Page 1

เทคนิคการตรวจสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล HR Audit Strategy วันพุธที 6 กรกฎาคม 2554

โรงแรม แกรนด์ มิลเลนเนียม กรุ งเทพฯ

งานบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นส่ วนงานทีสาํ คัญมากในการพัฒนาองค์กร เป็ นฝ่ ายงานทีตอ้ งมีความสามารถในการสรรหาบุคลากร วิเคราะห์, วางแผน วางแผน,, ประเมินและพัฒนาปรับปรุ งองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทัEงยังเป็ นผูท้ าํ หน้าทีเป็ นสื อกลางในเรื องต่างๆ จะเห็นได้วา่ งานบริ หารทรัพยาก ยากรบุ รบุคคลมีบทบาทสําคัญใน การพัฒนาองค์กรเป็ นอย่างยิง เพือทีจะทําให้งานบริ หารทรัพยากรบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึEน จึงต้องมีฝ่ายตรวจสอบงานบริ หารทรัพยยากร ากรบุ ากรบุคคล เพือทีจะทําให้ องค์กรมีการปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนิ นงานได้เป็ นไปตามโครงสร้ างของบริ ษทั ทีสามารถปฎิบตั ิได้จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รายละเอียดหลักสู ตร • ศึกษาบทบาทและหน้าทีการตรวจสอบแผนบริ หารงานทรัพยากรบุคคล

การศึกษาวิธีปฎิบตั ิงานให้บรรลุตรงตามมาตรฐาน โดยเชือมโยงและสอด คล้อง กับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ งบประมาณ ค่านิยมและปณิ ธานของ องค์กร เจาะลึกถึงความคาดหวังของผูบ้ ริ หารทีมีต่อฝ่ ายบริ หารทรัพยากร บุคคลในการสร้างระดับมาตรฐานขององค์กร • ศึกษาถึงความเสี ยงในเรื องบริ หารบุคลากร การตรวจสอบแผนงานบริ หาร ถึงความสามารถในการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากร การวางแผนสื บ ทอดตําแหน่งงาน ผลกระทบหรื อผลลัพธ์ทีการ บริ หาร งาน HR มีต่อ กิจกรรมโดยทัว ไปขององค์กร รวมถึงตรวจ สอบในเรื องของภาพลักษณ์ และแบรนด์ของการเป็ นนายจ้าง และตรวจสอบถึงความพึงพอใจ, ความ ผูกพันทีพนักงานมีต่อองค์กร เจาะลึกแนวทางในการรักษาภาพลักษณ์ทีดี เป็ นทีชืนชมของประชาชน ทําให้เป็ นทีตอ้ งการของบุคคลทัว ไปเข้ามา เป็ นส่ วนหนึงในการพัฒนาองค์กร บรรยายโดย ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์ สิริ Human Resource Manager CHEVRON THAILAND EXPLORATION & PRODUCTION LTD

วัตถุประสงค์ : • ศึกษากระบวนการตรวจสอบงานบริ หารทรัพยากรบุคคล • เพือให้ทราบถึงปั ญหาภายในองค์กร • เพือพัฒนาทักษะด้านการบริ หารงานตรวจสอบ • ศึกษาเพือพัฒนาองค์กรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ตารางเวลาในการประชุมสัมมนา 08:30-9:00 น. ลงทะเบียน 09:00-10:15 น. บรรยายโดยดร. ณัฐวุฒิ พงศ์ สิริ 10:15-10:35 น. พักทานอาหารว่าง 10:35-11:50 น. บรรยายโดยดร. ณัฐวุฒิ พงศ์ สิริ 11:50-13:15 น. ทานอาหารกลางวัน 13:15-14:30 น. บรยายโดยคุณสุ วรรณี วัชโรดมประเสริฐ 14:30-14:50 น. พักทานอาหารว่าง 14:50-16:00 น. บรยายโดยคุณสุ วรรณี วัชโรดมประเสริฐ

• การตรวจสอบถึงความยุติธรรมในการคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากรด้วยควา

ม โปร่ งใสเป็ นไปตามกฎระเบียบ แนวทางบรรจุคนใน ตําแหน่งงานต่างๆ ตรวจสอบนโยบายและระบบการว่าจ้างพนักงาน รวมทัEงระบบการทํางาน ว่ามีการจัดทําเป็ นเอกสาร, คู่มือหรื อไม่ • การตรวจสอบถึงสถานะทรัพย์สินและหนีEสินว่ามีการหลบซ่ อนหรื อไม่ ศึกษาถึง แนวทางในการเพิมคุณค่าและมูลค่าของทรัพยากรบุคคล การ ตรวจสอบ นโยบายและระบบการให้รางวัลผลตอบแทน สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการทีให้ พนักงานโดยทัว ไป และอาจตรวจสอบเพือเปรี ยบเทียบ ระบบการให้ผลตอบแทน ขององค์กรกับองค์กรอืนๆ บรรยายโดย คุณสุ วรรณี วัชโรดมประเสริฐ Senior Manager Internal Audit CENTRAL PATTANA PCL. ผู้ที7เหมาะกับหลักสู ตรนี:8 • ผูบ้ ริ หารระดับสู ง • ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

• ฝ่ ายพัฒนาองค์กร, พัฒนาธุรกิจ • ฝ่ ายบัญชี • ฝ่ ายตรวจสอบภายในองค์กร

Tel : (087) 712-4822, (02) 743-2526

Fax : (02) 757-3820

E-mail : infokevolution@gmail.com


ใบลงทะเบียนสํ ารองทีน7 ั7ง

Registration Form

เทคนิ คตรวจสอบงานบริ หารงานทรัพยากรบุคคล HR Audit Strategy โปรโมชั) น 1. สมัครก่อนวันที 6 มิถุนายน 2554 ได้ในราคาพิเศษ 2. สมัคร 2 ท่าน ลดเพิม 10% ทันที 3. สมัคร 3 ท่านฟรี 1 ท่าน

ช่ องทางการสมัคร Tel : 087-712-4822 02-743-2526

ชือผูส้ มัคร :………………………………………นามสกุล :…………………………...…………... ตําแหน่ง/ ฝ่ าย : …………………………………..อีเมล์ : ………………………………...………… เบอร์ติดต่อ : ……………………………………..แฟกซ์ : …………………………………………. ชือผูส้ มัคร :………………………………………นามสกุล :…………………………...…………... ตําแหน่ง/ ฝ่ าย : …………………………………..อีเมล์ : ………………………………...………… เบอร์ติดต่อ : ……………………………………..แฟกซ์ : ………………………………………….

Fax : 02-757-3820 E-Mail: infokevolution@gmail.com

การชํ าระเงิน

ชือผูส้ มัคร :………………………………………นามสกุล :…………………………...…………... ตําแหน่ง/ ฝ่ าย : …………………………………..อีเมล์ : ………………………………...………… เบอร์ติดต่อ : ……………………………………..แฟกซ์ : ………………………………………….

⧠ ชําระโดยสัง จายเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็ค

ขีดคร่ อมสัง จ่ายในนาม “บริษัท คเณศ อีโวลูชั)น จํากัด” เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี 3034472140

ชือผูส้ มัคร :………………………………………นามสกุล :…………………………...…………... ตําแหน่ง/ ฝ่ าย : …………………………………..อีเมล์ : ………………………………...………… เบอร์ติดต่อ : ……………………………………..แฟกซ์ : ………………………………………….

⧠ ชําระโดยโอนเงินเข้าบัญชี

บริษัท คเณศ อีโวลูชั)น จํากัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขมุ วิท 107 บัญชีออมทรัพย์ เลขที 571-2-09103-9 * กรุ ณาแฟกซ์หรื ออีเมล์หลักฐานการ ชําระเงินมาที Fax : 02-757-3820 E-mail : infokevolution@gmail.com

เงื)อนไขการยกเลิก •

กรุ ณาแจ้งอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนจัดงาน หากน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินให้ 70% จากค่า ธรรมเนียมทีสมัคร หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินให้ 50% จากค่า ธรรมเนียมทีสมัคร หากแจ้งยกเลิกวันงานทางบริ ษทั ขอ สงวนสิ ทธิ\ในการคืนเงิน

ชือบริ ษทั : ……………………………………………………………………………………….…. ทีอยูใ่ นการออกเอกสาร : ………………………………………………………………………….. ……………………………………...อีเมล์ : ………….…………………………………………… ชือผูป้ ระสานงาน : ……………………………………... ตําแหน่ง :………………...……………. เบอร์ติดต่อ : ……………………………………... แฟกซ์ : ….…..…………………………….…..

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ราคาพิเศษ ราคาปกติ (สมัครก่อนวันที 6 มิถุนายน 2554) (สมัครหลังวันที 6 มิถุนายน 2554)

ค่าธรรมเนียม

5,900

7,500

หัก ณ ทีจาย 3%

-177

-225

ภาษีมูลค่าเพิม (VAT 7%)

413

525

ยอดรวม

6,136

7,800

หมายเหตุ : หัก ณ ทีจ่าย 3% เฉพาะลูกค้าจากองค์กรและบริ ษทั เท่านัAน ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมเอกสาร,อาหารว่างและอาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว CODE : KE1101

HR Audit Strategy  

HR Audit Strategy

HR Audit Strategy  

HR Audit Strategy

Advertisement