Page 20

™Ô˘‰¤˜ Mediterranean College

ªÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ∏ ∞η‰ËÌ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ M e d i t e r r a n e a n C o l l e g e , ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Mediterranean College ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÍÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, η٤¯ÔÓÙ·˜ ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜. ∏ ™¯ÔÏ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ( B u s i n e s s S c h o o l ) ÙÔ˘ M e d i t e r r a n e a n C o l l e g e Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ, Ô˘ ȉڇıËÎ·Ó ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ªanagement Î·È ªarketing ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ȉȈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. To Mediterranean College Â›Ó·È ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

√È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Mediterranean College ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÍÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, η٤¯ÔÓÙ·˜ ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Mediterranean College ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ BAC ( British Accreditation Council) ˆ˜ ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. To Mediterranean College ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ A ı ‹ Ó · , ¶·ÙËÛ›ˆÓ 107 & ¶ÂÏÏ‹Ó˘ 8 (ÙËÏ.: 210 8899600) Î·È ÛÙË £ Â Û Û · Ï Ô Ó › Î Ë ∂ÁÓ·Ù›· 2-4 (ÙËÏ.: 2310 547 708) μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9 ( ÙËÏ.: 2310 287779). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË .medcollege.edu.gr, Facebook: ://www.facebook.com/mediterra neancollege.

Δ· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

® MBA - Master of Business

Administration (ÂÏÏËÓfiʈÓÔ/·ÁÁÏfiʈÓÔ), University of Derby, UK, ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2 ¤ÙË part-time, ¤Ó·ÚÍË: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012 ΔÔ MBA ÙÔ˘ Mediterranean College ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ªμ∞ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ CMI (Chartered Management Institute), ÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÓˆÛË ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 86.000 ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Level 7 Diploma in Strategic Leadership and Management Î·È (Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

Business Impact Study), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ CMI Chartered Manager Status. ΔÔ CMI Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÔÊÂÏÒÓ Û οı ۇÁ¯ÚÔÓÔ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. °È· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¤ÏÈÍË ÂÓfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ÙÔ CMI ·ÔÙÂÏ› ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÏ¿‰Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ ÈÛÙÔÔÈ› ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜.

® MSc Marketing Management, University of Derby, UK, ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2 ¤ÙË part-time, 1 ¤ÙÔ˜ fulltime, ÁÏÒÛÛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜: ∞ÁÁÏÈ΋, ¤Ó·ÚÍË: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012

∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ï›Á· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ·fi ÙÔ Chartered Institute of Marketing (CIM) ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Dual Award. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· MSc, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ CIM Professional Diploma in Marketing, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ Chartered Institute of Marketing, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË (associate) ‹ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ (member) Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ACIM ‹ MCIM.

® E x e c u t i v e D i p l o m a ( ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-

΋˜ ∂ÍÂȉ›Î¢Û˘) , London Centre of Management, UK, ¢È¿ÚÎÂÈ·: 1 ¤Ùo˜ part-time ‹ distance learning, ÁÏÒÛÛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜: ∂ÏÏËÓÈ΋, ¤Ó·ÚÍË: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012 ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÍÂȉÈ·ÛÂȘ: Management, Marketing, Banking & Finance, Human Resources Management, Logistics, Shipping, Journalism & Management, Sports Journalism & Management, Small and Medium Business Management, Public Relations, Education Leadership & Management, Health Management, Acounting Management & International Accounting Standards, Sports Management, International Hotel & Tourism Management.

37

KER_1609_FULL  

http://www.kerdos.gr/Images/KER_1609_FULL.pdf

KER_1609_FULL  

http://www.kerdos.gr/Images/KER_1609_FULL.pdf

Advertisement