Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.  767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2

Załącznik nr 2

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Imię i nazwisko wnioskodawcy:………………..……………………………………………………………..………. Data złożenia wniosku: …………………………………………………………………………………...…………...

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Numer identyfikacyjny wniosku: …………………………………………………………………………………….. Znak sprawy: …………………………………………………………………………………………………….…….. ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.  767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Lp. Projekt pt.: „Twój biznes – TwojaKryteria ocenyłfinansowany ze środków Unii Europejskiej Tak Nie szansa” wspó w ramach Uwagi Europejskiego Spospecjalista łecznego, Program Operacyjny Kapitazł Ludzki Działanie CZĘŚĆ IFunduszu - wypełnia ds. rozwoju zawodowego właściwego PUP6.2

1. 2.

Wnioskodawca jest zarejestrowany w ewidencji bezrobotnych tut. PUP Wnioskodawca jest zarejestrowany w tut. PUP minimum 30 dni przed dniem złożenia wniosku Wnioskodawca w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

3.

nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inna formę pomocy określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

4.

5.

Wnioskodawca zakończył udział w wymaganym w obowiązującym regulaminie wsparciu mającym na celu uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub został z tego obowiązku zwolniony Sporządzona została karta oceny doradcy zawodowego dotycząca potencjału osobowościowego wnioskodawcy, w tym predyspozycji oraz motywacji do prowadzenia wnioskowanej działalności gospodarczej, wykształcenia i doświadczenia (kartę oceny doradcy zawodowego należy dołączyć do karty oceny formalnej wniosku)

Data i podpis specjalisty ds. rozwoju zawodowego z właściwego PUP: …………………………. CZĘŚĆ II - wypełnia specjalista ds. dotacji z właściwego PUP 6. 7.

8.

Wniosek jest wypełniony na obowiązującym w tut. PUP formularzu Wszystkie wymagane pola we wniosku są czytelne i uzupełnione Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki: Załącznik nr 1. Oświadczenie bezrobotnego Załącznik nr 2. Oświadczenie bezrobotnego (dot. wnioskodawcy planującego zakup sprzętu używanego) Załącznik nr 3. Oświadczenie bezrobotnego o pomocy de minimis Załącznik nr 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 5. Kserokopia dokumentu dotycząca lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza (wstępna umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, akt własności itp.) Załącznik nr 6. Przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi kontrahentami (usługobiorcami, usługodawcami, dostawcami, odbiorcami itp.) Załącznik nr 7. Kserokopie dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał osobowościowy wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej ( świadectwa szkolne, szkolenia, zezwolenia, pozwolenia itp.) - jeżeliprzez nieUnię zostały Projekt współfinansowany Europejską w ramach Europejskiego przedłożone podczas rejestracji w tut. PUP Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.  767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wniosek nie spełniający co najmniej jednego z w/w kryteriów będzie rozpatrzony negatywnie. TAK

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne?

…………………………………………… data i podpis specjalisty ds. rozwoju zawodowego

…………………………………………… data i podpis specjalisty ds. dotacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

NIE

/Og-oszenie-o-kon  

http://ketrzyn.pup.info.pl/getattachment/Formy-aktywizacji/Biezace/Aktualnosci/2012/Og-oszenie-o-konkursie-na-sk-adanie-wnioskow-o-prz/Za-ac...

/Og-oszenie-o-kon  

http://ketrzyn.pup.info.pl/getattachment/Formy-aktywizacji/Biezace/Aktualnosci/2012/Og-oszenie-o-konkursie-na-sk-adanie-wnioskow-o-prz/Za-ac...

Advertisement