Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2

Regulamin projektu: „Twój biznes – Twoja szansa”, Działanie 6.2 PO KL

Spis treści Spis treści...............................................................................................................................................1 § 1 Postanowienia ogólne......................................................................................................................2 § 2 Podstawy prawne.............................................................................................................................3 § 3 Definicje............................................................................................................................................4 § 4 Ogólne założenia projektu................................................................................................................6 § 5 Rekrutacja w projekcie...................................................................................................................13 § 6 Wsparcie szkoleniowo – doradcze..................................................................................................18 § 7 Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.......................................................20 § 8 Procedura oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej........................................................................................................................................30 § 9 Obowiązki, monitoring i kontrola ..................................................................................................38 § 10 Postanowienia końcowe...............................................................................................................40 Załączniki:.............................................................................................................................................40

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 § 1 Postanowienia ogólne 1.

Projekt „„Twój biznes – Twoja szansa” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości.

3.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym na konkurs nr III/POKL/6.2/2011.

4.

Projekt jest realizowany na mocy umowy nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-28-017/11-00 z dnia 23.03.2012 r. zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)”, reprezentowaną przez: Pana Zdzisława Szczepkowskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, a Powiatem lidzbarskim

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w

Lidzbarku

Warmińskim,

ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP 7431718303, REGON 170782976 zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: Panią Bożenę Romasz – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

5.

Projekt jest realizowany w terminie od 16.03.2012 r. do 30.11.2013 r. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

6.

W celu realizacji projektu zostało utworzone partnerstwo pomiędzy trzema powiatami: Lidzbarskim (Liderem Partnerstwa), Bartoszyckim (Partnerem nr 1) i Kętrzyńskim (Partnerem nr 2) na mocy umowy partnerskiej zawartej w dniu 19.12.2011r. Partnerzy, o których mowa powyżej, upoważnili Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnerów w realizacji wszelkich działań związanych z projektem. Na podstawie ww. upoważnienia: − Lider

Partnerstwa

do

realizacji

projektu

upoważnił

Powiatowy

Urząd

Pracy

w Lidzbarku Warmińskim, − Partner nr 1 do realizacji projektu upoważnił Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, − Partnerem nr 2 do realizacji projektu upoważnił Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie. 7.

Obszarem realizacji projektu są trzy powiaty: Powiat Lidzbarski, Powiat Bartoszycki i Powiat Kętrzyński.

2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 8.

Biuro projektu mieści się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. 31, w godz. 7.00- 15.00.

§ 2 Podstawy prawne 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 3. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.); 4. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.); 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); 6. ustawa z dnia 06 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla

skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu

środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 457); 8. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5); 9. rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004

(Dz. Urz. UE L 193

z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa;

3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 10. rozporządzenie Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017); 11. rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. U. L 205); 12. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311); 13. umowa partnerska z dnia 19.12.2011 r.; 14. aneks nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 20.02.2012 r.

§ 3 Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 1.

Projekt - projekt pt. „Twój biznes – Twoja szansa” realizowany przez Powiat Lidzbarski/Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim/Powiatowym

Urzędem

Pracy

w

Bartoszycach

i

Powiatem

Kętrzyńskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie; 2.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca, IP 2) – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;

3.

Beneficjent – lider – realizator projektu: Powiat Lidzbarski/Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, www.puplidzbark.pl;

4.

Partner 1 –

Powiat Bartoszycki/Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, ul. Grota

Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, www.pupbartoszyce.pl 5.

Partner 2 – Powiat Kętrzyński/Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, ul. Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn, www.up.ketrzyn.pl;

6.

Osoba bezrobotna (kandydat) – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:

4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 −

niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,

nie uczącą się w szkole za wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,

zarejestrowaną we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

starającą się o udział w Projekcie, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła dokumenty rekrutacyjne; 7.

Uczestnik projektu – osoba bezrobotna, która zostanie zakwalifikowana do Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie i skorzysta co najmniej z jednej z form wsparcia zaproponowanych w Projekcie;

8.

Beneficjent pomocy – uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu oraz otrzymał pomoc publiczną de minimis;

9.

Komisja Rekrutacyjna – Komisja oceniająca dokumenty rekrutacyjne do Projektu i dokonująca kwalifikacji Kandydatów na uczestników projektu;

10.

Komisja ds. Oceny Wniosków - zespół oceniający i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego;

11.

Dzień przystąpienia do projektu – dzień podpisania przez kandydata deklaracji udziału w projekcie;

12.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze – wsparcie w postaci szkolenia grupowego oraz indywidualnej usługi doradczej umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uzyskanie certyfikatu (udział w min. 80% zajęć);

13.

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia.

5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 § 4 Ogólne założenia projektu Projekt „Twój biznes – Twoja szansa” jest podzielony na 3 etapy. Poszczególne etapy realizacji projektu obejmują: 1. I etap -

przyjęcie kart rekrutacyjnych od 168 kandydatów do udziału w projekcie, tj. po 56 kandydatów do udziału w projekcie z każdego powiatu, w tym 26 kobiet i 30 mężczyzn,

Lp. 1. 2. 3.

Właściwy Urząd Pracy PUP Lidzbark Warmiński PUP Bartoszyce PUP Kętrzyn ogółem 2. II etap -

Liczba kandydatów

Kandydaci do udziału w projekcie

do udziału w

z podziałem na płeć

projekcie 56 56 56 168

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

26 26 26 78

30 30 30 90

zakwalifikowanie 132 osób bezrobotnych z 168 kandydatów do udziału w projekcie, tj. po 44 osoby bezrobotne z każdego powiatu, w tym 20 kobiet i 24 mężczyzn,

Lp. 1. 2. 3.

Właściwy Urząd Pracy PUP Lidzbark Warmiński PUP Bartoszyce PUP Kętrzyn ogółem

3. III etap -

Liczba uczestników

Uczestnicy projektu

zakwalifikowanych do

z podziałem na płeć

udziału w projekcie 44 44 44 132

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

20 20 20 60

24 24 24 72

udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 84 uczestnikom projektu ze 132 uczestników projektu, tj. po 28 uczestników projektu z każdego powiatu, w tym 13 kobietom i 15 mężczyznom.

Lp.

Właściwy Urząd Pracy

Liczba uczestników

6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Uczestnicy projektu


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 zakwalifikowanych do 1. 2. 3.

4.

udziału w projekcie

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

28 28 28 84

13 13 13 39

15 15 15 45

PUP Lidzbark Warmiński PUP Bartoszyce PUP Kętrzyn ogółem I.

z podziałem na płeć

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych poprzez udzielenie wsparcia w zakresie podjęcia samozatrudnienia przez min. 63% uczestników projektu, tj. 84 osoby, w tym 39 kobiet i 45 mężczyzn.

5.

Celami szczegółowymi projektu są: a.

Podniesienie wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej u min. 90% uczestników projektu, tj. 119 osób, w tym 54 kobiet i 65 mężczyzn,

b.

Zmniejszenie barier

finansowych utrudniających rozpoczęcie własnej działalności

gospodarczej przez min 63% uczestników projektu, tj. 84 osób, w tym 39 kobiet i 45 mężczyzn. II. 6.

Upowszechnianie informacji o projekcie:

Promocja projektu będzie prowadzona równolegle na terenie 3 powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego i kętrzyńskiego.

7.

Kampania promocyjna projektu będzie obejmowała: a.

Wydruk plakatów i ulotek promujących projekt,

b.

Emisję 3 ogłoszeń promujących projekt w prasie lokalnej po jednym w każdym z powiatów,

c.

Upowszechnianie

Informacji

o

projekcie

na

stronach

internetowych

PUP:

www.puplidzbark.pl, www.pupbartoszyce.pl, www.up.ketrzyn.pl, d.

Emisję 3 ogłoszeń na zakończenie projektu w prasie lokalnej po jednym w każdym z powiatów,

e.

Organizację i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt.

7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 III. Usługi zlecane podwykonawcom zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych: 8.

Usługa szkoleniowo – doradcza,

9.

Wydruk plakatów i ulotek promujących projekt,

10. Zakup materiałów biurowych, 11. Emisja 3 ogłoszeń promujących projekt i 3 ogłoszeń na zakończenie projektu po jednym w każdym z powiatów, 12. Organizacja konferencji podsumowującej projekt. IV.

Uczestnicy projektu:

13. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która: 13.1.

zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na obszarze realizacji projektu, wskazanym w § 1 ust. 7;

13.2.

zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie jednego z powiatów wskazanych w § 1 ust. 7, zgodną z § 32 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.);

13.3.

nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych;

13.4.

dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji;

13.5.

nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2, a także nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL.

14. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w: 8

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 14.1.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim, lub

14.2.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach, lub

14.3.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.

15. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, które bez środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 6.2 PO KL nie mogłyby samodzielnie sfinansować planowanej działalności gospodarczej. 16. Wsparcie w ramach projektu w pierwszej kolejności będzie skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z dokumentacją konkursową do Działania 6.2 PO KL z dnia 15.11.2011 r.: 17. Priorytetowe grupy bezrobotnych, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie to: długotrwale bezrobotni, osoby z terenów wiejskich, osoby w wieku 18-24 lata oraz osoby w wieku 50 – 64 lata. 18. Osoby znajdujące się w jednej z priorytetowych grup bezrobotnych otrzymają dodatkowe punkty na etapie rekrutacji. 19. Podział priorytetowych grup bezrobotnych w poszczególnych powiatach:

Lp.

1. 2. 3.

Właściwy Urząd Pracy

PUP Lidzbark Warmiński PUP Bartoszyce PUP Kętrzyn

długotrwale

osoby

osoby

osoby

osoby

bezrobotni

z terenów

w wieku

w wieku

niepełnosprawne

wiejskich

18-24

50-64 lata

5 5 5

lata 7 7 7

7 7 7

24 24 24 9

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

X X X


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Ogółem minimalna liczba uczestników w danej

72

15

21

21

X

kategorii Wyjaśnienia do poszczególnych kategorii: a) osoba długotrwale bezrobotna – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych, b) osoba z terenów wiejskich – oznacza osobę zamieszkującą tereny wiejskie w rozumieniu definicji Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej, c) osoby w wieku 18-24 lata – osoby, które mają ukończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 25 lat, d) osoby w wieku 50-64 lata – osoby, które mają ukończone 50 lat i jednocześnie nie ukończyły 65 lat, e) osoba niepełnosprawna – oznacza osoby niepełnosprawne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 tj.), w szczególności osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. V.

Wyłączenia z uczestnictwa w projekcie:

20. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które: 20.1.

w ciągu ostatnich 2 lat były zatrudnione (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach lub Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie lub u Wykonawcy w ramach projektu oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 w Olsztynie i instytucjach wobec niego nadrzędnych; 20.2.

pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem, Partnerem 1, Partnerem 2 i/lub pracownikami Beneficjenta, Partnera 1, Partnera 2 lub z Wykonawcą uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków;

20.3.

były karane za przestępstwo skarbowe oraz osoby, które nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych;

20.4.

były przedsiębiorcami (wpis do EDG, KRS lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów odrębnych – w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych tj. prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, bądź były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (jednak nie wyklucza się udziału w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo- pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa);

20.5.

w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą i w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;

20.6.

zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie (osoby bezrobotne nie mogą wyrejestrować się z ewidencji właściwego PUP do dnia podpisania umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej); 11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 20.7.

zarejestrują działalność gospodarczą w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie;

20.8.

korzystały kiedykolwiek z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

20.9.

są poniżej 18 roku życia.

21. Pomoc de minimis nie może być udzielana w związku z zapisami § 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1598): −

na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis;

podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym);

na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 § 5 Rekrutacja w projekcie 1.

Realizator projektu poda do publicznej wiadomości niniejszy regulamin oraz planowany termin rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.

2.

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie na podstawie niniejszego regulaminu zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy powiatami.

3.

Rekrutacja uczestników do projektu będzie poprzedzona ogłoszeniem w prasie lokalnej w każdym powiecie i na stronach internetowych właściwych PUP, zawierającym szczegółowe informacje w sprawie naboru uczestników do projektu.

4.

Rekrutacja będzie prowadzona równolegle na terenie każdego z 3 powiatów.

5.

Miejsce rekrutacji uczestników do projektu: 5.1 Rekrutacja uczestników do projektu z terenu powiatu lidzbarskiego odbywać się będzie w biurze projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ul. Dębowa 8 11-100 Lidzbark Warmiński pok. 12 c w godz. 7.00- 15.00 5.2 Rekrutacja uczestników do projektu z terenu powiatu bartoszyckiego odbywać się będzie w ośrodku w terenie w biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym: Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce pok. 105 w godz. 7.00- 15.00 5.3 Rekrutacja uczestników do projektu z terenu powiatu kętrzyńskiego odbywać się będzie w ośrodku w terenie w biurze rekrutacyjno-konsultacyjnym: Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 11-400 Kętrzyn 13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 pok. 23 w godz. 7.00- 15.00 6.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 6.1. karty rekrutacyjnej (załącznik nr 1), 6.2. oświadczenia kandydata do udziału w projekcie (załącznik nr 2), 6.3. kserokopii zaświadczenia o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy,

7. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony ...do strony..." z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata. 8. Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego oraz odpowiedzialność karna wynikająca z art. 233 § 1 kodeksu karnego. 9. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 6 muszą być dostarczone w miejsce określone w ust. 5 najpóźniej ostatniego dnia wskazanego w ogłoszeniu o rekrutacji do godziny 15.00. 10. Rekrutacja uczestników do projektu będzie odbywała się w terminie: 16.05.2012r. – 06.06.2012r. w godzinach od 7.00 do 15.00. 11. Realizator projektu zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru dokumentów rekrutacyjnych, w danym powiecie, w przypadku przyjęcia: 11.1.

56 zgłoszeń w PUP w Lidzbarku Warmińskim, lub

11.2.

56 zgłoszeń w PUP Bartoszycach, lub

11.3.

56 zgłoszeń w PUP w Kętrzynie.

i jednoczesnym zapewnieniu liczby osób spełniających poszczególne warunki określone w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 19 w danym powiecie.

12. Karty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, w ośrodkach w terenie w biurach rekrutacyjno-konsultacyjnych (w PUP Kętrzyn i PUP Bartoszyce) oraz na stronach internetowych PUP: www.puplidzbark.pl, www.pupbartoszyce.pl, www.up.ketrzyn.pl. 13. Pracownik przyjmujący kartę rekrutacyjną zarejestruje ją nadając jednocześnie kandydatowi do projektu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, tj. odpowiednio: 14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 1/LW/2012, 2/LW/2012, n/LW/2012 - kandydatom zarejestrowanym w PUP w Lidzbarku Warm., 1/B/2012, 2/B/2012, n/B/2012 - kandydatom zarejestrowanym w PUP w Bartoszycach, 1/K/2012, 2/K/2012, n/K/2012 - kandydatom zarejestrowanym w PUP w Kętrzynie. 14. Liczba miejsc dla kandydatów do projektu jest ograniczona. 15. Projekt przewiduje łącznie 168 miejsc dla kandydatów do projektu, w tym 78 kobiet i 90 mężczyzn, tj. po 56 kandydatów do udziału w projekcie z każdego powiatu, w tym 26 kobiet i 30 mężczyzn, zgodnie z § 4 ust. 1. 16. W pierwszej kolejności kandydaci do projektu będą wybierani spośród priorytetowych grup bezrobotnych wskazanych w § 4 ust. 19, oddzielnie kobiety i mężczyźni. 17. W przypadku przyjęcia większej liczby zgłoszeń od kobiet lub mężczyzn z priorytetowych grup bezrobotnych oraz w przypadku dysponowania wolnymi miejscami dla kobiet lub mężczyzn z poza priorytetowych grup bezrobotnych kwalifikowanie do projektu przedstawicieli poszczególnych grup odbędzie się zgodnie z kolejnością złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 18. Łącznie do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane 132 osoby bezrobotne, w tym 60 kobiet i 72 mężczyzn, tj. po 44 osoby bezrobotne z każdego powiatu, w tym 20 kobiet i 24 mężczyzn – zgodnie z § 4 ust. 2. 19. Do rekrutacji uczestników do projektu Dyrektor właściwego PUP powoła zarządzeniem komisję rekrutacyjną w składzie: 19.1. specjalista ds. rozwoju zawodowego, z właściwego PUP, 19.2. doradca zawodowy, z właściwego PUP, 19.3. doradca biznesowy, osoba z zewnątrz (wybrana zgodnie z PZP). 20. Rekrutacja uczestników do projektu obejmuje 2 etapy. 20.1. I etap - ocena formalna kart rekrutacyjnych, na podstawie karty oceny formalnej (załącznik nr 4), 20.2. II etap - ocena merytoryczna kart rekrutacyjnych, na podstawie karty oceny merytorycznej (załącznik nr 5), składająca się z ocen cząstkowych: −

oceny specjalisty ds. rozwoju zawodowego,

oceny doradcy zawodowego,

oceny doradcy biznesowego.

15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 21. Osoby zaangażowane w proces rekrutacji zobowiązane są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności (załącznik nr 6). 22. Komisja rekrutacyjna w trakcie oceny formalnej i merytorycznej będzie kierowała się kryteriami naboru uczestników do projektu zgodnie z kartą oceny formalnej i kartą oceny merytorycznej. 23. Specjalista ds. rozwoju zawodowego, lub w przypadku jego długotrwałej nieobecności osoba go zastępująca, będzie odpowiedzialny/a za: 23.1. Dokonanie oceny formalnej kart rekrutacyjnych na podstawie karty oceny formalnej na I etapie rekrutacji. 23.2. Pisemne wezwanie kandydata do udziału w projekcie do uzupełnienia karty rekrutacyjnej. 23.2.1.

Kandydat do udziału w projekcie ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia karty rekrutacyjnej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

23.2.2.

Uzupełnieniu podlegają: m. in. brak podpisu, niewypełnione pola, brak co najmniej jednej strony karty rekrutacyjnej, brak któregoś z wymaganych załączników.

23.2.3.

W przypadku uzupełnienia karty rekrutacyjnej przez kandydata do udziału w projekcie podlega ona dalszej ocenie.

23.2.4.

W przypadku nieuzupełnienia karty rekrutacyjnej przez kandydata do udziału w projekcie ww. terminie podlega ona odrzuceniu.

23.3. Sporządzenie list osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, w tym oddzielnych list kobiet i mężczyzn, 23.4. Pisemne poinformowanie osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji o terminie przeprowadzenia spotkań z doradcą zawodowym i doradcą biznesowym, 23.5. Dokonanie oceny merytorycznej kart rekrutacyjnych na II etapie rekrutacji zgodnie z kartą oceny merytorycznej. 23.5.1.

Elementy podlegające ocenie przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego to sprawdzenie czy kandydat do udziału w projekcie znajduje się w jednej z grup priorytetowych tj.: jest osobą długotrwale bezrobotną, osobą z terenów wiejskich, osobą w wieku 15-24 lata, osobą w wieku 50 – 64 lata lub osobą niepełnosprawną. 16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 23.5.2.

Kandydat do udziału w projekcie spełniający jedno lub więcej z powyższych kryteriów otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

24. Doradca zawodowy lub w przypadku jego długotrwałej nieobecności osoba go zastępująca, będzie odpowiedzialny/a za: 24.1. Dokonanie oceny merytorycznej na podstawie karty oceny doradcy zawodowego na II etapie rekrutacji 24.1.1.

Elementy podlegające ocenie przez doradcę zawodowego to: - predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, - wykształcenie i doświadczenie, - motywacja do prowadzenia działalności gospodarczej.

24.1.2.

Na każdego kandydata do udziału w projekcie przypada 1 godzina doradztwa zawodowego.

25. Doradca biznesowy będzie odpowiedzialny za: 25.1. Dokonanie oceny merytorycznej na podstawie indywidualnej oceny kandydatów do udziału w projekcie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej na II etapie rekrutacji. 25.1.1.

Elementy podlegające ocenie przez doradcę biznesowego to: pomysł na biznes, wykształcenie

i

dotychczasowe

jego

związek

doświadczenie

z

profilem

zawodowe,

podejmowanej dodatkowe

działalności, kwalifikacje

i umiejętności oraz posiadane zasoby (np. lokal, komputer, samochód, itp.). 25.1.2.

Na każdego kandydata do udziału w projekcie przypada 1 godzina doradztwa biznesowego.

26. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej kart rekrutacyjnych komisje rekrutacyjne w każdym z powiatów: 26.1. Zsumują liczbę przyznanych punktów każdemu kandydatowi do udziału w projekcie, 26.2. Sporządzą protokół z rekrutacji, 26.3. Sporządzą oddzielne listy 20 kobiet i 24 mężczyzn, tj. łącznie 44 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 26.4. Sporządzą oddzielne listy rezerwowe 6 kobiet i 6 mężczyzn, tj. łącznie 12 osób rezerwowych,

17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 27. Listy rezerwowe zostaną stworzone na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych. 28. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu uczestnika do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 29. Dyrektor, właściwego PUP po zapoznaniu się z decyzją Komisji Rekrutacyjnej oraz po analizie złożonych dokumentów zatwierdza ostateczną listę uczestników projektu. 30. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 31. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie na jego miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęć przewidzianych w ramach wsparcia szkoleniowo - doradczego (dotyczy osób z listy rezerwowej, które nie posiadają dokumentów zgodnie z § 6 ust. 14, które zwalniałyby uczestnika z udziału w szkoleniu). 32. Informacja o osobach zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będzie dostępna w siedzibie PUP w Lidzbarku Warmińskim, PUP w Bartoszycach i PUP w Kętrzynie oraz na stronach internetowych: www.puplidzbark.pl, www.pupbartoszyce.pl, www.up.ketrzyn.pl.

§ 6 Wsparcie szkoleniowo – doradcze 1.

W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze obejmujące: 1.1

szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 30 godzin szkoleniowych przypadających na 1 uczestnika projektu,

1.2

specjalistyczną usługę doradztwa biznesowego prowadzoną w formie indywidualnej w wymiarze 3 godzin przypadających na 1 uczestnika projektu,

2.

Uczestnicy projektu zakwalifikowani na szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wypełnią deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3).

3.

Ze wsparcia szkoleniowo – doradczego mogą skorzystać jedynie uczestnicy projektu wyłonieni w wyniku procesu rekrutacji.

4.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze będzie realizowane przez Instytucję szkoleniową wybraną zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 5.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze będzie realizowane w oparciu o umowę na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych zawartą z uczestnikami projektu (załącznik nr 7).

6.

Na szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 44 uczestników projektu z każdego powiatu.

7.

Uczestnicy projektu zakwalifikowani na szkolenie w każdym powiecie (44 osoby) zostaną podzieleni na 2 grupy szkoleniowe maksymalnie po 22 osoby,

8.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze będzie realizowane równolegle na terenie każdego z 3 powiatów.

9.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla uczestników projektu zarejestrowanych w PUP w Lidzbarku Warmińskim będzie realizowane w powiecie lidzbarskim na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

10. Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla uczestników projektu zarejestrowanych w PUP w Bartoszycach będzie realizowane w powiecie bartoszyckim na terenie miasta Bartoszyce. 11. Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla uczestników projektu zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie będzie realizowane w powiecie kętrzyńskim na terenie miasta Kętrzyn. 12. Szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej będzie obejmowało następującą tematykę: poznanie etapów zakładania firmy i szczegółów dotyczących jej funkcjonowania, prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zapoznanie się z kwestiami podatkowymi, uzyskanie informacji na temat opracowania wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 13. Specjalistyczna usługa doradztwa biznesowego prowadzona w formie indywidualnej będzie obejmowała następującą tematykę: wskazanie możliwych kierunków działań, pomoc w opracowaniu planu założenia i prowadzenia firmy oraz planu wykorzystania wsparcia finansowego oraz indywidualną pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 14. Uczestnicy projektu, którzy: 14.1

ukończyli wsparcie szkoleniowe realizowane w innym projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL lub Poddziałania 8.1.2 PO KL lub,

14.2

ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ciągu ostatnich 3 lat lub, 19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 14.3

ukończyli w ciągu ostatnich 10 lat szkołę średnią o profilu ekonomicznym, której zakres nauczania pokrywał się z tematyką szkolenia w ramach danego projektu lub,

14.4

ukończyli szkołę wyższą na kierunku: ekonomii, zarządzania, marketingu lub pokrewnym

nie muszą uczestniczyć w szkoleniu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej realizowanym przez PUP. Jednocześnie osoby te muszą przedstawić PUP stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z powyższych warunków oraz złożyć właściwe oświadczenie. 15. Specjalistyczna usługa doradztwa biznesowego prowadzona w formie indywidualnej jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 3 h na 1 osobę.

§ 7 Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 1.

Realizator projektu dysponuje kwotą 1 707 384,00 zł na realizację wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

2.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną podzielone w następujący sposób: 2.1.

569 128,00 zł na realizację wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie lidzbarskim,

2.2.

569 128,00 zł na realizację wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie bartoszyckim,

2.3.

569 128,00 zł na realizację wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie kętrzyńskim.

3.

Z kwoty wymienionej w ust. 1 realizator projektu wyodrębnił kwotę 121 956,00 zł, w tym: 3.1.

40 652 zł na dofinansowanie wniosków z listy wniosków złożonych ewentualnie do ponownego rozpatrzenia w powiecie lidzbarskim,

3.2.

40 652 zł na dofinansowanie wniosków z listy wniosków złożonych ewentualnie do ponownego rozpatrzenia w powiecie bartoszyckim,

3.3.

40 652 zł na dofinansowanie wniosków z listy wniosków złożonych ewentualnie do ponownego rozpatrzenia w powiecie kętrzyńskim.

20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 4.

Realizator projektu ogłosi konkurs na składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i poda do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem przyjmowania wniosków.

5.

Informacja o konkursie, o którym mowa w ust. 4 zostanie zamieszona w siedzibie PUP w Lidzbarku Warmińskim, PUP w Bartoszycach, PUP w Kętrzynie oraz na stronach internetowych PUP: www.puplidzbark.pl, www.pupbartoszyce.pl, www.up.ketrzyn.pl.

6.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 20 326 zł. Minimalna kwota dofinansowanie nie została określona.

7.

Kwota wymieniona w ust. 6 może ulec zmianie w wyniku zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

8.

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie uczestnicy projektu: „Twój biznes – Twoja szansa”, którzy: 8.1

zakończyli udział w szkoleniu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, lub zostali z tego obowiązku zwolnieni na podstawie § 6 ust. 14,

8.2

zakończyli udział w specjalistycznej usłudze doradztwa biznesowego prowadzonej w formie indywidualnej,

8.3

złożyli wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującym formularzem.

9.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (załącznik nr 8) dostępne są w biurze projektu w PUP w Lidzbarku Warmińskim, ośrodkach w terenie w biurach rekrutacyjno - konsultacyjnych (w PUP Kętrzyn i PUP Bartoszyce) oraz na stronach internetowych PUP: www.puplidzbark.pl, www.pupbartoszyce.pl, www.up.ketrzyn.pl.

10. Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty. 11. Wnioski, o których mowa w ust. 9 muszą być dostarczone najpóźniej ostatniego dnia wskazanego w ogłoszeniu o konkursie do godziny 15.00. w miejsce, o którym mowa w ust. 12. 12. Miejsce składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej: 12.1 Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lidzbarku Warmińskim: 21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 SEKRETARIAT Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ul. Dębowa 8 11-100 Lidzbark Warmiński pok. 22 w godz. 7.00- 15.00 12.2 Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bartoszycach: SEKRETARIAT Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce pok. 103 w godz. 7.00- 15.00 12.3 Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie: SEKRETARIAT Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 11-400 Kętrzyn pok. 14 w godz. 7.00- 15.00 13. Wniosek (1 egzemplarz) wraz z załącznikami powinien być kompletny, prawidłowo wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną. 14. Załączone do wniosku dokumenty obcojęzyczne będą uznane jedynie w przypadku ich przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. 15. Odpowiedzialność za czytelność, kompletność, poprawność sporządzenia dokumentów oraz za ich dostarczenie w terminie spoczywa na uczestnikach projektu. 16. Pracownik przyjmujący wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zarejestruje je nadając jednocześnie uczestnikowi projektu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, tj. odpowiednio:

22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 1/DOT/LW/2012, 2/DOT/LW/2012, n/DOT/LW/2012 - uczestnikom projektu zarejestrowanym w PUP w Lidzbarku Warmińskim, 1/DOT/B/2012, 2/DOT/B/2012, n/DOT/B/2012 - uczestnikom projektu zarejestrowanym w PUP w Bartoszycach, 1/DOT/K/2012, 2/DOT/K/2012, n/DOT/K/2012 - uczestnikom projektu zarejestrowanym w PUP w Kętrzynie. 17. W przypadku osób, które złożą wnioski za pośrednictwem poczty lub kuriera niepowtarzalny numer identyfikacyjny zostanie nadany korespondencją zwrotną. 18. Liczba przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności jest ograniczona. 19. Projekt przewiduje udzielenie łącznie 84 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, tj. po 28 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu z każdego powiatu, w tym 13 kobiet i 15 mężczyzn, zgodnie z § 4 ust. 3. 20. Wsparcie w postaci przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej realizowane jest na podstawie umowy o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartej pomiędzy właściwym PUP, a uczestnikiem projektu. I.

Przeznaczenie środków na podjęcie działalności gospodarczej

21. Przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności mogą być wykorzystane na: 21.1 zakup

nowych

maszyn,

urządzeń,

narzędzi,

osprzętu,

wyposażenia

biura,

oprogramowania, materiałów, 21.2 zakup towarów będących przedmiotem działalności w części nieprzekraczającej 50 % przyznanych środków, 21.3 reklamę w części nieprzekraczającej 10 % przyznanych środków, 21.4 przystosowanie

lokalu

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej

w

części

nieprzekraczającej 15 % przyznanych środków (drobne prace remontowe, np. malowanie, wymiana drzwi) z wyłączeniem lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca. 21.5 zakup środka transportu w części nieprzekraczającej 20 % przyznanych środków (z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu taksówkami). 23

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 22. Dopuszcza się możliwość zakupu urządzeń i maszyn używanych zwanych poniżej rzeczami używanymi pod warunkiem, że: 22.1

w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy),

22.2

cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

22.3

środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa, niż jego wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę, różnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest wydatkiem kwalifikowalnym, 22.4 informacja o zamiarze zakupu rzeczy używanych będzie zawarta we wniosku, 22.5 dostęp do rzeczy nowych na wolnym rynku jest utrudniony albo cena sprzętu nowego przekracza kwotę 3 000 zł, 22.6 wartość zakupionej rzeczy używanej będzie niższa od wartości rynkowej, ale jednocześnie wartość każdej z zakupionych rzeczy używanych będzie przekraczać 1 000 zł, 22.7 zakup będzie dokonany na podstawie faktury VAT, rachunku lub w formie umowy sprzedaży rzeczy używanej, 22.8 umowa sprzedaży będzie zgłoszona w Urzędzie Skarbowym i z tego tytułu będzie zapłacony podatek od czynności cywilno-prawnych, 22.9 Dyrektor właściwego PUP wyrazi zgodę na zakup rzeczy używanych. 23. Realizator projektu może zażądać wyceny rzeczoznawcy na zakupioną rzecz używaną na koszt uczestnika projektu, któremu jednorazowo zostały przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej. 24. Jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być wykorzystane na: 24.1 wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy oraz zakup nieruchomości czy gruntów,

24

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 24.2 zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, 24.3 opłaty administracyjno – skarbowe, np. podatki, koncesje, opłaty eksploatacyjne np. prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, polisy, leasing maszyn-urządzeń- pojazdów, bieżące

koszty

utrzymania

lokalu,

składki

ZUS,

ubezpieczenia,

wynagrodzenie

pracowników, 24.4 prowadzenie akwizycji i agencji, handel obnośny i obwoźny, 24.5 zakup mebli, jeżeli działalność gospodarcza ma być prowadzona w lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca, 24.6 sfinansowanie szkoleń, kursów, licencji, 24.7 zakup lub przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej, 24.8 zakup sprzętu lub rzeczy używanych od współmałżonka lub członka rodziny bezrobotnego w I i II stopniu linii prostej pokrewieństwa (wstępni: rodzice, dziadkowie oraz zstępni: dzieci, wnuki) oraz w II stopniu linii bocznej pokrewieństwa (rodzeństwo), 24.9 odkupienie towaru, który wcześniej został zakupiony ze środków publicznych. 25. W przypadku dokonywania w ramach przyznanych środków zakupów za granicą, dokument zakupu powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. 26. Koszty poniesione w walucie obcej mają być przeliczone na złote według średniego kursu NBP w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie. 27. Upoważnieni pracownicy właściwego PUP mogą dokonać oceny lokalu wskazanego we wniosku przez uczestnika projektu jako miejsca wykonywania planowanej działalności gospodarczej. 28. Środki otrzymane, a nie wydatkowane przez uczestnika projektu podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 29. Działalność, na którą uzyskano pomoc powinna być prowadzona przez minimum 12 miesięcy i w tym okresie uczestnik projektu powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne

z tytułu prowadzenia tej działalności i jednocześnie w tym czasie nie może

podejmować innego zatrudnienia. 30. Uczestnik projektu, który otrzyma jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu przez cały okres udziału w projekcie nie może zawiesić, zlikwidować, ani zmienić formy organizacyjno – prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 25

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2

31. Zawarcie umowy (załącznik nr 9) może nastąpić tylko pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego aż do dnia jej podpisania. 32. Podjęcie działalności gospodarczej przez uczestnika projektu, któremu zostały jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej, powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania środków. 33. Udokumentowaniem poniesienia wydatku jest np.: adnotacja ,,zapłacono gotówką”, wyciąg z konta potwierdzający transakcję, ksero przelewu, druk KP- kasa przyjmie, list przewozowy, potwierdzenie odbioru pieniędzy i inne. 34. Przy zakupach dokonanych na podstawie Faktury VAT marża, przy zakupie towarów używanych oraz od osób, które wcześniej uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych wymagane jest dodatkowo oświadczenie od odsprzedającego, iż towar odsprzedawany nie został poprzednio zakupiony ze środków publicznych. 35. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uczestnik projektu, który otrzyma jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązuje się do zwrotu równowartości odzyskanego lub zwróconego, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania na rachunek PUP w terminie:

14 dni od dnia odzyskania tych środków - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

przy czym: za dzień odzyskania zwrotu podatku od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych środków należy przyjąć w przypadku podatnika korzystającego z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, datę złożenia przez niego deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym. 26

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 −

za dzień odzyskania zwrotu podatku od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych środków należy przyjąć w przypadku podatnika występującego o zwrot podatku naliczonego, datę wpływu zwrotu na konto podatnika podatku.

W przypadku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego po upływie obowiązywania niniejszej umowy, bezrobotny zwraca równowartość odzyskanego podatku od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanej pomocy na konto PUP.

w przypadku, gdy na dzień składania rozliczenia wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku, a prawo to uzyska w terminie późniejszym (tj. również po zakończeniu umowy), zobowiązuje się poinformować o tym PUP i dokonać zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej pomocy.

na potwierdzenie, że odzyskany podatek VAT dotyczy wydatków dokonanych w ramach przyznanego dofinansowania bezrobotny składa oświadczenie. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości treści złożonego oświadczenia lub wyjaśnień w sprawie zwrotu równowartości odzyskanego podatku od towarów i usług, PUP może zwrócić się do urzędu skarbowego o przeprowadzenie stosownej kontroli.

36. Realizator projektu zastrzega sobie prawo dokonywania oceny prawidłowości wykonywania postanowień zawartej umowy przez cały okres trwania umowy. 37. Realizator projektu określa w umowie o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia. 38. Uczestnik projektu, który otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przeznaczenia tych środków. II.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanego wsparcia

39. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia mogą być: a.

poręczenie,

b.

weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

27

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 c.

gwarancja bankowa,

d.

zastaw na prawach lub rzeczach,

e.

blokada rachunku bankowego,

f.

akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

40. Przyjęte zabezpieczenie musi gwarantować możliwość realnej windykacji zadłużenia na wypadek niewypłacalności uczestnika projektu. 41. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu otrzymanych środków ponosi uczestnik projektu. 42. W przypadku zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w formie:

a. poręczenia – wymagane jest poręczenie minimum 2 poręczycieli, b. weksla z poręczeniem wekslowym (awal) – wymagane jest poręczenie 1 poręczyciela. 43. W przypadku poręczenia, którym mowa w ust. 42 poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodów oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podjąć jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu. 44. Warunki poręczenia: 44.1.

Poręczycielem może być osoba, która nie ukończyła 75-go roku życia, uzyskuje

dochód miesięczny nie niższy niż 1 500,00 zł netto i jest: 44.1.1.

osobą fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 13 miesięcy, lub

44.1.2.

osobą prowadzącą działalność gospodarczą (co najmniej 12 miesięcy), lub

44.1.3.

osobą prowadzącą działalność rolniczą lub dział specjalny (co najmniej 12 miesięcy), lub

44.1.4.

emerytem, lub

44.1.5.

rencistą.

28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 44.2.

Dodatkowo poręczycielem może być instytucja statutowo zajmująca się poręczaniem.

44.3.

Poręczycielem nie może być: 44.3.1. pracownik pozostający w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, 44.3.2. osoba, wobec której toczy się sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne, 44.3.3. pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub

innego, 44.3.4. osoba będąca już poręczycielem, 44.3.5. osoba mająca zobowiązania wobec właściwego PUP, 44.3.6. współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowo środków

na podjęcie działalności gospodarczej, 44.3.7. współmałżonek poręczyciela.

45. Do

prawnego

zabezpieczenia

zwrotu

otrzymanego

wsparcia

w

formach,

o których mowa w ust. 42 wymagana jest zgoda współmałżonka. III.

Wyłączenia z dofinansowania

46. sezonowa działalność gospodarcza, 47. działalność w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego, 48. działalność w zakresie handlu detalicznego opartego na sprzedaży bezpośredniej, 49. działalność związana z prowadzeniem lombardu, 50. działalność związana z prowadzeniem punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, 51. działalność związana z prowadzeniem salonu gier hazardowych (w tym bukmacherskiego) oraz firm typu agencji towarzyskich, 52. działalność gospodarcza w zakresie w jakim jest prowadzona przez współmałżonka, 53. działalność gospodarcza, której miejsce prowadzenia będzie znajdowało się poza granicami kraju, 54. inne wyłączenia określone w obowiązujących przepisach prawa. 29

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 § 8 Procedura oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej I. 1.

Komisja ds. Oceny Wniosków

Oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonuje 4 osobowa Komisja ds. Oceny Wniosków (KOW) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

2.

Dyrektor właściwego PUP powoła zarządzeniem 4 osobową Komisję ds. Oceny Wniosków w składzie:

3.

2.1

Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego z właściwego PUP,

2.2

specjalista ds. dotacji z właściwego PUP - członek komisji,

2.3

specjalista ds. programów z właściwego PUP - członek komisji,

2.4

specjalista ds. rozwoju zawodowego z właściwego PUP – protokolant.

Członkowie KOW posiadają

kwalifikacje umożliwiające

właściwą

ocenę wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4.

Przewodniczącym KOW jest osoba uprawniona do reprezentowania właściwego PUP.

5.

Przewodniczący KOW jest odpowiedzialny za zwołanie posiedzenia KOW oraz zapewnienie podczas prac KOW bezstronności i przejrzystości.

6.

Przewodniczący może wyznaczyć spośród członków KOW swojego Zastępcę.

7.

Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia.

8.

Realizator projektu ma obowiązek pisemnego poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o terminie i miejscu posiedzenia KOW na co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem.

9.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie może delegować swojego przedstawiciela do prac KOW, w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosku.

10. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie występuje w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku.

30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 11. Członkowie KOW oraz obserwator nie mogą być związani z uczestnikami projektu stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 12. Członkowie KOW oraz obserwator z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie zobowiązani są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności (załącznik nr 12). 13. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia członka KOW możliwości oceny danego wniosku. 14. W przypadku, określonym w ust. 11-13, wniosek oceniany jest przez innego członka KOW wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego. 15. Ocena wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obejmuje 2 etapy. I etap - ocena formalna wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na podstawie karty oceny formalnej (załącznik nr 10), II etap - ocena merytoryczna wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na podstawie karty oceny merytorycznej (załącznik nr 11). 16. Oceny formalnej wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonają: 16.1

specjalista ds. dotacji z właściwego PUP,

16.2

specjalista ds. rozwoju zawodowego z właściwego PUP,

17. Pracownicy, o których mowa w ust. 16 są odpowiedzialni za: 17.1 Dokonanie oceny formalnej wniosków na podstawie karty oceny formalnej 17.1.1

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej może być pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny formalnej

jeżeli

bezrobotny

w

okresie

12

miesięcy

bezpośrednio

poprzedzających dzień złożenia wniosku: −

nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

31

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 −

po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

17.2 Pisemne wezwanie uczestnika projektu do uzupełnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 17.2.1

Uczestnik projektu ma prawo jednokrotnego uzupełnienia wniosku w zakresie braków

formalnych:

(obejmujących

w

szczególności:

brak

podpisu,

niewypełnione pola w formularzu, brak co najmniej jednej strony we wniosku, brak któregoś z wymaganych załączników) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 17.2.2

W przypadku uzupełnienia wniosku przez uczestnika projektu podlega on dalszej ocenie.

17.2.3

W przypadku nieuzupełnienia wniosku ww. terminie zostaje on rozpatrzony negatywnie.

17.3

Sporządzenie oddzielnych list kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków,

18. Oceny merytorycznej wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonuje 4 osobowa Komisja ds. Oceny Wniosków. 19. Przedmiotem oceny merytorycznej KOW są wyłącznie wnioski ocenione jako kompletne i spełniające kryteria oceny formalnej. 20. Wszyscy członkowie KOW są odpowiedzialni za: 20.1

Dokonanie oceny merytorycznej wniosków na II etapie oceny wniosków zgodnie z kartą oceny merytorycznej. 20.1.1

Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 28 punktów na etapie oceny merytorycznej.

20.1.2

Do dofinansowania mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, które uzyskają liczbę punktów równą lub większą niż 14 (tj. 50 %) – wystawiana jest 1 ocena przez całą Komisję Oceny Wniosków.

20.1.3

KOW, może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za 32

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). 20.1.4

KOW, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania bierze pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe.

20.1.5

Członkowie KOW, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują jednomyślne stanowisko

odnośnie

obniżenia

wysokości

proponowanej

kwoty

dofinansowania i zapisują ustalenia w karcie oceny merytorycznej. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia KOW. 20.1.6

W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka KOW nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się uczestnik projektu.

20.1.7

Członkowie KOW, zobowiązani są do przedstawienia w formie pisemnej pełnego i wyczerpującego uzasadnienia wystawionej oceny końcowej wniosku.

20.1.8

Dokonanie

oceny

na

karcie

oceny

merytorycznej

członkowie

KOW

potwierdzają własnoręcznym podpisem. 20.2

Zsumowanie przyznanych punktów każdemu uczestnikowi projektu,

20.3

Sporządzenie i podpisanie protokołu z posiedzenia KOW,

20.4

Sporządzenie oddzielnych list rankingowych, w tym: 20.4.1

listy 28 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu, w tym oddzielnej listy 13 kobiet i listy 15 mężczyzn, uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów.

20.4.2

listy wniosków rezerwowych, w tym oddzielnej listy kobiet i mężczyzn, uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów.

21. Listy rankingowe będą zawierały m.in.: niepowtarzalny numer identyfikacyjny wniosku nadany podczas rejestracji, liczbę przyznanych punktów uszeregowanych od najwyższej do najniższej wartości oraz sposób rozpatrzenia wniosku. 22. W przypadku osiągnięcia przez uczestników projektu takiej samej liczby punktów członkowie KOW zastosują dodatkowe kryteria, tj. kolejno: 33

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 22.1

sprawdzą liczbę miejsc przypadającą w projekcie dla kobiet i mężczyzn, którzy mają otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu, zgodnie z § 4 ust. 3,

22.2

sprawdzą, czy uczestnik projektu znajduje się w jednej z grup priorytetowych, o których mowa w § 4 ust. 19,

22.3

przeprowadzą losowanie wniosków, które po zastosowaniu kryterium wymienionych w pkt. 22.1 i 22.2 nadal będą miały tą samą liczbę punktów, 22.3.1 losowanie wniosków zostanie przeprowadzone przez Przewodniczącego KOW w obecności Dyrektora właściwego PUP i członków KOW, 22.3.2 fakt

przeprowadzenia

losowania

wniosków

zostanie

odnotowany

w protokole, 22.3.3 do losowania zostaną wykorzystane wyłącznie niepowtarzalne numery identyfikacyjne losowanych wniosków. 23. KOW przedkłada podpisany protokół i karty oceny merytorycznej do zatwierdzenia Dyrektorowi właściwego PUP, 24. Dyrektor właściwego PUP po analizie złożonych dokumentów zatwierdza ostateczną listę rankingową wniosków. 25. O przyznaniu dofinansowania decyduje pozycja (liczba punktów), jaką dany wniosek uzyska na liście rankingowej (niezbędnym warunkiem jest spełnienie minimum punktowego) oraz pula środków, jaką Beneficjent dysponuje na ten cel. 26. W sytuacji, gdy wnioski z listy rankingowej nie wyczerpują puli środków finansowych, wsparcie finansowe przyznawane jest kolejnej osobie lub osobom z listy rankingowej do momentu wyczerpania środków. W przypadku gdy kwota środków, jaka pozostała do wykorzystania w ramach wsparcia finansowego jest mniejsza niż wnioskowana przez kolejnego uczestnika projektu, wsparcie finansowe przyznawane jest do wysokości pozostałych środków pod warunkiem, że uczestnik projektu zobowiąże się do zrealizowania wniosku w 100 %. 27. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z podpisania umowy o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na jego miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba (tej samej płci) z listy rezerwowej.

34

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 28. Listy rankingowe będą dostępne w siedzibie PUP w Lidzbarku Warmińskim, PUP w Bartoszycach i PUP w Kętrzynie oraz na stronach internetowych: www.puplidzbark.pl, www.pupbartoszyce.pl, www.up.ketrzyn.pl 29. Realizator projektu poinformuje uczestnika projektu pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) o wyniku oceny merytorycznej złożonego przez niego wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (szczegółowe uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia obrad KOW. II. 1.

Komisja ds. Oceny Wniosków Odwoławczych

Uczestnik projektu, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia wniosku ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wraz z przedstawieniem szczegółowego uzasadnienia.

2.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnej informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

3.

Miejsce składania wniosków o ponowne rozpatrzenie: 3.1

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lidzbarku Warmińskim: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim ul. Dębowa 8 11-100 Lidzbark Warmiński pok. 22 w godz. 7.00- 15.00 SEKRETARIAT

3.2

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bartoszycach: Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce pok. 103 w godz. 7.00- 15.00 SEKRETARIAT

3.3

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kętrzynie: 35

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie ul. Limanowskiego 1 11-400 Kętrzyn pok. 14 w godz. 7.00- 15.00 SEKRETARIAT 4.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie powinien zawierać: 4.1

dane uczestnika projektu tożsame z danymi wskazanymi we wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

4.2

numer wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

4.3

wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem uczestnika projektu, ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy,

4.4 5.

własnoręczny podpis uczestnika projektu.

Wszystkie zarzuty uczestnika projektu muszą być zawarte w jednym wniosku o ponowne rozpatrzenie.

6.

7.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku nie podlega rozpatrzeniu jeżeli zostanie złożony: 6.1

po terminie wskazanym w ust. 2,

6.2

w sposób sprzeczny z ust. 4,

6.3

do niewłaściwej instytucji.

Jeżeli wniosek o ponowne rozpatrzenie będzie złożony w terminie zgodnym z ust. 2, w sposób zgodny z ust. 4 oraz do właściwego PUP zostanie poddany powtórnej ocenie w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia.

8.

Do oceny powtórnie złożonego wniosku Dyrektor właściwego PUP powoła zarządzeniem Komisję ds. Oceny Wniosków Odwoławczych.

9.

W skład Komisji ds. Oceny Wniosków Odwoławczych nie mogą wchodzić osoby wchodzące w skład Komisji Oceny Wniosków.

10. Komisja ds. Oceny Wniosków Odwoławczych musi liczyć co najmniej 2 członków. 11. KOWO przedkłada podpisany protokół i karty oceny merytorycznej do zatwierdzenia Dyrektorowi właściwego PUP. 36

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 12. Dyrektor właściwego PUP po analizie złożonych dokumentów zatwierdza ostateczną listę rankingową wniosków. 13. Realizator projektu poinformuje uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny wniosku w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania powtórnej oceny. 14. Decyzja w sprawie powtórnej oceny wniosku jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 15. W przypadku niewyczerpania puli środków przewidzianych na odwołania środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane kolejnym osobom znajdującym się na liście rezerwowej (w kolejności uzyskanych punktów oraz w zależności od dostępnej kwoty). 16. W przypadku, gdy kwota środków z procedury odwoławczej, jaka pozostała do wykorzystania jest mniejsza niż wnioskowana przez kolejnego uczestnika projektu, wsparcie finansowe przyznawane jest do wysokości pozostałych środków pod warunkiem, że uczestnik projektu zobowiąże się do zrealizowania wniosku w 100 %. 17. W przypadku osiągnięcia przez uczestników projektu w ponownej ocenie wniosków takiej samej liczby punktów członkowie KOWO zastosują dodatkowe kryteria, tj. kolejno: 17.1.

sprawdzą liczbę miejsc przypadającą w projekcie dla kobiet i mężczyzn, którzy mają otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu, zgodnie z § 4 ust. 3,

17.2.

sprawdzą, czy uczestnik projektu znajduje się w jednej z grup priorytetowych, o których mowa w § 4 ust. 19,

17.3.

przeprowadzą losowanie wniosków, które po zastosowaniu kryterium wymienionych w pkt. 17.1 i 17.2 nadal będą miały tą samą liczbę punktów, 17.3.1.

losowanie wniosków zostanie przeprowadzone przez Przewodniczącego KOWO w obecności Dyrektora właściwego PUP i członków KOWO,

17.3.2.

fakt

przeprowadzenia

losowania

wniosków

zostanie

odnotowany

w protokole, 17.3.3.

do losowania zostaną wykorzystane wyłącznie niepowtarzalne numery identyfikacyjne losowanych wniosków.

37

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 III. Protokół z posiedzenia Komisji ds. Oceny Wniosków i Komisji ds. Oceny Wniosków Odwoławczych 18. Protokół z posiedzenia KOW i KOWO, zawiera: 18.1

określenie terminu i miejsca posiedzenia,

18.2 informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu KOW i KOWO oraz liczby ocenionych wniosków, 18.3 informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania, 18.4 inne istotne elementy postępowania oceniającego. 19. Do protokołu dołącza się w formie załączników: 19.1

dokument potwierdzający powołanie przez Dyrektora właściwego PUP KOW i KOWO w określonym składzie,

19.2 19.3

listę obecności podpisaną przez członków KOW i KOWO oraz obserwatora, deklaracje bezstronności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu KOW i KOWO,

19.4

upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego (w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę),

19.5 zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków KOW i KOWO, którzy je ocenili, 19.6 kartę oceny merytorycznej podpisaną przez członków KOW i KOWO, którzy przeprowadzali ocenę wniosków i zatwierdzoną przez Dyrektora właściwego PUP, 19.7 listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, 19.8 inne istotne dokumenty. 20. Protokół z posiedzenia KOW i KOWO wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami uczestników projektu przechowuje Beneficjent.

§ 9 Obowiązki, monitoring i kontrola 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania realizatorowi projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji,

38

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do dostarczenia realizatorowi projektu wszystkich wymaganych dokumentów na każdą jego prośbę, 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do poddania się każdorazowo kontroli (w tym kontroli na miejscu przed udzieleniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz po ich udzieleniu) dokonywanej przez realizatora projektu, Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz inne uprawnione do kontroli podmioty i udostępnienia im niezbędnych dokumentów związanych z prawidłową realizacją przedsięwzięcia finansowanego w ramach projektu. Celem kontroli jest weryfikacja

faktu

prowadzenia

działalności

gospodarczej

przez

uczestnika

projektu,

wykorzystania przez niego zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zgodności zrealizowanej inwestycji z umową o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 4. Uczestnicy projektu, zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie podpisanie takiej zgody wyklucza uczestnika z udziału w projekcie. 5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania realizatora projektu o każdej zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numer telefonu, zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, 6. Uczestnicy projektu w trakcie realizacji wsparcia szkoleniowo - doradczego zobowiązani są każdorazowo do potwierdzania swojej obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności oraz złożenie podpisu (wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z wynikami usługi doradczej) na Karcie Usług Doradczych stworzonej w trakcie świadczenia przedmiotowej usługi przez doradcę zawodowego, 7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu, 8. Realizator projektu kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu, w związku z czym weryfikuje m.in. wykorzystanie przez uczestnika projektu zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie 39

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W szczególności uczestnik projektu powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik projektu nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużyte w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik projektu powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów bądź też w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. § 10 Postanowienia końcowe 1. Projekt: „Twój biznes – Twoja szansa” jest realizowany na podstawie niniejszego regulaminu. 2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załączniki: 1. Karta rekrutacyjna – załącznik nr 1, 2.

Oświadczenie kandydata do udziału w projekcie – załącznik nr 2,

3.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3,

4.

Karta oceny formalnej kart rekrutacyjnych – załącznik nr 4,

5.

Karta oceny merytorycznej kart rekrutacyjnych – załącznik nr 5,

6.

Deklaracja bezstronności i poufności osoby oceniającej dokumentację rekrutacyjną – załącznik nr 6,

7.

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych – załącznik nr 7,

8.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – załącznik nr 8,

9.

Umowa o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – załącznik nr 9,

10. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – załącznik nr 10, 11. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – załącznik nr 11, 12. Deklaracja bezstronności i poufności – załącznik nr 12. 40

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ul. DĘBOWA 8 , 11-100 LIDZBARK WARM.

 767-33-39 , fax. 767-35-66 , e-mail: olli@praca.gov.pl

Projekt pt.: „Twój biznes – Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2

Zatwierdzam:

Lidzbark Warmiński, dnia 04.06.2012 r.

…………………………………………….………………. (Podpis Dyrektora PUP w Lidzbarku Warmińskim)

…………………………………………….………………. (Podpisy Dyrektora PUP w Bartoszycach)

…………………………………………….………………. (Podpisy Dyrektora PUP w Kętrzynie)

41

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Za-acznik-nr-4  

http://ketrzyn.pup.info.pl/getattachment/Formy-aktywizacji/Biezace/Aktualnosci/2012/Og-oszenie-o-konkursie-na-sk-adanie-wnioskow-o-prz/Za-ac...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you