Page 35

DAKAR 2019

MAAR WAAR WAS WUF? Dakarcoureur Wuf van Ginkel uit Ederveen zat dit jaar niet achter het stuur van een rallyvrachtwagen, maar thuis voor de buis. Al vijftien keer deed hij mee aan de legendarische race door de woestijn, maar dit jaar beleefde hij het vanaf de bank. Wuf: 'Dat was ook best mooi hoor! Ik zag dingen langskomen die ik in de rallyvrachtwagen nooit zie. Dan ligt de focus alleen maar op de weg en zie ik voornamelijk zand, heel v««l zand'. Waarom deed je niet mee?

Hoe is het om met Dakar

'De vrachtwagen was nog niet klaar. We zijn bezig met de

mee te doen?

ontwikkeling van een nieuwe generatie rallyvrachtwagens.

'E«n groot avontuur. De eerste jaren

Met technische snufjes zoals een onafhankelijke wielop-

waren heftig. Ik sliep hooguit twee uurtjes per

hanging, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij moderne terrein-

nacht. Er gingen dagelijks wel vijftien blikjes Red Bull door-

wagens. Bij de Ginaf trucks hadden we dit al langer en nu

heen om wakker te blijven. We kregen ook een keer pech,

dus ook in de rallyvrachtwagen van "De Rooy", het team

midden in de woestijn. Toen het serviceteam ons eindelijk

waar ik nu voor zou gaan rijden. Maar het hele proces door-

gelokaliseerd had, hebben we de hele nacht doorgewerkt.

voeren bleek te kort dag. Ik moest beslissingen nemen maar

Ik heb de zon onder en weer op zien gaan. Het was zo koud!

ik vind: "als je meedoet met Dakar, moet je er 100% voor

Na de rally heb ik bijna twee weken aan ««n stuk doorgesla-

gaan". Dat kon ik nu niet.'

pen. Ik was oververmoeid.'

Was het geen enorme domper? 'Nee, het was een weloverwogen beslissing. Ik had me erop ingesteld.'

' Toen ik naast me keek, gaapte een ravijn van driehonderd meter diep '

Zijn er dompers geweest in je racecarri∆re?

Is het gevaarlijk?

'Jazeker. We zijn een keer op dag ««n uitgevallen wegens

'Ja dat wel. Ik heb gelukkig een goede navigator naast me. Ik

een klapband op de snelweg. Dat is echt heel zuur want je

moet hem blindelings kunnen vertrouwen. Hij waarschuwt

bereidt je toch bijna een jaar voor. In 2008 beleefden we de

me voor bobbels en gaten in het parcours. Als hij dat ver-

grootste teleurstelling. We stonden op punt om met de boot

keerd doet en we gaan te hard, crashen we. Ook reed ik een

van Portugal naar Afrika te varen, maar toen werd het hele

keer op een berg en toen ik naast me keek, gaapte een ra-

evenement afgeblazen wegens terreurdreiging. Terroristen

vijn van wel driehonderd meter diep. In de vrachtwagen

zouden het hebben voorzien op de boot waar alle deelne-

merk je dat niet zozeer, maar toen ik later de beelden terug-

mers opzaten. Sindsdien wordt de rally niet meer in Afrika

zag, schrok ik wel dat Àk het was die daar zo hard reed.'

gereden maar in Zuid Amerika.' Ben je fanatiek? Hoe ben je in de Dakarwereld gekomen?

'Ja natuurlijk. Ik ga zeker voor de winst. Maar als we pech

'Ik ben opgegroeid tussen de vrachtwagens en op een dag

hebben of de achterstand is te groot geworden, dan blijven

vroeg Hans Bekx -van rallyteam Hans Bekx- of ik meewilde

we volop doorgaan. Uitrijden is het allerbelangrijkste en ook

als servicemonteur. Ik kreeg de smaak te pakken en samen

al een hele prestatie.'

met mijn broer hebben we toen het team 'Ginaf Rally Power' opgezet. Sindsdien ga ik mee als coureur. We zijn een keer

Doe je volgend jaar wel weer mee?

als vierde ge…indigd in de race en het beste resultaat van

'Als het aan mij ligt wel, maar dat is altijd nog even afwach-

ons team was een derde plaats.'

ten.'

H I P & H A P P E N I N G - M A A R T 2 0 19

Hip&Happening_Maart_Enkel.indd 35

35 5-3-2019 20:15:10

Profile for Alette  Keuken

Hip & Happening maart 2019  

Hip & Happening maart 2019

Hip & Happening maart 2019  

Hip & Happening maart 2019

Advertisement