у п в У к р а їн і і , я к щ о і д о з в о л я в д і т я м у к р а ї н ц .в н а в ч а т и с я , т о , г о л о в н и м ч и н о м , р о ­ с ій с ь к о ю м о в о ю , ц іл к о м с в ід о м о п р а г н у в т р и м а т и н а р о д и ім п е р ії, 8

• І с і и р и У к р л ім и .. 9 с і

1ІЗ


у т о м у ч и с л і й у к р а ї н с ь к и й , у т е м р я в і. Ц а р с ь к и й м ін іс т р н а р о д н о ї о с в іт и а д м ір а л Ш и ш к о в у 1 8 2 4 р . з а я в и в : « Н а в ч а т и г р а м о т і в есь н а р о д ... з а в д а л о б б іл ь ш е ш к о д и , н і ж к о р и с т і* . Ц іл к о м з а к о н о м ір н и м б у в р е з у л ь т а т т а к о ї п о л іт и к и : в X V I I I с т ., к о л и У к р а їн а щ е з б е р і г а ­ л а д е я к і з а л и ш к и а в т о н о м і ї, ш к іл у Н а д д н іп р я н щ и н і б у л о б іл ь ш е , н і ж у п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . У А в с т р ій с ь к ій і м п е р і ї п і с л я л іб е Р « л ь ш | х р е ф о р м у к у л ь т у р н о - о с в іт н ій с ф е р і в о с т а н н і д е с я т и л іт т я X V I I I ст. - у п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . т а к о ж м а в м іс ц е р е г р е с . О д н а к , в с у п е р е ч р е а к ц ій н ій п о л іт и ц і р о с ій с ь к о г о с а м о д е р ж а в с т в а і А в с т р ій с ь к о ї і м п е р і ї , р о з в и т о к к у л ь т у р и в У к р а їн і н е п р и п и н и в с я . У к р а їн с ь к и й н а р о д з н а й ш о в у с о б і с и л и , щ о б п р о т и с т о я т и ім п е р с ь к ій а с и м іл я т о р с ь к ій п о л іт и ц і. Н ін в и с у н у в з с в о г о с е р е д о п и щ а т а л а н о в и ­ т и х у ч е н и х , я к і п р а ц ю в а л и в р із н о м а н іт н и х г а л у з я х н а у к и і м и с т е ц ­ т в а . і с н а н а р о д н а т в о р ч іс т ь с т а л а с в о є р ід н и м д з е р к а л о м н а р о д н о ї д у ш і. В о н а с п р а в и л а з н а ч н и й з п л и в н а с т а н о в л е н н я н о в о ї у к р а їн с ь к о ї л іт е ­ р а т у р и . Б е з н а р о д н о ї т в о р ч о с т і н е б у л о б « Е н е їд и » т а ін ш и х т в о р ів « б а т ь к а » н о в о ї у к р а їн с ь к о ї л іт е р а т у р и К о т л я р е в с ь к о г о , н е б у л о б б л и с ­ к у ч о ї т в о р ч о с т і Г у л а к а -А р т е м о в с ь к о г о , К в іт к и -О с н о в 'я н е н к а і б а г а ­ т ь о х ін ш и х у к р а їн с ь к и х м а й с т р ів с л о в а . З р е ш т о ю , с а м н а р о д з н а й п о т а є м н і ш и х с в о ї х г л и б и н в и с у н у в в л а с н о г о п р о р о к а і г е н ія - Т а р а с а Ш е в ч е н к а , я к и й с к а з а в п р о у к р а їн ц ів , ї х н є м и н у л е , с у ч а с н е і м а й ­ б у т н є б іл ь ш е , н і ж у с і й о г о п о п е р е д н и к и р а з о м у з я т і. Ш е в ч е н к о п ід н я в у к р а їн с ь к у м о в у і л іт е р а г у р у н а т а к и й р ів е н ь д о с к о н а л о с т і, я к и й д о з ­ в о л и в д і й т и в и с н о в к у : н а р о д , щ о п о р о д и в т а к о г о г е н ія , н е м о ж е з н и к ­ н у т и з п о в е р х н і з е м л і.

П еревірте себе. Виконайте І . О х а р а к т е р и з у й т е с т а н о с в іт и в У к р а ї н і в п е р ш ій п о л о в и н і X I X ст. г . Я к о ю б у л а у р я д о в а п о л і т и к а в о с в і т н і й с ф е р і У к р а ї н и ? Чим вона визначалася? 3 . З а п о в н і т ь т а б л и ц ю «Р о з в и т о к н а у к и в У к р а ї н і в п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т .» :

Д ія ч і науки 1. 2. 3. 4.

М и хай ло О ст ро.радський Т и м о ф ій ( / с и н о в а ,к и й М и хайло М аксим ович М икола Костомаров

5. М икола М аркевич

114

Я к и й в н е с о к у р о з в и т о к науки зробили?


4 . З а п о в н іт ь т а б л и ц ю « Р о з в и т о к л і т е р а т у р и в У к р а ї н і в п е р ш ій половині X I X с т .» :

П исьм енники

1. 2. 3. 4.

/х н і тво ри

О сновні т е м и , ід е ї, / м і с т т в о р ів

Ів а н К о т л я р е в с ь к и й Г р и г о р ій К в іт к а - О с п о а 'яненко П е т р о Г у л а к -А р т е м о в с ь к и й Євген Г р е б ін к а

5 . Тарас Ш е в ч е н к о 5 . К о м у з у к р а їн с ь к и х п и с ь м е н н и к ів н а л е ж а т ь ц і т в о р и : І ) « Г а й д а ­ м а к и » ; 2 ) « М а р у с я » ; 3 ) « Е н е їд а » ; 4 ) « К а в к а з » ; 5 ) « К о н о т о п ­ с ь к а в ід ь м а » : 6 ) « І І а к т а С о б а к а » ; 7 ) « Н а т а л к а П о л т а в к а » : 8 ) « Ю р о д и в и й » ; 9 ) « В е д м е ж и й суд»? 6 . Р о з к р и й т е к о р о т к о т е л у т а ід е ю о д н о го з т в о р ів . Н а з в і т ь х а р а к ­ т е р н і р и с и н о в о ї у к р а їн с ь к о ї л і т е р а т у р и , в ід м ін н і в ід р и с л і т е р а ­ тур и Х У ІІ-Х У ІІІ с т.

Документи т а матеріали 1. В и д а т н и й р о с ій с ь к и й к р и т и к с е р е д и н и X IX ст. М икола Д обролю бов про «К обзар» Тараса Ш е вче н ка Появление сти хотво ре ни и Ш е в ч е н ка и н те р е сн о не дл я о д н и х то л ь ко страстньїх приверж енцев м ало росси й ско й л итературьі, но и дл я в с я к о го л ю б и те­ л я истинной поззии. Е го произведения интер есую т на с с о в е р ш е н н о независ и м о о т с т а р о го с п о р а о т о й , в о з м о ж н а л и м а л о р о с с и й с к а я л и те р а тур а : спор зтот относился к литературе книж ной, общ ественной, цивилизованной, — как хо ти те назьівайте, — н о , во всяком сл учае, к л ите ратур е искусстве нно й , а сти хотво ре ни я Ш ев чен ка им енно тем и отл ичаю тея. ч т о в ни х и скусственно го ни че го не т. К он ечн о, п о -м а л о р о сси й ски не вьійдет х о р о ш о «О негин» или «Герой на ш е го врем ени»... Н о са м о с о б о ю разумеетея, ч т о н и к т о не о тк а ж е т м а л о р о сси й ско м у, как всяком у д р уго м у, на ро д у в праве и сп о с о б н о с ти го в о р и т ь св о и м я зьїком о предм етах св о и х н у ж д , стре м ле ни й и в о с п о м и н а н и й , н и к т о н е отка ж е те я признать н а р о д н у ю п о з з и ю М ал ор осси и . И к з т о й -т о п о ззи и д о л ж н ь ї бьіть отнесеньї сти хо тво р е н и я Ш е іч е н к а . О н - п о зт с о в е р ш е н н о н а р о д н ь їй , такой, к а к о го мьі не м ож ем ука за ть у себ я . Д а ж е К о л ь ц о в не й д е т с н и м в сравнение, потом у ч т о складом своих мьіслей и даж е своим и стрем лениям и иногда отд ал яетея от народа. У Ш е в ч е н к а , н а п р о ти в, в есь к р у г е г о дум и сочуствий находитея в соверш енном соо тве тствии с о см ьіслом и стро єм народной ж и з н и . О н вьіш ел и з н а р о д а , ж и л с н а р о д о м , и не т о л ь к о м ьіслью , но и обстоятельствам и ж и зни бьіл с ним кр е п к о и к р о в н о связан. Джерело: Добролобов Н. А . Собрамие сочииеиий в трех томах. - М., 1952. Т. 3. - С. 535-536.

115


З ап и т ан н я і завдання * / . В ч ом у, н а д у м к у М и к о л и Д о б р о л ю б о ва . п о л я га л а с и л а п оезії Т араса Ш евченка? * 2 . Ч и з у с ім а т в ер дж ен н я м и Д о б р о л ю б о в а м ож н а погодит ися? О бгрунт уйт е.

2 . З л и с т а В іс с а р іо н а Б є л ін с ь к о г о П а в л у А н н е н к о п у . Г р у д е н ь 1847 р о к у . Н аводил я справки о Ш евченке и убедился окончательно, что вне религи и вера єс т ь н и куд а негодная вещ ь. ...В е р у ю щ и й д р у г м ой го во ри л мне, что верит, ч т о Ш е в ч е н ко - человек д о сто й н ь їй и пр екр асн ьїй . В ера делает чуде­ с а - творит л ю д е й из о с г о в и д уб и н . С та л о бьіть, о н а м ож ет и з Ш евченка сде ла ть п о ж а л уй м ученика свобод ьі. Н о здравьій смьісл в Ш ев чен ке долж ен в ид еть о с л а , д ур а ка и поіил еца, а св е р х т о го го р ь к о го пьяницу, лю бителя го р и л к и по па триотизм у хохл ац ком у. З тот х о х л а ц к и й р а д и ка л написал два пасквиля - о д и н н а го суда ря и м ператора. в то ро й на го суд а рьіню императр и ц у ... Я не читал зти х пасквилей, и н и к т о и з м о и х знаком ьіх не читал... но ув е р е н , что па скви л ь на и м ператрицу д о л ж е н бьіть возм утительно гадок... Ш е в ч е н к у послали на Кавказ сол да том . М не не ж а л ь его, б уд ь я е го судьей, я сд е л а л б ь і не м еньш е. Я пи таю л ичн ую в р а ж д у к т а к о го р о д а либералам...’ ...О д н а с к о т и н а и з х о к л а ц к и х пибералов, н е к т о К ул и ш (зкая свинская ф ам илия!) в « З в е зд о ч ке » , ...ж ур н а л е , ко то р ьій и зд а ет И ш им ова дл я детей, написал и с т о р и ю М а л о р о сси и , гд е сказал, ч т о М а л о р о сси я и л и д о л ж н а отто р гн уть ся о т Р о сси и , и л и п о ги б н уть... В о т ч т о д е ла ю т зти скотьі, безмозгльіе л и б е р а л и ш ки . О х , зти м не хохл ьї! В едь бараньї - а л иберальничаю т во имя га л уш е к и в аре ни ко в : о свинм м салом ... Джерело: Белі-мский В.Г. Полм. собр. сом. - М., 1953-1959. Т. 12. - С. 440-441.

З ап и т ан н я і завдання 1. Ч о м у , н а в а ш п о г л я д , т в о р ч і с т ь і г р о м а д с ь к о - п о л і т и ч н а д і я л ь н іст ь Ш е в ч е н к а , К у л іш а т а їх н іх о д н о д ум ц ів в и к л и к а л а т ак и ш а л е п у , а ж Оо н е п р и с т о й н о г о , л ю т ь п р о т и в н и к і в ?

3. Іс т о р и к Р о м а н Ш п о р л ю к п р о с т а в л е н н я В іс с а р іо н а Б є л ін с ь к о г о д о у к р а їн с ь к о ї л іт е р а т у р и В ел и ки й р о с ій с ь к и й кр и т и к В іс с а р іо н Б єл інсь ки й (1 8 1 1 -1 8 4 8 ) зра зу ж усв ід о м и в, д о ч о г о схи л я ю ть у к р а їн сь кі л іте р а то р и і щ о створення у к р а їн о ­ м о в н о ї л іте р а тур и м о ж е привести - і навіть о б о в ’ я зко во приведе - д о ід еї, з гід н о я к о ї с л ід о м з а такою л іт е р а ту р о ю , « у в ід п о в ід н о сті з не ю » , повинно по яв и ти ся у к р а їн с ь к е с у с п л ь с т в о і нація. Я к відзначав Г р и го р ій Грабович, « п о сл ід о в н о негативна реакція Б є л ін с ь к о го на Ш ев чен ка випливає саме з його пр и н ц и п о в о го неприйняття л іт е р а ту р н о го «сепаратизм у» і т о г о політичного сеп ар ати зм у, щ о безп осе ре д ньо випливає з нього». Джерело: Шперіюк Роман. Украйна: от периферин империи к суверенному государству / / Украйна и Россия: сбщества и государства. - М.: Музей и общественньїй центр имеми Андрея Сахарооз, 1997. - С. 58.

1 Ні


Запитання і завдання: 1. П р о я к и й з в 'я з о к м і ж у к р а їн с ь к о ю л і т е р а т у р о ю і н а ц іо н а л ь н о в и з в о л ь н и м р у х о м п и и .е Ш п о р л ю к ? У ч о м у с у т ь ц ь о го з в 'я з к у ? 2 . Н а о с н о в і д о к у м е н т ів 1 - 3 т а м а т е р іа л і в п ід р у ч н и к а п і д г о т у й ­ т е п о в ід о м л е н н я н а т ? м у : « У к р а їн с ь к а л і т е р а т у р а т а р о с ій с ь ­ к е с у с п іл ь с т в о в п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . » .

З ап ам ’ятай те дати 1805 - відкриття Х арківського у н івер си тету. 1 8 2 0 - відкриття в Н іж и н і гім н а зії ви щ и х наук. 1834 - відкриття Київського університету. 1 8 4 0 - перш е видання «К об за р я . Тараса Ш евченка. 1 8 4 6 - в и х ід др ук ом «Історі! Р у с ів ..

Словник термінів П а р а ф ія - н и ж ч а ц ер к о в н о -а д м іи іст р я т и н н а о р г а н із а ц ія , щ о о б ’єд н у є в ірую чи х (п а р а ф ія н ), я к и х о б сл угов ую ть ц е р к о в н о с л у ж и т ел і о д н ого х р ам у. П а р аф ія л ь н і ш к ол и - початкові ш к о л и при ц ер к о в н и х п а р а ф ія х .


§ 18. Р о зв и т о к у к р а їн сь к о го м и стец тва З г а д а й т е : І . Я к і н а й ва ж л и віш і, д о с я гн е н н я у р о з в и т к у у к р а їн с ь к о г о м и с т е ц т в а д р у г о ї п о л о в и н и X V I I I с т . відом і в а м ? 2 . К о го з д ія ч ів м и с т е ц т в а т ого ч асу в и б ви д іл и л и ? П о п р и в с і у т и с к и р о с ій с ь к о г о с а м о д е р ж а в с т в а , у к р а ї н ­ с ь к е м и с т е ц т в о у п е р ш ій п о л о в и н і X I X ст. п р о д о в ж у в а л о р о зв и в а т и с я . С ек р ет й о г о у с п іх у у в к р а й н есп р и я т л и в и х у м о в а х т о г о ч а с у п о л я г а в у т і с н о м у з в ’я з к у у к р а їн с ь к и х м и т ц ів з н а р о д о м , й о г о х у д о ж н ь о ю т в о р ч іс т ю .

1. Т еатр Н о в а у к р а ї н с ь к а л іт е р а т у р а д а л а с и л ь н и й п о ш т о в х р о з в и т к у т е а т р а л ь н о г о м и с т е ц т в а . Ц е н т р о м т е а т р а л ь н о г о ж и т т я в У к р а їн і в п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . с т а л и Х а р к ів т а П о л т а в а , д е з а п о ч а т ­ к о в у в а в с я н а ц і о н а л ь н и й у к р а їн с ь к и й п р о ф е с ій н и й т е а т р . Д и р е к т о р о м і о д н о ч а с н о р е ж и с е р о м т а а к т о р о м Х а р к ів с ь к о г о т е а т р у б у в Г р и г о р ій К в іт к а - О с н о в ’я н е н к о . У с к л а д і п р о ф е с ій н о ї т р у н и т е а т р у в и д іл я в с я М и х а й л о Щ с п к ін ( 1 7 8 8 - 1 8 6 3 ) . Т е а т р с т а ­ ви в п ’є с и р о с ій с ь к и х т а з а х ід н о є в р о п е й с ь к и х а в т о р ів , а л е н а й б і л ь ш и й у с п і х у г л я д а ч ів м ал и ви став и за тв ор ам и К отляревськ ого « Н а т а л к а П о л т а в к а * . « М о с к а л ь -ч а р ів н и к » і К в і т к и - О с н о в ’я н е н к а « С в а т а н н я н а Г о н ­ ч а р ів н і* т а » Ш е л ь м е н к о - д с н щ и к ». В і с т о р і ї у к р а їн с ь к о г о т е а т р а л ь н о г о м и ­ с т е ц т в а в и д а т н е м і с ц е п о с і в П о л т а в с ь к и й теа г р , н а ч о л і я к о г о с т о я л и Ів а н К о т л я р е в ­ с ь к и й т я М и х а й л о Щ е п к ін . В ій р о з п о ч а в р о ­ боту у 1 8 1 8 р ., к ол и з Х ар к ова до П олтави п е р е їх а л а т е а т р а л ь н а т р у п а , в с к л а д і я к о ї б /в Щ е п к ін . П о л т а в сь к и й т е а т р , у р е п е р т у ­ а р і я к о г о б у л и п ’є с и п е р ш з а в с е К о т л я р е в ­ У складі першого с ь к о г о , ч а с т о в и їз д и в н а г а с т р о л і д о Х а р к о ­ проф есійного театру в а , К р е м е н ч у к а т а ін ш и х м іс т У к р а їн и і в У кр а їн і виділявся с к р із ь к о р и с т у в а в с я в е л и к и м у с п іх о м . П р о ­ непересічним талантом т е у 1 8 2 1 р о ц і с к р у т н е м а т е р іа л ь н е с т а н о в и ­ М ихайло Щ еп кін. щ е п р и в ел о д о й о го зак р и ття. У б а г а т ь о х м і с т а х д ія л и а м а т о р с ь к і т е а т р и , к о т р і с т а в и л и п е р ш з а в с е у к р а ї н с ь к і п ’є с и . П р и к м е т н о , щ о н а в іт ь у З а х і д н і й У к р а їн і а м а т о р с ь к і т е а т р и з у с п і х о м с т а в и л и в и с т а в и з а п ’є с а м и К о т л я ­ р е в с ь к о г о т а К в іт к и - О с н о в ’ я н е н к а . А м а т о р і в п ід т р и м у в а л и з а ­ м о ж н і м ец ен ати . 118


П о р я д з н и м и п р а ц ю в а л и п о м іщ и ц ь к і т е а т р и , о р к е с т р и , х о р и і к а п е л и . Ш и р о к о в ід о м и м б у в т е а т р і з с е л я н - к р іп а к ів с . К а ч а н ів к и на Ч е р н іг ів щ и н і. М у з и к а н т ів н а в ч а в г р а т и в и д а т н и й к о м п о з и т о р М и х а й л о Г л ін к а . Л в с к л а д і і н ш о г о п о м і щ и ц ь к о г о т е а т р у , в с . Р о м а н о в е н а В о л и н і, в и с т у п а л и а к т о р и , я к і м у з и ч н у о с в іт у о д е р ж а л и в І т а л ії.

2. Музичний фольклор кобзарів, б а н д у р и с т ів , л ір н и к ів П о м іт н е м іс ц е в к у л ь т у р н о м у ж и т т і У к ­ р а їн и н а л е ж а л о м у з и ч н о м у ф о л ь к л о р у і м у з и ц і в ц іл о м у . У к р а їн с ь к и й н а р о д з б е р і­ гав с т а р і і ст в о р ю в а в н о в і п іс н і, щ о в ід о б ­ р а ж а л и й о г о ж и т т я , сп одІЕ ан н я і м р ії. Я к і р а н іш е , в н а р о д і ж и л и к а л е н д а р н і з е м л е ­ р обсь к і п іс н і, к о л я д к и й щ е д р ів к и , в е с н я н ­ к и , к у п а л ь с ь к і й ж н и в а р с ь к і, ж а р т ів л и в і, в е с іл ь н і, к о л и с к о в і п іс н і, н а р о д н і п л а ч і й г о л о с ін н я , д у м и та іс т о р и ч н і п іс н і. К о р и с ­ т у в а л и ся у с п іх о м і р о зв и в а л и ся н а р о д н і т а н ц і: м е т е л и ц я , г о п а к , к о з а ч о к , п о л ь к а т а ін ш і, щ о в и к о н у в а л и с я в с у п р о в о д ж е н н і п е р е в а ж н о с т р у н н и х ін с т р у м е н т ів . Н а й п о ­ ш и р е н іш и м н а р о д н и м ін с т р у м е н т а л ь н и м а н с а м б л е м т о г о ч а с у б у л и т р о їс т і м у з и к и (с к р и п к а , ц и м б а л и , б у б о н ). Н ар од в и су н у в із св о го сер ед о в и щ а т а ­ л а н о в и т и х с п ів ц ів -к о б з а р ів , б а н д у р и с т ів і л ір н и к ів , я к і п о ш и р ю в а л и н а д б а н н я н а ­ р о д н о ї т в о р ч о с т і п о в с ій У к р а їн і. Н а й в ід о м іш и м и к о б з а р я м и с т а л и А н д р ій 111 у т , Іван К р ю к о в с ь к и й , Ф е д і р Г р и ц е н к о ( Х о ­ л о д н и й ). О с о б л и в о в и д іл я в с я к о б з а р з 1Ір и л у ч ч и н и О с т а п В е р е с а й ( Ш З - 1 8 9 0 ) . О с­ т а п в и р іс в р о д и н і к р іп а к і- м у з н к и і м а в гарний ви сок и й т ен ор . Н ар одн і д ум и і п іс н і в й о г о в и к о н а н н і б у л и ш и р о к о в ід о м і і в и к л и к а л и щ и р е з а х о п л е н н я у с л у х а ч ів .

Майнідомішим кобзарем України був Остап Вересай. Глибоко ліричні дум и і пісні, які він виконував, пробуджували захоплення ге р о їко ю істо р ії України, прагнення змінити на краще життя українців.

3. Архітектура А р х іт е к т у р а з а й м а л а ч и м д а л і в а ж л и в іш е м іс ц е в з в ’ я з к у з і з р о ­ с т а н н я м м і с т . Г у б е р н с ь к і і п о в і т о в і м і с т а з а б у д о в у в а л и с я за п л а н о м : у к о ж н о м у в и з н а ч а в с я а д м ін іс т р а т и в н и й ц е н т р з п л о ­ щ е ю , д е с п о р у д ж у в а л и с я у р я д о в і у с т а н о в и ( К и ї в , П о л т а в а , Х а р к ів 119


Майже 200 р о ків «С оф іївка» залишається одним з найчарівніш их куточків України.

т а і н ш і ) . ї х а р х іт е к т у р а в и д іл я л а с ь с е р е д і н ш и х б у д ів е л ь с в о є ю п о м п е з н і с т ю . П о м і т н о з м і н ю в а в с я з о в н і ш н і й в и г л я д м іс т : с п о ­ р у д ж у в а л и ся м он ум ен тал ь н і к а м ’я н і б уд и н к и д ер ж а в н и х у ст а­ н о в . н а в ч а л ь н и х за к л а д ів , ц е р к в и , п а л а ц и . У К и є в і ЗО р о к і в п р а ц ю в а в а р х і т е к т о р А н д р ій М е л е н с ь к и й ( 1 7 6 6 - 1 8 3 3 ) , з а п р о е к т а м и я к о г о з б у д у в а л и п а м 'я т н и к н а ч е с т ь м а г д е б у р з ь к о г о п р а в а , ц е р к в у - м а в з о л е й н а А с к о л ь д о в ій м о г и л і, п е р ш и й у м і с т і т е а т р . О к р а с о ю м іс т а с т а л и з б у д о в а н і з а п р о е к т о м а к а д е м ік а Б е р е т т і в с т и л і к л а с и ц и з м у б у д и н к и у н ів е р с и т е т у та І н с т и т у т у ш л я х е т н и х д ів ч а т . О с о б л и в е м іс ц е у р о зв и т к у а р х іт е к т у р и н а л е ж и т ь О д есі. У 1 8 0 9 р. у ц ь о м у м іс т і з б у д о в а н о т е а т р в д у с і а н т и ч н о ї а р х іт е к т у р и . П а м 'я т ­ н и к а м и а р х іт е к т у р и с т а л и в ід о м і П о т ь о м к ін с ь к і с х о д и д о Ч о р н о го м ор я і В о р о н ц о в с ь к и й п а л а ц . М іс ц е в и й а р х іт е к т о р М єл ь н ік о в п а ц ен т р а л ь н ій п л о щ і П р и м о р с ь к о г о б у л ь в а р у с п р о е к т у в а в н а п ів ц и р к у л ь н і б у д и н к и д е р ж а в н и х устлп оп і го т е л ь . Р а з о м ;» Пот ь о м к ін с ь к и м и с х о д а м и в о н и у т в о р ю в а ­ л и є д и н и й а р х іт е к т у р н и й ансам бл ь. У к р а їн а з д а в н а с л а в и л а с я п а л а ­ ц о в о -п а р к о в о ю а р х іт е к т у р о ю , щ о Г р у н т у в а л а с я н а іс т о р и ч н и х т р а д и ­ ц і я х і н а р о д н ій м а й с т е р н о с т і. С е р е д в ід о м и х б у д ів е л ь з п а р к а м и в ід з н а ­ ч ав ся п а л а ц К и р и л а Р озум ов сь к ого, з б у д о в а н и й у м а л ь о в н и ч о м у м іс ц і Б а т у р и н а . В с . С о к и р ц і н а Ч е р н іг ів щ и н і в м а єт к у П авла Г ал аган а сп ор уди л и Палац Павла Галагана, який ви бачите на знімку, п а л а ц , д о я к о г о п р и л я г а в л іс о п а р к належав д о найкращих п л ощ ею 0 0 0 д еся ти н з а л ея м и , ш туч­ архітектурних споруд України. н и м и гал я в и н ам и й о зер а м и . 12 0


С тв о р ю в а л и ся д е к о р а т и в н о -п е й за ж н і п а р к и , щ о зд о б у л и св о єю к р а с о ю с в іт о в у с л а в у . З о к р е м а , в У м а н і б у л о с т в о р е н о о д и н з н а й ч у д о в іш и х п а р к ів - « С о ф іїв к у » , д е в з д о в ж р у с л а р іч к и К а м ’ ­ я н к и в и г о р о д ж ен о ч оти р и в о д о й м и , з ’єд н а н і м іж со б о ю п ід з е м ­ н и м и к а н а л а м и , с п о р у д ж е н о г р о т и , л а б ір и н т и , с к е л і з в е л и к и х к а м е н ів , ч и с л е н н і п а в іл ь й о н и і а л ь т а н к и , в с т а н о в л е н о м а р м у р о в і к о п і ї а н т и ч н и х с т а т у й , п о с а д ж е н о д е р е в а , з а в е з е н і з б а г а т ь о х к р а їн Є в р о п и і н а в іт ь з А м е р и к и . Н а з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х в и з н а ч н и м и а р х іт е к т у р н и м и с п о ­ р у д а м и в и д іл я в с я п е р ш $а в с е Л ь в ів . У п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . м іс т о п р и к р а с и л и б у д и н к и І н с т и т у т у О с с о л і н с ь к и х , р а т у ш а н а площ і Р и н ок з ви сок ою баш тою і год и н н и к о м , бу д и н о к театр у. В п л и в о м с т и л ю к л а с и ц и з м у п о з н а ч е н і т о г о ч а с н і а р х іт е к т у р н і с п о ­ р у д и Д р о г о б и ч а , У ж г о р о д а , Ч е р н ів ц ів т а і н ш и х м іс т .

4. Музика У п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . з ’я в и л и с я н о т н і з б і р н и к и в ід о м и х у к р а їн с ь к и х п іс е н ь . П у б л ік а ц ії п іс е н ь з н о т а м и д а л и п о ш т о в х д а л ь ш о м у р о зв и т к у м у з и ч н о ї к у л ь т у р и в У к р а їн і, с п р и я л и с т а ­ н о в л е н н ю п р о ф е с ій н о г о м и с т е ц т в а . М у з и ч н е ж и т т я з о с е р е д ж у в а ­ л о с я п е р е в а ж н о в К и є в і, Х а р к о в і , П о л т а в і , О д е с і . У ц и х м іс т а х в и н и к л и і д ія л и о р к е с т р и , х о р и , к а п е л и , в т е а т р а х с т а в и л и с я о п е р и . У в и щ и х н а в ч а л ь н и х з а к л а д а х в и к л а д а л и с я м у з и к а й т а н ц і, в ід б у в а л и с я к о н ц е р т и , к у з и ч н і в е ч о р и . У К и єв і п іа н іс т , к о м п о з и т о р і п е д а г о г Й о с и п В и т в и ц ь к и й ( 1 8 1 3 - 1 8 6 6 ) н а п и с а в м у з и ч н и й т в ір « У к р а їн а » ( 1 8 3 6 ) - в а р іа ц ії н а т е м у н а р о д н о ї п і с н і « З іб р а л и с я в с і б у р л а к и » . К о м п о з и т о р А л о й з Є д л іч к а ( 1 8 1 9 - 1 8 9 4 ) б а г а т о р о к ів п р а ц ю в а в я к п р о ф е с ій н и й м у ­ з и к а н т і п е д а г о г н а П о л т а в щ и н і. В Х а р к о в і с в о ї м и з д і б н о с т я м и я к к о м п о з и т о р -в и к о н а в е ц ь в и д іл я в с я в и к л а д а ч Х а р к ів с ь к о г о у н ів е р с и т е т у Ів а н В іт к о в с ь к и й . М у з и ч н е ж и т т я в У к р а їн і м а л о д о с и т ь т і с н і з в ' я з к и з є в р о ­ п е й с ь к о ю м у зи ч н о ю к у л ь т у р о ю . Б О д е с і к іл ь к а р а з ів г а с т р о л ю ­ в а л а іт а л ій с ь к а о п е р а . Е 1 8 4 8 р . і т а л ій с ь к а о п е р н а т р у п а д а в а л а к о н ц е р т и К и є в і. З в е л и к и м у с п і х о м у 1 8 4 7 р . п р о й ш л и к о н ц е р ­ т и у г о р с ь к о г о к о м п о з и т о р а і п іа н іс т а Ф е р е н ц а Л іс т а в О д е с і , К и є в і т а Є л и с а в е т г р а д і. Ш в и д к о р о з в и в а л о с я м у з и ч н е м и с т е ц т в о н а з а х і д н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х . У Л ь в о в і, П е р е м и ш л і, С т а н іс л а в і, С т р и ю , Ч е р н ів ц я х , У ж ­ г о р о д і т а ін ш и х м іс т а х в и н и к а л и у к р а їн с ь к і х о р и . О д н и м з п е р ш и х у к р а їн с ь к и х к о м п о з и т о р ів -п р о ф е с іо н а л ів у Г а л и ч и н і б у в М и х а й л о В е р б и ц ь к и й ( 1 8 1 5 - 1 8 7 0 ) - а в т о р б а г а т ь о х м у з и ч н и х т в о р ів : с п ів ів , х о р ів , м у з и к и д о т е а т р а л ь н и х в и с т а в . 121


5. Ж ивопис

Володимир Боровиковський був майстром портреіа. Зразком його творчості с ця репродукція к а р т іи живописця.

Кріпак Василь Тропінін зумів стати відомим портретистом, виконуючи обов'язки л а ке ї і кондитера у панському мастку на Полтавщині. Його творчість побудована на художньому відбитті оточуючого українського жит*я.

122

Ін т е н с и в н о р о з в и в а в с я у к р а їн ­ ськ и й ж и в о п и с. Ж а н р портрета, що б у в т о д і н а й п о ш и р е н іш и м , за з н а в я к іс н и х з м і н . П о р т р е т и в т р а ч а л и з а с ­ т и г л і ік о н о п и с н і ф о р м и м и н у л о ї е п о ­ х и . Х у д о ж н и к и , зо к р ем а В олоди м и р Б орови к овськ и й ( 1 7 5 7 - 1 8 2 5 ) , п рагн у­ л и в ід т в о р и т и н е л и ш е з о в н іш н ій о б ­ р а з , а й р о з к р и т и в н у т р іш н ій с в іт л ю ­ д и н и . Н а й т а л а н о в и т іш і з н и х в о л о д і­ л и ви сок ою м и стец ьк ою к ул ьтурою . З н а ч н и й в к л ад у р озв и ток у к ­ р а їн с ь к о г о п о р т р е т н о г о ж и в о п и с у в н іс В а с и л ь Т р о п ін ін ( 1 7 7 6 - 1 8 5 7 ) , я к и й д о 4 7 -р іч н о г о в ік у б у в к р іп а ­ к о м . Б л и з ь к о 2 0 р о к ів в ін п р а ц ю ­ в а в я к х у д о ж н и к , а р х іт е к т о р і у ч и ­ т ел ь м а л ю в а н н я на П о д іл л і. Х у д о ж ­ н и к Ів а н С ош ен к о (1 8 0 7 - 1 8 7 6 ), д р у г і зем л я к Т араса Ш ев ч ен к а , був в ч и т е л е м м а л ю в а н н я в к и їв с ь к ій , в ін н и ц ь к ій т а н іж и н с ь к ій г ім н а з і­ я х і н апи сав деся тк и ч удови х п ор ­ т р е т ів і п е й з а ж ів в з а г а л і. Н е п е р е ­ с іч н и й т а л а н т д е м о н с т р у в а л о б а г а ­ т о у к р а їн с ь к и х ж и в о п и с ц ів . А л е н а й в и щ и м д о с я г н е н н я м у к р а їн с ь ­ к ого м и стец тва п ер ш ої половини X I X с т . с т а л а т в о р ч іс т ь Ш е в ч е н к а . В и х о в а н е ц ь П е т е р б у р з ь к о ї а к а д е м ії х у д о ж е с т в , Т арас Ш евчен к о п о к а ­ за в с е б е тал ан ов и ти м х у д о ж н и к о м , я к и й став перш им сер ед к р ащ и х у к ­ р а ї н с ь к и х м а й с т р ів п е н з л я . О д н и м з п р о в ід н и х ж а н р ів т в о р ч о с т і Ш евч е н к а - х у д о ж н и к а с т а в п о р т р е т : в ій н а п и с а в їх п о н а д 1 3 0 . Н а за с л а н н і Ш е в ч е н к о с т в о р и в г л и б о к о р е а л і­ сти ч н і ак варельн і картини «П ож е­ ж а в с т е п у » , *К а за х с ь к а ст о я н к а на К о с -А р а л і» , н а м а л ю в а в б а г а т о п е й ­ з а ж і в , к р а є в и д ів , ж а н р о в и х к а р т и н , п о б у т о в и х с ц е н з ж и т т я к а з а х ів . Ш е в ч е н к о б у в і в ід о м и м м а й с т р о м


г р а ф ік и . Й о м у н а л е ж а л а с е р ія н е р ш и х в у к р а їн с ь к ій г р а ф іц і о ф о р т ів « Ж и в о п и с н а У к р а їн а » , г р а ф іч н и х п о р т р е т ів т о щ о . В и е н о в іс и т а у з а г а л ь н е н н я П ер ш а п ол ови н а X IX ст . стал а д о ­ б о ю . к о л и у к р а їн с ь к е м и с т е ц т в о п о ­ ч ал о п р и с к о р е н н я , п ік я к о го п р и п а в в ж е н а б іл ь ш п і з н і ч а с и . Н о в а у к ­ У країна ож и л а в картинах р а їн с ь к а л іт е р а т у р а д а л а п о т у ж н и й Тараса Шевченка. п ош тов х р озв и тк у театр ал ь н ого м и с­ «Селянська родина». т е ц т в а . В іс т о р ії у к р а їн с ь к о г о т е а т ­ р у в и д а т н е м іс ц е н а л е ж и т ь т е а т р у в П о л т а в і . Н е п о в н и х ч о т и р и р о к и й о г о д ія л ь н о с т і п ід н а ч а л о м Ів а н а К о т л я р е в с ь к о г о т а М и ­ х а й л а І Д е п к ін а п ід н я л и у к р а їн с ь к и й т е а т р н а я к іс н о н о в и й р ів е н ь . М у з и ч н и й ф о л ь к л о р к о б з а р і в , б а н д у р и с т і в , л і р н и к і в б у в т и м п о ж и в н и м ґ р у н т о м , я к и й д а в а в н а с н а г у д ія ч а м п р о ф е с ій н о ­ го м у зи ч н о го м и стец тв а. П ер ш а п о л о в и н а X IX с т . ст а л а часом й о г о с т а н о в л е н н я в У к р а їн і. З а в д я к и т в о р ч о ст і В о л о д и м и р а Б о р о в и к о в с ь к о г о , В а с и л я Т роп і н ін а , ін ш и х х у д о ж н и к ів р о з в и в а в с я у к р а ї н с ь к и й ж и в о п и с . Я к н а д з в и ч а й н о т а л а н о в и т іш х у д о ж н и к , я к и й о б і ц я в в и р о с т и у м а й ­ с т р а с в іт о в о г о р ів н я , р о з п о ч а в с в о ю т в о р ч іс т ь у ц і й ц а р и н і м и с ­ т е ц т в а г е н іа л ь н и й п о е т Т а р а с Ш е в ч е н к о . Ж о р с т о к а р о з п р а в а , я к у в ч и н и л о н а д н и м р о с ій с ь к е с а м о д е р ж а в с т в о , н е д о з в о л и л а й о м у р е а л із у в а т и с я п о в н іс т ю я к х у д о ж н и к у . П о м і т н и й п р о г р е с с п о с т е р іг а в с я і в і н ш и х в и д а х м и с т е ц т в а , з о к р е м а в а р х іт е к т у р і. Т а к и м ч и н о м , у с к л а д н и х у м о в а х б е з д е р ж а в н о с т і у к р а їн с ь к и й н а р о д н е л и ш е з б е р іг св ою к у л ь т у р у , а й д о б и в с я ї ї с х о д ж е н н я на н о в и й р ів е н ь . П е р е в ір т е с е б е 1. Ч о м у т е а т р у П о л т а в і в і д і г р а в п р о в і д н у р о л ь у с т а н о в л е н н і т е а т р а л ь н о го м и с т е ц т в а в У к р а їн і? 2. Щ о в и з н а є т е п р о т в о р ч і с т ь О с т а п а В е р е с а м ? 3. В и з н а ч т е о с о б л и в о с т і р о з в и т к у у к р а ї н с ь к о ї а р х і т е к т у р и в перш ій п о л о в и н і X I X ст . 4. Р о з к а ж і т ь п р о д о с я г н е н н я п р о ф е с і й н о г о м у з и ч н о г о м и с т е ц т ­ в а в У к р а їн і. 5. Н а з в і т ь у к р а ї н с ь к и х х у д о ж н и к і в п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст . Я к і ї х н і к а р т и н и в а л від о м і? в. Н а з в іт ь т вори Т а р а са Ш е в ч е н к а , я к і в а м н а й б іл ь ш е подоба­ ються. П о я с н іт ь , чолу. 123


Д окум енти т а м атеріали 1.

П овід ом л ення газети «Северная пчела»

п ро п ід го то в к у д о видання « Ж и в о п и с н о й У краиньї». 1844 р. П р и зн а ч е н н я в с іх о б р а з о тв о р ч и х м истецтв подати оча м а б о уяві кра су і с т р а х ітт я п р и р о д и , ж и т тя д е рж а в и і п о б у т о к р е м о ї л ю д и н и , си лу п р и стр ас­ тей і п о д ії, щ о в р а ж а ю т ь д уш у, а б о с п о в н ю ю т ь на с п о чуття м с п о кій н и м і б е з т у р б о т н и м . П усти н і А м е р и ки , б е р е ги Рейну, ж а р к е н е б о Іта л ії в кар ти ­ на х - з а х о п л ю ю т ь уяву і ми, втр ача ю чи почуття ч а су і п р о с т о р у , витаєм о в к р а я х д а л е к и х , ж и в е м о ж и ття м м и н у л и х с т о л іт ь ... Щ о ж ска з а т и п р о те, ко л и о д н о г о п о гл я д у д о с и їь , щ о б в о с к р е с и ти в на ш ій пам ’яті і б а ть ків щ и ­ н у , і з в и ч а ї п р е д к ів , і п о д ії, щ о я скр а в о в ид іл я ю ть ся із зв и ча й н о го по б уто ­ п и са н н я з е м л і, д е ми почал и ж и т и і в ід ч ув а ти ! В е л и к и й п о д в и г д о с я гн у ти ц ь о го , а п о с и л ь н а д о п о м о га й о м у по ви н н а б ути наш им о б о в ’я зко м . Сповне­ н и й ц ь о го п е р е ко н а н н я , від о м и й і у л ю б л е н и й по ет - х у д о ж н и к Т. Г. Ш ев ­ ч е н к о в и р іш и в п о чати видання, н а з в а н о го їм « Ж и в о п и с н о ю У кра й но й» . С ю д и ввій д уть та к і малю нки: 1) В и д и П ів д е н н о ї Р о с ії визначні св о єю кр а со ю а б о істор и чни м и по дія­ м и. В се , щ о час з б е р іг в ід ц іл к о в и т о го зн и щ е н н я : р у їн и ф о р те ц ь , храм и, у кріпл ен ня, м о ги л и знайдуть тут с о б і місце. 2) Н а ро д ни й п о б у т те п е о іш н ь о го часу, о б р я д и , зв и ч а ї, по вір 'я , зм іст на­ р о д н и х п ісе н ь і казок. 3) Н айважливіш і п о д ії, відом і з побутописання П івд енн ої Р осії, починаючи з засн ува нн я К и єв а , я к і впливали на д о л ю на сел ення т о го к р а ю ... Естампи будуть гр ав ір ов ані на м ід і... П ерш і чоти ри картини вж е го тові і зображ аю ть: 1. В и д у Києві. 2 . М и рську схо д ку. 3. З м іст в ід о м о ї казки : С олдат і Смерть. 4. Д а рун ки в ід тр ь о х держа» Б о гд а н у і У кр а їн сь ко м у народу в 1649 році... Джерело: Хрестоматія з історії Української РСР. - С. 131.

З ап и т ан н я і завдання 1. І Ц о в а м в і д о м о п р о Т а р а с а Ш е в ч е н к а я к х у д о ж н и к а ? 2. Н а з в і т ь в ід о м и х я а м м п їігт р ів об р а зо т во р ч о го м и с т е ц т в а У к­ р а ї н и п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст . 3. Н а с к іл ь к и в а ж л и ви м б у л о в и д а н н я « Ж и во п и сн о й У краи н ьї»?

З а п а м ’ятай те дати 1 8 1 8 -1 8 2 1 - існ ування Полтавського театр у.

С ловник термінів А м атор — л ю би тел ь, непро|>есіонал. А м аторський театр — любительський театр. М е ц е н а т - р и м сь к и й п о л іт и ч н и й д ія ч І с т . д о н .е . Щ ед р о підтр им ував п и с ь м е н н и к ів і п о е т ів . В п е р е н о с н о м у зн а ч е н н і сл о в о « м ец ен ат* п ок р ов и т ел ь м и стец тва і л іт ер а ту р и . 124


§ 19. Н а ш к р а й у п е р ш ій п о л о в и н і X IX ст. З г а д а й т е о с н о в н і п о д ії іс т о р ії к р а ю в X V I I I с т . П о з н а ч т е н а к а р т і 5 ( с 1 2 7 ) о л ів ц е м т е р и т о р ію о б л а с т і , в я к і й ви ж и в е т е , а т а к о ж м іс т о (с е л о ), р а й о н . П ід г о т у й т е а п к р а є з н а в ч о ю л іт е ­ р а т у р о ю , я к у в ам п о р е к о м е н д у є в ч и т е л ь , р о з п о в ід ь п р о н а й ц ік а в іш і п о д ії в ж и т т і к р а ю у п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . Н а п и ш іт ь н а к а р т о с х е м і н а з в и н а с е л е н и х п у н к т і в к р а ю , щ о м а л и в ід н о ш е н н я д о п о д ій т о г о ч а с у . С п и р аю ч и сь н а ви вч ен е, о х а р а к т ер и зу й т е ст а н р озв и тк у е к о ­ н о м ік и п е р ш о ї п о л о в и н и м и н у л о г о с т о р іч ч я . З н а й д і т ь с п і л ь н е і в і д м ін н е в е к о н о м іч н о м у р о з в и т к у к р о ю у п о р і в н я н н і з ін ш и м и р а й о н а м и У к р а їн и . П о ш у к а й т е в ід п о в ід ь н а п и т а н н я п р о п р и ч и ­ н и п е в н и х о с о б л и в о с т е й у г о с п о д а р ч о м у ж и т т і р е г іо н у . П е р ш а п о л о в и н а X I X с т . б у л а ч а с о м ін т е н с и в н о г о з а с е л е н н я і г о с п о д а р с ь к о г о о с в о є н н я П ів д н я У к р а їн и . Я к щ о в и ж и в е т е у ц ь о ­ м у р а й о н і н а ш о ї к р а їн и , р о з к а ж іт ь п р о ц е . М о ж л и в о , в и ж и в е т е в о б л а с т і, з в ід к и ї х а л и п е р е с е л е н ц і в п ів д е н н і с т е п и . Щ о в а м в ід о м о п р о п р и ч и н и і н а с л ід к и п е р е с е л е н с ь к о г о р у х у , п р о к о н к р е т н и й в к л а д з е м л я к ів в о с в о є н н я н о в и х з е м е л ь . Ч и б у л а у в а ш о м у к р а ї б о р о т ь б а п р о т и к р іп о с н и ц ь к о ї с и с ­ т е м и ? Я к щ о б у л а , п ід г о т у й т е п о в ід о м л е н н я п р о п о в 'я з а н і з н е ю п о д ії. Ч и д ія л и у в а ш о м у к р а ї в п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . г р о м а д ­ с ь к о - п о л іт и ч н і о р г а н із а ц ії ? Я к щ о т а к , щ о в а м п р о н и х в ід о м о ? Х т о з в а ш и х з е м л я к із з а л и ш и в с л ід в іс т о р ії к р а ю ? П ід г о т у й ­ те р о з п о в ід ь п р о н и х . З г а д а й т е у р о к и з у к р а їн с ь к о ї л іт е р а т у р и . Ч и в и в ч а л и в и на н и х т в о р и п и с ь м е н н и к ів , щ о з м а л ь о в у в а л и ж и т т я , п о д і ї т и х ч а с ів у в а ш о м у к р а ї? В ір о г ід н о , ви ч и т и л и п р о р і д н и й к р а й і д и д а їк и в у л іт е р а т у р у с а м о с т ій н о . З а п р о п о н у й т е с в о ю р о з п о в ід ь . С к л а д іт ь т а б л и ц ю « К а ш к р а й у п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т .» : Дат а

П о д ії іс т о р ії крам

Д ж е р е . ю , з я к о г о ви дізн а л и ся п р о ці п о д ії

12 5


126

Каота

5. Карта України

в XIX - на початку XX ст.


§ 20. У к р а їн с ь к і з е м л і у с к л а д і Р о с ій с ь к о ї і А в стр ій сь к о ї ім п ер ій н а п р и к ін ц і X V III у п ер ш ій п о л о в и н і X IX ст. (П овторю вальн о-узагальн ю ю чи й урок до тем 1 - 3 ) 1. Нова політична й етнічна географ ія У країни П іс л я р о с ій с ь к о - т у р е ц ь к и х в ій н X V I I I с т . і т р ь о х п о д іл ів П о л ь щ і п о л іт и ч н а г е о г р а ф ія У к р а їн и іс т о т н о з м і н и л а с я . У к ­ р а їн с ь к і з е м л і о п и н и л и с я у с к л а д і д в о х д е р ж а в - А в с т р і ї і Р о с ії . А в с т р ія в о л о д і л а З а х і д н о ю У к р а їн о ю . Ї ї з е м л і н а л е ж а л и д о р із н и х а д м ін іс т р а т и в н и х о д и н и ц ь і м п е р і ї . У с і ін ш і у к р а їн с ь к і з е м л і - 80% е т н іч н о ї т е р и т о р і ї - о п и н и л и ­ с я у с к л а д і Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії і у п р а в л я л и с я з є д и н о г о ц е н т р у С а н к т -П е т е р б у р г а . А л е н ія к и х п е р е в а г в ід ц ь о г о н а с е л е н н я п і д р о с ій с ь к о ї У к р а їн и н е м а л о . І А в с т р ія , і Р о с і я а д м ін іс т р а т и в н о т е р и т о р іа л ь н и й п о д і л п р и є д н а н и х з е м е л ь б у д у в а л и , в и х о д я ч и з і с в о їх і н т е р е с і в , а н е п о т р е б н а с е л е н н я . В т р а т и в ш и в л а с н у д е р ­ ж а в н іс т ь , у к р а ї н ц і б у л и п р и р е ч е н і н а р о л ь з н а р я д д я в п о л іт и ц і у р я д і в А в с т р і ї і Р о с і ї , н а р о л ь д ж е р е л а д л я п о п о в н е н н я ім п е р ­ с ь к и х с к а р б н и ц ь і р е зе р в у а р д л я п о п о в н е н н я р о с ій с ь к о ї т а а в с т ­ р ій с ь к о ї а р м ій . Ц е б у л а ї х п л а т а з а б е з д е р ж а в н е іс н у в а н н я . Р а з о м з т и м у п о р ів л я н н і з п о п е р е д н ім и с т о л іт т я м и , к о л и У к р а їн а б у л а р о з д іл е н а м іж ч о т и р м а д е р ж а в а м и ( Р о с іє ю , П о л ь щ е ю , Т у р е ч ч и н о ю і А в с т р іє ю ) , н о в е ї ї с т а н о в и щ е б у л о з н а ч ­ но в и г ід н іш и м . В о н о в ід к р и в а л о с п р и я т л и в і м о ж л и в о с т і д л я м і г р а ц і ї н а с е л е н н я н а П ів д е н ь т а І І ів д е п н и й С х ід і р о з ш и р е н н я з а р а х у н о к ц ь о г о у к р а їн с ь к и х е т н іч н и х т е р и т о р і й . У с в о ю ч е р г у ц е д а в а л о у к р а їн ц я м д о д а т к о в і м о ж л и в о с т і у б о р о т ь б і з а с а м о ­ з б е р е ж е н н я і у п р о т и с т о я н н і а с и м іл я т о р с ь к ій п о л іт и ц і Р о с ій с ь к о ї й А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ій .

2. Імперська політика в Н аддніпрянській і Західній У країні А в с т р ія і Р о с ія в к ін ц і X V III - п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т . з н а х о д и л и ­ с я н а р із н и х р ів н я х с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н о г о р о з в и т к у , щ о в ід б и л о с я на їх п о л іт и ц і щ одо захоп л ен и х у к р а їн с ь к и х зем ел ь . У т о й ч а с , к о л и а в с т р ій с ь к і ім п е р а т о р и М а р ія - Т е р е з ія і Й о с и ф II в е л и у 7 0 - 8 0 - х р р . X V III с г . м о д н у т о д і п о л іт и к у О с в іч е н о г о а б с о л ю ­ т и з м у й з в іл ь н я л и с е л я н в ід о с о б и с т о ї з а л е ж н о с т і, о б м е ж у в а л и п а н ­ щ и н у і п р о в о д и л и ін ш і р е ф о р м и , я к і п о л е г ш у в а л и ж и т т я н а с е л е н -

127


и я З а х і д н о ї У к р а їн и , р о с ій с ь к а ім п е р а т р и ц я К а т е р и н а I I , я к а н а в іт ь л и с т у в а л а с я з ф р а н ц у з ь к и м и П р о с в іт и т е л я м и , з н и щ и л а з а л и ш к и у к р а їн с ь к о ї а в т о н о м і ї і в ід н о в и л а н а Н а д д н іп р я н щ и н і к р іп а ц т в о . Р е ф о р м и М а р ії-Т е р е з ії і Й о с и ф а II п о зи т и в н о п о з н а ч и л и с я н а г о с п о д а р с ь к о м у ж и т т і, с т а н о в и щ і с е л я н с т в а . Л л є в о н и бул и н е н а с т іл ь к и г л и б о к и м и , щ о б к о р і н н и м ч и н о м з м ін и т и с и т у а ц ію . Д о т о г о ж з а н а с т у п н и к ів ім п е р а т о р ів - р е ф о р м а т о р ів п о ч а л а с я р е ­ а к ц і я , я к а з н и щ и л а з д о б у т к и п о п е р е д н і х д е с я т и л іт ь .

3. П ром исловий розвиток У країни О д н и м з н а й в а ж л и в і ш и х п р о ц е с і в , я к і р о з г о р н у л и с я у с в іт і н а п р и к ін ц і X V I I I - в X I X с т ., б у в п р о м и с л о в и й п е р е в о р о т і з в ’я ­ з а н і з н и м з м і н и у с о ц і а л ь н і й с т р у к т у р і с у с п і л ь с т в а . У п о р ів н я н н і з п е р е д о в и м и к р а ї н а м и Є в р о п и п р о м и с л о в и й п е р е в о р о т в У к р а їн і р о з п о ч а в с я п і з н і ш е . У ц іл о м у у к р а ї н с ь к і з е м л і А в с т р ій с ь к о ї і Р о ­ с і й с ь к о ї і м п е р і й з а л и ш а л и с я в і д с т а л и м и с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и ­ м и р е г іо н а м и , я к і з а б е з п е ч у в а л и п р о м и с л о в і ц е н т р и ім п е р ій п р о ­ д у к т а м и х а р ч у в а н н я , сп ож и в аю ч и готові п р ом и сл ов і товар и , що в и р о б л я л и с я у ц е н т р а л ь н и х р е г іо н а х о б о х ім п е р ій . Р а з о м з т и м к и д а є т ь с я в о ч і , щ о н а п і д р о с і й с ь к и х з е м л я х У к р а їн и п р о м и с л о ­ в и й р о з в и т о к в ід б у в а в с я з н а ч н о ш в и д ш е , н і ж у З а х і д н і й У к р а їп і. П р о м и с л о в іс т ь Н а д д н іп р я н щ и н и н е м а л а в Р о с і ї т а к и х с и л ь н и х к о н к у р е н т ів , я к і м а л а в А в с т р ій с ь к ій ім п е р ії г а л и ц ь к а , б у к о в и н с ь ­ к а ч и з а к а р п а т с ь к а п р о м и с л о в іс т ь . О д н а к р о с ій с ь к и й у р я д п і д т р и ­ м у в а в д е я к і в а ж л и в і г а л у з і п р о м и с л о в о с т і (т е к с т и л ь н а і м е т а л о ­ о б р о б н а ) в Ц е н т р і Р о с і ї і г а л ь м у в а в ї х р о з в и т о к в У к р а їн і. І о л о в н о ю п р и ч и н о ю в і д с т а л о с т і Н а д д н іп р я н щ и н и і З а х і д н о ї У к р а їн и б у л о к р і п а ц т в о і а н т и у к р а ї н с ь к а е к о н о м і ч н а п о л іт и к а Р о с ії і А в с т р ії. П р о т я г о м п е р ш о ї п о л о в и н и X IX с т . в о б о х ч а с т и ­ н а х У к р а їн и к р і п а ц т в о н а б у л о ж о р с т о к и х ф о р м і з у м о в и л о н а д ­ з в и ч а й н о н и з ь к и й р ів е н ь ж и т т я о с н о в н о г о н а с е л е н н я - с е л я н ­ с т в а , а о т ж е , й д у ж е в у з ь к і р а м к и в н у т р іш н ь о г о р и н к у .

4. Суспільно-політичний рух в У країні, його теч ії і суперечності П о с и л е н н я г н іт у с е л я н с т в а п о р о д ж у в а л о а н т и к р іп о с н и ц ь к у б о ­ р о т ь б у , я к а о х о п и л а в с і р е г іо н и У к р а їн и і п р о я в л я л а с я в р із н о м а ­ н і т н и х ф о р м а х - в ід с к а р г н а д і ї п о м і щ и к і в д о з б р о й н о ї б о р о т ь б и з н и м и . Д л я п р и в е д е н н я с е л я н д о п о к о р и у р я д и Р о с і ї і А в с т р ії в с е ч а с т іш е з а с т о с о в у в а л и в ій с ь к о в у с и л у . В с е г о в о р и л о п р о т е , щ о в о б о х ч а с т и н а х У к р а їн и ш в и д к о н а р о с ­ т а л и с о ц іа л ь н і с у п е р е ч н о с т і, щ о с у с п іл ь с т в о п е р е б у в а л о у с т а н і г о с ­ т р о ї к р и з и . З а г а л ь н е н е б л а г о и о л у ч ч я з б у р ю в а л о с в ід о м іс т ь н е б а й д у ж и х д о д о л і к р а їн и л ю д е й і с п р и я л о п о я в і с у с п іл ь н о -п о л іт и ч н о г о р у х у . 128


Я к і в і н ш и х з а л е ж н и х к р а ї н а х , в У к р а їн і с у с п і л ь н о - п о л і т и ч ­ н и й р у х н е б у в о д н о р і д н и м . Н а Н а д д н іп р я н щ и н і п е р ш а й о г о т е ­ ч ія п р а г н у л а д о н а ц іо н а л ь н о г о в и з в о л е н н я і в і д н о в л е н н я у к р а ї н ­ с ь к о ї д е р ж а в н о с т і. Д р у г а т е ч ія с т а в и л а з а в д а н н я м о н о в л е н н я , « п о к р а щ с н п я о ім п е р ії, а л е н е з н и щ е н н я ї ї ш л я х о м н а д а н н я п р и ­ г н о б л е н и м к р а їн а м п р а в а н а с а м о в и з н а ч е н н я і у т в о р е н н я н о в и х д е р ж а в . Н а р е ш т і, т р е т я т е ч ія п р е д с т а в л я л а п р а в о б е р е ж н у п ол ьськ у ш л я х т у і б л и зь к і д о н е ї в ер ст в и п о л ь сь к о го н а с е л е н н я , я к і с т о л іт т я м и ж и л и в У к р а їн і. П о л я к и п р а г н у л и д о в ід н о в л е н н я з н и щ е н о ї у д р у г ій п о л о в и н і X V I I I с т . п о л ь с ь к о ї д е р ж а в и , д о с к л а д у я к о ї п л а н у в а л и в к л ю ч и т и і П р а в о б е р е ж н у У к р а їн у . В с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о м у р у с і З а х і д н о ї У к р а їн и б у л и с в о ї о с о б ­ л и в о с т і. П о м і щ и к а м и і ч и н о в н и к а м и в Г а л и ч и н і б у л и п о л я к и , в З а к а р п а т т і — у г о р ц і, н а Б у к о в и н і — р у м у н и . Н а й б іл ь ш а к т и в н и м и б у л и п о л я к и Г а л и ч и н и , я к і, я к і п р а в о б е р е ж н а ш л я х т а , м р ія л и п р о в ід н о в л е н н я Р е ч і П о с п о л и т о ї, д о с к л а д у я к о ї о б о в ’я з к о в о п о в и н н і б у л и в в ій т и з а с е л е н і у к р а їн ц я м и г а л и ц ь к і з е м л і. У г о р ц і, я к і т а к о ж п р а г н у ­ л и д о с т в о р е н н я в л а с н о ї н е з а л е ж н о ї д е р ж а в и , в ід м о в л я л и у п р а в і н а ц е у к р а їн ц я м З а к а р п а т т я . О с о б л и в о я с к р а в о у к р а їн с ь к о - п о л ь с ь к і т а у к р а їн с ь к о -у г о р с ь к і с у п е р е ч н о с т і п р о я в и л и с я в ід ч а с р е в о л ю ц ії 1 8 4 8 р. 'Т а к и м ч и н о м , д ію ч и у с к л а д і п о л ь с ь к о ї ч и у г о р с ь к о ї п а ц іо н а л ь п о в и з в о л ь н и х т е ч ій , у к р а їн ц і н е м о г л и д о с я г т и с в о с ї к і н ц е в о ї м е т и н а ц іо н а л ь н о г о в и з в о л е н н я . Т а к с а м о і у к р а їн ц і Н а д д н іп р я н щ и н и б у л и н е в з м о з і в и р іш и т и с в о ї з а в д а н н я , п е р е б у в а ю ч и в р о с ій с ь к и х ч и п о л ь с ь к и х о р г а н і з а ц і я х .З в і д с и в и п л и в а л а н е о б х і д н іс т ь в и д іл е н н я у к р а їн с ь к и х н а ц іо н а л ь н о -в и з в о л ь н и х с и л у ц іл к о м с а м о с т ій н у т е ч ію с у с п іл ь н о - п о л іт и ч н о г о р у х у .

5. Греко-католицьке духовенство на чолі національно-визвольної б о р о т ь б и и З а х ід н ій У к р а їн і Н а й м ім р іп о ю с о ц і а л ь н о ю б а з о ю н а ц і о н а л ь н о - в и з в о л ь н о г о р у х у в З а х і д н і й У к р а їн і б у л о у к р а ї н с ь к е с е л я н с т в о , і с т о р и ч н а п а м ’я т ь я к о г о з б е р е г л а і н ф о р м а ц і ю п р о к о з а ц ь к е м и н у л е , п р о Б о г д а н а Х м е л ь н и ц ь к о г о і й о г о с о р а т н и к ів , п р о п із н іш і с п р о б и в ід н о в л е н н я у к р а ї н с ь к о ї д е р ж а в н о с т і . А л е с е л я н и б у л и н е з д а т н і с ф о р м у л ю в а т и н е л и ш е з а г а л ь н о н а ц іо н а л ь н і , а й с в о ї в л а с н і е к о ­ н о м іч н і, п о л іт и ч н і і к у л ь т у р н і в и м о г и . В о н и н е м а л и н е о б х ід н о ї д л я ц ь о г о т е о р е т и ч н о ї п ід г о т о в к и . Ц ю м іс ію б р а л и н а с е б е п р е д ­ с т а в н и к и « о с в іч е н и х * с о ц іа л ь н и х г р у п , щ о н е в т р а т и л и п о ч у т т я н а л е ж н о с т і д о у к р а їн с ь к о г о н а р о д у . У З а х і д н ій У к р а їн і д л я в и к о н а н н я т а к о ї р о л і н а й б іл ь ш е п ід х о д и ­ л о г р е к о -к а т о л и ц ь к е д у х о ь е и с т в о , щ о в и р о с л о і з м і ц н і л о в р е з у л ь т а т і ім п е р с ь к и х р е ф о р м 7 0 —8 0 х р р . X V I I I с т . і з у м і л о з б е р е г т и с в ій в п л и в н а н а с е л е н н я в п е р іо д р е а к ц ії п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с т . О ч о л е н е н и м 9

- І с т р і я У к р а їн и * . 9 і л .

129


н а ц іо н а л ь н е в ід р о д ж е н н я Г а л и ч и н и в ід б у в а л о с я п ід в п л и в о м а в с т р ­ ій с ь к о г о П р о с в іт н и ц т в а і в ід з н а ч а л о с я а к т и в н о ю о с в іт н ь о ю д ія л ь н і­ с т ю п е р е м и ш л ь с ь к о г о г у р т к а п а т р іо т и ч н о н а с т р о є н и х г р е к о -к а т о л и ц ь к и х с в я щ е н и к ів , а з п о ч а т к у 3 0 - х р р . « Р у с ь к о їт р ій ц і» - М ар к ія н а Ш а ш к е в и ч а , Я к о в а Г о л о в п ц ь к о г о і Ів а н а В а г и л е в и ч а . С т а р а н н я ­ м и « Р у с ь к о ї т р ій ц і» б у в в и д а н и й у к р а їн с ь к о ю м о в о ю л іт е р а т у р н и й а л ь м а н а х « Р у с а л к а Д н іс т р о в а » . Т и м с а м и м н а р о д н а у к р а їн с ь к а м ова с т а в а л а м о в о ю х у д о ж н ь о ї л іт е р а т у р и . В о н а п о ч а л а в и т іс н я т и м а л о ­ з р о з у м іл у ш и р о к о м у з а г а л у ц е р к о в н о с л о в ’я н с ь к у . С а м е т о м у Ів а н Ф р а н к о н а з в а в п о я в у « Р у с а л к и Д н іс т р о в о ї» « я в и щ е м н а с к р із ь р е в о ­ л ю ц і й н и м » . Щ о с т о с у є т ь с я п о л іт и ч н о г о і д е а л у « Р у с ь к о ї т р ій ц і » , т о в ін п о л я г а в у с т в о р е н н і с л о в 'я н с ь к о ї ф е д е р а ц ії н а р о д ів .

6. К озац ька старш ина і початок українського національного відродж ення в Н аддніпрянській У країні Я к щ о в Г а л и ч и н і п р о в ід н о ю с и л о ю н а ц іо н а л ь н о г о в і д р о д ж е н ­ н я б у л о г р е к о - к а т о л и ц ь к е д у х о в е н с т в о , т о н а п і д р о с ій с ь к ій т е р и ­ т о р і ї У к р а їн и н е ю с т а л и о с в і ч е н і п р е д с т а в н и к и к о з а ц ь к о ї с т а р ­ ш и н и , щ о п іс л я л ік в ід а ц ії Г е т ь м а н щ и н и о д е р ж у в а л и п р а в а р о ­ с ій с ь к о г о д в о р я н с т в а . У р о л і л і д е р а н а ц іо н а л ь н о г о в і д р о д ж е н н я к о з а ц ь к а е л іт а п е ­ р е б у в а л а д о п о ч а т к у 4 0 -х р р . X IX с т . А л е , в ід х о д я ч и у н еб у т т я , к о з а ц ь к а о с в іч е н а е л іт а н а в е с ь г о л о с з а я в и л а п р о с е б е л іт е р а ­ т у р н о - х у д о ж н і м и т в о р а м и т а іс т о р и ч н и м и т р а к т а т а м и . Я к н е д о ­ г а р о к с в іч к и , в о н а н а м и т ь я с к р а в о с п а л а х н у л а , п е р ш н іж о с т а ­ т о ч н о з г а с н у т и . Ц е й с п а л а х д а в у к р а ї н ц я м « І с т о р ію Р у с ів * ІІ о л е т и к и , х у д о ж н і т в о р и І г а и а К о т л я р е в с ь к о г о , Г р и г о р ія К в іт к и -О с н о в 'я н е н к а , П е т р а Г у л а к а -А р т е м о в с ь к о г о і б а г а т ь о х ін ш и х в и д а т н и х м а й с т р ів у к р а ї н с ь к о г о с л о в а п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с г . С посю

н а т х н е н н о ю т в о р ч іс т ю о с в іч е н і п р е д с т а в н и к и к о з а д ь

к о ї с т а р ш и н и п о с т а в и л и с о б і в іч н и й п а м ' я т н и к . З « Е н е їд и » І в а ­ н а К о т л я р е в с ь к о г о п о ч и н а є т ь с я у к р а їн с ь к е н а ц іо н а л ь н е в ід р о ­ д ж е н н я . Ц я т в о р ч іс т ь с т а л а ж и в и м ґ р у н т о м , н а я к о м у в и р о с л о н а с т у п н е п о к о л і н н я б у ц и т е л ів н а ц іо н а л ь н о г о д у х у у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , р із н о ч и н ц ів . Н а й в и з н а ч н іш и й з н и х - Т а р а с Ш е в ч е н к о .

7. П оч ато к р ізночи н ського етап у українського національно-визвольного руху З п о я в о ю Ш е в ч е н к а і о р г а н і з а ц і ї К и р и л о - М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т ­ с т в а у к р а їн с ь к и й н а ц іо н а л ь н и й р у х в с т у п и в у н о в у ф а з у . Т еп ер н а а р е н у в и з в о л ь н о ї б о р о т ь б и в с т у п и л и р із н о ч и н ц і: п р е д с т а в н и ­ к и д в о р я н с ь к о ї, с е л я н с ь к о ї і м іщ а н с ь к о ї і н т е л іг е н ц ії. В о н и в з я л и н а о з б р о є н н я у к р а ї н с ь к у н а ц і о н а л ь н у ід е ю , п о с т а в и л и ч і т к і п о ­ 130


л іт и ч н і ц і л і . ї х б у л о з н а ч н о б іл ь ш е , н і ж д в о р я н , я к і д о м ін у в а л и с е ­ р е д у ч а с н и к ів н а ц іо н а л ь н о г о р у х у п о п е р е д н ь о г о п е р і о д у . ї м н е з а г р о ­ ж у в а л а п е р с п е к т и в а з н и к н е н н я . Н а в п а к и , д а л ь ш и й е к о н о м іч н и й р о з в и т о к з б іл ь ш у в а в п о п и т н а ін т е л іг е н ц ію , а з н а ч и т ь , р о з ш и р ю в а в с о ц іа л ь н у б а з у н а ц іо н а л ь н о - в и з в о л ь н о ї б о р о т ь б и .

8. Вплив Європейської револю ції 1848 р. н а Україну Д о 1 8 4 8 р . н а ц іо н а л ь н о -в и з в о л ь н и й р у х в Н а д д н іп р я н с ь к ій У к р а їн і п о м і т н о в и п е р е д ж а в з а х і д н о у к р а ї н с ь к и й , а г а л и ч а н и , б у ­ к о в и н ц і й з а к а р п а т ц і н а д и х а л и с я п р и к л а д о м с в о ї х б р а т ів з і С х о ­ д у . У 1 8 4 8 р ., з п о ч а т к о м є в р о п е й с ь к о ї р е в о л ю ц ії - « в е с н и н а ­ р о д ів * , л ід е р с т в о п о ч и н а в п е р е х о д и т и д о у к р а ї н ц ів Г а л и ч и н и . Б у в створен и й п р едставн и ц ьк и й орган к р а ю - Г ол овн а р у сь к а р ада, я к а в и с у н у л а ц і л у п р о г р а м у с о ц і а л ь н о - е к о н о м іч н и х і п о л іт и ч н и х п еретворен ь. Щ о ж с т о с у є т ь с я Н а д д н іп р я н с ь к о ї У к р а ї н и , т о с ю д и «800113 н а р о д ів ® т а к і н е д о к о т и л а с я . В і д о м і п о о д и н о к і в и п а д к и с х в а л ь ­ н о ї р е а к ц ії н а є в р о п е й с ь к у р е в о л ю ц ію . Т а к , н а б а н к е т і у г е н е ­ р а л ь ш і Т е т я н и В о л ь х о в с ь к о ї ( с .М о й с ів ц і П и р я т и н с ь к о г о п о в іт у ) о ф іц е р и к а в а л е р ій с ь к о ї д и в і з і ї , щ о г о т у в а л и с я д о п о х о д у у Є в р о ­ п у , М и к о л а і В ік т о р З а к р е в с ь к і п р о г о л о с и л и т о с т з а Ф р а н ц у з ь к у р е с п у б л ік у , з а щ о п і з н і ш е б у л и з а а р е ш т о в а н і . П і с л я р о з г р о м у К и р и л о - М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т с т в а у к р а ї н с ь к и й н а ц і о н а л ь н о - в и з ­ вольни й р у х зр о б и в в и м уш ен у п а у зу , н а к о п и ч у ю ч и с и л и д л я н о ­ вого в и ступ у. Т а к и м ч и н о м , р о з ’є д н а н іс т ь У к р а їн и н а С х і д н у і З а х і д н у , я к а б у л а ї ї іс т о р и ч н и м п р о к л я т т я м , н а ц е й р а з о б е р н у л а с я н е с п о д і ­ в а н о ю п е р е в а г о ю : о с л а б л е н н я в и з в о л ь н о г о р у х у н а І І а д д н іп р н н ін и н і к п м п й п г у п я л п с я н о г о п о с и л е н н я м у Г а л и ч и н і.

Зап и тан н я і завдання 1. Я к і з м і н и в п о л і т и ч н і й і е т н і ч н і й г е о г р а ф і ї У к р а ї н и в і д б у л и с я в X V I I I с т .? 2 . Чим б у л и в и к л и к а н і р е ф о р м и М а р і ї - Т е р е з і ї т а И о с и ф а I I ? В ч о м у їх сут ь? Ч ом у реформи н е п р и ве л и до п р и н ц и п о в и х зм ін у р о з ­ в и т к у е к о н о м іч н о го т а с у с п іл ь н о го ж и т т я З а х і д н о ї У к р а їн и ? 3. Д а й т е х а р а к т е р и с т и к у е к о н о м і ч н и х в і д н о с и н н а з а х і д н о у к р а ї н ­ с ь к и х зе м л я х . Чим б ула в и к л и к а н а к р и з а у с іл ь сь к о м у госп о да р ст ві т а пром ислозост і краю ? 4. Д о в е д іт ь , щ о і в С х ід н ій , і в З а х і д н і й У к р а їн і н а р о д н і м а с и з а з н а • ва л и сх о ж и х с о ц іа л ьн и х т а н а ц іо н а л ь н и х ут и с к ів . 5 . Д о в е д і т ь ф а к т а м и в і р н і с т ь в и с н о в к у : «Ф е о д а л ь н о - к р і п о с н и ц ь ­ ки й л а д і м о н а р х іч н а в л а д а в Р о с ій с ь к ій т а А в с т р ій с ь к ій ім п е

9*

131


р ія х г а л ь м у в а л и р о зв и т о к е к о н о м ік и і к у л ь т у р и У країн и , п ере­ т в о р ю в а л и і ї в к о л о н і а л ь н и й п р и д а т о к >. в . Я к і т е ч і ї с у с п іл ь н о 'п о л і т и ч н о г о р у х у с ф о р м у в а л и с я н а р о с ій с ь к и х і а в с т р і й с ь к и х т е р и т о р і я х У к р а ї н и у п е р ш ій п о л о в и н і X I X ст.? * 7 . О харак т ери зуй т е, у к р а їн с ь к о росій ськ і і у к р а їн с ь к о польські в і д н о с и н и н а П р а в о б е р е ж н і й У к р а ї н і в 2 0 - 3 0 х р р . X I X ст. 8 . Ч и м в и к л и к а н а п р о в ід н а р о л ь гр е к о -к а т о л и ц ь к и х с в я щ е н и к ів на

п о ч а т к о в о м у е т а п і національного аідродж спнл а З а х ід н ій Україні? 9 . Я к у р о л ь у н а ц іо н а л ь н о м у р у с і Н а д д н іп р я н щ и н и відігр а л а козацька старш ина? 10. Щ о с п і л ь н о г о і в і д м і н н о г о б у л о у н а д д н і п р я н с ь к о м у і з а х і д н о у к ­ р а ї н с ь к о м у в и з в о л ь н о м у р у с і п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст .? 1 1. О х а р а к т е р и з у й т е в п л и в р е в о л ю ц і ї 1 8 4 8 р. в А в с т р і ї н а р о з г о р ­ т а н н я п о л іт и ч н и х п р о ц есів у З а х і д н і й У к р а їн і. 12. О х а р а к т е р и з у й т е у к р а ї н с ь к о - п о л ь с ь к і і у к р а ї н с ь к о - у г о р с ь к і в і д н о с и н и в З а х і д н і й У к р а ї н і п і д ч а с р е в о л ю ц і ї 1 8 4 8 р. 13. Ч ом у н а Н а д д н іп р я н щ и н і слабо від ч ув а вся вп л и в Європейської р е в о л ю ц і ї 1 8 4 8 р.? 14. Я к і ф а к т и с о ц іа л ь н о -ек о н о м іч н о го , п о л і т и ч н о г о і к у л ь т у р н о г о х а р а к т е р у с в ід ч и л и , щ о у к р а ї н ц і Н а д д н і п р я н щ и н и і З а х і д н о ї У к р а ї н и в п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т . н а л е ж а л и д о є д и н о г о н ар о д у?

Д окум енти т а м атеріали 1. Іс т о р и к Ів а н Л и с я к -Р у д н и ц ь к и й п р о р ол ь п р а в о с л а в н о го і гр е к о -к а то л и ц ь к о го д ухове н ства у в и з в о л ь н о м у р у с і У к р а їн и Б о р о т ь б а к о з а ц ь к о ї У кр а їн и з а п о л іти ч н у не зал еж ність у X V III с т. бупа т іс н о пов’язана з о б о р о н о ю православ'я в ід ісл ам у та ри м ського католицтва. У н іа тська церква виступала *о д і придатком д о чуж о зем н ого польського пану­ вання. У X IX с т. в ід б ул ася цікава перем іна ролей. П ісля т о го , як Київський м итрополичий престіл був підпорядкований М осковськом у патріархатові (1685), п р авосл авна церква на У к р а їн і втратила с в о ю а в то н о м ію і поступово стала по вн істю р уси ф іко ва н о ю . У ніатська церква, я к у в Р осій ській ім п ер ії заб о ро­ н е н о (1839), бул а о б м е ж е н а ц о Г а б сб ур гськи х володінь. А л е тут вона пережи­ л а д и в о в и ж н е в ід р о д ж е н н я . Б л а го тво р н і р е ф о р м и , проведені австрійським уря д о м , піднесли осв ітн ій і гром адський рівень гр е ко -ка то л и ц ько го духовен­ ства. Водночас вплив австрійського «йосиф інства» дав зм огу греко-католицькій ц е р кв і позбавитися в ід польських пов’язань. Тепер в она бул а здатна взяти на се б е р о ль у к р а їн с ь к о ї на ціо кал ьн ої церкви. В ід 1848 р . греко-католицька цер­ ква забезпечувала політичне керівництво укр а їн с ь к о ї спільноти в Галичині. Джерело: Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням// Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе. — К., 1994. — Т.1. - С. 415.

132


Зап и тан н я і завдання 1. Щ о с п і л ь н о г о і щ о в і д м і н н о г о у р о л і п р а в о с л а в н о г о д у х о в е н с т в а в Н а д д н іп р я н щ и н і і гр ек о -к а т о л и ц ь к о го в З а х ід н ій У к р а їн і? 2. О х а р а к т е р и з у й т е в а л и в на н а ц іо н а л ь н о -в и з в о л ь н и й р у х в У к ­ р а їн і п ра во сл а вн о го і гр е к о к а т о л и ц ь к о го д у х о в е н с т в а .

2.

Іс т о р и к Р о м а н Ш п о р л ю к п р о р о л ь р о с ій с ь к о г о

і а в с т р ій с ь к о г о в т р у ч а н н я в у к р а їн с ь к е в ід р о д ж е н н я О дин з парадоксів укра 'ксь кого відр од ж ен ня полягає в том у, щ о та частина У кр а їн и , яка на початковому етапі мала на й кра щ і внутріш ні передум ови для розвитку (йдеться п р о Наддніпрянщину. - А в т .) , не могла їх розвинути через втручання ззовні. Тим часом, о д н а з відсталіш их зем ель (Галичина. - А в т .) , завдяки власне зовніш нім стимулам, п р отягом кіл ько х по кол ін ь вийшла напе­ ред. Зіставлення д в о х подій і д а т іл ю стр ує наш у тезу: м іж К ирило-М еф одіївським братством і загальними виборами д о А в стр ій сько го законодавчого рейх­ стагу стоїть відстань ледве двох р о ків ; але хо ч галичани бра ли участь у тих виборах і успіш но провели своїх кандидатів, навряд ч и серед них знайш лися 6 люди, скаж ім о о с ін н ю 1847 зо ку, політичне мислення я ки х д о ся гл о рівня по­ л іти чн о ї д ум ки «б ратчиків». Говорячи п р о с т а д ії чи ф а зи р о з в и т к у етнічних націй, треба пам’ятати, щ о цей розвиток відбувається не в ізоляції, а у змаганні з іншими націями, національними рухам и, і щ о ті конкуренти перебувають, як правило, на вищому етапі або взагалі вж е вважаються розвиненими націями. Джерело: Шпорлюк Роман. Українське національне відродження в контексті еерогейської історії кінця XVIII - початку XIX століття / / Україна. Наука і культура. Вип. 26. - К . 1991. - С.164.

Зап и тан н я і завдання 1. Я к и й в п л и в н а у к р а ї н с ь к е н а ц і о н а л ь н е в і д р о д ж е н н я с п р а в и л а п о л іт и к а Р о с ій с ь к о ї т а А в с т р ій с ь к о ї ім перій? * 2 . П р о к о м ен т уй т е слова Р ом ан а Ш п о р л ю к а : « Р о зв и т о к (н ац ій . А в т .; в ід б у в а є т ь с я не в із о л я ц ії, а у з м а г а н н і з ін ш и м и н а ц ія м и . н а ц іо н а л ьн и м и р у х а л и , і щ о т і к о н к у р е н т и п е р е б у ва ю т ь , я к п р а ­ ви л о, на ви щ о м у ет а п і або в з а г а л і вж е вва ж а ю т ься р о зв и н е н и ­ м и н а ц ія м и » .

Словник термінів А сим іляція (л ат. а з з іт іїа ііо -у п о д іб н е н н я , засвоєння) -п р о ц е с у суспільном у ж итті , в х о д і якогоокрем: народи, щ о, як правило, знаходяться підсильним колоніальним тиском у багатонаціональній д е р ж а в і, засвою ю ть культуру і м ову панівної н ац ії і поступово зливаю ться з нею. М итрополит - н р я ді хр и ст и я н сь к и х ц ер к о в о д и н з н а й в и щ и х са н ів а р ­ х іє р еїв . Голова в ел и к о ї с п а р х ії, п ід л ег л и й п а т р іа р х у . П а т р іар хат - найбіл ьш а т ер и тор іал ьн о-ад м ін істр ати в н а о д и н и ц я п право­ сл авн ій церкві.


Т в

ема

д р у г ій

4. У

к р а їн а

половині

X IX

ст.

§ 21. Н а д д н іп р я н с ь к а У к р а їн а н ап ер ед о д н і р еф о р м и 1861 р. З г а д а й т е : І. Я к а о ц ін к а д а в а л а с я в п о п е р е д н іх п а р а ­ г р а ф а х п ід р у ч н и к а е к о н о м іч н о м у с т а н у Н а д д н іп р я н ­ с ь к о ї У к р а їн и у п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т .? 2 . Я к і ф а к ­ т и с в ід ч и л и про н а б л и ж е н н я ґ р у н т о в н и х зм ін у с т а ­ новищ і селянст ва? Н а с е р е д и н у X I X с т . к р іп о с н а с и с т е м а о с т а т о ч н о з ж и л а с е б е . В о н а с у т т є в о с т р и м у в а л а з а г а л ь н и й е к о н о м іч н и й р о з в и т о к . Н е в д о в о л е н н я н е ю п р о я в л я л и г н о б л е н і п о м іщ и ­ к а м и с е л я п и . З н и щ е н н я к р і п а ц т в а в и м а г а л а у к р а їн с ь к а і н т е л іг е н ц ія . Р о з у м іл и н е в ід в о р о т н іс т ь з м і н і п р а в л я ч і в е р ­ с т в и с у с п іл ь с т в а . В сі с у с п іл ь н і с у п е р е ч н о с т і з а г о с т ­ р и л а К р и м с ь к а з ій н а .

1. Особливості еконо\іічного розвитку українськи х земель напередодні реф орм и 1861 р. Е к о н о м і ч н е с т а н о в и щ е У к р а їн и с е р е д и н и X I X с т . х а р а к т е ­ р и з у в а л о с я с т р ім к и м р о з п а д о м к р іп о с н и ц ь к и х в ід н о с и н і ф о р ­ м у в а н н я м п о о п х р и н к о в и х . Н а Л ів о б е р е ж ж і р о зш и р ю в а л и ся п о с ів и т ю т ю н у і к о н о п е л ь д л я п р о д а ж у , н а П р а в о б е р е ж ж і в и ­ р о щ у в а л и б а г а т о п ш е н и ц і і ц у к р о в и х б у р я к ів , н а П ів д н і о д н о ­ ч а с н о з р о з ш и р е н н я м п о с ів ів п ш е н и ц і р о з в и в а л о с я т о н к о р у н н е в ів ч а р с т в о . А л е з к о ж н и м р о к о м в с е о ч е в и д н іш и м б у л о т е , щ о п о д а л ь ш и й р о з в и т о к г о с п о д а р с т в а с г а є н е м о ж л и в и м п р и з б е р е ж е н н і к р іп а ц ­ т в а . П о м іщ и ц ь к і г о с п о д а р с т в а д а в а л и 9 0 % у с ь о г о т о в а р н о г о х л і б а . П р о т е м о ж л и в о с т і з б і л ь ш е н н я й о г о в и р о б н и ц т в а ч и н а в іт ь з б е р е ж е н н я н а д о с я г н у т о м у р ів н і б у л и в и ч е р п а н і . Г о с т р о в ід ч у ­ в а л а с я н е с т а ч а в і л ь н о ї к в а л і ф ік о в а н о ї р о б о ч о ї с и л и . П о м іщ и к и н е м а л и к о ш т ів , п о т р іб н и х д л я п р и д б а н н я с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї т е х н і к и і н а й м у р о б іт н и к ів . З а з н а ю ч и н е в д а ч і у с п р о б а х р а ц іо н а ­ л із а ц ії в и р о б н и ц т в а , воки п о к л а д а л и н а д ії л и ш е на зв и ч н е - п о ­ с и л е н н я в и з и с к у к р іп а к ів . П о м і щ и к и п р о д о в ж у в а л и с к о р о ч у в а ­ л и


т и с е л я н с ь к і н а д іл и і о д н о ч а с н о з б іл ь ш у в а л и н а н щ и н у . Н а п р и к ін ц і 5 0 - х р р . т іл ь к и с е р е д п о м іщ и ц ь к и х с е л я н к і л ь к і с т ь б е з з е м е л ь н и х н а б л и з и л а с я д о 1 м л н . о с іб . Г о ст р у к р и з у в е к о н о м іч н о м у і с у с п іл ь н о -п о л іт и ч н о м у ж и т т і п о с и л и л а К р и м с ь к а в ій н а 1 8 5 3 - 1 8 5 6 р р . В о н а н е г а т и в н о в і д б и ­ л а ся н а в ід с т а л ій е к о н о м іц і в с іє ї Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії, а н а у к ­ р а їн с ь к ій о с о б л и в о . П і п о с п ію У к р а їн а б у л о п р и ф р о н т о в о ю з о н о ю , і т у т в л а д а п р о г о л о с и л а в ій с ь к о в и й с т а н . Ч е р е з К а т е р и н о с л а в ­ с ь к у , Х е р с о н с ь к у , Т а в р ій с ь к у г у б е р н і ї б е з п е р е р в н о п р о с у в а л и с я в ій с ь к о в і к о м а н д и , т р а н с п о р т і! з і з б р о є ю , б о є п р и п а с а м и , ін ш и м с п о р я д ж е н н я м . У т р и м а н н я а р м і ї л я г л о в е л и ч е з н и м т я г а р е м на у к р а ї н ц ів . В ій н а н и щ и л а я к п о м і щ и ц ь к і, т а к і с е л я н с ь к і г о с п о ­ д а р с т в а , з я к и х з а б и р а л и м о л о д ь , з б іл ь ш у в а л и п о д а т к и , з о б о в ’я ­ з у в а л и у т р и м у в а т и а р м ій с ь к і п і д р о з д іл и н а п о с т о ї , о р г а н із о в у в а ­ т и ї х т р а н с п о р т н е ( п ід в о д и ) з а б е з п е ч е н н я , в і д д а в а т и х у д о б у д л я в ій с ь к о в и х п о т р е б т о щ с . В е л и к и х в т р а т з а з н а в К р и м , о с о б л и в о й о г о п ів д е н н а ч а с т и н а , я к а , п о с у т і , п е р е т в о р и л а с я н а б е з л ю д н у п у с т е л ю . Б а г а т о м е ш к а н ц ів н е т іл ь к и К р и м у , а й Х е р с о н щ и н и т а К а т е р и н о с л а в щ и н и т ік а л и в ід в і й н и у п і в н і ч н і г у б е р н ії .

2. Посилення антикріпосницького руху селян У р о к и К р и м с ь к о ї в ій н и п о м і т н о п о с и л и в с я а н т и к р і п о с н и ц ь ­ кий рух сел я н . Я к ц е часто був ал о і в п о п ер ед н і р о к и , се л я н ­ ськ и м повстанн ям п ередувало п ош и р ен н я чуток п р о п р и х о в у ­ в а н н я м іс ц е в и м и п о м іщ и к а м и й у р я д о в ц я м и н а м ір ів ц а р я з в іл ь н и т и с е л я н . П р о • К и ї в с ь к у к о з а ч ч и н у » , к о л и 1 8 5 5 р . в р у х п р и й ш л и с е л я н и 8 п о в іт ів К и ї в щ и н и , п и с а л о с я у § 8 . П о д і б н і в и с т у п и в і д б у л и с я н а К а т е р и н о с л а в щ и н і, Х е р с о н щ и н і , Х а р к і в ­ щ и н і , П о л т а в щ и н і і Ч е р н іг ів щ и н і 1 8 5 6 р . , д е с е р е д с е л я н п о ш и ­ р ю в а л и ся ч у т к и , н іб и у К р и м у с е р е д с т е п у п ід н а м е т о м си д и т ь ц а р і р о зд а є с е л я н а м в з л ю . Ц іл и м и с е л а м и с е л я н и , го л о в н и м ч и н о м д е р ж а в н і, р у ш и л и д о К р и м у н а в о з а х . Т о м у і р у х н а з в а л и «У Т а в р ію з а в о л е ю » . С е л я н и д о К р и м у н е д о їж д ж а л и , б о їх з у с т р іч а л и в д о р о з і п о л іц ія т а в ій с ь к а і п о в е р т а л и н а з а д . У р я д і в и п а д к ів н о с е л я н а х с т р іл я л и . Х о ч і н е т а к і м а с ш т а б н і, з а в о р у ш е н н я с е л я н т р и в а л и і в н а ­ с т у п н і р о к и . В с е ч а с т іш е н а в іт ь н а й г л у х іш і ч у т к и п р о п ід г о т о в л ю в а н і у р я д о м з м ін и в їх н ь о м у с т а н о в и щ і п ід н ім а л и с е л я н н а п р о т и ­ с т о я н н я з і с в о їм и п о м іщ и к а м и ч и у п р а в и т е л я м и . К р іп а к и з а я в л я ­ л и , щ о в в а ж а ю т ь с е б е в іл ь н и м и і в ід м о в л я л и с я в и к о н у в а т и б у д ь я к і п о в и н н о с т і. В ій с ь к о в і к а р а л ь н і к о м а н д и п р и м у ш у в а л и ї х с т а в а т и д о р о б о т и , а к т и в іс т ів в ій с ь к о в і с у д и з а с у д ж у в а л и д о р із н и х в и д ів п о ­ к а р а н ь т а з а с л а н н я д о С и б ір у . Л л є в и с т у п и н е п р и п и н я л и с я . У 1 8 5 6 1860 р р . в о н и о х о п и л и п о н а д 1 6 0 т и с я ч с е л я н . 135


3. П л ан антиросійського повстання н а Н аддніпрянщ ині В р о к и К р и м с ь к о ї в ій н и б у л а з д і й с н е н а с п р о б а п і д н я т и в У к ­ р а ї н і н а ц і о н а л ь н о - в и з в о л ь н е п о в с т а н н я . Ц я с п р о б а з в ’я з а н а з д ія л ь н іс т ю п р а в о б е р е ж н о г о п о л ь с ь к о г о ш л я х т и ч а М іх а л а Ч а й - в - к о г о ( 1 8 0 4 - 1 8 8 6 ) В ін б р а в у ч а с т ь у п о л ь с ь к о м у п о в с т а н н і ІН .іП 1 8 3 1 р р . , Я П іс л я н о г о п о р а з к и о п и н и в с я п е м і г р а ц і ї в П а ­ р и ж і .; Б у д у ч и п о л я к о м . Ч а й к о в с ь к и й р а з о м з т и м с и м п а т и з у в а в У к р а п и і ї ї м а й б у т н є З а ч и в у т і с н о м у з в ’я з к у з в і д р о д ж е н о ю П о л ь щ е ю . В ід н о в л е н н я д е р ж а в н о с т і П о л ь щ і й У к р а їн и в і н п о в ’я ­ з у в а в з п е р е м о ж н о ю в ій н о ю є в р о п е й с ь к и х д е р ж а в т а Т у р е ч ч и н и з Р о с іє ю . Щ е д о п о ч а т к у К р и м с ь к о ї в ій н и Ч а й к о в с ь к и й з в е р н у в с я д о с у л т а н а з п р о п о з и ц іє ю с т в о р и т и п і д т у р е ц ь к о ю з в е р х н іс т ю к о ­ з а ц ь к и й в ій с ь к о в и й п і д р о з д іл . Б у л о с ф о р м о в а н о п о л к ч и с е л ь н і­ с т ю б л и з ь к о 1 4 0 0 б ій ц і в . С л у ж б о в о ю м о в о ю у п о л к у б у л а у к р а ї н ­ с ь к а .П ід к о м а н д у в а н н я м Ч а й к о в сь к о го , я к и й в зя в с о б і т у р ец ь к е ї м я С а д и к - П а ш а , п о л к в ів в о є н н і д і ї в П о д у н а в ’ї , а н а п р и к ін ц і 1 8 5 4 р . д о с я г р іч к и П р у т , п о я к і й п р о х о д и в к о р д о н з Р о с іє ю . І а й к о в с ь к и й п л а н у в а в в с т у п и т и в У к р а їн у , щ о , н а й о г о д у м ­ к у , м а л о в и к л и к а т и а н т и р о с ій с ь к е н о в с т а н н я . Л л є п о д ії с к л а ­ л и с я т а к , щ о д о в о є н н и х д і й н а м а т е р и к о в і й У к р а їн і н е д ій ш л о . В с е в и р іш и л о с я в К р и м у , і п о л к п іс л я з а к ін ч е н н я в ій н и був в ід в е д е н и й у т и л .

4. Суспільний рух з а проведення реформ У с е р е д и н і X I X с т . п о с и л и в с я с у с п і л ь н о - п о л і т и ч н и й р у х за п р о в е д е н н я р е ф о р м и к р і п о с н и ц ь к о ї с и с т е м и . У к р а їн с ь к а с к л а ­ д о в а ц ь о г о р у х у б у л а с л а б к о ю . С а м а п о я в а н а п о л іт и ч н ій а р е н і Ч а й к о в сь к о го - п о л ь сь к о го ш л я х т и ч а , я к и й сп р о б у в а в в и зв о л и ­ т и й У к р а їн у , і П о л ь щ у , о с т а т о ч н о з а с в ід ч и л а , щ о п о т о м к и у к ­ р а їн с ь к о ї к о з а ц ь к о ї с т а р ш и н и п о в н іс т ю р о з і р в а л и з і с в о їм н а р о ­ д о м . С е р е д ч и с л е н н и х їх п р е д с т а в н и к ів н е з н а й ш л о с я т а к и х , я к і б с к о р и с т а л и с я н а д з в и ч а й н о с п р и я т л и в о ю в н у т р іш н ь о ю і м і ж н а р о д н о ю с и т у а ц і є ю д л я р о з г о р т а н н я м а с о в о ї н а ц іо н а л ь н о в и з в о л ь н о ї б о р о т ь б и . У к р а їн с ь к а і н т е л і г е н ц і я , х о ч а і п а л к о п р а г ­ н ул а д о зм ін , зн а х о д и л а ся на п оч атк ов ом у ет а п і свого ф ор м у­ в а н н я і д о в ід к р и т о ї п о л іт и ч н о ї б о р о т ь б и н е б у л а г о т о в а . Ї ї п р о ­ ш а р о к у т о г о ч а с н ій У к р а їн і б у в н а д з в и ч а й н о м а л и м , і п р о я в и л а в о н а с е б е г о л о в н и м ч и н о м в л іт е р а т у р н о - п у б л і ц и с т и ч н і й р о б о т і в р а м к а х з а г а л ь н о р о с ій с ь к о г о д е м о к р а т и ч н о г о т а б о р у . Р о с ій с ь к і ж у р н а л и д р у к у в а л и а н т и к р іп о с н и ц ь к і п о е з ії Т а р а са Ш ев ч ен к а . І в а н Т у р г е н є в п е р е к л а в р о с і й с ь к о ю м о в о ю « Н а р о д н і о п о в ід а н ­ н я . М а р к а В о в ч к а , « я к і б у л и о д н и м с у ц іл ь н и м о б в и н у в а ч е н н я м п р о т и к р і п а ц ь к о ї н е в о л і * . Н е с п о д ів а н у п ід т р и м к у у к р а їн с ь к і п а т ­ р іо т и о д е р ж а л и в і д р о с ій с ь к о г о р е в о л ю ц іо н е р а - е м іг р а н т а О л е к 136


т

сан дрл Г ер ц ен а, як и й в ж у р н а л і «К ол о к о л » , щ о в и д а в а в с я в Л о н д о н і, н а ­ д р у к у в а в с т а т т ю «Р о с с и я и П о л ь ш а » , д е в и з н а в а л о с я п р а в о У к р а їн и н а д е р ж а в ­ н у н е з а л е ж н іс т ь , х о ч а н а д а в а л а с я п е ­ р е в а г а ф е д е р а ц і ї з Р о с іє ю . Н а п о ч а т к у 1 8 0 0 р. М икола К остом аров зв ер н у в ся з л и ст о м п о д я к и д о в и д а іц я « К о л о к о л а * . М о ж е н е з о в с ім д о р е ч н о К о с т о м а ­ р о в д я к у в а в у л и с т і О л е к с а н д р а II за н а м ір с к а с у в а т и к р і п а ц т в о , а л е й в и ­ словлю вав при ц ь ом у б а ж а н н я , щ о б с е ­ л я н и к о р и с т у в а л и с я р ів н и м и п р а в а м и з дворян ством , щ об б у л и створ ен і у м о ­ ви д л я в іл ь н о г о н а ц іо н а л ь н о г о р о з в и т ­ к у у к р а їн с ь к о г о н а р о д у . А н т и к р іп о с н и ц ь к і н а с т р о ї н е о б і­ Олександр Герцен. йш ли студен тство. П р а гзен п я бор оти ­ Й о го погляди на майбутнє с я за л і к в і д а ц і ю к р і п а ц г в а о б ' є д н а л о України серед російських ч л е н ів т а є м н о г о п о л і т и ч н о г о т о в а р и ­ діячів поділяли лише ства, щ о у 1 8 5 6 р. утворили у Х аркові одиниці. с т у д е н т и у н ів е р с и т е т у . П е р е д б а ч а л и с я л ік в ід а ц ія с а м о д е р ж а в с т з а , в в е д е н н я р е с п у б л ік а н с ь к о г о у с т р о ю , с к а с у в а н н я к р іп о с н и п т п г . В ід н о в л е н н я с у в е р е н іт е т у У к р а їн и н е п л а н у в а л о с я . Б іл ь ш іс т ь ч л е н і в т о в а р и с т в а з м у ш е н і б у л и з а л и ­ ш и ти н а в ч а н н я . В 1 8 5 9 р . д е я к і з н и х с т а л и с т у д е н т а м и К и їв ­ с ь к о г о у н ів е р с и т е т у . Т а м в о н и в ід н о в и л и т о в а р и с т в о , р о з ш и р и л и і а к т и в із у в а л и н о г о д ія л ь н іс т ь . У 1 8 6 0 р . у ч а с н и к ів т о в а р и с т в а заар еш тув ал и . О с к іл ь к и к р іп а ц т в о с т о я л о н а п е р е ш к о д і в і л ь н о м у р о з в и т к у т о р г ів л і і п р о м и с л о в о с т і, о п о з и ц і я й о м у з р о с т а л а з к о ж н и м р о ­ к о м і с е р е д п р о м и с л о в ц ів т а ф а б р и к а н т ів . Н е д о ц іл ь н іс т ь з б е р е ­ ж е н н я с т а р о ї с и с т е м и в ід с т о ю в а л а н а в іт ь ч а с т и н а п о м і щ и к і в . Б а г а т і у к р а їн с ь к і п о м іщ и к и В а с и л ь Т а р н о в с ь к и й і Г р и г о р ій Г а ­ л а г а н б у л и н е т іл ь к и п е р е к о н а н и м и п р о т и в н и к а м и к р іп а ц т в а , а й н а д а в а л и ф ін а н с о в у д о п о м о г у у к р а їн с ь к и м д ія ч а м , з о к р е м а П а н т е л е й м о н у К у л іш у . Т а к и м ч и н о м , н е в д о в о л е н н я к р іп о с н и ­ ц ь к о ю с и с т е м о ю о х о п и л о в с і в е р с т в и с у с п іл ь с т в а , щ о п і д ш т о в х ­ н у л о н а п р и й н я т т я в ід п о в .д н о г о р іш е н н я у р я д о в и х в е р х ів .

Висновки та узагальнення Д р у г а п о л о в и н а 5 0 - х рр. X I X с т . в ід з н а ч е н а р із к и м з а г о с т р е н ­ н я м к р и з и к р іп о с п и ц ь к о ї с и с т е м и , ї ї а г о н іє ю . Ц я с и с т е м а н е м о г ­ л а з а б е з п е ч и т и н е л и ш е р іс т п и р о б н и ц т г а , а н а в іт ь з б е р е ж е н н я д о с я г н у т о г о й о г о р ів н я . У т о й ч а с , к о л и у З а х і д н і й Є в р о п і б у р х ­ 137


л и в и м и т е м п а м и й ш л а ін д у с т р іа л із а ц ія , н а т е р и т о р ії Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії п р о д о в ж у в а л и п а н у в а т и р у ч н е в и р о б н и ц т в о , п р и м іт и в н і зн а р я д д я п р а ц і. С т о я т и н а м іс ц і т о д і о з н а ч а л о в ід с т а в а т и . Р о с ія т у п ц ю в а л а н а м іс ц і і ш в и д к о в ід с т а в а л а . Р а зо м з н е ю б у л и п р и р е ч е н і н а з а с т ій і в ід с т а в а н н я н а ц іо н а л ь н і р е г іо н и ім п е р ії, у т о м у ч и с л і й У к р а їн а . О с о б л и в о н а о ч н о г н и л іс т ь і б е з с и л л я ім п е р ії п р о д е м о н с т р у в а л а К р и м с ь к а в ій н а , я к у Р о : і я б е з д а р н о п р о г р а л а . У в ій н і б р а л и у ч а с т ь і у к р а ї н ц і . Д е с я т к и т и с я ч ї х у с к л а д і р о с ій с ь к о ї а р м ії і ф л о т у в о ю в а л и п р о т и Т у р е ч ч и н и і ї ї с о ю з н и к і в . У к р а їн а б у л а н а й б л и ж ч и м т и л о м р о с ій с ь к о ї а р м і ї , і н а п л е ч і ї ї н а с е л е н н я б у л и п о к л а д е н і о б о в 'я з к и з п о с т а ч а н н я ф р о н т у у с ім н е о б х і д н и м . В ій н а ч е р г о в и й р а з п р о д е м о н ­ с т р у в а л а т р а г із м с т а н о в и щ а п о з б а в л е н о ї в л а с н о ї д е р ж а в н о с т і У к р а ї­ н и . ї й д о в е л о с я г о д у в а т и ч у ж у а р м ію і п ід д а в а т и с в о ї х с и н ів н а в ій н у з а ч у ж і ін т е р е с и . С п р о б а о р г а н із у в а т и б о р о т ь б у п р о т и ц а р и з м у п ід г а с л а м и в ід н о в л е н н я у к р а ї н с ь к о ї і п о л ь с ь к о ї д е р ж а в н о с т і ( М іх а л Ч а й к о в с ь к и й ) у с п іх ів не м ал а. В ій н а в и к л и к а л а п о с и л е н н я с е л я н с ь к о г о р у х у . С е л я н с т в о в ід м о в л я л о с я в и к о н у в а т и п о в и н н о с т і і р в а л о с я д о в о л і. Й о г о в и ­ с т у п и п р и д у ш у в а л и с я зб р о й н о ю си л о ю . А л е м о ж л и в о ст і у р я д у не б у л и б е з м е ж н и м и : п о с т а в и т и у к о ж н о м у с е л і г а р н із о н , т а щ е в у м о в а х в і й н и , в о н о б у л о н е в з м о з і . С т а в а л о о ч е в и д н и м , щ о к р іп о с ­ н е п р а в о н е о б х ід н о ск а со в у в а т и . П и т а н н я п р о н е о б х і д н іс т ь р е ф о р м н а п р и к ін ц і 5 0 - х р р . о п и н и ­ л о с я у ц е н т р і с у с п іл ь н о -п о л іт и ч н о г о р у х у , у я к о м у б р а л и участь п р е д с т а в н и к и у с і х с т а н ів с у с п і л ь с т в а . О п и н и в ш и с ь п е р е д т р а г іч ­ н и м д л я с е б е в и б о р о м : а б о с к а с у в а т и к р іп а ц т в о з а х о д а м и « зв е р ­ х у * , а б о в он о б у д е зм е їе н е м асови м сел я н ськ и м бун том - ц ар и зм зм уш ен и й був ви брати р еф ор м и .

П еревірте себе 1. О х а р а к т е р и з у й т е е к о н о м іч н е

с т а н о в и щ е

У к р а їн и н а п е р ед о д н і

р е ф о р м и 1861 р. 2. Ч ом у, н а ва ш п о гл я д, м о ж л и в о с т і е к о н о м іч н о го р о з в и т к у У к р а ї н и в у м о в а х кріп а ц т ва в 50-т і рр. X I X ст . були ост ат очно ви ч ер п а н і? 3. Я к и й в п л и в на с т а ч о в и щ е У к р а їн и с п р а в и л а К р и м с ь к а війна? 4 . Я к і н о в і ф о р м и с е л я н с ь к о ї а н т и к р і п о с н и ц ь к о ї б о р о т ь б и з ’я в и л и ­ с я в У к р а ї н і у 18 5 5 - 1 8 6 0 рр.? 5. П р о щ о, н а в а ш п о гл я д , с в і д ч и л а п о я в а н а б о ц і Т у р е ч ч и н и у К р и м ськ ій в і й н і п о л к у М і х а л а Ч а й к о в с ь к о г о ? В ід п о в ід ь о б ґ р у н т у й т е . 6. О х а р а к т е р и з у й т е с у с п іл ь н и й р у х з а п р о в е д е н н я реф орм . П р е д ­ ст авн и ки я к и х ст а н ів брали у ньом у участ ь? 7. П о р і в н я й т е с у с п і л ь н и й р у х з а п р о в е д е н н я р е ф о р м у д р у г і й п о л о в и н і 5 0 х рр . X I X ст . з с у с п іл ь н о п о л іт и ч н и м р у х о м н а Н а д д н іп р я н с ь к ій У к р а їн і н а п р и к ін ц і X V I I I - у п ер ш ій половині X I X с т . З р о б іт ь висновки. 138


Документи та м атеріали 1. Іс т о р и к Іва н Л и с я к -Р у д н и ц ь к и й п р о п л а н и М іх а л а Ч а й к о в с ь к о г о п ід н я т и н а У к р а їн і а н т и р о с ій с ь к е п о в с т а н н я Чи існувала в укр а їн сь ко м у суспільстві б а за д л я р у х у т а к о го типу, я к уяв­ ляв с о б і Ч айковський? Щ о такий рух б ув м о ж л и в и й , св ід ч и ть е п із о д , відом ий в іс т о р ії під н а зво ю « К и ївсь ка козаччина»... Ц е й е п із о д п о ка зує, щ о в тогоч ас­ ном у укр а їнськом у суспільстві існували д е я кі елем енти, ц іл к о м н е за л е ж н і від Ч айковського, серед яких така ід е я м о гл а знайти п р и хи льність. А л е кон цеп ції Ч айковського б у л и пр итам анні д в і іс то тн і вади. Насампе­ ред, весь й о г о св іто гл я д мав виразно а р х а їч н и й характер. Ж и т т я Ч а й ко в сько ­ го о хо п и л о більш у частину XIX ст., але й о го погл яд и належали XVII— X V III ст. Із й о го праць в а ж ко б у л о б здсгад агися , щ о він був суча сн и ко м (...) пр ом и сл о­ в о ї р е в о л ю ц ії... Т ом у, м іж інш им , він почувався я к уд о м а в Т уреччи н і, о с к іл ь ­ к и турецьке суспільство б у л о ар хаїчн и м і в се щ е базувал ося на відносинах о со б и сто ї в ід д ан ості, а не ноьітньом у ін сти туц ій н о м у п о р я д ку... Д р уга , не менш важ лива іа д а , — це принципова не м ож ли вість по го д и ти м іж с о б о ю укр а їн сь ки й і польський б о к и й о г о л о я л ь н о с т і. Я к б и на У кр а їн і раптом і в и б у х н у л о н а р о д н е п о в с т а н н я , т о в о н о , д у ж е й м о в ір н о , б у л о б спр ям о ва не п р о т и м іс ц е в о ї п о л ь с ь к о ї ш л я х т и . П р о т е , щ о б підн яти у к р а їн ­ ськи й н а р о д на б о р о тьб у за іід н о в л е н н я П о л ь щ і, н а віть по об іц явш и , щ о ця П ольщ а стане ф ед е р а ти в н о ю , не м о гл о б ути й м о в и . О тж е , т р а ге д ія Ч ай­ ко в сько го по л я га л а в то м у, що він нам агався з’єд н ати в с в о їй д уш і д в і л о ­ яльності. які насправді не сполучалися. Джерело: Лисяк-Рудницький І. Козацький проект Міхала Чайковського / / Історичні есе. К., 1994. - Т.1. — С. 260-261.

Запитання і завдан н я І . В и к о р и с т о в у ю ч и н а в е д е н и й в и щ е ф р а г м е н т с т а т т і І в а н а .Чи сяк а-Р удн и и ько го і м ат еріали п а ра гр аф а, зр о б іт ь п овідом лен н я н а т е м у : «В н у т р і и і н ь о у к р а ї п с ь к і і з о в н і ш н ь о п о л і т и ч н і а с п е к ­ т и діяльн ост і М іх а л а Ч айковського в р о к и К р и м ськ о ї війни».

2. Р о с ій с ь к и й р е в о л ю ц іо н е р -е м іг р а н т О л е к с а н д р Г е р ц е н п р о п р а в о У к р а їн и н а д е р ж а в н у н е з а л е ж н іс т ь (А .И . Гер цен . Р о с с и я и П о л ь ш а / / К о л о к о л . - 1 8 5 9 . - № 34. -

15 я н в а р я )

...Если после всех наш их рассуж дений, У кр а й н а , помнящ ая все притеснения м оскалей, и кре по стн ое сословие, и на бор ьі, и бедствия, и гр а б е ж , и кнут, с од но й стороньї, и не забьіла. с д р у го й , к а к о в о ей б ьіл о и за Речью Посполит о й с ж о л н е р а м и , па нам и и к о р о н н ь їм и ч и н о в н и к а м и , не за хо ч е т б ь іть ни польской, ни русской? П о-моему, вопрос разреш аетея оче нь пр осто: Украйну следует в таком случае признать св об од но й и независимой стра ной ... Джерело: Газета А.И. Герцена и Огарева 1857-1867. Факс. изд. Ввіл. второй. - М„ 1962. - С. 274.

139


З ап и т ан н я і завдання 1. Щ о в а м в і д о м о п р о ж и т т є в и й ш л я х О л е к с а н д р а Г е р ц е н а ? 2. Н а с к і л ь к и п о ш и р е н и м и б у л и в р о с ій с ь к о м у с у с п іл ь с т в і д у м к и , я к і в и с л о в и в у с т а т т і « Р о с с и я и П о л ь ш а » Герцен?

3. З л и с та М и к о л и К о с т о м а р о в а д о в и д а в ц я « К о л о к о л а » в ід 13 с іч н я 1860 р. М ило стивьій государі»! В 34 л исте « К о л о ко л а * вьі пр ояви л и отн о си те л ьн о Украиньї тако й взгляд, к о то р ьій м ьіслящ ая часть о ж н о р у с с к о г о на р о д а издавна хр а н и т как д р агоц е н н ую святьін ю се р д ц а . К ч и сл у м н о ги х истин, к о то р ьіе вьі первьій вьісказали на р у с с к о м язьіке, п р и ьа д л еж и т и то, ч т о вьі сказа ли о наш ем отечестве. П о зво л ь те ж е в о всеусльїш ание пере да ть вам наш и задуш евньїе убеж дения. Б о л ь ш и н с т в о в е л и к о р у с с к о й и п о л ь с к о й п уб л и ки привьікли не считать н а с о тд е л ьн ь їм н а р о д о м , н е пр и зн а в а ть в на с злем ентов дл я сам обьітной ж и з н и ... Д в о р ян -м а л о р о сси ян нет, з а исклю чением не м но ги х. ...П р ож д е они стан овил и сь по ля кам и , теперь - в ел и коро сси яна м и ... ...О с в о б о ж д е н и е кре с-ья н о ж и в л я е т на с на д еж дам и за бед ньїй угнетенн ьій н а р о д на ш , у к о т о р с г о б ь іл о о т н я т о все. ч е г о о н д о м о га л с я в о всю ж и з н ь с т а к о й настойчивостью и сам опо ж ер тво ва ни ем . Б л агод ари м императ о р а А л е к с а н д р а II и просим т о л ь к о . чтоб ьі н а р о д о св о б о д и л и не по одном у и м ен и , по чтобьі пользовался пе ре д за ко н о м од инаковьім и правами с д в о ­ р янством : и н о й св о б о д ь і У кр а й н а , упо рн ая в стар ьіх св о и х уб еж д ен и ях, не понимает. М ьі ж ела ем св е р х того, чтоб ьі прави те льство не то л ь ко не препятствовало нам, У кр а и н ц а м , развивать свой я зь ік, н о о к а з а л о бьі зтому д е лу сод ействие и с д е л а л о теперь же р а с п о р я ж е н и е , чтоб ьі в ш ко л а х... предметьі преп одавались на р о д н о м язьіке... Н и к т о и з на с не дум ает о б о тто р ж е н и и Ю ж ной Р у с и о т с в я з и с о ста л ь н о й Р о сси е й . Н а п р о ти в, м ьі бьі ж е л а л и , чтоб ьі все д р уги е Славяне с о е д и н и л к ь с нами в о д и н с о ю з , д а ж е по д скипетром русс к о го ц а р я , е сл и з т о т го суд а рь сделается го суд а ре м св о б о д н ь їх на ро до в, а не в с е п о ж и р а ю щ е й т а т а р с к о -н е м е ц к о й м о с к о в щ и н ь ї. В б уд ущ е м сл авянс к о м с о ю з е , в н е го ж е вєруем и е г о ж е ч а єм , н а ш а Ю ж н а я Р усь д о л ж н а соста ви ть о т д е л ь н о е гр а ж д а н с к о е це ло е на всем п р остра нстве, гд е народ го во р и т ю ж н о р у с с к и м язьїком , с со хр ан ен ие м единства, о сн о в а н н о го не на губ и тел ьн ой , м ертвящ ей централизации, а на ясном созн ан и и равноправности и собствен ньїх вьігод... П усть ж е ни В ел икоруссьі, н и П о л я ки не назьіваю т своим и зем ли, засел енньїе наш им народом . 13 января 1860 г. Джерело: Костомаров Н.И. Украйни. Пкімо к подателю «Ктжопа» / / Пам’ятки суспільної думки України. XVIII - перша половина XIX ст. Хрестоматія. - Дніпропетровськ. 1995. - С. 422.

МО


Зап и тан н я і завдан н я 1. *2. 3. 4. Ь.

Чим в и к л и к а н і с л о в а п о д я к и М и к о л и К о с т о м а р о в а О л е к с а н д р у Герцену? Щ о пиш е К о с т о м а р о в про с о ц іа л ьн и й с к л а д у к р а їн с ь к о г о н а р о д у? Щ о р о зум іє М и к о л а К ост ом аров п ід зв іл ь н ен н я м селян? Я к і н а ц іо н а л ь н і ви м оги с т а в и т ь К о с т о м а р о в у л и ст і? В и к о р и с т о в у ю ч и ін ф о рм а ц ію п а р а гр а ф а І н а в е д е н і т у т д о к у ­ м ен т и і м а т е р іа л и , с к л а д іт ь р о зп о в ід ь на т е м у : «Б оро т ьб а за л ік від а ц ію к р іп о сн о го п р а в а і н а ц іо н а л ь н е в и з в о л е н н я у к р а їн ­ с ь к о г о н а р о д у в д р у г і й п о л о в и н і 5 0 - х р о к і в X I X ст .» .

З ап ам ’ятай те дати 1 8 5 3 - 1 8 5 6 - К римська війна. 1 8 5 4 - спроба о р га н іза ц ії антнросійського повстання М іхал ем Ч айковським . 1 8 5 5 - «Київська к озач чина*. 1 8 5 6 - п о х ід «У Т аврію за волею*. 1 8 5 6 - 1 8 5 9 - Х арківсько-К иївськестудентськетаєм не політичн е товариство.

Словник термінів А р х а їч н и й - д у ж е за ст а р іл и й , т а к и й , щ о ви й ш ов Із за га л ь н о го в ж и т к у . Л оя л ьн ість - п р и х и л ь н ість , відданість.


§ 22. С к ас у в а н н я кр іп о сн о го п р а в а в Н аддн іпрянській У кр аїн і З г а д а й т е : І. З н а ю ч и с и т у а ц ію в г о с п о д а р с т в і У к р а їн и , в к а ж іт ь , щ о с а м е п о т р іб н о б у л о в н ь о м у зм ін и т и , щ об ст а н о в и щ е в и п р а в и л о с ь н а кращ е. 2. З а ф ік с у й т е на п а п ер і ваш е б а ч ен н я зм ін і п о р ів н я й т е з т и м , про що ви дізн а єт есь, п р о ч и т а вш и параграф . ,

П о ч а т о к д р у г о ї п о л о в и н и X I X с т . у Р о с ій с ь к і й і м п е р і ї озн ам еп уп ався сел ян ськ ою р еф ор м ою , яка м ал а д а л ек о ­ с я ж н і п а с л ід к и , п о м іт н о в п л и н у л а н а п о д а л ь ш и й р о з в и ­ т о к Н а д д н іп р я н с ь к о ї У к р а їн и .

1. П ідготовка селянської реформи У 1 8 5 7 р . р о з п о ч а в р о б о т у з а с н о в а н и й р о с ій с ь к и м у р я д о м д л я п ід г о т о в к и р е ф о р м и Т а є м н и й к о м і т е т , я к и й н а п е р ш о м у з а с ід а н н і у х в а л и в н е г а й н о п р и с т у п и т и д о п о с т у п о в о г о , б е з к р у т и х і р із к и х п о в о р о т ів , з в іл ь н е н н я с е л я н . Н е в д о в з і д л я д е т а л ь н о ї р о з р о б к и п р о ­ е к т ів р е ф о р м и н а м іс ц я х с т в о р и л и Г у б е р н с ь к і к о м і т е т и , п р о п о ­ з и ц і ї я к и х р о з г л я д а л и с я у р я д о в и м и Р е д а к ц і й н и м и к о м іс ія м и . П р о п о з и ц і ї у к р а їн с ь к и х п о м і щ и к і в с в і д ч и л и , н а п е р ш и й п о ­ г л я д , п р о ї х н е д е м о к р а г и з м у п о р ів н я н н і з р о с ій с ь к и м и « к о л е г а -

Ч и т а н н я М а н і ф е с т у 19 л ю т о г о 1 8 6 1 р. 1-12


м и ». О стан н і готові бул и п ер едати се л я ­ н а м , п р и ч о м у в о б о в ’я з к о в о м у п о р я д к у , б іл ь ш у ч а с т и н у з е м л і . Л к ш е б з а з е м л ю з а п л а т и л и . У к р а їн с ь к і ж п о м іщ и к и три м ал и ся за зе м л ю і ба ж а л и за л и ш и ти ї ї с о б і я к о м о г а б іл ь ш е . О д н а к с п р а в а б у л а н е в д ем ок р ати зм і о д н и х і к он сер в ати зм і ін ш и х , а в е к о н о м і ч н і й з а ц ік а в л е н о с т і. Б ід н і р о с ій с ь к і ґ р у н т и ( з а в и н я т к о м п р и ­ л е г л и х д о У к р а їн и ч о р н о з е м н и х г у б е р н ій ) н е д а в а л и п р и б у т к у . Н а й р о д ю ч іш і ж у с в іт і у к р а їн с ь к і ч о р н о з е м и ї х г о с п о д а р і в т р а ч а т и н е х о т іл и . Т іл ь к и о к р е м і п о м іщ и к и , т а к і я к з г а ­ д у в а н і в и щ е В а с и л ь Т а р к о в с ь к и й т а Г р и ­ Реформа проводилася Маніфестом царя і звичайно г о р ій Г а л а г а н , в ід с т о ю в а л и з в іл ь н е н н я покликана була максимально с е л я н з з е м л е ю . О к р е м е м іс ц е з а й м а в врахувати інтереси п р о е к т в ід о м о г о в ч е н о г о с г а т и с т и к а - е к о пом іщ иків. Не випадково н о м іс т а Д м и т р а Ж у р а в с ь к о г о ( 1 8 1 0 у карикатуриста того часу 1 8 5 6 ), я к и й був щ и р и м п р и х и л ь н и к о м виникла асоціація з «подарунком» вовка вівцям. с к а с у в а н н я к р і п а ц т в а . Х о ч в ін в в а ж а в з а п о т р іб н е з б е р е г т и п о м і щ и ц ь к і м а є т ­ к и , проте ви м агав, щ о б свою зем л ю с е л я н и о т р и м у в а л и у п р и в а т ­ н у в л а с н іс т ь і б е з в и к у п у . П іс л я д е т а л ь н о г о о п р а ц ю в а н н я п р о п о з и ц і й б у л о п ід г о т о в л е н о у з а г а л ь н ю ю ч и й д о к у м е н ? - « П о л о ж е н н я п р о с е л я н » і М а н іф е с т , я к і п ід п и с а в 1 9 л ю т о г о 1 8 6 1 р . О л е к с а н д р II ( 1 8 5 5 - 1 8 8 1 ) . У м іс т а х і с е л а х У к р а їн и ц і д о к у м е н т и о б н а р о д у в а л и с я з 9 б е р е з н я . К р ім «Загал ьн ого п о л о ж ен н я * , я к е в и зн а ч а л о го л о в н і п р и н ц и п и с е ­ л я н с ь к о ї р е ф о р м и д л я в с іє ї ім п е р ії , б у л и р о з р о б л е н і м іс ц е в і « П о ­ л о ж е н н я » д л я о к р е м и х р а й о н ів . V т о м у ч и с л і т р и й д л я У к р а їн и . « П о л о ж е н н я » т о р к а л о с я д в о х н а й г о л о в н іш и х п и т а н ь : о с о б и с т о ї з а л е ж н о с т і с е л я н в ід п о м іщ и к а т а п о з е м е л ь н и х в ід н о с и н .

2. Особисте звільнення селян С елян и зд о б у л и р я д г р о м а д я н сь к и х п р а в - о с о б и с т и х і м а й ­ н о в и х . П о м іщ и к и в т р а т и л и б у д ь - я к і п р а в а н а н и х . С е л я н и в ід т о д і отр им ал и право ук л адати д о го в о р и я к з п р и в атн и м и о со б а м и , так і з д е р ж а в н и м и у с т а н о в а м и , з а й м а т и с я т о р г і в л е ю і п р о м и с л о в і­ с т ю , в о л о д іт и р у х о м о ю і н е р у х о м о ю в л а с н і с т ю , с а м о с т ій н о в и с т у ­ п а т и в с у д і у р із н и х с п р а в а х : ц и в іл ь н и х і к р и м і н а л ь н и х . . К р ім т о г о , в о н и м о г л и , з а в л а с н и м б а ж а н н я м , б р а т и у ч а с т ь в о р г а н а х г р о м а д с ь к о г о с а м о в р я д у в а н н я , п е р е х о д и т и в ін ш і с т а ­ н и (в м іщ а н с т в о , к у п е ц т в о й т . д . ) , в с т у п а т и д о н а в ч а л ь н и х з а к ­ л а д ів , н а с л у ж б у т о щ о . 143


А л е , с т а в ш и в іл ь н и м и , с е л я н и з а ­ л и ш а л и ся « н и ж ч и м стан ом ». В они сп л а­ чували подуш ний податок (д о 1 8 6 6 р .) , в ід б у в а л и р е к р у т ч и н у , н е б у л и а ж д о 1 9 0 4 р . в і л ь н і в ід ф і з и ч ­ н и х п о к а р а н ь . В ід у с ь о г о ц ь о г о бул и з в іл ь н е н і д в о р я н с т в о , к у п е ц т в о , д у х о ­ в е н с т в о . П р о т я г о м д е в 'я т и р о к ів п іс л я о го л о ш ен н я р еф ор м и с ел я н и н е м али п р а в а в ід м о в и т и с я в ід н а д іл у , а з н а ­ ч и т ь з а л и ш и т и с е л о . А л е й п іс л я ц ь о ­ г о , щ о б б у т и п о в н іс т ю в іл ь н и м , в к л ю ­ ч а ю ч и і п р а в о в и б о р у м іс ц я п р о ж и в а н ­ н я т а п р о ф е с ії, т р е б а б у л о в и й т и з с і л ь с ь к о ї о б щ и н и . В и х ід ж е з н е ї б у в у т р у д н е н и й р із н и м и о б м е ж е н н я м и . Н езв а ж а ю ч и на о ч ев и д н і переваги Сгрибком у вир видавалося о соб и ст о ї св ободи , н ем ал о сел я н не менш ініціативній частині м о г л и ї х о д р а з у з б а г н у т и . Т р а д и ц ії селянства нове невідоме р а б с ь к о г о ж и т т я н а с т іл ь к и г л и б о к о ж иття, яке починалося в ' їл и с я в л ю д с ь к і д у ш і , щ о у д е я к и х після реформи. с е л я н о г о л о ш е н н я М а н іф е с т у 1 9 л ю ­ того 1861 р . су п р о в о д ж у в а л о ся сц ен а м и р озп ач у і ви гук ам и : «Н а к о г о н а с з а л и ш а є ш , б а р и н !» Ц и х с е л я н л я к а л а с в о б о д а , я к а не л и ш е в ід к р и л а п е р е д н и м и н о в і м о ж л и в о с т і, а й в и м а г а л а ін іц іа ­ т и в и і в ід п о в ід а л ь н о с т і з а к о ж е н с в ій к р о к .

3. С елянські наділи П р и с к а с у в а н н і к р іп о с н о г о п р а в а п о м іщ и к и б у л и з о б о в ’я з а н і в ід в е с т и с е л я н и н у н а д і л , в і д я к о г о о с т а н н ій н е м а в п р а в а в ід м о ­ в и т и с я . Р о з м і р н а д і л у в и з н а ч а в с я « д о б р о в і л ь н о ю » у г о д о ю м іж п о м іщ и к о м і с е л я н а м и , а л е в м е ж а х н о р м , в и з н а ч е н и х за к о н о м д л я к о н к р е т н о ї м іс ц е в о с т і. Н а У к р а ї н і , д е п о м іщ и к и х о т іл и з а ­ л и ш и т и с о б і я к н а й б іл ь ш е з е м л і, н о р м и н а д іл ів б у л и м а л і. П ри ц ь о м у п о м іщ и к с а м в и зн а ч а в , д е д а т и н а д іл , щ о , п о с у т і, п р и ­ р ік а л о с е л я н н а о т р и м а н н я г ір ш о ї з е м л і . В с е л я н с ь к и й н а д іл , я к п р а в и л о , н е в к л ю ч а л и с я л іс и . Я к щ о с е л я н и н д о р е ф о р м и к о р и с т у в а в с я б іл ь ш о ю к іл ь к іс т ю з е м л і , н і ж т е п е р м а в п р а в о о т р и м а т и у в л а с н іс т ь , т о р із н и ц ю у н ь о г о з а б и р а л и ( в і д р і з а л и ) . Ц і з е м л і т а к і н а з и в а л и - в ід р із к и . В Л і в о б е р е ж н і й і С т е п с в ій У к р а їн і в і д р із а л и м а й ж е т р е т и н у з а ­ г а л ь н о ї п л о щ і с е л я н с ь к о г о з е м л е к о р и с т у в а н н я . А і с в о д н о ч а с т і, х т о н е м а в р а н іш е з е м л і, т е п е р з а р а х у н о к в ід р із к ів ї ї о д е р ж у в а ­ л и і м огл и в ести власно госп одар ств о.

144


Д о у к л а д е н н я в и к у п н о ї у г о д и з п о м іщ и к о м с е л я н и в в а ж а л и с я т и м ч а с о в о з о б о в 'я з а н и м и . з а к о р и с т у в а н н я н а д іл а м и з м у ш е н і б у л и в и к о н у в а т и с т а р і п о в и н н о с т і - о б р о к ч и п а н щ и н у . О с к іл ь к и в У к ­ р а їн і д о р е ф о р м и п е р е в а ж а л а п а н щ и н а , б іл ь ш іс т ь т и м ч а с о в о з о б о в ’я ­ з а н и х п о в и н н а б у л а в ід б у в а т и ї ї . К а т е г о р ія т и м ч а с о в о з о б о в ’я з а н и х с е л я н б у л а л ік в ід о в а н а л и ш е ч е р е з 2 0 р о к ів . Н е с п о д ів а н і о б с т а в и н и п р и м у с и л и ц а р и з м в н е с т и к о р е к т и в и в з а к о н п р о с е л я н с ь к у р е ф о р м у п а П р а в о б е р е ж н ій У к р а їн і. Т а м ч е р г о в и й р а з в и б у х н у л о п о л ь с ь к е а н т и р о с ій с ь к е п о в с т а н н я . П р а г н у ч и з н а й т и о п о р у с е р е д м іс ц е в и х у к р а їп с ь к и х с е л я н , ц а р с ь к и й у р я д п іш о в н а д е я к і п о с т у п к и у з е м е л ь н о м у п и т а н н і. У ц ь о м у р а й о н і с е л я н а м з е м л і н а в іт ь п р и р із а л и , т о б т о д о д а л и д е я к у ч а с т и н у д о т і є ї , я к о ю в о п и к о р и с т у в а л и с я р а н і ш е , і с к а с у в а л и т и м ч а с о в о з о б о в ’я з а ­ н и й стан.

4. Викупна операція С п е ц іа л ь н е « П о л о ж е н н я п р о в и к у п » р о з р і з н я л о п р а в о в и к у п у с а д и б н и х д іл я н о к з е м л і і п р а в о п о л ь о в о г о н а д іл у . С а д и б н і д іл я н ­ к и з е м л і с е л я н и н м іг в и к у п и т и в б у д ь - я к и й ч а с , а л е т іл ь к и т о д і , к о л и н е м ав н е д о їм о к . П р и ц ь о м у р о з м ір в и к у п н о ї с у м и а б о в и з ­ н а ч а в с я у г о д о ю , а б о в ід п о в і д н и м и п у н к т а м и « П о л о ж е н н я » . Щ о ж д о п о л ь о в о г о п а д і л у , 7 0 с е л я н и н м і г в и к у п и т и й о г о т іл ь к и з а з г о д о ю п о м іщ и к а , а л е в т о й ж е ч а с п о м іщ и к м ав п р а в о п р и м у с и ­ т и с е л я н и н а п е р е й т и н а в и к у й . О т ж е , п и т а н н я п р о в и к у п н а д іл у ц іл к о м з а л е ж а л о в ід п о м іщ и к а . П р и в и зн а ч е н н і с у м и в о с н о в у б у л о п о к л а д е н о н е р и н к о в у ц ін у з е м л і й п р и б у т о к , а р о з м ір т о г о ч а с н и х п о в и н н о с т е й с е л я н и н а у п о м іщ и к а . У с е р е д н ь о м у п о У к р а їн і в и к у п н а ц і н а з е м л і п е р е в и ­ щ увала ри н к ову м а й ж е в 4 р ази . С елян и л и ш е в о к р ем и х в и п ад ­ к а х б у л и с п р о м о ж н і г п т я т и т и н ею с у м у в и к у п у в ід р а з у . Т о м у д е р ж а в а в з я л а н а с е б е п р о в е д е п н я в и к у п у . 8 0 % п о т р іб н о ї с у м и д е р ­ ж а в а д а в а л а с е л я н а м н іб и в б о р г , с п л а ч у ю ч и ї ї з а н и х п о м іщ и к а м . П р о т я г о м 4 9 р о к ів с е л я н и п о в н іш і б у л и п о в е р т а т и д е р ж а в і ї ї п о з и к у з п р о ц е н т а м и . С т я г н е н н я 5 с е л я н в и к у п н и х п л а т е ж ів п р и п и н и л о с я лиш е у 190 6 р.

5. Д ерж авні селяни С л ід о м з а с к а с у в а н н я м к р іп а ц т в а б у л а п р о в е д е н а р е ф о р м а д е р ­ ж а в н и х с е л я н , я к і в У к р а їн і с т а н о в и л и п о н а д т р е т и н у в с ь о г о с е л я н ­ с т в а . Ч а с т и н а з н и х , к о з а к и Ч е р н іг ів с ь к о ї і П о л т а в с ь к о ї г у б е р н ій , к о л о н іс т и С т е п о в о ї У к р а їн и , б у л и в л а с н и к а м и с в о є ї з е м л і , к о р и ­ с т у в а л и с я н и з к о ю е к о н о м іч н и х п іл ь г , щ о д о з в о л я л о їм щ е д о 1 8 6 1 р. у т р и м у в а т и г о сп о д а р ст в а ф е р м е р с ь к о г о т и н у . У 1 8 6 6 р. у в л а с н іс т ь д е р ­ ж авних селян п ерейш ли зн ач н і зем ел ь н і м асиви. 10

« І с т о р ій У к р а їн и » , 9 к л .

145


У б іл ь ш о с т і у к р а їн с ь к и х г у б е р н ій в о н и б у л и в д в іч і б іл ь ш і в ід с е р е д ­ н ь о г о н а д і л у к р іп а к ів , а п л а т е ж і б у л и в и з н а ч е н і д і я н и х п о р ів н я н о м е н ш і. Н а й б іл ь ш с п р и я т л и в і у м о в и д л я г о с п о д а р с ь к о ї д ія л ь н о с т і о т р и м а л и к о л о н іс т и . П іс л я р е ф о р м и в к о р и с т у в а н н і к о л о н іс т ів С теп о в о ї^ У к р а їн и п е р е б у в а л о п о н а д 2 0 % у с і є ї н а д і л ь н о ї з е м л і , х о ч в о н и и с т а н о в и л и л и ш е 1 1 ,7 % з а г а л ь н о ї к іл ь к о с т і с е л я н .

6. Наслідки реформи Р е ф о р м а б е з п о с е р е д н ь о с т о с у в а л а с я б і л ь ш о с т і м е ш к а н ц ів У к р а їн и . А д ж е з 1 3 , 5 м іл ь й о н а ї ї н а с е л е н н я с е л я н и с т а н о в и л и 1 0 , 5 м іл ь й о н а . А л е й р е ш т а ш в и д к о в ід ч у л а н а с о б і ї ї р е з у л ь т а т и . Д о 1 9 1 7 р . р е ф о р м у 1 8 6 1 р. н а з и в а л и В е л и к о ю . З д і й с н е н е « з г о ­ р и . с к а с у в а н н я к р і п о с н о г о п р а в а , х о ч і в р а х у в а л о п ер т и з а в с е л и ш е ін т е р е с и п о м і щ и к і в , а л е в с е ж т а к и с т а л о г іг а н т с ь к и м к р о ­ к о м в п е р е д . Р о с і я с т р ім к о п е р е х о д и л а в ід с е р е д н ь о в іч ч я д о н о в о ­ г о ч а су , стал а н а ш л я х , я к и м в ж е в п ев н ен о йш л а р еш та Є вропи. Л і к в і д а ц і я с е р е д н ь о в і ч н и х с у с п і л ь н и х в ід н о с и н с т в о р и л а у м о в и д л я ш в и д к о г о е к о н о м іч н о г о п р о г р е с у , я к и й н е п р и м у с и в с е б е д о в г о чекати.

Висновки та узагальнення С е р е д п о м іщ и к ів н а п е р е д о д н і р е ф о р м и 1 8 6 1 р . н е б у л о з г о ­ д и щ о д о м ір и п о с т у п о к с е л я н с т в у . В т и х р а й о н а х , д е з е м л я д а в а л а б іл ь ш і п р и б у т к и , в о н и п р а г н у л и з а л и ш и т и з а с е л я н а м и м е н ш і з е м е л ь н і п л о щ і. І н а в п а к и , т а м , д е з е м л я б у л а б ід н і ш а , г о т о в і б у л и в і д д а т и с е л я н а м б і л ь ш е . Н а У к р а ї н і т іл ь к и о к р е м і п о м іщ и к и п о г о д ж у в а л и с я н а з в іл ь н е н н я с е л я н з з е м л е ю б е з б у д ь -я к о г о в и к у п у . Ц е і в и з н а ч и л о х ід с е л я н с ь к о ї р еф о р м и п о л о в и н ч а с т о ї, н е п о с л ід о в н о ї, з о р іє н т а ц іє ю , у п е р ш у ч е р г у , н а ін т е р е с и д в о р я н с т в а . З одн ого б о к у , сел ян и одер ж ал и особи сту св ободу, щ о було в е л и к и м к р о к о м в п ер ед в с о ц іа л ь н о -п о л іт и ч н о м у р о зв и т к у с у с ­ п іл ь с т в а . З ін ш о г о - в о н и з а л и ш а л и с я « н и ж ч и м * с т а н о м . Д в о ­ р я н с т в о т а ін ш і п р и в іл е й о в а н і с т а н и в і д д і л я л и с я в і д с е л я н с т в а г у с т и м ч а с т о к о л о м п р и в іл е їв . В с е л а х з а л и ш а л а с я с е л я н с ь к а о б ­ щ и н а , щ о об м еж у в а л а о со б и ст у св о б о д у сел я н і реглам ен тувала ї х н ю г о с п о д а р с ь к у д ія л ь н іс т ь . П ід т р и м у ю ч и о б щ и н у , в л а д а к о н ­ с е р в у в а л а а р х а ї ч н і в ід н о с и н и н а с е л і і т р и м а л а п і д с в о їм к о н т р о ­ л ем сел ян ство. З а з е м л ю с е л я н и п л а т и л и у т р и д о р о г а а ж д о 1 9 0 6 р . Д о того ж , н а д іл и , о д е р ж а н і н и м и в р е зу л ь т а т і р е ф о р м и , б у л и н е д о с т а т ­ н ім и д л я о р г а н і з а ц і ї п о в н о ц ін н о ї г о с п о д а р с ь к о ї д ія л ь н о с т і . О с о б ­ л и в о н есп р а в ед л и в и м сел я н ств о в в а ж а л о зм ен ш ен н я свого зем л е­ к о р и с т у в а н н я у п о р ів н я н н і з д о р е ф о р м е н и м п е р і о д о м . І І о в е р н е п 146


н я с е л я н а м « в ід р із к ів » б у л о о д н іє ю з н а й в а ж л и в іш и х в и м о г с е л я н с ь ­ к и х в и с т у п ів д р у г о ї п о л о в и н и X I X - п о ч а т к у X X с т . Н е з в а ж а ю ч и н а о б м е ж е н і с т ь і п о л о в и н ч а с т іс т ь с е л я н с ь к о ї р е ­ ф орм и , ї ї проведення покращ и ло ж и т т я сел я н ств а і сп р и я л о ек о­ н о м іч н о м у і с о ц іа л ь н о - п о л іт и ч н о м у р о з в и т к у У к р а їн и .

П еревірте себе / . Я к і со ц іа л ь н і г р у п и Р о сій ськ о ї ім п е р і ї б у л и з а л у ч е н і д о р о зр о б к и п р о ек т ів с е л я н с ь к о ї реф орми? Ч ому д о цього н е д о п у с к а л и с я пред­ с т а в н и к и кріп осного селянст ва? 2. Я к і б у л и п р о п о з и ц і ї и .о д о п р о в е д е н н я р е ф о р м и у п о м і щ и к і в У к р а їн и ? Чим вон и б у л и в и к л и к а н і? 3. У ч о м у п о л я г а л о о с о б и с т е з в і л ь н е н н я с е л я н ? 4. Я к о ю б у л а п л о щ а с е л я н с ь к и х н а д і л і в і в і д ч ого в о н а з а л е ж а л а ? 5. Щ о т а к е «в і д р і з к и » і я к и м и б у л и в о н и у р і з н и х р е г і о н а х У к р а ї н и ? 6. О х а р а к т е р и з у й т е в и к у а н у оп ерацію . Ч и м в и з н а ч а л а с я в и к у п н а ціна зе м л і, н а с к іл ь к и с п р а в е д л и в о ю з т о ч к и з о р у с е л я н и н а в о н а б ул а ? 7. Я к и м и о со б л и во ст я м и х а р а к т е р и з у в а л а с я р е ф о р м а д е р ж а в ­ н и х селян? * 8. У з а г а л ь н і т ь о с о б л и в о с т і с к а с у в а н н я к р і п о с н о г о п р а в а в У к р а ї н і . * 9 . Чи з г о д н і в и з о ц ін к о /: р е ф о р м и 1 8 6 1 р . я к « В е л и к о ї » ? В і д п о в і д ь обгрунт уйт е.

Документи т а м атеріали 1. П о м іщ и к О . К о ш е л є в п р о н е о б х ід н іс т ь с к а с у в а н н я к р іп о с н о г о п р а в а (1 8 5 8 р ік ) . С л ід кую чи за станом пом іщ ицьких го спо д а рств і к р іп о с н и ц ь к о го побуту, пр и слуха ю чи сь д о сл ів дворян, сел ян і д в о р о в и х л ю д е й та с п о сте р іга ю ч и за діями ти х і ін ш и х, виконую чи все це не в стол и чном у к а б ін е т і, не у В ід осо б­ леном у сіл ьсь ко м у б уд и н к у , не с и л о ю уяви, не кор о тко ча сн и м и уривкам и, а постійно на місці, по різних губерніях, за д о п о м о го ю вл а сн о го зор у та сл уху при невпинних і д ій о в и х сіл ь сь ко го сп о д а р сь ки х зан яттях, я пр и й ш о в д о п о ­ вного переконання в том у, що настав к р а й н ій термін д о вж иття р іш уч и х з а ­ ход ів д о скасування кр іп о сн о го стану... П о-перш е, незад овол ення сел ян п р о ти п о м іщ и к ів по си лю ється з кож ним днем . Ч исл о спр ав п р о не по слух, н а си л л я п р о ти п о м іщ и к ів і уб и вств а цих о ста н н іх ї х кріпосн и м и л ю д ь *и по м но ж ується; це в ід о м о всяком у... П о -д р уге, б аж анн я сел ян д в о р о в и х л ю д е й б ути вільним и виявляється з зр о ста ю чо ю с и л о ю і в ідвер тістю ... О тж е , пе ре кон анн я, щ о в сі л ю д и з часу на час п о в и н н і стати в іл ь н и й , те п е р т а к е с и л ь н е в н а р о д і, щ о п р и н а й ­ меншій іс к р і, яка пущ ена знизу, п о ж е ж а м о ж е стати загал ьн ою . — Л о -ір е т є , зб ід нін ня пом іщ ицьких селян по м ітн о зро стає. Цей ф а кт безсум ­ нівн и й... о б р о к и д ій ш ли д о розм ірів н е й м о в ір н и х ... Запас с е л я н с ь к о го те р ­ піння ледве чи не закінчується. ... П о -сьо м е, уд о скон ал ен ня у га л у з і с іл ь с ь к о го го сп о д а р ства на стій но вим агаю ть засто сува ння д о нього в іл ь н о ї п р а ц і. П о ки у на с іс н у є панщ ина, ІО*

14?


п о ки ми м о ж ем о б ра ти на ро б о ту л ю д е й с к іл ь к и хо ч е м о і д о т о го ж задарма, п о ки ц і л ю д и з’я в л яю ть ся д о на с з св о їм и хо ч б уд ь-яки м и , а л е дармовими зн а р я д д я м и , п о ки п о м іщ и к м о ж е к о ж н у хв и л и н у зам інити селянські наділи землі - д о т о г о ч а су зем ле роб ство не посунеться вперед. А м іж тим постійне ви сн а ж е н н я гр у н т у вимагає д ій о в и х з а х о д ів п р о ти ц іє ї б ід и . Розм ежування д а л о нам м о ж л и в іс т ь ро зор ати б а га то н о в о ї зе м л і, щ о т р о х и підтрим ало наші у р о ж а ї, я л р тр п р р ц р й ч я гіб висм аж ується і н е за б а р о м н а ш і ж н и в а значно з б ід н ію ть. Є диним за со б о м усун е н н я н е д о р о д ів є утвердж ення н а ш о го го с­ по да рства на ро зум н и х засадах, т о б т о на віл ь н ій праці, на застосуванні думки д о с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го в ир об н и ц тв а і на запровадж енні зв ітн о сті в усіх частинах господарства. П о -в о с ь м е , у с п іх и з а в о д с ь к о ї і ф а б р и ч н о ї п р о м и с л о в о с т і вим ага ю ть з б іл ьш енн я ч и с л а в іл ь н и х р о б іт н и к ів . Тепер величезне чи сло л ю д е й затр и ­ м ується п о м іщ и ка м и на н е пр од укти в ни х р о б о та х (у пе ре дп окоях, на ко н ю ш ­ н я х та ін .) Б іл ьш е т о г о , всіляка панщ инна н е ур о ч н а р о б о та п о гл и на є вдвоє, втроє р о б о ч о го часу, н іж де п о т р іб н о . В есь ц е й час, в сі ці р о б ітн и к и звер­ нуться п о н е о б х ід н о с т і д о п р о м и сл о в о сті і в ід ч утн а тепер нестача ро б очи х р у к з н а ч н о зм енш иться. Щ е б а га т о ін ш и х обставин пр и м уш ую ть б аж ати якн а й ш в и д ш о го скасу­ вання к р іп о с н о г о стан у...

Джерело: Отм«на крепостного права на Украине. Сборник документое и материалоо. - К., 1961. - С. 60 -6 5 .

З ав д ан н я і зап и тан н я 1. В и к о р и с т о в у ю ч и н а в е д е н и й м а т е р і а л , н а з в і т ь п р и ч и н и , я к і з у м о в л ю в а л и н ео б х ід н іст ь с к а с у в а н н я кр іп о сн о го права. * 2 . Я к і з п е р е д у м о в с е л я н с ь к о ї р е ф о р м и м а л и с о ц іа л ь н о - п о л іт и ч н и й , а я к і — ек о н о м іч н и й з м іс т ? 3. Д о я к о ї к а т е г о р ії п о м іщ и к ів н а л е ж а в К ои іелев?

З а п а м ’ятай те дати 1 8 5 7 — с т п о р с т іл Т аєм ного к ом ітету д л я підготовки реформи. 1 9 л ю т о го 1 8 6 1 - л ік в ідац ія кріп осного права в Р о сій сь к ій ім п ер ії.

Словник терм інів Н ед о їм к и - б о р г сел я н п ер ед д е р ж а в о ю . Н есп л а ч ен і своєч асн о в повному о б с я зі п о д а т к и , ін ш і о б о в 'я зк о в і п л а т е ж і. С а ж ен ь - м іра д о в ж и н и , яка до р ів н ю є 2 ,1 1 3 6 м.


§ 23. Р еф о р м и а д м ін іс т р а т и в н о -п о л іт и ч н о ю у п р а в л ін н я 6 0 —7 0 -х р р . З г а д а й т е : 1. Я к і н т е г р а ц і я у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь д о Р о ­ с ій с ь к о ї ім п е р ії в п л и в а л а н а ї х а д м ін іс т р а т и в н о п о л і­ т и ч н е у п р а в л ін н я ї 2. Щ о в а м від о м о п ро а д м ін іс т р а ­ т и вн о-п ол іт и ч н е у п р а в л ін н я н а п ід р о сій сь к и х т е р и т о ­ р ія х У к р а їн и до с к а с у в а н н я кріп о сн о го п р а в а ? Р е ф о р м и а д м ін іс т р а т и в н о - п о л іт и ч н о г о у п р а в л і н н я б у л о з д і й с н е н о у 6 0 - 7 1 ) р р . X I X с т . з м е т о ю п р и с т о с у в а т и к р а їн у д о н о в и х у м о в с о ц іа л ь н о - е к о н о м іч н о г о р о з в и т к у , я к і в и ­ н и к л и п іс л я с к а с у в а н н я к р іп о с н о г о п р а в а . В о н и б у л и л о ­ г іч н и м п р о д о в ж е н н я м р е ф о р м и 1 8 6 1 р.

1. Судова реф орм а У 1 8 6 4 р . б у л а п р о в е д е н а с у д о в а р е ф о р м а . Р а н іш е с у д бур с т е п о в и й , з а к р и т и й і ц іл к о м з а л е ж а в в ід ц а р с ь к о ї а д м і н і с т р а ц і ї , зо к р е м а г у б е р н а т о р а . Т е п е р с у д о ч и н с т в о в ід б у в а л о с я з а у ч а с т ю с т о р ін , р іш е н н я п р и й м а л и п р и с я ж н і з а с і д а т е л і , я к і в и б и р а л и с я з г р о м а д я н у с і х с т а н ів , в к л ю ч а ю ч и с е л я н ( к р і м о с і б , щ о п р а ц ю в а ­ л и п о н а й м у ). О бв и н ув ач ен і о т р и м а л и п р ав о з а х и с т у , я к е з д ій с н ю ­ в а л и а б о с а м і , а б о ч е р е з а д в о к а т ів . С у д с т а в в і д к р и т и м . Н а й о г о з а с ід а н н я х м о г л и б у т и п р и с у т н і п р е д с т а в н и к и п р е с и і в з а г а л і в сі б а ж а ю ч і. Р о з в ’я з а н н я м д р і б н и х с п р а в з а й м а л и с я м и р о в і с у д д і, я к і о б и р а л и с я н а т р и р іч н и й с т р о к н а з б о р а х у п о в н о в а ж е н и х в ід н а с е л е н н я а б о п р и з н а ч а л и с я в і д у р я д у . ї х р іш е н н я м о г л и п е р е ­ г л я д а т и с я п о в іт о в и м и з ’їз д а м и м и р о в и х с у д д ів . І п іс л я с у д о в о ї р еф о р м и за л и ш а л а с я д е я к а н е р ів н іс т ь д л я г р о ­ м а д я н р із н и х с т а н ів . І с н у в а л и о к р е м і с у д и д л я д у х о в е н с т в а й в ій с ь к о в и х . З б е р е г л и с я в о л о с н і с у д и у с п р а в а х с е л я н , я к і н е б у л и п о в 'я з а н і з з а г а л ь н о ю с у д о в о ю с и с т е м о ю і м а л и п р а в о п р и с у д ж у ­ вати с е л я н д о п р и н и з л и з о г о п о к а р а н н я — б и т т я р із к а м и . П р о т е в ц іл о м у с у д о в а р е ф о р м а в и я в и л а с я п а й б і л ь ш п о с л ід о в н о д е м о к ­ р а т и ч н о ю . щ о с п р и я л о п ід в и щ е н н ю з а к о н н о с т і в с у д о ч и н с т в і, впли ву гр ом адськ ості не судов и й п р оц ес.

2. Зем ська реф орм а О дн и м із з а х о д ів у р я д у , с п р я м о в а н и х н а у д о с к о н а л е н н я си ст ем и у п р а в л ін н я , с т а л а з е м с ь к а р е ф о р м а 1 8 6 4 р ., я к а п е р е д б а ч а л а в в е ­ д е н н я м іс ц е в о г о (з е м с ь к о г о ) с а м о в р я д у в а н н я . В У к р а їн і в о н а п о ш и ­ р и л а с я н а П ів д е н ь і л ів о б е р е ж н і г у б е р н ії . Н а П р а в о б е р е ж ж і , д е в с е 149


щ о з б е р і г а л и с я с и л ь н і п о з и ц і ї п о л ь с ь к и х в е л и к и х з е м л е в л а с н и к ів , щ о б р а л и у ч а с т ь у а н т и р о с ій с ь к о м у п о в с т а н н і 1 8 6 3 р . , т а к у р е ф о р м у провели л и ш е 1 9 1 1 р . В г у б е р н ія х і п о в іт а х с т в о р ю в а л и с я в и б о р н і з е м с ь к і у с т а н о в и . Ч л е н ів з е м с т в о б и р а л и в ід у с іх в е р с т в н а с е л е н н я , а л е за к о н н а д а ­ в а в п р и ц ь о м у б а г а т о п іл ь г з е м л е в л а с н и к а м - д в о р я н а м . З е м с т в а о т р и м а л и право за й м а т и ся госп одар ськ и м и і культур­ н и м и п и т а н н я м и і б а г а т о ч о г о в ц ь о м у д о с я г л и . Т а к , в о н и о р г а н із у ­ в а л и а г р о н о м іч н у с л у ж б у , з д ій с н ю в а л и в е л и к у п р о с в іт н и ц ь к у р о б о ­ т у с е р е д с е л я н , з а с н о в у в а л и с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і ш к о л и і в е л и н а у ­ к о в о - д о с л ід н у р о б о т у , с т в о р и л и к р е д и т н і у с т а н о в и , я к і о б с л у г о в у в а ­ л и з е м л е р о б ів . З е м с т в а б у д у в а л и д о р о г и і о р г а н із о в у в а л и п о ш т у . В о н и б а г а т о з р о б и л и д л я н а р о д н о ї о с в і т и . Н и м и в У к р а їн і р о з б у д о в а н а м е р е ж а п о ч а т к о в и х ш к і л , а з г о д о м с е р е д н і х і п р о ф е с ій н и х . В 1 9 1 0 р . в ц и х ш к о л а х н а в ч а л о ся 4 2 0 т и с я ч д іт е й . В е л и к і за с л у г и з е м с т в у н а л а г о д ж е н н і с и с т е м и о х о р о н и з д о р о в 'я . У 1 8 6 5 - 1 8 7 0 р р . з е м с ь к і у с т а н о в и п р и й н я л и п ід с в о ю о п і к у д р іб н і л ік а р н і і в с ю м е д и ч н у с п р а ­ в у в п о в іт а х . В н а с т у п н і р о к и м е р е ж а л ік а р н я н и х з а к л а д ів , я к і у т р и ­ м у в а л и с я з е м с т в а м и , п о с т ій п о з р о с т а л а . У 1 8 7 0 р . п р а ц ю в а л о 7 3 з е м с ь к і л і к а р н і , а в 1 9 1 0 р . - 5 7 6 . М е д и ч н а д о п о м о г а б у л а , за н е зн а ч н и м в и н я т к о м , безк ош тов н ою . З н а ч н а ч а с т и н а с у с п іл ь с т в а б а ч и л а в з е м с т в а х н е л и ш е в и я в с а м о в р я д у в а н н я н а м іс ц я х , а й ш л я х д о к о н с т и т у ц ій н и х п е р е ­ т в о р е н ь . З е м с ь к і д ія ч і п о х о д и л и п е р е в а ж н о з д ем о к р а т и ч н о н а­ л а ш т о в а н и х к іл ін т е л іг е н ц ії і д в о р я н с т в а . С е р е д с л у ж б о в ц ів зем сь к и х у ст а н о в бул о ч и м а л о т а к и х , щ о в л адою за р а х о в у в а ­ л и с я д о н е б л а г о н а д ій н л х . З е м ц і б р а л и у ч а с т ь як у з а г а л ь н о д е ­ м о к р а т и ч н о м у р у с і (с т а в л я ч и , н а п р и к л а д , п и т а н н я п р о о б м е ­ ж е н н я ц а р с ь к о г о а б с о л ю т и з м у ), т а к і н а ц іо н а л ь н о м у . З о к р е ­ м а , в о н и п о с т ій н о к л о п о т а л и с я п е р е д у р я д о м п р о в п р о в а д ж е н ­ н я у с в о їх ш к о л а х у к р а їн с ь к о ї м о в и . Н а р а ж а ю ч и с ь н а в ід м о в у , з е м с ь к і д ія ч і « н е п о м іч а л и * , щ о д е я к і в ч и т е л і т я к и п о с л у г о в у ­ ю т ь с я у в и к л а д а н н і р і д н о ю м о в о ю , х о ч з о б о в ’я з а н і б у л и з в і л ь н я ­ т и їх за ц е.

3. Р еф орм а міського сам оврядування З 1 8 7 0 р . з д і й с н ю в а в с я п е р е х і д і д о м іс ь к о г о с а м о в р я д у в а н н я . В м іс т а х У к р а їн и с т в о р ю в а л и с я м іс ь к і д у м и . В и б о р и д о н и х п р о ­ в оди л и ся в л асн и к ам и н ер у х о м о го м ай н а, щ о сп л ач ув али п одат­ к и . Д у м а о б и р а л а в и к о н а в ч и й о р г а н - м іс ь к у у п р а в у , н а ч о л і я к о ї с т о я в г о л о в а . У п р а в и з а й м а л и с я б л а г о у с т р о є м м іс т , п р о м и с ­ л о в і с т ю , т о р г і в л е ю , ін ш и м и г о с п о д а р с ь к и м и п и т а н н я м и , а т а к о ж о х о р о н о ю з д о р о в 'я т а о с в іт о ю . У ц и х с ф е р а х в о н и м а л и т а к і ж п о зи ти в н і р езу л ь т а т и , я к і зем ств а.

1 50


4. Зм іни в ш кільній справі Р е ф о р м и т о р к н у л и с я і ш к іл ь н о ї с п р а в и . Т е х н іч н и й п р о г р е с в и м а г а в р о з ш и р е н н я о с в іт н іх з а к л а д ів . З 1864 р. вводилася єди н а си стем а п о ч а т к о в о ї о с о іт п . С т в о р ю в а т и п о ­ чатк ові ш к ол и дозв ол я л ося як д е р ­ ж авн им та гром адськи м установам і в ід о м с т в а м , т а к і п р и в а т н и м о с о ­ б а м , а л е к е р і в н и ц т в о і к о н т р о л ь за навчальним пр оц есом покладалися н а п о в іт о в і т а г у б е р н с ь к і ш к іл ь н і ради , як і ск л адал и ся з держ авн и х ч и н о в н и к ів , п р е д с т а в н и к ів зе м с т в і д ухов ен ств а. П рограм а п оч атк о­ вої ш к ол и б у л а д о си т ь о б м еж ен о ю . К р ім о б о в ’я з к о в о г о в и к л а д а н н я Усне рахування. «Зак он у Б ож ого» та ц ерк овн ого Х удож ник с п ів у , в в о д и л о с я н а в ч а н н я г р а м о ­ М. Богданов-Б ельський. Реформа відчинила двері ш ко­ т и т а ч о т и р ь о х л ій а р и ф м е т и к и , ли для частини дітей г е о г р а ф ії, м а л ю в а н н я . з простого люду. С е р е д н я о с в іт а з д о б у в а л а с я в к л а с и ч н и х т а р е а л ь н и х ч о л о в іч и х і ж і н о ч и х г і м н а з і я х , н а в ч а н н я в я к и х б у л о п л а т н и м . П р а в о в с т у п у д о у н ів е р с и т е т ів м а л и л и ш е т і о с о б и , я к і з а к ін ч у в а л и к л а с и ч н і г ім н а з ії. З а к ін ч е н н я р е а л ь ­ н о ї г ім н а з ії д а в а л о п р а в е н а в с т у п д о в и щ о ї т е х н іч н о ї ш к о л и , а ж ін о ч о ї н е п е р е д б а ч а л о в з а г а л і н ія к и х п р а в , б о ї ї м іс ія , як п р о г о л о ш у в а в ш к іл ь н и й с т а т у т , л и ш е п ід г о т у в а т и о с в іч е н у « д р у ж и н у і м а т ір с і м ’ї * . В а ж л и в и м б у л о в і д н о в л е н н я а в т о н о м і ї у н ів е р с и т е т ів у н а в ч а л ь н и х с п р а в а х . С т в о р ю в а л а с я р а д а п р о ­ ф е с о р і в , я к а к е р у в а л а в с ім ж и т т я м н а в ч а л ь н о г о з а к л а д у . В с і ц і з м ін и з д ій с н ю в а л и с я в у м о в а х з б е р е ж е н н я з а б о р о н и на в и ­ к о р и ст а н н я в н а в ч а н н і у к р а їн с ь к о ї м о в и .

5. Цензурна, військова і фінансова реформи О д н о ч а с н о з 1 8 6 5 р . з д ій с н ю в а л а с я р е ф о р м а в г а л у з і ц е н з у ­ р и . Ц е н з у р н і у с т а н о в и в и л у ч а л и с я з в ід а н н я м ін іс т е р с т в а н а ­ р о д н о ї о с в іт и і п ід п о р я д к о в у в а л и с я м ін іс т е р с т в у в н у т р іш н іх с п р а в . П р о д о в ж у в а л а д ія т и і ц е р к о в н а ц е н з у р а . О с о б л и в о с у в о ­ р о м у н а г л я д у п ід д а в а л и с я н е в е л и к і з а р о з м ір о м в и д а н н я , п р и ­ зн а ч е н і д л я м а с о в о г о ч и т а ч а . В о н и п ід л я г а л и п о п е р е д н ій , щ е д о д р у к у , ц е н з у р і. В е л и к і к н и ги в ід т а к о ї п е р е в ір к и з в іл ь н я л и с я , а л е в р а зі в и я в л ен н я в н и х п о р у ш ен ь в и м о г ц е н з у р и їх н і ви­ д а в ц і п р и т я г а л и с я д о с у д у . П е р іо д и ч н і в и д а н н я п р и п о р у ш е н н і 151


ви м ог сп оч атк у п оп ер ед ж ал и ся , д а л і й ш л о ти м ч асове при п и н ен н я в и д а н н я і , н а р е ш т і, п оЕ н а з а б о р о н а . В с і п р о в ін ц ій н і в и д а н н я п і д л я ­ г а л и п о п е р е д н ій ц е н з у р і . Т а к и м ч и н о м , з д і й с н ю ю ч и о д н і є ю р у к о ю д е м о к р а т и з а ц і ю с у с п і л ь н о г о ж и т т я , іп г а о ю с а м о д е р ж а в с т в о « з а к ­ ручувало гайки». З м ін и т о р к н у л и с я й о р г а н із а ц ії т а п о б у д о в и а р м ії. За в ій с ь к о в о ю р е ф о р м о ю т е р и т о р ія ім п е р ії п о д іл я л а с я н а о к р у г и , с и с т е м а я к и х з б е р іг а л а с я з г о д о м п р о т я г о м у с ь о г о X IX ст. У к р а ї н с ь к і г у б е р н і ї в в ій ш л и д о с к л а д у К и ї в с ь к о г о , О д е с ь к о г о і Х а р к ів с ь к о г о о к р у г ів . А л е г о л о в н и м у р е ф о р м і б у в п е р е х ід у 1874 р . д о з а г а л ь н о ї в і й с ь к о в о ї п о в и н н о с т і ч о л о в і к і в п і с л я 2 0 р о к ів . У м о в и п р о х о д ж е н н я с л у ж б и п о л е г ш у в а л и с я , х о ч а й з б е р іг а л и с я м у ш т р а т а р у к о п р и к л а д с т в о о ф іц е р ів . З а м іс т ь 2 5 р о к ів с л у ж б и п р и р е к р у т с ь к и х н а б о р а х п е р е б у в а н н я в а р м ії с к о р о ч у в а л о с я д о 6 - 7 р о к ів . Т е р м ін с л у ж б и з н а ч н о з м е н ш у в а в с я д л я т и х , х т о м а в о с в іт у . С е р е д р е ф о р м 6 0 - 7 0 р р . б у л а й р е ф о р м а ф ін а н с о в а . У 1 8 6 0 р . с т в о ­ р е н о Д е р ж а в н и й б а н к , д ія л ь н іс т ь я к о г о в У к р а їн і п о з и т и в н о в п л и ­ н у л а н а р о з в и т о к п р о м и с л о в о с т і й т о р г і в л і, с п р и я л а р о з ш и р е н н ю м е р е ж і п р и в а т н и х б а н к ів . Б у л а с ф о р м о в а н а б іл ь ш - м е н ш ч іт к а п о ­ д а т к о в а с и с т е м а , х о ч а п р и ц ь о м у п р о д о в ж у в а в щ е д о в г о з б е р іг а т и с я невиправдан о т я ж к и й годуш н и й податок.

6. Вплив реф орм 6 0 -7 0 -х рр. н а соціально-економічний розвиток і політичне становищ е в У країні С к а с у в а н н я к р іп о с н о г о п р а в а в ід к р и л о п е р е д Р о с ій с ь к о ю ім п е ­ р іє ю п е р с п е к т и в у у т в е р д ж с п п я р и н к о в о г о г о с п о д а р с т в а , я к е бу л о н а б а г а т о е ф е к т и в н і ш е , н і ж с т а р е , к р і п о с н и ц ь к е . Р а з о м з Р о с іє ю н а ш л я х р и н к о в и х п е р е т в о р е н ь с т а л и н а й б іл ь ш р о з в и н у т і н а ц і о ­ н а л ь н і р а й о н и і м п е р і ї , у т о м у ч и с л і й У к р а їн а . В р е з у л ь т а т і, з н а ч н о п р и с к о р и л и с я т е м п и с о ц іа л ь н о -е к о ­ н о м іч н о г о р о з в и т к у У к р а їн и , в ід б у в а л о с я о н о в л е н н я ( м о д е р ­ н із а ц ія ) в с іх с т о р ін с у с п іл ь н о г о ж и т т я . У к р а їн с ь к е с у с п іл ь ­ с т в о п о с т у п о в о н а б у в а л о р и с , х а р а к т е р н и х д л я ін д у с т р іа л ь ­ н и х н а ц ій З а х о д у . А л е р и н к о в а е к о н о м ік а з в іл ь н о ю к о н к у ­ р е н ц іє ю , з м а г а н н я м т о в а р о в и р о б н и к ів в и м а г а л а т а к о ж ґ р у н т о в н и х з м ін в а д м ін іс т р а т и в н о -п о л іт и ч н о м у у п р а в л ін н і. В Є в р о п і в о н и с у п р о в о д ж у в а л и с я у т в е р д ж е н н я м в с у с п іл ь с т в і п р и н ц и п ів л іб е р а л ь н о ї д е м о к р а т ії, п а р л а м е н т а р и з м у , ш и р о ­ к о г о м іс ц е в о г о с а м о у п р а в л ін н я . М о н а р х іч н а ф о р м а п р а в л ін ­ н я в р е з у л ь т а т і р е в о л ю ц ій з а м ін ю в а л а с я р е с п у б л ік а н с ь к о ю . У т и х є в р о п е й с ь к и х к р а їн а х , д е з а л и ш а в с я м о н а р х іч н и й

152


у с т р ій , в л а д а м о н а р х а іс т о т н о о б м е ж у в а л а с я в и б о р н и м и о р г а ­ н ам и п арлам ен тськ ого тину. В Р о с ій с ь к і й ім п е р ії п і с л я л і к в і д а ц і ї к р і п о с н о г о п р а в а т а к о ж п р о в о д и л и с я р е ф о р м и а д м ін іс т р а т и в н о - п о л і т и ч н о г о у п р а в л і н н я . А л е в о н и н е з а ч іп а л и о с п о в п о л іт и ч н о г о л а д у . С а м о д е р ж а в с т в о з а л и ш а л о с я н е д о т о р к а н н и м . У н іт а р н и й х а р а к т е р і м п е р і ї з б е р і г с я , а в ід т а к Р о с і я и р о д о о ж у з а л п п о л и ш а т и с я « т ю р м о ю и п р о д і в * . Я к і р а н і ш е (д и в . § 1) , р о с ій с ь к а в н у т р і ш н я п о л іт и к а б у д у в а л а с я н а т р ь о х з а с а д н и ч и х п р и н ц и п а х : у п іф ік а ц ія , б ю р о к р а т и з а ц ія і з р о с ій щ е н н я .

Висновки та узагальнення Р е ф о р м и а д м ін іс т р а т и в н о -п о л іт и ч н о г о у п р а в л ін н я , я к і п р о в о д и ­ л и с я в 6 0 - 7 0 - т і р р ., м а л и м с т о ю п р и с т о с у в а т и с а м о д е р ж а в н и й л а д д о п о т р е б н о в о го ч а с у , п о т р еб р и н к о в о ї е к о н о м ік и . А л е р е ф о р м и с т о с у в а л и с я л и ш е н и ж ч о ї л а н к и у п р а в л ін н я (з е м с ь к а р е ф о р м а і р е ф о р м а м іс ь к о г о у п р а в л і н н я ) , с у д о в о ї с и с т е ­ м и , ш к іл ь п о ї с ф е р и , а р м ії т а ц е н з у р и . Н а й б іл ь ш п о с л ід о в н о ю і д е м о к р а т и ч н о ю б у л а с у д о в а р е ф о р м а , я к а за п о ч а т к у в а л а с у д о ч и н с т в о з а у ч а с т ю с т о р ін і п р и с я ж н и х з а с і ­ д а т е л ів . З е м с ь к а р е ф о р м а в в о д и л а м іс ц е в е ( з е м с ь к е ) с а м о у п р а в л ін ­ н я . О д н а к в и б о р и д о зе м с т в в ід б у в а л и с я з а т а к о ю с и с т е м о ю , я к а д а в а л а п е р е в а г у д в о р я н а м -з е м л е в л а с н и к а м . а с е л я н с ь к і п р е д с т а в н и ­ к и з а в ж д и б у л и у м е н ш о с т і. П о в н о в а ж е н н я з е м с т в б у л и о б м е ж е н і, а л е у р а м к а х ц и х п о в п о га ж ен ь зем ст в а д ія л и д о с и т ь еф ек т и в н о . П о з и т и в н и й в п л и в н а с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н и й р о з в и т о к с у ­ с п і л ь с т в а с п р а в и л и і н ш і р е ф о р м и 6 0 - 7 0 - х р р .: р е ф о р м а м і с ь к о ­ г о с а м о у п р а в л ін н я , в ій с ь к о в а , ц е н з у р н а , ш к іл ь н а і ф ін а н с о в а . А л е , р е ф о р м у ю ч и р із н і с ф е р и ж и т т я с у с п і л ь с т в а , р о с ій с ь к и й ім п е р с ь к и й у р я д м а л о з в а ж а в н а м і с ц е в і і н а ц і о н а л ь н і о с о б л и ­ в о с т і, і н а в іт ь н о в і у с т а н о в и , щ о з ' я в и л и с я в н а с л ід о к р е ф о р м , п р а г ­ н у в в и к о р и с т а т и д л я з м іц н е н н я ц е н т р а л із а ц ії і у н і ф і к а ц і ї ж и т т я , д л я п о с и л е н н я ім п е р с ь к о г о х а р а к т е р у Р о с ій с ь к о ї д е р ж а в и .

П еревірте себе 1. Ч и м б у л и о б у м о в л е н і р е ф о р м и а д м і н і с т р а т и в н о п о л і т и ч н о г о у п р а в л і н н я в 6 0 - 7 0 - т і р р . X I X ст .? 'р. Н а с к і л ь к и п о с л і д о в н и м и б у л и р е ф о р м и 6 0 - 7 0 - х р р . в У к р а ї н і ? 3. О х а р а к т е р и з у й т е с у д о в у р е ф о р м у . Ч о м у ї ї в в а ж а ю т ь о д н і є ю з н а й п о с л ід о вн іш и х і н а й дем о к р а п ш ч н іш и х ? 4. О х а р а к т е р и з у й т е о со бли вост і з е м с ь к о ї р е ф о р м и в У к р а їн і. 5. О дн и м и з героїв у к р а їн с ь к о ї і ро сій сь к о ї х уд о ж н ьо ї л іт е р а т у р и д р уго ї половини X I X - п о ч а т к у X X ст . с зем ський учи т ел ь і зем ськи й л ік а р . Я к и м и р и са м и н а д іл я ю т ь їх п и сьм ен н и ки ? 153


6 . П о р і в н я й т е м і с ь к е с а м о в р я д у в а н н я в У к р а ї н і п о р е ф о р м і 1 8 7 0 р. * - 3 са * ° У пР а в л і н н я м у к р а їн с ь к и х м іс т з а м а г д е б у р з ь к и м правом . / . Я к і з м і н и в і д б у л и с я в о с в і т н і й с ф е р і п і с л я р е ф о р м и 1 8 6 4 р.? Чи в р а х о в у в а л а о с в іт н я р е ф о р м а н а ц іо н а л ь н і з а п и т и у к р а їн с ь к о г о н а ­ селення? * 8 . Я к р еф о р м и 6 0 - 7 0 х рр. зм іц н ю в а л и за л еж н е ст а н о ви щ е У к р а ї­ н и т а і м п е р с ь к и й х а р а к т е р Р о с і й с ь к о ї ім п е р ії?

Документи т а м атеріали 1. У р и в о к із с та ту ту п р о с у д о в у р е ф о р м у

1. В лада су д о в а належ ить: м и ровим суддям , з'їзд а м м и ро ви х суд д ів , о к р уж н и м суд а м , суд о ви м палатам і ур я д о во м у сенату як ве р хо вн о м у каса цій но­ м у с у д у ... 04

7. Д ля визначення у кар ни х справах вин и а б о невинності і п ід суд н и х д о с к л а д у с у д о в и х м ісц ь у випад ках, за зн а ч е н н и х у статуті к а р н о го суд о чи н ­ ства, п р и єд н ую ть ся п р и сяж н і засід а те л і... 19. М и ровим и суд д ям и м ож уть б ути о б р а н і т і з м ісце ви х ж ителів, які: поперш е, м а ю ть не м енш е 25 р о к ів в іку; п о -д р у ге , здобули о св іту у вищ их або се р е д н іх уч б о в и х за кл а д а х, а б о скл а л и в ід п о в ід н и й цьом у іспит, а б о ж п р о ­ сл у ж и л и не м енш е т р ь о х р о к ів на т а ки х по сад ах, п р и вико на нн і я ки х могли на б ути п р а кти ки у веде нн і суд о ви х спр ав, і, по -тр етє, я к щ о при ц ь ом у вони с а м і, а б о їх б а т ь к и , а б о д р у ж и н и в о л о д ію т ь х о ч а 6 у р із н и х м ісц я х, або п л о щ е ю зем лі д в о є п р о ти того, я ка визначена дл я б е зп о се р е д н ь о ї участі в в и б о р а х гл а с н и х в п о в іто в і зем ські з іб р а н н я ... а б о ін ш и м нерухом им м ай­ ном, ц ін о ю не м енш е п'ятнадцяти тисяч кар б ов ан ц ів , і в м істах - не рухо м ою в л а с н іс т ю о ц ін е н о ю д л я зб и р а н н я п о д а тк у в с т о л и ц я х - не м енш е трьох тисяч кар бован ців... 81. П р и с я ж н і засід а те л і о б и р а ю ть с я з м ісце ви х о б и в а те л ів в с іх станів: п о -пе рш е , з т и х , щ о є р о сій ськи м и під д ани м и ; п о -д р уге , щ о м аю ть не менше р о к ів І не більш е 70 р о к ів о ік у , і, п о -тр е ї*., щ о и р о ж и ва ю ть не менш е двох р о к ів у то м у п о в іт і, д е провод яться виб ори у п р и сяж н і засідателі... 84. У за га л ьн і сп и ски п р и ся ж н и х засіда те лів вносяться: 1} по чесн і м и ро ві суд д і; 2) всі, щ о п е р е б ува ю ть на д е р ж а в н ій ци вільній с л уж б і... 3 ) в с і, щ о п е р е б у в а ю т ь н а м іс ц е в ій с л у ж б і п о в и б о р а х д в о р я н с ь к и х і м іських тов ар иств , кр ім місь<их го лів; 4) сел ян и , я к і о б р а н і в чергові с у д д і в о л о сн и х суд ів а б о д о в ол осн их і с іл ь с ь к и х р о зп р а в і р ів н и х з ними с іл ь сь ки х с у д ів , а та ко ж займ али б е зд о ­ га н н о не м енш е тр ь о х р о к ів тоса д и в о л о сн и х старш ин, го л ів , сіл ьськи х ста ­ р о с т , а б о і н ш і в ід п о в ід н і цим п о с а д и в гр о м а д с ь к о м у уп р а в л ін н і сіл ьськи х обивател ів р із н и х найм енувань а б о б ул и ц е рков ни м и старостам и; 5) в сі ін ш і о с о б и , щ о в о /о д ію т ь зем лею в кіл ь к о с ті не менш е ста д е ся ­ тин а б о інш им н е р ухо м и м м айном... 85. Н е п ід л я га ю ть внесенню в сп и со к п р и ся ж н и х засідателів: 154


1) свящ еннослуж ителі і ченці; 2) всі в ій сько ві ч и н и , які п е р е б ува ю ть на д ій с н ій в ій с ь к о в о -с у х о п у т н ій а б о м о р с ь к ій с л у ж б і, а та к о ж ті з ц и в іл ь н и х ч и н ів , я к і п е р е б у в а ю т ь при в ій ська х а б о с л уж а ть по в ій с ь *о в о с у д о в ій сп р а в і у в ій с ь к о в о м у і м о р сько м у в ід о м ств а х... 3) вчителі на ро дн их ш кіл... 86. У с п и с о к п р и с я ж н и х за сід а те л ів не м о ж у ть б у т и в н е с е н і в сі т і, які

служать у приоатних осіб. Джерело: Історія України. Хрестоматія. — Ч. І. — С. 297-299.

Запитання і завдан н я 1. Н а з в і т ь п у н к т и д о к у м е н т а , я к і п і д т в е р д ж у ю т ь в и с н о в о к п р о д е м о к р а т и зм с у д о в о ї реформи. 2. Я к і з обм еж ен ь при ви б о р а х м и р о в и х с у д д ів т а п р и с я ж н и х з а с і ­ д а т е л і в в и в в а ж а с т е в и п р а в д а н и м и , я к і - н і?

Зап ам 'ятай те дати 1804 - Судова реформа. 1 8 6 4 - Зем ська реф орма. 1 8 6 4 - введеним є д и н о ї систем и початкової освіти (ш к іл ьн а реф орм а). 1865 - реформа в галузі цензури. 1874 - п ер ех ід д о загал ьн ої військової повинності.

Словник термінів Л ібер ал ь н а д е м о к р а т ія —систем а д ер ж а в н о го у п р а в л ін н я , яка побудована н а за садах к он сти туц ій н о го л а д у , за б е з п е ч у є ш и р о к і п ол іти ч н і права л ю д и н и , за х и щ а є р и н к ов е п ід п р и єм н и ц тв о .


§ 24. Е к о н о м іч н и й р о зв и то к Н ад д н іп р я н щ и н и у 6 0 - 9 0 - х р р . X IX ст. З г а д а й т е : І. Я к і н а с л ід к и д л я р о з в и т к у ек о н о м ік и м а л о с к а с у в а н н я к ріп осн ого п р а ва ? 2. В чом у с у т ь п ром и сло­ в о г о п е р е в о р о т у , к о л и п ін п о ч а в с я в У к р а ї н і і я к і н а ­ с л і д к и м а в ? З . Я к і г а л у з і п р о м и с л о в о с т і в У к р а ї н і в дореф ормені роки були розви н ут и м и , а розвит ок я к и х ст ри ­ м у в а в с я ? Чому? Х о ч а р еф ор м и 6 0 - 7 0 - х рр. X IX с т . зал и ш и л и зн ач н ою м ір о ю н е д о т о р к а н н и м и с т а р і з а с а д и с а м о д е р ж а в с т в а , в о н и ви яви л и ся достатн ьо гли бок и м и , щ об забезп еч и ти екон о­ м іч н е п і д н е с е н н я . Ц е п і д н е с е н н я в У к р а їн і м а л о о б м е ж е ­ н и й х а р а к т е р , з у м о в л е н и й п о л іт и к о ю р о с ій с ь к о г о у р я д у .

1. Економ ічна політика російського царизм у в У країн і в пореформеннй період П і с л я р е ф о р м и 1 8 6 1 р . Н а д д н іп р я н с ь к а У к р а їн а п е р е ж и в а л а д о б у б у р х л и в о г о е к о н о м іч н о г о з р о с т а н н я . Ц е й р іс т в и з н а ч а в с я е к о н о м і ч н о ю п о л іт и к о ю ц а р и з м у . Р о с ій с ь к и й у р я д р о з в и в а в н е ­ р о с і й с ь к і р е г і о н и і м п е р і ї , у т о м у ч и с л і У к р а їн у , в и х о д я ч и в и к ­ л ю ч н о з ін т е р е с і в і м п е р і ї . В н а с л ід о к ц ь о г о в У к р а їн і п р о г р е с у в а ­ л и т іл ь к и т і г а л у з і п р о м и с л о в о с т і , я к і н е м а л и в ід п о в ід н и х п р и ­ р о д н и х у м о в в Р о с ії (ц у к р о в а ), а б о т і, щ о п о с т а ч а л и с и р о в и н у т а н а п ів ф а б р и к а т и д л я р о с ій с ь к о ї ін д у с т р ії (м е т а л у р г ія , к а м 'я н о ­ в у г іл ь н а п р о м и с л о в іс т ь ). Н а т о м іс т ь д а в н я г а л у з ь у к р а їн с ь к о ї п р о м и с ­ л о в о ст і - т ек сти л ь н а б ул а ш т у ч н о затр и м ан а у с в о є м у р о зв и тк у , а д е я к і в и д и ї ї ( н а п р и к л а д , б а в о в н я н а ) і з о в с ім н е м о г л и іс н у в а т и в У к р а їн і ч е р е з р і з н і м и т н і й т а р и ф н і з а х о д и р о с ій с ь к о г о у р я д у . З у к р а їн с ь к о ї с и р о в и н и г о т о в і п р о д у к т и в и р о б л я л и с я п е р е в а ж н о з а ї ї м е ж а м и , в Р о с і ї . Т а к и й р о з п о д і л п р а ц і п р и в 'я з у в а в У к р а їн у д о ц е н т р у і р о б и в ї ї е к о н о м ік у н а д з в и ч а й н о в р а з л и в о ю . П о л іт и ­ к о ю ц ін , к о л и с и р о в и н а к о ш т у в а л а д е ш е в о , а г о т о в і т о в а р и д о р о ­ г о , к а п і т а л и в и к а ч у в а л и с я з У к р а їн и . Т о м у , х о ч а г о с п о д а р с т в о У к р а їн и ш в и д к о р о з в и в а л о с я , її е к о н о м іч н а з а л е ж н і с т ь в ід Р о с ії н о з м е н ш у в а л а с я . П і з н і ш е н а в іт ь в ід о м и й В о л о д и м и р Л е н і н в и з н а в а в , щ о У к р а їн а « с т а л а д л я Р о с і ї т и м , ч и м д л я А н г л і ї б у л а І р л а н д ія , я к а н е щ а д н о е к с п л у а т у в а л а с я , н е о т р и м у ­ ю ч и н іч о г о н а т о м іс т ь * . П р и ц ь о м у с л і д м а т и н а у в а з і, щ о У к р а їн а н е б у л а к о л о н і є ю « а з ій с ь к о г о » т и п у - б ід н о ю , б е з в л а с н о ї п р о м и с л о 156


157

Карта 6. Головні економічні райони

Російської імперії.


в о с т і, р е с у р с и я к о ї ім п е р ія п р о с т о в и к а ч у є , а « є в р о п е й с ь к о г о . - п р о ­ м и с л о в о р о з в и н у т о ю , я к у п о з б а в л я ю т ь н е с т іл ь к и р е с у р с ів , с к іл ь к и к а п іт а л у і п о т е н ц і й н и х п р и б у т к ів .

2. Особливості й перебіг пром ислового перевороту З в іл ь н е н н я с е л я н в ід к р і п о с н о ї з а л е ж н о с т і у с у н у л о о д н у з н а й ­ г о л о в н іш и х п е р е ш к о д н а ш л я х у п р и с к о р е н о г о п р о м и с л о в о г о р о з ­ в и т к у д е ф і ц и т р о б о ч о ї с и л и . Т е п е р , н а в п а к и , в ід ч у в а в с я н а д л и ­ ш о к л ю д е й , я к і п р о п о н у в а л и к а п іт а л іс т а м с в о ї п о с л у г и . Ц е о з н а ­ ч а є , щ о с ф о р м у в а в с я р и н о к в і л ь н о н а й м а н о ї п р а ц і. З п о ч а т к у 6 0 - х р р . у я к іс н о н о в у ф а з у в с т у п и в п р о м и с л о в и й п е р е в о р о т . В и р о б н и ц т в о ш в и д к о м а ш и н із у є т ь с я . П а р о в і м аш и н и с т а ю т ь « с е р ц е м » к о ж н о ї ф а б р и к и ч и з а в о д у . Р у ч н а т е х н ік а в у с іх о с н о в н и х о п е р а ц і я х з а м і н ю є т ь с я с и с т е м о ю в е р с т а т ів . І с т о т н і з р у ­ ш е н н я в і д б у л и с я н а с т а р и х м а н у ф а к т у р н и х в и р о б н и ц т в а х (с у к о н н а п р о м и с л о в іс т ь , ц у к р о в а р ін н я ) . Д е щ о п і з н і ш е т е х н іч н и й п р о г р е с п р и й ш о в у в а ж к у п р о м и с л о в іс т ь . Л л є в н і й п е р е х і д в ід м а н у ф а к ­ т у р и д о ф а б р и к и з д ій с н ю в а в с я н е н а б а з і с т а р и х , а н а о с н о в і п р и н ­ ц и п о в о н о в и х т е х н о л о г ій і в ід п о в ід н и х м е х а н із м ів , щ о з а б е з п е ­ ч и л о с а м е т у т н а й б і л ь ш у е ф е к т и в н іс т ь н о в о г о в и р о б н и ц т в а . О с т а ­ т о ч н о п р о м и с л о в и й п е р е в о р о т в е к о н о м і ц і У к р а їн и з а в е р ш и в с я у 8 0 -т і р р . X X ст.

3. Іноземний к ап італ т а його роль Н а е к о н о м іч н ій с и т у а ц ії в У к р а їн і п о з н а ч и л а с я п о л іт и к а п р о т е к ц іо н із м у щ о д о в іт ч и з н я н и х в и р о б н и к ів , я к у з д ій с н ю ­ в а в у р я д . М и т о н а ін о з е м н у п р о д у к ц ію в ес ь ч а с з р о с т а л о . І н о ­ з е м ц я м с т а л о в и г ід н іш е з а в о з и т и н е т о н я р и , а к а п іт а л и . Ф р ап ц у з ь к і, б е л ь г ій с ь к і, н ім е ц ь к і, а н г л ій с ь к і п ід п р и є м ц і з а х о п и ­ л и п р о т я го м д р у г о ї п о л о в и н и X IX с т . к л ю ч о в і п о з и ц ії у п р о ­ в ід н и х г а л у з я х п р о м и с л о в о с т і У к р а їн и : в у г л е д о б у в н ій , г ір н и ч о р у д н ій , м е т а л у р г ій н ій т а с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о м у м а ­ ш и н о б у д у в а н н і. П р и п л и в ін о з е м н и х к а п іт а л ів н е м о ж н а о ц ін и т и о д н о зн а ч н о . З о д н о го о о к у , в он и п р и ск ор ю в ал и р озв и ток о к р ем и х гал узей про­ м и с л о в о с т і, с т в о р ю в а л и н о в і р о б о ч і м і с ц я . А л е з ін ш о г о - з У к ­ р а їн и в и к а ч у в а л и с я в е л и к і к о ш т и у в и г л я д і п р о м и с л о в и х п р и ­ б у т к і в , п р о ц е н т і в н а в к л а д е н і а б о п о з и ч е н і г р о ш і. Н а п р и к л а д , а н г л ій с ь к и й п ід п р и є м е ц ь Ю з ( з а с н о в н и к Ю з ів к и , т е п е р - Д о н е ц ь к ) з а 2 5 р о к ів д ія л ь н о с т і в У к р а їн і в и в із д о А н г л ії 2 5 м л н . к р б . з о л о т о м . В іт ч и з н я н е г о с п о д а р с т в о с т а в а л о з а л е ж н и м в ід і н о з е м ­ н и х б а н к ів т а о к р е м и х к а п іт а л іс т ів . 158


4. Ф ормування українс ького індустріального району У 6 0 - 9 0 - т і р р . сф о р м у в а в ся у к р а ї­ н с ь к и й ін д у с т р іа л ь н и й р а й о н , щ о вк лю чав т а к і п р о м и сл о в і ц ен т р и за г я л к н о ім п о р с ь іс о г о з н а ч е н н я : Д о ­ н ец ь к и й в у г іл ь н о -м е т а л у р г ій н и й , К р и в о р із ь к и й з а л і з о р у д н и й , Н ік о ­ п о л ь сь к и й м а р г а н ц е в и й . Р а зо м за Відкатка вугілля з забою с в о є ю п о т у ж н іс т ю , р о з м ір о м і е к о ­ шахти. Попри всі технічні н о м іч н и м з н а ч е н н я м в іс т о р ії вдосконалення д р у го ї поло­ Х І Х - Х Х с т . ї х м о ж н а п о р ів н я т и вини X IX ст. праця укра їнсь­ х іб а щ о з н а й б іл ь ш и м у с в іт і Р е й н ­ ких ш ахтарів залишалася сько- В естф ал ь сь к и м п р ом и сл ов и м майже немеханізованою. р а й о н о м Н ім е ч ч и н и . У к р а їн а с т а ­ л а г о л о в н о ю в у г іл ь н о -м е т а л у р г ій н о ю б а з о ю Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії. В и д о б у т о к в у г іл л я в Д о н б а с і з р і с у 1 8 6 0 - 1 9 0 0 р р . б і л ь ш н і ж н а 1 0 0 0 % . З а м і с т ь д р і б н и х ш а х т в і д к р и в а л и с я в е л и к і. А л е , я к щ о в р о з в и н у т и х ін о з е м н и х к р а їн а х у в у г л е д о б у в а и н і п о ч а л а с я м е х а н і з а ­ ц і я , в Д о н б а с і т е х н ік а з а л и ш а л а с я в ід с т а л о ю . М е х а н і з а ц і я в и д о б у ­ в а н н я в у г іл л я т у т і н а п о ч а т к у X X с т . с т а н о в и л а м е н ш е 0 , 5 % . З м а к с и м а л ь н о ю д л я с е б е к о р и с т ю в л а с н и к и ш а х т , п е р е в а ж н о ін о ­ з е м ц і, в и к о р и ст о в у в а л и д е ш е в у р о б о ч у с и л у . Р о з в и т о к п р о м и с л о в о с т і, з а л і з н и ч н е б у д ів н и ц т в о р із к о п ід в и щ и л и п о п и т н а м е т а л . В к ін ц і Х Т Х с т . п о ч а л а с ь р о з р о б ­ к а н о в и х п о к л а д ів з а л із н о ї р у д и . Н а У к р а їн у з У р а л у п ер ем і щ у с т ь с я і м п е р с ь к и й ц е н т р ї ї в и д о б у т к у . З а ЗО р о к і в в и д о ­ б у т о к р у д и з р і с в У к р а їн і в 1 5 8 р а з і в . У К р и в о м у Р о з і - р а ­ й о н і в е л и ч е з н и х п о к л а д ів з а л із н о ї р у д и - і в Д о н б а с і б у д у в а ­ л и с я м е т а л у р г ій н і з а в о д и . Н а к ін е ц ь 9 0 - х р р . в Д о н б а с і і К р и в о м у Р о з і б у л о в ж е 1 7 кр ч и к н у м е т а л у р г і й н и х з а п о д і в . В ц іл о м у п и т о м а вагя У к р а їн и в з а г а л ь н о ім н е р с ь к о м у в и р о б ­ н и ц т в і с т а н о в и л а у 1 9 0 0 р .: в у г іл л я - 7 0 % , з а л і з н о ї р у д и - 5 7 °/ ч а в у н у - 5 2 % , р е й о к - 7 6 % . І ц е за у м о в , к о л и т е р и т о р і я п і д р о с ій с ь к о ї У к р а їн и і ї ї н а с е л е н н я н е п е р е в и щ у ­ в а л и 15% з а г а л ь н о ім п е р с ь к о г о . О т ж е , в У к р а їн і н а й б іл ь ш и х у с п іх ів , я к щ о о ц ін ю в а т и в а л о в і п о ­ к а з н и к и , д о с я г л и гри с и р о в и н н і г а ­ л у з і: в у г л е д о б у в н а , г ір н и ч о р у д н а і м е т а л у р г ій н а . І н ш і ж с т о я л и н а м іс ц і. П е в н и й в и н я т о к с к л а л и М еталургійний завод у Ю зівці. т і л ь к и с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к е і Десятки таких заводів в Україні т р а н с гі о р т н е м а ш и н о б у д у в а н н и . забезпечували металом Ц е н т р с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о м авсю Р осійську імперію. 159


ш и н о б у д у в а н н я в п о р е ф о р м е н і р о к и п е р е м іс т и в с я з п ід р о с ій ­ с ь к о ї П о л ь щ і і п р и б а л т ій с ь к и х г у б е р н ій у С т е п о в у У к р а їн у . Г о ­ л о в н и м и о с е р е д к а м и с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о м а ш и н о б у д у в а н н я б у л и О л е к с а н д р ів с ь к ( т е п е р З а п о р і ж ж я ) , Х а р к ів , О д е с а , Б е р ­ д я н с ь к , Х е р с о н , М и к о л а ї в , К и ї в . У с і в е л и к і з а в о д и н а л е ж а л и ін о ­ зем н и м в л асн и к ам . Т р а н с п о р т н е м а ш и н о б у д у в а н н я б у л о з о с е р о д ж о п с о Х а р к о в і, Л у ­ га н сь к у , М и к ол аєв і т ощ о. З о к р е м а , у Х а р к о в і і Л у г а н сь к у ви готов­ л я л и ся п ар ов ози .

5. Будівництво залізниць В е л и к у р о л ь у р о з в и т к у г о с п о д а р с т в а в У к р а їн і в ід іг р а л о б у ­ д ів н и ц т в о з а л із н и ц ь . З а л із н и ч н е б у д ів н и ц т в о т у т р о зг о р н у л о с я з р а з у ж п іс л я с е л я н с ь к о ї р е ф о р м и . У 1 8 6 3 р . за п о ч а тк у в а л и с п о р у д ­ ж е н н я п е р ш о ї з а л і з н и ч н о ї л і н і ї в ід Б а л т и , п о в іт о в о г о м іс т а П о ­ д іл ь с ь к о ї г у б е р н і ї , в ід о м о г о с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и м и я р м а р к а м и , д о О деси , д о в ж и п о ю 2 0 0 км . У 1 8 6 6 р. т у т п оч ався вж е регулярний р у х . У н а с т у п н і д е к і л ь к а р о к ів в ід Б а л т и п о б у д у в а л и д в і л ін і ї: д о К р ю к о в а на Д н іп р і (б іл я с у ч а с н о г о К р е м е н ч у к а ) і К и єв а . Ц і л ін ії, я к і п р о й ш л и ч е р е з г о л о в н і х л іб о р о д н і м іс ц е в о с т і К и їв с ь к о ї, П о д іл ь с ь к о ї й Х е р с о н с ь к о ї г у б е р н ій , д а л и в и х ід у к р а їн с ь к о м у х л іб у д о О д е с ь к о г о порту. Н а л і в о м у б е р е з і Д н іп р а п е р ш а з а л і з н и ц я з ’я в и л а с я в 1 8 6 8 р. і з ' є д н а л а К и їв з р о с ій с ь к и м К у р с ь к о м . Т о д і ж і з К у р с ь к а ч е р е з Х а р к ів і Д о н б а с п р о й ш л а з а л із н и ц я н а Д о н . Н а к і н е ц ь 8 0 - х р р . в У к р а їн і б у л а с т в о р е н а ц і л а с и с т е м а з а ­ л із н и ц ь . В о н и с п о л у ч у і а л и м і ж с о б о ю н а й б і л ь ш і м іс т а У к р а їн и й п р о м и с л о в і р а й о н и Д о н б а с у , П р и д н іп р о в ’я т а К р и в о г о Р о г у , У к ­ р а ї н у і р і з н і р е г і о н и Р о с і ї , У к р а їн у і З а х і д н у Є в р о п у . З ’я в и л и с я т а к і в е л и к і з а л із н и ч н і з у з л и , я к Х а р к ів , К и їв , К р е м е н ч у к , К а т е­ р и н о с л а в , О д е с а . В с ь о г о о а 1 8 6 6 —1 8 9 0 р р . б у л о з б у д о в а н о м а й ж е 6 8 0 0 к м за л із н и ц ь . Р а з о м з т и м у з а л і з н и ч н о м у б у д ів н и ц т в і п о з н а ч и л и с я в ж е н а ­ з в а н і в и щ е к о л о н іа л ь н і т е н д е н ц ії р о с і й с ь к о ї е к о п о м і ч н о ї п о л іт и к и . Р о с ій с ь к и й у р я д н а с а м п е р е д б у д у ­ в а в т і м а г іс т р а л і (ч и с п р и я в ї х б у д і­ в н и ц т в у ) , іц о з ’є д н у в а л и у к р а їн с ь к і з е м л і н е з у к р а їн с ь к и м и м іс т а м и , а з м осковськи м пром и сл ови м р ай о­ н о м . Б у д ів н и ц т в о з а л і з н и ц ь , к р ім т о г о , б у л о п о в ’я з а н е з і с т р а т е г іч н и ­ Перший паровоз Луганського заво­ м и п л а н а м и ім п е р ії, щ о ч а с т о с у п е ­ д у, який було випущено у 1)00 р. р е ч и л о е к о н о м іч н и м п о т р еб а м З того часу Луганськ став відомим У к р а їн и . центром паровозобудування. 160


6. Водний транспорт П о р я д із з а л із н и ч н и м ? р а н сп о р . / т о м в а ж л и в у р ол ь в з м іц н е н н і з в ’я з к ів м і ж р із н и м и е к о н о м іч н и ­ м и р а й о н а м и в ід іг р а в а в в о д н и й т р а н с п о р т . Д н і п р о тя й о - о п р и т о ­ к и з ’є д н у в а л и у к р а їн с ь к і г у б е р н ії з ц ен т р о м Р о с ії. З сер ед и н и X I X ст . на Д н іп р і п о ч а л и в и к о р и с Відкриття залізниці О де са-Б а лта, т о в у в а т и п а р о п л а в и , я к и х ч е р е з перш ої в Україні, п ів с т о л іт т я б у л о в ж е 4 0 0 . А л е продовж ували п ер ев аж ати су д н а б ез п ар ов и х м аш и н . Ч и м ал о ван­ т а ж ів п е р е в о з и л о с я Д н і п р о м , П ів д е н н и м Б у г о м . І в с е ж р іч к о в и й т р а н сп о р т з н а ч н о п о с т у п а в с я м о л о д о м у з а л із н и ч н о м у . ІІа п ь о го п р и п а д а л о л и ш е 2 % в а н т а ж о о б іг у У к р а їн и . В е л и к о г о з н а ч е н н я д л я е к о н о м і ч н о г о р о з в и т к у У к р а їн и н а б у ­ вав м ор сь к и й т о р го в и й ф л от. А зо в о -Ч о р н о м о р сь к и й б а с е й н був п ів д е н н и м и м орськ и м и воротам и ім п е р ії. У к ін ц і X I X с т . н а п ів д е н н і м о р с ь к і п о р т и п р и п а д а л о 5 7 ,3 % в а р т о с т і в и ­ в е з е н и х і 2 7 ,5 % в в е з е н и х у Р о с і й с ь к у і м п е р і ю т о в а р ів . М а й ж е ч е р е з в с і у к р а їн с ь к і п о р п і т о в а р и п е р е в а ж н о в и в о з и л и с я (М и к о ­ л а їв , Х е р с о н , М а р іу п о л ь , К е р ч ) . Є д и н и м п о р т о м , д е в и в із в р ів н о ­ в а ж у в а в с я в в о з о м , б у в н а й б іл ь ш и й п о р т Ч о р н о г о м о р я і д р у г и й в і м п е р ії ( п іс л я П е т е р б у р г а ) в О д е с і.

Висновки т а узагальнення Р е ф о р м а 1 8 0 1 р . в ід к р и л а п е р с п е к т и в и ш в и д к о г о п р о м и с л о ­ в о г о р о з в и т к у Н а д д н іп р я н с ь к о ї У к р а ї н и . Д л я ц ь о г о в о н а м а л а в с е н е о б х ід н е : д о с т а т н ю к іл ь к іс т ь робочих р ун , к орисн і копалини, с п р и я т л и в е г е о г р а ф іч н е р о з т а ш у ­ в а н н я . І с п р а в д і , в 6 0 —9 0 - т і р р . X I X с т . У к р а їн а п е р е ж и в а л а е к о ­ н о м іч н и й б у м . Н а ї ї т е р и т о р ії сф орм увал и ся в ел и к і пром исл ові ц е н т р и - Д о н е ц ь к и й в у г іл ь н о - м е ­ т а л у р г ій н и й , К р и в о р із ь к и й з а л і ­ з о р у д н и й , Н ік о п о л ь с ь к и й м а р г а п ц ев и й . Ц ар ськ и й у р я д сприяв р оз­ в и т к у ц и х ц е н т р ів , бс ін ш и х п о д іб н и х в ім п е р ії а б о н е б у л о , а б о Ш вид ко розвивалися морські порти в о н и п е р е ж и в а л и п е р іо д з а н е п а д у України, через які здійснювалися ( н а п р и к л а д , м е т а л у р г ій н а п р о м и с ­ торговельні зв’язки з сусідніми л о в іс т ь У р а л у ) . країнами. Пристань у Маріуполі.

11 «Історій Укроїш», ч м.

161


291


Л л є , с т и м у л ю ю ч и о д н і г а л у з і п р о м и с л о в о с т і У к р а їн и , і м п е р ія ш т у ч н о с т р и м у в а л а ін ш і, т і , щ о у с п і ш н о р о з в и в а л и с я п а к о р і н ­ н и х р о с ій с ь к и х т е р и т о р і я х . П р и к л а д о м ц ь о г о м о ж у т ь б у т и т е к ­ с т и л ь н а п р о м и с л о в іс т ь і м а ш и н о б у д у в а н н я ( з а в и п я т к о м с іл ь с ь к о ­ г о с п о д а р с ь к о г о ) , р о з в и н у т і в Р о с і ї і з а д а в л е н і м и т н и м и т а ін ш и ­ м и з а б о р о н а м и в У к р а їн і. Р о з п о д і л п р а ц і м і ж р е г іо н а м и ім п е р ії ф о р м у в а в с я т а к , щ о б У к р а їн а б у л а п о ч а т к о м т е х н о л о г і ч н о г о п р о ­ ц е с у (в и р о б н и ц т в о ч а в у н у і с т а л і, д о б у в а н н я в у г іл л я ), а к ін е ц ь й о г о ( с к л а д а н н я м а ш и н , в и п у с к г о т о в о ї п р о д у к ц і ї ) в ід б у в а в с я в Р о с і ї . Ц е й к ін ц е в и й п р о д у к т з б у в а в с я п о в с ій і м п е р і ї , у т о м у ч и с л і і в у к р а ї н с ь к и х г у б е р н ія х . О с к іл ь к и ц і н у в и з н а ч а в т о й , х т о в и ­ р о б л я в к ін ц е в и й п р о д у к т , в ін ж е к л а в у с в о ю к и ш е н ю г о л о в н и й п р и б у т о к . В р е з у л ь т а т і, п р и б у т к и і к а п і т а л и п е р е к а ч у в а л и с я з У к р а їн и в Р о с і ю . С в о є ю е к о н о м і ч н о ю п о л іт и к о ю щ о д о У к р а їн и ім п е р с ь к и й ц е н т р н е о д н о з н а ч н о в к а з у в а в н а ї ї р о л ь с и р о в и н н о г о п р и д а т к у Р о с ії.

П еревірте себе 1. У ч о м у п о л я г а л и о с о б л и в о с т і е к о н о м і ч н о г о р о з в и т к у Н а д ­ д н і п р я н с ь к о ї У к р а ї н и в 6 0 - 9 0 х р р . X I X с т .? 2. К оли за в ер ш и в ся п ром исловий п ереворот в У к р а їн і? 3 . У ч о м у п р о я в л я в с я з а л е ж н и й х а р а к т е р е к о н о м і к и У к р а їн и в 6 0 - 9 0 х рр. X I X ст .? 4 . Я к і г а л у з і п р о м и с л о в о с т і У к р а ї н и р о з в и в а л и с я н а й ш в и д ш е ? Ч ом у с а м е во н и ? 5. О х а р а к т е р и з у й т е ро л ь ін о з е м н о го к а п і т а л у в р о з в и т к у е к о н о ­ м ік и У країни. 6. Р о з к а ж іт ь п р о б у д ів н и ц т в о з а л із н и ц ь . Я к у н ь о м у п р о я в и л о с я за л е ж н е с т а н о в и щ е У к р а їн и у с к л а д і Р о сії? В и к о р и с т а й т е к а р т у 7. 7. Я к у р о л ь в і д і г р а в а в в о д н и й т р а н с п о р т у р о з в и т к у У к р а ї н и ? в. О х а р а к т е р и з у й т е р ол о е к о п о м іп и У п р и їп и а еп о п и м іц і Р о с ій ­ с ь к о ї ім п е р ії. В и к о р и с т а й т е к а р т у 6.


Документи т а м атеріали 1. Д о б у в а н н я к а м ’я н о г о в у г іл л я , в и п л а в к а ч а в у н у , з а л із а і с т а л і н а П ів д н і У к р а їн и Роки

Добування ким 'ячого вугілл

виплавка чавуну

Кип чаяна ія і/ія і сталі Росія Південь в цілому ■ ■ ■» -4

Росія є цілому

Південь

1860

18.2

6.0

19.6

1X70

42.4

15.6

20.8

0.32

14.9

0.22

т о

200.8

86.3

26.1

1.3

35.6

1.7

1890

367,2

183.2

55,2

13,4

48.7

8,6

1900

986.3

671.7

177.2

91.9

163.8

73.8

Росія Південь в ЦІЛОМУ в мян. пудів

12.4

------------------------------і — 1

Джерело: Статкстические іаблицьі по горной промьішлсниости России, сосіавлемнме А. Кеппемом. - СП6., 1879. - С. 50-51.

З ап и т ан н я і завданн я / . С п и р а ю ч и с ь н а д а н і т а б л и ц і, р о з к а ж іт ь п р о р о з в и т о к к а м 'я н о в у г іл ь н о ї і м е т а л у р г ій н о ї п р о м и сл о во ст і У країни. 2. Н а з в і т ь п р о м и с л о в і ц е н т р и за га л ь н о ім п е р с ь к о го зн а ч е н н я , я к і с ф о р м у в а л и с я в У к р а їн і.

З а п а м ’ятай те дати 6 0 - 9 0 -т і рр. X IX ст. - ф орм ування в У к р аїн і пром ислових центрів загальноім п ерськ ого значення: Д он ец ь к ого вугільно-м етал ургійного. Криво­ р ізьк ого зал ізор удн о го . Н ікопольського марганцевого.

С ловник терм інів П р о т ек ц іо н ізм - с п р и я н н я , ст в о р ен н я н а й сп р и я т л и в іш и х умов. П у д — м іра ваги, я к а дор ів н ю є 16 кг.


§ 25. М іста і т о р гів л я в Н а д д н іп р я н с ь к ій У к р а їн і у 6 0 - 9 0 - х р р . X IX ст. З г а д а й т е : І. Н а я к і со ц іа л ьн і гр у п и д іл и л о ся н а сел ен н я У к р а ї н и у п е р ш і й п о л о в и н і X I X с т .? ?. І І п н т п р і п п . м а т е ­ р іа л п ро о собли вост і р о з в и т к у в н у т р іш н ь о ї і зо в н іш н ь о ї т о р гівл і У к р а їн и у д ор еф ор м сн і часи. П р о м и с л о в и й р о з в и т о к п о р е ф о р м е и и х р о к ів з у м о в и в в е ­ л и к і а м ін и в с т а н о в и щ і р із н и х в е р с т в н а с е л е н н я . Ф о р м у в а ­ л и с я н о в і к л а с и . Ч и м д а л і б іл ь ш е е к о п о м іч н е , п о л іт и ч н е і к у л ь т у р н е ж и т т я з о с е р е д ж у в а л о с ь у м іс т а х , щ о ш в и д к о р о з ­ п и в а л и с я . С т р ім к и й п р о г р е с т о р г ів л і о б ’є д н у в а в р із н і р е г і­ о н и і д о в е р ш и в р у й н у в а н н я п а т р іа р х а л ь н о г о г о с п о д а р с т в а .

1. Ф орм ування нових соціальних груп В у м о в а х р и н к о в о ї е к о н о м ік и г о с п о д а р с ь к е і с у с п іл ь н е ж и т т я у с к л а д н ю є т ь с я . З ’я в л я ю т ь с я н о в і с о ц і а л ь н і г р у п и , я к и х в у м о в а х п а н у в а н н я к р іп о с н и х в ід н о с и н н е б у л о , а б о я к і з н а х о д и л и с я в з а р о д к о в о м у с т а н і. П о с и л ю є т ь с я с у с п і л ь н а р о л ь п і д п р и є м ц і в ( б у р ­ ж у а з і ї ) т а н а й м а н и х р о б іт н и к ів ( п р о л е т а р ів ) . Ц і с о ц і а л ь н і в е р с т в и в У к р а їн і б у л и б а г а т о н а ц іо н а л ь н и м и за с к л а д о м . А л е в н а й в а ж л и з і ш и х г а л у з я х п р о м и с л о в о с т і - в у г іл ь н ій , г ір н и ч о р у д н ій і м е т а л у р г ій н ій - п е р е в а ж а л и р о б іт н н к и - р о с і я н и , щ о п р и й ш л и в У к р а їн у з Ц е н т р а л ь н и х р а й о н ів ім п е р ії . З і с в о г о б о к у , у к р а їн с ь к і с е л я н и н е н о с і їі ш а л и н а п р о м и с л о в і п і д п р и є м ­ с т в а ( з а в и н я т к о м ц у к р о в и х з а в о д ів ) . О х о ч іш е в о н и й ш л и н а р о ­ б о т у п о н а й м у д о п о м іщ и к ів ч и б а г а т и х с е л я н а б о н а в іт ь в и ї ж д ­ ж а л и з а м е ж і У к р а їн и п м п л о п п с е л е м і р а й о н и ім п е р ії . Я к і р о б іт н и к и , б у р ж у а з і я У к р а їн и б у л а б а г а т о н а ц іо н а л ь н о ю . У к р а їн с ь к і к а п і т а л і с т и з а й м а л и н а й б іл ь ш з н а ч н і п о з и ц і ї в п р о ­ м и с л о в о с т і з п е р е р о б к и с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї п р о д у к ц і ї ( ц у к р о ­ ва, б о р о ш н о м ел ь н а , в и к о к у р н а та ін .) . А л е м а л о їх б у л о с ер е д в л а с н и к ів в у г і л ь н и х к о п а л е н ь , м а ш и н о б у д і в н и х з а в о д ів т а ін ш и х п ід п р и є м с т в в а ж к о ї п р о м и с л о в о с т і. Н а й б іл ь ш в ід о м и м и у к р а ї н ­ с ь к и м и п ід п р и є м ц я м и б у л и б р а т и Т е р е щ е н к и , Х а р и т о н е н к о , Я х н е н к о , Д е м ч е п к о , А л ч е в с ь к и й т а ін . В п о р е ф о р м е н і д е с я т и л і т т я з р о с т а є ч и с е л ь н іс т ь і р о л ь і н т е л і ­ г е н ц ії - о с о б л и в о ї с о ц іа л ь н о ї г р у п и с у с п іл ь с т в а , п р е д с т а в н и к и я к о ї б у л и з а й н я т і ін т е л е к т у а л ь н о ю ( р о з у м о в о ю ) п р а ц е ю . У к р а їн ц ів у с к л а д і ін т е л іг е н ц ії б у л о т р о х и б іл ь ш е т р е т и н и . З а л е ж н е с т а н о в и щ е У к р а їн и , н а ц і о н а л ь н и й г н і т п о р о д ж у в а ­ л и ч и с л е н н і д е ф о р м а ц ії в с о ц іа л ь н о м у с к л а д і н а с е л е н н я . П р ед -

165


*

Київ. В ид з Дніпра. У пореф ормені роки м ісго стало центром духо вн ого відродження в Н аддніпрянській Україні.

с т а в н и к и к о р і н н о ї н а ц і ї - у к р а ї н ц і - б у л и у м е н ш о с т і в н а й в а ж л и в і­ ш и х с о ц і а л ь н и х г р у п а х , я к і з а б е з п е ч у в а л и с о ц іа л ь н о - е к о н о м іч н и й п р о г р е с с у с п і л ь с т в а . Б іл ь ш іс т ь у к р а ї н ц ів , я к і р а н і ш е , с т а н о в и л и селян и .

2. М іста П р о м и с л о в е , з а л із н и ч н е б у д ів н и ц т в о , р о з в и т о к т о р г ів л і, м о ж ­ л и в іс т ь д л я к о л и ш н і х к р іп а к ів з а л и ш а т и с в о ї с е л а м а л и н а с л ід к о м р із к е зр о с т а н н я р о з б у д о в и м іс т , о с о б л и в о в е л и к и х . У 1 9 0 0 р . в У к р а їн і в и д іл я л о с я ч о т и р и в е л и к и х ц е н т р и : О д е с а , т о р г о в о -п р о м и с л о в е м іс т о з н а с е л е н н я м 4 0 0 т и с . о с іб .; К и їв - ц е н т р в н у т р іш ­ н ь о ї т о р г ів л і, м а ш и н о б у д у в а н н я , а д м ін іс т р а т и в н о г о у п р а в л ін н я т а к у л ь т у р н о г о ж и т т я , щ о н а л іч у в а в 2 5 0 т и с . м е ш к а н ц ів ; Х а р к ів 1 7 5 - т и с я ч н е м іс т о , в я к о м у з о с е р е д ж у в а л и с я т о р г ів л я й п р о м и с л о п іс т ь Л і в о б е р е ж ж я , і К а т е р и н о с л а в - п р о м и с л о в и й ц е н т р П ів д н я , н а с е л е н н я я к о г о с т а н о в и л о 1 1 5 т и с . о с іб . І з р о з в и т к о м в е л и к и х м іс т с т а л и з а н е п а д а т и н е в е л и к і і с е ­ р е д н і м і с т а , я к і р а н і ш е в і д іг р а в а л и з н а ч н у р о л ь у г о с п о д а р с ь к о ­ м у й к у л ь т у р н о м у ж и т т . У к р а їн и ( П о л т а в а , Р о м н и , С у м и н а Л ів о ­ б е р е ж ж і, Б іл а Ц е р к в а . Б е р д и ч ів , Ж и т о м и р н а П р а в о б е р е ж ж і т а і н . ) . Н е з в а ж а ю ч и н а р іс т ч и с л а м іс ь к и х ж и т е л і в , с іл ь с ь к е н а с е ­ л е н н я в с е ж п р о д о в ж у в а н о п о м іт н о п е р е в а ж а т и . Н а к ін е ц ь X I X с т . л и ш е 1 3 % н а с е л е н н я У к р а їн и б у л о м і с ь к и м , у т о й ч а с я к , н а ­ п р и к л а д , в А н г л і ї ц е й п о к а з н и к с я г а в 7 2 % . Р і с т м іс т ( у р б а н і з а ­ ц і я ) м а л о т о р к н у в с я у к р а ї н ц ів . Л и ш е т р о х и б іл ь ш е 5 % у к р а їн ц ів п р о ж и в а л о у м і с т а х , т о д і я к в і д п о в і д н и й н о к а з п и к д л я р о с ія н , я к і ж и л и в У к р а ї н і , с т а н о в и в 3 8 % , д л я є в р е їв - 4 5 % . Н а п р и к ін ц і X I X с т . м іс ь к е н а с е л е н н я У к р а їн и р о з п а д а л о с я п р и б л и з н о у р ів н и х 166


п р о п о р ц ія х ( п о т р е т и н і ) н а у к р а ї н ц і в , р о с ія н і є в р е ї в . О с к іл ь к и є в р е й с ь к е н а с е л е н н я ш в и д к о п е р е х о д и л о н а р о с ій с ь к у м о в у с п і л к у ­ в а н н я , т о ц я м о в а п е р е в а ж а л а м а й ж е у в с іх в е л и к и х і с е р е д н і х м іс т а х . В и н я т к о м б у л и є в р е й с ь к і м іс т е ч к а П р а в о б е р е ж ж я , д е д о м ін у в а л а є в р е й с ь к а м о в а , т а м іс т а П о л т а в щ и н и , д е п е р е в а ж а л а у к р а їн с ь к а м ова.

3. Розш ирення внутрішнього ринку І н д у с т р іа л із а ц ія з у м о в и л а в У к р а їн і п о д а л ь ш е п о г л и б л е н н я с у с ­ п іл ь н о г о п о д іл у п р а ц і, г о с п о д а р с ь к у с п е ц іа л із а ц ію о к р е м и х р а -й о н ів . А ц е , в с в о ю ч е р г у , с п р и я л о р о з ш и р е н н ю в н у т р іш н ь о г о р и н к у , я к и й ф о р м у є т ь с я з а р а х у н о к с п о ж и в а ч ів п р о м и с л о в о ї т а с іл ь с ь к о г о с п о ­ д а р с ь к о ї п р о д у к ц ії в с е р е д и н і к р а їн и . Б ід н і с т ь б іл ь ш о с т і н а с е л е н н я , а о т ж е , й о г о н и з ь к а к у п і в е л ь ­ н а с п р о м о ж н іс т ь г а л ь м у в а л и р о з ш и р е н н я в н у т р іш н ь о г о р и н к у . А л е , з ін ш о г о б о к у , в д р у г і й п о л о в и н і X I X с т . в м і р у т о г о , я к р о с л о н а с е л е н н я м і с т , в н у т р і ш н і й р и н о к п о г л и н а в в с е б іл ь ш у к і л ь к і с т ь т о в а р ів . Р о з в и н у т і п о м і щ и ц ь к і м а є т к и , г о с п о д а р с т в а з а м о ж н и х с е л я н с т а в а л и с п о ж и в а ч а м и с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х м аш ин, добрив. В е л и ч е з н е з н а ч е н н я д л я р о з в и т к у в н у т р іш н ь о г о р и н к у м ав з а л і з н и ч н и й т р а н с п о р т . В ін р о б и в т о в а р о о б іг ш в и д к и м і д е ш е в ­ ш и м . З а л і з н и ч н і с т а н ц ії з а п о л о н и л а м а с а д р і б н и х т о р г о в ц ів . В о н и й ш л и , ї х а л и н а в іт ь у н е в е л и ч к і м іс т е ч к а і с е л а , в т я г у в а л и ї х у т о в а р н о -г р о ш о в и й о б іг , т и м с а м и м с п р и я л и з н а ч н о м у р о з ш и р е н ­ н ю в н у т р іш н ь о г о р и н к у .

4. Торгівля П іс л я р е ф о р м и 1 8 0 1 р . ш в и д к о р о с т у т ь о б 'є м и т о р г ів л і. Ц е водо д о н о в и х ї ї ф о р м . Н а п р и к л а д , п а К и їв с ь к о м у к о н т р а к ­ т о в о м у я р м а р к у к у п ів л я п р о д а ж з д і й с н ю в а л и с я г о л о в н и м ч и н о м у ф о р м і к о н т р а к т ів ( д о г о в о р і в ) н а т о в а р и , щ о в и р о б л я л и с я н а м іс ц я х ( х л і б , ц у к о р , м е т а л , в у г іл л я т о щ о ) .Ч е р е з в е л и к і я р м а р к и в ід б у в а в с я ш и р о к и й о б м ін т о в а р а м и з Р о с і є ю . З о к р е м а , н а у к ­ р а їн с ь к і я р м а р к и н а д х о д и л о б а г а т о п р о м и с л о в и х т о в а р ів і з Ц е н ­ т р а л ь н о ї Р о с ії, а т у д и й ш л и в о с н о в н о м у с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і п р о д у к т и і с и р о в и н а (д а в а в с я в з н а к и к о л о н іа л ь н и й х а р а к т е р у к ­ р а їн с ь к о ї е к о н о м ік и ) . З а л із н и ч н и й т р а н сп о р т зн а ч н о п о ж в а в и в б а з а р и . П р о т я го м 6 0 - 9 0 - х р р . ї х к іл ь к іс т ь з б іл ь ш и л а с я з 3 5 0 д о 9 0 0 . Я к щ о в п е р ш і п о р е ф о р м е н і р о к и б а з а р к в ід к р и в а л и с я п е р е в а ж н о в м і с т а х , т о у 8 0 - 9 0 - х р р . - у б іл ь ш о с т і в е л и к и х с іл . П о л іп ш е н н я т р а н с п о р т н и х з в 'я з к ів с п р и я л о р о зш и р е н н ю г е о г р а ф ії т о р г ів л і. Н а б а з а р и д о с т а в л я ­ л и т о в а р и н е л и ш е з б л и з ь к и х м іс ц е в о с т е й , а й з в ід д а л е н и х г у б е р н ій . п

о

л

в

і і

167


До нових ринкових умов пристосувалась ярмаркова торгівля. Контрактовий ярмарок у Києві, який обслуговував господарський район Правобережжя і був місцем оптової торгівлі цукром.

В у к р а їн с ь к и х г у б е р н ія х у п о р ів н я н н і з ін ш и м и р е г іо н а м и Р о ­ с і й с ь к о ї ім п е р ії ш в и д к о з р о с т а л а п о с т ій н а т о р г ів л я , я к а з 8 0 - х рр. с т а л а п е р е в а ж а ю ч о ю . В ід к р и в а ю т ь с я в е л и к і у н ів е р с а л ь н і і б а г а т о ф іл ій н і м а г а зи н и , о со З л и в о у в е л и к и х п р о м и с л о в и х ц ен т р а х . Щ о д о з о в н іш н ь о ї т о р г ів л і, т о У к р а їн і н а л е ж а л о п р о в ід н е м іс ц е у х л і б н о м у е к с п о р т і Р о с ій с ь к о ї і м п е р і ї . У 1 8 9 0 - 1 8 9 5 р р . з є в р о ­ п е й с ь к и х м о р с ь к и х п о р г ів і с у х о п у т н и х м и т н и ц ь Р о с і ї щ о р іч н о у с е р е д н ь о м у в и в о з и л о с я 6 ,2 м л н . т з б і ж ж я , з я к и х 7 7 % й ш л о ч е р е з ч о р н о м о р с ь к о -а з о в с ь к і п о р т и . О с о б л и в о б а г а т о х л іб а д л я зо в н іш н ь о г о р и н к у н а д х о д и л о з р о д ю ч и х с т е п ів П ів д е н н о ї У к р а їн и . В ц іл о м у в з а г а л ь н о р о с ій с ь к о м у е к с п о р т і з е р н а д о л я У к р а їн и с т а н о в и л а 4 2 % . В а ж л и в у р о л ь у в н у т р і ш н ій т а з о в н іш н ій т о р г ів л і в ід іг р а в а л и к у п ц і. З р о с т а л и с у м и з о с е р е д ж е н и х у ї х р у к а х к а п іт а л ів . К у п е ц ­ т в о У к р а їн и б у л о н е о д н о р і д н и м з а с в о їм н а ц іо н а л ь н и м с к л а д о м . З а д а н и м и п е р е п и с у 1 8 9 7 р . т і з н и х , щ о в в а ж а л и р ід н о ю м о в о ю у к р а ї н с ь к у , с т а н о в и л и с е р е д н и х т р о х и б іл ь ш е 1 0 % . С е р е д к у п ц ів У к р а їн и п е р е в а ж а л и р о с ія н и , є в р е ї т а ін .

Висновки т а узагальнення П р о м и с л о в и й п е р е в о р о т в У к р а їн і с у п р о в о д ж у в а в с я ф о р м у ­ в а н н я м н о в и х с о ц іа л ь н и х в е р с т в . Я к щ о д о р е ф о р м и 1 8 6 1 р . в іл ь н и й р о б іт н и к і п і д п р и є м е ц ь б у л и н о в и м и т и п а м и с у с п іл ь с т в а , т о н а ­ п р и к і н ц і X I X с т . с а м е в о н и в и з н а ч а л и , н а с к іл ь к и д а л і с у с п і л ь ­ с т в о п р о с у н у л о с я н о ш л я х у с в о г о п е р е т в о р е н н я з а г р а р н о -р е м іс ­ н и ч о г о в ін д у с т р і а л ь н е м а г іс т р а л ь н о м у ш л я х у л ю д с т в а , н а я к и й п е р ш и м и с т а л и З а х і д н а Є в р о п а і П і в н іч н а А м е р и к а . З ц и м в у к ­ р а їн с ь к о г о с у с п іл ь с т в а б у л и с е р й о з н і п р о б л е м и : у н а й б іл ь ш с к л а д ­ н и х і в і д п о в і д а л ь н и х п р о м и с л о в и х в и р о б н и ц т в а х У к р а їн и п р е д ­ с т а в н и к и к о р і н н о г о н а с е л е н н я - у к р а ї н ц і с т а н о в и л и м е н ш іс т ь . 168


У к р а їн с ь к е с е л я н с ь к е н а с е л е н н я н е о х о ч е з а л и ш а л о с іл ь с ь к е г о с п о ­ д а р с т в о і п р и х о д и л о д о н е з в и ч н о ї д л я н ь о г о р о б о т и в п р о м и с л о в о с т і. В р о л і в ід с т а ю ч о г о о п и н и в с я в У к р а їн і і н а ц і о н а л ь н и й к а п іт а л : у к ­ р а їн ц ів с е р е д п ід п р и є м ц ів б у л а м е н ш іс т ь і к о н т р о л ю в а л и в о н и н е н а й ­ г о л о в н іш і г а л у з і п р о м и с л о в о с т і. Н е з у м ів ш и в х о д і п р с м и с л о в о г о п е р е в о р о т у о п а н у в а т и к л ю ч о м им и г а л у з я м и є к о й о м і н ш і ш ж и п л у к р и їм ц і и и н и ш і п о ї у м е н ш о с т і і в м іс т а х , д е д о м ін у в а л и р о с ій с ь к е н а с е л е н н я і р о с ій с ь к а к у л ь т у р а . Р а з о м з т и м , у н е с п р и я т л и в и х д л я с е б е у м о в а х п о л іт и ч н о ї з а л е ж н о с т і у к р а їн с ь к е н а с е л е н н я п о с т у п о в о в т я г у в а л о с я в п р о ­ ц е с ін д у с т р і а л ь н о г о о н о в л е н н я , я к и й о х о п и в у X I X с т . п е р е д о в і к р а їн и с в і т у . У к р а їн ц і й ш л и п о т о м у ж ш л я х у , щ о й ін ш і н а р о ­ д и , а л е й ш л и у п о р ів н я н н і з З а х і д н о ю Є в р о п о ю і П і в н іч н о ю А м е ­ р и к о ю з п о м іт н и м в ід с т а в а н н я м .

,

П еревірте себе 1. О х а р а к т е р и з у й т е о с о б л и в о с т і ф о р м у в а н н я в У к р а ї н і н о в и х с о ­ ц іа л ь н и х груп . 2, П р о а н а л ізу й т е причини і о собл и в ост і зр о с т а н н я м іськ о го насе л е н н я У к р а їн и в другій п о л о в и н і X I X ст . И. Я к і н о в і я в и щ а у р о з в и т к у т о р г і в л і У к р а ї н и в 6 0 - 9 0 - т і р р . в и м ож ете н азват и ? 4 . О х а р а к т е р и з у й т е м іс ц е У к р а ї н и в з о в н і ш н і й т о р г і в л і Р о с ії, з о к ­ р е м а т о р гівл і хлібом . * 5. Д а й т е у з а г а л ь н ю ю ч у о ц ін к у з а в д а н ь , я к і п о с т а л и п е р е д у к р а ї н ­ ськ и м с у сп іл ь ст в о м у д р у гій п о л о ви н і X I X ст .

Документи т а м атеріали 1. У к р а їн с ь к и й іс т о р и к Я р о с л а в Г р и ц а к п р о о с о б л и в о с т і ф о р м у в а н н я п р о л е т а р іа т у і м іс ь к о г о н а с е л е н н я У к р а їн и у д р у г ій п о л о в и н і X IX ст. Господарські зм іни д р у го ї половини X IX с т. п о -р із н о м у то р к н у л и с я сус­ пільних верств та національних груп. Індустріалізація і урба ніза ція д у ж е слабо зачепила укра їнц ів, які у сво'м біл ьш ості зал иш ил ися с е л я н сь ко ю нацією ... У кр а їн сь кі сел ян и не поспіш али ш ука ти р о б о т и н а пр ом и сл ов и х під п ри є­ мствах. В иняток стан овил и иукро ва рн і на П р а в о б е р е ж ж і, к у д и сел ян и н а й ­ малися с е з о н н о . А л е з д е б іл ь ш о го в о н и в о л іл и за сто со в ув а ти с в о ї си л и у сіл ьськом у го спо д а рстві, а н іх йти на великі зав од и чи найм атися н а ш ахти... Методичність, з якою українські селяни обминали міста і рухались далі у пошу­ ках вільної землі, наштовхнула деяких істориків на цікаве узагальнення. У цьому явищі вони вбачають принципозе несприйняття українцями ідеї модернізації. Виг­ лядає, однак, щ о це явище позбавлене суто українського характеру. Дослідження міграційних процесів у Росії X I* ст. показують, щ о у масштабах всієї імперії д о міст прибували переважно селяни з районів вищ ого рівня грамотності та з розвинутіши­ ми несільськогосподарськими уміннями населення. Селяни з нижчим рівнем гра­

169


мотності І прив язані д о сільського господарства емігрували до нових сільськогоспо­ дарських районів (Кубань, Поволжя, а пізніше - Сибір і Далекий Схід). ...С е р е д н а р о д ів Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії у к р а їн ц і в ід р ізн я л и ся надзвичайно ни зьки м р ів н е м гр а м о тн о сті. Л и ш е 1 8 ,9 % на сел ення У к р а їн и в іко м більш е 10 р о к ів в м іл и чи тати . С еред у к р а їн ц ів цей п о ка зн и к був щ е н и ж чи й - 13% . Р івен ь гр а м о т н о с т і с е р е д р о с ія н б у в у д в іч і, с е р е д є в р е їв - утр и ч і вищ ий, а н іж се р е д укр а їн ц ів . Щ о д о другого чинника, чому українські селяни обминали міста, шахти й фабри­ ки, сильна прив язаність де землі і викликаний нею низький рівень несільськогосподарських умінь, - то він теж пояснювався специфічними соціальними умовами. У російських ічберніях родючість землі І , В І Д П О В І Д Н О , прив’язаність д о неї сільського населення, були значно нижчими. Замість праці на панщині, як вид кріпосницької повинності, селяни сплачували поміщикові певну суму грошей (оброк). А би заробити Ц І гр ош і, вони м усили найматися на роботу у місті чи на ф абриках. Тому після скасування кріпосного права багато з них уже мали навички праці на промислових підприємствах, не кажучи прз те, щ о це стимулювало вищий рівень освіченості. В українському селі найпоширенішою ф орм ою відробітку кріпосницьких гювииностей булапанщнна, тобто праця на поміщицькій землі. Український селянин ледве встигав обробляти власне господарство. Це не стимулювало його зв'язків з містом і промис­ ловим виробництвом. ...З а га ю м після скасування кріпацтва російські селяни були кращ е підготовленими своїм попереднім досвідом д о праці у промисловості. Ук­ раїнські селяни не могли конкурувати з ними, особливо якщо йшлося про працю на металургійних, машинобудівних та інших підприємствах. ...Я к щ о п р и п у с т и ти на м и ть, щ о н а м о м е н т п р о м и с л о в о ї м о д е р н іза ц ії п о літи чн і к о р д о н и У к р а їн к з б іга л и с я з е ко н о м іч н и м и (т о б т о . У к р а їн а була н е за л е ж н о ю . - А в т.), то то д і м ісцеві селяни у по ш ука х за р о б ітків не мали б ін ш о го в и б о р у , я к найм атися на м ісцеві ш а хти і п р о м и сл о в і підприєм ства. В ж е те, щ о у к р а їн с ь к і з е ^ л і б у л и ч а с т и н о ю Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії, сп о н ука л о на д л и ш о к р о б о ч о ї си л и сгр ям о вув а ти з у к р а їн с ь к о го се л а на далекі східні п р о с то р и зам ість в м іста У кр а їн и .

Джерело:

Г р и ц а к Я . Н а р и с і с т о р ії У к р а ї н и . Ф о р м у в а н н я м о д е р н о ї

у к р а їн с ь к о ї н а ц і Х І Х - Х Х с т о л і т т я . -

К .: Г е н е з а , 1 9 9 6 . -

С . 6 0 , 6 1 , 62.

З ап и т ан н я і завдан н я І . В р а х о в у ю ч и з м іс т у р и в к а з до сл ідж ен н я Я р о с л а в а Г рицики, н а з в іт ь г о л о в н і п р и ч и н и п е р е в а ж а н н я в п р о м и с л о во м у і гірничо м у п р о л е т а р і а т і У к р а ї н и в и х і д ц і в з Р осії. Н а с к іл ь к и с п р а ве д л и ве т вер дж ен н я д е я к и х іст о р и к ів про «прин ц и п о в е п е с п р и й н я т п я у к р а їн ц я м и ід еї м о д ер н іза ц ії» ? 3 . Ч о м у у к р а ї н с ь к і селя ни з а м іс т ь т о го , щ об іт и н а ро б о т у на ш а х т и і п ід п р и єм ст в а У к р а їн и , переселялися в о країн н і зем ле­ р о б с ь к і р а й о н и Р о с і й с ь к о ї ім п е р і ї? * 4 . Я к і соц іа л ьн о -ек о н о м іч н і і п о л іт и ч н і н а с л ід к и м а л о переваж ай н я в м іс ь к о м у н асел ен н і і п р о м и сл о во м у п р о л ет а р іа т і У країн и р о с ій с ь к о го т а р о сій сь к о м о вн о го н а сел ен н я?

Словник терм інів М о д ер н іза ц ія - о н ов л ен н я о су ч я сн ен н я , п р иведення д о передових зр азків.


§ 26. А гр а р н і в ід н о си н и в Наддніпрянській У країні в 6 0 -9 0 -т і рр. X IX ст. З а л и ш к и к р іп а ц т в а З г а д а й т е : 1. Я к , п о л о ж е н н я р е ф о р м и І Я 6 1 р . с т р и м у в а ­ л и р о з в и т о к с і л ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а ? 2 . Я к і г а л у з і с іл ь с ь к о ­ го госп одарст ва У країн и у перш ій п о л о ви н і X I X ст . р о з в и ­ в а л и с я . я к і — н , ? 3 . Я к і з н а р я д д я п р а ц і, п е р е в а ж а л и у с іл ь с ь к о м у г о с п о д а р с т в і п е р ш о ї п о л о в и н и X I X ст .? С к а с у в а н н я к р і п о с н о г о п р а в а і р е ф о р м и 0 0 —7 0 - х р р . в ід к р и в а л и п р о с т ір д л я р о з в и т к у в с іл ь с ь к о м у г о с п о ­ д а р с т в і р и н к о в и х в ід н о с и н . Д о а к т и в н о г о г о с п о д а р с ь к о ­ го ж и т т я п ід н ім а л и с я р о б о т я щ і і п ід п р и є м л и в і с е л я н и . А л е ї х ін іц і а т и в у с к о в у в а л и з а л и ш к и к р і п а ц т в а , я к і ц а ­ р и з м , п ід т р и м у ю ч и п о м іщ и к ів , р е т е л ь н о о б е р іг а в .

1. Зали ш ки кріпацтва Н а й п о м іт н і ш и м в т іл е н н я м і н а й м і ц н і ш о ю о п о р о ю з а л и ш к ів к р іп а ц т в а в а г р а р н о м у л а д і б у л о п о м іщ и ц ь к е з е м л е в о л о д і н н я . В о н о п р и р ік а л о м іл ь й о н и с е л я н н а м а л о з е м е л л я і б е з з е м е л л я і с т в о р ю ­ в а л о у м о в и , к о л и с е л я н и п о г о д ж у в а л и с я п р а ц ю в а т и у п о м іщ и к а н а б у д ь -я к и х у м о в а х , у т о м у ч и с л і к а б а л ь н и х . Ін ш и м п р о я в о м з а л и ш к ів к р іп а ц т в а б у л а н е р о з м е ж о в а н іс т ь з е м ­ л е к о р и с т у в а н н я (ін а к ш е - ч е р е з с м у ж ж я ) і с е р в іт у т и - с п іл ь н е к о ­ р и с т у в а н н я с е л я н а м и й п о м іщ и к а м и л і с а м и , л у к а м и , в и г о н а м и , в о д о п о я м и т а ін ш и м и у г ід д я м и . Т а м , д е б у л и н е р о з м е ж о в а н іс т ь і с п іл ь н е к о р и с т у в а н н я , с в с ю в о л ю д и к т у в а в с и л ь н іш и й - п о м іщ и к . К р іп о с н и ц ь к і п е р е ж и т к и з б е р і г а л и с я в п о д а т к о в ій с и с т е м і — сел я н и за л и ш а л и ся н и ж ч и м п о д а т н и м ст а н о м і п л а т и л и п о д у ш ­ ну подать, д ер ж а в н і зем ел ьн і зб о р и , зем сь к і зб о р и , а та к о ж в и ­ к у п н і п л а т е ж і. В ід ц ь о г о б у л и з в іл ь н е н і ін ш і с т а н и . П р о я в о м к р іп о с н и ц ь к и х п е р е ж и т к ів б у л о з б е р е ж е н н я з 1 8 6 1 д о 1 8 8 3 р . д о с и т ь ч и с л е н н о ї к а т е г о р ії т и м ч а с о в о з о б о в ’я з а н и х с е л я н . Д о 1 9 0 4 р . , з а р іш е н н я м в о л о с н о г о с у д у с е л я н и н м і г б у т и п о к а р а н и й р із к а м и . О с о б и с т у с в о б о д у с е л я н и н а о б м е ж у в а л а о б щ и н а а б о с іл ь с ь к а г р о м а д а , б е з д о з в о л у я к о ї с е л я н и н н е м а в п р а в а в и їх а т и з с е л а .

2. П оєднання відробіткової та вільнонайм аної системи П іс л я р е ф о р м и 1 8 6 1 р . в У к р а ї н і , я к і в і н ш и х р е г і о н а х ім п е р ії , б іл ь ш іс т ь п о м і щ и к і в в и я в и л и с я н е в з м о з і п е р е й т и д о р и н к о в о ї ф о р м и г о с п о д а р ю в а н н я . Д л я ц ь о г о у н и х н е б у л о к о ш т ів ( в и к у п н і 171


с у м и б у л и б е з д а р н о в и т р а ч е н і) , т е х н іч н и х з а с о б ів і д о с в і д у . Т о м у д о в г и й ч а с в а г р а р н и х в ід н о с и н а х т іс н о п о є д н у в а л и с я , п е р е п л іт а ­ л и с я д в і с и с т е м и г о с п о д а р ю в а н н я - в ід р о б іт к о в а , я к а б у л а п р я ­ м и м з а л и ш к о м п а н щ и н и , і р и н к о в а , я к а ґ р у н т у в а л а с я н а в іл ь н о ­ н а й м а н ій п р а ц і і п о с т у п о в о в и т іс н я л а в ід р о б іт к о в у . І с н у в а л и т а к і в и д и в ід р о б іт к ів : п р а ц я з а г р о ш і з і с в о їм р е м а н е н ­ т о м , за б о р г а б о п р о ц е н т з б о р г у , за зе м л ю і ж и т л о , за право в и п а­ с а т и х у д о б у н а п о м іщ и ц ь к о м у л у з і , п о л ю в а т и в й о г о л і с і ч и б р а т и т а м д е р е в и н у . В ід р о б іт к и с е л я н и в и к о н у в а л и я к с в о їм р е м а н е н т о м , т а к і п ан сь к ою х у д о б о ю і р ем ан ен том . С еред сел ян ства бул а п о ш и ­ р е н а в ід р о б іт к о в а о р е н д а , к о л и з е м л я б р а л а с я з а в ід р о б іт к и . Ч а сто с е л я н и в ід д а в а л и п о л о в и н у в р о ж а ю . З а р а х у н о к в и р о б іт к ів в и к о н у ­ в а л и с я н е р ід к о в с і о с н о в н і р о б о т и в п о м іщ и ц ь к о м у г о с п о д а р с т в і. В ід р о б іт к о в а с и с т е м а б у л а м а л о п р о д у к т и в н о ю і в ел а д о ро з о р е н н я п о м іщ и ц ь к и х м а є т к ів . П іс л я 1 8 6 1 р . з е м л я с т а л а т о ­ в а р о м (б у л о з а б о р о н е н о к у п ів л ю і п р о д а ж л и ш е н а д іл ь н о ї з е м л і). І н а п е р ш о м у м і с ц і с е р е д п р о д а в ц ів з е м л і б у л и п о м і щ и к и , я к і н е зм о г л и п р и ст о су в а т и ся д о н ов и х ум ов . З а о ст а н н ю чверть X IX с т . п о м іщ и ц ь к е зе м л е в о л о д ін н я с к о р о т и л о с я н а т р е т и н у . Н ай ­ ш в и д ш е ц е й п р о ц е с в ід б у в а в с я в С т е п о в ій У к р а їн і, д е на п о ч а т о к X X с т . п о м іщ и к и п р о д а л и м а й ж е п о л о в и н у с в о їх м а є т к і в , п о т ім н а Л і в о б е р е ж ж і . Т і п о м іщ и к и , я к і зм о г л и зб е р е г т и с в о ї го сп о д а р ств а , п е р е х о д и ­ л и д о в и к о р и с т а н н я п е р е в а ж н о в іл ь н о н а й м а н о ї п р а ц і. Л л є о с о б л и в о ш и р о к о т а к а п р ац я ви к ор и стовувал ася за м о ж н и м и селян ам и . У ц і л о м у в с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о м у в и р о б н и ц т в і, п о п р и в с і о б ­ т я ж л и в і д л я н ього зал и ш к и ст а р о ї госп одар ськ ої си стем и , сп о­ с т е р і г а в с я х о ч і п о в іл ь н и й , а л е в с е ж н е у х и л ь н и й п р о ц е с п е р е ­ х о д у д о б іл ь ш п р о д у к т и в н и х м е т о д і в г о с п о д а р ю в а н н я . Ц е б у л о п о м іт н о в п е р е д о в и х п о м іщ и ц ь к и х г о с п о д а р с т в а х , в л а с н и к и я к и х з м о г л и п р и с т о с у в а т и с я д о з м і н : з а п р о в а д ж у в а л и н о в іш у а г р о ­ т е х н і к у , м а ш и н и . О д н и м з п р и к л а д і в к р а щ и х м а є т к ів п о р е ф о р м е н о г о п е р іо д у с у ч а с н и к и н а зи в а л и е к о н о м ію Б а л а ш о в о ї (П р а в о ­ б е р е ж ж я ) . М а єт о к м а в в е л и к і п л а н т а ц ії ц у к р о в и х б у р я к ів , ф р у к ­ т о в и й с а д , м о л о ч н у ф е р м у , д о б р е в п о р я д к о в а н е л іс о в е г о с п о д а р ­ ств о. У 8 0 -х р р . в м аєтк у застосов ув ал и паровий п л уг. П ри е к о н о м ії б у л и п р о м и с л о в і п ід п р и є м с т в а : ц у к р о в а р н я , б р о в а р н я , ц е г е л ь н я , м л и н и . В л а с н и ц я г о с п о д а р с т в а у т р и м у в а л а с іл ь с ь к о ­ г о с п о д а р с ь к у ш к о л у н а 1 0 0 у ч н і в , с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і в е ч ір н і к у р с и й м е т е о р о л о г іч н у с л у ж б у .

В исновки т а узагальнення П іс л я р е ф о р м и 1 8 6 1 р . в у к р а їн с ь к о м у с е л і в и н и к л а с к л а д н а і с у п е р е ч л и в а с о ц і а л ь н о - е к о н о м іч н а с и т у а ц ія . К р іп а ц т в о в ід ій ш л о в м и н у л е , а л е в с е щ е іс н у в а л о б а г а т о й о г о з а л и ш к ів . В о н и б у л и 172


п р я м и м н а с л ід к о м п р о п о м і щ и ц ь к о г о х а р а к т е р у р е ф о р м и . Н і с е ­ л я н с ь к о г о м а л о зе м е л л я , пі с е р в іт у т ів , н і с т а н о в о ї т а п о д а т к о в о ї н е р ів н о п р а в н о с т і, н і о б м е ж е н н я с в о б о д и п е р е с у в а н н я , н і , з р е ш т о ю , в ід р о б іт к о в о ї с и с т е м и н е б у л о б , к о л и б р е ф о р м а п р о в о д и л а с я д е м о к ­ р а т и ч н о , в и х о д я ч и з ін т е р е с ів в е л и ч е з н о ї б іл ь ш о с т і ( с е л я н ) , а н е н е з н а ч н о ї м е н ш о с т і (п о м іщ и к ів ) . П о м іщ и к а м б у л и н а д а н і ш и р о к і м о ж л и в о с т і д л я п р и с т о с у в а н ­ ня д о н ового ж и ття. Та лиш е частина з н и х ск ор и стал ася цим и м ож л и востя м и , п еребудувавш и свої госп одар ства на д о б р е вп ор яд­ к о в а н і т о в а р н і п ід п р и є м с т в а , щ о ґ р у н т у в а л и с я н а в іл ь н о н а й м а н ій р о б о ч ій с и л і. Б іл ь ш іс т ь п о м іщ и к ів н а т а к у п е р е б у д о в у н е б у л и зд а т н і і т о м у й ш л и по ш л я х у « н а й м ен ш о го * о п о р у : вв оди л и в ід р о б іт к о в у с и с т е м у а б о п о є д н у в а л и в і д р о б іт к и з в и к о р и с т а н н я м в іл ь н о н а й м а н о ї р о б о ч о ї с и л и . Ц е б у в м а л о е ф е к т и в н и й ш л я х , я к и й з а в ів б а г а т ь о х п о м і щ и к і з у г л у х и й к у т . В о н и р о з о р я л и с я і з м у ­ ш е н і б у л и п р о д а в а т и зем л ю і м а є т к и . З а о с т а н н ю ч в ер т ь X IX ст . п о м іщ и ц ь к е з е м л е в о л о д ін н я У к р а їн и з м е н ш и л о с я п а о д н у трети н у. В т о й ж е ч а с п о с и л ю в а л и с я г о с п о д а р с ь к і п о з и ц ії т и х п ід п р и є м ­ л и в и х с е л я н т а ін ш и х к а т е г о р ій з е м л е в л а с н и к ів , я к і в е л и г о с п о д а р ­ с т в о н а о с н о в і р и н к о в о ї с и с т е м и , в и к о р и с т о в у ю ч и в іл ь н о н а й м а н у робочу силу.

Перевірте себе І О х а р а к т е р и з у й т е за л и ш к и к р іп а ц т в а в У к р а їн і в др угііі поло­ ви н і X I X ст . 2. Щ о т а к е в і д р о б і т к о в а с и с т е м а в е д е н н я п о м і щ и к а м и с в о г о гос подарст ва? П ер е р а х у й т е осн овні ви д и відробіт ків. З Ч ому п о м іщ и ц ьк і м а егл к и п о віл ь н о п е р е б у д о в у в а л и с я н а к а п іт а ­ л іст и чн и й л а д ' Я к і н а сл ід к и д л я н и х ц е м ало? 4 Чим б ул о в и к л и к а н е м а с о в е р о з о р е н н я п о м іщ и ц ь к и х м а є т к і в у д р у г і й п о л о в и н і X I X ст.?

.

Документи т а м атеріали 1. К р и з а п о м іщ и ц ь к о г о г о с п о д а р ю в а н н я в пореф орм ені роки (П а н а с М и р н и й т а Іван Б іл и к « Х іб а р ев у т ь в о л и , як я с л а п о в н і? » ) Щ о ж й о го р о би ти ? Я к й о го приладитись? Р уки д о д іл а не призвичаєні змалечку, — не неволити ж їх на старість?! А розум — хто д о волі дум ав, що панові потрібен ро б очи й ро зуи ? П анові треба бул о зн а тн о го роду, багатства: треба бул о вміти себе показати, вміти пож ити, поїсти, попити, а мати робочий розум, здатний на д іл о , а не на вигадки панські, — па но ві не тре б а бул о ... А

173


тепер: розум у! праці! - тільки й чутно, як вигукували на всіх шляхах, на всіх базарах життя. Х т о зра зу не перелякався т о го п о к р и к у та брався з а д іл о , т о го захоплю ва­ л о ж и т тя на с в о ї б и с т р і хвилі, м чало у с е вперед, вперед, - т о ки да ло його наспід , зал и вал о; то вертало наверх, п ід к и д а л о вгор у, зно ву несло на гр еб е­ нястій хвил і - а ж п о ки не в и н о с и л о на б е р е г... Х оча б о л іл и ін о д і у наш ого пловця пом яті б о к и , а все-таки в ін , х о ч і нетве рди м и н о га м и , ступав н а ту зе м л ю , д е к о л и с ь у с с м и м о тре м та ло й о г о дулу. У с е -іа к и в ін був го спо да р на н ій , а не попихач, не наймит. Ш в и д к о в ін зж ивався з новим св о їм місцем на с т а р ій з е м л і - і п ід в е р та в ї ї п ід с е б е : в она й о м у п л о д и л а , р о д и л а ставало на по ж и ття й о го ! А х т о перелякався, т о й залазив д о себе на хутір, у сел о, п р о кл и н а в новий вік, н о в и х л ю д е й , д е н ь з а днем т я г зл ид ен не ж иття, п р о їд а ю чи о ста н н є св о є д о б р о ... Джерело:

П ана: М ирний. Твори. -

К .: М о л о д ь , 1 9 6 5 . -

С . 361.

З ап и т ан н я і завдання 1. Щ о б у л о п р и ч и н о ю р о з о р е н н я б а г а т ь о х п о м і щ и к і в п і с л я р е ф о р м и 1 8 6 1 р .? Щ о д о п о м а г а л о ч а с т и н і з н и х п р и с т о с у в а т и с я д о н о ­ вих ум ов? 2 . В и к о р и с т а й т е ц ей у р и в о к з р о м а н у у р о з п о в і д і п р о п е р ш і р о к и ж и т т я укра їн сь к о го сел а п ісл я с к а с у в а н н я к ріп ац т ва.

З а п а м 'я т а й т е дати 1883 - с к а с у в а н н я к а т е го р ії т и м ч а с о в о зобов’ я з а н и х селян.

НИМ - с к а с у в а н н я т іл е с н и х покарань д л я селян.


§ 27. Р о зв и т о к т о в а р н и х в ід н о си н у сіл ь сь к о м у го сп о д а р ств і Н а д д н іп р я н щ и н и в 6 0 —9 0 -ті р р . X IX ст. З га д а й т е : І. Щ о у сіл ь с ь к о м у го сп о д а р ст ві п ерш ої п о л о ­ ви н и X I X ст . с в ід ч и л о п ро в и з р ів а н н я у н ь о м у р и н к о в и х відн о си н ? 2. У чом у п р о я в л я л а с я п о я в а р и н к о в и х в ід н о ­ син у сіл ь с ь к о м у го с п о д а р с т в і Н а д д н іп р я н щ и н и в доре ф о р м е н н и й п е р іо д ? П р и в с і х п р о б л е м а х , п о в 'я з а н и х з н е д о с т а т н ім р е ф о р м у ­ в а н н я м а г р а р н ії* в і д н о с н і ї, в с е л і в і д б у в а л и с я п р о ц е с и , щ о к о р ін н и м ч и н о м м ін я л и о р г а н із а ц ію с іл ь с ь к о г о с ­ подарського виробництва. В оно вп евн ен о п ер еходи л о н а ринк ові рей к и , т и м с а м и м за б е зп е ч у ю ч и п ер ед у м о в и д л я ш в и д к о г о е к о н о м іч н о г о з р о с т а н н я .

1. Розвиток товарного рільництва (землеробства) і тваринни цтва Г о с п о д а р с ь к і з м ін и в п о р е ф о р м е н і р о к и п р о я в и л и с я у р о з в и т к у т о в а р н о г о р іл ь н и ц т в а і т в а р и н н и ц т в а . Ч іт к о о к р е с л и л и с я в ід п о в ід н і р а й о н и . З р о с т а н н я п о п и т у н а х л і б н а в н у т р іш н ь о м у і з о в н іш н ь о м у р и н к а х р а з о м з п о я в о ю с іт к и з а л і з н и ц ь п е р е т в о р и л о н а р а й о н т о р ­ г о в е л ь н о г о з е р н о в о г о г о с п о д а р с т в а С т е п о в у У к р а їн у . Т а м ш в и д к о з р о с т а л и п о с ів н і п л о щ і. В а ж л и в о ю о л ій н о ю к у л ь т у р о ю с т е п о в и х г у б е р н ій б у в с п о ч а т к у л ь о н , а д а л і - с о н я ш н и к . П о ту ж н е ц ук р обур я к ов е в и р обн и ц тв о р о зв и н у л о сь н а П р а в о ­ б е р е ж ж і. Т а м н а п о ч а т о к X X с т . р о з м іщ у в а л о с я 7 5 % з а с і я н и х ц у к ­ р о в и м и б у р я к а м и з е м е л ь н и х п л о щ і м п е р і ї . Ц у к р о в а п р о м и с л о в іс т ь с т а л а в е л и к о ю г а л у з з ю у к р а їн с ь к о г о г о с п о д а р с т в а , о д н іє ю з н а й б іл ь ш р о з в и н у т и х і т е х н іч н о о с н а щ е н и х . « Ц у к р о в и м и к о р о л я ­ м и * с т а л и т а к і в е л и к і з а в о д ч и к и , я к Б о б р и н с ь к і, Б р о д с ь к і, Б р а н и ц ь к и й , П о т о ц ь к н й , Т е р е щ е н к и , Х а р н т о н е н к и . В и с о к и й р ів е н ь т е х н ік и і т е х н о л о г і ї з а б е з п е ч и в і в и с о к у я к іс т ь у к р а їн с ь к о г о ц у к ­ р у , щ о н е р а з в ід з н а ч а л а с ь н а с в і т о в и х п р о м и с л о в и х в и с т а в к а х . Ц у к р о в а п р о м и с л о в іс т ь У к р а їн и за т е м п а м и с в о г о р о з в и т к у в 9 0 - х р р . X I X с т . в и п е р е д и л а з а х ід н о є в р о п е й с ь к і п о к а з н и к и . П о в іл ь н іш е в п о р ів н я н н і з р іл ь н и ц т в о м р о з в и в а л о с я т в а р и н н и ц ­ т в о . Н а п р и к ін ц і X I X с т . в а р т іс т ь й о г о п р о д у к ц і ї л е д в е с т а н о в и л а 1 0 % в а р т о с т і в с і є ї п р о д у к ц ії с іл ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а . Ц е б у л о п о ­ в 'я з а н о і з с к о р о ч е н н я м п л о щ с ін о ж а т е й і п а с о в и щ , о д н о б іч н и м з е р ­ н о в и м р о з в и т к о м с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о в и р о б н и ц т в а . П е р е в а ж н а б іл ь ш іс т ь х у д о б и н а л е ж а л а п о м іщ и к а м , з а м о ж н и м с е л я н а м , у т о й ч а с я к п о л о в и н а с іл ь с ь к и х д в о р ів б у л и б е з к ін н и м и . О с о б л и в о п о ­ г ір ш и в с я с т а н т в а р и н н и ц т в а п іс л я н е в р о ж а їв 9 0 - х р р . X I X с т . 175


З н ім о к , н а я к о м у з а ф ік с о в а н о о б м о л о т з е р н а в г о с п о д а р с т в і п о м іщ и к а Х е р с о н с ь к о ї г у б е р н ії, с в ід ч и т ь п р о ш и р о к е з а с т о с у в а н н я м а ш и н (п а р о в і м о л о т а р к и , щ о п р и в о д и л и с я в д ію л о к о м о б іл я м и , в ія л к и ) у в е л и к и х м а є тк а х .

2. Застосування техніки в сільському господарстві З а г а л ь н и й п р о г р е с к р а щ и х п о м іщ и ц ь к и х і в е л и к и х с е л я н ­ с ь к и х г о с п о д а р с т в п о зн а ч и в с я п о м іт н и м за п р о в а д ж е н н я м у д о с ­ к о н а л е н и х з н а р я д ь п р а ц і й м а ш и н . Н а й у с п іш н іш е ц е й п р о ц е с р о з в и в а в с я у С т е п о в ій У к р а їп і, д е у ж е в 6 0 - т і р р . у в е л и к и х м а є т к а х б у л и п а р о в і м о л о т а р к и . Н а в іт ь д р і б н і п о м і щ и к и к у п у ­ в а л и т а к і м о л о т а р к и , ч а с т о в с к л а д ч и н у . К ін н і м о л о т а р к и , тр и і ч о т и р и л е м іш н і п л у г и , с ів а л к и , к о с а р к и , к у л ь т и в а т о р и , в ія л ­ к и , ж н и в а р к и й к ін н і г р а б л і с т а в а л и п р и н а л е ж н іс т ю к о ж н о г о у п о р я д к о в а н о г о п о м і щ и ц ь к о г о г о с п о д а р с т в а . Н а п р и к ін ц і X I X с т . п о м іщ и ц ь к і г о с п о д а р с г в а С т е п у у ж е ц іл к о м п е р е й ш л и н а у д о с ­ к о н а л е н у т е х н ік у . Т а к а т е х н ік а п о ш и р ю в а л а с я й н а П р а в о б е ­ р е ж ж і , о с о б л и в о н а ц у к р о в и х п л а н т а ц і я х . Н а й м е н ш е с іл ь с ь к о ­ г о с п о д а р с ь к о ї т е х н ік и б у л о в г о с п о д а р с т в а х Л ів о б е р е ж ж я , д е м а ш и н и м о ж н а б у л о п о б а ч и т и л и ш е в н а й п е р е д о в ії п и х м я е т к я х . П а П о л т а в щ и н і і в 8 0 - т і р р . щ е 4 0 % з а г а л ь н о ї к іл ь к о с т і п о ­ м іщ и ц ь к и х п л у г ів б у л и д е р е в ' я н и м и . Щ о ж д о з н а р я д ь п р а ц і н а с е л я н с ь к и х п о д в ір ’я х , т о , з а в и н я т ­ к о м г о с п о д а р с т в з а м о ж н и х с е л я н , в о н и з а л и ш а л и с я п р и м іт и в н и ­ м и . В с т е п о в ій с м у з і , я к і р а н і ш е , в п р я г а л и в о л ів у в е л и к и й д е р е ­ в 'я н и й п л у г з « з а л і з о м » . Н а П ів н о ч і У к р а їн и й на’ П р а в о б е р е ж ж і п о ш и р е н и й б у в к ін н и й н л у г м е н ш о г о р о з м ір у . М а й ж е п о в сю д н о з а с т о с о в у в а л и ( д л я р о з п у ш у в а н н я з е м л і ) р а л о й д е р е в ’я н і б о р о н и .

3. Соціальне розш аруван ня селянства В п р о ц е с і р о з в и т к у р и н к о в и х в і д н о с и н у с іл ь с ь к о м у г о с п о ­ д а р с т в і в і д б у л о с я с о ц іа л ь н е р о з ш а р у в а н н я . О д н і с е л я н с ь к і г о с п о ­ д а р с т в а б і д н і ш а л и і р о з о р я л и с я , ін ш і - ї х б у л о п о р ів н я н о н е б а г а ­ т о , д о 1 5 - 2 0 % - з а м о ж н і ш а л и . З а м о ж н і с е л я н и в і д іг р а в а л и в с е 176


а к т и в н іш у р о л ь у с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о м у в и р о б н и ц т в і. В о н и л е г к о с п р а в и л и с я з в и к у п о м з е м л і, а м а ю ч и в л а с н і к о ш т и , п о ч а л и з б іл ь ш у в а т и с в о ї г о с п о д а р с т в а і д б а т и п р о ї х і н т е н с и ф і к а ц і ю . Н а й б іл ь ш о ї в а г и з а м о ж н і с е л я н и н а б у л и у С т е п о в ій У к р а ї н і , д е н а й л е г ш е м о ж н а б у л о в и я в и т и ін іц і а т и в у ; в ї х н і х р у к а х о п и н и ­ л ася полови на сел ян ськ и х зем ел ь , д о того ж вон и о р ен д ув а л и і к у п у в а л и п а н сь к і з е м л і. Ф о р м у в а в ся п о в и й т и п с е л я н и п а -ф с р м е р а , п і д п р и є м л и в о г о , ін іц іа т и в н о г о , е н е р г ій н о г о , я к и й , п о є д н у ­ ю ч и т а л а н т з е м л е р о б а з н а т у ж н о ю п р а ц е ю , с т а в а в с п ів т в о р ц е м н ов ої е р и . Д о с и т ь в п ев н ен о у г о с п о д а р с ь к о м у в ід н о ш е н н і п о ч у в а ­ л и ся й с ел я н и сер ед н ь о го д о ст а т к у (с е р е д н я к и ), я к и х б у л о б л и зь ­ к о 2 5 % . Р е ш т а ж с е л я н н а л е ж а л и д о б ід н я к ів , у я к и х б у л о м а л о з е м л і, р е м а н е н т у , х у д о б и . Н е р ід к о в о н и в з а г а л і н е м а л и к о н я чи в о л а . Н а я в н іс т ь ж е а б о , н а в п а к и , в і д с у т н іс т ь у г о с п о д а р с т в і ц і є ї о сн о в н о ї і н а т о й ч а с п р а к т и ч н о є д и н о ї т я г л о в о ї с и л и в и зн ач ал а л е д в е н е н а в сі 1 0 0 % й о г о д о л ю : н е т іл ь к и к о н к у р е н т о с п р о ­ м о ж н іс т ь , а й в и ж и в а н н я с е л я н и н а в з а г а л і.

К а р т а 8. Напрямки селянських відходів в Україні і Європейській Росії. 1. Місцевості, з яких йшли сільські робітники. 2. Місцевості, у які йшли сільські робітники. 12

.І с т о р ія У к р а їн и ..

кл.

1 7 7


4. П ош ирення вільнонайм аної праці Р о з в и т о к р и н к о в и х в ід н о с и н у с іл ь с ь к о м у г о с п о д а р с т в і з б іл ь ш у в а в п о п и т н а в іл ь н о н а й м а н у п р а ц ю . У 1 9 0 0 р . у з е м л е р о б с т в і У к р а їн и (в п о м іщ и ц ь к и х і с е л я н с ь к и х г о с п о д а р с т в а х ) б у л о з а й н я т о б л и з ь к о 1 м л н . п о с т ій н и х р о б іт н и к ів і б л и з ь к о 2 0 0 т и с . п о д е н н и х б а т р а к ів . Н а й б іл ь ш е в і л ь н о н а й м а н и х р о б іт н и к ів б у л о з о с е р е д ж е н о и П ів д е н н ій У к р а їн і - К а т е р и н о с л а в с ь к ій , Т а в р ій с ь к ій і Х е р с о н с ь к ій г у б е р н і я х . В п е р е в а ж н ій б іл ь ш о с т і ц е б у л и ж и т е л і п р а в о б е р е ж н и х ( К и їв с ь к а , В о л и н с ь к а , П о д і л ь с ь к а ) , л ів о б е р е ж н и х ( Ч е р н іг ів с ь к а , П о л т а в с ь к а , Х а р к ів с ь к а ) і р о с ій с ь к и х ч о р н о з е м н и х (К у р с ь к а , О р л о в с ь к а . В о р о н е з ь к а т а ін .) г у б е р н ій (д и в . к а р т у 8 ) . Щ о р о к у н а в е с н і н а п і в д е н н о у к р а ї н с ь к і р о б іт н и ч і р и н к и ( Є л и с а в е т г р а д , В о зн есе н сь к , О деса, К а хов к а т а ін .) с х о д и л и с я д ес я т к и ти сяч н ай ­ м и т ів . З а г а л ь н а ч и с е л ь н іс т ь с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х р о б іт н и к ів , я к і щ о р і ч н о н а й м а л и с я н е П і в д н і У к р а їн и , в 9 0 - х р о к а х X I X с т . с т а н о ­ вила 5 5 0 - 6 0 0 ти с.

5. А грарне перенаселення і переселенський рух в У країні Н е з в а ж а ю ч и н а в е л и ч е з н і м а с ш т а б и с е л я н с ь к и х в ід х о д ів н а з а р о ­ б іт к и , в у к р а їн с ь к о м у с е л і в о с т а н н і д е с я т и л іт т я X I X с т . з а л и ш а л о с я б е з л і ч в іл ь н и х р о б о ч и х р у к . О д н іє ю з н а й в а ж л и в іш и х н р и ч и н ц ь о го б у л о с е л я н с ь к е м а л о з е м е л л я - п р я м и й н а с л ід о к н е с п р а в е д л и в о ї р е ­ ф о р м и 1 8 6 1 р . А т е б у л и т а к о ж ін ш і п р и ч и н и . С и т у а ц ію д у ж е у с к л а д ­ н ю в а в д е м о г р а ф іч н и й в и б у х д р у г о ї п о л о в и н и X I X с т ., я к и й п е р е ж и в а ­ л а т о д і б іл ь ш іс т ь к р а їн Є в р о п и . В У к р а їн і ч и с е л ь н іс т ь н а с е л е н н я за н е п о в н і 4 0 р о к ів з р о с л а н а 7 2 % . Ц ь о м у с п р и я л о п о л іп ш е н н я м е д и ч ­ н о г о о б с л у г о в у в а н н я п іс л я в в е д е н н я з е м с т в , щ о р і з к о з м е н ш и л о с м е р т н іс т ь , г о л о в н и м ч и н о м д и т я ч у . Д е м о г р а ф і ч н и й р іс т з а г о с т р ю в а в з е м е л ь н у п р о б л е м у . У с е л і з ’я в и в с я н а д л и ш о к р о б о ч о ї с и л и ( а г р а р н е п е р е н а с е л е н н я ) . В п о ­ ш у к а х д ж е р е л іс н у в а н н я у к р а їн с ь к і с е л я н и п о ч а л и п о к и д а т и р іл н і м іс ц я і п е р е с е л я т и с я н а м а л о з а с е л е н і з е м л і ім п е р ії . У р я д д о в г и й ч а с з а б о р о н я в п е р е с е л е н н я . В ін в и х о д и в з ін т е р е с ів п о м іщ и к ів : о с т а н н і п о б о ю в а л и с я , щ о п е р е с е л е н н я п ід в и щ и т ь ц і н у н а р о б о ч і р у к и , з н и з и т ь п л а т у аа о р е н д у з е м л і і в з а г а л і с т в о р и т ь д л я н и х л и ш е м е н ш сп р и я т л и в і у м о в и в и к о р и ст а н н я п р а ц і сел я н . Т о м у пра­ в и л а , в с т а н о в л е н і д л я п е р е с е л е н ц ів , б у л и д у ж е с к л а д н і. У 1 8 8 1 р. п і д т и с к о м с е л я н ц а р и з м п іш о в н а д е я к і п о с т у п к и в п е р е с е л е н с ь ­ к о м у п и т а н н і. С п о ч а т к у с е л я н и їх а л и н а п ів д е н ь і с х ід - К убан ь і В о л г у . П іс л я 1 8 8 1 р . с е л я н с ь к і у к р а їн с ь к і м а с и п о с у н у л и на с х і д щ е д а л і , в С и б ір і а ж д о Т и х о г о о к е а н у . В т о й ч а с , к о л и со ? н і т и с я ч с е л я н їх а л и ш у к а т и к р а щ о ї д о л і з а т и с я ч і к і л о м е т р ів , у п р о м и с л о в и х ц е н т р а х У к р а їн и , щ о ш в и д ­ к о р о з в и в а л и с я , з р о с т е в в ід с о т о к н е у к р а ї н ц і в з а р а х у н о к м іг р а ц ії с ю д и с е л я н р о с ій с ь к и х г у б е р н ій . І с т о р и ч н а д р а м а У к р а їн и п о л я г а л а у т о м у , щ о ї ї с е л я н и б у л и н е д о ­ с т а т н ь о п ід г о т о в л е н і д о р о б о т и в п р о м и с л о в о с т і і д о ж и т т я у м іс т і в за 178


Переселенці. Скульптор Л. Позен (1884 р.).

галі м а л и н е д о с т а т н ій о с в іт н ій р ів е н ь і с л а б к і н а в и ч к и н е е іл ь с ь к о г о с и о д а р с ь к и х з а н я т ь п р и г л и б о к ій п р и х и л ь н о с т і д о з е м ­ л е р о б с т в а . О сь ч о м у , в и р у ш а ю ч и н а п о ш у к и к р а щ о ї д о л і , в о н и о б м и н а л и у к р а їн с ь к і м іс т а і р о б іт н и ч і с е л и щ а т а їх а л и з а « т р и д е в ’я ть з е м е л ь * н а м а л о з а с е л е н і о к р а їн и ім п е р ії . Т а м в о н и в ід т в о р ю в а л и « У к р а їн у в м ін іа т ю р і» з ї ї в и с о к о ю з е м л е р о б с ь к о ю к у л ь т у р о ю , м о в о ю , з в и ч а я м и , н а р о д н о ю т в о р ч іс т ю . А т и м ч а с о м м іс т а н а ї х н і й б а т ь к ів ­ щ и н і п о с т у п о в о з а с е л я л и с я в і д х о д н и к а м и з р о с ій с ь к и х г у б е р н ій , я к і в и я в и л и с я к р а щ е п ід г о т о в л е н и м и д о ж и т т я в ін д у с т р іа л ь н о м у с е р е д о в и щ і (м а л и в и щ и й , у п ор ів н я н н і з у к р а їн с ь к и м и с е л я н а м и , р ів ен ь г р а м о т н о с т і, к р а щ е в о л о д іл и н а в и ч к а м и н е с іл ь с ь к о г о є п о д а р с ь к и х з а н я т ь і б е з ж а л ю п о к и д а л и с в о ї м а о р о д ю ч і з е м л і). Н а с л ід к и ц и х п р о ц е с ів в ід ч у в а л и с я б а г а т о д е с я т и л іт ь .

Висновки та узагальнення Х о ч а у к р а їн с ь к е с е л о і п о т е р п а л о в ід т о г о , щ о р е ф о р м а 1 8 6 1 р . зб е р е г л а б а г а т о з а л и ш к ів м и н у л о г о , в с е ж у д р у г ій п о л о в и н і X I X с т . сіл ь с ь к о го сп о д а р сь к е в и р о б н и ц т в о у ц іл о м у п р о г р е с у в а л о . С іл ь с ь к е г о с ­ п о д а р с т в о в т я г у в а л о с я у р и н к о в і в ід н о с и н и і в т о м у в е л и ч е з н о ю б у л а з а с л у г а н о в о г о з р о с т а ю ч о г о п р о ш а р к у п ід п р и є м л и в и х с е л я н т а п е в н о ї ч а с т и н и п о м іщ и к ів , щ о з у м іл и п р и с т о с у в а т и с я д о н о в и х у м о в . П р о д о в ж у в а л а з р о с т а т и р о л ь У к р а їн и я к « є в р о п е й с ь к о ї ж и т ­ н и ц і* . А л е н е т іл ь к и . У 6 0 - 9 0 - т і р р . X I X с т . у Н а д д н іп р я н с ь к ій У к р а їн і р о з в и н у л о с я п о т у ж н е ц у к р о б у р я к о в е в и р о б н и ц т в о . Ц у к ­ р о в а г а л у з ь р о зв и в а л а с я ш в и д ш е , н іж у б у д ь -я к ій з п е р е д о в и х з а х ід н о є в р о п е й с ь к и х к р а ї з . В с і ц і з м і н и с в і д ч и л и п р о в е л и ч е з н і п о т е н ц іа л ь н і м о ж л и в о с т і У к р а їн и у с ф е р і с іл ь с ь к с г о с п о д а р с ь к о г о в и р о б н и ц т в а . О д н а к ц і м о ж л и в о с т і н е б у л и в и к о р и с т а н і. Е г о їс т и ч н а п о л іт и к а р о с ій с ь к о ­ го у р я д у о б м еж у в а л а р озв и ток т и х г а л у з е й а г р а р н о го в и р о б н и ц т 12'

17

‘>


в п , я к і , з й о г о т о ч к и з о р у , н е в ід п о в ід а л и п о т р е б а м ім п е р с ь к о г о Ц е н ­ т р у . Т а к б у л о , зо к р ем а , з твар и н н и ц твом . Р и н к о в е г о с п о д а р ю в а н н я н а н а й р о д ю ч іш и х у с в іт і у к р а їн ­ с ь к и х ч о р н о з е м а х м о г л о с т а т и о с н о в о ю п р о ц в іт а н н я я к с е л а , та к і в с ь о г о н а с е л е н н я У к р а їн и . Н а т о м іс т ь з н а ч н а ч а с т и н а с е л я н б ід у ­ в а л а . С т р і м к а п о л я р и з а ц і я с е л а з а р ів н е м п р и б у т к і в й о г о м е ш ­ к а н ц ів в у м о в а х в ш с л к іс а ііо г о в е л и к и м п о м іщ и ц ь к и м з е м л е в о л о ­ д ін н я м б е з з е м е л л я с т в о р ю в а л а Г р ун т д л я р із н о г о р о д у зб у р е н ь , с о ц і а л ь н и х п о т р я с ін ь , я к і н е з а б а р и л и с я .

П еревірте себе / . Р о зк а ж іт ь п р о р о зв и т о к т оварн ого виробницт ва в українсько м у сел і. Я к і в и д и с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о ї п р о д у к ц ії ви робл я л и ся в У к р а їн і н а продаж ? О х а р а к т е р и з у й т е ц у к р о в у пром исловіст ь. 2 . Р о зк р и й т е особливост і р о зв и т к у т оварного т в а ри н н и ц т ва в У к р а їн і. 3. Н а с к іл ь к и п о ш и р е н и м б у л о в и к о р и с т а н н я м а ш и н у сіл ьськом и го с п о д а р с т в і У країни? * 4 . Чим б ул о в и к л и к а н е і п ро щ о с в ід ч и л о ш и р о к е за с т о с у ва н н я н а й м а н о ї п р а ц і в сіл ь с ь к о м у го сп о да р ст ві? Н а к а р т і 8 вк а ж іт ь р а й о н и с е л я н с ь к и х в і д х о д і в в У к р а ї н і . О х а р а к т е р и з у й т е їх. 5 . Д а й т е в и з н а ч е н н я п о н я т т ю «а г р а р н е п е р е н а с е л е н н я » . Ч и м во н о б у л о в и к л и к а н е в У к р а ї н і? * 6 . Ч ом у у к р а їн с ь к і переселенці в ід д а в а л и п еревагу д а л ек и м о к р а ї­ н а м Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії і п о р ів н я н о р ід к о о б и р а л и н о в и м м ісц ем п р о ж и в а н н я у к р а їн с ь к і м іс т а т а р о б іт н и ч і селищ а?

Д окументи т а м атеріали 1. В и р о б н и ц т в о ц у к р у в Р о с ій с ь к ій ім п е р ії в 1 8 9 3 -1 8 9 4 рр. (т и с . п у д ів ) КиТяшїї її/і ПоОі.і.ш Харків щііїї <і К \рщ ина Полинь Чернігівщина Тамбоищина Вороніжчин а По.іпіавщина Тульщина Еессарабщина Орловщина Самарщина ВСЬОГО

! 0354.8 Н92Н.5 4253,2 2557,4 1.V24.6 Я14,2 443,4 329,8 2 ОН,6 139.6 122.1 97.2 39,5 ЗОН 2.9

Д ж е р е л о : В о б л н й К .Г . Н а р и с и з і с т о р ії р о с ій с ь к о -у к р а їн с ь к о ї ц у к р о ­ б у р я к о в о ї п р о м и с л о в о с т і.

180

-

К ., 1930.

Т . II. -

С . 2 7 7 , 278.


Запитання і завдання 1. Я к о ю б у л а ч а с т к а У к р а ї н и в з а г а л ь н о і м п е р с ь к о м у в и р о б н и ц т в і цукру? ± 2 . Я к і з н а з в а н и х у м а т ер іа л і губ ер н ій б у л и у к р а їн с ь к и м и , а я к і р о с ій с ь к и м и ? П о р ів н я й т е в и р о б н и ц т в о ц у к р у в у с і х гу б е р н ія х . Зробіт ь висновки.

2. П о ш и р е н н я м а ш и н в с іл ь с ь к о м у г о с п о д а р с т в і П ів д н я У к р а їн и С ільськогосп од арські машини систем и н ім ц я -к о л о н іс т а Л еппа м аю ть те­ пер найбільш ш и р о ке р о зп о в со д ж е н н я в Н о в о р о с ії. Щ о б го во ри ти п р о ступінь їх пош ирення - д о си ть ска за -и , щ о в Н о в о р о с ії в т е п е р іш н ій час існ ує по на д 20 чавуноливарних за в о д ів , т зайняті голо вни м чином п р о тя го м к р у гл о го ро ку виробництвом лепповсь<их ж н и в а р о к . В загалі вони в и п уска ю ть на рік не менш е десяти тисяч машин, і величезна п р о п о з и ц ія ця н е за в ж д и сп р о ­ м ож на задовольнити щ е більш ий по пи т. У Т а в р ій сь кій гу б е р н ії тепер 40000 ц и х м аш ин. З а д о п о м о г о ю маш ин с е л я н и н із с в о є ю с ім ’є ю л е г к о з б и р а є со р о к— п’ятдесят, а то й сто десятин по сіву, м іж тим, я к р а н іш е йом у д о в е л о ­ ся б и м айж е в сю ц ю р о б о т у зиконувати рука м и по денників. Д ж е р е л о : Ш а х о в с < и й Н . С е л ь с к о х о з я й с т в е н н м е о т х о ж и е п р о м е їс л ь ї. М .. 1896. -

С . 160.

Зап и тан н я і завдання 1. Ч о м у м а ш и н и н а б у л и н а й б і л ь ш о г о п о ш и р е н а я в с і л ь с ь к о г о с п о д а р сь к о м у ви ро б н и ц т ві са м е П ів д н я У країн и ? 2. В я к и х го с п о д а р ст ва х в и к о р и с т о в у в а л а с я с іл ьськ о го сп о д а р сь к а т ех н іка ? 3. П о р ів н я й т е відом і в а м д а н і п ро в и к о р и с т а н н я сіл ьськогосп одарсь • к и х м а ш и н у р із н и х р а й о н а х У країни.

3. К а х о в к а -

р и н о к найм у

сільсько го спо да р ськи х робітників К ахо в ка, в звичайний час невелике, м айж е гл ухе п о сел ен ня, знаменита своїм и двом а ярм аркам и: навесні - М икільським - 9 травня і восени - Покровським - 1 ж овтня. М и кіл ьсь ки й я р м а р о к за с в о їм р о з м ір о м і х а р а к т е р о м н а в р я д ч и має б уд ь-щ о п о д ібн е не тіл ьки н а П івд ні, але і в усій Р о с ії... В ін д о ц ь о го ч а су не втратив с в о го па нів н ого значення, як го л о в н и й р и н о к д л я на й м у с іл ь сь ки х ро бітни ків, щ о встановлю є ціни на л іт н ю працю . З в и чай но ч и сла 6 — 7 травня починається величезний з'їзд с ю д и с іл ь сь ки х х а з я їв з у с іх п о вітів Т аврійсь­ ко ї, де яки х повітів Х е р с о н с ь к о ї і К ате р и н о сл а всь ко ї гу б е р н ій . У б е з л ю д н ій у звичайний ч а с К а хо в ц і настас на 3 - 4 д н і п о р а б уя н н я ж и ття ... Каховка, як місце збору і найму робітників, має не тільки важ ливе значення за величезним числом робітників, а л е й тому, щ о завдяки своєм у географ ічном у п о л о ж е н н ю цей « р о б ітн и ч и й р и н о к » займ ає п р и й ш л и й с іл ь с ь к о го с п о д а р ський л ю д дуж е віддалених місцевостей. «Б родяча робітнича Русь» сю ди стікається всілякими шляхами — пішки, залізницею , пароплавами, дубами, плотами та

181


ін. На Каховськом у ри н ку найму робітників пропоную ть наймачам с в о ї послуги полтавці, кияни, чернігівці, орловці, куряни та ін. Десятки тисяч робітників, щ о припливли дубами, «гарелами», розташ овую ться величезним табором на площі на д Д н іпр ом , тут ставлять намети, р о зп а л ю ю ть вогн и щ а, тут лунає далекода ле ко по Д ніпру малоросійська пісня... В ін ш ій частині Каховки, на величезній площ і, розташ овую ться тисячі ро бітни ків, щ о прибули з своїми підводами, на волах і конях. Ц ентр ярм аркової площ і зайнято переваж но партіями пішоходів аЬо тих, щ о прибули пароплавами. К аховка - це типовий ри н ок найму робітиикш . Не побувавш и у Каховці під час весняного ярмарку, ледве чи можливо скласти я сн у уяву про ринки пропозиції сільськогосподарських ро бочи х рук. Д ж е р е л о : Т е з я ю в Н . М . Р и н к и н а й м а с в л ь с к о х о з я й с т в с н н ь їх р а б о ч и х и а к х с Р о с с и и і с а м и т а р н о м о т м о ш е н и и и в р а ч е б н о -л р о д о в о л ь с т в е н н ь їе п у н к ти . - С П 6 ., 1902. - С . 9 2 -9 4 .

З ап и т ан н я і завданн я / . Ч ом у с а м е в К а хо вц і, що н а П ів д н і У к р а їн и , р о зм іщ ува в с я н а й ­ б іл ь ш и й р и н о к сіл ь с ь к о го с п о д а р с ь к и х р о б іт н и к ів ? 2. І Ц о в и з н а є т е п р о м а с ш т а б и в и к о р и с т а н н я в і л ь н о н а й м а н о ї п р а ц і в у к р а ї н с ь к о м у селі'і

З а п а м ’ятай те дати в о

с т . - прискорений р озв иток зернового ви робництва.

9 0 -т і р р . X I X

і

цукробурякового


§ 28. З а х ід н о у к р а їн с ь к і зе м л і у с к л а д і А в стр о -У го р щ и н и . Ф о р м у в а н н я ф а б р и ч н о -за в о д с ь к о ї п р о м и сл о в о сті у др у гій п о л о в и н і X IX ст. З г а д а й т е : І . Я к і буяй о со б л и вост і е к о н о м іч н о го р о з в и т ­ к у З а х і д н о ї У к р а ї н и в п е р ш ій п о л о в и н і X I X ст .? 2 . К о л и у З а х ід н ій У к р а їн і б у л о с к а с о в а н о к р іп о сн е п р а во ? 3. Я к і г а л у з і го с п о д а р с т в а З а х ід н о ї У к р а їн и у п ер ш ій п о л о ви н і X I X с т . р о з в и в а л и с я у с п і ш н о , а я к і - ні? П і с л я р е в о л ю ц і ї 1 8 4 8 - 1 8 4 9 р р . в А в с т р ій с ь к ій і м п е р і ї в ід б у л и с я в а ж л и в і з м ін и , я к і с п р а в и л и з н а ч н и й в п л и в н а с т а н о в и щ е з а х і д н и х у к р а ї н ц ів . І х о ч а м а т е р іа л ь н и й р ів е н ь б іл ь ш о с т і і а с е л е н н я н е п о л іп ш и в с я , ж и т т я ш в и д ­ ко набувало нових рис, ви к л и к ан и х ф ор м уван н я м ф а б­ р и ч н о - з а в о д с ь к о ї п р о м и с л о в о с т і . З а х і д н а У к р а їн а в т я г у ­ в а л а с я в з а г а л ь н о є в р о п е й с ь к и й п р о ц е с с т а н о в л е н н я ін д у ­ с т р іа л ь н о г о с у с п іл ь с т в а .

1. Реформи в Австрійській імперії і зміни адміністративно-політичного устрою західноукраїнських зем ель П іс л я п о р а з к и р е в о л ю ц ії 1 8 1 8 р . в А в с т р ій с ь к ій ім п е р ії п р и й ш л о д е с я т и л іт т я р е а к ц ій н о г о п р а в л ін н я . А л е « б а х ів с ь к а р е а к ц і я * , н а ­ з в а н а т а к з а ім е н е м ї ї о с н о в н о г о п р о в ід н и к а , м ін іс т р а з а к о р д о н н и х с п р а в Б а х а , б у л а б е з п е р с п е к т и в н о ю : ж о д н е з г о с т р и х с о ц іа л ь п о е к о н о м іч н и х і п о л іт и ч н и х питань не було в и р іш е н е . У 6 0 - т і р р . X I X с т . в д е р ж а в і с т а л и н а з р і в а т и п о л іт и ч н і р е ф о р м и . У 1 8 6 7 р. б у л о п р и й н я т о К о н с т и т у ц ію , щ о п р о г о л о ш у в а л а р ів н о ­ п р а в н іст ь г р о м а д я н у д е р ж а в н и х у с т а н о в а х , с у д а х і ш к о л а х . У 1 8 6 8 р. у н іт а р н а А в с т р ій с ь к а ім п е р ія в р е з у л ь т а т і к о м п р о м і с у м і ж а в с т ­ р ій с ь к о ю і у г о р с ь к о ю зн а т т ю п е р е т в о р и л а с я в д у а л ь н у (д в о їс т у ) А в ст р о -У г о р с ь к у ім п е р ію , к о н с т и т у ц ій н у м о н а р х ію . Д е я к і з м і н и в ід б у л и с я й у с т а н о в и щ і з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е ­ м е л ь . Х о ч а Г а л и ч и н о ю у п р а в л я в а в с т р ій с ь к и й н а м і с н и к , я к о г о п р и з н а ч а л и з ч и с л а п о л ь с ь к и х м а г н а т ів , к р а й о д е р ж а в о б м е ж е н у в н у т р іш н ю а в т о н о м ію . Щ е у 1 8 6 1 р . у Л ь в о в і р о з п о ч а в с в о ю р о б о ­ ту Г алицький обл асн и й сей м . П ер ев агу в н ь о м у отр и м ал и польські п о м іщ и к и і п ід п р и є м ц і, а л е о б и р а т и і б у т и о б р а н и м и м о г л и й у к р а їн с ь к і с е л я н и . І м п е р с ь к и й у р я д в ід м о в и в с я з а д о в о л ь н и т и д а в п ю у к р а їн с ь к у в и м о г у р о з д і л и т и Г а л и ч и н у н а д в і а д м ін іс т р а 183


184

Карто

9. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії наприкінці XIX сі


т и в н і о д и н и ц і: н а с е л е н у у к р а ї н ц я м и С х і д н у і н а с е л е н у п о л я к а м и З а х і д н у Г а л и ч и н у . Я к і д о 1 8 6 8 р . . С х ід н а Г а л и ч и н а , д е п е р е в а ж а л о у к р а їн с ь к е н а с е л е н н я , б у л а о б ’є д н а н а з З а х і д н о ю Г а л и ч и н о ю ( н а з а х ід в ід р .С я н ) , н а с е л е н о ю , г о л о в н и м ч и н о м , п о л я к а м и , в є д и н е « К о р о ­ л ів с т в о Г а л и ч и н и і Л о д о м е р і ї* . В н у т р іш н є с а м о в р я д у в а н н я б у л о н а д а н е т а к о ж Б у к о в и н і, п р о т е д о с т у п у к р а ї н ц ів д о Н у к о в и н с ь к о г о с е й м у б у в о б м е ж е н и й : у н ь о ­ м у д о м ін у в а л и р у м у н и і н і м ц і . А в с т р ій с ь к і в л а с т і п р о д о в ж у в а л и н а з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м л я х п о л іт и к у « п о д і л я й і в о л о д а р ю й » , п р о т и с т а в л я ю ч и у к р а їн с ь к у б іл ь ш іс т ь п о л ь с ь к і й , р у м у н с ь к ій т а н ім е ц ь к ій м е н ш о с т і. У т в о р ен н я д в о їс т о ї Л в с т р о -У г о р с ь к о ї ім п е р ії щ е б іл ь ш е в ід д а л и ­ л о з а к а р п а т с ь к и х у к р а їн ц ів в ід г а л и ч а н і б у к о в и н ц ів . З а к а р п а т т я с т а л о ч а с т и н о ю У г о р щ и н и і н ія к о г о с а м о в р я д у в а н н я н е о д е р ж а л о . К р а й с к л а д а в с я з ч о т и р ь о х р у с и н с ь к и х ( у к р а їн с ь к и х ) ж у п а б о к о м і­ т е т ів (о б л а с т е й ), я к і у п р а в л я л и с я з Б у д а п е ш т а - с т о л и ц і У г о р щ и н и .

2. Особливості економічного ж и ття Галичини, Буковини і З а к а р п а т тя З а х і д н а У к р а їн а м а л а с п р и я т л и в і п р и р о д н о - к л ім а т и ч н і у м о в и і м о г л а з в е л и к о ю к о р и с т ю д л я с в о їх ж и т е л ів в к л ю ч и т и с я в п р о м и с ­ л ови й п ер ев ор от, я к и й о х о п и в З а х ід н у Є в р о п у . А л е ц ь о го н е т р а п и ­ л о с я . Я к і у п о п е р е д н і д е с я т и л іт т я , у д р у г ій п о л о в и н і X I X с т . С х ід н а Г аличина, Б ук ови н а і Зак ар п аття за л и ш а л и ся сл абор озв и н ути м и з а д в ір к а м и Л в с т р о -У г о р с ь к о ї ім п е р ії. В ін д у с т р іа л ь н у е п о х у З а х і д н а У к р а їн а в х о д и л а , о б т я ж е н а з н а ч н и м и п е р е ж и т к а м и ф е о д а л ь н о к р іп о с н и ц ь к и х в ід н о с и н . А в п е р е д т о д і в и р и в а л и с я к р а їн и , я к і ш в и д ­ к о й р іш у ч е д о л а л и т і н а ш а р у в а н н я п о п е р е д н іх е п о х , щ о с т р и м у в а л и е к о п о м іч н и й і с о ц іа л ь н о - п о л іт и ч н и й п о с т у п . Т а к о ю н е б у л а А в с т р о У г о р щ и н а , т а к о ю н е м о г л а б у т и і з а л е ж н а в ід н е ї З а х і д н а У к р а їн а . П о л іт и к а ім п е р с ь к о ї в л а д и щ о д о с х і д н и х р а й о н ів д е р ж а в и м а л а я с к ­ р а в о в и р а ж е н и й к о л о н іа л ь н и й х а р а к т е р . З а х і д н о у к р а ї н с ь к і з е м л і о с т а т о ч н о п е р е т в о р и л и с я н а в н у т р іш н ю к о л о н ію , с т а л и р и н к о м з б у т у товар ів і д о с т у п н и м д ж е р е л о м ц ін н о ї п р о м ц е л о в о ї і с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь ­ к о ї с и р о в и н и д л я а в с т р ій с ь к о ї м е т р о п о л ії. В о н и з а б е з п е ч у в а л и р о з ­ г о р т а н н я п р о м и с л о в о ї р е в о л ю ц ії в ц е н т р а л ь н и х і з а х і д н и х п р о в ін ц ія х А в с т р о -У г о р с ь к о ї ім п е р ії . А ц е у н е м о ж л и в и л о в л а с н е е к о н о м іч н е п ід н е с е н н я .

3. Ф ормування фабрично-заводської промисловості н а західноукраїнських зем л ях І в с е ж о б ’є к т и в н і т е н д е н ц ії є в р о п е й с ь к о г о і с в іт о в о г о р о з в и т к у н е м о г л и о м и н у т и З а х і д н у У к р а їн у . 7 0 - 9 0 - т і р р . с т а л и п е р іо д о м с т а н о в ­ л е н н я ф а б р и ч н о - з а в о д с ь к о ї п р о м и с л о в о с т і в к р а ї. 185


Н а п р и к ін ц і X I X с т . на з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х н а р а х о в у ­ в а л о с я б і л я 2 2 0 с е р е д н і х і в е л и к и х п р о м и с л о в и х п ід п р и є м с т в . е ш т а м а й ж е 9 5 % п і д п р и є м с т в з а л и ш а л и с я д р і б н и м и (м а л и д о о о с іб ) . Н а н и х п р а ц ю в а л о б іл ь ш е п о л о в и н и з а й н я т о г о в п р о м и сл о в о сті н а сел ен н я . К о ж н и й сь ом и й , зай н я ти й в п р о­ м и с л о в о с т і, п р а ц ю в а в н а н е в е л и к о м у п і д п р и є м с т в і , в л а с н и к о м я к о го й б у в . Н а Г а л и ч и н у , я к а м ала 28% н а сел ен н я А встроУ г о р щ и н и , п р и п а д а л о л и ш е 5 ,5 % п а р о в и х д в и г у н і в і м п е р і ї . Д в и г у н и т а ін ш і м а ш и н и к о н ц е н т р у в а л и с я на п ід п р и є м с т в а х ц е н т р а л ь н и х і з а х ід н и х р е г іо н ів ім п е р ії. Т а м в ж е н а п о ч а т к у 7 0 - х р р . з а в е р ш и в с я п р о м и с л о в и й п е р е в о р о т . У З а х і д н і й У к р а їн і в і н з а т я г н у в с я щ е н а 1 0 - 1 5 р о к ів . О с н о в н о ю п р и ч и н о ю п р о м и с л о в о г о з а с т о ю к р а ю б у в ім п о р т ф а б ­ р и ч н о - з а в о д с ь к и х в и р о б ів з б іл ь ш р о з в и н у т и х з а х і д н и х п р о в ін ц ій А в с т р ії. Н а в і д м ін у в ід у к р а ї н с ь к и х , н о в и м п ід п р и є м с т в а м в а в с т ­ р ій с ь к и х р а й о н а х н а д а в а л и с я з н а ч н і п о д а т к о в і п іл ь г и . З а х і д н о ­ у к р а ї н с ь к а п р о м и с л о в іс т ь н е м о г л а в и т р и м а т и к о н к у р е н ц ії д е ш е ­ в и х т о в а р ів і с т а л а з а н е п а д а т и . О с о б л и в о ц е с т о с у в а л о с я г а л у з е й о б ­ р о б н о ї п р о м и с л о в о с т і: ц у к р о в о ї, т е к с т и л ь н о ї, ш к і р я н о ї, п а п е р о в о ї, с ір н и к о в о ї і т . д . К р а щ е р о з в и в а л и с я т і г а л у з і, я к і н е м а л и к о н к у ­ р е н ц і ї в ім п е р ії ( б о р о ш н о м е л ь н а , с п и р т о г о р іл ч а н а , н а ф т о в а , л іс о п е р е р о б н а , с о л е в а р н а ). Ц і г а л у з і с п е ц іа л із у в а л и с я в о с н о в н о м у на в и р о б н и ц т в і й п е р в и н н ій о б р о б ц і с и р о в и н и , я к а п о т ім в и в о з и л а с я д л я п о д а л ь ш о ї п ер ер о б к и н а З а х ід .

4. П ровідні галузі промисловості У 7 0 - 8 0 - х р р . н а й б іл ь ш р о з в и н у т о ю й т е х н іч н о о с н а щ е н о ю г а л у з ­ з ю б у л о л іс о п и л ь н е в и р о б н и ц т в о . П р и ч и н и ц ь о г о п о л я г а л и , з о д н о г о б о к у , в н а я в н о с т і в е л и ч е з н и х л іс о в и х м а с и в ів , з д р у г о г о - у в е л и к о м у п о п и т і н а д е р е в ’я н і б у д ів е л ь н і м а т е р іа л и н а З а х о д і . Н і м е ц ь к і й а в с т р ій с ь к і п і д п р и є м ц і к в а п л и в о с к у п о в у в а л и к а р п а т с ь к і л іс и й пох н ж а ц ь к н ш іп п щ у в и л и їх . У т і ж р о к и п і д в п л и в о м з б іл ь ш е н н я п о п и т у н а н а ф т о п р о д у к т и р о зв и в а в ся Д р о г о б и ц ь к о -Б о р и с л а в с ь к и й н а ф т о в и й р а й о н . П оч а­ л о с я ш в и д к е п е р е о б л а д н а н н я н а ф т о д о б у в н о ї п р о м и с л о в о с т і. В и д о ­ буван ня н аф ти р уч н и м сп особом , як и й у П ри карпатті панував щ е в п е р ш ій п о л о в и н і 6 0 - х р р ., в ід х о д и т ь у м и н у л е . З ’я в л я є т ь с я н о в а т е х н ік а . К а н а д с ь к і к а п іт а л іс т и у 8 0 - х р р . в п е р ш е за с т о с у в а л и в І а л и ч и ш у д о с к о н а л е н и й м е т о д б у р ін н я г л и б о к и х с в е р д л о в и н . В н а с ­ л ід о к з а с т о с у в а н н я б у р и л ь н о ї т е х н і к и з р о с т а в в и д о б у т о к н а ф т и . У 7 0 -т і р р . її щ о р іч н о д о т у в а л и 2 0 - 3 0 т и с . т , а в 1 9 0 0 р . - п о н а д 3 2 5 т и с .т . І І е п е р е р о б л е н у н а ф т у в и в о з и л и в А в с т р ію , н а м іс ц і ї ї о ч и щ а л о с я н е б іл ь ш е т р е т и н и . В е л и к и м и у С х ід н ій Г а л и ч и н і, н а З а к а р п а т т і й П ів н іч н ій Б у к о в и н і б у л и п о к л а д и к а м ’я н о ї т а к у х о н н о ї с о л і. З а 6 0 - 9 0 - т і р р. 186


Нафтова галузь на Прикарпатт становила основу промисла ЛЄННЇ

на початку др уго ї половина XIX ст. ще обходили Г стороною Становище почало змінюватис» лиш е у 70-ті рр.

ї ї в и д о б у т о к з р іс б іл ь ш н і ж у д в іч і. З а х і д н а У к р а їн а д а в а л а 6 4 % в и д о ­ б у т к у с о л і в ім п е р ії . Н е з н а ч н і з м і н и в ід б у л и с я в б іл ь ш о с т і г а л у з е й х а р ч о в о ї п р о м и с л о в о с т і. Ц у к р о в е в и р о б н и ц т в о п ід к ін е ц ь с т о л іт т я з а ­ н е п а л о . Л и ш е в с е р е д и н і 9 0 -х р р . п о ч а в п р а ц ю в а т и є д и н и й н о в и й ц у к ­ р о в и й з а в о д н а Б у к о в и н і. В 7 0 - 8 0 - т і р р . з н а ч н е м іс ц е у п р о м и с л о в о с т і З а х і д н о ї У к р а ї­ н и з а й м а л о в и д о б у в а н н я о з о к е р и т у (г ір с ь к о г о в о с к у ). Т а ч е р е з п а д і н н я п о п и т у н а с в іт о в о м у р и н к у і в і д с т а л у т е х н і к у й о г о в и ­ д о б у т о к зм ен ш у в а в ся . У п р о м и с л о в о с т і з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь п е р е в а ж а л и ін о ­ з е м н і к а п іт а л и - г о л о в н и м ч и н о м а в с т р ій с ь к і, н ім е ц ь к і, а н г л ій с ь к і, ф р а н ц у з ь к і , б е л ь г ій с ь к і т а ін . В о н и к о н т р о л ю в а л и п а й г о л о в н іш і г а л у з і, п е р ш з а в с е н а ф т о в у . З а р а х у н о к х и ж а ц ь к о ї е к с п л у а т а ц ії п р и р о д н и х б а г а т с т в к р а ю і в и з и с к у р о б іт н и к ів ін о з е м н і п і д п р и є м ц і о д е р ж у в а л и н е б а ч е н і у ін ш и х к р а їн а х Є в р о п и п р и б у т к и .

5. Будівництво залізниць У 6 0 - х —н а п о ч а т к у 7 0 - х р р . з а х і д н о у к р а ї н с ь к і з е м л і д і с т а л и з а ­ л із н и ч н е с п о л у ч е н н я і з З а х о д о м : з а л і з н и ч н у к о л ію п р о к л а л и ч е р е з К р а к ів і П е р е м и ш л ь д о Л ь з о в а , ч е р е з п ' я т ь р о к ів - д о Ч е р н ів ц ів , а у 8 0 - т і р р . — ч е р е з С т р и й н а З а к а р п а т т я . З г о д о м в о н а з ’є д н а л а Л ь в ів з у к р а їн с ь к и м и з е м л я м и , щ о в х о д и л и д о с к л а д у Р о с ії . З 1 8 6 0 п о 1 8 9 0 р . п р о т я ж н іс т ь з а л із н и ц ь з б іл ь ш и л а с я в 1 0 , 4 р а з а і д о с я г л а 2 , 7 т и с . к іл о м е т р ів . П р о т е з а л із н и ч н е б у д ів н и ц т в о , я к е в Р о с і ї т а к р а ї­ н а х З а х о д у в и к л и к а л о б у р х л и в и й р о зв и т о к в а ж к о ї ін д у с т р ії, на з а х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м л я х л и ш е н е з н а ч н о ю м ір о ю с п р и я л о р о з в и т к у в и р о б н и ц т в а п р о м и с л о в о ї п р о д у к ц ії, г о л о в н и м ч и н о м , л іс о в о ї і б у д і ­ в е л ь н и х м а т е р іа л ів . Н а т о м іс т ь , з а в д я к и з а л і з н и ц і , з а х і д н и й р е г іо н У к р а їн и с т а в л е г к о д о с т у п н и м д ж е р е л о м с и р о в и н и і р и н к о м з б у т у д л я ф а б р и ч н о ї п р о м и с л о в о с т і р о з в и н у т и х з а х і д н и х п р о в ін ц ій м о н а р х і ї Г а б сб ур гів .

187


Висновки т а узагальнення В д р у г ій п о л о н и н і X I X с т . а д м ін іс т р а т и в н и й у с т р ій з а х і д н о ­ у к р а ї н с ь к и х з е м е л ь з а з н а в д е я к и х з м і н . А в с т р ій с ь к а ім п е р ія , п е ­ р е ж и в ш и п і с л я п о р а з к и р е в о л ю ц ії 1 8 4 8 р . п е р іо д « б а х ів с ь к о ї р е ­ а к ц і ї * . з м у ш е н а б у л а з в е р н у т и с я д о р е ф о р м . ї х н а с л ід к о м б у л о п е р е т в о р е н н я А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії в к о н с т и т у ц ій н у А в с т р о -У г о р с ь к у ім п е р ію і в в е д е н н я в Г а л и ч и н і й Б у к о в и н і о б л а с н и х с е й м ів з о б м е ж е н и м и п о в н о в а ж е н н я м и . З а п р а в л я л и у ц и х с е й м а х м іс ц е в і п о л я к и і р у м у н и , а л е д е я к и й д о с т у п д о н и х м а л и й у к р а їн ц і. Д а в н я в и м о г а у к р а їн ц ів - а д м ін іс т р а т и в н о р о з м е ж у в а т и С х ід н у й З а х ід н у Г ал и ч и н у - і н а ц ей р а з н е бул а за д о в о л ен а . Зак ар п ат­ т я у п р а в л я л о ся б езп осер едн ь о з ст о л и ц і У горщ ини Б удап еш та і б у л о в ід м е ж о в а н е в ід ін ш и х з а х і д н о у к р а їн с ь к и х з е м е л ь в н у т р іш н ім а в с т р о -у г о р с ь к и м к о р д о н о м . Н е м а ю ч и п о л іт и ч н и х в а ж е л і в в п л и в у н а ім п е р с ь к и й у р я д , з а х і д н и м у к р а ї н ц я м г е д і б у л о с п о д ів а т и с я н а с п р а в е д л и в у е к о н о ­ м іч н у п о л іт и к у ім п е р с ь к о г о у р я д у щ о д о ї х к р а ю . Г а л и ч и н а , Б у к о в и ­ н а і З а к а р п а т т я з а л и ш а л и с я в н у т р і ш н ім и к о л о н і я м и А в с т р о У г о р щ и н и і с л у ж и л и р и н к о м з б у т у т о в а р ів , я к і в и р о б л я л и с я у ц е н т ­ р а л ь н и х п р о в ін ц і я х ім п е р ії , і д о с т у п н и м д ж е р е л о м м ін е р а л ь н о ї с и ­ р о в и н и т а с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х п р о д у к т ів . Н а п р и к ін ц і 9 0 - х р о к ів ім п о р т т о в а р ів у З а х і д н у У к р а їн у п е р е в и щ у в а в е к с п о р т б іл ь ш н і ж у д в іч і . Ф о р м у в а н н я ф а б р и ч н о - з а в о д с ь к о ї п р о м и с л о в о с т і в ід б у в а л о ­ с я п о в іл ь н о . В е л и к и х п ід п р и є м с т в б у л о д у ж е м а л о , п е р е в а ж а л а с е р е д н я , д р іб н а і к у с т а р н о -р е м іс н и ч а п р о м и с л о в іс т ь . П р о м и с л о в и й п е р е в о р о т у к р а ї в ід б у в с я п і з н і ш е , н і ж у ц е н т р а л ь н и х і з а х ід н и х р е г іо н а х ім п е р ії.

П еревірте себе /. Я к і м і н и від б ул и ся у другій по лови н і X I X ст . в адм ін іст ра т и в­ н о м у у с т р о ї з а х ід н о у к р а їн с ь к и х зе м е л ь ? Н а к а р т і 9 окресліт ь т ер и т о р ію з а х ід н о у к р а їн с ь к и х земель. 2. В ч о м у п о л я г а л а п о л і т и к а « П о д і л я й і в о л о д а р ю й » , я к у в е л а А вс т р о У го р щ и н а в З а х ід н ій У к р а їн і? 3. В и з н а ч т е м ісц е , я к е з а й м а л и Г а л и ц ьк и й і Б у к о в и н с ь к и й сейм и в ж и т т і к ра ю . * 4 . В и з н а ч т е особливост і е к о н о м іч н о го ж и т т я за х ід н о у к р а їн с ь к и х з е м е л ь у с к л а д і А в с л р о Угорщ ини. * 5 . О х а р а к т е р и зу й т е р а к т о р и , я к і в и зн а ч а л и х а р а к т е р і т емпи р о з в и т к у п р о м и словост і в з а х ід н о у к р а їн с ь к и х землях. 6 . Я к в і д б у в а в с я в З а х і д н і й У к р а ї н і п р о м и с л о в и й п ер е в о р о т ? 7. Я к і г а л у з і п р о м и с л о в о с т і у с п іш н о р о з в и в а л и с я в З а х ід н ій У к р а ї н і в д р у г і й п о л о в и н і X I X с т . , а я к і - н і, чому?

188


Документи та м атеріали 1. Ів а н Ф р а н к о « Я к ж и в е т ь с я с е л я н а м -х л іб о р о б а м » . У р и в о к із с т а т т і у ж у р н а л і « Н а р о д » . 1890 р. П оловина м уж и ків -хл іб о р о б ів у Галичині не має н а віть тільки н а ж иття, щ о д оконче треба, аби з го ло ду не пухнути. Половина на ш и х м уж и ків все з ро ку в р ік го ло д ує і мусить голодувати, б о не має на чом у виж и ти , а д р уга половина м ужиків, хо ч як-так ди ха є, т о , о д н а ко , ж и в е та к б ід н о , як м ало д е в котром у кра ю . Та половина наш их майже беззем ельних м уж и ків рятується, як може, зарібкам и, та служ бам и по дворах та ін ш и х р о б о та х. А л е ж г ір к і та нелоплатні у нас зарібки. В ел и кого промислу та ф аб ри к у нас д у ж е м ало, а цілий зар об о к то лиш е на панських ланах. Платня р о б ітн и ка у на с усю ди д уж е мала, в ід 15 д о 30 крб. на длину так, щ о з с а м о го зарібку, я кб и не мав хоть кусн и к свого гр у н т у , в ж о д е н с п о с іб б и не в и ж и в . Н е щ а с л и в е ж те ж и т т я т и х н а ш и х б еззе м ел ьн и х м у ж и к ів -р о б іт ь и к ів . Самі зн а єте , я к т о ж и в е ть ся . П оловина майже к о ж н о г о се л а - т о такі б ід а ки , щ о навіть ч о р н о го х л іб а не мають, а лиш е пісною б ар аб о ле ю та боріцем ж ивляться, а с к о р о м и т о й на В е л и кд е нь не к о ж н и й побачить. С та р а у б о га о д е ж и н а д ір а м и с в іт и т ь , а в х а ті д іти б о с і, го л і і н а віть в е р ітк и нем а. Т а к о ї б ід н о т и а б о , я к т о з в и ч а й н о н а зи в а ю ть пролетаріїв. м нож иться у нас чимраз більш е, б о й усі наш і сел яни-хлібороб и та к з і в с іх б о к ів п р и т и с н е н і, щ о чи м р а з б іл ь ш е с х о д я т ь н а б ід у , і всім їм грозить од на ке лихо... Джерело: Історія У к р а ї н и . Х р е с т о м а т ія . - Ч. І. - С. 306-307.

Запитання і завданн я 1. В и к о р и с т о в у ю ч и н а в е д е н и й у р и в о к , д а й т е о ц і н к у е к о н о м і ч н о ї си т уац ії н а за х ід н о ук р а їн сь к и х зем лях. 2. Ч и м п о я с н ю є т ь с я н и з ь к и й ж и т т є в и й р і в е н ь п е р е в а ж н о ї б іл ь ш о с т і н аселен н я З а х ід н о ї У країн и ? З а п а м ’я т а й т е л а т и 1861

початок роботи Галицького сей м у .

1867 - прийняття К он сти туц ії А встр ій сь к ої ім п ер ії. 1 8 6 8 - п ер ет в о р ен н я у н іт а р н о ї А в с т р ій с ь к о ї ім п е р ії в д в о їс т у А встр оУгорську ім перію .

Словник термінів К ом ітат - адм ін істр ати в н о-тер и тор іал ьн а о д и н и ц я в У гор щ и н і X IX ст. У н ітарн а д ер ж а в а о д н а а ф орм д ер ж а в н о го устр ою з є д и н о ю си стем ою найвищ их ор ган ів в л ади і уп р а в л ін н я , є д и н и м зак он одавством .


§ 29. С ільське господарство З а х ід н о ї У країни у другій п о л о ви н і X IX ст. З г а д а й т е : І . Я к е м іс ц е за й м а л о сіл ь с ь к е госп одарст во в е к о н о м іц і за х ід н о у к р а їн с ь к и х , з е м е л ь у п ерш ій п о л о ­ н и н і X I X с т .? 2 Я к и м б у в р ів е н ь р о з в и т к у с іл ь с ь к о го г о с п о д а р с т в а д о р е ф о р м и 1 8 А 8 р.? С іл ь с ь к о г о с п о д а р с т в о з а л и ш а л о с я о с н о в о ю е к о н о м ік и З а х і д н о ї У к р а їн и . З н и м б у л а п о в ’я з а н а д о л я п е р е в а ж ­ н о ї б іл ь ш о с т і н а с е л е н н я . П р о б л е м и ц і є ї г а л у з і п о р о д ­ ж у в а л и н е г а т и в н і с о ц і а л ь н і н а с л ід к и . С п р о б и п о л іп ш и ­ т и с и т у а ц ію п р и в е л и д о ф о р м у в а н н я к о о п е р а т и в н о го р у х у , я к и й в ід іг р а в а в ч и м д а л і в а ж л и в іш у р о л ь у ж и т т і з а х і д н о у к р а ї н ц ів .

1. Розвиток сільського господарства Східної Галичини, Буковини і Закарпаття З а х і д н а У к р а їн а і п і с л я р е в о л ю ц ії 1 8 4 8 р . з а л и ш а л а с я а г ­ р а р н и м -к р а с м . Н а к і н е ц ь X I X с т . в с іл ь с ь к о м у і л іс о в о м у г о с ­ п о д а р с т в і С х ід н о ї Г а л и ч и н и і Б у к о в и н и б у л о з а й н я т о 7 5 % в с ь о г о н а с е л е н н я , а н а З а к а р п а т т і н а в іт ь 8 5 % . П р о г о л о ш е н а 1 8 4 8 р. с е л я н с ь к а р е ф о р м а б у л а з д і й с н е н а в 5 0 - х р р . У р я д з р о б и в в се , щ о б в т р а т и п о м іщ и к ів б у л и м ін ім а л ь н и м и і щ о б в о н и о т р и м а ­ л и в се н е о б х ід н е д л я п р и с т о с у в а н н я д о н о в и х ум ов г о с п о д а р ю ­ в а н н я . Д л я ц ь о г о т р еС а б у л о п о г р а б у в а т и с е л я н , щ о б е з в а г а н ь і б у л о зр о б л ен о . С е л я н и З а х і д н о ї У к р а їн и з м у ш е н і б у л и з а п л а т и т и в е л и к і с у м и з а в т р а ч е н і п о м іщ и к а м и с е л я н с ь к і п о в и н н о с т і й п о д а т к и . К р ім ц ь о г о , ї х п р и м у с и л и в л к у п о в у в а т и у п о м іщ и к ів п р а в о н а в и р о б ­ н и ц т в о і п р о д а ж с п и р т н и х н а п о їв , я к и м т і о д н о о с іб н о к о р и с т у в а ­ л и с я д о 1 8 4 8 р . Н а р е ш т і, п і д ч а с р е ф о р м и у н и х в ід іб р а л и с е р в і­ т у т и . Д о р е ф о р м и с е л я н и с т а в и л и с я д о н и х я к д о с п іл ь н о ї в л а с ­ н о с т і. Х а р а к т е р н о , щ о с е л я н и н С х ід н о ї Г а л и ч и н и в н о с и в с у м у в и к у п н и х п л а т е ж ів у т р и р а з и б іл ь ш у , н і ж ч е с ь к и й с е л я н и н , і у п 'я т ь р а з ів б іл ь ш у , н іж н ім е ц ь к и й . П іс л я р е ф о р м и З а х і д н а У к р а їн а з а л и ш и л а с я к р а с м п о м іщ и ц ь ­ к и х л а т и ф у н д і й . В е л и к и м з е м л е в л а с н и к а м , щ о м а л и 5 і б іл ь ш е т и с . г е к т а р ів , н а л е ж а л о п о н а д 4 0 % у с іх з е м е л ь . У т о й ж е час о с н о в н а м а с а с е л я н с т р а ж д а л а в ід м а л о з е м е л л я і г о т о в а б у л а за б е з ц ін ь п р а ц ю в а т и н а л о м іщ и к ів . 190


ПромислоЕа виставка у Львові (1894 р.). Наприкінці XIX ст. сільськогосподарське машинобудування в змозі було забезпечити зем леробів своєю продукцією.

Н е з в а ж а ю ч и н а в е л и к і з а л и ш к и к р іп а ц т в а , с іл ь с ь к е г о с п о ­ д а р с т в о З а х і д н о ї У к р а їн и в д р у г і й п о л о в и н і X I X с т . р о з в и в а л о ­ с я н о -р и н к о в о м у : в п о м іщ и ц ь к и х і б а г а т и х с е л я н с ь к и х г о с п о ­ д а р с т в а х п р а ц ю в а л и в іл ь н о н а й м а н і р о б і т н и к и , в с е ш и р ш е с т а л а з а с т о с о в у в а т и с я с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к а т е х н і к а , п о г л и б л ю в а л а с я с п е ц іа л із а ц ія р а й о н ів . Г а л и ц ь к е П о д іл л я , н а п р и к л а д , с т а л о р а ­ йоном тор гов ел ь н ого зер н ов ого го сп о д а р ств а . П о всьом у краю р о зш и р ю в а л и с я п о с ів и т ю т ю н у , х м е л ю , з р о с т а л и п л о щ і п ід к а р ­ топ лею , льоном і коноплям и. С п о с т е р іг а в с я п р о г р е с і в с а д і в н и ц т в і . В о к р е м и х м і с ц я х с а ­ д ів н и ц т в о н а б у л о п р о м и с л о в о г о х а р а к т е р у : ф р у к т и в и в о з и л и с я в п р о м и с л о в і ц е н т р и А в с т р ії. Р озв и в ал ося т а к о ж тор гов ел ь н е т в а р и н н и ц т в о , о со б л и в о в г ір с ь к и х і п і д г і р с ь к и х р г й о и а х . Х у д о б у з б у в а л и н а м іс ц е в и х р и н ­ к а х , в з а х і д н и х п р о в ін ц ія х ім п е р ії , а т а к о ж в и в о з и л и з а к о р д о н .

2. Початок трудової ем іграції М а л о з е м е л л я і б е з з е м е л л я в и г а н я л и з р і д н и х д о м ів о к н а п о ш у ­ к и к р а щ о ї д о л і д е с я т к и т и с я ч с е л я н . С и т у а ц ію у с к л а д н и в д е м о ­ г р а ф іч н и й б у м , щ о о х о п к в у д р у г ій п о л о в и н і X I X с т . в с ю У к р а їн у , у т .ч . і З а х ід н у . З 1 8 5 7 р . д о к ін ц я X IX с т . н а с е л е н н я з а х ід н о ­ у к р а їн с ь к и х зе м е л ь з б іл ь ш и л о с я з 3 ,9 м л и . д о 6 ,4 м л н . о с іб . У к р а їн ц і з н и х с т а н о в и л и в ід п о в ід н о 2 , 6 м л н . і 4 , 6 м л н . , р е ш т у п о л я к и , є в р е ї, н і м ц і, у г о р ц і т а ін . К в о л а м іс ц е в а п р о м и с л о в іс т ь н е м о г л а п о г л и н у т и н а д л и ш о к с іл ь с ь к о г о н а с е л е н н я . А г р а р н е п е р е н а с е л е н н я д о с я г л о в е л и к и х м а с ш т а б ів і н а д з в и ч а й н о з д е ш е в и л о р о б о ч і р у к и .

191


Т я ж к і е к о н о м іч н і у м о в и п р и м у ш у в а л и с е л я н к и д а т и б а т ь ­ к ів щ и н у й ш у к а т и к р а щ о ї д о л і в ч у ж и х к р а я х . У к ін ц і X I X ст . п о ч а л а с ь м а с о в а е м і ї р а ц і я - п е р е с е л е н н я д о К а н а д и , С ІЛ А , Б р а з и л і ї і н а в іт ь д о А в с т р а л і ї . В 9 0 - х р р . X I X с т . з З а х і д н о ї У к р а їн и з а о к е а н е м іг р у в а л о б іл ь ш е я к 2 5 0 т и с . о с і б . Н а с е з о н н у , п е р е в а ж н о с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к у р о б о т у , в и їз д и л и д о Н ім е ч ч и н и , Р о с і ї ( В е с с а р а б ія , Ц а р с т в о П о л ь с ь к е , Л и т в а ) , Р у м у н і ї , Д а н і ї , е т а к о ж в У г о р щ и н у й А ь с т р ію . Е м іг р а ц ія в ід б у в а л а с я в ж а х л и в и х у м о в а х . П е р е с е л е н ц ів з а т р и м у в а л а п о л і ц і я , ї х о ш у к у в а л и р із н і а г е н т и , г р а б у в а л и к о р а б е л ь н і к о м п а н ії, н е к а ж у ч и в ж е про з л и г о д н і , я к і ч е к а л и б а г а т ь о х з н и х н а ч у ж и н і . А в с т р ій с ь к и й у р я д н е д о т р и м у в а в с я п о с л і д о в н о ї п о л іт и к и в е м іг р а ц і й н о м у п и т а н н і: с п о ч а т к у іг н о р у в а в й о г о , а п і з н і ш е з а б о р о н я в е м іг р а ц ію , п е р е с е л е н ц і в п о в е р т а в н а з а д , к и д а в д о в ’я з н и ц ь . А л е ц і з а х о д и не з у п и н и л и е м іг р а ц ію .

3. Зародж ення українського кооперативного руху З а х ід н о у к р а їн с ь к а д е м о к р а т и ч н а ін т е л іг е н ц ія н а м а г а л а с я п о л іп ­ ш и т и д о л ю с е л я н с т в а й м іс ь к о ї б ід н о т и , з а л у ч и в ш и ї х д о к о о п е р а ­ ти в н ого р у х у . К ооп ер ати ви п окл ик ані були з а б е з п е ч и т и д о п о м о г у м а л о ім у щ и м , з о к р е ­ м а , з а х и с т и т и ї х в ід л и х в а р с т в а , щ о н а б у ­ л о в к р а ї м а с о в о г о х а р а к т е р у . Т і, х т о з в ід ч а ю б р а в у б о р г у л и х в а р ів ( я к и м и п е ­ р е в а ж н о б у л и є в р е ї-ш и н к а р і н а с е л і т а к р а ­ м а р і в м іс т і, о с к іл ь к и б а н к ів н е іс н у в а л о ), р и з и к у в а л и в т р а т и т и о с т а н н є . З о г л я д у на р іч н і п р о ц е н т н і с т а в к и ( 1 5 0 - 2 5 0 % ) н е в е ­ л и к и й бор г, щ о м ав доп ом огти , наприклад, сел я н и н о в і п р отр и м ати ся до наступ н ого в р о ж а ю , з а к о р о т к и й ч а с с т а в а в н е п ід й о м н и м . Н а їв н і т а н е с п р и т н і с е л я н и м о г л и ч е ­ р е з в л а с н у н е о б а ч н іс т ь з а з н а т и в е л и к и х з б и т к ів ; л и х в а р і ч а с т о з а о х о ч у в а л и ї х к у ­ п у в а т и в п о з и ч к у , а ч е р е з п е в н и й ч а с , к ол и Василь Нагірний стояв біля витоків кооперативного н а р о с т а л и п р о ц е н т и , в и с т а в л я л и в е л и ч е з ­ руху в Галичині. Створені н и й р а х у н о к . Я к щ о с е л я н и н н е сп л а ч у в а в ним кооперативні товари­ б о р г у , л и х в а р в ід б и р а в у н ь о г о з е м л ю й ства і установи продавав її з м олотка. допомагали українцям С п о ч а т к у т о в а р и с т в о « П р о с в іт а » , вистояти в нелегких умовах австрійського і о р г а н із о в а н е н а п р и к ін ц і 6 0 - х р р . д л я м а ­ польського економічного с о в о г о п о ш и р е н н я о с в і т и і н а ц іо н а л ь н о ї закабалення краю. с в і д о м о с т і , с п р о б у в а л о ф ін а н с у в а т и к о ­ 192


оперативн і к р ам н и ц і та к реди тн і с п іл к и . А л е в о н о н е м о гл о з а б е з ­ п е ч и т и н е о б х ід н у к в а л іф ік о в а н у д о п о м о г у т а о р г а н із у в а т и с п е ц іа ­ л із о в а н і к о о п е р а т и в и . Ц ю п о т р е б у в зя в с я з а д о в о л ь н и т и ін ж є н е р -а р х іт е к т о р І іа с и л ь Н а г ір н и й (1 Н 4 Н 1 9 2 1 ) - п іо н е р з а х ід н о у к р а їн с ь к о г о к ооп еративного р у х у , котрий п р о ­ т я г о м 1 0 р о к ів в и в ч а в д о с в ід ш в е й ­ ц а р с ь к и х к о о п е р а т и в ів . У 1 8 8 3 р . в ін о р г а н із у в а в с п о ж и в ч и й к о о п е р а ­ т и в « Н а р о д н а т о р г ів л я * , щ о с т а в и в со б і за м ет у зак у п о в у в а т и й п р о ­ д а в а т и в е л и к і п а р т ії п р о д у к т ів , Будинок страхової компанії о м и н а ю ч и п о с е р е д н и к ів , а з а о щ а д ­ «Дністер», яка відігравала вели­ ж ен і грош і п ер едав ати сел я н ам . ку р о ль у розвитку кооператив­ З а д о п о м о г о ю с в о є ї о р г а н із а ц ії н о го руху на західноукраїнських Н а г ір н и й с п о д ів а в с я п р и в ч и т и землях. у к р а їн ц ів д о к о м е р ц ій н о ї д ія л ь ­ н о с т і. Н а д а л і в ін с т а в з а с н о в н и к о м , о р г а н із а т о р о м і г о л о в о ю н и з к и ін ш и х к о о п е р а т и в н и х т о в а р и с т в і у с т а н о в . Ч и с л о к о о п е р а т и в ів ш в и д к о з р о с т а л о . З о к р е м а , в ід о м и й г а л и ц ь к и й г р о м а д с ь к о - п о л іт и ч н и й д ія ч Є в г е н О л е с н и ц ь к и й ( 1 8 6 0 1 9 1 7 ) з а с н у в а в у 1 8 9 9 р .т о п а р и с т в о « С іл ь с ь к и й г о с п о д а р » , п о к л и ­ к а н е н а в ч а т и с е л я н с у ч а с н и х м е т о д ів г о с п о д а р ю в а н н я . Н а й ч и с л е н н іш и м и с е р е д к о о п е р а т и в ів б у л и к р е д и т о в і с п і л к и . Д е я к і з н и х в и н и к л и щ е в 7 0 -т і р р ., г р о т е л и ш е в 9 0 -т і р р . в о н и о т р и м а л и с т а б іл ь н у , д о б р е в ід р е г у л ь о в а н у о с н о в у . Д а ю ч и д е с я т и в ід с о т к о в і п о з и ч к и , ц і с п і л к и , я к и х н а л іч у в а л и с я с о т н і, ш в и д к о в и т іс н и л и б іл ь ш іс т ь л и х в а р ів . Щ е о д н а в а ж л и в а е к о н о м іч н а у с т а н о в а з ’я в и л а с я в 1 8 9 5 р . у Л ь в о в і - с т р а х о в а к о м п а п ія « Д н іс т е р » . Н е в д о в з і в о н а м а л а б і л ь ш е 2 0 0 т и с . к л іє н т ів .

Висновки т а узагальнення С іл ь с ь к е г о с п о д а р с т в о З а х і д н о ї У к р а їн и , у я к о м у б у л а з а й н я т а п е р е в а ж н а б іл ь ш іс т ь н а с е л е н н я , б у л о п е р е о б т я ж е н е з а л и ш к а м и к р і п а ц т в а . З в і л ь н и в ш и с е л я н в і д ю р и д и ч н о ї з а л е ж н о с т і в ід п о м іщ и к ів , у р я д з р о б и в в с е , щ о б з е м л е в л а с н и к и з м о г л и б е з б о л іс н о п ри стосувати ся до нових р и н к ови х ум ов . С елян ськ а реф орм а п е р е т в о р и л а с я у м а й ж е н е п р и к р и т е , ц и н іч н е п о г р а б у в а н н я с е л я н ­ с т в а . В н а с л ід о к р е ф о р м и ш ін ів н е с т а н о в и щ е у к р а ї з а л и ш и л о с я з а в е л и к и м и п о м іщ и к а м и . Н а д о л ю с е л я н в и п а д а л и м а л о з е м е л л я і б е з з е м е л л я , б ід н іс т ь і р о з о р е н н я .

13

« Іс т о р ія У к р а ї н и .. 9 ю і

193


Н е с п р а в е д л и в і е к о н о м і ч н і в ід н о с и н и в к р а ї в и к л и к а л и а г р а р н е п е р е н а с е л е н н я , я к е п о с и л и л о с я д е м о г р а ф іч н и м б у м о м , щ о й ого п е р е ж и в а л а З а х і д н а У к р а їн а в д р у г ій п о л о в и н і X I X с т . М іс ц е в а п р о м и с л о в іс т ь б у л а н е в з м о з і п о г л и н у т и в іл ь н і р о б о ч і р у к и . Д е с я т к и т и с я ч с е л я н з м у ш е н і б у л и й т и н а з а р о б іт к и в с у с ід н і д е р ж а в и або н а в іт ь е м іг р у в а т и в А м е р и к у . О с о б л и в іс т ю З а х і д н о ї У к р а їн и б у л о т е , щ о ї ї н а с е л е н н я н е с т а л о б е з в о л ь н о к о р и т и с я я к ій л о л і. З а х о д а м и м іс ц е в о ї ін т е л іг е н ц ії б у л а с т в о р е н а щ іл ь н а м е р е ж а к р е д и т н и х , с п о ж и в ч и х т а ін ш и х к о о п ер а т и в ів , я к і д е щ о о с л а б л я л и н е г а т и в н і н а с л ід к и а г р а р н о г о п е р е н а с е л е н н я і д о п о м а г а л и с е л я н а м в и сто я ти в ж о р с т о к ій к о н к у р е н т н ій боротьбі.

П еревірте себе 1. В і н т е р е с а х я к о ї с о ц і а л ь н о ї в е р с т в и п р о в о д и л а с я с е л я н с ь к а р е ф о р м а 5 0 - х р р .? Д о в е д і т ь с в о ю д у м к у ф а к т а м и . * - • Щ о т а к е а гр а р н е перенаселення? Ч ом у вон о ви н и к л о в Західн ій У к р а їн і? 3. О х а р а к т е р и з у й т е п о ч а т о к т р у д о в о ї е м і г р а ц і ї з З а х і д н о ї У к р а їн и . 4. Щ о в а м в і д о м о п р о з а р о д ж е н н я н а з а х і д н о у к р а ї н с ь к и х з е м л я х к ооп ерат и вн ого руху? Я к у р ол ь відігр а л и кооперат иви в ек о н о м іч н о м у ж ит т і краю ? 5. П о р і в н я й т е с т а н с і л ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а в Н а д д н і п р я н щ и н і і З а х ід н ій У к р а їн і в д р угій п о л о ви н і X I X ст . З р о б іт ь висновки.

Д окументи т а м атеріали 1. В іс т і з Б р а з и л ії. У р и в о к із с т а т т і га з е ти « Г р о м а д с ь к и й г о л о с » . 1896 р. Н уж д а галицька та к надоїла наш им л ю д я м , щ о і в пекло не бояться йти, щ о б лиш втекти в ід р ід н о го кр а ю ... П іш о в го л о с п р о Бразил ію . Н е зна ни й це к р а й , д а л е ки й , але н а р о д не зваж а в, не ро зд ум ув а в д о в го : утекти з неволі - це о д и н о к а рада. І почався га рячковий рух, га р я ч ко в а п р о д а ж а гр у н т ів і м андрівка д о н о во ї зем лі. Т ися чі братів на ш и х перенеслись д о Б р ази л ії, а я к їм там ж иветься, про це д о с і не м али м и д о к л а д ю ї в ід о м о с т і... В о д н о м у листі в ід на ш о го чоловіка зн а хо д и м о о с ь які зв істки пзо т о й кра й , ко тр и й наші обалам учені л ю д и нераз ув а ж а ю ть я ки м сь зем ним раєм... Н е д а вн о п р и їх а л и л ю д и з Галичини. ї х висл а но на м ісце, відд алене на к іл ь к а м и л ь в ід К у р ітіб и , го л о в н о го м іста П арани. В цьом у м ісц і, од н а к, були ска л и сті го р и , а на скал і, р о зум іється , х л іб не р о д и ть... З у с іх к р а їн Б р а з іл ії в о д н ій П арані закл ад аю ться к о л о н ії р іл ь н и ч і; тут е м ігр а н ти , щ о о д е р ж а л и зем лю , м аю ть на д ію , щ о м о ж е хо ч внукам їх буде л іпш е, я к в Г ал и чи ні. В к о ж н о м у ін ш о м у м ісц і е м ігр анти стаю ть невільниками па нів , щ о сад ять великі плантації кави... Е м ігр а н тів в ва ж а ю ть у Б р а з и л ії з а х у д о б у ; ж о в н ір и б ра зи льські б ’ю ть і зн ущ а ю ть ся н а д ни м и д у ж е часто , а станути в їх о б о р о н і не м ожна...

Джерело: 194

Іс т о р ія У к р а ї н и . Х р е с т о м а т і я . -

Ч . І. -

С . 307.


Зап и тан н я і завдання: 1. Ч и м б у л а в и к л и к а н а м а с о в а е м і г р а ц і я з з а х і д н о у к р а ї н с ь ­ ких зем ель? . 2. Н а о с н о в і н а в е д е н о г о у р и в к а р о з к а ж і т ь п р о ж и т т я з а о к е а н о м ук р а їн ц ів перш ої х ви л і переселення.

З ап ам ’ятай те дати 9 0 -т і рр. X IX ст. - початок м асзвої е м ігр а ц ії із З а х ід н о ї У к р аїн и . 1883 - почав працю вати п ер ш ій сп о ж и в ч и й кооператив.

Словник термінів Д е м о г р а ф іч н и й б у м (в и б у х ) - ш в и д к е , в и б у х о п о д іб н е з р о с т а н н я ч исел ьності населення. Ж о в н ір - сол дат. К олонія - к р аїн а (ч и тер и тор ія ), за л е ж н а в ід ін ш о ї к р а їн и (м ет р о п о л ії). К ооп ер ац ія - ф орм а о б ’єдн ан н я л ю д е й , я к і н а п ай о в и х за с а д а х сп іл ь н о займ аю ться певним ви дом го сп о д а р сь к о ї д ія л ь н о с т і. С трахова к о м п а н ія - ф ін ан со в а у с т а н о в а , щ о ст в о р ю є за р а х у н о к св о їх к л іє н т ів с п е ц іа л ь н и й ф о н д , я к и й в и к о р и с т о в у є т ь с я д л я п о к р и т т я збитків ц и х к л ієн тів в ід н ещ а сн и х в и п а д к ів , с т и х ій н о г о л и х а і т . п.

ІЗ'


§ ЗО. С у сп іл ьн о -п о л іти ч н е ж и ття в Н а д д н іп р я н с ь к ій У к р аїн і (к ін е ц ь 5 0 -х - п о ч а т о к 6 0 -х р р . X IX ст.) З г а д а й т е : І . Я к о ю б у л а н а ц іо н а л ь н а п о л іт и к а р о с ій с ь ­ к о г о ц а р и з м у в У к р а ї н і у п е р ш і й п о л о в и н і X I X ст .? 2. Щ о ви п а м 'я т а є т е п р о с у с п іл ь н о -п о л іт и ч н и й р у х в У к р а ї н і у п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т .? 3 . К о л и в ід б у л о с я п о л ь с ь к е п о в с т а н н я , с п р я м о в а н е п р о т и р о сій ського сам о держ авст ва? З д ій с н и в ш и с е л я н с ь к у р е ф о р м у й р е ф о р м и а д м ін іс т р а т и в ­ н о -п о л іт и ч н о г о у п р а в л ін н я , р о с ій с ь к е с а м о д е р ж а в с т в о ц и м і о б м е ж и л о с я . З а л и ш а л а с я , з о к р е м а , н е з м ін н о ю а н т и у к р а їн ­ сь к а з а с в о їм с п р я м у в а н н я м н а ц іо н а л ь н а п о л іт и к а ім п е р ії. Ц е а к т и в із у в а л о с у с п іл ь н о -п о л іт и ч н и й р у х в У к р а їн і.

1. Н аціон альн а політика російського ц аризм у щодо У країни С у с п іл ь н о - п о л іт и ч н е ж и т т я У к р а їн и д р у г о ї п о л о в и н и X I X с т . р о з в и в а л о с я в у м о в а х с т а л о ї н а ц і о н а л ь н о ї п о л іт и к и р о с ій с ь к о г о ц а р и з м у , я к и й , я к і р а н і ш е , з а п е р е ч у в а в с а м ф а к т іс н у в а н н я у к ­ р а їн с ь к о г о п а р о д у . З т о ч к и з о р у о ф і ц і й н о ї в л а д и у к р а ї н ц і б у л и ч а с т и н о ю в е л и к о г о « р о с ій с ь к о г о н а р о д у * . П о б о р ю в а л о с я і н и щ и ­ л о с я в с е , щ о в к а з у в а л о н а в і д м і н н і с т ь у к р а ї н ц ів в ід р о с ія н . Н е ­ м о ж л и в о б у л о з а п е р е ч л т и ф а к т іс н у в а н н я о к р е м о ї в ід р о с ій с ь к о ї у к р а ї н с ь к о ї м о в и . Л л є ї ї о г о л о с и л и в с ь о г о л и ш е м іс ц е в о ю г о в ір ­ к о ю . д іа л е к т о м м о в и р о с ій с ь к о ї. ІЗ м о г у т н ій з а с і б з р о с ій щ е н н я у к р а ї н ц ів п р а г н у л и п е р е т в о р и т и іс т о р и ч н у н а у к у . Р о с ій с ь к и й іс т о р и к М и х а й л о П о г о д ін ( 1 8 0 0 - 1 8 7 5 ) у 1 8 5 6 р . в о д н і й і з с в о їх с т а т е й з р о б и в с п р о б у д о в е с т и , щ о у к р а ї н ­ с ь к о г о н а р о д у , у к р а ї н с ь к о ї м о в и н і к о л и н е і с н у в а л о . Р о с ій с ь к і л іт е р а т о р и і п у б л іц и с т и п і д х о п и л и ц ю г іп о т е з у . Р е д а к т о р г а з е т и « М о с к о в с к и е в е д о м о с т н * К а т к о в ід е ю П о г о д ін а у з а г а л ь н и в ф о р м у ­ л о ю , я к а с т а л а п е р е к о н а н н я м б а г а т ь о х п о к о л ін ь ш о в ін іс т ів : « Н ія ­ к о ї о к р е м о ї у к р а їн с ь к о ї м о в и н е б у л о , н е м а є і н е м о ж е б у т и * . П о м и л к о в іс т ь т е о р і ї П о г о д і н а б у л а д о в е д е н а у 1 8 5 7 р . у к р а ї н ­ с ь к и м і с т о р и к о м , п е р ш и м р е к т о р о м К и їв с ь к о г о у н і в е р с и т е т у М и ­ х а й л о м М а к с и м о в и ч е м і 1 8 6 1 р . М и к о л о ю К о ст о м а р о в и м - іс т о ­ р и к о м і е т н о г р а ф о м . ІД е р а н іш е с и л о ю х у д о ж н ь о г о сл о в а о р и г і­ н а л ь н іс т ь і д о в е р ш е н іс т ь у к р а їн с ь к о ї м о в и б у л а п р о іл ю с т р о ­ в а н а Т а р а с о м Ш е в ч е н к о м , І в а н о м К о т л я р е в с ь к и м т а ін ш и м и 196


п и с ь м е н н и к а м и п е р ш о ї п о л о в и н и X I X с т . П іс л я Ш е в ч е н к а , М а к ­ с и м о в и ч а і К о с т о м а р о в а т іл ь к и д у ж е у п е р е д ж е н а л ю д и н а м о г л а с т в е р д ж у в а т и , щ о н і у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , н і у к р а їн с ь к о ї м ов и у п р и р о д і н е і с н у є . А л е , в с у п е р е ч о ч е в и д н о м у , в т е о р ія » П о г о д і н а с т а л а о ф іц і й н и м п о г л я д о м Р о с ій с ь к о ї ім п е р ії н а У к р а їн у .

2. Російський визвольний рух і У країна З н е в а ж а н н я н а ц іо н а л ь н и х п о ч у т т ів у к р а їн ц ів в и к л и к а л о ї х п р и р о д н и й п р о т е с т і п ід ж и в л ю в а л о у к р а їн с ь к и й в и зв о л ь н и й р у х (й о г о а н а л із у п р и с в я ч е н і д в а н а с т у п н и х п а р а г р а ф и ) . А л е , к р ім у к р а їн ц ів , п о р я д к а м и в ц а р с ь к ій Р о с і ї б у л и п е з а д о в о л е н і і п р е д с т а в н и к и ін ш и х н а р о д ів . Н а й б іл ь ш я с к р а в о ц е н е з а ­ д о в о л е н н я п р о я в л я л о с я у с а м и х р о с ія н , а т а к о ж п о л я к і в . Т о м у в У к р а їн і п о р я д з у к р а їн с ь к и м , я к і р а н іш е , р о з в и в а л и с я р о с ій с ь ­ к и й і п о л ь с ь к и й р у х и . У с і в о н и м а л и с п іл ь н о г о в о р о г а — р о с ій с ь к е с а м о д е р ж а в с т в о . А л е м іж н и м и п р о д о в ж у в а л и іс н у в а т и и п о л іт и ч н і с у п е р е ч н о с т і, й ш л а г о с т р а б о р о т ь б а з а в п л и в н а н а с е л е н н я . В р о с ій с ь к о м у в и з в о л ь н о м у р у с і 0 0 - х р р . п а н у в а л и р а д и к а л и . І д е й н и м в о ж д е м р а д и к а л ь н и х р із н о ч и н ц ів п о ч а т к у 6 0 - х р р . б у в М и к о л а Ч е р н н ш е в с ь к и й ( 1 8 2 8 - 1 8 8 9 ) . В ін р о з р о б и в т е о р ію о б щ и н ­ н о го с о ц іа л із м у - ст в о р ен н я с п р а в е д л и в о г о с у с п іл ь н о г о л а д у н а б а з і с е л я н с ь к о ї о б щ и н и і к о о п е р а т и в н и х м а й с т е р е н ь . Н а ц іо ­ н а л ь н и м п и т а н н я м р із н о ч и н ц і ц і к а в и л и с я м а л о , с п о д і в а ю ч и с ь , щ о в с о ц іа л іс т и ч н о м у с у с п іл ь с т в і з н и к н е н е л и ш е с о ц іа л ь н и й , а і н а ц іо н а л ь н и й г н іт . С т а р и й с у с п і л ь н и й л а д р о с ій с ь к і р а д и к а л и п р а г н у л и з н и щ и ­ т и у х о д і с е л я н с ь к о ї р е в о л ю ц ії , о ч о л е н о ї р із н о ч и н с ь к о ю і н т е л і ­ г е н ц іє ю . З ц і є ю м е т о ю в о і і н о р г а н із у в а л и в 1 8 6 1 р . р е в о л ю ц ій н у о р г а н із а ц ію « З е м л я і п о л я » . Ї ї ч л е н а м и б у л и й у к р а ї н ц і , я к і п о ­ ш и р ю в а л и с е р е л с е л я н Ч е р н іг іп щ и и и і К и їв щ и н и л и с т ів к и з з а к ­ л и к о м д о б у н т у . П ід п о р у ч и к А н д р ій К р а с о в с ь к и й ( 1 8 2 2 - 1 8 6 8 ) н а п и с а в в ід о з в у д о с о л д а т ів Ж и т о м и р с ь к о г о п о л к у , у я к і й з а к л и ­ кав їх н е б у т и в о р о га м и в л а сн о го н а р о д у . У в ій с ь к а х , щ о с т о я л и у П о л ь щ і, А н д р ій П о т е б н я ( 1 8 3 8 - 1 8 6 3 ) с т в о р и в п і д п і л ь н у о ф і ­ ц е р с ь к у о р г а н із а ц ію , я к а с т а л а ф і л і є ю « З е м л і і в о л і * . А л е у с і с п р о б и « З е м л і і вол і® п і д н я т и с е л я н н а п о в с т а н н я н е м а л и у с п і х у . О р г а н із а ц ія б у л а р о з г р о м л е н а , а р і з н о ч и н ц і с т а л и ш у к а т и н о в и х м е т о д ів б о р о т ь б и .

3. «Хлопоманство» К р ім р о с і й с ь к о г о в и з в о л ь н о г о р у х у , с п р я м о в а н о г о н а о н о в ­ л е н н я Р о с ій с ь к о ї д е р ж а в и , У к р а їн а у д р у г ій п о л о в и н і X I X с т . с т а л а а р е н о ю в и з в о л ь н о ї б о р о т ь б и п о л я к ів . З а з н а в ш и п ід час п овстан н я 1 8 3 0 -1 8 3 1 р р . ж о р ст о к о ї п о р а зк и , п ол я к и 197


зби р ал и

сили

н и .

...

II

Г \ !

\

Н ;

для

нового

н<> К ! " І | І І И

Я >. : ;»».•<.:

ни

м асового

»«. - . . .

к.

, с«

;

«

н н н а с е л е н н я П р а в о б е р е ж н о ї У к р а їн и , н е о б і ц я ю ч и : й в і д м о в и *м і і и у к р ш н с ь ю і д е р ж а в н о с т і.

*

Ц я н е п о с т у п л и в іс т ь л ід е р ів п о л ь с ь к о г о в и зв о л ь н о го р у х у ви к л и к ал а р озм еж у в а н н я в с е р е д о в и щ і с а м и х п о л я к ів П р а в о ' 0 Я б е р е ж ж я . Ч а с т и н а м о л о д і зі с п о л ь щ е н и х Я У ч а с у к р а ї н с ь к и х ш л я х е т с ь к и х р о д ів * ■ с т а л а з б л и ж а т и с я з у к р а їн с ь к о ю ін т е л іг е н ­ ц і є ю . Я к і ї х н і у к р а їн с ь к і т о в а р и ш і, в о н и Володим ир Антонович п о ч а л и з з а х о п л е н н я м в и в ч а т и іс т о р і ю лідер «хлопоманіво, який закликав інтеліген­ у к р а їн с ь к о г о н а р о д у , й о г о ф о л ь к л о р і м о в у . цію повернутися облич­ Н а ч о л і ц ь о г о р у х у с т а в с т у д е н т К и їв с ь к о г о чям д о народу і в іро ю та у н і в е р с и т е т у В о л о д и м и р А н т о н о в и ч правдою служити йому. (1 8 3 4 -1 9 0 8 ). П огляди А нтоновича п о д і л я л и і а к т и в н о п ід т р и м у в а л и Т а д е й Р и л ь с ь к и й ( 1 8 4 1 - 1 9 0 2 ) , Б о р и с П о з н а н с ь к и й ( 1 8 4 1 - 1 9 0 6 ) т а ін . Б он и п оч ал и за п ер еч у в а ти п о л ь сь к і т в ер д ж ен н я , щ о , м овляв. П р а в о б е р е ж ж я - ц е ч а с т и н а П о л ь щ і, щ о у к р а їн с ь к и й н а р о д л и ш е в і д г а л у ж е н н я н а р о д у п о л ь с ь к о г о , а й о г о м о в а - д іа л е к т п о л ь с ь к о ї м ови. П ол я к ам н ел егк о бул о з ти м п огоди ти ся і вон и погордливо н а зв а л и т у г р у п у « х л о п о м а н а м и * (х л о п - зн е в а ж л и в а н азв а простої л ю д и н и . — А в т . ) й з в и н у в а ч у в а л и ї ї в з р а д і п о л ь с ь к и х ін т е р е с ів . У в ід п о в ід ь А н т о н б в и ч о п у б л ік у в а в н а с т о р ін к а х ж у р н а л у « О сн о в а * с т а т т ю п і д з а г о л о в к о м « М о я с п о в і д ь » , в я к і й з а к л и к а в ш л я х т и ч ів п о л я к ів , я к і ж и в у т ь в У к р а їн і й х о ч у т ь б у т и ч е с н и м и п е р е д с о б о ю , п о в е р н у т и с я д о у к р а їн с в к о іч » н а р о д у , я к о г о к о л и с ь з р е к л и с я їх н і п р ед к и . «Ін ш и й ш л я х , - п и са в А н то н о в и ч , - ц е зал и ш ати ся за й д а м и -п а р а зи т а м и * . Щ о б п р о д е м о н с т р у в а т и с в о ю є д н іс т ь з н а р о д о м , « х л о п о м а н и » р о з м о в л я л и в и к л ю ч н о у к р а їн с ь к о ю м о в о ю , в б и р а л и с ь в н а ц іо ­ н а л ь н и й о д я г , д о т р и м у в а л и с я н а р о д н и х з в и ч а ї в і о б р я д ів . С п е р ­ ш у в о н и н а д а в а л и п ер ев а гу - е т н о г р а ф іч н ій д ія л ь н о с т і: п ід ч а с с т у д е н т с ь к и х к а н і к у л ч и в ін ш и й в іл ь н и й ч а с м а н д р у в а л и с е л а ­ м и , з б и р а л и н а р о д н і п і с н і , к а з к и , п р и с л і в ’я , з в и ч а ї т а о б р я д и , р о з п о в ід а л и с л у х а ч а м п р о с л а в н е м и н у л е У к р а їн и , п о я с н ю в а л и п ри ч и н и зл и ден н ого становищ а сел я н та говорили про м ож л и ­ в и й в и х ід з н ь о го . П о я в а н а с е л і с т о р о н н іх л ю д е й і н е з в и ч н і р о з м о в и н а с т о р о ж у ­ в а л и п і д о з р і л у д о в с ь о г о н е з р о з у м іл о г о с іл ь с ь к у в л а д у . С т а р о с т и з а т р и м у в а л и « х л о п о м а н ів * і п е р е д а в а л и п о л іц ії д л я д із н а н н я . Ш I I Я Л "Ж ®

198


ІІа п о ч а т к у 1 8 6 1 р . п і д а д м і н і с т р а т и в н о - п о л і ц е й с ь к и м т и с к о м « х л о п о м а н и » з м у ш е н і б у л и п р и п и н и т и х о д ін н я п о с е л а х і п р и є д н а ­ т и с я д о у к р а їн с ь к и х г р у п , я к і д ія л и в м іс т а х .

4. П ольське повстання 1863—1864 рр. і У країна Ц е б у л о чергове п ол ь ськ е в и зв ол ь н е п о в ст а н н я , сп р я м ов ан е п р о т и п а н у в а н н я Р о с ії в П о л ь щ і. В о н о п о ч а л о с я у с іч н і 1 8 6 3 р . П о в с т а н ц і з в е р н у л и с я з а п і д т р и м к о ю д о у к р а ї н ц ів . В с ь о г о н а т е р и т о р ії П р а в о б е р е ж н о ї У к р а їн и д ія л о 2 0 п о в с т а н с ь ­ к и х з а г о н ів . Н а б о ц і п о в с т а л и х п о л я к ів в о ю в а л о п о н а д 5 0 0 у к р а їн ц ів , б іл о р у с ів , р о с ія н . С е р е д н и х в и д іл я л и с я А н д р ій П о т е б н я , А н д р ій К р а с о в с ь к и й т а ін ш і. А л е м а с о в о ї п ід т р и м к и п о л ь с ь к е п о в с т а н н я н е о т р и м а л о . С в о їм и п л а н а м и н а в ід н о в л е н н я н е з а л е ж н о с т і П о л ь щ і в м е ж а х 1 7 7 2 р . і т и м с а м и м в ід м о в о ю У к р а їн і н а в л а с н у д е р ж а в н іс т ь п о л ь с ь к а ш л я х т а в ід ш т о в х н у л а в ід с е б е у к р а їн с ь к у ін т е л іг е н ц ію . Щ о ж д о у к р а їн с ь к о г о с е л я н с т в а , т о в о н о т р а д и ц ій н о н е д о в ір я л о п о л ь с ь к о м у п а н с т в у й н е п іш л о з а н и м . Д о т р а в н я 1 8 6 4 р . Р о с ія з а д о п о м о г о ю А в с т р ії т а П р у с с ії п р и д у ш и л а п о в с т а н н я , а н а д й о г о у ч а с ­ н и к а м и в ч и н и л а р о з п р а в у . З о к р е м а , А н д р ія К р а с о в с ь к о г о з а с у д и л и д о с т р а т и , я к у з а м ін и л и н а 12 р о к ів к а т о р г и .

Висновки та узагальнення П іс л я р е ф о р м и 1 8 6 1 р . н а ц іо н а л ь н а п о л іт и к а р о с ій с ь к о г о ц а р и з м у в У к р а їн і н е з а з н а л а п р и н ц и п о в и х з м і н . Я к і р а н і ш е , і м п е р ія з а п е р е ч у в а л а с а и ф а к т іс н у в а н н я у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у я к о к р е м о ї е т н іч н о ї с п іл ь н о т и . В 5 0 - 6 0 - т і р р . X I X с г . д л я о б г р у н ­ т у в а н н я ц іє ї а б с у р д н о ї ід е ї б у л и в и с у н у т і д о д а т к о в і « а р ­ г у м е н т и » . Р е а к ц ій н и й р о с ій с ь к и й ж у р н я п іг т К я т к о в , р о з в и в а ю ч и д у м к и м о с к о в с ь к о г о іс т о р и к а П о г о д ін а , з а я в и в , щ о « н і я к о ї о к р е м о ї у к р а ї н с ь к о ї м о в и н е б у л о , н е м а є і н е м о ж е б у т и * . Ц я ід е я б у л а с п р о с т о в а н а н е л и ш е у к р а їн с ь к и м и іс т о р и к а м и і ф іл о л о г а м и , а й о б 'є к т и в н и м и р о с ій с ь к и м и в ч е н и м и . А л е о ф іц і й н а Р о с і я п р о д о в ­ ж у в а л а с т в е р д ж у в а т и : «Н е б у л о , н е м а є і н е м о ж е б у т и * . У к р а їн ц і з о б у р е н н я м с п р и й м а л и п о л іт и к у з р о с і й щ е н н я . Ц я ї х н я с п р а в е д л и в а р е а к ц і я ж и в и л а у к р а ї н с ь к и й н а ц іо н а л ь н и й р у х , п ід в о д и л а п і д н ь о г о ш и р о к у е т н іч н у б а з у . А л е с о ц і а л ь н о - е к о н о м іч н и м і п о л і т и ч н и м л а д о м Р о с і й с ь к о ї ім п е р ії б у л и н е з а д о в о л е н і н е л и ш е у к р а ї н ц і . П р и ч и н д л я н е з а д о в о ­ л е н н я б у л о н е м а л о й у п р е д с т а в н и к ів п а н у ю ч о ї н а ц і ї - р о с ія н , а т а к о ж у п о л я к ів т а ін ш и х п р и г н о б л е н и х н а р о д і в Р о с і ї . Я к і у п е р ш ій п о л о в и н і X I X с т ., с з о с м а й б у т н є в о н и у я в л я л и п о - р із н о м у . В р о с ій с ь к о м у в и з в о л ь н о м у р у с і п а н у в а л и р а д и к а л и . В о н и н а м а г а л и с я п о ш и р и т и св о ю д ія л ь н іс т ь н а в с ю ім п е р ію , у т .ч . 199


н а У к р а ї н у , я к у в о н и у с в о ї й б і л ь ш о с т і с п р и й м а л и я к о к р а їн у Р о с и , а н е я к к р а ї н у , н а с е л е н у в і д м і н н и м в і д р о с ія н н а р о д о м . Н а ц іо н а л ь н и м п и т а н н я м в о н и н е ц і к а в и л и с я , в в а ж а ю ч и , щ о у в іл ь н ій Р о с і ї в с і б у д у т ь з а д о в о л е н і с в о їм ж и т т я м . Щ о ж с т о с у є т ь с я п о л ь с ь к о ї м е н ш и н и в У к р а їн і , т о в о н а , як і р а н і ш е , п р а г н у л а д о в ід н о в л е н н я Р е ч і П о с п о л и т о ї, а У к р а їн с ь и 0 ,' Д е р ж а в и н а м а й б у т н ій к а р т і Є в р о п и н р б п ч и л а . Т о м у , к о л и у 1 8 6 3 1 8 6 4 р р . сп а л а х п у л о н о в е п ол ь сь к е п ов стан н я , м асової п ід т р и м к и у к р а ї н ц ів н о н о н е о т р и м а л о . Н а п е р е д о д н і п о в с т а н н я в і д б у л и с я п о д і ї , я к і з а с в ід ч и л и р о з к о л п о л ь с ь к о ї с п іл ь н о т и в У к р а їн і. Ч а с т и н а м о л о д і з і с п о л ь щ е н и х у с е р е д н і в ік и у к р а їн с ь к и х ш л я х е т с ь к и х р о д ів з а я в и л а п р о с в ій р о зр и в :» а н т и у к р а ї н с ь к и м п о л ь с ь к и м с е р е д о в и щ е м і п р о п е р е х і д п а б ік у к р а ї н ц ів . В іс т о р і ю в о н и в в ій ш л и я к « х л о п о м а н и » . П о р а з к а п о л я к і в у 1 8 6 3 - 1 8 6 4 р р . і в і д х ід в ід н и х « х л о п о м а н ів » і с т о т н о о с л а б и л и п о л ь с ь к і п о з и ц і ї н а Н а д д н іп р я н щ и н і . Н а с е р й о з ­ н и й о п ір Р о с ії в о н и в ж е н е б у л и з д а т н і. У т о й ж е ч а с м о ж л и в о с т і у к р а їн с ь к о г о в и з в о л ь н о г о р у х у , з а я к и м с т о я л а в е л и ч е з н а б іл ь ш іс т ь н а с е л е н н я У к р а їн и , з р о с т а л и .

П еревірте себе 1. Я к и й з м і с т в и в к л а д а є т е у т е р м і н « з р о с і й щ е н н я » ? Чи м а л о .м іс ц е з р о с і й щ е н н я У к р а ї н и в д р у г і й п о л о в и н і X I X ст.? 2. О х а р а к т е р и з у й т е с у т ь т е о р ії П о го д ін а і д о в е д іт ь її н есп ро­ м о ж н іс т ь . 3 . У чом у п о л я га л и за е д а н н я р о сій сь к о го , польського і ук р а їн сь к о го в и з в о л ь н и х р у х і в в У к р а їн і? Ч о м у ці з а в д а н н я н е збігалися? 4. Чим п о я с н ю є т ь с я п ер ев а ж а н н я р а д и к а л ів у р о сій сь к о м и ви з во л ь ч о м у р у с і? " * 5 . Х т о т а к і «хлопом ани» і я к і причини в и к л и к а л и їх появу? Н а з в і т ь н а и в і д о м і и . и х «х л о п о м а н і в ». в . Я к и й в п л и в на сусп іл ь н о -п о л іт и ч н е ж и т т я У к р а їн и м ппо п о л ь с ь к е п о в с т а н н я 1 8 6 3 - 1 8 6 4 р р .? Ч о м у ц е п о в с т а н н я н е з у с т - ' р іл о м а со во ї п ід т р и м к и у к р а їн с ь к о го населення?

Д окументи т а м атеріали 1. З в ід о з в и А н д р ія К р а с о в с ь к о г о д о с о л д а т ів Ж и т о м и р с ь к о г о п о л к у 16 ч е р в н я 1862 р. Ж и т о м и р ц і! П о л к Ваш по-молодецьни бився в у с іх кам паніях, а л е ще ж о д н о го разу не підійм ав р у к у на с в о їх , не відзначався в в ій сько ви х д ія х проти беззб ройних селян, с в о їх ж е ро сіян . Д ля дього тепер і виводять вас з Києва раніш е строку. З р о з у м ій т е ж , д р у з і м о ї, щ о р о с ій с ь к и й с о л д а т - захи сн и к с в о є ї бать­ к ів щ и н и , а не пе с на л а н ц ю гу, я к о го с п у с к а ю т ь б е з р о з б о р у на з в ір ів і на л ю д и н у...

200


Тепер ж е наказую ть Вам бути не друзями, не рятівниками, а к а та м и того народу, д о якого Ви самі належите, серед яко го знаходяться Ваші батьки і б ра ти, сестри і матері. Вам накаж уть сікти і розстрілювати їх Ваші начальники в угоду тим чиновникам і поміщ икам, які так грабую ть і р т п р ю ю т ь н р іц а г н о г о м у ж и к а і Ви б у л а т е прислужувати тим людям, яки> і сам і терпіти не можете? Де ж тут правда?.. Не п іїи о д н о м у, д в о м , трьом проти с в о їх за наказом командира — складно; небагатьох л егко покарають, а не піти в с ім — д уж е л е гк о — у с іх і покарати не посміють. Наказ сі<ти своїх і стріля­ ти по них з а те, щ о в о н и хочуть З е м л і і В о л і, хай це і с а м о го царя н а к а з , все ж в ін н а ка з проклятий. Виконувати й о го ні в якому випадку не А . Красоеський з дружиною, сл ід . За це і Б о г покарає і с е о ї б л и з ь к і л ю д и проклянуть. ...П оведуть В ас - ід іт ь ; але пам ’ятайте: д о н а р о д у і пальцем не торкайся! К ров й о го (го во р и ть с л о в о Боже) впаде на В ас і на діте й В а ш и х. А м ін ь. Джерело: Суспільно-політичний рух на Україні в 1855— 1862 рр. К., 1963. - Т.1. - С . 265-267.

Зап и тан н я і завдання 1. В і д о з в а н а п и с а н а у к р а ї н ц е м А н д р і є м К р а с о в с ь к и м у с т о л и ц і У країн и К и єві і адресована у країн цям -солд ат ам Ж и т о м и р сь к о ­ г о п о л к у . В р а х о в у ю ч и ие, д а й т е в і д п о в і д ь н а з а п и т а н н я : а ) чом у у відо зві н е л а є н а в іт ь з г а д к и про У к р а їн у , а п о відно • и іен н ю д о с о л д а т ів і с е л я н , з а п о х о д ж е н н я м і м о во ю у к р а їн ц ів , вж и ва єт ь с я т ер м ін «ро сія н и » ? * б ) чому, на ваш п о ггя д , с к л а л а с я т а к а с и т у а ц ія , к о л и ст а л о м о ж л и в и м у к р а ї н ц е в і з в е р т а т и с я д о у к р а ї н ц і в я к д о «російсь к и х с о л д а т і в » і н а з и в а т и у к р а ї н с ь к и х с е л я н «р осія іи ім и »?

2. З « Г р а м о ти с іл ь с ь к о м у н а р о д о в і» , яка пош ирю валась п ол ьсь ки м и повстанцям и с е р е д с е л я н П р а в о б е р е ж н о ї У к р а їн и . 1863 р. Разом з П о льщ ею і Л итвою п ід н явш и сь... щ о б з д о б ути в іч н у с в о б о д у і щ асливу д о л ю ц іл о ї н а ш о ї к р а їн и , з а я в л я єм о п е р е д Б о го м , ц іл и м с в іто м і народом , щ о ін ш о го щастя не ж а д а єм о дл я д о р о г о ї на ш о ї к р а їн и і не виш у­ куєм о н ід е більш е, я к тільки е волі, с в о б о д і, р ів н о с т і і щ асті в сіх м ирян, я ко ї б в они в ір и й с т а н у не б у л и ... А ж а д а ю ч и н а й б іл ь ш е щ а с т я с іл ь с ь к о м у л ю д ов і на в іч н і часи, постановляємо: а ) с іл ь с ь к и й л ю д в се л а х і х у т о р а х п а н с ь к и х і к а з е н н и х , о д н о в ір ц і, чиновники і та к д а л і в ід сьо го д н і в іл ь н і, с в о б о д н і і р івн і в правах з інш ими обивателям и кра їни ... б) м о ж уть і мають право переходити з м ісця »-.а м ісце д о впод оби і н іх то їм в тому переш код ж ати не буде.

201


в) м о ж у ть і м аю ть право вчити сь в уся ки х ш ко ла х і б ути в крайовій службі н а р ів н і з інш им и о б и в а те /я м и кра їни ... г) ра зом з ін ш и м и мають право о б и р а ти з -п о м іж себе в иб о рн и х д о судів, ра д і ур я д ів с іл ь с ь к и х , по віто ви х... зе м ськи х і на й ви щ и х народних. Д) Оудуть судитись І правитись нарівні з іншими тільки своїми судами і властями е) о р н і зем лі, с ін о ж а ті і сад иб и панські і казе нн і, щ о їх за чи нш а б о за в ід р о б іт к и чи на в икуп д е р ж а л и се л я н и , б у д у т ь в ід с ь о го д н і на вічні часи ол асм .с.ю к о ж н о г о ха зя їн а о е з ж о д н о ї за ни х плати... Д ід ичі за ці їх н і землі матимуть плату з н а р о д н о ю ска р б у... ж ) п р о н а д іл зем ле ю се л ян ськи х л ю д ей , які д о с і ї ї не м али, постановить в сл у ш н и и час на и ви щ а кра й ова Рада... - й) сіл ьсь ко м у л ю д о в і, на да ю чи вищ евиклад ені права, вол ьн ості, о б и в а ­ тельські р ів н о с т і в с іх перед к о ж н и м із зе м сь ко ї власності, ручаєм ося і вічно о о іц я єм о с в о б о д у прав, віри, я ко ї хто п р и д е р ж ується , і уж и ван ня с в о є ї мови в ш ко л а х, суда х і ін ш и х зем ських ро зпр авах...

Джерело: Х р е с т о м а т ія з К., 1996. - С. 160-161.

і с т о р і ї У к р а ї н и . П о с і б н и к д п я в ч и т е л ів . -

З ап и т ан н я / . Я к і п р и ч и н и п ольського п о в с т а н н я 1 8 6 3 - 1 8 6 4 р р .? Я к и м ет и с т а в и л и п ер ед собою його у ч а сн и к и ? 2 . Ч о м у , н е з в а ж а ю ч и на о б і ц я н к и п о л я к і в у к р а ї н ц я м , п о д і б н і в и к ­ л а д е н и м у н а вед ен ії; « Г р а м о т і» , о с т а н н і в с е ж н е п ід т р и м а л и п о вс т а н ц ів ?

З а п а м 'я т а й т е дати 1861 - створен н я російської р евол ю ц ій н ої о р г а н іза ц ії «Зем л я і в о л я .. П оч аток 6 0 -х рр. X I X ст. - д ія л ьн ість «хл опом анів». 1 8 6 3 —1 8 6 4 - польське антіїросійське повстання.

Словник терм інів Г іп о т еза - о б г р у н т о в а н е п р и п у щ ен н я , в и су н у те д л я п о я сн ен н я певного я в и щ а або за к о н о м ір н о го з в ’я зк у м іж с у к у п н іс т ю я в и щ . О собливістю г іп о т е з и є т е , щ о вона з а в ж д и м а є п е в н и й с т у п ін ь ім о в ір н о ст і й не за в ж д и в ід п о в ід а є д ій сн о с т і. Р а д и к а л ізм -1 ) застосування к о р ін н и х , р іш у ч и х д ій і за х о д ів при р озв 'я зан­ ні я к и хо сь питань; 2 ) політична т е ч ія , яка виникла в X IX ст. Ї ї прихиль­ н и к и ви м агал и ріш уч ого п р ов ед ен н я д ем о к р а т и ч н и х р еф о р м . Д л я їх зд ій сн ен н я вони готові б у л и вдатися д о си л и у боротьбі з владою. Р ізн оч и н ц і - .л ю д и р ізн о г о ч и н у і звання» - м іж станова категорія населення Р осій сь к ої ім п ер ії к інця X V III - X IX с т ., в и х ід ц і к у п ц і в , м іщ а н , д у х о ­ венства. сел ян ства, др ібн ого чиновництва та ін . В основном у займалися р озум овою працею . Серед н и х бул о багато противників сам одерж авства. Ш о в ін ізм (в ід ф р ан ц . с Ь а и іч п із т е , в ід п р ізви щ а сол дата наполеонівської а р м ії Ш ов ен а, зап ек лого п р и х и л ь н и к а за га р б н и ц ь к о ї політики Н апо­ л е о н е ) - проповідь н ац іо н а л ь н о ї ви к л ю ч н о сті, панування о д н іє ї н ац ії н а д інш им и.


§ 31. У кр аїн ськи й н а ц іо н ал ь н о -в и зв о л ьн и й рух н а п р и к ін ц і 5 0-х - н а п о ч а т к у 6 0 -х рр. X IX ст. З г а д а й т е : І. К о л и і з а я к и х о б с т а в и н п о ч а л о с я у к р а ї н ­ с ь к е н а ц іо н а л ь н е від р о д ж е н н я ? 2. Щ о т а к е у к р а їн с ь к а н а ц і о н а л ь н а ід е я ? З . Я к и й в к л а д в у к р а ї н с ь к и й н а ц і о н а л ь ­ ний р у х б у л о зроблен о К и р и л о -М е ф о д іївс ь к и м б р а т ст во м ? 4. П р і з в и щ а я к и х д і я ч і в у к р а ї н с ь к о г о в и з в о л ь н о г о р у х у п ерш ої п олови ни X I X с т .в и п а м 'я т а єт е? П і с л я п е р е р в и , в и к л и к а н о ї р о з г р о м о м К и р и л о - М е ф о д і їв ­ с ь к о г о б р а т с т в а , у к р а їн с ь к и й в и з в о л ь н и й р у х н а п р и к ін ц і 5 0 -х - н а п очатк у 6 0 -х рр. в сту п и в у н ов и й етап свого р о з в и т к у . Й о г о о ч о л и л а у к р а їн с ь к а н а ц і о н а л ь н а і н т е л і ­ г е н ц і я , щ о з н о в у с т а л а н а з а х и с т н а ц і о н а л ь н о ї г ід н о с т і у к р а їн с ь к о г о н а р о д у .

1. Новий етап українського визвольного руху У п о р ів н я н н і з р о с ій с ь к и м і п о л ь с ь к и м в и з в о л ь н и м и р у х а м и , д о с т а т н ь о з р іл и м и і н а д зв и ч а й н о р а д и к а л ь н и м и , у к р а їн с ь к и й р у х в 6 0 - 9 0 - х р р . X IX с т . в зе щ е п е р е б у в а в у с т а д ії с т а н о в л е н н я . В ін д о в г о н е м і г о г о в т а т и с я в ід р о з г р о м у К и р и л о - М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т с т в а і д о с и т ь п о в іл ь н о з б и р а в с в о ї х п р и б і ч н и к ів . Н а с т іл ь к и д о в г о і т а к п о в іл ь н о , щ о б а г а т о м о л о д и х і н е т е р п л я ч и х у к р а ї н ц ів у п о ш у к а х ш л я х ів п о к р а щ е н н я ж и т т я с в о г о н а р о д у о п и н и л и с я у с к л а д і р о с ій с ь к и х і п о л ь с ь к и х о п о з и ц ій н и х г р у п . А л е , в ід с т а ю ч и в ід п о л ь с ь к о г о і р о с ій с ь к о г о в и з в о л ь н и х р у х і в , у к р а їн с ь к и й р у х н е б у в н и м и п о г л и н у т и й . Х о ч а і п о в іл ь н о , з з у п и н к а м и і в і д с т у п а м и , в і н п р о с у в а в с я в п е р е д , о р іє н т у ю ч и с ь н а ін т е р е с и у к р а їн с ь к о г о н а р о д у . З а г а л ь н и й с т а н у к р а ї н с ь к о г о в и з ­ в о л ь н о г о р у х у б у в т а к и й , щ о у д р у г ій п о л о в и н і X I X с т . в ін щ е н е б у в г о т о в и й с т а в и т и п и т а н н я п р о в ід р о д ж е н н я д е р ж а в н о с т і. С тар а к о з а ц ь к о - с т а р ш и н с ь к а еш іта б у л а в т р а ч е н а , н о в а , р із н о ч и н н а , в у м о в а х н а ц іо н а л ь н о г о г н іт у ф о р м у в а л а с я п о в іл ь н о . С е л я н с т в о н е з д а т н е б у л о в ід г у к н у т и с я н а з а к л и к и д о н а ц іо н а л ь н о г о в и з в о л е н н я . У к р а їн с ь к і і з а р у б і ж н і іс т о р и к и в в а ж а ю т ь , щ о у д р у г і й п о л о в и н і X I X с т . у к р а їн с ь к и й р у х п е р е б у в а в у т а к з в а н ій « к у л ь т у р н и ц ь к ій ф а з і* . У ц і р о к и г о л о в н и м з а в д а н н я м б у л а к у л ь т у р н о - о с в іт н я р о б о т а , ф о р м у в а н н я н а ц іо н а л ь н о ї с в і д о м о с т і , а н е б е з п о с е р е д н я п о л іт и ч н а б о р о т ь б а з а в ід р о д ж е н н я д е р ж а в н о с т і . 203


204

Карта

10. Громади

60-90-х

рр. XIX сг.


2. Виникнення громад та їх н я культурно-освітня діяльність наприкінці «50-х — на початку 60-х рр. О р г а н із а ц ій н о ю ф о р м о ю у к р а їн с ь к о г о н а ц іо н а л ь н о -в и з в о л ь н о г о р у х у у 6 0 - 9 0 - т і р р . X IX с т . б у л и н а п ів л е г а л ь н і н е п а р т ій н і о б 'є д н а н н я , я к і о д е р ж а л и н а з в у г р о м а д . П е р ш а т а к а г р о м а д а у 1 8 5 9 р . в и н и к л а у П е т е р б у р з і. У с т о л и ц і ім п е р ії м еш к а л о ч и м а л о у к р а ї н ц ів , п а я к и х с п р а в л я л и в е л и к и й в и л и в п а т р іо т и ч н о н а л а ш т о в а н і у к р а їн с ь к і п и с ь м е н н и к и і г р о м а д с ь к і д ія ч і . П о м іт н о п о ж в а в и л о с я д у х о в н е ж и т т я у к р а їн с ь к о ї г р о м а д и П е т е р б у р г а п іс л я п р и їз д у д о н ь о г о к о л и ш н іх ч л е н ів К и р и л о М е ф о д ії в с ь к о г о т о в а р и с т в а В а с и л я Б іл о зер сь к о г о , М и к о л и К о ст о м а р о в а і, о с о б л и ­ ОСНОВА в о , Т а р а с а Ш е в ч е н к а . З н а ч н и м у с п іх о м • ■■■• - . т і . і г р о м а д и с т а л о с т в о р е н н я л іт е р а т у р н о -н а у к о ­ в о г о щ о м іс я ч н и к а - п е р ш о г о у к р а їн с ь к о г о В Ь С ІН ІІС Ь ж у р н а л у « О с н о в а » , я к и й іс н у в а в п р о т я г о м 2 2 - х м іс я ц ів у 1 8 6 1 - 1 8 6 2 р р ., в и х о д и в 1*1 у к р а їн с ь к о ю т а ч а с т к о в о р о с ій с ь к о ю м о в а м и . І М іГ І В и д а в ц я м и ж у р н а л у б у л и Б іл о з е р с ь к и й . К у л і ш і К о с т о м а р о в . В « О с н о в і* д р у к у ­ в а л и ся х у д о ж н і т в о р и , п р а ц і з іс т о р ії, н а р о ­ д о з н а в с т в а . В ж у р н а л і в п е р ш е п о б а ч и л и с в іт б а г а т о т в о р ів Т а р а с а Ш е в ч е н к а , М а р к а В о в ч к а , Л е о н і д а Г л іб о в а , С т е п а н а Р у д а н с ь Перший український к о г о , н а у к о в і д о с л ід ж е н н я М и к о л и К о с т о м а ­ журнал «О снова* став пом ітною віхою рова, М ихайла М ак си м ови ча, П етр а Є ф ив розвитку українського м е н к а т а ін ш и х в ч е н и х . Ч е р е з н и х ч и т а ч і національно-визвольного п р и л у ч а л и с я д о у к р а їн с ь к о ї к у л ь т у р и , руху. Навколо нього м и н ул ого свого н ар оду і ф ор м увал и ся як об’єднувалися діячі п а т р іо т и с в о є ї Б а т ь к ів щ и н и . гром адівського руху Х о ч а ж у р н а л і н е т о р к а в с я п о л іт и ч н и х в столиці п и та н ь , зо сер ед и в ш и > вагу на за х и с т і Російської імперії. у к р а їн с ь к о ї м о в и , л іт е р а т у р и , п р а в і н а р о д у н а з д о б у т т я о с в іт и р ід н о ю м о в о ю , в и д а н н і н а в ч а л ь н о ї й н а у к о в о п о п у л я р н о ї л іт е р а т у р и , о д н а к і т а к а й о г о с у т о к у л ь т у р н и ц ь к а с п р я ­ м о в а н іс т ь н е в л а ш т о в у в а л а я к о ф і ц і й н у в л а д у , т а к і б а г а т ь о х ш о в ін іс т ів з ч и с л а р о с ій с ь к о ї і н т е л і г е н ц і ї . Ч а с т к о в о ч е р е з ф ін а н ­ с о в і т р у д н о щ і , а л е з н а ч н о ю м ір о ю й ч е р е з п е р е с л ід у в а н н я ц е н з у ­ р и т а п о л і ц і ї « О с н о в а * п р и п и н и л а іс н у в а н н я . Ц е н т р о м г р о м а д ів с ь к о г о р у х у б е з п о с е р е д н ь о в У к р а їн і с т а в К и їв . Н а в е с н і 1 8 6 0 р . с т у д е н т и і в и к л а д а ч і К и їв с ь к о г о у н і в е р с и ­ т е т у т а п р е д с т а в н и к и м іс ц е в о ї ін т е л іг е н ц ії с т в о р и л и У к р а їн с ь к у г р о м а д у , я к а с т а в и л а с о б і з а м е т у п о в н іс т ю в і д д а т и с я п р а ц і н а п ін і м іи ч і і

205


б л а г о р ід н о г о н а р о д у . О ч о л и в г р о м а д ів ц ів В о л о д и м и р А н т о н о в и ч . Н е в д о в з і к іл ь к іс т ь ч л е н ів г р о м а д и с я г н у л а 2 0 0 о с іб . Н а т а є м н ій с х о д ц і г р у п а г р о м а д ів ц ів з а т в е р д и л а п р о г р а м н і п о л о ­ ж е н н я . С е р е д н и х т а к і: у к р а їн с ь к и й н а р о д є о к р е м о ю н а ц іє ю , к о ж е н с в ід о м и й у к р а їн е ц ь п о в и н е н в ід д а в а т и в с і с в о ї с и л и д л я р о зв и т к у с а м о с в і д о м о с т і н а р о д у , д о в с іх б р а т ів - с л о в ’я н у к р а їн е ц ь п о в и н е н с т а в и т и с ь д р у ж н ь о й д о п о м а г а т и їм у б о р о т ь б і з г н о б и т е л я м и . У с л ід з а к и їв с ь к о ю г р о м а д и о р г а н із у в а л и с я в Ч е р н іг о в і, В ін н и ц і, К а т е р и н о с л а в і, О д е с і, П о л т а в і, Х а р к о в і, а т а к о ж у М о с к в і та К а т е р и н о д а р і н а К у б а н і. О д н и м і з г о л о в н и х н а п р я м ів їх н ь о ї Д ія л ь н о с т і б у л а о р г а н і з а ц і я н е д і л ь н и х ш к іл д л я д о р о с л о г о н а с е л е п НЯ1« * оРШ а В і> о сі^ с ь к ій ‘м п е Р ‘ї н е д іл ь н а ш к о л а б у л а з а п о ч а т к о в а н а в 1 8 о 9 р . у К и є в і. Ц я ш к о л а д а л а з м о г у у к р а їн с ь к и м п а т р іо т а м з а й н я т и с я о р г а н із а ц іє ю о с в іт и н а р о д у р ід н о ю м о в о ю . Т а р а с Ш е в ч е н ­ к о і П а н т е л е й м о н К у л іш п и с а л и у к р а ї н с ь к і п ід р у ч н и к и , М и к о л а К о с т о м а р о в з а п о ч а т к у в а в к а м п а н ію з б и р а н н я к о ш т ів д л я д р у к у в а н ­ н я н а в ч а л ь н о ї л іт е р а т у р и , а г р о м а д и з а р а х у н о к с в о ї х ч л е н ів п о с т а ­ ч а л и в ч и т е л ів д л я н е д іл ь н и х ш к іл . О к р ім н е д і л ь н и х , ч .г е н и г р о м а д в ід к р и в а л и й щ о д е н н і ш к о л и , п р а ц ю в а л и у н и х в ч и т е л я м и , о р г а н із о в у в а л и п у б л іч н і л е к ц і ї т а б і б л і о т е к и , в и с т у п а л и ін іц і а т о р а м и с т в о р е н н я г і м н а з і й , ш к іл д л я п ід г о т о в к и н а р о д н и х в ч и т е л ів т о щ о . Г р о м а д ів ц і п о ш и р ю в а л и с е р е д н а с е л е н н я т в о р и Т а р а с а Ш е в ч е н к а , М а р к а В о в ч к а т а ін ш и х п и с ь м е н н и к ів , о р г а н із о в у в а л и п ід г о т о в к у і в и д а н н я п о п у л я р н и х к н и ж е ч о к . Ч е р н іг ів с ь к а г р о м а д а , к р ім т р а д и ц і й н о ї д ія л ь н о с т і , з а п о ч а т к у в а л а в и д а н н я щ о т и ж н е в и к а « Ч е р н іг ів с ь к и й л и с т о к * . Й о г о л іт е р а т у р н а ч а с т и н а в и х о д и л а у к р а ї н с ь к о ю м о в о ю . В и д а в ц е м і р е д а к т о р о м г а з е т и б у в в ід о м и й б а й к а р Л е о н і д Г л іб о в ( 1 8 2 7 - 1 8 9 3 ) .

3. В алуевський ц и ркуляр 1863 р. А к т и в із а ц ія к у л ь т у р н о -п р о с в іт н и ц ь к о г о р у х у у к р а їн с ь к и х г р о м а д в и к л и к а л а с е р й о о и у т р и в о г у с с р с д м іс ц е в и х р е а к ц іо н е р ів і у р я д о в и х к і л . Б у л о о р г а н із о в а н о ц ь к у в а н н я у к р а їн с ь к о г о р у х у з б о к у о ф і ц і й н о ї п р е с и , р о з г р о м л е н о П о л т а в с ь к у і Ч е р н іг ів с ь к у г р о м а д и , п р о в е д е н о а р е ш т и у К и є в і т а Х а р к о в і, п р и п и н е н о в и д а н н я • Ч е р н іг ів с ь к о г о л и с т к а * т а з а к р и т о у с і н е д і л ь н і ш к о л и . О к р е м і у к р а їн с ь к і ін т е л іг е н т и з ч и с л а а р е ш т о в а н и х , т а к і я к П а в л о Ч у б и н сь к и й ( 1 8 3 9 - 1 8 8 4 ) т а О л е к с а н д р К о н и с ь к и й ( 1 8 3 6 - 1 9 0 0 ) , п іс л я с у д у і с л ід с т в а б у д и з а с л а н і у п ів н іч н і г у б е р н ії Р о с ії . Щ о б с п р о с т у в а т и з в и н у в а ч е н н я р е а к ц і ї в р е в о л ю ц ій н ій д ія л ь ­ н о с т і, г р о м а д ів ц і в л и с т о п а д і 1 8 6 2 р . о п у б л ік у в а л и в п р е с і л и с т а ( « В і д з и в з К и є в а » ) , я к и й п ід п и с а в 2 1 в ід о м и й г р о м а д ів с ь к и й д ія ч . А в т о р и л и с т а с х в а л ю в а л и р е ф о р м у 1 8 6 1 р . і в і д п о в і д н і у р я д о в і д ії , з а я в л я л и п р о л о я л ь н іс т ь д о в л а д и . Н е з в а ж а ю ч и н а т а к і з а п е в н е н н я , у т и с к и і п е р е с л ід у в а н н я г р о м а д н е п р и п и н и л и с я . П о с и л и л и с я 200


н а п а д к и , п о с и п а л и с я д о н о с и ц а р ю р е а к ц ій н о г о д у х о в е н с т в а і чиновництва. Ц і дон оси , я к і були виявом вел и к одер ж авн ого п си х о зу , схвал ь ­ н о з у с т р іч а л и с я о ф іц і й н и м и к о л а м и , р у п о р о м я к и х с т а в м ін іс т р в н у т р іш н іх с п р а в П е т р о Е а л у є в . Й о г о о с о б л и в о т у р б у в а л о п о ш и ­ р е н н я г р о м а д ів ц я м и п о п у л я р н и х к н и ж о к у к р а їн с ь к о ю м о в о ю с е ррд с е п я н . 2 0 ч ер в н я 1 8 6 3 р . т а є м н и м ц и р к у л я р о м В а л у є в п р о г о ­ л оси в , щ о ок р ем ої «м алоруськ ої м ови н е б у л о , н ем ає й бути не м о ж е * . Ц и р к у л я р о м п р и з у п и н я л о с я д р у к у в а н н я у к р а їн с ь к о ю м о ­ в о ю ш к іл ь н и х і р е л іг ій н и х в и д а н ь . З а б о р о н а н е п о ш и р ю в а л а с ь п а х у д о ж н ю л іт е р а т у р у . Т а к е з а с т е р е ж е н н я щ о д о з а б о р о н и в и ­ д а н ь л и ш е п е в н о г о х а р а к т е р у б у л о н е в и п а д к о в и м . Р о с ій с ь к и й у р я д н е т у р б у в а л о т е , щ о в у з ь к е к о л о і н т е л іг е н т ів п и с а л о і в и д а ­ в а л о т в о р и у к р а їн с ь к о ю м о в о ю . Й о г о н а м ір о м б у л о н е д о п у с т и т и п о ш и р е н н я ц и х в и д а н ь с е р е д п р о с т о г о л ю д у . Ш к іл ь н і т а р е л і г і й н і к н и ж к и п р и з н а ч а л и с я с а м е д л я ц и х ц іл е й . В а л у є в с ь к и й ц и р к у ­ л я р б ув с п р я м о в а н и й н а т е , а б и п е р е ш к о д и т и у к р а їн с ь к о м у р у ­ х о в і п е р е т в о р и т и с я з з а н я т т я н е в е л и к о г о ч и с л а ін т е л е к т у а л ів н а м асове явищ е. Р о с ій с ь к і ч и н о в н и к и в п р о в а д ж у в а л и В а л у є в с ь к и й ц и р к у л я р з о с о б л и в и м е н т у з іа з м о м . С т а р а н н я м и ц а р с ь к о ї ц е н з у р и у к р а їн ­ с ь к а л іт е р а т у р а п р а к т и ч н о п е р е с т а л а і с н у в а т и в м е ж а х Р о с і й с ь ­ к о ї ім п е р ії . П іс л я г о р е з в іс н о г о ц и р к у л я р а у р о з в и т к у н а ц і о н а л ь ­ н о г о в ід р о д ж е н н я п о ч а л а с я п е р е р в а , я к а т р и в а л а п о н а д 1 0 р о к ів .

В исновки т а узагальнен ні! С у с п іл ь н о - п о л іт и ч н е ж и т т я Н а д д н іп р я н с ь к о ї У к р а їн и у д р у г ій п ол ов и н і X IX с т . ха р а к тер и зу в а л о ся ск л а д н и м п ер еп л етен н я м у к р а ї н с ь к о г о , р о с ій с ь к о г о і п о л ь с ь к о г о в и з в о л ь н о г о р у х і в . Р о ­ с ій с ь к и й і п о л ь с ь к и й р у х и б у л и з н а ч н о з р і л і ш и м и , н і ж у к р а ї н с ь ­ к и й . В о н и в ід к р и т о с т а в и л и п и т а н н я п р о з м і н у с о ц і а л ь н о - е к о н о ­ м іч н о г о і п о л іт и ч н о г о л а д у в Р о с і ї ( р о с і й с ь к и й р у х ) , ч и в і д н о в ­ л е н н я н е з а л е ж н о с т і П о л ь сь к о ї д е р ж а в и (п о л ь с ь к и й р у х ). У к р а їн ц і т а к и х з а в д а н ь п е р е д с о б о ю н а н а й б л и ж ч и й ч а с с т а ­ в и т и н е м о г л и . Н а ц іо н а л ь н о - в и з в о л ь н и й р у х у к р а ї н ц ів п е р е ж и ­ вав у д р у г ій п о л о в и н і X I X с т . п е р і о д с т а н о в л е н н я . Н о в а у к р а ї н ­ с ь к а е л іт а - н а ц іо н а л ь н а ін т е л іг е н ц ія - ф о р м у в а л а с я в н е с п р и я т ­ л и в и х у м о в а х з р о с ій щ е н н я і н а ц іо н а л ь н о г о г н іт у д у ж е п о в іл ь н о . П іс л я р о з г р о м у К и р и л о -М е ф о д іїв с ь к о г о б р а т с т в а в о н а в з я л а к у р с н а к у л ь т у р н и ц ь к у д ія л ь н іс т ь , н а п р о б у д ж е н н я в у к р а ї н ц ів н а ц і о ­ н а л ь н о ї с в ід о м о с т і, а н е на п о л іт и ч н у б о р о т ь б у з а в ід р о д ж е н н я у к р а їн с ь к о ї д е р ж а в н о с т і. О р г а н іза ц ій н о ю ф о р м о ю у к р а їн с ь к о г о р у х у в 6 0 - 9 0 - х р р . X I X ст. б у л и н а п ів л е г а л ь н і о б 'є д н а н н я і н т е л і г е н ц і ї , я к і у в і й ш л и в іс т о р ію я к г р о м а д и . Г р о м а д и з о с е р е д и л и с в о ї з у с и л л я н а в и д а в н и ч ій 207


с п р а в і, о р г а н і з а ц і ї н е д іл ь н и х ш к іл д л я д о р о с л о г о н а с е л е н н я , де в и к л а д а н н я в е л о с я у к р а їн с ь к о ю м о в о ю . Б о н н в и с т у п а л и п р о т и н а ц іо н а л ь н и х у т и с к ів і с о ц іа л ь н и х о б м е ж е н ь в о с в іт і, о р г а н із о в у в а ­ л и п у б л іч н і л е к ц і ї, б іб л іо т е к и , п о ш и р ю в а л и с е р е д н а с е л е н н я тв о р и Т а р а с а Ш е в ч е н к а т а ін ш и х у к р а їн с ь к и х п и с ь м е н н и к ів . П о л іт и ч н о ї б о р о т ь б и в о н и у н и к а л и , н е о д н о р а з о в о з а я в л я л и , щ о ї х д ія л ь н іс т ь не п е р е с л ід у є п о л іт и ч н и х ц іл е й . А л е у ц а р с ь к и х ч и н о в н и к ів б у л а с в о я л о г ік а : б у д ь -я к і д і ї , с п р я ­ м о в а н і н а п р о б у д ж е н н я н а ц і о н а л ь н о ї с в ід о м о с т і у к р а їн ц ів , в о н и в в а ж а л и с м е р т е л ь н о н е б е з п е ч н и м и д л я м а й б у т н ь о г о ім п е р ії. У ч е р в н і 1 8 6 3 р . ім п е р с ь к и й м ін іс т р в н у т р і ш н іх с п р а в В а л у є в в и д а в ц и р к у л я р , я к и й з а б о р о н я в п у б л ік а ц ію у к р а їн с ь к о ю м о в о ю ш к іл ь н и х п ід р у ч н и к ів т а р е л іг ій н и х в и д а н ь . П р о у к р а їн с ь к у м о в у в ц и р к уля р і говор и л ося, щ о її «не бул о, н ем ає й бути не м ож е*. У к р а їн с ь к а м о в а б у л а п о с т а в л е н а п о з а з а к о н о м . Р о с ій с ь к і ч и н о в н и к и з в е л и к о ю р а д іс т ю з а п о в з я л и с я в п р о в а д ж у в а т и ц и р ­ к у л я р у ж и т т я . В н а с л ід о к ц ь о г о н а ц іо н а л ь н и й р у х н а п е в н и й час за в м е р .

Перевірте себе 1. В и з н а ч т е о с о б л и в о с т і з а п о ч а т к о в а н о г о в 6 0 т і рр. X I X ст . нового е т а п у ук р а їн с ь к о го ви зво л ь н о го р у х у . 2. К о л и і д е в и н и к л а п ерш а гром ада? 3 . О х а р а к т е р и з у й т е к у л ь т у р н о о с в і т н ю д і я л ь н і с т ь гр о м а д н а п р и к і н ц і 5 0 - х - на п о ч а т к у 6 0 - х рр. 4. Я к у м е т у п е р е с л і д у в а л о с а м о д е р ж а в с т в о , в и д а ю ч и В а л у є в с ь к и й ц и р к у л я р 1X63 р.? Я к и й з м і с т ц ь о го д о к у м е н т а ?

Документи т а матеріали 1. З л и с т а м і н і с т р а в н у т р і ш н і х с п р а в В а л у є в а м і н і с т р у о с в і т и п р о з а б о р о н у у к р а ї н с ь к о ї м о в и . 18 л и п н я 1863 р. Д авно вж е й д е с у п е р е ^ а о наш ій пресі про можливість існування само­ с т ій н о ї м а ло русько ї літератури. Приводом д о ц іє ї суперечки були твори де­ я ки х письм енників, які відзначалися більш а б о менш чудовим талантом або св о сю о р и гін а л ь н істю . З а останній час питання п р о м алоруську літературу н а було ін ш о го характеру, в насл ід ок обставин чи сто політичних, щ о не ма­ ю ть н ія ко го віднош ення до інтересів власне літературних. Попередні твори м а л о р у с ь к о ю м о во ю б ул и р о зр а хо в а н і лиш е на освічені кл а си П івд енн ої Р о с ії, а тепер прихильники м а л о р усько ї наро дн ості звернули с в о ї погляди на масу неосвічену, і ті з них, які прагнуть здійснити с в о ї політичні задуми, взялися, під пр иводом поширення грам отності і освіти, видавати книги для по чатков ого читання, букварів, грам атик, ге огра ф ій і т.д. В чи слі подібних діячів б у л о багато о с іб , пр з зл очи нн і д ії яких проводилась слідча справа в о с о б ій к о м ісії. В С .-П етербурзі навіть збираю ться пожертви для видання дешевих книг на півд енноруськом у наріччі. Багато з цих кн и г надійш ли вж е на ро згляд в

208


С.-П етербурзький цензурний ком ітет. Н емало т а ки х ж е к н и г б у д е представ­ лено і в К и їв ськи й цензурний ком ітет. Цей о ста нній відчуває д е я кі утруд нен ня з р о з гл я д о м з га д а н и х видане ч е р е з та к і о б с т а в и н и : н а в ч а н н я в у с іх без винятку училищ ах пр овод иться за га л ь н о р у с ь к о ю м о в о ю і в ж ива нн я в училищ ах м а л о р усько ї м ови ніде не д о п у щ е н о ; сам е питання п р о к о р и с т ь і м ож ливості вживання в ш колах ц ь о го н а р іч ч я не тіл ьки не р о зв 'я за н е , але н а в іт ь п о р у ш е н н я ц ь о г о п и т а н н я п р и й н я т о б іл ь ш іс т ю м а л о р о с ія н з о б у р е н н я м , я к е ч а с т о в и с л о в л ю є т ь с я в п р е с і. В о н и д о с и т ь г р у н т о в н о д оводять, щ о н ія к о ї о кр е м о ї м а ло русько ї м ови не б у л о , нем ає і не м о ж е бути, і щ о наріччя їх , я ке вживається п р о сто л ю д о м , є та ж р о с ій с ь к а мова, тільки зіпсована впливом на н е ї П ольщ і, щ о загал ьн ор уська м ова та к са м о зро зум іл а для м алоросів, я к і дл я в е л и кср о сів, і н а віть з н а ч н о з р о з у м іл іш а , н іж тепер створю вана дл я ни х д е я ки м и и а л о р о са м и , і о с о б л и в о по ля кам и , та к звана українська мова. О собам т о г о гуртка, який нам агається до ве сти протилеж не, більш ість сам их м а ло росів д о кор яє в сеп ар ати стськи х зад ум ах, в о р о ж и х Р о сії і згубн и х для М ал оросії. Б е р у ч и д о у в а г и , з о д н о г о б о к у , т е п е р іш н є т р и в о ж н е с т а н о в и щ е суспільства, яке хв и л ю ю ть по л тичні п о д ії, а з д р у го го б о к у , м аю чи на увазі, щ о питання п р о навчання гр ам о тн ості на м ісц е в и х н а р іч ч я х не д іс т а л о ще до статнього розв’язання в законодавчом у п о р я д к у , м ін іс т р в н утр іш н іх справ визнав за н е о б х ід н е , н а д а лі д о п о го д ж е н н я з м ін іс т р о м н а р о д н о ї о с в іт и , о б е р -п р о к у р о р о м с в . с и н о д у і ш е ф о м ж а н д а р м ів щ о д о д р у к у в а н н я к н и г м а ло русько ю м о во ю , дати п о цензурном у відо м ству р о з п о р я д ж е н н я , щ о б до д р у к у д о з в о л я л и с ь тіл ьки такі т в о р и ц іє ю м о в о ю , я к і н а л е ж а ть д о га л у з і к р а с н о г о п и с ь м е н с т в а ; п р о п у с к а н н я ж к н и г м а л о р у с ь к о ю м о в о ю як д у х о в н о го зм істу, та к на вча льни х і в за га л і п р и з н а ч е н и х д л я п о ч а т к о в о го ч и т а н н я н а р о д у , п р и п и н и т и ... Ц е р о з п о р я д ж е н н я б у л о п е р е д а н о на висо чай ш и й го с у д а р я ім ператора р о з гл я д і й о г о в е л и ч н о с ті б а ж а н о бул о уд о стоїти о н о є м о нар ш ого схвалення. Д ж е р е л о : М .Л е м к е . З п о х а ц е н з у р н и х р е ф о р м 1 8 5 9 - 1 8 6 5 г о д о а . С П 6 ., 1904. -

С . 3 0 2 -3 0 4 .

Зап и тан н я і завдання _ І. Чим б у л а в и к л и к а н а п оява в а л у с в с ь к о г о ц и р к у л я р а 1 8 6 3 р .ї * 2 . Н а основі а н а л із у н аведен ого д о к у м е н т а п о ка ж іт ь ім п е р ськ у п о л іт и к у росій сь к о го ц а р и зм у щ одо У країни.

З ап ам ’ятай те дати 1859 - виникнення п ер ш ої гром ади, відкриття в К иєві п ер ш о ї в Р осійській ім п ер ії недільної школи. 1 8 6 0 - створення в Києві Ук|>аінської громади. 1 8 6 1 - 1 8 6 2 - видання в П етербурзі перш ого українського ж у р н а л у «Основа». 1 8 6 3 - В алуєвський ци рк уля р про забор он у у к р а їн сь к о ї мови.

14

« Іс т о р ія У к р а їн и » . 9 к л


§ 3 2 . У к р а їн с ь к и й н ац іо н ал ьн о -ви зв о л ьн и й рух в 7 0 —9 0 -ті р р . X IX ст. З г а д а й т е : І . В я к и х о р га н іза ц ій н и х ф орм ах розвивався у к р а їн с ь к и й н а ц іо н а л ь н о в и з в о л ь н и й р у х н а п р и к ін ц і 5 0 - х - н а п о ч а т к у 6 0 х р р .? 2. Я к и м б у л о с т а в л е н н я до У к р а ї н и і її п р о б л е м з б о к у у ч а с н и к і в р о с і й с ь к о г о і п о л ь с ь к о ­ г о в и з в о л ь н и х р у х і в к і н ц я 5 0 х - п о ч а т к у 6 0 х р р .? У 7 0 - т і р р . X I X с т . у к р а їн с ь к и й н а ц іо н а л ь н о -в и з в о л ь н и й р у х в ід п о в л ю є т ь с я , щ о б у ж е н е п р и п и н я т и с я . Й о го не м о гл и зу п и н и т и н о в і ц а р сь к і за б о р о н и . Ц ей рух п ід н ім а є т ь с я н а н о в и й щ а б е л ь . Й о г о у ч а с н и к и п е р е х о ­ д я т ь в ід к у л ь т у р н и ц ь к о ї р о б о т и д о д ія л ь н о с т і п о л іт и ч ­ н о ї , м е т о ю я к о ї п о в и н н о б у л о с т а т и в ід н о в л е н н я у к р а ї н ­ с ь к о ї д е р ж а в н о с т і.

1. Відновлення громадівського руху н а початку 70-х років Ц а р с ь к и й у р я д в в а ж а в , щ о н а ц і о н а л ь н о м у р у х о в і У к р а їн и з а в д а н о н и щ ів н о ї п о р а зк и , і в ін в ж е н е м о ж е б у т и н е б е з п е ч н и м . К о н т р о л ь з а в н у т р іш н ім ж и т т я м у к р а ї н с ь к о г о с у с п іл ь с т в а д е щ о п о с л а б и в с я . А л е д у х у к р а їн с ь к о ї і н т е л і г е н ц і ї н е б у в з л а м а н и й , і з к ін ц я 6 0 - х р р . в о н а п о ч а л а п о с т у п о в о в ід н о в ­ л ю в а т и г р о м а д и , з о к р е м а в К и є в і, П о л т а в і, Ч е р н іг о в і. Б с т у п д о г р о м а д н е а ф іш у в а в с я , з а с і д а н н я в ід б у в а л и с я т а є м н о . Г р о м а д ів ц і, я к п рави ло, зай м ал и ся н аук овою та видавничою р о б о т о ю . О б г о в о р ю в а л и с я т а к о ж п о л іт и ч н і п и т а н н я , п р о б л е м и н а ц іо н а л ь н о г о в ід р о д ж е н н я тощ о. Н а й б іл ь ш о ю й н а й в а ж л и в і ш о ю н а т о й ч а с б у л а К и ї в с ь к а г р о м а д а . Н а п р и к ін ц і 6 0 - х - н а п о ч а т к у 7 0 - х р р . в о н а о б 'є д н у в а л а я к т и х , х т о с т о я в м а й ж е 1 0 р о к ів т о м у б іл я ї ї в и т о к ів , т а к Г. Галагана зв'язува­ і тал ан ов и ту м ол одь. У ск л а д і гр ом ади були ло особисте в ід о м і п р о ф е с о р и й д о ц е н т и у п і в е р с и т е т у , в и к ­ знайомство з л а д а ч і к и ї в с ь к и х г і м н а з і й . Г р о м а д ів ц і з б и р а ­ Т. Шевченком. Відо­ мий суспільний Д І Я Ч , л и , с б р о б л я л и і д р у к у в а л и в е л и к и й м а т е р іа л з у 7 0 -іі роки він д о к ­ іс т о р і ї, е т н о г р а ф і ї У к р а їп и , ї ї ф о л ь к л о р у . лав значних зусиль Ч л ен и г р о м а д з у м іл и т а к о ж зг у р т у в а т и д о відновлення гр о ­ к р а щ і н а у к о в і с и л и . У 1 8 7 3 р . в о н и с п о ч а т к у мадівського руху. у т в о р и л и І с т о р и ч н е т о в а р и с т в о Н е с т о р а 210


л іт о п и с ц я , а н е в д о в з і п о ? о м у з а п о ч а т к у в а л и П і в д е н н о - З а х і д н и й в ід д іл Р о с ій с ь к о г о г е о г р а ф іч н о г о т о в а р и с т в а . Ц е й в і д д іл н а с п р а в д і б у в ц іл к о м с а м о с т ій н и м т о в а р и с т в о м . Й о г о п е р ш и м г о л о в о ю с т а в г р о м а д с ь к и й д і я ч з Л і в о б е р е ж ж я Г р и г о р ій Г а л а г а н ( 1 8 1 9 - 1 8 8 8 ) , а д іл о в и м к е р ів н и к о м - в ід о м и й е т н о г р а ф П а в л о Ч у б и н с ь к и й . Ч л е н а ­ м и Т о в а р и с т в а с т а л и п р а ц ів н и к и н а н а у к о в ій н и в і: іс т о р и к В о л о д и ­ м и р А н т о н о в и ч , в и д а т н и й е к о н о м іс т і с о ц іо л о г із ш м ей ц а р сь к о у к р а їн с ь к о г о р о д у М и к о л і З і б е р ( 1 8 4 4 - 1 8 8 8 ) , і с т о р и к і п у б л іц и с т М и х а й л о Д р а г о м а н о в ( 1 8 4 1 - 1 8 9 5 ) , о с н о в о п о л о ж н и к у к р а їн с ь к о ї с т а т и с т и ч н о ї н а у к и О л е к с а н д р Р у с о в ( 1 8 4 7 - 1 9 1 5 ) т а б а г а т о ін ш и х . Д о с в о є ї д ія л ь н о с т і Т о в а р и с т в о з а л у ч и л о ч и м а л о м іс ь к о ї т а с іл ь с ь к о ї і н т е л іг е н ц ії. Н а 1 8 7 5 р . в а ь о м у н а л іч у в а л о с я 2 0 0 д і й с н и х ч л е н ів і ч л е н ів - к о р е с п о н д е н т ів , я к і в с е б іч н о в и в ч а л и р і д н и й к р а й . В о н и з б и р а л и е т н о г р а ф іч н і, ф о л ь к л о р н і, іс т о р и ч н і й е к о н о м іч н і м а т е р іа л и з б а г а т ь о х м іс т і с іл У к р а їн и . Д р у к о в а н и м о р г а н о м К и їв с ь к о ї г р о м а д и в 1 8 7 4 - 1 8 7 5 р р . с т а л а г а з е т а « К и е в с к и й т е л е г р а ф » . Ч е р е з н е ї г р о м а д ів ц і п о ч а л и н е р ів н у боротьбу з консервати вним и в и дан н я м и й вл адою . Г азет а д р ук ув а л а с т а т т і н а д о с и т ь г о с т р і с о ц і а л ь н о - е к о н о м іч н і й п о - л і т и ч н і т е м и . З о к р е м а , в ід д а ю ч и н а л е ж н е п о з и т и в н и м с т о р о н а м р е ф о р м и 1 8 6 1 р ., автори статей н агол ош увал и на т о м у , щ о вона н е д а л а селян ам с п о д і в а н о ї в о л і , щ о ї х н е м и л о с е р д н о д а в л я т ь в і д р о б і т к и , ін ш і п о в и н н о с т і т а п о д а т к и . Д о в о д и л и с ь н е о б х ід н іс т ь зн и щ е н н я п о д а т к о в о г о т и с к у , з б іл ь ш е н н я с е л я н с ь к и х н а д іл ів . Т а к і м а т е р іа л и доповню валися статтям и про н естер п н і ум ови п р ац і й ж и ття р о б іт н и к ів . П о д а в а л и с ь в ід о м о с т і щ о д о п р о б у д ж е н н я н а ц іо н а л ь н о ї с в ід о м о с т і ін ш и х с л о в ’я н с ь к и х н а р о д ів , с у с п іл ь н и й р у х і п а р л а м е н т ­ с ь к у б о р о т ь б у в ї х н і х к р а їн а х .

2. Емський указ 1876 р. та переслідування україноф ілів Д ія л ь н іс т ь К и їв с ь к о ї, я к і ін ш и х г р о м а д в