Page 1

OfPr

/

/

Krajowa oferta subsydiowanych Powiatowy Urz ąd Pracy ul. Limanowskiego 1 miejsc pracy 11 – 400 Kętrzyn Miejscowość i ulica Oferta zamknięta

Tel. 89 752 55 51 up@up.ketrzyn.pl

Informacje dotyczące pracodawcy 1. Nazwa pracodawcy :

2. Adres pracodawcy (siedziby): ulica ...................................................................................... …..nr ……........ /.................

..…..............................................................................................................

... ......................................................... gmina ......................................

..…............................................................................................................ 3. Osoba wskazana przez pracodawc ę do kontaktów : ……………………… ..…..........................................................................................

nr telefonu ....................................................................fax ……………………….………. e- mail …………………………………………………………………………………….……….

4. NIP

Imię i nazwisko

..….............................................

.............................................

5. Stanowisko Podstawowy rodzaj dział alności wg PKD:

6.nr telefonu Numer statystyczny pracodawcy (REGON):

7. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia łalności:

8. Liczba obecnie zatrudnionych pracowników:

1. Osobaprawna 2. Osobafizyczna

Informacje dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 10. Nazwa zawodu:

11. Nazwa stanowiska:

......................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

12. Miejsce wykonywania pracy /adres/: -

…………………………….……………………….…………….

……………………………………………………………….……………………………….…

13. Kod zawodu wg KZiS:

14. Dodatkowe informacje:

15. Liczba wolnych miejsc pracy :

/ dowóz przez pracodawcędo miejsca pracy, zakwaterowanie/

w tym dla osób niepełnosprawnych

16. Wnioskowana liczba kandydatów:

........................................................ 17. System wynagrodzenia: 1)

miesięczny

2)

godzinowy

3)

prowizyjny

4)

akord

5)

inny

……………………….…………….

........................................................ 18. Rodzaj umowy: 19. System i rozk ład

20. Wymiar czasu pracy: 1)

1)

umowa na czasokreślony

2)

umowa na czasnieokreślony

czasu pracy:

1)

jednozmianowy

2)

dwie zmiany

3)

trzy zmiany

4)

ruch ciągły

5)

inne ………………………….…..

pełny

Praca w godzinach od ………………… do …….……………..

od ………………....do …………….…….

…….

21. Oczekiwania pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy:

22. Data rozpoczęcia pracy

wykształcenie................................................................................................................................................................................................. .. kierunek/specjalność……………………………………………………………………………………………………………………………………… doświadczenie zawodowe ............................................................................................................................................................................... umiejętności uprawnienia............................................................................................................................................................................... znajomośćjęzyka obcego …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………


23. Ogólny zakres obowi ązków na w/w stanowisku:: dzień

miesiąc

24. Wysokość

rok

................................................................................................................................................................................ wynagrodzenia (brutto): dzień miesiąc rok ............................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ …….........................................................................................................................................................................

…………………………….…………………… ………………………………………………….

................................................................................................................................................................................ 25. Dodatkowe informacje:

1)

okres aktualności oferty od ……………………….…….……………….……do . ……………………………………………………………

2)

częstotliwośćkontaktów z pracodawcą……….………………………………………………………………………….………………………

3)

forma kontaktu z pracodawcą………………………………………………………………………………………………….…….….…………

4)

czas realizacji oferty…………………………………………………………………………………………………………….….……………….

Adnotacje urzędu pracy 27. Nr pracodawcy:

28. Data przyj ęcia oferty: 29. Oświadczenie pracodawcy

/ 30. Pracownik urzędu pracy:

/

31. Data wycofania lub zrealizowania oferty:

/

Oświadczam, że oferta pracy nie została w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju. podpis pracodawcy

/

....................................................... podpis i pieczątka

Opinia pośrednika pracy o możliwości realizacji ofert pracy: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………

…………………. podpis pośrednika pracy

/Oferta%20na%20subsydio  
/Oferta%20na%20subsydio  

http://ketrzyn.pup.info.pl/getattachment/cf0c4346-1d7d-42e1-a16d-8b9c1404f87d/Oferta%20na%20subsydiowane%20miejsce%20pracy201207310946.doc

Advertisement