Page 1

º∞∫∂§√™

μÈÔÌ˯·Ó›·&ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·

® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À ® ƒ∂¶√ƒΔ∞∑ | ∫Àƒ∂§∞ ¶∂Δƒ√À

¢È·‚¿ÛÙÂ

∏ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·˙ËÙ› ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 28-29

£∂™∂π™ ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ∏ ÎÚ›ÛË Â˘ÓÔ› ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌÂÓ˜ Û ηıÂÛÙÒ˜ - ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋˜ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ - ›ÂÛ˘, ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‹ ÌÈÎÚfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ¢ηÈڛ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¿ÓÙ· ÙËÓ... ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡, ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ì›· Ó¤· ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û˘Û΢·Û›·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ηٷӷψً ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚¤‚·È· - Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÏϤ˜ ·˘Ù¤˜ - Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ô˘ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì›· Ó¤· ηÙËÁÔÚ›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙ› ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÁÈ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë... ÙÂÏÈ΋ Ì¿¯Ë ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ú¿ÊÈ, fiÔ˘ ÂΛ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÚ›‰È¿ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ë ÛÙÚÔÊ‹ Û ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¿Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ∏¶∞ -Î·È ÂÓÈÛ¯‡Â™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 24


ƒÂÔÚÙ¿˙ ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 23

Ù·È - ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙȘ ∏¶∞ ‰ÂÓ ËÁÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ Ë º∞°∂ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ù· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÓ... Ù‡¯Ë Ù˘ ÛÙȘ ∏¶∞ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Creta Farm, Ï·ÓÛ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› ˙ˆÈÎfi Ï›Ô˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÛÙÂı› ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤Ù˘¯Â Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ American Heart Association. M ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜, ¿ÏψÛÙÂ, ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ù¤ÓÙ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Û ÛÂÈÚ¿ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· ¤ˆ˜ ÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜. ™Â Ì›· ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ·ÁÔÚ¿, ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ϤÔÓ Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο fiÚÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‹ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡. ∞ÌÂÚÈ΋˜, ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, fiˆ˜ Ë π·ˆÓ›·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ «¯Ù˘¿ÂÈ» ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ √¶∂, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‰‡Ô ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ë ÛÔÎÔÏ·ÙÔÔÈ›· ION Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Eurimac, ¤Êı·Û·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ π·ˆÓ›·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË Foodex 2012», ·˘ÙfiÓÔ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË «F Ì·, Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÙÂÚ·.

™ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È fi,ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ™·ÏÈÁηÚÔÙÚÔÊ›·, ÈÔÊ·¤˜, ÙÚԇʷ, ÎÚfiÎÔ˜, ˘‰ÚÔÔÓ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó¤Â˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ›Ù ˆ˜ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ÚÔ˚fiÓ, ›Ù - ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ - ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ˆ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi Û·ÏÈÁοÚÈ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ì ηٷӷψ٤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ΔÒÚ·, Ë ÂÎÙÚÔÊ‹ Û ·ÓÔȯÙfi ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Â›Ó·È Ì›· ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¯‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û·ÏÈÁηÚÈÒÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

24

ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Â›‰Ô˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È HelixAspersa Aspersa ªuller Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔÔ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ ÙÚԇʷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ ηÈ

∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¿ÓÙ· ÙËÓ... ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡, ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ì›· Ó¤· ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û˘Û΢·Û›·, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ηٷӷψً ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹

·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë ÙÔ˘. ∂Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÙÚԇʷ˜ ÚÔˆı› Ë Troufa.net ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ΔÚÔ˘ÊÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ - ΔÚÔ˘ÊÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. √ ÎÚfiÎÔ˜ ‹ Û·ÊÚ¿Ó - fiˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi - Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Ì·¯·ÚÈÎfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÓfiÌÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, Ô ÎÚfiÎÔ˜ ∫Ô˙¿Ó˘ ¤¯ÂÈ ÂÈۋ̈˜ ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ ·Ú¿ÁÂÈ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∫ÚfiÎÔ˘ ∫Ô˙¿Ó˘ - ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô fiÌÈÏÔ˜ ∫ÔÚÚ¤ - ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÎÚfiÎÔ˘ ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˙·ÊÔÚ¿˜ (Û·ÊÚ¿Ó) ∫Ô˙¿Ó˘ ¯‡Ì· ‹ Û˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ Ì ¯Ú‹ÛË ‹ ·Ó¿ÌÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ∏ ˘‰ÚÔÔÓ›· Â›Ó·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ fiÔ˘ Ù·

Ê˘Ù¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∂›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ı·̷ÙÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Ú›¯ÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ˘‰ÚÔÔÓÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ¤‰·ÊÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰È›ۉ˘Û‹ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ÔÛÔÛÙfi, fiÙ·Ó Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ·ÔÙÂÏ› ›Ù ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ›Ù ¤Ó·Ó ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ Î·È ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ÎÏ¿‰Ô. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ΔÔ ÈÔÊ·¤˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ˘„ËÏ¿ ΤډË. ∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÂÍ¿ψÛ˘. ΔÔ ÈÔÊ·¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÎÏËÚfi Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi Ê˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û οı ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Îϛ̷. ∏ Á‡ÛË ÙˆÓ Î·ÚÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ·Ó·Ó¿ Î·È Ô ¯˘Ìfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ̛ÁÌ·Ù· ¯˘ÌÒÓ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ηÚÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ Î·ÚÔ› ÙÔ˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ̷ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ·ÁˆÙ¿, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, ÁÏ˘Î¿, Û ۿÏÙÛ˜ Î·È Û ÏÈΤÚ. ∂›Û˘, ÔÈ Î·ÚÔ› ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó.

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

KEP¢O™


£¤ÛÂȘ √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË

∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ M›· ‰‡ÛÎÔÏË ÙÚÈÂÙ›·, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ crash test ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™∂μΔ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ¤Ó· Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (™∂μΔ), ηٿ ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·-

26

Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ÎÚ›ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μΔ, Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÏÔ‡Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ÎÏÂȉÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ¿ÍÔÓ˜: ΔË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÈÔÙÈο, ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÙÈÌ‹. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ¤ÍÔ‰·, Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó, ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙÔ˘˜.

√ ÎÏ¿‰Ô˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ıÂÛÌÈÎfi Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ «¢ÂÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Î·È Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÈÓ ÚԂԇ̠۠·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË, ¿ÏψÛÙÂ, Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·Èfi Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶ÂÚ›ÙÚ·ÓË ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 3,6% ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È Î·Ù¿ 2,56% ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ», ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·ÏÔ‡Û˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÙÈÌ‹, Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ë ÔÔ›· ı· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ

ηÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÎÚ›ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ·ÛΛٷÈ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™∂μΔ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ù·¯ıÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Ô˘ «Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ıÂÛÌÈÎfi Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ Î·È ÙÔ 2011, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ·˘ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞Ó·Áη›· ÎÚ›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ √¶∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 26% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ 1/4 Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.200 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ˆÏ‹ÛÂȘ 13 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 350 ¯ÈÏ. ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. √ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™∂μΔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤Á΢Ú˜ ¤Ú¢Ó˜, ÌÂÙ¿ ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔÓ›˙ÂÈ ‰Â, fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯı› Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈο Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·.

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

KEP¢O™


£¤Ì· ¶Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Á¿Ï·ÎÙÔ˜

Δ· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÛÂ

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ∂ÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ¢ηÈÚ›· Î·È Î¿ı ÂÚÈıÒÚÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Δ· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ Á¿Ï·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· «‚ϤÔ˘Ó» ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ™ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi, οÔÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ï¿Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ «¿ÁÔ». ∏‰Ë, ηٿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË FrieslandCampina, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·Ú‹Á·Á ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ Ë ÂÈΛÌÂÓË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Vivartia Î·È ªÂ‚Á¿Ï, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ÒÏËÛË Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓË. ∏ ¤Ù·ÈÚË ÌÂÁ¿ÏË Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë º¿ÁÂ, ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ΢ڛˆ˜ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ∏¶∞, fiÔ˘ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û Ӥ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ (greek type yoghurt). ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ º∞°∂ ÛÙȘ ∏¶∞ «˙‹Ï„» Ë Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· √Ï˘ÌÔ˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÍÂΛÓËÛ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÂÓÒ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ó¤· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ FrieslandCampina, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ÂÓÒ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÚÒÙ˘ ‡Ï˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ú˘ÛÈ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Ë FrieslandCampina ¤Ù˘¯Â ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘ÂÙ‹ ¤Ú¢ӷ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ¿ÏÏ˘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‹ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È΋˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜,

28

∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÏÌ·Ù҉˘ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¿ÛË ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ‚·ÛÈο ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ·Ô‡ÚÙ˘, ÛÙË μπ¶∂ ¶¿ÙÚ·˜. ™ÙË Ó¤· ÌÔÓ¿‰·, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· brands Á¿Ï·ÎÙÔ˜ „˘Á›Ԣ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· Á¿Ï·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ·ÛÙÂÚ›ˆÛ˘ ¡Ô˘ÓÔ‡ Family, ¡Ô˘ÓÔ‡ Calci Plus, ¡Ô˘ÓÔ‡ Kid Î·È ÔÈ Îڤ̘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ¡Ô˘ÓÔ‡. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. °È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ - ÂÈϤÔÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ‹‰Ë - ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ Ì Á¿Ï·, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÔÚÚÔÊ¿ ϤÔÓ ÂÚ› ÙÔ 25% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÁÂÏ·‰ÈÓÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÌÂÙ¤‚·ÏÏÂ Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊˆÓ Ì ÙË Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ηıÒ˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ «·›ÎÙ˘», Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi 1/9/2011 ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı¤ÓÙ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi £∂™Á¿Ï· », Ô˘ ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊˆÓ «£ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Vivartia Î·È ªÂ‚Á¿Ï, ÔÈ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó, Ì ÙËÓ Vivartia Ó· ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰È΋˜ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011 Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, ·ÏÏ¿ ˘fi fiÚÔ˘˜, Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂ÎÙÔÙ ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› οÔÈ· ¿ÏÏË Î›ÓËÛË ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ deal ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 57,8% Ù˘ ªÂ‚Á¿Ï ·fi ÙË Vivartia ̤ۈ Ù˘ 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ¢¤Ï -

Ù· ΔÚfiÊÈÌ· . ΔÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì· ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 640 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 140 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ 40% ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È 30% ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ·Ô‡ÚÙ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÔʤÏË ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓ˜ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 23 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÚÈÂÙ›·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ÒÏËÛË Ù˘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¢ˆ‰ÒÓË, ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÏËÛ‹˜ Ù˘ Î·È ÂÓÓ¤· ÌÂÙ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË, Ë ¢ˆ‰ÒÓË ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿ Â˙·˜ , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ·Î¤ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓË ∞∂ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÌÚfiıÂÛÌ· ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ 15 Û˘ÓÔÏÈο ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 8 ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È 7 ÂÏÏËÓÈΤ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ÙˆÓ ∂∞™ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - £ÂÛÚˆ Ù›·˜ Î·È ∞ÚÙ·˜ -ºÈÏÈÈ¿‰·˜ . ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Δ· ÌÂÚ›‰È¿ Ù˘, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙÔ brand name, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Â›Ù ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ù ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡˜ «·›ÎÙ˜» ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‚¿ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞Δ∂ Ë ÔÔ›· ÂϤÁ¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi 67,77% ÛÙË Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÔÛÔÛÙfi 24,78% ¤¯ÂÈ Ë

∂∞™ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 2,9% Ë ∂∞™ ¶ˆÁˆÓ›Ô˘, 0,55% Ë ∂∞™ ∞ÚÙ·˜ºÈÏÈÈ¿‰·˜, 2,4% Ë ∂∞™ ¶Ú‚¤˙˘ Î·È ÔÛÔÛÙfi 1,6% Ë ∂∞™ £ÂÛÚˆÙ›·˜. ™ÙȘ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ∏¶∞, fiÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ¤¯ÂÈ ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ë º∞°∂. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔ Johnstown Ù˘ ¡. ÀfiÚ΢, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ‹ ÛÙËÓ

¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤Ó·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË FrieslandCampina, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈΛÌÂÓË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Vivartia-ªÂ‚Á¿Ï Î·È Ë ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË ÒÏËÛË Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘ ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

KEP¢O™

ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ Û ·˘Ù¤˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ÂÙ·ÈÚ›· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Û ∏¶∞, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Û Ӥ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë Û‡ÛÙ·ÛË ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, Ë º¿Á ÂȯÂÈÚ› ¤Ó·Ó ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi, «Îfi‚ÔÓÙ·˜» ÙÔ˘˜ ·Û˘ÓÂ›˜ ÂÏ¿Ù˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Îfi„ÂÈ Ó· ÚÔÌËı‡ÂÈ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ·Ï˘Û›‰· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Î·È fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ‚‚·›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙˆÙÈο ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ Ù˘. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ù· ËÁÂÙÈο Ù˘ ÌÂÚ›‰È· ÛÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. ΔËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙȘ ∏¶∞ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· √Ï˘ÌÔ˜, ̤ۈ Ù˘ 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ Dairy Olympus USA . H‰Ë Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Û ¡¤· ÀfiÚÎË, ª·Û·¯Ô˘Û¤ÙË Î·È ∫ÔÓ¤ÎÙÈηÙ. ™Ùfi¯Ô˜, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, Â›Ó·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ 2011 ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û 2,5- 3 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙÔ 2012 Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· ΤډË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ˙‹ÙËÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ï›ÁÔ˘˜ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë √Ï˘ÌÔ˜ ÚÔˆı› Ó¤· Â¤Ó‰˘ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ˘¤ÁÚ·„ ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ì ÙËÓ Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) . Δ· Ó¤· ÎÂÊ¿Ï·È· ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ - ÂÍ¿ÁÂÈ Û 34 ¯ÒÚ˜ - ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 80% ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ù˘ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·.

KEP¢O™

¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈο ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘, ·Ó Î·È Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ·ÁÔÚ¿ Ï¢ÎÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÙfiÛÔ Û fiÁÎÔ fiÛÔ Î·È Û ·Í›·, ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÓÒ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2011 Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË fiÁÎÔ˘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË ·Í›·˜ ˆÏ‹ÛˆÓ. μ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÏÌ·Ù҉˘ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Ù¿ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Symphony IRI Group, ̤¯ÚÈ ÙȘ 04/03/2012 Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ï¢ÎÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 2% Û ·Í›·, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 75,78 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 77,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·’ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÒÛË Î·Ù¿ 4,2%, ÛÙ· 63.342 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ·fi 66.139 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔڛ˜, ηٿ ÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ï¢ÎÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ „˘Á›Ԣ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Û ·Í›· ηٿ 1,2%, ÛÙ· 56.653 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ì›ˆÛË 4,4% Û fiÁÎÔ, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 44.003 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ¤Ó·ÓÙÈ 46.039 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. ªÂ›ˆÛË 3,7% Û ·Í›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿-

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

·ÚÈıÌÔ‡˜

ÛÙËÌ· Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‚·ÔÚ¤, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 18,128 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 18,81 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË Û fiÁÎÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 3,5% Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· 18.671 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ·fi 19.349 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙfiÛÔ Û fiÁÎÔ fiÛÔ Î·È Û ·Í›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ (UHT), ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηًÏı·Ó Û 998.916 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.128.627 ¢ÚÒ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 11,5%. ªÂ›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 11,1% ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û fiÁÎÔ, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 668 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ·fi 751 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ¤Ú˘ÛÈ. ∂Í·›ÚÂÛË ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Û fiÁÎÔ Î·È ·Í›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ̤¯ÚÈ ÙȘ 04/03/2012 ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ private label ›¯·Ó ·˘ÍËı› ηٿ 19,2% Û fiÁÎÔ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ú˘ÛÈ, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 9.557 ÂηÙ. Ï›ÙÚ·, ·fi 8.020 ÂηÙ. Ï›ÙÚ·. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û ·Í›· ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 23%, ÛÙ· 8,256 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 6,713 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 2011, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Ï¢ÎÔ‡ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 421,022 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 409,080 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010. √È ˆÏ‹ÛÂȘ Û fiÁÎÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 354.583 ÂηÙ. Ï›ÙÚ·, ·fi 355.967 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· ÙÔ 2010. √È ÌfiÓ˜ ηÙËÁÔڛ˜ fiÔ˘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο ÙfiÛÔ Û fiÁÎÔ fiÛÔ

Î·È Û ·Í›· Â›Ó·È ÙÔ Ï¢Îfi Á¿Ï· „˘Á›Ԣ Î·È Ù· private label. √ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· Ù˘ IRI, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Ì›· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· private label, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÎfiÌË Î·È Û ̛· ÙfiÛÔ «Â˘·›ÛıËÙË» ηÙËÁÔÚ›·, fiˆ˜ ÙÔ Á¿Ï·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Î·È ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ ‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Icap ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2%3% Û fiÁÎÔ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2011. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ·ÛÙÂÚȈ̤ÓÔ Á¿Ï· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ηٷӿψÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 35,13 ÎÈÏ¿/¿ÙÔÌÔ (ÛÙÔȯ›· 2010). ¢¤Î· ÂÙ·ÈÚ›˜ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 76%-77% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ: Vivartia, ªÂ‚Á¿Ï, FrieslandCampina ∂ÏÏ¿˜, Nestle ∂ÏÏ¿˜, √Ï˘ÌÔ˜, º¿ÁÂ, ∫ÚÈ ∫ÚÈ, ∞ÁÓfi, ∂‚ÚÔÊ¿ÚÌ·. ™ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜: º¿ÁÂ, Vivartia, ªÂ‚Á¿Ï, FrieslandCampina ∂ÏÏ¿˜, Danone, √Ï˘ÌÔ˜, ∞ÁÓfi Î·È ∫ÚÈ ∫ÚÈ.

29


∂Ú¢ӷ ¢ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÔ‚·Ú‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2012

™Ù·ıÂÚ‹ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÚ¤·ÙÔ˜ ∏ ηٷӿψÛË (Û ÔÛfiÙËÙ·) ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-2012 ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Î·È ı· ÎÈÓËı› ÌÂٷ͇ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÈÎÚ‹˜ ÙÒÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÏ·‰È΋ ÌÂϤÙË «∫Ú¤·˜», Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ù˘ Icap Group. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË ÎÚ¤·ÙÔ˜, ·Ó Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÙ‹ÛȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÂÓÈο ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· (19862010), Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 0,62%. ΔÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ (2000-2010: 31%-36%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ (2000-2010: 21%-27%) Î·È ÙÔ ‚fiÂÈÔ/ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÎÚ¤·˜ (20002010: 18%-21%). ªÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ ÎÚ¤·˜ (2000-2010: 13%-15%), Ù· ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ›‰Ë ÎÚ¤·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Î·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ‚fiÂÈÔ Î·È ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ ˘ÂÚÙÂÚ› Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹.

∏ ηı·Ú‹ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÙˆÙÈ΋ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25ÂÙ›·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi -0,43%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ηχÙÂÙ·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ·fi ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ, Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 35,4% ÙÔ 2010 Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ Ì ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 22,6%. ∂ÂÙ·È ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ ÎÚ¤·˜ Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ 21,3%,

ÂÓÒ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ‚fiÂÈÔ˘/ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‚·›ÓÂÈ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ (1986: 68,8%, 2010: 55,6%), ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È (1986: 30,8%, 2010: 47,7%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ôχ ¯·ÌËϤ˜ (2010: 6,0%). ∞fi

ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÙ¿¯ıË Ì ‚¿ÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 33 ÂÎ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ· ›‰È· Â›‰·, ÙfiÛÔ ÙÔ 2009 fiÛÔ Î·È ÙÔ 2010. ΔÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂȉÂÈÓÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο (ηٿ 49,8%). ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ηı·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ÙÔ 2010, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ. Δ· EBITDA ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 7,5% ÙÔ 2010. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÙ¿¯ıË Ì ‚¿ÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 44 ÂÎ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: √Úȷ΋ ÙÒÛË (0,32%) ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 44 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2010/09. ΔÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ηٿ 8,5%) ‚ÂÏÙÈÒıËΠηٿ 14,3% ÙÔ 2010. ΔÂÏÈο, Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë (ÚÔ ÊfiÚˆÓ) ‰È¢ڇÓıËÎ·Ó Î·Ù¿ 28,9% ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙ· EBITDA (12,8%).

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ

√È ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË

™Ù·ıÂÚfiÙËÙ· ‹ Î·È ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÔÛfiÙËÙ·˜, ÙË ‰ÈÂÙ›· 2011-2012 ÚԂϤÂÈ Ó¤· ÌÂϤÙË Ù˘ Icap ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ, ÚԂϤÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È «ÒÚÈÌË», Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ, ‚¿ÛÂÈ fiÁÎÔ˘, ÂÌÊ¿ÓÈÛ ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ 1,5% ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ 2010 ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘ ÛËÌ›ˆÛ ·‡ÍËÛË 1,2% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. Δ· Ì·ÎÚÈ¿ ˙˘Ì·ÚÈο (Ù‡Ô˘ Û·ÁÁ¤ÙÈ Î.Ï.) ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ-

30

ΔÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ

¯‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 55% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÛÙ˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 35%. ∏ ·Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 3,2% ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙȘ ¿ÛÙ˜ Î·È ÌÈÎÚ‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙ· Ì·ÎÚÈ¿ ˙˘Ì·ÚÈο (Ù‡Ô˘ Û·ÁÁ¤ÙÈ). ∞˘ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Â›Û˘, Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÁÂÌÈÛÙÒÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·‡ÍËÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó Î·È Ù· ˙˘Ì·ÚÈο ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ηıÒ˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi Ï›Á˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋

‰È›ۉ˘ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù·. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ˘ÂÚηχÙÂÈ ÙË ˙‹ÙËÛË, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÍ¿ÁÂÙ·È. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο. ∫˘ÚÈfiÙÂÚÔ Î·Ó¿ÏÈ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ·ÚÈıÌÔ‰ÂÈÎÙÒÓ. ∞ÎfiÌË, Û˘ÓÂÙ¿¯ıË Ô ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 4 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 2009 Î·È 2010. √ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2010 ηٿ 4,7%. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÈ-

ÎÙÔ‡ ΤډԢ˜ ηٿ 10% ÂÚ›Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ 2010 (ηٿ 17,1%). ΔÂÏÈο, ÙÔ Î·ı·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (ÚÔ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜) ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 24,5%, ÂÓÒ Ù· EBITDA ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 12,4%.

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

KEP¢O™


∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∏ §∂Δƒπ¡∞ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍȈı› Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi

À„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∏ §∂Δƒπ¡∞ ∞∂ ȉڇıËΠÙÔ 1983 ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ªÂÚÙÛ¿ÙÔ Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È ÊÔÚ¤·˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍȈı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. ∏ §∂Δƒπ¡∞ ∞∂ Â›Ó·È ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ¢È·›ÛÙ¢Û˘ (∂™À¢), Ï‹Úˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ‰Ú· Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ø˜ ÊÔÚ¤·˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÊÔÚ¤·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜, Û ¤Ó· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂıÓÈο ÚfiÙ˘·: ISO 9001:2008 - ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜, ISO 22000:2005 - ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÔʛ̈Ó, ISO 14001:2004 - ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, AGRO 2-1 & AGRO 2-2 - ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙËÓ °ÂˆÚÁÈ΋ ¶·Ú·ÁˆÁ‹, ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 1221:2009 (EMAS) - ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È √ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘, ∂§√Δ 1801:2008 & OHSAS 18001:2008 - ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÀÁ›·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›·, ∂§√Δ 1429:2008 - ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∂¿ÚÎÂÈ·˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÀÏÔÔ›ËÛË ∂ÚÁˆÓ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÷ڷÎÙ‹Ú·, ∂ÏÂÁ¯Ô˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ - ¶ÂÙڤϷÈÔ & ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘ÙÔ‡, ÏÈ·ÓÙÈο, ·ÏÎÔfiÏ & ¯ËÌÈο, ÍËÚ¿ ÊÔÚÙ›·, ÛÈÙËÚ¿ & ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ Ì·ÎÚ¿˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È Ë Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙË §∂Δƒπ¡∞ ∞∂ ÂÈıˆÚËÙÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÌÂÈÚ›· Î·È Û˘Ó¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚfiÙ˘·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙËÓ §∂Δƒπ¡∞ ∞∂ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Ó· ÂΉ›‰ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜.

KEP¢O™ ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Ì ÁÚ·Ê›·/Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ §∂Δƒπ¡∞ ∞∂ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Ì ÁÚ·Ê›·/Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û ∫‡ÚÔ, ∞›Á˘ÙÔ, πÛÚ·‹Ï, §›‚·ÓÔ, ª·ÚfiÎÔ, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∞Ï‚·Ó›·, ª¿ÏÙ·, ™˘Ú›·, ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ §∂Δƒπ¡∞ ∞∂ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ EFQM - European Foundation for Quality Management, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ASTM (American Society for Testing and Materials) Î·È ÙÔ˘ IP (Institute of Petroleum - ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ).

31


∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ªÂÈÒıËÎÂ Ë ˙‹ÙËÛË Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘

™Â ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ Ï¿‰È ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜ Û ۯÂÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘. §fiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÂϤÙË Ù˘ Icap Group Ì ٛÙÏÔ «∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô - ¶˘ÚËӤϷÈÔ - ∂ÈÙÚ·¤˙Ș ÂÏȤ˜», ÙÔ 2009/10 Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 6,1% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008/09. ∂ÓÙÔÓfiÙÂÚË ˘Ô¯ÒÚËÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ˙‹ÙËÛË Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ (9,3%), ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ¯‡Ì· ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009/10 ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ηχÊıËΠ·fi ÙÔ ¯‡Ì· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô (43%). √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˘ÚËӤϷÈÔ, Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È Û ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË ÌÔÚÊ‹, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ˘ÚËÓÂÏ·›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ˘ÚËÓÂÏ·›Ô˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 15% ÙÔ 2009/10. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÚ›‰È· Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ

ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÚ›‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÈÛ¯˘Úfi Î·È ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ¯‡Ì· ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ (∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ (∂∫) 1019/2002). ™ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘, Ë ·ÁÔÚ¿ ‰¤¯ÂÙ·È ȤÛÂȘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈΤ˜

ÙÔ˜ 14 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ 2010 ηٿ 16%. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ÌÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi (25,8%). Δ· ·Ú·¿Óˆ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ıÂÙÈÎfi ÙÔ 2009 ÌÂÙÂÙÚ¿Ë Û ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÔ 2010. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ 2010, ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ 33,7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009.

Δ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÙÚfiÊÈÌ· Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ 43% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜

÷ÌËÏÔ› Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο

H ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÈ‚Ú¿‰˘Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ì ÙÔ ÚfiÛËÌÔ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÂÙÈÎfi - ·Ó Î·È ÔÚȷο Û οÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ - ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÏ·‰È΋ ÌÂϤÙË Ù˘ Icap Group, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ (Û ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜) ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5% ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. Δ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î¿Ï˘„·Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 43% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ë ÔÔ›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Û ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3% ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010/2009, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂÚ›Ô˘ 60% ÙÔ 2010) ¤¯ÂÈ Û·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈο ÛٷʇÏÈ· ÛËÌ›ˆÛ ÔÚȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô

32

ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙ· ›‰È· Â›‰· ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ 2009/10 Ì οÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ˘ÂÚηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ˙‹ÙËÛË, ÂÓÒ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ 2009/10 Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 4,3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Î·È ˘ÚËÓÂÏ·›Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (΢ÎÏÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜), ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ·fi ¤ÙÔ˜ Û ¤ÙÔ˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÍ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·ÊÔÚ¿ ¯‡Ì· ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Î·È ˘ÚËÓÂÏ·›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂÙ¿¯ıË ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‚¿ÛÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·-

(Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,5%) ÙÔ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂÚ›Ô˘ 80% ÙÔ 2010) ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿. Δ¤ÏÔ˜, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 3,5% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 2010, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 70%. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È Ù· ηӿÏÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ˆ˜ ηӿÏÈ ‰È·Î›ÓËÛ˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ 60% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ηٿ ÙÔ 2010. ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·ıÒ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÔÚ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ «‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÁˆÓȤ˜». Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ÌÈÁÒ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ (·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ) ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÔÛÔÛÙfi 30%-33% ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÏÔÈ¿ ÛËÌ›·

ÒÏËÛ˘ (Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î.Ï.). √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÙÔ ‰Â Â›Â‰Ô ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏfi. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ 9% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈο ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi 19 ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10,9% ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010/09, ÂÓÒ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚÔ˘ Ù· ÔÔ›· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 49,4%. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (‰Â›ÁÌ· 6 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ), ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 5,3%, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÁÈ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô.

ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

KEP¢O™


∞ÁÔÚ¿ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÏfiÁˆ ˘„ËÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜

™Â ÙÒÛË Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ ª¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÙË ‰ÈÂÙ›· 20112012. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì›ˆÛ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ 2010 ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ «ÎÚ‡·» ÚÔ˜ ÙË «˙ÂÛÙ‹» ·ÁÔÚ¿. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Ӥ· ÌÂϤÙË Ù˘ Icap ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ (Û ÔÛfiÙËÙ·) ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8% ÙÔ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 42% ÙÔ 2010, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ô‡˙Ô Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 23%. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‚fiÙη Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÏÈÎ¤Ú Î·È Ù· ÌÚ¿ÓÙÈ, ÂÓÒ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˙‹ÙËÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ù˙ÈÓ Î·È ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ÈÂÙ›· 20112012, ÙˆÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ì ÚÔ‚ÏÂfiÌÂ-

ÓÔ Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%, Û ÔÛfiÙËÙ·. ∏ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙË ˙‹ÙËÛË. ∞ÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ë ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Ô‡˙Ô, ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, Ù· ÏÈÎ¤Ú Î·È ÙÔ ÌÚ¿ÓÙÈ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Ô‡˙Ô. √È ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ô‡˙Ô. √ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ «Î˘Úȷگ›ٷȻ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·

ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi 19 ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010, ÚÔ·ÙÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ηٿ 2,2% Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·Ù¿ 6,6%. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (‰Â›ÁÌ· 11 ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ), Ì›ˆÛË 14,8% ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÁÈ· Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë (46,5%) ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô.

™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 42%, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ô‡˙Ô Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 23%

∏ PGS Packaging Services ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ

¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜

∏ PGS Packaging Services ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ (·ÚÙÔÔÈ›·, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, „ËÙÔˆÏ›·, fast-food, pizza), ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰ÒÚˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ PGS Packaging Services Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ Û οı ۇÁ¯ÚÔÓË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ Ù˘ (brand) Ì ÙË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ȉڇıËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ·fi ÙÔÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶··¯ÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ Ù· 13 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÂ

KEP¢O™ ª. ¶∂ª¶Δ∏ 12 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¿ÏÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰ÒÚˆÓ, ȉڇÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë All Box ÛÙËÓ

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ·fi ÙÔ concept Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Î¤Ù· χÛÂˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜. ∏ PGS Packaging Services ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· one stop shop fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ÎÈ ÂÛ›˜ Ì ̛· Â›ÛÎÂ„Ë Ó· ηχ„ÂÙ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜. ∏ PGS Packaging Services ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ, ÒÛÙ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯·ÚÙÈ¿, ›Ù ÁÈ· ÌÂÏ¿ÓÈ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ¿Óˆ ÛÙ· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∫·È ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ-

‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚˆÙÔÔÚȷο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜, ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ χÛÂȘ Î·È fi,ÙÈ ÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ fiÛÔ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÚÔˆı› fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Â›Ó·È ÊÈÏÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Û˘, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ˘ÏÈο Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÊÈÏÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

33


/KER_1204_FULL  

http://www.kerdos.gr/Documents/KER_1204_FULL.pdf