Page 1

SOCIALT AKTIVITETSRUM i FOVRFELDT 11-03-2011


SOCIALT AKTIVITETSRUM I FORSTADEN FOVRFELDT, ESBJERG Fovrfeldt er en af de ældre forstæder til Esbjerg. Bydelen ligger placeret lidt inde i landet nord for centrum og i direkte tilknytning til en grøn kile med søer, skov og eng. Den grønne kile løber helt ind i centrum af Esbjerg. Fovrfeldt har en stor og velfungerende skole og et aktivt foreningsliv, men bydelen mangler et samlingssted/byrum – det centrum, som alle forstæder mangler midt i den monotone planlægning uden hierarki og identitetsforskelle. Udover centret er skolen bydelens naturlige mødested. Skolen og boldklubben SGI har et stort ønske om at skabe et socialt aktivitetsrum for de organiserede og selvorganiserede brugere samtidig med, at stedet kan danne rum for ophold. Der er udarbejdet et seriøst program for ønskerne. Med udgangspunkt i dette ønske er det visionen at skabe en bydelsgenerator, der kan danne basis for livskvalitet og kropslige oplevelser – et anlæg/centrum som både funktionelt og æstetisk kan give alle brugere en god og positiv oplevelse. Et anlæg der styrker forstaden Fovrfeldts profil!

stemninger fra området som det ser ud i dag


FOVRFELDT SGI fodbold

SÆDDING

Skolen Et urbant RUM i det grønne

Shopping-center

grønstruktur med stiforløb og spredte aktivitetspunkter

Grænsen til centrum af Esbjerg

Ketner Olsen


Fovrfeldtskolen – eksisterende forhold; Fovrfeldtskolen ligger som nævnt i direkte forbindelse med den grønne kile, der rummer mange aktiviteter til bevægelse og leg - oplyst motionssti, udendørs fitness, et stort stinet, flere legepladser, stort kælkeområde m.m. På selve stedet sker der ikke meget, ud over boldbanerne bag voldene ligger området for enden af skolen hen som et stort inaktivt område med en nedslidt multibane, plæner uden træer, asfalt, sandbane samt et atletikområde, der ikke længere anvendes. Der ligger også en kælkebakke på området samt en parkeringsplads. Midt i området ligger skolens store multihal med en lille boldhal, svømmehal og en stor boldhal med scene - et naturligt omdrejningspunkt for bydelsens nye aktive byrum. Området ligger pakket ind i tæt grønt beplantning og inviterer ikke nogen indenfor. Stien fra den grønne kile til det videre forløb i bydelen løber forbi syd for området og der løber en lokal sti nord for området. Toiletter, der kan anvendes i forbindelse med rummet, ligger på skolen. Det er intentionen at bevare og udnytte de kvaliteter, der er i området.


atletikomr책de

multihal Fovrfeldtskolen boldbaner

asfaltbane

Luftfoto af eksisterende situation

Ketner Olsen


FOVRFELDTS CENTRUM – ET SOCIALT AKTIVITETSRUM Ud fra ønsker og behov i bydelen skabes et attraktivt og aktivt byrum for alle aldre – et multirum skabt til ophold og bevægelse. Det er tanken, at rummet skal kunne anvendes i dagtimerne af skolen og uden for skolens åbningstid er det den lokale boldklub SGI, der kan anvende området til opvarmning, styrketræning og boldtræning. Ud over dette er det i høj grad tanken, at rummet anvendes af bydelens borgere som et sted til aktiv udfoldelse –her kan forældre på deres gåtur med hunden og barnet lige tage en gang crossfit og et ophold mens barnet tager en tur på parkourbanen….her kan børnene mødes og hænge ud…..spille bold…klatre…skate… bokse…spille bordtennis…..her kan familier mødes for at grille og så lige tage en tur i rangerbanen eller spille bold….her er det naturligt, at man går forbi og mødes, mens man betragter livet i rummet…..her er det naturlige centrum i bydelen Fovrfeldt, og dermed et godt alternativ til torvet i shoppingcentret. Hele tanken med området er at skabe et rum man kan bevæge sig rundt i med en flerfunktionel indretning – et rum hvor aktiviteterne glider ind over hinanden, så livet i rummet væves sammen og skaber en dynamik…..ET LEVENDE ”SAMLEBÅND”! Det er tanken at holde området i en urban og parkagtig stil med et både råt og grønt udtryk, så det vil være både ”hårdt” og ”blødt” at færdes/opholde sig i. Basis materialerne er tænkt som asfalt, sorte planker/stolper i genbrusplast, beton, græs, træer, rødt gummi, rød asfaltlinje og røde stole, der kan flyttes efter behov. Bæredygtighed og driftvenlighed er vigtige udgangspunkter for projektet. Det tanken at tynde ud i eksisterende beplantning omkring rummet, så der skabes kig og kontakt til stierne omkring. Derudover er det tanken at supplere med solitære og grupper af træer på plænerne, samt placere forskellige hvide blomsterløg på græsvoldene, så de bare plæner og volde ændrer karakter til et mere parkagtigt udtryk. Områdets overordnede disponering består i området syd, øst, nord og vest for Multihallen.


DET LEVENDE SAMLEBÅND skabe rum skabe intimitet steder at hænge ud steder til spil-leg-aktiviteter steder til bevægelse steder til træning steder til ophold-pauser steder til fællesskab

Ketner Olsen


Flere aktiviteter på samme tid øger samværd og social kontakt for beboerne i området -her et kig over “ping-pong-picnic mod klatrelandskabet


OMRÅDE NORD

parkour

parkering + spil+BMX

BMX

vold

multihal

OMRÅDE VEST

skole

rangerområde

OMRÅDE ØST

ping-pong-picnic boldbaner

klatrelandskab hænge-ud-skoven

vold

sand og boksebolde vold spillelandskab OMRÅDE SYD

plantegning

Ketner Olsen


OMRÅDET SYD FOR MULTIHALLEN

element beskrivelse: spillelandskab

Overordnet består belægningen af asfalt og rummet samles af en hvid stiplet linje, hvor flere aktiviteter/elementer knytter sig til. Der står røde stole spredt i rummet. Der tyndes ud i den eksisterende beplantning, så den fremstår som solitære træer på en bund af græs. Dermed skabes kontakt mellem rum og sti/vej.

mål

mål

MULTIBANE betonrampe

stubbe

basketkurv

maste med spots

panna - baner

Spillelandskab Selve multibanen etableres som en traditionel multibane med bander og stolper udført i sort genbrugsplast og med sort Lekihegn i en højde på ca. 2m for enden og rundt i hjørnerne. På siderne kobles elementer som ramper i beton til og danner bande/siddeplads/ skaterelement/trappe….så multibanen har den sociale funktion med at man kan hænge ud omkring og være tilskuer eller man kan skate i forbindelse med banen. I tilknytning til banen op mod vestvolden udnyttes rummet til at placere basketkurve i begge ender, male mål på asfalten mod banden fra multibanen og placere stolper som mål mod volden. På denne måde er det et supplement til boldspil – mest som øveområde for få spillere. Fra multibanen fordeler sorte genbrugsstolper sig langs den røde stiplede linie – de er til at sidde på, balancere på, rulle rundt om osv. Herefter er der placeret 4 panna baner til fodboldtræning. Målene er også siddetrin eller skateramper.


TvĂŚr snit multibane

Opstalt mod vest multibane Ketner Olsen


Element beskrivelse:ping-pong-picnik rød stol

affald

grill betonbord betonplint

lysmast urtehave

Pin-pong-picnic Området er multianvendeligt - her kan man mødes og spise madpakken, spille bordtennis, sjippe, balancere, rulle m.v. Der er placeret 3 faste grill af brøndringe og langs den stiplede linje er der placeret ”betonborde” der specialdesignes, så de kan anvendes som spiseborde, som bordtennisborde, som siddepladser, til hule, til at skate op ad o.s.v. Derudover placeres der betonplinte og affaldsspande. I tilknytning til området etableres der urtehaver, som hævede bede på asfalten. De bedste af de eksisterende træer bevares.


Element beskrivelse: klatre landskab

stubbe

klatregreb på væg røde spots

asfaltbakker rødt bakkelandskab asfaltbakke asfaltskål

Klatrelandskab Multihallens facade danner rammen for den perfekte klatrevæg. Som faldunderlag etableres et bakket landskab i støbt rødt gummi, der fortsætter over i to asfaltbakker, der knytter sig til asfaltstien. Gummiområdet fungerer dels som faldunderlag og dels som et bakkelandskab til leg og træning. Ude midt i asfaltområdet ligger der også en asfaltbakke og en asfaltskål – her kan vandet samles…og fordampe….her kan man sidde, rulle, løbe… Ketner Olsen


Element beskrivelse:hæng ud skoven

Element beskrivelse:sand og boksebolde

mål boksebold

EKSISTERENDE SANDBASSIN

affald lysmast

net mellem stopler

vold

overdækket område stubbe hængekøjer boksebold rød stol

Hænge-ud-skoven Hænge-ud-skoven udformes som en skov af hængekøjer på en bund af plæne med træer. Hængekøjerne tænkes udført i sort reb spændt ud mellem stolper af genbrugsplast. I tilknytning placeres et overdækket område med et tag, der hæver sig på genbrugsstolper, og hvor der f.eks. er placeret store og mindre madrasser af rød pressening og plateauer i genbrugsplanker. For enden hænger en boksebold. Et skønt område at hængeud i!!

Sand og boksebolde I forlængelse af panna banerne fortsætter den stiplede linje, og langs denne er der placeret stolper af genbrugsplast hvor imellem der er ophængt boksebolde. Asfaltarealet slutter og der ligger et stort eksisterende sandareal ved volden mod fodboldbanerne. Langs den ene sidde i sandbassinet er der placeret stubbe af genbrugsplast til at sidde og balancere på m.v. Der er opsat 2 stolper til net midt i sandarealet og for enden er der opsat stolper – der fungerer som mål.


Element beskrivelse:fra atletik til parkour

parkourelementer i beton sti

parkourelementer i stålrør

stubbe

stier

sti

kælkebakke

vold

OMRÅDET NORD FOR MULTIHALLEN Fra atletik til parkour og crossfit Atletikområdets asfaltbaner og sandgrav udnyttes til et udfordrende parkourområde – et område med betonmure, trapper, rør o.s.v inspireret af parkourområdet i Ørestaden. Derudover tilføres crossfit i området med f.eks. dæk/stammer, der kan slæbes, rafter der kan løftes m.m. Samtidig tegnes en cykel/BMX bane op på asfalten, og hvor den løber ud i græsset fortsætter den som stenmelssti – der er også mulighed for at cykle op ad kælkebakken. Der plantes træer på plænen, hvor græsset får lov til at stå langt. Ketner Olsen


Element beskrivelse:rangerområde

Element beskrivelse:parkering + leg

parkering/ boldbane/ cykelbane

kælkebakke

BMX

rangerområde

skate

cykelparkering boldmur

rangerområde vold

OMRÅDET ØST FOR MULTIHALLEN Rangerområde Asfalten fortsætter som sti øst om hallen og et sted udvider stien sig op mod halllen, så hallen på dette sted kan fungere som boldmur (evt. forstærket væg). Asfaltstien fortsætter gennem området og frem til parkeringsområdet. Der plantes træer på plænen. Området udlægges til ”rangerområde” - et udfordrende område til udvikling af kondi og styrke. Anlægges integreres i volden, så denne aktiveres. Derudover løber banen op over kælkebakken, så også denne aktiveres. Vold og kælkebakke giver rangerområdet en ekstra dimension.

OMRÅDET VEST FOR MULTIHALLEN Parkering og leg På parkeringsområdet streges der en boldbane og en cykelbanen op, så områdeT kan være et aktivt indslag i rummet, når der ikke parkeres. Området går over i et område med cykelparkering, der etableres som lange betonplinte med påmonterede cykelstativer – med denne løsning kan cykelparkering indgå aktivt i området - plintene kan bruges til ophold, skatere ....


Element beskrivelse: Lys og sammenhold LYS OG SAMMENHÆNG Området tænkes belyst på en enkelt måde, der samler rummet samtidig med, at det er driftvenligt. Tanken er, at der placeres master af genbrugsplast med spot i området syd for multihallen og området nord for multihallen. Tanken er, at det aktiveres ved bevægelse eller sms, så det ikke lyser uden aktivitet. Der placeres ganske få høje master, hvorpå der monteres flere spot, der kaster et blødt lys over rummene. Som eneste dekoratioslys, der vil lyse konstant, placeres røde led spot, der oplyser de røde bakker i klatrelandskabet på multibanen. Et funktionelt, ukrukket og driftvenligt lysanlæg, der matcher fremtidens byrum i forstaden og skaber tryghed for brugerne.

Ketner Olsen


PROCESSEN stikord fra eleverne:

stikord fra styregruppen:

Bæne Forhindringsbane/Tarzanbane Belysning Klatrevæg Hænge-ud/hygge steder hængekøjer/lækroge/pergolaer Skateboardbane/anlæg Kæmpe rutsjebane Kæmpe skak/dam Beachfodbold Labyrint Pannabaner Skraldespand BMX/cykling Store edderkoppe gynger grillområde/bålområde Nye træer Basketball Minibiograf Kravlerør Udendørs finess Vipper Svævebane Flere små fodboldbaner Dødbold/høvdingebold Venne-bænk Hockey

Multifunktioner Sammenhæng Indbydende Samlingssted Kvartersprojekt Involvering Magnet Torv

”EFTERSPIL” Skitseprojektet er blevet til i tæt dialog mellem skole, den lokale boldklub SGI og KOP(Helene Plet og Ketner Olsen arkitekter). Børnene har været involveret og hørt gennem processen. I den efterfølgende fase, er det tanken at dialogen skal genetableres, og der skal afholdes borgermøde for at sikre den lokale forankring af projektet.

Socialt aktivitesrum i Fovrfeldt  
Socialt aktivitesrum i Fovrfeldt  

The new command space in existing suburbia. Connecting, school, sports and the non planned activities.

Advertisement