Page 1

Kerkbrief 860 voor zondag 11 november 2018, 1e zondag van de voleinding Locatie

De Swaen

Voorganger

ds. Annelies Moolenaar

Ouderling

Kees Bak

Diaken

Alida Gorter

Organist

Jan van Ginkel

Welkom en mededelingen

Lezing Spreuken 6: 1 t/m 11

Intochtslied Psalm 67:1 God zij ons gunstig en genadig

Lied 825: 1, 3 en 4 De wereld is van Hem vervuld

Stilte

Lezing Marcus 4: 26 t/m 34

V: Onze hulp in de Naam van de Heer A: Die hemel en aarde gemaakt heeft V: Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Heer A: Amen

Lied 712: 1, 2, 3 en 4 Het jaar neigt zich tot stille groet

Vervolg Intochtslied Psalm 67:3 De aarde heeft de vrucht gegeven

Overdenking Orgelspel Lied 96a: 1, 2, 3 en 4 Zing een nieuw lied, alle landen Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Gebed voor de nood in de wereld Glorialied 212:1, 2, 3, 4 en 5 Laten wij zingend deze dag beginnen De kinderen gaan naar de kinderkerk

Collecte Slotlied 103c: 1, 3, 4 en 5 Loof de Koning, heel mijn wezen Zending & Zegen beantwoord met Amen (431c)

Omzien naar: Ronald Visser, Burg. Versteeghsingel 13, 1135 VT Edam, is ernstig ziek en wordt verpleegd in het BovenIJ Ziekenhuis. Mw. Alie de Graaf, IJe 15, 1135 JH Edam, is ook in het ziekenhuis opgenomen. Ze is inmiddels gekatheteriseerd, maar moet nog wel even blijven. Zij ligt in het OLVG in Amsterdam. Jan Dierdorp, Hoogstraat 10, 1135 BZ Edam, verblijft na weer een ingreep nog in het Waterlandziekenhuis, B2, kamer 2, Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend. Kaartjes en bezoek zijn welkom. Allemaal van harte beterschap gewenst. Els Klijnsma (de zus van Ria en Aly Lagerburg en Ina Klijnsma), Kersenhout 41, 1787 RD Julianadorp, is 14 november a.s. jarig. Zij wordt erg blij van een kaartje!

100 jaar geleden einde WO I Op zondag 11 november 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. In Groot-Brittannië is het initiatief ‘Ringing out for Peace, Armistice 100’ ontstaan (Luiden voor Vrede, Wapenstilstand 100). Zij herdenken het einde van de Grote Oorlog én de 1400 klokkenluiders die tijdens de oorlog gevallen zijn. De organisatie wil zich nu verenigen om een vredesboodschap over de hele wereld te verspreiden. Hoofddoel is dat men zoveel mogelijk klokken wil laten luiden. Ook het klokkenluidersgilde Edam sluit zich hierbij aan en zal de klokken van de Grote Kerk luiden a.s. zondagavond van 19.05 tot 19.15 uur.


Wijziging banknummers van de kerk! Met ingang van 1 november zijn de banknummers van de kerkgemeente veranderd. Dat is niet een keus van ons zelf, maar een wijziging van de Stichting Kerkelijke Gelden waarbij wij zijn aangesloten. Het nummer voor de vrijwillige bijdrage is nu: NL73RABO0373711417 tnv. CvK Protestantse Gemeente Edam. Het nummer voor overige zaken, zoals het aanvragen van collectebonnen is nu: NL95RABO 03737 11409 ook tnv CvK Protestantse Gemeente Edam. Als u per incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Als u een periodieke overschrijving heeft dient u het nummer wel te wijzigen. Als dat niet direct gebeurt, is dat geen probleem, omdat de banken het bedrag automatisch doorboeken naar het nieuwe nummer. Namens de kerkrentmeesters, Dirk Tump en Henk Eijk. Collectedoelen. Het diaconale collectedoel is vandaag, zondag 11 november, “Kerk in Actie, Diaconaat, Perspectief voor (ex)gedetineerden”. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, exgevangen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus. www.kerkinactie.nl/exodus De tweede collecte is als gebruikelijk voor het vele werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente. Opruimen voor de Kerstmarkt Op zaterdag 15 december a.s. wordt weer de Ideële kerstmarkt in de Grote Kerk georganiseerd. Ook dit jaar staan wij met onze lootjeskraam op deze kerstmarkt, voor een goed doel. De opbrengst gaat naar de Stichting Clini Clowns. Met het kopen van een lot brengt u vrolijkheid, ontspanning, zelfvertrouwen, kracht en warmte in het leven van een ziek kind. Een lach verandert hoe een kind zich voelt. Voorgaande jaren was de lootjeskraam een succes. Uiteraard met uw onmisbare hulp. Dus ……………. wilt u alstublieft op uw zolder of in uw kast kijken naar leuke, mooie (voor u ongebruikte) spullen. U kunt deze inleveren bij: Terry Regter-Visje, Dijkgraaf Poschlaan 14 – tel. 0299-351513 of bij Erica Houtgraaf, Westervesting 15 – tel. 0299-368663 of zolder hulpkerk. Terugblik zondag 4 november Gastvoorganger ds. Rien Wattel had een duidelijk te verstaan en boeiend verhaal over de mens, die met anderen verbonden is door kwetsbaarheid.

Infomiddag Sunshine House Donateurs, maar ook andere geïnteresseerden van Weeshuis Sunshine House, zijn van harte welkom op zondag 25 november om half 3 in de Hulpkerk van de Grote Kerk. Dan vertelt het bestuur van Stichting Sunshine House over hoe het organisatorisch en financieel gaat. Ze geven onder andere aan welke nieuwe acties op de rol staan om voldoende geld te houden om de circa 40 kansarme kinderen te blijven verzorgen en naar school te laten gaan. Daarnaast laat het bestuur aan de hand van beelden van de reis van Brechje Harmsen zien hoe het met de kinderen en hun pleegmoeders gaat. U bent van harte welkom! Zie ook www.weeshuissunhinehouse.nl V.l.n.r. Kiek Keyzer, Wil Spanjer en Ella Aberson staan weer met Afrikaans eten op de komende ideële kerstmarkt.

Collecteopbrengsten. De diaconale collecte van afgelopen zondag 4 november was bestemd voor “Kerk in Actie, Najaar-zending, Meer kansen inheemse Brazilianen”. Met de opbrengst van € 124,40 ondersteunen we inheemse Brazilianen bij gezondheid, onderwijs en landrechten . Door onderwijs, uitwisseling en publicaties leren inheemse en niet-inheemse volken begrip te hebben voor elkaars cultuur en levensvisie. De tweede collecte, bestemd voor onze eigen kerkgemeente, kende een opbrengst van € 202,50. Agenda Elke donderdag 14.00 uur ‘Op de thee bij de dominee’ Elke vrijdag 18.00 uur maaltijd in De Swaen Zondag 18 november “Maaltijd met Passie 40+’ Diensten komende weken: 18 november ds. Peter Hoogstrate De Swaen 25 november ds. Kick Koldewijn Grote Kerk Gedachtenisdienst en kinderkerk Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225 Woensdag is de vaste vrije dag Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486 Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499

Nieuwsbrief 860  

11 november 2018

Nieuwsbrief 860  

11 november 2018

Advertisement