Page 1

België - belgique P.B. 3500 Hasselt 1 12/312

Editie 1: februari-maart-april 2014

Sofim Nieuws verschijnt driemaandelijks gratis bij alle Limburgse Sofimklanten P910650 • Afgiftekantoor Hasselt Masspost

nieuws

“Sociale audit is meerwaarde” Lola Blascetta, Preton

DOSSIER EENHEIDSSTATUUT STARTER IN DE KIJKER JE BENT JONG EN JE WILT wat PENSIOENSPAREN


Beste Klant,

Momenteel treffen we alle voorbereidingen voor de nieuwe loonsoftware die vanaf januari 2015

2014 is al weer een eind weg. Het belooft een

actief zal zijn. We investeren in een beproefde loon-

uitdagend jaar te worden. Een jaar van verkiezin-

motor die vandaag al garant staat voor 260.000

gen, een jaar dat de sluiting van Ford Genk zich

loonverwerkingen. De toepassingen en optionele

definitief voltrekt, een jaar waarin Sofim de pilaren

mogelijkheden van de nieuwe loonsoftware

bouwt voor een gedegen toekomst.

verruimen ons product en dus ook de ondersteuning van u in uw personeelsadministratie.

Als HR dienstverlener hebben we de uitdaging om

Onze medewerkers zullen klaarstaan om u mee te

de service naar onze klanten zo optimaal mogelijk

begeleiden waar nodig. Alles samen zijn er dit jaar

te organiseren.

voor onze medewerkers meer dan 900 opleidingsdagen ingepland. Uiteraard wordt u tijdig geĂŻnfor-

Hierbij kijken we permanent vooruit en luisteren we

meerd over de nieuwigheden en de wijzigingen.

voordurend naar de behoeften van u, onze klant. Onze business is hoe langer hoe meer een kennisintensief product.

COLOFON V.U.: Frank Vols, Maastrichtersteenweg 254, Hasselt • T 011 26 30 30 Redactie: Frank Vols, Olivier Dubois, Mark Stevens, Annelies Adam en Luk Swerts. De redactie streeft steeds betrouwbaarheid na van de gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter niet aansprakelijk gesteld kan worden.

2


Om dit op een goede wijze over te brengen en met

Dit nummer staat vooral in het teken van het een-

juist advies op het juiste moment aan te geven

heidsstatuut: “Wat is het en wat zijn de wijzigingen

zetten we alle zeilen bij.

waarmee u rekening moet houden?” “Waar vindt u meer informatie?” en “Wat kan Sofim voor u doen?”

Gerichte communicatie over alle tools die u nodig heeft wordt nog efficiënter over gebracht met de

De informatie moet u toelaten om al dan niet

moderne hulpmiddelen die voorhanden zijn. Pro

bepaalde bijsturingen voor de toekomst te doen in

activiteit en klantvriendelijkheid zijn hierbij de

uw bedrijfsvoering. Aarzel niet om hierbij beroep te

sleutelwoorden.

doen op onze medewerkers voor meer informatie of advies.

Sofim moet voor u de referentie zijn qua HR ondersteuning. Daar zetten we voluit op in. Een tevreden

Frank Vols

klant is een aangename klant!

Algemeen directeur

INHOUD Voorwoord Frank Vols Dossier Eenheidsstatuut Starter in de kijker Partner in de kijker

2 4 12 14

Verzekeringsadvies op maat Sofim on Site Tips & Tricks Sofim Academie

16 18 21 22

3


Dossier Eenheidsstatuut Het eenheidsstatuut werd een feit op 1 januari 2014. Deze stap markeert een scharniermoment voor het tewerkstellingsbeleid in België, een grondige herziening van onze sociale wetgeving. Dat betekent ook een pak wijzigingen waar u als werkgever rekening mee moet zien te houden. In dit dossier zetten we de hoofdzaken voor u op een rij. Hou in het achterhoofd dat dit eenheidsstatuut impliceert dat u uw arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, verzuim- en ontslagbeleid grondig zal moeten herbekijken. De overheid voorziet wel enkele compensatiemaatregelen voor werkgevers, maar u moet er beroep op weten te doen. Wij helpen u graag een handje zodat u de boot niet mist.

Nieuwe ontslagregeling voor alle werknemers Vanaf 1 januari gelden voor alle werknemers nieuwe opzegtermijnen. Deze nieuwe termijnen worden in weken, dus niet langer in maanden of dagen, uitgedrukt en de ingangsdatum wordt vastgelegd op de maandag volgend op de week waarin de opzeg gegeven werd. Aan de wijze van kennisgeving van het ontslag en de opzeg en de uitwerking ervan is niets veranderd. Een aangetekende brief is bijvoorbeeld nog steeds pas rechtsgeldig op de derde dag na verzending. De nieuwe opzeggingstermijnen die de werkgever moet respecteren, worden berekend volgens onderstaande vuistregels: De eerste 5 jaar is er sprake van een geleidelijke opbouw. Vanaf het 5e jaar komen er a rato 3 weken bij per begonnen jaar anciënniteit. Vanaf 20 jaar anciënniteit is er een vertraagde opbouw met 1 week per begonnen jaar anciënniteit. 4

tabel 1: opzegtermijnen 0<3 mnd 2w 3<6 mnd 4w 6<9 mnd 6w 9<12 mnd 7w 12<15 mnd 8w 15<18 mnd 9w 18<21 mnd 10w 21<24 mnd 11w Vanaf 2j 12w 3j 13w 4j 15w 5j 18w 6j 21w 7j 24w 8j 27w 9j 30w 10j 33w 11j 36w 12j 39w 13j 42w 14j 45w 15j 48w 16j 51w 17j 54w 18j 57w 19j 60w

20j 62w 21j 63w 22j 64w 23j 65w 24j 66w 25j 67w 26j 68w 27j 69w 28j 70w 29j 71w 30j 72w 31j 73w 32j 74w 33j 75w 34j 76w 35j 77w 36j 78w 37j 79w 38j 80w 39j 81w 40j 82w 41j 83w 42j 84w 43j 85w 44j 86w 45j 87w


Deze opzeggingstermijnen uitgedrukt in weken zijn bepaald als een interprofessioneel wettelijk

maximum waarbij sectorale caoâ&#x20AC;&#x2122;s geen afwijkingen kunnen doorvoeren. Afwijkingen op ondernemingsniveau of in het kader van een individueel akkoord, zijn wel nog mogelijk indien de termijn ten gunste van de werknemer is aangepast.

tabel 2: opzegtermijnen bij ontslag door werknemer 0<3 mnd 3<6 mnd 6<12 mnd 12<18 mnd 18<24 mnd Vanaf 2j

1w 2w 3w 4w 5w 6w

Vanaf 4j Vanaf 5j Vanaf 6j Vanaf 7j Vanaf 8j

7w 9w 10w 12w 13w

Wanneer de werknemer beslist om de samenwerking stop te zetten, moeten er ook opzeggingstermijnen

Een tegenopzeg is vanaf 1 januari 2014 mogelijk

nageleefd worden. De werknemer moet opzegter-

voor iedere werknemer met een nieuwe dienst-

mijnen in acht nemen die overeenstemmen met de

betrekking, wanneer hij door de werkgever in opzeg

helft van de opzeggingstermijnen die door de

is geplaatst. De startdatum van de tegenopzeg is de

werkgevers gerespecteerd moeten worden. Dit

maandag volgend op de week van betekening van

met een maximum van 13 weken.

de opzeg. De maximumtermijn bedraagt 4 weken:

5


tabel 3: opzegtermijnen bij tegenopzeg Anciënniteit werknemer 0<3 maanden 3<6 maanden 6<12 maanden 12 maanden en meer

Tegenopzeg 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

geklikt. Vervolgens komt de werknemer op 1 januari 2014 virtueel terug in dienst. Op deze datum wordt de teller voor het berekenen van de anciënniteit voor de bepaling van de opzeggingstermijn terug op nul gezet. Wanneer er een ontslag volgt, zal de opzeggings-

De nieuwe termijnen mogen ook toegepast worden

termijn in dit geval uit twee componenten bestaan:

voor contracten aangevangen vòòr 01.01.14 en dit

• de opzeggingstermijn voor de anciënniteit tot en

op de volledige anciënniteit.

met 31 december 2013 (component 1); • de opzeggingstermijn volgens de nieuwe ontslag-

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst

regels, met 1 januari 2014 als datum van indienst-

die al liep voor 1 januari 2014, gelden er over-

treding (component 2).

gangsmaatregelen. Deze werknemers blijven bij een eventueel ontslag aanspraak maken op een

Voor de berekening van component 1 (anciënniteit

opzeggingstermijn rekening houdend met de regle-

opgebouwd t.e.m. 31 december 2013) is de volgende

mentering die tot 31 december 2013 van toepassing

bestaande reglementering bij bedienden nog van

was. Men spreekt hier van het zogenaamde ‘vast-

toepassing:

kliksysteem’. De werknemer wordt hierbij op 31

6

december 2013 virtueel uit dienst gezet. Op basis

Voor de berekening van component 2 (nieuwe

van de bestaande ontslagregels op 31 december

regeling vanaf 1 januari 2014) is de oude opzeg-

2013 wordt dan een opzegtermijn berekend voor de

reglementering afgeschaft. Dit wil bijvoorbeeld

opgebouwde anciënniteit van de werknemer tot en

zeggen dat de formule Claeys niet meer van toe-

met 31 december 2013. Deze termijn wordt vast-

passing zal zijn voor de berekeningen van opzeg-


tabel 4: berekening opzeg voor anciëniteit tot 31-12-2013 voor bedienden JAARLOONGRENS op 31/12/2013

Opzeg door de WERKGEVER

Opzeg door de WERKNEMER (bediende)

≤ 32.254 EUR (lager bediende) 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit

1,5 maanden indien minder dan 5 jaar anciënniteit (*) 3 maanden vanaf 5 jaar anciënniteit (MAX.)

32.254 EUR < x ≤ 64.508 EUR (hoger bediende)

1,5 maanden indien minder dan 5 jaar anciënniteit (*) 3 maanden vanaf 5 jaar anciënniteit (*) 4,5 maanden vanaf 10 jaar anciënniteit (MAX.)

1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden

> 64.508 EUR

1,5 maanden indien minder dan 5 jaar anciënniteit (*) 3 maanden vanaf 5 jaar anciënniteit (*) 4,5 maanden vanaf 10 jaar anciënniteit (*) 6 maanden vanaf 15 jaar anciënniteit (MAX.)

(*) = De som van deze opzeggingstermijn en de opzeggingstermijn van component 2 wordt begrensd tot 13 weken. (MAX.) = Wanneer het maximum bereikt is dient de opzeggingstermijn van component 2 NIET meer bijgevoegd worden.

termijnen van contracten die pas op 1 januari 2014

teel nog lopende is, geldt er een overgangsregeling

hun aanvang hebben.

waarbij de oude regels van toepassing blijven zolang de proeftijd loopt.

OPGELET: Er zijn enkele uitzonderingen verbonden aan deze algemene regeling. Win zeker advies in bij

De afschaffing van het proefbeding heeft ook

uw dossierbeheerder alvorens een ontslag te laten

gevolgen voor het gewaarborgd loon voor

ingaan.

bedienden. Omwille van het wegvallen van de

Afschaffing van het proefbeding

proeftijd heeft iedere bediende vanaf 1 januari 2014 recht op een gewaarborgd loon van 30 kalender-

De bestaansredenen van de proefperiode worden

dagen in geval van arbeidsongeschiktheid. Er is

grotendeels weggenomen door het invoeren van

echter wel één uitzondering voorzien voor bedienden

de nieuwe ontslagregeling waardoor het vanaf

met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

1 januari 2014 in principe niet meer bestaat.

of bepaald werk van minder dan drie maanden. Voor

Uiteraard zijn ook hier enkele uitzonderingen, zoals

hen blijft de loonwaarborgregeling voor arbeiders

studentenovereenkomsten maar ook daar wordt de

van toepassing. Hetzelfde geldt voor bedienden met

regelgeving hervormd. Wanneer er een proefbeding

een lopend proefbeding dat zijn aanvang had voor

van start is gegaan voor 1 januari 2014 en momen-

1 januari 2014. 7


Herziening outplacementbegeleiding

publieke sector in de nieuwe regelgeving ook recht op outplacement, behalve bij ontslag om dringende

Outplacementbegeleiding heeft tot doel ontslagen

redenen. Er is ook een uitzondering voorzien voor

werknemers te begeleiden in hun zoektocht naar

werknemers van ondernemingen in herstructurering.

een nieuwe job. Dit geheel van diensten en adviezen

Zij behouden hun eigen outplacementregels.

wordt in opdracht van de werkgever aangeboden De werkgever draagt de financiële last van het

aan een werknemer.

outplacement. Wat betreft de nieuwe regeling, Voorheen had een werknemer enkel recht op out-

wordt er echter wel een onderscheid gemaakt

placement indien men minstens 45 jaar oud was

tussen de situaties waarbij de werknemer de opzeg-

op het moment van ontslag, minimum één jaar

termijn moet presteren dan wel een contractbreuk-

ononderbroken anciënniteit had bij de werkgever

vergoeding geniet.

op het moment van ontslag, niet ontslagen was om dringende reden en werkzaam was in de privé-

In dat laatste geval (contractbreuk) worden er van

sector. Het recht op outplacement wordt uitgebreid

de opzegvergoeding van 30 weken 4 weken af-

vanaf 2014. In de nieuwe regeling hebben alle werk-

getrokken voor de waarde van het outplacement

nemers met een opzegtermijn van ten minste 30

(overgangsregeling tot 31.12.15: enkel als u er ge-

weken recht op outplacement.

bruik van maakt). De werkgever moet binnen een termijn van 15 dagen nadat de arbeidsovereenkomst

Het criterium leeftijd is dus niet meer de alge-

een einde heeft genomen schriftelijk een geldig

mene regel vanaf 2014. Enkel en alleen indien een

outplacementaanbod doen aan de werknemer. De

werknemer van 45 jaar of ouder geen recht heeft

waarde van het outplacementpakket (60u) moet ten

op een opzegtermijn van 30 weken wordt er terug-

minste 1/12e van het jaarloon van het voorafgaande

gegrepen naar de eerder bestaande regeling van

kalenderjaar bedragen. De maximumwaarde is

cao nr. 82. Bovendien heeft een medewerker uit de

echter vastgelegd op € 5500. Als een opzegtermijn

NEE

(opzegvergoeding)

JA

Moet ik outplacement aanbieden?

Werknemer moet een opzegtermijn of -vergoeding krijgen van min. 30 weken

Werknemer moet opzegtermijn presteren JA Werknemer is ouder dan 45

Outplacementaanbod van 60u financieel ten laste van de werknemer (opzegvergoeding)

JA

Outplacementaanbod van 60u volledig ten laste van de werkgever

NEE NEE 8

Geen recht op outplacement

Outplacementaanbod van 60u op te nemen tijdens het sollicitatieverlof financieel ten laste van de werkgever


wordt gepresteerd, moet de werkgever 4 weken na

beginnen met het uitbetalen van gewaarborgd

de aanvang van de opzeggingstermijn een outplace-

loon. In sommige gevallen kan dat op jaarbasis een

mentaanbod doen en wordt de tijd die aan outplace-

stevige meerkost betekenen. Dit heeft als gevolg dat

ment wordt besteed, 60 uur dus, aangerekend op

werkgevers kritisch naar hun verzuimbeleid zullen

het sollicitatieverlof. Het outplacement op zich duurt

moeten kijken.

maximaal twaalf maanden en wordt ingedeeld in drie fases die in totaal 60 uren beslaan.

Vanaf 2014 heeft de werkgever wel een extra controlemogelijkheid in handen. Zo kunnen de werknemers

Wanneer de werknemer een nieuwe job gevonden

verplicht worden om zich gedurende een bepaalde

heeft en zijn vorige werkgever hiervan op de hoogte

tijdspanne thuis of op een aan de werkgever meege-

gebracht heeft, maar de nieuwe job binnen de ter-

deelde plaats te bevinden om onderworpen te kunnen

mijn van drie maanden opnieuw verliest, kan de

worden aan een controle door een controlegenees-

outplacementbegeleiding op het verzoek van de

heer. Deze verplichting kan enkel opgelegd

werknemer aangevat of hervat worden (voor de

worden indien ze opgenomen wordt in een cao

resterende periode van de twaalf maanden). Het

of het arbeidsreglement. Wanneer de werknemer

verzoek daartoe moet ingediend worden binnen een

zonder wettige reden afwezig is bij een poging tot

termijn van vier weken na het verlies van de nieuwe

controle door de aangestelde geneesheer, dan kan

dienstbetrekking.

dit beschouwd worden als een onttrekking aan de

Afschaffing carenzdag Vanaf 1 januari 2014 behoort de carenzdag tot het

controle. Bijgevolg kan de werkgever een weigering van betaling van gewaarborgd loon inroepen.

verleden. Dit is de eerste werkdag wegens ziekte of

Contracten voor bepaalde duur

ongeval, wanneer de afwezigheidsperiode minder

Door de vernieuwde regelgeving hebben zowel werk-

dan 14 kalenderdagen bedraagt. In principe was

gever als werknemer de mogelijkheid om nieuwe

deze dag onbetaald. De periode van gewaarborgd

arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor

loon ging pas de dag na de carenzdag van start.

een duidelijk omschreven werk gedurende de eerste

Werkgevers zullen dus nu een dag eerder moeten

helft van de termijn te beĂŤindigen. Het einde van de

9


arbeidsovereenkomst moet liggen binnen de periode

de periode van arbeidsongeschiktheid, waarin de

waarin de opzegging mogelijk is. Deze opzeggings-

werkgever een einde maakt aan de overeenkomst,

mogelijkheid is enkel van toepassing op de eerste

mag hierbij in mindering gebracht worden van de

arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of duide-

te betalen opzegvergoeding, ongeacht de duur van

lijk omschreven werk.

de afwezigheid wegens ziekte en het statuut van

Afschaffing beĂŤindiging wegens langdurige ziekte

arbeider of bediende.

Sollicitatieverlof

Tot 31 december 2013 was het mogelijk voor een

Het sollicitatieverlof geeft een werknemer tijdens

werkgever om de samenwerking met een werknemer

zijn opzeg het recht om dagen afwezig te zijn op de

die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

werk-plaats om op zoek te gaan naar een nieuwe

had, stop te zetten mits betaling van een opzeg-

job. Tijdens dit sollicitatieverlof behoudt de werk-

vergoeding indien de overeenkomst reeds geschorst

nemer het recht op loon. In het kader van het een-

was voor een termijn van meer dan zes ononder-

heidsstatuut, wordt dit recht veralgemeend voor alle

broken maanden wegens ziekte. Vanaf 1 januari

werknemers, ongeacht hun statuut en hoogte van

2014 kan dat niet meer, enkel bepaalde con-

hun loon. De volgende regeling is vanaf 2014 van

tracten voor bepaalde duur kunnen nog beĂŤindigd

toepassing:

worden wegens meer dan zes maanden ziekte. Als

10

een werknemer ziek wordt tijdens zijn opzeg, kan

Werknemers die op deeltijdse basis tewerkgesteld

de arbeidsovereenkomst wel verbroken worden.

zijn hebben eveneens recht op sollicitatieverlof,

Het gewaarborgd loon, betaald sinds de start van

hetzij op basis van een pro rata berekening.


tabel 5: Recht op outplacementbegeleiding tijdens opzeggingstermijn Recht op Outplacementbegeleiding tijdens opzeggingstermijn (*)

Opzeggingstermijn

Sollicitatieverlof

neen

laatste 26 weken

1 of 2 halve dagen (max. 1 arbeidsdag/week)

neen

Periode voor laatste 26 weken

1 halve dag/week

ja

Volledige duur opzeggingstermijn

1 of 2 halve dagen (max. 1 arbeidsdag/week)

(*) = outplacementbegeleiding voor zowel 45-plussers als de veralgemeende begeleiding vanaf 30 weken.

De vernieuwde regeling is zowel van toepassing op opzeggingstermijnen die reeds in 2013 hun aanvang

Compensaties Door de vernieuwde regelgeving zijn de werkgevers

hadden en op 1 januari 2014 nog lopende zijn als op

verplicht bepaalde financiële inspanningen te doen.

opzeggingstermijnen die pas vanaf 1 januari 2014

Zo is de werkgever bijvoorbeeld ten gunste van het

van start gaan.

Fonds Sluiting Ondernemingen een bijzondere com-

Afschaffing fiscale vrijstelling beëindigingsvergoeding

penserende bijdrage verschuldigd op het deel van de opzegvergoeding, opgebouwd op basis van de prestaties geleverd vanaf 1 januari 2014. De bijdrage wij-

Vanaf januari 2014 is de fiscale gunstmaatregel voor

zigt in functie van het jaarloon van de werknemer:

alle opzeggingen die ten vroegste op 1 januari 2014

• 1% op het ontslagbedrag voor werknemers met

betekend worden niet meer van toepassing. Er is wel nog een overgangsmaatregel en een uitzondering voorzien.

een jaarloon >44.508 euro, • 2% op het ontslagbedrag voor werknemers met een jaarloon >54.508 euro, • 3% op het ontslagbedrag voor werknemers met

De overgangsmaatregel bepaalt dat voor opzeggin-

een jaarloon >64.508 euro.

gen die voor 1 januari 2014 betekend werden, toch nog genoten kan worden van de fiscale vrijstelling

Ter compensatie zijn

met een maximale vrijstelling van 640 euro. Deze

er een aantal maatre-

vrijstelling blijft voor deze opzeggingen van kracht,

gelen ten gunste van

ook al neemt de opzeggingstermijn of de termijn

zowel werkgever als

gedekt door de contractbreuk een einde na 31 de-

werknemer.

cember 2013. Uitzonderlijk kan de fiscale vrijstelling ook in 2014

Voor meer info, kan u steeds terecht bij uw

aanvangen bij bepaalde ontslagen in het kader van

Sofim-dossierbeheerder. Voor advies op maat:

collectief ontslag. Het geïndexeerde basisbedrag

contacteer Patrick Robben op 011 26 31 70 of

voor inkomstenjaar 2014 zou 1.290 euro bedragen.

via patrik.robben@sofim.be 11


Eens iets anders dan een broodje Starter in de kijker: Koen Steukers, Quiche Café HASSELT - Koen Steukers heeft er al een lange carrière als zelfstandige opzitten maar een eigen horecazaak met personeel is natuurlijk nog heel wat anders. Toch ging Koen die uitdaging niet uit de weg en opende hij Quiche Café op de Botermarkt in Hasselt. “Ik ben in zekere zin een starter want werken met personeel is helemaal nieuw voor me. Gelukkig kan ik altijd op Sofim rekenen voor raad en advies.”

Een eigen zaak? Velen dromen ervan maar niet ieder-

markt en daarin openden we Quiche Café. Het café

een durft de stap te zetten. Niet zelden weerhoudt de

is een beetje New York-stijl. We bieden onze klanten

administratieve molen potentiële zaakvoerders ervan

salades maar ook verse quiches, liefst vijf verschillende

om hun droom te realiseren. Nochtans is die angst

soorten. Op de kaart ook lekkere bagels. Uiteraard zijn

nergens voor nodig, want een sociaal kantoor kan vele

al onze producten dagvers. Je moet kwaliteit bieden als

vragen beantwoorden en problemen oplossen, indien

je succes wil hebben in de horeca. Ook de inrichting van

nodig uiteraard. Koen Steukers liet zich niet afschrikken

de zaak is belangrijk. Quiche Café is trendy maar niet

en ging voor de volle 200 % voor een eigen horeca-

te chique en de fijne muziek maakt de sfeer compleet.”

zaak. Gedurfd in tijden van crisis, maar een goed concept overleeft altijd.

10 euro Ondertussen is Quiche Café meer dan een maand

“Ik droomde van een eigen horecazaak”, vertelt Koen.

open en de zaken gaan goed. “Zo is dat”, aldus Koen.

“In 1983 begon ik als zelfstandige een kledingzaak

“De mensen willen eens iets anders dan een broodje.

in Hasselt. Vijf jaar later liet ik die zaak over om aan

Een lekkere quiche aan een competitieve prijs is een

een avontuur als zelfstandig etaleur/decorateur te beginnen. Dat heb ik heel lang gedaan. Ook was ik nog actief als zelfstandig agent voor Marco Polo, maar op een gegeven moment was ik ‘de baan’ beu. Ik verlangde naar meer regelmaat in mijn leven, meer normale uren. Daarom besloot ik om mijn eigen horecazaak te openen in Hasselt.” Horeca en normale uren… het klinkt een beetje tegenstrijdig maar in zijn uniek concept kon Koen zijn dromen waarmaken. “We vonden een leuk pand op de Boter12


kig kon Sofim me de antwoorden op al mijn vragen bieden. En niet onbelangrijk, ook de oplossingen.

“Veel hulp van Sofim als starter”

Eerlijk gezegd, ik was een beetje bang om aan een zakelijk avontuur met personeel te beginnen maar dankzij Sofim is die angst gesmolten als sneeuw voor de zon. Sofim is ook altijd bereikbaar als ik advies nodig heb. Ze hebben me de juiste raad en uitleg gegeven en net dat zorgt ervoor dat Quiche Café een succesverhaal aan het worden is.”

mooi alternatief. In Quiche Café kan je onder de grens van 10 euro lekker eten en drinken. Ons concept slaat

Koen omschrijft zichzelf dan ook graag als een tevreden

duidelijk aan bij de mensen. Vooral ’s middags krijgen

klant van Sofim. “Ik zeg dat omdat het de waarheid is”,

we veel klanten over de vloer. Het artisanale aan onze

klinkt het. “Sofim heeft gewoon de antwoorden op de

producten spreekt de mensen enorm aan. Dat horen

vragen die je je stelt als starter. En dat werkt want na

we geregeld van onze klanten. Vaak zien we ook

een controle van de RSZ bleek dat ik met alles in orde

dezelfde mensen terugkeren voor een lekkere quiche of

ben. Dat is een hele geruststelling. Ook het personeel is

een smakelijke salade. Op korte tijd hebben dus al vaste

tevreden want hun loon wordt correct en op tijd uitbe-

klanten. Dat doet deugd natuurlijk, want tenslotte

taald. En met blij personeel is het eens zo fijn werken”,

blijft het toch een avontuur om in tijden van crisis een

weet Koen.

horecazaak te openen.” Conclusie: een tevreden starter. “Dat ben ik zeker”, Koen is van ’s ochtends vroeg in de weer om de

lacht Koen. “Hoewel ik al in de vijftig ben, bezit ik nog

verse quiches en salades te maken, maar om 17 uur

veel drive om er altijd voor te gaan. Dat is belangrijk als

sluit de zaak. “Dat klopt. Ik heb ervoor gekozen om ons

je wil slagen in de horeca. De klanten voelen graag dat

te focussen op de middag. Daarna blijft Quiche Café

je je vak met hart en ziel doet. Daar blijf je ook jong van

uiteraard nog open maar om 16 uur sluiten we de

volgens mij”, besluit Koen.

eetruimte. Om 17 uur gaan de deuren dicht, want een horecazaak is meer dan lekkere producten bereiden en klanten bedienen.” Als ervaren zelfstandige beseft Koen als geen ander dat ook de boekhouding van cruciaal belang is om een succes te maken van je zaak. “Nadat Quiche Café de deuren sluit, begint voor mij het administratieve deel. Er komt meer bij kijken dan je deur openen en sluiten.

Ook starten met een zaak?

Dat wist ik natuurlijk op voorhand en daarom doe ik

Contacteer Marie-Line Lindekens

beroep op de expertise van Sofim. Ik kende Sofim al

op 011 26 31 00 of via

vanuit mijn tijd als zelfstandige, maar een zaak met

Marie-Line.Lindekens@sofim.be

personeel runnen… daar wist ik niets vanaf. Geluk13


Als ik groot ben, word ik ondernemer Partner in de kijker: Hogeschool PXL Hasselt - PXL is meer dan een hogeschool voor ‘gewone’ studenten. Jean-Pierre Segers, departementshoofd PXL-Business, weet er alles over want hij weet als geen ander dat levenslang leren van het grootste belang is voor een geslaagd ondernemerschap. “Het postgraduaat KMO-management is een groot succes, mede dankzij de steun van Sofim. Daarom hebben we de opleiding omgedoopt tot de Sofim-leerstoel.”

Hogeschool PXL is de thuis van meer dan 7.000 studenten en 25 % daarvan volgt een business-opleiding. Een

Partnerships Een bijzonder zinvolle opleiding voor ondernemers, zoveel

groot en veelzeggend aandeel met hoop voor de toe-

is duidelijk. Meer zelfs, ondernemers kunnen frisse ideeën

komst van ondernemend Vlaanderen. Eén van de mensen

opdoen tijdens de opleiding en zich verder bekwamen in

die de ondernemers van morgen begeleidt is Jean-Pierre

hun vak, terwijl de hogeschool dan weer profiteert van de

Segers, departementshoofd PXL-Business. “Ondertussen

kennis uit het werkterrein. Een unieke en bijzonder waar-

ben ik vier jaar aan de slag aan de PXL-hogeschool”,

devolle wisselwerking dus en dat ontging organisaties

vertelt Jean-Pierre. “Ik ben mijn beroepsloopbaan ge-

zoals Sofim en Unizo niet. Hogeschool PXL slaagde er dan

start in 1988 als onderzoeker bij het KMO-Studiecentrum

ook in om enkele partnerships aan te gaan voor de oplei-

Brussel (KUB). Die ervaring heb ik meegebracht naar

ding KMO-management. “PXL wil absoluut de voeling

Hasselt. We willen studenten zin doen krijgen in een ei-

met de bedrijfswereld behouden en het postgradu-

gen bedrijf…de studenten als het ware het DNA van het

aat past perfect in die strategie”, legt Jean-Pierre

ondernemen meegeven in hun opleiding.”

Segers uit. “Met partners zoals Unizo en Sofim maken we die doelstelling ook waar. Sofim bood

Studenten opleiden tot potentiële ondernemers is één

ons ook financiële steun en daarom hebben we

zaak, maar iedereen weet dat levenslang leren anno 2014

met veel plezier het postgraduaat omgedoopt

een must is, ook voor geslaagde ondernemers. “Onder-

tot de Sofim-leerstoel.”

nemers zorgen uiteraard voor welvaart maar ze moeten zelf ook blijven leren”, laat Jean-Pierre Segers optekenen.

De opleiding bestaat ondertussen twee jaar en

“Daarom biedt PXL een postgraduaat aan van 20 studie-

is een groot succes, zelfs in die mate dat

punten. De lessen worden één avond per week georgani-

het aantal cursisten de wildste dromen

seerd en nemen 1 academiejaar in beslag. Het postgra-

overtreft. “Dat klopt”, zegt

duaat KMO-management is specifiek op professionals

Jean-Pierre Segers.

gericht.”

14


“Normaalgesproken volgen zo’n tiental cursisten een postgraduaat maar voor de Sofim-leerstoel mochten we meteen 20 cursisten verwelkomen. De groep vertegenwoordigde ook een mooie mix uit de bedrijfswereld. Zowel jonge enthousiaste ondernemers als ervaren bedrijfsleiders kwamen de opleiding met veel interesse volgen.

“Sofim Leerstoel voor KMOmanagement”

De cursussen worden ook gegeven door mensen uit het bedrijfsleven die weten waarover ze spreken. Het gaat als het ware over een ‘high level-program’ en dat trekt

Een mooi initiatief dat overigens de steun krijgt van het

natuurlijk de juiste mensen aan. De instroom blijft ove-

bedrijfsleven. “Het spreekt voor zich dat we ook in dit

rigens groeien. Na de opleiding organiseren we ook een

verhaal connecties met de ondernemerswereld zoeken.

slotseminarie en voor de proclamatie nodigen we altijd

Zo organiseerden we al een CEO-café. Tijdens dat evene-

een bekende gastspreker uit, steeds rond een bepaald

ment kunnen studenten ideeën lanceren en in dialoog

thema. Zo kwam mijn oud-professor van het KMO-Studie-

treden met echte ondernemers. Dat kan enkel leiden tot

centrum, baron Rik Donckels bijvoorbeeld al eens aan bod

een vruchtbare uitwisseling. Het centrum voorziet ook vor-

met zijn bijzondere visie op familiale ondernemingen. Dat

ming, seminaries en infosessies. Dat alles kan de student

is de kers op de taart voor de cursisten.”

helpen om de juiste keuze te maken voor de toekomst. Ga ik zelf ondernemer worden later? Dat is een vraag met

PXL Centrum Ondernemen

vele antwoorden en op al die vragen krijgt de student

Na het succes van de Sofim-leerstoel had PXL Business

dankzij het PXL Centrum Ondernemen een antwoord. En

de smaak goed te pakken en lanceerde de hogeschool

studenten die hebben besloten om een eigen bedrijf op

zes maanden geleden een eigen PXL Centrum

te richten, leren meteen de juiste partners zoals Unizo

Ondernemen. Ook in dat verhaal werden

en Sofim kennen. Dit succesverhaal speelt zich overigens

heel wat partners betrokken, waar-

niet enkel op de hogeschool af maar ook aan de Corda-

onder opnieuw Sofim. “En met

campus. PXL-centrum Ondernemen heeft ook daar een

Sofim nog vele anderen”, vult

kantoor want het is belangrijk om aanwezig te zijn tus-

Jean-Pierre Segers aan. “Het

sen de bedrijven. Alles draait om de juiste wisselwerking.

centrum is een succesverhaal.

Dat is de sleutel tot geslaagd ondernemen”, besluit Jean-

We hebben ook een coördinator

Pierre Segers.

in dienst genomen om de zaak in goede banen te leiden. Het

PXL-leerstoel

doel van het eigen centrum is alle

In samenwerking met de hogeschool PXL biedt

studenten een stukje DNA van het

Sofim een ondernemersleerstoel in het hoger onder-

ondernemen mee te geven. Om het

wijs. Het postgraduaat KMO-management richt zich

verhaal nog completer te maken,

op bachelors die de ambitie hebben om een eigen

zijn we ook een samen-

zaak op te starten of jonge ondernemers die hun

werking met Hogeschool Gent

managementvaardigheden willen verbeteren. Meer info op www.sofim.be

aangegaan.” 15


Je bent jong en je wilt wat pensioensparen Verzekeringsadvies op maat voor Maarten Vannut, Het Immohuis Borgloon - Je bent jong en je wilt wat. Een eigen zaak bijvoorbeeld maar wat te doen met pensioensparen? Daar denken jonge ondernemers vaak nog niet aan terwijl ze dat beter wel zouden doen. Maarten Vannut (30) van Het Immohuis in Borgloon

roep gekozen. Net zoals mijn vader had ik ook interesse

zocht en vond het perfecte pensioenplan bij Sofim. “Ik

in vastgoed en daarom besloot ik om een eigen kantoor

deed aan pensioensparen bij mijn bank maar dat bleek

in immobiliën te openen na mijn stage als makelaar. Ik

achteraf verre van optimaal. De specialist van Sofim

zette die stap op jonge leeftijd en daar ben ik nog altijd

zette dat recht”, aldus Maarten die zijn zakelijk geluk

blij om”, vertelt Maarten Vannut.

vond in de boeiende wereld van de immobiliën.

Sociaal secretariaat

“We gaan later geen pensioen meer hebben” of “De

De 30-jarige ondernemer leidt ondertussen al een

vergrijzing is onbetaalbaar”…het zijn maar enkele uit-

achttal jaar Het Immohuis in Borgloon in goede banen,

spraken die je geregeld hoort op het nieuws of leest in

maar kwam onderweg toch belangrijke vraagtekens

de krant. Los van het eventuele waarheidsgehalte in die

tegen. “Onze focus lag van in het begin op de residen-

uitspraken is het alvast verstandig om tijdig te begin-

tiële markt en op vastgoedontwikkeling in Zuid-Lim-

nen denken aan je pensioen, zeker als zelfstandige. Dat

burg. Dat is nog altijd het geval, al bieden we soms

deed ook Maarten Vannut die al op jonge leeftijd een

ook commerciële panden aan. Doorgaans hebben we

eigen zaak begon in immobiliën in Borgloon.

zo’n 110 wooneenheden in de aanbieding. De zaak groeide eigenlijk vrij snel. Na twee jaar had ik twee

16

“Optimaal pensioenplan dankzij Sofim”

personeelsleden in dienst en Het Immohuis is gestaag

Vragen over je pensioen bijvoorbeeld…Dat was ook

“Na mijn studies archeologie in Leuven begreep ik al

het geval bij Maarten Vannut. “Als jonge zelfstandige

snel dat je met dat diploma niet zo ver komt in deze

ben je nog niet bezig met je pensioen. Op een be-

wereld. Die studierichting interesseerde me enorm

paald moment wou ik toch de puntjes op de i zetten

maar uiteindelijk is dit geen garantie voor de arbeids-

wat dat betreft. Ik kende Sofim natuurlijk al als sociaal

markt. Daarom heb ik heel bewust voor een ander be-

secretariaat maar ik kon er ook advies krijgen over de

blijven groeien. Op dat moment kreeg ik gelukkig de juiste begeleiding van Sofim want bij momenten zit je toch met vragen als jonge ondernemer.”


langs in Het Immohuis in Borgloon. Zo kwam ik tot de juiste oplossing zonder al teveel tijd te verliezen als zelfstandige. Uiteindelijk kwam er echt een oplossing op maat uit de bus.” En daar stopte het verhaal niet want Maarten Vannut kwam via Sofim ook alles te weten over de verzekering van het gewaarborgd inkomen. “Wat dat betreft, kreeg ik eveneens zeer goed advies van Sofim. Men gaf me een duidelijk overzicht en op het einde kon ik kiezen tussen de geboden alternatieven. Op geen enkel moment heb ik de gesprekken met de specialisten van Sofim als een verkoopspraatje ervaren. Integendeel zelfs. Ik zit zelf in de verkoop en voel al snel aan als iemand me iets wil verkopen zonder meer. Trouwens, wat je niet met je eigen klanten wil doen, moet je ook niet aanvaarden van iemand anders. Sofim was wat dat betreft uiterst correct.” optimalisatie van een pensioenplan. Op dat moment -ik was toen 27 jaar- deed ik wel aan pensioensparen bij

Voordelen

mijn bank maar dat bleek verre van optimaal. Boven-

Ondertussen loopt het pensioenplan van Maarten Van-

dien had ik het gevoel dat mijn bank me niet de uitleg

nut als een trein. “Ook de nabehandeling verloopt zon-

kon geven die ik nodig had om de zaken goed te rege-

der enig probleem. Ik ben absoluut een tevreden klant

len. Bijgevolg kwam ik bij de specialist van Sofim te-

want Sofim kon me bieden wat er werd beloofd: eer-

recht die me erop wees dat er bij mijn pensioensparen

lijk advies. En de financiële voordelen van hun advies

bij de bank geen sprake was van optimalisatie. Zoals ik

neem ik uiteraard graag mee als jonge zelfstandige”,

aanvoelde, wilde men vooral een product verkopen.”

besluit Maarten Vannut.

Service Zo kwam al snel uit dat Maarten teveel aan het bijdragen was, zelfs buiten het wettelijk kader. “Dat was inderdaad het geval”, legt Maarten uit. “Gelukkig kon de specialist van Sofim me heel helder uitleggen wat de mogelijkheden waren en met welke factoren ik rekening moest houden in mijn specifiek geval. Op die manier kon ik wel tot een optimalisatie komen en - niet onbelangrijk- binnen een wettelijk kader. Sofim leverde een fijne service en ik hoefde me niet eens te verplaatsen naar hun kantoor in Hasselt. Mark kwam gewoon

Vraag vandaag een offerte op maat. Uw medewerkers zullen u dankbaar zijn. Mark Stevens, Sofim Verzekeringsadvies 011 26 30 91 17


Het eenheidsstatuut in de praktijk De meerwaarde van een sociale audit bij Preton HEUSDEN-ZOLDER - Het eenheidsstatuut…voor alle zelfstandigen en bedrijven houdt het heel wat fundamentele veranderingen in op gebied van sociale wetgevingen en sociale documenten. Maar hoe begin je daar aan? Preton, een producent van prefab betonnen wandpanelen en structuurelementen uit Heusden-Zolder, vond de oplossing bij Sofim. “Het eenheidsstatuut was de ideale gelegenheid om een sociale audit te laten uitvoeren door experts van Sofim”, zegt financieel en HR-manager Lola Blascetta.

Preton BVBA is ondanks de crisis één van de bedrij-

de betonsector. Ondanks die ervaring beseft Lola

ven die de voorbije jaren een enorme groei kenden.

Blascetta als geen ander dat je niet alles kan

De oprichters begonnen Preton in februari 2006.

weten. Daarom was de invoering van het eenheids-

Hun doel? Betonnen prefab wandpanelen produ-

statuut het ideale moment om een sociale audit te

ceren, vooral voor de industriebouw maar kan ook

laten uitvoeren bij Preton. “Ik ben een vrouw van

toegepast worden in de woningbouw. In de zomer

‘doen’ maar voor sommige dingen moet je de hulp

van 2006 was de productie een feit en liepen de

van specialisten inroepen. Al van bij de start van

orders binnen. Het bedrijf produceerde aanvankelijk

Preton is Sofim ons sociaal secretariaat. Sofim

prefab betonnen wandpanelen maar in september

is een betrouwbare partner in ons verhaal. Toen

2012 kwam daar ook de productie van structuur-

ze een sociale audit aanboden, hebben we geen

elementen bij: trappen, kolommen, balken…

moment geaarzeld om een analyse te laten uit-

“Ondanks het feit dat we twee crisissen meemaak-

voeren betreffende de sociale documenten door

ten waarvan er één nog steeds bezig is. Het is altijd

experts van Sofim.”

ons doel om de vraag van de klant zo goed mogelijk te beantwoorden”, zegt Lola Blascetta. Preton

Positief

beleefde een snel parcours. Het bedrijf groeide snel,

“Toen die kans zich voordeed, was ik net bezig met

het aantal werknemers steeg van 25 werknemers

het arbeidsreglement”, gaat Lola verder. “Door de

vast in dienst in 2006 naar meer dan 70 werk-

invoering van het eenheidsstatuut moesten we

nemers vandaag.

immers belangrijke aanpassingen doen aan dat

Sociale audit

18

reglement. Op dat moment was een sociale audit meer dan welkom. Juriste An Thoelen van Sofim

Financieel en HR-manager Lola Blascetta was

kwam persoonlijk langs voor de sociale audit.

erbij van in het prille begin en heeft zelf al 25 jaar

Het was bijzonder aangenaam om dat ‘face to

ervaring op de arbeidsmarkt, waarvan 20 jaar in

face’ te kunnen doen met An. Op deze manier


krijgt Sofim ook een beeld van ons bedrijf. An

zoals Sofim nodig hebt om antwoorden te vinden

en ikzelf zaten ook meteen op dezelfde golflijn:

op alle vragen. Concreet bekeken we onder meer

positief en realistisch.”

ons aanwervingsprocedure, de arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement met daarin ook:

Een geslaagde sociale audit, maar wat kwam er

het rookbeleid, het preventiebeleid op gebied van

nu precies uit de bus? “Werkelijk alle sociale docu-

pesten, …alles passeerde de revue. Zelf ben ik

menten hebben we voorgelegd en grondig door-

preventie-adviseur niveau 2 maar ondertussen

genomen. Mijn uitgangspunt in die hele sociale

hebben we iemand aangeworven, van niveau 1,

audit was ‘zijn we wel goed bezig, ondanks al

die zich bezighoudt met preventie binnen Preton.

onze inspanningen?’ Die vraag stel ik mezelf trouwens geregeld. Dat moet je ook doen als je goede

Behalve een aantal punten in het arbeidsreglement

resultaten wil behalen als bedrijf, zeker in tijden

wegens het eenheidsstatuut, moesten we geen

van grote veranderingen zoals nu het geval is met

grote wijzigingen doorvoeren na de sociale audit

de invoering van het eenheidsstatuut. Ik kwam

en dat is positief, maar ik ben wel overtuigd van het

tot de vaststelling dat je een betrouwbare partner

nut van zo’n audit door een externe specialist. Het

“Sociale audit is absolute aanrader” 19


Het personeel is bij Preton een belangrijke factor in het succes en de groei van het bedrijf. Zoals eerder vermeld nam het aantal personeelsleden spectaculair toe de laatste jaren en Preton staat dan ook voor een degelijk personeelsbeleid. “Je bent met mensen bezig, zoals u en ik”, zegt Lola Blascetta. “Gelukkige werknemers komen graag werken en dragen enorm bij tot het succes van de onderneming. Openheid is belangrijk. De zaakvoerders weten dat als geen ander want zij stonden zelf ook ooit op de werkvloer. Dat is de kracht van Preton. Bovendien blijven de zaakvoerders met hun twee voeten op de grond. Persoonlijk heb ik veel van hen geleerd de laatste acht jaar. De zaakvoerders vonden de sociale audit ook een meerwaarde voor hun bedrijf, net omdat het breder ging dan enkel sociale wetgeving. Nogmaals, ik kan elk bedrijf zo’n sociale audit aanraden. Je komt er sterker uit als bedrijf. Bij Preton hebben we alvast besloten om vaker een sociale audit te laten uitvoeren door Sofim, zeker bij veranderingen in de wetgeving en bij aanpassingen in ons arbeidsreglement. Op zo’n moment is het belangrijk om dieper in te gaan op een bepaalde zaak. Iedereen heeft wel eens een steunpunt nodig en Sofim is wat dat betreft de ideale partner voor Preton.”

is een vorm van noodzakelijke controle, ook om zo transparantie te geven aan je sociaal secretariaat. Je kan natuurlijk ook gewoon één en ander van internet plukken - standaarddocumenten dus- maar elk bedrijf heeft nu eenmaal specifieke regels. Een sociale audit is de investering dan ook meer dan waard. Het is erg goed om sociaal-correct bezig te zijn, je tilt er het bedrijf mee naar een hoger niveau en dat straalt af op de werknemers.”

Meer info: Contacteer An Thoelen op 011 26 31 67 of via an.thoelen@sofim.be

20


Tips & Tricks Modeldocumenten

Wist u dat u op de Sofim-website heel wat nuttige modeldocumenten terug kan vinden? In het licht van de wijzigingen omtrent het eenheidsstatuut is het bijvoorbeeld handig om te weten dat er een aantal standaard-arbeidsovereenkomsten op de website staat die volledig aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving. Vooral voor dienstenchequebedrijven is het belangrijk om het juiste model (voor dienstenchequebedrijven) te gebruiken! Naast modelovereenkomsten vindt u er ook o.a. modellen voor uw arbeidsreglement, voor een dadingsovereenkomst of een ontslagbrief.

Stap 1 Surf naar www.sofim.be en klik links op ‘Loonbeheer’.

Stap 2 Klik vervolgens op het menu dat uitklapt links op ‘documenten’. Zo komt u in het menu van de modeldocumenten.

Stap 3 Selecteer in het menu (klapt open als u uw cursor op het pijltje plaatst) het soort modeldocument dat u wenst te gebruiken.

Stap 4 Het aanbod modeldocumenten verschijnt vervolgens op het scherm. U kan ze printen en downloaden.

21


Sofim Academie

Als kennisorganisatie en expert op vlak van personeel & organisatie besteedt Sofim veel aandacht aan opleiding en uitwisseling. Rekening houdend met de actualiteit (sociale wetgeving) en de behoeften van onze klanten, stellen wij jaarlijks een praktisch en toegepast opleidingsaanbod

Basis Sociale wetgeving

Tijdskrediet en schorsing

11 maart (dienstenchequebedrijven) 20 maart (algemeen)

samen.

Sofim Club maart Om KMO’s optimaal te begeleiden in een efficiënt, actueel en actief personeelsbeleid, werkt Sofim thematische studiedagen uit. Op een studiedag wordt een thema juridisch én praktisch aangepakt. Er kan ook voor de modules (voormiddagprogramma en namiddagprogramma) apart worden ingeschreven. Op vraag brengen onze experts het thema in uw organisatie, op maat van uw organisatie.

22

Sociale media in uw organisatie 11 maart • Overpelt 13 maart • Hasselt


Studiedag

Basis Sociale wetgeving

Aan de slag met studenten

Einde contract

20 maart • Hasselt

20 mei (dienstenchequebedrijven) 22 mei (algemeen)

Basis Sociale wetgeving

Studiedag

22 april (dienstenchequebedrijven) 24 april (algemeen)

12 juni • Hasselt

Ziekteverzuim

Studiedag

Maak werk van slim werken

Aan de slag met vijftigplussers

Sofim Club juni 19 juni • Hasselt

15 mei • Hasselt

Meer info op www.sofim.be, inschrijven via linda.simons@sofim.be 23


24

Sofim nieuws  
Sofim nieuws  
Advertisement