Page 1

AIKUISOPISTO

Aikuisopiskelijan opas 2012–2013


Sisällys 1. Tervetuloa Keudan aikuisopistoon . . . .

3

7. Kestävä kehitys Keudassa . . . . . . . .

2. Aikuisopiskelu Keudassa . . . . . . . . .

4

8. Erityisiä ohjeita oppisopimusopiskelijalle . . . . . . . . . 19

3.

Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta 3.1 Hakeutuminen . . . . . . . . . . . . . 6 3.2 Näyttötutkinnon suorittaminen . . . . . . 7 3.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen . . 8

4. Tutkinnon suorittamista tukevat palvelut . . . . . . . . . . . . . . 9

18

9. Erityisiä ohjeita työvoima koulutuksen opiskelijalle . . . . . . . . . 20 Keskeisiä käsitteitä . . . . . . . . . . . . . 21 Hyvinvointialat . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Kulttuuri- ja media-ala . . . . . . . . . . . . 27

5. Käytännön asioita opiskelijalle . . . . . . 10 Tietoturvan huoneentaulu . . . . . . . . . . 12 6. Työhyvinvointi ja työturvallisuus . . . . . 15 Järjestyssäännöt Keudassa . . . . . . . . . . 17

Luonnonvara- ja ympäristöala . . . . . . . .

Palvelualat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Tekniikan ja liikenteen ala . . . . . . . . . .

2

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

30

37


1. Tervetuloa Keudan aikuisopistoon Onnittelut hyvästä päätöksestäsi lähteä aikuisopiskelijaksi kehittämään ja täydentämään omaa ammattitaitoasi, tai hankkimaan kokonaan uuden ammatin. Työelämän muutokset ja niiden nopeutuminen ei ole mikään välivaihe, vaan enemmänkin pysyvä tilanne toimintaympäristössämme. Monialainen aikuisopistomme tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti alueemme elinkeinoelämän kanssa, mutta toimimme joillakin aloilla myös valtakunnallisesti. Keskeisiä tavoitteitamme on kouluttaa elinkeinoelämän tarvitsemia osaajia ja samalla olla vaikuttamassa työelämän kehittymiseen. Aikuisten ammatilliset tutkinnot ovat näyttötutkintoja, joiden suorittamisessa aiempi eri tavoin hankittu osaaminen muodostaa pohjan uuden oppimiselle. Osaava henkilöstömme on käytettävissäsi opintojen kaikissa vaiheissa. Tähän oppaaseen on myös kerätty keskeiset opiskeluun ja tutkintojen suorittamiseen liittyvät asiat. Toivon, että opiskeluajastasi muodostuu löytöretki uuden oppimiseen ja omien verkostojen rakentamiseen. Riitta Narko rehtori

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

3


2. Aikuisopiskelu Keudassa

4

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda tarjoaa toiminta-alueensa väestölle ja elinkeinoelämälle monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita kaikilla ammatillisen koulutuksen koulutusaloilla. Keuda järjestää koulutusta Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Helsingissä. Opiskelijoita on noin 7000 ja henkilöstömäärä on 620. Keudassa aikuiskoulutusta toteutetaan kahdeksassa eri toimipisteessä. Koulutuskuntayhtymään kuuluvat Keudan aikuisopiston lisäksi Keudan ammattiopisto ja Keudan oppisopimuskeskus.

Keudan aikuisopiston tavoitteena on ylläpitää ja parantaa aikuisväestön ammatillista osaamista, mahdollistaa tutkintojen suorittamisen, tukea yrittäjyyttä, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä elinikäistä oppimista. Keuda on monialainen koulutuksenjärjestäjä, jonka aikuiskoulutustarjonta kattaa lähes kaikki koulutusalat. Tutkintovaihtoehtoja on noin 70. Tarkemmat tiedot tarjonnasta, tutkintoon johtavista koulutuksista ja täydennyskoulutuksista löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta www.keuda.fi.

Aikuiskoulutus ja koulutusmuodot Keudan aikuisopistossa aikuiset voivat opiskella päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Koulutusta järjestetään monimuoto-opetuksena, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopetusjaksot sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Keudan aikuisopiston koulutuksen tavoitteena on ammatillisten tutkintojen suorittaminen näyttötutkintoina. Koulutus on pääsääntöisesti omaehtoista ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä työvoimakoulusta.

Suoritettavat näyttötutkinnot: • Perustutkinto: tarkoitettu henkilölle, jolla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. • Ammattitutkinto: tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työ kokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. • Erikoisammattitutkinto: tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammat titaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013


Omaehtoinen aikuiskoulutus Omaehtoinen koulutus on valtiorahoitteista koulutusta. Perustutkintokoulutus on tutkinnon suorittajalle maksutonta, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 euroa (2012). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista voidaan periä opiskelumaksuja. Koulutukseen hakeudutaan oppilaitoksen kautta. Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea päätoimiseen opiskeluun opintotukea. Lisätietoja opintotuesta saa Kelasta ja Koulutusrahastosta. • www.kela.fi • www.koulutusrahasto.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on työvoimahallinnon rahoittamaa koulutusta, jonne voivat hakeutua työttömät, työttömyys­ uhan alla olevat henkilöt sekä ammatinvaihtajat. Koulutuksen ajalta maksetaan koulutus- tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutuksena voidaan suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista. Näiden lisäksi työvoimakoulutuksena voidaan tarjota ohjaavia ja valmentavia koulutuksia sekä rekrytointikoulutuksia yrityksille. Hakeutuminen työvoimakoulutukseen tapahtuu työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.mol.fi.

Oppisopimuskoulutus Oppisopimus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Myös tutkinnon osien suorittaminen voi tulla kysymykseen. Oppisopimuksen perusteena on aina työ- tai virkasuhde. Myös yrittäjän oppisopimus on mahdollinen tietyin edellytyksin. Yrittäjän oppisopimuksen perustana ei ole työsuhde, vaan se on koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välinen sopimus. Oppisopimus on vaativa opiskelumuoto, joka edellyttää niin opiskelijan kuin työnantajankin sitoutumista opiskelutavoitteiden suorittamiseen. Valtaosa sisällöistä opiskellaan työnantajan ohjauksessa työpaikalla. Lähi- ja etäopetusjaksot täydentävät työssä opittua. Oppisopimuskoulutuksesta saa lisätietoja alueesi oppisopimuskeskuksesta ja oppilaitoksista. Täydennyskoulutus Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Keudan aikuisopisto tarjoaa eri alojen täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuksia erilaisiin osaamispassisuorituksiin. Suunnittelemme ja toteutamme täydennyskoulutusta myös yritysten ja työnantajien toiveiden mukaan. Lisätietoja täydennyskoulutuksesta löytyy osoitteesta www.keuda.fi /aikuiskoulutus.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

5


3. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta Aikuisopiskelijan tavoitteena on näyttötutkinnon suorittaminen. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, johon kirjataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen, jotka ovat näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta. Tämän asiakirjan allekirjoittavat tutkinnon suorittaja ja vastuukouluttaja, samoin kuin siihen tehtävät muutokset. Tutkinnon suorittaja sitoutuu toimimaan asiakirjan mukaisesti. Asiakirjaa päivitetään yhdessä vastuukouluttajan kanssa, aina kun siihen tulee muutoksia.

3.1

Hakeutuminen

Opintojen alkaessa, hakeutumisvaiheessa, jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen suunnitelma. Hakeutumisvaiheessa kartoitetaan aikuisopiskelijan aiempi opinto- ja työhistoria sekä muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot. Lähtökohtina suunnitelman laadinnalle ovat tutkinnon perusteet, tutkinnon suorittajan aiemmat opinnot, työssä tai muulla kokemuksella hankittu osaaminen ja opiskelijan ohjauksen ja tuen tarve. Aikaisemman osaamisen huomioiminen voi lyhentää koulutusaikaa ja nopeuttaa valmistumista. Lisäksi opintojen aikana laaditaan myös henkilökohtainen näyttösuunnitelma, joka sisältää tutkintotilaisuuksien aikataulut ja näyttöpaikat.

6

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

Ensimmäinen vaihe

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on aikuisopiskelijan kehittymissuunnitelma, joka tukee urasuunnittelua ja itsearviointia ja huomioi tutkinnon suorittajan yksilölliset tarpeet. Tutkinnon suorittaja osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun, tutkintoon liittyviin valintoihin, opiskeluaikataulun laadintaan ja oman oppimisensa arviointiin. Henkilökohtainen suunnitelma tehdään opintojen alkuvaiheessa vastuukouluttajan, tutkinnon suorittajan ja mahdollisesti myös työpaikkaohjaajan yhteistyönä. Opiskelun edetessä henkilökohtaisen suunnitelman toteutumista seurataan, sitä täydennetään ja tarvittaessa päivitetään.


3.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia, joten suoritettavien tutkinnon osien määrä vaihtelee tutkinnoittain. Tutkintotilaisuudet järjestetään ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa työpaikoilla ja ne suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan ja työelämän edustajien kanssa. Tutkintotilaisuudet järjestetään tavallisesti siten, että ne voidaan arvioida tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen näyttösuunnitelman jokaiseen tutkinnon osaan. Suunnitelman tekemiseen saa ohjausta vastuukouluttajalta tai tutkintovastaavalta. Arviointi näyttötutkinnoissa Näyttötutkinnoissa osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa kuvattuihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnissa arvioijat keräävät tietoa osaamisesta käyttämällä erilaisia arviointimenetelmiä, kuten toiminnan seuraaminen, haastattelu ja erilaisten aineistojen (esim. kirjalliset materiaalit, kuvat, videot) arviointi. Arvioinnissa tärkeän osuuden muodostaa myös tutkinnon suorittajan itsearviointi. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ainoastaan osaamista ja sen tasoa, ei oppimista tai kehittymistä, eikä osaamistasi verrata muiden osaamiseen. Näyttötutkintoa arvioi kolme arvioijaa, joista yksi

Toinen vaihe

edustaa työnantajia, yksi työntekijöitä ja yksi opetusalaa. Tätä kutsutaan kolmikantaiseksi arvioinniksi. Tutkintotilaisuuden lopuksi järjestetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioija/arvioijat. Arvioijat arvioivat tutkintosuoritusta itsenäisesti, mutta tekevät lopuksi yhteisen arviointiesityksen. Lopullisen arviointipäätöksen tekee tutkintotoimikunta, joka myös antaa tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnot arvioidaan tutkinnon osittain ja tutkinnon osien arviointi näkyy tutkintotodistuksessa. Ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon osat arvioidaan asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1 ja hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Arvioinnin oikaisu Mikäli tutkinnon suorittaja on tyytymätön saamaansa arviointiin, hän ottaa ensin yhteyttä vastuukouluttajaan tai tutkintotilaisuudessa arvioineeseen opettajaan. Tutkinnon suorittajalla on oikeus pyytää arvioinnin oikaisua kirjallisesti tutkintotoimikunnalta. Pyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimikunnalta tutkinnon järjestäjän kautta tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

7


3.3

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Näyttötutkintoon valmistava koulutus Henkilökohtaistamissuunnitelmassa on yhtenä osana suunnitelma siitä, miten tarvittava ammattitaito ja osaaminen hankitaan tutkinnon suorittamista varten. Ammattitaidon hankkiminen voi tapahtua valmistavassa koulutuksessa, työpaikalla oppien, itsenäisesti opiskelemalla tai näitä yhdistellen. Keudan aikuisopistossa järjestetään näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksella tarkoitetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla tapahtuvaa luokkaopetusta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja ja harjoitustöitä. Etäopetus on opetusmuoto, jossa opiskelija itsenäisesti opiskelee kouluttajan ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä. Koulutuksessa hyödynnetään myös verkko-opetusta, jolloin opintojakso voidaan suorittaa joko kokonaan tai osittain verkkoympäristössä (Moodle). Opiskeluun olennaisesti kuuluva opiskelijan itsenäinen opiskelu syventää oppimista ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Aikuiskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on suuri merkitys. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu alan työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä niitä töitä, joita tutkinnon suorittamisen vaiheessa arvioidaan. Oppiminen voi tapahtua myös omalla työpaikalla. Jos työpaikkaa ei ole tai oma työpaikka ei täytä tutkinnon ammattitaitovaatimuksia, tutkinnon suorittaja hankkii työpaikan itse ja hyväksyttää paikan vastuukouluttajalla.

8

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

Kolmas vaihe

Opintojen eteneminen Tavoite on, että opinnot etenevät henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisessa suunnitelmassa sovitaan suoritettavat opinnot. Opiskelija on velvollinen osallistumaan suunnitelmassa sovittuun opetukseen. Mikäli suunnitelmissa ei edetä sovitusti, siitä tulee keskustella vastuukouluttajan kanssa ja muuttaa suunnitelmaa. Keudan aikuisopisto on velvollinen ilmoittamaan poissaolostasi Kelaan ja TE-toimistoon, joka voi keskeyttää tukien maksamisen runsaiden poissaolojen perusteella. Ennen tutkintotilaisuuksia oppilaitoksella on velvollisuus varmistaa, että tutkinnon suorittajalla on edellytykset suoriutua tutkinnosta hyväksytysti. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistavan koulutuksen arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelijaa sekä kehittämään opiskelijan itsearviointitaitoja. Valmistavan koulutuksen arviointi selvitetään opintojen alussa. Perustutkinnoissa tutkinnon osat arvioidaan numeerisesti, arvosanoilla 1-3. Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa arviointi voi olla numeerista tai hyväksytty/hylätty. Oppisopimuskoulutuksessa annetaan aina numeerinen arvosana. Arvosanasta päättää kouluttaja tai kouluttajat yhdessä. Arvosanat merkitään opintosuoritusotteeseen, josta opiskelija saa kopion tarvitessaan. Kouluttajat merkitsevät arvosanat opiskelijahallintajärjestelmään kahden viikon sisällä kunkin opintojakson opetuksen päättymisestä tai viimeisen etä- tai verkkotehtävän sovitusta palautuspäivästä. Keuda antaa valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on hyväksytysti suoritettu. Osallistumistodistuksen liitteenä on opintosuoritusote. Oppisopimusopiskelijoille osallistumistodistuksen tekee oppisopimuskeskus.


4. Tutkinnon suorittamista tukevat palvelut Aikuisena opiskelu on antoisaa ja palkitsevaa. Mikäli opiskelu tuntuu haasteelliselta, tarjolla on ohjausta ja tukea hyvän opiskelutavan löytämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Aikuisopiskelijoiden opiskelun ja tutkinnon suorittamisen ohjauksesta on ensisijaisesti vastuussa kunkin koulutuksen vastuukouluttaja. Tarkemmat opintojen ohjauksen ja tuen tiedot ovat tämän oppaan alakohtaisissa osuuksissa.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

9


5. Käytännön asioita opiskelijalle Tiedottaminen, internet ja sähköposti Opiskelijoille lähetetään tiedotteita sähköpostin välityksellä, joten jokaisen tulee lukea sähköpostinsa säännöllisesti. Opintojen alussa henkilötietolomakkeeseen merkitään se sähköpostiosoite, jota opiskelija käyttää säännöllisesti. Kouluttajan lähettäessä sähköpostia ryhmälleen, viesti tulee tähän opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. • Kouluttajille voi lähettää sähköpostia osoitteella etunimi.sukunimi@keuda.fi. • Osassa toimipisteistä lukujärjestys löytyy osoitteesta www.keudakermit.fi. • Opintoihin liittyvää yleisinformaatiota löytyy Keudan verkkosivuilta osoitteesta www.keuda.fi/aikuiskoulutus.

Jatkavilla aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus pitää Keudan sähköpostiosoite opintojen loppuun tai halutessaan ottaa yhteyssähköpostiksi oma sähköpostiosoite. Osoitteen vaihtaminen tapahtuu täyttämällä uusi henkilötietolomake ja toimittamalla se opintotoimistoon. Käyttäjätunnukset Saat käyttöösi henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Keudan verkkoon opiskelun alussa. Tunnukset ovat muotoa etunimi.sukunimi. Tunnukset saat vastuukouluttajalta tai koulutusassistentilta. Keudan verkon tunnuksilla kirjaudut seuraaviin verkkotyökaluihin, joita tarvitset opiske-

10

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

lusi aikana: • työasemakirjautuminen • Moodle, oppimisympäristö • Skydrive, verkkotallennustila (ja Keudan sähköposti, jos otit käyttöön sellaisen) Aikuisopiskelijana sinulla on mahdollisuus käyttää joko omaa sähköpostiosoitettasi tai hakea opiskelukäyttöön tarkoitettua sähköpostiosoitetta. Keudan sähköpostiosoite anotaan erikseen koulutusassistentilta. Muista ilmoittaa henkilötietolomakkeessa se sähköpostiosoite, jota haluat käyttää, myös nykyiset opiskelijat. Keudan tarjoaman postilaatikon koko on 10 Gt ja sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.keuda. fi. Huom. Jos otat käyttöön Keudan tarjoaman sähköpostiosoitteen, tulee sinun vaihtaa salasana ENSIN Keudan verkossa, jotta palvelu alkaa toimia. Salasanan vaihtaminen verkossa tapahtuu näin: Kirjaudu koulun koneelle. Paina Ctrl + Alt + Del. Valitse Muuta salasana. Kirjoita ensin vanha salasana ja kaksi kertaa uusi salasana -> Salasana on vaihdettu. Nyt voit kirjautua sähköpostiin tällä salasanalla. Opiskelun aikana saat käyttöösi verkkotallennustilan, Skydriven. Verkkotallennustilaa on 7 Gt. Sekä sähköposti- että verkkotallennuspalvelut löytyvät osoitteesta: • http://outlook.com tai • http://keudakermit.fi –> Opiskelijaposti.


Kun työskentelet, tallenna työsi muistitikulle tai Sky­ driveen talteen. Skydrive tarjoaa sinulle mahdollisuuden käyttää web-versioita Wordista, Powerpointista sekä Excelistä. Et siis välttämättä tarvitse näitä ohjelmia kotona erikseen. Ohjelmat ovat riisuttuja versioita varsinaisista ohjelmista, mutta toimivia. Skydriven ja sähköpostin käyttöohjeet löydät osoitteesta: www.keudakermit.fi/display/yhteisetasiat//Opisk elijaposti+ja+verkkotallennustila. Skydrive verkkotallennustilaan (ja Keudan sähköpostiin) kirjaudutaan Keudan

verkon tunnuksella, johon TULEE LISÄTÄ @edu.keuda.fi tunnuksen loppuun, esim. olli.opiskelija@edu.keuda.fi Tunnuksiin ja salasanoihin liittyvissä ongelmissa, ole yhteydessä koulutusassistenttiin tai helpdeskiin 0400 412 165 (avoinna arkisin klo 8.15–16). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Tutustu myös Keudan tietoturvan huoneentauluun (ks. seuraava sivu)! Jokainen Keudassa opiskeleva ja/tai työskentelevä on vastuussa hyvästä laitteiden ja tietojen käsittelytavoista.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

11


Tietoturvan huoneentaulu Tietokoneen käyttö • Laitteet ja tietojärjestelmät on hankittu opiskelun tueksi. Huolehdi niiden asiallisesta käytöstä. • Pidä laitteet kunnossa ja siistinä. Vastaat aina käyttämästäsi tietokoneesta. • Kirjaudu aina ulos koneelta käytön jälkeen. • Sammuta tietokone päivän päätteeksi. • Vältä turhaa sähkönkulutusta. • Ohjelmien asentaminen Keudan työasemiin on kielletty. (HUOM. Teknisiä koulutusopintoja varten opiskelijoilla on käytössä erilliset laboratoriotilat, joissa asennus- ja ylläpitotehtäviä voi turvallisesti opiskella ja harjoitella.) Tunnukset ja salasana • Tietokoneiden ja tietojärjestelmien käyttöön tarvitaan käyttöoikeus ja tunnukset. Ne ovat AINA henkilö kohtaiseen käyttöön tarkoitettuja. • Vaihda salasana säännöllisesti. Valitse salasanasi huolella ja opettele se ulkoa. • Älä koskaan kerro salasanaasi muille. • Älä kirjoita salasanoja muistiin välineille, joista ne ovat helposti löydettävissä. Älä käytä käyttäjä tunnustasi ja salasanaasi paikoista joiden tieto turvallisuus tuntuu epäilyttävältä. • Keksi salasana, jota EI ole helppo arvata. Vaihda salasanasi heti, jos epäilet sen paljastuneen. Tietojärjestelmien käyttö ja tietojen käsittely • Käytä tietojärjestelmiä vastuuntuntoisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Älä aiheuta tarpeetonta haittaa järjestelmän muulle käytölle tai käyttäjille • Kunnioita yksityisyyden suojaa. Ilmoita väärin käytöksistä ja -epäilyistä tietohallintoon. Muista vaitiolovelvollisuus. • Tallenna opiskeluun liittyvät tiedostot sovittuihin kansioihin palvelimelle. Vähäinen yksityinen käyttö on sallittu. Siitä ei saa olla haittaa järjestelmän käytölle. Tallenna omat henkilökohtaiset tiedot sähköpostin omaan kansioon. Tietokoneelle tai ulkoisille tallennuslaitteille tallennettujen tiedos tojen suojauksesta ja varmuuskopioinnista vastaa viime kädessä käyttäjä AINA itse.

12

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

• • •

Kaupallinen toiminta sekä laittoman tai hyvän tavan vastaisen materiaalin julkaiseminen, välittäminen tai jakelu on ehdottomasti kielletty. Omien laitteiden, ohjelmistojen tai järjestelmien liittäminen Keudan tietojärjestelmiin on kielletty. Keskitetysti varmistettuja kansioita ja tiedostoja säilytetään korkeintaan 1 kk opiskelun päätyttyä tai keskeytyttyä.

Netiketti • Internet ja sähköposti on tarkoitettu opiskelukäyttöön. • Käytä vain palveluja, joita pidät luotettavina. • Mieti, mitä tietoja netissä haluat antaa itsestäsi. Vältä omien henkilötietojen jakamista. Netillä on ”pitkä” muisti. • Älä myöskään anna kaverisi tietoja nettiin. • Muista tekijänoikeudet, pyydä AINA lupa, ellei käyttäjä ole selvästi antanut lupaa sivuston ja sisällön käyttöön. • Käyttäydy netissä, chatissa tai ”mesessä”, Face bookissa tai vastaavissa yhteisöpalveluissa kuin juttelisit kasvotusten henkilöiden kanssa, samoin sähköpostiviesteissä. Tutustu Sosiaalisen median oppaaseen www.keudakermit.fi -> Yhteiset asiat -> Ohjeet ja säännöt. • Varo kaikkia epätavallisia sähköposteja ja varsinkin liitetiedostoja, älä avaa tuntemattomalta lähettäjältä tullutta liitetiedostoa. • Suhtaudu terveen epäluuloisesti sähköpostin luotet tavuuteen. Kuka tahansa voi lähettää sähköpostia toisen nimissä (myös virukset). • Älä lähetä ketjukirjeitä tai muuta roskapostiksi luokiteltavia viestejä. • Opiskelun päättyessä sähköpostitunnus poistetaan. Sähköposteja ei säilytetä. Tulostaminen • Muista tekijänoikeudet myös tulosteissa. • Vältä turhaa tulostamista. Mieti, milloin oikeasti tarvitset tulosteen.


Verkko-oppiminen Moodle-verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu etä- ja lähiopetuksen sähköiseksi välineeksi sekä verkko-opintojen suorittamiseen. Lisää tietoa saa vastuukouluttajalta. Moodle-ympäristöön pääsee opiskelijaintra Kermitin etusivulta www.keudakermit.fi. Opintososiaaliset edut Aikuisopiskelijan on mahdollista hakea päätoimiseen opiskeluun opintotukea. Opintotuen myöntää Kela. Opintososiaalisista eduista saa parhaiten tietoa Kelan paikallistoimistostasi (www.kela.fi). Oppisopimusopiskelija saa myös oppisopimustoimistoltaan tiedot hänelle tulevista opintososiaalisista eduista. Aikuiskoulutustuesta löytyy tietoa Koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto. fi). Työtön työnhakija voi opiskella työttömyyskorvauksella tietyin edellytyksin, jolloin työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta, johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan. Työvoimakoulutukseen hakeudutaan aina ennen koulutuksen alkua työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Työvoimakoulutuksen tukimuodoista saa tietoa työja elinkeinotoimistoista tai osoitteesta www.mol.fi. Ammattitutkintostipendi Aikuisopiskelijan on mahdollista hakea tutkinnon suorittamisen jälkeen tiettyjen kriteerien toteutuessa ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastosta. Lisätietoja osoitteesta www.koulutusrahasto.fi. Vakuutukset Opiskelijat on vakuutettu opiskelun aikana. Vakuutus kattaa opetuksen, toteutussuunnitelman puitteissa järjestetyt tilaisuudet ja opintokäynnit sekä matkat suorinta tietä oppilaitokseen ja oppilaitoksesta. Vakuutus käsittää myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoilla ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat. Tapaturman sattuessa ota yhteys heti toimipisteesi opintotoimistoon, jossa täytetään tarvittavat paperit. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilövahingot aina tapauskohtaisesti.

Tutkintomaksu Tutkintomaksu on 58 €/tutkinto (2012), ja se peritään näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksu on tutkintokohtainen. Tutkintomaksua ei ole mahdollista saada takaisin, vaikka opinnot keskeytyisivät. Tutkintomaksu on maksettava ennen osallistumista ensimmäiseen tutkintotilaisuuteen. Korvaus tutkintotilaisuuteen osallistumisesta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Jos tutkinnon suorittaja ei osallistu valmistavaan koulutukseen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, häneltä voidaan periä korvaus osallistumisesta tutkintotilaisuuteen. Korvaus voidaan myös periä, mikäli tutkinnon suorittaja on ilmoittamatta jättänyt tulematta tutkintotilaisuuteen tai perunut sen ilman pätevää syytä juuri ennen tilaisuutta. Opiskelumaksu Opiskelumaksua ei peritä perustutkinnoissa eikä oppisopimusopiskelijoilta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittajilta ja tutkintoon johtamattomaan koulutukseen osallistuvilta peritään opiskelumaksu. Muut kustannukset Perustutkinto-opiskelu on valmistavan koulutuksen osalta tutkinnon suorittajalle maksutonta. Opiskelijoiden tulee pääsääntöisesti itse hankkia tarvittavat henkilökohtaiset työvälineet, työasut ja työjalkineet. Myös opiskelun aikana tarvittavat opiskeluvälineet ja -materiaalit, oppikirjat sekä opintokäynnit opiskelijan tulee kustantaa pääsääntöisesti itse. Opiskelijalta, jonka opiskeluaika on päättynyt ja joka täydentää opintojaan, peritään Keudassa voimassa olevat maksut. Opiskelijaravintolat Aikuisopiskelijan ruokailu opiskelijaravintolassa on perustutkinto-opiskelijoille maksutonta lukuun ottamatta oppisopimus- ja työvoimapoliittisia opiskelijoita. Muut aikuisopiskelijat voivat aterioida opiskelijahintaan Keudan opiskelijaravintoloissa. Kela-kortti on aina esitettävä ruokailun yhteydessä. Toimipistekohtaiset tiedot löytyvät oppaan alakohtaisista esittelyistä.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

13


Palaute ja vaikuttaminen Keudan aikuisopisto tekee vuosittain opiskelijoille palautekyselyn. Tämän lisäksi opiskelijat vastaavat Opetushallituksen AIPAL-kyselyyn ja työvoimakoulutuksessa olevat opiskelijat vielä OPAL-kyselyyn. Opiskelijoilla on velvollisuus antaa palautetta. Toiminnan kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että jokainen opiskelija vastaa kyselyihin. Palautetta antamalla voi vaikuttaa tutkintojen ja koulutuksen kehittymiseen.

AIPAL-kysely AIPAL on Opetushallituksen ylläpitämä sähköinen järjestelmä, jolla kerätään palautetta tutkinnon suorittamisen vaiheista. Palaute pyydetään opiskelijoilta pääsääntöisesti kolme kertaa koulutuksen aikana. Vastaamalla kyselyyn määräaikana voit vaikuttaa koulutuksen laatuun ja kehittämiseen. OPAL-kysely OPAL on sähköinen opiskelijapalautejärjestelmä työvoimakoulutuksessa oleville opiskelijoille. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään yksi tai useampia välipalautteita ja koulutuksen loppuvaiheessa päättöpalaute. Saatua palautetietoa hyödynnetään koulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Palautteesta saavat tietoja oppilaitos ja työvoimaviranomaiset. Opiskelijakunta Keudan aikuisopistoon perustetaan syksyllä 2012 opiskelijakunta, johon valitaan edustaja ja varaedustaja jokaiselta toimialalta. Opiskelijakuntaa kuullaan opiskelijoita koskevissa asioissa. Edustajien kautta opiskelijat ovat mukana Keudan aikuisopiston toiminnan kehittämisessä. Kansainvälinen toiminta Keudan aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Kansainvälisestä työkokemuksesta on etua työmarkkinoilla. Keudalla on hyvät kontaktit lä-

14

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

hes kaikkiin EU-maihin sekä Venäjälle. Lähtökohtaisesti opiskelija etsii työpaikan ulkomailta itse. Kouluttajat ohjaavat työpaikan löytämisessä. Kansainvälinen työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa opintoja. Ennen ulkomaille lähtöä tulee sopia, mihin tutkinnon osiin työpaikalla tapahtuva oppiminen liittyy. Apurahan ja kulukorvausten saaminen tulee anoa ja selvittää hyvissä ajoin etukäteen. Oppisopimusopiskelijan tulee sopia kansainvälisestä vaihdosta ensimmäisenä työnantajansa kanssa. Oppisopimuskeskuksesta voi kysyä oppisopimusopiskelijan mahdollisuuksista saada taloudellista tukea ulkomaan työjakson aikana. Kilpailutoiminta Aikuisopiskelija voi osallistua kilpailutoimintaan kilpailusääntöjen ja ikärajojen puitteissa. Kilpailutoimintaa on kansallista ja kansainvälistä, esimerkiksi EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailut. Kilpailuihin valmentautuminen tapahtuu oppilaitoksen ohjauksessa. Valmentautuminen voi tapahtua myös oppisopimuskoulutuksena. Ammattialakohtaiset kilpailut Eri ammattialoilla järjestetään myös omia ammattitaitokilpailuja, esimerkiksi autokorjaajilla, kukkasitojilla ja kampaajilla. Kilpailut voivat olla kansallisia tai kansainvälisiä. Näistä kilpailuista saa lisää tietoa alan kouluttajilta. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti, ja hänen tulee suorittaa opintonsa määräajassa. Opiskelija on velvollinen osallistumaan tutkintotilaisuuksiin osana opintojaan. Opintojen viivästyessä opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuukouluttajaan. Opintojen keskeytyessä tai päättyessä tulee opiskelijan täyttää erillinen ilmoitus oppilaitokseen ja oppisopimuskoulutuksessa myös oppisopimuskeskukseen. Suoritetuista opinnoista ja tutkinnon osista on mahdollista saada opintosuoritusote ja todistus suoritetuista tutkinnon osista.


6. Työhyvinvointi ja työturvallisuus Toimiminen opiston tiloissa Opiskelijaryhmät huolehtivat käyttämänsä opetustilan yleisestä siisteydestä. Päivän viimeisen tunnin jälkeen suljetaan ikkunat ja sammutetaan valot ja huolehditaan, että opetustila jää hyvään järjestykseen. Osassa tiloista on tarkemmat ohjeet siivouksesta ja saat ne kouluttajalta. Erikoisluokissa ja -tiloissa käytetään työkenkiä ja mahdollisesti myös työasua. Älä jätä rahaa tai muuta arvokas-

ta omaisuutta opetustilaan taukojen ajaksi. Opiskelija on itse vastuussa omista tavaroistaan oppilaitoksen tiloissa. Savuton Keuda Keuda on savuton oppilaitos ja järjestyssäännössä tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien ja tupakan vastikkeiden käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty oppilaitosten sisätiloissa, oppilasasuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ul-

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

15


koalueilla. Kaikissa Keudan yksiköissä on tupakointikieltoa osoittavat opasteet ja tupakointikielto on voimassa oppilaitoksen alueella myös sen toiminta-ajan ulkopuolella. Tupakointikielto koskee iästä riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa ja vierailijoita. Keudalla on käytössä päihteettömyysohjelma, ks. www.keuda.fi

• • • • • •

logistiikan perustutkinto, kuljetuspalveluiden osaamisala yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto perhepäivähoitajan ammattitutkinto päihdetyön ammattitutkinto koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto vanhustyön ammattitutkinto

Tarkempaa tietoa opiskeluoikeuden menettämisestä ja palauttamisesta sekä kurinpidosta löytyy Keudan järjestyssääntöjen liitteestä www.keudakermit.fi. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Alla on lueteltu ne tutkinnot, joissa terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Mikäli opiskelija on antanut terveydentilastaan väärää informaatiota, opiskelija voidaan pidättää opiskelusta tai opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja),

16

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

Rikostaustaote Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Rikostaustaote koskee aloja, joilla työskennellään lasten ja nuorten parissa. (Opetushallituksen määräys 23.12.2011 39/011/2011).

Keudan aikuisopistossa 1.1.2012 jälkeen opiskelunsa aloittaneet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintojen opiskelijat esittävät rikostaustaotteen vastuukouluttajalle opintojen alkaessa, hyvissä ajoin ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa. Rikostaustaotteen päiväys ja sen esittämisen päivämäärä merkitään opiskelijan henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin, otteen opiskelija pitää itsellään. Rikostaustaotteen esittäminen on edellytys työssä oppimisen jakson aloittamiseen.


Järjestyssäännöt Keudassa 1.

Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta opiskeluun. Järjestyssäännöt koskevat sekä fyysistä että virtuaalista toimintaympäristöä.

2.

Järjestyssääntöjä sovelletaan kaikissa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja sen yksiköiden järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoissa. Erikseen voidaan antaa tilanne- ja yksikkökohtaisia järjestysmääräyksiä.

3.

Järjestyssääntöjen rikkomisen seuraamuksista on säädetty ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetuista laeissa. Katso liite 1 Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen sekä kurinpito, www.keudakermit.fi

Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet

4.

Jokainen opiskelijayhteisön jäsen käyttäytyy arvokkaasti, kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä, hänen omaisuuttaan ja oikeuttaan häiriöttömään opiskeluun sekä työskentelyyn riippumatta siitä, opiskellaanko fyysisessä vai virtuaalisessa toimintaympäristössä.

6. Keudan yksiköissä työskennellään työjärjestyksen mukaisesti ja työssäoppimisen aikana ko. työpaikan työaikoja noudattaen. 7. Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita työsaleissa ja oppitunneilla sekä työssäoppimisen jaksoilla. 8. Jokainen opiskeluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään opiston alueen ja ympäristön siistinä. 9.

Opiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja säästeliäästi. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta seuraa korvausvelvollisuus ja siitä voidaan antaa kurinpitorangaistus.

Tupakointi, päihteet ja huumeet

10. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on opistoissa, niiden järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoissa kielletty. 11. Tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien ja tupakan vastikkeiden käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty oppilaitosten sisätiloissa, oppilasasuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

5. Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua opetuk seen. Erilliset määräykset ja ohjeet annetaan koulutusohjelmakohtaisesti.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

17


7. Kestävä kehitys Keudassa Kestävä kehitys on yksi Keudan keskeisistä arvoista. Kestävä kehitys näkyy niin taloudellisella, ekologisella, sosiaalisella kuin kulttuurisella sektorilla. Siihen kuuluvat yhtä lailla oikeanlainen jätteiden lajittelu kuin opiskelijoiden ja työntekijöidenkin hyvinvointi. Sitoutumalla kestävän kehityksen ajattelutapaan, voimme paremmin turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät ja laadukkaat opiskelemisen ja työnteon mahdollisuudet. Keudan aikuisopistossa pyrimme päätöksenteossa ja suunnittelussa huomioimaan niin ympäristön, ihmisen kuin talouden tasavertaisina.

Kestävän kehityksen tavoitteita Keudassa • Edistetään työntekijöiden ja opiskelijoiden työhyvinvointia ja turvallisuutta. • Edistetään suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja toisten huomioon ottamista luontevana osana toimintaa ja asiakaslähtöistä palvelua. • Pyritään vähentämään materiaalinkulutusta ja hävikkiä. Lajitellaan syntyvä jäte ohjeiden mukaan; papereille, pahveille, biojätteille ja sekajätteille on erilliset keräysastiat. Palautetaan juomapullot kauppaan, eikä jätetä niitä esim. luokkiin. Ei

18

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

• •

turhaan valuteta vettä ja käytetään kankaista käsipyyhettä paperin sijaan. Pidetään huolta ympäristön ja tilojen siisteydestä. Jätetään paikat siistiksi kun työskentely lopetetaan, jolloin opiskeluympäristön yleisilme on huoliteltu, eikä toisille koidu lisätöitä muiden sotkujen siivoamisesta. Sammutetaan valot ja laitteet (esim. tietokoneet) poistuessamme luokista. Vältetään turhaa ajoneuvoliikennettä ja tyhjäkäyntiä.


8. Erityisiä ohjeita oppisopimusopiskelijalle Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään oppilaitoksen tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi eitutkintotavotteista lisäkoulutusta. Myös yrittäjät voivat kouluttautua oppisopimuksella työskennellen omassa yrityksessään. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen päiviltä, on opiskelija oikeutettu hakemaan oppisopimuskeskuksesta opintososiaalisia etuja.

Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjänä toimii oppisopimuskeskus, joka hallinnoi ja organisoi oppisopimuskoulutusta yhteistyössä työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa. Työnantaja sitoutuu solmimaan määräaikaisen työsopimuksen opiskelijan kanssa ja maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisäksi työnantaja nimeää vastuunalaisen työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa oppisopimuksen aikana. Työpaikkakouluttaja myös suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta sekä arvioi opiskelijan ammattitaidon kehittymistä kaksi kertaa vuodessa arviointikeskustelujen pohjalta. Arviointilomake lähetetään sähköisesti oppisopimuskeskukseen. Oppilaitoksen rooli on suunnitella ja järjestää tietopuolista opetusta oppisopimuskoulutukseen sopivaksi sekä laatia opiskelijalle henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Oppilaitos huolehtii myös tutkintotilaisuuksien järjestämisestä. Oppisopimusopiskelija puolestaan sitoutuu te-

kemään työnantajalle työtä, osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja opiskelemaan ja oppimaan tavoitteellisesti. Kaikki mahdolliset oppisopimusta koskevat muutokset tulee aina ilmoittaa oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskoulutuksen päättyessä opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Todistuksen myöntää alan tutkintotoimikunta. Työnantaja puolestaan tekee työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta päättöarvioinnin ja oppilaitos arvioi tietopuolista opetusta. Näiden arviointien yhdistelmän pohjalta oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen. Lisätietoja oppisopimuksiin liittyvistä asioista saat omasta paikallisesta oppisopimuskeskuksestasi. Tarkemmat koulutusalaan mahdollisesti liittyvät tiedot oppisopimuskoulutuksesta löytyvät oppaan alakohtaisista esittelyistä.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

19


9. Erityisiä ohjeita työvoimakoulutuksen opiskelijalle Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa aikuiskoulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Myös opiskelijan tarvitsemat oppikirjat ja luentomateriaali ovat opiskelijalle maksuttomia. Työvoimakoulutuksessa olevalle opiskelijalle ruokailu on maksullista. Opiskelijat voivat saada koulutuksen ajalta työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Työvoimakoulutukseen osallistuvalle ei makseta opintotukea eikä aikuiskoulutustukea. Tietoa koulutustuista saa työvoimaviranomaisilta ja Kelasta.

Työvoimakoulutus toteutuu työvoimaviranomaisten ja oppilaitoksen tekemän sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa on määritelty opintojen alkamis- ja päättymisaika, joka on sitova. Opiskelijan on neuvoteltava mahdollisista opintojen aikatauluun tai etenemiseen liittyvistä muutoksista vastuukouluttajan ja yksikön työvoimakoulutuksen yhteyshenkilön kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistaan vastuukouluttajalle. Yli kolmen päivän poissaoloista tulee toimittaa vastuukouluttajalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Viiden päivän yhtäjaksoinen ilmoittamaton poissaolo johtaa opintojen keskeytykseen. Jos opiskelijalla on tiedossa pitempiaikainen poissaolo, esimerkiksi sairausloma, hänen tulee ilmoittaa siitä etukäteen vastuukouluttajalle opintojen suunnittelua varten. Koulutus katsotaan keskeytyneeksi myös, mikäli opiskelija on ollut poissa koulutus- ja opintosuunnitelman mukaisesta koulutuksesta siten, ettei hän kykene suoriutumaan opinnoista suunnitelman mukaisesti. Lisäksi keskeyttämiseen

20

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

päädytään, jos opiskelija on muulla tavoin olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan. Ennen keskeyttämispäätöksen tekoa opiskelijaa kuullaan. Työvoimakoulutukseen osallistuvan opiskelijan tehtävänä on • ottaa vastuu omasta oppimisesta • osallistua tietopuoliseen opetukseen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkintotilaisuuksiin opintosuunnitelman mukaisesti • vastata itseopiskelusta ja etätehtävien tekemisestä opinto-ohjelman mukaisesti • ilmoittaa poissaolosta viipymättä oppilaitokseen vastuukouluttajalle ja toimittaa lääkärintodistus yli kolmen päivän poissaolosta. Tarkemmat koulutusalaan mahdollisesti liittyvät tiedot työvoimapoliittisesta löytyvät oppaan alakohtaisista esittelyistä.


Keskeisiä käsitteitä Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammattitutkinto Ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollisuus pätevöityä ammattiin ja osoittaa ammatillinen osaaminen. Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendi on Koulutusrahaston myöntämä stipendi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kohteilla tarkoitetaan tutkinnon osassa vaadittavia ammattitaidon keskeisiä pätevyyksiä, jotka arvioidaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti. Erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Tutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta.

Henkilökohtaistamissuunnitelma (Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja) Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän edustajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan kirjallisesti. Suunnitelmassa kuvataan sitä, miten ammattitaito hankitaan ja miten tutkinto suoritetaan. Kolmikantaperiaate Kolmikantaperiaatteella tarkoitetaan työntekijöiden, työnantajien ja opetusalan edustajien osallistumista näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkintotilaisuuksissa arviointi toteutetaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Tutkintotoimikunta vahvistaa arvioijat. Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteet on asiakirja, jossa määritellään työelämän tehtävä- ja taitoalueista muodostetut ammattitaitovaatimukset. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus. Tutkinto muodostuu pakollisista ja/tai valinnaisista osista, joiden määrä vaihtelee tutkintokohtaisesti. Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

21


Näyttötutkintomestari (NTM) Näyttötutkintomestari on Opetushallituksen hyväksymän 25 opintopisteen laajuisen näyttötutkintojen kehittämiskoulutuksen suorittanut henkilö. Näyttöjen arvioijista yhdellä tulee olla ko. koulutus. Näyttöympäristö Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen osoitetaan. Osaamisala Näyttötutkintojärjestelmään kuuluva käsite, joka kuvaa koulutusohjelmaa tai erikoistumisaluetta. Osallistumistodistus Osallistumistodistus annetaan tutkintoon tai tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta. Sen liitteenä on opintorekisteriote. Perustutkinto Perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon vaatimustaso määritetään ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa. Näyttötutkintona suoritettava perustutkinto vastaa ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavaa tutkintoa (120 ov). Tutkinnon perusteet Tutkinnon perusteet on laadittu jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon. Tutkinnon perusteissa on määritetty tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon perusteissa on määritetty myös, miten tutkinto muodostuu tutkinnon pakollisista ja valinnaisista osista. Kaikki tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta www.oph.fi.

Tutkintotoimikunta Opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja ammatinharjoittajia edustava luottamuselin. Jäsenillä tulee olla laaja-alaista, teoreettista ja käytännöllistä oman ammattialansa tietoa ja taitoa. Tutkintotoimikunnat johtavat tutkintojen järjestämistä ja vahvistavat tutkintotilaisuuksissa annetut arvioinnit ja myöntävät tutkintotodistukset. Tutkinnonjärjestäjä Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä tutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Tutkintoon valmistava koulutus Oppilaitosten tarjoamaa koulutusta, joka tähtää tutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suoritetaan koulutuksen aikana yleensä tutkinnon osittain. Valmistava koulutus pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin ja sen laajuus ja sisältö on oppilaitoskohtainen. Oppilaitos antaa erillisen todistuksen valmistavasta koulutuksesta. Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudessa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavaa ammattitaitoa. Tutkintotodistus Tutkintotodistus on tutkintotoimikunnan myöntämä todistus koko ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada pyytäessään myös todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Pyyntö osoitetaan oppilaitokselle, joka hakee todistusta tutkinnon osan suorittamisesta tutkintotoimikunnalta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen on suunniteltua työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota ohjataan suunnitelmallisesti, seurataan säännöllisesti ja arvioidaan.

22

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013


Hyvinvointialat Hyvinvointialoilla työskennellään lähellä ihmistä, vaativissa ja monipuolisissa arkipäivää tukevissa tehtävissä. Hyvinvointialojen tutkinnot suuntautuvat terveydenhuoltoon, lasten ja nuorten kasvatukseen ja ohjaamiseen, vanhusten ja vammaisten kanssa tehtävään työhön sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön. Myös hiusten ja kauneu­ den hoito kuluu hyvinvointia tuottaviin palveluihin. Lähihoitaja, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, perhepäivähoitaja ja parturi-kampaaja ovat esimerkkejä hyvinvointialojen ammattinimikkeistä. Hyvinvointialoilla on mahdollisuus suorittaa niin perustutkintoja kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintojakin. Suoritettavat tutkinnot Hyvinvointialoilla voi suorittaa seuraavia tutkintoja: • Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto • Päihdetyön ammattitutkinto • Vanhustyön erikoisammattitutkinto Opintotoimisto Opintotoimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–16 sekä perjantaisin klo 8–12. Lisäksi opintotoimisto on auki parittomien viikkojen maanantaina ja parillisten viikkojen tiistaina klo 18 saakka.

Opintotoimistossa opiskelijoita palvelevat koulutusassistentti Marja Tähkä ja opintosihteeri Leena Aronranta. Opintotoimistossa huolehditaan opinto- ja koulumatkatukihakemuksista, todistuksista VR:n ja Matkahuollon kortteihin, opiskelijakorteista, opiskelutodistuksista, opintosuoritusotteista sekä verkkotunnuksista. Toimistossa työskentelee toimistonhoitaja Auli Hallinen. Hänen kauttaan kulkevat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajalta mahdollisesti saatavat ateriakorvaukset ja Valviran rekisteröintimaksut. Toimistosta voi ostaa kopiokortteja. Kirjasto Kirjastossa eli mediateekissa sijaitsee yksikön kirjasto ja tietokoneita opiskelua varten. Kirjojen lainaus tapahtuu itsepalveluperiaatteella. • Lainaus: täytä kirjaston lainakuitti • Palautus: mediateekissa olevaan palautuskärryyn Kirjastoa hoitaa opintosihteeri Leena Aronranta. Opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita löytyy luokasta 107, mediateekista sekä 2. kerroksen aulatiloista. Tietokoneluokka 114 on tarkoitettu opetuskäyttöön. Kopiointi Opetukseen liittyvistä yli 10-sivuisista monisteista peritään maksu, jonka opettajat keräävät ja tilittävät nimilistojen kera toimistoon.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

23


Ruokailu Ruokailu on omaehtoisessa perustutkintokoulutuksessa olevilla maksutonta, työvoimakoulutuksen opiskelijoille ja oppisopimusopiskelijoille maksullista. Erikoisruokavalioista ja allergioista tulee ilmoittaa ja niistä on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus yksikön keittiöön ravitsemispäällikkö Pirkko Lahdelle. Lounasta tarjoillaan maanantaista torstaihin klo 10.30– 12.30 ja perjantaisin klo 10.30–12. Kahvila on auki maa-

nantaista torstaihin klo 7.45–12.30 ja 13.30–14.30 sekä perjantaisin klo 7.45–12, perjantaina iltapäivällä on mahdollisuus ostaa kahvia kärrystä (tasaraha kippoon). Iltakahvila on auki maanantaista torstaihin klo 16.15–16.45 ja 17.45–18.30. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aulassa olevassa Info-TV:ssä. Omia eväitä varten ruokalatilassa on jääkaappi ja mikroaaltouuni.

Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja tiedottaa ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä. Opintojen ohjausta ja tukea koskevissa asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä vastuukouluttajaan. Tarpeen mukaan vastuukouluttaja ohjaa opinto-ohjaajan tai erityisopettajan puheille. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystietonsa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) muuttuvat. Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja ja työvoimakoulutuksen yhteyshenkilö on kouluttaja Päivi Nevalainen. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi saada apua oppimisen ongelmiin. Erityisen tuen tarpeen suunnitelmista vastaa kouluttaja Marjo Liete. Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhuolto kuuluu omaehtoisessa koulutuksessa perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. 1. vuoden opiskelijoilla on terveydenhoitajan terveystarkastus ja 2.vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus lääkärintarkastukseen.  Terveydenhoitaja Katja Luukkainen on tavattavissa Kirkkotien yksikössä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin, ilman ajanvarausta varmimmin klo 11–12. Lääkäri on paikalla keskiviikkoisin, ajanvaraukset lääkärille terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 040 314 3877. Mahdolliset muutokset terveydenhoitajan vastaanottoaikoihin ilmoitetaan vastaanottotilan ovessa.

24

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

Oppisopimusopiskelijat ja työvoimakoulutuksessa olevat opiskelijat käyttävät työpaikkansa työterveyshuoltoa tai kunnallisen terveydenhuollon palveluita. Kansainvälisyys Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakeutua työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ulkomaille. Siihen voi hakea apurahaa. Ulkomaanjaksojen ehdoista ja järjestelyistä lisätietoa antaa opettaja Kirsi Coco. Erityisiä ohjeita Ateriakorvaus Omaehtoisessa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat oikeutettuja ateriakorvaukseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajalta, mikäli työpaikka ei tarjoa maksutonta ateriaa. Kuivamustekynällä täytetyt ateriakorvauslomakkeet toimitetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavan kouluttajan hyväksyminä toimistoon heti jakson jälkeen. Yli 2 kuukautta vanhempia ateriakorvauksia ei makseta. Korvaus maksetaan pankkitilille.

Ammattiin rekisteröityminen Valmistuvat lähihoitajat voivat rekisteröityä käyttämään lä­hihoitajan ammattinimikettä Sosiaali- ja terveysalan lu­ pa- ja valvontavirasto Valvirasta saatavalla rekisteröinti­ todistuksella. Vastuukouluttajat jakavat lomakkeen ja opiskelijat palauttavat sen toimistoon maksaessaan rekisteröinnin ennen valmistumista. Toimistossa tehdään oikeusturvakeskukselle yhteishakemus, jolloin rekisteröintimaksu opiskelijalta on 40 €. Opiskelija voi myös rekisteröityä itse. Lisätietoa osoitteesta: www.valvira.fi. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen Jos opiskelija keskeyttää tai lopettaa opintonsa, tulee hänen täyttää opintojen keskeyttämis-/eroamislomake. Keskeyttämisestä tai oppilaitoksesta eroamisesta tulee aina keskustella vastuukouluttajan kanssa etukäteen.


Lomake on saatavilla opintotoimistosta ja ala-aulan lokerikosta. Huom! Jos lähihoitaja-opiskelija lähtee toiseen oppilaitokseen osaamisalaopintoihin, tulee hänen täyttää eroamislomake. Lomake tulee toimittaa opintotoimistoon. Ruotsin ja englannin kielen opinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Ruotsin ja englannin kielen opinnot voidaan tunnustaa, mikäli opiskelija • on suorittanut peruskoulun (keskikoulun) jälkeen vähintään 1 ov:n laajuisen ruotsin / englannin kurssin jossain toisen tai korkeamman asteen oppi laitoksessa (ammatillinen koulu, lukio tms.) ja hänellä on tästä todistus • on suorittanut aikuisten kielikokeen, virkamies ruotsin tai vastaavan kielikokeen ja hänellä on tästä todistus • on käyttänyt työssään ruotsin / englannin kieltä ja tästä on olemassa merkintä työtodistuksessa

Kielitaidon näyte Mikäli peruskoulun jälkeisistä opinnoista tai työelämässä käytetystä kielestä ei ole todistusta, opiskelija antaa kielitaidon näytteen oppilaitoksessa. Mikäli opiskelija haluaa antaa kielitaidon näytteen osallistumatta kurssille, tulee hänen osallistua kokeeseen valmistavan kurssin viimeiselle kerralle. Ruotsin kursseja tarjotaan seuraavasti: 1. Alkeiskurssi Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole koskaan tai hyvin vähän opiskelleet ruotsia, ja jotka tarvitsevat harjoitusta alkeisiin. Alkeiskurssille kannattaa hakeutua opiskelun alkuvaiheessa. Syksy 2012: Keskiviikot 22.8., 29.8. ja 5.9. klo 16.30–19.45

2. Kokeeseen valmistava kurssi kaksi kertaa lukuvuodessa Syksy 2012: Keskiviikot 12.9., 19.9. ja 26.9. klo 16.30–19.45 Kevät 2013: Keskiviikot 6.3., 13.3. ja 20.3. klo 16.30–19.45

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

25


Englannin kursseja tarjotaan seuraavasti: Kokeeseen valmistava kurssi kaksi kertaa lukuvuodessa Syksy 2012: Keskiviikot 3.10., 10.10. ja 17.10.2012 klo 16.30–19.45 Kevät 2013: Keskiviikot 3.4., 10.4. ja 17.4.2013 klo 16.30–19.45

Kokeeseen valmistavalle ruotsin / englannin kurssille voivat tulla sekä alkeiskurssin käyneet että muut, jotka tarvitsevat kertausta, preppausta tai lisäoppia selvitäkseen kokeesta tutkinnon perusteiden määrittelemällä tasolla (= tavallisimmat käytännön tilanteet: perusfraasit [tervehtiminen, voinnista kysely, itsensä esittely], henkilötietojen ottaminen, ajanvaraus, asiakkaan kohtaaminen ja esim. ohjaaminen sellaisen henkilön luo, joka pystyy jatkamaan asiointia ruotsiksi / englanniksi). Vapauttaminen 1. Jos opiskelijan äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi, hänen ei tarvitse suorittaa ruotsia. Tässä tapauksessa suomi on opiskelijan toinen kotimainen kieli, ja se tulee suoritetuksi kun opiskelija opiskelee tutkinnon suomen kielellä. 2. Muissa tapauksissa ruotsista vapauttaminen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että sen opiskelu aiheuttaa opiskelijalle kohtuuttomia vaikeuksia (esim. vakava oppimisvaikeus). Nämä käsitellään aina yksittäistapauksina.

Yhteystiedot Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat Kirkkotie 31, 04310 Tuusula

Kouluttajat Asunmaa Merja, hoitotyö Brandt Ulla, hiusten- ja kauneudenhoito Hårdh Marika, kasvatus- ja ohjaustyö Kuhmola Kaisa, hoitotyö Kulmala Arja, hoitotyö Kähkönen Irma, mielenterveystyö Laine Tuija, hoitotyö Liete Marjo, kasvatus- ja ohjaustyö Mentula Outi, kasvatus- ja ohjaustyö Nieminen Eija, hoitotyö Nevalainen Päivi, hoitotyö Packalen Satu, kasvatus- ja ohjaustyö Santala Airi, hoitotyö Tirronen Marjaana, ravitsemus Vanhapiha Maarit, yhteiskuntatietous Vuollo Liisa, yhteiskuntatietous

050 441 9909 050 441 9910 050 4419933 050 415 0955 050 441 9920 050 441 9923 050 415 0859 050 441 9925 040 174 5431 050 441 9929 050 441 9928 050 415 0949 050 441 9934 050 441 9939 050 441 9932 050 441 9940

Koulutusassistentti Tähkä Marja

050 441 9926

Opintosihteeri Aronranta Leena

050 415 0805

Toimistonhoitaja Hallinen Auli

050 415 0814

Opinto-ohjaaja Nevalainen Päivi

050 441 9928

Erityisopettaja Liete Marjo

050 441 9925

Kiinteistönhoitaja Heija Seppo

050 544 7099

Iltavahtimestari Salonen Jyri

050 537 9129

Ravitsemispäällikkö Lahti Pirkko

050 415 0811

Toimialapäällikkö Hosio-Paloposki Anne

050 910 2037

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

26

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013


Kulttuuri- ja media-ala Kulttuuri- ja media-alan koulutusta järjestetään neljässä eri yksikössä. Mediayksikkö sijaitsee Helsingin Pasilassa, tv-kanavien ja tuotantoyhtiöiden keskiössä. Yksikössä opiskellaan TV-dokumenttien tekijäksi, TV-tuottajaksi, pelialan ammattilaiseksi, sekä urheilu- ja lifestyle-ohjelmien osaajaksi. Lisäksi tarjotaan yritysten ja yksilöiden tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulutusta. Kuva-artesaaniksi voi opiskella kahdessa eri yksikössä, joko Pekka Halosen akatemian (PHa) tiloissa Tuusulan kulttuurimaisemassa tai Wärtsilänkadun toimipisteessä Järvenpäässä. Keravalla Keuda- talon moderni ympäristö mahdollistaa laaja-alaisen mahdollisuuden perehtyä audiovisuaaliseen alaan opiskelemalla media-assistentiksi. Keravalla opiskellaan myös kirjastoalaa.

Kirjastoala • Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Suoritettavat tutkinnot Kulttuuri- ja media-alalla voi suorittaa seuraavat tutkinnot

Tulostaminen ja kopiointi Tulostaminen ja kopiointi on joka yksikössä opiskelijalle maksullista. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan yksikkökohtaisesti. Opiskelijan tulee huolehtia materiaalin kopiointioikeudesta.

AV- viestintä • Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, AV-tekniikka • Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto • Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto

Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee Pasilassa, koulutusassistenttina toimii Nina Kärkkäinen. Kaikkien toimipisteiden opiskelijat voivat asioida Ninan kanssa sähköpostilla tai puhelimella. Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin 8–12. Opintotoimistossa huolehditaan opinto- ja koulumatkatukihakemuksista, todistuksista VR:n ja Matkahuollon kortteihin, opiskelijakorteista, opiskelutodistuksista, opintosuoritusotteista sekä verkkotunnuksista. Osassa toimipisteitä on lisäksi opintotoimisto, missä opiskelijat voivat asioida akuuteissa asioissa. Tarkemmat ohjeet asiasta saat omasta yksiköstä.

Kirjasto Kirjasto sijaitsee seuraavissa yksiköissä: Pekka Halosen akatemia ja Keravan Keuda-talo.

Kuvallinen ilmaisu • Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva- ja mediataiteen osaamisala

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

27


Ruokailu Ruokailu on omaehtoisessa perustutkintokoulutuksessa olevilla maksutonta, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto -opiskelijoille ja oppisopimusopiskelijoille maksullista. • Pasilassa opiskelijaravintolana toimii SLU- talon lounasravintola Erätauko (Radiokatu 20) www.sodexo.fi/fi-FI/eratauko/lounas/ • Koulussa on pienoiskeittiö jossa on mikro, jääkaappi, vedenkeitin sekä kahvinkeitin. • Keravalla Keuda-talossa toimii Amica-ketjuun kuuluva Ravintola Välkkä. • Tuusulassa, Pekka Halosen akatemiassa on oppi laitoksen oma opiskelijaravintola, joka on avoinna maanantaista perjantaihin. Lauantaisin opiskelijat varautuvat omilla eväillä. • Järvenpäässä toimii Amica-ketjuun kuuluva ravintola.

Pysäköinti

Pasila • Ilmaisia pysäköintipaikkoja on oppilaitoksen lähellä huonosti tarjolla, joten kannattaa suosia julkisia kulkuvälineitä. • Oppilaitoksen pihassa on kiekollinen kahden tunnin pysäköinti, lisäksi lähialueella on tarjolla maksullisia pysäköintipaikkoja. • Oppilaitoksen pihassa voidaan sakottaa väärinpysäköinnistä. Kerava Talossa on oma autokatos, johon ajetaan Keskikadun puolelta, mutta se täyttyy yleensä klo 9 mennessä. Suosittelemmekin käyttämään Nikkarin p-taloa, joka sijaitsee Keuda-talon vieressä Keskikadulla. Tuusulan ja Järvenpään yksiköissä on pysäköintialueet.

Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja antaa opiskelijalle mm. koulutuksen toteuttamissuunnitelman ja aikataulutuksen. Vastuukouluttaja tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opintojen ohjausta ja tukea koskevissa asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä vastuukouluttajaan. Tarpeen mukaan vastuukouluttaja ohjaa opinto-ohjaajan tai erityisopettajan puheille. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystietonsa muuttuvat (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero). Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 050 4302753

28

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

tai laittamalla opinto-ohjaajalle sähköpostia. Opinto-ohjaaja on kolmen toimialan yhteinen, joten hän kiertää eri yksiköissä tarvittaessa. Aika tapaamiseen kannattaa varata sähköpostilla tai puhelimitse. Kuraattori Ota ensisijaisesti yhteyttä opinto-ohjaajaan, joka ohjaa sinut eteenpäin. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi saada apua oppimisen ongelmiin. Erityisen tuen tarpeen suunnitelmista vastaa kouluttaja Marjo Liete. Terveydenhoitaja Jokaisessa koulutusyksikössä opiskelijaterveydenhuollosta vastaa ko. paikkakunnan terveystoimi. Tarkempia tietoja asiasta antaa vastuukouluttaja.


Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen Jos opiskelija keskeyttää tai lopettaa opintonsa, tulee hänen täyttää opintojen keskeyttämis-/ eroamislomake. Keskeyttämisestä tai oppilaitoksesta eroamisesta tulee aina keskustella vastuukouluttajan kanssa etukäteen. Lomake on saatavilla opintotoimistosta.

Uutiskatu 2, 00240 Helsinki

Kouluttajat Asikainen Jarmo, kirjastoala Granath Riitta, media-ala Gustafsson Antero, media-ala Haanpää Harri, media-ala Jokiaho Jari, kuvallinen ilmaisu Kinanen Jukka, kuvallinen ilmaisu Löfman Christer, media-ala Nygren Jyrki, media-ala Rautio Ike, media-ala Vanhanen Juha, media-ala

0500 613 197 050 415 0913 050 415 0911 050 415 0923 050 415 0916 050 4633659 050 415 0931 050 415 0930 050 415 0939 050 415 0929

Pekka Halosen akatemia Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula

Koulutusassistentti Kärkkäinen Nina

050 415 0927

Keskikatu 3 A, 04200 Kerava

Opinto-ohjaaja Kara Ulla-Riitta

050 4302753

Erityisopettaja Liete Marjo

050 441 9925

Toimialapäällikkö Siitonen Riikka

050 415 0970

Yhteystiedot

Keudan aikuisopisto, kulttuuri ja media-ala

Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

29


Luonnonvara- ja ympäristöala Saaren kartanon yksikössä koulutetaan luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiosaajia historiallisessa ja kauniissa kulttuurimiljöössä. Peruskoulutuksessa opiskelee 190 aikuisopiskelijaa, joista valmistuu eläintenhoitajia, maaseutuyrittäjiä, puutarhureita, luonto-ohjaajia sekä luonto- ja ympäristöneuvojia. Lisäkoulutuksessa opiskelijatyövuosien määrä on noin 60. Aikuiskoulutusta järjestetään päivämonimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena. Nykyaikaiset opetustilat ja kalusto antavat hyvät opiskelumahdollisuudet. Henkilökuntaa yksikössä on yhteensä 75, joista 15 aikuisopistossa. Opetusmaatilan ja -puutarhan ohjaushenkilöstö toimii opetuksen tukena. Yksikössä on myös asuntola. Suoritettavat tutkinnot Saaren kartanossa voi suorittaa seuraavat luonnonvaraalan tutkinnot

Maatalousala • Maatalousalan perustutkinto; maaseutuyrittäjä tai eläintenhoitaja • Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Puutarha-ala • Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri: Kukka- ja puutarhakaupan, viheralan ja puutarhatuotannon osaamisalat • Floristin ammattitutkinto • Puistopuutarhurin ammattitutkinto • Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

30

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

• Floristimestarin erikoisammattitutkinto Luontoala • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto- ja ympäristöneuvoja Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee päärakennuksen alakerrassa. Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin 8–12. Toimistosta saa opiskelijakortteja ja -todistuksia, joilla voi saada alennusta esim. yleisissä kulkuneuvoissa lukuvuoden aikana tapahtuviin matkoihin. Korttiin tarvitaan valokuva. Tutkinto- ja koulutusmaksut laskutetaan opiskelijoilta, mutta ne voi maksaa toimistoon. Asuntolamaksut maksetaan toimistoon. Maksun voi suorittaa pankki- tai luottokortilla ja käteisellä. Toimistossa on myös myynnissä mm. kasvikuvastoja ja postimerkkejä. Tulostaminen ja kopiointi Opiskelijoilla on mahdollisuus tulostaa tietokoneelta omia töitään lukusalissa Punaisessa piharakennuksessa (avoinna maanantaista torstaihin klo 23 asti). ATK-luokissa voi tulostaa tunnilla opettajan luvalla tuntia koskevia töitä ja tehtäviä. Toimiston henkilökuntaa voi pyytää kopioimaan opiskelumateriaalia opintotoimistossa Päämajassa. Opiskelijan tulee huolehtia materiaalin kopiointioikeudesta. Kopioiden hinnat ovat: mustavalkoinen 0,20 €/ kpl ja värikopio 0,60 €/kpl.


Kirjasto Oppilaitoksella ei ole opiskelijakirjastoa. Mäntsälän kunnankirjaston kirjastoauto pysähtyy oppilaitoksen alueella, Lusikkalinnan edessä, parittomien viikkojen maanantaina klo 16.50–17.10 (tarkista aika Mäntsälän kirjaston nettisivuilta). Mäntsälän kirkonkylässä monitoimitalolla on kirjasto. Lukujärjestykset Luonnonvara- ja ympäristöalan lukujärjestykset näkyvät netissä. Lukujärjestyksiin pääsee Kermitin etusivulta www.keudakermit.fi. Ruokailu Lusikkalinnan ruokala on auki kaikkina koulupäivinä, poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Luonnonvara-alalla perustutkinnon opiskelija on oikeutettu kolmeen maksuttomaan ateriaan (aamupala, lounas, iltaruoka) päivässä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoilla sekä oppisopimusopiskelijoilla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun opiskelijaravintolassa. Iltapäiväkahvi on maksullinen kaikille. Päivystysvuorossa oleville perustutkinnon opiskelijoille annetaan viikonlopuksi eväät. Pukukaapit Pukukaappeja on puutarhalla, tallilla, väestönsuojassa, Jokirannan asuntolan alakerrassa ja verstaalla. Pukukaapin oveen tulee varata oma lukko. Vastuukouluttaja neuvoo, mistä pukukaapin voi ottaa käyttöönsä.

Työvaatteet ja turvallisuus Opiskelijalla tulee olla asiallinen työvaatetus, joka sopii sekä sisä- että ulkotyöhön myös talvella (kumisaap­paat, sadeasu/lämmin asu, työkäsineet ja kumikäsineet). Päivän aikana saatetaan työskennellä sekä sisällä että ulkona, jolloin kerrospukeutuminen on järkevää. Osa tavallisella oppitunnilla käytettävistä vaatteista voivat olla vaarallisia työskenneltäessä ulkona ja koneiden kanssa. Opettajat antavat lisää ohjeita työturvallisuudesta ja niitä on ehdottomasti noudatettava. T-kortti Kaikissa Keuda Saaren kartanossa järjestettävissä perustutkinnoissa (lukuun ottamatta luonto- ja ympäristöalaa) ammattitaitovaatimuksissa sanotaan, että opiskelijoilla tulee olla vähintään traktorikortti (T-kortti). Kun ajoharjoitustunnit alkavat, opiskelijoilla tulee jo olla ajokortti. Kortti suoritetaan kirjallisena kokeena, siihen ei sisälly ajo-opetusta. Jos sinulla on jo A- tai B-kortti, traktorikorttia ei tarvita. Lisätietoja esim. osoitteesta http://ajoopetus.org/traktorikortti/. Pysäköinti Pysäköinti on sallittu merkityillä pysäköintialueilla puutarhalla ja Paroonin tallia edessä olevan näytemaan takana olevalla pysäköintialueella sekä tikkutehtaan edessä. Päärakennuksen, tallin ja ruokalan edessä sekä yleisen tien varressa pysäköinti on opiskelijoilta kielletty. Pysäköintiohje koskee myös mopoja ja moottoripyöriä. Autonlämmityspaikkoja voi varata talvikaudeksi toimistosta maksua vastaan. Luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

31


pysäköinti on Pajamäen pihassa. Oppilaitoksen alueella on ajettava hillitysti ja varovaisuutta noudattaen, turha ajo alueella on kielletty. Nopeusrajoitus alueella on 30 km/h. Alueen läpi kulkee yleinen tie. Perusteiden kertaamista aikuisopiskelijoille Opiskelu aikuisena voi olla haasteellista sen vuoksi, että aiemmista opinnoista on mahdollisesti vierähtänyt pitkä aika ja opiskelutaidot ovat osittain unohtuneet.

Opinnoissa menestymiseen ja näyttötutkinnosta suoriutumiseen tarvitaan perustaitoja, joita ei ammattiaineiden opintojen yhteydessä enää ehditä syvemmin käsitellä. Sen vuoksi kaikille Saaren kartanon syksyllä 2012 aloittaneille aikuisopiskelijoille järjestetään yhteistä perustaitojen opetusta seuraavan ohjelman mukaan. Tunneille tulee ilmoittautua viimeistään viikko etukäteen. Voit ilmoittautua kerralla kaikille tunneille tai vain osalle niistä. Ilmoittautuminen on sitova.

Tietotekniikka ja matematiikka Tunnit järjestetään perjantaisin 8.15–11.00 tulitikkutehtaan yläkerrassa ATK-luokassa, luokka TTpaja3. Opettajana toimii Merja Rantanen. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kyseistä päivää ensisijaisesti vastuukouluttajalle tai merja.rantanen@keuda.fi tai 050 4150 887.

21.9.2012 Sähköpostin käyttäminen, tallentaminen Skydrive-palveluun. Kaikille pakollinen. 28.9.2012 Aivan perusteita tietokoneen käyttämisestä aloittelijoille. 5.10.2012 Asiakirjan tekeminen, Wordin käytön perusteita. 12.10.2012 Exelin käytön perusteita. 19.10.2012 Matematiikan kertausta: prosenttilaskut, mittakaava, suhteet ja geometrian perusteita.

Äidinkieli, kielet ja opiskelutaidot Tunnit järjestetään perjantaisin 12.00–13.45 tulitikkutehtaan yläkerrassa luokka TTpaja1. Opettajina toimivat opinto-ohjaaja, kielten opettaja ja viestinnän opettaja. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kyseistä päivää vastuukouluttajalle.

21.9.2012 Opiskelutaidot: mm. muistiinpanojen tekeminen, ajankäyttö, kasvien opiskelu. Kaikille pakollinen. 28.9.2012 Kirjoittamisen ja äidinkielen perusteita, kirjallisten tehtävien tekeminen. 5.10.2012 Englannin kielen yleisiä perusteita. 12.10.2012 Englannin kielen yleisiä perusteita. 19.10.2012 Englannin puheharjoituksia asiakaspalvelutilanteessa.

Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja antaa opiskelijalle mm. koulutuksen toteuttamissuunnitelman ja lukujärjestykset sekä neuvoo, mistä lukujärjestykset löytyvät netistä. Vastuukouluttaja tiedot-

32

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

taa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystietonsa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) muuttuvat.


Koulutusassistentti (opintosihteeri) Koulutusassistentti työskentelee toimistossa. Hän auttaa opintososiaalisten etujen hakemisessa. Häneltä saa myös hakulomakkeita. Jos tarvitset opintorekisteriotteen tai todistuksen opiskelusta, saat ne koulutusassistentilta. Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 050 414 5678 tai käymällä opinto-ohjaajan toimistossa, joka sijaitsee päärakennuksen siivessä. Voit myös varata ajan sähköpostilla tai puhelimitse. Kuraattori Kuraattorin tavoittaa puhelinnumerosta 050 3049 541 tai käymällä kuraattorin toimistossa, joka sijaitsee punaisessa piharakennuksessa. Voit myös varata ajan sähköpostilla tai puhelimitse. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi tarvittaessa saada apua erityisopetukseen liittyvissä asioissa eritysopettajalta. Ajan voi varata puhelimella 0500 913 595 tai sähköpostilla. Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Merja Virtasella (puh. 0500 716 973) on vastaanotto Punaisessa tiilitalossa. Vastaanottoajat maanantaista torstaihin 11.00–12.00 tiistaisin ja torstaisin 15.30–16.15

Vastaanottoaika päivällä kello 11.00–12.00 on tarkoitettu vain terveydenhoitoon. Iltapäiväaikana kello 15.30–16.15 voi hoitaa myös asuntola-asioita. Muina aikoina terveydenhoitaja on tavattavissa sopimuksen mukaan. Mäntsälän terveysaseman päivystyksen vastaanotto on auki maanantaista sunnuntaihin klo 8–22, puhelin (019) 2645 500. Päivystys/ensiapu on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille, kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville potilaille. Ensiapuun voi mennä ilman ajanvarausta. Kiireellisissä hätätapauksissa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112. Kansainvälisyys Aikuisopiston kansainvälisestä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta vastaavat kouluttajat ovat: Floristinen ala Tiina Räihä Luontoala Iiro Kakko Maatalousala Pirjo Löfqvist

Viherala Aki Lehtinen Puutarhatuotanto Maikki Peltola Kouluttajilta voit kysyä neuvoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikan hankkimisesta ulkomailla. Opistolla on hyvät yhteydet monien maiden alan oppilaitoksiin ja myös työpaikkoihin. Kouluttajat ohjaavat ulkomailla työpaikalla tapahtuvan oppimisen rahoitusanomuksen tekemisessä ja heiltä saa ohjeita ulkomaanjaksolle valmistautumiseen. Kansainvälisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen rahoitus myönnetään pääsääntöisesti Euroopan alueella tapahtuvaan toimintaan. Rahoitusanomukset toimitetaan toimialapäällikkö Paula Niemelälle. Yhteystiedot Keudan aikuisopisto, luonnonvara- ja ympäristöala Mäntsälä Saaren kartano Paroninkuja 20 04920 Saarentaus Telefax (019) 688 3635

Kouluttajat Alamiekkaoja Leila, floristiikka 050 386 Autio Jyrki, viherala 040 174 Kakko Iiro, luontoala 044 328 Lehtinen Aki, viherala 040 174 Löfqvist Pirjo, maatalousala 050 386 Näriäinen Tuija, floristiikka 050 439 Olenius Teija, floristiikka 050 415 Pakkanen Outi, maatalousala 050 415 Peltola Maikki, puutarhatuotanto 050 386 Räihä Tiina, floristiikka 050 300 Sannamo Anne, puutarha-ala, yrittäjyys 040 174 Tiirikainen Tuula, puutarhatuotanto 040 174 Viljakainen Stina, viherala 050 386

0881 5397 5737 5368 0902 7656 0842 0964 0888 2269 5430 5367 0886

Opintosihteeri Kuittinen Johanna

050 415 0772

Opinto-ohjaaja Maja Jukka

050 414 5678

Kuraattori Ylitalo Kati

050 304 9541

Erityisopettaja Pettinen Päivi

050 091 3595

Toimialapäällikkö Niemelä Paula

050 434 4110

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

33


Palvelualat Palvelualoille on yhteistä palvelujen tuottaminen viihtyisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Palvelualojen tutkinnot muodostavat laaja-alaisen palvelualojen ammatillisen kokonaisuuden. Tutkintoja voi suorittaa kotityöpalvelu-, puhdistuspalvelu- ja kiinteistöpalvelualalta sekä ravitsemispalvelualalta. Lisäksi tekstiilihuoltoalalla voi suorittaa kaikki tutkinnot perustutkinnosta erikoisammattitutkintoon. Liiketalousalan tutkinnot valmentavat myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin sekä oman yrityksen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa kuin koko yrityksen elinkaaren ajan. Suoritettavat tutkinnot Palvelualoilla voi suorittaa seuraavat tutkinnot

Kiinteistöpalveluala • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja tai toimitilahuoltaja Kotityöpalveluala • Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja • Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Puhdistuspalveluala • Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja • Laitoshuoltajan ammattitutkinto • Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

34

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

Ravitsemispalveluala • Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki tai tarjoilija • Ravintolakokin ammattitutkinto • Suurtalouskokin ammattitutkinto • Dieettikokin erikoisammattitutkinto • Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikois ammattitutkinto (Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto, syksystä 2012) Tekstiilihuoltoala • Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, tekstiilihuoltaja • Tekstiilihuollon ammattitutkinto • Pesulateknikon erikoisammattitutkinto Liiketalousala • Liiketalouden perustutkinto • Yrittäjän ammattitutkinto Lisäksi tarjoamme passikoulutuksia ja testejä sekä asiakaskohtaista täydennyskoulutusta työelämässä toimijoille. Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee Peltola-rakennuksen toimistosiiven 2. kerroksessa. Sisäänkäynti tapahtuu C-rapusta painamalla ulko-oven vieressä olevaa summeria. Toimisto on avoinna ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–12.00.


Kirjasto Kirjasto sijaitsee Peltola-rakennuksen 2. kerroksessa ja se on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00–11.30 ja klo 12.30–16.00. Kirjastosta voi lainata oppilaitoksen koulutusalojen ammattikirjallisuutta ja aikakauslehtiä. Asiakkaiden käytettävissä on kuusi tietokonetta, joilla voi tehdä tiedonhakuja kirjaston omasta kokoelmasta, Aleksi-artikkeliviitetietokannasta ja Internetistä sekä hyödyntää opiskeluasioihin. Käytettävissä on myös tulostin ja kopiokone. Kirjastonhoitaja opastaa tiedonhankintaan kirjastoista, tietokannoista ja Internetin hakupalveluista. Lukujärjestykset Palvelualojen lukujärjestykset näkyvät netissä. Lukujärjestyksiin pääsee Kermitin etusivulta www.keudakermit. fi ja valitaan Järvenpää Sibeliuksenväylä. Ruokailu Oppilaitoksen Puistola-rakennuksessa on opiskelijaravintola Ateriakeidas. Kassalla sinua pyydetään esittämään Kela-kortti, ajokortti tai kuvallinen henkilökortti. Ateriakeitaasta voi ostaa myös kahvia ja kahvilatuotteita. Ateriakeidas on avoinna ma–pe klo 7.30–14.30. Lounasaika on klo 10.45–13.00. Omia eväitä voi syödä aikuisopiskelijoille tarkoitetussa taukotilassa 214, joka on Peltolan 2. kerroksessa. Tilassa on kahvinkeitin, mikroaaltouuni ja jääkaappi. Taukotilan siisteydestä huolehtii kukin käyttäjä itse. Ykköskerroksen infopisteen viereinen kahviautomaatti on ainoastaan henkilökunnan käytössä.

Ulko-ovien aukioloajat Oppilaitoksessa on sähkölukitut ovet, jotka ovat avoinna ma–to klo 7.30–16.00 ja pe klo 7.30–14.40. Iltaopiskelijoita varten lukitusaikoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Hissin käyttö Peltolassa on käytössä kaksi hissiä. A-rapun hissi on tarkoitettu pelkästään vieraskäyttöön. B-rapun tavarahissiä voivat myös opiskelijat tarvittaessa käyttää tavaroiden kuljettamiseen. Pääsääntöisesti kulkeminen kerrosten välissä tapahtuu rappuja käyttäen. Pukukaapit Ravitsemisalan opiskelijoiden työvaatteet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa pukukaapeissa. Vastuukouluttaja neuvoo, mistä pukukaapin voi ottaa käyttöönsä. Pysäköinti Opiskelijoiden autojen ja muiden ajoneuvojen pysäköintipaikat: • Opiskelijoiden pysäköintipaikka on Sibeliuksen väylän varressa oleva iso pysäköintialue. • Asuntolan päädyssä on pysäköintipaikka asuntolassa yöpyville. • Pyörien paikoitus on Peltolan toimistosiiven päädyssä ja etuoven vieressä. • Peltolan edessä tai takana olevat pysäköintipaikat ovat vain henkilökunnalle tai vieraille. Oppilaitoksella on sopimus Järvenpään kunnallisen pysäköinninvalvojan kanssa, jolloin oppilaitoksen alueella voidaan sakottaa väärinpysäköinnistä.

Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja antaa opiskelijalle mm. lukujärjestykset sekä neuvoo, mistä lukujärjestykset löytyvät netistä. Vastuukouluttaja tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystietonsa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) muuttuvat. Opiskelija ilmoittaa myös poissaoloista vastuukouluttajalle tai tunteja pitävälle kouluttajalle.

Opinto-ohjaaja Ota ensisijaisesti yhteyttä opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltoasioissa omaan vastuukouluttajaasi. Palvelualoilla on monialainen opinto-ohjaaja. Hän tekee ohjauskäyntejä ryhmiin tarvittaessa. Opinto-ohjaajalle voi myös sopia henkilökohtaisen tapaamisajan joko palvelualojen yksikköön tai opinto-ohjaajan luokse osoitteeseen Ammattikoulunkatu 1, Järvenpää. Opintoohjaajaan tavoittaa puhelimitse numerosta 050 430 2753 tai sähköpostilla ulla-riitta.kara@keuda.fi. Kuraattori Ota ensisijaisesti yhteys omaan vastuukouluttajaasi.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

35


Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi tarvittaessa saada apua erityisopetukseen liittyvissä asioissa erityisopettajalta. Ota ensisijaisesti yhteys vastuukouluttajaasi erityisopettajatarpeesta. Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhuolto kuuluu omaehtoisessa koulutuksessa perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. Oppisopimusopiskelijat ja työvoimakoulutuksessa olevat opiskelijat käyttävät työpaikkansa työterveyshuoltoa tai kunnallisen terveydenhuollon palveluita. Asuminen Oppilaitoksessamme on lähiopetusjaksojen aikana tarjolla 8 hengen soluasunto, jossa on mahdollista yöpyä kahden hengen huoneessa hintaan 20 €/ yö. Hintaan sisältyy liinavaatteet. Yöpymismaksu maksetaan opetuspesulaan.

Ohjeita asuntolassa yöpyjille: Varaa huone hyvissä ajoin numerosta 050 415 0658/ Sanna Hyvärinen tai sanna.hyvarinen@keuda.fi. Lähtiessäsi ole ystävällinen ja • laita lakanat ja pyyhkeet eteisen pyykkipusseihin • pese astiat • säilytä ruuat suljetuissa rasioissa • tyhjennä jääkaappi ja muut varastot ruoantähteistä • vie roskat ulkona olevaan katokseen • jätä avaimet huoneen pöydälle • tupakointi on oppilaitoksemme alueella kielletty. Tiedottaminen Opiskelija-asioiden tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti vastuukouluttajan välityksellä. Opiskelijoille lähetetään tiedotteita sähköpostin tai Moodlen välityksellä, joten jokaisen opiskelijan tulee lukea säännöllisesti sähköpostejaan. Ajankohtaisia oppilaitokseen liittyviä tiedotteita on on nähtävillä Peltolan infotelevisioista, jotka sijaitsevat -1-, 1-, 2- ja 3-kerroksissa. Kestävä kehitys Tunnustukseksi tavoitteellisesta kestävän kehityksen toiminnastamme Keuda Järvenpään Palvelualoille on myönnetty OKKA-säätiön ammatillisten oppilaitosten Kestävän kehityksen sertifikaatti.

Kestävän kehityksen painopistealueiksi yksikössämme on valittu: • jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys • energia ja vesi

36

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

• • •

koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet

Oppilaitoksemme ympäristötyöryhmä koostuu johdon, opetustoimen, ruokapalvelujen, kiinteistö- ja siivouspalvelujen, toimistopalvelujen sekä opiskelijoiden edustajista. Yhteystiedot Keudan aikuisopisto, Palvelualat Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää

Kouluttajat Höckert Minna, puhdistuspalveluala Koivisto Helena, liiketalousala Konttinen Helena, puhdistuspalveluala Korpiniemi Mia, ravitsemispalveluala Koskinen-Vairio Hilkka, puhdistus- ja kotityöpalveluala Mallat-Ahola Sari, tekstiilihuoltoala Mansio Maarit, tekstiilihuoltoala Nuotiomaa Inkeri, liiketalousala Ovaska Irina, puhdistuspalveluala Silvast Jaana, ravitsemispalveluala Vaajoensuu Anna-Maria, ravitsemispalveluala Vaskin Jaana, ravitsemispalveluala

040 174 050 415 050 415 050 415

5413 1460 0947 0790

050 330 9546 050 336 1542 050 415 0810 040 1745 437 050 430 2754 050 415 1465 050 330 5439 040 516 5166

Koulutusassistentti Hyvärinen Sanna

050 415 0658

Opinto-ohjaaja Kara Ulla-Riitta

050 430 2753

Päivystävä kiinteistönhoitaja (iltaisin ja viikonloppuisin)

050 367 6383

Kirjasto- ja tietopalvelu Pakarinen Ritva

050 415 0661

Toimistonhoitaja Helenius Johanna

050 415 0656

Opetuspesulan pesulanhoitaja Maisala Marja-Liisa

050 434 4130

Ravitsemispäällikkö opiskelijaravintola Ateriakeidas Leppämäki Helena

050 304 9548

Toimialapäällikkö Komi Outi

050 415 0857

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi


Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen aloilla työtehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Toimenkuviin sisältyy sekä itsenäisesti että erilaisissa työryhmissä toteutuvia työtehtäviä, jotka vaativat henkilökohtaista perehtymistä toimialakohtaisiin perusasioihin, kuten pätevyysvaatimuksiin ja työturvallisuusmääräyksiin. Tekniikan alan tutkinnot suuntautuvat sähköalan, kone- ja metallitekniikan, talotekniikan, rakennusalan ja pintakäsittelyn osa-alueille. Logistiikan ja kuljetusalan tutkinnot suuntautuvat varastoalan ja yhdistelmäajoneuvon kuljetuspalveluja tuottavien yritysten työtehtäviin sekä työnjohdollisiin toimiin. Tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla voi suorittaa perus-, ammattija erikoisammattitutkintoja. Myös erilaiset pätevyyskoulutukset, kuten työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus sekä märkätilapätevyys, sisältyvät koulutustarjontaan. Suoritettavat tutkinnot Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla voi suorittaa seuraavia tutkintoja:

Kuljetus ja logistiikka • Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja • Varastoalan ammattitutkinto • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Kone- ja metallitekniikka • Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja • Hitsaajan ammattitutkinto • Koneistajan ammattitutkinto

• Levytekniikan ammattitutkinto Pintakäsittely • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari • Maalarin ammattitutkinto Prosessitekniikka • Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Rakennustekniikka • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja • Talonrakennusalan ammattitutkinto • Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Sähkötekniikka • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähkö- tai automaatioasentaja • Sähköasentajan ammattitutkinto • Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Talotekniikka • Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja, lämmityslaiteasentaja, putkiasentaja • Kylmäasentajan ammattitutkinto • Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto • Putkiasentajan ammattitutkinto • Kylmämestarin erikoisammattitutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikka • Tietokoneasentajan ammattitutkinto • Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

37


38

Toimiston palvelut Opintotoimistossa opiskelijoita palvelee koulutusassistentti Sari Römpötti. Opintotoimisto on avoinna arkipäivisin klo 8.30–11.00 ja klo 13.00–15.00 osoitteessa Ammattikoulunkatu 1, Järvenpää. Muina aikoina voi olla yhteydessä joko puhelimitse (050 415 0928) tai sähköisesti sari.rompotti@keuda.fi. Tarvittaessa koulutusassistentti on tavattavissa Wärtsilänkatu 63:ssa tiistaisin kello 8.30–11.00 sekä torstaisin kello 8.30–11.00. Opintotoimistossa opiskelija voi tehdä opinto- ja koulumatkatukihakemukset sekä hakea todistuksen VR:n ja Matkahuollon kortteihin, opiskelijakortin, opiskelutodistuksen, opintosuoritusotteen tai opiskelijakohtaisen verkkotunnuksen.

Ruokailu Ruokailu on omaehtoisessa perustutkintokoulutuksessa olevilla maksutonta, työvoimakoulutuksen opiskelijoille ja oppisopimusopiskelijoille maksullista. Erikoisruokavalioista ja allergioista tulee ilmoittaa ja niistä on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus yksikön keittiölle. Lounasta tarjoillaan ma–pe seuraavasti: • Amican Oppipoika, Wärtsilänkatu 61, Järvenpää Lounas- ja kahvilapalvelut, avoinna maanantaista torstaihin klo 7.45–14.30 ja perjantaisin klo 7.45–14.00 • Wärtsilänkatu 7, Järvenpää Lounas,

Suojavaatetus ja pukukaapit Tekniikan ja liikenteen aloilla opiskeleville jaetaan henkilökohtaiset suojavälineet ja niiden säilytystä varten pukukaappi. Vastuukouluttaja huolehtii oppilaitoksen tarjoamien suojavaatteiden luovutuksesta ja pukukaapin varauksesta.

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.30–12.00 Sarviniitynkatu, Kerava Lounas, avoinna maanantai 8.00–15.00, tiistai–torstai klo 8.00–16.00 ja perjantaisin klo. 8.00–15.30

Lukujärjestykset Koulutuskohtaiset lukujärjestykset jaetaan opiskelijoille kurssin alussa. Ulko-ovien aukioloajat Oppilaitoksen ovet ja piha-alueen portit ovat avoinna ma–pe klo 8.00–16.00 Wärtsilänkatu 63:ssa. Lukitusaikoja voidaan muuttaa tarpeen mukaan iltakursseja ja lauantaipäivinä pidettäviä koulutustilaisuuksia varten.

Pysäköinti Opiskelijoiden autojen ja muiden ajoneuvojen pysäköintipaikat: Opiskelijoille on varattu pysäköintialueet kunkin toimipisteen piha-alueelta, josta löytyy tarvittaessa paikoitustilat myös pyörille. Henkilökunnalle ja vierailijoille varatuiksi merkityt paikat eivät ole opiskelijoiden käytössä.


Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja antaa opiskelijalle mm. lukujärjestykset sekä antaa tarvittaessa neuvoja oppilaitoksen verkkosivustoilla olevien, opiskeluun liittyvien tietojen hakemisessa. Vastuukouluttaja jakaa ajankohtaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystiedoissa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) tapahtuu muutoksia. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan poissaoloistaan vastuukouluttajalle tai tunteja pitävälle kouluttajalle. Opinto-ohjaaja Ota ensisijaisesti yhteyttä opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltoasioissa omaan vastuukouluttajaasi. Tekniikan- ja liikenteen koulutusaloilla on monialainen opinto-ohjaaja. Hän tekee ohjauskäyntejä ryhmiin tarvittaessa. Opinto-ohjaajalle voi myös sopia henkilökohtaisen tapaamisajan, joko oman toimipisteen neuvottelutilaan tai opinto-ohjaajan toimistoon. Opinto-ohjaajan työhuone sijaitsee osoitteessa Ammattikoulunkatu 1, Järvenpää. Opinto-ohjaajaan tavoittaa myös puhelimitse numerosta 050  430 2753 tai sähköpostilla  ulla-riitta.kara@ keuda.fi. Kuraattori Ota ensisijaisesti yhteys omaan vastuukouluttajaasi. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi tarvittaessa saada apua erityisopetukseen liittyvissä asioissa eritysopettajalta. Ota ensisijaisesti yhteys vastuukouluttajaasi erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä. Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhuolto kuuluu omaehtoisessa koulutuksessa perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. Oppisopimusopiskelijat ja työvoimakoulutuksessa olevat

opiskelijat käyttävät työpaikkansa työterveyshuoltoa tai kunnallisen terveydenhuollon palveluita. Yhteystiedot Keudan aikuisopisto, Tekniikan ja liikenteen ala Ammattikoulunkatu 1, 04410 Järvenpää

Kouluttajat ja muu opetushenkilöstö Isoaho Arto, talotekniikka 050 415 0915 Jokinen Rauno, hitsaustekniikka 050 415 0917 Järvinen Jani, logistiikka 050 415 0902 Kemppainen Jukka, koneistus 050 415 0914 Kilpeläinen Timo, hitsaustekniikka 050 415 0934 Kirjonen Jukka, rakennustekniikka 050 4150 921 Koljonen Heikki, sähkötekniikka 050 4150 919 Koskela Jari, kodinkone- ja talotekniikka 050 4150 932 Leppikangas Heikki, sähkö- ja tietotekniikka 050 4150 912 Lindström Pekka, talotekniikka 050 4150 922 Lötjönen Eero, rakennustekniikka 040 7389 992 Lötjönen Toni, sähkötekniikka 050 4150 925 Mikkola Kalevi, LVI-tekniikka 040 1745 414 Montonen Mauri, talotekniikka 050 4150 936 Heikkinen Katariina, pintakäsittely 040 1745 382 Huittinen Janne, kuljetustekniikka 050 4150 943 Hyppönen Heikki, automaatiotekniikka 050 4150 908 Nikula Tapio, prosessitekniikka 050 3860 918 Setälä Pentti, rakennustekniikka 0500 426 040 Opinto-ohjaaja Kara Ulla-Riitta

050 4302 753

Koulutusassistentti Römpötti Sari

050 4150 928

Erityisopettaja Liete Marjo

050 441 9925

Toimialapäällikkö Asp Risto

050 4151 470

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Keudan aikuisopisto Hallinnon yhteystiedot Narko Riitta, rehtori Ikävalko Ari, asiakkuuspäällikkö Siitonen Riikka, kehittämispäällikkö

050 361 4522 050 415 0905 050 415 0970

Keuda • aikuisopiskelijan opas 2012–2013

39


Arvostamme ammattitaitoa Sitoudumme asiakaslähtöisyyteen Toimimme vastuullisesti Uudistumme yhteistyössä Keuda – Työelämän taitaja www.keuda.fi

AIKUISOPISTO

Keudan aikuisopisto Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Puh. 09 27381 aikuisopisto@keuda.fi www.keuda.fi/aikuisopisto Hyvinvointialat Kirkkotie 31 04310 Tuusula Kulttuuri- ja media-ala Uutiskatu 2 00240 Helsinki Luonnonvara- ja ympäristöala Mäntsälä Saaren kartano Paroninkuja 20 04820 Saarentaus Palvelualat Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Tekniikan ja liikenteen ala Ammattikoulunkatu 1 04410 Järvenpää

Keudan aikuisopiston opiskelijan opas 2012-2013  

opas Keudan aikuisopiskelijoille