Page 1

AIKUISOPISTO

Aikuisopiskelijan

OPAS

2013–2014


Nimi:

ryhmätunnus: opiskeluaika:

vastuukouluttaja: puhelinnumero: sähköposti:

2

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Sisällys 1.

Tervetuloa Keudan aikuisopistoon ..4

7.

Kestävä kehitys Keudassa ..............17

2.

Aikuisopiskelu Keudassa ...............5

8.

Erityisiä ohjeita oppisopimusopiskelijalle ...............18

3.

Tutkinnon suorittamista tukevat palvelut ...........................7

9.

Erityisiä ohjeita työvoimakoulutuksen opiskelijalle ...............19

4. 4.1 4.2 4.3

Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta .............................8 Hakeutuminen .............................9 Näyttötutkinnon suorittaminen .....10 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen ................................11

10.

Keskeisiä käsitteitä ......................20

Käytännön asioita opiskelijalle ......12

Luonnonvara- ja ympäristöala ....................31

5.

Tietoturvan huoneentaulu .................14

6.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus ...15 Järjestyssäännöt Keudassa............16

Keudan aikuisopiston hallinto ...................22 Hyvinvointialat .......................................23 Kulttuuri- ja media-ala .............................28

Palvelualat ............................................41 Tekniikan ja liikenteen ala ........................45


1. Tervetuloa Keudan aikuisopistoon

O

piskelun aloittaminen on hyvä päätös, onnittelut siitä. Tavoitteenasi voi olla uusi ammatti tai jo olemassa olevan ammattitaidon päivittäminen tai monipuolistaminen. Elämme muuttuvassa maailmassa, joka haastaa meitä jatkuvasti tarkastelemaan omaa osaamistamme. Monialainen aikuisopistomme pyrkii entistä paremmin palvelemaan sinua tavoitteidesi saavuttamisessa. Työelämäyhteistyömme on tiivistä ja yhteistyöverkostomme ovat laajat. Talouden haasteet näkyvät myös meillä resurssien pienenemisenä, mutta toisaalta esimerkiksi Nuorten aikuisten osaamisohjelma on tuonut meille uusia aloituspaikkoja. Opiskelu aikuisopistossa on monimuotoista. Näyttötutkinnot ovat vaativia, mutta järjestelmä huomioi hyvin aiemmin hankitun osaamisen. Olemme lisänneet aikuisopiston ohjausresursseja ja kehittäneet ohjaustoimintaamme. Osaava henkilöstömme on käytettävissäsi opintojen kaikissa vaiheissa. Tähän oppaaseen on kerätty keskeiset opiskeluun ja tutkintojen suorittamiseen liittyvät asiat. Elokuussa 2013 otamme myös käyttöön aikuisopiskelijoiden oman intranet-sivuston Keuda Kertun. Keuda Kertusta löydät ajankohtaiset opiskeluusi liittyvät asiat sekä linkit opiskelusi kannalta keskeisiin ohjelmiin.

Innosatu n! a m i p p o rko Riitta Na rehtori

4

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


2. Aikuisopiskelu Keudassa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda tarjoaa toiminta-alueensa väestölle ja elinkeinoelämälle monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita kaikilla ammatillisen koulutuksen koulutusaloilla. Keuda järjestää koulutusta Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Helsingissä. Opiskelijoita on noin 7000 ja henkilöstömäärä on 620. Keudassa aikuiskoulutusta toteutetaan kahdeksassa eri toimipisteessä. Koulutuskuntayhtymään kuuluvat Keudan aikuisopiston lisäksi Keudan ammattiopisto ja Keudan oppisopimuskeskus. Keudan aikuisopiston tavoitteena on ylläpitää ja parantaa aikuisväestön ammatillista osaamista, mahdollistaa tutkintojen suorittamisen, tukea yrittäjyyttä, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä elinikäistä oppimista. Keuda on monialainen koulutuksenjärjestäjä, jonka aikuiskoulutustarjonta kattaa lähes kaikki koulutusalat. Tutkintovaihtoehtoja on noin 70. Tarkemmat tiedot tarjonnasta, tutkintoon johtavista koulutuksista ja täydennyskoulutuksista löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta www.keuda.fi. Aikuiskoulutus ja koulutusmuodot Keudan aikuisopistossa aikuiset voivat opiskella päätoimisesti tai osa-aikaisesti. Koulutusta järjestetään monimuoto-opetuksena, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopetusjaksot sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Keudan aikuisopiston koulutuksen tavoitteena on ammatillisten tutkintojen suorittaminen näyttötutkintoina. Koulutus on pääsääntöisesti omaehtoista ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä työvoimakoulusta. SUORITETTAVAT NÄYTTÖTUTKINNOT: • • •

Perustutkinto: tarkoitettu henkilölle, jolla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Ammattitutkinto: tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Erikoisammattitutkinto: tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja.

Omaehtoinen aikuiskoulutus Omaehtoinen koulutus on valtiorahoitteista koulutusta. Perustutkintokoulutus on tutkinnon suorittajalle maksutonta, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 euroa (2013). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista voidaan periä opiskelumaksuja. Koulutukseen hakeudutaan oppilaitoksen kautta. Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea päätoimiseen opiskeluun opintotukea. Lisätietoja opintotuesta saa Kelasta ja Koulutusrahastosta. • www.kela.fi • www.koulutusrahasto.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutus on työvoimahallinnon rahoittamaa koulutusta, jonne voivat hakeutua työttömät, työttömyys­uhan alla olevat henkilöt sekä ammatinvaihtajat. Koulutuksen ajalta maksetaan koulutus- tai työmarkkinatukea sekä ylläpitokorvausta. Työvoimakoulutuksena voidaan suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista. Näiden lisäksi työvoimakoulutuksena voidaan tarjota ohjaavia ja valmentavia koulutuksia sekä rekrytointikoulutuksia yrityksille. Hakeutuminen työvoimakoulutukseen tapahtuu työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.mol.fi.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

5


2. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Myös tutkinnon osien suorittaminen voi tulla kysymykseen. Oppisopimuksen perusteena on aina työ- tai virkasuhde. Myös yrittäjän oppisopimus on mahdollinen tietyin edellytyksin. Yrittäjän oppisopimuksen perustana ei ole työsuhde, vaan se on koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välinen sopimus. Oppisopimus on vaativa opiskelumuoto, joka edellyttää niin opiskelijan kuin työnantajankin sitoutumista opiskelutavoitteiden saavuttamiseen. Valtaosa sisällöistä opiskellaan työnantajan ohjauksessa työpaikalla. Lähi- ja etäopetusjaksot täydentävät työssä opittua. Oppisopimuskoulutuksesta saa lisätietoja alueesi oppisopimuskeskuksesta ja oppilaitoksista.

6

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Täydennyskoulutus Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Keudan aikuisopisto tarjoaa eri alojen täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuksia erilaisiin osaamispassisuorituksiin. Suunnittelemme ja toteutamme täydennyskoulutusta myös yritysten ja työnantajien toiveiden mukaan. Lisätietoja täydennyskoulutuksesta löytyy osoitteesta www.keuda. fi/aikuiskoulutus.


3. Tutkinnon suorittamista tukevat palvelut

O

hjauksen ja tuen tavoitteiden lähtökohtana on opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen ammatillisesta näkökulmasta. Pääpaino ohjauksessa ja sen koordinoinnissa on vastuukouluttajalla. Tarvittaessa valmistavan koulutuksen ohjaukseen ja tukeen osallistuvat erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja suomi toisena kielenä – opettaja. Opintojen aikana ohjauksessa ovat mukana tarvittaessa myös koulutusassistentti, kuraattori, terveydenhoitaja sekä oppilaitoksen muu henkilökunta. Keudan aikuisopistossa toimii ohjauksen ja tuen tiimi, joka kehittää ohjaukseen ja tukeen liittyviä prosesseja ja suunnitelmia. Aikuisten ohjaussuunnitelma on perustavana tukena laadukkaille ohjaus- ja tukitoimenpiteille. Tarkemmat opintojen ohjauksen ja tuen tiedot ovat tämän oppaan alakohtaisissa osuuksissa. Aikuisopiskelijan ohjauksen ja tuen suunnitelma löytyy opiskelijaintrasta.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

7


4. Näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta Aikuisopiskelijan tavoitteena on näyttötutkinnon suorittaminen. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, johon kirjataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen, jotka ovat näyttötutkinnon suorittamisen kolme vaihetta. Tämän asiakirjan allekirjoittavat tutkinnon suorittaja ja vastuukouluttaja, samoin kuin siihen tehtävät muutokset. Tutkinnon suorittaja sitoutuu toimimaan asiakirjan mukaisesti. Asiakirjaa päivitetään yhdessä vastuukouluttajan kanssa opintojen edetessä.

Hakeutuminen

1

Opintojen alkaessa, hakeutumisvaiheessa, jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen suunnitelma. Hakeutumisvaiheessa kartoitetaan aikuisopiskelijan aiempi opinto- ja työhistoria sekä muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot. Lähtökohtina suunnitelman laadinnalle ovat tutkinnon perusteet, tutkinnon suorittajan aiemmat opinnot, työssä tai muulla kokemuksella hankittu osaaminen ja opiskelijan ohjauksen ja tuen tarve. Aikaisemman osaamisen huomioiminen voi lyhentää koulutusaikaa ja nopeuttaa valmistumista. Lisäksi opintojen aikana laaditaan myös henkilökohtainen näyttösuunnitelma, joka sisältää tutkintotilaisuuksien aikataulut ja näyttöpaikat. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on aikuisopiskelijan kehittymissuunnitelma, joka tukee urasuunnittelua ja itsearviointia ja huomioi tutkinnon suorittajan yksilölliset tarpeet. Tutkinnon suorittaja osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun, tutkintoon liittyviin valintoihin, opiskeluaikataulun laadintaan ja oman oppimisensa arviointiin.

8

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Henkilökohtainen suunnitelma tehdään opintojen alkuvaiheessa vastuukouluttajan, tutkinnon suorittajan ja mahdollisesti myös työpaikkaohjaajan yhteistyönä. Opiskelun edetessä henkilökohtaisen suunnitelman toteutumista seurataan, sitä täydennetään ja tarvittaessa päivitetään.

Omia muistiinpanoja: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________


4. Näyttötutkinnon suorittaminen

2

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnot sisältävät pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia, joten suoritettavien tutkinnon osien määrä vaihtelee tutkinnoittain. Tutkintotilaisuudet järjestetään ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa työpaikoilla ja ne suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorittajan ja työelämän edustajien kanssa. Tutkintotilaisuudet järjestetään tavallisesti siten, että ne voidaan arvioida tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinnon suorittaja laatii henkilökohtaisen näyttösuunnitelman jokaiseen tutkinnon osaan. Suunnitelman tekemiseen saa ohjausta vastuukouluttajalta tai tutkintovastaavalta. Arviointi näyttötutkinnoissa Näyttötutkinnoissa osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa kuvattuihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnissa arvioijat keräävät tietoa osaamisesta käyttämällä erilaisia arviointimenetelmiä, kuten toiminnan seuraaminen, haastattelu ja erilaisten aineistojen (esim. kirjalliset materiaalit, kuvat, videot) arviointi. Arvioinnissa tärkeän osuuden muodostaa myös tutkinnon suorittajan itsearviointi. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ainoastaan osaamista ja sen tasoa, ei oppimista tai kehittymistä, eikä osaamistasi verrata muiden osaamiseen. Näyttötutkintoa arvioi kolme arvioijaa, joista yksi edustaa työnantajia, yksi työntekijöitä ja yksi opetusalaa. Tätä kutsutaan kolmikantaiseksi arvioinniksi. Tutkintotilaisuuden lopuksi järjestetään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tutkinnon suorittaja ja arvioija/arvioijat. Arvioijat arvioivat tutkintosuoritusta itsenäisesti, mutta tekevät lopuksi yhteisen arviointiesityksen.

Lopullisen arviointipäätöksen tekee tutkintotoimikunta, joka myös antaa tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnot arvioidaan tutkinnon osittain ja tutkinnon osien arviointi näkyy tutkintotodistuksessa. Ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon osat arvioidaan asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1 ja hylätty. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Arvioinnin oikaisu Mikäli tutkinnon suorittaja on tyytymätön saamaansa arviointiin, hän ottaa ensin yhteyttä vastuukouluttajaan tai tutkintotilaisuudessa arvioineeseen opettajaan. Tutkinnon suorittajalla on oikeus pyytää arvioinnin oikaisua kirjallisesti tutkintotoimikunnalta. Pyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimikunnalta tutkinnon järjestäjän kautta tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arvioinnista.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

9


4. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Näyttötutkintoon valmistava koulutus Henkilökohtaistamissuunnitelmassa on yhtenä osana suunnitelma siitä, miten tarvittava ammattitaito ja osaaminen hankitaan tutkinnon suorittamista varten. Ammattitaidon hankkiminen voi tapahtua valmistavassa koulutuksessa, työpaikalla oppien, itsenäisesti opiskelemalla tai näitä yhdistellen. Keudan aikuisopistossa järjestetään näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuksella tarkoitetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla tapahtuvaa luokkaopetusta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja ja harjoitustöitä. Etäopetus on opetusmuoto, jossa opiskelija itsenäisesti opiskelee kouluttajan ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä. Koulutuksessa hyödynnetään myös verkko-opetusta, jolloin opintojakso voidaan suorittaa joko kokonaan tai osittain verkkoympäristössä (Moodle). Opiskeluun olennaisesti kuuluva opiskelijan itsenäinen opiskelu syventää oppimista ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Aikuiskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvalla oppimisella on suuri merkitys. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu alan työpaikoissa, joissa on mahdollisuus tehdä niitä töitä, joita tutkinnon suorittamisen vaiheessa arvioidaan. Oppiminen voi tapahtua myös omalla työpaikalla. Jos työpaikkaa ei ole tai oma työpaikka ei täytä tutkinnon ammattitaitovaatimuksia, tutkinnon suorittaja hankkii työpaikan itse ja hyväksyttää paikan vastuukouluttajalla.

3 10

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Opintojen eteneminen Tavoite on, että opinnot etenevät henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisessa suunnitelmassa sovitaan suoritettavat opinnot. Opiskelija on velvollinen osallistumaan suunnitelmassa sovittuun opetukseen. Mikäli suunnitelmissa ei edetä sovitusti, siitä tulee keskustella vastuukouluttajan kanssa ja muuttaa suunnitelmaa. Keudan aikuisopisto on velvollinen ilmoittamaan poissaolostasi Kelaan ja TE-toimistoon, joka voi keskeyttää tukien maksamisen runsaiden poissaolojen perusteella. Ennen tutkintotilaisuuksia oppilaitoksella on velvollisuus varmistaa, että tutkinnon suorittajalla on edellytykset suoriutua tutkinnosta hyväksytysti. Valmistavan koulutuksen arviointi Valmistavan koulutuksen arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelijaa sekä kehittämään opiskelijan itsearviointitaitoja. Valmistavan koulutuksen arviointi selvitetään opintojen alussa. Perustutkinnoissa tutkinnon osat arvioidaan numeerisesti, arvosanoilla 1-3. Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa arviointi voi olla numeerista tai hyväksytty/hylätty. Oppisopimuskoulutuksessa annetaan aina numeerinen arvosana. Arvosanasta päättää kouluttaja tai kouluttajat yhdessä. Arvosanat merkitään opintosuoritusotteeseen, josta opiskelija saa kopion tarvitessaan. Kouluttajat merkitsevät arvosanat opiskelijahallintajärjestelmään kahden viikon sisällä kunkin opintojakson opetuksen päättymisestä tai viimeisen etä- tai verkkotehtävän sovitusta palautuspäivästä. Todistukset Keuda antaa valmistavasta koulutuksesta osallistumistodistuksen, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on hyväksytysti suoritettu. Osallistumistodistuksen liitteenä on opintosuoritusote. Oppisopimusopiskelijoille osallistumistodistuksen tekee oppisopimuskeskus.


5. Käytännön asioita opiskelijalle Tiedottaminen Vastuukouluttaja sopii ryhmän kanssa pääasiallisesta informaatiokanavasta, jota käytetään ryhmän omissa tiedotusasioissa. Aikuisopiston yhteinen tiedotusväline on aikuisopiskelijoiden intra, www.keudakerttu.fi. Opiskelija on velvollinen seuraamaan sovittuja informaatiokanavia opiskelunsa aikana. Käyttäjätunnukset Tunnus on muotoa kutsumanimi.sukunimi@edu.keuda.fi. Tunnuksen saat vastuukouluttajalta tai koulutusassistentilta. Keudan verkon tunnuksella voit kirjautua: • Tietokoneeseen oppilaitoksen alueella • Office 365-palveluun, jos kirjaudut palveluun muualta kuin koulun verkosta. Koululla riittää, kun olet kirjautunut työasemalle. Huom! Muista aina kirjautua ulos työasemalta, kun lopetat työskentelyn. • Moodleen kirjaudutaan oman tunnuksen alkuosalla eli etunimi.sukunimi. Jätä pois loppuosa @edu.keuda.fi Tunnuksiin ja salasanoihin liittyvissä ongelmissa, ole yhteydessä opintotoimistoon tai helpdeskiin (0400-412 165). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Tiedottaminen, internet ja sähköposti Keudassa on käytössä Office 365-palvelu. Kaikille Keudan opiskelijoille tarjotaan opiskelun ajaksi käyttöön: • Sähköposti, joka on muotoa kutsumanimi.sukunimi@edu.keuda.fi. Postilaatikon koko on 25Gt • Skydrive verkkotallennustila. Skydriveen tallennettuja tiedostoja on mahdollista jakaa muiden opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa. • Microsoft Office ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) selaimessa käytettävinä verkkoversioina. Et siis välttämättä tarvitse näitä ohjelmia kotona erikseen. • Lync-pikaviestipalvelu, jolla on mahdollista viestiä opiskelijoiden kesken ja myös henkilökunnalle.

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Keudan sähköpostiin tulleet viestit välitettyä omaan sähköpostiosoitteeseensa. Oma sähköpostiosoite ilmoitetaan opintojen alussa henkilötietolomakkeeseen. Jos osoite muuttuu, uusi sähköpostiosoite tulee toimittaa sekä vastuukouluttajalle että koulutusassistentille. Opiskelijoille lähetetään tiedotteita sähköpostin välityksellä, joten jokaisen tulee lukea sähköpostinsa säännöllisesti. Kouluttajille ja koulutusassistentille voi lähettää sähköpostia osoitteella etunimi. sukunimi@keuda.fi. Opiskelijaintra Aikuisopiston opiskelijaintrasta www.keudakerttu.fi löydät linkit Office 365-palveluun, Moodleen, lukujärjestyksiin. Samalta sivulta löydät myös muita tärkeitä opiskeluusi liittyviä asioita. Intraa kannattaa seurata säännöllisesti. Tietoturva Tutustu Keudan tietoturvaohjeisiin, Netikettiin sekä tulostamisohjeisiin Kertussa. Löydät ohjeet KeudaKerttu> Yhteiset asiat > Ohjeet ja säännöt -sivuilta. Jokainen Keudassa opiskeleva on vastuussa laitteiden kunnosta ja tietojen asiallisesta käsittelystä.

Keväällä 2014

Huhtikuussa 2014 siirrymme käyttämään uutta opiskelija-hallintojärjestelmää. Opiskelijat saavat käyttöönsä käyttöoikeudet WinhaWille-ohjelmaan, jonka avulla voi seurata omien opintojensa edistymistä verkon kautta. Tiedotamme asiasta lisää keväällä 2014.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

11


5. Verkko-oppiminen Moodle-verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu etä- ja lähiopetuksen sähköiseksi välineeksi sekä verkko-opintojen suorittamiseen. Lisää tietoa saa vastuukouluttajalta. Moodle-ympäristöön pääsee opiskelijaintra Kermitin etusivulta www.keudakermit.fi. Opintososiaaliset edut Aikuisopiskelijan on mahdollista hakea päätoimiseen opiskeluun opintotukea. Opintotuen myöntää Kela. Opintososiaalisista eduista saa parhaiten tietoa Kelan paikallistoimistostasi (www.kela.fi). Oppisopimusopiskelija saa oppisopimustoimistoltaan tiedot hänelle tulevista opintososiaalisista eduista. Aikuiskoulutustuesta löytyy tietoa Koulutusrahastosta (www.koulutusrahasto.fi). Työtön työnhakija voi opiskella työttömyyskorvauksella tietyin edellytyksin, jolloin työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä olleessaan. Työvoimakoulutukseen hakeudutaan aina ennen koulutuksen alkua työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Työvoimakoulutuksen tukimuodoista saa tietoa työ- ja elinkeinotoimistoista tai osoitteesta www. mol.fi. Ammattitutkintostipendi Aikuisopiskelijan on mahdollista hakea tutkinnon suorittamisen jälkeen tiettyjen kriteerien toteutuessa ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastosta. Lisätietoja osoitteesta www.koulutusrahasto.fi. Vakuutukset Opiskelijat on vakuutettu opiskelun aikana. Vakuutus kattaa opetuksen, toteutussuunnitelman puitteissa järjestetyt tilaisuudet ja opintokäynnit sekä matkat suorinta tietä oppilaitokseen ja oppilaitoksesta. Vakuutus käsittää myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoilla ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat. Tapaturman sattuessa ota yhteys heti toimipisteesi opintotoimistoon, jossa täytetään tarvittavat paperit. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilövahingot aina tapauskohtaisesti. Tutkintomaksu Tutkintomaksu on 58 €/tutkinto (2012), ja se peritään näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksu on tutkintokohtainen. Tutkintomaksua ei ole mahdollista saada takaisin, vaikka opinnot keskeytyisivät. Tutkintomaksu on maksettava ennen osallistumista ensimmäiseen tutkintotilaisuuteen.

12

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Korvaus tutkintotilaisuuteen osallistumisesta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Jos tutkinnon suorittaja ei osallistu valmistavaan koulutukseen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, häneltä voidaan periä korvaus osallistumisesta tutkintotilaisuuteen. Korvaus voidaan myös periä, mikäli tutkinnon suorittaja on ilmoittamatta jättänyt tulematta tutkintotilaisuuteen tai perunut sen ilman pätevää syytä juuri ennen tilaisuutta. Opiskelumaksu Opiskelumaksua ei peritä perustutkinnoissa eikä oppisopimusopiskelijoilta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittajilta ja tutkintoon johtamattomaan koulutukseen osallistuvilta peritään opiskelumaksu. Opiskelija sitoutuu maksamaan opiskelumaksun ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Muut kustannukset Perustutkinto-opiskelu on valmistavan koulutuksen osalta tutkinnon suorittajalle maksutonta. Opiskelijoiden tulee pääsääntöisesti itse hankkia tarvittavat henkilökohtaiset työvälineet, työasut ja työjalkineet. Myös opiskelun aikana tarvittavat opiskeluvälineet ja -materiaalit, oppikirjat sekä opintokäynnit opiskelijan tulee kustantaa pääsääntöisesti itse. Opiskelijalta, jonka opiskeluaika on päättynyt ja joka täydentää opintojaan, peritään Keudassa voimassa olevat maksut. Opiskelijaravintolat Aikuisopiskelijan ruokailu opiskelijaravintolassa on perustutkinto-opiskelijoille maksutonta lukuun ottamatta oppisopimus- ja työvoimapoliittisia opiskelijoita. Muut aikuisopiskelijat voivat aterioida opiskelijahintaan Keudan opiskelijaravintoloissa. Kela-kortti on aina esitettävä ruokailun yhteydessä. Toimipistekohtaiset tiedot löytyvät oppaan alakohtaisista esittelyistä Ateriakorvaus Ateriakorvaukseen ovat oikeutettuja omaehtoiset perustutkintokoulutuksessa olevat opiskelijat, jotka ovat työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa palkatta, eivätkä saa maksutonta ruokaa työpaikalla. Ateriakorvaus maksetaan vain, jos opiskelijalla on voimassa oleva Keudan ja työpaikan välinen sopimus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelija palauttaa allekirjoitetun (opiskelijan oma allekirjoitus ja kouluttajan allekirjoitus) ateriakorvauslomakkeen opintotoimistoon. Lomake toimitetaan ravitsemispäällikön hyväksyttäväksi, jonka jälkeen ateriakorvaus maksetaan opiskelijan tilille. Ateriakorvauslomake on palautettava kahden kuukauden sisällä työssä oppimisjakson alkamisesta.


Työssä oppimisjakson ollessa pitkä, on ateriakorvausta haettava useammassa erässä. Opiskelijakortti

Aikuisopiskelija voi hankkia SAKKI ry:n (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto) opiskelijakortin. Opiskelija voi hakea korttia, jos hän saa kelan opintotukea, opinnot ovat päätoimisia ja opiskelija opiskelee palkatta sekä opinnot kestävät vähintään 8 kk. Opiskelijakortti on maksullinen. Aikuiskoulutustukea ja työttömän omaehtoisen koulutuksen tukea saavat aikuisopiskelijat sekä oppisopimus- tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa opiskelevat eivät saa SAKKIn opiskelijakorttia. Katso tarkemmat ohjeet www.sakkinet.fi/ Palaute ja vaikuttaminen Keudan aikuisopisto tekee vuosittain opiskelijoille palautekyselyn. Tämän lisäksi opiskelijat vastaavat Opetushallituksen AIPAL-kyselyyn ja työvoimakoulutuksessa olevat opiskelijat vielä OPAL-kyselyyn. Opiskelijoilla on velvollisuus antaa palautetta. Toiminnan kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että jokainen opiskelija vastaa kyselyihin. Palautetta antamalla voi vaikuttaa tutkintojen ja koulutuksen kehittymiseen. AIPAL-kysely AIPAL on Opetushallituksen ylläpitämä sähköinen järjestelmä, jolla kerätään palautetta tutkinnon suorittamisen vaiheista. Palaute pyydetään opiskelijoilta pääsääntöisesti kolme kertaa koulutuksen aikana. Vastaamalla kyselyyn määräaikana voit vaikuttaa koulutuksen laatuun ja kehittämiseen. OPAL-kysely OPAL on sähköinen opiskelijapalautejärjestelmä työvoimakoulutuksessa oleville opiskelijoille. Opintojen aikana opiskelijoilta pyydetään yksi tai useampia välipalautteita ja koulutuksen loppuvaiheessa päättöpalaute. Saatua palautetietoa hyödynnetään koulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Palautteesta saavat tietoja oppilaitos ja työvoimaviranomaiset. Opiskelijafoorumi Keudan aikuisopistossa kokoontuu opiskelijafoorumi kerran vuodessa. Opiskelijafoorumissa on opiskelijoilla mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä tulla kuulluksi. Foorumiin osallistuu edustaja jokaisesta opiskelijaryhmästä. Edustaja tuo foorumiin oman ryhmänsä/alansa asioita ja kokemuksia. Edustajien kautta opiskelijat ovat mukana Keudan aikuisopiston toiminnan kehittämisessä. Opiskelijafoorumi kokoontuu 4.3.2014 klo 13- 16.

Valmistujaisjuhlat Aikuisopiston yhteiset valmistujaisjuhlat järjestetään kaksi kertaa vuodessa Keuda-talossa. Keravalla. Lukuvuoden 2013-2014 juhlien ajankohdat ovat 19.12.2013 klo 15.00 ja 2.6.2014 klo 15.00.

5.

Kansainvälinen toiminta Keudan aikuisopiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Kansainvälisestä työkokemuksesta on etua työmarkkinoilla. Keudalla on hyvät kontaktit lähes kaikkiin EU-maihin sekä Venäjälle. Lähtökohtaisesti opiskelija etsii työpaikan ulkomailta itse. Kouluttajat ohjaavat työpaikan löytämisessä. Kansainvälinen työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa opintoja. Ennen ulkomaille lähtöä tulee sopia, mihin tutkinnon osiin työpaikalla tapahtuva oppiminen liittyy. Apurahat ja kulukorvaukset tulee anoa ja selvittää hyvissä ajoin etukäteen. Oppisopimusopiskelijan tulee sopia kansainvälisestä vaihdosta ensimmäisenä työnantajansa kanssa. Oppisopimuskeskuksesta voi kysyä oppisopimusopiskelijan mahdollisuuksista saada taloudellista tukea ulkomaan työjakson aikana. Kilpailutoiminta Aikuisopiskelija voi osallistua kilpailutoimintaan kilpailusääntöjen ja ikärajojen puitteissa. Kilpailutoimintaa on kansallista ja kansainvälistä, esimerkiksi EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailut. Kilpailuihin valmentautuminen tapahtuu oppilaitoksen ohjauksessa. Valmentautuminen voi tapahtua myös oppisopimuskoulutuksena. Ammattialakohtaiset kilpailut Eri ammattialoilla järjestetään alakohtaisia ammattitaitokilpailuja, esimerkiksi autokorjaajilla, kukkasitojilla ja kampaajilla. Kilpailut voivat olla kansallisia tai kansainvälisiä. Näistä kilpailuista saa lisää tietoa alan kouluttajilta. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti ja hänen tulee suorittaa opintonsa määräajassa. Opiskelija on velvollinen osallistumaan tutkintotilaisuuksiin osana opintojaan. Opintojen viivästyessä opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuukouluttajaan. Opintojen keskeytyessä tai päättyessä tulee opiskelijan täyttää erillinen ilmoitus oppilaitokseen ja oppisopimuskoulutuksessa myös oppisopimuskeskukseen. Suoritetuista opinnoista ja tutkinnon osista on mahdollista saada opintosuoritusote ja todistus suoritetuista tutkinnon osista.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

13


5.

Tietoturvan huoneentaulu Tietokoneen käyttö • Laitteet ja tietojärjestelmät on hankittu opiskelun

Tunnukset ja salasana • Laitteet ja tietojärjestelmät on hankittu opiskelun • • • • •

tueksi. Huolehdi niiden asiallisesta käytöstä. Pidä laitteet kunnossa ja siistinä. Vastaat aina käyttämästäsi tietokoneesta. Kirjaudu aina ulos koneelta käytön jälkeen. Sammuta tietokone päivän päätteeksi. Vältä turhaa sähkönkulutusta. Ohjelmien asentaminen Keudan työasemiin on kielletty. (HUOM. Teknisiä koulutusopintoja varten opiskelijoilla on käytössä erilliset laboratoriotilat, joissa asennus- ja ylläpitotehtäviä voi turvallisesti opiskella ja harjoitella.)

• • • • •

tueksi. Huolehdi niiden asiallisesta käytöstä. Pidä laitteet kunnossa ja siistinä. Vastaat aina käyttämästäsi tietokoneesta. Kirjaudu aina ulos koneelta käytön jälkeen. Sammuta tietokone päivän päätteeksi. Vältä turhaa sähkönkulutusta. Ohjelmien asentaminen Keudan työasemiin on kielletty. (HUOM. Teknisiä koulutusopintoja varten opiskelijoilla on käytössä erilliset laboratoriotilat, joissa asennus- ja ylläpitotehtäviä voi turvallisesti opiskella ja harjoitella.)

Netiketti • Internet ja sähköposti on tarkoitettu

opiskelukäyttöön. • Käytä vain palveluja, joita pidät luotettavina. • Mieti, mitä tietoja netissä haluat antaa itsestäsi. Vältä omien henkilötietojen jakamista. Netillä on ”pitkä” muisti. • Älä myöskään anna kaverisi tietoja nettiin. • Muista tekijänoikeudet, pyydä AINA lupa, ellei käyttäjä ole selvästi antanut lupaa sivuston ja sisällön käyttöön. • Käyttäydy netissä, chatissa tai ”mesessä”, Face bookissa tai vastaavissa yhteisöpalveluissa kuin juttelisit kasvotusten henkilöiden kanssa, samoin sähköpostiviesteissä. Tutustu Sosiaalisen median oppaaseen www.keudakermit.fi -> Yhteiset asiat -> Ohjeet ja säännöt. • Varo kaikkia epätavallisia sähköposteja ja varsinkin liitetiedostoja, älä avaa tuntemattomalta lähettäjältä tullutta liitetiedostoa. • Suhtaudu terveen epäluuloisesti sähköpostin luotettavuuteen. Kuka tahansa voi lähettää sähkö- postia toisen nimissä (myös virukset). • Älä lähetä ketjukirjeitä tai muuta roskapostiksi luokiteltavia viestejä. • Opiskelun päättyessä sähköpostitunnus poistetaan. Sähköposteja ei säilytetä.

Tulostaminen • Muista tekijänoikeudet myös tulosteissa. • Vältä turhaa tulostamista. Mieti, milloin oikeasti tarvitset tulosteen.

14

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Waiku

Keudan aikuisopistossa on käytössä Winha Aikuiskoulutus -ohjelma. Ohjelmasta löytyvät opiskelijarekisteri ja opiskelijoiden suorittamat opinnot. Opiskelijoilla on mahdollisuus seurata omia opintosuorituksiaan verkossa WaikuWeb-opiskelijaliittymän kautta. Linkki WaikuWebiin löytyy opiskelijaintrasta ja tunnuksen saat opintotoimistosta. Huhtikuussa 2014 opiskelijat siirtyvät käyttämään WinhaWille-palvelua.

Tietojärjestelmien käyttö ja tietojen käsittely • Käytä tietojärjestelmiä vastuuntuntoisesti ja hyviä • • • • •

tapoja noudattaen. Älä aiheuta tarpeetonta haittaa järjestelmän muulle käytölle tai käyttäjille Kunnioita yksityisyyden suojaa. Ilmoita väärinkäytöksistä ja -epäilyistä tietohallintoon. Muista vaitiolovelvollisuus. Tallenna opiskeluun liittyvät tiedostot sovittuihin kansioihin palvelimelle. Vähäinen yksityinen käyttö on sallittu. Siitä ei saa olla haittaa järjestelmän käytölle. Tallenna omat henkilökohtaiset tiedot sähköpostin omaan kansioon. Tietokoneelle tai ulkoisille tallennuslaitteille tallennettujen tiedostojen suojauksesta ja varmuuskopioinnista vastaa viime kädessä käyttäjä AINA itse. Kaupallinen toiminta sekä laittoman tai hyvän tavan vastaisen materiaalin julkaiseminen, välittäminen tai jakelu on ehdottomasti kielletty. Omien laitteiden, ohjelmistojen tai järjestelmien liittäminen Keudan tietojärjestelmiin on kielletty. Keskitetysti varmistettuja kansioita ja tiedostoja säilytetään korkeintaan 1 kk opiskelun päätyttyä tai keskeytyttyä.


6.Työhyvinvointi ja työturvallisuus 6. Toimiminen opiston tiloissa Opiskelijaryhmät huolehtivat käyttämänsä opetustilan yleisestä siisteydestä. Päivän viimeisen tunnin jälkeen suljetaan ikkunat ja sammutetaan valot ja huolehditaan, että opetustila jää hyvään järjestykseen. Osassa tiloista on tarkemmat ohjeet siivouksesta ja saat ne kouluttajalta. Erikoisluokissa ja -tiloissa käytetään työkenkiä ja mahdollisesti myös työasua. Älä jätä rahaa tai muuta arvokasta omaisuutta opetustilaan taukojen ajaksi. Opiskelija on itse vastuussa omista tavaroistaan oppilaitoksen tiloissa. Savuton Keuda Keuda on savuton oppilaitos ja järjestyssäännössä tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien ja tupakan vastikkeiden käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty oppilaitosten sisätiloissa, oppilasasuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Kaikissa Keudan yksiköissä on tupakointikieltoa osoittavat opasteet ja tupakointikielto on voimassa oppilaitoksen alueella myös sen toiminta-ajan ulkopuolella. Tupakointikielto koskee iästä riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa ja vierailijoita. Keudalla on käytössä päihteettömyysohjelma, ks. www.keudakerttu.fi Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Alla on lueteltu ne tutkinnot, joissa terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Mikäli opiskelija on antanut terveydentilastaan väärää informaatiota, opiskelija voidaan pidättää opiskelusta tai opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), • logistiikan perustutkinto, kuljetuspalveluiden osaamisala • yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

• perhepäivähoitajan ammattitutkinto • päihdetyön ammattitutkinto • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto • vanhustyön ammattitutkinto Tarkempaa tietoa opiskeluoikeuden menettämisestä ja palauttamisesta sekä kurinpidosta löytyy Keudan järjestyssääntöjen liitteestä www.keudakerttu.fi. Rikostaustaote Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Rikostaustaote koskee aloja, joilla työskennellään lasten ja nuorten parissa. (Opetushallituksen määräys 23.12.2011 39/011/2011). Keudan aikuisopistossa 1.1.2012 jälkeen opiskelunsa aloittaneet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkintojen opiskelijat esittävät rikostaustaotteen vastuukouluttajalle opintojen alkaessa, hyvissä ajoin ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa. Rikostaustaotteen päiväys ja sen esittämisen päivämäärä merkitään opiskelijan henkilökohtaistamista koskeviin asiakirjoihin, otteen opiskelija pitää itsellään. Rikostaustaotteen esittäminen on edellytys työssä oppimisen jakson aloittamiseen.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

15


Järjestyssäännöt Keudassa 1.

Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta opiskeluun. Järjestyssäännöt koskevat sekä fyysistä että virtuaalista toimintaympäristöä.

2.

Järjestyssääntöjä sovelletaan kaikissa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja sen yksiköiden järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoissa. Erikseen voidaan antaa tilanne- ja yksikkökohtaisia järjestysmääräyksiä.

3.

Järjestyssääntöjen rikkomisen seuraamuksista on säädetty ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetuissa laeissa. Katso liite 1 Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen sekä kurinpito, www.keudakermit.fi

Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet 4.

Jokainen opiskelijayhteisön jäsen käyttäytyy arvokkaasti, kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä, hänen omaisuuttaan ja oikeuttaan häiriöttömään opiskeluun sekä työskentelyyn riippumatta siitä, opiskellaanko fyysisessä vai virtuaalisessa toimintaympäristössä.

5. Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua opetuk seen. Erilliset määräykset ja ohjeet annetaan koulutusohjelmakohtaisesti. 6. Keudan yksiköissä työskennellään työjärjestyksen mukaisesti ja työssäoppimisen aikana ko. työpaikan työaikoja noudattaen.

16

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

7. Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita työsaleissa ja oppitunneilla sekä työssäoppimisen jaksoilla. 8. Jokainen opiskeluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään opiston alueen ja ympäristön siistinä. 9.

Opiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja säästeliäästi. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta seuraa korvausvelvollisuus ja siitä voidaan antaa kurinpitorangaistus.

Tupakointi, päihteet ja huumeet 10. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on opistoissa, niiden järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoissa kielletty. 11. Tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien ja tupakan vastikkeiden käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty oppilaitosten sisätiloissa, oppilasasuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.


7. Kestävä kehitys Keudassa Kestävä kehitys on yksi Keudan keskeisistä arvoista. Kestävä kehitys näkyy niin taloudellisella, ekologisella, sosiaalisella kuin kulttuurisella sektorilla. Siihen kuuluvat yhtä lailla oikeanlainen jätteiden lajittelu kuin opiskelijoiden ja työntekijöidenkin hyvinvointi. Sitoutumalla kestävän kehityksen ajattelutapaan, voimme paremmin turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät ja laadukkaat opiskelemisen ja työnteon mahdollisuudet. Keudan aikuisopistossa pyrimme päätöksenteossa ja suunnittelussa huomioimaan niin ympäristön, ihmisen kuin talouden tasavertaisina.

Kestävän kehityksen tavoitteita Keudassa

•Edistetään työntekijöiden ja opiskelijoiden työhyvinvointia ja turvallisuutta. •Edistetään suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja toisten huomioon ottamista luontevana osana toimintaa ja asiakaslähtöistä palvelua. •Pyritään vähentämään materiaalinkulutusta ja hävikkiä. Lajitellaan syntyvä jäte ohjeiden mukaan; papereille, pahveille, biojätteille ja sekajätteille on erilliset keräysastiat. Palautetaan juomapullot kauppaan, eikä jätetä niitä esim. luokkiin. Ei turhaan valuteta vettä ja käytetään kankaista käsipyyhettä paperin sijaan. •Pidetään huolta ympäristön ja tilojen siisteydestä. Jätetään paikat siistiksi kun työskentely lopetetaan, jolloin opiskeluympäristön yleisilme on huoliteltu, eikä toisille koidu lisätöitä muiden sotkujen siivoamisesta. Sammutetaan valot ja laitteet (esim. tietokoneet) poistuessamme luokista. •Vältetään turhaa ajoneuvoliikennettä ja tyhjäkäyntiä

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

17


8.

8.

Erityisiä ohjeita oppisopimusopiskelijalle Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään oppilaitoksen tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi ei-tutkintotavotteista lisäkoulutusta. Myös yrittäjät voivat kouluttautua oppisopimuksella työskennellen omassa yrityksessään. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen päiviltä, on opiskelija oikeutettu hakemaan oppisopimuskeskuksesta opintososiaalisia etuja. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjänä toimii oppisopimuskeskus, joka hallinnoi ja organisoi oppisopimuskoulutusta yhteistyössä työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa. Työnantaja sitoutuu solmimaan määräaikaisen työsopimuksen opiskelijan kanssa ja maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisäksi työnantaja nimeää vastuunalaisen työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja tukee opiskelijaa oppisopimuksen aikana. Työpaikkakouluttaja myös suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta sekä arvioi opiskelijan ammattitaidon kehittymistä kaksi kertaa vuodessa arviointikeskustelujen pohjalta. Arviointilomake lähetetään sähköisesti oppisopimuskeskukseen. Oppilaitoksen rooli on suunnitella ja järjestää tietopuolista opetusta oppisopimuskoulutukseen sopivaksi sekä laatia opiskelijalle henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Oppilaitos huolehtii myös tutkintotilaisuuksien järjestämisestä. Oppisopimusopiskelija puolestaan sitoutuu tekemään työnantajalle työtä, osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja opiskelemaan ja oppimaan tavoitteellisesti. Kaikki mahdolliset oppisopimusta koskevat muutokset tulee aina ilmoittaa oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskoulutuksen päättyessä opiskelija saa tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Todistuksen myöntää alan tutkintotoimikunta. Työnantaja puolestaan tekee työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta päättöarvioinnin ja oppilaitos arvioi tietopuolista opetusta. Näiden arviointien yhdistelmän pohjalta oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen.

18

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Lisätietoja oppisopimuksiin liittyvistä asioista saat omasta paikallisesta oppisopimuskeskuksestasi. Tarkemmat koulutusalaan mahdollisesti liittyvät tiedot oppisopimuskoulutuksesta löytyvät oppaan alakohtaisista esittelyistä.


9.

9. Erityisiä ohjeita työvoimakoulutuksen opiskelijalle Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa aikuiskoulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Myös opiskelijan tarvitsemat oppikirjat ja luentomateriaali ovat opiskelijalle maksuttomia. Työvoimakoulutuksessa olevalle opiskelijalle ruokailu on maksullista. Opiskelijat voivat saada koulutuksen ajalta työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea tai työmarkkinatukea. Työvoimakoulutukseen osallistuvalle ei makseta opintotukea eikä aikuiskoulutustukea. Tietoa koulutustuista saa työvoimaviranomaisilta ja Kelasta.

Työvoimakoulutus toteutuu työvoimaviranomaisten ja oppilaitoksen tekemän sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa on määritelty opintojen alkamis- ja päättymisaika, joka on sitova. Opiskelijan on neuvoteltava mahdollisista opintojen aikatauluun tai etenemiseen liittyvistä muutoksista vastuukouluttajan ja yksikön työvoimakoulutuksen yhteyshenkilön kanssa. Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistaan vastuukouluttajalle. Yli kolmen päivän poissaoloista tulee toimittaa vastuukouluttajalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Viiden päivän yhtäjaksoinen ilmoittamaton poissaolo johtaa opintojen keskeytykseen. Jos opiskelijalla on tiedossa pitempiaikainen poissaolo, esimerkiksi sairausloma, hänen tulee ilmoittaa siitä etukäteen vastuukouluttajalle opintojen suunnittelua varten. Koulutus katsotaan keskeytyneeksi myös, mikäli opiskelija on ollut poissa koulutus- ja opintosuunnitelman mukaisesta koulutuksesta siten, ettei hän kykene suoriutumaan opinnoista suunnitelman mukaisesti. Lisäksi keskeyttämiseen päädytään, jos opiskelija on muulla tavoin olennaisesti laiminlyönyt opiskeluaan. Ennen keskeyttämispäätöksen tekoa opiskelijaa kuullaan.

Työvoimakoulutukseen osallistuvan opiskelijan tehtävänä on • • • •

ottaa vastuu omasta oppimisesta osallistua tietopuoliseen opetukseen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkintotilaisuuksiin opintosuunnitelman mukaisesti vastata itseopiskelusta ja etätehtävien tekemi- sestä opinto-ohjelman mukaisesti ilmoittaa poissaolosta viipymättä oppilaitokseen vastuukouluttajalle ja toimittaa lääkärintodistus yli kolmen päivän poissaolosta.

Tarkemmat koulutusalaan mahdollisesti liittyvät tiedot työvoimapoliittisesta koulutuksesta löytyvät oppaan alakohtaisista esittelyistä.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

19


10. Keskeisiä käsitteitä Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammattitutkinto Ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollisuus pätevöityä ammattiin ja osoittaa ammatillinen osaaminen. Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendi on Koulutusrahaston myöntämä stipendi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle. Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kohteilla tarkoitetaan tutkinnon osassa vaadittavia ammattitaidon keskeisiä pätevyyksiä, jotka arvioidaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen arviointikriteerien mukaisesti. Erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Tutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Henkilökohtaistamissuunnitelma (Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja) Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän edustajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan kirjallisesti. Suunnitelmassa kuvataan sitä, miten ammattitaito hankitaan ja miten tutkinto suoritetaan.

20

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Kolmikantaperiaate Kolmikantaperiaatteella tarkoitetaan työntekijöiden, työnantajien ja opetusalan edustajien osallistumista näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkintotilaisuuksissa arviointi toteutetaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Tutkintotoimikunta vahvistaa arvioijat. Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteet on asiakirja, jossa määritellään työelämän tehtävä- ja taitoalueista muodostetut ammattitaitovaatimukset. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus. Tutkinto muodostuu pakollisista ja/tai valinnaisista osista, joiden määrä vaihtelee tutkintokohtaisesti. Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkintomestari (NTM) Näyttötutkintomestari on Opetushallituksen hyväksymän 25 opintopisteen laajuisen näyttötutkintojen kehittämiskoulutuksen suorittanut henkilö. Näyttöjen arvioijista yhdellä tulee olla ko. koulutus. Näyttöympäristö Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen osoitetaan. Osaamisala Näyttötutkintojärjestelmään kuuluva käsite, joka kuvaa koulutusohjelmaa tai erikoistumisaluetta. Osallistumistodistus Osallistumistodistus annetaan tutkintoon tai tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta. Sen liitteenä on opintorekisteriote.


10.

Perustutkinto Perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Perustutkinnon vaatimustaso määritetään ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa. Näyttötutkintona suoritettava perustutkinto vastaa ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavaa tutkintoa (120 ov). Tutkinnon perusteet Tutkinnon perusteet on laadittu jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon. Tutkinnon perusteissa on määritetty tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon perusteissa on määritetty myös, miten tutkinto muodostuu tutkinnon pakollisista ja valinnaisista osista. Kaikki tutkinnon perusteet löytyvät osoitteesta www.oph.fi. Tutkintotoimikunta Opetushallituksen asettama työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja ammatinharjoittajia edustava luottamuselin. Jäsenillä tulee olla laaja-alaista, teoreettista ja käytännöllistä oman ammattialansa tietoa ja taitoa. Tutkintotoimikunnat johtavat tutkintojen järjestämistä ja vahvistavat tutkintotilaisuuksissa annetut arvioinnit ja myöntävät tutkintotodistukset. Tutkinnonjärjestäjä Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä tutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Tutkintoon valmistava koulutus Oppilaitosten tarjoamaa koulutusta, joka tähtää tutkinnon suorittamiseen. Tutkinto suoritetaan koulutuksen aikana yleensä tutkinnon osittain. Valmistava koulutus pohjautuu Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin ja sen laajuus ja sisältö on oppilaitoskohtainen. Oppilaitos antaa erillisen todistuksen valmistavasta koulutuksesta.

Tutkintotilaisuus Tutkintotilaisuudessa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavaa ammattitaitoa. Tutkintotodistus Tutkintotodistus on tutkintotoimikunnan myöntämä todistus koko ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada pyytäessään myös todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Pyyntö osoitetaan oppilaitokselle, joka hakee todistusta tutkinnon osan suorittamisesta tutkintotoimikunnalta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen on suunniteltua työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota ohjataan suunnitelmallisesti, seurataan säännöllisesti ja arvioidaan.

Omia muistiinpanoja: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

21


Keudan aikuisopiston hallinto Keudan aikuisopisto on osa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymää. Koulutuskuntayhtymään kuuluvat Keudan aikuisopiston lisäksi Keudan ammattiopisto, Keudan oppisopimuskeskus, yhtymäpalvelut sekä konsernihallinto.

Hallinnon yhteystiedot

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@keuda.fi

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Vaihde (09) 27 381 Sähköposti info@keuda.fi www.keuda.fi Keudan aikuisopisto Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Vaihde (09) 27 381 Sähköposti aikuisopisto@keuda.fi www.keuda.fi/aikuisopisto

Narko Riitta rehtori p. 050 361 4522

Ikävalko Ari asiakkuuspäällikkö p. 050 415 0905

Siitonen Riikka kehittämispäällikkö p. 050 415 0970

22

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Hyvinvointialat Hyvinvointialoilla työskennellään lähellä ihmistä, vaativissa ja monipuolisissa arkipäivää tukevissa tehtävissä. Hyvinvointialojen tutkinnot suuntautuvat terveydenhuoltoon, lasten ja nuorten kasvatukseen ja ohjaamiseen, vanhusten ja vammaisten kanssa tehtävään työhön sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön. Myös hiusten ja kauneuden hoito kuluu hyvinvointia tuottaviin palveluihin. Lähihoitaja, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, perhepäivähoitaja ja parturi-kampaaja ovat esimerkkejä hyvinvointialojen ammattinimikkeistä. Hyvinvointialoilla on mahdollisuus suorittaa niin perustutkintoja kuin ammatti- ja erikoisammattitutkintojakin. SUORITETTAVAT TUTKINNOT

Hyvinvointialoilla voi suorittaa seuraavia tutkintoja

Perustutkinnot • Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja • • • •

Ammattitutkinnot

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Perhepäiväpäivähoitajan ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opintotoimisto Opintotoimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 8–16 sekä perjantaisin klo 8–12. Lisäksi opintotoimisto on auki parittomien viikkojen maanantaina ja parillisten viikkojen tiistaina klo 17 saakka. Opintotoimistossa opiskelijoita palvelevat koulutusassistentti Marja Tähkä ja opintosihteeri Leena Aronranta. Opintotoimistossa huolehditaan opinto- ja koulumatkatukihakemuksista, todistuksista VR:n ja Matkahuollon kortteihin, opiskelutodistuksista, opintosuoritusotteista sekä verkkotunnuksista. Toimistossa työskentelee toimistonhoitaja Auli Hallinen. Hänen kauttaan kulkevat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajalta mahdollisesti saatavat ateriakorvaukset. Toimistosta voi ostaa kopiokortteja. Kirjasto Kirjastossa eli mediateekissa sijaitsee yksikön kirjasto ja tietokoneita opiskelua varten. Kirjojen lainaus tapahtuu itsepalveluperiaatteella.

• Lainaus: täytä kirjaston lainakuitti • Palautus: mediateekissa olevaan palautuskärryyn Kirjastoa hoitaa opintosihteeri Leena Aronranta. Hän on tavattavissa kirjastossa keskiviikkoisin ja perjantaisin. Opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita löytyy luokasta 107, mediateekista sekä 2. kerroksen aulatiloista. Tietokoneluokka 114 on tarkoitettu opetuskäyttöön. Kopiointi Opetukseen liittyvistä yli 10-sivuisista monisteista peritään maksu, jonka opettajat keräävät ja tilittävät nimilistojen kera toimistoon. Ruokailu Ruokailu on omaehtoisessa perustutkintokoulutuksessa olevilla maksutonta, työvoimakoulutuksen opiskelijoille ja oppisopimusopiskelijoille maksullista. Erikoisruokavalioista ja allergioista tulee ilmoittaa ja niistä on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus yksikön keittiöön ravitsemispäällikkö Pirkko Lahdelle. Lounasta tarjoillaan maanantaista torstaihin klo 10.30–12.30 ja perjantaisin klo 10.30–12.00. Kahvila on auki maanantaista torstaihin klo 7.45–12.30 ja 13.30–14.30 sekä perjantaisin klo 7.45–12.00, perjantaina iltapäivällä on mahdollisuus ostaa kahvia kärrystä (tasaraha kippoon). Iltakahvila on auki maanantaista torstaihin klo 16.15–16.45 ja 17.45– 18.30. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aulassa olevassa Info-TV:ssä. Omia eväitä varten ruokalatilassa on jääkaappi ja mikroaaltouuni.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

23


Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja tiedottaa ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä. Opintojen ohjausta ja tukea koskevissa asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä vastuukouluttajaan. Tarpeen mukaan vastuukouluttaja ohjaa opinto-ohjaajan tai erityisopettajan puheille. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystietonsa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) muuttuvat. Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja ja työvoimakoulutuksen yhteyshenkilö on kouluttaja Päivi Nevalainen. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi saada apua oppimisen ongelmiin. Erityisen tuen tarpeen suunnitelmista vastaa kouluttaja Marjo Liete. Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhuolto kuuluu omaehtoisessa ja työvoimapoliittisessa koulutuksessa perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. 1. vuoden opiskelijoilla on terveydenhoitajan terveystarkastus ja 2. vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus lääkärintarkastukseen. Terveydenhoitaja Katja Luukkainen on tavattavissa Kirkkotien yksikössä tiistaista perjantaihin ilman ajanvarausta, varmimmin klo 11–12. Lääkäri on paikalla keskiviikkoisin, ajanvaraukset lääkärille terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 040 314 3877. Mahdolliset muutokset terveydenhoitajan vastaanottoaikoihin ilmoitetaan vastaanottotilan ovessa. Oppisopimusopiskelijat käyttävät työpaikkansa työterveyshuoltoa tai kunnallisen terveydenhuollon palveluita. Kansainvälisyys Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakeutua työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ulkomaille. Siihen voi hakea apurahaa. Ulkomaanjaksojen ehdoista ja järjestelyistä lisätietoa antaa opettaja Kirsi Coco.

24

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

ERITYISIÄ OHJEITA Ateriakorvaus Omaehtoisessa koulutuksessa olevat opiskelijat ovat oikeutettuja ateriakorvaukseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajalta, mikäli työpaikka ei tarjoa maksutonta ateriaa. Kuivamustekynällä täytetyt ateriakorvauslomakkeet toimitetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavan kouluttajan hyväksyminä toimistoon heti jakson jälkeen. Yli 2 kuukautta vanhempia ateriakorvauksia ei makseta. Korvaus maksetaan pankkitilille. Ammattiin rekisteröityminen Valmistuvat lähihoitajat voivat rekisteröityä käyttämään lähihoitajan ammattinimikettä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ammattioikeushakemuksella. Vastuukouluttajat jakavat lomakkeen ja opiskelijat palauttavat sen opintotoimistoon allekirjoitettuna. Hakemuksia löytyy myös opintotoimistosta ja aulan infotiskillä olevasta lokerikosta. Opintotoimisto lähettää Valviralle yhteishakemuksen tutkintotodistusten saavuttua tutkintotoimikunnalta. Valvira lähettää rekisteröidyille rekisteröintitodistuksen ja laskun (40 €). Opiskelija voi hoitaa rekisteröitymisen myös itse suoraan Valviraan, jolloin hinta on 100 €. Lisätietoa osoitteesta: www.valvira.fi. Opintojen keskeyttäminen tai lopettaminen Jos opiskelija keskeyttää tai lopettaa opintonsa, tulee hänen täyttää opintojen keskeyttämis-/eroamislomake. Keskeyttämisestä tai oppilaitoksesta eroamisesta tulee aina keskustella vastuukouluttajan kanssa etukäteen. Lomake on saatavilla opintotoimistosta ja aulan infotiskillä olevasta lokerikosta. Huom! Jos lähihoitaja-opiskelija lähtee toiseen oppilaitokseen osaamisalaopintoihin, tulee hänen täyttää eroamislomake. Lomake tulee toimittaa opintotoimistoon.


Ruotsin ja englannin kielen opinnot Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ruotsin ja englannin kielen opinnot voidaan tunnustaa, mikäli opiskelija • on suorittanut peruskoulun (keskikoulun) jälkeen vähintään 1 ov:n laajuisen ruotsin englannin kurssin jossain toisen tai korkeamman asteen oppilaitoksessa (ammatillinen koulu, lukio tms.) ja hänellä on tästä todistus • on suorittanut aikuisten kielikokeen, virkamiesruotsin tai vastaavan kielikokeen ja hänellä on tästä todistus • on käyttänyt työssään ruotsin / englannin kieltä ja tästä on olemassa merkintä työtodistuksessa. Kielitaidon näyte Mikäli peruskoulun jälkeisistä opinnoista tai työelämässä käytetystä kielestä ei ole todistusta, opiskelija antaa kielitaidon näytteen oppilaitoksessa. Mikäli opiskelija haluaa antaa kielitaidon näytteen osallistumatta kurssille, tulee hänen osallistua kokeeseen valmistavan kurssin viimeiselle kerralle. Ruotsin kursseja tarjotaan seuraavasti: Kokeeseen valmistava kurssi kaksi kertaa lukuvuodessa • Syksy 2013: keskiviikot 28.8., 4.9. ja 11.9. klo 16.30 – 19.45 • Kevät 2014: keskiviikot 12.3., 19.3. ja 26.3. klo 16.30 –19.45 • Kevät 2014: Keskiviikot 6.3., 13.3. ja 20.3. klo 16.30–19.45 Englannin kursseja tarjotaan seuraavasti: Kokeeseen valmistava kurssi kaksi kertaa lukuvuodessa • Syksy 2012: keskiviikot 18.9., 25.9. ja 2.10. klo 16.30 – 19.45 • Kevät 2014: keskiviikot 2.4., 9.4. ja 16.4. klo 16.30 – 19.45

Vapauttaminen 1. Jos opiskelijan äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi, hänen ei tarvitse suorittaa ruotsia. Tässä tapauksessa suomi on opiskelijan toinen kotimainen kieli, ja se tulee suoritetuksi kun opiskelija opiskelee tutkinnon suomen kielellä. 2. Muissa tapauksissa ruotsista vapauttaminen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että sen opiskelu aiheuttaa opiskelijalle kohtuuttomia vaikeuksia (esim. vakava oppimisvaikeus). Nämä käsitellään aina yksittäistapauksina. Uusintatentti Uusintatentti järjestetään klo 14.15-15.45 keskiviikkoisin seuraavina päivinä: Syksyllä 2013: 21.8., 18.9., 23.10., 13.11. ja 11.12.2013 Keväällä 2014: 22.1., 26.2., 26.3., 23.4. ja 21.5.2014. Uusintatenttiin voi ilmoittautua, jos ei ole päässyt varsinaiseen tenttiin sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi tai ei ole päässyt varsinaisesta tentistä läpi. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköpostitse viimeistään edellisenä perjantaina klo 12 mennessä sille opettajalle, joka tekee tenttikysymykset. Epäselvissä tilanteissa ilmoittautumisen voi tehdä opinto-ohjaajalle. Tukea opiskeluun Opiskelun tueksi on tarjolla ohjausta tilanteisiin ja asioihin, joissa itsenäinen eteneminen tuntuu haasteelliselta. Tukea voi hakea esim. etätehtävien tekemiseen tai vaikkapa tutkintotilaisuuden suunnitelman laatimiseen. Ohjausta tarjotaan Mediateekissa/kirjastossa parittomien viikkojen torstaisin klo 15-17 syksyllä viikosta 35 (to 29.8.) alkaen ja keväällä viikosta 3 (to 16.1.) alkaen. Ohjaukseen voi tulla ennalta ilmoittamatta oma-aloitteisesti tai vastuukouluttajan/kouluttajan ehdotuksesta.

Kokeeseen valmistavalle ruotsin / englannin kurssille kannattaa osallistua, jos tarvitsee kertausta, preppausta tai lisäoppia selvitäkseen kokeesta tutkinnon perusteiden määrittelemällä tasolla (= tavallisimmat käytännön tilanteet: perusfraasit [tervehtiminen, voinnista kysely, itsensä esittely], henkilötietojen ottaminen, ajanvaraus, asiakkaan kohtaaminen ja esim. ohjaaminen sellaisen henkilön luo, joka pystyy jatkamaan asiointia ruotsiksi / englanniksi). KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

25


Yhteystiedot

Yhteystiedot Hyvinvointialat Keudan aikuisopisto, Hyvinvointialat Kirkkotie 31, 04310 Tuusula Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Asunmaa Merja hoitotyö p. 050 441 9909

26

Kulmala Arja hoitotyö p. 050 441 9920

Mentula Outi-Onneli

Ruusunen Kirsi kasvatus- ja ohjaustyö, hoitotyö p. 040 174 5506

kasvatus- ja ohjaustyö p. 040 174 5431

Brandt Ulla hiusten- ja kauneudenhoito p. 050 441 9910

Kähkönen Irma mielenterveystyö p. 050 441 9923

Nevalainen Päivi hoitotyö, opinto-ohjaaja p. 050 441 9928

Santala Airi hoitotyö p. 050 441 9934

Hårdh Marika kasvatus- ja ohjaustyö p. 050 441 9933

Laine Tuija hoitotyö p. 050 415 0859

Nieminen Eija hoitotyö p. 050 441 9929

Seppänen Mari hoitotyö p. 050 415 0955

Kilpeläinen Eva hiusten- ja kauneudenhoito p. 040 174 5507

Liete Marjo kasvatus- ja ohjaustyö, erityisopettaja p. 050 441 9925

Packalen Satu kasvatus- ja ohjaustyö p. 050 415 0949

Tirronen Marjaana, ravitsemus p. 050 441 9939

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Vanhapiha Maarit yhteiskuntatietous p. 050 441 9932

Hallinen Auli toimistonhoitaja p. 050 415 0814

Vuollo Liisa yhteiskuntatietous p. 050 441 9940

Heija Seppo kiinteistönhoitaja p. 050 544 7099

Tähkä Marja koulutusassistentti p. 050 441 9926

Salonen Jyri iltavahtimestari p. 050 537 9129

Aronranta Leena Opintosihteeri p. 050 415 0805

Lahti Pirkko ravitsemispäällikkö p. 050 415 0811

Hosio-Paloposki Anne toimialapäällikkö p. 050 910 2037

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

27


Kulttuuri- ja media-ala Kulttuuri- ja media-alan koulutusta järjestetään neljässä eri yksikössä. Mediayksikkö sijaitsee Helsingin Pasilassa, tv-kanavien ja tuotantoyhtiöiden keskiössä. Yksikössä opiskellaan TV-dokumenttien tekijäksi, TV-tuottajaksi, pelialan ammattilaiseksi, E-tuottajaksi sekä Urheilu- ja lifestyle -ohjelmien osaajaksi. Lisäksi tarjotaan yritysten ja yksilöiden tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulutusta. Kuva-artesaaniksi voi opiskella Pekka Halosen akatemian (PHa) tiloissa Tuusulan kulttuurimaisemassa.Keravalla Keuda- talon moderni ympäristö mahdollistaa laaja-alaisen mahdollisuuden perehtyä audiovisuaaliseen alaan opiskelemalla media-assistentiksi. Keravalla opiskellaan myös kirjastoalaa.

SUORITETTAVAT TUTKINNOT Kulttuuri- ja media-alalla voi suorittaa seuraavat tutkinnot

AV-viestintä

• • •

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto

Kuvallinen ilmaisu Kuvallinen ilmaisu

• Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva- ja mediataiteen osaamisala

Kirjastoala Kirjastoala • Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee Pasilassa. Kaikkien toimipisteiden opiskelijat voivat asioida Pasilan koulutusassistentin kanssa sähköpostilla tai puhelimella. Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30–12 ja 13–15. Osassa toimipisteitä on lisäksi opintotoimisto, missä opiskelijat voivat asioida akuuteissa asioissa. Tarkemmat ohjeet asiasta saa omasta yksiköstä. Tulostaminen ja kopiointi Tulostaminen ja kopiointi on joka yksikössä opiskelijalle maksullista. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan yksikkökohtaisesti. Opiskelijan tulee huolehtia materiaalin kopiointioikeudesta. Kirjasto Kirjasto sijaitsee seuraavissa yksiköissä: Pekka Halosen akatemia ja Keravan Keuda-talo.

28

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Ruokailu Ruokailu on omaehtoisessa perustutkintokoulutuksessa olevilla maksutonta, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto- ja oppisopimusopiskelijoille maksullista. • Pasilassa opiskelijaravintolana toimii SLU-talon lounasravintola Erätauko (Radiokatu 20) www.sodexo.fi/fi-FI/eratauko/lounas/ • Koulussa on pienoiskeittiö jossa on mikro, jääkaappi, vedenkeitin sekä kahvinkeitin. • Keravalla Keuda-talossa toimii Amica-ketjuun kuuluva Ravintola Välkkä. • Tuusulassa, Pekka Halosen akatemiassa on oppilaitoksen oma opiskelijaravintola, joka on avoinna maanantaista perjantaihin. Lauantaisin opiskelijat varautuvat omilla eväillä. Pysäköinti Pasila • Ilmaisia pysäköintipaikkoja on oppilaitoksen lähellä huonosti tarjolla, joten kannattaa suosia julkisia kulkuvälineitä. • Oppilaitoksen pihassa on kiekollinen kahden tunnin pysäköinti, lisäksi lähialueella on tarjolla maksullisia pysäköintipaikkoja. • Oppilaitoksen pihassa voidaan sakottaa väärinpysäköinnistä. Kerava • Talossa on oma autokatos, johon ajetaan Keskikadun puolelta, mutta se täyttyy yleensä klo 9 mennessä. Suosittelemmekin käyttämään Nikkarin pysäköintitaloa, joka sijaitsee Keuda-talon vieressä Keskikadulla. Tuusulassa on pysäköintialue.


Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja antaa opiskelijalle mm. koulutuksen toteuttamissuunnitelman ja aikataulutuksen. Vastuukouluttaja tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Vastuukouluttaja ja tutkinnon suorittaja laativat opintojen alussa henkilökohtaistamissuunnitelman opinnoista ja tätä päivitetään opintojen aikana. Opintojen ohjausta ja tukea koskevissa asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä vastuukouluttajaan. Tarpeen mukaan vastuukouluttaja ohjaa opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai suomi toisena kielenä -opettajan puheille. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystietonsa muuttuvat (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero). Koulutusassistentti Opintotoimistossa huolehditaan opinto- ja koulumatkatukihakemuksista, todistuksista VR:n ja Matkahuollon kortteihin, opiskelijakorteista, opiskelutodistuksista, opintosuoritusotteista sekä verkkotunnuksista. Koulutusassistentti auttaa opintososiaalisten etujen hakemisessa. Häneltä saat myös uudet kirjautumistunnukset tietokoneelle. Opinto-ohjaaja Kulttuuri- ja media-alalla on monialainen opinto-ohjaaja. Hän tekee ohjauskäyntejä ryhmiin tarvittaessa. Opinto-ohjaajalle voi myös sopia henkilökohtaisen tapaamisajan. Aika tapaamiseen kannattaa varata sähköpostilla tai puhelimitse. Kuraattori Ota ensisijaisesti yhteyttä opinto-ohjaajaan, joka ohjaa sinut eteenpäin. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi saada apua oppimisen ongelmiin. Erityisen tuen tarpeen suunnitelmista vastaa kouluttaja Marjo Liete. Terveydenhoitaja Jokaisessa koulutusyksikössä opiskelijaterveydenhuollosta vastaa ko. paikkakunnan terveystoimi. Tarkempia tietoja asiasta antaa vastuukouluttaja.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

29


Yhteystiedot Kulttuuri- ja media-ala Keudan aikuisopisto, kulttuuri- ja media-ala Uutiskatu 2, 00240 Helsinki Pekka Halosen akatemia

30

Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula Keskikatu 3 A, 04200 Kerava Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Asikainen Jarmo kirjastoala p. 0500 613 197

Laine Mauri media-ala 040 174 5524

Vanhanen Juha media-ala p. 050 415 0929

Leinonen Johanna opinto-ohjaaja p. 040 174 5508

Granath Riitta media-ala p. 050 415 0913

Löfman Christer media-ala p. 050 415 0931

Tuukkanen Essi media-ala p. 040 1745987

Liete Marjo erityisopettaja p. 050 441 9925

Gustafsson Antero media-ala p. 050 415 0911

Nygren Jyrki AV-tutkintovastaava p. 050 415 0930

Kärkkäinen Nina koulutusassistentti p. 050 415 0927

Kinanen Jukka kuvallinen ilmaisu p. 050 4633659

Rautio Ike media-ala p. 050 415 0939

Siitonen Riikka toimialapäällikkö p. 050 415 0970

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Luonnonvara- ja ympäristöala Saaren kartanon yksikössä koulutetaan luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiosaajia historiallisessa ja kauniissa kulttuurimiljöössä. Peruskoulutuksessa opiskelee noin 200 aikuisopiskelijaa, joista valmistuu eläintenhoitajia, maaseutuyrittäjiä ja puutarhureita. Lisäkoulutuksessa opiskelijatyövuosien määrä on noin 60. Aikuiskoulutusta järjestetään päivämonimuotokoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena. Nykyaikaiset opetustilat ja kalusto antavat hyvät opiskelumahdollisuudet. Henkilökuntaa yksikössä on yhteensä 75, joista 15 aikuisopistossa. Opetusmaatilan ja -puutarhan ohjaushenkilöstö toimii opetuksen tukena. Yksikössä on myös asuntola. SUORITETTAVAT TUTKINNOT Saaren kartanossa voi suorittaa seuraavat luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnot

Maatalousala • • •

Maatalousalan perustutkinto; maaseutuyrittäjä ja eläintenhoitaja Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

Puutarha-ala

• • • • •

Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri: Kukka- ja puutarhakaupan, viheralan ja puutarhatuotannon osaamisalat Floristin ammattitutkinto Puistopuutarhurin ammattitutkinto Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto

Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee päärakennuksen alakerrassa. Toimiston asiakaspalveluaika on maanantaista tiistaihin klo 8.00–16.00 ja perjantaisin 8.0014.00. Toimistosta saa opiskelijatodistuksia, joilla voi hakea opintososiaalisia etuja ja opiskelijakorttia. Tutkinto- ja koulutusmaksut laskutetaan opiskelijoilta. Asuntolamaksut maksetaan toimistoon. Maksun voi suorittaa kortilla ja käteisellä.

Tulostaminen ja kopiointi Opiskelijoilla on mahdollisuus tulostaa tietokoneelta omia töitään lukusalissa Punaisessa piharakennuksessa (avoinna maanantaista torstaihin klo 23 asti). ATK-luokissa voi tulostaa tunnilla opettajan luvalla tuntia koskevia töitä ja tehtäviä. Toimiston henkilökuntaa voi pyytää kopioimaan opiskelumateriaalia. Opiskelijan tulee huolehtia materiaalin kopiointioikeudesta. Kopioiden hinnat ovat: mustavalkoinen 0,20 €/kpl ja värikopio 0,60 €/kpl. Kirjasto Oppilaitoksella ei ole opiskelijakirjastoa. Mäntsälän kunnankirjaston kirjastoauto pysähtyy oppilaitoksen alueella, Lusikkalinnan edessä, parittomien viikkojen maanantaina klo 16.50–17.10. Mäntsälän kirkonkylässä monitoimitalolla on kirjasto. Ruokailu Lusikkalinnan ruokala on auki kaikkina koulupäivinä, poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. Luonnonvara-alalla perustutkinnon opiskelija on oikeutettu kolmeen maksuttomaan ateriaan (aamupala, lounas, iltaruoka) päivässä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoilla sekä oppisopimusopiskelijoilla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun opiskelijaravintolassa. Iltapäiväkahvi on maksullinen kaikille. Päivystysvuorossa oleville perustutkinnon opiskelijoille annetaan viikonlopuksi eväät.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

31


Aikuisopiskelijan tukipalvelut

Työvaatteet ja turvallisuus Opiskelijalla tulee olla asiallinen työvaatetus, joka sopii sekä sisä- että ulkotyöhön myös talvella (kumisaappaat, sadeasu, lämmin asu, työkäsineet ja kumikäsineet). Päivän aikana saatetaan työskennellä sekä sisällä että ulkona, jolloin kerrospukeutuminen on järkevää. Osa tavallisella oppitunnilla käytettävistä vaatteista voi olla vaarallisia työskenneltäessä ulkona ja koneiden kanssa. Opettajat antavat lisää ohjeita työturvallisuudesta ja niitä on ehdottomasti noudatettava.

Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja antaa opiskelijalle mm. koulutuksen toteuttamissuunnitelman ja lukujärjestykset sekä neuvoo, mistä lukujärjestykset löytyvät netistä. Vastuukouluttaja tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Vastuukouluttaja ja tutkinnon suorittaja laativat opintojen alussa henkilökohtaistamissuunnitelman opinnoista ja tätä päivitetään opintojen aikana. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja koulutusassistentille, jos hänen yhteystietonsa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) muuttuvat.

Erillispätevyydet Tutkintoihin liittyviin erillispätevyyksiin (ensiapukortti, työturvallisuuskortti, tulityökortti, tieturvakortti) kuuluva koulutus sisältyy opintoihin. Kortit myöntää aina ulkopuolinen taho ja niiden hinnat määräytyvät Keudan hinnaston mukaan (noin 10– 20 euroa/kortti). Opiskelija maksaa itse hinnaston mukaiset korttikustannukset.

Koulutusassistentti Koulutusassistentti työskentelee päärakennuksessa olevassa toimistossa. Hän auttaa opintososiaalisten etujen hakemisessa. Häneltä saa myös hakulomakkeita. Jos tarvitset opintorekisteriotteen tai todistuksen opiskelusta, saat ne koulutusassistentilta. Häneltä saat myös uudet kirjautumistunnukset tietokoneelle.

T-kortti Kaikissa Keuda Saaren kartanossa järjestettävissä perustutkintojen ammattitaitovaatimuksissa sanotaan, että opiskelijoilla tulee olla vähintään traktorikortti (T-kortti). Lisätietoja T-kortista esim. osoitteesta http://ajo-opetus.org/traktorikortti/. Kun ajoharjoitustunnit alkavat, opiskelijoilla tulee jo olla ajokortti. Jos sinulla on jo A- tai B-kortti, erillistä traktorikorttia ei tarvita.

Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 050 414 5678 tai käymällä opinto-ohjaajan toimistossa, joka sijaitsee päärakennuksen siivessä. Voit myös varata ajan sähköpostilla tai puhelimitse.

Pukukaapit Pukukaappeja on puutarhalla, tallilla, väestönsuojassa, Jokirannan asuntolan alakerrassa ja verstaalla. Pukukaapin oveen tulee varata oma lukko. Vastuukouluttaja neuvoo pukukaapin käyttöönotossa.

Pysäköinti Pysäköinti on sallittu merkityillä pysäköintialueilla puutarhalla ja Paroonin tallin edessä olevan näytemaan takana olevalla pysäköintialueella sekä tikkutehtaan edessä. Päärakennuksen, tallin ja ruokalan edessä sekä yleisen tien varressa pysäköinti on opiskelijoilta kielletty. Pysäköintiohje koskee myös mopoja ja moottoripyöriä. Autonlämmityspaikkoja voi varata talvikaudeksi toimistosta maksua vastaan. Talvikaudella kaikki lämmityspaikat ovat varattuja, niille voi pysäköidä vain lämmityspaikan lunastaneet. Nopeusrajoitus oppilaitoksen alueella on 30 km/h. Alueella on ajettava hillitysti ja varovaisuutta noudattaen, turha ajo alueella on kielletty. Huomaathan, että alueen läpi kulkee yleinen tie.

32

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Kuraattori Kuraattorin tavoittaa numerosta 050 3049 541 tai käymällä kuraattorin toimistossa, joka sijaitsee punaisessa piharakennuksessa. Voit myös varata ajan sähköpostilla tai puhelimitse. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi tarvitessaan saada apua erityisopetukseen liittyvissä asioissa eritysopettajalta. Ajan voi varata puhelimella 0500 913 595 tai sähköpostilla. Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Merja Virtasella (puh. 0500 716 973) on vastaanotto Punaisessa tiilitalossa. Vastaanottoajat maanantaista torstaihin 11.00–12.00 tiistaisin ja torstaisin 15.30–16.15 Vastaanottoaika päivällä kello 11.00–12.00 on tarkoitettu vain terveydenhoitoon. Iltapäiväaikana kello 15.30–16.15 voi hoitaa myös asuntola-asioita.


Muina aikoina terveydenhoitaja on tavattavissa sopimuksen mukaan. Mäntsälän terveysaseman (puhelin (019) 2645 500) päivystyksen vastaanotto on auki joka päivä klo 8.00 – 18.00. Mäntsälän kunnan asukkaiden ilta- ja yöpäivystys toimii Hyvinkään sairaalassa klo 18.00–8.00. Päivystys/ensiapu on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille, kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitseville potilaille. Päivystykseen voi mennä ilman ajanvarausta. Kiireellisissä hätätapauksissa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112. Kansainvälisyys Luonnonvara-alan kansainvälisestä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta vastaavat kouluttajat ovat: Floristinen ala Tiina Räihä Maatalousala Pirjo Löfqvist Viherala Stina Jänkälä Puutarhatuotanto Maikki Peltola Kouluttajilta voit kysyä neuvoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikan hankkimisesta ulkomailta. Opistolla on hyvät yhteydet monien maiden alan oppilaitoksiin ja myös työpaikkoihin. Kouluttajat ohjaavat ulkomailla työpaikalla tapahtuvan oppimisen rahoitusanomuksen tekemisessä ja heiltä saa ohjeita ulkomaanjaksolle valmistautumiseen. Kansainvälisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen apuraha myönnetään pääsääntöisesti Euroopan alueella tapahtuvaan toimintaan. Rahoitusanomukset toimitetaan toimialapäällikölle hyvissä ajoin ennen suunniteltua työjaksoa.

Asuntola Asuntolassa asuminen Opiskelijoilla on mahdollisuus asua oppilaitoksen osittain valvotussa asuntolassa kahden hengen huoneissa. Vain poikkeustapauksissa voi saada yhden hengen huoneen, jonka maksu on korkeampi. Saaren kartanossa on neljä asuntolaa; Uusikartanon, Jokirannan, Lusikkalinnan ja Pajamäen asuntolat. Aikuisopiskelijat asuvat ensisijaisesti Jokirannassa ja Pajamäessä. Asuntolapaikkoja on rajoitetusti. Asuntolapaikan saannissa etusijalla ovat pitkämatkalaiset ja hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvat opiskelijat. Asuntolassa voivat asua vain asuntolanhoitajalta luvan saaneet opiskelijat. Huoneita voi vaihtaa vain asuntolanhoitajan luvalla. Asuntolaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Oppilaitos ei ole sisäoppilaitos eikä jatkuvaa valvontaa ei ole. Oppilaitoksen vastuuvakuutukset eivät ole voimassa asuntolassa vietetyllä ajalla,

joten opiskelijoilla tulee olla vapaa-ajan vakuutus, joka vastaa mahdollisista asuntolassa tapahtuvista vahingoista. Opistolla on yövalvoja turvaamassa opiskelijoiden rauhallista asumista ilta- ja yöaikaan. Oppituntien aikana asuntolassa oleskelu on kielletty. Asuntolaan ei voi jäädä sairaana. Asuntolassa asumista koskevat sekä Keudan järjestyssäännöt että erilliset asuntolan järjestyssäännöt. Asuinhuoneet ja vuodevaatteet Huone on henkilökohtainen ja sen voi vaihtaa vain erityissyistä asuntolanhoitajan luvalla. Huone tulee pitää siistinä, sijata vuode aamuisin ja pitää vaatteet komerossa. Jos opiskelijat siirtävät kalusteiden paikkoja, ne tulee ennen avainten luovuttamista siirtää takaisin alkuperäisille paikoilleen. Jos uusi järjestys estää tai vaikeuttaa huoneiden siivoamista, asukkaat huolehtivat siivoamisesta itse. Opiskelijat ovat velvollisia huolehtimaan oman huoneensa lisäksi yleisten tilojen järjestyksestä. Asukkailla tulee olla omat liinavaatteet ja päiväpeite. Työvaatteet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa. Asuntoloissa on opiskelijoiden käytössä pesukoneet, kuivausrummut ja silitysraudat. Asuntolahuoneet ovat kahden hengen huoneita. Huoneissa on sängyt, pöydät, tuolit, patjat, tyynyt ja peitot. Yhteiset sosiaalitilat ovat käytävän varrella. Asuntolan yhteisessä keittiössä on sähköhella, mikro, jääkaappi, televisio ja pieni määrä astioita. Asuntoloissa on käytössä jätteiden lajittelu. Opiskelurauhan ja riittävän levon turvaamiseksi asuntoloissa on hiljaisuus klo 22.00 - 6.00. Ulos lähtiessä opiskelijan tulee sulkea ikkunat ja lukita huoneensa ovi. Ulko-ovi pidetään aina lukittuna. Opisto ei vastaa asuntolasta kadonneista tavaroista. Valot, radio ym. on sammutettava poistuttaessa asuntolasta. Asuntolassa asuessa muut asukkaat tulee huomioida. Soittimien ääni tai muu meteli ei saa häiritä toisia asukkaita. Vieraat asuntolassa Vierailut oppilasasuntoloissa ovat sallittuja arkisin klo 18.00 - 21.00. Vain kutsutut vieraat ovat tervetulleita. Tämä koskee myös opiskelijoita toisista asuntolarakennuksista. Vieraat eivät saa oleskella asuntolan yleisissä tiloissa, ja vierailulle pitää olla huonekaverin hyväksyntä. Vierailut eivät saa aiheuttaa häiriöitä asuntolassa asuville opiskelijoille eivätkä koulun henkilökunnalle. Asuntoloissa voivat yöpyä vain luvan saaneet.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

33


10.

Asuntolassa asuminen viikonloppuna ja lomilla Asuntolat suljetaan viikonloppujen ja lomien ajaksi. Asuntoloiden ovet sulkeutuvat perjantaina tai lomapäivää edeltävänä päivänä kello 18.00. Ovet avataan sunnuntaina tai koulupäivää edeltävän lomapäivän iltana kello 20.00. Asuntolaan on lupa tulla vasta maanantaiaamuna. Vain pitkämatkalaiset voivat tulla asuntolaan jo sunnuntai-iltana. Päivystysvuorossa olevat, viikonlopuksi asuntolaan jäävät opiskelijat kirjoittavat nimensä asuntolan ilmoitustaululla olevaan listaan. Muutoin viikonloppuna asuntolassa voi olla vain erityisen luvan saaneet. Viikonlopuksi asuntolaan jäävät majoittuvat pääsääntöisesti muussa kuin omassa asuntolahuoneessa.

Asuntolamaksu Asuntolamaksu maksetaan oppilaitoksen toimistoon lähijakson alkaessa. Asuntolamaksut löytyvät oheisesta taulukosta. Asuntolassa voi asua vain lähijaksoilla. Etäjaksojen aikana ja viikonloppuisin asuntolassa asuminen ei ole mahdollista. Lähijaksolle palaavien opiskelijoiden tulee ilmoittaa edellisellä viikolla mielellään sähköpostitse asuntolanhoitajalle (merja.virtanen@keuda.fi), jos tarvitsee asuntolapaikan. Pajamäen asuntolassa on mahdollisuus myös jatkuvaan asumiseen kuukausivuokralla. Pitkäaikaista asuntolapaikkaa anotaan asuntolanhoitajan kautta.

ASUNTOLAN SÄÄNNÖT Sääntöjen tavoitteena on turvata mahdollisuus turvalliseen, häiriöttömään ja viihtyisään opiskeluun ja asumiseen. 1. Opiskelija-asuntolan säännöt koskevat opiskelijoiden käytössä olevia asumis- ja vapaa-ajan tiloja. Vain asumisoikeuden saaneet voivat asua asuntolassa ja asumisoikeus säilyy vain ohjeita noudattamalla. Asuinhuone on kullekin erikseen määrätty. 2. Asunto on luovutettava sellaisessa kunnossa kuin se on ollut vastaanotettaessa. Opiskelija on korvausvelvollinen, mikäli asunto tai kalusteet ovat vahingoittuneet. 3. Asuntolassa oleskelu on kielletty oppituntien aikana, loma-aikana ja viikonloppuisin. Asuntolassa ei myöskään oleskella sairaana. Sunnuntai-iltana voi asuntolaan tulla vain erityissyistä. 4. Asuntolan ulkopuoliset ja opiskelijat toisesta asuntolarakennuksesta saavat tulla asuntolaan vain kutsuttuna vieraana. Vieraat eivät saa oleskella asuntolan yleisissä tiloissa, ja vierailulle pitää olla huonekaverin hyväksyntä. Vierailut oppilasasuntolassa ovat sallittuja arkisin klo 18.00–21.00. Vain kutsutut vieraat ovat tervetulleita. Vieraiden on poistuttava asuntolasta klo 21.00 mennessä. Tämä koskee myös opiskelijoita toisista asuntolarakennuksista. 5. Opiskelumahdollisuuksien ja riittävän levon turvaamiseksi hiljaisuus on klo 22.00–6.00, jolloin suihkujen käyttöä, ruuanlaittoa tai muuta häiritsevää toimintaa on vältettävä. Ulko-ovet on pidettävä lukittuina öisin ja viikonloppuisin. 6. Huone tulee pitää siistinä. Asuntolasta poistuttaessa on ikkunat ja ovet suljettava ja valot sammutettava. Jokainen huolehtii omalta osaltaan yleisten tilojen siisteydestä ja tiskaa omat astiansa. Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty. Omien sähköisten laitteiden tuominen asuntolaan on mahdollista vain erikoisluvalla. 7. Alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden, huumaavien kasvien tai kasvinosien tuonti ja hallussapito on kielletty. Päihtyneenä esiintyminen asuntolassa ja opiston alueella on kielletty. Pyydettäessä opiskelija on velvollinen puhaltamaan alkometriin päihtymyksen toteamiseksi. Päihtynyt opiskelija poistetaan asuntolasta: yhteys huoltajiin (alle 18 v), yhteys huoltajiin tai muuhun henkilöön (yli 18 v). 8. Autojen paikoitus on sallittu vain siihen osoitetuilla alueilla. Nopeusrajoituksia on noudatettava. 9. Asuntolan kiinteistöstä ja järjestyksestä vastaavalla henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa mennä asuinhuoneeseen omilla avaimilla kaikkina vuorokauden aikoina. 10. Mikäli asukas rikkoo asuntolan sääntöjä eikä sopeudu asuntolayhteisöön, voi rehtori erottaa opiskelijan asuntolasta määräajaksi. Rikkomuksista ilmoitetaan aina huoltajille. 11. Palovaroitinlaitteisiin koskeminen on rikos. 12. Asuntolaan voidaan valita asuntolaneuvosto, jonka tehtävänä on kehittää asuntolatoimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Asuntolan säännöt on hyväksytty opettajien kokouksessa 2.5.2004 ja oppilaskunnan kokouksessa 22.4.2004 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Sääntöjä on tarkistettu opettajien kokouksessa 1.2.2010 sekä tupakointilain voimaan tulon jälkeen 1.10.2010 (tupakointi on kielletty ammatillisissa oppilaitoksissa).

34

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Saunavuorot Päärakennuksen sauna pojille maanantaista torstaihin klo 17.00 - 21.00

Jos kadotat avaimesi, ota välittömästi yhteys asuntolanhoitajaan. Kadonneesta avaimesta ja rikkoutuneesta omaisuudesta opiskelija korvaa aiheuttamansa vahingot kulujen mukaan.

Uusikartanon sauna tytöille maanantaista torstaihin klo 17.00 - 21.00

ASUNTOLAN HINNASTO

JOKIRANTA

PAJAMÄKI

Perustutkinnon opiskelijat

10€/viikko 2hh huone 20€/viikko 1hh huone 10€/vrk

40€/viikko 2hh huone 20€/vrk

Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot

20€/viikko 10€/vrk

40€/viikko 2hh huone 20€/vrk

Oppisopimusopiskelijat

40€/viikko 10€vrk

50€/viikko 2hh huone 150€/kk 1hh huone 300€/kk 2hh huone Omatoiminen siivous

Pitkäaikainen asuminen Aikuisopiskelijan pitkäaikainen asuminen (myös viikonloppuisin) on mahdollista Pajamäessä. Navettavuorolaiset (Jokirannan alakerran huoneessa)

10€/viikko Viikonlopusta ei maksua. Pantti 20€

Avain on palautettava maanantaina

Majoitushinnat omilla liinavaatteilla. Oikeudet hintamuutoksiin pidätetään. Aikuisopiskelijalta ei peritä panttia. Jos avain katoaa, peritään 100€. Viikko on maanantaista perjantaihin.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

35


Saaren kartanon opetustilat RAKENNUS

LUOKKATUNNUS

Päämaja (Kartanon päärakennus) Karttapiste 1 PM 1-3 KIRJASTO

TILAN KUVAUS

päämajan luokat päämajan yläkerran kirjasto

Karttapiste 2 PIHARAK. punaisenpiharakennuksen lukusali Uusikartano Karttapiste 4 LIIKUNTA liikuntasali Tulitikkutehdas Karttapiste 7 TT Paja1-4 luokat yläkerrassa TT, AUD 1-2 auditoriot alakerrassa TT puisto1 puistoluokka alakerrassa TT puisto2 alakerran luokka, erillinen sisäänkäynti Tulitikkutehtaan verstas VERSTAS 1 työpajan puutyöluokka Karttapiste 8 VERSTAS 2 työpajan huvilaverstas VERSTAS 3 koneiden huoltohalli VERSTAS 4 koneopetusluokka (Valtra) HITSAAMO hitsausluokka Paronin talli TALLI 1-4 luokat tallin yläkerrassa Karttapiste 6 TALLI VR viherrakennusluokka TALLI KONE koneopetus TALLI PH kokoontumispaikka puistohallissa Talli AA ala-aula Talli YA yläaula

Tiilitalo TIILITALO 1-2 luokat yläkerrassa Karttapiste 9 TIILITALO3 luokka alakerrassa Karttapiste 14 Karttapiste 10 Karttapiste 15

MAATILA ELÄIN KONE

maatilan luokka pieneläintilan luokka maatilan lämmin konehalli

Puutarha PUU1-6 puutarhan luokat Karttapiste 11 PUU TALVI talvipuutarha PUU HALLI puutarhan työhalli PUUTARHA kokoontumispaikka puutarhanhallissa Floristiluokat F1-2 floristiluokat Karttapiste 12

36

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

37


Yhteystiedot Luonnonvara- ja ympäristöala Keudan aikuisopisto, luonnonvara- ja ympäristöala Mäntsälä Saaren kartano

38

Paroninkuja 20 04920 Saarentaus Telefax (019) 688 3635 Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Alamiekkaoja Leila floristiikka p. 050 386 0881

Luhtaniemi Tiina floristiikka p. 0401745503

Ollila Susanna maatalousala, eläintenhoito p. 040 174 5505

Sannamo Anne puutarha-ala, yrittäjyys p. 040 174 5430

Autio Jyrki viherala p. 040 174 5397

Löfqvist Pirjo maatalousala p. 050 386 0902

Pakkanen Outi maatalousala p. 050 415 0964

Tiirikainen Tuula puutarhatuotanto p. 040 174 5367

Jänkälä Stina viherala p. 050 386 0886

Näriäinen Tuija floristiikka p. 050 439 7656

Peltola Maikki puutarhatuotanto p. 050 386 0888

Värränkivi Ari maatalousala, koneet p. 040 174 5504

Ketola Satu viherala p. 040 174 5368

Olenius Teija floristiikka p. 050 415 0842

Räihä Tiina floristiikka p. 050 300 2269

Luukkonen Paula koulutusassistentti p. 050 415 0772

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Kuittinen Johanna koulutusassistentti

Niemelä Paula toimialapäällikkö p. 050 434 4110

Maja Jukka opinto-ohjaaja p. 050 414 5678

Merja Virtanen terveydenhoitaja, asuntolanhoitaja p. 0500 716 973

Ylitalo Kati kuraattori p. 050 304 9541

Urho Palmu yövalvoja p. 050 300 2269

(vanhempainvapaalla)

Pettinen Päivi erityisopettaja p. 050 091 3595

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

39


Saaren kartanon tapahtumia Saaren kartanossa on kaksi isompaa tapahtumaa vuosittain, Joulumaa ennen joulua ja avoimet ovet toukokuussa. Tapahtumissa myös opiskelijat pääsevät osallistumaan ison yleisötapahtuman järjestämiseen. Joulumaa Saaren kartanon Joulumaa -tapahtuma järjestetään kartanon puutarhalla 14.–19.12.2013. Joulumaassa kasvihuoneisiin nousee kirkkosali, joulumetsä eläimineen ja torialue. Tapahtumassa on joulukukkien sekä käsitöiden myyntiä, koulutuksen esittelyä ja monenlaista ohjelmaa. Viime vuosina Joulumaassa on ollut noin 15 000 vierailijaa.

Avoimet ovet Toukokuussa 23.–24.5.2014 järjestetään Saaren kartanon avoimet ovet. Tapahtumassa esitellään oppilaitoksen koulutustarjontaa, tiloja ja toimintaa. Avoimet ovet on erityisesti perheiden suosiossa oleva tapahtuma Mäntsälässä. Tapahtumassa pääsee näkemään läheltä monenlaisia eläimiä ja tekemään kesäkukkaostoksia oppilaitoksen myymälästä.

TYÖTURVALLISUUSOHJEET Vastuu työturvallisuudesta kuuluu kaikille ja kaikilla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin! Tämä ohje on tiivistelmä työturvallisuusohjeista. Kouluttajat ja ohjaajat antavat tarkemmat tehtäväkohtaiset ohjeet työnopetuksen yhteydessä. 1. Kaikkien on noudatettava annettuja työturvallisuus- ja käyttöohjeita sekä huolehtia työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta, siisteydestä ja järjestyksestä. 2. Viallisilla koneilla ei saa työskennellä. Koneiden viat on ilmoitettava henkilökunnalle. 3. Työkoneiden ohjaamoissa ja nosto- ja siirtolaitteissa ei ole luvallista kuljettaa matkustajia, ellei ole kiinteää lisäistuinta. Sallitut henkilömäärät on merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen. Suomenkielinen käyttäjän käsikirja pitää olla ohjaamossa ja varmistettava, että käyttäjä hallitsee käyttöohjeet ennen työkoneen käyttöä. Työkoneiden ovet ym. varusteet pitää olla asianmukaisesti paikallaan. 4. Työharjoituksessa käytettävät koneet valitaan työhön ja työolosuhteisiin sopiviksi. Oleskelu koneiden toimialueella on kielletty. Opiskelijat ohjataan ja perehdytetään tehtäviin töihin ennen töiden aloittamista. Opiskelijoiden työtapaa ja työnteon turvallisuutta valvotaan. 5. Maatalous-, puutarha-, korjaus-, rakennus- ja konetöissä tulee käyttää työkohteen edellyttämiä henkilökohtaisia suojaimia, joista on annettu erilliset ohjeet. Vanhoja suojaimia ja kypäriä ei saa käyttää (kypärissä vuosiluvut). Rakennus- ja viherrakennustöissä käytetään aina kypärää ja huomioliivejä Navettatyössä noudatetaan koneiden käsittelyssä ja kotieläinten hoidossa erikseen annettuja ohjeita työturvallisuudesta. Tutustu erityisen huolellisesti moottorisahan käytön turvallisuusohjeisiin. 6. Avojaloin työskentely on kielletty. Työssä tulee käyttää asianmukaisia jalkineita, joiden jalassa pysyminen on varmistettu; erityisen tapaturma-alttiista työkohteista on annettu erilliset ohjeet. Työturvallisuuden vuoksi roikkuvien vaatekappaleiden, avainketjujen ja korujen käyttö työtunneilla on kielletty. Opiskelija, jolla ei ole ohjeista huolimatta oppitunnin tai työsuorituksen edellyttämää vaatetusta tai jalkineita, merkitään tunnilta poissaolleeksi. 7. Matkapuhelimien, mp3-soittimien yms. käyttö on opetuksen aikana kielletty. Työhön liittyvä viestintä on sallittu. 8. Tutustu konehallin poistumisreitteihin ja alkusammutuskalustoon. Yleishälytyksen sattuessa Päämajan, Tulitikkutehtaan ja Tallin kokoontumispaikka on Tikkutehtaan parkkipaikalla. Puutarhan kokoontumispaikka on puutarhan piha-alueella. Se on merkitty erillisellä kyltillä. 9. Tupakointi on kielletty koko koulun alueella. 10. Koulun alueella on 30 km/t nopeusrajoitus. Liikenteen ohjaus on osoitettu yleisillä liikennemerkeillä. Tilannenopeus tulee kuitenkin harjoitellessa ja alueella liikkuessa ottaa aina huomioon. Yleinen tie (Leissantie) kulkee oppilaitoksen alueen läpi. Tämä on huomioitava pysäköitäessä ja tiellä liikkuessa.

40

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Palvelualat Palvelualoille on yhteistä palvelujen tuottaminen viihtyisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Palvelualojen tutkinnot muodostavat laaja-alaisen palvelualojen ammatillisen kokonaisuuden. Tutkintoja voi suorittaa kotityöpalvelu-, puhdistuspalvelu- ja kiinteistöpalvelualalta sekä ravitsemispalvelualalta. Lisäksi tekstiilihuoltoalalla voi suorittaa kaikki tutkinnot perustutkinnosta erikoisammattitutkintoon. Liiketalousalan tutkinnot valmentavat myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin sekä oman yrityksen suunnittelu- ja aloitusvaiheessa kuin koko yrityksen elinkaaren ajan. SUORITETTAVAT TUTKINNOT Palvelualoilla voi suorittaa seuraavat tutkinnot

Kiinteistöpalveluala

• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja

Kotityöpalveluala

• Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja • Kotityöpalvelujen ammattitutkinto • • • • • • • • •

Puhdistuspalveluala

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Laitoshuoltajan ammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

Ravitsemispalveluala

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki tai tarjoilija Ravintolakokin ammattitutkinto Suurtalouskokin ammattitutkinto Dieettikokin erikoisammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Tekstiilihuolto- ja vaatetustala

• • •

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, tekstiilihuoltaja tai vaatetusompelija Tekstiilihuollon ammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto

Liiketalousala

• Liiketalouden perustutkinto • Myynnin ammattitutkinto • Yrittäjän ammattitutkinto Lisäksi tarjoamme passikoulutuksia ja testejä sekä täydennyskoulutusta työelämässä toimijoille. Toteutamme myös asiakaskohtaisia täydennyskoulutuksia.

Opintotoimisto Opintotoimisto sijaitsee Peltola-rakennuksen toimistosiiven 2. kerroksessa. Sisäänkäynti tapahtuu C-rapusta painamalla ulko-oven vieressä olevaa summeria. Toimisto on avoinna opiskelijoille ma– pe klo 8:30–12:00 ja 13:00–15:00 Kirjasto Kirjasto sijaitsee Peltola-rakennuksen 2. kerroksessa ja se on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00–11.30 ja klo 12.30–16.00 sekä perjantaina klo 8–11.30 ja 12.30–15:00. Kirjastosta voi lainata oppilaitoksen koulutusalojen ammattikirjallisuutta ja aikakauslehtiä. Asiakkaiden käytettävissä on kuusi tietokonetta, joilla voi tehdä tiedonhakuja kirjaston omasta kokoelmasta, Aleksi-artikkeliviitetietokannasta ja Internetistä sekä hyödyntää opiskelussa. Käytettävissä on myös tulostin ja kopiokone. Kirjastonhoitaja opastaa tiedonhankintaan kirjastoista, tietokannoista ja Internetin hakupalveluista. Lukujärjestykset Palvelualojen lukujärjestykset näkyvät netissä. Lukujärjestyksiin pääsee Kertun etusivulta www.keudakerttu.fi. Ruokailu Oppilaitoksen Puistola-rakennuksessa on opiskelijaravintola Ateriakeidas. Kassalla sinua pyydetään esittämään Kela-kortti, ajokortti tai kuvallinen henkilökortti. Ateriakeitaasta voi ostaa myös kahvia ja kahvilatuotteita. Ateriakeidas on avoinna ma–pe klo 7.30–14.30. Lounasaika on klo 10.45–13.00. Omia eväitä voi syödä aikuisopiskelijoille tarkoitetussa taukotilassa 214, joka on Peltolan 2. kerroksessa. Tilassa on mikroaaltouuni ja jääkaappi. Tilan käyttäjät huolehtivat taukotilan siisteydestä. Ykköskerroksen infopisteen viereinen kahviautomaatti on ainoastaan henkilökunnan käytössä.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

41


Ulko-ovien aukioloajat Oppilaitoksessa on sähkölukitut ovet, jotka ovat avoinna ma–to klo 7.30–16.00 ja pe klo 7.30– 14.40. Iltaopiskelijoita varten lukitusaikoja voidaan tarvittaessa muuttaa. Hissin käyttö Peltolassa on käytössä kaksi hissiä. A-rapun hissi on tarkoitettu pelkästään vieraskäyttöön. B-rapun tavarahissiä voivat myös opiskelijat tarvittaessa käyttää tavaroiden kuljettamiseen. Pääsääntöisesti kulkeminen kerrosten välissä tapahtuu rappuja käyttäen. Pukukaapit Ravitsemisalan opiskelijoiden työvaatteet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa pukukaapeissa. Vastuukouluttaja neuvoo, mistä pukukaapin voi ottaa käyttöönsä. Pysäköinti Opiskelijoiden autojen ja muiden ajoneuvojen pysäköintipaikat: • Opiskelijoiden pysäköintipaikka on Sibeliuksen väylän varressa oleva iso pysäköintialue. • Asuntolan päädyssä on pysäköintipaikka asuntolassa yöpyville. • Pyörien paikoitus on Peltolan toimistosiiven päädyssä ja etuoven vieressä. • Peltolan edessä tai takana olevat pysäköintipai- kat ovat vain henkilökunnalle tai vieraille. Oppilaitoksella on sopimus Järvenpään kunnallisen pysäköinninvalvojan kanssa, jolloin oppilaitoksen alueella voidaan sakottaa väärinpysäköinnistä.

Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja tiedottaa ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystietonsa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) muuttuvat. Opiskelija ilmoittaa myös poissaoloista vastuukouluttajalle tai tunteja pitävälle kouluttajalle. Opinto-ohjaaja Ota ensisijaisesti yhteyttä opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltoasioissa omaan vastuukouluttajaasi. Palvelualoilla on monialainen opinto-ohjaaja. Hän tekee ohjauskäyntejä ryhmiin tarvittaessa. Opinto-ohjaajalle voi myös sopia henkilökohtaisen tapaamisajan. 42

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Kuraattori Ota ensisijaisesti yhteys omaan vastuukouluttajaasi. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi tarvittaessa saada apua erityisopetukseen liittyvissä asioissa erityisopettajalta. Ota ensisijaisesti yhteys vastuukouluttajaasi tarvitessasi erityisopettajaa. Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhuolto kuuluu omaehtoisessa koulutuksessa perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. Oppisopimusopiskelijat ja työvoimakoulutuksessa olevat opiskelijat käyttävät työpaikkansa työterveyshuoltoa tai kunnallisen terveydenhuollon palveluita. Ota ensisijaisesti yhteys vastuukouluttajaasi. Asuminen Oppilaitoksessamme on lähiopetusjaksojen aikana tarjolla 8 hengen soluasunto, jossa on mahdollista yöpyä kahden hengen huoneessa hintaan 20 €/ yö. Hintaan sisältyvät liinavaatteet. Yöpymismaksu maksetaan opetuspesulaan. Ohjeita asuntolassa yöpyjille: Varaa huone hyvissä ajoin numerosta 050 415 0658/ Sanna Hyvärinen tai sanna.hyvarinen@keuda.fi. Lähtiessäsi ole ystävällinen ja • laita lakanat ja pyyhkeet eteisen pyykkipusseihin • • • • •

pese astiat säilytä ruuat suljetuissa rasioissa tyhjennä jääkaappi ja muut varastot ruoantähteistä vie roskat ulkona olevaan katokseen jätä avaimet huoneen pöydälle

Huom! Tupakointi on oppilaitoksemme alueella kielletty. Tiedottaminen Opiskelija-asioiden tiedottaminen tapahtuu vastuukouluttajan välityksellä. Uusi aikuisopiskelijan Intra, KeudaKerttu, avautuu syksyllä 2013. Opiskelijoille lähetetään tiedotteita sähköpostin tai Moodlen välityksellä, joten jokaisen opiskelijan tulee lukea säännöllisesti sähköpostejaan. Ajankohtaisia oppilaitokseen liittyviä tiedotteita on nähtävillä Peltolan infotelevisioista, jotka sijaitsevat -1-, 1-, 2- ja 3-kerroksissa. Kestävä kehitys Kestävän kehityksen painopistealueet ovat: • jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys • energia ja vesi • koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito • henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi • kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet


Yhteystiedot Palvelualat Keudan aikuisopisto, Palvelualat, Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Nuotiomaa Irmeli liiketalousala p. 040 1745 437

Tiitola Kari liiketalousala p. 050 415 1460

Koskinen-Vairio Hilkka puhdistuspalveluala p. 050 330 9546

Ovaska Irina puhdistuspalveluala p. 050 430 2754

Vaajoensuu Anna-Maria ravitsemispalveluala p. 050 330 5439

Koivisto Virpi liiketalousala p. 040 174 5491

Mallat-Ahola Sari tekstiilihuoltoala p. 050 336 1542

Samppala Marja puhdistuspalveluala p. 050 415 0947

Vaskin Jaana ravitsemispalveluala p. 040 516 5166

Korhonen Päivi tekstiilihuoltoala p. 050 434 4104

Mansio Maarit tekstiilihuoltoala p. 050 415 0810

Silvast Jaana ravitsemispalveluala p. 050 415 1465

Hyvärinen Sanna Koulutusassistentti p. 050 415 0658

Korpiniemi Mia

Antila Ilona S2-kieli p. 040 174 5453

ravitsemispalveluala

Höckert Minna puhdistuspalveluala p. 040 174 5413

p. 050 415 0790

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

43


Leinonen Johanna opinto-ohjaaja p. 040 174 5508

Pakarinen Ritva Kirjasto- ja tietopalvelu p. 050 415 0661

Maisala Marja-Liisa Opetuspesulan pesulanhoitaja p. 050 434 4130

Päivystävä kiinteistönhoitaja p. 050 367 6383 (iltaisin ja viikonloppuisin)

Helenius Johanna (Paatela) toimistonhoitaja p. 050 415 0656

Komi Outi toimialapäällikkö p. 050 415 0857

KARTTA

44

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Leppämäki Helena ravitsemispäällikkö opiskelijaravintola Ateriakeidas p. 050 304 9548

Ulla Anttila terveydenhoitaja ulla.anttila@jarvenpaa.fi p. 040 315 2873 paikalla ma – ke (vain omaehtoiset perustutkintoa suorittavat)


Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen aloilla työtehtävät ovat monipuolisia ja haastavia. Toimenkuviin sisältyy sekä itsenäisesti että erilaisissa työryhmissä toteutettavia työtehtäviä, jotka vaativat henkilökohtaista perehtymistä koulutusalakohtaisiin perusasioihin, kuten pätevyysvaatimuksiin ja työturvallisuusmääräyksiin. Tekniikan alan tutkinnot suuntautuvat sähköalan, kone- ja metallitekniikan, talotekniikan, rakennusalan ja pintakäsittelyn osa-alueille. Logistiikan ja kuljetusalan tutkinnot suuntautuvat varastoalan ja yhdistelmäajoneuvon kuljetuspalveluja tuottavien yritysten työtehtäviin sekä työnjohdollisiin toimiin. Tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös erilaiset pätevyyskoulutukset, kuten työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus sekä märkätilapätevyys, sisältyvät koulutustarjontaan. SUORITETTAVAT TUTKINNOT

Kiinteistö Kiinteistö • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Kuljetus ja logistiikka Kuljetus ja logistiikka • Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja • Varastoalan ammattitutkinto • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Koneja metallitekniikka Koneja metallitekniikka • Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja • Hitsaajan ammattitutkinto • Koneistajan ammattitutkinto • Levytekniikan ammattitutkinto • Aseseppäkisällin ammattitutkinto • Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto Pintakäsittely Pintakäsittely • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari • Maalarin ammattitutkinto

Prosessitekniikka Prosessitekniikka • Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Rakennustekniikka Rakennustekniikka • Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja • Talonrakennusalan ammattitutkinto • Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Sähkötekniikka Sähkötekniikka • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähkö- tai automaatioasentaja • Sähköasentajan ammattitutkinto • Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Talotekniikka Talotekniikka • Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja, lämmityslaiteasentaja, putkiasentaja • Kylmäasentajan ammattitutkinto • Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto • Putkiasentajan ammattitutkinto • Kylmämestarin erikoisammattitutkinto Tietoja tietoliikennetekniikkaa Tietoja tietoliikennetekniikka • Tietokoneasentajan ammattitutkinto • Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto Opintotoimisto Opintotoimistossa opiskelijoita palvelee koulutusassistentti. Opintotoimistossa voi asioida arkipäivisin. Toimisto on avoinna opiskelijoille ma–pe klo 8.30–12.00 ja 13.00–15.00 osoitteessa Ammattikoulunkatu 1, Järvenpää. Muina aikoina voi olla yhteydessä joko puhelimitse (050 415 0928) tai sähköisesti sari.rompotti@keuda.fi. Sopimuksen mukaan koulutusassistentti on tavattavissa Wärtsilänkatu 63:ssa tiistaisin klo 8.30– 11.00 sekä torstaisin klo 8.30–11.00. Kuljetus- ja logistiikka-alan opiskelijat kuuluvat myös tämän opintotoimiston palvelujen piiriin. Opintotoimistossa opiskelija voi tehdä opinto- ja koulumatkatukihakemukset sekä hakea todistuksen VR:n ja Matkahuollon kortteihin, opiskelutodistuksen, opintosuoritusotteen tai opiskelijakohtaisen verkkotunnuksen.

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

45


Ruokailu Ruokailu on omaehtoisessa perustutkintokoulutuksessa oleville maksutonta, työvoimakoulutuksen opiskelijoille ja oppisopimusopiskelijoille maksullista. Erikoisruokavalioista ja allergioista tulee ilmoittaa ja niistä on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus yksikön keittiölle. Lounasta tarjoillaan ma–pe seuraavasti: • Amican Oppipoika, Wärtsilänkatu 61, Järvenpää Lounas- ja kahvilapalvelut, avoinna maanantaista torstaihin klo 7.45–14.30 ja perjantaisin klo 7.45–14.00 • Wärtsilänkatu 7, Järvenpää, Lounas, avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.30–12.00 • Sarviniitynkatu, Kerava, Lounas, avoinna maanantaina 8.00–15.00, tiistaista torstaihinklo 8.00–16.00 ja perjantaisin klo 8.00–15.30 Lukujärjestykset Koulutuskohtaiset lukujärjestykset jaetaan opiskelijoille kurssin alussa. Ulko-ovien aukioloajat Oppilaitoksen ovet ja piha-alueen portit ovat avoinna Järvenpään toimipisteessä, osoitteessa Wärtsilänkatu 63 ma–pe klo 8.00–16.00 ja tarvittaessa myös lauantaisin. Wärtsilänkatu 7:n ja Keravan Sarviniitynkadun toimipisteen ulko-ovien ja porttien aukioloaika on ma - to 7.15 – 16.00 ja perjantaisin klo 14.00. Lukitusaikoja voidaan muuttaa iltakurssien ja lauantaipäivinä pidettävien koulutustilaisuuksien johdosta aina tarpeen mukaan. Suojavaatetus ja pukukaapit Tekniikan ja liikenteen aloilla opiskeleville jaetaan henkilökohtaiset suojavälineet ja niiden säilytystä varten opiskelijoille varataan pukukaappi. Vastuukouluttaja huolehtii oppilaitoksen tarjoamien suojavaatteiden luovutuksesta ja pukukaapin varauksesta. Pysäköinti Opiskelijoiden autojen ja muiden ajoneuvojen pysäköintipaikat: Opiskelijoille on varattu pysäköintialueet kunkin toimipisteen piha-alueelta, josta löytyy tarvittaessa paikoitustilat myös pyörille. Henkilökunnalle ja vierailijoille varatuiksi merkityt paikat eivät ole opiskelijoiden käytössä.

46

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

Aikuisopiskelijan tukipalvelut Vastuukouluttaja Vastuukouluttaja on opiskelijan ja opiskelijaryhmän yhteyshenkilö kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Vastuukouluttaja antaa opiskelijalle mm. lukujärjestykset sekä antaa tarvittaessa neuvoja oppilaitoksen verkkosivustoilla olevien, opiskeluun liittyvien tietojen hakemisessa. Vastuukouluttaja jakaa ajankohtaista tietoa opiskeluun liittyvistä asioista, seuraa opintojen etenemistä ja opiskelun säännöllisyyttä ja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan. Opiskelijan on ilmoitettava vastuukouluttajalle ja opintotoimistoon, jos hänen yhteystiedoissa (osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero) tapahtuu muutoksia. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan poissaoloistaan vastuukouluttajalle tai tunteja pitävälle kouluttajalle. Opinto-ohjaaja Ota ensisijaisesti yhteyttä opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltoasioissa omaan vastuukouluttajaasi. Tekniikan- ja liikenteen koulutusaloilla on monialainen opinto-ohjaaja. Hän tekee ohjauskäyntejä ryhmiin tarvittaessa. Opinto-ohjaajalle voi sopia myös henkilökohtaisen tapaamisajan joko oman toimipisteen neuvottelutilaan tai opinto-ohjaajan toimistoon. Opinto-ohjaajan työhuone sijaitsee osoitteessa Ammattikoulunkatu 1, Järvenpää. Opinto-ohjaajan tavoittaa myös puhelimitse numerosta 050 430 2753 tai sähköpostilla ulla-riitta. kara@keuda.fi. Kuraattori Ota ensisijaisesti yhteys omaan vastuukouluttajaasi. Erityisopettaja Aikuisopiskelija voi tarvittaessa saada apua erityisopetukseen liittyvissä asioissa eritysopettajalta. Ota ensisijaisesti yhteys vastuukouluttajaasi erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä. Terveydenhoitaja Opiskelijaterveydenhuolto kuuluu omaehtoisessa koulutuksessa perustutkintoa suorittaville aikuisopiskelijoille. Oppisopimusopiskelijat ja työvoimakoulutuksessa olevat opiskelijat käyttävät työpaikkansa työterveyshuoltoa tai kunnallisen terveydenhuollon palveluita.


Yhteystiedot Tekniikan ja liikenteen ala Keudan aikuisopisto, Tekniikan ja liikenteen ala Ammattikoulunkatu 1, 04410 Järvenpää Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keuda.fi

Isoaho Arto talotekniikka p. 050 415 0915

Järvinen Jani logistiikka p. 050 415 0902

Koljonen Heikki sähkötekniikka p. 050 4150 919

Lesonen Ari projektit, sähkötekniikka p. 040 1745 489

Heikkinen Katariina pintakäsittely p. 040 1745 382

Kallio Arska rakennustekniikka p. 040 7389 992

Koskela Jari kodinkoneja talotekniikka p. 050 4150 932

Lindström Pekka talotekniikka p. 050 4150 922

Kilpeläinen Timo hitsaustekniikka p. 050 415 0934

Landen Janne koneistus p. 050 415 0914

Lötjönen Toni sähkötekniikka p. 050 4150 925

Kirjonen Jukka rakennustekniikka p. 050 4150 921

Leppikangas Heikki sähkö- ja tietotekniikka p. 050 4150 912

Mikkola Kalevi LVI-tekniikka p. 040 1745 414

Hyppönen Heikki automaatiotekniikka p. 050 4150 908

Jokinen Rauno hitsaustekniikka p. 050 415 0917

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

47


48

Miettinen Tuomo pintakäsittely p. 040 1745 460

Seppälä Jyrki rakennustekniikka p. 040 1745 490

Liete Marjo erityisopettaja p. 050 441 9925

Montonen Mauri talotekniikka p. 050 4150 936

Setälä Pentti rakennustekniikka p. 0500 426 040

Asp Risto toimialapäällikkö p. 050 4151 470

Huittinen Janne kuljetustekniikka p. 050 4150 943

Kara Ulla-Riitta opinto-ohjaaja p. 050 4302 753

Nikula Tapio prosessitekniikka p. 050 3860 918

Römpötti Sari koulutusassistentti p. 050 4150 928

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Omia muistiinpanoja: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

49


Omia muistiinpanoja: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

50

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014


Omia muistiinpanoja: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

KEUDA • AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2013–2014

51


AIKUISOPISTO

Keudan aikuisopisto Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Puh. 09 27381 aikuisopisto@keuda.fi

Hyvinvointialat Kirkkotie 31 04310 Tuusula Kulttuuri- ja media-ala Uutiskatu 2 00240 Helsinki Luonnonvara- ja ympäristöala Mäntsälä Saaren kartano Paroninkuja 20 04820 Saarentaus Palvelualat Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Tekniikan ja liikenteen ala Ammattikoulunkatu 1 04410 Järvenpää

Arvostamme ammattitaitoa Sitoudumme asiakaslähtöisyyteen Toimimme vastuullisesti Uudistumme yhteistyössä Keuda – Työelämän taitaja www.keuda.fi

Aikuisopiskelijan opas, Keudan aikuisopisto 2013-2014  
Aikuisopiskelijan opas, Keudan aikuisopisto 2013-2014