Page 1

KE T I - UUTISET K i t e e | R ä ä k k y l ä | To h m a j ä r v i

1 2015

KESKI-KARJALAN KEHITYSYHTIÖ OY w w w. k e t i . f i


Toimitusjohtajan katsaus me asettaneet strategian painopistealueille tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, vastuutahot ja tulokset. Seuraamme toimintasuunnitelman toteutumista ja raportoimme tuloksista yhtiön hallitukselle puolivuosittain. Myös jokaisella työntekijällä on omat vuosittaiset tavoitteensa. Näin varmistetaan, että toimintamme pysyy sovitussa kurssissa ja saavutamme asetetut tavoitteet. KETI OSANA LAAJAA VERKOSTOA

HYVÄT ARVIOT

Tärkeimmät tehtävämme ovat alkavien ja toimivien yritysten neuvonta, kehittämishankkeet, seutumarkkinointi ja investointien hankinta. Olemme mukana laajassa YritysSuomi-järjestelmässä, jossa toimii julkisia ja yksityisiä yrityspalvelujen tarjoajia. Kehitämme oman seutumme elinkeinoelämää osana tätä valtakunnallista verkostoa. Toimimme joustavasti, tehokkaasti, jalkaudumme asiakkaiden luokse ja keskitymme asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on ”yhden luukun periaate” eli asiakas saa tarvitsemansa palvelut yhden pisteen kautta.

Yritysneuvonnan ja hanketyön tuloksia sekä asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Seuraavan asiakastyytyväisyyskyselyn teemme yritysneuvonnan asiakkaille alkuvuonna 2015. Viimeksi yritysneuvonta sai kokonaisarvosanan 4,36 (asteikko 1-5). Lisäksi jokaisessa hankkeessa tehdään omat arvioinnit, joista olemme saaneet palautetta hanketyön edelleen kehittämiseen.

Liikevaihtomme on vaihdellut vuosittain 1,5 – 2,2 M€, josta seudun kuntien osuus on ollut noin kolmannes. Loput rahoituksesta on saatu EU:lta, valtiolta ja alueen yrityksiltä. Talous pysyy kunnossa tarkalla ja reaaliaikaisella seurannalla. Tavoitteemme on tuottaa kattavat yritysneuvontapalvelut kuntarahan vipuvaikutuksella yhdessä EU:n ja valtion hankerahoituksen avulla. Tällä hetkellä meillä työskentelee 10 työntekijää, työntekijöitä tulee jatkossa olemaan korkeintaan 15. SUUNNITELMALLISTA TOIMINTAA Olemme laatineet vuoden 2015 toimintasuunnitelman Keski-Karjalan elinkeinostrategian pohjalta. Olem-

Kehitysyhtiöiden toimintaa on arvioitu myös valtakunnallisesti. Suomen Yrittäjät ry:n keväällä 2014 tekemässä kyselyssä yrittäjät arvioivat Pohjois-Karjalan kehitysyhtiöt Suomen parhaiksi arvosanalla 7,3 (asteikko 4-10). Perusteluina mainittiin, että yhtiöiden työ tukee yritysten kehittämistä, toiminta ja palvelut tunnetaan yrityksissä, yhtiö toteuttaa tehokkaasti kuntien elinkeinopoliittisia tavoitteita ja yhtiö on tiedottanut tavoitteistaan ja painopisteistään. Maakunnan yhtiöistä KETI sai parhaan arvosanan 7,7. Tämä on selkeä haaste meille ja muille kehitysyhtiöille, jotta henkilöstömme tiedot ja taidot riittävät asiakaskunnan ja toimintaympäristön vaatimusten kasvaessa koko ajan. Yritysten liiketoiminta siirtyy yhä enemmän sähköisiin verkkoihin ja kansainvälistyy, joten yritysten

ja henkilöstömme kansainväliseen osaamiseen on jatkossa panostettava entistä enemmän. Lisähaastetta tuovat Euroopassa ja Suomessa pitkään kestänyt taloudellinen taantuma sekä Venäjän nopeasti huonontunut markkina- ja taloustilanne. UUSIA YRITYKSIÄ Tänä vuonna on keskeistä uusien yritysten saaminen erityisesti Puhoksen ja Niiralan tyhjillään oleviin toimitiloihin. Haemme uutta liiketoimintaa Puhokseen erityisesti teollisen rakentamisen, bioenergian ja vihreän kasvun yrityksistä sekä teollisuuden eri alojen rajapinnasta. Niiralan vapaisiin tiloihin haemme kaupallisia palveluja, logistiikan toimijoita, teollista tuotantoa ja kokoonpanoa. Kaupan ja palvelualojen yrityksille järjestämme markkinointiin ja myyntiin liittyvää valmennusta. Jatkamme yritysten kanssa myös Osta läheltä -kampanjaa, joka nostaa esiin paikallisia palveluja ja saa eurot kiertämään omalla seudulla. Tärkeää on myös aktivoida ja tukea toimijoita erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Risto Hiltunen

KETIN TULOKSET 2014 Uudet yritykset 45 Uudet työpaikat 75 Yritysten jatkajaprosessit 53 Rahoitushakemukset 72 Osallistuneet yritykset 529


Uusi EU-ohjelmakausi Olemme jo parina vuonna valmistautuneet uuteen EU-ohjelmakauteen. Päivitimme jo hyvissä ajoin Keski-Karjalan elinkeinostrategiaa, joka ohjaa toimintaamme ja seudun elinkeinoelämän kehittämistä. Painopisteitä ovat 1) tuotannollisten yritysten sekä niiden osaamisen ja toimintaympäristöjen pitäminen kilpailukykyisinä, 2) Venäjän markkinoiden ja ostovoiman hyödyntäminen ja muu kansainvälistyminen sekä 3) palveluliiketoiminnan vahvistaminen. Seuraavan kerran Keski-Karjalan elinkeinostrategia uusitaan vuonna 2016. Toiveena oli päästä nopeasti käyntiin uuden ohjelmakauden alkaessa vuonna 2014. Valitettavasti aikaa on kulunut erilaisten asiakirjojen, lakien ja asetusten valmisteluun ja käsittelyyn sekä EU:ssa että Suomessa. Pohjois-Karjalassa ei ole sinänsä hidasteltu, vaan on toimittu rivakasti ja saatu uusi kausi käyntiin ensimmäisten joukossa Suomessa. Yleisten kehittämishankkeiden ideoita haettiin keväällä 2014, hankerahoitusta kesällä 2014 ja ensimmäiset hankepäätökset tehtiin syksyllä 2014. Kolmas Itä- ja Pohjois-Suomen

yhteisen rakennerahasto-ohjelman kehittämishankkeiden hakukierros päättyy helmikuun puolivälissä. ELY-keskuksen rahoitus pk-yrityksille on toiminut lähes katkeamatta ohjelmakausien vaihtuessa. Vastaavasti maaseudun kehittämiseen liittyvät asiakirjat hyväksyttiin EU:ssa vasta viime vuoden lopussa. Siksi maaseudun yrityksille tarkoitettu rahoitushaku käynnistynee vasta huhtikuussa 2015 ja yleisten kehittämishankkeiden rahoitus sitäkin myöhemmin. Ensimmäiset rahoituspäätökset saadaan todennäköisesti vasta ensi syksynä. Maakunnallinen yhteistyö on noussut korostetusti esille hankevalmistelussa. Hankkeen on sovittava nyt entistä tarkemmin EU-ohjelman tiettyyn toimintalinjaan ja sen erityistavoitteisiin sekä myös maakunnan omiin kehittämisohjelmiin (POKAT ja maaseudun kehittämissuunnitelma). Rahoitettavien hankkeiden toteutusalue on pääsääntöisesti koko maakunta. Suurin osa meillä käynnistyvistä hankkeista on seudullisia osatoteutuksia. Risto Hiltunen

ASIANTUNTIJA YRITYSTEN AVUKSI – Toimin yritysasiantuntijana Vihreän kasvun keskus ja Teolliset symbioosit – hankkeissa. Olen koulukseltani tuotantotalouden DI ja kauppatieteiden maisteri (yritysten ympäristöjohtaminen). – Työkokemusta minulla on maa- ja metsätalouden, kaupan ja energia-alan sekä koulutus- ja kehitysorganisaatioiden eri tehtävistä. Pääpaino on ollut yritysten kehittämisessä. - Olen toiminut myös ympäristöjohtamisen konsulttina ja maatalousyrittäjänä. Päätoimisena yrittäjänä olen toiminut yli 10 vuotta ja saman ajan muiden työnantajien palveluksessa. Viimeksi olen työskennellyt Vapo-konsernin ympäristöpäällikkönä. Marita Valkonen

Vihreä kasvu Pohjois-Karjalassa on käynnistynyt maakunnallisina EAKR-rahoitteisina hankkeina Vihreän kasvun keskus ja Teolliset symbioosit. Keski-Karjalassa toimii molempien hankkeiden yhteinen yritysasiantuntija Marita Valkonen, jonka tehtävänä on saada aikaan uutta liiketoimintaa bioenergian ja vihreän kasvun aloilla sekä parantaa tuotannollisten yritysten kilpailukykyä. Vihreän kasvun keskus luo edellytyksiä synnyttää uusia innovaatioita ja yrityksiä, kehittää työkaluja toiminnan tehostamiseksi sekä kehittää yritysten ja tutkijoiden yhteistyötä. Taustalla on maakunnan monipuolinen metsäosaaminen tutkimuksesta laite- ja konevalmistukseen. Näitä eri toimijoita aktivoidaan yhteistyöhön ja uusien innovaatioiden kehittämiseen. Uusia liiketoimintaideoita jalostetaan ja tuetaan niiden kaupallistamista joko olemassa olevissa tai perustettavissa uusissa yrityksissä. Teolliset symbioosit –hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä, luoda yritysverkostoja, kehittää uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä tuotannon sivuvirtoja ja bioraaka-aineita hyödyntämällä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä teollisessa tuotannossa. Vähähiilisyys ja ns. maalaisjärki resurssien käytössä (resurssiviisaus) painottuvat. Keski-Karjalan yritykset pääsevät mukaan maakunnan verkostoihin kehittämään omaa toimintaansa. Tavoitteena on, että keskikarjalaiset yritykset ovat mukana hakemassa rahoitusta erilaisiin tuote- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen joko yksin tai erilaisten ryhmien jäseninä.


Tanja etsii koulutustarpeita

Koulutus lisää osaamista

Aloitin Osaava Keski-Karjala -hankkeen projektiasiantuntijana vuoden alussa. Viimeistelen Itä-Suomen yliopistossa kasvatustieteen opintojani, lisäksi minulla on aiempi tutkinto sosiaali- ja terveysalalta. Olen myös pedagogisesti pätevä aikuisopettaja. Aiemmin olen työskennellyt työhönvalmentajana, ohjaajana ja opettajana. Lisäksi olen työskennellyt hoitoalan tehtävissä sekä elintarvikealan tuotantotehtävissä. YRITTÄMINEN TUTTUA Yrittämistä olen yrittäjän puolisona saanut seurata hyvin läheltä. Yrityksen kehittäminen vaatii monesti investointeja, joiden avulla luodaan uutta työtä, johon taas tarvitaan oikeanlaisia työntekijöitä. Se, mitä yrittäjä työntekijöiltään haluaa, millaista työvoimaa hän tarvitsee ja millaisia taitoja tai koulutusta hän työntekijöiltä odottaa, on äärimmäisen tärkeää. Jotta yritykset voivat kehittyä, on myös työntekijöiden osaamisen vastattava yrittäjien tarpeita. Juuri näissä asioissa minä voin yrittäjiä auttaa. Ota rohkeasti yhteyttä! Tanja Lamminsalo

Tammikuussa käynnistyi Osaava Keski-Karjala –hanke (ESR). – Tavoitteenamme on edistää yritysten tarpeiden ja koulutuksen kohtaamista, jotta uusia työpaikkoja syntyisi ja työnantajat saisivat osaavia työntekijöitä, kertoo projektipäällikkö Päivi Kipinoinen. Päivin työparina toimii projektiasiantuntija Tanja Lamminsalo. – Kokeilemme erilaisia koulutusmalleja ja työvaltaista oppimista. Etsimme myös uusia ratkaisuja, jotta koulutuksen laatu vastaisi entistä paremmin yritysten tarpeisiin. Selvitämme myös seudun työvoimatarpeita, jotta ammatillinen osaaminen suuntautuisi sellaisille aloille, joilla töitä on, esittelevät Päivi ja Tanja hankkeensa työsarkaa. – Työnhakijoiden liikkuuvuutta on lisättävä, joten tuomme esille lähiseutujen työmahdollisuuksia ja

koulutusta. Työnhakijoiden ammattiosaamista pitää lisätä ja hyödyntää alanvaihtomahdollisuuksia. Myös työuria pitäisi saada jatkettua mm. koulutusten ja esimerkiksi osuuskunnassa työskentelyn kautta. – Oma yritys on hyvä tapa työllistää itsensä. Myös osa-aikayrittäjyys on joillekin sopiva vaihtoehto, samoin yrittäjämäinen työskentely edusyrityksen kautta. Näin pystymme vastaamaan lyhytkestoisiin työvoimatarpeisiin. Yritysten omistajanvaihdoksiin haemme uusia malleja mm. kokeilemalla erilaisia räätälöityjä koulutuksia. Päivi ja Tanja auttavat sekä työnantajia että työnhakijoita: – Työnhakijoita tuemme työnhaussa ja omien taitojen lisäämisessä, joten autamme tarvittaessa tarvittavan koulutuksen suunnittelussa ja koulutuspaikkojen etsimisessä.

PALVELUT TYÖNANTAJILLE yrityksen koulutus- ja rekrytointitarpeiden selvittäminen l sopivan henkilön etsiminen yrityksen tarpeisiin l tuki työntekijän rekrytoinnin aikana l koulutuksen suunnittelu tarvittaessa l neuvonta työllistämiseen liittyvissä tuissa l info- ja rekrytilaisuuksien järjestäminen l yrityksen toiminnan esittely työnhakijoille l


Yritykset kasvuun ja kansainvälistymään Keski-Karjalassa on alkanut maakunnallinen hanke Karjalainen kauppamies kansainvälistyy (EAKR). KETIllä on hankkeen seudullinen osatoteutus, josta hankepäällikkö Mika Hyttinen vastaa. – Keskeisenä ideana on edesauttaa tuotannollisten yritysten sekä niitä palvelevien pk-yritysten kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä Pohjois-Karjalassa. Maakunnan yrityksiin olisi saatava uusia työpaikkoja ja vientituloja, kuvaa Mika Hyttinen tavoitteita.

voitteellinen yhteistyö on yritysten kesken mahdollista. – Toiminnan kehittämistä voivat olla esimerkiksi kansainvälistymisvalmiuksiin, kansainvälistymiseen, tuotteisiin, tuotantomenetelmiin ja palveluihin sekä toimintaprosesseihin liittyvät hankkeet ja muut toimenpiteet. Ne voivat sisältää investointeja, teknologian kehittämistä tai osaamisen parantamiseen liittyviä koulutushankkeita ja verkottumista.

– Mutta yritysten yhteistyöllä ja verkottumalla muiden kanssa myös isommat urakat voisivat olla yhteisvoimin tehtävissä.

BARENTSIN MAHDOLLISUUDET RÄÄTÄLÖITYJÄ TOIMENPITEITÄ – Teemme yhdessä yritysten kanssa näiden ja yritysverkostojen tarpeista lähteviä kehittämissuunnitelmia. - Kun on selvillä, mitä yritykset haluavat kehittää tai millaisia investointeja tarvitaan, autamme tekemään erilaisia valmistelu-, kehittämis- ja investointihankkeita. – Yritysten välistä yhteistyötä pitää lisätä, joten haemme sopivia kumppaneita, jotta keskinäinen ta-

– Meidän kauttamme löytyy tietoa Barentsin alueen isoista urakoista ja työmahdollisuuksista. KETI on mukana Barentskeskuksen kanssa tehdyssä yhteistyösopimuksessa, jolla saamme tiedot pohjoisen alueen kilpailutuksista ja tarjouspyynnöistä. – Barentsin alueen investointiprojektit voivat olla todella isoja, joten yksittäisen yritysten rahkeet eivät välttämättä riitä tarjouksen tekemiseen, arvioi Hyttinen.

MITÄ TARJOAMME? l l l l l l

l l l

l

yhteistyökumppanin yrityksesi kehittämiseen systemaattisempaa liiketoiminnan kehittämistä, ml. liiketoiminta- tai kehittämissuunnitelmat markkinointi-, myynti- ja kv-valmiuksien edistämistä ennakointia kansainvälisten markkinoiden ja toimialan muutoksiin kumppanin kehittämistarpeiden kartoitukseen ja toteutukseen apua investointi- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, laadintaan ja toteutuksen ohjaukseen apua erilaisiin rahoitusjärjestelyihin, mm. tukirahoitukset uusia yhteistyö- ja toimintamalleja ajantasaista tietoa Barentsin alueen mittavista ja monipuolisista investointiprojekteista maakunnallinen toimintakonsepti Barentsin alueen kilpailutuksiin uutta tutkimustietoa ja uusia teknologisia ratkaisuja kilpailukyvyn kehittämiseen


Ohjaako kysyntä tarjontaa vai päinvastoin? Tekstiiliteollisuudessa on positiiviset näkymät. Uudet teknologiat kankaiden tuotantomenetelmissä ja elektroniikan yhdistämisessä vaatteisiin on tätä päivää. Selluloosakuidusta tehdään kangasta, rintaliivit skannaavat syöpäriskiä, t-paita ilmoittaa mahdollisesta sydämen vajaatoiminnasta – tämä on jo todellisuutta.

teita. Hintataso on luonnollisesti perustavaratalotuotteita kalliimpia, mutta tiedostavat kuluttajat ovat valmiita satsaamaan laadukkaisiin kestävän kehityksen tuotteisiin. Trendinä näyttää olevan myös kotivaatemyynti: lasten ja naisten vaatteiden kotimyyjiä toimii ympäri Suomen ja eri merkit etsivät jatkuvasti uusia myyjiä. Toimintamalli mahdollistaa ansiotulot esimerkiksi vanhempainvapaalla osa-aikaisena yrittäjänä.

Ekologisuutta, eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä liiketoiminnassaan korostavat yritykset kasvavat Suomessa. Nämä yritykset tuntevat oman arvoketjunsa, hallitsevat sosiaalisen median markkinointikanavat ja taitavat verkkokaupan. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan itse tai alihankintana Suomessa, kotimaassa painetuista ja kudotuista kankaista – joko uusista, kierrätetyistä tai ylijäämistä.

Seudulta ja maakunnasta löytyy tekstiilialan osaamista ja uskoa toimialan tulevaisuuteen. Kestävää liiketoimintaa voi rakentaa keskinäisen verkottumisen, yhteistyön ja erikoistumisen sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisen kautta.

Ellei suomalaista kangasta ole saatavilla, kelpuutetaan käyttöön vain ekologisesti ja eettisesti valmistetut materiaalit. Asiakkaille halutaan tarjota myrkyttömiä, toimivia, kestäviä ja aikuisten valmistamia tuot-

Kannattava liiketoiminta voidaan varmistaa tehokkaiden tuotantotapojen, oikeiden myynti- ja markkinointikanavien sekä jatkuvan, asiakaslähtöisen tuotekehityksen ja säännöllisen myyntityön avulla.

Meidän kuluttajien tuotekohtaiset vaatimukset ja ostospaikkavalintamme ohjaavat yritysten päätöksentekoa tuotanto- ja myyntipaikka- sekä tuotekehitysvalinnoissa. Jatkossa toivottavasti vielä nykyistä laajemmin. Voimme siis tämän päivän ostopäätöksillämme vaikuttaa tulevaisuuden tuote- ja palvelutarjontaan seudullamme. Katariina Eskelinen

KOULUTUSTA KAUPAN JA PALVELUALAN YRITYKSILLE Toteutamme helmi-elokuussa 2015 kaupan ja palvelualan yrityksille kohdennetun koulutushankkeen Myynti- ja markkinointiosaamisella kasvua ja menestystä (ESR). Tavoitteena on kehittää yrittäjien ja yritysten työntekijöiden osaamista myynnissä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Koulutusta järjestetään myös myynti- ja markkinointitoimien kehittämiseen ja seurantaan. Odotamme toiveitanne koulutusten sisällöstä ja kouluttajista: l nykyaikaisten myynti- ja markkinointikanavien ja –työkalujen hyödyntäminen l asiakaspalvelu / asiakkaiden kohtaaminen l asiakkaiden tarpeet palveluissa ja niiden kehittämisessä l tavoitteellisen ja tuloksekkaan myyntityön keinot ja seuranta Koulutukset järjestetään Keski-Karjalassa huomioiden mahdollisuuksien mukaan osallistuvien yritysten toiveet. Yrityskohtainen osallistumismaksu on noin 150 € + alv. Ota yhteyttä, kerro tarpeistasi ja ilmoittaudu koulutuksiin: Sini Hukka, 040 129 2441.


Matkailu sai oman kasvuohjelmansa Pohjois-Karjalaan on laadittu uusi matkailun teema- ja toimenpideohjelma. Ohjelmassa on määritetty ne linjaukset ja toimenpiteet, joiden avulla vauhditetaan Pohjois-Karjalan matkailun yrityslähtöistä kasvua ja kehittymistä. Aiemmalla EU-kaudella matkailun kehittäminen on ollut liian hajanaista. Matkailuyrittäjiltä saadun palautteen mukaan matkailun kehittämisresurssit ovat aiemmin jakautuneet liian monelle eri hankkeelle ja toteuttajalle. Yrittäjien mielestä tärkeätä nyt olisi kasvattaa kansainvälistä matkailua, parantaa matkailukeskittymien kilpailukykyä ja kehittää matkailutapahtumia. Tämän vuoden alussa on käynnistynyt maakunnallinen Matkailun kasvuohjelma (EAKR), jonka alle keskitetään maakunnalliset matkai-

lun toimenpiteet. KETI vastaa ohjelman seudullisesta osatoteutuksesta vuoden 2017 loppuun. Yhtenä tavoitteena on myös yhteistyön ja työnjaon selkeyttäminen ohjelmaa hallinnoivan Karelia Expertin ja osatoteutuksista vastaavien seudullisten kehitysyhtiöiden kesken. TAVOITTEENA ”RYTMINVAIHDOS” Tärkein tavoite on kasvattaa matkailualan liikevaihtoa, työllisyyttä ja investointeja Pohjois-Karjalassa. Maakunnan matkailussa tarvitaan ”rytminvaihdosta”. Osaamista ja resursseja suunnataan matkailuyritysten kansainvälistymiseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämisen aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen.

MATKAILUOHJELMAN TAVOITTEET JA LINJAUKSET Matkailun kehittämisestä yrityslähtöi­sempää: kehittämis- ja investointituet ohjataan matkailualan yrityksiin tai yritys­ten tärkeimmiksi katsomiin kohteisiin. l Kansainvälinen matkailu kasvaa valituilta markkina-alueilta (Venäjä, saksankielinen Eurooppa ja Hollanti). l Tuotekehitys vastaa kansainvälisen matkailun uusiin kysyntätrendeihin. l Sähköisen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen paranee. l Matkailun yhteismarkkinointi selkeytyy ja resurssit ohjautuvat entistä tehokkaammin valituille markkinoille. l Sähköisten jakelukanavien käyttö lisääntyy ja tehostuu maakunnan matkailussa. l Kasvavien matkailun pk-yritysten määrä lisääntyy. l Verkostomainen yhteistyö lisääntyy ja tehostuu. l Matkailu-, palvelu- ja kaupan alan yritysten yhteistyö tehostuu erityisesti venäläisten ostomatkailun näkökulmasta. l Kansainväliset matkailun tuotanto- ja jakelukanavat lisääntyvät ja tehostuvat. l Vientiin rinnastettava matkailutulo kasvaa maakunnassa. l Ohjelma aktivoi ja ohjaa muita maakunnallisia ja yrityskohtaisia hankkeita. l

Maakunnallisen matkailuohjelman määrälliset tavoitteet l Matkailun rekisteröity kapasiteetti kasvaa keskimäärin 3 % vuodessa. l Majoitustoiminnan käyttöaste kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa. l Matkailutoimialan liikevaihto kasvaa keskimäärin 5 % vuodessa. l Matkailun työpaikat kasvavat keskimäärin 3 % vuodessa.


KETIn henkilöstön yhteystiedot RISTO HILTUNEN Toimitusjohtaja 050 303 1313

KATARIINA ESKELINEN Projektipäällikkö Tekstiiliteollisuus (31.3.2015 saakka) 040 140 7505

SIRKKU PENNANEN Toimistosihteeri 050 502 0367

MIKA HYTTINEN Hankepäällikkö Karjalainen kauppamies kansainvälistyy 050 367 7530

MARI ESKELINEN-MÄKI Yritysneuvoja (1.4.2015 -) 050 367 7401

PÄIVI KIPINOINEN Projektipäällikkö Osaava Keski-Karjala 040 770 4938

SINI HUKKA Yritysneuvoja 040 129 2441

TANJA LAMMINSALO Projektiasiantuntija Osaava Keski-Karjala 040 511 7447

BIRGITTA VÄISÄNEN Projektipäällikkö 9-tien yritystoiminnan kehittäminen (31.3.2015 saakka) 040 120 6787

MYYTÄVIÄ YRITYKSIÄ Tutustu Keski-Karjalan myytäviin yrityksiin maakunnallisessa Yrityspörssissä: www.josek.fi/yritysporssi

YRITYSTILOJA Vapaat yritys- ja liiketilat Keski-Karjalassa:

SUVI SPOOF Seutumarkkinoija 040 752 5825

MARITA VALKONEN Yritysasiantuntija Teolliset symbioosit/ Vihreän kasvun keskus 040 671 7445

www.keti.fi/yritystilat

Консультируем по вопросам предпринимательства также на русском языке. Консультант по вопросам предпринимательства Сини Хукка +358 40 129 2441

Kitee www.kitee.fi

Rääkkylä www.raakkyla.fi

Tohmajärvi www.tohmajarvi.fi

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI, Kiteentie 13 A, 82500 Kitee, puh. 050 502 0367, etunimi.sukunimi@keti.fi www.keti.fi -

KETI myös Facebookissa -

Keski-Karjala myötäisessä: keski-karjala.blogspot.fi

Keti uutiset 1 2015  
Keti uutiset 1 2015  
Advertisement