Page 1

DIGITAL DEMENTIA DEMENTIA

?

เสื่อมได้...หากใช้มากไป

?

?

นักศึกษาภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ค�ำน�ำ

หนังสือ เรื่อง "Digital Dementia เสื่อมได้หากใช้มากไปนี้ จัด ท�ำขึ้นเพื่อการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา 141-426 วารสารศาสตร์ออนไลน์ โดยหนังสือเล่มนี้จัดท�ำขึ้นเป็นฉบับแรก มี เนื้อหาเกี่ยวกับโรคความจ�ำเสื่อมจากโลกดิจิทัล ปัจจุบันเทคโนโลยีดูจะเป็นสิ่งจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน จนกลาย เป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการใช้ชีวิต ประจ�ำวันก็จริง แต่บางครั้งอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการใช้โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนมากจนเกินความจ�ำเป็นให้ผู้อ่านได้รู้จักกับโรค Digital Dementia มากขึ้น คณะผู้เรียบเรียง นักศึกษาภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กุมภาพันธ์ 2557


สารบัญ เรื่อง หน้า ความหมาย 1 สาเหตุ 2 อาการ 3-4 การป้องกัน 5 ผลส�ำรวจ 6 เดินเพิ่มความจ�ำ 7 เทคนิคฝึกสมอง 8-9 ไวรอลวีดิโอ 10 บรรณานุกรม 11


1

Digital Dementia

ความหมาย

โรคความจ�ำเสื่อมจากโลกดิจิตอล หมายถึง กลุ่มอาการซึ่งเกิดมา จากความผิดปกติในการท�ำงานของสมอง โดยมีปัญหาความจ�ำเสื่อม ถอย จนจดจ�ำรายละเอียดในชีวิตประจ�ำวันต่างๆไม่ได้ เพราะสมาร์ท โฟน และแท็บเล็ต เป็นเครื่องมือที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกของเราได้ มากมายในการจดจ�ำสิ่งต่างๆ แทนเรา เช่น เบอร์โทรคนในครอบครัว เบอร์ห้อง รหัสส่วนตัวต่างๆ เวลากลัวจ�ำอะไรไม่ได้ เราก็ใช้มือถือ/ แท็บเล็ตช่วยจดให้ เจ้าเครื่องมือเหล่านี้จดจ�ำแทนเราจนเคยชินแม้แต่ การคิดเลขง่ายๆ บางทีเราก็เริ่มไม่มั่นใจว่าคิดถูกหรือเปล่า ต้องคว้ามือ ถือมากดๆ ช่วยค�ำนวณดีกว่า ท�ำให้เราแทบไม่ต้องตั้งใจจดจ�ำอะไรอีก ต่อไป http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N255602420


2

Digital Dementia

สาเหตุ 1. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นหรือเกินความจ�ำเป็นจนไม่ สามารถจดจ�ำรายละเอียดในชีวิตในแต่ละวันได้ เนื่องจากสมองถูกใช้ พลังไปกับการใช้สื่อดิจิทัลมากเกินไป เช่น การใช้ social media บน สมาร์ทโฟน หรือการติดเกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ท�ำให้พัฒนาการของสมองหยุดชะงัก 2. ขาดการใช้ความคิด การ คิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึก สมอง การขาดการใช้ความคิด จะท�ำให้สมองฝ่อ

3. พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป


3

Digital Dementia

อาการ

1. มีปัญหาการจดจ�ำ หลงลืม สมาธิสั้นลง ลืมสังคม ไม่รับรู้คนรอบข้าง ความจ�ำเสื่อม โดยเฉพาะความจ�ำระยะสั้นหรือมีความบกพร่องในการ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การวางของแล้วลืม จ�ำ นัดหมายที่ส�ำคัญไม่ได้ ลืมไปแล้วว่าเมื่อสักครู่พูดอะไร ใครมาพบบ้างใน วันนี้ และหากมีความรุนแรงมากขึ้นความจ�ำในอดีตก็จะเสื่อมด้วย 2. มีอาการปวดศีรษะอย่างหนัก หากเข้าขั้นรุนแรงก็จะต้องรับการ รักษาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว 3. มีปัญหาในการล�ำดับทิศทางและเวลา ท�ำให้เกิดการหลงทาง หรือ กลับบ้านตัวเองไม่ถูก http://health.kapook.com/view9614.html


4

Digital Dementia

4. สติปัญญาด้อยลง การคิดเรื่องยาก ๆ หรือคิดแก้ ปัญหาอะไรไม่ค่อยได้ มีการตัดสินใจผิดพลาด 5. บุคลิกเปลี่ยนแปลงไป เช่น ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึมเศร้า 6. พัฒนาการของสมองถูกขัด ขวาง โดยสมองซีกซ้ายจะมีการ พัฒนามากกว่าซีกขวา หรือ สมองซีกขวามีการพัฒนาต�่ำกว่า ที่ควรจะเป็น

7. ท�ำให้มีอาการความจ�ำเสื่อมก่อน วัย 15% โดยเด็กเสี่ยงสูงกว่าผู้ใหญ่ เพราะเด็กมีสมองที่จะต้องพัฒนา มากกว่าผู้ใหญ่ 8. การสั่งงานของสมองช้าลง http://thaigoodview.com/node/29385


5

Digital Dementia

การป้องกัน 1. ฝึกสมอง พยายามท�ำกิจกรรมที่ได้ใช้สมองอย่างสม�่ำเสมอ เช่น อ่าน หนังสือ วาดรูป คิดเลข ตอบปัญหา

3. การด�ำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่ ซ�้ำซากจ�ำเจ เช่น ลองเปลี่ยนเส้น ทางเดินทางที่เคยใช้ประจ�ำ หรือ เปลี่ยนจากการค้นหาเส้นทางจาก สมาร์ทโฟนเป็นการอ่านเส้นทาง จากแผนที่แทน http://women.thaiza.com

2. ฝึกสมาธิด้วยวิธีการคิดเลขใน ใจ เช่น ลองคิดค่าของที่ซื้อเวลา ไปจ่ายตลาดคิดเงินทอน คิดค่า อาหาร และเงินทอนเวลาไปทาน ข้าวนอกบ้าน คิดรายรับในแต่ละ เดือน คิดค่าใช้จ่ายในบ้าน


6

Digital Dementia

ผลส�ำรวจ ส�ำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ว่า บรรดาแพทย์ใน เกาหลีใต้ได้รายงานว่า ปัจจุบัน ก�ำลังเกิดภาวะผู้คนมีอาการใหม่ที่เรียก "Digital Dementia" หรือ "อาการความจ�ำเสื่อมเพราะโลกดิจิตอล" ในหมู่ บรรดาวัยรุ่นซึ่งต้องพึ่งพิงอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์เป็นจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจนตัว เองไม่สามารถจ�ำรายละเอียดในชีวิตพวกเขาในแต่ละวันได้ เช่น การจดจ�ำ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ รายงานระบุว่า ปัจจุบัน เกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มี ประชากรใช้อินเตอร์เนทมากที่สุดของโลก และปัญหาการเสพติดอินเตอร์ เนตก�ำลังเป็นกันมากในหมู่ผู้ใหญ่และวัยรุ่น เมื่อเทียบกับเมื่อช่วงปี 1990 และท�ำให้เกิดภาวะอาการป่วยใหม่ คือ "Digital Dementia"

http://blog.eduzones.com/snowytest/110589


7

Digital Dementia

เดินเพิ่มความจ�ำ

การออกก�ำลังกายนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยให้ความจ�ำ ดีขึ้นด้วย ดังผลของมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า การ เดินวันละประมาณ 40 นาที 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะช่วยป้องกันอาการขี้ หลงขี้ลืม และช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม ซึ่งปัจจุบันในประเทศอังกฤษมี ผู้ที่มีอาการสมองเสื่อมและความจ�ำเสื่อมอยู่ประมาณ 820,000 คน และ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวใน 19 ปีข้างหน้า โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกตี พิมพ์ในวารสาร PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) http://blog.eduzones.com/snowytest/110737


8

Digital Dementia

เทคนิคฝึกสมอง 1. คิดแล้วท�ำ การลงมือท�ำเป็นผลลัพธ์ของการคิด หากคิดแล้วท�ำอย่างต่อเนื่อง จะ ท�ำให้สมองได้จดจ�ำวิธีการที่เป็นรูปธรรมจากการลงมือท�ำ และสามารถหา แนวทางพัฒนากระบวนการคิดและการท�ำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

2. ลองท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำ หลังจากท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจน ช�ำนาญแล้ว ลองออกไปท�ำในสิ่งที่ไม่ เคยท�ำบ้าง เพื่อเปิดมุมมอง และฝึก สมองให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ


9

Digital Dementia

3. บริหารสมอง 2 ซีก

ตามปกติ สมองซีกซ้ายและซีกขวาซึ่งมีหน้าที่ต่างกัน จะท�ำงาน ประสานเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ การฝึกบริหารสมองทั้ง 2 ซีกบ่อยๆ จึงช่วยให้สมองท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ ได้จากการคิดจึงมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

วิธีง่ายๆในการบริหารสมองซีกขวา (การใช้จินตนาการ ความรู้สึก) และซีกซ้าย(การใช้เหตุผล) ที่อยากแนะน�ำคือ ให้ฝึกขีดๆเขียนๆอะไรก็ได้ โดยใช้ทั้งมือข้างที่ถนัดและไม่ถนัด สมองจะประสานงานกันได้ดีขึ้น http://blog.eduzones.com/snowytest/110212


10

Digital Dementia

ไวรอลวีดิโอ

Fanpage : http://goo.gl/FAJ1jY Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=-IAFOAXZGhk แบบประเมินหลังจากรับชม : http://goo.gl/LEKrXB


11

Digital Dementia

บรรณานุกรม วิทยากร เชียงกูล. โลกดิจิตอล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2544.

Pasguier, Digital Dementia [Online]. (Feb. 8, 2006)

อธิษกานต์ ไกรภักดี และคนอื่นๆ. ภัยจากมือถือ. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: ปานเทวาการพิมพ์, 2541.


E book digitaldementia  

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัล (จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you