Page 1

A

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ความมั่นใจการปฏิรูปการศึกษาไทย ดร.ไพรัช สู่แสนสุข, ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์

จัดทําโดย นางสาวทิพวรรณ พังเกตุ ปริญญาตรีปีที่ 2 เลขที่ 18

วิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554


B

คํานํา รายงานเล่มนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของวิชาพัฒนาหลักสูตร เราสามารถรู้ถึงหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและ ความมั่นใจการปฏิรูปการศึกษาไทย ได้อย่างเข้าใจ โดยความรู้นี้เราได้รู้ถึง หลักสูตรขั้นพื้นฐานของ ดร.ไพรัช สู่แสนสุข, ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ ได้ให้ความหมายไว้ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ความมั่นใจการปฏิรูปการศึกษาไทย หากว่ารายงานเล่มนี้มีความผิดพราดประการได้ดฉิ ันก็ขอ อภัยไว้ ณ ที่นดี้ ้วย จัดทําโดย นางสาวทิพวรรณ พังเกตุ


C

สารบัญ หน้า คํานํา.......................................................................................................... B สารบัญ...................................................................................................... C หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน..................................................................... 1 แหล่งข้อมูล.................................................................................................. 5


1

หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน : ความมัน่ ใจการปฏิรปู การศึกษาไทย ดร.ไพรัช สู่แสนสุข, ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ เป็นหัวใจสําคัญ ที่จะนําพาสู่การบรรลุเป้าหมาย ของการปฏิรูปการศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาได้สูงสุด สู่การเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ตามความมุ่งหมายที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ และบทบัญญัติที่ว่าด้วยแนวการดําเนินการของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ก็กําหนด ชัดเจนในหมวด 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมวิชาการซึ่งเป็นแกนหลักโดยประสานความร่วมมือกับกรม กอง หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ที่ผา่ นมา เดือน พฤษภาคมของปีการศึกษา 2545 นี้ ได้เริ่มใช้หลักสูตรที่ประกาศใหม่ในโรงเรียนนําร่องและ โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรฯ ประมาณ 2,000 โรงเรียน และในปีการศึกษา 2547 ทุก โรงเรียนในทุกสังกัดจํานวนประมาณ 40,000 โรงเรียน จะเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานได้ครอบคลุม จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นนําร่องและ เครืองข่ายการใช้หลักสูตรฯ และจากการติดตามการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ทุก สถานศึกษาต้องจัดทําเป็นของตนเองโดยผูเ้ กี่ยวข้อมีส่วนร่วมนั้น โรงเรียนดําเนินการโดยยึด มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นข้อกําหนดเชิงเป้าหมายหลักของ ประเทศ และโรงเรียนจะกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยกระบวนการดังกล่าว เป็นไปตามหลักการกระจาย อํานาจทางการศึกษา โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบคุมให้เกิดความ เชื่อมั่นในการดําเนินการ ทั้งนี้ภาพสะท้อนจากการติดตามพบว่า สถานศึกษาที่เป็น


2

โรงเรียนนําร่องและเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมโดยพื้นฐานอยูแ่ ล้วนั้นสามารถ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อดูภาพรวมทั้งประเทศซึ่งมีสถานศึกษาอีกประมาณ 40,000 โรงเรียน ที่มสี ถานภาพความพร้อมที่หลากหลาย ซึ่งจะต้องจัดทําและใช้หลักสูตร สถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในปีต่อ ๆ ไป กระทรวงศึกษาธิการมี ความตระหนักในสภาพดังกล่าวโดยได้พยายามดําเนินการในลักษณะต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน มาตรา 27 วรรคแรก ที่ว่าด้วยการกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถดําเนินการในมาตรา 27 วรรคสอง คือการกําหนดสาระ เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นในหลักสูตรของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการขึ้น โดยมีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีคณะอนุกรรมการย่อยครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการของกระทรวงฯ จะมีบทบาทในการ สนับสนุน ติดตามดูแลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยรวม โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพวิชาการในองค์รวมของกลุ่มสาระ การเรียนรู้นั้น ๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ ตั้งแต่การกําหนดสาระแกนของกลุ่มสาระการ เรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอย่าง พิจารณาและเสนอแนะสิ่งต่าง ๆ ทั้งสือ่ แบบเรียน สือ่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ตลอดจนการ ประสานจัดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ในการสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการและอนุกรรมการ ฯ กําหนดล้วนอยู่บนหลักการการสนับสนุนสถานศึกษาให้มี


3

ตัวอย่างหรือทรัพยากรที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง และสามารถจัดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับสถานศึกษาจํานวนไม่น้อยที่มีความพร้อมไม่มาก และ ต้องการการสนับสนุนทางวิชาการลักษณะนี้ และทัง้ นี้ทั้งนั้นการดําเนินการจะอยู่บนฐาน หลักการใหญ่ คือ การกระจายอํานาจทางวิชาการและการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาเป็น สําคัญ ก่อนหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ทาง กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และตามด้วยคณะกรรมการฯ สาระการ เรียนรูอ้ ิสลามศึกษา ซึ่งมีบทบาทใกล้เคียงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ แต่ ดูแลเฉพาะสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ซึ่งผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ยกตัวอย่าง คณะกรรมการฯ สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ซึ่งดําเนินการตามภาระกิจเสร็จสิ้นกว่า ร้อยละ 80 โดยคณะกรรมการเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากมหาเถรสมาคม มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นต้น โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการ และใน โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ที่ผ่านมา(และกําหนดให้มีการประชุมทุกเดือน) ทางประธาน คณะกรรมการฯ สาระพระพุทธศาสนา ได้รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอัน เกิดผลการดําเนินงานเป็นที่น่าชื่นชม และเป็นประโยชน์ตอ่ การกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นอย่างยิ่ง ในไม่ช้าเมื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดําเนินงาน ได้ตามภาระกิจ การขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ทั้งระบบ ก็จะเกิดภาพที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ได้อย่างมีคุณภาพและมี


4

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยความรู้สึกที่อุ่นใจและไม่โดดเดีย่ วอีกต่อไป และนั่นก็คือ … ความ มั่นใจการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ทั่วถิ่นไทย


5

แหล่งข้อมูล Copyright @ : 2001 Ministry of Education, THAILAND แหล่งข้อมูล : ดร.ไพรัช สูแ่ สนสุข และ ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล พัฒนาและนําเสนอ : นิภา แย้มวจี ( 29 พ.ค. 2545 ) หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ. โทร. 281-9809 , 628-5643 , 628-5644 โทรสาร 281-8218 ติดต่อผู้ดแู ลระบบ : website@emisc.moe.go.th

Basic education curriculum  

Reform the curriculum and learning.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you