Issuu on Google+

Kerkbrief 770 voor zondag 19 februari 2017, 7e zondag van Epifanie Sexagesima Locatie

Protestantse Kerk de Swaen

Voorganger

Eric Wegman

Ouderling

Dirk Tump

Diaken

Cobie van der Meulen

Organist

Frans Koning ORDE VAN DIENST

Orgelspel Voorbereiding – stil gebed Welkom en mededelingen Intochtslied lied 118 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’ 1+3 Groet en bemoediging V: Laten wij stil worden tot God V: Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van de Heer A: Die hemel en aarde gemaakt heeft V: Die trouw is tot in eeuwigheid En niet laat varen het werk van zijn handen V: De Heer zij met u! A: Ook met u zij de Heer! Zingen lied 118 ‘De Heer is mij tot hulp en sterkte’ 5+9 allen gaan zitten Gebed om leiding van de heilige geest + inleiding op de dienst Zingen lied 146a ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 1, 2, 3 1e Lezing Gen.6:5-22 nbv vertaling

Eric Wegman

Zingen lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 1+2 + refr. 2e Lezing Hebr.11:1-16 nbv vertaling Zingen lied 314 ‘Here Jezus om uw woord’ 1, 2 en 3 Preek thema: ‘Bouwen aan je toekomst’ n.a.v. Genesis 6:5-22 Orgelspel aansluitend Zingen lied 904 ‘Beveel gerust uw wegen’ 1, 2 en 7 Gebeden en gaven Dankgebed, voorbeden, stil gebed Samen bidden wij het gebed, dat onze Here Jezus Christus ons heeft leren bidden. Onze Vader (de gemeente bidt o.v. luidop mee) Slotlied lied 898 ‘Een vaste burcht is onze God’ 1, 3 en 4 Zending en zegen Verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren: “de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van god en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.” Zingend: ‘Amen, amen, amen’

Het wordt nu het 4e jaar dat ik in de PKN gemeente in Edam mag voorgaan. Ik kijk er telkens naar uit, omdat het voor mij ook een link naar mijn mooie kinderjaren in Dordrecht is. Opgegroeid in een degelijk Hervormd Gereformeerde Bonds-gezin, dat zich later bewoog naar het confessionele midden, zijn wij met ons huidige gezin later door omstandigheden uitgekomen in het ‘evangelische’ Baptisme. Al 35 jaar gelukkig getrouwd met Joke en in het rijke bezit van 2 zoons, Ruben van 30, getrouwd en wonend in Dublin en Alex van 24. Naast het ‘tenten-makers-principe’ van mijn baan als financieel analyst bij een oogkliniek, verzorg ik rond de 30 spreekbeurten per jaar in diverse kerkelijke gemeenten. Ik probeer mij daarbij nadrukkelijk te bewegen zonder de bekende kerkmuren en dat lukt tot nu toe naar tevredenheid. Pas op mijn 40e een late roeping ontvangen en theologie gaan studeren in deeltijd, wat resulteerde in een bachelor. Mijn passie is om het evangelie als echte Blijde Boodschap van Jezus Christus dichtbij de mensen te brengen in een moderne vorm en vooral toepasbaar voor het dagelijkse weerbarstige leven. Met als uitgangspunt: Het verschil maken in deze wereld !


Meeleven Mw. Riet Koolaard is maandag overgeplaatst naar het zorghotel Novawhere, kamer 9, tel 0299-314479, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend. We hopen dat ze snel opknapt. Mw. Munneke verblijft ook nog in Novawhere.
 Mw. Betty Brommersma haar herstel verloopt naar wens, zij verblijft sinds woensdag in het Transitorium bij het Waterlandziekenhuis. Allen van harte beterschap toegewenst. Beroepingswerk Het beroepingswerk is in een nieuwe fase aangekomen. Na de dienst zal de voorzitter van de beroepingscommissie vertellen hoe ver wij zijn gekomen en wat de vervolgstappen zijn. 
Er wordt nog geen informatie gegeven over de mogelijke kandidaat. Zover zijn we nog niet. Beroepingscommissie Redactie Kerkbrief Sinds eind vorig jaar ben ik gestopt met de redactie van de kerkbrief. Het werd me teveel. José Menzo verzorgt zoals altijd het bovenste deel met o.a. de liturgie. Zij plaatst alle tekst die binnengekomen is bij kerkbrief@kerkgemeente.nl erin en soms maakt zij zelfs de hele kerkbrief. Henri Kalk heeft (tijdelijk) mijn werkzaamheden overgenomen. Inmiddels heeft een aantal gemeenteleden aangeboden mee te willen werken aan het maken van de kerkbrief. Dit houdt in dat de kerkbrief blijft voortbestaan!
Mocht u tekst aan willen leveren voor de kerkbrief, dan kan dat nog steeds door een mail te sturen naar kerkbrief@kerkgemeente.nl. Heeft u geen e-mail, belt u mij, dan geef ik het door aan de kerkbriefredactie. Cora den Engelse, tel. 366486. Bevestiging Tineke Visser-Abma als diaken De kerkenraad is verheugd te kunnen mededelen dat mw. Tineke Visser-Abma bereid is gevonden het ambt van diaken op zich te nemen. Als er geen wettige bezwaren worden ingediend zal zij in de dienst van 5 maart a.s. worden bevestigd. Collecteopbrengsten De diaconale collecte van afgelopen zondag 12 februari was bestemd voor ‘Alle beetjes helpen’. Met de opbrengst van € 249,75 helpen we de (Edamse) stichting bij de ontwikkelingen van de jeugd in Indonesië, met name op Sumatra, met goed onderwijs als basis voor de opbouw en de ontwikkeling van het land. De collecte voor het werk van onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 122,80. Dank voor uw gaven. Collectedoelen De eerste collecte is voor “SPWO”, dat staat voor “Stichting Pastoraat Werkers Overzee”. Deze stichting wil zijn diensten aanbieden aan medewerkers van waterbouw-, aannemers- en constructiebedrijven - mensen op werklocatie in het buitenland - ongeacht de geloofs- of levensovertuiging van de betrokkenen. Dit pastorale werk wordt gedaan vanuit een OecumenischChristelijke inspiratie, met oog voor meer welzijn voor de individuele werknemers binnen de werkomgeving in het buitenland. De tweede collecte is voor het vele werk van onze “eigen Kerkgemeente”.

Benefietdiner t.b.v. school in Ethiopië (Vastenactie) Eet mee voor de school in Alitena, Ethiopië. Voor 20 euro helpt u de kinderen daar aan beter onderwijs. Aanmelden kan nog tot 20 februari bij Christine Vreeswijk mobiel: 06-18167991 of e-mail: christine.vreeswijk@quicknet.nl. Zondag 5 maart – Aanvang 16.00 uur Burghwall Edam (Achterhaven 89)

Het bruidspaar anno 2017

Foto: Cora den Engelse

In de kerkbrief van vorige week zag u ze nog een stuk jonger. Gerrit en Cobie trakteerden ter gelegenheid van hun 45-jarig huwelijk. Ondanks de sneeuw waren zondag gelukkig nog veel mensen naar de dienst van gekomen. Ds. Hans Reedijk stelde het verhaal van Job centraal, dat moeilijke verhaal waarin het kwaad goede mensen treft. Hij gaf aan dat we wellicht moed kunnen putten uit de woorden van Jung: ik besta op een grondslag van vertrouwen die ik niet ken. Met ook de medewerking van de Nicolaascantorij en het delen van brood en wijn was het een mooie viering. Marcus lezen in de veertigdagentijd In februari start de inschrijving voor het veertigdagentijdrooster. Vanaf 1 maart ontvang u, als u zich daarvoor inschrijft, net als bij de adventskalender elke dag van de veertigdagentijd een tekst en toepassing per mail. Dit is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zie op: www.debijbel.nl Bij Kerkinactie kunt u een kalender (boek) bestellen en is via een app dagelijks een tekst beschikbaar. Zie bericht “Verdiep de veertigdagentijd” op de PKN-site.

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Onze gemeente is vacant. Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486 Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499


2017 02 19 kerkbrief 770