Page 1

Vuosikertomus 2016 INVALIDISÄÄTIÖ


Sisältö 3

Esteitä poistamassa, uutta luomassa tuleville vuosikymmenille

4

Toimitusjohtajan katsaus

6

Hallinto

7

Keskuspuiston ammattiopisto

12

Orton Pro

15

Henkilöstö

15

Kiinteistöt

16

Taulukot

17

Tuloslaskelma

18

Tase

Invalidisäätiön arvot

Yksilön kunnioittaminen Rehellisyys Vastuullisuus Luottamus Palvelualttius Invalidisäätiöön kuuluvat yksiköt edustavat erilaisia ammatillisia tietotaitoja, toimintaympäristöjä ja toimintakulttuureja, joista jokainen tuottaa palvelujaan eri asiakastarpeisiin. Invalidisäätiön arvot tukevat sekä erilaisuuksiamme että Invalidisäätiön kokonaisuuden palveluajattelua.

2

Julkaisija: Invalidisäätiö sr, Tenholantie 10, 00280 Helsinki, puh. (09) 47 481, info@invalidisaatio.fi, www.invalidisaatio.fi Tekstit: Invalidisäätiö-konserni Toimituskunta: Anne Laitinen, Katriina Helkkula, Marjo Rouhiainen Kuvat: Nina Kaverinen, Frank Leiman, Pasi Lepistö, Laura Leskinen, Markku Penttilä, Miia Tuppurainen, Sirpa Viljanen Kansikuva: Nina Kaverinen Ulkoasu ja taitto: Heli Rojo Painopaikka: Next Print Oy, Helsinki, toukokuu 2017


INVALIDISÄÄTIÖ

Esteitä poistamassa, uutta luomassa tuleville vuosikymmenille

I

nvalidisäätiö on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu suomalainen erityisopetuksen ja terveydenhuollon toimija. Invalidisäätiön yhteiskunnallisena tehtävänä on työskennellä sen hyväksi, että mahdollisimman moni ihminen pystyy toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa sen mahdollisimman täysipainoisena jäsenenä. Invalidisäätiö perustettiin vuonna 1940 talvisodassa vammautuneiden hoitoa, kuntoutusta ja koulutusta varten. Säätiön toiminta perustui alusta lähtien kolmen palvelun eli sairaanhoidon, kuntoutuksen ja koulutuksen varaan. Nämä palvelut ovat edelleen toimintamme kulmakivet. Nykyisin Invalidisäätiön yleishyödyllinen toiminta keskittyy Suomen toiseksi suurimman erityisammattioppilaitoksen, Keskuspuiston ammattiopiston sekä vaikeassa työllisyysasemassa olevien henkilöiden työllistymis-, kuntoutus- ja valmennuspalveluita tarjoavaan Orton Pron toimintaan. Invalidisäätiö omistaa kokonaisuudessaan terveydenhuoltoalan yrityksen, Orton Oy:n. Näiden lisäksi toteutamme lääketieteellistä tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä annamme asiantuntijaohjausta erityistukea tarvitsevien parissa työskenteleville opetus- ja ohjaushenkilöille. Taiteen ja kulttuurin arvostukselle on Invalidisäätiössä pitkät perinteet. Säätiön ylläpitämä taidegalleria, Galleria Orton, täytti toimintavuoden aikana 15 vuotta. Gallerian toimintaajatuksena on tuoda korkeatasoista taidetta asiakkaiden ja henkilökunnan arkeen. Invalidisäätiön kahvilassa on vaihtuvia, kotimaiseen nykytaiteeseen keskittyviä taidenäyttelyitä ja myös muissa Invalidisäätiön tiloissa on esillä runsaasti korkeatasoista taidetta. Taide ja kulttuuri näkyvät myös vahvoina arvovalintoina Invalidisäätiön ylläpitämän Keskuspuiston ammattiopiston koulutustarjonnassa. Keskuspuiston ammattiopisto on Suomen ainoa ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa musiikin ja tanssin alan perustutkintoopetusta. Invalidisäätiö onnittelee sata vuotta täyttävää Suomea. Takana on pitkä tie yhdessä kulkemista, jälleenrakennusta, esteiden poistamista ja uuden luomista. Invalidisäätiö on ylpeä saadessaan olla tärkeä tekijä satavuotiaan Suomen historiassa. Matka jatkuu.

Valtioneuvoston kanslia on liittänyt hakijan Invalidisäätiö hankkeen ”Säätiön Avaimet Työhyvinvointiin” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Hankkeessa tavoitellaan yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden lisäämistä, henkilöstön hyvinvoinnin paranemista, luottamuksen lisäämistä ja sairaspoissaolojen vähenemistä. Tavoitteena on löytää hyviä käytänteitä tulevaisuuteen, jotka lisäävät työhyvinvointia ja henkilöstön viihtyvyyttä.

Taideteokset Invalidisäätiön kokoelmista, taiteilijat: Sivulla 2: Akateemikko, kuvanveistäjä Kain Tapper. Sivulla 3: taidemaalari Arvo Summanen. Sivulla 5: kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö. Teos oli deponoituna Invalidisäätiön veistospuistossa, jonka jälkeen se siirtyi Kangasalan Kimmo Pyykkö -museoon.

Invalidisäätiö 75 v.

3


Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Ulkopuolelta meitä ajoi muutokseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaus, Kelan palvelujen hintatason lasku ja julkisen sektorin ostojen vähentyminen. Sisäisesti muutosta toi uusien palveluiden lanseeraus ja Invalidiliitolta ostetun Seesam-yksikön integroiminen toimintaamme. Toiminta 2016 Vuosi 2016 oli Invalidisäätiössä uudistumisen vuosi. Vuoden alussa tuli voimaan uusi säätiölaki, ja sitä piti noudattaa takautuvasti vuoden 2015 alusta alkaen. Teimme Invalidisäätiön sääntöihin lakimuutoksen edellyttämät muutokset ja samalla uudistimme sääntöjä muiltakin osin. Merkittävin muutos säännöissä oli hallituksen toimintavallan vahvistaminen. Uusien sääntöjen mukaan valtuuskunnan päätösvaltaan kuuluu valtuuskunnan ja hallituksen valitseminen ja erottaminen. Muilta osin valtuuskunnan päätösvallassa aiemmin olleista asioista kuullaan valtuuskuntaa, mutta päätösvalta on hallituksella. Teimme myös säätiölain edellyttämän lähipiiriohjeen ja loimme lähipiiritapahtumien raportointikäytännön. Vuoden alusta alkaen Invalidisäätiön kokonaisuuteen kuului Invalidiliitolta liiketoimintakaupalla ostettu Seesam Pro -yksikkö. Yksikkö mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme valmennusympäristön tuotannollisessa toiminnassa. Myös synergiapotentiaali ammattiopiston toiminnan kanssa on merkittävä ja sitä alettiin hyödyntää heti alun integraatiovaiheen jälkeen. Valtioneuvoston yhden kärkihankkeen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin, tavoitteena on uudistaa ja tehostaa ammatillista koulutusta. Tehostamista vauhditettiin ammatillisen koulutuksen määrärahojen voimakkaalla leikkaamisella vuoden 2017 alusta alkaen. Muilta osin reformille reunaehtoja antava lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2018 alusta alkaen. Ammatillisen koulutuksen reformi tulee muuttamaan koulutuskenttää monella tavalla: Yhteishaku tulee olemaan edelleen pääväylä peruskoulunsa päättäneille ja sen rinnalle tulee jatkuva sisäänotto omaehtoisesti koulutukseen hakeutuville. Raja perustutkintokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen välistä poistuu sekä koulutuksen järjestäjän ja työnantajien yhteistyö tiivistyy opiskeluvaiheessa ja sen päättyessä. Orton Pron ja Orton Oy:n toimintaan vaikuttivat julkisen sektorin ostojen vähentyminen ja hintatason alentuminen alle kannattavuusrajan. Näiden sekä koulutuksen määrärahaleikkausten vuoksi käynnistim-

4

me syksyllä koko konsernia koskevat sopeutustoimenpiteet, joiden seurauksena konsernista irtisanottiin 91 henkeä ja 121 henkilöön kohdistui muita työsuhteen ehtoihin vaikuttavia toimenpiteitä kuten osa-aikaistamista. Kaiken kaikkiaan toimenpiteiden kustannussäästövaikutus on vuositasolla 6,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 lopussa Invalidisäätiö-konsernissa työskenteli 639 henkilöä. Tieteellisen tutkimuksen määrä ja taso säilyivät korkeana yli 30 % määrärahojen leikkauksista huolimatta. Kansainvälisissä lehdissä julkaisimme yhteensä 29 artikkelia. Järjestimme myös paljon positiivista palautetta saaneita terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia. Orton Terveyspuisto jatkoi kasvuaan. Uusina toimijoina alueelle tulivat vuoden aikana Tutoris Oy, HUS läntinen silmäsairaala, Rinnekoti-Säätiö, Peili Vision Oy, Nemoy Oy ja Helsingin Alzheimer-yhdistys ry. Tarjosimme vuoden aikana toimitilat myös SPR:lle, joka ylläpiti tiloissamme vastaanottokeskustoimintaa marraskuuhun 2016 saakka. Tulevaisuuden näkymät Kuluneena vuonna Keskuspuiston ammattiopiston uuden opetusrakennuksen suunnittelu jatkui. Uusi rakennus tulee Espoon Leppävaaraan Invalidisäätiön omistamalle tontille, joka sijaitsee aivan nykyisten koulurakennusten läheisyydessä. Kun rakennus valmistuu, poistuvat Leppävaaran vanhat rakennukset käytöstä ja myös ammattiopiston toiminta Helsingin Ruskeasuolta siirtyy Leppävaaraan. Tavoitteenamme on keskittää päätoimipaikkojen lukumäärä kahteen ja saada Leppävaaraan ammattiopetukselle suunnitellut nykyaikaiset tilat, jotka tarjoavat opiskelijoille ja henkilöstölle erinomaiset työskentelyolosuhteet ja ovat lisäksi aiempia tilaratkaisuja kustannustehokkaampia. Ruskeasuon alueella käynnistimme kaavamuutosprosessin, jonka tavoitteena on rakennuttaa Tenholantie 12:ssa olevan ns. Respectan talon paikalle kolme asuinkerrostaloa. Prosessi ehti vuoden aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheeseen ja etenee alkaneen vuoden kuluessa kaavaehdotukseen. Invalidisäätiön toimintaympäristö tulee muutaman seuraavan vuoden aikana muuttumaan voimakkaasti kaikilla sen toiminta-alueilla: ammatillisessa koulutuksessa, terveydenhuollossa ja työllisyyden hoidossa. Invalidisäätiö on hyvin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti valmistautunut muutoksiin ja uskomme, että pystymme menestyksekkäästi ja proaktiivisesti hyödyntämään niiden tuomia mahdollisuuksia.


INVALIDISÄÄTIÖ

INVALIDISÄÄTIÖ

Juha-Pekka Halmeenmäki toimitusjohtaja

Säätiön harjoittama liiketoiminta Orton Oy palvelee potilaita ensisijaisesti ortopedian, kuntoutuksen ja kivunhoidon alalla. Paras kilpailuvalttimme on, että olemme Suomen ainoa yksityinen sairaala, jossa on tehohoidon valmius. Kaikki leikkauksemme suoritetaan turvallisessa sairaalaympäristössä ja pystymme tekemään vaikeusasteeltaan sellaisia leikkauksia, joita missään muualla Suomessa yksityissektorilla ei kyetä tekemään. Orton nimenä edustaa huippulaatua, mistä osoituksena ovat esimerkiksi tekonivelten uusintaleikkausten vähäisyys ja matalat infektioluvut. Toimintastrategianamme on seurata markkinatrendejä ja innovatiivisesti hakea liiketoimintamahdollisuuksia perinteisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ulkopuolelta. Hyvänä esimerkkinä silmäkirurgisen yksikön perustaminen lokakuussa 2015. Vuoden lopussa otimme kuvantamisen omaksi liiketoiminnaksi ulkoistussopimuksen päätyttyä Terveystalon kanssa.

Toimintavuoden aikana päätetyissä Kelarahoitteisen kuntoutuksen kilpailutuksissa hintataso laski niin alas, että katsoimme, että meillä ei ole mahdollisuutta harjoittaa sitä toimintaa kannattavasti ja laadukkaasti. Kela-rahoitteisen toiminnan päättyminen sekä sairaanhoitopiirien ja kuntien vähentynyt tarve lähettää potilaita Ortoniin johtivat mittaviin sopeuttamistoimenpiteisiin yhtiössä. Orton on saavuttanut menestystä terveyspalvelujen viennissä Venäjälle. Vaikka Venäjän taloudellinen ja poliittinen tilanne on haastava, on Venäjälle suuntautuva liiketoiminta edelleen tärkeä painopistealue. Terveyspalvelujen vienti myös muille markkinoille nähdään Ortonissa suurena mahdollisuutena. Vuosi 2016 oli Ortonissa rakennemuutosten aikaa. Uusien liiketoiminta-alueiden ja kumppanuuksien hakeminen tulee uudistamaan Ortonia myös alkaneen vuoden aikana.

Invalidisäätiö 75 v.

5


Hallinto Valtuuskunta Invalidisäätiön valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuskunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi talousjohtaja Juha Kotikangas ja varapuheenjohtajana lakimies Seppo Savolainen. Valtuuskunnan jäsenet vuonna 2016 olivat: • Talousjohtaja Juha Kotikangas, henkilökohtainen varajäsen kuntoutuspäällikkö Jorma Varkila (taustayhteisö Invalidiliitto ry) • Lakimies Seppo Savolainen, henkilökohtainen varajäsen pääsihteeri Markku Honkasalo (taustayhteisö Sotainvalidien Veljesliitto ry) • Toimitusjohtaja Jussi Kauma, henkilökohtainen varajäsen lakiasiainjohtaja Kirsi Pohjolainen (taustayhteisö Tapaturmavakuutuslaitosten liitto) • HTM Heikki Teittinen, henkilökohtainen varajäsen varatuomari Mikko Arola (taustayhteisö Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö) • Professori Ilkka Kiviranta, henkilökohtainen varajäsen kliininen opettaja Nina Lindfors (Helsingin yliopisto) • Professori Jarkko Hautamäki, henkilökohtainen varajäsen professori Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos) • Hyks:n operatiivisen tulosyksikön toimialajohtaja Reijo Haapiainen, henkilökohtainen varajäsen hallintojohtaja Ilkka Kauppinen (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) • Opetusneuvos Elise Virnes, henkilökohtainen varajäsen suunnittelija Kari Koivumäki (Opetus- ja kulttuuriministeriö) • Erityisasiantuntija Anu Nemlander, henkilökohtainen varajäsen lakimies Jean-Tibor Iso-Mauno (Suomen Kuntaliitto) • Puheenjohtaja Esko Jantunen, henkilökohtainen varajäsen toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen (Näkövammaisten liitto ry) • Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen, henkilökohtainen varajäsen kehittämispäällikkö Kaija Ray (Vatessäätiö) Hallitus Invalidisäätiön hallitukseen kuuluu 5–9 jäsentä, jotka valtuuskunta nimeää. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen jäsenet olivat: • Kaisa Vuorio, puheenjohtaja • Tapio Ropponen, varapuheenjohtaja 31.12.2016 saakka • Vesa Ekroos, 1.6.2016 alkaen, varapuheenjohtaja 26.1.2017 alkaen • Tarja Filatov • Eija Honkanen • Arja Karhuvaara, 31.12.2016 saakka • Esa Karvinen, 1.6.–13.11.2017 • Satu Mehtälä • Juha Salonen, 29.4.2016 saakka • Riitta Vänskä, 1.1.2017 alkaen 6

Tilintarkastaja Invalidisäätiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Jukka Rajala, KHT. Arvio taloudellisesta kehityksestä ja tunnusluvut Invalidisäätiön tuotot kasvoivat hieman edellisvuodesta 45,3 miljoonaan euroon (+0,5 %) ja tilikauden ylijäämä parani 2,0 miljoonaan euroon (2015: 1,3). Edellisen tilikauden lopussa liiketoimintakaupalla hankitun Invalidiliiton Seesam -toimintayksikön tuotot kasvattivat tuottoja edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden lopussa Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi uuden päätöksen Keskuspuiston ammattioppilaitoksen valtionosuusrahoituksesta vuodelle 2016, mikä paransi tilikauden tulosta merkittävästi. 2014 2015 2016 44.305 45.077 45.302 Tuotot (1.000 €) 1.124 1.266 2.040 Ylijäämä / alijäämä (1.000 €) 549 550 468 Henkilöstö Keskeiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Terveyspuiston kehittäminen otti merkittävän uuden askeleen, kun solmimme pitkäaikaiset vuokrasopimukset ikääntyneille asumispalvelua tuottavien palveluntuottajien kanssa. Yhdessä toteutamme päärakennuksen kahteen siipeen asumispalveluyksiköitä lähes sadalle vanhukselle. Yksiköiden arvioitu valmistumisaika on kevään 2018 aikana. Arvio tulevaisuuden kehityksestä Invalidisäätiön toimintaympäristö tulee muutaman seuraavan vuoden aikana muuttumaan voimakkaasti kaikilla sen toiminta-alueilla: ammatillisessa koulutuksessa, terveydenhuollossa ja työllisyyden hoidossa. Invalidisäätiö on hyvin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti valmistautunut muutoksiin ja uskomme, että pystymme menestyksekkäästi ja proaktiivisesti hyödyntämään niiden tuomia mahdollisuuksia.


INVALIDISÄÄTIÖ

Keskuspuiston ammattiopisto

K

eskuspuiston ammattiopisto on Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Koulutustarjontaamme kuuluvat valmentava ja kuntouttava koulutus, ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus. Koulutuspalveluiden lisäksi tarjoamme erilaisia opetus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluja toisille oppilaitoksille ja muille yhteistyötahoille. Keskuspuiston ammattiopistossa vuosi 2016 oli suurten muutosten valmistelun vuosi. Heti keväällä valmistauduimme tuleviin muutoksiin suunnittelemalla uudistuksia, joilla varmistamme oppilaitoksen toiminnan jatkumisen rahoitusleikkauksista huolimatta. Koska lakiuudistukset tulevat vasta rahoitusleikkausten jälkeen, työstimme muutosta huomioimalla kaiken tiedossa olevan. Asetimme yksiköillemme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, teimme ennakointityötä ja uudistimme pedagogisen toimintamallimme. Henkilöstö oli tässä työssä vankasti mukana. Valmensimme myös esimiehiä viemään toimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa kohti uudistuvaa ammatillista koulutusta. Kuulumisia koulutuskentältä Opettajien työaikajärjestelmänä oleva opetusvelvollisuuteen perustuva työaikamalli on reformin tullessa koetuksella. Alkuvuodesta tekemämme vuosityöaikakokeilu jätettiin kesken liittojen lopetettua työaikaneuvottelut. Saimme kokeilusta kuitenkin arvokasta tietoa, mikäli vuosityöaikamalliin joskus siirrytään. Perustutkinto- ja VALMA-koulutuksissa (perustutkintoihin valmentava koulutus) keskityimme kehittämään yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä ja vuosiluokattoman oppimisen joustavaa toteutumista mahdollisimman autenttisissa oppimisympäristöissä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) teki keväällä arvioinnin audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon koulutuksesta. Saamamme palautteen pohjalta lähdimme kehittämään erityisesti näyttötutkintoprosessia, oppimisen arviointia ja tuotteistamista. Aikuiskoulutuksemme on saanut hyvää palautetta onnistuneesta toiminnasta Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) toteutuksista koulutuksen rahoittajalta ja toimintaverkostolta. Aikuiskoulutuksemme on arvostettu yhteistyökumppani erityistä tukea tarvitsevien aikuisten kouluttajana pääkaupunkiseudulla. Kuvasimme myös toimintaamme ja toimintamme tuloksia Opetus- ja kulttuuriministeriön pyytämään koulutuksen järjestämisedellytyksiä koskevaan selvitykseen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkko supistuu muutamien yhdistymisien seurauksena ja koulutuksen järjestäjien uudet luvat astuvat voimaan 2018. Verkostoista voimaa Teimme vuoden aikana laajasti yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa ja verkostoiduimme tehokkaasti. Tiivis yhteistyömme pääkaupunkiseudun yleisten ammatillisten oppilaitosten kanssa jatkui säännöllisenä.

Espoon Omnian, Vantaan Varian ja Helsingin Stadin ammattiopiston edustukset ovat myös johtokunnassamme. Lisäksi teimme paljon yhteistyötä Näkövammaisten liitto ry:n kanssa. Koulutusyhteistyössämme pääkaupunkiseudun vankiloiden kanssa painottui koulutuksen merkitys erityisesti vankilasta vapautumisen nivelvaiheessa. Vapautuvan vangin on mahdollista jatkaa vankilassa aloitettuja opintoja tuetusti ammattiopistossamme.

AMEO:n ja Vates-säätiön edustajat tapasivat vuoden aikana opetus- ja kulttuuriministeri Sanni GrahnLaasosen sekä useita eri kansanedustajia. Kuvassa vasemmalta OKM:n Anne Mårtensson ja Jukka Lehtinen, ministeri Sanni Grahn-Laasonen, rehtori Sirpa Lukkala, Luovin johtaja Tarja Mänty sekä Vates-säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen. Keskuspuiston ammattiopisto on osa Ammatillisten erityisoppilaitosten verkostoa (AMEO). AMEO:n ja vammaisten työllistymisen etuja ajavan Vates-säätiön edunvalvontatyö oli varsinkin loppuvuodesta tiivistä. Yhteinen päätavoitteemme oli ja on edelleen se, että ammatillisen koulutuksen reformissa ei saa unohtaa eri tavalla erityistä tukea tarvitsevia ja vaikeasti vammaisia opiskelijoita. Tukea tarvitseville opiskelijoille pitää taata samanlaiset mahdollisuudet työpaikalla oppimiseen kuin yleisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Osana asiakkuustyön vahvistamista käynnistimme yritysasiakkuuksiin liittyvän asiakkuus- ja sidosryhmästrategian laadinnan, ASSI-hankkeen. Työhön osallistui Keskuspuiston lisäksi Orton Pron henkilöstöä, sillä asiakaskuntamme ja tavoitteemme ovat yhteneviä asiakkuuksien hoidon näkökulmasta. Suunnitelmien toteutus alkaa vuonna 2017.

Invalidisäätiö 75 v.

7


Valtionosuusrahoituksen muutos Syksyn lukuvuosi käynnistyi koko Invalidisäätiötä koskevilla yt-neuvotteluilla. Kävimme läpi kaikkien toimintojen välttämättömyyden, minkä pohjalta teimme säästösuunnitelmat keväällä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Rahoituksen vähenemisen seurauksena päätimme yt-neuvottelujen lopputuloksena toteuttaa tilatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, resursoida opetusta ja tukitoimintoja uudelleen sekä muuttaa organisaatiota esimies- ja johtotasolla. Henkilöstövähennyksiä jouduimme toteuttamaan irtisanomisin ja määräaikaisten työsuhteiden uusimatta jättämisellä. Neuvotteluiden tuloksena toimipaikkojen lukumäärä väheni edelleen. Syksyllä 2016 koulutustoiminta päättyi Kirkkonummella ja Keravan keskustan toimipaikassa. Toisaalta myös laajensimme yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa, ja aloitimme uuden toimipisteen Toimintakeskus Tanhuan kanssa samoissa tiloissa ItäHelsingissä. Opettajan uusi rooli Opettajan roolin muutos reformin seurauksena muuttaa opetuksen ja ohjauksen resursointia. Vuosiluokattomuus, osaamisperustaisuus ja jatkuva sisäänotto sekä erilaiset uudet pedagogiset toimintamallit, kuten projektioppiminen, vaikuttavat laajasti tapaamme toimia. Päädyimme toimintamalliin, jossa kotiryhmävastaavan vastuulla on tietty määrä opiskelijoita. Määrä vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä perustutkinto-, VALMA- vai TELMA-koulutus. Samoin teimme muutoksia ohjausresursointiin. Yhdenmukaistimme tehtävänimikkeitä eri puolilla organisaatiota. Asuntolaohjaajien oman ideoinnin perusteella päätimme muuttaa heidän työaikansa kolmivuorotyöksi. Tutkintovalikoima Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvien säästötoimien vuoksi tarkastelimme tutkintovalikoimaa ja sisään otettavien opiskelijoiden määrää eri aloilla. Koulutusvalikoimasta vähennetään tulevaisuudessa teknisen suunnittelun, kone- ja metallialan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sekä verhoilualan osaamisala. Lisäksi opiskelijoita otetaan yksi ryhmä kerrallaan koulutettavaksi musiikkialan, käsi- ja taideteollisuusalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnoissa. Opiskelijoiden ryhmäkoko on nykyisin 12 aiemman 10 opiskelijan sijaan. Opiskeluhuolto ja erityinen tuki Opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt. Keskuspuiston ammattiopiston opiskeluhuollon ja erityisen tuen palvelut on säästöistä huolimatta pyritty säilyttämään hyvällä tasolla. Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena lisäsimme lakisääteistä opiskeluhuoltopalvelua. Työhönvalmennuspalvelut

Toukokuussa järjestetään Taitaja2017 -kilpailut Helsingissä. Keskuspuiston ammattiopisto vastaa kisojen TaitajaPLUS-osuudesta. 8

hankimme Orton Pron kautta. Työhönvalmennuksesta on hyötynyt noin sata perustutkintokoulutuksen opiskelijaa vuodessa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Vuoden 2016 henkilöstökoulutuksien fokuksessa oli erityisesti reformin mukaisen digitaalisuuden edistäminen. Keväällä 2016 käyttöön otetun Google Gafe -oppimisalustan haltuunottoon panostimme runsaasti. Lisäksi tarjosimme koulutusta muun muassa ryhmäyttämisestä, haastavien tilanteiden kohtaamisesta ja kehitimme henkilöstön ammatillisia valmiuksia työelämälähtöiseen ohjaamiseen. Hanketoiminta Vuosi 2016 oli hankkeiden kannalta erityisen vilkas. Hankkeiden teemat liittyivät muun muassa työelämäyhteistyön, oppisopimuskoulutuksen ja monityönantajamallin kehittämiseen sekä visuaalisten opetussuunnitelmien toteuttamiseen ja TELMA-koulutuksen käytäntöjen yhdistämiseen. Laatuhankkeissa kehitimme laatutyön ja tiedolla johtamisen käytäntöjä. Digitaalisuus näkyy hankkeissa vahvasti, mm. henkilöstön osaamisen kehittämisenä etenkin digitalisoituvissa oppimisympäristöissä. Kansainvälisissä hankkeissa valmistauduimme opiskelijavaihdossa mahdollisesti tapahtuviin kriisitilanteisiin ja tuotimme materiaalia mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Liikkuvuushankkeiden myötä kymmenillä opiston työtekijöillä ja opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua eurooppalaisiin ammatillisen koulutuksen käytäntöihin. Erityisopetuksen tulevaisuuden näkymät Pääkaupunkiseudulla tarvitaan ammatillista oppilaitosta, koska silloin pystytään vastaamaan vaativammin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus- ja tukitarpeisiin. Tarvitaan tiivistä yhteistyöstä yleisten ammatillisten oppilaitosten kanssa mm. opiskelijavalinnoissa ja joustavissa siirtymissä, jotta voimme vastaanottaa vaativampaa ohjausta ja tukea tarvitsevat opiskelijat. Tavoitteenamme on työllistyminen kaikilta koulutusaloiltamme. Keinoina työllistymiseen ovat suunnitelmallinen asiakkuustyö ja hyvät työnantajayhteydet. Keskuspuiston ammattiopistossa opiskelee runsaasti maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Invalidisäätiössä ja opistossa on vahvaa maahanmuuttajakoulutuksen osaamista. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa kehittyä tässä asiantuntijuudessa entistä paremmaksi kouluttamalla henkilöstöä ja kehittämällä erilaisia maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksellisia palveluita. Johtokunnan kokoonpano


INVALIDISÄÄTIÖ

OTTO Dream College DigiTop Moppe 2 ja Multiopso Tehoa Telmaan Promoting Mental Wellbeing

Work and Learn

Ytimessä

Taitava

Mobility for All

Be prepared

Yhdessä eteenpäin 4

Osaava Digi

Visuaalinen OPS Osaava 7

Tiedosta tehoa

Keskuspuiston ammattiopisto on pidetty ja luotettava yhteistyökumppani, jonka kanssa halutaan olla yhteistyössä ja kehittää toimintaa.

25 %

Pääkaupunkiseudun yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee noin 25 % opiskelijoita, joilla on jonkinlainen erityisen tuen tarve.

Laitoshuoltajan ammattitutkintokoulutuksessa yli 90 % tutkinnon suorittajista on maahanmuuttajataustaisia.

Invalidisäätiö 75 v.

9


Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille pitää taata samanlaiset mahdollisuudet työpaikalla oppimiseen kuin yleisissä oppilaitoksissa opiskeleville.

Sirpa Lukkala rehtori

Keskuspuiston ammattiopisto on toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Tarjoamamme koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti alle 25-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Invalidisäätiön hallitus nimittää Keskuspuiston ammattiopiston johtokunnan. Vuoden 2016 aikana johtokunta kokoontui seitsemän kertaa. Johtokunnan jäsenet olivat: • Eija Honkanen, Haaga-Helia, puheenjohtaja • Tarmo Pulkkinen, CNCenter Oy, varapuheenjohtaja, 31.12.2016 saakka • Sari Kokko, Näkövammaisten liitto ry, Merja Heikkosen tilalle, 11.4.2016 alkaen • Pauliina Lampinen, VAMLAS, varapuheenjohtaja, 6.2.2017 alkaen • Leena Kreus, Mainio Vire Oy • Hanna Laurila, Stadin ammattiopisto • Pekka Tauriainen, Vantaan ammattiopisto Varia • Maija Aaltola, Ammattiopisto Omnia • Riitta Vänskä, 1.1.2017 alkaen • Juha-Pekka Halmeenmäki, Invalidisäätiö • Mervi Rantanen, Keskuspuiston ammattiopisto, opettajien edustaja • Jenni Parviainen, muun opetushenkilöstön edustaja, 29.8.2016 alkaen • Rauno Welling, Keskuspuiston ammattiopisto, muun opetushenkilöstön varaedustaja kokoukset 1–5 • Jenni Parviainen, Keskuspuiston ammattiopisto, muun opetushenkilöstön edustaja, kokoukset 6–7

10

• Aki Talvitie, Invalidisäätiö, hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön edustaja • Christian Välimäki, Keskuspuiston ammattiopisto, opiskelijoiden edustaja 29.8.2016 saakka • Susan Laine, Keskuspuiston ammattiopisto, opiskelijoiden edustaja 3.10.2016 alkaen • Sirpa Lukkala, Keskuspuiston ammattiopisto, esittelijä • Helena Lindroos, Keskuspuiston ammattiopisto, sihteeri

Asiantuntijuus Hyvinvointi Yhteistyö Vastuullisuus


INVALIDISÄÄTIÖ

Uusi toimintakonsepti – Reititin Keskuspuiston ammattiopisto ja Orton Pro tuottavat yhteistyössä monialaisia ohjauksen, tuen ja valmennuksen asiantuntija- ja konsultaatiopalveluita yksilö- sekä yhteisöasiakkaille. Tähän tarkoitukseen kehitettiin Reititin-niminen palvelu- ja toimintakonsepti. Reitittimen kautta tarjosimme täysin uusia palveluja mm. Helsingin kaupungin osaamiskeskukselle ja Mustijoen perusturvakuntayhtymälle. Toteutimme myös mm. Helsingin osaamiskeskukselle kolmen kuukauden lyhytkurssin hitaasti eteneville, erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille (KOTO-kurssi) syksyn 2016 aikana. Reititin-palvelujen kysyntä kiihtyi loppuvuotta kohden ja uusia palveluja, kuten Monialainen ammattipaja, on käynnistymässä alkuvuodesta 2017.

Syyrialainen Mulham vammautui kesken koulupäivän pommiräjähdyksessä. Mulham on yksi KOTO-kurssille osallistuneista opiskelijoista, jonka mielestä suomen kielen oppiminen on kurssin parasta antia.

Invalidisäätiö 75 v.

11


Orton Pro Vuonna 2016 jatkoimme Orton Pron organisaation muutosprosessia käynnistämällä käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun. Juurrutimme Työllistämistalo-konseptin osaksi pysyvää toimintaamme ja samalla laajensimme uusiin työtoimintoihin. Seesam Pron siirtyminen osaksi Invalidisäätiön ja Orton Pron toimintaa toi uusia ulottuvuuksia valmennusympäristöihimme, muun muassa merkittävän tuotannollisen toiminnan ja laajan joukon yhteistyöyrityksiä. Aloitimme toimintavuoden aikana tehdyn Invalidisäätiön asiakkuus- ja sidosryhmästrategian jalkauttamistoimenpiteet avainhenkilöiden koulutuksella. Ammatillisen kuntoutuksen perinteisissä palveluissa julkisen sektorin lähetteet vähenivät edelleen merkittävästi ennakoidusta. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitukseen liittyvät säästötoimet koskettivat merkittävästi sisäistä palvelutuotantoa Keskuspuiston ammattiopistolle. Invalidisäätiössä käynnistettyjen YTneuvotteluiden seurauksena jouduimme irtisanomaan Orton Prosta viisi henkilöä. Osallistuimme järjestöille tarkoitettuun Sitran vaikuttavuusvalmentamoon, joka osaltaan johti neuvotteluihin Koto-SIB (Social Impact Bond) -vaikuttavuusinvestointihankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on ohjelman piiriin tulevien oleskeluluvan saaneiden henkilöasiakkaiden työllistäminen. Olemme sopineet alustavasti hankkeen kanssa palveluntuottajan roolista tulevaksi kolmeksi vuodeksi. Vuosi 2017 näyttää hyvin lupaavalta niin uusien kotouttamiseen liittyvien palvelujen käynnistymisen, tuotannollisen toiminnan näköalojen kuin monialaisten työllisyydenhoidon ja opiskelun tukimuotoihin liittyvien palvelujen laajentuvan kysynnän suhteen. Asiakkuusja sidosryhmästrategian jalkauttamisen ja juurruttamisen kautta vahvistamme olemassa olevia yhteistyösuhteita ja luomme uusia. Yhdessä Keskuspuiston ammattiopiston, yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa luomme uusia palveluinnovaatioita muuttuviin toimintaympäristöihin ja tarpeisiin.

12

Seesam Pro Seesam-työtoiminnasta tuli osa Orton Prota vuoden 2016 alusta. Toimintavuonna tuotimme SHL 27§ mukaista päivätyötoimintaa osatyökykyisille ja ennenaikaiselle sairauseläkkeelle joutuneille henkilöille. Lisäksi tuotimme kuntouttavaa työtoimintaa Helsingin kaupungille ja työhönvalmennusta pitkäaikaistyöttömille. Palveluksessamme oli vuoden aikana 124 sosiaalisessa kuntoutuksessa olevaa henkilöä. Seesam Pron tuotannollinen toiminta jakautuu muovisaumaukseen, printtituotteisiin sekä kokoonpano- ja pakkaustuotantoon. Vuoden aikana Seesam Pron tuotantopalveluita osti 157 eri asiakasyhteisöä. Toimintavuonna toteutimme varsin suuret uudistukset tiloissa, laitteissa, organisaatiossa, työhönvalmennuksessa ja tuotantorakenteessa. Uudistusten tarkoituksena on sopeuttaa työkeskuksen sosiaalipalveluita nykyaikaan ja tehdä työtoiminnan tuotannosta aikaisempaa monipuolisempaa ja tuottavampaa. Uusina tuotantomuotoina mukaan tulivat materiaalikierrätys, kierrätysmateriaalin keräys ja jälleenmyynti. Uusimme merkittävimmät sosiaalipalvelun sopimukset, ja sosiaalipuolen palveluja on tarkoitus myös monipuolistaa jatkossa. Sisäinen palvelutuotanto Keskuspuiston ammattiopistolle Toteutimme Keskuspuiston ammattiopiston perustutkinto-opiskelijoille työvalmennuspalvelua. Työvalmennuksen tavoitteena on asiakkaan tukeminen koulutuksesta työelämään tai muihin tarvittaviin tukipalveluihin. Vuoden aikana luotsasimme työssäoppimisen ja siirtymävaiheen tuessa noin 120 valmistumisvaiheeseen edennyttä opiskelijaa. Kevään 2016 aikana täsmensimme ja muotoilimme uudelleen opiskelun muita tukimuotoja. Syksystä 2016 alkaen tuotimme TELMA-opiskelijoille toimintaterapian konsultaatioita, asumisen arviointipalvelua ja opiskeluhyvinvointia tukevaa ryhmämuotoista toimintaa.


INVALIDISÄÄTIÖ Opetuspalveluista tuotimme edelleen Keskuspuiston ammattiopistolle tarvittavat ensiapukoulutukset. Lisäksi syksyllä 2016 opetus laajeni psykologian opintoihin. Aikuiskoulutuksessa jatkoimme yhteistyötä työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon toteutuksessa. Painopiste siirtyi ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena toteutettavaksi, mikä edellytti valmistavan koulutuksen uudistamista vastaamaan entistä räätälöidymmin työnantajan tarpeita. Koulutus toteutuu edelleen nonstop-käytännön mukaisesti ja opiskelijoita hakeutuu nykyisin melkein kuukausittain tutkintoa suorittamaan ja samanaikaisesti tutkinto tulee myös joillakin suoritetuksi. Läpäisyn tukitoimet ammatillisen koulutuksen järjestäjille Toteutimme opiskelijoiden työssäoppimisen ja läpäisyn tukipalveluja edelleen yhteistyössä Varian ammattiopiston ja Keudan oppisopimuskeskuksen kanssa. Palvelu koostuu ensisijaisesti työhönvalmennuspalvelusta yksilöasiakkaille. Lisäksi uutena työmuotona pilotoimme Variassa monialaisen työkyvyn arviointia osana työhönvalmennusta, jossa hyödynnetään samalla työfysioterapian ja toimintaterapian osaamista. Toimintavuoden lopulla tehtiin avauksia vastaavan palvelutuotannon yhteistyöstä Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä Seurakuntaopiston suuntaan. Nämä palvelut käynnistyvät vuoden 2017 puolella. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkuudet laajenivat kaikkiin Orton Pron tarjoamiin työtoimintoihin. Lisäksi rinnalla kuntouttavassa työtoiminnassa

toteutui nuorten ryhmävalmennusta. Helsingin kaupungin kanssa nykyinen sopimuskausi jatkuu vuoden 2018 puoliväliin. Uutena yhteistyökumppanina vuonna 2017 tulee olemaan Vantaan kaupunki. Arviointi- ja työkuntoa edistävät palvelut Ammatillisen kuntoutuksen palveluja toteutimme edelleen Kelan palveluina ammatillisen kuntoutuksen selvityksinä, työkokeiluina ja työhönvalmennuksina. Toteutimme Kelan palveluina myös työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluja. Uutena palveluna vuonna 2017 käynnistyy työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, jonka painotuksena on aiempaa suoraviivaisemmin työelämään kohdistuva työhönvalmennus. Toimintavuonna alkoivat myös Kelan OPI-kurssit yhteistyössä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kanssa. Kurssin tavoitteena on tukea nuorten mielenterveyskuntoutujien opinnoissa selviytymistä ja vahvistaa osallistujien toimintakykyä. ASLAK- ja TYK-palveluissa toimintavuosi oli viimeinen. Viimeiset TYK-kurssit alkoivat syksyllä ja päättyvät keväällä 2017. ASLAK-kurssit loppuivat jo keväällä 2016. Kuntoutustutkimusta toteutimme Helsingin kaupungin työterveyshuollon lisäpalveluna vakuutusyhtiöistä LähiTapiolalle ja Pohjolalle. Työ- ja toimintakyvyn arviointipalveluja toteutimme lääkärijohtoisina konsultaatioina ja monialaisen työryhmän arviointeina ELY-rahoitteisena Uudenmaan ja Hämeen TE-toimiston asiakkaille sekä Kelalle. Työkokeilua, alkuhaastattelua ja työhönpaluun suunnitelmia toteutimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on, että palvelut vakiintuvat Ponnarihankkeen myötä Orton Pron palveluvalikoimaan.

Invalidisäätiö 75 v.

13


Miika Keijonen yksikön johtaja Orton Pro on valmennus- ja asiantuntijatalo, joka ohjaa asiakkaitaan uuteen suuntaan elämässä erilaisia tapoja ja ratkaisuja aktiivisesti etsien. Tekemisen keskiössä ovat työllistyminen, työhönpaluu ja koulutus.

Hanketoiminta Studio Pro on Uudenmaan TE-toimiston kanssa yhteistyössä toteuttamamme kehittämishanke heikossa työelämäasemassa olevien kouluttamiseksi ja työhönvalmentamiseksi. Rahoitus myönnetään kalenterivuosittain ja toimintakausi jatkuu vuoden 2018 loppuun. Vuoden 2017 haussa valmistauduimme konseptin uudistamiseen ja laajensimme toiminta-aluetta KeskiUudenmaan alueelle yhteistyössä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kanssa. Toteutusmalli tulee siirtymään vuonna 2017 ensisijaisesti yrityksiin toteuttaviin työkokeiluihin työhönvalmentajan tuella. Rinnalla toteutamme toiminnallisia ja lyhytkestoisia monialaisia arviointijaksoja, jotka toteutuvat tarvittaessa Invalidisäätiön ylläpitämissä työtoiminnoissa. Vuonna 2016 asiakkailla oli vielä mahdollisuus myös pitkäkestoiseen työkokeiluun eri työtoiminnoissa; studioissa. Noin sata asiakasta oli mukana muun muassa laitoshuollon, kunnossapidon, kahvila- ja ravintolapalveluiden sekä pyörähuollon työtoiminnoissa. Merkittävät tulokset ovat syntyneet työ- ja työhönvalmentajien sekä TE-toimiston tiiviinä yhteistyönä. Valmennuksen jälkeen toimintaan osallistuneista Uudenmaan TE-toimiston pitkäaikaistyöttömistä asiakkaista 69 % sijoittui

14

jatkopolulle palkkatöihin, ammatilliseen koulutukseen tai näihin tähtäävään jatkotyökokeiluun. Ponnahduslauta takaisin työelämään -kehittämishanke jatkui myös vuonna 2016 yhteistyössä työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea työhönvalmennuksen keinoin korkeasti koulutettujen mielenterveyskuntoutujien paluuta työelämään. Hankkeessa saatiin 23 työeläkeyhtiöiden asiakasta pitkäkestoiseen työkokeiluun vuosina 2013–2015. Hankkeessa luotua pitkäkestoisen valmennuksen toimintamallia esittelimme yhteistyössä Varman ja Ilmarisen kanssa Mielenterveysmessuilla marraskuussa 2016. Aihe herätti kiinnostusta useissa tahoissa ja sen jälkeen yhteydenottoja on tullut potentiaalisilta yksilöasiakkailta sekä ohjaavilta tahoilta. Hankkeen kokeiluissa olevat asiakkuudet päättyvät viimeistään kesäkuussa 2017.


INVALIDISÄÄTIÖ

Henkilöstö Invalidisäätiön henkilöstö jatkoi asiantuntijatöitään vuonna 2016. Erityisopettajat, ohjaajat, säätiön tukipalveluiden henkilöstö ja kaikki muut työntekijät työskentelivät säätiön tarkoituksen mukaisesti. Syksyllä 2016 kysyimme henkilöstöltä, miksi Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto ja Orton Pro ovat olemassa. Jokainen vastaaja tiesi kirkkaasti tarkoituksen: teemme työtämme asiakkaita varten, mahdollistamme erityistä tukea tarvitsevien nuorten opiskelun ja olemme ihmisiä ihmisille. Invalidisäätiössä työskenteli vuonna 2016 hieman yli 500 ammattilaista. Keskuspuiston ammattiopistossa työskenteli 400 henkilöä, Orton Prossa 55 henkilöä ja Invalidisäätiön sisäisissä palveluissa 74 henkilöä. Vuonna 2016 Invalidisäätiössä tilikauden palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat yhteensä 24,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2016 oli henkilöstölle raskas, koska Invalidisäätiössä käytiin YT-neuvottelut. Syyskuussa päättyneiden neuvottelujen seurauksena jouduimme irtisanomaan Keskuspuiston ammattiopistosta 45 henkilöä, Orton Prosta viisi henkilöä ja Invalidisäätiön sisäisistä palveluista 17 henkilöä. Neuvottelujen aikana ja jälkeen syksyllä 2016 tarjosimme henkilöstölle mahdollisuutta keskusteluun työterveyspsykologin vetämissä avoimissa tukiryhmissä. Koska työssä jaksaminen on ehdoton edellytys toiminnallemme, yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut tiivistä. Työssä jaksamista tukevat myös edellä mainitut tukiryhmät, työterveyshuollon laajat palvelut, aktiivinen työsuojelutoiminta ja esimiesten henkilöstölle tarjoama tuki.

Invalidisäätiössä työskentelee yli 500 ammattilaista.

Kiinteistöt Ruskeasuon kiinteistökokonaisuuden kehittämistä jatkettiin Terveyspuisto-konseptin mukaisesti. Tilivuoden aikana tilojen vuokrausaste oli hyvä erityisesti, kun HUS:n läntinen silmäsairaala siirsi toimintansa Ruskeasuolle. Vuokraustoiminta kokonaisuudessaan sujui hyvin ja kysyntää tiloille on jatkuvasti. Tenholantie 12 paikalle rakennettavien asuinkerrostalojen kaavaprosessi jatkui osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheella. Paikalle suunnitellaan kolmea asuinkerrostaloa, joiden kaavan uskotaan olevan lainvoimainen vuoden 2018 aikana. Leppävaaran koulurakennuksen suunnittelu jatkui ja vuoden 2017 alkukuukausina päästään suunnittelussa rakennusluvan hakuvalmiuteen. Rakennuslupa voidaan hakea, kun alueen kaavoitusta koskeva valitus on käsitelty. Muilta osin Invalidisäätiön kiinteistökannassa ei tapahtunut muutoksia.

Invalidisäätiö 75 v.

15


Taulukot Vetovoimaisuus 2014–2017

Opiskelijamäärät 2012–2016 Valmentava koulutus Perustutkintokoulutus *) sis. AIKO pt koulutus

Yhteensä

Nuorten perustutkintokoulutukset Valmentavat koulutukset

Lkm 1200 1000

3,5 993

1077

1047

3

1004

921

676

2,2

2,0

2,4

1,5 1

200 0

2,0 2,0

2

401

416

411

631

582*)

586 418

401 520

400

2,5

2,4

2,5

800 600

3,3

0,5 2012

2013

2014

2015

0

2016

2014

2015

2016

tavoite 2017

Opiskelijoiden erityisopetuksen perusteet kaikissa koulutuksissa (valmentava-, perustutkinto- ja ammatillinen lisäkoulutus) Ei erityisen tuen tarvetta

17

Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet

145

Kielelliset vaikeudet

112

Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt

29

Lievä kehityksen viivästyminen

238

Vaikea kehityksen viivästyminen

109

Psyykkiset pitkäaikaissairaudet

177 27

Fyysiset pitkäaikaisairaudet Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet

127

Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus

13 14

Kuulovamma

35

Näkövamma

34

Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 0

16

50

100

150

200

250

Lkm


INVALIDISÄÄTIÖ

Tuloslaskelma

Varsinainen toiminta Tuotot Erityisopetustoiminta Muu varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut

€ 1.1.–31.12.2016 euroa 37 254 012,55 8 048 341,91 24 688 526,80 1 574 127,21 15 064 906,51

Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot Osinkotuotot Muut tuotot Kulut Korkokulut Muut kulut Arvonalent. p.vast.sijoituksista

45 302 354,46

38 781 778,78 6 296 061,30

45 077 840,08

-41 327 560,52

26 866 856,40 1 613 354,53 16 991 953,89

-45 472 164,82

3 974 793,94

39 895,34 1 664,00 77 618,76 75 614,39 -6 844,39 2 092 000,00

Tuotto-/kulujäämä Omakatteiset rahastot Siirto rahastoihin

1.1.–31.12.2015 euroa

-394 324,74

119 178,10

40 559,21 896,00 1 620 554,14

1 662 009,35

-2 160 770,00

92 804,47 70 715,35 0,00

-163 519,82

1 933 202,04 1 306,58

-1 306,58

1 104 164,79 -45 351,20

45 351,20

Tuotto-/kulujäämä

1 931 895,46

1 149 515,99

Tilikauden tulos

1 931 895,46

1 149 515,99

Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Sidottujen rahastojen muutos Siirto rahastoon Tilikauden yli-/alijäämä

116 278,91

116 278,91

116 278,91

116 278,91

0,00 -2 705,00

792,59 0,00

2 045 469,37

1 266 587,49

Invalidisäätiö 75 v.

17


Tase

VASTAAVAA

31.12.2016 euroa

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkom. ja keskener. hank. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrit. Kiinteistöosakkeet saman kons. Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT Osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset

39 141,65 446 768,10

31.12.2015 euroa

485 909,75

49 747,62 48 684,53

98 432,15

15 480 848,66

5 328 464,65 13 024 011,14 989 332,52 79 968,40 475 664,00

19 897 440,71

2 102 026,30 5 779 151,61 1 592 495,00 8 169 445,54

17 643 118,45

4 194 110,39 5 441 151,61 1 592 495,00 8 062 879,36

19 290 636,36

714,80 535 391,87

536 106,67

714,80 583 384,41

584 099,21

37 717,55

37 717,55

0,00

0,00

4 796 681,21

13 558,20 200 000,00 15 000,00 230 263,01

458 821,21

512 813,22 789 912,82 5 000,00 2 212 519,34

3 520 245,38

319 716,56 271 381,40 5 000,00 1 115 513,59

1 711 611,55

3 311 420,10

3 311 420,10

3 726 270,81

3 726 270,81

2 208 464,65 11 777 901,69 845 617,50 76 968,40 571 896,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrit. Saamiset omistusyht. yrit. Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset saman kons. Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

18

4 380 513,20 200 000,00 15 000,00 201 168,01

45 812 047,77

45 767 312,00


INVALIDISÄÄTIÖ

VASTATTAVAA

31.12.2016 euroa

31.12.2015 euroa

1 345,51

1 345,51

511 815,12

534 800,09

Arvonkorotusrahasto

2 976 643,07

2 976 643,07

Muut sidotut rahastot

110 097,84

106 764,74

12 627 310,78

12 627 310,78

OMA PÄÄOMA Peruspääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot

Vapaat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä

18 789 012,95 2 045 469,37

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero

20 834 482,32

17 522 425,46 1 266 587,49

267 215,71

18 789 012,95 383 494,62

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat

1 720 000,00 17 382,22

Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrit. Muut velat Ostovelat Ostovelat (konserni) Siirtovelat

905 664,00 1 321 479,89 475 849,74 801 128,79 9 933,52 3 231 699,26

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 737 382,22

2 150 000,00 17 382,22

2 167 382,22

6 745 755,20

984 611,36 1 911 597,09 537 013,56 782 312,03 69 761,06 3 895 262,92

8 180 558,02

45 812 047.77

45 767 312,00

Invalidisäätiö 75 v.

19


Invalidisäätiö sr Tenholantie 10, 00280 HELSINKI puh. (09) 47 481 info@invalidisaatio.fi www.invalidisaatio.fi

Invalidisäätiön vuosikertomus 2016  

Invalidisäätiön vuosikertomus 2016

Invalidisäätiön vuosikertomus 2016  

Invalidisäätiön vuosikertomus 2016

Advertisement