Page 1

‫ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ‪..‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ | ﺻﻮﺗﯽ و ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪).‬ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن و آدرس زﯾﺮ‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ(‬

‫‪www.Ketabline.com‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‪:‬‬ ‫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‪/‬ﻧﺎﺷﺮ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ‬‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﮑﺎل ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ زﯾﺮ‬‫ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 12‬ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪Info@Ketabline.com‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ‪:‬‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫‪mobilebook.ketabline.com‬‬

‫|‬ ‫|‬

‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ‬ ‫‪audiobook.ketabline.com‬‬

‫|‬

‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬

‫|‬

‫‪ebook.Ketabline.com‬‬


Ebook.ketabline.com

lin

e.

co

m

Ketabline.com

w

w w

.K

et

ab

‫رایج تریه کاتُشٌای شثاوً َ تعثیر آوٍا‬


‫‪Ketabline.com‬‬

‫‪Ebook.ketabline.com‬‬

‫ُط کؽی ذْاة ّ ضّیب هیثیٌس ّ گبُی ُن ایٌِب ـجیَ کبثْغ ُؽتٌس چَ پػ اظ ذْاة ثَ یبز‬ ‫ثیبّضین ّ چَ ثَ یبز ًیبّضین‪ .‬هحممیي زضیبفتَ اًس کَ اکثط کبثْؼِب ّ ذْاثِبیی کَ افطاز هیثیٌٌس‬ ‫ـجیَ ُن ثْزٍ ّ تؼبثیط هفتطک زاضًس‪ .‬زض ایٌدب ضایدتطیي ذْاثِب ّ کبثْؼِبی ثیي هطزم ضا کَ اظ‬ ‫ؼْی هْؼؽَ خِبًی تحمیمبت ذْاة هٌتفط ـسٍ‪ ،‬هطّض هیکٌین‬

‫خراتی اتُمثیل َ ٌر وُع َسیلً وقلیً‬

‫‪lin‬‬

‫‪e.‬‬

‫‪co‬‬

‫‪m‬‬

‫زض ایي ًْع اظ ذْاة زیسى‪ ،‬ـوب زض کٌبض ّ یب زض زاذل یک ًْع اتْهجیل یب ُط ًْع ّؼیلَ ًملیَ زیگطی‬ ‫کَ اظ کٌتطل ذبضج ـسٍ ّ یب ُط ًْع هفکل زیگطی ثطایؿ پیؿ آهسٍ (زض حیي حطکت) ُؽتیس‪ .‬ثطای هثبل‬ ‫ـبیس تطهعُب ثطیسٍ ثبـٌس‪ ،‬کٌتطل فطهبى اظ زؼتتبى ذبضج ـسٍ ثبـس ّ یب ایٌکَ ضّزضضّی یک صرطٍ ثْزٍ‬ ‫یب حتی ثب آى تصبزف کطزٍ ایس‪ .‬ـوب هیتْاًیس ضاًٌسٍ ّ یب ؼطًفیي یب زض کٌبض اتْهجیل ثبـیس‪ .‬ایي ًْع‬ ‫ذْاة فمظ ثطای افطازی کَ ضاًٌسٍ ُؽتٌس یب ضاًٌسگی یبز زاضًس اتفبق ًویافتس ثلکَ ثطای ُوَ هوکي اؼت‬ ‫اتفبق ثیفتس‬

‫دستگاي ٌای معیُب‬

‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬

‫‪.K‬‬

‫‪et‬‬

‫‪ab‬‬

‫تؼجیط ‪ :‬ایي ًْع ذْاة هؼوْال ًفبى زٌُسٍ یک ًْع احؽبغ ضؼف ّ ًبتْاًی زض ثطاثط هؽبلَ ای زض‬ ‫ظًسگی ثْزٍ ّ یب ایٌکَ ـوب ثَ ظّزی تصبزف ذْاُیس کطز‬

‫‪w‬‬

‫زض کبثْغ زؼتگبُِبی هؼیْة‪ ،‬ـوب تالؾ ثط ایي زاضیس کَ ثب زؼتگبُی کَ ذطاة یب هؼیْة اؼت کبض‬ ‫کطزٍ ّ کٌتطل آًطا ثسؼت ثگیطیس ّ گبُی ـبیس ایي زؼتگبٍ یب ّؼیلَ کبض کٌس ّلی ًتیدَ هْضز اًتظبض ـوب‬ ‫ضا ًسُس‪ .‬ثیفتط حبلتِبی ایي ًْع ذْاة‪ ،‬کبض ثب تلفي اؼت کَ ـبهل ـوبضٍ گیطی اـتجبٍ‪ ،‬لغغ ـسى اضتجبط‬ ‫تلفٌی‪ً ،‬بتْاًی زض ـوبضٍ گیطی ّ ُوچٌیي هفکالت هتؼسز زض ظهیٌَ کبض ثب ایٌتطًت ّ ُطچیعی ًظیط‬ ‫ایٌتطًت اؼت‪ُ .‬وچٌیي هوکي اؼت ـوب ثب یک زؼتگبٍ زاغْى ّ ثِن ضیرتَ ضّثطّ ـْیس‬ ‫تؼجیط ‪ :‬ـوب احؽبغ زّضی اظ حمیمت ّ ّالؼیت ضا زاـتَ ّ یب ایٌکَ یک لؽوت اظ ثسى یب فکط ـوب آًغْض‬ ‫کَ ثبیس کبض ًویکٌس ُوچٌیي زض هْالؼی کَ زض هْضز اضتجبط ثطلطاض کطزى ثب زیگطاى زچبض هفکل ـْین‪،‬‬ ‫هوکي اؼت زچبض ایٌگًَْ ذْاة ـْین‬


‫‪Ketabline.com‬‬

‫‪Ebook.ketabline.com‬‬

‫گم شدن َ در تىد افتادن َ یا زوداوی شدن‬ ‫گن ـسى زض ذْاة ًوبیبًگط تضبز زض تصوین گیطی زض هْضز پبؼد ثَ یکی اظ فطایٌسُبی ظًسگی ضّظهطٍ‬ ‫اؼت‪ .‬زض ایي ًْع کبثْغ ـوب زض تالؾ ثطای پیسا کطزى ضاُی زض یک هٌغمَ ّؼیغ‪ ،‬ثبؽ ّ ثیبثبى‪،‬‬ ‫ذیبثبًِبی ـِط‪ ،‬ؼبذتوبًِبی ثعضگ ّ ُط چیع زیگطی ـجیَ ثَ ایٌِبؼت حبلت زیگط ایي ذْاة ُن گطفتبض‬ ‫ّ گیط افتبزى زض ظًساى‪ ،‬تبض ػٌکجْت‪ ،‬اؼیط ـسى زض لجط ّ کال ػسم تْاًبیی زض حطکت ّ آظاز ـسى اؼت‬

‫‪co‬‬

‫‪m‬‬

‫تؼجیط ‪ :‬ایي ًْع کبثْغ ًفبًگط ػسم تْاًبیی زض تصوین گیطی ّ اًتربة ضاٍ زضؼت ّ ثیي زّضاُی هبًسى‬ ‫اؼت‬

‫‪lin‬‬

‫‪e.‬‬

‫تً دوثال َسیلً وقلیً عمُمیدَیدن‬

‫‪.K‬‬

‫‪et‬‬

‫‪ab‬‬

‫زض ایي ًْع ضّیب ـوب زض تمال ثطای ضؼیسى یب ؼْاض ـسى ثَ اتْثْغ‪ ،‬لغبض‪ُْ ،‬اپیوب ّ … هیثبـیس اهب ثَ‬ ‫آى ًطؼیسٍ یب زض یک لحظَ ًبپسیس هیفْز‪ .‬خسای اظ احؽبغ تطغ زض ایي ًْع ذْاة ـوب احؽبغ ًب اهیسی‬ ‫ّ ـکؽت ذْضزگی هیکٌیس ُوچٌیي ًْع زیگط ایي ذْاة ایي اؼت کَ ـوب ثطای ـطکت زض یک ثطًبهَ‬ ‫هِن هثال هؽبثمَ ّضظـی زیط ضؼیسٍ ّ آًطا اظ زؼت زازٍ ایس کَ الجتَ ًْع اّل ضایح تط اؼت‬

‫رد شدن در امتحان‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬

‫تؼجیط ‪ :‬اظ زؼت زازى ـبًػ یب هْلؼیتی ذْة زض ظًسگی‪ ،‬هثال ـغل ذْة یب ذبًَ هٌبؼت ّ ُوچٌیي تمال‬ ‫ّ تالؾ ثطای گطفتي تصوین هٌبؼت ثطای ایدبز هْلؼیتی هٌبؼت زض ظًسگی اظ تؼجیطُبی ایي ًْع ذْاة‬ ‫اؼت‬

‫ایي ذْاة هؼوْال ثطای کؽبًی کَ هستی اظ هسضؼَ اذطاج ـسٍ ّ یب تطک تحصیل ًوْزٍ اًس اتفبق هیافتس‪.‬‬ ‫زض ایي ًْع ذْاة ـوب ثَ حبالت ّ ـطایظ هرتلف اظ ـطکت زض یک اهتحبى هٌغ ـسٍ ّ یب ـبًػ لجْل‬ ‫ـسى زض آًطا اظ زؼت هیزُیس‪ .‬هثال زیط ثَ خلؽَ هیضؼیس‪ ،‬تْاًبیی پبؼد ثَ ؼْاالت ضا ًساضیس‪ ،‬هساز ّ للن‬ ‫ثَ ُوطاٍ ًساضیس ّ‪...‬‬ ‫تؼجیط ‪ :‬ایي ًْع ضّیب ًفبًگط آى اؼت کَ ـوب احؽبغ لطاض گطفتي زض حیغَ آظهبیؿ زض ظًسگی ّالؼی‬ ‫ذْز ضا زاضیس‪ّ .‬لی آهبزگی هْفمیت زض ایي آظهبیؿ ضا ًساـتَ ّ یب زض حبل اًدبم ػولی اـتجبٍ ُؽتیس‬


‫‪Ketabline.com‬‬

‫‪Ebook.ketabline.com‬‬

‫مرگ َ مریضی‬ ‫زض ایي ًْع کبثْغ ـوب ذْزتبى یب یکی اظ افطازی کَ ذیلی زّؼتؿ زاضیس ضا زض حبلت هطیضی‪ ،‬خطاحت‬ ‫ّ یب هطگ هیثیٌیس‪ .‬ایي ًْع ضّیب هؼوْال ثب ذْاثی آضام ُوطاٍ اؼت کَ ثیفتط ثَ ذبعط هطیضی ّ ػسم‬ ‫ؼالهتی خؽویثْخْز هیآیس‪ .‬زض حبلتی کَ زض ظًسگی ّالؼی هطیض ُؽتیس اگط اظ لحبػ ضّحی ًیع‬ ‫هطیض ثْزٍ ّ یب تطغ اظ هطیضی زاـتَ ثبـیس ًیط هوکي اؼت اظ ایي ًْع ضّیب ثجیٌیس‪ُ .‬وچٌیي زض ایي‬ ‫ًْع ذْاة هوکي اؼت کؽی ضا زضحبل ّصیت کطزى ثجیٌیس‬ ‫تؼجیط‪:‬‬

‫‪m‬‬

‫تعقیة َ گریس‬

‫‪ab‬‬

‫‪lin‬‬

‫‪e.‬‬

‫‪co‬‬

‫الف )هطگ ‪ :‬زضاظ ـسى ػوط‪ ،‬لغغ ضاثغَ ثب فطز زیسٍ ـسٍ یب اظ زؼت زازى ّی‬ ‫ة ) هطیضی ‪ :‬احتوبل ّخْز ذغط ثطای فطز زیسٍ ـسٍ‪ ،‬آضظّی لغغ ضاثغَ ثب ّی‬

‫‪.K‬‬

‫‪et‬‬

‫ذْاة زیسى ایٌکَ ػسٍ ای یب ـرصی ثَ زًجبل ـوبؼت هیتْاًس تدطثَ ای ثؽیبض ذْفٌبک ثبـس‪ .‬فطز تؼمیت‬ ‫کٌٌسٍ هؼوْال یب هْخْزی ّحفتٌبک اؼت ّ یب اًؽبًی تطؼٌبک ّ ُوچٌیي حیْاًبت هرتلف‪ .‬خبلت ایٌدبؼت‬ ‫کَ ایي ًْع کبثْغ ثیفتطیي آهبض ضا زض ثیي کبثْؼِبی زیگط زاضا هیثبـس‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬

‫تؼجیط ‪ :‬هؼٌی ایي ًْع کبثْغ ایي اؼت کَ ـوب زض ظًسگی ّالؼی اظ هْضْػی تطؼیسٍ ّ یب احؽبغ‬ ‫ُوچٌیي ایي ًْع ذْاة ثَ ّاؼغَ یک هْضْع هِیت ّ تبثیط گصاض (هٌفی) کَ لجال زض ‪ّ.‬حفت هیکٌیس‬ ‫ظًسگی ثطایتبى پیؿ آهسٍ زیسٍ هیـْز‬ ‫ضاٍ زضهبى ‪ :‬ایٌکَ اظ ذْزتبى ثپطؼیس چَ کؽی یب چَ چیعی زض ظًسگی ثطای هي تطؼٌبک ثْزٍ ّ هبًٌس‬ ‫یک غْل ثی ـبخ ّ زم ًوبیبًگط هیـْز؟ هثال ثؼضی افطاز پبغ کطزى چکِبیفبى هبًٌس غْلی ثی ـبخ ّ‬ ‫زم ایدبز ّحفت ثطایفبى هیکٌس یب ثؼضی زیگط لغغ ـسى اضتجبط ایٌتطًت ثَ ّاؼغَ لغغ ـسى کبثل تَ‬ ‫زضیب‬


‫‪Ketabline.com‬‬

‫‪Ebook.ketabline.com‬‬

‫دودان‬ ‫زًساى زض ذْاة زیسى اظ ذْاثِبی ثؽیبض ضایح اؼت کَ ثؼضی اّلبت هیثیٌیس کَ زُبى ذْز ضا ثبظ کطزٍ ّ‬ ‫زًساًِبیتبى یکی یکی ـطّع ثَ افتبزى هیکٌس‪( .‬الجتَ ایي هیتْاًس ثَ زلیل هفکالت زًساى ثْزٍ ّ یب‬ ‫ُطچیعی کَ ثَ زُبى ّ زًساى هطثْط هیثبـس‪ُ ).‬وچٌیي هیثیٌیس کَ یکی اظ زًساًِب زچبض هفکل ـسٍ ّ لك‬ ‫اؼت کَ کالً ایي ًْع ذْاة پطیفبى ثْزٍ ّ ًیع ذْز پطیفبى کٌٌسٍ اؼت ّلی ثبظ ُن هؼٌی ّ تؼجیط زاضز‬

‫عریان تُدن‬

‫‪lin‬‬

‫‪e.‬‬

‫‪co‬‬

‫‪m‬‬

‫تؼجیط ‪ :‬ضایدتطیي تؼجیط هوکي ایي اؼت کَ اظ ایٌکَ فطزی هٌعّی ّ غیط لبثل ًفْش زض هطزم ثبـیس‬ ‫هیتطؼیس‪ .‬تؼجیطی زیگط ایي اؼت کَ احؽبغ ـطم ّ ذدبلت ّ ػسم تْاًبیی زض ایدبز تؼبهالت اختوبػی ثط‬ ‫ـوب غلجَ کطزٍ اؼت‬

‫‪.K‬‬

‫‪et‬‬

‫‪ab‬‬

‫هثال زض ایي ًْع ذْاة ـوب هیثیٌیس کَ ػطیبى یب ًیوَ ػطیبى ُؽتیس ّ یب ایٌکَ لجبغ ًب هٌبؼجی ثَ تي زاضیس‬ ‫زض هحل کبض پیژاهَ پْـیسٍای ثیفتط ـوب ثبػث خلت ًظط فطز یب افطاز زیگط هیـْیس‪ .‬ایي ًْع ذْاة‬ ‫هؼوْال ًتیدَ ذدبلت ّ ـطم ّ حیبؼت ّلی هؼٌی آظازی ػول زض هْضز هؽبئل هرتلف ضا ًیع هیزُس‬

‫سقُط کردن َ افتادن‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬

‫تؼجیط ‪ :‬ایي ضّیب ًتیدۀ احؽبغ ثی پٌبُی‪ ،‬آؼیت پصیطی ّ تطغ اظ ایٌکَ زیگطاى اظ آًچَ کَ ًجبیس زض‬ ‫ؼطچفوَ هیگیطز‪ً .‬کتَ لبثل تْخَ هْضز ـوب ثساًٌس ّلی هغلغ ُؽتٌس هبًٌس هؽبئل ثؽیبض ـرصی ّ اؼطاض‬ ‫ایي اؼت کَ ایي ذْاة ثیفتط تْؼظ افطازی کَ زضگیط هؽبئل ػطّؼی ّ اظزّاج ُؽتٌس زیسٍ هیـْز‬

‫احتوبالً ُوَ هب تدطثَ ؼمْط ّ افتبزى زض ذْاة ضا زاـتَ این ّ زض ثیفتط هْالغ پػ اظ ؼمْط ّ افتبزى (اظ‬ ‫ثلٌسی) هطزٍ این‪ُ .‬وچٌیي ـبیس زض ُْا هؼلك ـسٍ ّ ثؽیبض ّحفت کطزٍ ثبـین ّ یب ایٌکَ زض آة غطق ـسٍ‬ ‫ثبـین‬ ‫تؼجیط ‪ :‬ایي ضّیب هؼوْال زض هْالؼی زیسٍ هیـْز کَ هب احؽبغ ذغط ّ ًباهٌی زض ظًسگی کطزٍ ّ یب تطغ‬ ‫اظ ػسم ّخْز پفتیجبًی زیگطاى ّخْز هب ضا فطا گطفتَ‪ .‬ـبیس ُن ثط ضّی هْضْػی ثؽیبض توطکع کطزٍ ّ‬ ‫پػ اظ فکط ثؽیبض ذْز ضا زض ثطاثط آى هْضْع تؽلین کطزٍ ّ هٌصطف اظ اًدبم آى ـسٍ این‬


‫‪Ketabline.com‬‬

‫‪Ebook.ketabline.com‬‬

‫ضاٍ زضهبى ‪ :‬اگط ایي ًْع ذْاة هب ضا اشیت کطزٍ ّ ثیفتط اّلبت ثب آى ـت ضا ثَ ضّظ هیضؼبًین ثِتط‬ ‫اؼت هْلؼیت کًٌْی ذْز ضا اضظیبثی کطزٍ ّ هؽئلَ ای ضا کَ ایٌمسض فکط هب ضا هفغْل کطزٍ ضا ثبظ کطزٍ‬ ‫ّ ظّایبی هرتلف آًطا یک ثَ یک حل ًوبیین‬ ‫مىثع ‪ :‬سایت پُرعلی ‪.‬وت‬

‫‪m‬‬ ‫‪co‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬

‫‪.K‬‬

‫‪et‬‬

‫‪ab‬‬

‫‪lin‬‬

‫‪e.‬‬

‫‪http://www.Makhtoomi.orq.ir‬‬

kabus-shabane-va-tabir[Ketabline.com]  

kabus-shabane-va-tabir[Ketabline.com]