Page 1

º∞∫∂§√™

™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

¢È·‚¿ÛÙÂ

¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ■ ™ÂÏ›‰· 25

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì·ı·›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ó

™Δƒ∞Δ∏°π∫∏ ∞fi ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

À„ËÏ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ™ËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ (FEACO), Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ··Û¯ÔÏ› 1.551 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 1.770 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ÂÓÒ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ 0,09% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

® TOY | μ∞™π§∏ ¢∞¡∂§§∏ ∞ӷχÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿Ï·. ∞ÚΛ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 89 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜

·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 0,68% ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∞∂¶, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· (ÂÚ›Ô˘ 1,13% ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ∞∂¶). ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË Î·È ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 22


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 21

ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ··Û¯ÔÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 185.000 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›· (3.100), Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· (15.000) Î·È Ë √˘ÁÁ·Ú›· (4.800) Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·fi fiÛÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÂÍ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ fï˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜; ∏ ¤Ú¢ӷ Ù˘ FEACO ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ηٿٷ͢ Ì 440 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È Ë̤ڷ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, fiÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Â›Ó·È 745 ¢ÚÒ Î·È ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· 960 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ˆÛÙfiÛÔ Ì ÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 118.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ºÈÓÏ·Ó‰Ô›, Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈ·, ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤ÚÁÔ ÌfiÏȘ 96.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÂÚ›Ô˘ 90.000 ¢ÚÒ. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙfiÛÔ Ë ¯·ÌËÏ‹ ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiÛÔ Î·È Ë ˘„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ηıÈÛÙÔ‡Ó Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘„ËÏ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ˘ÁÈ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Û˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›-

22

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ μ·ÛÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ (%) Business Consulting IT Consulting ∞Ó¿Ù˘ÍË & ∂Óۈ̿وÛË Outsourcing AÏϘ ÀËÚÂۛ˜ ∫Ï¿‰ÔÈ (%) μÈÔÌ˯·Ó›· ΔÚ¿Â˙˜ & ∞ÛÊ¿ÏÂȘ ¢ËÌfiÛÈÔ ∂Í·ÁˆÁ¤˜ (%) ∂∂ ÃÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂∂

73,9% 4,6% 4,1% 1,5% 15,9%

11,9% 5,6% 46,6% (21,1%) 12.9% 8,2%

˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÙfiÛÔ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· fiÛÔ Î·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ (46,6% ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘). ∂›Û˘, Ë ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 21,1% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Ù· ÙÚ›· ¤ÌÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ ÌË Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰‡Ô ¤ÌÙ·. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ 32,36% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ù˙›ÚÔ˘, Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· (22,05%) Î·È ÙȘ πÛ·Ó›· (11,49%) Î·È °·ÏÏ›· (10,22%) Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ 0,24%, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÚÙÔÁ·ÏÈΤ˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1,39%.

√ ÎÏ¿‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Û˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÙfiÛÔ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· fiÛÔ Î·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™∂™ª∞ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ·fi ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂™ª∞), Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ̤ÛÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ™∂™ª∞ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ 60 ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÂÒÓ˘Ì˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ - ̤ÏË ÙÔ˘ ™∂™ª∞ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 250.000.000 ¢ÚÒ ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 60.000.000 ¢ÚÒ Û ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÎÂÊ¿Ï·È·. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ - ̤ÏË ÙÔ˘ ™∂™ª∞ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi

80.000.000 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ù· μ·ÏοÓÈ·, Ë ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ë ∞ÊÚÈ΋ Î·È Ë ∞Û›·. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ Û ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È/Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È Û ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ̤ۈ ∂Δ∂ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ™∂™ª∞ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙË Ì¿¯Ë ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ¢¤ÏÈÎÙˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÔȯً ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙfiÛÔ Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ √Ì¿‰· ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÚÁ· Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· «ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ӛΘ» Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Îϛ̷ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √È ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞.

∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

KEP¢O™


Δ¿ÛÂȘ √π ∂Δ∞πƒ∂π∂™ ¢π¡√À¡ À°π∂π™ ∫∞π μπø™πª∂™ §À™∂π™

√È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1990, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ï¿ıÔ˜ ÚfiÙ˘· Î·È ‚¿Ó·˘ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÂÓÓÔÈÒÓ, fiˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú¤ıËÎÂ, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∂Ó ÔÏÏÔ›˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ·ÊÔ‡ ›¯·ÌÂ Î·È ¯ÚfiÓÔ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ¶ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó, ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÏÏ¿ ¤ÁÈÓ·Ó Ï¿ıÔ˜. ΔÔ Î·ÎÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi Û˘ÌʤÚÔÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ, ·ÓÙ› Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÚÔÛÙ¿. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ı‡Ì·Ù· ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÈÌÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂ›˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó. ∂ÈϤÔÓ, Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› Î·È ıˆÚËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ˘Ì̤ÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô, ÂÈ‰Â›ÓˆÛ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √̈˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì Ì ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· «ÛÙËÚȯÙ›» ÌÈ· ‡ڈÛÙË-Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜, ȉȈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË Î·È ı· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. ∞ÓÙ› Ó· ‰È·Ï·Ïԇ̠ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ·, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙ¤Ú· Î·È ‚ÈÒÛÈÌË. ¶Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ·Ù› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û·Ù·-

24

® TOY | ¶∞¡Δ∂§∏ ∫√À∫√À

√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

Ï‹ıËÎÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÁÓÒÛË Ô˘Û›·˜, Ë ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÈηÓfiÙËÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Î·È fi¯È ÛÙÔȯËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÂÈÎÔÓÈÎfi ¯Ú‹Ì·. √È 55 ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ™∂™ª∞, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 2.500 ∂ÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ - Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘˜. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ™∂™ª∞ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ÂÚ›Ô˘ 250.000.000 ¢ÚÒ (·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË 20% ÂÚ›Ô˘ ÙË ÙÚÈÂÙ›· 2009-2011), Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 85% ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì 60.00.000 ¢ÚÒ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È·. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿-

Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂›Ì·ÛÙ ̛· ˘·ÚÎÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ‰È·Ú ÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ·  · Û ¯ fi Ï Ë Û Ë ˜ . ª›· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. ¶ˆ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜. Èڛ˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ÌÂϤÙ˜, ·ÏÏ¿ Ì Ú·ÏÈÛÌfi, ·ÌÂÛfiÙËÙ·, Û·Ê‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ̛· ‰‡Ó·ÌË, Ì ¤ Ú Ô ˜ Ù Ë ˜ ˘ Á È Ô‡˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ χÛ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ· ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÚÔ‡ Û·, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘· Îԇ̠ÛÂ Û˘ÓÙ¯Óȷο ‹ ¢ηÈÚȷο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.

√ Î. ¶ · Ó Ù Â Ï ‹ ˜ ∫ Ô ‡ Î Ô ˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∂™ª∞, Úfi‰ÚÔ˜ & ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ TEC ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞∂

∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

KEP¢O™


¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ √π ∞§§∞°∂™ ¢∂π∫Δø¡, √π ™Δ√Ã√π ∫∞π ∏ ¡∂∞ ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ·; √È Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›, ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‹ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›· ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤ„ˆÓ, Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÂΛ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ù· ÎfiÛÙË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ™‹ÌÂÚ·, Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ «ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ·ÒÏÂÈ· ÌÂÚȉ›ˆÓ ·ÁÔÚ¿˜ ‹/Î·È Û ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù·Ï˘ÙÈΤ˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. Δ· ÛˆÛÙ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÔÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ™ÙȘ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜, ÙÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ¤Ó·Ó ηÏfi ÂÏ¿ÙË ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ Î·È Â›ÔÓÔ. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‹ ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ ·ÊÂÓfi˜ ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ ÔÈ Î·ÏÔ› ÂÏ¿Ù˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÛÙË ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÌÂȈ̤ÓÔ Ù˙›ÚÔ ‹ ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ›, ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙ· Ó¤· ηӿÏÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. ∂Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û ÔÈfiÙËÙ· ‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÁÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‡ÏË ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ (Enterprise Performance Management) ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·fi ÙÔÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰··Ó¿ ÙÔ

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

● ∞˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Â-

® TOY | ¡π∫√À ¢∏ª∞∫√À

ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ● μÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¤Á΢Ú˘ Î·È ¿ÌÂÛ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÈÎÙÒÓ ·fi‰ÔÛ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ● ∂ÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘, Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Â˘Ê˘˝·˜ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘. ● ªÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‹ ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·. ● ªÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔʤÏË ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜

Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ̛· ÂÓÈ·›· Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË Ï·ÙÊfiÚÌ·. ● ªÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÎÙ‹Û˘ (TCO) ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ KPMG ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ÁÓÒÛË Ù˘ KPMG Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È KPIs, ÛÙËÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜.

√ Î. ¡›ÎÔ˜ ¢ËÌ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ KPMG

60% ‹ 70% ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘, ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Í›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ï‹„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞Ó Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·˘ÙÒÓ. ∂Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘, Ì ̛· Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È ÂÓÔÔÈË̤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‹/Î·È ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈο ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó·: ● ∫·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó Ì›· ÂÓÈ·›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ηٿÚÙÈÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÙfiÛÔ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙÈ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜.

25


∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¶ø™ £∞ ∞¡∞¢∂πã∂π ∏ ∞•π∞ Δø¡ À¶O ∞¶√∫ƒ∞Δπ∫√¶√π∏™∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

™∏ª∞¢π∞ ∞¡∞∫∞ªæ∏™ ™Δ∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ∞°√ƒ∞

√È ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÎÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ H ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌÔÓ٤ψÓ, Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·˘ÛÙËÚÒ˜ ÔÛÔÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·ÁÓÔÔ‡Ó ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˘fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Í›· ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û Â›‰· οو ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· Ô˘ ı· ›¯·Ó Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∏ ÌÂϤÙË ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ̤ۈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤Î· ̤ıÔ‰ÔÈ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÂÚ›Ô˘, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÔÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙÈÌÒÌÂÓ˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ¢ËÏ·‰‹, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ˙ËÌȤ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë ·Í›· ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›·: ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ 2, 3, ‹ Î·È 4 ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·ÔÙ›ÌËÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È «È‰·ÓÈ΋». ∏ ·ÔÙ›ÌËÛË ·ÔÙÂÏ› Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¤¯Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. Aswath Damodaran. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ Â›Ó·È ∂ÈÛÙ‹ÌË ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ì˯·ÓÈ΋ Ù˘ ·ÔÙ›ÌËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜, ÂÚÁ·Ï›·, Î.Ï., ÂÓÒ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ Â›Ó·È Δ¤¯ÓË, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, ··ÈÙ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÏ· Ù· ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÒÛÙ ӷ οÓÂȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÔÙ›ÌËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ì·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ‡ÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂı› Ì›· ÙÈÌ‹ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ì›·

26

® TOY | μ∞™π§∏ ƒ∂°∫√À∑∞

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ‚‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ management consulting Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÓÙ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜: ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÂÍÔÊÏËÌ¤ÓˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ (discounted cash flows-DCF), Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ηı·Ú‹˜ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ı¤Û˘ Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ˘ÂÚÚÔÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‹ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ̤ıÔ‰ÔÈ, ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiˆ˜ Ë EVA (Economic Value Added -̤ıÔ‰Ô˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Í›·˜), Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, Î.Ï. ∂›Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ

¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô˘ ·ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ brand name ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜/ˆÓ ‹ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜. ™ÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ·Í›· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ brand name ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜/ˆÓ ‹ Ù˘ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‹ ÔÚı‹˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘. ∏ ȉ·ÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂˆÓ˘ÌÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·-

ªÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÙfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ·˘Ù‹ Û ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÌÈ·˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: ·. ∏ ÚÒÙË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ‚. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÌÈ·˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. Á. ∏ ÙÚ›ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÚÔÂÍfiÊÏËÛ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÚÚÔÒÓ (DCF), ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ËÁ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ‚‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ management consulting ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÁÓÒÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙËı›, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙȘ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¡.∞. ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÈηÓfiÙËÙ·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì›· ÔÚı‹ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ, ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‡ÏÔÁ˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

√ Î. μ·Û›Ï˘ ƒÂÁÎÔ‡˙·˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ & ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ™Ùfi¯·ÛȘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∞∂ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ™∂™ª∞

∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

KEP¢O™

μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÙ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. Δ· ÛËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ·¯Ó¿ ÛËÌ¿‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ë PwC ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ıÂÙÈο. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ¤Ú¢ӷ, ™Â٤̂ÚÈÔ˜-¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012, ÙÔ 62% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ó ıÂÙÈο ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È‰·¯ı› Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· «Ì·ı‹Ì·Ù·» Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ˆ˜ Ì›· Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÚ·Ù› Ë Ù¿ÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÎÂÓÙÚÈο ˘fi ÙÔÓ ÛÙÈ‚·Úfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ◊, fiˆ˜ Ë Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ë ÂÈΤÓÙÚˆÛË Û ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ™›ÁÔ˘Ú· Ë ÎÚ›ÛË ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· Û·„Ô˘Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÔȘ ‰·¿Ó˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó. ∞˘Ù¤˜ fï˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ú¿ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤Ú¢ӷ Ù˘ PwC ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. °È· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜:

1.

¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢-

KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ªÂÙ¿ ÙÔ ÛÔÎ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È Ó¤Â˜ ËÁ¤˜ ÂÛfi‰ˆÓ ® TOY | ∫Àƒπ∞∫√À ∞¡¢ƒ∂√À

ηÈڛ˜, Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¡· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘˜, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó. ¡· ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÙÙ¤˜ ‰·¿Ó˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ·Í›· Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

2.

¡· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ¡· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Î·Ù¿ fiÛÔ Î·È Û ÔÈ· ÛËÌ›· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ηÈ, ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜. ¡· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

3.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ۯÂÙÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ÛÔÎ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È Ó¤Â˜ ËÁ¤˜ ÂÛfi‰ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›Ô.

√ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È partner, head of Consulting, PwC

27


ÀËÚÂۛ˜ ∏ K·ÈÓÔÙÔÌ›· ∞∂ Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ‰ËÌfiÛȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Á›·˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ (¡¶π¢) Î·È ÏÔÈ¿ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ (¡¶¢¢). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÙ˘Ô EN ISO 9001:2008. √È ¿ÍÔÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˘ËÚÂۛ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î.Ï. ∞fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ Ù˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ›) Û ›ÎÔÛÈ ÂÓÓ¤· (29) ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ˘ ∂™À ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, Û ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ¢ªÀ. °È· ÙȘ ÂÈÙ‡ÍÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô Î. §¿˙·Ú˘ £ˆÌ¿˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ∞∂, ÙfiÓÈÛÂ: «∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·Ô-

∫∞Δ∞ƒΔπ™∏ π™√§√°π™ªø¡ ™∂ ¡√™√∫√ª∂π∞ Δ√À ∂™À ∞¶O Δ∏¡ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞

√ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢

∫˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Á›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ Ù· ∫∞Δ, πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ, ™ÈÛÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ, Ù· ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È Ã·Ó›ˆÓ Î·È ÏÔÈ¿ ¡¶¢¢ fiˆ˜ ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Á›·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÙÚfiÔ, ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÛÙȘ ¢ªÀ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋. ¡ÈÒıÔ˘Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ Û˘Ì‚¿Ï·Ì Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ¢ªÀ. ™Ùfi¯Ô˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÀÀ∫∞. √ˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ô ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢ªÀ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Î·È Â›‰ÔÛË ·˘ÙÒÓ, Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‡ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ

28

(.¯. Ë μÔ˘Ï‹, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜, ÔÈ Ôϛ٘, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î.Ï.)». ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÏÔÔÈ› ¤ÚÁ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÛÙȘ ¢ªÀ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·fiÏ˘Ù˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÀ∫∞. ∫˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Á›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ ÙÔ ∫∞Δ, πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ, ™ÈÛÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ, Δ˙¿ÓÂÈÔ, ªÂÙ·Í¿, ∫Ú·ÙÈÎfi ¡›Î·È·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÷ӛˆÓ, Î.Ï. Î·È ÏÔÈ¿ ¡¶¢¢, fiˆ˜ ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂ ∂§™Δ∞Δ) Î.Ï. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘, ˆ˜ ÂÎı¤ÙË Î·È ¯ÔÚËÁÔ‡, Û fiϘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ· (∂∂ªÀÀ, ∂™¢À, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Management Î.Ï). ∏ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì ˘„ËÏ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚ· Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· (.¯. SAP, ∏¢π∫∞ ∞∂, Siba Soft, Computer Solutions, Neuropublic, Computer Team, Free FutureSoft, ORCO, Uniplan, Î.Ï.) Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ, ÊÈÏÈÎfi Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ.

∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

KEP¢O™


∫Ú›ÛË ™∂ªπ¡Aƒπ∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫OΔ∏Δ∞™ ∞¶√ ∂Δ∞πƒ∂π∂™ ™Àªμ√À§ø¡

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì·ı·›ÓÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ® T∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ¶Ò˜ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛË; ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›; ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ business plan; ∂›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Ï¤ÂÈ ∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ƒ·ÏÏ¿Î˘, ÛÙÔ «∫ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ LearningEvolution.gr Î·È ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Û fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË. ª¤Û· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È videos ÔÈ Ó¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Δ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ı·›ÓÂÈ ¿ÏÈ... Ó· ÂȯÂÈÚ›. √ Î. ƒ·ÏÏ¿Î˘ Ì·˜ ÂÍËÁ› Ò˜ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› ̤ۈ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. ➤ ™Â ÙÈ ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂȯÂÈ ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜; ΔÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ÙÂÏÈο ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È; ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂȘ Ì›· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È, Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÛÙËÓ LearningEvolution.gr ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜:

1. 2.

ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË.

3.

ΔÔ business plan (ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ) ÙÈ Â›Ó·È, ÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.

ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ˆ˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠Ӥ˜ ËÁ¤˜ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ì·˜.

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

ıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›· ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Ù· ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÌÂϤÙË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ƒ·ÏÏ¿Î˘

∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂȘ Ì›· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·

➤ ¶fiÛÔ ÂÚ›Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·Ú·ÎÔ ÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈÓ·Ú›ˆÓ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fi ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜; °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ¶Ò˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ 1Ë Û·˜ Âȯ›ÚËÛË» ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ӤԢ˜ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ì ηıÔÚ›ÛÂÈ Ì›· Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, 60 ¢ÚÒ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· 40 ¢ÚÒ ·Ó ÎÏ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Û·˜ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 2010 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ì‹Ó·, ›Ù Û ·›ıÔ˘Û· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ›Ù online ÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ÍÈ ÂÚ›Ô˘ ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ›· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ú·ÎÙÈο ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ. ➤ ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔ ÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔ ÏÔ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ ÔÈÔ˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛË; ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Û›ÁÔ˘Ú· οÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ̛· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË, fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó-

➤ ∞Ï‹ıÂÈ· ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ ÔÈÔ˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛË; ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔ Ó· ¤¯ÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ôχ Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ·ÚÎÂÙfi ¿Á¯Ô˜. 줂·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÚÓËÙÈο. ΔÔ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ Ì›· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Ì›· Ôχ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÏÏ¿ ٷϤÓÙ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· «˘¤Úԯ˻ ·›ÛıËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ηıÒ˜ ۯ‰ȿ˙ÂȘ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰Ô̤˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÛÔ˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∫·È ‚¤‚·È·, ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ fiÙ·Ó Ì›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ➤ ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ì›· ÂÈ ¯Â›ÚËÛË Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË; ªÂ ÛˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ Î·È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÂÓfi˜ ÎÂÓÔ‡ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ˘ËÚÂÛ›·˜, ›Ù ÁÈ· ÙËÓ «·Ó·Î¿Ï˘„Ë» ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÙÚfiÔ˘ «Ù·ÈÚÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜» ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ➤ ΔÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›Ù Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ · ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ÂÈ ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈο ‚‹Ì·Ù·; ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜, Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‹ ÙÈ ¤ÁÈÓ ϿıÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿, ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο. ∏ LearningEvolution.gr ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È online, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÙ ¤Ó·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ۇӉÂÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.LearningEvolution.gr

29


¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ∞¶∞πΔ∂πΔ∞π ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏ ∞¡∞£∂øƒ∏™∏ ™Δπ™ §∂πΔ√Àƒ°π∂™ Δø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

∞fi ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ· Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÎÔÈÓˆÓ›·, ıÂÛÌÔ›, ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Í›Â˜ Â›Ó·È ÂÒ‰˘ÓË. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ∂¯Ô˘Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ó· «Í·Ó·ÁÂÓÓËıԇ̻; ¶ÔÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ; ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯Ù›ÛÔ˘ÌÂ; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ó¤· ·Ù˙¤ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ; ªÔÏÔÓfiÙÈ fiÏÔÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· «·Ó¿Ù˘ÍË», ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜: ¡¤· ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›ÏË„Ë (new mindset), Ӥ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ (strategic capabilities), Ó¤· ËÁÂÛ›·. ∏ Ó¤· ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·, ÙËÓ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ· Ì·˜ Î·È ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜. «∂·Ó fi ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, Ò˜ Ú¤ÂÈ ÂÁÒ (ÚÒÙ·) Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛıÒ; ¶Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÌÔ˘, Ë ‘’ÚÔÛÊÔÚ¿’’ ÌÔ˘, ÙÈ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· Â̤ӷ, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘, ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi; ¶Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿۈ; ¶fiÛÔ ı¤Ïˆ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ οÙÈ “‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi”, Ó· ‚Áˆ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ì ¤Ó· fiÚ·Ì· ÍÂοı·ÚÔ Î·È ıÂÙÈÎfi; ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È fiÙÈ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰Èο ÌÔ˘/Ì·˜ ¯¤ÚÈ·; μϤˆ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÌÔ˘ ˆ˜ ‘’‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÎÚ›Û˘’’ ‹ ˆ˜ ‘’·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ·ÏÏ·ÁÒÓ’’»;

● ∂˘ÂÏÈÍ›· (agility) Î·È Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ·Ú-

® TOY | Ã∞ƒ∏ ª∂´¡Δ∞™∏

1.

√È ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ «·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È» ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ business plans. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Î·ÈÚÔ› ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó «ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË» Û ¤Ó· Ê¿ÛÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ (ÂÌÔÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰·, ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î.Ï.). ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û Ôχ Ú¢ÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. MÔÏÔÓfiÙÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Hay Group, ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ›ӷÈ:

2.

ÌÔÁ‹ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ● ∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó «ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi», ·ÏÏ¿ Ì›· ÙÔÏÌËÚ‹, ‰ÈÂıÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË «·Ô ¤Íˆ ÚÔ˜ Ù· ̤۷», Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ● ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ Ì Ӥ· business models, ηÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ó¤Â˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ. ● E͢ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ΢ڛˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, Û˘Ó¤ÚÁÂȘ, ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·, Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·ÚÎÔ‡˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÓÒÛ˘. ● ∂͢Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (strategic workforce planning): ∫˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÚfiÏÔ˘˜, ٷϤÓÙ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË «Ó¤· ËÁÂÛ›·». πÛˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ¤Ú¢ӷ Ì·˜ «Ï¤ÂÈ» fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ «ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË» ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ªÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «Ù˘ÊÏÔÛÔ‡ÚÙ˘» ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ô ËÁ¤Ù˘ Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¿ ·Ôı¤Ì·Ù· ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ó· ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. √¯È ÌfiÓÔ

3.

Ó· «ÍÂÛÎÔÓ›ÛÂÈ» ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ï¿ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ «ÂÓ¤ÚÁÂÈ·» Î·È ÂÓÈ·›· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙfi¯ˆÓ ·fi «¿Óˆ ˆ˜ οو». √¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÎfiÛÙË, ·ÏÏ¿ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ Ì›· «¤Í˘ÓË» ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ì ÛÎÔfi «ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜». ¢ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙÔÏÌÒÓÙ·˜ Ó· ˙ËÙ› ηÈÓÔÙÔÌ›· ·Ô fiÏÔ˘˜. √ ËÁ¤Ù˘ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ËÚˆÈÎfi/·ÙÂÚÓ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi/«ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙÈÎfi». ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ËÁÂÛ›· Ô˘ «‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿» ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ªÂ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ™ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ·›˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∂¯Ô˘Ì ̛· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∏ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÊÈÎÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·, ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·. ™ÙË ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜.

√ Î. ÿÚ˘ ªÂ˚ÓÙ¿Û˘ Â›Ó·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ Hay Group, South East Europe

LEE HECHT HARRISON: √ª∞§∏ ∫∞π ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∏ ∞¡∞¢π√ƒ°∞¡ø™∏

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Û ··ÈÙËÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ √È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÌÂÏ‹Ì·Ù·, ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì›·˜ ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹. ø˜ Âȯ›ÚËÛË ·Ó·ÚˆÙËı›ÙÂ: ● ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̛̠· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ Ê‹ÌË ˆ˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘; ● ¶ÔȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘; ● ¶ÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ʤÚÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘; ● ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÚË; ∏ LHH ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Lee Hecht Harrison

30

ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: √Ì·Ï‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÛÙÔ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂËÚ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÂÙ·ÈÚ›·˜-ÂÏ¿ÙË. ∂›Ó·È ‰ÔÌË̤ӷ Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÚfiÛËÌ· Î·È ÔÛÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘,, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÈÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ οıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ··ÈÙËÙÈ΋ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ (·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜, ÔÌ·‰ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÚÁ·Ï›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘) ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙË LHH. ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ˘„ËÏfi-

‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë: √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛÔ¯‹˜. ªÂ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ LHH ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ χÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ Ê‹ÌË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁfiÙÂÚ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ª›· η΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÒÏÂÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ, Ì›ˆÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÒÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ï‹ÁÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Ê‹Ì˘. ∏ LHH ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂËÚ·˙fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚ-

Á¿ÓˆÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ fiÛÔ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ. ¢È·Ù‹ÚËÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜: ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ LHH ‚ÔËıÔ‡Ó ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Î·È ÂÌÊ˘ÛÒÓÙ·˜ Û ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ›. ∞fi ÙÔ 1974 Ë LHH Â›Ó·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙȘ ηÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û‡ÓıÂÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù˘ Ê‹Ì˘ Ù˘ ˆ˜ «ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜» Î·È -ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘.

∫Àƒπ∞∫∏ 27 π∞¡√À∞ƒπ√À 2013

KEP¢O™


SYMBOULOI_27_1_2013_FULL  
SYMBOULOI_27_1_2013_FULL  

http://www.kerdos.gr/Documents/SYMBOULOI_27_1_2013_FULL.pdf

Advertisement