Page 11

fï˜, ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ÌÓËÌfiÓÈ·. Δ· Ù˘¯›· ÏÔÈfiÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓfiÌÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ÙÂÏÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘». ªÂ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 4046/2012, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÓfiÌÔ˜ «ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ ·fi ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù˘¯›ˆÓ». Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ï‹Úˆ˜. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÓfi˜ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ οÔÈÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ∞∂π Î·È Ù· Δ∂π ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∂ª∂, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î¿ÙÔ¯Ô› ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ∫∂ª∂, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ¤¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜: 24 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, 11 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ‰‡Ô Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÏÏÂÁ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÏË ÌfiÓÔ Ù· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ÎÔϤÁÈ· Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (B British Accreditation Council - μAC ). √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2006 Ù· ÎÔϤÁÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™∂∫ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ȉڇ̷ٷ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ¢√∞Δ∞¶ (NARIC), ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Ù˘¯›· Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎÔϤÁÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ο ÈÛfiÙÈÌ· Ì ÂΛӷ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·. ∞fi Ù· 37 ÎÔϤÁÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌfiÓÔ Ù· 14 Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™∂∫, ηıÒ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÂÎÙfi˜ ∂∂. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔϤÁÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi

Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ Deree Î·È ÙÔ Alba, ‰‡Ô ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ÎÔϤÁÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ

Ì¿ÏÈÛÙ· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ÔÏϤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ï›ÛÙ˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. μ.¢.

27

KER_1609_FULL  

http://www.kerdos.gr/Images/KER_1609_FULL.pdf

KER_1609_FULL  

http://www.kerdos.gr/Images/KER_1609_FULL.pdf

Advertisement