Page 1

º∞∫∂§√™

¶ÔÛÂȉÒÓÈ· Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

2012

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À ® ƒ∂¶√ƒΔ∞∑ | ™∞μμ∞™ ∞£∞¡∞™π√À

¢È·‚¿ÛÙÂ

√È «°ÎÚÈΘ» ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 56-57

√π∫√¡√ªπ∞ ∞Ó¿Û· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ó·˘ÙÈÏ›·

¶ƒ√√¶Δπ∫∂™ ∂Ù¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ·

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ, Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ μÂÓÈ¿Ì˘, ·¢ı‡ÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÊÂÙÈÓ¿ «¶ÔÛÂȉÒÓÈ·»

∏ ¢ËÌÂÚ›· ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ù· «¶ÔÛÂȉÒÓÈ·», Ì ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ·Ú¿ ÙË ‰ÂÈÓ‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ù˘ ÚˆÙÔÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ¿‰ËÏÔ˘ Â Ó ÔÏÏÔ›˜, ̤ÏÏÔÓÙÔ˜

∂Ó·˜ ÛÙfiÏÔ˜ ·fi 3.325 ÏÔ›· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 227 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ dwt Û˘Ó¯Ҙ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜, Ì ̤ÛË ËÏÈΛ· 10,5 ¤ÙË ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÛË Â˘¤ÏÈÎÙË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘, ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰È·¯ÚÔÓÈο ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜, ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Î·È Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ı· ÎÏËı› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘. Δ· ÂÊÂÙÈÓ¿ «¶ÔÛÂȉÒÓÈ·», Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÚÂÎfiÚ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ

·ÁÎfiÛÌÈÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi Á›ÁÓÂÛı·È Û Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓË Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∫·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı· ¤ÏıÔ˘Ó Ë Â˘ËÌÂÚ›· Î·È Ë ÂÈÚ‹ÓË ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓË ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. √̈˜, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È ÛˆÚ›· Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë Û˘Ó¯‹˜ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ¯ˆÚÒÓ Ì ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜

ÓÔÌÔıÂۛ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ‹ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ¶ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË ·˘ÙÒÓ, Ë Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙȉڿ ¿ÌÂÛ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜, fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ∂ÎıÂÛ˘, Ì ·Ú¿‰ÔÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó·ÙÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÊÈϛ˜ Ì·˜, Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ÚÔËÁ̤Ó˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô.


∞ÔÙ‡ˆÛË ∂Ó· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜

∏ ·ÎÙÔÏÔ˝· ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË ∞ÓÙ› ÁÈ· Ù·Í›‰È· - «·ÛÙÚ·‹» Ô˘ Ì·˜ ›¯·Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÔÈ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÂʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó Î·‡ÛÈÌ· Î·È ‰·¿Ó˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì·˜ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË! ∂ÙÛÈ, ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, .¯. ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· Ã›Ô Î·È ª˘ÙÈÏ‹ÓË, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Á›ÓÔÓÙ·Ó Û 9,9 ÒÚ˜, ϤÔÓ ı· ‰È·Ó‡ÂÙ·È Û 12,5 ÒÚ˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÏÏ· Û˘Ì‚·ÙÈο, ˘ÂÚ‹ÏÈη ÏÔ›· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜. ¡· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ¶ÂÈÚ·È¿˜ - ª˘ÙÈÏ‹ÓË Â›Ó·È 210 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ·. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ fiˆ˜ Ë ¶¿ÚÔ˜, Ë ¡¿ÍÔ˜, Ë ª‡ÎÔÓÔ˜ Î·È Ë ™‡ÚÔ˜. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ 40% ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·fi 5% ÛÙ· ·Ï¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 10% ÛÙȘ ηÌ›Ó˜ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ù· ÏÔ›· Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ 22 ÎfiÌ‚ˆÓ ÙËÓ ÒÚ·, fiÙ·Ó ÙË ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ 4 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó Ì›ˆÛË Î·˘Û›ÌˆÓ ̤¯ÚÈ Î·È 50%. ∏‰Ë Ù· ÏÔ›· Ô˘ Â›Ó·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤ӷ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∫Ú‹ÙË Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ‰‡Ô ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˙Ë̛˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ÌfiÓÔ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ∞¡∂∫ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î. °È¿ÓÓË ™. μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, ªÈÓˆÈΤ˜ °Ú·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï °ÎÚÈÌ¿ÏÓÙÈ, Ë ¡·˘ÙÈÏȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· §¤Û‚Ô˘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÔÌ¿‰·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ∞‚Ú·ÓÙ›ÓË Î·È Ë Attica Group Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ›¯·Ó ˙Ë̛˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 210 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰¤Î· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌË ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÈ ˙Ë̛˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 2011 Ù· 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ›¯·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙Ë̛˜ Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ 2009 ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 215 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ 2010 ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 345 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ ÌÂ

44

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ ı· ‰¤ÛÂÈ ÂʤÙÔ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ÂÓÒ Î·È Ù· Ù·¯‡ÏÔ· ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙ›Ó·Í˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ

ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÔÈ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌfiÓÔ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 1 ‰ÈÛ., ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

¡fiÌÔ˜ - ÛÎÔ‡· ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¯ÚÂÔÎÔ›Â˜, «¤Ú·Û» ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÓfiÌÔ - «ÛÎÔ‡·» ÁÈ· ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÏÔ›ˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ·! ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÓÙÔfiÚÔ Ó·˘ÙÈÏ›·, ˆÛÙfiÛÔ ·˘ÙÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÌ·ÙÈο, fiˆ˜ Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ §·Ûηڛ‰Ë˜, Ô Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™ÙÚ›ÓÙ˙˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ. 줂·È·, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙Ë̛˜. ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÒÏËÛ˘ ÏÔ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù·. ∂ÙÛÈ ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Ó·‡ÏˆÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ‹ Ë ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ ı· ‰¤ÛÂÈ ÂʤÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ù· Ù·¯‡ÏÔ· ÏÔ›· ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙ›Ó·Í˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÔÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È fi¯È ηٿ ÏÔ›Ô Î·È Ó· ıÂÛÈÛÙ› Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ó·˘ÙÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÓÈ·›Ô Ó·˘ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ οı ÏÔ›Ô˘ ͯˆÚÈÛÙ¿. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÌÌÂÛ· ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ›, ·ÊÔ‡ Ì οı ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÏÔ›Ô˘, ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÏÔ›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂›Û˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î¿ı ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏÔ›Ô˘ ‹ ÏÔ›ˆÓ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË Î·È ÌÔÚ› ¤ÙÛÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∂›Û˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Ó·˘ÏÒÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÏÔ›· fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÔ¯ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ì›· ‰ÚÔÌÔÏÔÁȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â-

Ú›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. √È ·ÎÙÔÏfiÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô √™∂ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì 115,10 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙÔÓ Î¿ı ∂ÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÔÈ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì 3,45 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ·Ó¿ ‰È·Ó˘fiÌÂÓÔ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· Û fiÏË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË, ÂÓÒ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi Ù· 100 ¢ÚÒ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÌfiÓÔ Ù· 78 ¢ÚÒ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ( º¶∞ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ). √È ·ÎÙÔÏfiÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰ÂοÌËÓË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È Ë ‰ÂοÌËÓË ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. 줂·È·, Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÏÔÔÈËı› ı· ¯·ıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 6.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ ÏÔ›·, ·fi ÙȘ 12.000 ı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ °Ú¿ÙÛÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ˆ˜ ÚÒÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ «ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞» Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ «ÁÈ· οı ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Â˘ÚÒ º¶∞ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ‚¿ÛÂÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ, ¯¿ÓÔÓÙ·È 10 ¢ÚÒ ·fi ÌË ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ· º¶∞ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ÌË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡». ∂Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ÎÙÔÏfiÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÈ‚·ÙËÁ¿ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›· ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Ù‡Ô˘, Â›Ó·È ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ù· ÏÔ›· ·˘Ù¿ ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È ÛÙ· 30 ¤ÙË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÛÎÚ· ÛÙ· 35 ¤ÙË, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ¿ÏÏ· ÂÏÏËÓÈο ÂÈ‚·ÙËÁ¿ ÏÔ›·. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÊÂÚÈÌfiÙ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÏÔ›· ·˘Ù¿ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ÌË ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ÌÂÓ·, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‹ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÏÔ›· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ›‰È˜ ‹ ¿ÏϘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯·Û ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

«ΔÚ›ÙË ı¤ÛË» Ù·Íȉ‡ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ª¤Û· ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Î·È ÙȘ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤¯·Û ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ô˘ ηÙ›¯Â ÙÔ 2009 Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ European Cruise Council Report ÙÔ 2011, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÂÛ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ˆ˜ ¯ÒÚ·, Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 4.473.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 580 ÂηÙ. ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ (ۯ‰fiÓ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Ù· ÌÈÛ¿ ¤ÛÔ‰·!), ÂÓÒ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ÚÒÙË Ì 4.973.000 ÂÈ‚¿Ù˜, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 598 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ πÙ·Ï›· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ 2011 Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 5.403.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë πÛ·Ó›·, Ì·˜ ˘ÂÚΤڷÛÂ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÒÚ· Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 4.911.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. 줂·È·, ›¯Â ÌfiÏȘ 500.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∏ °·ÏÏ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ˆ˜ ٤ٷÚÙË ¯ÒÚ· Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 2.010.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 972 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û¯Â‰fiÓ Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¤ÛÔ‰·! ∂ÎÙË ¯ÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·ÙÔ Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì ÌfiÏȘ 541.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¤Ó· fiÁ‰ÔÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ·Ï¿ÛÈ· ¤ÛÔ‰·! ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Û 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Û 14,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ¤ÍÈ ÚÒÙ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, πÙ·Ï›·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÙÔ 61% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÂÂȉ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∂›Ó·È fiϘ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ˆÏÔ‡Ó ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ·ÂÚÔÔÚÈο, Ô‰Èο, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο Ù·Í›‰È· Î·È ‰È·ÌÔÓ¤˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜). ∂‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜ Ù· ÎÂÓÙÚÈο

46

ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Â·Ó‰ÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ì ÏËÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ӷ˘ËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛ΢¤˜ ÏÔ›ˆÓ. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂȉÈÎÔ› ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÈÛ΢ÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÂÈÛ΢¤˜ ÏÔ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ·Ù› ͤÓÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ (4,5 ÂηÙ. ÂÈ‚¿Ù˜) ÂÈÛ¤Ú·Í ÌfiÓÔ 580 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÂÓÒ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ì 541.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÈÛ¤Ú·Í 2,5 ‰ÈÛ. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ ˘ÛÙÂÚԇ̠۠¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·˙ËÙË-

∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú' fiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ - 4,5 ÂηÙ. ÂÈ‚¿Ù˜ - ÂÈÛ¤Ú·Í ÌfiÓÔ 580 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÂÓÒ ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ì 541.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÈÛ¤Ú·Í 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

ı› ·ÎfiÌË ÂÂȉ‹ fiÏË Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ·˘Ù‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ Î·È ÙˆÓ ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.

√È Ù¿ÛÂȘ √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ì ٷ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ÙÔ 86% ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÙÔ 14% fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì·˙›. ∏ Carnival Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÈÁÓȉÈÔ‡, ·ÊÔ‡ η٤¯ÂÈ ÙÔ 49% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÂÓÒ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Royal Caribbean Cruises Ì 24%, ÙÚ›ÙË Ë Norwegian Ì 7% Î·È Ù¤Ù·ÚÙË Ë MSC Cruises Ì 6%. Δ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ˘ 2010. ∏ Carnival ›¯Â Î¤Ú‰Ë 1,69 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ë Royal 576 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È Ë Norwegian Cruise Line 128,7 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· Î¤Ú‰Ë Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰·. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fi ÙË μfiÚÂÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ 56,9%, ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ 28, 9%, ·fi ÙËÓ ∞Û›· ÙÔ 9,3%, ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ 2,3%, ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÙÔ 2,1% Î·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ 0,5%. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ 20,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ‚¿-

Ù˜. √È ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÎfiÌË ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Las Vegas ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 300 ÂÚ›Ô˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 500 ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÏÈÌ¿ÓÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ΔÔ 2011 ·Ú·‰fiıËÎ·Ó 7 ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 14.000 ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ·Ó‹Ïı ÛÙ· 4 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. Δ· 4 ÓÂfiÙ¢ÎÙ· ÏÔ›· ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· Fincantieri Ù˘ πÙ·Ï›·˜, 2 ÛÙÔ Meyer Werft Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È 1 ÛÙÔ T. Mariotti Ù˘ πÙ·Ï›·˜.

∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÒÚ· ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ ∫ÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Majestic Î. ªÈ¯¿Ï˘ §¿ÌÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Ì ÙËÓ „‹ÊÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ηÌÔÙ¿˙ ÍÂÎÈÓ¿ Ì›· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Á›ÓÂÙ·È Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˜ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ» Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÂÈϤÔÓ ÙÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, οÙÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


ƒÂÔÚÙ¿˙ ·Ú¿ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· Ù· ͤӷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ¤¯ˆ ÙÔÓ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Ûˆ˜ Â͢ËÚÂÙ› ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ¤Ú·˜ ÙȘ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÚÔ˜ ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·». √ Î. ª. §¿ÌÚÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ «ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜ Û η‡ÛÈÌ·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙË μÂÓÂÙ›·, ÙË °¤ÓÔ‚· Î·È ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË», ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ÛÙ· ÂӉȿÌÂÛ· ÏÈÌ¿ÓÈ·, οÙÈ Ô˘ Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ». ¶¿ÓÙˆ˜, ·›ÛıËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηÏ› Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ «·ÙÚȿگ˻ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ô‡Ù Û ¤Ó· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô». ª¿ÏÈÛÙ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÏÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·» Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ «Â›Ó·È ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÁÈ·Ù› ΢ÚÈ·Ú¯›· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·». √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÂÓ¿˜, Û٤ϯԘ Ù˘ Louis Cruises ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ «Ë πÙ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÏÔ›· Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë πÙ·ÏÒÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÏÔ›·, ÂȉÔÙ› Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË». ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ «Ë ÂÙ·ÈÚ›· Louis Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ∞ÔÌ·¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Ó· ‰Â¯ı› ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ª. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë» Î·È ¤ÙÛÈ «Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÏÔ›· Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È ‡„ˆÛ ÙË ÛËÌ·›· ª¿ÏÙ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ù· ͤӷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË». °È· ÙÔÓ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ∫fiÓÙÂ, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ ∫ÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ «ÛÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, Ó· ·ÏÔÔÈËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ visa ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ™¤ÓÁÎÂÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ó· ·Ú·Ù·ı› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Ë ÏÔËÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ó· ÂÈÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ÂχıÂÚ˜ Ó·˘ÏÒÛÂȘ ÏÔ›ˆÓ».

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

«¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÏÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È Â›Ó·È ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·»

47


∞ÔÙ‡ˆÛË ∞·Ú·›ÙËÙË Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜

¡¤ÎÚˆÛ·Ó Ù· Ó·˘ËÁ›· Î·È Ù· ηÚÓ¿ÁÈ· √È ‹¯ÔÈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ∑ÒÓË ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 5.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ·ÂÏÈṲ̂ӷ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ÂÓÒ Ù· ¯Ú¤Ë «Ó›ÁÔ˘Ó» ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ. ∂›Û˘, 1.200 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ÂÂȉ‹ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ πÛηÓÙ¿Ú ™¿Ê· Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·. ™ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ¡ÂˆÚ›Ô˘, ÔÈ 450 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ψ٤˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Ù· ¡·˘ËÁ›· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÚÈÒÓ ˘Ú·˘Ï¿Î·ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 90 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ 700 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÈÛ΢¤˜ ÏÔ›ˆÓ, Ô˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· Î·È ÛÙ· ηÚÓ¿ÁÈ· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ 7.500 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¤¯ÂÈ·˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ Ù˘. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜» Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ «·Ó ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ¿ÌÂÛ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· Ó·˘ËÁ›· ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ». ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· ÙÚ›· Ó·˘ËÁ›·, ™Î·Ú·Ì·Áο, ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î·È ¡ÂˆÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ªfiÓÔ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÓÙ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÛÙÔ ¡·˘ËÁÂ›Ô ™Î·Ú·Ì·Áο, ÙfiÓÈÛÂ, ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. 줂·È·, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó·˘ËÁ›ˆÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î·È ¡ÂˆÚ›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˜ Δ·‚Ô˘Ï¿Ú˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· Ó·˘ËÁ›·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Ë ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È Ë ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ¢ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ™Î·Ú·Ì·Áο Â›Ó·È Î·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Ù˘ Ó·˘ËÁÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜», ÂÓÒ

48

ΔÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù· ÙÚ›· Ó·˘ËÁ›·, ™Î·Ú·Ì·Áο, ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ Î·È ¡ÂˆÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·

ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ «Â¿Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÙÔ 10% ÙˆÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ™Î·Ú·Ì·Áο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ·, ›¯·Ó ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ Ó·˘ËÁ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÍÂÈ fiϘ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÙfiÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ô˘ Â·›ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó·˘ÙÈÏ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· ›¯Â Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÛÙË Ó·˘ËÁÈ΋». ∏ ÛÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Î. ¡. Δ·‚Ô˘Ï¿Ú˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ Î·Ó¤Ó· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Î·Ó›˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÚ·ÁÌ·ÙÈο Ì ٷ Ó·˘ËÁ›· ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ԯϋÛÂȘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ Î·È ÂÓÒ ¤Û¢‰·Ó Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÎÚ·Ù·È¿ Ó·˘ËÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ӛ-

Ù˜, ¤Ó· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ó· ‰È·Ï˘ı›, ¤ÚÌ·ÈÔ È‰ÈÔÙÂÏÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È „¢‰ÔÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ·˘ÙÔ› ˘Ôı‹ÎÂ˘Û·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘». ∏ χÛË Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Î. ¡. Δ·‚Ô˘Ï¿Ú˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «∂ÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚ¤· ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· Ó·˘ËÁ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· η̛· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË». °È· ÂÓÈ·›Ô ÊÔÚ¤· ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ∫∫∂, ÌfiÓÔ Ô˘ ˙ËÙ› Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÎÚ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∂Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ë ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ∑ÒÓË Â›Ó·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÁÂÈÙÔÓÈο Ó·˘ËÁ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ «ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÙˆÓ 100,8 ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘,

‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÂÏÈο Ì ٷ ¤ÓÛËÌ· ÛÙ· 210 ¢ÚÒ ÁÈ· 5,5 ÒÚ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜», Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÚÂÙÈο ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙË ∑ÒÓË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ∂ÓˆÛË ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢¤˜ ÏÔ›ˆÓ 8 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, fï˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ «Ù· ÌÂÚÔο̷ٷ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÙÔ 2008, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¿ÓıËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜. ™Ù· 30 ¢ÚÒ ÙËÓ ÒÚ·, Ì 7ˆÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓı‹ÌÂÚË ÂÚÁ·Û›· Ì 6 Ë̤Ú˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜». ∂ÙÛÈ, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ, «¯¿ıËÎÂ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÒÚ· ÔÈ ÚÔ‚Ï‹Ù˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, Ù˘ ∫˘ÓfiÛÔ˘Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌfiÏÔ˘ Ù˘ ¢∂∏, Â›Ó·È ¿‰ÂȘ». √È ¿ÓÂÚÁÔÈ Ù˘ ∑ÒÓ˘ Î·È ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÙÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ 8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ηı˘ÛÙÂÚ› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·fi ¤ÓÙ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ (Û ∂ª∂) Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, Û ÔÛÔÛÙfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ 100%. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡, fiÔ˘ ¤ÎÙÈÛ·Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ·ÁfiÚ·Û·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ Ù· ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÂÓ‰‡ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 100 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ∑ÒÓ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘-¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜, ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ™·Ï·Ì›Ó·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ȉÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡fiÌÔ 3982/2011 ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


∞ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ √§¶, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ.

SOS ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙ¤˜ ¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜. ∏ ∂ÓˆÛË ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË. ∏ ∂ÓˆÛË ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÒÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Â›Û˘, Ú›¯ÓÂÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È ÛÙÔÓ √§¶ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓÒ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÚÁ· Î·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢‹˜ «ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ú¿ÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘ ηÈ, ‚¤‚·È·, ·ÊÔ‡ ÂÌ›˜ ˆ˜ ∂ÓˆÛË, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ οÓÔ˘Ì ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÈÛÙÔϤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜»

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

∂Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Â›Û˘ Ë ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ∑ÒÓË Â›Ó·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÁÂÈÙÔÓÈο Ó·˘ËÁ›· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜

∂›Û˘, ÔÈ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙ¤˜ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ √§¶, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ê˘Ï·¯ı› Ë ∑ÒÓË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙËÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ô Î¿ı «ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú·˜» Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ fiÔÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È,

Â΂ȷÛÙÈο... 줂·È·, Ë ∂ÓˆÛË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √§¶ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Ú¤ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì Û ·ÓÔȯ٤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ È·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÒÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ï›ÁÔ ·ÎfiÌË ÛÙË ˙ˆ‹, Ê˘ÙÔ˙ˆÒÓÙ·˜...». ∂›Û˘, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂ÓˆÛË ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÒÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ∑ÒÓË Û ÂÏÏËÓÈο ¯¤ÚÈ· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Ô˘ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ∂ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ·ÁÓfiËÛ ÂȉÂÈÎÙÈο ÙË ™™∂ Ô˘ ÙÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ∂ÓˆÛË ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÒÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ «ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜» ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∑ÒÓ˘, Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ 98% ·fi ·ÓÂÚÁ›· ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ë ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·. ∞fi ÙËÓ ∂ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ Ô Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘

ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ÏԢΤÙÔ ÛÙË ∑ÒÓË Î·È ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ÂÓÒ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √§¶ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙ¤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

∂͇ÚÂÛË fiÚˆÓ - ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¡∞∑ø ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË. μÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÏ·ÙÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηÚ٤Ϸ ÂÏ¿ÙË. √ÚÁ¿ÓˆÛË cluster Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ∂™¶∞ Î·È ÂÁÁ˘Ô‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÏ·ÙÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∑ÒÓ˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÂÓË̤ڈÛË ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘·ÁˆÁ‹ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ Ô‰ÈÎfi ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ÔÚıÌ›ˆÓ. ∞ÌÂÛË Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο Î·È ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜.

49


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ΤÓÙÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡

∂Ù¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Δ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ÔÚ›· ÙˆÓ 19 ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂¤ÎÙ·ÛË ∫ÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· Ì›· Ó¤· ı¤ÛË ÚfiÛ‰ÂÛ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚÔÏÔ›ˆÓ ■ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ■ ∫·Ù·Î˘ÚÒıËΠ۠ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ Ë Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ■ ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ■ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ∂™¶∞ & ∂Δ∂¶ ■ ∂ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂™¶∞ ■ √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ «GA Ferries» Î·È Ù¤ÏÔ˜ ■ ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·Ú·‰Ôı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ∂¤ÎÙ·ÛË ∫ÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ §È̤ӷ ∞ÏÒÓ (∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜) Î·È ‰›ÎÙ˘· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ■ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ■ ∫·Ù·Î˘ÚÒıËΠ۠ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ Ë Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ■ ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ■ ∂ÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ■ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ∂™¶∞ & ∂Δ∂¶ ■ ∂ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂™¶∞ ■ ΔÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ªÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ «¶·Áfi‰·˜» Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ■ ™˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·ÓÔȯÙfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ۇ̂·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ■ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ 02.07.2012 ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÂÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ■ ™˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ·ÓÔȯÙfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ■ √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÎËÚ‡¯ıËΠ¿ÁÔÓÔ˜ ■ ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ó¤Ô˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ μã ∂È‚·ÙËÁfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ (£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜) ■ ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ ■ ∂‰fiıË ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (∫∞™) ■ ∂ÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ■ ∞Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ■ ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ■ ÃÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘: πÔ‡ÏÈÔ˜ 2012

50

°ã ∂È‚·ÙËÁfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ (∞ÎÙ‹˜ ªÈ·Ô‡ÏË) ■ ∂ÎÔÓÂ›Ù·È Ë ÌÂϤÙË ■ ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 ∞Ó··Ï·›ˆÛË Δ·ÈÓÈfi‰ÚÔÌÔ˘ ªÒÏÔ˘ ∫ڿηÚË ■ ™˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢™ ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ۇ̂·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ■ √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·¤‚Ë ¿ÁÔÓÔ˜ ■ ∞ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ √§¶ ∞∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∞ÎÙ‹˜ ¶ÂÈÚ·È¿. ■ ∂ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ Monorail ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë ·’ Ê¿ÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÔÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È Ë ·Ó¿ıÂÛË Û‡ÓÙ·Í˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÚÔÌÂϤÙ˘ ■ ¶ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚfiÛÏ˄˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ - ÂÎÎÚÂÌ› Ë Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ √§¶ ∞∂ ■ ¶·Ú·‰fiıËÎÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ ÚÔÌÂϤÙË Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ■ ∂ÁÈÓÂ Ë ÌÂϤÙË ÎfiÛÙÔ˘˜ - ˆÊÂÏÂÈÒÓ (costbenefit) ■ ∂ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∞ÎÙ‹ ■ ∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ √§¶ ∞∂ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ■ ΔÔ master plan Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛÙȘ 04/01/2011 ■ ∏ ÚÔÌÂϤÙË Ù˘ ·ã Ê¿Û˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ■ √È ÌÂϤÙ˜ À¶¶√ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ■ ∏ ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË ·Ó··Ï·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √§¶ Î·È ı· ·Ú·‰Ôı› ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2012 ■ √È ‰‡Ô ÔÏ˘ÒÚÔʘ ·Ôı‹Î˜ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ■ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: √§¶, ∂™¶∞, Jessica, ȉÈÒÙ˜ ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Car Terminal ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ (ÚÒËÓ ∫·Ú‚Ô˘ÓfiÛηϷ) ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ■ ∂ÙÔÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ■ ∞ÔÍËÏÒıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ·Ï·È¿ ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· ■ ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÙÚ›Ù˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ■ ∂Ê˘Á·Ó fiÏ· Ù· Ro-Ro ■ ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢¿ÛıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÈ

Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Car-Terminal Ù˘ ∞Ó·Ù. ªÂÛÔÁ›Ԣ ∂¤ÎÙ·ÛË ÓÔÙ›Ô˘ ÏÈ̤ӷ (ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ) ■ ∫·Ù·ÚÙ›ÛıËÎÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ■ ∞ÓÂÙ¤ıË ÛÙÔ ∂ª¶, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â› Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜ ■ ¶·Ú·‰fiıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ■ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ■ ∞Ó·Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ (cost-benefit) ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ∂™∞§ ■ ∂ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË (Ú¿ÛÈÓÔ) ■ ∂ÙÔÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ■ ¶ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠ·ÓÔȯÙfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ■ ∂ÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ■ ΔÔ ¤ÚÁÔ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2010 Î·È ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ï·ÛË (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi ¿ÚÎÔ) ■ ∫·Ù·ÚÙ›ÛıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ù· Ù‡¯Ë 7 ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ ■ ∂ÓÂÎÚ›ıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¢™ ■ ∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÛÙË ƒ∞∂/¢∂∏ ■ ΔÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠSILO ■ ∂ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ SILO ÛÙȘ 30-9-2010 ■ ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÂÓ¿ÏÈˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ■ ªÂٷʤÚıËΠÙÔ ÏÔ›Ô «Hellas Liberty» ÁÈ· ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¡∞À™√§¶ ∞∂ ■ ∂ÂϤÁË Ô ‰/ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÓÔȯÙfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ■ ∂Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÓ 1.9.2010 ■ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ∂Ù·ÈÚ›· ™˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Logistics √§¶ ∞∂ ■ ∂ÂϤÁË Ô ‰/ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÓÔȯÙfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ■ ∂Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙËÓ 1.9.2010 ■ ªÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Û ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÀÔı·Ï¿ÛÛÈ· ¢È¿‚·ÛË ¶Â˙ÒÓ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌ¿ÓÈ (Ó¤Ô ¤ÚÁÔ) ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ■ ∞Ó·Ù¤ıËÎÂ Î·È ·Ú·‰fiıËÎÂ Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ §È̤ӷ (§È̤ӷ˜ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜) ■ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢™ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ. ■ ΔÔ 2012 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÀÔı·Ï¿ÛÛÈ· ‰È¿‚·ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌ¿ÓÈ ■ ∞Ó¿ıÂÛË Ù¯ÓÈ΋˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ■ ¶·Ú·‰fiıËÎÂ Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÈÌÂÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ̤˜ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. √ ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √§¶, Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: (·) √È ÏÈ̤Ó˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰ÈÔÎÙËÛȷο ˆ˜ ∞Ú¯¤˜ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È (‚) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο - ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο ̤ۈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ (Á) ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ¿ÌÂÛ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜, ¤Ú· ·fi Ù· 12 ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ∞∂, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÌ¿ÓÈ· fiˆ˜ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ §ÈÌÂÓÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, Ì ¤Ó·Ó Úfi‰ÚÔ Î·È ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ!!». (‰) ∏ ∂§πª∂ (∂ÓˆÛË §ÈÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, Ì ‰Â›ÎÙ˜ Î·È ÛÙÔȯ›·, Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Ó¤Ô ÏÈÌÂÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. (Â) √Ϙ ÔÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ë ÂίÒÚËÛË ÙÔ˘ management Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, Ì ·ÓÔȯ٤˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ӥ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ Â› 365 ̤Ú˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. (ÛÙ) ∏ ∂§πª∂, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù˘ ESPO (∂ÓˆÛË §ÈÌ¤ÓˆÓ ∂˘ÚÒ˘) ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· cluster ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤Ù·Í·Ó fiÏ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ·, Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó¤· Û¯‹Ì·Ù· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ (˙) √ √§¶ Î·È Ë ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Consulting, ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ó¤· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û¯‹Ì·Ù·. «∂Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜». √ Î. °. ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘ ÚÔˆı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ √§¶ Î. °ÈÒÚÁÔ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∞ÓˆÌÂÚ›ÙË Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∞ÎÙ‹ ¶ÂÈÚ·È¿. ™Â ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ 180 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î‹ÔÈ, ÌÔ˘Û›·, Ï·Ù›˜, ıÂÌ·ÙÈο ¿Úη Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏‰Ë, Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÂÙȈӛˆÓ ¶˘ÏÒÓ Ê˘Ù‡ÂÙ·È Î·È ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˜, ÙÔ ·Ï·Èfi SILO ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ë ¶¤ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË ·Ó··Ï·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È πÛÙÔÚÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô √§¶, ÔÈ ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ıÂÌ·ÙÈο ¿Úη Ì ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∞ÎÙ‹ ¶ÂÈÚ·È¿, fiˆ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √§¶ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘ ηٿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Û ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ÙfiÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ÙÔ 2011 Ì 930 ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ 2.600.000 ·ÊÈÍÔ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °. ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘, ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Û‡ÓıÂÙ· ¤ÚÁ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∂Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ÚÁÔ, Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ SILO Û ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹-

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

∞·ÈÙÂ›Ù·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÏÈ̤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰ÈÔÎÙËÛȷο ˆ˜ ∞Ú¯¤˜ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, EÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο-‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο ̤ۈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎı¤Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔ˘˜ ‚˘ıÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ∂Ó¿ÏÈˆÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ΢ڛˆ˜ ·Á¿ÏÌ·Ù·, ·ÌÊÔÚ›˜, ÛηÚÈ¿, ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÏÔ›ˆÓ, ÔÏÈÛÌfi˜ Î.¿. ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÛÙÒ.

ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ¤Ó· Ó¤Ô ªÔ˘Û›Ô, ·ÏÏ¿ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Î·È ¤Ó· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ-ÌÓËÌ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ Ô «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÙÔ 1934, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ‹‰Ë ÂÚ·ÙÒıËÎÂ Ë ÚÔÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ‰È¿‚·Û˘ Â˙ÒÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∞ÎÙ‹.

™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· › fiÙÈ «Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ οÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ ÙÔÓ √§¶, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì οı ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ηıÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ΤÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‚¿ÛÂÈ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ √§¶, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ transit ÊÔÚÙ›Ô˘. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 166.000 TEU’s, ¤Ó·ÓÙÈ 113.990 TEU’s ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÊȯıÔ‡Ó 850 ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ηٿ ÙÔ 2012, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÏ·Ù›·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹Ûo˘Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ transit. √ √§¶ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∞ÎÙ‹˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜.

51


∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ μ·ÛÈÎfi ‰›Ô ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÏÈ̤ӈÓ

Δ¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ì·˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· Î·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ΈÊ‡ԢÌ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÏÈÌÂÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›· ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ̤· ¿ÌÂÛ˘ Â¤Ó‰˘Û˘, Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ, ηı’ fiÛÔÓ Î¿ı fiÚÔ˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÔÚıÔÏÔÁÈο, ·Ô‰›‰ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜. ™Â ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ μ. ∂˘ÚÒ˘ Ë ÏÈÌÂÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ï‹ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ·ÏÏ¿ ͯˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ‚·ÚÈ¿ Î·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ηı’ fiÛÔÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙfi ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È Ôχ ÚÈÓ ·fi Ì·˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ Ô Ì·‡ÚÔ˜ ‹ Ô Î›ÙÚÈÓÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Á·Ï¿˙ÈÔ˜, Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏÂÙÔ. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ì·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜, Â¿Ó Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. ∂¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ì›·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙË ¡.∞. ∂˘ÚÒË Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙËÓ ∂∂, ¤ÚÂ ·fi Ì·ÎÚÔ‡ Ó· ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û hub port ÔÏÏÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ §È̤ӈÓ

52

® TOY | π. Ã∞Δ∑∏∞¡Δø¡π√À

∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙË ¡.∞. ∂˘ÚÒË Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂, ¤ÚÂ ·fi Ì·ÎÚÔ‡ Ó· ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Û hub port ÔÏÏÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û ∞∂ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ã∞. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ¯¿ıËΠÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ §ÈÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¤ÁηÈÚˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÏÈÌ¿ÓÈ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚fi ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú›¯Â Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÏ·ÙÔÎÂÓÙÚÈÎfi. √È ·ÂÚÁ›Â˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ ··Í›ˆÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ππ ™∂ª¶√ πÎÔÓ›Ô˘ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™∂¶ ∞∂ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô ¿ÚÔ¯Ô. ∏ ™∂¶ ∞∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÙÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ηı’ fiÛÔÓ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ™∂ª¶√, ÂÓfi˜ ÙÔ̤·, Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ √§¶ AE Ì ÙȘ fiÛ˜ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ ‰È¤Ô˘Ó, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ÚÂÌ· Î·È ÏÔÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÎχ˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ¢¡∂ Â›Ó·È ¿ÁÈ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈ̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· Î·È ÔÌ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ, ˘„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û‡Ó‰ÂÛË Ì ԉÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰È·Ù˘ÒÛÂ-

ˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ logistics ˆ˜ Î·È Û·Ê‹ ÂÏ·ÙÔÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. °È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· fï˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √§¶ AE Î·È ÙÔ˘ √§£ AE ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈ̤ӈÓ. ¢ÂÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ Ë Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÏÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ È‰ÈÒÙ˜, οÙÈ Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È logistics ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ‰›Ô ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ - ¢¤ÏÈÎÙÔ Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ‰¤Ô˘Û˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¿ÌÂÛ·. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ¡·˘ÙÈ΋ ∂ÓˆÛË ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È fiϘ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ı· οÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÁÓÒÌÔÓ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ.

√ Î. π. ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∏ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

∞Ó¿Û· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ó·˘ÙÈÏ›· ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙË ÌËÙÚfiÔÏË Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÏȷο ΤÓÙÚ·, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Ë ¤ÎıÂÛË ¶ÔÛÂȉÒÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÎÙfi˜ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 4 ¤ˆ˜ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Metropolitan Expo Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ™¿Ù· ∞ÙÙÈ΋˜ (∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜»). ∞fi ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿, Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù›ÓÔÓÙ·˜ È· Ó· ¿ÚÂÈ ÌfiÓÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë «·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹» Ù˘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚ‰¤„ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ «ÏÈ̤ӷ» Î·È «·ÂÚÔÏÈ̤ӷ». °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ fiÙÈ Ù· ¶ÔÛÂȉÒÓÈ· ÂÚÈÏ·ÓÈfiÓÙ·È ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ («∂ÏÏËÓÈÎfi» ÙÔ 2010), Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ («∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÙÔ 2012) Î·È ¤ÌÂÈÓ fiÓÂÈÚÔ Ë ÔÏ˘‰È·Ï·ÏÔ‡ÌÂÓË ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012. ¢ÂÓ ı· ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ô‡Ù ı· ÌÈ˙ÂÚÈ¿ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¯¿ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ë ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¤ÎıÂÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ «ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋» ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘ Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ÊÙүȷ˜ Î·È ·ÓÂÚÁ›·˜. £· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ‰Â fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÂÈÙ˘¯›·

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

® TOY | °∂øƒ°π√À ª¶∂¡∂Δ√À

∞fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ «¶ÔÛÂȉˆÓ›ˆÓ» ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÍÂˉ‹ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ ÌÔÈÚ·›· ı· Â¤ÏıÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈ· ·˘Ù‹˜, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÍÂˉ‹ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ηÈ

¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ì·ÁÓËÙ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û ̛· Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛ‹ Ù˘, Ì ÙÔ Ó‡̷ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÏ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ ı· ·˘ÍËı›, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË Ó·˘ËÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó·Ó¤ÂÈ, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ˙ÂÈ ·fi ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÁÈ·Ù› ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ÂÌ̤ۈ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘-

Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÛÙËÓ ÍËÚ¿. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÁÂÓÈο Î·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÒÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰ڷ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ˆ˜ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∂›Ï˘Û˘ ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ. ø˜ Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¯¿Û·Ì (›Ûˆ˜ ÔÚÈÛÙÈο) ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÙÔÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ∞˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì fï˜ ˆ˜ ∂ÏÏËÓ˜ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

√ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÂÓ¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿

53


√‰ËÁfi˜ ¶Ò˜ Ó· ÂÁÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÓËÛÔ

∏ ΢Úȷ΋ ÛËÌ·›· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ Afi Ôχ ÓˆÚ›˜, ·fi ÙÔ 1963, Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Î·È ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ∂ÎÙÔÙÂ, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ™’ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ÎÚ¿ÙÔ˜, fiˆ˜ Ë ∫‡ÚÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î˘Úȷ΋ ÛËÌ·›· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ, ÂÓÒ Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÔÓÙfiÙËÙ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Î‡ÚÔ˜ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÔ˘Û›· Í¤ÓˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ ÓËÛ›. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·ÁÁÏÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÔÙÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ηϤ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÓÔÌÈÎfi Î·È ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ı¤ÙÂÈ ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ∫‡ÚÔ. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ, Â›Û˘, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù·

54

ÔÔ›· ·Ú·Î›ÓËÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ÙÔÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì Ï‹Úˆ˜ ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ ÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ÓËÛ›. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ͤÓÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ‰ÈÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ì 43 ¯ÒÚ˜. ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÏÔ›Ô˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÓËÔÏfiÁÈÔ, Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·.

1.

® TOY | ¶∞¡√À ¢∏ª√¶√À§√À

∏ ∫˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ˆ˜ ‚¿Û˘ ‰ÈÂıÓÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

2. 3.

√ ÂÙ·ÈÚÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜

4. ‡„Ô˘˜ 10% Â›Ó·È Ô ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂. ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜. ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ¯·ÚÙÔÛ‹ÌÔ˘ Û Ú¿ÍÂȘ ˘Ôı‹Î˘ ‹ Û ¿ÏϘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì 29 ¯ÒÚ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ΢Úȷο ÏÔ›· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Â˘ÓÔÈÎfiÙÂÚ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∂˘ÓÔ˚Îfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÏÔÈԉȷ-

5. 6. 7. 8.

9.

¯Â›ÚÈÛ˘. ÷ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. √È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÏÔ›ˆÓ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÓËÔÏfiÁÈÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÂÙ‹ÛÈÔÈ ÊfiÚÔÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈԉȷ¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ¿ÏϘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·.

10. 11.

∏ ™∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ΔÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÓËÔÏfiÁÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙË 10Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÛÙfi-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


√‰ËÁfi˜ ÏÔ˘ Ì ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 1.857 ÏÔ›· ÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 21 ÂηÙ. ÎfiÚÔ˘˜. ∏ ∫‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΤÓÙÚ· ÏÔÈԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ú·Ó ÙˆÓ 60 ÏÔÈԉȷ¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ΔÔ 87% ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ΢Úȷο Î·È Â˘Úˆ·Èο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 40.000 Ó·˘ÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 5.000 Â›Ó·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ. ™Â Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙfiÏÔ Ì’ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 17% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÂÌÔÚÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›· ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Î·È ÔÈ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂∂ Ó· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ÓËÔÏfiÁÈÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·ÈÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (∂√Ã). EÍ¿ÏÏÔ˘, ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ (∫ÔÌÈÛÈfiÓ) ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ηı·Ú‹˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÈ fi¯È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™ÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ô ¡fiÌÔ˜ 4 4 ( π ) Ù Ô ˘ 2010 Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏ ÔÁ‹

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ η ı · Ú ‹ ˜ ¯ ˆ Ú Ë Ù È Î fi Ù Ë Ù · ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÈ fi¯È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∏ ∫‡ÚÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹ (Open Registry). ªÂ ‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Û (i) ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ (Shipowning), (ii) ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÏÔ›ˆÓ (Shipmanagement) Î·È (iii) ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Ó·˘ÏÒÓÔ˘Ó/ÂÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ÏÔ›· (Charterering), ÛÂ: (·) ∫¤Ú‰Ë ·fi Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (‚) ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÚˆÙ¤· ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi Î¤Ú‰Ë ‹ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ (Á) ΔfiÎÔ˘˜ ·fi ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘/ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ (‰) ∫¤Ú‰Ë ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‹ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ÓfiÌÔ. ΔÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È 3-5 Ë̤Ú˜. Δ· ηٷÛÙ·ÙÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì fiÛÔ ÈÔ Â˘Ú‡ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi (.¯. Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÏÔ›ˆÓ, Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ˘Ôı‹Î˜ Â› ÏÔ›ˆÓ Î.Ï.). ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÊfiÚÔ˘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (Â›ÛËÌÔ˘ ·Ú·Ï‹ÙË) ÌÈ·˜ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ΔÔ fiÓÔÌ· (Ë ÂˆÓ˘Ì›·) Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ··Ú·Èًو˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ï¤ÍË «limited ‹ Ltd». ∏ ·›ÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÚÔÛˆÈο ‹ ̤ۈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ‹ Ì ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ªËÙÚÒÔ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (ηٷÛÙ·ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î.Ï.) ı· Ú¤ÂÈ, ̤ۈ

ÂÓfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ - Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ¢ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‹ ¤¯ÂÈ Ì›· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ̛· ÂÙ·ÈÚ›· ‹ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘.

V) ª∂Δ√Ãπ∫√ ∫∂º∞§∞π√ ΔÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Â›Ó·È Â›Ù ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi (.¯.100 ¢ÚÒ) ›Ù ӷ ¤¯ÂÈ ·Ú·Î·Ù·ÙÂı› oÏfiÎÏËÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. √Ϙ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜.

VI) ª∂Δ√Ã√π ∂Ó·˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ ΢Úȷ΋˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂıÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ™ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ¢›Î·ÈÔ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó

ÂÎÙfi˜ ∫‡ÚÔ˘. ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·fi ¤Ó· ·ÏÏÔ‰·fi Û ¿ÏÏÔ ·ÏÏÔ‰·fi ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ∂¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ˆ˜ ‚¿ÛË ‰ÈÂıÓÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ÚfiÙ˘· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ù¿. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÏÔÈÔÎÙËÙÒÓ, ÏÔÈԉȷ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÔÙÂÏ› ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÓËÛ› ˆ˜ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ.

√ Î. ¶ ¿ Ó Ô ˜ ∫ . ¢ Ë Ì fi  Ô ˘ Ï Ô ˜ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜

√ Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜: (1ÔÓ) ¢È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÏÔÈÔÎÙËÙÚÈÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, (2ÔÓ) ∞˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢Úȷ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ÔÓ) ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó¤Â˜ (3Ô Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiˆ˜ Ó·˘ÏˆÙ¤˜ ÏÔ›ˆÓ, Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.

πV) ¢π∞¢π∫∞™π∞ π¢ƒÀ™∏™ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏™ ∂Δ∞πƒ∂π∞™ ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌË ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÏÔÈÔÎً٘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· ÏÔ›Ô ÛÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÛËÌ·›· Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ΢Úȷ΋ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ Î˘ÚÈ·Îfi ÂÚ› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ

55


£¤Ì· ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó·˘ËÁ‹ıËÎ·Ó 439 ÏÔ›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ

√È «°ÎÚÈΘ» ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó √È... «°ÎÚÈΘ», ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ó·˘ËÁÔ‡Ó ÏÔ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÓÂfiÙ¢ÎÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 439 ÏÔ›· (¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 gt) Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 40,67 ÂηÙ. dwt. ∞fi Ù· ÏÔ›· ·˘Ù¿, 152 Â›Ó·È ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 27,45% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ó·˘ËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Û dwt), ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, 67 ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· ·ÚÁÔ‡ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 28,10% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ (dwt), 30 ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· LNG/LPG Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 39,34% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (dwt), 55 product tankers Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 18,64% (dwt) ηıÒ˜ Î·È 220 ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 12,73% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Ó·˘ËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, 60 ÏÔ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 10,40% Ù˘ Ó·˘ËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (dwt) Î·È 7 ‰È¿ÊÔÚ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÏÔ›· fiˆ˜ Ù· LNG ÏÔ›·, ηıÒ˜ Î·È ÏÔ›· ÂÍfiڢ͢ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (drilling ships). ∂›Û˘, ηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ 2011 Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ͤÓÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ·Ó‹Ïı·Ó Û 14.097 ÂηÙ. ¢-

ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 15.418 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2010, ‰ËÏ·‰‹ ›¯Â Ì›· Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8,57%. √È Ó·‡ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÔ˘ 2008 Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÔ›· ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ô‡ÙÂ Î·È Ù· ÂÙڤϷȿ ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ, ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÛÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÏÔ›ˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó 16 Ӥ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ 2011 Ù˘ Petrofin Bank Research ÙÔ˘ Î. ΔÂÓÙ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÔ 2011 Ì 64,984 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ¤Ó·ÓÙÈ 66,23 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ˘ 2010. √̈˜, ÔÈ ÓÂÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˜ 16 ÙÚ¿Â˙˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì 2,71 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ó· ·˘ÍËı› ÙÂÏÈο ÙÔ 2011 ·fi 66,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙ· 67,694 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,2%. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÎÙ·ÌȇıËÎ·Ó ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 60,58 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 57,08 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ 2010, ‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 6,13%. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË fï˜ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ ¤Êı·Û ÛÙÔ 8,6%, ·fi 15,884 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 2010 ÛÙ· 14,517 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 2011, ÂÓÒ ÙÔ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ӷ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 1,59%. ∂›Û˘ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛı› fiÙÈ ÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÈÒıËΠηٿ 1,65% ÛÙ· 35,29 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·

∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÂËÚ¤·Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ˘fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 3,3% ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ 56

∫·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ͤÓÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ·Ó‹Ïı·Ó Û 14.097 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 15.418 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8,57% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, πÙ·Ï›·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ÙÔ 61% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÂÂȉ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∂›Ó·È fiϘ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ˆÏÔ‡Ó ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ·ÂÚÔÔÚÈο, Ô‰Èο, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο Ù·Í›‰È· Î·È ‰È·ÌÔÓ¤˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜). ∂‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¤˜ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Â·Ó‰ÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ì ÏËÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ӷ˘ËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛ΢¤˜ ÏÔ›ˆÓ.

√ ÛÙfiÏÔ˜ ·fi 35,8 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 2010. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Í¤Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘˜ ηٿ 4,8% ÛÙ· 15,176 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™˘ÓÔÏÈο Ë ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 17,88 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi 14,1010 ÙÔ 2010. ∂›Û˘ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ. √È ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó Â›Ó·È ÔÈ LBG, Bank of Irland, Stanander Î·È Natixis. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Â›Û˘, fiÙÈ ÔÈ 10 ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ›¯·Ó ÙÔ 59,29% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙÔ 2011, ¤Ó·ÓÙÈ 63,10% ÙÔ 2010. ∂ÙÛÈ, Ì›ˆÛ·Ó ηٿ 8,6% ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. Δ· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 14,517 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ·fi 15,884 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙÔ 2010. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ‰¿ÓÂÈ· 2,7 ‰ÈÛ. ªÂÈÒıËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 1,10% ·fi ÙÔ 2011. ¢Â‡ÙÂÚË ‹ÚıÂ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì 2,566 ‰ÈÛ. (- 6,62%), Ë Marfin Ì 2,403 ‰ÈÛ. (3,22%), Ë Alpha Bank Ì 2,050 ‰ÈÛ. (-

17%), Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 1,950 ‰ÈÛ. (- 2,5), Ë Eurobank Ì 1,265 ‰ÈÛ. (- 10,23%), Ë FBB Ì 613 ÂηÙ. (- 10,8%), Ë Aegean Baltic Ì 362 ÂηÙ. (+ 10,85%), Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ Ì 332 ÂηÙ. (- 11,72%), Ë Proton Bank Ì 159 ÂηÙ. (- 27,71%), Ë Δ μank Ì 69 ÂηÙ. ( - 37,26% ) Î·È Ë ∞Δ∂ Ì 46 ÂηÙ. (+ 29,38%). ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Î·È ÙȘ Ù·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤¯·Û ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ô˘ ηÙ›¯Â ÙÔ 2009 Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ European Cruise Council Report ÙÔ 2011, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÂÛ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ˆ˜ ¯ÒÚ·, Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 4.473.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 580 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ (ۯ‰fiÓ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·, ·ÏÏ¿ Ù· ÌÈÛ¿ ¤ÛÔ‰·!), ÂÓÒ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ÚÒÙË Ì 4.973.000 ÂÈ‚¿Ù˜, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 598 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ πÙ·Ï›· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™

2011 Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 5.403.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë πÛ·Ó›· Ì¿˜ ˘ÂÚΤڷÛÂ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÒÚ· Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 4.911.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. 줂·È·, ›¯Â ÌfiÏȘ 500.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∏ °·ÏÏ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ˆ˜ ٤ٷÚÙË ¯ÒÚ· Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì 2.010.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 972 ÂηÙ. ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û¯Â‰fiÓ Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¤ÛÔ‰·! ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·ÙÔ Û ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì ÌfiÏȘ 541.000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÈÛ¤Ú·Í 2,5 ‰ÈÛ. ·fi ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¤Ó· fiÁ‰ÔÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ·Ï¿ÛÈ· ¤ÛÔ‰·! ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Û 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Û 14,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ¤ÍÈ ÚÒÙ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ٷ

KEP¢O™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÂËÚ¤·Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ˘fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙfiÏÔ. ∂ÙÛÈ, Ô ˘fi ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙfiÏÔ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 3,3% ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011 ›¯Â ÌÂȈı› Î·È ¿ÏÈ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ηٿ 2,6% ÙÔ 2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ·ÚÈıÌÔ‡Û 2.006 ÏÔ›· ·fi 2.074 ÙÔ 2011 Î·È 2.129 ÙÔ 2010. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË, ηٿ 5,1%, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÈ‚·ÙËÁ¿ ÏÔ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì 5% Ù· ÊÔÚÙËÁ¿. ΔÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙfiÏÔ ‹Ù·Ó 547 ÊÔÚÙËÁ¿, 541 ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ·, 686 ÂÈ‚·ÙËÁ¿ Î·È 232 ÏÔ›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù‡ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 2011 ˘‹Ú¯·Ó 576 ÊÔÚÙËÁ¿, 542 ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· Î·È 723 ÂÈ‚·ÙËÁ¿ ÏÔ›·. ªÂ›ˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2012 Û 3.909, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ 2.491. À‹Ú¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο 773 ¿ÓÂÚÁÔÈ ÏÔ›·Ú¯ÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 67,6% ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011.

57


ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ªÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ú˘ÛÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Û ӷ˘ÙÈÏȷΤ˜

∂˘¤ÏÈÎÙ· ÙÚ·Â˙Èο ÚÔ˚fiÓÙ· ® TOY | μ∞™π§∏ ¢∞¡∂§§∏ ¢¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 14,517 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ‰È¤ıÂÛ·Ó ÙÔ 2011 ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ Petrofin Bank Research. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ÎÚ›ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 8,6% ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ›¯·Ó ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È ·ÔÙ·ÌȇÛÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 15,884 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ™˘ÓÔÏÈο Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 65 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 2011, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 1,9%. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 55 ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÓÔÏÈο (ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜), ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 16 Ӥ˜. ∞fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ 2,7 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Marfin, Alpha Bank, ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Eurobank Î·È FFB. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙȘ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∏ ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ οı ӷ˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ̤۷ ·fi ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ Ê¿ÛÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ: ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈο Î·È ÔÌÔÏÔÁȷο ‰¿ÓÂÈ·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰È·ıÂۛ̈Ó, ·ÌÔÈ‚·›· ÎÂÊ¿Ï·È·, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, leasing, ·fiÎÙËÛË-‰È·¯Â›ÚÈÛË-·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì›ÛıˆÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û‡Á¯ÚÔÓ· ηٷıÂÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·.

Egnatia Marfin ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Ù˘ Marfin Egnatia Bank ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙ·: ·) ¶ÈÛÙÒÛÂȘ: ¢¿ÓÂÈ· ÁÈ· ηٷÛ΢‹/·ÁÔÚ¿/ÂÈÛ΢‹ ÏÔ›ˆÓ, ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, ‚) ∫·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ: ∫·Ù·ıÂÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› (fi„ˆ˜, Ù·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, ÚÔıÂÛÌÈ·ÎÔ›) Û fiÏ· Ù·

58

Δ· ‰¿ÓÂÈ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 55 ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È 16 Ӥ˜ ΔÚ·Â˙Ô‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó·˘ÙÈÏ›· 2011 ΔÚ¿Â˙·

À„Ô˜ ‰·Ó›ˆÓ

Eurobank

¢¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛÂ

∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

2350

350

EıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

2432

134

Marfin Egnatia

2309

94

Alpha Bank

1950

100

ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

1900

50

Eurobank

1188

78

FBB

574

39

Aegean Baltic

326

36

TÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘

321

36

Proton Bank

159

-

Δbank

69

-

∞Δ∂

46

-

¶ÔÛ¿ Û Û ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·

‚·ÛÈο ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, Ì Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÂÈÙfiÎÈ·, Á) ¶·Ú¿ÏÏËϘ ÂÚÁ·Û›Â˜: ∞ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÈÛÔÙÈ̛˜, ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡/Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.

Alpha Bank ∏ Alpha Bank ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1997 ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘. ∂ÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ÓÂfiÙ¢ÎÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÙÔ

ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ Î.¿.). ∂ÈϤÔÓ, Ë ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Private Banking, Project Finance, Leasing Î.¿.

¶ËÁ‹: Petrofin Bank Research

Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Ù˘ Alpha Bank ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÊÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ (ÍËÚÔ‡ Î·È ˘ÁÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Î.¿.). ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Ë ÙÚ¿Â˙· ·Ú¤¯ÂÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘, ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù·, ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ú¿ÁˆÁ·, ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·,

∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÚ·Â˙È΋˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Eurobank ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ 1994 Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, Ó·˘ÙÈÏȷο ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù·, ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Â˘ÚÒ, ηıÒ˜ Î·È Ù·ÌÂȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ·ÌÈÁÒ˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÚ·Â˙È΋˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ ˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ Private Banking, ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙÔ˘ Asset Management, ÙˆÓ Global Markets Î·È ÙÔ˘ Corporate Banking.

FBBank ∏ FBBank ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ Î·È ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÈÛ¯˘Ú¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÔÓÙÔfiÚˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÂÓÒ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È Û ÏÔ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ˆÏËıÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ÏÔ›· Ì ˘„ËÏ‹ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. øÛÙfiÛÔ, Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ¯ÚÔÓÔÓ·‡ÏˆÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‹ ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ΔÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. H FBBank, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈο Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜ ÏÔÈÔÎً٘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


º∞∫∂§√™

ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ & Logistics

¢È·‚¿ÛÙÂ

ºÈϤÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ √§¶ ÙÔ Car Terminal ■ ™ÂÏ›‰· 60

¶ƒ√√¶Δπ∫∂™ √È ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

ª∂Δƒ∞ ¶Ò˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ô ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ÊÔÚÙËÁfi˜ ÛÙfiÏÔ˜

∞™º∞§∂π∂™ ∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·


∞Ó¿Ù˘ÍË ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013 ¤ÙÔÈÌË Ë ÙÚ›ÙË ÚÔ‚Ï‹Ù· Ù˘ Cosco

«ºÈϤÙÔ» ÁÈ· ÙÔÓ √§¶ ÙÔ Car Terminal √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ Cosco ÛÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ˆıÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ containers Û Â›‰· ÚÂÎfiÚ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ containers ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë MSC ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 343 ÏÔ›·, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 793 ÏÔ›·. ∞Ó Û˘Ó¯ÈÛı› ·˘Ùfi˜ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔ‚Ï‹Ù˜, ÙÔ˘ √§¶ Î·È Ù˘ Cosco, ¿Óˆ ·fi 1.000 ÏÔ›·! ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ 4ÌËÓÔ Ë MSC ‰È·Î›ÓËÛ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ 506.708 Teus Ô˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ 2010 (437.302 Teus). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ MSC containers ·Ó‹Ïı ÛÙ· 938.254 Teus ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011. ∏ MSC Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏ› «·ÙÌÔÌ˯·Ó‹» Î·È ÙÔ˘ √§¶ Î·È Ù˘ Cosco. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙȘ 343 ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÏÔ›ˆÓ ÛÙÔ 4ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ 149 ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ √§¶ Î·È ÔÈ 194 ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ù˘ Cosco. 줂·È·, Ë ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ √§¶ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Û ÔÚȷο Â›‰· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ, ÙËÓ MSC Î·È ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∞‰¿Ì˘, Ô˘ Â͢ËÚÂÙ›ٷÈ

∏ ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ Û ¿ÁÈ· Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 640 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 ı· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ container terminal Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3,7 TEU

Ì ‰‡Ô - ÙÚ›· ÏÔ›· ÙÔÓ Ì‹Ó·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ Δ·˚‚¿Ó, Evergreen, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ «·Á΢ÚÔ‚fiÏËÛ» ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ù˘ Cosco Ì 25 ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ

ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Car Terminal

ΔÔ Car Terminal ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô «ÊÈϤÙÔ» Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÎfiÌ· ÔʤÏË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂfiÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ȉÈÒÙ˜. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ 10.000 π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ̛· Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 192.140 Ù.Ì. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ terminal ÛÙÔ πÎfiÓÈÔ ÙÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÏÈÌ¿ÓÈ transit ÊÔÚÙ›Ô˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ 78% ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 12% ÙÔ˘ 2001 Î·È 43% ÙÔ˘ 2006. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 9,81%, Ë ÔÔ›· ΢ڛˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ıÂÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ transit ηٿ 33,3%. √ ÂÎÛ˘Á¯ÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ car terminal ÎfiÛÙÈÛ ¤Ó· ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·˙ˆ˘Úˆı› Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤-

60

ÏÔ›ˆÓ ÙÔÓ Ì‹Ó·. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ Δ¿Ú·ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi

Ì ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ containers. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Cosco, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÚÔ‚Ï‹Ù· ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ 7 super post panamax ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú˜, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› Ù· Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÏÔ›·. ª·˙› Ì ÙȘ 18 Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁÂÚ·ÓÔÁ¤Ê˘Ú˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Cosco ı· Â͢ËÚÂÙ› Û ٷ¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· ÏÔ›· Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔ‚Ï‹Ù˜ Ù˘. ∏ ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ Û ¿ÁÈ· Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 640 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 ı· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ container terminal Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3,7 TEU. °È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ̛· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô √§¶ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ 95% ÛÙËÓ MSC Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∞‰¿Ì˘, ÂÓÒ Ë Cosco ¤¯ÂÈ ÈÔ Â˘Ú‡ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ. Δ· ÏÔ›· Ù˘ MSC Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· Ù˘ Cosco ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ. ∏ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Cosco ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ Ì 15 ÏÔ›·, ÂÓÒ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ʤÚÓÂÈ ϤÔÓ Ë China Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜.

ÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÎfiÌ‚Ô˜ (hub port) ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ. Δ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¡ÙÂÚÓ›˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ë Δ˙fiÈ· Δ¿Ô˘ÚÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ∫fiÂÚ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ·Í›· fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ (™˘Ú›·, §›‚·ÓÔ, ΔÔ˘ÚΛ· Î·È πÛÚ·‹Ï), ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ (∞›Á˘ÙÔ, §È‚‡Ë Î·È Δ˘ÓËÛ›·) Î·È ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· (ƒˆÛ›·, √˘ÎÚ·Ó›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·) Ì ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÏÈÌ¿ÓÈ·. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ 22% in transit π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi

ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÙÔ 15% ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÙÔ 16% ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÙÔ 2% ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ 45% Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È πÓ‰›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÙ¿ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Scandinavian ÙÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë - ∂˘ÁÂÓ›‰Ë, Ë Global ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ¢Ô‡Î·, Ë Neptune, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Î·È Ù˘ ªÂϛӷ˜ ΔÚ·˘ÏÔ‡, Ë Davelopoulos, Ë Venetos, Ë Medtrans, Ô˘ ‰È·ÎÈÓ› Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ Hyundai Î·È Ë Allaluf. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ 15Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ù¤ÚÌÈÓ·Ï, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ Car Terminal Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ·ÏÏ¿ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ™Ù·ıÌÒÓ ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


£¤ÛÂȘ ∏ Ó·˘ÙÈÏ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶

√È ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏ›·, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·ÙËÚËı› Î·È ÙÔ 2011 ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ, ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, (˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚ·Â˙È΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘), η٤¯Ô˘Ó ÙÔ 14,83% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂∂∂, Û˘ÓÔÏÈο 3.325 ÏÔ›·, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 226,92 ÂηÙ. dwt, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ 2011 ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∂›Û˘, ÙÔ 22,62% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈˆÓ Î·È ÙÔ 16,07% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Û ¤ÏÏËÓ˜ ÏÔÈÔÎً٘. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÓÂfiÙ¢ÎÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 439, ·fi ·˘Ù¿ Ù· 60 ‹Ù·Ó ÏÔ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (10,40% Ù˘ Ó·˘ËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜). √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÚÙÛ¿˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ DHL Global Forwarding Hellas AE, ∫¤Ú‰Ô˜» ÁÈ· ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ «∫ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ➤ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ; ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Freight Forwarders fiÙ·Ó Ï¤Ì ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓÓÔԇ̠΢ڛˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ containers. ∏ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ container ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÊfiÚÙˆÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÔÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Î·È Ë ÊfiÚÙˆÛË Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÛÙÔ‚fiÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ú·‚Ϥ„Ô˘ÌÂ. ∞Îԇ̠ÙË Ï¤ÍË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ì fï˜ ·fi Ô‡ ·Ú¯›˙ÂÈ; º˘ÛÈο ·fi ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ÊÔÚÙËÁ¿ Ó· Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÔÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÛÙ· ÙÂψÓ›· (fiÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο). √È ÛˆÛÙ¤˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ ı· Û˘Ì-

62

ÙˆÓ ÏÈ̤ӈÓ. ∞Ó Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘„ËÏfi Î·È Ú¤ÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÁÔÚ¿˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›. √È ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ó·‡ÏÔÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ·fi ÙȘ ÈÛÔÙÈ̛˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ, Ë «·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·» Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÁˆÓ ÎÏÂȉ›.

√ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÚÙÛ¿˜

‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·¯Â›· ÚfiÛ‚·ÛË, Ù· ÛˆÛÙ¿ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ú‡ˆÓ, ÂÓÒ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ı· ˆÊÂÏËı› Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ·›ÍÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë, ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ÁÓÒÛË, Ï›Ô˘Ó Ë ı¤ÏËÛË, Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù·

➤ ΔÔ ·ÛÙ·ı¤˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ DHL Global Forwarding Hellas; ΔÔ ·ÛÙ·ı¤˜ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ï¿ÙË Ù˘ °Ë˜. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∏ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂› Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· Ï·Ó¿Ù·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â˘ÚÒ ‹ ‰Ú·¯Ì‹. ∞˘Ù‹ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ù· fiÔÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û¯¤‰È· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ➤ ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜; «∏ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋». ∞Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÍÔ‰¤„ÂÈ ÙfiÛ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË Íԉ‡·ÌÂ Î·È Ï›ÁË Ê·È¿ Ô˘Û›· ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ, ı· ‚Ϥ·Ì fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜. ∞˜ ·ÓÙÈÁÚ¿Ê·Ì ¤ÛÙˆ οÔȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù‹Î·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∏ Ó·˘ÙÈÏ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ۋÌÂÚ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙÔ ∞∂¶, .¯. ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ› η˘Û›ÌˆÓ, ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ΤÓÙÚÔ ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËڈ̿وÓ, ÂÈÛ΢‹ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË containers, ‡ÏË μ·ÏηӛˆÓ Î·È fiÌÔÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·Á·ıÒÓ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ➤ ªÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·›ÍÂÈ ÛËÌ· ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ·

ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙ· ÊÔÚÒÓ; ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ·fi ηӤӷ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ë Ó·˘ÙÈÏ›· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ϤÍË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. √È ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ (Ô‰ÈΤ˜ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜) ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë, ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ë ÁÓÒÛË, Ï›ÂÈ Ë ı¤ÏËÛË, Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Î·È Ì›· ϤÍË ·Ó ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, fiÔÈÔ˜ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛΤÙÂÙ·È «‹ÌÔ˘Ó ÓÈÔ˜ Î·È Á¤Ú·Û·» ‹ «›‰È· ϤÓ fiÏÔÈ». ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Íԉ¢Ù› ¿ÏÏÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È ¯·ÚÙ› Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÙÔ̤·, ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ¤ÚÁ·. ➤ À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ú¿ÛÈÓˆÓ logistics ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·; ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û 220 ¯ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÏÔÈfiÓ Ó· Ï›ÂÈ Ì›· Ú¿ÛÈÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ì·˜, ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ «Go Green» Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ∏ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›· ∂Ó· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı ۇ̂·Û˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ô˘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ¢›Î·ÈÔ, Â›Ó·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·¤ÎÚ˘„ ‹ ·Ú·Ô›ËÛ ԢÛÈÒ‰Ë ÂÚÈÛÙ·ÙÈο (non-disclosure Î·È misrepresentation). ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û¿ÓȘ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÂÓfi˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ·Û‹Ì·ÓÙÔ ‹ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (Marine Insurance Act 1906 «MIA») ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ:

∞ÚıÚÔ 18 ·Ú. 1 √ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ԢÛÈ҉˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‹ıË ÔÚ›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ú·Ï›„ÂÈ Ó· ÚԂ› Û ٤ÙÔÈ· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË, Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.

ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ fiÏ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹, ·Ó ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ˘fi ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ›

® TOY | ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫∞§√°∂ƒ∞∫√À

√˘ÛÈ҉˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î¿ı ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ı· ÂËÚ¤·˙ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·Ó ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ

Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¯‹˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 ªπ∞ ÚÔοÏÂÛ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 1984, Û ÌÈ· ·ÓÙȉÈΛ·, ÙÔ Court of Appeal ¤‰ˆÛ ÙË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Û· ÂÚÌËÓ›·: (·), ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ˆ˜ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÎÚ›ÛË ÂÓfi˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ «Û˘ÓÂÙÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹» Î·È fi¯È ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘, (‚), ·ÚΛ Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·ÔÛȈ‹ıËΠ‹ ·Ú·ÔÈ‹ıËΠ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·˜ ʇÛˆ˜ ÒÛÙÂ Ô «Û˘ÓÂÙfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜» ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ıˆڋıËΠ··Ú·›ÙËÙÔ Ë ÁÓÒÛË ‹ Ë ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ó· ›¯Â ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ «Û˘ÓÂÙÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹» Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. ΔÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ «Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜» («decisive influence») ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ.

√ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È General Manager, Greenwoods Insurance Brokers Ltd

·Ú.2 √˘ÛÈ҉˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î¿ı ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ı· ÂËÚ¤·˙ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ 1906 ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È fi¯È ÚÔ˚fiÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ›̷ÛÙÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·Ù¿ Û˘ÓÂ›·, ·Ú¿ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û·Ê‹ÓÂÈ·, Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÚȯı›. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 18 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi - ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘. ΔÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙ·Á‹ Ù˘ «ÂÍfi¯Ô˘ ηϋ˜ ›ÛÙˆ˜», «utmost good faith» ‹ «uberrimae fidae» (¿ÚıÚÔ 17 MIA), Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‹ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂-

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

63


¶ÔÏÈÙÈ΋ ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

ª¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ô ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ÊÔÚÙËÁfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ √ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÔÊfiÚÔ˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· ̤ÙÚ·. √ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÏÔ›· Ô˘ Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ 3.000 ÎfiÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÓˆÛË ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ªÈÎÚÒÓ ∞ÔÛÙ¿ÛˆÓ. ∂Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂¡ª∞ Î. Ã. ™ËÌ·ÓÙÒÓ˘, ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· ̤¯ÚÈ 3.000 ÎÔ¯. √ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ¢. ™ËÌ·ÓÙÒÓ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰È·‰¤¯ıËΠÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔÓ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô μ·Ú‚·Ù¤. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1988 ÙËÓ ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÏÔÈÔÎÙËÛ›· Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ «¡Âڿȉ·» ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎÔ‡. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1990 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· motor ships Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÔ›·. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÊÔÏÈÛÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈχÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÚÔοÏÂÛ ‰È·‚ԇϢÛË Ë ÔÔ›· Î·È Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È Ó· Ù· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË. ª¤Û· ·fi ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Óı¤Ûˆ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ ¤ˆ˜ 3.000 ÎÔ¯. √ Î. Ã. ™ËÌ·ÓÙÒÓ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÏÔ›· ̤¯ÚÈ 3.000 ÎÔ¯ ÌÔӛ̈˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ „ËÊÈÛÙ›, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù· ̤ÙÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ª·ÓÒÏË ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ 2007 Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: «∂ÙÛÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË - Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÁÎÚÈÙÈ΋˜ ڿ͈˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 Î·È ¤‰ÈÓ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ χÛË Û fiÏ· Ù· ÏÔ›·, ·Ó·›ÙÈ· ÂÍ·ÈÚÔ‡Û ٷ ÏÔ›· ̤¯ÚÈ 3.000 ÎÔ¯. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

64

√ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ì›· ÈÔ ÊÈÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· ÏÔ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏ› home port, ÌÂ Û˘¯Ó¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÔÓÙÔfiÚ· ÏÔ›· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο». √ Î. Ã. ™ËÌ·ÓÙÒÓ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ Ù· ÏÔ›· ¤ˆ˜ 3.000 ÎÔ¯ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì 12 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌ· ϋڈ̷, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ Ì ÙÔ ¡∞Δ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÏÔ›· 20.000 ÎÔ¯ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÓıÂÛË ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ 16 ·ÙfiÌˆÓ Ì ÌfiÏȘ 4 ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ¤Ó·Ó ‰fiÎÈÌÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Î·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÙÔ ¡∞Δ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜. ∂›Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈο Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈΛ·˜ Ù· 30 ¤ÙË, ÂÓÒ ϤÔÓ Ô‰Â‡ÂÈ ÚÔ˜ ·Ê·ÓÈÛÌfi, Ì ÔÚ·Ùfi ΛӉ˘ÓÔ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂¡ª∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Úı› Ë ·‰ÈΛ· ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÏÔ›· Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙ· οو ÙˆÓ 3.000 ÎÔ¯, ›Ù ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ›ÙÂ Â›Ó·È ÓËÔÏÔÁË̤ӷ Ì ÙȘ ¿ÁȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ ··Û¯Ô-

Ï› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÓËÔÏÔÁ›Ô˘, οÙÈ fï˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ı· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. Ã. ™ËÌ·ÓÙÒÓ˘. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏÔËÁÒÓ, ηıÒ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ∫À∞ 342206/01/96 Ù· ÂÏÏËÓÈο ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· ¿Óˆ ÙˆÓ 1.300 ÎfiÚˆÓ gross tonnage, ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηٷ̤ÙÚËÛ˘, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÔËÁÒÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 1.000 ÎfiÚˆÓ ÂıÓÈ΋˜ ηٷ̤ÙÚËÛ˘. £· ¤ÚÂÂ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂¡ª∞, Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ Pilot Exemption Certificate Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÏÔ›Ô ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ˘ ÏÔËÁÔ‡ ÂÊfiÛÔÓ Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÔ ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ı¤Ì· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ·Ó Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ù ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÏÔËÁÒÓ Â›Ù ÏfiÁˆ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ fiÔ˘ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÏÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ¿ÏψÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÊÈ-

ÍÔ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ∞ÏÏÔ ı¤Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Ú˘ÌÔ˘Ïο fiÔ˘ Î·È ·˘Ù¿ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ÏÔËÁÔ‡˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ÏÔ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ì›· ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ì ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ˘ ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Î. Ã. ™ËÌ·ÓÙÒÓ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ì›· ÈÔ ÊÈÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· ÏÔ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÁÈ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏ› home port, Ì ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ·ÏÔÔ›ËÛË ‰È·Ù˘ÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·Úfi¯Ô˘ ÛÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ .¯. Ù· ηٿÏÔÈ· ˘ÁÚ¿ Î·È ÛÙÂÚ¿ Î.Ô.Î. ∂›Û˘, Ë ÂȉȈÎfiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ - Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ Û 6,5%, ÂÊfiÛÔÓ Â˘Ô‰ˆı› fiˆ˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ fiϘ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿». √ Î. Ã. ™ËÌ·ÓÙÒÓ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜.

∂·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜

ª·˙› Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹ ÂÓfi˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, Ë Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·Ó¤ÌÂÓ Ì ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛÂÈÚ¿ ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ∏ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ Â·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ fiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó·˘ÙÈÏ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÎÚÔÛˆ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÂÈÙÂÏ›. ™ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÙÔ̤·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ï›ÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ‹˜, ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤·È˙ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ¿ÓÙ· ÙˆÓ

∂ÓÒÛˆÓ, ÙÔ˘ ¡∂∂, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. £¤Ì·Ù· ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÚȤڷ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ. ¶Ú¤ÂÈ Ù¿¯ÈÛÙ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· - «fi¯È ϤÔÓ ¿ÏÏ· ¢¯ÔÏfiÁÈ·» Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. «ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÂÎı¤Û·Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ∂ÓÒÛÂÒ˜

Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ηٷÓÔ‹ıËÎÂ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ۯ‰ȿ۷Ì ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊfiÚ· ·Ó·Ï‡Û·ÌÂ, ∞§§∞ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ¤ÙÛÈ fiÏ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· Ù· χÛÂÈ Ô «ÂfiÌÂÓÔ˜». ∂Ï›˙Ô˘Ì ·˘Ùfi˜ Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Î·È Ô «ÂfiÌÂÓÔ˜» Ó· ¤¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó·˘ÙÈÏ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘».

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


Business G.A.T. AIOLOS TEAM LOGISTICS

√ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ∏ Gat Aiolos Team Logistics ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì›· ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÂȉÈÎÒÓ Î·È ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ Î·È ·ÔıË·ۈÓ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ȉÈfiÎÙËÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ service Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ì·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ È‰ÈÒÙ˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÚÂۂ›˜, Ô›ÎÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘Û΢·Û›· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÈÎÔÛ΢ÒÓ fiˆ˜ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÙÈ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·. ™ÙËÓ Gat Aiolos Team ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Á¿ÁÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ «ÔÈÎÔÛ΢‹» Û οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·›ÚÂÈ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯·˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ›‰Ë Î·È ¤ÈÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÛÊ·Ï‹ ¯¤ÚÈ·. ∏ Áο̷ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·-

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı¤ÙÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·‚·ÙfiÚÈ· ·Ó˘„ˆÙÈο ÔÏÏÒÓ Ù‡ˆÓ, ÎÏÂÈÛÙ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ÂÚÔÓÔÊfiÚ· ·Ó˘„ˆÙÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ¯ÂÈÚÔ¿ÏÏÂÙ· fiˆ˜ Î·È ÁÂÚ·ÓÔ‡˜ ÔÈΛÏÏˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ.

∏ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Gat Aiolos Team Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÂÎı¤ÛˆÓ.

∂›Û˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÓÔÌÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ Û ȉÈfiÎÙËÙ˜, Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞fi‰ÂÈÍË Ù˘ ¿ÚÈÛÙ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÂÏ¿Ù˜ - ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Gat Aiolos Â› ÛÂÈÚ¿ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ, ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ <http://www.gataiolosteam.gr/>) (<

65


Business ¡¤· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ

metagora.gr: ¢˘Ó·ÌÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ •ÂΛÓËÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ www. metagora.gr, Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜, ÂȉÈο ̤۷ ÛÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiÛÔ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ Î·È logistics, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Ó· ·ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÚÁÁÂÏÈÔÏË„›·˜, ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘, Â͇ÚÂÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁÈÒÓ Î·È Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È Ô‰ËÁÒÓ. √È ∂ÏÏËÓ˜ ÂÍ·ÁˆÁ›˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶¿Óˆ ·fi 300 ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì¤ÏË Ù˘ Metagora ̤۷ ÛÙÔ˘˜ 3 ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ∏ Ï·ÙÊfiÚÌ· metagora.GR ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ·.

ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë. ● √ÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¤˜.

√È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·: ● ¢È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó

promotion Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ . ● ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÛË-

Ì›· ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

√È Ô‰ËÁÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·: ● μÚ›ÛÎÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·. ● ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È, ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È, ÈÛÙÔ-

ÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Metagora ÛÙËÓ ∞›ÁÏË ∑·›Ԣ

√È ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ‰ÈfiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·: ● μÚ›ÛÎÔ˘Ó ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ηÈ

Ú·ÏÈÛÙÈο ÎfiÌÈÛÙÚ·. ● ∞ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔÏË„›· -

‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË - ÏËڈ̋ ÊÔÚÙˆÙÈÎÒÓ. ● μϤÔ˘Ó, ·˘ÙÔ› Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ (proof of delivery). ● ∞ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Ï‹Ù˜ ÙÔÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·. ● √ÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÎÔÈÓ¤˜

industry ÚԉȷÁڷʤ˜, Û˘Ó¤ÚÁȘ Î·È ÔÈÎÔÓƠ̂˜.

√È logistics Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·: ● ∂Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙË ˙‹ÙËÛË Î·È

ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ● ¶ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ˘ËÚÂ-

ۛ˜ ÙÔ˘˜. ● μÂÏÙÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û˘-

ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÊÔÚÙ›· ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜. ● μϤÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.

● EÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›-

Ô˘ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·‰fiÛˆÓ. √È È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙ· logistics Î·È ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô-ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¶ÚÔÛηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ site www.metagora.gr Î·È Ó· ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÊÔÚÙ›· Î·È ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ info@metagora.gr ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· customization ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ Ó· ηχÙÂÈ ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜.

GEODIS CALBERSON HELLAS

¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ

∏ Geodis Calberson Hellas ȉڇıËΠÙÔ 1988. ∞ÔÙÂÏ› Ì›· ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Â›Ó·È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Geodis, ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Logistics. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ì 850 ÁÚ·Ê›· Û 120 ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙȘ 5 Ë›ÚÔ˘˜. ∂ÙÛÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Áο̷ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ̛· ÙÚÈÏ‹ Âȉ›Î¢ÛË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ̤ˆÓ.

∂ȉ›Î¢ÛË «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜»: ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Geodis ·Ú¤¯ÔÓÙ·È: ● Groupage ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ● ¶Ï‹ÚË ÊÔÚÙ›· ·fi Î·È ÚÔ˜ fiÏË ÙËÓ ∂˘-

66

● ∂ÈÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Î·È ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù·

ÚÒË Û ÍËÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, „˘Á›Ԣ ‹ ÂÈΛӉ˘Ó·. ● ∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Î·È ·ÙÌÔÏÔ˚Τ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ● ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË SNCF. ∂ȉ›Î¢ÛË «¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜»: ∏ Geodis Calberson Hellas ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì›· Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜: ● ¶·Ú·Ï·‚‹ Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ● §‹„Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ÂÙÔÈÌ·Û›· ‰È·ÓÔÌ‹˜.

● ¢È·ÓÔÌ‹ Û 24-48-72 ÒÚ˜ Û fiÏË ÙËÓ Â-

ÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·È Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜. ∂ȉ›Î¢ÛË «∂͢ËÚ¤ÙËÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜»: ∂ÈϤÔÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÈ·ÂÙ·È Î·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜: ● ∞˘ÙÔΛÓËÛË: ∂ÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

● ¶ÔÙ¿ & ·ÏÎÔfiÏ, ηÏÏ˘ÓÙÈο: ∫Ï·ÛÈ΋ ·-

Ôı‹Î¢ÛË Û ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ Û fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ● ∂ȉÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ● ∂ÎÙÂψÓÈÛÌfi˜ ● ªÂÙ·ÊÔÚÙÒÛÂȘ ÚÔ˜ μ·ÏοÓÈ· ● ™˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (sea-air, truckair).

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


Business √ÌÈÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∫·ÙÚ¿‰Ë˜

∏ÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÏÔ›ˆÓ ªÂ Ù·¯‡Ù·Ù· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÔ›·, Ô √ÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∫·ÙÚ¿‰Ë˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Û ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ service ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÏÔ›ˆÓ, Ì ¤Ó· ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ™Ù·ıÂÚ‹ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÏÈ̤Ó˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ Ù˘ ™·Áο˘, Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘, ÙÔ˘ ªÚÈÌ¤ÈÓ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¡Ù¤ÚÌ·Ó, ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È, Ù˘ ºÔ˘Ù˙¤ÈÚ·, Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, ÙÔ˘ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì, ÙÔ˘ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ √ÚÏ¿Ó˘, ÙÔ˘ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ, ÙÔ˘ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ, Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ∫‡ÚÔ˘, πÙ·Ï›·˜, ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∫·ÙÚ¿‰Ë˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ 69Ô ¯ÏÌ ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ª¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÌÔÚ› Î·È ·Ú¿ÁÂÈ Î¿‚Ô˘˜ ÌÔÓ‹˜ (8-12-24 ÎÏÒÓˆÓ) Î·È ‰ÈÏ‹˜ Ϥ͢ (double braided), ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ, Ó¿ÈÏÔÓ Î·È ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·, ÌÈÎÙÔ‡˜ ο‚Ô˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÔ˘ÌÂÓ¤Ù· ÁÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ·. ∂ÈϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÎÔÏÔÛÛfi Honeywell, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÌËı‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ó‹Ì· SPECTRA® (UHWMPE), ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ο‚ÔÈ SIRIUS ROPES. √Ï· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ OCIMF, Intertanko, Cordage Institute and Society of Plastics Engineers. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηıÔ‰È΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∫·ÙÚ¿‰Ë˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1999 Ì›· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÓÔ‰›ˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË Ó¤· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ê·ÛÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì¿˙·˜ Î·È ËÏÂÎÙÚԉȿ‚ÚˆÛ˘. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÔ‰›ˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ì ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÊÈÏÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÂÍÔÏ›ÛÙËÎÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Û˘ÚÌ·ÙÔÛ¯Ô›ÓˆÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏ˘ÂÌ‚ÔÏÈÎÒÓ ·Û‡ÛÙÚÔÊˆÓ Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓˆÓ,

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

Ì Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›

Â˘Ù˘¯¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù·, fiˆ˜ Ë OIPEEC. ™Ù·ıÌfi ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÚÌ·ÙÔÛ¯Ô›ÓˆÓ, ·fi ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∫·ÙÚ¿‰Ë˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·fi ABS, API (American Petroleum Institute), GL Î·È Lloyd’S Register. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ‹Ïı ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ··›ÙËÛ˘ ÁÈ· Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓ· ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜, ÁÈ· ÁÂÚ·ÓÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·Ó˘„ˆÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ˆıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ √ÌÈÏÔ ∫·ÙÚ¿‰Ë ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∂ÓÒ ÂÈϤÔÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ·˘ÛÙÚȷ΋ Teufelberger ÛÙ· Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓ· Û˘Ì·ÁÒÓ ÎÏÒÓˆÓ (compacted strands) Î·È Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ӷ ÂÛˆÙÂÚÈο. ∂ÈϤÔÓ, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Á΢ÚÒÓ, η‰ÂÓÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÏÔ›ˆÓ, ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÓË-

ÔÁÓÒÌÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Î·Ù·ÚÙÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ, Ó·˘ËÁÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜, fiˆ˜ ÚÔÛÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú˜ (Fenders), ‰¤ÛÙÚ˜ (Bollards), Ó·‡‰ÂÙ· (Buoys), Ê·ÓÔ› Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜ (solar powered, with batteries), ψ٤˜ Ì·Ú›Ó˜ (Floating Pontoons) ηıÒ˜ Î·È ˘ÏÈο ÛÙÂÚÂÒÛˆ˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ûˆ˜ ·˘ÙÒÓ & ·ÓÙÈÚÚ˘·ÓÙÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎËÏ›‰ˆÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ™ÙÚ·ÙËÁÈο ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ì ¤ÎÙ·ÛË 9.000 Ù.Ì. ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Ì›· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·˘ÙfiÌ·ÙË Ì˯·Ó‹ ÂÊÂÏ΢ÛÌÔ‡, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 250 ÙfiÓˆÓ, ÈηӋ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û fiϘ ÙȘ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜, Ù¯ÓÈΤ˜, ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÛË ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ fiÌÈÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∫·ÙÚ¿‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi LRQA (ISO 9001) Î·È Lloyd’S Register OF Shipping, ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô›ÎÔ˜ ‰ÔÎÈÌ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÍÔÏÈÛÌfi ÚfiÛ‰ÂÛ˘ Î·È ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ›·˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÈÛÙÔÔ›ËÛË CE ÁÈ· ηٷÛ΢‹ Û·Ì·ÓÈÒÓ Û˘ÚÌ·ÙÔÛ¯Ô›ÓˆÓ ÁÈ· ·Ó‡„ˆÛË. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì DIN, BS, EN, ISO, ASTM Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘·.

67


Business ∞™º∞§∂π∞π ªπ¡∂ΔΔ∞

Δ¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛȘ - ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·È ªÈÓ¤ÙÙ· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢È·Ó‡ÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ 4Ë ‰ÂηÂÙ›· ÁfiÓÈÌ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·È ªÈÓ¤ÙÙ· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÛÙÂÚ› Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â ¯ÚfiÓÈ·, ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∑ˆ‹˜ Î·È ÀÁ›·˜. π‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÓ¤Ù·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950. ∂ÙÛÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ›ڷ ÙÔ˘, ›‰Ú˘Û (ÙÔ 1973) ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛȘ - ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·È ªÈÓ¤ÙÙ· Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘, ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿-

ΔÔ ¿ÚÙÈ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ηٷÓÔ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÏÈÛ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, ·Ó¤Ù˘Í ¢¤ÏÈÎÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ۯ‰ȷṲ̂ӷ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ÂÏ¿ÙË. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ë ªÈÓ¤ÙÙ·… ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fi,ÙÈ ·Í›˙ÂÈ… ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË Î·È ªÈÓ¤Ù·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÙ› ÙȘ ·Í›Â˜, ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛȘ - ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·È ªÈÓ¤ÙÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Û ¤Ó· ÙÚ›Ù˘¯Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ:

1. ™·Ê‹ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2. ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ 3. Δ·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ΔÔ ¿ÚÙÈ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ηٷÓÔ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘. √È ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ªÈÓ¤ÙÙ· ‰ÂÓ Ô˘ÏÔ‡Ó ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÒÏËÛ˘ ·ÏÏ¿ ÙÔ «¯Ù›ÛÈÌÔ» ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Îϛ̷ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÈηÓÔÔ›Ë-

Û˘. ∂ÙÛÈ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ¿Óˆ ·fi 300.000 ÂÏ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ù· ÔÈÔÙÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ·Í›Â˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ªÈÓ¤ÙÙ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1.000 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ (·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ÌÂÛ›Ù˜ ·ÛʷϛۈÓ), Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ·ÓÙ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. H ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ¿ Ù˘. Δ· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ÁÚ·Ê›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡ 193195, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË.

Cosmos Nautical Training Centre

¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ΔÔ Cosmos Nautical Training Centre Â›Ó·È ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ Cosmos Nautical Training Centre ȉڇıËΠÙÔ 2007 ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· ¤ÌÂÈÚˆÓ ·Ú¯ÈÏÔÈ¿Ú¯ˆÓ Î·È ·Ú¯ÈÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. ∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞fi ÙÔ 2007 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 8.500 Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù› Î·È ÈÛÙÔÔÈËı› ·Ô ÙÔ Cosmos Nautical Training Center. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó 880 Ù.Ì Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÚÔÛÔÌÔȈÙÒÓ. ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ.

68

∞fi ÙÔ 2007 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 8.500 Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù› Î·È ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ Cosmos Nautical Training Center ΔÔ Simulators Section ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ÚÔÛÔÌÔȈ٤˜: ■ ¶ÚÔÛÔÌÔȈً Á¤Ê˘Ú·˜ (Bridge Simulator) Ì ÔÙÈ΋ 290Ô, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÈηÓfi Ó· ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÏÈ̤Ó˜ Î·È Ù‡Ô˘˜ ÏÔ›ˆÓ. ■ ¢Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛÔÌÔȈً Á¤Ê˘Ú·˜ (Second Bridge Simulator) Û ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ. ■ ∂ȉÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· χÛË Û ¿ÁÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛÔÌÔȈ٤˜ ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Cosmos Nautical Training Centre ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó·˘ÛÈÏÔ›·˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¿ÁˆÓ. ■ ∂Ó·Ó ÚÔÛÔÌÔȈً Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘

Ì 3 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÛÔÌÔȈً Á¤Ê˘Ú·˜. ■ ∂Ó·Ó ÚÔÛÔÌÔȈً ECDIS Ì 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜. ■ ∂Ó·Ó ÚÔÛÔÌÔȈً GMDSS Ì 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÚÔÛÔÌÔȈً Á¤Ê˘Ú·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. ■ ∂Ó·Ó ÚÔÛÔÌÔȈً ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ì 3 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· Oil Tankers, Chemical Tankers, LNG Î·È LPG. ΔÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙˆÓ ÚÔÛÔÌÔȈÙÒÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Ì οı ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔÛı‹ÎË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜. ΔÔ Cosmos Nautical Training Centre

Â›Ó·È ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙȘ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ ÁÈ· Ù· STCW courses Ù· ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ›. ∂ÈϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Lloyd’s Register Approved Training Provider Scheme ·fi ÙÔ 2007 Î·È ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËı› ÁÈ· ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÙ˘Ô ISO 9001:2008 ·Ô ÙÔ Lloyd’s Register Quality Assurance. T· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Cosmos Nautical Training Centre ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Î·È Ë ª¿ÏÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ No. 1 ÓËÔÁÓfïӷ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÙÔ˘ Lloyd’s Register. ª¤Ûˆ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ Cosmos Nautical Training Centre ηٿÊÂÚ ̤۷ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

KEP¢O™


Business Volvo XC60 Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ diesel: ∏ «Â˘Ê˘‹˜ ‰‡Ó·ÌË»

ªÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ Volvo ∏ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ ÙË «Ï›ÛÙ· ÂÈÏÔÁÒÓ» ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ V o l v o . ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ diesel ÂΉfiÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ. ∞›ÊÓ˘, ÛÙË SUV ηÙËÁÔÚ›· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ V o l v o X C 6 0 , ÂÊԉȷṲ̂Ó˜ Ì turbo-diesel ÎÈÓËÙ‹Ú˜. ∏ V o l v o C a r H e l l a s , ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ 2 . 8 0 0  ˘ Ú Ò Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· XC60 , ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÚÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛË. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ, ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ‰›ÏÈÙÚ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ 2 . 4 0 0 Î .  . , Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÂÚ› ·fiÛ˘ÚÛ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘! ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ diesel ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ XC60, ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ù· ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ X C 6 0 2 . 0 D D R I V e . ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÓÔÌȷ΋ ÙÈÌ‹, ·fi 3 5 . 9 0 0  ˘ Ú Ò ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Kinetic ! ΔÔ X C 6 0 2 . 0 D D R I V e ÙfiÛÔ Â͈ÙÂÚÈο fiÛÔ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙ˜ ÂΉfiÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛηӉÈÓ·‚ÈÎfi design, ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÙÔ˘˜ ¿ÏÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙËÓ ÏËıÒÚ· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· C i t y S a f e t y , Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ XC60. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛˆÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ fiÏ˘, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· Ù·¯‡ÙËÙ˜ ¤ˆ˜ 3 5 ¯ Ï Ì / Ò Ú · . ∫ÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ X C 6 0 2 . 0 D D R I V e Â›Ó·È Ô ÂÓٷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ‰›ÏÈÙÚÔ˜ turbo-diesel ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 1 6 3 ›   ˆ Ó Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ¤ÍÈ Û¯¤ÛˆÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿400 Nm ) ÛÙÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÚÔ‹˜ (4 Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ¢ڇ Ê¿ÛÌ· 1 . 5 0 0 - 2 . 7 5 0 r p m ). ÛÙÚÔÊÒÓ (1

KEP¢O™ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 6 π√À¡π√À 2012

™ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û‡ÛÙËÌ· S t a r t / S t o p Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψۋ ÙÔ˘, Ì ÌfiÏȘ 5 , 7 Ï › Ù Ú · / 1 0 0 ¯ Ï Ì . ÁÈ· ÙÔÓ ÌÈÎÙfi ·ÎÏÔ (6,9 Î·È 4,9 Ï›ÙÚ·/100 ¯ÏÌ. ÁÈ· ΛÓËÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiÏ˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ªÂ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ C O 2 1 4 9

ΔÔ Volvo XC60 2.0 Diesel ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰›ÏÈÙÚÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Û ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi 1.600cc

Volvo Ocean Race

Command the extreme

√Ù·Ó ÍÂÂÚÓ¿˜ Ù· fiÚÈ·, Ì·ı·›ÓÂȘ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÔ˘. √È ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ‡ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ‚fiËıËÛ·Ó Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ì design ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ˘ Volvo Open 70. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ Volvo XC60 ÌÂ Ó¤Ô 2ÏÈÙÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· Turbo Diesel, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 163 ›Ô˘˜, ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔ‹ ÛÙ· 400 Nm Î·È ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψÛË ÌfiÏȘ ÛÙ· 5,7 l/100 km. √,ÙÈ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ Volvo Ocean Race ÙÔ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Volvo XC60, ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ̷˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÂÛ›˜ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Volvo Û·˜. ΔÔ Volvo XC60 Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Á‡Úˆ ·fi Û¤Ó·.

Á Ú · Ì ., ÙÔ XC60 2.0D DRIVe ¤¯ÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌfiÏȘ 2 5 3  ˘ Ú Ò . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙfiÛÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¯·ÌËÏ¿ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‚ Ú › Û Î Â È Î ¿ ÔÈÔ˜ Û ¤Ó· ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙÔ Û ÓÙ¿Ó 1.600 Î.Â. Î·È fi¯È Û’ ¤Ó· p r e m i u m S U V ! ΔÔ XC60 2.0D DRIVe ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, Â›Û˘ ¤ÍÈ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 2.300 ¢ÚÒ. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· Áο̷ ÙˆÓ diesel ÂΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ XC60 Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÙÂÙڷΛÓËÙ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ 2,4 Ï›ÙÚˆÓ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÈÔ ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘. √È ÂΉfiÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔÓ  Â Ó Ù · Î ‡ Ï È Ó ‰ Ú Ô t u r b o - d i e s e l ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 2 . 4 0 0 Î .  . , ›Ù ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ 1 6 3 ›   ˆ Ó ( Î ˆ ‰ È Î fi ˜ D 3 ) ›Ù ÛÙËÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ 2 1 5 ›   ˆ Ó ( Î ˆ ‰ È Î fi ˜ D 5 ) . ΔÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Â›Ó·È ¤ÍÈ Û¯¤ÛˆÓ, ›Ù Ì˯·ÓÈÎfi ›Ù ·˘ÙfiÌ·ÙÔ. √Ϙ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ Ì Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Û‡ÛÙËÌ· Start/Stop Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∏ Volvo Car Hellas ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ 2 . 8 0 0  ˘ ÚÒ Î·È ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ 2.400 Î.Â., Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· XC60 2.4 D3 Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 4 0 . 9 0 0  ˘ ÚÒ .

69


/NAYTILIA_FULL_6_6_2012  

http://www.kerdos.gr/Documents/NAYTILIA_FULL_6_6_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you