Page 1

In geval van een algemeen legaat: Ik, ondergetekende, (naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum), verklaar hierbij mijn testament als volgt op te maken. Ik vermaak al mijn roerende en onroerende goederen aan Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven. Ik herroep hiermee uitdrukkelijk al mijn vroeger gemaakte wilsbeschikkingen. Opgemaakt te (plaats) ………………………………………………op (datum)……………………………... Handtekening ………………………………………………………………………………………………………….... In geval van een bijzonder legaat: Ik, ondergetekende, (naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum), verklaar mijn testament als volgt op te maken. Ik vermaak aan Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven, een som van (bedrag), volgende onroerende goederen (beschrijving van het goed), volgende roerende goederen (omschrijving van het goed). Ik herroep hiermee uitdrukkelijk al mijn vroeger gemaakte wilsbeschikkingen. Opgemaakt te (plaats) ………………………………………………op (datum)……………………………... Handtekening ………………………………………………………………………………………………………….... In geval van een duo-legaat: Ik, ondergetekende, (naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum), verklaar hierbij mijn testament als volgt op te maken. Ik herroep uitdrukkelijk alle vorige wilsbeschikkingen en stel aan tot algemeen legataris de vzw Kerk in Nood, Abdij van Park 5, 3001 Leuven en belast deze om volgend bijzonder legaat vrij van successierechten over te maken aan (naam, adres): een som van € …, en/of mijn eigendom gelegen te (adres) en/of waardepapieren bij de bank (adres), … Opgemaakt te (plaats) ………………………………………………op (datum)……………………………... Handtekening …………………………………………………………………………………………………………....

“En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven.” (1 Tim 6,18-19)

Indien u vragen heeft, antwoorden wij graag in alle discretie en vertrouwelijkheid na telefonische afspraak.

Wij helpen dankzij u.

Kerk in Nood vzw Abdij van Park 5 3001 LEUVEN

☎ +32 (0)16 39 50 50 7 +32 (0)16 39 50 60

 info@kerkinnood.be  www.kerkinnood.be IBAN: BE91 4176 0144 9176 BIC: KREDBEBB

Verantwoordelijke uitgever: Uma Wijnants, Abdij van Park 5, 3001 Leuven. Beeldmateriaal: ©Kerk in Nood

MOGELIJKE FORMULERING

UW LEGAAT VOOR DE WERELDKERK

Naam en voornaam.......................................................................................................... Straat en nummer............................................................................................................ Postcode en gemeente..................................................................................................... Telefoon............................................................................................................................. E-mailadres...................................................................................................................... Geboortedatum.................................................................................................................

Kerk in Nood vzw Kerk in Nood vzw


VOORBEELD BEREKENING DUOLEGAAT (successierechten Vlaanderen)

Beste weldoener en weldoenster,

WAT IS EEN LEGAAT ?

Ons grenzeloos vertrouwen in God maakt onze inzet mogelijk voor vele christenen in nood. Wij hebben een groot hart voor de Kerk.

Een legaat is een schenking via testament waarbij een bedrag of goederen aan personen of organisaties worden vermaakt. Een legaat kan betrekking hebben op het geheel of gedeelte van het patrimonium, gelden, waardepapieren, kunstwerken, roerende en onroerende goederen, in vruchtgebruik of in volle eigendom. Belangrijk: dit legaat treedt pas in werking wanneer u komt te overlijden.

Paus Franciscus: “Hoezeer verlang ik een arme Kerk en een Kerk voor de armen!”. U maakt het mogelijk om dankzij uw legaat ons werk van kerkelijke dienstbaarheid verder te zetten. Op die manier geeft u hoop aan hen die leven in armoede en onderdrukking. Uw liefde voor onze naaste maakt u waar over de grenzen van de dood heen. U kan steunen met uw gebed en uw giften, maar ook met een legaat aan Kerk in Nood. In deze folder willen we u graag informeren hoe u uw steun aan Kerk in Nood verder kan zetten, zelfs wanneer u er niet meer bent. Mevr. Uma Wijnants Directeur

Deken Dirk De Gendt Voorzitter ad interim

EEN TESTAMENT OPSTELLEN Een testament is de beste manier om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap wordt geregeld volgens uw wensen. Met een testament legt u vast wat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Indien u geen testament gemaakt heeft, worden volgens de Belgische wetgeving uw bezittingen geërfd door uw familieleden. Heeft u geen familie en geen testament, dan gaat uw nalatenschap volledig naar de Belgische staat. De notaris is de geschikte persoon om u te helpen en te begeleiden bij het opstellen van uw testament. Hij zorgt ervoor dat uw testament wettelijk in orde is. Wanneer u naar de notaris gaat voor eenvoudige informatie, zal hij daarvoor niets aanrekenen. Gaat het over de opstelling zelf, vraag hem dan gerust op voorhand wat het zal kosten. Om elk mogelijk verlies of misverstand te vermijden, raden wij u aan om een eigenhandig geschreven testament steeds in bewaring te geven bij een notaris.

Een algemeen legaat Bij een algemeen legaat laat u al uw bezittingen na aan Kerk in Nood. Een bijzonder legaat Bij een bijzonder legaat laat u een welomschreven gedeelte van uw bezittingen na aan Kerk in Nood. U hebt bijvoorbeeld nog wettelijke erfgenamen, maar toch wilt u een deel van uw bezittingen overmaken aan onze organisatie. Een duo-legaat Een duo-legaat is een omschrijving in een testament waarbij u twee legaten toekent: u laat een deel van uw vermogen na aan de persoon/personen die u wil bevoordelen en daarnaast laat u een deel na aan Kerk in Nood. In dat testament gelast u ons ermee om de successierechten op de volledige nalatenschap te betalen, dus niet alleen op het deel dat wij ontvangen, maar ook op het deel dat u aan de andere begunstigde(n) hebt nagelaten. Op die manier vermijdt u dat de andere persoon/ personen veel successierechten moet(en) betalen. Let erop dat er na de berekening van de successierechten voor Kerk in Nood nog een positief saldo overblijft van het haar vermaakte duo-legaat. Raadpleeg steeds uw notaris.

Gewoon legaat Helena heeft geen familie en laat bij testament 125.000 euro na aan haar vriendin Julie. Wat gebeurt er bij een gewoon legaat? Helena laat 125.000 euro na aan Julie en niets aan Kerk in Nood (KIN). Bij de overdracht na haar overlijden wordt de erfenis als volgt verdeeld: Bevoordeelde partij

Julie

KIN

Staat

Bruto legaat

125.000 euro

0 euro

-

Te betalen rechten

-61.250 euro

0 euro

61.250 euro

Netto voordeel

63.750 euro

0 euro

61.250 euro

Hoe hoog de successierechten oplopen, hangt ook af van het bedrag van de erfenis en de graad van familieverwantschap. Duolegaat Helena laat 75.000 euro na aan Julie en 50.000 euro aan KIN. Ze vermeldt er uitdrukkelijk bij dat KIN de successierechten van Julie ten laste neemt. Bij de overdracht na haar overlijden wordt de erfenis als volgt verdeeld: Bevoordeelde partij

Julie

KIN

Bruto legaat

75.000 euro

50.000 euro

Staat

Te betalen rechten op 75.000 euro Julie (x 45%)

-33.750 euro

33.750 euro

Te betalen rechten op 50.000 euro vzw (x 8,8%)

-4.400 euro

4.400 euro

11.850 euro

38.150 euro

Netto voordeel

75.000 euro

Julie ontvangt dus 75.000 – 63.750= 11.250 euro meer. Het is duidelijk dat bij een duolegaat Helena een groter bedrag aan haar vriendin kan nalaten én tegelijkertijd een legaat kan vermaken aan Kerk in Nood.

SUCCESSIERECHTEN Als vereniging zonder winstoogmerk genieten wij van een laag tarief voor de successierechten: Kerk in Nood vzw betaalt slechts 7% successierechten in Wallonië, 8,8% in Vlaanderen en 25% in Brussel.

Wenst u advies over legaten?  Ik wens een persoonlijk gesprek over legaten en testamenten en verwacht een telefoontje of E-mail om een afspraak te maken bij Kerk in Nood in Heverlee.  Ik wens een persoonlijk gesprek over legaten en testamenten en verwacht een telefoontje of E-mail om een afspraak te maken bij mij thuis.  Ik ontvang graag de informatiemap ‘Legaten’.  Ik wens het jaaroverzicht van vorig kalenderjaar te ontvangen. Mijn vraag: …………………………………………………………………………………………………………………………

Uw legaat voor de wereldkerk  
Uw legaat voor de wereldkerk  
Advertisement