Page 1

REGULAMIN OPINIOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORGANIZATORÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU §1 1. Wnioski organizatorów o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu składane do Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie rozpatrywane są przez Komisję składającą się z Kierownika Działu , pracownika merytorycznego oraz pośrednika pracy. 2. Podstawą prawną opiniowania i rozpatrywania ww. wniosków jest: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późn. zm. ) 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r., w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142 poz. 1160) 3. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. §2 Staż może być finansowany ze środków Funduszu Pracy lub współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. §3 1.Ilość zawartych umów o zorganizowanie stażu oraz osób bezrobotnych odbywających staż w danym roku ograniczona jest wielkością środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy. 2.Z uwagi na prognozę zmniejszenia limitu środków Funduszu Pracy, który Urząd otrzyma na finansowanie aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu w 2011r.: a) umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres do 6 m-cy, b) na staż będą kierowane osoby bezrobotne, które nie korzystały wcześniej z aktywnych form wsparcia takich jak staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenia c) osoby bezrobotne będą kierowane na staż , nie wcześniej niż po upływie 3 m-cy od daty rejestracji d) osoby bezrobotne będą kierowane na staż zgodnie z nabytymi kwalifikacjami lub umiejętnościami §4 Na staż na okres od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w tutejszym urzędzie pracy: 1) w wieku do 25 roku życia, 2) w wieku do 27 roku życia, które w okresie 12 miesięcy wstecz od daty otrzymania skierowania ukończyły szkołę wyższą poświadczoną w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie .


§5 Na staż na okres od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 1) do 25 roku życia, 2) bezrobotne długotrwale 3) po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ww. ustawy 4) kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 5) powyżej 50 roku życia 6) bez kwalifikacji zawodowych 7) bez doświadczenia zawodowego 8) bez wykształcenia średniego 9) samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 10) którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 11) niepełnosprawni §6 1. Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych. 2. Na staż nie może być skierowana osoba, która jest współmałżonkiem pracodawcy. 3. Staż nie będzie organizowany u organizatora , który: 1) znajduje się w stanie likwidacji i upadłości , 2) jest w trakcie zwolnień grupowych, 3) posiada nieuregulowane zaległości wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy. 4) nie może być organizatorem stażu z mocy przepisów ww. ustawy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) 5) wskazuje miejsce odbywania stażu , które jest jednocześnie miejscem zamieszkania Organizatora, chyba, że jest wyodrębnionym lokalem ( z osobnym wejściem) na nieruchomości 6) naruszył warunki uprzednio zawartych umów 7) dokonał zwolnień pracowników za wypowiedzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku §7 1. W przypadku, gdy umowa o zorganizowanie stażu nie została zawarta na okres maksymalny, w szczególnych przypadkach na wniosek organizatora, Dyrektor Urzędu Pracy może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu jej trwania. . §8 1. U organizatora stażu, który jest pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu złożenia wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.


2. U organizatora stażu , który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. §9 Staż organizowany będzie w szczególności u organizatorów którzy: 1) deklarują zatrudnienie osobom , które ukończą staż, 2) wykazali się dużą efektywnością zatrudnienia po programach organizowanych przez Urząd Pracy, w których uczestniczyli, 3) nie korzystali dotychczas z wyżej wymienionych form aktywizacji zawodowej. §10 O organizację stażu może ubiegać się wnioskodawca, który prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. §11 1.Organizator ubiegający się o zorganizowanie stażu składa wniosek z programem, zgodnie z obowiązującym wzorem( załącznik do regulaminu).Program należy wypełnić osobno dla każdego niejednorodnego stanowiska. 2.Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko kandydata do odbycia stażu. Wskazana osoba powinna być zarejestrowana w tutejszym urzędzie i spełniać wymogi określone ww. ustawą ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) 3.Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów: 1)dokumentu potwierdzającego istnienie firmy( odpis KRS- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, statut, umowa spółki z potwierdzeniem aktualności wpisu i zgodności z oryginałem), 2) dokument potwierdzający miejsce prowadzenia działalności w miejscu wskazanym do odbywania stażu, 3)pełnomocnictwo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu organizatora. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania organizatora w dokumencie rejestracyjnym. 4.Wniosek jest kompletny, gdy zawiera wszystkie załączniki i wypełnione są wszystkie informacje zawarte we wniosku. Wniosek niekompletny, nieczytelny, niewypełnione we wszystkich punktach lub podpisany przez nieupoważnioną osobę nie będzie rozpatrywany. 5.W terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku organizatora Urząd Pracy informuje go pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku. §12 Mając na względzie racjonalność i celowość wydatkowania środków publicznych Komisja każdorazowo przy ocenie każdego wniosku będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 1.zawartość merytoryczną programu stażu pod względem gwarancji zdobycia przez bezrobotnych wystarczających umiejętności zawodowych do samodzielnego wykonywania zawodu. Zakres zadań wynikający z programu nie może być związany z odpowiedzialnością materialną. 1) warunki odbywania stażu, w tym miejsce odbywania stażu na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie


2) proponowany okres stażu. Komisja zastrzega sobie prawo ustalenia innego okresu odbywania stażu, niż proponowany. 3) deklarację dalszego zatrudnienia po odbyciu stażu, 4) ocenę dotychczasowej współpracy z Urzędem Pracy, tj. wywiązania się z realizacji warunków wcześniej zawartych umów oraz deklaracji zatrudnienia 5) wnioskowana ilość osób bezrobotnych ( patrz § 8 pkt. 1 i 2) 6) ocenę kwalifikacji opiekuna bezrobotnego oraz liczbę bezrobotnych będących na stażu pod jego opieką. 7) ocenę proponowanego czasu pracy: a. czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo b. czas pracy bezrobotnego odbywającego staż będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo c. bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta , w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych d. Dyrektor Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 8) ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych, posiadających wymagane przez organizatora predyspozycje psychofizyczne, zdrowotne, wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe, 9) ilość ofert pracy niesubsydiowanej na proponowane przez organizatora stanowisko stażu 2. W przypadku, gdy Komisja oceniła negatywnie choćby jedno z ww. kryteriów wniosek nie zostanie uwzględniony. § 13 Posiedzenia Komisji odbywać się będą nie rzadziej niż raz w miesiącu, w zależności od ilości złożonych wniosków. §14 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniając sytuację bezrobotnego, Dyrektor Urzędu Pracy może podjąć decyzję o odstąpieniu od postanowień zawartych w regulaminie, o ile nie będzie to niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem każdorazowo decyzję podejmuje działający z upoważnienia Starosty Dyrektor Urzędu Pracy. §15 Warunki określone w niniejszym regulaminie mają również zastosowanie do osób niepełnosprawnych i niepozostających w zatrudnieniu, na podstawie art.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych( Dz. U. z 2008r.Nr14, poz.92 z późn. zm.) §16 Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2011r.


Regulamin%20rozpatrywania%20i%20opiniowania%20wniosk%C3%B3w%20Organizator%C3%B3w%20o%20zawarcie%20um  

http://ketrzyn.pup.info.pl/getattachment/9e553e1f-eacb-4c55-9d32-92e355944a51/Regulamin%20rozpatrywania%20i%20opiniowania%20wniosk%C3%B3w%20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you