Page 1

g

rs la

ve

ar

Ja

16

20


JAARSTUKKEN 2016 / KEUNSTWURK


Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Keunstwurk. Het verslag van het vierde en laatste jaar in de beleidsperiode 2013 – 2016, waarin uitvoering is gegeven aan het beleidsplan Kennismaken, Verdiepen en Professionaliseren. De doelen en realisatie lopen synchroon met de ambities van de provinciale cultuurnota Grinzen Oer. In 2016 hebben wij met onze expertise, kunde, passie en bevlogenheid samen met onze partners gewerkt aan de kunstzinnige ontplooiing van alle inwoners van Fryslân in het onderwijs, amateurkunst en in de vrije tijd. We geloven in de kracht van deelname aan kunst en cultuur. WAAR ZIJN WE TROTS OP? We kijken met trots terug op tal van hoogtepunten. We noemen een paar projecten die tot uitvoering zijn gekomen: de Passant, Let’s Dance, fulkaan. Daarnaast zijn we vooral trots op het feit dat heel veel nieuwe producten in ontwikkeling zijn gezet. Dit brengt met zich mee dat nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en andere doelgroepen beoogd worden. Kortom er is ontwikkeling alom en ik verwacht dat in 2017 zichtbaar zal worden dat grote projecten als Friese Muziekbrigade, De Reis, Tijd voor Talent, Never Ending Orchestra en KEK 2017-2020 hun vruchten al zullen afwerpen. Het was een bijzonder en intensief jaar. Voor iedereen. Waarin ongelooflijk veel werk is verzet door alle medewerkers. Mede dankzij het initiatief, doorzettingsvermogen en enthousiasme van alle medewerkers staan we waar we nu staan. Als opmaat voor het culturele hoofdstad jaar 2018.

JAARSTUKKEN 2016 / KEUNSTWURK

Douwe Zeldenrust, directeur


4

JAARSTUKKEN 2016 / KEUNSTWURK


Keunstwurk 2016 Als netwerkspeler van formaat is Keunstwurk de culturele partner voor het culturele veld in Fryslân. Keunstwurk is expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie. Keunstwurk geeft informatie en advies, biedt ondersteuning, bemiddeld, doet aan deskundigheidsbevordering en netwerkvorming, zorgt voor projectontwikkeling en productontwikkeling, voert uit waar nodig, biedt lesaanbod en facilitaire ondersteuning, en denkt mee als het gaat om financiering en fondsen. Op deze wijze brengen wij mensen, partijen en organisaties samen en scheppen wij zo voorwaarden voor een sterke culturele infrastructuur in Fryslân. Met inzet van Keunstwurk komen jaarlijks vele duizenden inwoners in Fryslân -jong en oud- met kunst in aanraking. Met afzonderlijke disciplines als theater, muziek, dans, beeldende kunst en design, maar ook met cultuureducatie en projecten die een brug slaan tussen kunstdisciplines. Daarbij werkt Keunstwurk samen met het onderwijs, het amateurveld, professionele kunstenaars, amateurverenigingen en vormgevers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. VIJF MEERJARIGE PROGRAMMA’S De doelen die Keunstwurk zichzelf heeft gesteld, zijn vertaald in vijf meerjarige programma’s:

Het doel is: het delen en vermeerderen van kennis over kunst en cultuur, ontwikkelingen, trends en cultureel ondernemerschap bij bovengenoemde partijen. voorbeelden hiervan zijn de opleiding amateur regisseur, icc cursussen, coaching leerkrachten ter voorbereiding op het Sjongfestival foar bern en het programma Kunst versterkt.

5

> 3. DESKUNDIGHEID Keunstwurk wil bijdragen aan de groei in professionaliteit van partijen die actief zijn in cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Keunstwurk richt zich in dit programma op: leerkrachten, icc-ers, vakdocenten in het onderwijs; artistiek kader en besturen van amateurverenigingen; professionals, en zzp-ers in de kunsten; culturele vrijwilligers, programmacommissies en culturele centra, cultuuraanbieders, dorpshuizen en kerken); medewerkers van culturele en maatschappelijk organisaties.

JAARSTUKKEN 2016 / KEUNSTWURK

> 1. INFORMATIE EN ADVIES Keunstwurk biedt informatie en advies over landelijke ontwikkelingen en regelingen, vakinhoudelijke kennis, de culturele infrastructuur in Fryslân en kennis over het opzetten en uitvoeren en financieren van projecten. Dat doet Keunstwurk via de website, social media, nieuwsbrieven en persoonlijk advies van de medewerkers van Keunstwurk. Maar ook via grootschalige onderzoeken zoals verwerkt in het sectoronderzoek ‘Samen werken aan Kunst en Cultuur’ verschenen. In dit rapport dat in februari 2016 is verschenen en waar binnen alle afzonderlijke onderzoeken binnen de kunstdisciplines (muziek, dans, beeldend, design en theater) zijn samengebracht, zijn de uitkomsten gepubliceerd. > 2. DIGITALE PLATFORMEN Keunstwurk beheert verschillende databanken en/of is hier initiatiefnemer van. Zo zijn er databanken te vinden op de website van Keunstwurk waar aanbieders van kunst op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst en vormgeving zichzelf presenteren. Doel is om vraag en aanbod samen te brengen. Ook is Keunstwurk partner van voordekunst.nl/fryslan en www.noord-pool.nl. Samen met Leeuwarden-Fryslân 2018 is de website Stipe.frl ontwikkeld. Het platform is bedoeld als tool voor culturele initiatiefnemers in Fryslân. De site bevat een toolbox, hoe te komen van idee tot project, een projectenprikbord en een kennisbank met daarin opgenomen een overzicht van fondsen en andere financieringsbronnen. Daarnaast organiseren we naast Stipe.frl allerlei workshops in de provincie zoals fondsenwerving, pr/marketing.


> 4. CULTURELE INFRASTRUCTUUR Keunstwurk werkt aan een sterke culturele infrastructuur in Fryslân op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Door samenwerking en kennisdeling te stimuleren draagt Keunstwurk bij aan een adequate, hoogwaardig en dekkende culturele infrastructuur. Hierbij valt te denken aan het coördineren van de landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit (KEK!) voor Fryslân en de gemeente Leeuwarden. De aanpak muziekonderwijs; De Friese Muziekbrigade, Never Ending Orchestra (NEO), ondersteuning aan diverse koepelorganisaties en het organiseren van debatten en provinciale kunstprijzen.

6

JAARSTUKKEN 2016 / KEUNSTWURK

> 5. VERBINDEN Keunstwurk wil kunst en maatschappelijke thema’s met elkaar verbinden. Kunst kan daarbij functioneren als een katalysator voor veranderingen in de samenleving. Keunstwurk ontwikkelt en faciliteert jaarlijks projecten waarin de verbinding wordt gezocht tussen maatschappelijke en culturele onderwerpen die in Fryslân spelen en de culturele loopbaan van de inwoners van Fryslân. Een belangrijke motor en vliegwiel is Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). Het ligt voor de hand, dat Keunstwurk haar activiteiten en reguliere taken binnen dit programma ook aan laat sluiten bij dit grote evenement en de voorbereidende events, programma’s en activiteiten die daar bij horen. De projecten zijn verschillend maar hebben gemeen dat ze midden in de Friese samenleving staan, inwoners worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering ervan. De rollen die Keunstwurk vervult wisselen van penvoerder tot regisseur, intermediair, partner, adviseur, aanjager, makelaar tot coördinator/procesbegeleider.


Informatie en advies PROGRAMMA

Keunstwurk geeft actuele informatie en adviseert op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst 1 en professionele kunst. Het gaat daarbij onder meer om informatie en advies over landelijke ontwikkelingen en (subsidie) regelingen, vakinhoudelijke kennis, de culturele infrastructuur in Fryslân en kennis omtrent opzetten, uitvoeren en financieren van projecten. Keunstwurk verspreidt informatie via de eigen website, digitale nieuwsbrieven en sociale media en verwijst naar landelijke kennisbanken. Daarnaast biedt Keunstwurk advies op maat. Keunstwurk richt zich daarbij op diverse doelgroepen: het onderwijs, het georganiseerde en ongeorganiseerde amateurveld, professionals, opdrachtgevers, culturele en maatschappelijke organisaties en overheden.

> > > > >

Website www.keunstwurk.nl Digitale nieuwsbrieven Sociale media Advies op maat Sectoronderzoek en beleidsvorming

7

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 1

> SECTORONDERZOEK EN BELEIDSVORMING In februari 2016 is het rapport ‘Samen werken aan Kunst en Cultuur verschenen. In dit rapport zijn de uitkomsten van een breed sectoronderzoek gepubliceerd. Binnen alle kunstdisciplines (muziek, dans, beeldend, design en theater) zijn afzonderlijke onderzoeken gedaan, die vervolgens samengebracht zijn in dit rapport. Aansluitend zijn de resultaten van het sectoronderzoek verwerkt in Kunst kleurt iedereen; het Keunstwurk beleidsplan 2017-2020. Dit beleidsplan is in de zomer van 2016 vastgesteld en gepubliceerd.


Digitaal platform PROGRAMMA

Keunstwurk onderhoudt een digitaal platform voor vragers en aanbieders op het gebied van 2 cultuureducatie in het onderwijs, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Het digitaal platform is een verzamelnaam voor verschillende databases/websites die te vinden en te raadplegen zijn via de Keunstwurk site. Het platform is bedoeld voor een brede groep gebruikers zoals het onderwijs, het georganiseerde amateurveld, professionals, culturele en maatschappelijke organisaties, opdrachtgevers, overheden.

8

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 2

> databases en websites > KORF  >  Overzicht van werkende beeldend kunstenaars, vormgevers, dansprofessionals, theater professionals, muziekprofessionals > Kultuerfilter > Fondsen in Fryslân > Stipe > Dûns op ‘e kop > Fryske Toaniel Katalogus > voordekunst > Noord-pool > STIPE.FRL Stipe.frl is ontwikkeld in samenwerking met LF2018. Het platform is bedoeld als tool voor culturele initiatiefnemers in Fryslân. De site bevat een toolbox, hoe te komen van idee tot project, een projectenprikbord en een kennisbank met daarin opgenomen een overzicht van fondsen en andere financierings-bronnen. Achter de site opereert een helpdesk waar de initiatiefnemers te rade kunnen gaan met vragen om advies. Het aantal bezoekers op de website is 4.500. De pagina’s die het meest bezocht worden zijn het projectenprikbord en de toolbox voor het schrijven van projectplan. In 2016 zijn er 42 mienskip projecten gepubliceerd op het prikbord. De vragen aan Stipe.frl tijdens de spreekuren, gaan voornamelijk over het schrijven van een projectplan en het vinden van financiën. Via Stipe.frl zijn minstens 50 projecten c.q. initiatiefnemers voorzien van advies. Door de hele provincie zijn er 10 presentaties over Stipe.frl geweest. Voornamelijk bij gemeenten die een informatieavond organiseerden over Leeuwarden-Fryslân 2018.


Deskundigheid PROGRAMMA

Met het programma deskundigheid draagt Keunstwurk bij aan de groei in professionaliteit van partijen 3 die actief zijn in cultuureducatie in het onderwijs, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Keunstwurk richt zich met dit programma op: leerkrachten, icc-ers, vakdocenten in het onderwijs; artistiek kader en besturen van amateurverenigingen; professionals, en zzp-ers in de kunsten, culturele vrijwilligers, programma-commissies en culturele centra, cultuuraanbieders, dorpshuizen en kerken, medewerkers van culturele en maatschappelijk organisaties. Met als doel; het delen en vermeerderen van kennis over kunst en cultuur, ontwikkelingen, trends en cultureel ondernemerschap bij bovengenoemde partijen. het programma bestaat uit de volgende twee onderdelen: 1.

TRAININGEN, STUDIEDAGEN EN CURSUSSEN > Opleiding amateur regisseurs: > Kadertraining voor hafabra dirigenten > Cursus voor het schrijven van Fries(talig) toneel > Studiedagen > KEK! nascholingsprogramma > Extra inzet voor het Sjongfestival foar Bern

9

> EXTRA INZET VOOR HET SJONGFESTIVAL FOAR BERN In 2015 is een samenwerking tussen Cedin, Omrop Fryslân, Afûk en Keunstwurk tot stand gebracht om gezamenlijk het Sjongfestival foar Bern in 2018 te organiseren. Koepelorganisatie SAKO die de meerwaarde erkent dat kinderen leren zingen, is penvoerder. Keunstwurk is partner en met het inspiratieproject Wy Sjonge biedt Keunstwurk coaching voor de leerkrachten in het basisonderwijs. Door de inspanningen van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen kan een nieuwe impuls gegeven worden aan het zingen door jeugd. Op 12 mei 2016 heeft een Sjongfestival foar Bern plaatsgevonden in de Lawei in Drachten. Deze editie is door Keunstwurk ondersteund. De coaching heeft plaatsgehad in 6 scholen welke een positief effect had op de kwaliteit van de inzendingen. Het Sjongfestival foar Bern XL vindt plaats in 2018.

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 3

> KADERTRAINING VOOR HAFABRA DIRIGENTEN In samenwerking met het Prins Claus Conservatorium en de landelijke opzet voor een amateurdirigenten cursus is in 2016 vormgegeven aan een opstapcursus voor adspirant dirigent. Deze cursus lijkt nodig, om de grote vraag naar dirigenten voor amateurgroepen in te kunnen vullen. De cursus wordt opgestart in 2017.


2.

ONDERSTEUNING EN FACILITEREN VAN NETWERKEN

Om het veld te kunnen ondersteunen en faciliteren is het een must dat veld goed te kennen. Netwerken vormen hierin de spilfunctie. In veel gevallen gaat het om bestaande netwerken, maar soms stimuleert Keunstwurk de totstandkoming er van.

10

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 3

> > > > > > > > > >

Provinciaal netwerk regionale instellingen voor cultuureducatie Professionele kunst Netwerk Iepenloftspullen Netwerk theater koepels Netwerk theater vakopleidingen en jeugdtheater Dansprofessionals Let’s Dance Netwerk muziekfederaties. Netwerk muziekprofessionals Kunst versterkt

> PROFESSIONELE KUNST De sectoranalyse Design levert enkele speerpunten op die op de agenda staan om verder te ontwikkelen. Onder invloed van een landelijke ontwikkeling is een nieuw platform ontstaan vanuit de Creative Council Noord Nederland die de aanbeveling van SER Noord Nederland om te investeren in de Creatieve Economie verder uitwerkt. Keunstwurk draagt bij in deze ontwikkeling door deelname aan het overleg van de Creative Council. De aandacht is daarbij vooral gericht op dat jonge startende, maar ook gevestigde (vaak) individueel opererende ontwerpers, kunnen meeprofiteren van deze ontwikkelingen. Dit is een transitiefase waarbij impulsen nodig lijken en een verbinding van een cultureel maatschappelijk met een economisch designklimaat gestalte krijgt in de veranderende creatieve economie. Ook staat ontwerp denken (design thinking) hoog op de agenda voor het onderwijs. Noodzakelijk voor ontwikkeling van kinderen, jongeren en studenten om voorbereid te worden op een samenleving die draait om creatief en oplossingsgericht denken, zelfredzaamheid, en participatie bij maatschappelijke thema’s. Keunstwurk wil daarin een verbindende rol spelen tussen onderwijs, jong talent, professionals en participerend burgerschap; mienskip.


> NETWERK MUZIEKPROFESSIONALS. De vele docenten en/of dirigenten die werkzaam zijn binnen de sector amateurmuziek ontberen een netwerkstructuur. Wel ontmoeten we in het veld en bij projecten of optreden diverse professionals waarmee we in gesprek gaan. Regelmatig blijkt dat deze professionals goed ingezet kunnen worden bij de diverse programma’s zoals fulkaan, Birds & Brass, Korpsen in de Klas, enz. Rond het project Korpsen in de Klas (OMF, ondersteund door Keunstwurk) wordt gewerkt aan netwerkvorming van professionals uit de muziekverenigingen die knowhow opbouwen over het werken met en in het onderwijs. In 2016 zijn in dit kader 2 ontmoetingen geweest. Het is de bedoeling dat in 2017 een inspiratie-dag georganiseerd wordt, waarbij de professionals meer input krijgen vanuit de opleidingen (Prins Claus Conservatorium) en waar ook best practices worden uitgewisseld. > KUNST VERSTERKT Met het programma Kunst Versterkt beoogt Keunstwurk het bewustwordingsproces van de waarde van kunst voor de samenleving te stimuleren en bruggen te slaan te slaan tussen de kunstsector en maatschappelijke domeinen. Dit draagt bij aan het versterken kunst en cultuurklimaat in Fryslân. Kunst Versterkt heeft verschillende activiteiten georganiseerd in 2016.De doelgroepen hierbij zijn culturele ondernemers, beleidmakers, bewoners van platteland gebieden en Zorg & Welzijn.

11

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 3

De Informatiemarkt Podiumkunsten werd gehouden op 12 oktober 2016 in de Skâns in Gorredijk. Artiesten en impresariaten presenteerden zich zowel op het podium als in een marktsetting. Dit geeft de mogelijkheid om ook nieuwe artiesten te zien.


Culturele infrastructuur

PROGRAMMA

Met dit programma versterkt Keunstwurk cultuur op provinciaal, regionaal en lokaal niveau. 4 Door samenwerking en kennisdeling op gang te brengen draagt Keunstwurk bij aan een adequate, hoogwaardig en dekkende culturele infrastructuur in Fryslân. Dat doen we door de volgende acties; > > > > > > > > > > >

Cultuureducatie met kwaliteit (KEK!) Friese Muziekbrigade fulkaan Korpsen in de Klas Ondersteuning van de koepelorganisaties OMF, SAKO, STAF Vredeman de Vriesprijs Kunstbende Quick Scan en Muzyk Puls Never Ending Orchestra (NEO) Debatten Erfgoededucatie

12

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 4

> FRIESE MUZIEKBRIGADE De provincie Fryslân vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende mogelijkheden hebben om deel te nemen aan muziekonderwijs. In dit kader heeft Gedeputeerde Staten aan Keunstwurk gevraagd advies uit te brengen over een visie op het muziekonderwijs voor kinderen en jongeren en de infrastructuur die hiervoor nodig is. Het onderzoeksrapport Muzyk yn ‘e Mienskip (Muziekeducatie voor kinderen en jongeren in Fryslân) is eind 2015 afgerond en vormt een belangrijk uitgangspunt voor 2016. Hoofdbegrip van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is Mienskip; gemeenschapszin, samenleving, community. In deze geest willen we provincie-breed en van onderop een plan voor innovatie van muziekeducatie ontwikkelen, aansluitend bij de doelen van LF2018 met een gezamenlijke visie op muziekonderwijs: de Friese muziekbrigade. Hoe kunnen kunstvakopleidingen, culturele instellingen, pabo’s, centra voor de kunsten, basisscholen, muziekaanbieders, overheden en beleidsmakers het muziekonderwijs in het onderwijs én in de vrije tijd gezamenlijk verder verbeteren? De betrokkenen zien LF2018 als een inspiratiebron, katalysator en als een belangrijke stip aan de horizon voor samenwerking en innovatie op het gebied van muziekeducatie. Maar hoe wordt een ‘legacy’ ook na 2018 geborgd? Om het Friese muziekonderwijs duurzaam te vernieuwen willen we twee lijnen nader uitwerken de komende periode:


> Lijn 1: De Friese Muziekbrigade De Friese Muziekbrigade (FMB) is een netwerk dat randvoorwaarden wil creëren en binnen- en buitenschools muziekonderwijs beschikbaar maakt voor alle kinderen en jongeren in Fryslân dat aansluit bij hun ontwikkelingsniveau en belangstelling. In dit kader zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. De uitkomst van beide bijeenkomsten is dat er behoefte is een aan netwerkstructuur zoals we die beogen met de Friese muziekbrigade, meer samenhang en samenwerking. In 2017 willen we dit verder concretiseren. > Lijn 2.: The Never Ending Orchestra (NEO) In 2016 heeft Leeuwarden-Fryslân 2018 aan Keunstwurk gevraagd om een projectplan voor Never Ending Orchestra te schrijven. In dit programma staan presentatiemogelijkheden voor jonge talenten, amateurs en semiprofs centraal. Zo ontstaat een orkest dat nooit stopt. Deze lijn is apart uitgewerkt in opdracht van LF2018 en is primair gericht op vernieuwende talentontwikkeling in de muziek. Een subsidieaanvraag is ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Keunstwurk is trajectbegeleider, verzorgd deskundigheidsprogramma’s en voert de monitoring uit. Er is samen met partijen uit het veld een continu uitdijende omgeving gecreëerd waarin Friese getalenteerde in de leeftijd van 12-25 jaar doorlopend inspiratie- en leermomenten worden geboden.

De jury koos unaniem voor de ontwerpen van DP6 architectuurstudio en J.O.N.G. Architecten. De bijeenkomst van de prijsuitreiking van de Vredeman de Vries prijs voor architectuur vond plaats in Museum Dr8888 In Drachten in kader van kleur in architectuur (jaar van de De Stijl) en werd begeleid door publicatie en expositie.   

13

Als voorwaarde geldt dat het bouwwerk in 2014/2015 in Fryslân is gerealiseerd. De inzendingen worden tijdens twee jurybijeenkomsten beoordeeld door een vakjury onder voorzitterschap van gedeputeerde Sietske Poepjes. Het resultaat is een actueel overzicht van zestien geselecteerde bijzondere bouwwerken die in 2014 en 2015 tot stand zijn gekomen door goed opdrachtgeverschap. Uit dit overzicht zijn door de jury vier ontwerpen genomineerd, waaruit dit keer twee winnaars kwamen. Poppodium en ROC Neushoorn en de woning bij de camping en jachthaven It Heidenskip zijn de winnaars van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2016.

JAARSTUKKEN 2016 / KEUNSTWURK / OVERIGE GEGEVENS

> DE VREDEMAN DE VRIESPRIJS VOOR ARCHITECTUUR De provincie Fryslân heeft op voorstel van ARK Fryslân het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Vredeman de Vries prijs voor Architectuur. De prijs wordt uitgereikt door de Provincie Fryslân, die ook het bijbehorende geldbedrag uitlooft. Het unieke van deze architectuurprijs is dat het om een combinatieprijs gaat. De prijs wordt namelijk uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een opdrachtgever en een architect/ontwerper. Daarbij staat het ontwerpproces, de toegevoegde waarde en relevantie voor de samenleving centraal. Zowel geregistreerde als niet geregistreerde architecten kunnen in aanmerking komen voor deze prijs.


Verbinden PROGRAMMA

Keunstwurk ontwikkelt en faciliteert jaarlijks projecten waarin de verbinding wordt gezocht tussen 5 maatschappelijke en culturele onderwerpen die in Fryslân spelen en de culturele loopbaan van de inwoners van Fryslân. Een belangrijke motor en vliegwiel op hetzelfde vlak is Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). Het ligt voor de hand, dat Keunstwurk haar activiteiten en reguliere taken binnen dit programma ook aan laat sluiten bij dit grote evenement en de voorbereidende events, programma’s en activiteiten die daar bij horen. De projecten zijn verschillend maar hebben gemeen dat ze midden in de Friese samenleving staan, inwoners worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering ervan. De rollen die Keunstwurk vervult wisselen van penvoerder tot regisseur, intermediair, partner, adviseur, aanjager, makelaar tot coördinator/procesbegeleider. > De Reis > Ik Saskia – Jeanine Niemendal > Connecting Neighbourhoods – Hanna van Mourik Broekman > De Kloof – Haring en Hummus – Janneke de Haan > Van Alice en nog wat – Caro Kroon > Later als ik groot ben – Lisette Bokma > Bouwen op de Hoeve – Willy van Assen > Goena Goena – Siska Alkema > Stekkerloos Westeinde – Henk de Lange en Marieke Veenstra

14

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 5

> Let’s Dance > Stekjes > De Bus - Tijd voor Talent. > Het gelukkige dorp > Leeuwarden-Fryslân Junior


> DE REIS Een meerjarig participatie project in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018.  2016 stond in het teken van het uitvoeren van de acht deelprojecten van de kunstenaars die de training ‘projectmatig werken in de sociaal artistieke praktijk’ hebben gevolgd. > LET’S DANCE Community Danstheater (CDT) is een samengaan van de Dans Theater-methodiek (combinatie van dans- en theatertechnieken, zowel voor professionele- als amateurdansers) en Community Dans (dans voor groepen die niet tot de groep professionele- of amateurdansers behoren). Let’s Dance is een uniek dansproject dat jonge Friese makers wil stimuleren zichzelf te ontwikkelen als professional op het gebied van Community Dans Theater. Het uitgangspunt hierbij is het feit dat ieder mens op artistiek hoogwaardig niveau kan dansen, ongeacht zijn fysieke mogelijkheden of achtergrond. Nooit eerder werd op Europees niveau in Fryslân een dansproject gerealiseerd met deze doelstelling. Het project is opgezet door vier culturele instellingen, AAIIC in Granada, De Loopers in Bremen, YDance in Glasgow en Keunstwurk in Leeuwarden. Vanaf oktober is gestart met het community-traject van Let’s Dance in Leeuwarden. Via de pers is een oproep gedaan voor 50-plussers. De animo was groot, er moest zelfs een wachtlijst worden aangelegd. Samenwerking met de Harmonie is gezocht; daar vonden iedere maandagochtend de repetities plaats, op het podium van de grote zaal. Tijdens de repetities is gewerkt aan fysieke vaardigheden, muzikaliteit, techniek, uitstraling. Vanuit het thema is gewerkt aan de voorstelling Grenzeloos die op 31 maart en 1 april 2017 in de Harmonie geprogrammeerd staat. Omrop Fryslân maakte een documentaire die is uitgezonden op NPO2.

15

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IPROGRAMMA 5

> STEKJES In 2016 is de ontwikkeling van nieuwe Stekjes op verscheidene plekken weer op gang gekomen. Voor de volgende locaties zijn ontwerpen gemaakt: Stekje Firdgum en Stekje Terbandsterschans in Heerenveen. Laatste is in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland (LBF). Naast deze twee locaties zijn er ontwikkelingen voor drie mogelijke stekjes: Langs vaarroute Súd Ie, Dokkum-Lauwersmeer, met Sense of Place in kader Waddenkust en Bekhofschans, Friese Waterlinie.


Diensten

16

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IDIENSTEN

Alle eerder genoemde programma’s en activiteiten worden gerekend tot de Stipe taak van Keunstwurk. Keunstwurk verricht daarnaast ook andere diensten, soms in opdracht van andere partijen. In 2016 gaat het om de exploitatie van het Yn Blau, locatietheater rondom de Centrale As: De Passant en het community art project Let’s Dance. Daarnaast heeft Keunstwurk advies geleverd bij de keuze en de plaatsing van kunst in de openbare ruimte. In 2016 gaat het hierbij om een kunstwerk bij de Centrale As (Tytsjerksteradiel), en de voorbereiding van zo’n 12 kunstwerken in diverse gemeenten als Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Harlingen, Dantumadeel en De Fryske Marren. Ook het podiumkunstenproject in het basisonderwijs, Uurcultuur, is in 2016 met middelen uit eigen inkomsten uit het project uitgevoerd.


> YN BLAU In 2008 is samen met provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, woningbouwvereniging WoonFriesland en Keunstwurk het Huis voor Amateurkunst (HvA) op de binnenplaats van de Infirmerie in Leeuwarden gerealiseerd. De plek en de uitstekende voorzieningen maakten het dat niet alleen amateurs, maar meer en meer de professionals, bedrijven, onderwijsinstellingen en particulieren hun weg vonden naar en in het HvA. De naam HvA dekte daarom bij lange na niet (meer) de lading. Een nieuwe naam is bedacht; een naam die alle gebruikers en het gebouw recht doet. Een naam op een hoger abstractieniveau, bijna poëtisch die ook de creatieve processen die erin plaatsvinden visualiseert. Maar ook een naam die iets over het gebouw zegt, Yn Blau is de nieuwe naam sinds 14 maart 2016. Yn Blau is de vaste locatie voor; drie dansscholen, de regieopleiding van Keunstwurk, het wereldkoor DeKoor en de RTL musicalclass. Verder is Yn Blau de oefenruimte voor een dansvoorstelling van mensen met en zonder Parkinson, voorbereidingsruimte voor toelatingsexamen tot de Royal Dance Academy in Londen, uitvalbasis voor de dansdeelnemers van het Uitfestival 2016, onderdeel van Art Trip, trainingskamp voor het Holland Dance project DanceDate, locatie voor diverse workshops en zelfontplooiing trainingen. Ook benut het onderwijs; vo, mbo en hbo Yn Blau meer en meer als kunstonderwijs locatie en voor presentaties van projecten.

> UURCULTUUR Uurcultuur het podiumkunstenmenu van Keunstwurk is in 2016 voor de 28e keer uitgevoerd. Hiermee zorgt Keunstwurk er voor dat er in januari tot en met mei, Friese basisschoolkinderen onder schooltijd professionele voorstellingen zien, uiteenlopend van toneel-, dans-, vertel- en muziekvoorstellingen. Het bundelen van scholen is voor theatergroepen en artiesten interessant, waardoor er landelijk aanbod met hoge artistieke kwaliteit naar Fryslân komt. Kinderen krijgen zo de kans om bijzondere voorstellingen dichtbij, in de eigen omgeving te zien. Voor Uurcultuur wordt samengewerkt met een aantal schouwburgen in Sneek, Dokkum, Drachten en Heerenveen. De voorstellingen van Uurcultuur vinden dan plaats in het ‘echte’ theater, een bijzondere ervaring voor de kinderen. Er waren in 2016 vijftien professionele gezelschappen bij Uurcultuur betrokken, die in het totaal 265 voorstellingen hebben gegeven voor circa 19.000 kinderen.

17

De pASsant speelde zich af in juni-juli 2016. In een periode van 12 dagen werden 14 routes gereden. In totaal werden 2.000 toeschouwers vervoerd in de bussen en leverden de dorpen met spelers en helpers in totaal 500 vrijwilligers. De pASsant is uitgevoerd met inzet van aanbieders in de markt, die veelal woonachtig zijn in de regio.

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IDIENSTEN

> DE PASSANT In opdracht van de provincie Fryslân heeft Keunstwurk, in overleg met verenigingen en culturele commissies, een project ontwikkeld om op een artistieke manier contacten te leggen met bewoners en locaties langs de Centrale As. Het project bestaat uit theatervoorstellingen die in verschillende plaatsen rondom de Centrale As door bewoners worden ontwikkeld. De voorbereidingen zijn al in september 2015 gestart met maandelijkse dorpsbijeenkomsten om te brainstormen en ideeën uit te wisselen. Uitgangspunten waren de verbinding van de weg met de bewoners en hoogtepunten langs de route. De uitvoering vond plaats in de volgende stad en dorpen: Dokkum, Feanwâlden & Feanwâldsterwal, De Westereen, De Valom & Broeksterwâld, Burgum, Noardburgum, Hurdegaryp, Suwâld, Garyp & Sumar.


Bestuursverslag In het bestuursverslag wordt ingegaan op de bedrijfsvoering van Keunstwurk in 2016. Het gaat daarbij om aspecten als meerjarenbeleid, de organisatie, het bestuur/governance en de financiële positie van Keunstwurk. > MEERJARENBELEID 2013-2016  In aansluiting op de landelijke en provinciale werkwijze, heeft Keunstwurk voor de cultuurnota periode 2013-2016 het beleid geformuleerd, zoals beschreven in de nota Kennismaken, verdiepen, professionaliseren. Keunstwurk stelt zich in de komende jaren ten doel de culturele infrastructuur in Fryslân te versterken, cultuurparticipatie te bevorderen en de culturele ontwikkeling van inwoners in een doorgaande lijn te stimuleren. Keunstwurk functioneert hierbij als een expertise- en adviesorganisatie die informatie, advies en ondersteuning geeft en samenwerking en samenhang stimuleert en mogelijk maakt. Het jaar 2016 is het vierde jaar in de beleidsperiode 2013 – 2016. In 2016 hebben we ons beleid voor de periode 2017-2020 geformuleerd met het beleidsplan Kunst kleurt iedereen.

18

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IBESTUURSVERSLAG

> ORGANISATIE Keunstwurk kent een organisatiestructuur die bestaat uit drie afdelingen, twee inhoudelijke en een ondersteunende. Er zijn drie afdelingscoördinatoren die samen met de directeur het managementteam van Keunstwurk vormen. De organisatie kent een beperkt aantal functies: adviseurs, medewerkers, afdelingscoördinator, staf en directie. In 2016 waren 37 medewerkers in dienst, op 31-12-2016 was de formatie 30 medewerkers, te samen 20,15 fte. Continuïteit in kennis en ervaring is voor de organisatie van groot belang. In 2013 is een bestemmingsreserve gevormd om de mogelijkheid van kennisoverdracht en een langere inwerkperiode tussen een vertrekkende (senior) en aankomende (junior) adviseur mogelijk te maken. In 2016 is een verdere invulling gegeven aan deze overdracht. Keunstwurk volgt integraal de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de toekenning van de salarissen en vergoedingen vormen de in de cao genoemde functieprofielen en de daarbij horende salarisschalen en regelingen voor vergoedingen de basis.   Zo wordt voldaan aan een maatschappelijk verantwoord beloning- en vergoedingenbeleid, waarbij het salaris van de directeur van Keunstwurk beduidend lager ligt dan de zogenaamde Fryslân norm. De bestuursleden van Keunstwurk voeren hun functie vrijwillig uit; zij ontvangen slechts een reiskostenvergoeding.


> DIRECTIE De directie werd uitgevoerd door Douwe Zeldenrust. De directie vertegenwoordigd Keunstwurk in diverse geledingen en overlegstructuren. > GOVERNANCE Het bestuur van Keunstwurk bestuurt overeenkomstig de uitgangspunten van cultural governance. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het artistieke, bedrijfsmatige en financiële beleid van Keunstwurk. Het is evenwel een bestuur op afstand; in de dagelijkse gang van zaken ontwikkelt de directeur beleid, zorgt voor de uitvoering en treedt op als werkgever. Het bestuur van Keunstwurk bestaat in principe uit zeven leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. In het bestuur zijn kennis, ervaring en netwerken aanwezig op het gebied van politiek/bestuurlijke zaken in Fryslân, juridisch en economisch aspecten, kunst/cultuur, onderwijs en marketing en personeel. Verder wordt bij de samenstelling van het bestuur gelet op de verhouding man/vrouw, leeftijd en uiteraard Friestalig. Eind 2016 zijn in het bestuur van Keunstwurk geen functies vacant. In juni 2016 is een bestuurder met de achtergrond onderwijs afgetreden en een nieuw lid met dito achtergrond in september 2016 benoemd. Het bestuur kwam in 2016 zeven maal bij een in een vergadering en hield één keer een bestuursevaluatie. Met een delegatie van het bestuur vond in 2016 driemaal bestuurlijk overleg plaats met gedeputeerde voor cultuur Sietske Poepjes van de provincie Fryslân.

19

> FINANCIËN Keunstwurk ontvangt een budgetsubsidie van de provincie Fryslân waarin ook de subsidie voor het stimuleren van jong (muziek) talent is opgenomen. Verder ontvangt Keunstwurk in voor de stimuleringsregeling KEK! van het FCP, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden de financiële middelen.

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IBESTUURSVERSLAG

> BELEIDSPERIODE 2017-2020 De provincie Fryslân heeft Keunstwurk gevraagd een beleidsplan voor de komende jaren te ontwikkelen. Als kader heeft Keunstwurk hiervoor de startnotitie voor de beleidsbrief Taal, Cultuur, Onderwijs en Sport en de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen gebruikt. Hier staat het beleid voor cultuur, taal, onderwijs en sport in Fryslân van 2017 tot en met 2020 in beschreven. Daarnaast heeft Keunstwurk haar beleid gebaseerd op de sectoranalyse Samen werken aan Kunst en Cultuur in Fryslân, gesprekken met het culturele veld en de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek. Het beleidsplan 2017 – 2020 Kunst kleurt iedereen is hiervan het resultaat.


Keunstwurk bestuur

20

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IBESTUUR

> > > > > > >

Skelte Brouwers, voorzitter Ineke Grijpma, secretaris Johan Vlasman, penningmeester Peter van den Broek Paulien de Jong Hester Witteveen Margriet van Zonneveld


 FUK, ALDE FRYSKE TSJERKEN, AMATEURVERENIGINGEN, ARK FRYSLAN, ATELIERS MAJEUR, A AZC IN BALK, BUOG, CEDIN, CENTRA VOOR DE KUNSTEN ’T TOANHUS EN MUZARTHE, CENTRUM VOOR MUZIEK IN NOORDOOST FRIESLAND OPUS 3, CITY JAZZ LEEUWARDEN, CITYPROMS, CMD, COMMISSIE VAN PLAATSELIJKE KERK- EN DORPSGEMEENSCHAPPEN, CULTUREEL WERK ORGANISATIES, CULTUUR KWARTIER SNEEK, CULTUREEL CENTRUM DE WALDSANG, DANSNETWERKEN, D’DRIVE, DE KOORNBEURS, DOARPSWURK, DOLCI, DORPSBELANGEN, EUROPESE COMMISSIE / CREATIVE EUROPE, 11FOUNTAINS, FEEL THE NIGHT, FESTIVALS, FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE, FONTEINCOMMISSIE, FREEZE, FRIESE DAGBLADEN, FRIES EDUCATIEF PLATFORM (FEP), FRIES FILMARCHIEF, FRIESE GEMEENTEN, FRIESE JAZZFEDERATIE, FRIES MUSEUM, FRIESLAND POP, FRYSK JEUGD ORKEST, GEMEENTE LEEUWARDEN, HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN, HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN, HOLLAND DANCE, HOUSE OF DESIGN, IEPENLOFTSPULLEN, IEPEN MIENSKIPS FONDS, INNOVATIELAB DE GELUKKIGE STAD (ROTTERDAM), IVAT, JEUGD DANS OPLEIDING FRYSLAN, JEUGD ORKESTEN FESTIVAL FRYSLAN, KENING FAN ’E GREIDE, KUNSTBENDE, KUNSTKADE, KUNSTRAAD GRONINGEN, KUNST EN CULTUUR ZZP’ERS, LAN FAN TAAL, LANDSCHAPSBEHEER FRIESLAND, LEEUWARDEN-FRYSLAN 2018, LKCA, MCL, MEEUW JONGE THEATERMAKERS, MERK FRYSLAN, MINERVA ACADEMIE VOOR POPCULTUUR, MUSEUM DR8888, MUSEUMFEDERATIE FRYSLAN, MUZIEKFEDERATIES, NETWERK DUURZAME DORPEN, NEUSHOORN, NHL, NORDWIN COLLEGE, OEROL, OMF, OMROP FRYSLAN, OPENBARE BIBLIOTHEKEN FRYSLAN, ORGANUM FRISICUM, OVERHEDEN LANDELIJK EN PROVINCIAAL, PARTOER, POPFABRYK, PRIMAIR - EN VOORGEZET ONDERWIJS, POPPODIUM IDUNA, POPPODIA, PRINS CLAUS CONSERVATORIUM, PROJECTPARTNERS LET’S DANCE IN DUITSLAND, SCHOTLAND EN SPANJE, PROVINCIE FRYSLAN, ROC FRIESE POORT, ROC FRIESLAND COLLEGE, SAKO, SCHOOLBESTUREN, SCHOUWBURG DE LAWEI, SENSE OF PLACE, SJONG FESTIVAL, SPELENDERWIJS ORKESTEN, SPORT FRYSLAN, STAF, STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE, STENDEN, STICHTING ERFGOED & PUBLIEK, STREEKWURK, STUFT, SUNENZ, TRESOAR, TRYATER, TSJERKEPAED, UITFESTIVAL, UNDER DE TOUR, VERENIGING VOOR FRIESE GEMEENTEN, VERS FESTIVAL, VOORDEKUNST. NL/FRYSLAN, VRIJWILLIGERS, WE THE NORTH, WELLZO.

21

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / IN SAMENWERKING MET

In samenwerking met


22

G

on

of

Te ks t Fo rafi en s t c og h ein ra on dr fie tw ed : er act p: ie Pu : bl ica Ke tie St un : H udi stw Jo ans o39 urk Lu han Jel N cas va lem Ke atal Ke n d a un ia m er st Bla pe Kla wu n r au rk ina w ju li 20 17

C ol

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / FINANCIEEL


23

Keunstwurk 2016 UITGAVEN € x 1000 Personeel 1.085 Huisvesting 194 Kantoor 61 Organisatie 121 Afschrijvingen 7 Activiteiten en projecten 1.419 Overige 72 Totaal 2.959 INKOMSTEN € x 1000 Algemeen 83 Activiteiten en projecten 1.219 Vrijval passiva/voorzieningen 12 Subsidie Provincie Fryslân 1.513 Totaal 2.827 RESULTAAT -132 Ten laste van bestemmingen 140 Saldo na bestemmingsbesteding 8

PUBLIEKELIJK JAARVERSLAG 2016 / KEUNSTWURK / FINANCIEEL

Keunstwurk financieel


Ke Po un Be stb stw W syk us urk t ( isse adr 128 e 058 dw es 8, 8 i w info ) 2 ing / be 900 ww @ 34 er 1 zo C .ke keu 34 3 , 8 eka G L un ns 4 911 dre jou st twu er s: we wu r Lj rt k ou rk .n /L .n l we ee l rt uw /L ar ee de uw n ar de n

Keunstwurk - jaarverslag 2016  

Het verslag van het vierde en laatste jaar in de beleidsperiode 2013 – 2016, waarin uitvoering is gegeven aan het beleidsplan Kennismake...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you