Page 1

w w w . k e r d o s . g r ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

HMEPH™IA OIKONOMIKH EºHMEPI¢A

º∞∫∂§√™

¶ƒøΔ√μ∞£ªπ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ñ •∂¡∂™ °§ø™™∂™ ñ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ñ ¢π∞ μπ√À ª∞£∏™∏ ® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÚfiÙ˘· Û¯ÔÏ›· ® ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 10% ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ. ™ÂÏ. 20-21

∞ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ù· ÍÂÓfiÁψÛÛ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ® ªÂ ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ· Î·È ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË. ™ÂÏ. 22-23

∂˘Î·Èڛ˜ ηÚȤڷ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ ® ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘.

√π °∫ƒπ¡π∂™ Δø¡ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫ø¡ ∫∞π √π ¢À™§∂πΔ√Àƒ°π∂™ Δ√À ™À™Δ∏ª∞Δ√™

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ ∏ ÚfiÎÏËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ªÂ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙÔ ÂÊÂÙÈÓfi Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜, Ì ÙȘ ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· «ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó», ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÓȯڿ ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· «‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜». ™ÂÏ. 18

¡¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ù· ÎÔϤÁÈ· √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ‹ ¯ÔÚËÁÒÓÙ·˜ ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÁÔÓ›˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. ™ÂÏ. 26-27

™ÂÏ. 31

√¢∏°√™

¢π∞ μπ√À ª∞£∏™∏

√ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

™Ô˘‰¤˜ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

® Δ· MBA ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ™ÂÏ. 28-29

√Ï· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ 7.700 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ Û ÚÔÙ˘¯È·Î¿ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÌÂȈ̤ÓÔ, ·Ó Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ηٿıÂÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ™ÂÏ. 34 Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 200 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 7 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÂÏ. 32-33


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· ∑ËÙ‹Ì·Ù· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ı¤ÙÔ˘Ó ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜

ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È „¢ÙÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ªÂ ÙÔ Ô˘ ÎÙ‡ËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î‹Ú˘Í·Ó ·ÂÚÁ›· Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ̤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¿ÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‹Ù·Ó Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ «ÛËÌ·›·» ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÂʤÙÔ˜ Ô˘ Ù· ‚È‚Ï›· ¤Êı·Û·Ó ÂÁη›Úˆ˜, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı›. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÂÓ¿ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ Ù· ÛÙÂÚ› ·fi ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ϤÓÂ, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÓȯڿ Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, Ì ÙȘ √§ª∂ Î·È ¢√∂ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÙȘ ÎÈ̈ϛ˜, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙË «Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ» Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫¤Ú∂›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; ΔÔ «∫ ‰Ô˜» ÚÒÙËÛ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. «¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÈ̈ϛ˜» ·¿ÓÙËÛÂ, «‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙȘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ! ºÚÔÓÙ›Û·Ì ̷˙› Ì ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ·Óı˘ÁÈÂÈÓÔ‡˜ Ì·˘ÚÔ›Ó·Î˜ Ì ›Ó·Î˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì 5.000 ¢ÚÒ ·fiıÂÌ·, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ÛÊÈÎÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ì ÁÂÌ¿ÙË ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË». ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ·˘Ù¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·Ó Î·È Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 (ÓÂfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÔÛÔÓÔ‡ˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ôχ ÂʤÙÔ˜), ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙÔ 2011 ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó 590.941 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó 61.765 ‰¿ÛηÏÔÈ. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û οı ‰¿ÛηÏÔ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Ì·ıËÙ¤˜! ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÔÎÙÒ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¿ ηıËÁËÙ‹ Î·È ÛÙ· χÎÂÈ· ÂÓÓ¤·! ªÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ù ٷ ÂÚ› ÎÂÓÒÓ Â›Ó·È Êԇ̷ڷ ›Ù fiÙÈ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·! «¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· ÎÂÓ¿», Ϥ-

18

√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÈ Ë ›‰È· ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·. «√̈˜ ·˘Ù¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰ÈÔÌÔÚÊ›· Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì›· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÔÈÎȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ 21 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯ÔÏÂ›Ô ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤ÍÈ ÒÚ˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Û ‰ÈÏ·Ófi Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÎÂÓfi, Ô˘ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηıËÁËÙ‹ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ó· οÓÂÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ Ô˘ Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È Û ¿ÏÏÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘ ÂΛ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘». √ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ÌÂÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· Â›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ì‚Ï˘Óı› ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ¤Ú· ·fi ÙË Û˘Ó‹ıË ‰ÈÂΉÈÎËÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ì ·ψ̤ÓÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ù· ‰Â ÎÂÓ¿ Û ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÚ‚ϋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó¿ Ù· Û¯ÔÏ›·, Ô˘ Ë Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜, Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ηٿ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‚fiÏ¢ ÔÏÏÔ‡˜. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ÂʤÙÔ˜ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ì ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· «ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó» Î·È ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ·›ÙËÌ·, Â›Ó·È fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ οÏÂÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ ∂ÓÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi. √ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÙÈ «¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘

ÎÈ ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ٷ ‚È‚Ï›· Ó· Â›Ó·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi. √ˆ˜ Â›Û˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·. Δ· ÎÂÓ¿, ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Î·È ·˘Ù¿ ı· Ù· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜». ∞ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ¤¯Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¤ÏÏÂÍ·Ó, ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 8.000 Û ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÂÓÒ ¿ÏϘ 6.000 ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·. ∂›Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¯Ú¤Ë ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 439.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ - ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ˘ÁÈ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - Ù· Û¯ÔÏ›· ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 200.000 ¢ÚÒ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ‹ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. «ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÚÔηÏ› ÌfiÓÔ ıÏ›„Ë», ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂ Î. ∫ÔÌÓËÓfi˜ ª·ÓÙ¿˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ˘fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ì ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ÌfiÏȘ 640 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·. ™ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √§ª∂ Î. ¡›ÎÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. √ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ˙‹ÙËÛ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙË Û˘ÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. «∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂ

ÂÓȯڿ ̤۷ Î·È ÌÈÛıÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔÈ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó», ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÚÔ‰Ú›ˆÓ ÙˆÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: «∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi ηı‹ÎÔÓ, ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· Î·È ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ·È‰Â›· ‰ÂÓ ı· ˘ÔÙÈÌËı›, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ˘Âڂԇ̠ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛÔ‚·Úfi, ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜». √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ (12 Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È 16 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜) Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, ÚÔˆı› ·ÏÏ·Á¤˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÚÁËı› Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ÌÔӛ̈Ó, Ë ÔÔ›· ı· ηχ„ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ÚԂϤÂÈ ‰›ˆÚË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ, ÙÚ›ˆÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ̤Û˘ Î·È ·ÓÒÙÂÚ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ Δ∂π ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì ‰‡Ô ÒÚ˜ ÂÈϤÔÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÂÚ›Ô˘ 150 ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ̤ÙÚÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ∂¶∞§ Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚ›Ô˘ 160.000 ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÏÂÔÓ¿˙ÂÈ. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó 5.000 ı¤ÛÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ.

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


ƒÂÔÚÙ¿˙ √È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10%

∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚfiÙ˘· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÚÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ ÂÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¿Ú¯ÈÛ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÒÏÂȘ, ηıÒ˜ Ù· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· ÌÂÙÚÔ‡Ó ϤÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. √È ÁÔÓ›˜ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙ· ·ÎÚÈ‚¿ ‰›‰·ÎÙÚ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ, ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ¶ÚfiÙ˘· ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ™¯ÔÏ›·, ˆ˜ Ì›· ηϋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ‰›‰·ÎÙÚ·. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂʤÙÔ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10%. «™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÈÒıËηÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ôχ, ›Ûˆ˜ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ. √È ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È Ó· Ù· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘», ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. £· Ó¿Û˘ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ , ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ π‰Ú˘ÙÒÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ . ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÊÔ›ÙËÛ˘ Û ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·Ù¿ ̤ÛÔ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 5.000-8.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÔ‰· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 1.000 ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· 1.500 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. 줂·È·, ÔÈ ÙÈ̤˜ Î·È Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙ¿ οı ·È‰›. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-2011, 73.700 Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÛÙ· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 70.519. À‹ÚÍ ‰ËÏ·‰‹ Ì›· Ì›ˆÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 4%. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, ÙÔ

20

™‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· οı ۯÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÁÈ· Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÁÈ· Ù· χÎÂÈ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

2011-2012 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 2010-2011. ∂›Û˘, ÛÙ· ȉȈÙÈο χÎÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ 2011-2012 ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 11.678 (3% Ì›ˆÛË) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 2010-2011 Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈο 12.185. ™Ù· ȉȈÙÈο ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÂʤÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 4% ‰ËÏ·‰‹ 35.465, ÂÓÒ ÙÔ 2010-2011 ‹Ù·Ó 36.905. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi 11.622 ¤Ú˘ÛÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂʤÙÔ˜ Û 11.268. √ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÚÙ¿Ï˘ , ̤ÏÔ˜

ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ªˆÚ·˝ÙË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. «√È ÂÁÁڷʤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ›‰È· Â›Â‰Ô Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∞˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: ∞ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ Ì·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ ˘„ËÏfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ Â›‰Ô.OÈ ÁÔÓ›˜ ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, Ô˘

·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, οÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ı˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘. Δ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ªˆÚ·˝ÙË Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 6.900 ¤ˆ˜ 13.600 ¢ÚÒ. √È ÙÈ̤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· οı ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Ì·ıËÙ‹˜. ∏ ™¯ÔÏ‹ ªˆÚ·˝ÙË ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ΔË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ˘‹ÚÍ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™¯ÔÏ‹. «∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ fiÛÔ ÌÔÚ› fiÛÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È. ∏ Û¯¤ÛË ÁÔÓÈÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È Ì›· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë ÎÔÈÓ‹ ·˘Ù‹ ÔÚ›· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ηٷÓfiËÛË Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÓÔÌÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¡fiÌÔ 682/77 Ë ÌË Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹ ‹ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· ȉȈÙÈο ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿ÓÔÌË.

√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ΔËÓ ÒÚ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ οÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ʇÁÔ˘Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ·fi Ù· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜ Û ¶ÚfiÙ˘· ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ·˘Í‹ıËηÓ. «√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2012-2013 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û ÔÛÔÛÙfi 20%. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


·ÔÊÔ›ÙËÛ˘, Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û¯ÂÙÈο ·ÚÈıÌfi˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ȉȈÙÈο ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·» Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ô Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ √Ù˙¿ÎÔ ÁÏÔ˘ , ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ μ·Ú‚·Î›Ԣ ¶ÚfiÙ˘Ô˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∏ ΢ڛ· ª·Ú›· ¶··‰¿ÎË , ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∞Ó·‚Ú‡ÙˆÓ, Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ÙÔ 20112012 Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Í‹ıËΠηٿ 10%-20% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. «∂ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË Û ̷˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·, Ì¿ÏÈÛÙ· ۯ‰fiÓ Ù· ÌÈÛ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ∞Ó¿‚Ú˘Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·. ¢Â ÌÔÚԇ̠‚¤‚·È· Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ¢ı¤ˆ˜ ÁÈ·Ù› ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÎÂÙÔ› ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ, ¤Ú·Ó Ù˘ ηϋ˜ Ê‹Ì˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ

Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›». ™‡Ìʈӷ, Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘. ¶·È‰Â›·˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· οı ۯÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚfiÙ˘· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο °˘ÌÓ¿ÛÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙȘ 21 ¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· §‡ÎÂÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ‚¤‚·È· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÚfiÙ˘ˆÓ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙ· ¶ÚfiÙ˘· ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ™¯ÔÏ›· Á›ÓÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÂÓÒ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÁÈ· Ù· ÚfiÙ˘· Û¯ÔÏ›·, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. √ Î. √Ù˙¿ÎÔÁÏÔ˘ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ÂʤÙÔ˜ ÛÙË μ·Ú‚¿ÎÂÈÔ ¤Î·Ó·Ó ·›ÙËÛË ¿Óˆ ·fi 400 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ 108. «∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÂʤÙÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Ë ›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25ÂÙ›·. ¡· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÈÂ-

ÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÈ΢ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ» ÂÍËÁ› Ô ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜. °È·Ù› fï˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ¶ÚfiÙ˘· ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ™¯ÔÏ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌfiÛȈÓ; √ Î. √Ù˙¿ÎÔÁÏÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË Ê‹ÌË Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÚfiÙ˘· Û¯ÔÏ›· ˆ˜ «ÓËÛ›‰Â˜ ·ÚÈÛÙ›·˜» Î·È Î·ÏÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. «√È ÁÔÓ›˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ·˘Ù¿ Ù· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÔÈÔÙÈ΋, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Ù· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Û ÂÌ¿˜ ·ÓÙ› Ó· Ù· ¿Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ ¿Ú· ÔÏÏÔ› Â›Ó·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ›Ù ۯÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ›Ù ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Î·‰ËÌ·˚΋ ηÚȤڷ» ÂÍËÁ› Ë Î˘Ú›· ¶··‰¿ÎË. ∂˘¤ÏÈÎÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ηıËÁËÙ¤˜, Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Â›Ó·È ÌÂ-

ÚÈο ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ÚfiÙ˘· Û¯ÔÏ›· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÌÂÙ¿ Ù· ȉȈÙÈο. ΔÔ 1985 Ù· ÚfiÙ˘· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈο. ΔÔ 2011 Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ϤÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÛÎÔfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó Í·Ó¿ Û¯ÔÏ›· ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ. «Δ· ¶ÚfiÙ˘· ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ™¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÓ¿ Ì ٷ ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚˆÙÔÔÚȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¢¤ÏÈÎÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÂÈϤÔÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞˘Ù‹ fï˜ Â›Ó·È Ë ıˆÚËÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. Δ· ÚfiÙ˘· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ó· ‘’ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡Ó’’ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰‡ÛηÌÙÔ˜. 줂·È·, ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. À¿Ú¯Ô˘Ó ηϿ Î·È Î·Î¿ ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›·, fiˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηϿ Î·È Î·Î¿ ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·» ϤÂÈ Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘.

¡¤Â˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi

H ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ www.education.kariera.gr ·fi ÙÔ kariera.gr To www.education.kariera.gr ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ www.kariera.gr, ÙÔ˘ No1 e-recruitment site ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ CareerBuilder. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÚ›ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ú‡̷ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û ·ÁÁÂϛ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Ù˘Èο ‹ ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi Ô˘ οı ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ·Ó·˙ËÙ›. ∂ÈϤÔÓ, Ë ›‰È· Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈ΋ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ӤԘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. ∞·ÈÙ› fï˜ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·fi fiÏÔ˘˜, ÚÔÛÂÎÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÊÚ·ÁÈÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÔÊ›ÏÂÈ ϤÔÓ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ fiÛÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂ-

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∏ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Ú· ·ÏÏ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ οı ‚·ıÌ›‰·˜. ∏ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Û Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ‹ ÛÔ˘‰¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ‹‰Ë Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ È· Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. ΔÔ www.education.kariera.gr ·ÔÙÂÏ› Ì›· ‡ÏË ÂÓË̤ڈÛ˘ Ó¤ˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î¿ı ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û‹ÌÂÚ·. ª¤Û· ·fi ¤Ó· Ó¤Ô ÈÛÙfiÙÔÔ, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· fiÏ· Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿Ì-

Ì·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ªÂ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Â‡ÎÔÏË ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ó¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Â›‰Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛË Î·È ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚÔÙ˘¯È·Îfi, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi, ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Î·È ÛÂÌÈÓ·ÚÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∫¿ı ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ó· Ì¿ıÂÈ Ó¤· Û¯ÂÙÈο Ì events ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ fiˆ˜ virtual education fairs Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ www.kariera.gr. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î‡ÚÈÔ fi¯ËÌ· ÁÈ· Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ™‹ÌÂÚ·, ÈÔ Ôχ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Ô ˘ÏÒÓ·˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ‡ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫¿ı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÂȉfiÙËÛË

·fi ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ ϤÔÓ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó, ȉ·ÓÈÎÔ‡˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ΔÔ kariera.gr ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÚÒÙ˘, ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ www.education.kariera.gr Ӥ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™¢∞¢∂ ÙÔ kariera.gr ˆ˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ·Ú¤¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó workshops ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ··Û¯fiÏËÛË ¿Óˆ Û fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡, Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î.Ï. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.education.kariera.gr Î·È ÛÙÔ www.kariera.gr.

21


ƒÂÔÚÙ¿˙ ªÂ ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ· Î·È ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË

∞ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ «£· ‹ıÂÏ· Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ Ù˘¯›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ˆ˜ ÌËÙ¤Ú· Ó· ÛÙÂÚËıÒ ÂÁÒ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛˆ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· ÛÙ¤ÏÓˆ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈο. ∞Ó ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ì›· ÙÚ›ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÂÁÒ ı· Â›Ì·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛˆ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ë Î˘Ú›· ª·Ú›· ƒÔ˘Ì‹, ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ 16 Î·È 12,5 ÂÙÒÓ. √È ∂ÏÏËÓ˜ - ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ - Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜. Δ· ·ÁÁÏÈο ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û ȉȈÙÈÎfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÔÏ˘ÏËı‹ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì 20 Î·È 25 ¿ÙÔÌ· Î·È Ï›Á˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο, ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÚÔÙ›ÌËÛË ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‹Ù·Ó Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο, Ù· Á·ÏÏÈο Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù· ÈÙ·ÏÈο Î·È Ù· ÈÛ·ÓÈο. ™Â ηÈÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fï˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ. «∂¯ˆ ÛÙ›ÏÂÈ Î·È Ù· ‰˘Ô ÌÔ˘ ·È‰È¿ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο. ™ÙËÓ ¶¤ÌÙË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ÛÙÂÈÏ· ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ Î·È Á·ÏÏÈο. Δ· Á·ÏÏÈο Ù· ÂÈϤͷÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÂȉ‹ Ì·˜ ¿ÚÂÛ·Ó ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· Î·È fi¯È ÂÂȉ‹ Ù· ıˆÚԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÈÏ· ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ·. À¿Ú¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂȘ Ù· ·È‰È¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÛÙ›ÏÂȘ Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÛÙÂÚËıԇ̠ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ı· Ù· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ì ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î˘Ú›· ∫·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·ÌÔ˘ÏÈ¿, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ÌËÙ¤Ú· ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ ÂÓfi˜ 15¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ 12¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡. ∏ ΢ڛ· ∂˘ÁÂÓ›· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÂÓÓ¤·

22

¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÂÓ Î·ÈÚÒ ÎÚ›Û˘ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÛÙ· ıÚ·Ó›· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «¶¤Ú˘ÛÈ ¤ÛÙÂÈÏ· ÙËÓ ÎfiÚË ÌÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈϤͷÌ ٷ ·ÁÁÏÈο, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÁÏÒÛÛ·. ∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Ȥۈ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ·, ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ϤÔÓ Ù· ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈο. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂʤÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÂṲ̂ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. √ ™Â٤̂Ú˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ªÂ Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ì›ÏËÛ· Ì ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ì ¤Ú˘ÛÈ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÎÂÊÙ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÈÎÚ‹ ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·Ó ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„Ô˘Ó fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ, ÂÊfiÛÔÓ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ϤÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÁÁÏÈο». √ˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜, Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ·fi Ù· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÁÏÒÛÛ·, ÂÓÒ Ù· ·ÁÁÏÈο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÛÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

«•ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ٷ ·ÁÁÏÈο, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛı¤Û·Ì ٷ Á·ÏÏÈο, ÌÂÙ¿ ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ì›· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ ¤Ú· ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο ‡ÛÙÂÚ· ·fi ··›ÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fï˜ fiÙÈ ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË. ∂Ó· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â·Ú¯È·Îfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÌÈÁÒ˜ ˆ˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. ∂Ì›˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ì ˆ˜ ÚÒÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÒÚ· Ù· ·ÁÁÏÈο Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁÏÒÛÛ˜. À‹ÚÍ ‚¤‚·È· Ë ÛΤ„Ë Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ڈÛÈο Î·È ÎÈÓÂ˙Èο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒıËΠÂӉȷʤÚÔÓ Î·ıÒ˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ - ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘ - Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù·» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ë Î˘Ú›· ∞ÚÁ˘ÚÒ ¡›Î·, ˘‡ı˘ÓË ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ¡›Î·˜ Smart Kids Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1974 ÛÙË Ã·ÏΛ‰·. ∏ ΢ڛ· ƒ¤Ó· °ÎÈÒÓË, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢™ ™ˆÌ·Ù›Ԣ √ª∏ƒ√™ Î·È ˘‡ı˘ÓË ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «™‹ÌÂÚ· ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È: ∞ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÛ·ÓÈο, ÈÙ·ÏÈο,

ÚˆÛÈο ·ÎfiÌË Î·È ÎÈÓÂ˙Èο. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ‚‚·›ˆ˜ Ë ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜».

ΔÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ¶ÔÏÏÔ›, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ, Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÂÓ Î·ÈÚÒ ÎÚ›Û˘ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÛÙ· ıÚ·Ó›· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜. √ μ·Û›Ï˘ ™Ù·ıÂÏ¿Î˘, ÓÙÈ Ù˙¤È Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ <http://www.foititisradio.com/> Ì·ı·›ÓÂÈ ÎÈÓÂ˙Èο ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Perugia-Δ›Ó· ∑ˆÁÔÔ‡ÏÔ˘. «£ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Ë ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıˆ ·˘Ù‹ ÙË ÁÏÒÛÛ·. √Ϙ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙ· ÚˆÛÈο Î·È ÛÙ· ÎÈÓÂ˙Èο. ∏ÌÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÁψÛÛÒÓ, ÙÂÏÈο fï˜ Ì ΤډÈÛ·Ó Ù· ÎÈÓÂ˙Èο, ηıÒ˜ ıÂÒÚËÛ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë ÚfiÎÏËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. μÈÒÓÔ˘Ì ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô‡ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ù· ÎÈÓÂ˙Èο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο», ÂÍËÁ› Ô μ·Û›Ï˘. ∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë, 21 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙË ƒfi‰Ô. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‚È-

¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·

√È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ, ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÏËڈ̋˜ ¯ÚÂÒÓ, Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÎÙÒÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î›ÓËÙÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο. «∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ÂËÚ¤·Û Ôχ, ηÙ‚¿Û·Ì fï˜ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ¿ Ì·˜. Δ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÙËÚԇ̠›‰È˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì·˜. ∫¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Î¿ÔȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ì·˜. ∂›Ó·È οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·ıԇ̠ÏÔÈfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ηٷÓfiËÛË. ∫·È Ó· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ì·˜ ÏËÚÒÛÂÈ. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ì ¤Ó· ·È‰› ·fi Ù·

Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÂȉ‹ ‰Â Ì·˜ Ï‹ÚˆÛÂ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ë ¯ÒÚ· ˘ÔʤÚÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚÔ‡ÌÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î˘Ú›· ∑ˆÁÔÔ‡ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î· ¡›Î· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: «ø˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÂȉÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÂȉÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÁÈ· ·‰¤ÏÊÈ· Î.Ù.Ï. ∂›Û˘, ÔÈ ÙÈ̤˜ Û ¤Ó· Â·Ú¯È·Îfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ·fi 50-60 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó· ÁÈ· Ì›· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 150160 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈ· Ù¿ÍË lower, proficiency. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÒ¯Ó·Ì ¤Ó·Ó Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ͤڷÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·›ÚÓ·Ì ÔÙ¤ ›Ûˆ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ì·˜».

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


ÎÒÓ ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ΢ڛ·˜ ∑ˆÁÔÔ‡ÏÔ˘. «°ÓˆÚ›˙ˆ ‹‰Ë ·ÁÁÏÈο Î·È Á·ÏÏÈο. ∂¤ÏÂÍ· Ó· οӈ ·Ú·‚Èο, ηıÒ˜ ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔÏÔÁ›·˜ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. √Ù·Ó ÌÂÏÂÙ¿˜ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi ηÏfi Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÂȘ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Ì ٷ ·Ú·‚Èο ıˆÚÒ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ Ë Ì¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ï¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Â›Ó·È Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ›ÛË Â›Ù fi¯È. ™Â ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, fiˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ›, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ÔÈ ÌfiÓ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ∏ ΢ڛ· ¶·Ú·Û΢‹ μ·ÏÙ˙fiÁÏÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‹‰Ë ·ÁÁÏÈο Î·È ÚˆÛÈο Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Ì·ı·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ‡ÚÎÈη. «∂¤ÏÂÍ· Ó· οӈ ÙÔ‡ÚÎÈη ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· Ì¿ıˆ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙȘ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰˘ÙÈΤ˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·ı·›ÓÂȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ», ϤÂÈ. «√È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηډȿ˜ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂Ó˜ Ó· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ó. ∂ÁÒ ÚÒÙ· ı¤ÏËÛ· Ó· Ì¿ıˆ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÚԤ΢„Â Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË» ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ë Î˘Ú›· Δ›Ó· ∑ˆÁÔÔ‡ÏÔ˘, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Perugia. ∂ʤÙÔ˜ Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Perugia ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. «ø˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ٷ ÈÙ·ÏÈο, fiÔ˘ ‰È·ÁÚ¿„·Ì ̛· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÚ›· Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ηٷʤڷÌ ӷ οÓÔ˘Ì Ìfi‰· Ù· ÈÙ·ÏÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2006 ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÈÛ·ÓÈο Î·È ÙÔ‡ÚÎÈη, ÂÓÒ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú·‚ÈÎÒÓ, ÚˆÛÈÎÒÓ Î·È ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Í·Ó¿ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙ˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÏÒÛÛ˜. πÛˆ˜ ‰È·‚Ϥ„·Ì ÂÁη›Úˆ˜ ÙËÓ ·Í›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ» ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î˘Ú›· ∑ˆÁÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ¿Ú·Á ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·; «À‹ÚÍ ̛· Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ê¿ÓËΠÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÌÂÙ¿, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ Î¿ÔÈ· ·È‰È¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· οÔÈ· ·È‰È¿ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÂÂȉ‹ ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·Ó. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ·Ô¯ÒÚËÛË, fiÛË Ë ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙȘ ÏËڈ̤˜, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ‰›‰·ÎÙÚ·. ∂ʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÎÏ›۷Ì Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘fiÏÔÈÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ Ì·˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó 2.000 Ì 3.000 ¢ÚÒ, ÙÒÚ· ·˘Ùfi

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ÙÔ ÔÛfi ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÏËÚˆıԇ̻, Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› Ë Î˘Ú›· ¡›Î·. «√È ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË», ϤÂÈ Ë Î˘Ú›· ∑ˆÁÔ-

Ô‡ÏÔ˘ «ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˙‹ÙËÛË». «¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ·˘Í‹ıËηÓ. ∂¯Ô˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ Ô˘ ·Ó Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜

ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ͤÓË ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó» ÂÍËÁ› Ë Î˘Ú›· ∑ˆÁÔÔ‡ÏÔ˘. ∂.™Ù.

23


∂Ú¢ӷ ∞ÓÂÚÁ›· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ∏ ÎÚ›ÛË Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û ̷˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÚfiÛÊ·Ù·. Δ· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓˆÓ, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Û ·Ó·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ StudyPortals, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÂʤÙÔ˜ ηٿ 162% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì›· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ù¿ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÁÈ· ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û ȉڇ̷ٷ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Ë μÚÂÙ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ·fi 33% ¤ˆ˜ 100%, ÂÓÒ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi - ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Û ·›ÙËÛË - ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 150%, Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ï›ÛÙ·˜ (ÌfiÓÔ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, Û ÔÛÔÛÙfi 181%, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÈÔ Ôχ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· StudyPortals, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌfiÓÔ Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈˆÓ Î·È fi¯È οÔÈ· ¤Ú¢ӷ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÔÈ Ó·ÚÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ȉڇ̷ٷ, fi¯È ÙfiÛÔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÔ˘‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜.

24

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ StudyPortals, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÂʤÙÔ˜ ηٿ 162% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011 √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √√™∞, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 34.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ȉڇ̷ٷ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 80.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜. Δ· ›‰È· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ΔÔ 76% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ˆ˜ ȉ·ÓÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 14% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ

ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË, ¿ÓÙˆ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ (53%), ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜.

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·Ú¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÛÂ

¯ÒÚ˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ù· μ·ÏοÓÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ªfiÓÔ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ π·ÙÚÈΤ˜, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÂÚ›Ô˘ 30%. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 5.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· Î·È ·fi 1.000 ¢ÚÒ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙ· „ËÏ¿ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì·˜, Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 12.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÎfiÛÙÔ˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ì·˙Èο ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 53,8%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÂÎfiÚ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ªfiÓÔ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·˘Í‹ıËΠ90% ̤۷ ÛÙÔ 2012, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 24.000. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›. √È ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î¿ı Ë̤ڷ ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 6.000. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÂÈϤÁÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ΔÔ ∫·Ù¿Ú, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2022, ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004. μ.¢.

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


∞ÔÙ‡ˆÛË ∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ηı˘ÛÙÂÚ› ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙÔ˘˜

÷ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ· Î·È ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÒÚ· Ù· ÎÔϤÁÈ· ªÂ ÌÂȈ̤ӷ ‰›‰·ÎÙÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÁÁڷʤ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Ù· ∫¤ ÓÙÚ· ªÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫∂ª∂ ), fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ (∫ Ù· ÎÔϤÁÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ‰›‰·ÎÙÚ· ÁÈ· Ù· ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ ·fi 5.500 Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ 8.500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 8.500 ¤ˆ˜ 13.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ÂʤÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 10% ÏÈÁfiÙÂÚ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜, Û fiÏ· Ù· ÎÔϤÁÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÂÚ›Ô˘ 20.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 5.000 ÂÙËÛ›ˆ˜. μ·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÌÂȈ̤ӷ ‰›‰·ÎÙÚ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ϤÔÓ Ù· ÎÔϤÁÈ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë Ù¿ÛË ı· ·Ó·ÛÙÚ·Ê›, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û·Ó Û ∞∂π Î·È Δ∂π Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÊÔ›ÙËÛ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÛÙ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ‰›‰·ÎÙÚ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ, Ù· ÎÔϤÁÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ΛÓËÙÚ·, fiˆ˜ ·ÚÔ¯‹ ‰È¢ÎÔχÓÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ. ∂Ó· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, Â›Ó·È Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 30.000 ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â˘Úˆ·˚ο ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Ù˘¯›·, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙÔ˘˜ ‹‰Ë

26

«∂¯Ô˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ Ú·ÎÙÈο ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ √‰ËÁ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ï‹ÚÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ì·˜», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÏÏÂÁ›ˆÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÚοÓÈ·˜

·fi ÙÔ 1990, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √‰ËÁ›·˜ 48 ÙÔ˘ 1989. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÊ¿ÚÌÔ˙ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ˘¤Ú ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ™Ù∂, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô, Ì ÙÔ ¶¢ 38/2010, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ÂÓۈ̿وÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û¯ÂÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›·, Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. √ˆ˜ ‰‹ÏˆÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡∫» Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ ÏÈÔ ÛÙÔ «∫ ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÏÏÂÁ›ˆÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·ÚοÓÈ·˜ : «∂¯Ô˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ™∞∂¶ (™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ) Ú·ÎÙÈο ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ √‰ËÁ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ï‹ÚÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ Û ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙÔ ™∞∂¶ ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∂¯Ô˘Ì ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û οÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·, οÙÈ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È».

πÛÔÙÈÌ›· ÌÂ Ù· ∞∂π

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙ· π∂∫

™Â ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· π∂∫ (¢π∂∫), Ù· π∂∫ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÙÔ˘ ∂∫∞μ ·ÏÏ¿ Î·È Ô √Δ∂∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô √∞∂¢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ 3.640 Ó¤ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂʤÙÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó Û ̛· ·fi ÙȘ 37 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· 31 π∂∫ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ÛÙÔ π∂∫ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ¤Ó·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰Èη›ˆÌ· ·›ÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ §˘Î›Ԣ ‹ Ù˘¯›Ô˘ Δ∂∂ μã ∫‡ÎÏÔ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ‹ ∂¶∞.™ ‹ ∂¶∞§, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜.

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ·fi ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Ú·ÎÙÈο ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘˜ Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ∞∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. √ Î. ∫·ÚοÓÈ·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ fiÙÈ «ÙfiÛÔ Ô ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ fiÛÔ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÙfiÛÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηӤӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹,

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


fï˜, ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ÌÓËÌfiÓÈ·. Δ· Ù˘¯›· ÏÔÈfiÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓfiÌÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ÙÂÏÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘». ªÂ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 4046/2012, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÓfiÌÔ˜ «ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û˘Ìʈӛ·˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ ·fi ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù˘¯›ˆÓ». Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, fï˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ï‹Úˆ˜. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÓfi˜ ÎÔÏÂÁ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ οÔÈÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ∞∂π Î·È Ù· Δ∂π ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∫∂ª∂, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î¿ÙÔ¯Ô› ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ∫∂ª∂, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ¤¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜: 24 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, 11 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ‰‡Ô Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÏÏÂÁ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÏË ÌfiÓÔ Ù· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ÎÔϤÁÈ· Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ (B British Accreditation Council - μAC ). √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2006 Ù· ÎÔϤÁÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™∂∫ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ȉڇ̷ٷ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ¢√∞Δ∞¶ (NARIC), ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Ù˘¯›· Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÎÔϤÁÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ο ÈÛfiÙÈÌ· Ì ÂΛӷ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·. ∞fi Ù· 37 ÎÔϤÁÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌfiÓÔ Ù· 14 Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™∂∫, ηıÒ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÂÎÙfi˜ ∂∂. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔϤÁÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi

Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ Deree Î·È ÙÔ Alba, ‰‡Ô ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ÎÔϤÁÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ

Ì¿ÏÈÛÙ· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ÔÏϤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ï›ÛÙ˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. μ.¢.

27


√‰ËÁfi˜ Δ· ªμ∞ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ

Î·È æËÊȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ■ Δ¯ÓÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· æËÊÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

√ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∏ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÔÚ› ¿Ú·Á ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›·; ÀÛÙÂÚ· ·fi Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÚÈÂÙ›·, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ¿ÏÈ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ªμ∞. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ GMAC Alumni Perspectives 2012, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ªμ∞, ÌfiÓÔ ÙÔ 6% ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶ÔÛÔÛÙfi Ôχ ¯·ÌËÏfi ·Ó Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ù›ÙÏÔ. ∂›Û˘, Ë ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ QS TopMBAcom Jobs and Salaries Trends Report 2011/12, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ªμ∞ ̤۷ Û 12 Ì‹Ó˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 7%. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ™‹ÌÂÚ· ÙÔ 16% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¿ÓÂÚÁÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÌË Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ù˘¯›·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ªμ∞ Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·ÊÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ΔÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ, ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÔ˘‰¤˜. ∞Ó Î·È ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ μÔÚÚ¿ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÁÁÏfiʈӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·,

28

ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ∞∂π, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Î·È ·Ó·Óˆ̤ӷ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

∂ıÓÈÎfi ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ™¯ÔÏ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ì 5 ·ÚȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ: ■ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ■ ΔÚ·Â˙È΋ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈο ¢ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ■ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË §ÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ∂ÏÂÁÎÙÈ΋ ¢È·ÙÌËÌ·ÙÈο ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¢ÈÏÒÌ·Ù·: ■ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÀÁ›·˜

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ï‹ÚÔ˘˜ ÊÔ›ÙËÛ˘ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ■ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ■ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi ªμ∞) ■ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÀËÚÂÛÈÒÓ ■ Master in International Marketing ■ Master in Business Administration (MBA) International Program ■ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ¡¤Â˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ■ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ ηÈ

ΔÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û¯ÔϤ˜

ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ■ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ■ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ■ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ªÂÚÈ΋˜ ºÔ›ÙËÛ˘ ■ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ■ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ΔÚ·Â˙È΋˜ ÁÈ· ™ÙÂϤ¯Ë ■ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÁÈ· ™ÙÂϤ¯Ë ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÀËÚÂÛÈÒÓ ■ MBA ÛÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ■ Master in Business Administration (MBA) International Program ■ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ™ÙÂϤ¯Ë (Executive MBA) ■ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ■ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ¡¤Â˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ■ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ■ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ■ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ∂ȉ›Î¢Û˘ ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ■ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Athens MBA), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ∂ª¶ ■ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ Î·È ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ∂∫¶∞ ■ μ·ÛÈ΋˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ° Óˆ Û È· Î ‹ ˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ∂∫¶∞ ■ MA in

ΔÌ‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ■ ¶ÚÔËÁ̤ӷ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ■ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Heritage Management (with the University of Kent, UK)

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 9 ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ΔÌ‹Ì· √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ■ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ªμ∞) ■ MBA TQM - ∂˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-√ÏÈ΋ ¶ÔÈfiÙËÙ· (∂ª¶™.¢∂-¢√¶) ■ MBA Tourism Management ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ■ Executive MBA ΔÌ‹Ì· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ■ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ■ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘

ΔÌ‹Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ■ ¢ÈÂıÓ›˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ™Ô˘‰¤˜

¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ■ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ¢›ψ̷ ∂ȉ›Î¢Û˘ (ª¢∂) ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË

°ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi) ■ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜

ΔÌ‹Ì· μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ■ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÂȉÈ·ÛÂȘ: ·) Logistics (∂ÊԉȷÛÌfi˜ Î·È ¢È·Î›ÓËÛË ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ) Î·È ‚) ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜

ΔÌ‹Ì· æËÊÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ■ ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™

ΔÌ‹Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ■ ¢ÈÂıÓ›˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ™¯¤ÛÂȘ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯ/ÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙ. ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ & ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (Δ¤ˆ˜ √¢∞∂) ■ ªμ∞ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ £ÂˆÚ›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi - ¢È··ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ■ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ - ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÀÁ›·˜

ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ) ■ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ

ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ £ÂˆÚ›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋

ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ■ ªμ∞ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ∞Ú¯¤˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘

ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ■ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Ì Âȉ›Î¢ÛË ·)∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ (∂º√), ‚)∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË ªÈÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Marketing (ªƒ∫), Á) ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË (Ã∞¢)

™¯ÔÏ‹ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ■ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ¢›ψ̷ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ■ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi) ΔÌ‹Ì· ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ■ ¡·˘ÙÈÏ›·, ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÌfiÚÈÔ ¡∞ª∂ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ™¯ÔÏ‹ £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ΔÌ‹Ì· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ - ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ■ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ Î·È ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈο - ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ª·ıËÌ·ÙÈο

∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™¯ÔÏ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (MμA) ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (¢Δ∂) ■ ΔÚ·Â˙È΋ (Δƒ∞) ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ªÔÓ¿‰ˆÓ ÀÁ›·˜ (¢ªÀ) ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂.™.À. (¢ÀÀ) ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ (¢¶ª)

∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ■

¢ÈÔ›ÎËÛË

∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

ªμ∞ (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi) ■ Δ¯ÓÔ-√ÈÎÔÓÔÌÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· (ªμ∞) Ì ‰˘Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·) ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚) ¢ÈÔ›ÎËÛË ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi)

¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ™¯ÔÏ‹ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ■ Executive MBA (EMBA) ■ MSc in Management ■ MSc in Banking and Finance ■ MSc in Sustainable Development ■ MSc in Strategic Product Design ■ LL.M. in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution. ∂. ™Ù.

∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË ■ ¢ÈÂıÓ‹ Î·È ∂˘Úˆ·˚ο √ÈÎÔÓÔÌÈο ■ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi)

ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÀÁ›·˜

¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔÌ‹Ì· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ■ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘

ΔÌ‹Ì· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ΔÚ·Â˙È΋˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ■ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ΔÚ·Â˙È΋ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ■ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ■ «ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È £ÂÛÌÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘» ■ M.Sc. Banking and Financial Markets

ΔÌ‹Ì· ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ■ ¡·˘ÙÈÏ›·

■ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (¢È··ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi)

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ■ §ÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ■ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ §ÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ■ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË §ÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ∂ÏÂÁÎÙÈ΋ ■ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ & ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ■ ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË √ÏÈ΋˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ■ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi) ■ ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (¢È·ÙÌËÌ·ÙÈÎfi)

KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

29


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ΔÔ Ó¤Ô ÙÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Â˘Î·Èڛ˜

ΔÔ ªμ∞ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ® TOY | ¡π∫√§∞√À Δƒ∞À§√À ∏ ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ›Ô, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ‡ÊÂÛË Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηÙfi¯ˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Ù›ÙψÓ. ™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, Ë ‡ÊÂÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·‡ÍËÛË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ªμ∞). ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢: ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì›· ηχÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÌfiÏȘ ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ‡ÊÂÛË. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ (Ì˯·ÓÈÎÔ›, ¯ËÌÈÎÔ›, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ›, Ê˘ÛÈÎÔ›, ‚ÈÔÏfiÁÔÈ), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ·ÏÏ·Á‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ /ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ηıÈÛÙ¿ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ªμ∞ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔχÏÔη ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤۷ Û ¤Ó· ·‚¤‚·ÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›Ô. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ‰‡Ô: ¶ÚÒÙÔÓ, ÌÔÚ› ÙÔ Ù˘¯›Ô ªμ∞ Ó· ·›ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË; ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªμ∞ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ªμ∞; ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Î·Ù·Ê·ÙÈ΋. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi/ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔÛfiÓÙ·, ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›-

30

√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ··ÈÙÔ‡Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ıÂÒÚËÛË, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ó‡̷, ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ËÁÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘

Û˘, ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, Ë ··Í›ˆÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ηٷӷψÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ. ∞Ú·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ηÙfi¯ˆÓ ªμ∞ Ù˘¯›ˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÙÔ›Ô, Â›Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ï˄˘ ηÈÓÔÙÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ··ÈÙÔ‡Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ıÂÒÚËÛË, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ó‡̷, ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ËÁÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ∂ÓÒ ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Í›·

¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÊ·ÈÚÈο, Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ Î·È ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi. √È ·Ú·¿Óˆ ÚԉȷÁڷʤ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ ªμ∞ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù¤ıËΠ·Ú·¿Óˆ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷, ÈηÓfiÙËÙ· ÁÚ·Ù‹˜ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ηÈÓÔÙÔÌ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ¤Ó· ηÏfi ªμ∞ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÔ‡ÛȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡ÓÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Ù¿ÍË

ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· (ͤÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜), ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ·fi ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ˆ˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ-ÔÌÈÏËÙÒÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ ¤Ú· ·fi Ù· ·Î·‰ËÌ·˚ο ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ, ¤Ó· ηÏfi ªμ∞ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· ηÏfi ªμ∞ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (∞ªμ∞, EQUIS, AACSB) Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ/Û¯ÔÏÒÓ. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ªμ∞ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·/Û¯ÔϤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. ∏ ηÙÔ¯‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ (MSc ‹ ª∞) ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Â͇ÚÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÙ·Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, Ë Î·ÙÔ¯‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi, Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ηÚȤڷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (MS ‹ ª∞) ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¤„ÂÈ ·Î·‰ËÌ·˚ο ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜.

√ Î. ¡ È Î fi Ï · Ô ˜ ° . Δ Ú · ˘ Ï fi ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜, οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ∂ÒÓ˘Ì˘ ∞η‰ËÌ·˚΋˜ ∂‰Ú·˜ ÛÙË ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ «∫·›ÙË ∫˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘» Î·È ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ¶ÔÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘

∂˘Î·Èڛ˜ ηÚȤڷ˜ Û ηÈÚfi ÎÚ›Û˘ ® TOY | ¡π∫√À ∞¶∂ƒ°∏ ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÛً̘, Ô˘ fiÏ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙȘ ÙÚÂȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô). ∂ÙÛÈ, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Â›ÙÂ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Û ÔÈ· Âȉ›Î¢ÛË ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ (ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Â¤Ó‰˘ÛË, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ¿).

ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÂÈ Â›Ó·È ÔÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ı¤Û˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ì›·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηÚȤڷ˜. ¶·Ú’ fiÏÔ ÏÔÈfiÓ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ Ù˘ Ê¿ÛË (ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‡ÊÂÛ˘), Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÙÔÌ›˜ (ÂȉÈο ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı· ÎÈÓËı› Ì ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ - ÁÈ·Ù› ı· Â¤ÏıÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜) ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· «ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó» ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÓfi˜ ÙÔ̤· Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¤ÙË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ·Ï-

Ï¿ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ - Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ - ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ·fi Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜) Î·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· (ÎÂʷϷȷΤ˜ ÂÈÛÚÔ¤˜) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ··ÈÙ› Ê˘ÛÈο Î·È ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (MBA) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˙‹ÙËÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ı¤ÛÂ-

ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¤ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÌÊ·ÛË ı· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÏÔÈfiÓ, Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÏÎ‡Ô˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ·Ù› Î·È ˘„ËÏ¿ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Îϛ̷η Â›Ó·È Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

√ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞¤ÚÁ˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ & ΔÚ·Â˙È΋˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

IST COLLEGE

À„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ΔÔ IST (Independent Science and Technology) College ȉڇıËΠÙÔ 1989 Ì fiÚ·Ì· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙÔ 1992, ÙÔ IST College ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Hertfordshire, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÚÔÙ˘¯È·Î¿ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÙÚÂȘ ¢Ú›˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜: ∂ȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÛً̘, ∂ÈÛÙ‹ÌË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ-ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ -∂ÈÛً̘ ÀÁ›·˜. ∏ ‰ÔÌ‹, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· Ì ÂΛӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Hertfordshire, ÂÓÒ Ë ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÂÓ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

√È Û˘Óı‹Î˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÙË ª. μÚÂÙ·Ó›·, ¤Ó· Ó¤Ô, ηÈÓÔÙfiÌÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È business facing ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ì ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Hertfordshire, ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ IST College ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. √È ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi. ∫·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÂÓ¿ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ Î·È È‰¤Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Hertfordshire ıˆÚÂ›Ù·È ÚfiÙ˘Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ‰›Î·È· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ business facing ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ 2010 ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

(Entrepreneurial University of the Year) ÛÙÔ ıÂÛÌfi «University of the Year ∞ward» Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ «Times Higher Education» Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ΔÔ IST College, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ University of Hertfordshire, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤۷ ·fi: ■ ΔËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Bachelor’s & Master’s, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ıˆڛ· Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ··ÓÙÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

■ ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ›Ï˄˘ Ì ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi & μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ (∂μ∂∞) Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ■ ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ - ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ IST College Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ■ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ì ٛÙÏÔ «Crazy Business Ideas» Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ IST College ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ӤԢ˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ ‹ ˘ËÚÂÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙȘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÔ˘Ó Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ú¿ÍË. ∂ʤÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ Crazy Business Ideas Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (∂μ∂∞).

31


∂˘Î·Èڛ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο

¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ª›· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó 200 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ - ∏¶∞, ªÂÍÈÎfi, §ÈıÔ˘·Ó›·, ™ÂÚ‚›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, μ¤ÏÁÈÔ Î.¿. - Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ∂ÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÈÂıÓ‹ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ È‰Ú˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Â›Ó·È Ë ·ÁÁÏÈ΋. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎÔfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ·ÁÁÏfiʈÓÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; «∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ¢π¶∞∂, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ȉڇ̷ٷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. Èڛ˜ ÏÔÈfiÓ ÎÔÌÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ë ÔÏÈÙ›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ¤ÎÚÈÓ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. ·fi ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫ ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢π¶∞∂ Î·È ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰¤Î· Û˘ÓÔÏÈο ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. «ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ú·Ì̤ÓÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ¯ÚfiÓÈ· ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ Business School ÙÔ˘ City University ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘, Ó· ÚÔÛηÏ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, ηı’ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÂÊ¿ÌÈÏÏ· ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Û ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ‰›‰·ÎÙÚ·. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ™¤Ú‚Ô, ÁÈ· ¤Ó·Ó μÔ‡ÏÁ·ÚÔ ‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó ™ÎÔÈ·Ófi Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÊıËÓ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘, ·Ú¿ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ·» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ Executive MBA Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢π¶∞∂ ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ Diana Popescu ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Û ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜

32

ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ›¯Â ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ EMBA. «ΔÒÚ·, Ô˘ ¤¯ˆ ۯ‰fiÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘, ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ¤ÌÂÈÓ· ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË. ∏ ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛˆ ·Ì¤Ûˆ˜ fi,ÙÈ ¤Ì·ı· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔ›, ηıÒ˜ ·Ú·Î›ÓËÛ·Ó Â̤ӷ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ¤Ú· ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ÛΤ„˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì·˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ·Ó Ì¤Û· ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ¿Óˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi, ÔÈ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Î·È ˙ˆËÚ¤˜ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˜. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ªμ∞ ÛÙÔ ¢π¶∞∂ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÌÂÈÚ›· ÔÈfiÙËÙ·˜ Û οı Ù˘ Ù˘¯‹. ÀÛÙÂÚ· ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯· Ì ʛÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ªμ∞s Î·È ∂ªμ∞s Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, Â›Ì·È ϤÔÓ ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌfiÚʈÛË ·fi οı ¿Ô„Ë. ™›ÁÔ˘Ú· ÏÔÈfiÓ ı· ÚfiÙÂÈÓ· Û οÔÈÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ Ó· ÙÔ ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Diana. √ μ¤ÏÁÔ˜ Benjamin Christiaens, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ MSc in Energy Systems, ˙Ô‡Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢ ˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ √ÏÏ·Ó‰ÈÎÒÓ. ∂¯ÔÓÙ·˜ Ôχ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi. °È· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤Ì·ıÂ Ù˘¯·›·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞¶£. √ Benjamin ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· Ù˘¯›Ô -bachelor- ¿Óˆ ÛÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈ΋ ·fi ‚ÂÏÁÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. «§fiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ÌÔ˘, ÙÔ

Ì¿ÛÙÂÚ ‰ÂÓ Ì ‰˘ÛÎfiÏ„ Ôχ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, fï˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ù· ‚ÂÏÁÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‚·ıÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÎfiÌË ÚÔÛ·ı› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. °È· Â̤ӷ fï˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ ¢π¶∞∂ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÂÓÙ‡ˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ÚfiÙÂÈÓ· Û ¤Ó·Ó μ¤ÏÁÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ· ÂÏÏËÓÈο ‰ËÌfiÛÈ· ȉڇ̷ٷ» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Benjamin.

™Ô˘‰¤˜ Î·È Î·ÚȤڷ ∂Ó· Ù˘¯›Ô ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚ› ¿Ú·Á ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ì›· ηϋ ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜; «¢ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ·Ó ÙÔ ‰›ψ̿ ÌÔ˘ ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚Úˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÏfi fiÓÔÌ· ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Ù˘¯›Ô ÈÛ¿ÍÈÔ Ì ¤Ó· ‚ÂÏÁÈÎfi master, ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ. ∫·ıÒ˜ ÛÙ¤ÏÓˆ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ı· Ú¤ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·», ϤÂÈ Ô Benjamin. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Benjamin, Ë Maja Petrovska ·fi Ù· ™ÎfiÈ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «ÚÔÛˆÈο ÓÈÒıˆ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÂÚ ÌÔ˘, Information System Management.

Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ¢π¶∞∂ Î·È Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ‰›‰·ÎÙÚ· (∂)

™¯ÔÏ‹ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ■ Executive MBA (EMBA) 12000 ■ MSc in Management 5000 ■ MSc in Banking and Finance 5000 ■ MSc in Sustainable Development 500 ■ MSc in Strategic Product Design 5000 ■ LL.M. in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution 4000

™¯ÔÏ‹ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ■ MA in Black Sea Cultural Studies 2500 ■ MA in Art, Law and Economy 4000 ™¯ÔÏ‹ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ■ MSc in Energy Systems 4000 ■ MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems 4000

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÌÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘ ÛÙ· ™ÎfiÈ· ‚ڋη ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÔ˘». ∏ Maja ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ Ù˘ Ô˘ ›¯Â ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢π¶∞∂. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ™¯ÔÏ‹ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ Â›Ó·È Î·È Ô Ì·ÁÓ‹Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. °È·Ù› fï˜ Ó· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; «Δ· ‰‡Ô ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ÙÔ MA in Black Sea Studies Î·È ÙÔ ª∞ in Art, Law and Economy Â›Ó·È ÌÔÓ·‰Èο ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ¢ÂÓ ˆÏÂ›Ù·È ·ÏÏÔ‡!» ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. μ·Û›Ï˘ °Ô‡Ó·Ú˘, ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. «∂Âȉ‹ ÁˆÁÚ·ÊÈο ˆ˜ ¯ÒÚ· ›̷ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ‹ ÙȘ ∏¶∞, ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ» ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ô Î. ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ - Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ϤÓ ηıËÁËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ - ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ͤӷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. «∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÌÔÚ›», ϤÂÈ Ô Î. °Ô‡Ó·Ú˘, «·ÊÔ‡ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û ÔÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜) Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ» ϤÂÈ Ô Î. °Ô‡Ó·Ú˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ, Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 12.000 ¢ÚÒ (∂ªμ∞) ̤¯ÚÈ Î·È 5.500 ¢ÚÒ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙȘ 10.000 ϛژ, ÂÓÒ Ù· ÌËÓÈ·›· ¤ÍÔ‰· ÂÓfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 1.500 ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰È·ÙËÚ› Ì›· ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·ıÒ˜ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ù¿, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢π¶∞∂ Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È workshops. «¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ˘ÂÚ‚¿Ïψ, ÂÓÓÔÂ›Ù·È ·Ó οÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Û οÔÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· ‹ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ı· ¤¯ÂÈ ·Îfi-

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


ÌË Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ‚·ÛÈο ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ÙÔ Ô‡ ı· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ì ηıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Û ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜, ·˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ ¢π¶∞∂. «∂Ï¿¯ÈÛÙ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ∂Ì›˜ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì Û ̛· ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¢π¶∞∂. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ڛͷÌ ٷ ‰›‰·ÎÙÚ· ¤ÁÈÓ·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ», ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢π¶∞∂ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›·. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â˘ÂÏÈÛÙ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ 300 Ó¤Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÂÓÒ ÂʤÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ¤ÍÈ Û ‰¤Î·, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 500. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηχÙÂÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂Î·›‰Â˘ÛË & ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıË-

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ, ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ì ‚·ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÛË», Ú¿ÍË Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô) Î·È ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ı· ‰È·ÙËÚËı› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016 ÙÔ ¢π¶∞∂ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ‰›‰·ÎÙÚ¿ ÙÔ˘. «∂Ì›˜ ··Û¯ÔÏԇ̠ÙÚ›· ̤ÏË ¢∂¶, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ·fi Ù· ‰›‰·ÎÙÚ·, ·fi ÙȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·fi ¿ÏϘ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Ì·ı‹Ì·Ù·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û ÙÚ¿Â˙˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î.Ù.Ï. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È fiÔÈÔ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Â·ÚÎÒ˜ ·ÔχÂÙ·È. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ȉڇ̷ٷ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó·

ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÒÚ· ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Ó. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Î·È Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜, Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó 100% Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ë ‰ËÌfiÛÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ó· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ¤Ó· 20% Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ. ∂Ì›˜ Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÊÔÈÙËÙ‹ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÈ ‰›‰·ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. ∞ÏψÛÙÂ, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ οÓÂÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Û ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÌ¿˜. ∂Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ΔÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ˘‹Ú¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

ηӤӷ ÓfiËÌ· ϤÔÓ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ∫¿ı ¢ÚÒ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ...» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·˙ËÙ› ·ÎfiÌ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÁË. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ÎÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›. ∂›Û˘, ·Ó Î·È ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ›‰Ú˘Û˘, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. «∏ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ÔÚı‹, ·Ó fï˜ ÔÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. £· ÙÔ Î¿Ó·Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ì ¿ÏÏ· ȉڇ̷ٷ ·ÎfiÌË Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì Â·Ú΋ ·ÚÈıÌfi ÊÔÈÙËÙÒÓ». ∂Ó· ·fi Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¢π¶∞∂ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ www.ihu.edu.gr ‹ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2310807501, -28, -29. ∂. ™Ù.

33


¢È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ 7.700 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ Û ÚÔÙ˘¯È·Î¿ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿

ªÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™ÙȘ Ӥ˜, ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÎÚ›ÛË ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (∂∞¶), ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ∂∞¶ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 550 ¢ÚÒ ·Ó¿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È 700 ¢ÚÒ ·Ó¿ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó 700 Î·È 850 ¢ÚÒ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ 7.700 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 3.900 ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È 3.800 ÛÙ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿. ªÂȈ̤ÓÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ∂∞¶ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ï˘Î›Ԣ Î·È ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ -ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·›ÙËÛË - Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ∂∞¶ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ 50.000. ªfiÓÔ ¤Ú˘ÛÈ, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 57.000, ÂÓÒ ÂʤÙÔ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 40.000. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ηٿıÂÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı›. ΔÔ ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· 20 ÂÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙÔ 1997, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ ∂∞¶ ·Ú¤¯ÂÈ Ù˘¯›·, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ‰ÈÏÒÌ·Ù· Âȉ›Î¢Û˘, ‰È‰·ÎÙÔÚÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÚÔÙ˘¯È·Î‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜, fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·fi ·fiÛÙ·ÛË.

34

ΔÔ ∂∞¶ ·Ú¤¯ÂÈ Ù˘¯›·, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ‰ÈÏÒÌ·Ù· Âȉ›Î¢Û˘, ‰È‰·ÎÙÔÚÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÚÔÙ˘¯È·Î‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜

ΔÔ ∂∞¶ Û ·ÚÈıÌÔ‡˜

■ ¶ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜: ∂ÓÂÚÁÔ› 15.074, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ 17.889

2012-13: 7.700 + 210 (∞ª∂A) + 350 (K∞£∏°. TEI)

■ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜: ∂ÓÂÚÁÔ› 11.243, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ 12.600

■ ™‡ÓÔÏÔ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ: ·) ¶ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ: 6.739 ‚) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ: 11.663 Á) ¢È‰·ÎÙÔÚÈο: 30

■ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜: 68 ■ ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ: 32 ■ ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜: 203 ■ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2011-12: 57.269 ■ ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2011-12: 7.700 + 210 (∞ª∂A) + 350 (K∞£∏°. TEI) ■ ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2012-13: 39.945 ■ ¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜

■ ™‡ÓÔÏÔ ÂΉÔı¤ÓÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂∞¶: 694 ■ ÀÔÙÚÔʛ˜ ·fi ÙÔ 1998 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·: 6.222 ■ ª¤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡: 1.600 ª¤ÏË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡: 42 ■ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi: ·) ªfiÓÈÌÔÈ (∞™∂¶): 11 ‚) ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: 42 Á) ™‡Ì‚·ÛË ¤ÚÁÔ˘: 169 ‰) √ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: 0 ■ ∞ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ∂Î·È-

Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂∞¶ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘, ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Û¯ÔÏ‹ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ.

‰Â˘ÙÈÎÔ›: 0 ªÂ ·fiÛ·ÛË π¢∞Ã: 1 ■ ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ™Ù·ıÂÚ¤˜: ·) ¶¤ÓÙ √Ì·‰ÈΤ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÙËÛ›ˆ˜ Û 9 fiÏÂȘ. (∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶¿ÙÚ· - ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ - πˆ¿ÓÓÈÓ· - ∫ÔÌÔÙËÓ‹ - •¿ÓıË - ¶ÂÈÚ·È¿ - §¿ÚÈÛ·) ‚) Δ¤ÛÛÂÚȘ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ Á) ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ‰) ΔÂÏÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Û 9 fiÏÂȘ Â) ª¤ÛË ·Ó·ÏÔÁ›· ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ - ¢È‰·ÛÎÔÌ¤ÓˆÓ 1/20 ÛÙ) ªÂϤÙË ·fi ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ■ ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û 10 ÎÙ›ÚÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡: 10.081,01 Ù.Ì.

¶ËÁ‹: <http://www.eap.gr/>

¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È

Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÎÏ‹ÚˆÛË, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÂ›Ù·È ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ·‰È¿‚ÏËÙÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ·Ó οÔÈÔ˜ ·Ú·‚› ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÓfiÓ· Î·È ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ı· ·Î˘Úˆı›, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٿٷÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒ˜ ÂÈÏÂÁ¤ÓÙˆÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ê·ÓÂÚˆı› Ë ·Ú¿ÓÔÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙ· ÚÔÙ˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ Ï˘Î›Ԣ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ù›ÙÏÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ›. ™Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›Ô˘ ‹ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Âȉ›Î¢Û˘ (masters) ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂͤٷÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎfiÓËÛË ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √ÛÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ù˘¯›· ÙÔ˘˜, ›Ù ÏfiÁˆ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ›Ù ÁÈ·Ù› ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÚÔÙ˘¯È·Î‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·fi Ì›· ¤ˆ˜ 11 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ οÔÈÔ˘ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È Û Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ‹ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞¶ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·fi ÂΛÓË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Âȉ›Î¢Û˘. μ.¢.

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


™Ô˘‰¤˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ∂Àƒø°¡ø™∏-EUROLAB

¶ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ O ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ √ÌÈÏÔ˜ ∂Àƒø°¡ø™∏-EUROLAB Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ °ÏˆÛÛÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªÂ 23 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·, 23 ¯ÚfiÓÈ· ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÚˆÙÔÔÚ›·, 23 ¯Úfi ÓÈ· ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÚÔ˜ Ë ∂Àƒø°¡ø™∏ (www.eurognosi.com) Â›Ó·È Ë 1Ë ¢‡Ó·ÌË ÛÙȘ •¤Ó˜ °ÏÒÛÛ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∫ÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂Àƒø°¡ø™∏ Â›Ó·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì¿ıËÛ˘. √Ï· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ̤ÏËÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ٷϤÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë ∂Àƒø°¡ø™∏ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÈ· ηٷÏËÎÙÈ Î‹ ¢ηÈÚ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Í¤ÓˆÓ ÁÏˆÛ ÛÒÓ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· Ó· η χÙÔ˘Ó ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜ . ∏ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ª¤ıÔ‰Ô˜ Learn® Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ fiˆ˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ‚›ÓÙÂÔ, ·È¯Ó›‰È· Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ȉ·ÓÈο ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∏ ª¤ıÔ‰Ô˜ Learn® Â›Ó·È Ë ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÂÈÙ˘¯›· Û fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∂Àƒø°¡ø™∏ Â›Ó·È 1Ë ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÍÂÓfiÁψÛÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÂȉÈο ¢¤ÏÈÎÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ∞ Á Á Ï È Î ¿ , ° · Ï Ï È Î ¿ , ° Â Ú Ì · Ó È Î ¿ , πÙ·ÏÈ Î¿, πÛ·ÓÈο Î·È ·fi ÂʤÙÔ˜ Î·È Û ƒˆÛÈο . Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ Î·È Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·Ùfi-

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∫ÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂Àƒø°¡ø™∏ Â›Ó·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì¿ıËÛ˘

ÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‡ÎÔÏ· Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì 3 ÙÚfiÔ˘˜: ¶·Ú·‰ÔÛȷο: ™Ù· ΤÓÙÚ· ∂Àƒø°¡ø™∏ Ì ÙËÓ ª¤ıÔ‰Ô Learn® Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹. Blended : ªÂ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·fi ηıËÁËÙ‹. Online: °Ú‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜. √ÏÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ∂Àƒø°¡ø™∏ Â›Ó·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ· Ù· Â›‰· Ù· ÔÔ›· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ οı ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜. °È· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ë ∂Àƒø°¡ø™∏ ÌÔÚ› Î·È ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ Û fiϘ ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜.

35


™Ô˘‰¤˜ Δ· ÌÔÓ٤Ϸ blended learning ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·

Δ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÂϯÒÓ ® TOY | °πøƒ°√À πø∞¡¡√À Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. Δ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi, ÂÓÒ Î·È Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (Webinars - Web based seminars) ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÂϯÒÓ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÓ٤Ϸ blended learning, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ̛· ÔÈÎÈÏ›· ÌÂıfi‰ˆÓ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ‹ ·Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Δ· ÛÙÔȯ›· ·fi Ì›· ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ (πÔ‡ÏÈÔ˜ 2012) ÙÔ˘ ∞ªμ∞ (Association of MBAs) ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 12% ̤۷ Û ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Û blended learning ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ ˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ π∂Brown EMBA, University of North Carolina, Ashridge, Queen’s School of Business Î.¿. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ηٷÎÚÈı› fiÙÈ ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. √̈˜, ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë ÛÙ·‰È·Î¿ ÍÂÂÚÓȤ-

ΔÔ MBA International ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Û˘Ì‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ·fi ÂʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ÚÔËÁ̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ (e-skills) ̤ۈ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ e-learning Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù·È, ηıÒ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û ·˘Ù¿ Ù· Â›‰·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ e-learning ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‹ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÛËÌ›· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì·ıËÛȷο ÛÙÈÏ. ∂Ó·˜ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ÛÔ˘‰·ÛÙ‹. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ

‚·ıÌfi ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. √̈˜, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∞Ó Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· blended learning ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Úfiı˘Ì· Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ MBA International ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Û˘Ì‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÂϯÒÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ

·fi ÂʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ÚÔËÁ̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ (e-skills) ̤ۈ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ elearning Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Û eBusiness Marketing Fundamentals, Search Engine Optimization (SEO), Web Analytics, Pay-Per-Click, Social Media, eCommerce Conversion Optimization, On-line PR ·fi ‰ÈÂıÓÒ˜ ηٷÍȈ̤Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (fiˆ˜ ÔÈ Avinash Kaushik, Todd Malicoat, Greg Jarboe, Jamie O’Donnell, John Marshall Î.¿) Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÙ·ÈÚ›˜, fiˆ˜ Ë Google. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙÔ MBA International Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Ù˘ æËÊȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË (fiˆ˜ Ù· eCommerce Manager, SEM Campaign Manager, Social Media Manager, SEO Expert, Conversion Manager, Î.¿.) Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÂϯÒÓ.

√ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ªμ∞ πnternational Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

À„ËÏfi Â›Â‰Ô ÌfiÚʈÛ˘ ·fi Ù· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘

∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ™Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, Ù· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù·, ˆ˜ Ó‹È· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜, Á·ÏÔ˘¯Ô‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈ΋ ·È‰Â›·. ª¤Û· Û ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë Ì¿ıËÛË Ì ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ·ÔÎÙ¿

36

¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ-Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯Ù› Ë „˘¯È΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ™Ù· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Ë ·È‰Â›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ›¯ËÌ· ˙ˆ‹˜ Î·È Â˘ı‡ÓË „˘¯‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÍÈˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜.

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


™Ô˘‰¤˜ Mediterranean College

ªÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ∏ ∞η‰ËÌ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ M e d i t e r r a n e a n C o l l e g e , ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Mediterranean College ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÍÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, η٤¯ÔÓÙ·˜ ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜. ∏ ™¯ÔÏ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ( B u s i n e s s S c h o o l ) ÙÔ˘ M e d i t e r r a n e a n C o l l e g e Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ, Ô˘ ȉڇıËÎ·Ó ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ªanagement Î·È ªarketing ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ȉȈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. To Mediterranean College Â›Ó·È ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

√È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Mediterranean College ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÍÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, η٤¯ÔÓÙ·˜ ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Mediterranean College ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ BAC ( British Accreditation Council) ˆ˜ ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. To Mediterranean College ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ A ı ‹ Ó · , ¶·ÙËÛ›ˆÓ 107 & ¶ÂÏÏ‹Ó˘ 8 (ÙËÏ.: 210 8899600) Î·È ÛÙË £ Â Û Û · Ï Ô Ó › Î Ë ∂ÁÓ·Ù›· 2-4 (ÙËÏ.: 2310 547 708) μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9 ( ÙËÏ.: 2310 287779). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË .medcollege.edu.gr, Facebook: ://www.facebook.com/mediterra neancollege.

Δ· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

® MBA - Master of Business

Administration (ÂÏÏËÓfiʈÓÔ/·ÁÁÏfiʈÓÔ), University of Derby, UK, ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2 ¤ÙË part-time, ¤Ó·ÚÍË: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012 ΔÔ MBA ÙÔ˘ Mediterranean College ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ªμ∞ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È ÈÛÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ CMI (Chartered Management Institute), ÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÓˆÛË ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 86.000 ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Level 7 Diploma in Strategic Leadership and Management Î·È (Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·

KEP¢O™ ∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

Business Impact Study), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ CMI Chartered Manager Status. ΔÔ CMI Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÔÊÂÏÒÓ Û οı ۇÁ¯ÚÔÓÔ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. °È· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¤ÏÈÍË ÂÓfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ÙÔ CMI ·ÔÙÂÏ› ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÏ¿‰Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ ÈÛÙÔÔÈ› ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜.

® MSc Marketing Management, University of Derby, UK, ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2 ¤ÙË part-time, 1 ¤ÙÔ˜ fulltime, ÁÏÒÛÛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜: ∞ÁÁÏÈ΋, ¤Ó·ÚÍË: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012

∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ï›Á· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ·fi ÙÔ Chartered Institute of Marketing (CIM) ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Dual Award. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· MSc, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ CIM Professional Diploma in Marketing, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ Chartered Institute of Marketing, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË (associate) ‹ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ (member) Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ACIM ‹ MCIM.

® E x e c u t i v e D i p l o m a ( ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-

΋˜ ∂ÍÂȉ›Î¢Û˘) , London Centre of Management, UK, ¢È¿ÚÎÂÈ·: 1 ¤Ùo˜ part-time ‹ distance learning, ÁÏÒÛÛ· ‰È‰·Ûηϛ·˜: ∂ÏÏËÓÈ΋, ¤Ó·ÚÍË: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012 ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÍÂȉÈ·ÛÂȘ: Management, Marketing, Banking & Finance, Human Resources Management, Logistics, Shipping, Journalism & Management, Sports Journalism & Management, Small and Medium Business Management, Public Relations, Education Leadership & Management, Health Management, Acounting Management & International Accounting Standards, Sports Management, International Hotel & Tourism Management.

37


™Ô˘‰¤˜ ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

¢‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ ÁÓÒÛ˘, ÙÔ ALBA Graduate Business School ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤Ó·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÌË ÎÚ·ÙÈÎfi˜, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ™∂μ, Ù˘ ∂∂¢∂ Î·È ÙÔ˘ ∂μ∂∞. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÙÔ ALBA Graduate Business School Î·È ÙÔ American College of Greece ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Â›ÛËÌ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·¯›·, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô, ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Û˘ÌÌ·¯›· ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ı¤ÛÂÈ Ó¤· ÚfiÙ˘· ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·Ù·Ï‡ÙË ıÂÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.

Δ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ALBA Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¢ÈÂıÓ›˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, The Association of MBAs (AMBA) Î·È European Foundation for Management Development (EFMD/EPAS). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ■ Executive MBA ■ The ALBA MBA ■ MBA in Shipping ■ MBA in Banking (˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΔÚ·Â˙ÒÓ) ■ MSc in Marketing ■ MSc in International Business and Management ■ MSc in Strategic HRM ■ MSc in Business for Lawyers ■ MSc in Finance (·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÈÏÔÁ‹˜ (Program Partner) ÙÔ˘ CFA ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ■ MSc in International Shipping and Finance (Dual Degree, ALBA & University of Reading)

¢È·ı¤ÛÈ̘ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Î·È ÂÎÙÒÛÂȘ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ΔÔ ALBA ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Û ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·ÚÈÛÙ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤۷. ™ÙÔ .alba.edu.gr/Scholarships ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÊfiÚÌ· Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˘ÔÙÚÔ-

38

ΔÔ ALBA Executive Development ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 900 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 9.500 ÛÙÂϤ¯Ë ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ

Ê›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È.

°Ú·ÊÂ›Ô ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î·È ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 300 ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ì ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó 12 ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û ı¤Ì·Ù· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÒ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ·, ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ¿ÓÂÏ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Û Ì›˙ÔÓ˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜: ¶ˆÏ‹ÛÂȘ & Marketing, ÃÚË-

Ì·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο, ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ™ÙÔ Career Forum 2011, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 70 ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 1.100 Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Û 67 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ALBA Û ‰È¿ÛÙËÌ· 3 ËÌÂÚÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 2011 ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 200 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (job opportunities) ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ALBA.

¢ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ΔÔ ALBA Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ∂Ù‹ÛÈÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (European Business Plan of the Year Competition - EBPYC). ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Business School Ì ÙfiÛ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ™¯ÔϤ˜ fiˆ˜ ÙÔ INSEAD Î·È ÙÔ Imperial College: ΔÚ›· ÚÒÙ· ‚Ú·‚›·

(2003, 2005, 2010), ‰‡Ô ‰Â‡ÙÂÚ· (2006, 2007) Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (2008).

Executive Education ΔÔ ALBA ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ALBA Executive Development ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·fi 900 ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 9.500 ÛÙÂϤ¯Ë ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ management, ∂Ó‰ÔÂȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∏ÁÂÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ∂Ó‰ÔÂȯÂÈÚËÛȷο ªμ∞. To Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·fi ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ALBA Graduate Business School ηıÒ˜ Î·È ·fi ¤ÁÎÚÈÙÔ˘˜ ∂ÈÛΤÙ˜ ∫·ıËÁËÙ¤˜ ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· Business Schools Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (Yale School of Management, NYU - Stern Business School, London Business School, Insead, IMD, Wharton Business School Î.Ï.). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.alba.edu.gr

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

KEP¢O™


KER_1609_FULL  

http://www.kerdos.gr/Images/KER_1609_FULL.pdf

KER_1609_FULL  

http://www.kerdos.gr/Images/KER_1609_FULL.pdf

Advertisement