Page 1

Kern8... altijd in de buurt Jongeren Zorg & Welzijn Leefbaarheid

CENTRAAL BUREAU Tesselschadestraat 17 1814 EK Alkmaar


Inhoud jongeren

‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

6 8 10 12 14 16 18 20 22

2

Jongeren Informatie en Voorlichting Jongerenwerk in de Regio Jongerencentra Tienercentra

1

Stedelijk kinderwerk Doe-Wijzer

meldcode Huiselijk geweld Samenspel

Jongerencoach


Inhoud Algemeen

Inhoud zorg & welzijn

‘Waar welzijn zorg ontmoet’

26 28 30 32 34

wwz adviseur wonenplus heerhugowaard Mediaan en de horst Digitaal en sociaal

Inhoud leefbaarheid

‘Zelf je wijk of buurt leefbaar maken’

38 40 42 44

Buurtgericht werken Adviesbureau Verenigingswinkel Buurtbemiddeling

2 3

Eenzaamheidscoach

3


4


Inhoud jongeren

‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’ 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Jongeren Informatie en Voorlichting

1

Jongerenwerk in de Regio Jongerencentra Tienercentra

Stedelijk kinderwerk Doe-Wijzer

meldcode Huiselijk geweld Samenspel

Jongerencoach

5


Jongeren Informatie Medewerkers van het JIV

zijn overal te vinden, o.a. in Alkmaar, Heerhugowaard e.o. Jongeren Informatie & Voorlichting Kern8

Jongeren Informatie en Voorlichting (JIV) biedt ondersteuning en voorlichting aan jongeren tussen de 10 en 23 jaar en ou­ ders. Bij zowel de ondersteuning als de voorlichting staat het vergroten van de zelfredzaamheid centraal en JIV probeert te voorkomen dat er problemen ontstaan of verergeren. Door informatie, advies

>> Aandacht voor jongeren... en hun problemen <<

en ondersteuning te geven op een out­ reachende manier worden veel jongeren en ouders bereikt. JIV heeft verschillende aandachts­gebieden: • Kortdurende ondersteuning • Voorlichting • Jonge moedergroep • Website vraagmaar.com • Money Talk

6

& Voorlichting Kortdurende ondersteuning

Wanneer tieners en jongeren met vragen of problemen zitten, kan dat hun ontwik­ keling in de weg staan. Kleine problemen kunnen uitgroeien tot grote en het is belangrijk om al in een vroeg stadium ondersteuning te bieden om zo escalatie te voorkomen. JIV begeleidt tieners en jongeren (en indien mogelijk hun ouders) die met vragen of problemen zitten. Dit gebeurt kortdurend, gemiddeld zijn er 5 gesprekken. De jongere bepaalt zelf waar het gesprek plaatsvindt, bv thuis, op school of binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tevens heeft JIV een doorver­ wijsfunctie wanneer er langdurige of gespecialiseerde hulp nodig is. Hierbij wordt aandacht besteed aan eventuele weerstand en is overdracht belangrijk. De overdracht kan bijvoorbeeld plaatsvinden doordat de medewerker van JIV de eerste keer meegaat naar de desbetreffende or­ ganisatie of er wordt een samenvatting­ verslag van de jongere verstuurd. Voorlichtingen

JIV verzorgt voorlichtingen rondom verschillende thema’s op locaties, zoals scholen en jongerencentra. De voorlich­ tingen zijn gericht op jongeren, maar daarnaast verzorgt JIV ook ouderavon­ den. Naast het geven van actuele en


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

betrouwbare informatie vindt er veel interactie plaats, op deze manier wordt de bewustwording en zelfredzaamheid bij jongeren en ouders vergroot. Belangrijke onderwerpen zijn: • Internet en cyberpesten • Alcohol en drugs • Discriminatie, vooroordelen en tolerantie • Zelfbeeld en groepsdruk • Geld, het voorkomen van schulden • Op jezelf gaan wonen • Seksualiteit en soa’s Iedere voorlichting wordt aangepast aan de doelgroep.

Website vraagmaar.com

JIV heeft een eigen website met jongereninformatie: www.vraagmaar.com. Jongeren kunnen dagelijks via de website vragen stellen, zij krijgen binnen 3 werkdagen antwoord op hun vraag. Money Talk

Het aantal jongeren die te maken hebben met schuldenproblematiek is de laatste jaren enorm toegenomen. Vanuit Kern8 wordt door JIV aandacht besteed aan het voorkomen van schulden onder ...altijd in buurt jongeren. Money Talk is de naam voor de preventieve activiteiten die, een aantal jaar geleden, ontwikkeld zijn Jonge Moedergroep door de Gemeentelijke Kredietbank en op De jonge moedergroep is bestemd voor een groot aantal scholen worden uitge­ moeders tot en met 23 jaar. Ook jonge vrouwen die in verwachting zijn kunnen voerd, met de focus op VMBO leerlingen. bij deze groep terecht. Doel van de groep Money Talk bestaat uit een serie van 3 is dat de jonge moeders contacten leg­ lessen van elk 50 minuten, gericht op de volgende thema’s: Schulden, Reclame en gen met andere jonge moeders. Iedere verleiding en Budgetteren. Voor deze les­ bijeenkomst staat in het teken van een bepaald onderwerp zoals; grenzen stel­ sen is materiaal ontwikkeld dat bestaat uit presentaties, beeldmateriaal, spellen en len, financiën, hechting moeder en kind, opdrachten. << de rol van de vader, scholing, toekomst­ beeld. (Aanstaande) moeders met indivi­ Voor verdere informatie: duele problemen kunnen wij kortdurend ondersteunen. Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

>>Kern8...

<<

7


Jongerenwerk Het regionaal

jongerenwerk richt zich op tieners en jongeren in de leeftijd van 10-27 jaar in (kleine) dorpskernen en gemeenten. Het jongerenwerk fungeert als schakel tussen de jongeren en de gemeente.

>> De ideeën van jongeren… ...worden serieus genomen <<

in de regio Ambulant jongerenwerk

De jongerenwerker houdt contact met de jongeren op straat in de kernen van een gemeente om ontwikkelingen of problemen vroegtijdig te kunnen signa­ leren en opvangen. Jongerenparticipatie

Een belangrijke taak van het jongerenwerk is het betrekken van de jongeren in hun eigen leefomgeving. De jongerenwerker stimuleert en ondersteunt jongeren bij het ontplooien van activiteiten voor zichzelf en andere jongeren in hun eigen gemeenschap: Voor en door jongeren. De bekendste vorm van jongerenpar­ ticipatie is de jongerenadviesraad of het jeugdpanel. Het jongerenwerk on­ dersteunt jeugdraden, zodat jongeren invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente en de gemeente haar beleid op jongeren kan afstemmen. De ideeën van jongeren worden serieus ge­ nomen. Ze worden gestimuleerd mee te doen, mee te denken en vooral om mee te tellen in besluitvorming. Jongerenverenigingen

Het jongerenwerk ondersteunt besturen en vrijwilligers van jongerenverenigingen bij het beheer en bestuur van een club. De jongerenwerker heeft hierbij een

8


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

stimulerende, motiverende en signaleren­ de rol. Op deze wijze wordt samen met vrijwilligers en jongeren een infrastruc­ tuur van voorzieningen in de dorpskernen voor jongeren gecreëerd en in stand gehouden. Het jongerenwerk helpt met het opzetten van allerlei activiteiten, op het gebied van publiciteit, contact met de gemeente, het werven van vrijwilligers en het werven van fondsen en sponsoren. Er wordt vraaggericht gewerkt. Daar waar problemen of vragen rijzen, biedt het jongerenwerk hulp. Voorlichting

Duidelijke en goede informatieverstrek­ king aan jongeren is een belangrijke taak. In dit kader wordt er voorlichting rondom diverse thema’s verzorgd. Laagdrempeli­ ge informatievoorziening voor een brede doelgroep over onderwerpen die alles te maken hebben met jongeren en jong zijn. Netwerk

Een uitgebreid netwerk is van groot belang voor de uitvoering van het werk. Overleg met verschillende partijen zorgt mede voor kennis- en informatie over­ dracht, uitwisseling van ideeën, samen­ werkingsverbanden en gezamenlijke aanpak. Netwerkpartners zijn onder andere de gemeente, politie, vrijwilligers,

>>Het regionaal jongerenwerk...

laat jongeren meedoen, meedenken en meetellen!<< jeugd- en jongerenverenigingen, buurt­ bewoners, scholen, reguliere instanties en de jongeren zelf. Kern8 is o.a. werkzaam in diverse dorpskernen van de gemeenten: Heerhugowaard Schagen Langedijk Medemblik Schermer Graft - de Rijp Hollands Kroon << Kern8... ook bij u in de buurt?

Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

9


Jongeren Kern8 beheert

jongerencentra in Heerhugowaard, Langedijk en Schagen.

centra

Het jongerenwerk van Kern8 kent verschillende vormen. Het jongerenwerk dat we organiseren in de jongerencentra richt zich op jongeren in de leeftijd van 14-23 jaar. De jongeren­ centra bieden een uitnodigend en hoog­ waardig activiteitenaanbod op het ge­ bied van ontmoeting, cultuur en muziek. Jongeren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het aanbod. Zelf weten ze het beste wat er leeft on­ der jongeren. Zij worden uitgedaagd om daar actief invulling aan te geven waarbij hun kennis, inzicht, vaardig­ heden én zelfredzaamheid worden vergroot.

>>Jongerencentra bieden plek voor... talentontwikkeling, zelfontplooiing en maatschappelijke participatie <<

10


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

In de jongerencentra ondersteunen en begeleiden de aanwezige jongerenwer­ kers de jongeren als groepen en zo nodig ook individueel. Kern8 jongerencentra bieden jongeren begeleiding bij alle aspecten van hun ontwikkeling tot een zelfredzame en zelfstandige volwassene. Een gezonde en actieve leefwijze, het ontdekken en ontwikkelen van interesses en vaardig­ heden en maatschappelijke betrokken­ heid maken daar deel van uit. In onze jongerencentra krijgen jongeren alle gelegenheid om te proeven aan een volwassen wereld, onder toeziend oog van betrokken professionals die het overzicht houden en – waar nodig – bijsturen en inspringen. Netwerk

De jongerencentra en aanwezige jonge­ renwerkers onderhouden direct contact met hun collega’s van het ambulant jongerenwerk en de tienercentra. De jon­ gerenwerker heeft contact met andere organisaties in de wijk zoals scholen, sport- en vrijetijdsorganisaties, CJG, politie én buurtbewoners. Ook heeft de jongerenwerker contact met organisaties voor hulpverlening, indien noodzakelijk kan hij doorverwijzen. <<

Heerhugowaard

Jongerencentrum Kompleks

tel: 072 - 574 15 43 kompleks@kern8.nl

Schagen

Kern8 p/a Cultuurhuis MARKT18

Torenstraat 1E, 1741 CB Schagen jongerenwerkschagen@kern8.nl

Langedijk

De Overbrugging

Dokter Wilminkstraat 16 1723 XN Noord Scharwoude jongerenwerklangedijk@kern8.nl Huiskamer De Langedijker

Dokter Wilminkstraat 16 1723 XN Noord Scharwoude

Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

11


Tienercentra Kern8 beheert

tienercentra in Alkmaar en Heerhugowaard, maar is ook actief in andere gemeentes.

en huiskamers Tieners van 9 t/m 15 jaar kunnen op een veilige plek in hun eigen wijk terecht om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. We richten ons met name op de doelgroep die minder kansen heeft in deze samenleving. Buiten het bieden van een aantrekkelijk activiteitenaanbod dat tot stand komt samen met de tieners, is het tienercen­ trum of de huiskamer ook een plek waar tieners een luisterend oor vinden. Tie­ ners met problemen worden zo nodig doorverwezen naar een hulpverlenende organisatie. Aanbod

>>Tienerparticipatie...

staat centraal<<

12

Tijdens de openstelling kan gebruik gemaakt worden van (spel)computers, spellen, pooltafel, tafelvoetbal, muziekin­ strumenten etc. We organiseren tevens diverse andere activiteiten die sportief, recreatief, educatief en cultureel uit­ dagend zijn (ook buiten de locatie). Zo worden er regelmatig voorlichtingen over uiteenlopende thema’s gehouden die van belang zijn voor de doelgroep, zoals: drugs en alcohol, seksualiteit, vuurwerk, financiën, grenzen stellen. Dit veelal in samenwerking met o.a. GGD, politie, brandweer etc.


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

Op sportief gebied organiseren we o.a. voetbal, kickboxen, fit4ladies en op het culturele vlak is er aandacht voor muziek, film, theater en kunst. Vakantieactiviteiten

We verzorgen grote evenementen in de vakanties, zoals openlucht bioscoop/­ theater, kamperen, winterspelen etc.

Tienercentra - Alkmaar Foxy De Dobber Ons Stekkie - Heerhugowaard TAS TAS2 - Schagen - Langedijk

Tienerparticipatie

Centraal staat de participatie van de tie­ ners. Activiteiten worden met en voor de tieners georganiseerd. De doelgroep

Bezoekers komen binnen als ze tien jaar zijn en voor we het weten lopen ze als zestienjarige de deur uit. Wij zijn er trots op dat wij voor een bepaalde groep tie­ ners een plek zijn om ervaringen op te doen en ontwikkelingen door te maken. Huiskamers

Het doel van de huiskamer is een veilige plek te bieden voor tieners en jongeren die willen hangen (gewoon bij elkaar zitten, maar ook computeren, tafelvoet­ bal, poolen etc. is mogelijk) en daarmee wordt de overlast op straat minder. <<

Huiskamers

(veelal in een buurthuis gevestigd)

- Daalmeer - Oudorperpolder - Huiswaard - Schermereiland - Bloemwijk - Alkmaar West - Langedijk Voor actuele informatie over adressen en/of activiteiten van de tienercentra, bezoek dan onze website: www.kern8.nl Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 info@kern8.nl

13


Stedelijk

Het stedelijk kinderwerk

ondersteunt vrijwilligers (groepen) bij de organisatie van diverse kinderactiviteiten én organiseert activiteiten in een aantal basisschoolvakanties. Spelen is belangrijk voor het leren van sociaal gedrag, motoriek en fantasie. Kinderen leren spelenderwijs vaardig­ heden die ze later in hun leven nodig hebben. Kinderen hebben er baat bij om zonder de input van hun ouders/ verzorgers zelf hun mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. Het stedelijk kinderwerk biedt kinderen een veilige ont­ moetings- en speelplek. Ze krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte. In projecten en activiteiten doen ze allerlei vaardigheden op en kunnen

>>Uitdagend, actief, creatief

14

en ongedwongen!<<

kinderwerk in

ze ontdekken waar ze goed in zijn. Kinde­ ren leren in groepen van elkaar, het is een broedplaats voor het opdoen van sociale vaardigheden. Het kinderwerk draagt in grote mate bij aan een positief zelfbeeld van het kind. Het stedelijk kinderwerk is meer dan al­ leen spelen en ontmoeten. Het gaat ook om het verbeteren van sociale compe­ tenties van kinderen en het zorgen voor mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, alsmede het versterken van de sociale cohesie in de wijk en het behartigen van belangen van kinderen bij derden. >> Stedelijke vakantieactiviteiten worden georganiseerd in de voorjaars-, zomer- en herfstvakantie voor kinderen van 4 - 12 jaar uit heel Heerhugowaard en sluiten aan bij ontwikkeling en wensen van de doelgroep. Het Vakantie Doe-boekje is een product van het stedelijk kinderwerk waarmee de basisschoolkinderen een extra dimensie krijgen voor de zomer­ vakantie. Het is hun eigen boekje waarin leuke activiteiten staan, maar ook aan­ biedingen waar ze gebruik van kunnen maken. StraatSpeelDag

Op diverse plekken in Heerhugowaard wordt de StraatSpeelDag georganiseerd.


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

Heerhugowaard Het stedelijk kinderwerk ondersteunt dit initiatief binnen Heer­hugo­waard door o.a. centraal de vergunning, dranghekken, rolcontainers én maatschappelijks stagi­ ...altijd in buurt aires voor de diverse werkgroepen te re­ gelen. Ook kunnen alle werkgroepen met hun vragen betreffende de StraatSpeel­ Dag bij het stedelijk kinderwerk terecht. Binnen het stedelijk kinderwerk nemen de vrijwilligers een belangrijke plaats in bij de activiteiten. De stedelijk kinderwerker KinderVakantieSpelen In de laatste week van de zomervakantie is altijd een aanspreekpunt voor de vrij­ vinden de Kinder­Vakan­tie­Spelen plaats. willigers en alle andere aanwezigen. << Binnen Heerhugowaard zijn er 7 werk­ groepen die dit organiseren. Het stedelijk kinderwerk ondersteunt deze groepen door diverse malen bij elkaar te komen en ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast coördineert het stedelijk kin­ derwerk de slaapnacht van de KinderVa­ kantieSpelen aan het strand van Luna.

>>Kern8...

De activiteiten van het stedelijk kinder­ werk vinden zowel binnen als buiten plaats. Dat kan zijn in accommodaties van Kern8 of externe partners, maar ook op verschillende buitenplekken die Heer­ hugowaard heeft. Zoals het strand van Luna, stadsplein of schoolpleinen. Ook maken we weleens een uitstapje buiten Heerhugo­waard. Het stedelijk kinderwerk werkt geregeld samen met het tiener­ werk van Kern8 in Heerhugowaard.

<<

Voor verdere informatie: Stedelijk kinderwerk Heerhugowaard

Tel: 072 - 576 01 24, kinderwerk@kern8.nl www.kinderwerkheerhugowaard.nl

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

15


Doe-Wijzer ...maatschappelijk en educatief pakket aan activiteiten voor kinderen en jongeren.

Het bureau dat Bent u als organisatie wel eens op zoek naar een activiteit, cursus, voorlichting of een project? Of naar een specifieke na­ schoolse activiteit die in de lijn ligt met schoolthema’s? Of aansluiting vindt bij maatschappelijke thema’s? Of een speci­ fiek naschoolse cursus die een educatieve meerwaarde heeft? Doe-Wijzer kan u dan een uitkomst bieden. Doe-Wijzer, hét bureau in Alkmaar dat diensten organiseert voor kinderen van 4 - 14 jaar en hun ouders en/of verzorgers. Ons aanbod bestaat uit het organiseren van activiteiten op het gebied van edu­ catie, voorlichting en creativiteit waarbij Doe-Wijzer aansluiting maakt met maat­ schappelijke thema’s, zoals: social media, gezond gewicht, pesten, liefde, geld etc. Doe-Wijzer is als “bruggenbouwer” werk­ zaam tussen verschillende organisaties. Doe-Wijzer is in overleg met zowel het basis- en het voortgezet onderwijs maar

>>Doe-Wijzer…

...doet meer <<

16


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

zorgt voor een uitdagend... ook met welzijn, vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. Door in gesprek te zijn met deze partijen is Doe-Wijzer in staat u een passend pakket aan te bieden.

>>Aanbod van...

activiteiten op basis van educatie, voorlichting en creativiteit <<

Momenteel organiseren wij circa 100 cursussen per schooljaar voor 17 Brede Basisscholen in Alkmaar. Ook hebben wij ervaring op het VMBO en in diverse buurt-, tiener-, en jongerencentra met het verzorgen van voorlichting en het organiseren van activiteiten. De Doe-Wijzer activiteiten kunnen wor­ den aangeboden op diverse manieren, eenmalig, in blokken van 4, 8 of 12x of anders indien gewenst (maatwerk). Dus mocht u voor uw school, centrum of andere instelling interesse hebben dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken. Nieuwsgierig naar ons aanbod? Neem alvast een kijkje op www.doe-wijzer.nl of bel ons voor een afspraak. <<

Contactgegevens Doe Wijzer Tesselschadestraat 17 1814 EK Alkmaar

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via tel.: 072 - 512 39 85 of per mail via info@doe-wijzer.nl

17


Meldcode huiselijk kindermish

Invoering van Meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling. Als medewerker in de kinderopvang, na­ schoolse opvang, basis- en voortgezet onderwijs, sportverenigingen, bewoners­ organisaties en vrijwilligersorganisaties kunt u te maken krijgen met slachtoffers

>>Bijzonder verhelderend en praktisch...

Het is fijn dat veel werk mij hiermee uit handen is genomen. Hier kunnen we mee werken <<

Directeur kinderopvang

van huiselijk geweld of kindermishan­ deling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle professionele organisaties die werken met kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar verplicht om vol­ gens de Meldcode te handelen. Beroeps­ krachten zijn verplicht deze meldcode te

18

gebruiken bij signalen van geweld. Het invoeren van de meldcode vraagt nogal wat van een organisatie. Het is maatwerk: elke organisatie of zelfstan­ dige beroepsbeoefenaar maakt de meld­ code specifiek voor de eigen praktijk. Kern8 biedt uw organisatie hulp bij de invoering van de Meldcode

Onze medewerkers kunnen uw organisa­ tie met raad en daad van dienst zijn bij de invoering van de Meldcode in uw organi­ satie. Wij verzorgen: • Praktische begeleiding bij de invoering Meldcode binnen uw organisatie • Training voor medewerkers binnen uw organisatie gericht op signaleren, handelen en samenwerken en communicatie. • Praktijkgerichte training in extra vaardigheden voor medewerkers, bijvoorbeeld de ernst inschatten van signalen of gespreksvoering met diverse doelgroepen (ouders; jongeren) t.a.v. kindermishandeling en huiselijk geweld Ook is Kern8 inzetbaar als extern aan­ spreekpunt cq. aandachtsfunctionaris voor organisaties (vraagbaak, advies, registratie en te volgen stappen), wat


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

geweld en handeling met name van waarde is voor kleinere zelfstandige organisaties en vrijwilligers­ organisaties.

>>Het is best een moeilijk onderwerp...

ik heb door de training genoeg in handen om er mee om te gaan <<

Aandachtsfunctionaris kinderdagverblijf

De stappen maken duidelijk wat er van iedereen in de organisatie (professional de medewerker verwacht wordt, en hoe of vrijwilliger) duidelijk is hoe er moet worden gehandeld.’ je moet handelen

Leontien van de Wetering is één van de vier gecertificeerde medewerkers en Aan­ dachtsfunctionarissen voor de meldcode binnen Kern8. Zij vertelt: ‘Organisaties kunnen ons inschakelen bij de vertaling van de meldcode naar de eigen werksitu­ atie en de implementatie ervan in de or­ ganisatie. Besturen en medewerkers wor­ den door de Kern8-medewerkers in een

De Kern8-medewerkers die de begelei­ ding en trainingen verzorgen, hebben de train-de-trainer Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) gevolgd en hun certificering behaald. <<

>>Nu durf ik de signalen te bespreken met de jongeren... omdat ik in de training heb geoefend <<

Tienerwerker

training geadviseerd en getraind. Zo’n training wordt op maat samengesteld en duurt 2 á 3 dagdelen. Hierna weet je zeker dat de organisatie aan de wettelijke verplichtingen voldoet en dat het voor

Voor meer informatie: kunt u contact opnemen met Projectbureau Kern8, tanja.schermerhorn@kern8.nl of via tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

19


Samenspel in Het programma van

Samenspel heeft net als alle VVE programma’s primair de ontwikkelingsstimulering van het kind tot doel. Het programma onderscheidt zich van veel andere Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma’s omdat moeder en kind beiden aanwezig zijn op de speelochtend. Het uitgangspunt van de methodiek wordt gevormd door de volgende doelen: ontwikkelingssti­ mulering, opvoedingsondersteuning, ouderbetrokkenheid en empowerment. Toeleiding naar de peuterspeelzaal is een belangrijk subdoel.

>>Moeders doen mee..,

denken mee, tellen mee << Het programma beoogt het onderwijs­ ondersteunende gedrag van de ouders, doorgaans moeders, te vergroten, onder andere door de interactie tussen ouder en kind te bevorderen. Het samenwerken met

20

Heerhugowaard

de ouders betekent dat er een grote gevoeligheid van de werkers ontstaat voor vroegtijdige signalen en hulpvragen. Veel opvoedingsvragen en problemen van ouders blijken te maken te hebben met fase­specifieke problemen, dat wil zeggen problemen die te maken hebben met de ontwikkelingsfasen van het kind. Het pro­ gramma van onderwijsstimulering biedt veel informatie over de ontwikkeling van het kind. Samenspelochtenden vinden plaats op 4 verschillende locaties in Heerhugowaard, te weten: Heerhugowaard-Schrijverswijk:

Brede School ‘De Horst’ Heerhugowaard-Zuid:

Peuterspeelzaal ‘Het peuterdeel’ Heerhugowaard-Rivierenwijk:

Brede school ‘De Vaart’ Heerhugowaard- Stad van de Zon

Brede school ‘Stad van de Zon’ Spel aan Huis

Dit wordt letterlijk aan huis uitgevoerd. De doelstelling van ‘Spel aan Huis’ is het stimuleren van de spelontwikkeling van het kind in gezinnen waar op dit gebied extra ondersteuning nodig is.


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

Triple P- basiszorg

Opvoed­ondersteuning volgens de me­ thode van Triple P door geaccrediteerde zorgverleners. Triple P staat voor Posi­ tief Pedagogisch Programma. Het is een ondersteuningsprogramma voor ouders met als doel de opvoeding van kinderen gemakkelijker en plezieriger te maken. De nadruk ligt op het bevorderen van een goede communicatie en het geven van positieve aandacht aan dingen die kinderen goed doen.

>>Interactie...

tussen ouder en kind <<

lering voor oudste peuters met gecon­ stateerde taalachterstanden. Tijdens de bijeenkomsten voor de kinderen worden ook de ouders geschoold in het gebrui­ ken van taal, passend bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. In beide groepen worden tegelijkertijd de­ Opvoedthema’s van Opvoeden & zo! zelfde Boekenpret materialen gebruikt die aansluiten Opvoeden & Zo is een laagdrempelige bij de thema’s van cursus voor ouders met alledaagse de methode Puk& opvoedingsvragen of beginnende Ko. In het project opvoedingsproblematiek. De inhoud wordt samen­ kan aangepast worden aan de groep. gewerkt met de bibliotheek en Ouderactiviteiten er is regelma­ We organiseren thema­ochtenden over uiteenlopende onderwerpen en excursies. tig contact/ overleg met JGZ en logop­ Voorlezen: Plezier voor twee Een bijeenkomst voor peuters en hun edistes van de ouders, speciaal gericht op taalstimu­ GGD. <<

>>extra aanbod... van samenspel <<

Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

21


De Jongerencoach Steeds meer jongeren met

problemen wenden zich niet tot de traditionele hulpverlening. Ze zien dat niet zitten, ondanks hun behoefte aan hulp.

professional

De jongerencoach biedt een samenwer­ kingsmethodiek die jongeren aanspreekt en die zo flexibel ingezet wordt als de jongere nodig heeft. De taak van de jon­ gerencoach is die van een professional friend die de jongere steunt en traint in sociale interactie. Samen werken aan een plan

De jongere stelt – op basis van eigen motivatie – samen met de coach indivi­ duele doelen op waaraan hij gaat werken. Het gaat daarbij om korte termijn doelen, die de jongere snel gerealiseerd zal zien

>>Jongeren bereiken ... daar waar ze zijn << en waardoor hij gemotiveerd zal blijven. Het gaat daarnaast ook om lange termijn doelen, die soms pas na de interventie­ periode gerealiseerd kunnen worden. De doelen worden vastgelegd in een plan. Er worden meerdere gesprekken gevoerd. De jongerencoach betrekt familieleden erbij en kijkt welke ondersteunende rol vrienden, buurtgenoten en vrijwilligers

22


‘Ervoor zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien’

friend kunnen spelen. Waar nodig worden ook specialisten ingeschakeld. Kern8 jongerenwerk is gericht op het helpen tegengaan van schooluitval, het verhogen van de draagkracht van jonge­ ren en het zo vroeg mogelijk corrigeren van onacceptabel gedrag. Met de jonge­ rencoaches beschikken we – naast onze groepsgerichte activiteiten - over een beproefde methodiek die het mogelijk maakt individuele jongeren te adviseren en zo nodig met andere hulpverleners in contact te brengen. Zo vergroten we hun mogelijkheden en helpen we delicten en sociale uitsluiting te voorkomen. Grip op je leven!

Een jongere kan zichzelf aanmelden bij de coach of na instemming door de jongere worden aangemeld door samen­ werkingspartners. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat de methodiek succesvol is blijkt niet alleen uit de reacties van de jongeren maar ook uit de resultaten: de 45 jongeren die in 2011 door onze jon­ gerencoaches werden begeleid hadden binnen 3 tot 6 maanden weer grip op hun leven en konden zelfstandig verder. Dat waren meiden en jongens van 12 tot en met 23 jaar die vragen en problemen hadden op verschillende leefgebieden,

zoals school, dag­ besteding, gezin en familie, vrije tijd, huisvesting, werk, fi­ nanciën en vrienden.

>>Kern8...

...altijd in buurt <<

Onze jongerencoaches bieden extra toegevoegde waarde voor jongeren die reeds in aanraking zijn gekomen met de politie, jongeren die te kampen hebben met meervoudige problematiek (thuis, op school, vrije tijd), jongeren die spijbelen of voortijdig van school (dreigen) te gaan, jongeren die veel op straat rondhangen en jongeren die overlast veroorzaken in de buurt. De jongerencoaches hebben een profes­ sioneel netwerk om zich heen en maken onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Juist daardoor kan hulp­ verlening snel op gang komen, worden zorgsignalen gedeeld en kunnen jonge­ ren ook vanuit de netwerkpartners door­ verwezen worden. << Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

23


24


Inhoud zorg & welzijn

‘Waar welzijn zorg ontmoet’ 26 28 30 32 34

wwz adviseur wonenplus heerhugowaard

2

Mediaan en de horst Digitaal en sociaal

Eenzaamheidscoach

25


Welzijn Wonen De Welzijn, Wonen en Zorg

adviseur van Kern8 bundelt alle vormen van ondersteuning op het gebied van welzijn, wonen, zorg en financiële vragen.

en Zorg adviseur

WWZ-adviseurs hebben beroepsgeheim. Uw vraag wordt dus altijd vertrouwelijk behandeld. Waarom een WWZ-adviseur?

Het doel van de WWZ-adviseur is om u te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren en actief Alle volwassenen, die zelfstandig in Heer­ mee te doen in de maatschappij. De on­ hugowaard wonen, kunnen hier gebruik afhankelijke adviseurs zijn op de hoogte van maken. Gratis! U hoeft niet meer op van alle regelingen en zijn partners van zoek naar de juiste instantie. U kunt op het Zorgloket van de gemeente Heerhu­ één plek terecht. gowaard. • Hoe kunt u uw sociale netwerk vergroten? • Hoe komt u aan een andere passende woning? • Hoe regelt u uw zorg en hulp? • Wie kan u helpen met het invullen van formulieren?

>>Welzijn heeft te maken met welbevinden..... dat is maatwerk << De WWZ-adviseur weet het antwoord en helpt u op weg naar de oplossing die bij u past.

26

Hoe werkt een WWZ-adviseur?

Tijdens een gesprek helpt de WWZ-advi­ seur u mogelijkheden onderzoeken die u verder kunnen helpen met uw hulpvraag. Daarbij kijkt u eerst samen wat er voor uzelf en uw directe omgeving mogelijk is. Ook maakt de adviseur u graag – en kos­ teloos – wegwijs in het grote aanbod van producten en diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij geeft informatie en advies, begeleidt, bemiddelt voor u en verwijst door. Ze is er voor ú. Afspraak

Zit u met een vraag waarbij u best advies, hulp of begeleiding kunt gebruiken? Bel of mail ons voor het maken van een af­


â&#x20AC;&#x2DC;Waar welzijn zorg ontmoetâ&#x20AC;&#x2122;

spraak. Geen vraag is te groot of te klein voor ons. Ook uw familie, mantelzorger of verzorger kan bij ons terecht. In sommige situaties kan het voorkomen dat wij zelf contact met u opnemen, op verzoek van onze sociale partners (zoals huisarts, WonenPlus, het Zorgloket). In alle gevallen vindt de afspraak plaats bij u thuis. Dat is wel zo makkelijk. Schroom niet en leg uw vraag vandaag nog aan ons voor. We helpen u graag met het antwoord. <<

>> uw vraag...

staat centraal <<

Contactgegevens WWZ-adviseurs

maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 12.30u via Kern8/WonenPlus, tel.nr. 072-5717170 en ook per e-mail: wwz-adviseur@kern8.nl Wijksteunpunt De Horst

Van Eedenplein 1 1702 GW Heerhugowaard ma t/m vr : 06-41413090 Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

27


WonenPlus

Kern8/WonenPlus praktische diensten betaalbaar, beschikbaar, betrouwbaar en bereikbaar!

Heerhugowaard

Kern8/WonenPlus maakt het mogelijk dat ouderen en mensen met een beperking gewoon zelfstandig blijven wonen en leven. Met praktische diensten die deels door vrijwilligers en deels door professio­ nals worden gedaan. Daar waar u het zelf niet meer redt, kunt u Kern8/WonenPlus inschakelen.

Vrijwilligersdiensten

De meeste Kern8/WonenPlus diensten worden door onze vrijwilligers gratis uitgevoerd, zoals: • Lichte tuinwerkzaamheden • Klusjes in en om het huis • Boodschappenservice • Begeleid vervoer • Hulp bij ziekte en ongemak

>> Daar waar u het zelf niet meer redt...

kunt u Kern8/WonenPlus inschakelen << Ook voor o.a. mantelzorgondersteuning, vriendschappelijk huisbezoek, verstel­ werk, hulp bij de administratie, compu­ terhulp, kerstboom optuigen en uw tuin­ pad en trottoir sneeuwvrij maken kunt u bij ons terecht.

28


‘Waar welzijn zorg ontmoet’

Onze vrijwilligers hebben een persoonlij­ ke Kern8/WonenPlus identificatiepas. Als zij bij u aan huis komen kunnen zij zich legitimeren. Professionele diensten

Voor het meer gespecialiseerde werk hebben wij goede afspraken met o.a. • Thuiskapper • Pedicure • Hovenier • Klusbedrijf Deze diensten worden veelal tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden. Ook werken we nauw samen met o.a. thuiszorgorganisaties, woningcorpora­ ties, zorgcentra, GGZ en welzijnswerk. Kosten

Om gebruik te kunnen maken van Kern8/WonenPlus dient u abonnee te zijn. Dat gaat heel makkelijk en kost niet veel (4 euro per maand). In sommige gevallen is het abonnement zelfs gratis. Informeer gewoon even! Uw leven wordt zoveel makkelijker met de diensten van Kern8/WonenPlus. <<

>>Ons meldpunt wordt bemand... door vriendelijke vrijwilligers die u graag helpen met uw vraag <<

Meldpunt Kern8/WonenPlus maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 12.30u Van Eedenplein 1, 1702 GW Heerhugowaard tel.nr. 072-5717170 e-mail: wonenplus@kern8.nl www.wonenplusheerhugowaard.nl Voor verdere informatie: Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

29


Mediaan en De Horst

Voorzieningencentrum de

Mediaan is het hart van

de Stad van de Zon, één van de nieuwste wijken van Heerhugowaard.

Wijkcentrum De Horst heeft dezelfde functie in de Schrijverswijk in Heerhugo­ waard. In de Mediaan en De Horst bieden verschillende welzijns- en zorginstellin­ gen, waaronder Kern8, gezamenlijk hun activiteiten en diensten. Kern8 heeft het tot taak van beide locaties bruisende centra voor buurtbewoners te maken. Beperkingen verdwijnen in de Mediaan en De Horst

Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen ieder weekend deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten op bei­ de locaties. Op zaterdag in de Mediaan, op zondag in De Horst. Samen met de partners op de locaties verzorgt Kern8

>> een prettige samenleving... creëer je met elkaar << het programma. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers en vakkrachten die niet zijn opgeleid tot het verlenen van zorg. In 2011 namen veel deelnemers niet meer alleen aan dit speciale pro­

30


‘Waar welzijn zorg ontmoet’

t gramma deel, maar ook aan de reguliere activiteiten die op andere dagen zijn. Wat maakt dat er op een prachtige manier integratie tussen mensen met en zonder beperking plaatsvindt.

>> Beperkingen verdwijnen... in de Mediaan en De Horst<<

Winnaar WMO-Award 2011: Goed eten maakt gezonde wijkbewoners

Eind 2011 heeft Kern8 in de Mediaan met de Kookcursus voor mensen met een verstandelijke beperking de WMO-Award 2011 van de Gemeente Heerhugowaard in de wacht gesleept. Karin van de Kamer van Stichting Philadelphia bedacht samen met Martine Raams van Kern8 een kook­ cursus in de Mediaan, onder begeleiding van de kok van de Brasserie De Mediaan. Doel van de cursus is buurtbewoners zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te laten wonen. <<

Mediaan

Brandpunt 1 1705SK Heerhugowaard 072-576 31 80

Wijkcentrum De Horst Van Eedenplein 9 1702 GW Heerhugowaard 072 571 2045

Voor verdere informatie: Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

31


Digitaal

Advisering, training en begeleiding bij het inzetten van on-line media bij burgerinitiatieven.

en Sociaal Steunpunt Digitale Vaardigheden

Bewonersorganisaties vragen zich soms af hoe sociale media ingezet kan worden om hun doel te bereiken. Er is te kort technische kennis aanwezig en/of te weinig zicht op de mogelijkheden. In het leefbaar houden van de woon- en leefomgeving kan participatie worden ingezet. Een nieuw ontstaan probleem of bedrei足 ging kan een goed moment zijn om te starten met social media. Bouwen aan de digitale buurt om mensen dichter bij elkaar te brengen. Ondersteuning in het computergebruik voor mensen met een beperking

>> Bouwen aan digitale vaardigheden... om mensen dichter bij elkaar te brengen <<

32

Kern8 heeft een aantal bewoners getraind die u kunnen helpen bij het opzetten van een website, een Facebook page of een Twitteraccount. Mee kunnen doen met de digitale wereld is in deze tijd erg belangrijk. Toch zijn er veel mensen die vanwege een beperking slecht mee kunnen komen met deze ontwikkeling. Ze hebben geheugen足 problemen, faalangst, een verstandelijke beperking, lichamelijke beperkingen of voelen zich gewoon erg kwetsbaar. Voor deze mensen organiseert Kern8


‘Waar welzijn zorg ontmoet’

speciale bijeenkomsten. In een kleine groep wordt extra aandacht gegeven in het omgaan met de computer, of iPad. Kern8 kan deze digitale ondersteuning in opdracht van andere organisaties op locatie verzorgen. In samenwerking met Wijk- en Ontmoetingscentrum De Eenhoorn aan het Verdronkenoord 44 worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Social media voor SENIORS

Facebook, Twitter, iedereen lijkt te weten wat het is en hoe het werkt. Toch zijn er veel (vaak wat oudere) mensen die zich naar voelen omdat ze niets van deze zaken begrijpen. ‘Iedereen had de fami­ liefoto’s van ons feestje al op Facebook gezien, alleen ik niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Wat doet iedereen eigenlijk op Facebook?’ Herkent u zich hierin? Meld u dan aan voor de cursus die Kern8 organiseert. Voor deze cursus (vier bijeenkomsten) is het noodzakelijk dat u over basis compu­ terkennis beschikt. U kunt bv. uw email afhandelen vanaf een (les)computer. Een eigen laptop/iPad meebrengen naar de cursus is aan te raden. We gaan werken met een eigen Facebookpagina en met Twitter.

>> Iedereen had de foto op facebook al gezien... alleen ik niet << Basisinstructie computergebruik

• U hebt een laptop, maar u voelt alleen maar stress als u naar het apparaat kijkt • U bent ooit aan een computercursus begonnen maar snapte er niets van • U bent er nooit aan begonnen en wilt het toch graag leren Herkent u zich hierin? Meldt u dan aan voor de cursus van vijf bijeenkomsten die Kern8 organiseert. <<

Voor aanmelding en/of informatie kunt u contact opnemen met Sabine van Erp op 06 - 41 466 455 of via sabine.van.erp@kern8.nl Voor verdere informatie: Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

33


De eenzaamheidscoach Kern8 zet zich

in om eenzaamheid aan te pakken.

en eenzaamheids Kern8 zet zich in om de eenzaamheid in Heerhugowaard aan te pakken. Medewerkers zijn getraind om signalen op te pakken en eenzaamheid bespreek足 baar te maken. Door tijdig te signaleren en de problemen te erkennen, kunnen we mensen helpen om zelf hun situatie te veranderen. De Welzijn, Wonen en Zorg-adviseur van Kern8 begeleidt hierbij. Daarnaast worden er vrijwilligers ingezet, zoals; Eenzaamheidscoach

>> De eenzaamheidscoach helpt mensen op weg... hun netwerk uit te breiden <<

34

De eenzaamheidscoach helpt om bewo足 ners in Heerhugowaard inzicht te geven in eigen gedrag en helpt ze op weg hun netwerk uit te breiden. Veranderen is handelen, is doen. Stapsgewijs neemt de coach met de hulpvrager een aantal onderwerpen door in wekelijkse gesprekken. Als het traject is afgelopen, worden de contacten afge足 bouwd en zal de gecoachte zelfstandig in staat zijn om de ingeslagen weg te volgen.


‘Waar welzijn zorg ontmoet’

s ambassadeur Eenzaamheidsambassadeur

De eenzaamheidsambassadeur maakt eenzaamheid bespreekbaar in Heerhu­ gowaard. Deze coach benadert kerken, ouderenbonden, vrijwilligersinstanties en andere instanties. Hij/zij geeft groeps­ gewijs of individueel uitleg over een­ zaamheid, de kenmerken en wanneer je iemand kunt doorverwijzen. <<

>> de eenzaamheids ambassadeur... maakt eenzaamheid bespreekbaar <<

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Karin van Polen Welzijn, Wonen en Zorg adviseur t (072) 571 71 70 m (06) 411 83 720 www.kern8.nl

35


36


Inhoud leefbaarheid

‘Zelf je wijk of buurt leefbaar maken’ 38 40 42 44

Buurtgericht werken Adviesbureau

3

Verenigingswinkel Buurtbemiddeling

37


Buurtgericht werken aan burgerkracht Belangrijke taken van welzijnswerk zijn het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang. Onze professionals ondersteunen burgers met hulpvragen vanuit deze doelstellingen. Andersom stimuleren

>>Samen actief << en ondersteunen we burgers om zich in te zetten voor sociale samenhang en participatie (vrijwilligerswerk, burenhulp), waardoor anderen meer zelfredzaam worden. We richten ons op de wisselwer­ king tussen burger en de samenleving. Wij gaan uit van een wederkerige invloed tussen het individu, het systeem (gezin), de groep en de samenleving en schakelen tussen al deze niveaus.

38

Welzijnswerkers ondersteunen bewo­ ners(groepen) bij het ontwikkelen van initiatieven, activiteiten en projecten die bijdragen aan het verbeteren van de ei­ gen leefomgeving. We brengen bewoners bij elkaar en zorgen dat zij weten waar zij met hun vragen terecht kunnen of hoe deze kunnen worden opgelost. Eén van de methodieken die Kern8 hier­ voor toepast is ‘De Wijktafel’. Regelmatig worden bewoners gevraagd naar hun behoeftes en/of meningen over actuele onderwerpen, knelpunten en problemen in hun buurt of wijk. Interesses, vaardig­ heden en talenten van bewoners worden vervolgens aangewend en versterkt, om hun wensen en ideeën zelf invulling te geven. Ons Adviesbureau Bewonersorganisaties is erin gespecialiseerd om buurtvereni­ gingen, buurtinitiatieven en wijkvereni­ gingen met raad en daad terzijde te staan bij het ontwikkelen van hun organiserend vermogen en ondernemerschap. Kern8 ondersteunt mensen bij het vor­ men van zichzelf en bij het vormgeven aan hun cultureel en maatschappelijke situaties. Onze professionals weten te­ gengestelde belangen te hanteren. Ze


t

Inhoud leefbaarheid

...Welzijn nieuwe stijl balanceren op eigenzinnige wijze tussen de eisen die de multiculturele samenle­ ving stelt en de wensen van verschillende groepen burgers. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de door Kern8 ontwikkelde me­ thodiek ‘Bezoekvrouwen’. Hierbij worden allochtone vrouwen getraind om bij ande­ re allochtone vrouwen op bezoek te gaan en hen letterlijk ‘over de drempel’ uit huis te krijgen en te laten deelnemen aan activiteiten en sociaal leven in de wijk. Een methodiek die voor alle betrokkenen groei en ontwikkeling brengt.

>> Bevordert sociale samenhang... en leefbaarheid <<

Bruggenbouwer bij uitstek

Kern8 werkt in sociale wijkteams samen met partijen als woningbouwverenigin­ gen, besturen van buurthuizen, wijk­ meesters, wijkpanels en –raden, migran­ tengroepen, huurdersverenigingen, vrij­ willigers(organisaties), zorginstellingen, cliëntenplatforms, scholen en CJG’s. Zo’n wijkteam verschilt per wijk of buurt van samenstelling en is gebaseerd op fre­ quent overleg, korte lijnen en grote handelingsbevoegdheid voor onze professionals. <<

Voor verdere informatie: Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

39


Adviesbureau Bewonersorganisaties Kern8 De medewerkers van het Adviesbureau bieden

ondersteuning aan (nieuwe) bewonersorganisaties op het brede terrein van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke ordening.

>>Wij bieden maatwerk... alle ondersteuningsvragen zijn uniek en vragen om flexibiliteit << 40

Het adviesbureau is vraagbaak, inter­mediair en ondersteunt bewoners­ondernemingen. U kunt bij ons terecht voor:

- informatie en advies - bemiddeling - ondersteuning bij de oprichting of verandering van een bewonersorgani satie (actieve wijkbewoners die zich groeperen en zich inzetten voor de leefbaarheid, woonkwaliteit in de wijk) - ondersteuning bij de transitie naar jongeren- en bewonersondernemingen. De werkwijze die wij hanteren is gericht op: - het toewerken naar zelfredzaamheid; - het bieden van kennisoverdracht: vertaling naar praktische handvatten; - het fungeren als vraagbaak; - het vervullen van een rol als intermediair: uitwisseling tussen bewonersorganisaties, professionals in de wijk, maatschappelijke organisaties, gemeente en landelijke ontwikkelingen. - het bieden van (tijdelijke) procesmatige ondersteuning, praktische handrei­k­ing­


Inhoud leefbaarheid

...in het hart van de stad en ‘op weg’ naar jongeren- en bewoners­ondernemingen, met onder andere aandacht voor: organisatie opbouw en beheer, vrijwilligerswerk, creatieve profilering- en verdien modellen. - Het bieden van (tijdelijke) procesmatige ondersteuning, praktische handreikin gen op de interne organisatieprocessen (interne communicatie, organisatie structuur, werkplan, draaiboeken bij activiteiten/evenementen, etc.) Uiteraard zijn de medewerkers op de hoogte van landelijk en lokale ontwikke­ lingen m.b.t. bewonersondernemingen, WMO en bewonersparticipatie. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij rele­ vante (plaatselijke) netwerken. Met oog voor innovatie vanuit een coachende ma­ nier van werken.

De medewerkers van het Advies­ bureau denken met u mee en brengen u in contact met andere instellingen en organisaties die voor u en uw vraag van belang zijn. Zij kunnen een persoonlijke afspraak maken op kantoor of op een locatie bij u in de buurt. Het kantoor van het Adviesbureau is gevestigd in het centrum van Alkmaar. << Adviesbureau Bewonersorganisaties Dubbele Buurt 1 1811 KK Alkmaar maandag t/m vrijdag Tel: 072 - 511 92 64 adviesbureau@kern8.nl Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

41


Verenigingswinkel De Verenigingswinkel

hét digitale

als intermediair tussen vrijwilligers en organisaties De verenigingswinkel is de (digitale) vraagbaak en ontmoetingsplaats voor vrijwilligers, verenigingen en vrijwil­ ligersorganisaties in Heerhugowaard. Verder is het de plek waar de maatschap­ pelijke stages gematched gaan worden. Heeft u altijd al meer willen weten over vrijwilligerswerk, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Zowel voor vragen als vrijwilliger, als vanuit organisaties die veel met vrijwilligers werken, kunt u bij ons terecht. De gemeente Heerhugowaard is trots op haar vrijwilligers. De gemeente stimu­ leert vrijwilligerswerk.

>> VRIJWILLIGERSWERK... werkt << Vanuit de gemeente Heerhugowaard is de behoefte erkend aan een profes­ sioneel digitaal informatieloket voor vrijwilligersorganisaties en (toekomstige) vrijwilligers, hieruit is de Verenigingswin­ kel ontstaan. Dit is een samenwerking

42

tussen de gemeente Heerhugowaard, Stichting Welzijnsbevordering Kern8 en Sportservice Heerhugowaard. U vindt het vrijwilligersloket in wijkcen­ trum De Horst en in de Mediaan. Een kort overzicht van diensten: Deskundigheidsbevordering - Ondersteuning en advies aan organisaties en/of vrijwilligers - Diverse cursussen en/of netwerk bijeenkomsten waar kennis kan worden uitgewisseld Vacaturebank

- Bemiddeling naar vrijwilligerswerk, werkervarings- of reintegratieplek - Zoek- of plaatsfunctie vacatures - Vermelding van organisaties, vrijwilligers, maatschappelijke stage Vraag & Aanbod

- Aanbieden c.q. vragen van materiaal/ diensten

Buren voor Buren Ook kunt u gebruik maken van Buren voor Buren, de digitale marktplaats voor het aanbieden en vragen van kleine dien­ sten.


Inhoud leefbaarheid

informatiepunt voor vrijwilligerswerk Wilt u kleine klusjes doen voor een buur, of de hond uitlaten? Of kunt u de hulp van een ander juist goed gebruiken? Plaats dan uw bericht op Buren足voor Buren! De Makelaar Maatschappelijke Stages

Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met 辿n een bijdrage leve足 ren aan de samenleving. Ook krijgen vrijwilligersorganisaties op deze manier de kans ervaring op te doen met jonge足 ren. Via deze weg is het de bedoeling dat de leerlingen van nu warm gaan lopen voor vrijwilligerswerk en deze vorm van werk leuk en vanzelfsprekend gaan vinden. <<

>> maatschappelijke stage... goed voor elkaar <<

Contactgegevens tel:06-39496020 www.verenigingswinkel.nl verenigingswinkel@kern8.nl mas@kern8.nl Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tesselschadestraat 17 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

43


Buurtbemiddeling... Niemand zit op ruzie te

wachten, al helemaal niet met de buren. In veel gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om nog tot afspraken te komen.

in gesprek met

geschillen en parkeerproblemen zijn veel voorkomende oorzaken van overlast. Hoe wij overlast ervaren is afhankelijk van de tijd, de plaats en de persoon die dit veroorzaakt. Klusgeluiden op zaterdag­ middag klinken heel anders dan ‘s avonds laat. Geluid geproduceerd door een ‘onbekende buur’ wordt als storender er­ varen dan hetzelfde geluid van een buur waar u goed contact mee heeft.

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 heeft opgeleide vrijwilligers om te be­ Buurtbemiddeling kan helpen om de klachten tussen u en uw buren weer be­ middelen in burenruzies. Op uw verzoek, spreekbaar te maken, zodat u samen naar kunnen deze buurtbemiddelaars helpen om de verstoorde relatie met uw buren oplossingen kunt zoeken. te herstellen. Voor u actie onderneemt bij burenover­ last, is het goed eerst bij uzelf te rade te gaan. Waar gaat het precies om? Als u er samen niet uitkomt dan is het tijd om verwachten we van u en hulp van buurtbemiddeling in te roepen.

>> Buurtbemiddeling is gratis... Wel

uw buren een actieve inzet om het conflict te helpen oplossen <<

Bij elk conflict is het beter dat de buren zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo Wanneer we dicht op elkaar wonen en is de kans kleiner dat een probleem zich leven is de kans groot dat je elkaar mak­ kelijk hoort en ziet. Verschillen in leeftijd, opnieuw voordoet. gezinssamenstelling, cultuur, daginde­ ling, karakter en hobby’s kunnen leiden Hoe vraagt u buurtbemiddeling aan tot irritaties tussen buren. Geluiden, pes­ U neemt contact op met de project­ ten/roddelen, hinder van huisdieren, tuin­ coördinator buurtbemiddeling van uw

44


Inhoud leefbaarheid

je buren gemeente en legt kort uit wat er aan de hand is. Als het conflict bemiddelbaar is, vormt de projectcoördinator een team van 2 vrijwillige bemiddelaars voor uw situatie. Er wordt contact met u opgeno­ men voor een afspraak bij u thuis. Daarna gaan de bemiddelaars op uw verzoek naar de buren met wie u de overlast wilt bespreken. Ook met uw buren zal een kort voorgesprek plaatsvinden. Daarna volgt een afspraak voor een bemidde­ lingsgesprek op een neutrale plaats. De bemiddelaars treden bemiddelend op tussen de buren, begeleiden het gesprek en zorgen ervoor dat dit goed verloopt. Een bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken. Na een aantal weken zullen de bemiddelaars weer con­ tact met u opnemen om te vragen hoe de situatie dan is. Wij zijn gecertificeerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Wanneer kunt u buurtbemiddeling niet inschakelen?

Conflicten waarbij sprake is van versla­ ving of criminaliteit lenen zich niet voor buurtbemiddeling. Ook bij conflicten met instanties of tussen familieleden kan buurtbemiddeling niet worden ingescha­ keld. <<

>> gaat u voor uw geluk... of voor uw gelijk? <<

Contactgegevens Projectleider buurtbemiddeling Alkmaar 06 - 24 368 153 Bergen 06 - 39 839 515 Heerhugowaard 06 - 41 466 450 buurtbemiddeling@kern8.nl Voor verdere informatie:

Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Tel: 072 - 514 31 43 www.kern8.nl of info@kern8.nl

45


Colofon Deze folder is een uitgave van Stichting Welzijnsbevordering Kern8 Website: www.kern8.nl Telefoon: 072 - 514 31 43 Redactie: Yvon Haagsma, Esther Brakenhoff van Velzen Fotografie: verschillende medewerkers Kern8 Vormgeving: Helga Martens


Kern8 digifolder 2013  

Kern8 biedt in Noord Holland welzijnsdiensten voor jongeren en ondersteunt de ontwikkeling van zorg en welzijn en leefbaarheid in de buurt....

Kern8 digifolder 2013  

Kern8 biedt in Noord Holland welzijnsdiensten voor jongeren en ondersteunt de ontwikkeling van zorg en welzijn en leefbaarheid in de buurt....

Advertisement