Page 1


KĘSTUTIS FEDIRKA NEATRASTA LIETUVA UNDISCOVERED LITHUANIA l НЕОТКРЫТАЯ ЛИТВА

2015


© Kęstutis Fedirka (Fotógrafo / Photographer / Фотограф) © UAB „BALTO print“ (Imprimido y encuadernado / Printed and bound / Печать и переплёт) © Gintarė Palubinskaitė (Diseño del album / Album layout design / Макетирование альбома и дизайн)


Arvydas Sabonis

Lietuvos krepšininkas, olimpinis ir pasaulio čempionas

Gerbiamieji skaitytojai, laikantys šią knygą savo rankose,

Tai ne tik knyga – tai didelė kelionė virš Lietuvos, kuri nustebins ne vieną. Baltijos pajūris, miestelių bažnyčios, alsuojančios savo praeitimi, Kuršių nerijos kopos, gamtos peizažų spalvos, nemiegantys miestai, ežerų mėlynė – visa tai užburia savo grožiu, tarsi kviečia į didelę kelionę virš Lietuvos – šalies, kuri man reiškia viską. Iš paukščio skrydžio Lietuva kiek kitokia – neatrasta. Vaikščiodami įprastais takais, mes šio grožio dažnai nepastebime. Ši knyga lyg perlas, sublizgėjęs saulės šviesoje ir pranešantis mums žinią, kad reikia branginti šalį ir tausoti, įkvepiant Lietuvos tautą naujiems žygiams ir darbams. Džiaukimės, mylėkime ir dalinkimės jos nuostabiu grožiu, parodykime visam pasauliui, kokia nuostabi yra LIETUVA!


Arvydas Sabonis

Lithuanian basketball player, Olympic and world champion Dear readers,

As you hold this book in your hands, remember this is not only a book, it is a journey across Lithuania, a country that will surprise many of you. The Baltic Sea coastline, town churches evoking our past, the dunes of the Curonian Spit, natural landscapes exploding with colours, lively cities, clear blue lakes – an enchanting beauty that merits a trip across Lithuania, a country which means everything to me. Lithuania from a bird’s eye view is slightly different – undiscovered. Walking along our beaten paths, we often do not notice this beauty. This book is like a pearl, shining in the sunlight and sending us the message that we should cherish and preserve our country. It’s a homeland that should inspire Lithuanians to take on new challenges and achieve. Let us rejoice, let us love and share in the country’s stunning beauty, let us show the world what a wonderful place LITHUANIA is!


Arvydas Sabonis

Литовский баскетболист, олимпийский чемпион и чемпион мира Уважаемые читатели, держащие в руках эту книгу,

Это не только книга – это большое путешествие над Литвой, которое поразит каждого. Балтийское взморье, старинные сельские храмы, дюны Куршской косы, краски природных пейзажей, бессонные города, синева озер – все это завораживает своей красотой, и словно приглашает в большое путешествие над Литвой – страной, которая для меня означает все. С высоты птичьего полета Литва немного иная: еще не открытая нами. Шагая привычными тропами, мы часто не замечаем этой красоты. И эта книга, словно блестящая на солнце жемчужина, доносит до нас послание о том, как нужно дорожить своей страной, беречь ее, побуждая всех нас к новым достижениям и труду. Давайте любить свою страну, восхищаться и делиться ее потрясающей красотой, рассказывать всему миру о том, какая чудесная наша ЛИТВА!


Lietuva, Tėvyne mūsų Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!

Lietuvos himnas yra „Tautiška giesmė“. Žodžiai ir muzika Vinco Kudirkos (1858–1899) Lithuanian national anthem is called Tautiška giesmė. Words and music by Vincas Kudirka (1858-1899) Гимн Литвы – «Национальная песнь». Стихи и музыка Винцаса Кудирки (1858–1899)


Lietuvos Respublikos herbas yra Vytis. Šarvuotas raitelis su kalaviju ir skydu – Vytis – yra vienas seniausių herbų Europoje. Tai vienas iš nedaugelio valstybinių herbų, kurie kilę iš portretinių valdovų antspaudų, o ne iš dinastinių herbų The Vytis is the Lithuanian coat of arms. It features an armoured knight with a sword and a shield, also called “Vytis”. This is one of the oldest coats of arms in Europe and one of the few inspired by the rulers’ portrait seals rather than the coats of arms of dynasties

Герб Литовской Республики – Витис (Погоня). Витис – всадник в доспехах с мечом и щитом – один из самых старых европейских гербов. Это один из немногих государственных гербов, возникших из портретных печатей владык, а не из династических гербов


Kernavė – pirmoji Lietuvos sotinė. Miestelis garsus Kernavės piliakalniais, kuriems XIX a. sugalvoti vardai – Pilies kalnas, Aukuro kalnas, Mindaugo kalnas (arba Mindaugo sosto piliakalnis), Lizdeikos kalnas ir Kriveikiškio piliakalnis

Kernavė – the first capital city of Lithuania. The town is famous for its mounds which were given the following names in the 19th century: Pilies Hill, Aukuro Hill, Mindaugas Hill (or Mindaugas Throne Mound), Lizdeika Hill and Kriveikiškis Mound

Кярнаве – первая столица Литвы. Городок известен своими городищами, для которых в XIX в. придуманы названия – Замковая гора, Жертвенная гора, гора Миндаугаса (или трон Миндаугаса), гора Лиздейки и городище Кривейкишкис


Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia

Nida’s Blessed Virgin Mary Help of Christians Church Костел Св. Девы Марии Помощницы христиан в Ниде


Palangos miesto centrinė aikštė. Joje stovi fontanas su Jūratės ir Kąstyčio skulptūromis

Palanga city central square which features a fountain with sculptures of Jūratė and Kastytis Центральная городская площадь в Паланге. Здесь стоит фонтан со скульптурами Юрате и Каститиса


Gedimino (Aukštutinė) pilis. Kalno aukštis nuo papėdės yra 47-48 m. Kalno šlaitai – statūs (35’-40’), todėl ši pilis būdavo sunkiai įveikiama priešams

Gediminas’ Tower of the Upper Castle. It’s situated at an altitude of 47-48 m from the foot of the hill. Since the mountain slopes are steep (35-40%), this castle was a formidable obstacle for enemies Замок Гедиминаса. Высота холма от подножья составляет 47-48 м. Благодаря крутым откосам холма (35’-40’), замок был труднодоступен для врагов


Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tiltas – tiltas per Nemuną Kaune. Jo ilgis viršija 256 metrus, o plotis – 16 metrų

Vytautas the Great Bridge, also known as Aleksotas Bridge, in Kaunas. It is more than 256 meters long and 16 meters wide

Мост Витаутаса Великого (Алексотский) – мост через Нямунас в Каунасе. Его длина превышает 256 метров, а ширина – 16 метров


In 1986, a sculpture of an archer called Sauliukas, the Golden Boy or Auksiukas by locals was unveiled during the celebration of the 750th anniversary of the Battle of the Sun in Šiauliai and the inauguration of Sundial Square (Artist Stasys Kuzma created the sculpture)

В 1986 г. в дни празднования 750-ой годовщины битвы при Сауле, на реконструированной площади Солнечных часов в Шауляй был открыт памятник Стрельцу. Жители города называют его Саулюкасом, Золотым мальчиком или Золотцем (автор Стасис Кузма)

1986 m. Šiauliuose švenčiant Saulės mūšio 750-ąsias metines ir įrengus Saulės laikrodžio aikštę, atidengtas Šaulio paminklas, šiauliečių vadinamas Sauliuku, Auksiniu berniuku arba Auksiuku (autorius Stasys Kuzma)


Trakų Salos pilyje XV a. buvo viena Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rezidencijų

In the 15th century, the Trakai Island Castle was one of the residences of Lithuania’s Grand Dukes В XV в. Тракайский островной замок был одной из резиденций правителей Великого княжества Литовского


Klaipėda State Seaport is the northernmost ice-free port on the eastern coast of the Baltic Sea

Клайпедский порт – наиболее удаленный на север незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря

Klaipėdos uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis Baltijos jūros rytų uostas


Istorikų ir archeologų duomenimis, Vilniaus Aukštutinė pilis galėjo būti pastatyta XIII a. pabaigoje. –XIV a. pradžioje

According to historians and archaeologists, Vilnius Upper Castle was likely built at the end of the 13th or beginning of the 14th century Историки и археологи предполагают, что Верхний замок в Вильнюсе был возведен в конце XIII в. – начале XIV в.


Palangos tiltas į Baltijos jūrą - viena populiariausių poilsiautojų ir turistų lankomų vietų Lietuvos pajūrio kurorte

Palanga’s boardwalk along the Baltic Sea is one of the most popular tourist attractions in this Lithuanian seaside resort town

Уходящий в море пирс в Паланге – один из популярнейших центров притяжения отдыхающих и туристов на этом курорте Литовского взморья


Nemuno upė ties Kauno senamiesčiu

Nemunas River near Kaunas Old Town Река Нямунас у Старого города в Каунасе


Žasliai – miestelis Kaišiadorių rajone. 1972 m. Žasliuose ir jų apylinkėse buvo statomas gerai žinomas režisieriaus Balio Bratkausko filmas „Tadas Blinda“

Žąsliai is a town in the district of Kaišiadorys. The famous movie “Tadas Blinda” by director Balys Bratkauskas was filmed in Žąsliai and its surroundings in 1972

Жасляй – городок в Кайшядорском районе. В 1972 г. в Жасляй и его окрестностях проходили съемки известного фильма «Тадас Блинда» режиссера Балиса Браткаускаса


Trakų salos pilis yra vienas populiariausių Lietuvoje turistų lankomų objektų; pilyje vyksta įvairios šventės, veikia archeologinė ir istorinė ekspozicijos, medžioklės muziejus

Trakai Island Castle is one of the most visited tourist sites in Lithuania; the castle hosts various festivals, archaeological and historical displays, and a hunting museum

Тракайский замок – один из самых популярных туристических объектов Литвы; в замке проходят различные праздники, работают археологическая и историческая экспозиции, музей охоты


Senvagė – tarsi vizitinė Panevėžio miesto kortelė. Čia vyksta ir dainų šventės, ir šokių festivaliai, o per pasaulio ultratriatlono čempionatus Senvagė primena Olimpines žaidynes

The old riverbed in Panevėžys is a city landmark. Song and dance festivals take place here. During the world ultra-triathlon festival, the old riverbed resembles an Olympic Games facility Сянваге (Старица) – словно визитная карточка города Панявежиса. Здесь проводятся и праздники песен, и танцевальные фестивали, а во время всемирных чемпионатов по ульратриатлону Сянваге напоминает Олимпийские игры


Pakruojis Manor Bridge, the only classical-style arch bridge in Europe. The bridge over the Kruoja River at Pakruojis was built in 1821. Length 36.3 m, width 5.2 m, height 6 m

Мост в поместье Пакруойис – единственный такой мост в Европе. Мост через реку Круоя построен около Пакруойиса в 1821 году. Длина – 36,3 м, ширина 5,2, высота 6 м

Pakruojo dvaro tiltas – vienintelis toks Europoje. Tiltas per Kruoją ties Pakruoju, pastatytas 1821 metais. Ilgis – 36,3 m, plotis 5,2 m, aukštis 6 m


Pasakojama, kad, traukdamasis iš Rusijos, Napoleonas aplankė Vilnių ir, susižavėjęs Šv. Onos bažnyčia, pasakė, kad jei galėtų, pasiimtų ją su savimi į Paryžių

When Napolean was retreating from Russia, he visited Vilnius and was fascinated with St. Anne’s Church. He supposedly said that he would take the church to Paris with him if he could Говорят, что Наполеон, отступая из России, посетил Вильнюс, и, восхищенный костелом Св. Анны, сказал, что если бы мог, забрал бы его с собою в Париж


Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos varpinės bokštas

The Vilnius Cathedral bell tower Башня колокольни Кафедрального собора-базилики св. Станислава и св. Владислава в Вильнюсе


Ventė Cape is a peninsula in the Curonian Lagoon, very close to the mouth of the Nemunas River. In 1929 on Ventė Cape, Professor Tadas Ivanauskas founded a bird banding station which is still in operation Вентес рагас – полуостров в Куршском заливе, близ устья реки Нямунас. Здесь в 1929 г. профессор Тадас Иванаускас создал станцию кольцевания птиц, работающую и в настоящее время

Ventės ragas – pusiasalis prie Kuršių marių, visai netoli Nemuno upės žiočių. 1929 m. Ventės rage profesorius Tadas Ivanauskas įkūrė paukščių žiedavimo stotį, kuri veikia iki šiol


Biržai Castle is a fortress on the southern shore of Lake Širvėna. The castle hosts the Sėla Biržai Region Museum and a library

Биржайский замок-крепость стоит на южном берегу озера Ширвена. В замке находится Биржайский краеведческий музей «Села» и библиотека

Biržų pilis, Biržų tvirtovė yra Širvėnos ežero pietinėje pakrantėje. Pilyje įrengtas Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir biblioteka


Juodkrantė pasitinka sutemą

Dusk falls on Juodkrantė Юодкранте встречает сумерки


Rotušės aikštė – viena seniausių Vilniaus senamiesčio aikščių. Ties ja baigiasi Didžioji, Stiklių, M. Antokolskio, Vokiečių, Muziejaus gatvės. Trikampė Rotušės aikštė atsirado Turgaus aikštėje, buvusioje jau XV amžiuje

Town Hall Square, one of the oldest squares in the Old Town of Vilnius. It is the meeting point of Didžioji, Stiklių, M. Antokolskio, Vokiečių, and Muziejaus Streets. In the 15th century, the Triangle Town Hall Square was part of what was then called the Market Square Ратушная площадь – одна из самых старых площадей Старого города в Вильнюсе. Здесь встречаются улицы Диджёйи, Стиклю, М. Антокольскё, Вокечю, Музеяус. Треугольная Ратушная площадь возникла на месте Рыночной площади, существовавшей уже в XV веке


Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Palanga’s Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary Костел Вознесения Девы Марии в Паланге


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected

Aukštadvaris Church of Christ Transfiguration is located in the town of Aukštadvaris along the northwest shore of Negasčius Lake (Aukštadvaris Pond)

Костел Преображения Господня стоит в городке Аукштадварис, на северо-западном берегу озера Нягасчюс (Ауштадварского водоема)

Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia stovi Aukštadvario miestelyje, Negasčiaus ežero (Aukštadvario tvenkinio) šiaurės vakarų krante


Bangų mūša ties Palanga. Žiemą šis miestas taip pat mėgstamas poilsiautojų

The surf near Palanga. The town is also a favourite holiday destination during the winter Прибой у Паланги. Отдыхающие и зимой любят этот город

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Senasis Šventosios tiltas į jūrą

Old pier of Šventoji Старый пирс в Швянтойи

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected

Dubingiai Castle Hill Холм Дубингяйского городища

Dubingių piliavietės kalnas


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


w

Copy protected

The first historical record of Alytus dates back to 1377 when it was mentioned in the chronicles of Wigand von Marburg Впервые Алитус упоминается в 1377 г. в хронике Виганда Марбургского

Alytus pirmą kartą paminėtas 1377 m. Vygando Marburgiečio kronikoje


Vaizdas nuo Pučkorių atodangos

View from Pučkoriai Outcrop Вид с геологического обнажения в Пучкоряй

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Kaltinėnuose. Tai modernios sakralinės architektūros statinys su dviem trikampiais bokštais ir laiptais tikinčiųjų link žengiančia 4,5 m. aukščio prisikėlusio Kristaus skulptūra – iš balto marmuro ir bronzos

Church of St. John the Baptist in Kaltinėnai. The modern, sacred architecture building features two high triangular towers and a 4.5-m-high white marble and bronze sculpture titled “The Risen Christ“

Храм Св. Иоанна Крестителя стоит в Кальтиненай. Это сооружение в стиле модернистской сакральной архитектуры с двумя треугольными башнями, и сделанной из белого мрамора и бронзы скульптурой высотой 4,5 м, изображающей воскресшего Христа, ступающего по лестнице в направлении верующих

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia Kernavės miestelyje, Neries dešiniojo kranto viršutinėje terasoje

The Blessed Mary Virgin Church in the settlement of Kernavė on the upper terrace of the Neris River

Костел Прсв. Девы Марии Шкаплерной в городке Кярнаве, на верхней террасе правого берега Нярис

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Automagistralė Vilnius – Klaipėda

Vilnius – Klaipėda highway Автомагистраль Вильнюс – Клайпеда

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO

Žalgirio Arena – tarptautinio lygio uždaras sporto kompleksas Kauno miesto Nemuno saloje

Žalgiris arena is a multi-purpose indoor arena in the New Town borough of Kaunas, Lithuania. The arena is located on an island in the Nemunas River

Арена «Жальгирис» – крытый спортивный комплекс международного уровня, расположенный на острове реки Нямунас в Каунасе


Copy protected


Ąžuolai snaudžiantys rūke ties Pažėrais (Kauno raj.)

Oaks in the mist in Pažėrai (Kaunas district) Дремлющие в тумане дубы около Пажерай (Каунасский р-н)

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Užutrakio dvaras stovi prie Galvės ežero, Užutrakyje (Trakai). Rūmus 1898–1901 m. pastatydino grafo Juozapo Tiškevičiaus jauniausias sūnus Juozapas Tiškevičius

Užutrakis Mansion near Lake Galvė in Užutrakis (Trakai). The palace was built between 1898-1901 by Juozapas Tiškevičius, the youngest son of Juozapas Tiškevičius

Поместье Ужутракис стоит на озере Гальве, в Ужутракисе (Тракай). Дворец построен в 1898–1901 г. Юзефом Тышкевичем – младшим сыном графа Юзефа Тышкевича

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected

Pažaislis Monastery is an ensemble of buildings in Pažaislis on the bank of the Kaunas Reservoir. It is considered one of the best examples of mature baroque architecture in Northern and Eastern Europe Ансамбль монастыря Пажайслис на берегу Каунасского моря считается одним из лучших образцов зрелого барокко в Северной и Восточной Европе

Pažaislio vienuolyno pastatų ansamblis ant Kauno marių kranto, laikomas vienu geriausių brandžiojo baroko pavyzdžių Šiaurės ir Rytų Europoje


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Žalgiris Park in Cinkiškiai (Kaunas district). Development began in 1990 upon commemoration of the 580th anniversary of the Battle of Grunwald. Some 580 red oaks were planted across 10 hectares

Парк Жальгирис – парк, расположенный в Цинкишкяй (Каунасский р-н). Заложен в 1990 году в честь 580-ой годовщины Грюнвальдской битвы. На площади в 10 га посажено 580 красных дубов

Žalgirio parkas – parkas, esantis Cinkiškiuose (Kauno raj.). Pradėtas kurti 1990 metais minint Žalgirio mūšio 580-ąsias metines. 10 ha plote yra pasodinta 580 raudonųjų ąžuolų

Copy protected


Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Tai seniausia išlikusi bažnyčia Žemaitijoje (1617 m.)

Kretinga‘s Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary was built in 1617 and is the oldest church in Samogitia Костел Явления Господня перед Девой Марией. Это самый древний из сохранившихся костелов Жямайтии (1617 г.)

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Kauno marių pakraštys žiemą

Edge of the Kaunas Reservoir in winter Берег Каунасского моря зимой

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Nida yra kurortinė gyvenvietė, kiekvieną vasarą sulaukianti apie 700 tūkst. turistų. Tai piečiausia Lietuvai priklausanti gyvenvietė Kuršių Nerijoje

Nida is a resort town that attracts about 700,000 tourists each summer. It is the southernmost village in the Lithuanian portion of the Curonian Spit settlement

Нида – курортный поселок, куда каждое лето приезжает примерно 700 тыс. туристов. Это самый южный из принадлежащих Литве поселков Куршской косы

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Suvalkijos sostinė Marijampolė. Sovietinės okupacijos metais (1955-1989 m.) miestas buvo pavadintas Kapsuku – Lietuvos komunistų partijos steigėjo Vinco Kapsuko garbei

Marijampolė, the capital of Suvalkija. During the Soviet occupation from 1955 to 1989, the town was officially named Kapsukas after Vincas Kapsukas, the founder of the Lithuanian Communist Party Столица Сувалькии Мариямполе. В годы советской оккупации (1955-1989 г.) город назывался Капсукас – в честь основателя Литовской коммунистической партии Винцаса Капсукаса

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Along Dubrava Reserve’s observation trail, visitors are able to see the 150-year-old forest

Во время путешествия по познавательной тропе резервата Дубравского урочища, посетители могут увидеть 150-летний лес

Keliaudami Dubravos apyrubės rezervato pažintiniu taku, lankytojai gali pamatyti 150 metų senumo mišką

Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected

Lyduvėnai Railway Bridge - the longest (599 m) and highest (42 m) bridge in Lithuania (1951)

Лидувенский железнодорожный мост – самый длинный (599 м) и высокий (42 м) мост Литвы (1951 г.)

Lyduvėnų geležinkelio tiltas – ilgiausias (599 m) ir aukščiausias (42 m) Lietuvos tiltas (1951 m.)


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Dviejų didžiausių Lietuvos upių – Nemuno ir Neries santaka

Confluence of the two largest Lithuanian rivers – the Nemunas and the Neris Слияние двух самых крупных рек Литвы – Нямунаса и Нярис

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Palangos gintaro muziejus – Lietuvos dailės muziejaus padalinys, eksponuojantis gintarą, jo dirbinius ir teikiantis informaciją šiomis temomis

Palanga Amber Museum, part of the Lithuanian Fine Arts Museum, displays amber articles and information about this substance that is native to Lithuania

Музей янтаря в Паланге – отделение Литовского художественного музея. Здесь экспонируется янтарь, янтарные изделия, дается информация на эти темы

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Naujuosius metus sutinka Trakų Salos pilis

Trakai Island Castle celebrates New Year’s Eve Тракайский островной замок встречает Новый год

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO

Norintiems atitrūkti nuo miesto šurmulio galima plaukiant baidarėmis Dubysos upe, kurios ilgis — 123 km

For those looking for a getaway from the urban bustle, take a canoe ride down the 123-km-long Dubysa River

Для тех, кто хочет укрыться от городского шума – плаванье на байдарках по реке Дубиса, длина которой составляет 123 км


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Fog over the Kaunas district Туман над Каунасским районом

Copy protected

Rūkas virš Kauno rajono


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO

Plinkšės – kaimas Mažeikių rajone, šiauriniame Plinkšių ežero krante

Plinkšės is a village in the Mažeikiai district on the northern shore of Plinkšės Lake Плинкшес – село в Мажейкском районе, на северном берегу озера Плинкшю


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected

Ežerėlis’ peat field covers 1650 hectares. The raised bog (74%) spans the middle portion while the moor (26%) extends along the northern, western and eastern parts. The maximum thickness of the peat layer is 6.5 m, the average 3 m

Площадь Эжярельского торфяника составляет 1650 га. Его центральную часть занимает верховое болото (74%), северную, западную и восточную часть – низинное болото (26%). Максимальная толщина торфяного пласта 6,5 м, средняя – 3 м

Ežerėlio durpyno plotas 1650 ha. Jo vidurinę dalį užima aukštapelkė (74%), šiaurinę, vakarinę ir rytinę dalis – žemapelkė (26%). Durpių klodo didžiausias storis 6,5 m, vidutinis – 3 m


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Vilnius (2013) Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Вильнюс (2013 г.)

Pasaulinė kelių eismo įvykių aukų atminimo diena. Vilnius (2013 m.)

Copy protected


Kėdainiai (Kauno raj.) – svarbus pramonės ir susisiekimo centras. XIX a. Kėdainių žydai pradėjo agurkų verslą, todėl iki šiol vasarą čia švenčiamos „Agurkų šventės“

Kėdainiai (Kaunas district) is an important industrial and transportation centre. In the nineteenth century, Kėdainiai Jews began growing and selling cucumbers and every summer the town holds the Cucumber Festival Кедайняй (Каунасский р-н) – важный промышленно-транспортный центр. В XIX в. местные евреи стали заниматься выращиваем огурцов, поэтому до сих пор летом здесь отмечается «Праздник огурцов»

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Kuršių nerijoje ant Parnidžio kopos viršūnės įrengta apžvalgos aikštelė. Tai viena populiariausių lankytinų vietų Nidos apylinkėse. 1995 m. čia pastatytas saulės laikrodis

The observation deck on the top of the Parnidis Dune in the Curonian Spit near Nida is one of the most popular places to visit. The sundial was built in 1995

На вершине Парниджской дюны на Куршской косе оборудована обзорная площадка. Это одно из популярнейших мест притяжения в окрестностях Ниды. В 1995 г. здесь установлены солнечные часы

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Naujoji Akmenė – miestas šiaurės Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, 61 km į šiaurės vakarus nuo Šiaulių ir 46 km į rytus nuo Mažeikių, greta sienos su Latvija

Naujoji Akmenė is a town in northern Lithuania in Šiauliai County. It is located 61 km north-west of Šiauliai and 46 km east of Mažeikiai near the Latvian border

Науйойи Акмяне – город на севере Литвы, в Шяуляйском округе. Он расположен в 61 км к северо-западу от Шяуляй и в 46 км к востоку от Мажейкяй, у границы с Латвией

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Platelių ežeras – didžiausias šio miestelio traukos centras. Jis telkšo Žemaitijos nacionaliniame parke bei priklauso Minijos – Nemuno baseinui. Į ežerą įteka 17 mažų upeliukų, išteka vienas – Babrungo upelis

Plateliai Lake is the primary attraction in this small town. It lies in Samogitian National Park and is part of the Minija – Nemunas basin. Some 17 small streams flow into the lake and one, Babrungas Creek, flows out of it Озеро Платялю – главный центр притяжения этого городка. Озеро находится в Жямайтийском национальном парке и относится к бассейну рек Нямунас и Миния. В озеро втекает 17 речек, вытекает одна – речка Бабрунгас

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Vilnius’ panorama from Gediminas Hill Панорама Вильнюса с горы Гядиминаса

Copy protected

Vilniaus panorama nuo Gedimino kalno


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO

Kauno senamiestyje, ypač vakarinėje dalyje, yra daug gotikos, renesanso ir baroko stiliaus pastatų. Gausu istorijos, architektūros ir kultūros paminklų

Kaunas Old Town, particularly its western part, boasts an abundance of Gothic, Renaissance and Baroque style buildings. This is home to many historical, architectural, and cultural monuments В Старом городе Каунаса, особенно в его западной части, много зданий в готическом, ренессансном и барочном стилях. Здесь множество исторических, архитектурных и культурных памятников


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Telšiai is the capital city of the region of Samogitia in Northwest Lithuania. It is located on the shores of Lake Mastis near the Durbinis Stream in the Žemaičių Upland

Тяльшяй – столица Жямайтии, город в северо-западной Литве, на Жямайтийской возвышенности, у озера Мастис и речки Дурбинис

Telšiai – Žemaitijos sostinė, miestas Šiaurės Vakarų Lietuvoje, Žemaičių aukštumoje, prie Masčio ežero ir Durbinio upelio

Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO

Molėtų astronomijos observatorija nutolusi 63 km į šiaurę nuo Vilniaus, 12 km nuo Molėtų ant Kaldinių kalvos

The Molėtai Astronomy Observatory is 63 km north of Vilnius and 12 km from Molėtai on Kaldiniai Hill

Молетская астрономическая обсерватория находится в 63 км к северу от Вильнюса, на Кальдиняйском холме в 12 км от Молетай


Copy protected


Katedros aikštė Naujųjų metų išvakarėse

Cathedral Square on New Year’s Eve Кафедральная площадь накануне Нового года

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia (dar žinoma kaip Kauno soboras) stovi Kauno naujamiestyje, rytinėje Laisvės alėjos dalyje, specialiai suformuotos aikštės centre

St. Michaloy (Garrison) Church, also known as Kaunas Cathedral, is located in Kaunas’ New Town on the eastern part of Laisvės Avenue in the middle of an unusually shaped square Костел Св. Архангела Михаила (Гарнизонный), известный и как Каунасский собор, стоит посреди площади, специально сформированной в восточной части Лайсвес аллеи каунасского Нового города

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Tauragė is a city in Western Lithuania in the Karšuva lowlands on the Jūra River’s left bank

Таураге – город в западной Литве, в Каршувской низменности, на левом берегу реки Юра

Copy protected

Tauragė – miestas Vakarų Lietuvoje, Karšuvos žemumoje, kairiajame Jūros upės krante


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Early on a winter morning in Vilnius Раннее зимнее утро в Вильнюсе

Copy protected

Ankstyvas žiemos rytas Vilniuje


Vilnius pasitinka 2014 metus

Vilnius celebrates New Year’s Eve Вильнюс встречает 2014 год

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Užutrakis Mansion located on an island in Lake Galvė in Užutrakis (Trakai). In 1993, the area was declared a historical national park

Поместье Ужутракис на озере Гальве (Тракай). Архитектурный и ландшафтный заповедник (с 1993 г.)

Užutrakio dvaras stovi prie Galvės ežero, Užutrakyje (Trakai). Kraštovaizdžio architektūros draustinis (nuo 1993 m.).

Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia Utenoje

The Ascension Church in Utena Костел Вознесения Христова в Утене


Copy protected


Vasarai persiritus į antrą pusę, Kauno marios kasmet nusidažo žaliai. Vanduo žalią atspalvį įgauna dėl padidėjusio melsvadumblių arba žaliųjų dumblių kiekio. Šis natūralus gamtos procesas vadinamas vandens žydėjimu

Every year in the second half of the summer, Kaunas Lagoon turns green. The water takes on a green hue due to the increased levels of cyanobacteria, or green algae. This natural process is called “water blooming”

Каждый год во второй половине лета Каунасское море окрашивается в зеленый цвет. Вода приобретает зеленый оттенок в связи с увеличением количества сине-зеленых водорослей. Этот естественный природный процесс называется цветением воды

APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO

Galvės ežero spalvos

The colours of Galvė Lake Краски озера Гальве


Copy protected


APSAUGOTA NUO KOPIJAVIMO


Copy protected

In 1965, Vingis Park was renovated and adapted for hosting big events and recreational activities. The Vingis Park stage was built in the large field

В 1965 г. парк Вингис был реконструирован и оборудован для отдыха и проведения массовых мероприятий. На большой поляне была возведена эстрада парка Вингис

1965 m. Vingio parkas rekonstruotas, pritaikytas masiniams renginiams ir poilsiui. Didžiojoje laukymėje pastatyta Vingio parko estrada


Prie šios knygos atsiradimo prisidėjo/Появлению этой книги оказали содействие/ The following persons contributed to the publication of this book

Kazys Mikalauskas, Arvydas Sabonis, Petras Karpas, Inga Fedirkienė, Gintarė Palubinskaitė, Laimonas Ciūnys, Mindaugas Piliponis, Audrūnas Petraška, Ovidijus Greičius, Jevgenij Proškin, Povilas Cibulskas, Lina Dirsienė, Vitalijus Gaurilovas, Edvardas Gaurilovas, Linas Rugienius, Linas Racius, Alvaidas Bružas, Eugenija Gervienė, Ričardas Gervė, Marius Šenauskas, Deivis Šenauskas, „AIRV“, Stasys Doveika, Asta Doveikienė, Zita Jančiauskienė. Ačiū Jums visiems! Спасибо Вам всем! Acknowledgements and expressions of thanks to all of you!

Nuotraukų autoriai / Photographers / фотографы Kęstutis Fedirka, Kazys Mikalauskas, Laimonas Ciūnys, Mindaugas Piliponis, Petras Karpas Nuotraukų redaktorius/ Photoediting / Коррекция фотографий Kęstutis Fedirka

Knygos maketuotoja / Album layout design / Макетирование альбома и дизайн Gintarė Palubinskaitė Viršelio autorius / Front cover / Обложка альбома Kęstutis Fedirka Teksto autoriai / Text/ Текст: Kęstutis Fedirka, Gintarė Palubinskaitė

NEATRASTA LIETUVA

Spaustuvė / Printed and bound / Печать и переплёт UAB „BALTO print“ Tiražas/ Edition / Тираж 4000

Leidėjas / Publisher / Издатель Kęstutis Fedirka

www.fotoskrydis.lt info@fotoskrydis.lt Neatrasta Lietuva— Vilnius: BALTO print. 2015 , 172p.


Profile for Kęstutis Fedirka

Neatrasta Lietuva / Undiscovered Lithuania / Неоткрытая Литва  

Neturintis analogų aukštos kokybės didelių fotografijų leidinys apie Lietuvos gamtą ir architektūrą iš paukščio skrydžio visais metų laikais...

Neatrasta Lietuva / Undiscovered Lithuania / Неоткрытая Литва  

Neturintis analogų aukštos kokybės didelių fotografijų leidinys apie Lietuvos gamtą ir architektūrą iš paukščio skrydžio visais metų laikais...

Advertisement