Ks blad 2017 2

Page 1

KERTEMINDE SEJLKLUB

Nye Feva joller i Kerteminde

Unda 8 m - R båd.

Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub • no. 2 2017 • 44. årgang.


Kiosk

Frugt

nt

& Grø

e

atess

Delik

ri

Meje

Kerteminde

Åbningstider Åbningstider

65 32 11 71

19 35 O Tank

sel

er die

in ell

nz K - Be

Åbent- fre. alle ugens Man. 9 - 19 so r samt ud e c dage 8-19 n a r e v Lørdag nglende8le - 17 ma rykfe-jl,og t r g fo Søn. n i ld l o afde s forbeh pheavveis.nDer tage helligdage 10 - 17 Kæm ger

ge la er så læn ll e g a d r ed lø er til og m ld æ g e n e Tilbud

EN

afé

r&C

Bage

5%

DIVIDEN

Excl. mom

+

KERTEMINDE

E-mail: 06413@coop.dk · www.coop.dk


Fra formanden.

I dette blad kan du læse hvilket fordele du har, hvis du har dit medlemskort for Kerteminde Sejlklub med når du handler i byens butikker. Dettes års medlemskort er sendt ud sammen med dette blad. Medlemmer som har indbetalt deres kontingent efter d. 15. april, vil få tilsendt en fil med deres kort, som derefter kan printes ud. Et plastik kort vil komme sammen med bladet i August. Repræsentantskabet har til denne sæson præsenteret lidt ændringer i kontingentet, for medlemskaber i Kerteminde Sejlklub. Hensigten med de nye kontingenter er, at medlemmer har større mulighed for at vælge præcis den ”berøringsflade” de ønsker at have med Kerteminde Sejlklub, og til en pris som selvfølgelig afspejler dette. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der i år er lavet et Gaste kontingent på 500 kr. Er man fast gast på en båd og været det gennem flere år, er det altså nu muligt at melde sig ind i klubben til rimelige priser, med det ene formål at sejle aftenmatch. Jeg vil gerne bede de respektive skippere om at bringe dette videre til deres gaster. Det er et håb, at flere ønsker at melde sig ind i Kerteminde Sejlklub på denne baggrund. Det er uomtvistelig at det koster penge at drive en klub, og klubbens eksistens afhænger af at vi får mere end halvdelen af den årlige indtægt ind via kontingenter. Personligt håber jeg, at vi oplever en tilgang af nye medlemmer, som har engagement og ideer for klubben. Hellere 500 medlemmer som genererer det sammen kontingent som 400 medlemmer. Når vi taler kontingent…. Langt de fleste har fået betalt kontingent, men de som stadig mangler - hvilket er ca. 20% - se nu at få det på plads før sæson start. God sommer. Jørgen

Forår, -vinterens aktiviteter bliver lagt på hylden for de næste 5-6 måneder; -have tid, -klargøring af båden, -på tur ud i verden, eller bare ud i bugten. Årstiderne har hvert deres indhold, for nogle skal vinterens gøremål i de kommende måneder stå sin prøve, for eksempel medlemmerne som har arbejdet med stævner eller uddannelse i det maritime. Måske har andre deltaget i Mortens og Pers vinter aktiviteter, hvor det har været muligt at udveksle viden og kundskaber omkring optimering af bådens funktioner ”gør- det-selv”. Jeg har blandt andet brugt lidt tid sammen med Karsten Wagner, sammen har vi været i Syd England, hvor vi har opkøbt Feva Joller til klubben. Feva er en to mands jolle med farverige storsejl, forsejl, samt et flyvesejl på bovspryd. Det er en populær to mands jolle, som er en god overgang fra Optimisten til 29èrner, og klubben har i år 6 mandskaber. Båden er engelsk bygget, og fabrikken producerer flere tusinde om året. Alligevel er brugtmarkedet meget lille, så derfor findes der ingen brugte Feva Joller i Danmark, Sverige, eller Tyskland. Vi købte 6 stk. joller, som blev transporteret hjem via et fragtfirma (DSV). Klubben har efterfølgende solgt 2 stk. til andre danske sejlklubber med 100% fortjeneste. Tilbage har KS i alt 4 stk. Feva Joller som er et par år gamle, til en gennemsnitlig indkøbspris af 25.000 kr. Prisen er lidt under halv pris for en ny i Danmark. Før ”indkøbsturen” solgte klubben 1 stk. 29ér, og planen er også at sælge 2 stk. af klubbens Zoom joller, hvilket er en aktiv klasse generelt i Danmark, men bare ikke i Kerteminde... Turen til England vil vi beskrive mere indgående i næste blad, kort skal vi da fortælle, at vi fik mange gode kontakter - blandt andet til en Syd Engelsk sejlklub, hvor vi købte 2 stk. af jollerne. Klubben var, for os at se, lidt udfordret. Der var tidevand på 4.5 meter som gav mulighed for 6 timers sejlads om dagen. 3


Kerteminde Sejlklubs Generalforsamling 21. marts 2017 Dagsorden og referat Velkomst ved formand Jørgen Larsen. Der deltog 65 medlemmer i generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Hans Jørgen Ellekilde blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og inden for vedtægternes tidsfrist. Generalforsamlingen er derfor lovlig iht. Vedtægterne. Gennemgang af dagsorden.

2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode.

Formandens beretning. Kontingent. I efteråret har vi snakket visioner, repræsentantskabet præsenterede på generalforsamlingen en vision, som på sigt skal hjælpe os videre i vores arbejde med at udvikle Kerteminde Sejlklub. Under punktet, ”Vision for livet i klubben”, forsøger vi at beskrive et mål for, hvordan vi får flere medlemmer i KS. Kontingentstrukturen er nævnt som faktor. Mange vil opleve, at deres kontingent er ændret, og det er vel at mærke til, at det ikke er blevet dyrere. Forsøgsvis har vi lavet gæstekontingent samt kontingent for medlemmer over 70 år med båd. • Voksenkontingent: 850 kr. • Voksenkontingent samme husstand: 500 kr. • Seniorkontingent over 70 år uden båd i Kerteminde havn: 500 kr. • Seniorkontingent over 70 år samme husstand: 250 kr. • Gæstemedlemskab: 500 kr. • Ungdomsmedlem indtil 25 år: 500 kr. • Indmeldelsesgebyr pr medlem: 100 kr. Det skal understreges, at der her er tale om et forsøg, og at repræsentantskabet vil evaluere kontingentstrukturen igen til efteråret. ”Hellere 500 medlemmer, som betaler det sammen som 400 medlemmer tidligere gjorde. Når der tales om kontingent struktur, er det også her værd at bemærke, at kontingent til DS i år stiger med 9 kr. pr medlem. Samtidig gøres der opmærksom på, at det oftere og oftere ses, at der ikke er overensstemmelse mellem det antal medlemmer, som opgives til kommunen og det antal medlemmer klubberne opgiver til DS….. Havneplaner og Marinaplaner. På sidste generalforsamling orienterede vi om et borgermøde i Kerteminde Hallen, samt information om nedsættelse af en gruppe på 5 medlemmer, 4 fra KS, Simon Riber, Dorthe Hindsgavl, Carsten Wagner samt undertegnet, samt Mogens fra Amanda. Vi er mødtes en del gange i den forgangne vinter. Vi har lavet høringssvar, vi har inviteret til debatmøder, KS har lagt hus til de to borgermøder, der har været mange møder med avisen. Den 23. februar 2017 var hele Havne- og Marinaplanen så til debat i kommunalbestyrelsen. Med 18 stemmer for og 5 imod blev der skabt et flertal for at arbejde videre med planerne.

4


Hvis vi, som her er tilstede, har svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned, -ja så kan vi måske blive klogere på dette efter Generalforsamlingen, hvor Anders Sunke og Jannik Nyrup vil give en orientering om projektet. Vigtigt er det dog at vide, at repræsentantskabet i Kerteminde Sejlklub, byder fornyelsen velkommen, og at vi arbejder for, at Kerteminde Marina på sigt bliver løftet. At vi finder det interessant skyldes, at selv om, vi er glade for byens Marina, ja så har tidens tand og ændrede omstændigheder bragt Marinaen i knæ, og med det politiske fokus der fortiden er på havnen, kan vi kun sige, at det er rettidig omhu at være medspiller. Kystsikring. Tilbage i 2009 blev Sluselavet i Kerteminde stiftet. Siden da har lavet arbejdet med planer for, hvordan Kerteminde kan sikre sig mod gentagelse af oversvømmelsen i 2006. Lavet har via fonds- og sponsormidler få et iværksat tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser, for at Kerteminde Kommune kan tage beslutning om etablering af en højvandssikring på et sagligt grundlag. I november blev klubberne på Marina kajen præsenteret for et oplæg til en højvandssikring. Sikringen var placeret bag alle huse på Marinaen, altså ingen sikring. En beslutning, som ikke var velkommen i de klubber, som ligger lavt. Amanda Dykkerklub, Jims Søferie, Restaurants Marinaen samt den nye administrationsbygning på havnen. Efter en del mødeaktivitet, også på den front, blev vi i januar præsenteret for en kystsikring, som gjorde at alle blev sikret. Desværre for Kerteminde Sejlklub har linjeføringen mange gener for klubbens daglige virke. Derfor har vi igen, ”igen fristes vi til at tilføje”, forfattet en høring. Niels Jul, Steen Frandsen samt undertegnet skrev. ”Kerteminde Sejlklub ønsker at gøre indsigelser imod punkter i rapporten udsendt den 22-12-2016. Stormflodssikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo. Punkterne berører kystsikringen foran de to klubhuse, som ejes af Kerteminde Sejlklub, beliggende på Marinaen i Kerteminde. Punkt. 1 (Restaurant/klubhus) På side 14 i rapporten beskrives det, hvorledes kommunen agter at kystsikre foran bygningen, som rummer Restaurant/klubhus. Det beskrives, at hensigten er, at opføre en mur så tæt på terrassen som muligt. Det fremgår ikke af rapporten, hvorvidt det griber ind i den eksisterende terrasse og dens konstruktion, terrassen blev øvrigt renoveret for 200.000 kr. i 2016. Hvis opførelsen af ”muren” medfører ændringer i glasfacaden på terrassen, ønsker Kerteminde Sejlklub en løsning, hvor muren placeres 4 til 5 meter foran huset ud mod Marinakajen. I muren tænker vi en 4 meter bred ”skydeluge” foran opgangen til Terrassen, denne skal forbinde arealet bag sikringen med arealet foran. Hvis det skønnes, at arealet foran bygningen er for smal, vil løsningen være at anlægge et areal på 30 m2 bestående af træ oven på den eksisterende stensætning,

5


hvor stensætningen slår et sving på 45 grader. Løsningen vil være både spændende og etisk forsvarlig i forholdt til omgivelserne. Punkt. 2 (Søsportscenteret) Kerteminde Sejlklub ønsker ikke, at der opføres en sikring som den, der er beskrevet i rapporten. Sikringen, som i rapporten er ført bag om ”jollepladsen”, vil give gener i den daglige brug af Søsportscenteret. Kerteminde Sejlklub foreslår i stedet en løsning, hvor sikringen føres foran ”jollepladsen”. Sikringen er i ”blomsterkummemodellen” med skydeporten, som giver adgang til trækstedet i en bredde af min. 8 meter. Foran Søsportscenterets terrasse laves en mur, hvori der monteres en skydeport på 4 meter, hvilket giver adgang til terrassen. Se vedlagte tegning. Tegningen indeholder både modellen, som er foreslået i rapporten, samt den model som Kerteminde Sejlklub ønsker. Til sidst skal vi ikke undlade at bemærke, at vi finder det hensigtsmæssig, at man koordinerer Kystsikringen og Marinaplanen og lader Kystsikringen indgå som medfinansiering af Marinakajen i en model, som tager udgang i den skitserede Marinaplan.” Så kan vi kun afvente. Havnefest. Vi kan mærke en vis træthed, og det bliver stadig vanskeligere at få alle poster ved Havnefesten besat. På alle niveauer oplever vi, at medlemmer af de to klubber ønsker at blive afløst, og kun ved rekruttering ude fra, ofte helt fra København eller Frederikshavn, lykkes dette. I år er det 49 gang at Kerteminde afholder Havnefest, måske vi skal overveje om ikke 50 gange er en rimelig godkendt præstation. Havnefesten har været tro mod det sæt up, som blev skabt i 1967. men der mærkes også et pres om fornyelse, nye tiltag, hvilket kan være vanskeligt, når den bærende besætning er den sammen som for 20 år siden. Havnefesten har gennem alle år givet et gennemsnitligt udbytte på ca. 100.000 kr. til hvert klub årlig. Gode penge som begge klubber har brugt til at udvikle klubben. 2016 gav et overskud på 50.000 kr. til hver af de to klubber, penge som vi også kan tjene ved at afholde et sejlerstævne, en aktivitet, som afspejler klubbens formål. Nemlig at få flest mulig sejlere på vandet i så mange timer som muligt. At Havnefesten og Kerteminde er bundet sammen som ærtehalm, er for mange naturligt, og en sommer uden en Havnefest er utænkelig. Lige så utænkeligt er det, at Havnefesten ikke vil kunne fortsætte i et andet regi og en anden struktur, hvor flere klubber måske kunne leje sig ind ved Havnefesten med deres Kro og deres vinkel på en fest. Roklubben har via en henvendelse til KS stillet spørgsmålet: hvad siger I, har I løsningen? Eller skal vi sigte mod de 50 gange.

6


Feva. Kerteminde Sejlklub er i denne tid ved at undersøge mulighederne for at købe 3 Brugte Feva Joller i England, Carsten vil nok uddybe dette i sit indlæg om ungdom. Måske vil han også fortælle noget om ungdomsrum. Dansk Sejlunion. Ved den netop overståede Generalforsamling i Dansk Sejlunion, som blev afholdt lørdag den 18. marts, udtrådte jeg af bestyrelsen, jeg ønskede ikke genvalg. Det har været 2 lærerige år. Bestyrelsesarbejde i et så stort specialforbund som Dansk Sejlunion er, kræver mere tid end jeg har til rådighed. Bestyrelsens opgaveløsning foregår meget gennem analyser og forskellige professionelle modeller, spændende, men arbejdskrævende for en som mig. Det har givet indsigt og forståelse for, at der findes metoder, som måske virker lidt akademiske, men ganske effektive når problemet skal belyses. Jeg har stor respekt for den måde, unionen arbejder på, både bestyrelsen, men i særdeleshed sekretariatet. Med 56000 medlemmer, som alle har en mening, er det svært at finde løsningen, som passer alle, men Dansk Sejlunion er der for os, og er ikke længere væk end et opkald. Jeg har allerede fortrudt, men det er nok alligevel en meget god beslutning, man kan jo altid komme tilbage. Referent. Klubben mangler en referent. Vi har fået mange henvendelser, som alle går på, hvor er referatet fra repræsentantskabsmøderne, forståeligt. Det korte svar er, de er skrevet, men for Carsten W er tiden til at få dem rettet til og publiceret også en mangelvare. Så kære du, som har disse evner vil du ikke nok, - du vil blive fyrstelig belønnet, samtidig har du måske også tid til lidt sponsoransøgninger. Bemanding til aktiviteter. Sponsorsøgning, referent, Sail Extreme Willy Hansen: Klubhusudvalget Fotokonkurrence: Der er indsendt 21 fotos som er vist på en stor plakat. I får udleveret en stemmeseddel – her må I give 2 forslag til årets Sejlerfoto 2016 og aflevere stemmesedlen i stemmeboksen. Efter pausen kåres vinderen med 2 flasker rødvin. Klubstander: Der udleveres 1 klubstander pr båd i pausen Carsten Wagner: PU Jørgen Holm arbejder hårdt på at få landet en betalingsløsning til de kommende stævner. Det er den store Dansk Sejlunions løsning, Manage2Sail, som vil gøre Stævneadministration en del nemmere. Samme system anvendes i hele Nordeuropa. Alle oplysninger fra betaling til resultater er samlet et sted. Men, som sædvanligt er det ikke lige til, når der er tale om betaling og banker og ikke mindst NETS. Der skal være styr på sagerne og det er der fra KS’ side. Stor ros til Jørgen for det fine arbejde. Carsten Wagner: Hjemmeside

7


Skal man tro det, er det ikke Kerteminde Sejlklub, men nok snarere Kerteminde Folkebådsklub, der gør sig mest. Stor ros til Flemming Palm for de hyppige opdateringer og livet og sejladserne i Folkebådene. Vi andre kan sagtens blive bedre til at komme med stort og småt til hjemmesiden. Måtte det knibe med evnerne til det praktiske upload, er Jørgen Holm gerne behjælpelig. Sponsorer, er vi igen ved at tage runden hos KS primære sponsorer. Formanden har været ved Egmose, og der er landet flere af vores faste sponsorer. Tak til dem. Det gælder stadigvæk, at: Alle er velkomne til at søge og lave aftaler med sponsorer. MEN, tag det lige via FU inden kontakten søges og landes Og så lige en påmindelse; Et par udsendte fra Hjælperfesten blev et hoved kortere oppe i Brugsen. Aftalen med Brugsen er, at vi kan aflevere en indkøbsliste, bedst på mail, til uddeleren. Så kan de tilbud, der er i pipelinen gøre sig gældende ved indkøbene. Pernille og jeg er klar til at tage imod vores nye medlemmer og laver den store guidede rundtur i klubben 1. onsdage i maj og juni kl. 17.45. Og mon ikke der er en fin og frisk opdateret Klublods i farvandet til den tid. Tak til Niels Juul for det fine arbejde. Carsten Wagner Ungdommen og Jollerne Er klar til den kommende sæson. Glæder sig til at tage det kommende ungdomsrum i brug. Der er lavet hul ud til sejlhallen og en fin trappe er sat op. Hvis nogen har inventar som kan bruges til ungdomsrummet, så sig til. I lighed med sidste år vil vi bestræbe os på at få lagt en storjollebane ud alle torsdage i sæsonen, hvortil Jolleafdelingen tilbyder en ’banedommer’-light uddannelse samtidigt med. Til opti-erne er trænerne på plads, vi har fået Valdemar Frandsen, vores tidligere DM-mester ind i rækkerne. Feva-besætningerne trænes delvist af Mohr-brødrene. Krabberne mangler en eller flere krabbemødre eller fædre. Så hvis nogen kender nogle, der kunne tænke sig at introducere en flok unger på 5 til 8 år til livet på havnen og sejlklubben en time om mandagen, så kom frisk!! Og mens vi er ved efterlysningerne: Ungdommen kunne vældigt godt tænke sig en Ynglingetræner. Vi forventer og håber at nogle af de skoleelever vi har haft på vandet i et valgfag i eftersommeren og her igen til forsommeren kunne finde på at efterspørge noget mere sejlads, men det vil sgu være ærgerligt at sende dem hjem igen… Jacob Jacobsen: Kølbådsudvalget: Fortsætter med at være i det nye klubhus efter sejladsen. Der mangler dommere, så hvis man har interesse er man velkommen. Flemming Palm: Klassebådsudvalg:

8


Der er ikke sket noget, mangler at redigere sejladsbestemmelser. Sabine Gill: Pigesejladsudvalg: Intromøde mandag d. 27. marts 2017. Der må gerne komme flere pige sejlere. Steen Frederiksen: Sejlerskolen: Det ser ud, som om sejlerskolen er en succes, den runder 45 elever i den kommende sæson, og flere af eleverne er under 30 år. I vinter er en H-båd blevet renoveret, så nu er alle H-både i en fin stand. I år er der Sejlerskole Cup i Kerteminde, og dette stævne bliver en større og større succes. Sail Extreme: I år bliver det et 3 dags stævne. Der har været en forespørgsel fra DS. Der skal ikke være flere sejladser, men de skal være over 3 dage, det giver mulighed for flere udenlandske jollesejlere. Materieludvalg: Alle fem følgebåde er klar. Fayard er også ved at være klar Der er ikke mange, som vil sejle i asklade, og den er ved at være slidt, det foreslås, at der købes en ny Limbo. Sejladsudvalg: Teamet omkring J-70 båden. De sejler så godt, at de har kvalificeret sig til verdensmesterskabet i St. Petersborg, i august 2017. Repræsentantskabet vil gerne støtte, men der skal gives noget tilbage til klubben. Der skal findes flere sponsorer end de sponsorer, der har været med fra starten. Disse skal gerne forhøje deres sponsorater.

Beretningerne godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse.

Axel Sørensen aflagde beretning. Regnskaber for 2016 godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke kommet nogle forslag

9


5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse, herunder fastsættelse af Kontingent for det efterfølgende kalenderår.

Der var spørgsmål til Guldpokal - budgettet: Erik Andreasen oplyste at der er lagt et meget forsigtigt budget, alle udgifter lidt højere og indtægterne lidt lavere. Tilmelding starter den 22. marts 2017 Gennemgang af forslaget til budget 2017. Budget og kontingent 2017, godkendt af generalforsamlingen

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Leif Nielsen, Ib Rasmussen blev genvalgt. Suppleant: forretningsudvalget finder en revisorsuppleant

7. Evt.

Evind Skaalum: efterlyser frivillige hjælpere til Classic Fyn Rundt. Formand: Kerteminde Sejlklub kom godt igennem 2016, og vi krydser fingre for at 2017 bliver et lige så godt år. Efter generalforsamling var der besøg af Anders Sunke og Jannik Nyrup, som fortalte om planerne for Kerteminde Marina.

Årets Sejlerfoto 2016.

Blandt 21 indsendte fotos blev vinderen kåret ved Kerteminde Sejlklubs Generalforsamling den 21. marts 2017. Vinderen blev Jens Thurø med hans flotte Folkebåd med skum for boven. De øvrige billeder kan ses på KS hjemmeside under indkaldelsen til generalforsamlingen. Klubhusudvalget


Vi sĂŚtter alle sejl til for dig

Langegade 7, Kerteminde - tlf.: 59 48 94 60

11


Sejlere ude i verden. Efter at have nydt gæstfriheden fra sejlere overalt i verden uden at dele glæden og tanker med medlemmer i Kerteminde Sejlklub, er det nu omsider kommet mig på sinde at skrive et par facts og tanker om sejleres sammenhold, respekt og nysgerrighed for natur og ligesindede. I marts har jeg brugt 2 uger sammen med en delegation fra OMT og Rambøll i Odense. Vi havde her fornøjelsen af at opleve Sydaustralien (Adelaide og opland). Odense Maritime Technology har fået til opgave at re-designe et skibsværft i Adelaide. Vi har arbejdet med den australske regering og repræsentanter fra værftet det sidste halve års tid, og jeg havde sidste sommer den fornøjelse at have 2 medarbejdere fra skibsværftet i Adelaide samt kollegaer fra OMT med på Exabyte til en tirsdagssejlads i Kerteminde. -Der er ingen tvivl om at det er teambuilding på højt niveau at samles til kapsejlads. Vi ankom til Adelaide tirsdag aften, og havde 3 dage fyldt med møder og opgaver resten af ugen.

I weekenden var der frihed til at nyde Adelaide. Jeg havde tjekket de lokale sejlklubber og fundet ud af at der var lørdags-race fra Royal Squadron tæt på hvor vi boede. Kystbanen kørte tæt forbi vores hotel, så det var bare at hoppe på og så prøve at komme af i nærheden af marinaen. Australiernes venlighed er uovertruffen. Da jeg kom på toget (der var halvtomt) spurgte jeg en passager hvordan man fik billet. Han forklarede at det foregik via automat bagerst i toget og hvis jeg skulle have hjælp skulle jeg bare sige til. Tænkte på Danmark, der har vi lidt at lære, på vejen Kerteminde til Kastrup huskede jeg en flok mennesker der sad og kiggede på deres tablets uden interesse for hvad der foregår udenfor Facebook eller hvad de nu sidder og glor på uden at være i kontakt med verden lige ved siden af dem. Nå det lykkedes uden hjælp og jeg stod af og gik mod marinaen, dog ned af en blind vej. Jeg spurgte en dame i villakvarteret om vej, men halvt inde i sætningen der skulle hjælpe mig på vej, sagde hun hop ind i min bil, så kører jeg dig lige derover. Hun fortalte i bilen at hende og manden have en lille ketch, som de sejlede tursejlads i. Efter at have kigget ud over mari-


naen efter spændende racerbåde gik jeg op på klubverandaen hvor der sad nogle mennesker med teamtrøjer på. Jeg spurgte om de vidste om der var nogle, der havde brug for en gast, hvorpå jeg straks blev budt velkommen til at sejle med dem på deres Sydney 39 (en cruiseversion af den legendariske Sydney 38) Det viste sig at båden var sponseret af Kaesler Wine og bar logoet af deres topvin ”The old bastard” i spileren. Vi havde en fremragende tur og jeg nød de fantastiske omgivelser og australiernes venlighed og fantastiske humor. Efter målgang mødtes vi med de andre mandskaber til et par kander øl på terrassen. Bådens ejer Colin spurgte til mine kollegaer og planer for søndagen. Da det var åbent arrangerede han en tur til bjergene bag Adelaide. Dyrepark, spektakulære views afsluttende med et besøg på Kaesler vingård. Her fik vi prøvesmagt vinen (inclusive ”the old Bastard til 1200 kr flasken) efterfulgt af rundvisning i plantagen hvor vi også smagte på druerne fra de forskellige vine. Da vi kom tilbage til hotellet søndag aften ringede Colin mig op og spurgte om han ikke skulle arrangere at få alle OMTere på vandet til

den efterfølgende onsdagssejlads også kaldet Twilight race. Efter at have målt temperaturen hos kollegaerne blev der arrangeret 5 både til at tage imod os 9 OMTere med mere eller mindre sejlerfaring. Vi deltog i racet hvor der var ca 30 både på vandet. Efter endt race var der samling til stor buffet på klubhusets veranda og der blev fortalt historier som selv Knud Andreasen skulle anstrenge sig for at overgå. Bla. Sydney Hobart deltagelse som er australske sejleres mandomsprøve var oppe og vende. Efter endt buffet kom klubbens General Manager Andrew McDowell over og foreslog at gøre Royal South Australian Yacht Squadron og Kerteminde Sejlklub venskabsklubber. Info til Kerteminde Sejlklubs medlemmer… Kom lige i tanke om de havde 1100 medlemmer til 200 skibe, de kræver nemlig at gaster har et gastemedlemskab, selvom det giver lidt udfordringer med gaster så det ud til at være det rigtige! Old Bastards: (Vin etiket i spiler)


When every moment counts Hos Elvstrøm Sails er vi fast besluttet på at hjælpe dig med at realisere dine drømme, når det handler om sejlads. Hos os er hvert sejl unikt – specielt fremstillet til at matche dine behov. Kom forbi din lokale sejlmager på Fyn, og lade os finde den løsning, der passer til dig.

Elvstrøm Sails Fyn Sdr. Havnekaj 19, 5300 Kerteminde Tel: +45 21 49 68 42 hbp@elvstromsails.com

DIN REJSE BEGYNDER MED DET RIGTIGE SEJL


Forår! Hvor? Kalenderen siger at det er tid for kapsejlads. Der står ingen steder noget om lystsejlads. Jeg bliver nok nødt til at konstatere at jeg enten er blevet gammel eller i det mindste kuldskær. Min båd står hvor den har stået hele vinteren og jeg har blot været ombord for at sætte lidt i blød. Også for at konstatere at selv om solen skinner fra en skyfri himmel sniger termometeret sig kun op på ca. 8 grader. Med en jævn til frisk vind bliver det ikke i nærheden af hvad jeg kalder behageligt. Naboen snakkede om at komme ud af hulen – det varede lidt inden jeg kunne genkende ham – klædt ud som en nordpolsfarer og så var han kun ude af bilen så lang tid som det tog ham at forklare fruen hvor langt han var nået. I mange år har jeg været blandt de første til at møde frysende op på havnen og har pralende været rundt blandt de mange der tålmodigt ventede på at vejret blev behageligt – og når jeg var rundt kunne jeg jo ikke prale af at have været ude at sejle. Nu lyder undskyldningen for at gemme sig i kakkelovnskrogen, at man alligevel ikke kommer til søs så længe det er så koldt – og alting er alligevel lukket på alle havne. Hvorfor egentlig stå udenfor i bidende kulde når man kan sidde inde og se på Folkebådene der allerede har taget hul på sæsonen. Burde have bevæget mig på havnen for at se om alle var i stand til at gå fra borde ved egen hjælp eller om der var farefulde forfrysninger der hindrede landgang. Generalforsamlingen er vel overstået. Den startede med god mad og der var et vældigt fremmøde bagefter. Det er længe siden jeg har set så stor en opbakning til en regnskabsaflæggelse. Alt forløb som planlagt og selv kassereren var tilfreds med resultatet af årets anstrengelser. Med det in mente drog et par af klubbens købmænd til England for at finde billige både til ungdommen. Det lykkedes og selv om der blev indkøbt lidt rigeligt regnes der med, at det vi ikke selv vil bruge sagtens kan sælges videre, der mangler Fevaer i hele landet. Lad os håbe at indkøbet kan holde på nogle unge sejlere.

Efter afslutningen af generalforsamlingen var der atter gang i havneombygningen. Nu har vi sagt OK til brug af noget af vinterpladserne som byggegrunde og så var det vel på sin plads i et valgår at vi fik lidt mere at vide om planerne. Så vidt jeg forstod er man ikke kommet længere med planerne om at sikre havnen – hverken bådene med højere moler eller sikring af det hele mod højvande. Der skal sælges grunde og så bruger vi pengene på sikring af værdier. OG – bygger en marina for folket. Egentlig ikke et ord om sejlere og deres behov. Det drejer sig om at få folk til at færdes på området. Om det bliver til glæde for sejlerne er lidt ligegyldigt, bare der bliver omsætning. Jeg håber det kan lade sig gøre at få ændret så meget i planerne at det også bliver til glæde for os. En stor glæde var det at se de flotte billeder der kæmpede om at blive årets sejlerfoto. Jens Thurøe løb af med sejren med et fantastisk billede af en grøn Folkebåd med skum for boven. Tillykke! Jeg var lige omkring havnen i det gryende forår og fik øje på den grønne båd – den tager sig godt nok bedre ud i vandet end den gør i gråvejr på en trailer på en bitterkold havn. Lige om lidt er der sol, sommer og dejlig varme og alle sejler rundt på Bugten. Der er lagt op til en sæson med mange begivenheder. Sail Extreme udvider med en dag så det bedre kan betale sig for udenlandske sejlere at rejse hertil. Der bliver ikke flere sejladser, men det betyder forhåbentlig bare at der bliver mere tid til at nyde vores lille by og lægge lidt penge der. Classic Fyn Rundt er klar igen – Claus siger det kniber lidt med tilmeldingerne, men du kan sagtens nå det endnu. Efter ferien bliver der gang i den. Folkebådene fejrer jubilæum og straks derefter er der kamp om Guldpokalen – midt i det hele løber Havnefesten af stabelen, så der bliver brug for mange hænder. Jeg håber alt bliver lige så populært som altid og ønsker en god sejlsæson. Frede

15


I Butikken tilbyder vi:

På Værkstedet tilbyder vi:

• Bådudstyr • Motorer • Gummibåde • Elektronik • Sejlertøj

Reparation af: • Påhængsmotorer • Indenbordsmotorer • EL ombord på din båd • Oliefyr • Bovpropel Servicevogne kommer i alle havne

Åbningstider:

I perioden1/4-1/10 har vi åbent:

kl. 9-17 Mandag - fredag kl. 9-17.30 Mandag - fredag kl. 9-12 Lørdag kl. 9-12 Lørdag kl. 10-12 Søndag

16


Jørgen Henrik Nielsen Kunderådgiver tlf. 6548 5464 jhn@sparfyn.dk

Anne Nørgaard-Offersen Kundemedarbejder tlf. 6548 5460 aof@sparfyn.dk

Lene Friese Hansen Kunderådgiver tlf. 6548 5462 lfh@sparfyn.dk

Dorthe Jensen Kunderådgiver tlf. 6548 5463 dje@sparfyn.dk

I Sparekassen Fyn kender vi vores kunder - og de kender os. Jørgen Schou, Filialdirektør tlf. 6548 5461 jos@sparfyn.dk

Ole Rasmussen Kunderådgiver Tlf. 6548 5465 olr@sparfyn.dk

God rådgivning handler i høj grad om gensidig tillid. Vi skal mødes i øjenhøjde, og der skal være plads til at stille spørgsmål. Derfor er det vigtigt for os, at vi kender vores kunder og at de kender os. Ring til os på tlf. 6548 5460 eller send en email til kerteminde@sparfyn.dk, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Sparekassen Fyn, Kerteminde afd. Langegade 6, 5300 Kerteminde

NØ G L E KORT

Nøglekort og badekort til det nye klubhus skal bestilles hos: Peter Bundgaard K.K.K. mail: bundgaard.birkende@gmail.com Badekort kan også købes ved henvendelse til klubhusudvalget eller jolle/ungdom 17


Tur til England.

Som I sikkert alle er bekendt med, har vi i Kerteminde Sejlklub som mål at gøre det godt for ungdommen. Der har de sidste par år været en stigende interesse for at sejle i 2 mands joller, men springet fra optimistjollen til en af KS’ 29’ere har været en for stor mundfuld for sejlerne. Sidste sæson kunne vi, som erstatning for 29’erne, låne os frem til en Feva-jolle, mens vi i repræsentantskabet skulle blive enige om, at KS måtte søge at få indkøbt en eller flere Feva-joller til sæsonen 2017. I vinterens løb meldte Sejlunionen ud, at de ville sælge deres 4 Feva-joller. ”Den er mægtig”, tænkte vi straks. ”Mon ikke KS kunne få et par stykker af dem, når nu vores formand er med i bestyrelsen.” Men det skulle vise sig, at Sejlunionen på ingen måde er så uvederhæftige at lade deres bestyrelsesmedlemmer komme forrest i køen, når der skulle sælges ud af arvesølvet. Næ nej. Der blev afholdt en lodtrækning, hvor de interesserede klubber kunne få sig et lod. Og KS var ikke heldige i den lodtrækning. Dog ’vandt’ vi retten til at købe Feva-traileren. Men KS havde altså få uger før sæsonstarten ingen Feva-joller at sejle i endsige køre med. Det skal siges, at der på brugt markedet i Danmark ikke er til at opdrive en Feva-jolle, og en ny jolle koster på den gale side af 50.000 kroner. I England, hvor Feva-en produceres, er markedet noget større. Med lidt søgen på diverse hjemmesider, synes det være muligt, i området omkring Southampton at kunne samle en del joller. Planen bliver så til, at formanden og undertegnende skulle drage til Sydengland, få købt nogle joller og læsse dem på en lastbil og så ellers drage hjemad igen. Der blev indkøbt flybilletter, med afgang fra København til Heathrow en tidlig søndag morgen, lejet en bil, og sørme også returbilletter mandag aften fra Gatwick til København. Det skulle blive så godt. Vel landet i London bliver turen kun bedre af, at vi er blevet ’opgraderet til automatgear’ ved Hertz. Så en næsten funklende ny Nissan Qashqai, om end i en noget fesen blå-lilla farve, får vi overrakt nøglerne til. Afsted mod Emsworth, hvor de

18

første joller skulle besigtiges. Emsworth ligger i den nordøstlige del af The Solent, som på mange måder er det mest benyttede farvand til klub- og kapsejlads, da det ligger i læ af Isle of Wight. Så sejlklubberne ligger strøet ud med mild hånd. Harry, klubbens Bosun – på dansk deres materielmand, fortalte lidt om forholdene omkring klubben og vi spurgte selvfølgeligt til deres stævner og aktiviteter. Han pegede bugten rundt og kunne berette om henved 10.000 sejlklubmedlemmer i nærmeste omegn. Nogle ungdomstrænings aftener var med op til 150 både til start. Dog skulle de altid have tidevandet med i deres betragtninger og planlægning. Forskellen på Flod og Ebbe omkring deres sejlklub var over 4 meter, så det var ikke lange heldagsstævner de fik arrangeret. Nærmest en slags ”Hit’n’run” hvor én sejlads tæller. Disse tal kunne da godt bidrage til en snert af misundelse, så mange medlemmer og så stort et ungdomsfelt. Vi får besigtiget de 2 joller, som er de nyeste og dyreste på listen, og med et sæt helt nye og ubrugte sejl og at det er årgang 2016, så må prisen jo også forventes at være over gennemsnittet. Vi ringer hjem til Aksel og beder ham om at sætte overførslen i gang. En god frokost i klubbens restaurant og dertil hørende pint, så kunne vi rigtigt nyde det sydengelske forår og vi måtte smide trøjerne og blev da også tilbud solcreme. Nu skal der jo ikke så meget til at svide en bleg englænder, men vi mente nok at vi ville overleve uden et godt lag af faktor 50. Der var egentligt ikke flere aftaler den søndag, så vi havde ikke travlt med at komme over på den anden side af bugten, til Calshot, så køreturen derover blev ad småvejene mellem Portsmouth og Southampton for at vi virkeligt kunne få syn for sagen af de smukke sydengelske kystlandskab. Og flot er det det da, ja det er så. Det kan godt anbefales. Calshot er et ’kommunalt’ aktivitetscenter og ganske som i DK er alt kommunalt lukket om søndagen, så vi måtte besigtige jollerne gennem hegnet. Men de så da bestemt ikke ringe ud. På den samme side af bugten var den sidste sælger, og et opkald senere var der en aftale om at få besigtiget den sidste jolle, en privatejet jolle brugt af en 14-årig knægt til seriøs kapsejlads.


Turen til Lymington går gennem ’New Forrest National Park’ et område der siden starten af middelalderen har været jagtområde for de engelske kongehus. Der er fritgående dyr, jagtvildt, men så sandelig også heste, køer, grise og andre landbrugsdyr. Det er noget der kræver særlig opmærksomhed med store flokke at heste og æsler på vejen, der bestemt ikke er bange for biler. Dog kunne den lokale familie berette, var det noget værre om natten. Godt nok er der reflekser på dyrenes halsbånd, men de er ikke sjældent faldet af eller vendt om. Lymington er ligeledes en by med adskillige sejlklubber, og vi fik lært forskellen på en Sailing club og en Yacht club. Borgere med en profession fx advokater, læger eller arkitekter holder til i en Yacht Club, mens håndværksmestre og andet godtfolk kunne gøre sig i en Sailing club. Klubberne i England er stadig, til en vis grad, præget af et socialt kodex, og man holder fast i sin klub og bliver ved med dette det ganske liv. Kontingenterne er også noget højere og der bruges mere lønnet personale i klubberne.

rende får med det yderste af fingerspidserne, så højrehånden var blevet noget kvæstet i det stunt. Faktisk har det vist sig at være en brækket håndrod.

Vi fik handlet Feva-jollen ned et par hundrede pund og vi kunne igen ringe til Aksel hjemme og bede ham om at overføre penge til sælger. Det var de 3 dyreste joller, der blev købt først, så kassernes hjerte bankede næsten lige så højt som paukerne til den koncert Bodil og Aksel var til denne søndag hjemme i Danmark.

Hjemme var spændingen stor om fredagen, hvor jollerne fik meldt deres ankomst. Bare det nu havde holdt med den opklodsning med kasserede redningsveste mellem jollerne og de vogne de står på. Men ganske som vi sendte dem afsted, stod jollerne fint og havde ikke fået skrammer under transporten. De 6 joller blev bjærget ned fra lastbilen og sat pænt over i rækken. Nu skulle der tages billeder og de klubber, der havde hørt om vores indkøb skulle kontaktes, med henblik på salg af to af jollerne. Der var i alt 9 klubber, som på få timer havde budt ind på at ville købe en Feva-jolle af Kerteminde Sejlklub, så der var mange der ventede på nyt fra KS.

DSV lastbilen dukkede op til aftalte tid og en chauffør sprang ud af lastbilen og på syngende sydengelsk kundgjorde, at han skulle læsse et par joller i Calshot. Ikke noget om et nummer to sted i Emsworth. Nå, men et par telefonsamtaler senere faldt brikkerne på plads og smilende kunne chaufføren berette, at nu var alt i orden. Dér fik vi så syn for sagen om, at den engelske tandpleje stadig lader noget tilbage at ønske. Der var ikke to modsat siddende tænder at skue, og en rå gulerod måtte synes at være en uoverstigelig udfordring for vores chauffør. Men flink var han da. Der blev læsset 4 joller og turen gik retur til Emsworth, hvor de sidste to joller skulle på. Det skal nævnes, at den gode formand fredagen forinden uden held havde forsøgt at indfange et galope-

Men det lykkedes at få stablet de resterende to joller ind i traileren på lastbilen, og vi fik sendt chaufføren afsted. Så skulle det blive spændende om jollerne også ville stå som vi pakkede dem når de kom til Kerteminde. Der var stadig nogle timer til vores flyver, så igen kunne vi køre af de små veje nordover mod Gatwick. Selvom Jørgen og Dorit har boet i Tanzania en del år, hvor der også er venstrekørsel, var det alligevel undertegnende, der skulle køre, trods den manglende erfaring med omvendtskørsel. Men det gik da, kun med en enkelt nærdødsoplevelse for Jørgen, da et lidt impulsivt højresving skulle foretages. Ryggen var fri; ingen cyklister, men det, der ikke lige var inde på rygraden, var de modkørende, som da egentligt også var mindst to vognlængder fra os henover deres bane.

Nu har vi 4 friske Feva-joller i flåden og de unge mennesker er vældigt glade for nu at kunne give den fuld skrue ude på bugten. Det skal blive nogle flotte og sikkert også drabeligt tætte sejladser vi få at se de kommende sæsoner. Carsten

19


Unda.

gerne ville af med den. Han så helst at der var nogle som ville overtage den med restaurering for øje, så den ikke blev hugget op eller havnede i udlandet. Vi kiggede lidt på båden og kunne hurtigt se at kølen ikke var i en sådan beskaffenhed at den var værd at sætte i stand. Skroget er lavet i Mahogni og Eg men har dog en del naglesyge, der hvor båden er forsynet med jernspanter, men ikke værre end det kan lade sig gøre at sætte det i stand. Mast og bom var nok noget af det, der var i den bedste stand. På vej hjem i bilen var der mange ideer om, hvad der skulle laves for at få den sejlklar: ny køl, renovering af motor og skrog samt tilbageføring af hækken til det oprindelige design. Hjemvendt og med tankerne tilbagevendt til hverdagen blev vi fire enige om, at det skulle være Jørgen Sunke som skulle overtage båden, det var hans store ønske og noget som han altid har ønsket. Efterfølgende har Sunke fået båden hjem til Kerteminde og arbejdet på den lige siden: alt maling udvendigt er fjernet så han kan danne sig et overblik over skrogets tilstand. Kølen blev demonteret i København og efterladt, der skal fremstilles en ny. Dækket og det lille Dog-house den var ombygget med er fjernet, så det er efterhånden kun skroget der står tilbage. Ligeledes er hækken

I Båd Magasinet var der en artikel om et stykke kulturarv, der var ved at forgå. Kulturarven var en 8 meter R. båd fra 1914, båden stod i København og har ikke været i vandet de sidste 5 - 6 år. Derfor trænger den til en stor restaurering. Båden kunne overtages som den stod . Efter en mail til nogle personer fra torsdagsholdet og en masse snak med den ene og anden, samt flyvske ideer til torsdagsholdes julefrokost blev Villy, Bjarne, Sunke og jeg enige om at aflægge båden et besøg for at se hvad det egentligt var for noget. Til julefrokosten kunne Claus H. også oplyse, at hans morfar havde været ejer af båden tidligere. Claus fortalte også, at han som barn havde været med til at skære ca. 1/2 meter af hækken på grund af råd, så det lød ikke særligt opmuntrende, men vi måtte over og se båden. Så midt i december drog vi til København nærmere bestemt til et lille værft aller yderst i Nordhavnen, hvor båden har stået de sidste 5 - 6 år. Efter stormen Bodil var overdækningen blæst af, så det var et ynkeligt syn der mødte os. Båden var total grøn af alger overalt og der var absolut intet gjort i flere år, men det var en unik båd som der ikke findes mange af i dag og slet ikke i Danmark. Ejeren fortalte lidt om båden og hvorfor han

20


lukket op og den er ved at blive forlænget med en ny hæk, så den vender tilbage til det oprindelige form. Om overbygning og rigning også skal laves om til det originale fra 1914 er nok tvivlsomt. Men et er sikkert: Sunke skal nok få et flot og dejligt skib ud af projektet med al den energi, som han lægger i det. Det bliver spændende at se når han er nået lidt længere, herfra skal der lyde et stort held og lykke med projektet.

Selve båden. 8 meter R båd blev bygget i 1914 af Brd. Nielsen, Skovshoved. Tegnet af Werner Hansen med gaffelrig efter 1910 reglen for 8-Meter Klassen. Ombygget til Macator rig (Bermuda) efter 1919 reglen i mellemkrigs årende Niels Juul.

A U TO R I S E R E T F O R H A N D L E R

Østfyns Bådhandel ApS

Lyøvej 6, 5800 Nyborg Tlf. 20 82 07 83 www.østfynsbådhandel.dk Åbent: man-fre: 10 -17 & Lør: 10 - 15


Medlems Fordele. Alle medlemmer får tilsendt et medlemskort i kreditkort format. Dette medlemskort giver adgang til en Rabatordning ”KS fordel Plus”. Husk at gøre brug af dine medlemsfordele. Medlemmer som har indbetalt kontingent efter 15. april vil få tilsendt en fil med deres kort som derefter kan printes ud. Et plastik kort vil komme sammen med bladet i August. I 2017 har vi fornyet aftalen med en lang række forretninger i Kerteminde så du kan få fine rabatter når du handler i Kerteminde. For at opnå rabatten skal du vise dit medlemskort fra Kerteminde Sejlklub og rabatten vil blive fratrukket på ikke nedsatte varer; Fordels aftalen laves for et år af gangen, men listen med de Forretninger der er med i ordningen vil løbende blive opdateret når der kommer flere til vil du kunne finde den på Kerteminde Sejlklubs hjemmeside. Liste med butikker der er med i aftalen fra den 01.04.2017 • Restaurant Kerteminde Sejlklub 10% • Den Gamle Købmandsgård (Keteminde Vinhandel) 10% • Nyt Syn 10% • Flügger farver, Kerteminde 25% • Sportmaster, Kerteminde 15% • Egmose Marine Center 10% • Amanda Sko 10% • Profil Optik, Finn Ravn 10% • Zilan’s Pizza 10% • Kerteminde Marine service 10% • Den Italienske Isbutik 15% • Helsebutikken Moder-Jord 10% • Munkebo Fysioterapi Fri træning i centeret, uden hold. 165 kr.

Åbningstider i Klubhuset og Restauranten Alle dage 12:00 -21:00 ØL KORT TIL SEJLKLUBBENS MEDLEMMER

10 stk. mellem fadøl 350, kr. 10 stk. små fadøl 225, kr. 22


Kerteminde Sejlklub

Formand: Jørgen Larsen, tlf. 30 92 63 35 formand@kerteminde-sejlklub.dk Næstformand: Carsten Wagner, tlf. 23 96 39 63 pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk Økonomiudvalget/Kasserer: Aksel Sørensen, tlf. 30 36 56 78 / 21 48 02 20 kasserer@kerteminde-sejlklub.dk

Forretningsudvalg: Består af; formand, næstformand og kasserer. Træffes i klubhuset onsdag kl. 17 – 18. tlf. 65 32 25 90. Planlægnings- og Udviklingsudvalg: Carsten Wagner, pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk KS Klubhus: Marinavejen 2, 5300 Kerteminde. info@kerteminde-sejlklub.dk Klubhusudvalg: Villy Hansen, tlf. 29 72 21 23 klubhus@kerteminde-sejlklub.dk Sejladsudvalg: Jørgen Mohr Ernst, tlf. 00 00 00 00 regatta@kerteminde-sejlklub.dk Kølbådsudvalg: Jacob Jacobsen, tlf. 26 15 23 41 tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk Klassebådsudvalg: Flemming Palm, tlf. 30 29 22 64 klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk Ungdoms-/jolleudvalg: jolle@kerteminde-sejlklub.dk Pigesejladsudvalg: Sabine Gill pige@kerteminde-sejlklub.dk Sejlerskolen: Steen Frederiksen, tlf. 50 70 37 78 sejlerskole@kerteminde-sejlklub.dk Sail Extreme: Morten Grundsøe tlf. 30 42 04 44 info@sailextreme.dk Materieludvalg: Niels Juul Hansen materiel@kerteminde-sejlklub.dk Bladudvalg: Frede Schjerning, tlf. 40 40 38 05 klubblad@kerteminde-sejlklub.dk Turudvalg: Thomas Jensen, tlf. tur@kerteminde-sejlklub.dk Hovmester: Pernille & Mark. Restaurant: tlf. 65 32 24 53 restaurant@kerteminde-sejlklub.dk Classic Fyn Rundt: Eivind Skaalum, tlf. 23 28 14 09 Målere: Jørgen Kjær Frandsen, tlf. 23 99 11 55/65 32 19 69 maaler@kerteminde-sejlklub.dk Hjælpemåler: Mikkel Lange tlf.30 24 14 66, Niels Juul tlf. 25 53 06 95 og Claus Hamdrup tlf. 21 75 16 40 Webredaktør: webredaktor@kerteminde-sejlklub.dk Sejlklubbens Venner - Kerteminde: Niels Juul Hansen, tlf. 25 53 06 95 venner@kerteminde-sejlklub.dk Kerteminde havn: tlf. 65 32 37 33 havn@kerteminde.dk åbningstider på kontoret: april-september kl. 8.00-11.00 på hverdage, oktober-marts er kontoret åbent efter aftale. Tlf. er 65 15 15 37.

er”

n

me

ris “Tu

n en sV

"Turismens Venner" byder