Page 1

º∞∫∂§√™

Food &Drinks KYƒπ∞∫∏ 16 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

¢È·‚¿ÛÙÂ

∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ■ ™ÂÏ›‰· 22

KAINOTOMIA Mo¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ■ ™ÂÏ›‰· 24-25

¶ƒ√√¶Δπ∫∂™ ∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈÎ¤Ú ■ ™ÂÏ›‰· 26

√È «ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜» Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ™Â ÚÔ˚fiÓÙ· - ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÁÈ· 26 ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ √√™∞. æ¿ÚÈ·, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Δ· Î¤Ú‰Ë ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 3,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

® TH™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À √ √ÌÈÏÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫·ÏÏÈÌ¿Ó˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÚÔ˘Û›· ·fi ÙÔ 1956 ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶¿ÓÙÔÙÂ Ô fiÌÈÏÔ˜ ¤‰ÈÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. «∏ Âȯ›ÚËÛË Â›¯Â ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ôχ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂ÙÛÈ, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÎÚ›ÛË, ›¯·Ì ‹‰Ë ηχ„ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ Ì·˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô fiÌÈÏfi˜ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi Ì›· ‰ÂηÂÙ›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Î·Ù„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂȯÂÈÚ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ Ì¿Úη˜ Î·È ÂÒÓ˘Ì˘ ˙‹ÙËÛ˘», ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ∫¤Ú‰Ô˜» Ë Î˘Ú›· ¡Ù›Ó· ∫·ÏÏÈÌ¿ÓË, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ «∫ ÔÌ›ÏÔ˘. ¶ÚÈÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢·Ó ÙÔ 6% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ù˙›ÚÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™‹ÌÂÚ· fï˜ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηχÙÔ˘Ó

ÙÔ 15% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ù˘ Ù˙›ÚÔ˘. «∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و· Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ì ÙÈ̤˜ Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì›· ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÌ›˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È›ۉ˘Û‹ Ì·˜ Î·È Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘», ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î˘Ú›· ∫·ÏÏÈÌ¿ÓË. √ fiÌÈÏÔ˜ Δ˘Ú¿˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1986 ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ, Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ¯˘ÌÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, fiˆ˜ ʤٷ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·ÁÁÈÛÙfi ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 25% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 40%. «ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ì·˜ Û¯¤‰ÈÔ, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ë

™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 22


ƒÂÔÚÙ¿˙ ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 21

ÔÚ›· Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È›ۉ˘ÛË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢ÈÂıÓÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘„ËÏ‹ ·Í›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á¢ÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‰È›ۉ˘Û‹ Ù˘ ÛÙȘ ÒÚÈ̘ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô fiÌÈÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚfiÙ˘· ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (Food Safety Standards)» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ™Ô‡ÚÏ˘, ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂Í·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Δ˘Ú¿˜. «∏ ‰È΋ Ì·˜ ÔÈÔÙÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË Á¢ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰›·ÈÙ·˜. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ì Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË (R&D) Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ˘fiÛ¯ÂÛË. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. √ fiÌÈÏfi˜ Ì·˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚÔËÁ̤ÓË ‚¿ÛË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜», ϤÂÈ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: «√ fiÌÈÏÔ˜ Δ˘Ú¿˜ Ì ٷ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì˘‹ÛÂÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜».

∏ ¤Ú¢ӷ √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤ÛÔ‰·. ∞˘Ùfi ·¤‰ÂÈÍÂ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ΢ڛԢ πˆ¿ÓÓË Ã·ÏÈÎÈ¿, Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ (¶™∂) Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Í·ÁˆÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ (∫∂∂ª). Δ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÛÙË ¢·Ó›· Î·È ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 70% Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Û ‚ÂÚ›ÎÔη, ÎÂÚ¿ÛÈ· Î·È ÚÔ‰¿ÎÈÓ· ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ 69% ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 49,7%, ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· 39,4% Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì 28,1%, ÂÓÒ ÛÙË °·ÏÏ›· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔ-

22

ÌËıÂ˘Ù‹˜ ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Ù˘. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 234,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Ù· Ï·¯·ÓÈο Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (19,9 ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ), ÂÓÒ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (19,8%), ÛÙȘ ∏¶∞ (11,2%) Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· (8,5%) Â›Ó·È ÙÚ›ÙÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁfiÌÂÓˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Â›Ó·È 237,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È πÙ·ÏÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ∏ ∂ÏÏ¿‰· η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 15,7%. ¢Â‡ÙÂÚÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Û Ͽ‰È ›̷ÛÙÂ Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· (12,9%) Î·È ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ (10,5%), ÂÓÒ Ù¤Ù·ÚÙÔÈ ÛÙȘ ∏¶∞ Ì ÔÛÔÛÙfi 2,7%. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È 198,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ºÈÏ·Ó‰Ô› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÙÔÌ¿Ù˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 20,1% ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∞ÁÁÏ›· Ì 13,2%, fiÔ˘ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, Ë √ÏÏ·Ó‰›· Ì 10,1% fiÔ˘ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È Ë ¶Ôψӛ· Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 6,2% fiÔ˘ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË. √È πÙ·ÏÔ› ¤Ú· ·fi ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÚÒÙ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È „¿ÚÈ· Óˆ¿ ‹ Û ·Ï‹ „‡ÍË. ∂ÏÏËÓÈο „¿ÚÈ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ (19,2%), ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› (14,1%), ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ (13,7%) Î·È ÔÈ πÛ·ÓÔ› (10,7%). ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁfiÌÂÓˆÓ „·ÚÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 404,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ Î·È ÔÈ √‡ÁÁÚÔÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÏÏËÓÈο ÔÚÙÔοÏÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 72,9% Î·È 51,3% ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ ¶Ôψӛ· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË (13,5%), ÂÓÒ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÙÚ›ÙÔÈ (7,9%). Δ· ÂÏÏËÓÈο Ù˘ÚÈ¿ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 21,2% Î·È ¤ÌÙÔ˜ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Ì 9,5%. ∂ÏÏËÓÈο ÛٷʇÏÈ· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, fiÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ì 12,7%, fiˆ˜ Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì 10,5%. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÓˆÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Ì ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÚÒÙ· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 37,4% ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÌÙÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì 5,5%. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ÛÎÏËÚfi, ·Ó¿ÏÂÛÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ πÙ·ÏÔ›. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηÓfi˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, fiÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 53,9% Î·È 34,3% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ηÓfi˜ η٤¯ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ì 14,2% Î·È 11,4% ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘˜.

ΔÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π√μ∂

∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ - ¶ÔÙÒÓ, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÎÚ›ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ï‹ÙÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ·ÎfiÌË Î·È Û ‚·ÛÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜. ΔË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π√μ∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÂ Ó¤Ô ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 50,7 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi 57,6 ÌÔÓ¿‰Â˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ªËÓÈ·›Ô ¢ÂÏÙ›Ô ∂Ú¢ÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘Á΢ڛ·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂) «ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ·˘Ù‹ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ηÙڷ΢ÏÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ 54 Î·È -63 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -46 Î·È -48 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ™Ù· ·Ôı¤Ì·Ù·, Î·È ¿ÏÈ ÔÌfiʈӷ (96%) ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÂÓÒ ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ (-14 ·fi -48 ÌÔÓ¿‰Â˜). ™Â fiÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Â‰Ò fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·ıÔÏÈο ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· (96% ·fi 98%) ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. Δ¤ÏÔ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÙÈ̤˜, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ 18 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -40 ÌÔÓ¿‰Â˜». ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‹Ù·Ó ηٿ 5,59% ·˘ÍË̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010, ÂÓÒ, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Ì›ˆÛË ˙ËÌÈÒÓ Î·Ù¿ 70,43%. ™‡Ìʈӷ, ¿ÓÙˆ˜, Ì ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2011 ˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ˘„ËÏ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÏËıˆÚÈÛÌfi Û ̛· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ‡ÊÂÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Û ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ÔÔ›· ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ÙÔ-

̤· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ. ∫¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È Û ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞Ú¯ÒÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (European Competition Network - ECN), Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20042011. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 182 ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ηÓfiÓˆÓ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ϤÔÓ ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ (Ì 18 ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ë Î·ıÂÌÈ¿). √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (·ı¤ÌÈÙ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ, ηٿ¯ÚËÛË ‰ÂÛfi˙Ô˘Û·˜ ı¤Û˘) ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ï‡ڈÓ, Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÙÔ ÎÚ¤·˜, Ù· Ô˘ÏÂÚÈο Î·È Ù· ·‚Á¿, ÙȘ ÎÔÓۤڂ˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ù· ηÙ„˘Á̤ӷ Ï·¯·ÓÈο, Ù· Óˆ¿ Ï·¯·ÓÈο, ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÙˆÓ ÓˆÒÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ, ÙËÓ Ì›Ú·, ÙÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ηʤ, Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο Ù‡Ô˘ ÎfiÏ·, Ù· ·ÏÌ˘Ú¿ ÛÓ·Î, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎıÂÛ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Î·Ì„›· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ (fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢Δ∫) ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2012 Û ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜: æ¿ÚÈ·, ÎÚ¤·˜, ˙¿¯·ÚË, ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ‰ËÌËÙÚȷο (ÁÈ· ÚˆÈÓfi), ηʤ˜ - Î·Î¿Ô - ÙÛ¿È, ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· Î·È ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û ڢıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. «∫ÏÂȉ›» Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (™∂μΔ) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∏ ∂Ú¢ӷ & Ë ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·: ΔÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË». ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.

KYƒπ∞∫∏ 16 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ∂Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔïfiÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡

Δ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜

ª¤ÏÈ 24 ηڷٛˆÓ ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ª¤ÏÈ ÌÂ... ¯Ú˘Ûfi ·Ú¿ÁÂÈ Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚ÈÔ-Ê¿ÚÌ· Stayia Farm. «ªÔÚ› ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÌÂÚÛÂÓÙ¤˜ Î·È BMW, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Ê‡ÛË Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Â¿ÍÈ· Û ڿÊÈ· gourmet ·ÓÙÔˆÏ›∫¤Ú ˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡» ϤÓ ÛÙÔ «∫ ‰Ô˜» Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ∫·ÚÈ›‰Ë˜ Î·È Ë Î˘Ú›· ™Ù¤‚Ë £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ȉÈÔÎً٘ Ù˘ Ê¿ÚÌ·˜. ∏ ™Ù¤‚Ë Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ͢Ó¿Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ‚ÔÙ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Ê¿ÚÌ· ÙÔ˘˜. ∏ Stayia Farm Â›Ó·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ê¿ÚÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜. «∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚԤ΢„Â Ù˘¯·›·. √ ·Ô‡˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˜» ϤÂÈ Ë 28¯ÚÔÓË ™Ù¤‚Ë, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ·È‰·ÁˆÁÈο. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ Û ÌÂÁ¿Ï˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÚÒÙÔ˜ ÛΤÊÙËΠӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÔÏÙfi, ˆÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Û ·ıÏËÙ¤˜. «∂ÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· fiÔ˘ Ì ›¯·Ó ‰Â¯Ù› ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi. ΔÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÊ·Û›Û·Ì Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·». ΔÂÏÈο Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘. «∏ ÚÔÛı‹ÎË ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÏÈ ‹Ù·Ó ȉ¤· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ™Ù¤‚Ë. «∏Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜ Î·È ·ÎfiÌË ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ì ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÔÏÙfi, ·Ó ı· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÈ Ì·˜ Î·È Û ÔȘ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ·¢ı˘ÓıÔ‡ÌÂ. ¶¿Óˆ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÚfiÙÂÈÓ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ Ì¤ÏÈ» ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô °È¿ÓÓ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜, «Ë ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ 24 Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ¤Ó· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î¿ı ÒÚ·. ™ÙȘ 12 Ë ÒÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Û΢·Û›· Ì·˜». √È ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ∂£π∞°∂ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì¤ÏÈ ÙˆÓ 24 ηڷٛˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ϤÔÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜.

24

ΔÛÈÔ‡Ú·... Ë ˆÊ¤ÏÈÌË

™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ fiÛÔ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. H‰Ë ›̷ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÂÓÙ·ÙÈο ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û ™Ô˘Ë‰›·, ∞ÁÁÏ›· Î·È ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢Ó˜, Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ „˘¯È΋ ¢ÂÍ›·. √ ¯Ú˘Ûfi˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Á-PGA, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓ˘‰·ÙÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï· Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÁÈ· ¤Ó· ˘ÁȤ˜ Î·È ··Ïfi ‰¤ÚÌ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiˆÚË Á‹Ú·ÓÛË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙÈο ÙȘ ÂχıÂÚ˜ Ú›˙˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· Ù˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÂȉԇ˜ ·ÚıÚ›Ùȉ·˜. ªÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÛÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ηٿ ÙÔÓ ‰¤Î·ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·ÈÒÓ·, ÙÔ Ó· ›ÓÂȘ ÏȈ̤ÓÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ÛÌ·Ú¿Á‰È· ıˆÚ›ÙÔ ıÂÚ· ›· ÁÈ· ÙË ‚Ô˘‚ˆÓÈ΋ Ͽη .

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ΔÔ Ì¤ÏÈ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ¯Ú˘Ûfi ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô˘ÏÈ¤Ù·È Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, §¿ÚÈÛ· Î·È ª‡ÎÔÓÔ. «™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ fiÛÔ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏‰Ë ›̷ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÂÓÙ·ÙÈο ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û ™Ô˘Ë‰›·, ∞ÁÁÏ›· Î·È ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ΔÔ fiÙÈ ÌÔÚ¤Û·ÌÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Ì·˜ οÓÂÈ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘. ∏ ÏÈ·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÌÂÏÈÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi 40 ¢ÚÒ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 150 ¢ÚÒ. ∏ Stayia Farm ¤Ú· ·fi ÙË ÌÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ‚ÔÙ¿ÓˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ, Ë Ú›Á·ÓË, Ë Ï‚¿ÓÙ·, ÙÔ ‚·Ï۷̤ϷÈÔ Î·È ¿ÏÏ·. «∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›·, ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙË ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ì›· η-

χÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· ÌÂÏÈÔ‡, ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈ΋» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ™Ù¤‚Ë. ∏‰Ë Ë Ê¿ÚÌ· ·Ú¿ÁÂÈ Ì¤ÏÈ Ì ¿ÓıË Ï‚¿ÓÙ·˜, ̤ÏÈ Ì ̷ÛÙ›¯· Ã›Ô˘, ̤ÏÈ Ì ηӤϷ Î·È Ì¤ÏÈ Ì Goji Berry, ÂÓÒ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÏÈÔ‡ Ì ÙÛ›ÏÈ (ÎfiÎÎÈÓË ÈÂÚÈ¿), ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ô °È¿ÓÓ˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘ ÁÈ·

Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

√È È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ª¤Û· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηÏÏ˘ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜, Ô Î·ı·Úfi˜ ¯Ú˘Ûfi˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. √È ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ì ̿Ûη ¯Ú˘ÛÔ‡ οı ‚Ú¿-

∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÙÛÈÔ‡Ú˜, Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi Ù· ηډȷÁÁÂȷο Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¡ËÚ¤·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏ˘ÂÙÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔ¯ËÌ›·˜ Î·È ÃËÌ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (∂∫¶∞). √È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Î·È ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ brands. √È ∂ÏÏËÓ˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ì›· ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÏÔ‡ÛÈ· Û ȯı˘¤Ï·È·, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi „¿ÚÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. √È ÙÛÈÔ‡Ú˜ ȯı˘ÔÙÚÔÊ›Ԣ ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÁÈ· 18 Ì‹Ó˜. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ηٿ

‰˘! ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ƒÒÌË ‚¿ÏÛ·Ì· ¯Ú˘ÛÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ıˆÚ›ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ÓÂfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∫›Ó·, ηıÒ˜ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Ch’ ing ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ οı Ë̤ڷ. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ÙÛ¿ÚÔÈ ÛÙË ƒˆÛ›· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û fiÏ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Â‰¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ˆ˜ Û˘ÏϤÎÙË ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ Î·È ‰ËÏËÙËÚ›ˆÓ.

∏ ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ £· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô; ∂›Ó·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· ÌÔ¯Ïfi˜ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ; ¶Ò˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ; Δ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ë ‚ÈÒÛÈÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜, Â·ÚÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛÈÙÔ‡ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚·ÛÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·: ■ ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó. ■ √ÈÎÔÓÔÌÈο ·Ô‰ÂÎÙ¿ ÙÚfiÊÈÌ·. ■ ∂ÈÏÔÁ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÈÎÈÏ›· ÙÚÔʛ̈Ó, Ù· ÔÔ›· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Á¢ÛÙÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÔÚı‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ˘Á›·, ¢ÂÍ›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ■ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. ∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·; ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Û ÂıÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Á‡Úˆ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· ÙȘ Û›ÙÈÛ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 6 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ °Ë˜

® Δ∏™ | ª∞πƒ∏™ ∫∞æ√∫∂º∞§√À

∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ó¤Â˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘Û΢·Û›·˜, ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‹ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÚfiÛÏË„Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 15% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰È·ÙÚÔÊ‹ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Û ÎÚ›ÛË: √ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜ (UN FAO) ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2050 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ì 100% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∂ÊfiÛÔÓ Ë °Ë ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 70% ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ó¤Â˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘Û΢·Û›·˜, ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‹ ηٷӿψÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó. Δ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ˘„ËÏ¿ ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÎÙ‹Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë Â‡ÚÂÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. √fiÙÂ Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯È-

KEP¢O™

Îfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ∏ ‡ÚÂÛË, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ··ÈÙ› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¤Ú¢ӷ, Û˘Ì·Á›˜ Î·È ÔÏ˘Û¯È‰Â›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ˜ ÊÔÚ›˜, ΢ڛˆ˜ ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ··ÈÙ› Î·È ÂÈÙ˘¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Ûˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜ ‹ Î·È Î·¯‡ÔÙÔ˜ Û οÙÈ Ó¤Ô. ∫·ÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÙÚfiÊÈÌ· Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È, ÌÂÙ·ÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ÁÔÓȉȈ̷ÙÈ΋˜ ÛÙË ÌÂϤÙË ÚÔ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÛı‹ÎË Ê˘ÙÔÛÙÂÚÔÏÒÓ Û ̷ÚÁ·Ú›Ó˜, Ӥ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯˘ÌÒÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜, ÂÓ›Û¯˘ÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Ì ӷÓÔÌÔÚʤ˜ Ûȉ‹ÚÔ˘, ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î.Ï. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÌÔÚ› Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚfiÊÈÌ·, Èı·ÓfiÓ Ì ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ÂÚ¢ÓËÙÈ-

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ο, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi ηÈÓÔÙfi̘ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÚfiÛ‚·ÛË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÚԂ‚ÏË̤ÓË ·Í›· Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÊ·ÏÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ó¤Â˜ ηٷӷψÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰È¿Ï·Ù· Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· ÌÔÚ› ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â˘¤ÏÈÎÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ¤ÓÙÔÓ· ‰È·ÙÚÔÊÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙfi¯Ô˜-ÎÏÂȉ› Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˘ Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘.

∏ ΢ڛ· ª·›ÚË ∫·„ÔÎÂÊ¿ÏÔ˘ Â›Ó·È Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙË ¢È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ªÔÓ¿‰· ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ΔÌ‹Ì· ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ΔÚÔʛ̈Ó, °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

√È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Û˘ÌÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Î·È ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ brands ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ¿¯˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ∑·ÌÂÙ¿ÎË ÛΤÊÙËΠӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ˘Ú‹Ó˜, ‰ËÏ·‰‹ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ ÂÏÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÔÈ ÙÛÈÔ‡Ú˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ˆÊ¤ÏÈ̘, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ·ÓÙÈ·ıËڈ̷ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÏ·›ˆÓ. ∏ ·ıËڈ̿وÛË Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ηډȷÁÁÂÈ·ÎÒÓ ·ı‹ÛˆÓ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ ·¤‰ÂÈÍ ÙÔ 1979 fiÙÈ Ë ·ıËÚˆÁ¤ÓÂÛË ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ·Ú¿ÁÔÓÙ· ƒ∞F (ƒlatelet ∞ctivating Factor, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ). ΔÔ «Ê¿ÚÌ·ÎÔ» Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÛÙ· ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ϤÓ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ƒ∞F ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Û ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. Δ· ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ∏ ıˆڛ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂȂ‚·Èˆı› ÙfiÛÔ Ì ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ in vitro, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ۈϋӷ, fiÛÔ Î·È Û ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· in vivo, fiˆ˜ ÛÙ· ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÔÈ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊÚ·ÍË ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘ ÙÛÈÔ‡Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÏÈÔÂȉԇ˜ PAF. ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ì ‰ÔÎÈ̤˜ ϤÔÓ Î·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜.

√È ÙÛÈÔ‡Ú˜ Ì ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ· ·fi‚ÏËÙ· ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÏfiÁÈÛÙ·, ÌÔχÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔ¯ËÌ›·˜ Î·È ÃËÌ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ï‡ÛË Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ·. √È ÙÛÈÔ‡Ú˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰›·ÈÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ıÂÚ·¢ÙÈο ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ ÛÙÔ ·›Ì· Â›Ó·È ˘„ËÏ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ë ˆÊ¤ÏÈÌË ÙÛÈÔ‡Ú· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙȘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ. ΔÔ 2011 ηÙ›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ „·ÚÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ 90% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂÍ·ÁfiÙ·Ó Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. √ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ 2011 ÍÂ¤Ú·Û ٷ 650 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100.000 ¿ÙÔÌ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∏ ˆÊ¤ÏÈÌË ÙÛÈÔ‡Ú· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ӥ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. ∏ ¡ËÚ¤·˜ ∞∂, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÃËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ (ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ¢ÂÚÁÂÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ). ∏ ¡ËÚ¤·˜ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘ ÙÛÈÔ‡Ú·˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, fï˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ÚԂ› Û ‰ËÏÒÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, fiˆ˜ ϤÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ Ë ªÂ‚Á¿Ï Î·È Ë º¿ÚÌ· ∞Ù¿Ï·ÓÙ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞∂, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ¤Ú¢Ó˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∂.™Ù.

25


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ∫›Ó·, ∏¶∞ Î·È ∏∞∂ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ˉ‡ÔÙ· ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜

∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈÎ¤Ú Δ· ÂÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο ÏÈÎ¤Ú ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ÙÂÓÙÔ‡Ú·, Ë Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘, ÙÔ Î›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ì ÎÔ˘¿Ù Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÏÈÎ¤Ú Ù˘ Ì·Ì¿˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÏÈÎ¤Ú fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·Ó¤Ï·, Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ Î·È ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÙÂÓÙÔ‡Ú·˜. ∏ ÙÂÓÙÔ‡Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·¯·˚Îfi ÏÈΤÚ, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·˘Ùfi ÏÈÎ¤Ú ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿, ϤÂÈ ∫¤Ú‰Ô˜» Ë Î˘Ú›· ∞ı·Ó·Û›· ∫·Ú·ı·ÛÙÔ «∫ Ó¿ÛË, Ù˘ ·ÙÚÈÓ‹˜ ÔÙÔÔÈ›·˜ ¶ÈÏ·‚¿˜ ∞μ∂∂. ΔÔ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ÏÈÎ¤Ú Î›ÙÚÔ˘, ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ «‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ Ë‰‡ÔÙˆÓ» ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙË ¡¿ÍÔ ·fi Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÎÈÙÚfi‰ÂÓÙÚÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· μ·ÏÏËÓ‰Ú¿ ÛÙË ¡¿ÍÔ ÚÒÙË ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ̠ٷ ʇÏÏ· ÎÈÙÚÈ¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ˉ‡ÔÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ 1896 ÛÙ‹ıËΠÛÙË ¡¿ÍÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ Î›ÙÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË Ô˘ ÙfiÙ ·ÓıÔ‡ÛÂ Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜, ƒˆÛ›·, ∞›Á˘ÙÔ, ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ∞ÌÂÚÈ΋ Î.Ù.Ï. ΔËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› Ù˘. ΔÔ ÁÏ˘ÎfiÈÎÚÔ ÎÔ˘Ì ÎÔ˘¿Ù ·Ó Î·È Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1924 ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘. ΔÔ «¯Ú˘Ûfi ÔÚÙÔοÏÈ» ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ‰ÂÓ ÙÚÒÁÂÙ·È ˆÌfi ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÍ›·˜ Á‡Û˘ ÙÔ˘. ªÔÚ›, fï˜, Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÎ¤Ú Î·È Ì·ÚÌÂÏ¿‰·˜. ΔÔ ÎÔ˘Ì ÎÔ˘¿Ù, ÚÔ˚fiÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤Ó‰ÂÈ͢ ·fi ÙÔ 1994, ÌÂÙ·ÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘

∫¤Ú΢ڷ˜ Î·È ÂÍ¿ÁÂÙ·È Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. §ÈÎ¤Ú ·fi ‰¿ÎÚ˘· Ì·ÛÙ›¯·˜ Ì·˜ ÎÂÚÓ¿ÂÈ Ë Ã›Ô˜. ΔÔ ÏÈÎ¤Ú «ª·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘» ·Ú¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Ã›Ô Î·È Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ·fiÛÙ·Í˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ Ì·ÛÙ›¯·˜. ∏ «ª·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘» ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶√¶) ·fi ÙÔ 1997. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÙÔÔÈÈÒÓ ÁÈ· Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÔÙ¿ ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È √ÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ¶ÔÙÒÓ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÈÎ¤Ú ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ·‡ÍËÛË, ηٿ 18%, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ 2011, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ 364.235 Ï›ÙÚ· ¿Ó˘‰Ú·, ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚ›Ô˘ 114.900 Ï›ÙÚ·. ΔÔ 2010 ·Ú¿¯ıËÎ·Ó 408.009 Ï›ÙÚ· ÏÈΤÚ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 97.311 ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÙÒÓ Ù· ÏÈÎ¤Ú ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ 2011 ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó 1,07% ÌÂÚ›‰ÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ 2010 Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 1,26%. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÏÈÎ¤Ú ÙÔ 2011 ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ó‹Ïı ÛÙ· 10.715.584 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙÔ 2010 Ô˘ ¤ÊÙ·Û ٷ 7.704.527 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. «∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ ÏÈÎ¤Ú ΔÂÓÙÔ‡Ú· Û °ÂÚÌ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, μ¤ÏÁÈÔ, πÙ·Ï›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ™ÂÚ‚›·, ∫‡ÚÔ, ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ì·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 15% Â› ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì·˜ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ Â›Ó·È ÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÏÈÎ¤Ú ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿ÚÈÛÙ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ

Δ· ÛÙÔȯ›· √È ÚÒÙ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÏÈÎ¤Ú ÛÙËÓ ∫›Ó· (ÂÚ›Ô˘ 6 ÎÈÏ¿) ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ™ÙȘ ∏¶∞ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 2010 Î·È Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 8.670 ¢ÚÒ, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ٷ 53.026 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ‘11. ∫·È Ù· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· 2010 Ù· ÂÏÏËÓÈο ÏÈΤÚ. ∂Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ 2008 Â›Ó·È Ë ∞Ï‚·Ó›· Ì ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· Êı¿ÓÂÈ Ù· 229.831 ¢ÚÒ ÙÔ 2011, Ë ∞˘ÛÙÚ›· Ì 2.552 ¢ÚÒ, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· 162.279 ¢ÚÒ, Ë μÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË 142.024 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ 82.961 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi fï˜ ÏÈÎ¤Ú ·Ú¤ÛÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ÛÙ·ıÂÚÔ› Ì·˜ ÂÏ¿Ù˜ ·fi ÙÔ 2008. ¶ÂÚ›Ô˘ 2.672 ÎÈÏ¿ - 521.810 ¢ÚÒ Ë ·Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ - ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÙÔ 2011 ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ٷ 2.014 ÎÈÏ¿ - 394.774 ¢ÚÒ - ÙÔ˘ ‘10. ΔÔ 2009 ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ›¯·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 7.448 ÎÈÏ¿ - 1.323.356 ¢ÚÒ, Ë ·Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ™ÂÚ‚›· ·ÁfiÚ·Û ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 459 ÎÈÏ¿ ÏÈÎ¤Ú ÙÔ ‘11, ÂÓÒ ÙÔ ‘10 ›¯Â ÌfiÏȘ ÚÔÌËı¢Ù› 273 ÎÈÏ¿. ΔÔ 2008 ·ÁfiÚ·Û ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÏÈÎ¤Ú Á‡Úˆ ÛÙ· 640 ÎÈÏ¿. Δ· ÂÏÏËÓÈο ÏÈÎ¤Ú ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È Û πÛ·Ó›·, °·ÏÏ›·, πÚ¿Î, πÙ·Ï›·, √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›· Ó¤ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ·fi ÙÔ 2011 ·ÏÏ¿ Î·È Û ΔÔ˘ÚΛ·, ƒˆÛ›·, ™ÎfiÈ· Î·È ∫fiÛÔ‚Ô. «√È Í¤ÓÔÈ ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∂Ì›˜ ÙÔ 30% Ù˘ ·-

Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜ ÙÔ ÂÍ¿ÁÔ˘Ì Û °ÂÚÌ·Ó›·, ∞ÁÁÏ›·, πÛ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, μ¤ÏÁÈÔ, ∂Ï‚ÂÙ›·, ∫·Ó·‰¿ Î·È ∫‡ÚÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ∏¶∞, ∫›Ó· Î·È ÃfiÓÁÎ ∫fiÓÁλ ϤÂÈ Ë Î˘Ú›· ∂˘ı·Ï›· ÿ¯·ÏË, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ ÔÈÓÔÔÈ›·˜ ΔÂÓÙÔ‡Ú· ∫¿ÛÙÚÔ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ªÂÙ¿ ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯¿ÓÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. «™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔÓ Ë‰‡ÔÙˆÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÏÈΤÚ. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ÛÈÙÈο ÏÈÎ¤Ú ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ·fi ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ‹ ÎÔÓÈ¿Î Ô˘ ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÙÔÔț˜» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î˘Ú›· ÿ¯·ÏË. «Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÔÁÎË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î¿ıÂÙË, Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ë ÌfiÓË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‰È·‚ϤÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜» ϤÂÈ Ë Î˘Ú›· ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË. «°È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¡· ·›ÚÓÂȘ ¿ÌÂÛ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Â›Û·È Â˘Ê˘‹˜ Ì· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜», Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ë Î˘Ú›· ÿ¯·∂. ™Ù. ÏË.

∫·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÔÈfiÙËÙ·, Ù· ÎÏÂȉȿ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜

∏ Kayak ÛÙË Ï›ÛÙ· Great Taste Top Foods Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜

ª›·, ·ÎfiÌË, ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Kayak. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ηٿÊÂÚ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· Great Taste Top Foods Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜ (www.greattasteawards.co.uk), ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi, ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ∞fi ÙÔ 1994, Ô˘ ȉڇıËÎÂ, ¿Óˆ ·fi 60.000 ÚÔ˚fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÏÔÁËı›. ∂ʤÙÔ˜ ÌfiÓÔ, ¿Óˆ ·fi 8.000 ÚÔ˚fiÓÙ· ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ «ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ» (ÌÂ Ù˘ÊÏ‹ Á¢ÛÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹) ·fi ÙÔ ¿ÓÂÏ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ: ∫ÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÂÊ, Û˘ÁÁڷʤˆÓ

26

ÔÈfiÙËÙ· Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÏÈÎ¤Ú Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰È΋, Ú·ÊÈÓ¿ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î˘Ú›· ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË.

Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÛÙÈ·ÙfiÚˆÓ. √È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·˘ÙÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ˘Ê‹, ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Á‡ÛË ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó. ∂ÙÛÈ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ˆ˜ Ù· Belgian Chocolate Ice Cream, Mastic Pink Pepper Ice Cream Î·È Lemon Grass Ice Cream Ù˘ Kayak ·ÔÙÂÏÔ‡Ó 3 ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Kayak, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ï¿, ÊÚ¤Ûη, ·ÁÓ¿ Î·È Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο Ù· ÔÔ›· ¯ÂÈÚ›-

˙ÔÓÙ·È Ì ·Á¿Ë, ÊÚÔÓÙ›‰·, ¿ıÔ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÁÓÒÛË ÔÈ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ¿ÁÁÈÁÌ·, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›·, ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÌÂÚÈο ÌÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ë ‰È·Ú΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘, ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ˆ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÒÙË ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÁˆÙfi, ÂÓÒ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ˙¿¯·ÚË, ·ÏÏ¿ Ì ¯Ú‹ÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ÁÏ˘Î·ÓÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ.

KYƒπ∞∫∏ 16 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


μusiness ∏ §Ô˘Í η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿

™Ù·ıÂÚ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÔÚ›· ∏ §Ô˘Í ª·ÚϷʤη˜ Â›Ó·È Ì›· ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È 100% Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯˘ÌÒÓ, Ì ̛· ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÔÚ›· ¿Óˆ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, η٤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· all flavors ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜,. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· ηٷӷψً ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ∞fi ÙÔ 1950 Ë §Ô˘Í ª·ÚϷʤη˜ ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙÔ 1972. ™‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ȉÈfiÎÙËÙ˜ ˘ÂÚ-

KEP¢O™ KYƒπ∞∫∏ 16 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÚ›· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ¯˘ÌÒÓ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÚÔˆı› ÊÈÏfi‰ÔÍ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Ï¿Ó· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÌÊȿψÛ˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·Ú·‚¿ÏÈ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Î¤ÓÙÚÔ logistics ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¶·ÙÚÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ϤÔÓ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Û˘Û΢·Û›·˜, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ì ISO 9001:2000 Î·È ISO 22000:2005. √ fiÌÈÏÔ˜ ··Û¯ÔÏ› 95 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞¯·˝·˜, ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô 300

Î·È ϤÔÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ∫·Ó·‰¿, ∏¶∞, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ∫‡ÚÔ, ∞ÁÁÏ›· Î·È ∫›Ó·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÚ›· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ¯˘ÌÒÓ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÚÔˆı› ÊÈÏfi‰ÔÍ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Ï¿Ó·. μ·ÛÈṲ̂ÓË ¿ÓÙ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ Î·È ÏÈÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ηٷӷψً, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘, ÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÚÔ˚ÔÓÙÈ-

΋˜ Ù˘ Áο̷˜, fiÛÔ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ¿˜ Ù˘. Δ· ·Ó·„˘ÎÙÈο §Ô˘Í ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û 9 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ - ¶ÔÚÙÔηϿ‰·, §ÂÌÔÓ¿‰·, μ˘ÛÛÈÓ¿‰·, §o˘Í Mix (Ì›ÁÌ· ÙÚÈÒÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ ¶ÔÚÙÔοÏÈ- §ÂÌfiÓÈ - ª·ÓÙ·Ú›ÓÈ), ™fi‰·, °Î·˙fi˙· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, Tonic Î·È Loux Cola, Ë ÚÒÙË Ì ‚¿ÛË cola Ô˘ ‚Á‹Î ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ÔÚÙÔηϿ‰· ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ù˘. ΔȘ ÚÔ˚ÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ 100% Ê˘ÛÈÎÔ› ¯˘ÌÔ› Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û 4 Á‡ÛÂȘ - ÔÚÙÔοÏÈ, ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ, Ì‹ÏÔ-ÔÚÙÔοÏÈ-ηÚfiÙÔ, ¯˘Ìfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û ‚Èٷ̛Ә B, C Î·È E Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔÎÙ¤ÈÏ 9 ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È 7 ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ extra9, ÂÌÂÚÈÎÏ›ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‚Èٷ̛Ә Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

27


KER_1612_FULL  

http://www.kerdos.gr/Documents/KER_1612_FULL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you