Page 1

Incasseren... en terugveren Jaarverslag 2012

CENTRAAL BUREAU Tesselschadestraat 17 1814 EK Alkmaar


Inhoud

Incasseren Inhoud 2

Incasseren en terugveren

4 Hoe activeer je burgers? 8

Methodiek ontwikkeling & prijswinnende projecten

12 Regionaal jongerenwerk 16 Het borgen van projectresultaten 18 Professionals met beide benen in de wijk 22 Colofon

Het jaar 2012 leidde voor Kern8 tal van grote veranderingen in. Het jaar startte met de verankering van Welzijn Nieuwe Stijl in ons organisatiemodel: de beweging naar buurt/wijkgericht werken werd in onze organisatie doorgevoerd met een herschikking van ons managementteam en een buurtgerichte samenwerkingsstructuur, waarin medewerkers elkaar in nieuw samengestelde teams vonden. In het voorjaar werden de bezuinigingen in onze thuisstad Alkmaar ingezet. De gemeente nam ingrijpende beslissingen op het gebied van welzijn en burgerparticipatie. Voor Kern8 en veel samenwerkingspartners in Alkmaar betekent dit gedwongen verlies van middelen en medewerkers. De toekomst van welzijn in Alkmaar is onzeker. Terwijl het welzijn in de regio floreert. Hoe activeer je burgers?

Dat is dĂŠ vraag die overal in het land speelt. Een vraag waarop geen eenduidig antwoord valt te geven, maar waar wij met ons werk al lang en op vele manieren invulling aan geven.

2


Inleiding

...en terugveren We ondersteunen bewoners bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en helpen ze om hun initiatieven tot uitvoer te brengen. Of het nu buurthuisbesturen zijn, maatschappelijke stagiaires, vrijwilligers of kwetsbare groepen als jongeren en mensen met een beperking: we begeleiden ze op het pad naar zelfbestuur en ondernemerschap. En daar zijn we goed in. Meerdere gemeentebesturen schakelden ons als adviesorgaan in bij de concrete invulling van hun beleidsplannen. Verschillende van onze succesvolle methodieken, zoals ‘Bezoekvrouwen’ en ‘Jongerencoach’ werden dit jaar vastgelegd in de landelijke database van Effectieve Interventies. En voor meerdere van onze jongeren- en vrijwilligerspro-

jecten ontvingen we dit jaar nominaties en awards. Dit zijn duidelijke signalen dat onze expertise wordt erkend. Professionals met beide benen in de wijk

Ondanks de bezuinigingen hebben we ons werk in de hele regio naar een hoger plan getild. Bij de verschillende gemeentelijke fusies bundelden onze lokale teams hun contacten en kennis over een groter gebied. Binnen de driehoek jeugd – onderwijs – zorg hebben wij een belangrijke positie ingenomen met onze vaardigheid tot vroege signalering. En met de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling lopen we voor op de wettelijke vereisten. We zijn niet voor niets professionals. Het is onze visie dat professi-

onele welzijnszorg en begeleiding van burgerinitiatieven noodzakelijk is en blijft om álle groepen in onze samenleving te laten participeren. In dit jaarverslag illustreren we die visie met onze ervaringen uit de praktijk.

>> Professionele welzijnszorg blijft noodzakelijk ...

om álle groepen in onze samenleving te laten participeren <<

Frans McGonigle, Directeur/Bestuurder Kern8

3


Hoe activeer je... burgers?

Belangrijke taken van welzijnswerk zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang. We ondersteunen burgers met hulpvragen vanuit deze doelstellingen. Andersom stimuleren en

ondersteunen we burgers om zich in te zetten voor sociale samenhang en participatie (vrijwilligerswerk, burenhulp), waardoor anderen meer zelfredzaam worden. We richten ons op de wisselwerking tussen burger en samenleving, gaan uit van een wederkerige invloed tussen het individu, het systeem (gezin), de groep en de samenleving en schakelen tussen al deze niveaus.

Jongeren realiseren...

skatebaan Alkmaar Noord

Skatefans kunnen sinds september op de nieuwe skatebaan aan het Molentochtpad in Alkmaar Noord weer alles uit de kast halen. Drie jaar lang streed werkgroep Skate Park Daalmeer voor het vernieuwen van de baan en dat is gelukt. Welzijnswerkers Gabor Helmer en Eren Aydogan begeleidden de werkgroep in hun strijd voor een nieuwe baan. “Het had nog heel wat voeten in de aarde voor de baan er kwam, want Jongeren vieren de opening van hun Skatepark

4

er was veel sponsorgeld, een handtekeningenactie en zelfs een schoonmaakactie nodig,” zegt Eren. “De jongeren uit de groep hebben zelf ideeën aangedragen voor hun ideale baan. Ze hadden op kladblaadjes en servetten getekend, maar het heeft gewerkt”, aldus Eren. “Als jongeren lekker bezig kunnen zijn, veroorzaken ze ook geen overlast”, spreekt de welzijnswerker uit ervaring. Dat laatste wordt door de buurt zeer op prijs gesteld en maakt dat de vernieuwde skatebaan door de hele buurt wordt gedragen.


Maatschappelijke participatie

Buurthuis...

van participeren naar ondernemen

De focus van het werk van het Adviesbureau Bewonersorganisaties is vooral komen te liggen op de transitie naar bewonersondernemingen die in Alkmaar is ingezet. Met alle circa 60 bewonersorganisaties in Alkmaar is contact onderhouden. Zij worden gefaciliteerd bij de transitie die ze doormaken. De meeste inzet werd gevraagd bij het bijdragen

aan een meer ondernemende mindset bij bewonersgroepen en hen helpen bij visievorming en hun rol als samenwerkingspartner binnen het netwerk in hun wijk. Deze taken zijn binnen het dienstenaanbod van het bureau in omvang en belang sterk toegenomen. Daarom is de capaciteit van het Adviesbureau in het laatste kwartaal van het jaar uitgebreid.

Goed gevulde zomer... in De Mediaan

De Kern8 medewerkers in en rondom MFA de Mediaan boden in juli en augustus een bomvol activiteitenprogramma voor de gevarieerde doelgroep van Heerhugowaard Zuid. Het aanbod was nog nooit zo groot! Er waren iedere dag activiteiten en cursussen voor iedereen, van jong tot oud. Met op zondag speciale activiteiten voor mensen met een beperking. De wijktafels in de Rivierenwijk boden gelegenheid elkaar te ontmoeten en wensen te bespreken, en de Kinder- en Tienervakantiespelen en een speciaal programma van tienercentrum TAS2 zorgden voor zonnig vermaak en sportieve activiteit voor de jeugd. Niemand hoefde zich in de zomervakantie te vervelen!

Buurtbarbecue...Oudorp In mei werd in Oudorp een barbecue georganiseerd, als vervolg op eerdere bijeenkomsten tussen jongeren en andere buurtbewoners. Tijdens de barbecue werd er gesproken over knelpunten in de wijk. Het doel was om te kijken waar de twee groepen elkaar kunnen helpen en om tijdens deze contacten een natuurlijke band tussen de jongeren en bewoners te laten ontstaan. Dit ter versterking van het veiligheidsgevoel en de sociale samenhang in de buurt. De barbecue leverde prachtige dialogen op tussen jong en oud. Het smakelijke eten en het heerlijke weer droegen zeker bij aan de goede sfeer.

5


Actief...

met de buren?

Op 22 september was het landelijke burendag. Een initiatief van het Oranjefonds om samen de buurt leuker en gezelliger te maken, waaraan Kern8 met het ondersteunen van buurtwerkgroepen graag meedoet. In Heerhugowaard was er o.a. een kleding/ speelgoedbeurs, werden er speelplekken opgeschoond, was er een rommelmarkt georganiseerd en door heel Heerhugowaard was

een kunstroute uitgezet die veel bekijks trok. In Alkmaar werd er dit jaar in opvallend veel buurten aan het ‘groen’ gewerkt, een duidelijk signaal dat bewoners hun eigen woonomgeving belangrijk vinden. In de Spaans-Italiaanse buurt fungeerde Kern8 medewerkster Liesbeth Leegwater als katalysator voor het buurtinitiatief om samen een kruidentuin te maken. “De werkgroep maakte op burendag een vliegende start en inmiddels is de langgewenste kruidentuin een feit.” aldus Liesbeth.

opschonen van speelplekken

>>Onze vrijwilligers hebben hart...

voor hun gemeente <<

Esther Boehmer, Kern8 coördinator Buurtbemiddeling Heerhugowaard

You Should be... Dancing in Argus In november hebben twee wijkbewoners uit Alkmaar Noord een discofeest voor 30+ in Jongerencentrum Argus georganiseerd. Met in totaal 130 bezoekers uit de hele wijk en daarbuiten was dit een zeer groot

6

succes. De jonge vrijwilligers kregen de kans om een professionele avond te organiseren en de faciliteiten van het jongerencentrum werden door een nieuwe doelgroep gebruikt. Nieuwsgierig? Bekijk dan het promotiefilmpje van de avond op YouTube (zoek op: You Should be Dancing 2012).


Maatschappelijke participatie

Eerste stagemarkt groot succes... 400 leerlingen, 400 matches!

Theater Cool in Heerhugowaard stond 25 september in het teken van de Maatschappelijke stage. Kim van Es, de stagemakelaar van Kern8, organiseerde dit jaar een heuse stagemarkt. Ruim 400 leerlingen namen deel. Op de maatschappelijke stagemarkt konden vrijwilligersorganisaties en leerlingen in korte tijd met elkaar in contact komen voor het

maken van een stagematch. Met de leerlingen komt de nieuwe generatie vrijwilligers binnen: jongeren kijken anders tegen zaken aan en brengen frisse ideeĂŤn mee. Aan het eind van de dag waren er 400 matches gesloten.

Genieten van optreden van zanger Nielson tijdens de MAS markt

Dag van de Vrijwilliger...

smakelijk gevierd Elk jaar vieren we op 7 december de dag van de Vrijwilliger en besteden zo uitgebreid aandacht aan de belangrijke functie van vrijwilligers op alle maatschappelijke terreinen. Dit jaar organiseerde De Verenigingswinkel voor ruim 200 vrijwilligers een heerlijke high tea, verzorgd door Wonders eten & drinken. De vrijwilligers vertegenwoordigden vele vrijwilligersorganisaties uit Heerhugowaard

en hebben een heerlijke middag gehad. Burgemeester Han ter Heegde was aanwezig om de vrijwilligers uit naam van de gemeente Heerhugowaard te bedanken voor hun inzet.

Vrijwilligers worden smakelijk verwend

7


Methodiek

ontwikkeling& prijswinnende projecten Kern8 ondersteunt mensen bij het vormen van zichzelf en bij het vormgeven van hun cultureel en maatschappelijke situaties. Onze professionals weten tegengestelde belangen te hanteren. Ze balanceren op eigenzinnige wijze tussen de eisen die de multiculturele samenleving stelt en de wensen van

verschillende groepen burgers en weten daartoe doeltreffende methodieken te ontwikkelen. Verschillende van onze succesvolle methodieken werden dit jaar vastgelegd in de landelijke database van Effectieve Interventies. En voor meerdere van onze jongeren- en vrijwilligersprojecten ontvingen we dit jaar nominaties en awards.

Aantal aanmeldingen blijft stijgen... Veel meer Buurtbemiddeling Voordat er een wijkagent of rechter aan burenconflicten te pas komt, wordt Buurtbemiddeling ingeschakeld. De methodiek is in 2005 in Rotterdam ontwikkeld. Kern8 biedt het in Noord-Holland aan. Sinds 2009 in Heerhugowaard, sinds 2010 ook in Alkmaar en Bergen. Sinds de oprichting is het aantal aanmeldingen sterk gestegen. In 2010 melden zich in Alkmaar 82 inwoners, in 2011 waren dat er al 115 en dit

8

jaar zelfs 149. Ook in Heerhugowaard (74 meldingen) en Bergen (42 meldingen) was de toename van het aantal meldingen aanzienlijk. “Steeds meer mensen weten van ons bestaan af. Bijna 65% van de geschillen wordt met Buurtbemiddeling opgelost. Het is een groot succes, zeker wanneer conflicten nog niet zo lang lopen.” zegt Nathalie Peters, coördinator voor Alkmaar. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door vrijwilligers die worden getraind door CCV erkende trainers. “De vrijwil-

ligers zetten zich met hart en ziel in voor hun gemeente. Ze zijn onpartijdig en neutraal. Ze komen uit dezelfde woonplaats en zijn zeer betrokken bij het welzijn in hun wijk of buurt.” licht Esther Boehmer, coördinator voor Heerhugowaard toe. “Juist omdat Buurtbemiddeling zo laagdrempelig is en goed werkt, kan het overal in de regio worden ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Ook in kleinere woonkernen.“ voegt Monique Kleijnen, coördinator voor Bergen, nog toe.

Coördinatoren Nathalie Peters, Esther Boehmer en Monique Kleijnen


Methodisch werken

Jongerencoach...

methodiek aanvulling op jeugd- en jongerenwerk

Kern8 heeft de Jongerencoach methodiek ontwikkeld en tot eind van dit jaar succesvol in Alkmaar toegepast. De methodiek is zeer geschikt om elders te worden ingezet, zeker als deze wordt gecombineerd met het reguliere Kern8 jeugd- en jongerenwerk. Rutger Weinreder, jongerencoach van het eerste uur en inmiddels werkzaam voor Kern8 in Heerhugowaard en Obdam, vertelt over zijn ervaringen: “In Alkmaar was ik als jongerencoach een

Naast bemiddeling in individuele conflicten biedt Kern8 Buurtbemiddeling ook de interactieve workshop ‘Buren, en dan?’ aan, waarin aan de hand van herkenbare situaties wordt uitgelegd hoe men makkelijker met de buren in contact kan komen – en blijven! Kern8 Buurtbemiddeling is erkend vanuit het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV). De hierbij aangesloten partijen volgen dezelfde methodiek en voldoen aan de strenge kwaliteitstoets.

bekend en laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren, ouders en bewoners. In Alkmaar lukte het steeds beter de verschillende levensgebieden van de jongere op elkaar aan te laten sluiten. Professionals thuis, op straat en op school weten elkaar beter te vinden. Resultaat is dat jongeren minder anoniem worden, zich gekend voelen, beter aanspreekbaar worden op hun gedrag en beter te bereiken zijn. Voor professionals maar ook voor het eigen sociale netwerk. Jongeren worden gezien! Problemen én kansen worden eerder gesignaleerd, een jongere wordt eerder doorverwezen naar zorg op maat, of krijgt eerder kans zijn of haar talent te verzilveren in bijvoorbeeld een betekenisvolle stageopdracht. Schooluitval wordt op slimme manieren teruggedrongen. Ik ben er trots op dat ik mijn bijdrage kan leveren aan deze ontwikkelingen. Als jongerencoach en als ambulant jongerenwerker.”

Rutger zet zich actief in voor de promotie van de Jongerencoach methodiek, o.a. via de BVJong, de beroepsvereniging van kinder- en jongerenwerkers. In hun publicatie “Daar ben je goed in” legt Rutger meer uit over de methodiek.

>>Goede ontwikkelingen...

in het belang van jongeren krijgen steeds meer vorm << Rutger Weinreder, Kern8 jongerencoach en ambulant jongerenwerker Heerhugowaard

9


Rivierenwijk Heerhugowaard...

proeftuin voor sociale wijkteams In 2011 introduceerden Esther de Groot (welzijnswerker) en Monique van der Heijde (manager) van Kern8 een aanpak om de samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn binnen een wijk te verbeteren. De Rivierenwijk in Heerhugowaard was daarvoor hun proeftuin. De insteek was

>>Als je zoekt naar dwarsverbanden...

zie je dat het vergroten van zelfredzaamheid de gemene deler is <<

Esther de Groot, Kern8 welzijnswerker

tweeledig: enerzijds werd beoogd om tot een integraal samenwerkingsverband tussen zorg en welzijn te komen en anderzijds om de veranderingen die met de transitie AWBZ/WMO gepaard gaan, in 2012 concrete invulling te geven. “We begonnen dit jaar op procesniveau: de managers van de verschillende organisaties staken de koppen bij elkaar. Het duurde zo’n half jaar tot er consensus over de methodiek was en alle partijen hun commitment uitspraken”, zegt

10

Esther. “Voorheen waren er veel losse initiatieven in de wijk die naast elkaar liepen. Terwijl samenvoeging een efficiency slag kan brengen en de verschillende doelgroepen bij elkaar aan tafel zet. We willen allemaal de vraag naar hulpverlening verkleinen. Toen dat duidelijk was lag de weg vrij om ieders expertise, sociale kaart en doelgroepen bijeen te brengen en met elkaar te integreren,” licht Esther toe. Er werd een sociaal wijkteam samengesteld, waarbij de bewoners hun vragen op het gebied van Wonen welzijn zorg kunnen neerleggen. Het team voert de regie, verwijst door en geeft elkaar mandaat. Men treft elkaar in het door Woonwaard beschikbaar gestelde Wij(k) kantoor, dat dienst doet als gezamenlijk kantoor en ook door de wijkbewoners goed wordt bezocht. Doordat maatschappelijk werk achter de voordeur bij mensen thuis komt worden problemen snel gesignaleerd en opgepakt. Welzijn kijkt naar mogelijkheden voor mensen in dagbesteding, zodat de zorgvraag vermindert. Naar aanleiding van het succes in de Rivierenwijk zal de methodiek nu ook in andere wijken toegepast worden.


Methodisch werken

Tiener- en Jongerenwerk ...

draagt bij aan finaleplaats Jong Lokaal Bokaal 2012

De Gemeente Heerhugowaard was een van de drie finalisten voor de Jong Lokaal Bokaal 2012, een landelijke prijs die door de Landelijke Jeugd Raad wordt uitgereikt aan de gemeente met het beste jeugdbeleid. Heerhugowaard scoorde op alle facetten waarop de jury beoordeeld heeft,

zeer goed. Het beleid voor de jeugd is bovendien verbonden met andere beleidsterreinen, wat resulteert in een complete aanpak. Het tiener- en jongerenwerk van Kern8 is een belangrijke partner in de uitvoering van het jeugdbeleid in de Gemeente Heerhu-

gowaard. Vooral de tienercentra TAS en TAS2 en jongerencentrum Kompleks spelen een grote rol in projecten die mede tot stand zijn gekomen door jongerenparticipatie.

Fietsmaatjes winnen... WMO Award

Burgemeester Han ter Heegde met leerlingen en fietsmaatjes

In Heerhugowaard rees de vraag of het taxibusje voor leerlingen uit het ZMLK en ZMOK onderwijs wel het meest ideale vervoersmiddel is of juist eerder een belemmering vormt voor deze pubers. “De taxibus is een vanzelfsprekendheid die geen aanspraak doet op het stimuleren van zelfredzaamheid van deze leerlingen”, zegt Liza Ronde, coördinator van de Verenigingswinkel. Samen met de consulente leerlingenvervoer van

de Gemeente Heerhugowaard bedacht ze een aanpak om de leerlingen meer zelfredzaam, gezonder én fitter te maken: Fietsmaatjes. En won daarmee de WMO Award van de Gemeente Heerhugowaard. Fietsmaatjes bestaat uit voorlichting aan ouders, fiets- en OV begeleiding van en naar school, verkeerslessen en buitenschoolse fietsassistentie, allemaal verzorgd door vrijwilligers. Door fiets en OV begeleiding in te zetten, kunnen

de ZMLK en ZMOK leerlingen ‘zelfstandig’ naar school en terug. Zo leren zij zich zelfstandig in het verkeer te bewegen, krijgen ze meer lichamelijke beweging en een gezondere levensstijl. Hierdoor worden ze in de toekomst meer zelfredzame burgers. Het pilottraject liep in oktober-december van dit jaar. Vanaf 1 januari worden de Fietsmaatjes vast onderdeel van het leerlingenvervoer.

11


Regionaal jongerenwerk In 2012 heeft het jongerenwerk in de regio de landelijke trend gevolgd om met welzijn meer aan te sluiten bij zorg en hulpverlening. Met de komst van de CJG’s (Centra voor Jeugd en Gezin) en de op stapel staande transities is dit een wenselijke ontwikkeling. Het jongerenwerk is daardoor van vorm veranderd. Bij de verschillende gemeentelijke fusies bundelden onze lokale teams hun contacten en kennis over een groter gebied. In de hele regio heeft ons jongerenwerk een frontlijnfunctie gekregen voor vroeg signaleren en doorverwijzen. En binnen de driehoek jeugd – onderwijs – zorg staan wij garant voor integrale samenwerking.

>> Vroegsignalering...

binnen de driehoek jeugd – onderwijs – zorg, daar ligt onze kracht << Hein Blank, Kern8 manager

12

Gemeente Graft- De Rijp

In voorlichtingen op de scholen en tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten werden verschillende ontwikkelingsaspecten belicht, o.a. respect, alcohol, omgaan met pubers en uitgaansgeweld. Voor het eerst is er dit jaar jongerencoaching ingezet om individuele jongeren in de gemeente sterker te begeleiden. Het voor de 2de maal georganiseerde Eindzomerfestival was met 1.000 bezoekers en ondanks de regen, geslaagd. De afstraling van het festival naar vrijwilligerswerk, bekendheid met jongerenwerk en (woon) plezier van jongeren in de gemeente geven dit project een enorme meerwaarde. Belangrijk resultaat van dit jaar was dat er nog meer vrijwilligers actief hebben geholpen bij de activiteiten.

Gemeente Schermer

Voorlichting is in deze gemeente een effectieve en gewenste methodiek om jongeren meer bewust te maken. Dit jaar is er daarom veel nadruk op geweest, o.a. met een inloopuur over financiën en belastingteruggave, de Good Friday Fresh Party in Restaurant Roddels en de start van het project ‘Te

Opening nieuwe speelweide in Schermerhorn, één van de faciliteiten om de jeugd al vroeg te stimuleren om gezondte leven


Integraal jongerenwerk

veel is niet goed en te jong zeker niet’ op Basisschool De Bonte Mol over de gevaren van alcohol. Bij jongerenvereniging De Ruiterstok was een voorlichting over seks en SOA’s georganiseerd. Daarnaast werd de jeugd met sportieve activiteiten gestimuleerd gezond te leven. Op verzoek van de gemeente verspreidde het jongerenwerk een enquête om meningen over de aanstaande fusie van de gemeente te inventariseren en zo de stem van de jeugd te horen.

Gemeente Hollands Kroon

In deze nieuw gevormde gemeente lag het accent in de activiteiten op de binding met de gemeenschap en het vergroten van de sociale infrastructuur van de gemeenschap. De Jeugd Advies Raden zijn door het jongerenwerk ondersteund in hun fusietraject en de jongerenverenigingen in de verschillende kernen kregen ondersteuning bij zaken als wet- en regelgeving, het aansturen van vrijwilligers en positieve PR.

plek, jouw talent” plaatsgevonden en was er in de laatste week van de zomervakantie een activiteitenweek voor tieners en jongeren. Bijzonder was het uitwisselingtraject tussen een basisschool uit Breezand en een uit Den Helder, waarbij de kinderen een kijkje kregen in elkaars leefomgeving en leven. Er is actief samenwerking gezocht met RSG Wiringherlant te Wieringerwerf, waar een groot deel van de jongeren uit Hollands Kroon naar het voortgezet onderwijs gaat. Vanaf februari 2013 zal hier ‘ jongerenwerk in school’ worden gestart.

>>

Tijdens de ambulante rondes zijn de contacten met jongeren en buurtbewoners verstevigd en zijn meldingen van overlast teruggedrongen. Verder hebben er voorlichtingen plaatsgevonden, o.a. over vuurwerk, heeft het kunst- en cultuurproject “Jouw

13


Krav-Maga!!

Gemeente Harenkarspel (nu Gemeente Schagen) In 2012 is er flink ingezet op het ambulant werk, sportactiviteiten en voorlichtingen. Onder de aangeboden activiteiten waren o.a. workshops Krav-Maga en een Skateclinic. De uitgangspunten voor alle sportactiviteiten waren om de jeugd te stimuleren om te bewegen maar ook om hun zelfbewustzijn te vergroten en hun veiligheid tijdens het sporten te waarborgen. Daarnaast waren er twee cultuurprojecten: een workshop gezond koken in Restaurant De Ooievaar en de tweede editie van de Fotowedstrijd ‘Beeld van de Jeugd’.

Winnende foto “Dagelijkse dingen” van Ramoenja Dijkstra, 16jr. Fotowedstrijd ‘Beeld van de Jeugd’ in Schagen, Harenkarspel en Zijpe

In de voorlichting op de basisscholen is extra accent komen te liggen op drugsgebruik en de daarbij op de loer liggende gevaren en op cyberpesten in groep 7/8.

Gemeente Zijpe

(nu Gemeente Schagen) De nadruk lag in 2012 op het verzorgen van voorlichtingen en activiteiten en op het ambulante werk. Het ambulante werk werd geïntensiveerd. Er is veel inzet gepleegd om met alle basisscholen in contact te komen. Zijpe heeft een ‘sportief’ jaar achter de rug, waarin het jongerenwerk de jeugd stimuleerde tot een betrokken en actieve leefstijl: een skateclinic in de mei-vakantie, de opening van Skatepark Oudesluis in juni en het opknappen van de skatebaan in Callantsoog in september. Maar ook Freerunning in Schagerbrug en kickboksen in Petten. Verder is er de eerste maanden van het jaar intensief gewerkt om een band op te bouwen met de groep jongeren van 16 t/m 21 jaar in Callantsoog.

Gemeente Schagen

Dit jaar heeft het jeugd- en jongerenwerk in Schagen actief haar rol als kernpartner van het CJG opgepakt. Dit kwam prima tot uiting in activiteiten en voorlichtingen, o.a. tijdens de “Week van de opvoeding” i.s.m. GGD. Nieuwe activiteiten in het kader van het stimuleren van een Oefening in Freerunnen

14


Integraal jongerenwerk

huiskamer. De eerste stappen om te komen tot afstemming en samenwerking zijn gezet. De contacten met gemeente, politie, kinderopvang, de buurtbewoners en het CJG zijn inmiddels Op meer organisatorisch vlak vroeg de fusie tussen de gemeenten Schagen, Ha- goed en krijgen een renkarspel en Zijpe en de verhuizing van vaste plaats in ons het jeugd- en jongerenwerk naar de nieu- werkproces. we locatie aan Markt 18 (per januari 2013) de aandacht. Aan het einde van het jaar Gemeente zijn de collega’s uit Harenkarspel en Zijpe Medemblik het team in Schagen komen versterken Dit jaar lag het accent op en gezamenlijk is het accent in het hele het maatschappelijke doel ‘binwerkgebied gelegd op voorlichting, amding met de gemeenschap’. Een aantal succesvolle activiteiten, zoals de Gabbulant werk en Kunst & Cultuur. berweek, het Kunst en Cultuurproject en het Zaalvoetbaltoernooi ging dit jaar in Gemeente Langedijk de herhaling. Nieuw waren de extra inzet In april kon de jeugd eindelijk hun eivoor de Nationale Buitenspeeldag, de gen huiskamer ‘De Langedijker’ in kinderprogrammering tijdens de Dickens Noord-Scharwoude openen. “De huiskamerfunctie van het gebouw aan de Anna Kerstweek en de Culturele Avond voor jongeren in verzorgingshuis Sint Marvan Saksenstraat in Noord-Scharwoude functioneerde direct al naar tevredentinus. Ook heeft het jongerenwerk de jeugd ondersteund en geadviseerd bij de heid”, zegt jongerenwerker Gülnaz Tugorganisatie van de eerste editie van het rul. De opening, die door de jeugd zelf Huttendorp in Wognum, waar eind juli werd gedaan samen met wethouder 165 kinderen werden vermaakt. jeugd, Irma Schrijver, was goed bezocht. Gülnaz verzorgt de openstellingen en doet er alles aan om de huiskamer onder Het jongerenwerk bereidt de clubs in de de jeugd bekend te maken. Er is hard ge- hele gemeente voor op het zelfstandig werkt aan het opbouwen van netwerken kunnen draaien en functioneren in de nabije toekomst. van professionele organisaties rond de gezonde, actieve lifestyle waren o.a. workshops zelfverdediging (ook voor meiden) en Freerunnen. Binnen de vaste programmering overtroffen de deelname aan het magazine Alive en het talentenprogramma Local Heroes dit jaar alle verwachtingen.

15


Het borgen van....

projectresultaten Welzijnswerkers ondersteunen bewoners(groepen) bij het ontwikkelen van initiatieven, activiteiten en projecten die bijdragen aan het verbeteren van de eigen leefomgeving. We brengen bewoners bij elkaar en zorgen dat zij weten waar zij met hun vragen terecht kunnen of hoe deze kunnen worden opgelost. De

afgelopen jaren heeft Kern8 een aantal leefbaarheidbevorderende projecten in Alkmaar uitgevoerd die dit jaar ten einde zijn gekomen. Echter, het werk in de wijken is nog lang niet klaar en daarom is er bijzondere aandacht besteed aan het borgen van de projectresultaten in het reguliere welzijnswerk.

Bezoekvrouwen trekken weg uit Alkmaar, de wijde wereld in

Kern8 Bezoekvrouwen definitief gestopt in Alkmaar Na vier succesvolle jaren, waarin de vrijwillige Bezoekvrouwen een belangrijke activerende rol speelden in de aandachtswijken van Alkmaar, is hun werk in het najaar gestopt. Ook al is hun werk nog lang niet klaar. “Bezoekvrouwen wisten de doelgroep op de onderste treden van de participatieladder als geen ander te bereiken. Ze hebben ongelooflijk veel en goed werk verzet en er is veel bereikt. Het was een voorrecht om met ze te mogen werken” aldus projectleider Tanja Schermerhorn.

16

Door de enorme bezuinigingsronde die ons dit jaar en de komende jaren treft is er geen mogelijkheid om de Bezoekvrouwen vanuit Kern8 verder de aandacht en begeleiding te bieden die ze verdienen. Daarnaast zijn veel laagdrempelige activiteiten uit de aandachtswijken verdwenen, zoals de taalles, de brugklas, het naaiatelier. Deze zijn belangrijk om de doelgroep ‘uit huis en actief te krijgen’. Andere organisaties zijn, eveneens door bezuinigingen of andere opdrachten, niet in staat de begeleiding van de Bezoekvrouwen van Kern8 over te nemen. Op 6 november vond het afscheid van de laatste negen Bezoek-

vrouwen plaats. Een hartverwarmende middag, met een lach en een traan. Met humor én hapjes. Kern8 zet zich ervoor in om de succesvolle methodiek elders in het land te laten voortleven. Daartoe participeren we o.a. in REIS West. REIS (Regionaal Effectieve Interventies Samenwerkingsverbanden) is een initiatief van de MOgroep, de brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Het is een prachtig platform voor samenwerking en uitwisseling van methodieken binnen welzijnsorganisaties uit heel Nederland.


Leefbaarheid

Leefbaarheidsproject...

‘Wij de Wijk’ afgerond

Kern8 heeft gedurende de afgelopen vier jaren samen met andere partners het project Wij de Wijk in Alkmaar vorm mogen geven. De projecten rond leefbaarheid in de Hoef, Kooimeer en de Mare zijn dit jaar afgerond en daarmee is het project ten einde gekomen.

Geactiveerde bewoners Voor de geactiveerde bewoners(groepen) betekent dit dat zij òfwel zelfstandig verder kunnen òfwel een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit het reguliere welzijnswerk of van de betrokken woningcorporaties. De werkzaamheden op dit gebied zijn op deze wijze geborgd.

>> We helpen...

bewonersorganisaties zelfstandig en ondernemend te zijn << Esther Anker, medewerker Kern8 Adviesbureau Bewonersorganisaties

Beëindiging inzet van Jongerencoaches in Alkmaar Onderdeel van Wij de Wijk was de inzet van jongerencoaches. Zij begeleiden individuele jongeren in de verschillende wijken en konden contact krijgen met jongeren waar hulpverleningsinstanties daar niet in slaagden. Met het ophouden van het project Wij de Wijk beëindigt ook de inzet van jongerencoaches in Alkmaar. Hun inzet kan helaas niet vanuit de reguliere werkzaamheden worden gedaan.

Onthulling vlaggen en prullenbakken project Kooimeer, juni

17


Professionals....

met beide benen in de wijk

Professionele welzijnszorg en begeleiding van burgerinitiatieven zijn en blijven noodzakelijk om álle groepen in onze samenleving te laten participeren. Kern8 integreert de jongste ontwikkelingen in het vakgebied in onze werkwijzen en organisatie. Wij geloven in nu bouwen aan

de toekomst. Daarom bieden we onze medewerkers de ruimte om zich professioneel verder te ontwikkelen en zijn we als leerbedrijf betrokken bij de praktische opleiding van onze collega’s van de toekomst.

Kern8 voorloper... met implementatie van Meldcode In de aanloop naar de invoering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hebben vier medewerkers van Kern8 afgelopen voorjaar de train-de-trainer Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) gevolgd en hun certificering behaald. Leontien van de Wetering, één van de vier Aandachtsfunctionarissen voor de meldcode binnen Kern8, vertelt: “Door onze training zijn wij officieel gecertificeerd om de invoering van de meldcode binnen organisaties te begeleiden. Allereerst hebben we dat binnen Kern8 zelf gedaan, waardoor

18

Kern8 nu voorloopt op de wettelijke verplichting, die per juli 2013 ingaat.” Alle professionele organisaties die werken met kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar zijn straks verplicht om volgens de Meldcode te handelen. Kern8 werkt met een deel van die doelgroep, die vanuit thuissituaties of problematiek risicovol is. We hebben een belangrijke signaleringsfunctie. “De meldcode biedt een stappenplan om signalen concreet en objectief vast te leggen en om vervolgstappen te bepalen. We merken dat medewerkers meer signalen doorgeven en met meer vragen komen nu we er structureel aandacht aan geven,” aldus Leontien. Het invoeren van de meldcode

vraagt nogal wat van een organisatie en is maatwerk. Leontien en haar collega’s hebben binnen Kern8 informatiebijeenkomsten georganiseerd, locatiegerichte interventies gedaan, collega’s getraind in signalering en gespreksvoering en houden het onderwerp onder blijvende aandacht in team overleggen. Ook houden zij de centrale registratie bij. “Ook andere organisaties kunnen ons inschakelen bij de vertaling van de meldcode naar de eigen werksituatie en de implementatie ervan in de organisatie. Dan weet je zeker dat je organisatie aan de wettelijke verplichtingen voldoet en dat het voor iedereen duidelijk is hoe te handelen en waarom.” zegt Leontien.


Interne professionalisering

Erkend... Leerbedrijf Kern8 Kern8 en opleidingen voor welzijnswerk zijn sinds jaar en dag met elkaar verbonden. Kern8 is een erkend leerbedrijf en stelt studenten d.m.v. stages in de gelegenheid zich het beroep in de praktijk eigen te maken en zo theorie en praktijk te koppelen. We doen dit vanuit de visie dat er voor alle betrokkenen een aantoonbare meerwaarde bestaat: • de student ervaart een concrete, professionele invulling van het beroep, waarvoor hij/zij soms op basis van idealisme of naar aanleiding van vrijwilligerswerk heeft gekozen; • opleidingen worden in staat gesteld om ontwikkelingen in de praktijk te vertalen naar de opleiding, hetgeen de kwaliteit van de opleiding verhoogt; • stagebegeleiding geeft onze medewerkers de mogelijkheid tot

reflectie met betrekking tot hun eigen werkzaamheden; • de eindverslagen van stagiaires leveren waardevolle input die ervoor zorgt dat onze beleidsvisie ten aanzien van de ontwikkelingen op het brede welzijnsterrein scherp blijft. “Ook in 2012 hebben de stagebegeleiders van Kern8 zo’n 60 studenten begeleid. De stagiaires zijn zelf verantwoordelijk voor de praktijkopdrachten in het kader van hun opleiding en brengen zelf hun leerdoelen in. Wij zorgen voor de randvoorwaarden, een bevoegde praktijkbegeleider en gelegenheid om in de praktijk te leren en te oefenen”, aldus Liza Ronde, stagecoördinator van Kern8.

>> Wij begeleiden, coachen, motiveren... en beoordelen onze collega’s van de toekomst << Liza Ronde, Kern8 stagecoördinator

19


Profilering...

op social media Dit jaar hebben we flink ingezet op het gebruik van social media om met onze doelgroepen in contact te zijn. Veel teams hebben een facebookpagina, diverse collegaâ&#x20AC;&#x2122;s zijn aanwezig op twitter en er worden ook blogs geschreven.

Nieuwsgierig...Neem een kijkje en volg ons!

Facebook Achter de schermen bij marketing & PR Adviesbureau Bewonersorganisaties Alkmaar Buitenspeeldag Alkmaar De meiden van Argus Welzijnswerk Alkmaar Noord Welzijnswerker Ronald Jeugd- en Jongerenwerk Schagen Jongerencentrum Argus Jongerenwerk Hollands Kroon Jongerenwerk Medemblik

20


Interne professionalisering

Twitter @BartLakeman (Bart Lakeman, locatiemanager MFA De Mediaan Heerhugowaard) @buurhulpHHwaard (burenhulp Heerhugowaard) @DaveKern8 (Dave Koster, jongerenwerker) @EstherBijKern8 (Esther van Velzen, medewerkster marketing/PR) @Gonigle19430 (Frans Mc Gonigle, directeur/bestuurder) @KompleksHHW (Jongerencentrum en poppodium Heerhugowaard) @MartineRaams (Martine Raams, welzijnswerker) @PennyBiere (Penny Biere, welzijnswerker) @StephanSchulze (Stephan Schulze, jongerenwerker) @TAS2Mediaan (Tienercentrum Stad van de Zon Heerhugowaard) @TCTAS (Tienercentrum Schrijverswijk Heerhugowaard) @VrijwilligHHW (Verenigingswinkel Heerhugowaard)

Blogs Wijktafel Heerhugowaard door Jeanette Slagt (wijktafel.wordpress.com)

21


Colofon Dit Jaarverslag is een uitgave van Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Website: www.kern8.nl Telefoon: 072 - 514 31 43 Tekst en eindredactie: Esther van Velzen Bureauredactie: Yvon Haagsma Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Kern8 fotoarchief en Elsbeth Pilz Vormgeving: Helga Martens

22


Kern8 jaarverslag 2012  

Het jaar 2012 leidde voor Kern8 tal van veranderingen in. De verankering van Welzijn NIeuwe Stijl, bezuinigingen in onze thuisstad Alkmaar e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you