Page 1

‫ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ‪..‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ | ﺻﻮﺗﯽ و ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪).‬ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن و آدرس زﯾﺮ‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ(‬

‫‪www.Ketabline.com‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‪:‬‬ ‫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬‫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‪/‬ﻧﺎﺷﺮ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ‬‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﮑﺎل ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ زﯾﺮ‬‫ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 12‬ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪Info@Ketabline.com‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ھﺎی ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ‪:‬‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬ ‫‪mobilebook.ketabline.com‬‬

‫|‬ ‫|‬

‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮﺗﯽ‬ ‫‪audiobook.ketabline.com‬‬

‫|‬

‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬

‫|‬

‫‪ebook.Ketabline.com‬‬


‫‪Ketabline.com‬‬

‫‪Ebook.ketabline.com‬‬

‫ﻧﺎم ﮐﺘﺎب‪ :‬آﻣﻮزش ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰه ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺘﻮا‪ :‬اﺗﻮﺑﺎن دات ﮐﺎم‬ ‫ﮔﺮدآوری و اﻧﺘﺸﺎر‪ :‬ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی ﮐﺘﺎﺑﻼﯾﻦ دات ﮐﺎم‬

‫‪m‬‬ ‫‪co‬‬ ‫‪e.‬‬

‫‪lin‬‬

‫ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰه ﻋﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل‪،‬ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺳﺒﺰه‪ ،‬ﺑﺴﺎط ھﻔﺖ‬ ‫ﺳﯿﻦ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﺪارد…‬

‫‪et‬‬

‫‪ab‬‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺒﺰه‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ از ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻟﺬت ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰه ﻧﻮروز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ‬ ‫زﺣﻤﺖ ﻣﯽارزد‪.‬‬

‫روش ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰه ﻋﯿﺪ‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺑﺮای ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم‪:‬‬

‫‪.K‬‬

‫ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰه از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺬر‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﻋﺪس‪ ،‬ﻗﺮه ﻣﺎش‪ ،‬ﺷﺎھﯽ و ﺗﺮهﺗﯿﺰک ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫•‪ ١٢‬روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﮔﻨﺪم درون ﮐﺎﺳﻪای رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ‪ ٢‬ﺗﺎ ‪ ٣‬ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ روی آن آب‬ ‫ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ و ﺗﺎ ‪ ٢‬روز ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و طﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ‪ ٢‬ﺑﺎر آب آن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫•وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺪم ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬آب ﮐﺎﺳﻪ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﮔﻨﺪمھﺎ را درون ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل‬ ‫ﻧﺨﯽ ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ‪.‬‬ ‫•ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﻤﺎل ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮطﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫•وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺪمھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺸﻪ زدن ﮐﺮدﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ آراﻣﯽ از درون دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫•در ﺗﻪ ظﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﻻﯾﻪ ای از ﭘﻨﺒﻪ را ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ﮔﻨﺪم رﯾﺸﻪ زده را درون آن رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﺨﺶ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫•روی ﮔﻨﺪمھﺎ را ﭘﺎرﭼﻪای ﻧﺨﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ھﺮ روز روی آنھﺎ ﮐﻤﯽ آب اﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫•وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻘﺮه ای رﻧﮓ ﺷﺪ ﭘﺎرﭼﻪ را از روی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ وظﺮف را در زﯾﺮ ﻧﻮر و ﺟﺎی ﺧﻨﮏ ﻗﺮار داده‪،‬‬ ‫ھﺮ روز ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ آب در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺮطﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ روی آنھﺎ اﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬


‫‪Ketabline.com‬‬

‫‪Ebook.ketabline.com‬‬

‫ﺑﺮای ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن ﮐﻮزه‪:‬‬ ‫•روی ﯾﮏ ﮐﻮزه ﯾﺎ ﺳﻔﺎل ﯾﮏ ﻋﺪد ﺟﻮراب زﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ‪.‬‬ ‫•ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﺷﺎھﯽ ﻟﻌﺎب ﺑﯿﺎﻧﺪازد دو دﻗﯿﻘﻪ آن را درون آب ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ‪،‬ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ دم‬ ‫ﻗﺎﺷﻖ ﺗﺨﻢ ﺷﺎھﯽ را از ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ روی ﺟﻮراﺑﺒﮑﺸﯿﺪ و آن را درون ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﻗﺮار داده و داﺧﻞ‬ ‫آن آب ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ و روزی ﺳﮫﺒﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﺟﻮراب ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮطﻮب ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫•ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﺗﺨﻢﺷﺎھﯽھﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و رﯾﺸﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و طﯽ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫• ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ درون ﮐﻮزه ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ آب ﺑﺎﺷﺪ و ظﺮف زﯾﺮ آن ھﻢ ھﺮ روز ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن ﻗﺮه ﻣﺎش‪:‬‬ ‫•دو ﻟﯿﻮان ﻗﺮه ﻣﺎش را درون ﮐﺎﺳﻪای رﯾﺨﺘﻪ و ﺗﺎ ‪ ٢‬ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ آب روی آن‪ ،‬آب ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ‪.‬‬ ‫•ﭘﺲ از ‪ ۴‬روز ﻣﺎشھﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ آنھﺎ را درون دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺨﯽ ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ‪.‬‬

‫‪co‬‬

‫‪m‬‬

‫•ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﮐﻪ ﻣﺎشھﺎ ﺟﻮاﻧﻪ زدﻧﺪ آنھﺎ را درون ظﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮی ﮐﮫﺎز ﻗﺒﻞ ﺗﻪ آن ﻻﯾﻪای از ﭘﻨﺒﻪ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ‪ ،‬ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ و روی آنھﺎ را ﺑﺎدﺳﺘﻤﺎل ﺧﯿﺲ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫•ﭘﺲ از ﺳﻪ روز دﺳﺘﻤﺎل را از روی ﻗﺮه ﻣﺎشھﺎ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ و در ﺣﺪی ﮐﮫﻔﻘﻂ ﻣﺮطﻮب ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ روی‬ ‫آنھﺎ‪ ،‬آب اﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنھﺎ را در آﻓﺘﺎب ﻗﺮارﻣﯽدھﯿﻢ‪.‬‬

‫‪e.‬‬

‫‪ab‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ‬

‫‪lin‬‬

‫•طﯽ ‪ ٢‬ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺳﺒﺰه آﻣﺎده ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ھﻔﺖﺳﯿﻦ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪-‬اﺳﺘﻔﺎده از ظﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ظﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ‪.‬‬

‫‪et‬‬

‫ھﺮ ﻗﺪر ﻗﻄﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺒﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫‪.K‬‬

‫‪-‬آﺑﯽ ﮐﻪ در طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺸﺖ ﺳﺒﺰه ﻋﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آب وﻟﺮم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺒﻊ‪:‬‬ ‫‪www.otuban.com‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ھﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ‬‫از ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮطﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

sabze-eyd[Ketabline.com]  

sabze-eyd[Ketabline.com]

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you