Page 1


2

KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒ∆π√À 2013

√√

∫Ú›ÛÈÌÔ˜ Ì‹Ó·˜ Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÂÏ. 4

£∂ª∞ 1 „ p

www.kerdos.gr

√π ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∂•∞∫√§√À£√À¡ ¡∞ ¶∞ƒ∞ª∂¡√À¡ ∆√ ª∂°∞ ∑∏∆√Àª∂¡√ - ∞¡∞§À∆π∫∞ √𠶃√µ§∂æ∂π™ °π∞ ∆√ 2013

∆· 3 ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ®®

® ƒ∂¶√ƒ∆A∑ | ¢. ∆™√À¶∞ƒ√¶√À§√™ - °. ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ªÔÚ› ÔÈ ·Ú¯Èο ˙ÔÊÂÚ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈÏ¿ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û οˆ˜ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰Ô͘, ÏËÓ fï˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤Á· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰˘ÓËÙÈο ·˘Ù¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔϘ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ì¤Û· Û ̛· ÌfiÏȘ ‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÎı¤ÛÂȘ ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜

ÊÔÚ›˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÚ›· ͯˆÚÈÛÙ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‡ÊÂÛË 4,5% Î·È ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÁÈ· ÌfiÏȘ 3%. ∆Ô Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ô˘ Ê˘ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Û‡Á¯˘ÛË Û οı ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ô˘ ÚÈÓ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. ∫ÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÛıÂÓ¤˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë Â‡ıÚ·˘ÛÙË ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ

1

∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜: ¢‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ 2013

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔ 2013 ı· Â›Ó·È Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2014 ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ıÂÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂˘ÓÔ˚Τ˜ ÂȉڿÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó: ■ ∏ ÙfiÓˆÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘

Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ■ ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜

ÎfiÛÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ 2013 ı· ¤¯ÂÈ ˘ÂÚηχ„ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20012009 Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ■ ∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›-

˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜. ■ ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ■ ∏ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ,

fiˆ˜ ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ. ■ ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÌÂ

ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ù˘ ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ . ■ ∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂ-

ÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. °È· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fï˜ fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ›, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ı› Ë ÚfiÛÊ·ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·ÎÚ·›ˆÓ ‹ ¿Î·ÈÚˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÔÈ - ¤ÛÙˆ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ - ¤ÎÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘.

2

·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ Û˘ÓÂ›· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ÂÎÙ›Ó·Í˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∆ÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ›‰È· Ë ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 4,5%, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ∫∂¶∂ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ 4,1%, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ì ÙËÓ Ôχ ÈÔ

∆Ô ∫∂¶∂ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÛÙÔ 4,1%

∆Ô ∫∂¶∂ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 4,1% ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 5,6%. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Û·ÊÒ˜ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù˘ ∂∂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¢ÈηÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ ∫∂¶∂ ··ÚÈıÌ› Î·È ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛ˘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË fiÚˆÓ ·fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ∫‡ÎÏÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÌÈṲ̂Ó˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜, ÙȘ ÙÈ̤˜, ̤ۈ οÔÈˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ∆ÈÌÒÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Ù· ·Î›ÓËÙ·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ̤ۈ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ηٷÛ΢¤˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜, ÙÔ ∫∂¶∂ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Èı·Ó¤˜ ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ̤ۈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ Î·È Ì¤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂȉڿÛÔ˘Ó ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÛÙÔ ‹‰Ë ‡ıÚ·˘ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢˘ÛÌÂÓ›˜, ¤ÙÛÈ, ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, Û ‰Â›ÎÙ˜ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÛÙȘ ·ÚȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, Âȉ›ӈÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ıÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂͤÏÈÍË ÛÙ· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ 2011.

3

·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Alpha Bank, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ¤ÎıÂÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÌfiÏȘ ÛÙÔ 3%. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÔÚÈÔıÂÙ› ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÛÙÔ 4,5%, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ Î¿ı ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ¤Î‚·ÛË ı· ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫¿ı ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ¿ÓÙˆ˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û ηÏfi, ηÎfi Î·È Â·ÌÊÔÙÂÚ›˙ÔÓ!

∏ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ Alpha Bank

∆ËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ -3% Ì ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi 5% ÙÔ 2014, οÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Alpha Bank ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ ¿ÓÙˆ˜ Î·È Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Â, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 2014 ηٿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi fi,ÙÈ ÙÔ 2012, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙÔ 2013 Î·È ÌÂÙ¿ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ 2010 Î·È Â›Û˘ ·fi ÙÔ 2013 Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, Ë Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi Ù· ‰È·ÚıÚˆÙÈο Ù·Ì›· Ù˘ ∂∂ (Ì Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜) Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÒÚ· ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÂÌÊ·Ó‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Í¤ÓˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂∂, ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ 2013 Â›Ó·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û Ӥ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›ˆ˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ - 6,1% ÙÔ 2013 Î·È Î·Ù¿ -3,5% ÙÔ 2014, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘ ηٿ -11,5% ÙÔ 2012. ∂›Û˘, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ 2013, fiÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·Á·ıÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Î·È ˘ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ.


4

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒ∆π√À 2013

KEP¢O™ £∂ª∞ 2

„ p

www.kerdos.gr

√√

¶√ƒ∂π∞ ∆∏™ ∞¡∞∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™, ∂¶π∫∞πƒ√¶√π∏™∏ ∆ø¡ BUSINESS PLANS ∫∞π ª∂πø™∏ ∆√À §∂π∆√Àƒ°π∫√À ∫√™∆√À™

√ ª¿ÚÙÈÔ˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ® ƒ∂¶√ƒ∆A∑ | §π§À ™¶Àƒ√¶√À§√À lspyropoulou@kerdos.gr

ª

 ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË «·ÓÔȯٿ». ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿, Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ηٷٛıÂÓÙ·È Ù· ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ business plans ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó Û Â›Û˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓË ‚¿ÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù· ıÂÚfiÙËÙ·˜ , ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ «Â˘ÏÔÁ›·» Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·ÛË, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ «ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜» ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ı· ÙÂıÔ‡Ó Î·È ı¤Ì·Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ (Ì Ӥ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘, ¿ÏÏ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘ sabbatical Î.Ï.) ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ¿Ô„Ë Î·È ‰Èη›ˆÌ· ‚¤ÙÔ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ «Î·›ÂÈ» fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÈÛfiÔÛ· - ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÎÂÎÙË̤ӷ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ÂÙÒÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì Ӥ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ηÈ, ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙Ô√∆√∂ ) Ô˘ ‰ÂÓ ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ (√ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÙfiÛÔ ˘„ËϤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ (15% - 20% ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜) ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‡·ÚÍË ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∂›Û˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ì ٷ Ó¤· business plans, ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ÁÈ· Ì›ˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡

∆Ú·Â˙ÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰È„‹ÊÈÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ˘Âڂ› Î·È ÙÔ 15%, ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ›ÂÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÛÎÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔ «ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜» ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÈÙÚfiˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ∂ıÓÈ Î‹, Alpha Emporiki, Ì ∂urobank (Ô˘ Â›ÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋) Î·È ¶Â È Ú·È Ò˜ (Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ∞∆∂ Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Millennium Bank ) ¤Ï·‚ · Ó

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∆·Ì› Ô˘ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfi ÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÂÈÙÚfiˆÓ ·˘ÙÒÓ (Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ «Ì¿ÙÈ» Ù˘ ÙÚfiÈη˜) Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó, Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó, Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ‚¤ÙÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰È„‹ÊÈÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡, Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· ˘Âڂ› Î·È ÙÔ 15%, ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ›ÂÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÛÎÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ ¿ÓÙˆ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ì›ˆÛ˘ ‹ ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ √∆√∂ (Ì›· Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· ÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘), ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, Ì ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiˆ˜ ̤۷ ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹ ¿ÏϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù‡Ô˘ sabbatical. YÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·Â˙Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È C y p r u s P o p u l a r (ÚÒËÓ §·˚΋ ∆Ú¿Â˙·), ÂÓÒ, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 2.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙·. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ë ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û fiÛÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ‹ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ¿ÌÂÛ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2016. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘ sabbatical, Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û Ó·ÚfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ÚÔÛˆÈÎfi, ÌfiÓÔ Ë ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· (ÙÚÈÂÙ‹˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛË Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ ÌÂȈ̤Ó˜). ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ‹ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜.

∆· Ó¤· business plans

K¿ı ̋ӷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ, ÔÈ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ‹, ·˘Í·ÓfiÌÂÓË, ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ ϤÔÓ ÚԂϤ„ÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È‡ڢÓÛË ˙ËÌÈÒÓ, ¤Ú· ·fi ÙËÓ Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ·ÔÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∞˘Ùfi fï˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¤Ú·ÛÂ. √È ˙ËÌȤ˜ ·ÔÌ›ˆÛ˘ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤Ú·Û·Ó, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¯Ú‹Û˘. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ÙÔ ÌfiÓÔ «ÌÂÏ·Ófi» ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ Û Ӥ· Â›‰·. ∂Í Ô˘ Î·È Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÂÓ fi„ÂÈ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘, Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ business plans ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏‰Ë ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ۷ʤÛÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ ÛÙ· ÂȯÂÈÚËÛȷο ÙÔ˘˜ Û¯¤‰È· (business plans) ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÏÔÈfiÓ, ηٷٛıÂÓÙ·È Ù· ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ӷ business plans, Ù· ÔÔ›· ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ÈÔ «ÊÚ¤Ûη» ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ ‹ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹ ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ (∆Ù) ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. µ¤‚·È·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÁÈ·

Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ (warrants, coco’s), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â∫» Ôω›ˆÓ. ∂¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ «∫ Ϥ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·Ó·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· ·ÂÛ‡ÚıË ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ó· ηٷٷı› Ì οÔÈ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú¿ÍË. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÊfiÚÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ (ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ) ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ 2012 Ô˘ ‹‰Ë ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ - Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û 24,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ·Ó·ıˆÚËı› Ì ‚¿ÛË Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· business plans Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜. ∫¿ı ÙÚ¿Â˙· ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ Î·ı·Úfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Ù˘, ÂÈηÈÚÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÁÈ’ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ȉȈÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ (.¯. warrants), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ Ú·ÎÙÈο ·ÎfiÌË Â›Ó·È ˘fi ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ıˆÚÂ›Ù·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·Ó fi¯È, Ô˘ÙÔÈÎfi, Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙÔ› ∂ÏÏËÓ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜.


∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

KEP¢O™ £∂ª∞ 2

p

5

∏ ∂™Ã∞Δ∏ ∂¶π§√°∏ Δø¡ Δƒ∞¶∂∑ø¡ ¶ƒ√∫∂πª∂¡√À ¡∞ ∂¡π™ÃÀ£∂π ∏ ∫∂º∞§∞π∞∫∏ Δ√À™ ∂¶∞ƒ∫∂π∞

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ™Δ. ∫. Ã∞ƒIΔ√™

sxaritos@kerdos.gr

√È ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ Alpha

ˆÏ‹ÛÂȘ ·Á›ˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ· ‚ϤÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤Û¯·ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÙÔ˘˜ Â¿ÚÎÂÈ· ÂÓ fi„ÂÈ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛˆÓ. Δ· deals ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË, ¿Ú· Ë ¤Û¯·ÙË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ∂ÏÏËÓ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Û ͤÓÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. °ÓˆÛÙfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ıˆÚ› fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ë ÒÏËÛË ·Á›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÎÎÚÂÌ›˜ οÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· non core assets Î·È Ë ÂÎÙÂÓ‹˜ ÂÎηı¿ÚÈÛË ·fi ÂÈÛÊ·Ï‹ ‰¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË - Ó· Ù· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿, ‹‰Ë Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ momentum.

∏ ¶∂πƒ∞πø™ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ¿ÓÙˆ˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Â›Ó·È Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ATEbank ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔ¯ˆÚ› Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Ù˘ ATE, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔʤÚÔ˘Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘Âڷ͛˜, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÙÈÌË̤Ó˜ Û ÙÈ̤˜ ÎÙ‹ÛÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ã∞ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ √Δ∂, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÈÙ¿Ó· Î·È Ù˘ Motor Oil. ∂›Û˘, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÂˆÏ‹ıË ÙÔ 6,82% ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Folli Follie Group ÛÙÔ fund TPG Axon Management LP, Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Dinakar Singh, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Í¤ÓˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÁÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓÂ›ÛË̘ Â·Ê¤˜ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi fiÌÈÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÂʤÙÔ˜, ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 98,5% Ô˘ ‹ÏÂÁ¯Â ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Marathon Banking Corporation ÛÙËÓ Investors Bancorp Inc.

∏ ∂£¡π∫∏ ∏ ∂ıÓÈ΋ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ Ù˘ Eurobank ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Post Bank Î·È Bank Post Û μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Â› ÙÔ˘ ·Úfi-

•¤ÓÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ·

•¤ÓÔÈ Ô›ÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ ÙÈÙÏÔÔ›ËÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ˘fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÈÙÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ͤÓÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È hedge funds. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ distressed asset disin-

ÓÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË È·. ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ Eurobank Properties, fiÔ˘ Ë Fairfax ·¤ÎÙËÛ ÙÔ 14,8% ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ fï˜ ·fi ÙË Lamda Development. ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ Δ∞π¶∂¢, Ù˘ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Î·È Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Â› Ù˘

vesting Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∫ÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, Ô˘ ı· ÙÈÙÏÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÂÏ΢ÛÙÈο Â›‰· ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ú›ÛÎÔ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, fiˆ˜ .¯. ¤Ó· ÍÂÓԉԯ›Ô, Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó Ù·ÌÂȷΤ˜ ÚÔ¤˜ ÈηӤ˜ Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó fiÙÈ ı· Â͢ËÚÂÙËı› ÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ·˘Ù¤˜ ¯Ú¤Ô˜.

ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÂÓÒ ‚¤‚·È· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÓÙÏËÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÛÙË Finansbank ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ «∞ÛÙ¤Ú·» Î·È ÙÔ placement Û ¤Ó·Ó ÈηÓfi ·ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ÛÙËÓ Finansbank ·fi ÙËÓ ∂Δ∂, ÌÔÚ› Ó·

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ù‹ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Â›Ó·È Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ATEbank ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔ¯ˆÚ› Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Ù˘ ATE, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔʤÚÔ˘Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘Âڷ͛˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·.

∏ ALPHA ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Alpha ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÔÌfi¯Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌË ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (deleveraging of non-core assets). √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Û˘ÁηٷϤÁÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÂӉ¯Ô̤ÓË ÒÏËÛË Ù˘ πÔÓÈ΋ •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hilton ·ÏÏ¿ ηÈ, Èı·ÓfiÓ, Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· JSC Astra Bank.

ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÎÂʷϷȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ı· ‰Â›ÍÂÈ Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ë A l p h a ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÌÂٷ͇ 280 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 170 - 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ë C r e d i t A g r i c o l e , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ E m p o r i k i Bank . ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÓ·ÔÌÂÈÓ¿ÓÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ fund ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú, fiÔ˘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηϋ Û¯¤ÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˆ˜ ·˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ management Ù˘ Alpha ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ∂ÌÈÚ¿ÙÔ. ∂›Û˘, Ë ·ÁÔÚ¿ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·‡ÍËÛË Ù˘ Alpha ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Í¤Ó· funds Î·È ÂÈÊ·Ó›˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∏ ¶ Â È Ú · È Ò ˜ ‹Ú ·ÎfiÌË Ì›· ‚·ıÈ¿ ¤ÓÂÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ funding gap Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ·Ûı›۷˜ ∞Δ∂. ¶ÏËÓ fï˜, ÔÈ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 450 - 460 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞fi ·˘Ù¿, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÛ¤¯ÈÎÔ fund PPF, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ M i l l e n n i u m .


6

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∞¶√æ∂π™

„ p

www.kerdos.gr

√√

√È ‰‡Ô Ï·ÁÔ› ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘

Ë ÁÓÒÌË To˘ Taeho Bark ∏ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙ· ÔʤÏË Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ï›Á· ÛÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηÈ, Èı·Ófiٷٷ, ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È

¿Ó ΢ÓËÁ‹ÛÂȘ ‰‡Ô Ï·ÁÔ‡˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ·ÏÈ¿ ·ÚÔÈÌ›·, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ı· ÍÂʇÁÔ˘Ó. ∫È fï˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó: ¡· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰È·ÓÂÌËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √È ‰‡Ô ÛÙfi¯ÔÈ, ·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û‡Ì‚·ÙÔÈ, Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ. ∞˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ Î·È ÂÌÂÈÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ∞∂¶ Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ Û ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ·‡ÍËÛË fï˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ›Ù·˜ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Î·È Ì ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ. ™˘¯Ó¿, Ë ÔÚȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ¿ÓÈÛ·. ∞ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, οÔÈÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÎÈ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÚÈÓ. ∂‰Ò Â›Ó·È Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘, ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ ‰›¯Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ë ·ÚˆÁ‹ ‰È¿ ÙˆÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·fi ÙËÓ

HMEPH™IA OIKONOMIKH EºHMEPI¢A

I¢IOKTH™IA KEP¢O™ EK¢OTIKH A.E. ¢π∂À£À¡ΔH™:

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÔ‰‹ÌÔ˜ AƒÃπ™À¡Δ∞•π∞: K·ÙÂÚ›Ó· MÔ‡Ú· ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ. ∫¿ÚÌ·ÓÈ (karmani@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781540

·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË ˆ˜ Ù· ÔʤÏË ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ‰›Î·È· ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ∫¿ÔÈÔÈ Ï¤Ó ˆ˜ η̛· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ, Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÂχıÂÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∫È fï˜, Ë ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙ· ÔʤÏË Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ï›Á· ÛÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηÈ, Èı·Ófiٷٷ, ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È. ΔÔ‡ÙÔ ÂÍËÁ› ÙËÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË · Ó Ë Û ˘ ¯ ›· Á È· ÙÔÓ Ú fi Ï Ô ÙÔ ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ú¿ ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ·Ó¿ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∂Ó· ÛËÌ›Ô-ÎÏÂȉ› Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂӉ‰ÂÈÁÌ ¤ Ó Ë ˜ È Û Ô ÚÚ Ô  ›· ˜ Û Â Î ¿ ı Â

¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ - ª. ∞ÁÁÂϛ˜ M·ÚÈϤӷ TÛÂÏÒÓË (mtseloni@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781566, Fax: 210-6756661, 210-6747890 IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ› - ¢È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ∞ıËÓ¿ ª·Ï¿ÙÔ˘ (isolog@kerdos.gr malatou@kerdos.gr) TËÏ.: 210-6781569, Fax: 210-6756404 §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ™ˆÙ‹Ú˘ AÏ·Ì¿ÓÔ˜, (alaman@kerdos.gr), ΔËÏ.: 210-6781600 ¢È·ÓÔÌ‹ ∫ÒÛÙ·˜ ¡Ù·ÎfiÁÈ·ÓÓ˘ (vis@kerdos.gr), ΔËÏ.: 210-6747881-9

ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. «∂ȉÈ΋ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË» Â›Ó·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏ› ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ̤ÚË Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜. √̈˜, ·Ú’ fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·’ fi,ÙÈ ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ›Ûˆ˜ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ¡fiÙÔ˘-¡fiÙÔ˘. ∫·È, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·˘Ù‹ Ë ÂÛÙ›·ÛË ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ·fi Ù· η›ÚÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÏfiÎ·Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ °‡ÚÔ Ù˘ ¡Ùfi¯· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ª›· ηχÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Â›Ó·È Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë ‚Ô‡ÏËÛË Ô‡ÙÂ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. ∫·È, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô, ηıÒ˜ ·¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ì·ÎÚ¿Ó ·fi ÙË Ê¿ÛË ÂΛÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Âͤٷ˙·Ó ÔÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ›. ΔÔ‡ÙÔ ÂÁ›ÚÂÈ Ì›· ¿ÏÏË ·ÓËÛ˘-

°PAºEIA - ™YNTA•H ƒÈ˙·Ú›Ԣ 16, ÷ϿӉÚÈ, 152 33 Aı‹Ó· ΔËÏ.: 210-6747880 (10 ÁÚ·Ì̤˜), FAX: 210-6747893, 210-6742003 e-mail: mail@kerdos.gr

BOƒ∂πA E§§∞¢A ¢È‡ı˘ÓÛË: M·Ú›· °¿ÙÛÈ· (thes8@kerdos.gr) TÛÈÌÈÛ΋ 33, TK. 54624, TËÏ.2310-280285 & 2310-283292, Fax: 2310-220464 ™‡ÓÙ·ÍË: TÚÈ¿‰· MÚ¿ÙÛÈÔ˘ (thes4@kerdos.gr)

¯›·. ∂Âȉ‹ Ë «‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ» - Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ - ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, ¤Ó· Ú·ÎÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÁ›ÚÂÙ·È Â›Ó·È Â¿Ó ÔÈ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ¤Ó· ÂÁÁÂÓ¤˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù ˆ Ó Û ¯Â ‰ › ˆ Ó ‚ Ô ‹ ı ÂÈ· ˜ η È ÂÌÔÚ›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (WTO) ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Â› ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ™ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ WTO ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ‹ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÔÏ˘ÌÂÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ· ÎÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Àfi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿, Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ WTO, ¤¯ÂÈ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ı· ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ó· ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓË. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ χÛË Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·Ê›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ıÂÛÌÔ‡˜. ∏ ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ª·Ú·Î¤˜, Ô˘ ÂÁηı›‰Ú˘Û ÙÔÓ WTO ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ìʈӛ·˜ ¢·ÛÌÒÓ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 1994, ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ Ë ˜ Û ˘ÓÔ ¯‹ ˜ · Ó ¿ Ì Â Û · Û ÙÔÓ

ΔO ¢π∞¡Eª∂Δ∞π ∞À£∏ª∂ƒ√¡ ª∂ Δ√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ ∞ƒ°√™ ™∂ √§∏ Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ∫∞π ME ¢π∫∞ Δ√À ª∂™∞ ™E O§H THN ∞ΔΔπ∫∏, ™Δ√¡ ¡√ª√ £∂™™∞§√¡π∫∏™, ∫∞£ø™ ∫∞π ™Δπ™ ∂•∏™ ¶√§∂π™:

ANTI¶PO™ø¶OI / ¢IANOMEI™ X›Ô˜: °. MÈÛÂÙ˙‹˜, ÙËÏ.: 22710-81201 X·ÓÈ¿, P¤ı˘ÌÓÔ & HÚ¿ÎÏÂÈÔ: °. ™ÔÏȉ¿Î˘, TËÏ.: 28210-40150 ¶¿ÙÚ·: ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ñ 2610-910917 Iˆ¿ÓÓÈÓ·: ™Ù. X·ÏÈ¿ÛÔ˜ ñ 26510-78248 Pfi‰Ô˜: ∞Ê·ÓÙÈÓfi˜ & ™π∞ ñ 22410-52490 BfiÏÔ˜: ¶Ú·Û¿˜ ñ 6932 394802 M˘ÙÈÏ‹ÓË: E. ™¿‚‚· ñ 22510, 37731 KÔ˙¿ÓË: ¶. ZÈ¿ÌÚ·˜ ñ 24610-24206 ™‡ÚÔ˜: I. K·ÛÛÈÒÙ˘ ñ 693-7186909 ¶‡ÚÁÔ˜: X. NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ñ 26210-31240 §¿ÚÈÛ·: °. TÛÈÙÒÙ·˜ ñ 2410-285490 §·Ì›·: μ. ªÏ·ÙÛԇη ñ 22310-44637

WTO Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÊÔÚ›˜. ª›· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Â›Ó·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘Ó·Ê›˜ ÊÔÚ›˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¢¡Δ, Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË, Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· Î·È Ô WTO. ª›· ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı· ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ó‰Âı› ¢ı¤ˆ˜ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∂Ó·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÂȉÈο Û ‰›·, fiˆ˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ WTO, fiÔ˘ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› ˙‹ÙËÌ· «ÎÏÂȉ›». ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ, Ë ··›ÙËÛË ÁÈ· ‰ˆÚ¤˜ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÛÙË Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË. √ WTO ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÚˆÁ‹˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ ˘ W TO ı · Ì  Ô Ú Ô ‡ Û · Ó Ó· ÂÁηıȉڇÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙȘ ÔÏ˘ÌÂÚ›˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÁȈı› Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ª·Ú·Î¤˜. √È ‰‡Ô Ï·ÁÔ› ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· È·ÛÙÔ‡Ó. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi fï˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ.

√ Î. Taeho Bark Â›Ó·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Copyright: Project Syndicate, 2013 www.project-syndicate.org

TڛηϷ: ¶. TÚÈηÏÈ¿Ú˘ ñ 24310-39055 AÁ. NÈÎfiÏ·Ô˜: K. Z·¯·ÚÈ¿˜ ñ 28410-22871 ¶Ú¤‚Â˙·: ¶. •·ÁÔÚ¿Ú˘ ñ 26820-89833 AÁÚ›ÓÈÔ: Aı. ™˘ÚfiÎÔ˜ ñ 26410-29789 K·ÙÂÚ›ÓË: ÃÔ‡ÛÔ˜ ∏Ï›·˜ ñ 23510-23200 AÏÂÍ/ÔÏË: ¶. ∫·ÚηÓÙ‹˜ ñ 25510-89160 B¤ÚÔÈ·: A. TÛ›Áη˜ ñ 23310-72744 •¿ÓıË: I. ¶·ÙÛÈÔ‡Ú·˜ ñ 25410-73376 ¢Ú¿Ì·: ¶. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ñ 25210-48550 ™¤ÚÚ˜: ∂. ¶·ÙÚ·Ì¿Ó˘ ñ 23210-99380 ∫ÈÏΛ˜: °. ∫·Ï·Î›‰Ë˜ ñ 23410-29788 K·‚¿Ï·: °. ª·ÛÌ·Ó¿˜ ñ 2510-838182 KÔÌÔÙËÓ‹: ∂. ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ñ 25310-36466 ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·: Ã. ¢. §ÔÁ‰·Ó›‰Ë˜ ñ 24630-54556 K·ÛÙÔÚÈ¿: ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ ñ 24670-82550 ºÏÒÚÈÓ·: °. μÂÏ›‰Ë˜ ñ 23850-46420 X·ÏΛ‰·: AÏ. ™·Ì·Ù›‰Ë˜ ñ 22210-82779 AÚÁÔ˜, ¡·‡ÏÈÔ, ™¿ÚÙË, K·Ï·Ì¿Ù·: N. AÓ·ÛÙ·Û¿ÎË ñ 27510-23855

∞¶∞°Oƒ∂ÀΔ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋ ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

™YN¢POM∂™ TËÏ: 210-6747880 (10 ÁÚ·Ì̤˜), Fax: 210-6756404 ñ Site: www.kerdos.gr E™øTEPIKOY

TÚ›ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÍ¿ÌËÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ȉȈÙÒÓ EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ TÚ·Â˙ÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

90,00 • 180,00 • 360,00 • 390,00 •

E•øTEPIKOY

∂Àƒø¶∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ - ∞À™Δƒ∞§π∞ ∞™π∞ ∞ºƒπ∫∏ ∫À¶ƒ√™

720,00 • 960,00 • 840,00 • 720,00 ú 600,00 •

°π∞ ™À¡¢ƒ√ª∂™ ∫∞§∂™Δ∂ ¢øƒ∂∞¡

8001134100


∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

KEP¢O™ ∞¶√æ∂π™

p

7

ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ӥ· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË

̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ, fiÛÔ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ˘fi ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ΔËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ËÚÂÌ›·˜ οو ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ Â›Ù¢Í˘ Ù˘ ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ì›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ù¢Í˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ª›· ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ‡ÎÔÏ· - ·Ó fiÏÔÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÏÔÁÈÛıԇ̠ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜ - ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÛÈÚ¿Ï ÚÔ˜ ÙËÓ ¿‚˘ÛÛÔ.

™ÙȘ ÙÛ¤˜ Ì·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÓfiÌÈÛÌ· ·ÓÈÛfiÚÚÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ μÔÚÚ¿, Ì ÙȘ... ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ù· Ì·Ó¿‚Èη Î·È Ù· ÚÔ˘¯¿‰Èη ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘

Ë ÁÓÒÌË To˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ƒÔ‡· √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ √Ù·Ó Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ٷ¯‡Ù·ÙË ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔÈÒÓ Î·È Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û˘ÓÔÏÈο, ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∂ȉÈο fiÙ·Ó ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÏË-

ı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. Èڛ˜ Ó· ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ÙËÓ È‰È¿˙Ô˘Û· ‚·Ú‡ÙËÙ·, ÙfiÛÔ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Î. ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÛÙË ¯Ò-

Ú· Ì·˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ Ù¤ÙÔȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·Ó·Ùڤ͈ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Â̤ӷ ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ Ã·Ó fiÙÈ «·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› Ô Í¤ÓÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘». ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÏÔÈfiÓ Ô ÙÔ̤·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ηı›ÛÙ·Ù·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ı· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ì›·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Û˘Ì‚È‚·Ûıԇ̠̠ÙËÓ È‰¤· ˆ˜ ·Ó¿Ù·ÍË Ì ÛÙÚ‚ÏfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ. ∏ ‰Â ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÎÙ›ÛıËΠÂ¿Óˆ Û ÛÙÚ‚Ϥ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÈ‚¿Ú˘Ó·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È Û˘Ó¤ÙÂÈ-

Ó·Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ «ÊÔ‡Ûη˜» Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ fiÏÔÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ª›· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·, ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ¿ ÎÚ·ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi, ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Û˘ÓÙËÚËı›. ™‹ÌÂÚ· ‰Â Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÚ›‰·˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ë Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ΔÔ ‰Â ÎÚ¿Ì· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ì·È Ê‡ÛÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ

ˆ˜ Èı·Ó‹ ·ÔÙ˘¯›· ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔ˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙ‡ÔÓ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. πÛˆ˜ ‰Â Ó· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Û¿ÓÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. °È· Ó· οӈ ‰Â Ì›· ÚÔˆıË̤ÓË ÛΤ„Ë, ›Ûˆ˜ ‹ÏıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Í·Ó·ÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· Ó¤· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË. ΔÔ ÛˆÛ›‚ÈÔ Ô˘ Ì·˜ ¤ÛˆÛÂ Î·È ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û·Ì ·Ó¤ÌÂÏÔÈ, ÙÒÚ· Ì·˜ Ó›ÁÂÈ. °È·Ù› Â›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ô ˆÎ·Ófi˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ¿ÏÏÔ Ë ÂÈΛӉ˘ÓË Ï›ÌÓË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ªËÓ ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰¿ ÎÙ˘Ïfi Ì·˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‚ÔÏÈÎfi. ™ÙȘ ÙÛ¤˜ Ì·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÓfiÌÈÛÌ· ·ÓÈÛÛfiÚÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ μÔÚÚ¿, Ì ÙȘ... ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ù· Ì·Ó¿‚Èη Î·È Ù· ÚÔ˘¯¿‰Èη ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘.

√‰ËÁfi˜ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ Ï¿ıÔ˘˜

¢

‡Ô Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË, ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÎ ÚÒÙ˘ ¿Ԅ˘ ÂÓÙ‡ˆÛË ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÌË Ì˘Ë̤ÓÔÈ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ¿ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηٿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ̤۷ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù¿Í˘. √ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı ¢ÚÒ Ì¤ÙÚˆÓ fiÛÔ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¤Ó·Ó ‰Â›ÎÙË ·ÓÙÔ¯ÒÓ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ÂÚ›ÊËÌË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË Â›Ó·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ˘ÁÈ›˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÎÏ·˚·ÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛË-

Ë ÁÓÒÌË To˘ ™·Ú¿ÓÙÔ˘ §¤Îη √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘

∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÛÙÚ‚Ϥ˜ ÂÔ¯¤˜ ÌÂÚÈÓ‹ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ∂ÏÏ¿‰· ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË Â›Ó·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÚ·Á̤ӈÓ. ΔÔ ¿Û¯ËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ù˘. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛȘ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹ıÂÏÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ó· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 0,5, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ·

οı ¢ÚÒ Ì¤ÙÚˆÓ Ë Â›ÙˆÛË ÛÙÔ ∞∂¶ Ó· Â›Ó·È 50 ÏÂÙ¿, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘fi„Ë ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ∂ÏÏ¿‰· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 1,7, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı ¢ÚÒ Ì¤ÙÚˆÓ Ë Â›ÙˆÛË ÛÙÔ ∞∂¶ Â›Ó·È 1 ¢ÚÒ Î·È Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÏÂÙ¿. 줂·È·, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô‰ËÁ› Û ÛΤ„ÂȘ Û˘ÓÔÌÔÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ‰ÈfiÁΈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ Â› ÌÌ · ÙÔ ˜ ÙÔ ˘ 2 0 0 9 η ı Ò ˜ η È Ë ·Ô˘Û›· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ϥ˜ Û˘ÌÙÒÛÂȘ ‹ ÙÌ‹Ì· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘fi‚·ıÚÔ˘ ÛÔÎ-Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ·Ô‰¤ÎÙ˜ fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘) Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·Û Ù ‹ η È Ë ˘ È Ô ı ¤ÙË Û Ë ÙË ˜  Ú · Î Ù È Î ‹ ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚ÏË-

ıÔ‡Ó fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ¢¡Δ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ fiÚÈ˙·Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ™‡Ìʈӷ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. √È ·ÁÎÈÙ¿ÙÔÚ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ı· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı›. √È ÛÒÊÚÔÓ˜ fï˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¯ÚfiÓÔ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ οı ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, οı ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË, οı ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ï¿ıÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÛÙÚ‚Ϥ˜ ÂÔ¯¤˜. √ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ™›Û˘ÊÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ‚ÚÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∞˘Ùfi Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, fï˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, fi¯È fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÔ˘ Ì Ϸ˚ΛÛÙÈÎÔ ÙÚfiÔ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÌÂډ‡ÙËΠ̠ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË Ê·˘ÏfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.


8

KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒ∆π√À 2013

√√

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ dream team Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË, ÛÂÏ. 10

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ „ p

www.kerdos.gr

°π∞ ∆∏¡ ¶ƒ√™∂§∫À™∏ ∆ø¡ ∫∞∆∞¡∞§ø∆ø¡ ∫∞π ∆∏ ¢π∞∆∏ƒ∏™∏ ◊ ∫∞π ∆∏¡ ∂¡π™ÃÀ™∏ ∆ø¡ ª∂ƒπ¢πø¡

™Â ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ® ƒ∂¶√ƒ∆A∑ | ∫ÀƒE§∞ ¶E∆ƒ√À

Market ÛÙË ™ÂÚ‚›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Super Vero.

petrou@kerdos.gr

ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ϤÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÚ›‰È¿ ÙÔ˘˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÔˆıÔ‡Ó Î·ÈÓÔÙfi̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ franchise. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ , Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË, Û ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ franchisees, Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ «Carrefour Express». ∂Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ franchise, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ franchisee ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÁÈ· Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÙÔ ÚÔ˜ Â¤Ó‰˘ÛË ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÈÛfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÎfi.

ª∞ƒπ¡√¶√À§√™ ∏ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞∂, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘, ı· ÎÈÓËı› ÙÔ 2013 Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙËÓ ÔÔ›· η٤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ. ∆Ô 2013 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜, fiÔ˘ Ë ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞∂ ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏‰Ë ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÎÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014 Ô fiÌÈÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÛfi Ô˘ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ̛· ¢Ú›· Áο̷ ·Á·ıÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó¿Á΢, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˆÏ‹ÛˆÓ.

MY MARKET ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Á·ı¿ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, Ë ·Ï˘Û›‰· My Market ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Metro. ∆Ô 2012 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¿ÓÔÈÍ 10 Ó¤· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ̛· ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Û Ӥ· ÛËÌ›·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ¤Ó·Ó ÛˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÔÙÂÏ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Metro (My Market). ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı› Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 2008 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô fiÌÈÏÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ̛· ¢Ú›· Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

∆· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÚÔˆıÔ‡Ó Î·ÈÓÔÙfi̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ franchise. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ «ÙÚ¤¯ÂÈ» ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÊÔÚÒÓ «1+1 ‰ÒÚÔ».

∞µ µ∞™π§√¶√À§√™ ∆ËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È Ë ∞µ µ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘, «ÊÏÂÚÙ¿ÚÔÓÙ·˜» ‹‰Ë ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∞µ - Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «74 Ë̤Ú˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ Ôχ» - Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ‰··ÓÒÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ¶·Ú¿ ÙË ÁÂÓÈÎfi-

ÙÂÚË Î¿Ì„Ë Ù˘ ηٷӿψÛ˘, Ë ∞µ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ (˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ 22%). ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ, Ë ∞µ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› fiÔȘ ¢ηÈڛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ∏ ∞µ µ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ì›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ∂ÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·, 3.000 Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Delhaize , ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û ÔÏϤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ªÂٷ͇ 2010 Î·È 2011 ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∞µ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 65,5%.

µ∂ƒ√¶√À§√™ ¶ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈ-

ÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ 2013 Ë µÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 32 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ∆· 7 ÂηÙ. ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 25 Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, ̤ۈ ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ «À‡º£∏¡∞», Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‚·ÛÈο ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‹‰Ë, ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ·Ï˘Û›‰· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 17%, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ¿ Ù˘. ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÈÙ·¯˘Óı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. £ÂÙÈο Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È ·fi ÙËÓ ¶°¢ª, fiÔ˘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ·ÓÔ‰Èο. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô fiÌÈÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 10 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¶°¢ª Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Vero Î·È 5 Hyper

™∫§∞µ∂¡π∆∏™ ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ™ÎÏ·‚ ӛÙË. √ fiÌÈÏÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÈÌÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÂÒÓ˘Ì· ›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙÈΤٷ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· private label ÙÔ˘ ™ÎÏ·‚ÂÓ›ÙË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. ∆Ô 2012 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓ›Û¯˘Û ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘ Ì ÙÚ›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÔ ∫·Ì·ÙÂÚfi, ÛÙË µ¿ÚÎÈ˙· Î·È ÙÔÓ ∞ÁÈÔ ∞ÓÙÒÓÈÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ Ù˘ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2013 ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÎfiÌË Ó¤ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ. ∆Ô ‰›ÎÙ˘fi Ù˘ ·ÚÈıÌ› Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο 86 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙÚ›· Â›Ó·È hypermarket. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ «·ÔÚÚfiÊËÛ» ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÙÏ¿ÓÙÈÎ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ó¤ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.


10

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

„ p

www.kerdos.gr

√√

∂¡ ª∂™ø ∫ƒπ™∏™ ∏ ∂£¡π∫∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ™Δ∏¡ ∂∫£∂™∏ MWC ∞¶√∫∞§Àæ∂ √Δπ ∏ Ãøƒ∞ ª∞™ ¶∞ƒ∞°∂π ∫∞π¡√Δ√ªπ∞

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù¿Ú·Í ٷ ÓÂÚ¿ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ¡∞Δ∞™∞ ºƒ∞°∫√À§∏ fragouli@kerdos.gr

ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Fira Gran Via, ÙÔ˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ÙÔ Mobile World Congress (MWC), οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 70.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, fiˆ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ∂›Ó·È οÙÔ¯ÔÈ smartphone, Û˘Ì‚·ÙÔ‡ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· NFC, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ¯¿ÚË Û ̛· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∞˘Ùfi Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ó¤· ηÈÓÔÙfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÙÔ Multi Vendor Loyalty System, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù˘ Hotech. ∏ Hotech ‹Ù·Ó Ë Ì›· ÂÎ ÙˆÓ 25 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·ÔÂÈÚ¿ıËÎ·Ó ÂʤÙÔ˜, Î·È - ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· - Ù· ηٿÊÂÚ·Ó, Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÎԢΛ‰· - ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ¯¿ÚË ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ı·‡Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ∏ ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ MWC 2013, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ÂʤÙÔ˜ Ë μ·ÚÎÂÏÒÓË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 25 ¤ˆ˜ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë ÚÒÙË ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ MWC, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ «ÛÙÚÈÌÒ¯ÙËλ ‰ÂÈ ‰Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰›Ï· Û ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Û›ÁÔ˘Ú·, fï˜, Ù¿Ú·Í ٷ ÓÂÚ¿, ·ÊÔ‡ ·Ó¿ÁηÛ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó Ò˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ó· ÙË Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÎıÂÛȷο ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ÈÂıÓÒ˜. ∞ÏψÛÙÂ, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó: «Innovation born in Greece goes global!» (∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÂÙ·È ·ÁÎfiÛÌÈ·).

™Àªºø¡π∂™ √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂʤÙÔ˜ ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙÔ MWC ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™∂∫∂∂) Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì›· ˯ËÚ‹ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ «¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ·» ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ‹ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤ÚÈÍ·Ó Á¤Ê˘Ú˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fï˜, fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 6.500 ÂÎı¤Ù˜, Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Â› Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜

∞fi„Ë ÙÔ˘ Fira Gran Via Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ÙÔ Mobile World Congress (MWC)

ÛÙ· 94.000 Ù.Ì. ÙÔ˘ MWC, «fiÚıˆÛ·Ó» ·Ó¿ÛÙËÌ· 25 «¢·‚›‰» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ʈÙÂÈÓ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙ· ˙ÔÊÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. «∏ ∂ÏÏ¿‰· ʇÁÂÈ È· ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¢Âο‰Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙ›‚Ô, ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ‰һ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂∫∂∂ Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··‰ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

∏ DREAM TEAM ∫», ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ MWC ΔÔ «∫ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ̤ÏË Ù˘ dream team Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤Ó· Îϛ̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, Ô˘ «ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ» ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηًÊÂÈ·. ™ÙÂϤ¯Ë ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ Ó· ÌÂÌ„ÈÌÔÈÚ‹ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ì ̛· ‚·Ï›ÙÛ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ë ·ÔÙ˘¯›· Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È ·Ï·È¤˜ ÁÓÒÚÈ̘ ÛÙÔ MWC, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï·, fiˆ˜ Ë Globo, Ë InternetQ, Ë Upstream, Ë Velti, Ë Intracom Telecom. ∫¿ÔȘ ¿ÏϘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ MWC ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ̤ۈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë Hotech, Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í ıÂṲ́˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ «Multi Vendor Loyalty System». ∂¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ 25 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ë Hotech Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Â‰Ò Î·È

√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂʤÙÔ˜ ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙÔ MWC ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, fi¯È ÌfiÓÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì›· ˯ËÚ‹ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ «¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ·» ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ‹ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤ÚÈÍ·Ó Á¤Ê˘Ú˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ 5 ¯ÚfiÓÈ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î¿ıÂÙ· Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· NFC. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë Fasmetrics, Ë ÚÒÙË Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÎÂÚ·ÈÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ηٿÊÂÚ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Ì›· ·ÚÎÂÙ¿ «‚·ÚÈ¿» Û˘Ìʈӛ· Ì ÈÛ¯˘Úfi ·›ÎÙË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Viva ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Ì¤Ûˆ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, ÙÔ Viva Payments, Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÎÈÓËÙ¿, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ı¿̷ٷ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ, ÏËڈ̤˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ ÎÈÓËÙfi ÔÚÙÔÊfiÏÈ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛÂ Î·È Ë

Vidavo, Ë ÔÔ›· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ‰›ÎÙ˘· ÎÈÓËÙ‹˜ ÁÈ· È·ÙÚÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (‡¯ÚËÛÙ˜, ÊÔÚËÙ¤˜ Î·È ÊÔÚËÙ¤˜ Û˘Û΢¤˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ) Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙËÏÂÌ·ÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛÂ Î·È Ë Cytech, ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ mobile marketing, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 10 ¯ÒÚ˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Regate, Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Û χÛÂȘ, Ô˘ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ «ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ» Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (ˆÏ‹ÛÂȘ, merchandising, Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË), Ì ÙË ¯Ú‹ÛË mobile Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. Δ· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ΤډÈÛÂ Î·È Ë Telenavis, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 13 ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Mobile Monday, Ì›· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜/Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ì ÙÔÈο ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Û ¿Óˆ ·fi 160 fiÏÂȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÛÙËÓ Ó‰Ú¤· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ∞Ó ÓÔ˘ (Visionmobile) Î·È ÙË μ›ÎË ∫ÔÏÔ‚Ô‡ (Taggzy), ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜. ∞fi ÙÔ stand Ù˘ Alluvion, Â›Û˘, ¤Ú·Û·Ó ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ALV POS, Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙ·ı› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 750 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÈÓËÙ‹˜

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ΔËÓ Â›ÛËÌË ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Mobile World Congress 2013 ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ: Cytech, Globo, Hotech, M-STAT, NovelTech, Regate, Telenavis, Vidavo, Viva Payments, Mobile Monday ∞ıËÓÒÓ, Alluvion, ∞nalogies, Atcom, Fasmetrics, Get Social, Upstream, Newsphone, inAccess, Irida Labs, Locotel, MLS ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, Mobile Media, Upstream Systems, VCI, Warply Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì 90.000 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο Ù˘ ∂∂ΔΔ.

ÙËÏÂʈӛ·˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ƒÔ˘Ì·Ó›·.

μ∞ƒπ∞ √¡√ª∞Δ∞ ¶·ÚÔ‡Û· Î·È ÂʤÙÔ˜ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ‹Ù·Ó Ë Intracom Telecom, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ StreetNode, Ì›· χÛË Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ÈÛÙfi, ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ÎÂÚ·›Â˜. ∏ Intracom Telecom ¤Î·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (·˘ÙfiÌ·ÙË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Ù˘ ÎÂÚ·›·˜), ÂÓÒ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÙË Ï‡ÛË BigStreamer, Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·È¯Ì‹˜ Î·È Ï‹Ú˜ ÛÂÙ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÏÁÔÚ›ıÌˆÓ Úfi‚Ï„˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ Ù· Û ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ̤ۈ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ÂÈÛËÁ̤ÓË ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞πª ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Globo ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ Ingram Micro, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ ÂȉÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, Ë Ingram Micro ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ Globo, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Go!Enterprise - Enterprise Mobility in a Box ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ 150 Û˘Û΢¤˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÎÈÓËÙ¤˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó·Ó ‡ÎÔÏÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙȘ cloud ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ Globo.


12

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

∂¶∂¡¢À™∂π™

p

www.kerdos.gr

√√

Δ√ «∫∂ƒ¢√™» £∞ ™∞™ •∂¡∞°∏™∂π ™Δ√ À¶√ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ £∂ƒ∂Δƒ√ ™Δ∏ £∂™∏ ∫∞¡π™Δƒ√ ™Δ√ ¶∞§π√Àƒπ Ã∞§∫π¢π∫∏™

∏ «ÚˆÛÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰·» ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | ΔƒπA¢∞ ª¶ƒAΔ™π√À bratsiou@kerdos.gr £∂™™∞§√¡π∫∏ ˆÛÈÎfi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·›ÚÓÂÈ «Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿» ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ∂Ó· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ƒÒÛÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙË ı¤ÛË ∫¿ÓÈÛÙÚÔ ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ‡ÚÈ Ã·ÏÎȉÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· 640 ÎÏÈÓÒÓ Ì ˘‰ÚÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi È·Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ì›· Ì·Ú›Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ 90 ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ÎÈ ¤Ó·Ó ÔÈÎÈÛÌfi 150 ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Û ¤ÎÙ·ÛË 330 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. √È ƒÒÛÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ «¿Ó·„·Ó» ‹‰Ë ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ project, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2015. ∏ ͤÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÚˆÛÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ‰›‰˘ÌÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙËÓ ·ÓÒÓ˘ÌË ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÂÙ·ÈÚ›· M e d S e a H e a l t h Î·È ÙËÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Î·È ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· M a r e V i l l a g e ∞ ∂ , Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÚˆÛÈ΋. ∫ ¤ Ú ‰ Ô ˜ » ı· Û·˜ ÍÂÓ·Á‹ΔÔ «∫ ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Med Sea Health ∞∂ Î·È Ù˘ Mare Village ∞∂ Î. ™ Ù ¤ Ú Á È Ô ¶ È Ù Û È fi Ú Ï· , Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ·˘Ù‹, ·Ú¿ ÙȘ slow Î·È fi¯È fast track ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËηÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÁÒÓ Ú˘ıÌÒÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë È‰¤· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ - Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ Û·Á‹Ó¢ÛÂ Ë Ã·ÏÎȉÈ΋ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Â›¯Â ÂΉËψı› ÚÔ ÎÚ›Û˘, ·fi ÙÔ 2006, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·¤ÙÚ„ ·fi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·Ó Î·È fiˆ˜

ƒ

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘

√ Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Û¯¤‰È· Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó¤ÙÛÔ˜ Î·È Ù· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈο Û¯¤‰È· Ô Î. ¢ Ë Ì ‹ Ù Ú Ë ˜ ™ · Ì · Ú ¿ ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ™ · Ì · Ú ¿ ˜ Î · È ™ ˘ Ó Â Ú Á ¿ Ù Â ˜ . To ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ó¤ÙÛÔ, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ¤ÎÙ·ÛË 130 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘„ÔÌÂÙÚÈο Â›‰· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ 300 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· 30 Â›Ó·È ÛÔ˘›Ù˜ Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó·, 65 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó·, ÂÓÒ ·Ó¿ 20-25 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Î·È Ì›· ÈÛ›Ó·, ¤Ú· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÂÓÙÚÈ΋ ÈÛ›Ó·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÁˆıÂÚÌ›· Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Δ· ‰ÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ӷ Ì Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ë ‰fiÌËÛË ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÏfiÊÔ ·fi 0-70 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘

√È ƒÒÛÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ «¿Ó·„·Ó» ‹‰Ë ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ project, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2015 ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û¯¤‰ÈÔ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜. 줂·È·, Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·¿ÏÏ·Í ·fi ÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi °ÔÏÁÔı¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Êı¿ÛÂÈ Û ÛÙ¿‰ÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘.

√ °√§°√£∞™ Δ∏™ °ƒ∞º∂π√∫ƒ∞Δπ∞™ Δ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÂÍËÁ› fiÙÈ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ì ÙȘ ·ÚÁ¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ

ÏfiÊÔ˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ˘‰ÚÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 62 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙȘ ÈÛ›Ó˜ Ô˘ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ È·Ì·ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. √ Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ È·Ì·ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηÙÔ¯˘Úˆı› Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ È·Ì·ÙÈΤ˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ È·Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘

˘‰ÚÔıÂÚ·›·˜ Î·È Û·, Ô˘ ı· ÂÈÌÂÏËı› Ô πÙ·Ïfi˜ ÂȉÈÎfi˜ Î. ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ ªÂÚÓ¿ÓÙÈ . ªÂ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì‹ÎÔ˘˜ 300 ̤ÙÚˆÓ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó 150 ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Û ¤ÎÙ·ÛË 200 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ ÒÏËÛË, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿, ÁÓˆÛÙÔÔÈ› Ô Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·˜. ΔÔ Ó¤Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ

·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ͤÓÔ˘˜ Î·È ∂ÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ô Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔÓ ÂÌ›ÚË ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú, Ô˘ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘, fiÙÈ « ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì·˙Ô¯ÈÛÙ¤˜ ». ÀÂÚıÂÌ·Ù›˙ÂÈ Ù˘ ¿Ԅ˘ ·˘Ù‹˜ Ô Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ « ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ƒÒÛÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Ì·˙Ô¯ÈÛÙ¤˜ ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈο ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿ ÙȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‘’Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜’’, Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó, Â‰Ò Î·È 7 ¯ÚfiÓÈ· ». ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ « Â›Ó·È Ôχ Ì·˙Ô¯ÈÛÙ¤˜ Ì fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ì›·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ». ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ÂÍËÁ› Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÂÓ‰˘Ù‹ ›ÙÂ Â›Ó·È Í¤ÓÔ˜ ›Ù ∂ÏÏËÓ·˜. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ

‹‰Ë ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙË ıÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ ∫¿ÓÈÛÙÚÔ Ã·ÏÎȉÈ΋˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ¤Ï·‚·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. ∂ÈϤÔÓ, Û‹ÌÂÚ·, Ë ›‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ú¤ÂÈ ÁÈ· 3Ë ÊÔÚ¿ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ. ¢È·‰Èηۛ· Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ı¤ÏÂÈ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ̿ÏÏÔÓ Ó· Ù· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·, Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙË Î·È Ó· ıÂÛÈÛÙÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È ∂ÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÁÈ·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. 줂·È·, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ fiϘ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ™ Ù ¤ Ú Á È Ô ∑ ˆ Á Ú ¿ Ê Ô , ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÏÔÈ Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ Ó¤-

˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ ı· ·¢ı˘Óı› Î·È Û ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÙfiÓˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ È·Ì·ÙÈÎÔ‡ ˘‰ÚÔıÂÚ·¢ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ (spa) Î·È ı· ÂȉȈ¯ı›, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È 12ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ∏ Ì·Ú›Ó· ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Ì·Ú›Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· 33 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘. √ Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ, Ô˘ Â›Ó·È ˘fi ηٷÛ΢‹ ÚˆÛÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ıÂÙÈο ÛÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜.

·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ fiÙÈ Ë ›‰È· ÚÔı˘Ì›· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ Ôχ, .¯. ·Ó Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì›· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÔı› Û 45 Ë̤Ú˜, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ Ô Î. ¶ÈÙÛÈfiÚÏ·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ·Ú¿ ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °ÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ‹‰Ë ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂÚ› Ù· 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, fiÔ˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏÔ fiÌÈÏÔ. •Âηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ÁÈ·Ù› ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ̤ÙÔ¯ÔÈ Â›Ó·È ƒÒÛÔÈ.


∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

BIOMHXANIA

p

KEP¢O™ 13 ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

√ ∫§∞¢√™ ∂Ã∂π Ã∞™∂π ™Ã∂¢√¡ 1,5 ∂∫∞Δ. Δ√¡√À™ ∞¶√ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞°ø°∏ Δ√À ∞¶√ Δ√ 2007 ∂ø™ Δ√ 2012

¶Ï¿ÓÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·Ó·˙ËÙ› Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¯¿Ï˘‚· ® ƒ∂¶√ƒΔA∑ | °. ∞¡¢ƒπøΔ∏™

Παραγωγή ελληνικών χαλυβουργιών

andriotis@kerdos.gr

Δ

ËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ¿ÓÈÛˆÓ fiÚˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ Ù˘ ·Ó·˙ËÙ› Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯¿Ï˘‚·, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ·ÔÙÚÂÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÔ¤Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ¶ÚÔÊ›Ï Ô˘ Ô˘‰fiψ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ ÙÔ˘ 2007, ηıÒ˜ ¤ÎÙÔÙÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘, ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ó¤· ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Î·È ·ÌÊ›‚ÔÏË ¤Î‚·ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÙÔ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ·ÎÌ¿˙Ô˘Û· ÂÏÏËÓÈ΋ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ 1,5 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ (1,05 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2012 ·fi 2,5 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2007) Î·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÙÔÓ¿˙ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Ë ÔÔ›· ¤ÏËÍ η›ÚÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ªfiÏȘ 365 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ 2,105 ÂηÙ. ÙfiÓˆÓ ÙÔ 2007, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Ã·Ï˘‚Ô˘Ú Á È Ò Ó ∂ Ï Ï ¿ ‰ Ô ˜ . √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Â˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ - ÏËÓ fï˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο (395 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2007, 985 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2011, 685 ¯ÈÏ. ÙfiÓÔÈ ÙÔ 2012).

«¶ø™ ¡∞ ∂¶πμπø™∂π ∏ Ã∞§Àμ√Àƒ°π∞;» « ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯¿Ï˘‚· ‚ÈÒÓÂÈ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ Ù˘. ∏ ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÌ‹ÎˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯¿Ï˘‚· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ (Ú¿‚‰ÔÈ ÔÏÈÛÌÔ‡ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ¯ÔÓ‰ÚfiÛ˘ÚÌ·) ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ 2012 Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂ-

2500

395 Εξαγωγές Εγχώρια αγορά

2000

1500 2.105

985

1000 685 500

0

625

2007

2011

365 2012

Στοιχεία: Ενωση Χαλυβουργιών Ελλάδος

ÚË Î·Ù¿ 85% Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÙÔ˘ 2007. ∏ ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏ‹ ˙‹ÙËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÌ¿ÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈÒÓ. ΔÔ ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ˘ÔÓÔ̇ÂÈ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ú·Á‰·›·, ‹‰Ë ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÌfiÓÔ ÚfiÛıÂÙ˜ ˙Ë̛˜ ÚÔηÏ› », ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫» Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ «∫ ∂ÓˆÛ˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÈÎÙfiÔ˘ÏÔ˜ . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Â›Ó·È ÔÈ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¯¿Ï˘‚· Ì ًÍË ·Ï·ÈÔÛȉ‹ÚÔ˘ (ÛÎÚ· Ûȉ‹ÚÔ˘) Û ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ η̛ÓÔ˘˜. « ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈÒÓ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘. ªÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›Â˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ΔÔ

Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 27. ªÂ ÙfiÛÔ ¿ÓÈÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ η̛· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ », ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¡Ã∂.

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∞, ∂π¢∞§§ø™... « √ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ϤÔÓ ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ªfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È Ó¤Â˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √̈˜ Ë ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· ¤Û¯·Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÂÈÏ› ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË ÚÈ˙È΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏ› fiÚÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, fiˆ˜ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ڋÙÚ· ‰È·ÎÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘) Û Â›‰· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ··Ú·›ÙËÙË. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÙÒÚ·. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ì›ÓÂÈ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ », ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

™ÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ» ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜

√ ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌÂÚÈÓfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. √ÓÙ·˜ ˘·ÚÎÙfi Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÒ˜ ÂȉÂÈÓÒıËΠÚÔ˚Ô‡Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ì ÙËÓ ∂ÓˆÛË μÈÔÌË ¯·ÓÈÎÒÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ıÂÛÌÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ 19 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ó· ÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÏfiÁˆ ¤ÎÚË͢ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ‰ÂϯҘ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÙËÓ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓ˜ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·›ÚÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ë ∂μπ∫∂¡ - Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ̤ÏË ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 50% ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - ˙‹ÙËÛ ÙË Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. •ÂÂÚÓÒÓÙ·˜ fï˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ηٿ ÙËÓ ∂ÓˆÛË μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û Ï‹ÚË ··Í›ˆÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Û ‚·ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Û ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚ-

Á·Û›·˜ Î·È Û Ï‹ÚË ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ Ù¿ÛÂȘ: 1. ∫ÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ (60%-80%) Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›‰·. 2. ™ÙÚÔÊ‹ Û ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ ·ÏÏ¿ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· ϋ͈˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔÓˆı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. 3. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. 4. ªÂ›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ 30% Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË, ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫), Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 5% ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞¶∂, Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ڷÁ‰·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ, ¤ÁÈÓ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÂÚ›ˆÓ Ú‡ˆÓ, Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 27, ηıÒ˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ˘„ËÏfi˜ ∂º∫, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘.


14

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ∞¡∞¶ΔÀ•∏

¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ƒ·Á‰·›· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÏÔÈfiÓ, Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙ· °Ú·Ê›· ∂ÌÔÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓÔ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËΠÂÚ›Ô˘ 25%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ¢Èψ̷ÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi 11.800 Û 15.800 ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÚÂÎfiÚ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ 2012 Ù· 24 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Û˘ÓÔÏÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ì ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ȉȷ›ÙÂÚ· Ê·ÓÂÚfi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ (¶™∂), Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· 1.295,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 15% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË ·˘Ù‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙȘ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ (-13,4%), ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÁÈ· Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈÂÙ›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Û Â›Â‰Ô 12Ì‹ÓÔ˘ (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜-¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012), Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ ¿ÓÙ·, ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 17.004,4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 5,1%. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙ·Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Û ¢ÚÒ. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ Â›‰Ú·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ·ÚΛ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Û ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È ÙfiÙÂ Ë ·‡ÍËÛË 5,1% Á›ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË 2,9% Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 21.922,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 2012 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ 22.577,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ˘ 2011.

„ p

www.kerdos.gr

√√

√π ¡∂∂™ ÃÀ™√º√ƒ∂™ ∞°√ƒ∂™: ∫π¡∞, ƒø™π∞ ∫∞π ∞∑∂ƒª¶∞´Δ∑∞¡

™Â ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÚԯȿ Ë Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· OÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012* (Û ÂηÙ. ¢ÚÒ) °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∫√™ª√™ √√™∞ (29 ¯ÒÚ˜) ∂∂ (25) ∂∂ (15) μ. ∞ÌÂÚÈ΋ AÏϘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÀfiÏÔÈ˜ √√™∞ (ÂÎÙfi˜ ¡. ∫ÔÚ¤·˜) μ·ÏοÓÈ· ∫ÔÈÓÔÔÏ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙ. ∫Ú·ÙÒÓ (∫∞∫) μ. ∞ÊÚÈ΋ & ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÃÒÚ˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (ÂÎÙfi˜ μ. ∞ÊÚÈ΋˜) ¡.∞. ∞Û›· §·Ù. ∞ÌÂÚÈ΋ §ÔÈ¤˜ ÃÒÚ˜

∂Í·ÁˆÁ¤˜ 2012 2011 15.653,7 14.676,9 8.769,7 8.556,8 7.986,8 8.079,6 6.362,5 6.461,9 800,6 630,1 171,5 133,0 891,9 760,3 2.590,0 2.407,7 597,3 480,2 1. 248,8 1.133,4 123,1 123,6 312,9 234,7 69,1 44,7 861,4 649,5

% ªÂÙ·‚ÔÏ‹ 12/11 6,7% 2,5% -1,1% -1,5% 27,1% 28,9% 17,3% 7,6% 24,4% 10,2% -0,4% 33,3% 54,6% 32,6%

% ™‡ÓıÂÛË 2012 2011 100,0% 100,0% 56,0% 58,3% 51,0% 55,0% 40,6% 44,0% 5,1% 4,3% 1,1% 0,9% 5,7% 5,2% 16,5% 16,4% 3,8% 3,3% 8,0% 7,7% 0,8% 0,8% 2,0% 1,6% 0,4% 0,3% 5,5% 4,4%

OÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012* (Û ÂηÙ. ¢ÚÒ) °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∫√™ª√™ √√™∞ (29 ¯ÒÚ˜) ∂∂ (25) ∂∂ (15) μ. ∞ÌÂÚÈ΋ ∞ÏϘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÀfiÏÔÈ˜ √√™∞ (ÂÎÙfi˜ ¡. ∫ÔÚ¤·˜) μ·ÏοÓÈ· ∫ÔÈÓÔÔÏ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙ. ∫Ú·ÙÒÓ (∫∞∫) μ. ∞ÊÚÈ΋ & ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÃÒÚ˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (ÂÎÙfi˜ μ.∞ÊÚÈ΋˜) ¡.∞. ∞Û›· §·Ù. ∞ÌÂÚÈ΋ §ÔÈ¤˜ ÃÒÚ˜

∂ÈÛ·ÁˆÁ¤˜ 2012 2011 27.714,8 29.790,0 20.414.6 21.855,3 17.180,0 19.174,4 15.717,9 17. 619,8 605,5 653,7 160,4 368,9 1.310.0 1.535.4 1.873.3 1.920.4 522.2 587.1 549,1 697,9 71,9 92,4 2.158,3 1.264,3 448,0 341,6 2.836,2 3.153,9

ñ Δ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ¤ÙË Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ & ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ ™∏ª∂πø™∏ √√™∞: ∞˘ÛÙÚ›·, μ¤ÏÁÈÔ, ∫·Ó·‰¿˜, ¢·Ó›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÛÏ·Ó‰›·, πÚÏ·Ó‰›·, πÙ·Ï›·, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, √ÏÏ·Ó‰›· ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛ·Ó›·, ™Ô˘Ë‰›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, ΔÔ˘ÚΛ·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ∏¶∞, π·ˆÓ›·, ºÈÓÏ·Ó‰›· ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·, ªÂÍÈÎfi, ΔÛ¯›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ¶Ôψӛ·, ¡.∫ÔÚ¤·, ™ÏÔ‚·Î›· ∂∂ (25) : °·ÏÏ›·, μ¤ÏÁÈÔ, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, √ÏÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ∏Ó. μ·Û›ÏÂÈÔ, πÚÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛ·Ó›· ™Ô˘Ë‰›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ª¿ÏÙ·, ∂ÛıÔÓ›·, §ÂÙÙÔÓ›·, §ÈıÔ˘·Ó›·, ¶Ôψӛ·, ΔÛ¯›·, ™ÏÔ‚·Î›·, √˘ÁÁ·Ú›· ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ∫‡ÚÔ˜ ∂∂ (15) : °·ÏÏ›·, μ¤ÏÁÈÔ, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, √ÏÏ·Ó‰›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ∏Ó. μ·Û›ÏÂÈÔ, πÚÏ·Ó‰›·, ¢·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛ·Ó›· ™Ô˘Ë‰›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, ∞˘ÛÙÚ›·. μ. ∞ÌÂÚÈ΋ : ∏¶∞, ∫·Ó·‰¿˜, ªÂÍÈÎfi ∞ÏϘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜: π·ˆÓ›·, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ¡. ∑ËÏ·Ó‰›· ÀfiÏÔÈ˜ √√™∞: πÛÏ·Ó‰›·, ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, ΔÔ˘ÚΛ· μ·ÏοÓÈ·: ƒÔ˘Ì·Ó›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∞Ï‚·Ó›·, ∫ÚÔ·Ù›·, μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, ™ÂÚ‚›·-ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ-∫fiÛÔ‚Ô, ¶°¢ª ∫ÔÈÓÔÔÏ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙ. ∫Ú·ÙÒÓ (∫∞∫): √˘ÎÚ·Ó›·, §Â˘ÎÔÚˆÛ›·, ªÔω·‚›·, ƒˆÛ›·, °ÂˆÚÁ›·, ∞ÚÌÂÓ›·, ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó, ΔÔ˘ÚÎÌÂÓÈÛÙ¿Ó, √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, Δ·Ù˙ÈÎÈÛÙ¿Ó, ∫ÈÚÁÈ˙›· μ. ∞ÊÚÈ΋ & ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ : ª·ÚfiÎÔ, ∞ÏÁÂÚ›·, Δ˘ÓËÛ›·, §È‚‡Ë, ∞›Á˘ÙÔ˜, §›‚·ÓÔ˜, ™˘Ú›·, πÚ¿Ó, πÚ¿Î, πÛÚ·‹Ï, πÔÚ‰·Ó›· ™. ∞Ú·‚›·, ∫Ô˘‚¤ÈÙ, ª·¯Ú¤ÈÓ, ∫·Ù¿Ú, ∏Ó. ∞Ú. ∂ÌÈÚ¿Ù·, √Ì¿Ó, ÀÂ̤ÓË ÃÒÚ˜ ∞ÊÚÈ΋˜ (ÂÎÙfi˜ μ.∞ÊÚÈ΋˜): ª·˘ÚÈÙ·Ó›·, ¡›ÁËÚ, °Î¿Ó·, ¡ÈÁËÚ›·, °Î·ÌfiÓ, ∞ÈıÈÔ›·, ∫¤Ó˘·, ¢ËÌ. ¡ÔÙ. ∞ÊÚÈ΋˜ ¡.∞. ∞Û›· : Δ·˚‚¿Ó, πÓ‰ÔÓËÛ›·, ™ÈÁηÔ‡ÚË, ºÈÏÈ›Ó˜, ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ¡.∫ÔÚ¤·, Δ·˚Ï¿Ó‰Ë

£∂Δπ∫∂™ ¶ƒ√μ§∂æ∂π™ °π∞ Δ√ 2013

§·Ù. ∞ÌÂÚÈ΋ : ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, μÚ·˙ÈÏ›·, ª·¯¿Ì˜, ∞Á. μÈΤÓÙÈÔ˜, √Ó‰Ô‡Ú·, ¶·Ó·Ì¿˜, ÃÈÏ‹

√È ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ

¶ËÁ‹: ∂§ ™Δ∞Δ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔ ∫∂∂ª

§ÔÈ¤˜ ÃÒÚ˜: πÓ‰›·, ∫›Ó·, §ÔÈ¤˜ ÃÒÚ˜

% ªÂÙ·‚ÔÏ‹ 12/11 -7,0% -6,6% -10,4% -10,8% -7,4% -56,5% -14.7% -2.5% -11.1% -21,3% -22,2% 70,7% 31,1% -10,1%

% ™‡ÓıÂÛË 2012 2011 100,0% 100,0% 73,7% 73,4% 62,0% 64,4% 56,7% 59,1% 2,2% 2,2% 0,6% 1,2% 4.7% 5.2% 6.8% 6.4% 1.9% 2.0% 2,0% 2,3% 0,3% 0,3% 7,8% 4,2% 1,6% 1,1% 10,2% 10,6%

2013, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2,7%, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶™∂ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Í·ÁˆÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È ªÂÏÂÙÒÓ (∫∂∂ª) ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ë Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Û·Ê‹ ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙfiÛÔ Û ÂÈÛÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ·Ô‰fiÛÂȘ ÊfiÚˆÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ‹ ·ÎfiÌË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÂÍ·ÁˆÁ›˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Â͈ÛÙÚÂÊÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞ Î·È ÙȘ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ıÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÚÔ·ÙÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ (-1,7%) ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2012, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 17,8%. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ Ë ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·, Ë §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, Ë ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÎÈ Ë ∞ÊÚÈ΋. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 54,6% ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, 33,3% ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›· Î·È 10,2% ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ™Â ̤ÁÂıÔ˜, Ù· ÚˆÙ›· η٤-


KEP¢O™ 15 ∂•ø™Δƒ∂º∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ μ. ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·Í›·˜ 1.248,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì ÙË ¡.∞. ∞Û›· (312,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ) Î·È ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ (69,1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ) Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, fï˜, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ¯Ú˘ÛÔÊfiÚ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ∫›Ó·. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ Û ·Í›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 266,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 10% ·˘ÍË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÁÔÚ¿ Û ÚÔ˚fiÓÙ· «ÎÏÂȉȿ» ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÚÂۂ›·˜ Î. ™Ô˘Ó §ÈÔ˘¤È, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ ÚÈÔ ∞ı‹Ó·˜ (∂μ∂∞), ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ıÂÙÈ΋ ÙÚԯȿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫›Ó· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ 50% ÙÔ 2012, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷٿÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 20 ηχÙÂÚˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2012, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫›Ó· ·˘Í‹ıËÎ·Ó 58,67%, Ì ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÙÔ ÎÚ·Û› Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011 ·‡ÍËÛË 54% Î·È 30% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ΢Úȷگ› ‹‰Ë ÛÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË 54% ÛÂ

√È ÂÍ·ÁˆÁ›˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Â͈ÛÙÚÂÊÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞ Î·È ÙȘ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÁÎÔ, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 38% Î·È Û ·Í›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ ÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ ËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÙËÓ πÛ·Ó›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Û fiÁÎÔ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì›·˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, Ì ˘„ËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ì›·˜ ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ‚·ÛÈṲ̂Ó˘ ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ·Û›, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÂÓ ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û ̛· ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· «‰È„¿ÂÈ» ÁÈ· ηÏfi ÎÚ·Û›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ· ÙÂψÓ›· Ù˘ ∫›Ó·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÙÔ 2012 Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛ‹Á·Á 388 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· Ô›ÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÊÚÒ‰ÂȘ Ô›ÓÔÈ, ÔÛfiÙËÙ· 7,3% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2011. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›ÎÔÛÈ ÔÈÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë, Ì ÙȘ ΔÛ·ÓÙ¿ ÏË, ªÂÁ·¿ÓÔ˜, ÎÙ‹Ì· ΔÛ¤ÏÂÔ˘, ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÈÎfi ÔÈÓÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Ù˘ ¡¿Ô˘Û·˜ Vaeni Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ

ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ·fi ÙË ƒˆÛ›·

∞ÏÏË Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÙÂÏ› Ë ƒˆÛ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶™∂, ÙÔ 2012 Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ٷ 425 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (·‡ÍËÛË 20% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011). √È ÚÔÛ‰Ô˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙË ÚˆÛÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™∞Δ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ÓˆÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÊÚÔ‡Ù· Î·È „¿ÚÈ·. ∏ ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÓˆÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·‡ÍËÛË ·fi ÙÚ›ÌËÓÔ Û ÙÚ›ÌËÓÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ

ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÚÔ˜ ÙË ƒˆÛ›·, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÙÔ› ηÚÒÓ Î·È ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·‡ÍËÛË ˙‹ÙËÛ˘ ηٿ 202% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011. ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÊÚ¿Ô˘Ï·˜ Î·È ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ˘ Ì 68,8% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‰¿ÎÈÓ·, Ù· ‚ÂÚ›ÎÔη Î·È Ù· ÎÂÚ·ÛÈ¿ Ì ·‡ÍËÛË ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 45,5%. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋, fï˜, Â›Ó·È Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÓˆÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Ù· „¿ÚÈ·, Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 82,4%. Δ¤ÏÔ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ· ‰¤ÚÌ·Ù· Î·È ÁÔ‡Ó˜ (10% ·‡ÍËÛË).

Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙË Ï›ÛÙ· Î·È Ë ÔÈÓÔÔÈ›· ªÔ˘ Ù¿ÚË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÛÙËÓ ∫›Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ú¿ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ∏ °·ÏÏ›·, Ë πÛ·Ó›·, Ë πÙ·Ï›·, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë ÃÈÏ‹ ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÚÔÛ·ı›, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÚΛ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 130 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· (9%). ∏ ÔÈÎÈÏ›· ªÔÚÓÙfi ÌfiÓÔ Ô‡ÏËÛ 71 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È ÎÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÃÈÏ‹˜, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó 40% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ∏ πÛ·Ó›· ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ∫›Ó· 70,898 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· ÎÚ·ÛÈÔ‡, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· 42,114 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· Î·È Ë πÙ·Ï›· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ·. ∏ ÃÈÏ‹, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚ˜ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘ (∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋), ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ™˘Ìʈӛ· ∂χıÂÚÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ì ÙË §.¢. ∫›Ó·˜. °È· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ¤ÍÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ƒÒÌË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ÃÔ‡È §È·ÓÁÈÔ‡ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÙÚÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙË ª¿ÏÙ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ηıÒ˜ Ë ∫›Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 9% ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â‰·ÊÒÓ Î·È 4% ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘.

ªÈÎÚ¤˜, ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜

Δ¤ÏÔ˜, ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂÍ·ÁˆÁ›˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó. ªÂ Ì›· Ù·¯‡Ù·Ù· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ̛· ·Úı¤Ó· ۯ‰fiÓ ·ÁÔÚ¿, Ë ¯ÒÚ· Ù˘ ∞Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ 2012 ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÒÚ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÌfiÏȘ Ù· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ fï˜ Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ‹‰Ë ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù˘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÁÔ˘ÓÔÔÈ›·˜. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÒıËÛË ÛÙË Û‡ÛÊÈÁÍË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ‰›ÓÂÈ Î·È Ë «‰Èψ̷ٛ· ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ TAP, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ˘ ·˙ÂÚÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙȘ 6 Î·È 7 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ª·ÎÔ‡, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰Âο‰ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞˙¤ÚˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ڢÓı› Ô ‰›·˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˙ÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ΔË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· ËÁËı› Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¢ Ë Ì ‹ Ù Ú Ë ˜ ∫ Ô ‡ Ú ÎÔ˘Ï·˜ . ª·˙› ÙÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ª·ÎÔ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Ù· ∂ Ï Ï Ë Ó È Î ¿ ∫ · Ï Ò ‰ È · , Ô fiÌÈÏÔ˜ A l u m i l , ÙÔ C o s t a N a v a r i n o Î·È Ô fiÌÈÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ E g n a t i a G r o u p .


16

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™

„ p

www.kerdos.gr

√√

∂∫¢∏§ø™∂π™ ¶√À ¶ƒ√∞°√À¡ Δ∏¡ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞, Δ∏¡ ∏°∂Δπ∫∏ ™∫∂æ∏ ∫∞π Δ√¡ ¢π∞§√°√

TEDx Athens: ¶Ï·ÙÊfiÚÌ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ¤ÌÓ¢Û˘

π

ÛÙÔڛ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, ÈÛÙÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ΢ӋÁËÛ·Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¤Î·Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. πÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰ÔıÔ‡Ó. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË TEDx Athens. ΔÔ TEDx Athens Â›Ó·È Ì›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ TED Conferences. ΔÔ TED, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Technology, Entertainment & Design Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1984 ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÙˆÓ ∏¶∞. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó. ΔÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ TED Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ TEDx ÂΉËÏÒÛˆÓ. ΔÔ x ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·. ªÂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· «Many Voices One Conversation» (ÔÏϤ˜ ʈӤ˜, Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË) ÙÔÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÛÎÔfi Ó· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ TEDx Â›Ó·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ TED Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 6.000 TEDx events Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ·Ó¿ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÚfiÛˆ· fiˆ˜ ÔÈ ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜, ∞Ï °ÎÔÚ, π˙·Ì¤Ï ∞ÏȤÓÙÂ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ, Δ˙¤ÈÌÈ √ÏÈ‚ÂÚ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ TEDx Ì·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÛ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·‚Úfi˜-°Ô˘Û›Ô˘, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È ıÂÚÌfi˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. «∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ TEDx ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿ÚıËΠÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ô˘ Ú·ÎÙÈο ÙÔ TED ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ TEDx ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›ÛËÌ·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· Ê·Ó·ÙÈο ÔÌÈϛ˜ TED ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ȉ¤· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ʤÚÔ˘Ì ÙÔÓ ıÂÛÌfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÏËÓ ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ ΛÓËÙÚÔ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ Û ̛· ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË È‰ÂÒÓ», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·‚Úfi˜. ∞fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Â›Ó·È referrer Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ pre-seed fund HackFwd, ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2012 Ì·˙› Ì ÙËÓ

O Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·‚Úfi˜-°Ô˘Û›Ô˘

΢ڛ· ™ÔÊ›· ªÂÏԇη Î·È ÙÔÓ Î. £Ô‰ˆÚ‹ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· digital media startup, ÙË Nest Media. ΔÔ TEDx Athens Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ 20 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ÂÓÒ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚÔۤϢÛË ÎÔÈÓÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 2012 1.500 ¿ÙÔÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. «™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· Ï·ÙÊfiÚÌ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ È‰ÂÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓÒÛ˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ¯ÒÚÔ Î·È ÊˆÓ‹ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÈÛÙÔڛ˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ·Ó¿‚·Û˘ ÙÔ˘ Everest ̤¯ÚÈ Ì›· ȉ¤· Ë ÔÔ›· ‘’·ÓÙÚ‡ÂÈ’’ ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Ó·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·ÚΛÓÔ˘», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ï·‚Úfi˜ ΔÔ 2009 Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÌfiÏȘ 150 ¿ÙÔÌ· ÎÔÈÓfi, ÂÓÒ ¤ÓÙ ÌfiÏȘ ¿ÙÔÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. ΔÔ 2010 ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË 800 ¿ÙÔÌ· Î·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋

ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û ٷ 17 ¿ÙÔÌ·. «¶·ÚfiÌÔÈ· ·‡ÍËÛË Â›¯·ÌÂ Î·È ÙÔ 2011, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ‹ Ì·˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ›¯·Ì ̷˙› Ì·˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi 1.500 ¿ÙÔÌ·», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∫·Ï·‚Úfi˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ, «ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ 10.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi 65 ¯ÒÚ˜ ›‰·Ó ÙÔ TEDx Athens ˙ˆÓÙ·Ó¿ ̤ۈ livestream, ÂÓÒ Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ϤÔÓ ·fi 63 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ 2012 ‹Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ

ΔÔ TEDx Athens ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ Δ¤¯Ó˘, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡

TEDx Athens Ì‹Î ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ηıÒ˜ ›¯·Ì 3 Â›ÛËÌ· simulcast venue (·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ event) Û 3 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 2 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤Ó· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË». ΔÔ TEDx Athens ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ Δ¤¯Ó˘, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô event Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2012 ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Facebook, Î. §·Ú˜ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ. √ Î. ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·˜, Google Maps, ·ÊËÁ‹ıËΠÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ï·ÙÊfiÚÌ·. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, ÂΛÓÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙË Google Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô Ó·Úfi˜ ÿÚ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÛ··Û ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ¯¤ÚÈ

¶ËÁ‹ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

ΔÔ TEDx Athens, ¤Ú· ·fi ËÁ‹ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¤ÌÓ¢Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È Ì¤ÛÔ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. «ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ event, ÙÔ TEDx AthensSalon, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û·Ó ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂›¯·Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ event Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 40

one-on-one meetings ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ì·˜ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ (web startups). ªÂÙ¿ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ›‰·Ì ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË, ‰ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ ˆ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙË “Û˘Ó¤¯ÂÈ¿” Ù˘ ÂʤÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Í›˙ÂÈ Û ·˘Ùfi ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ TEDx Athens ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙȘ ¤ÍÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜».

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˘˜, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi fiÙÈ ÂÌÓ‡ÛÙËΠÙËÓ ÂʇÚÂÛ‹ ÙÔ˘ fiÙ·Ó Â›‰Â ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ. ¶¤Ú· ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ events ÙÔ TEDx Athens ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. «¶¤Ú· ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì events, ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·, Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰›· Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, ıˆÚԇ̠ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ TEDx Athens Â›Ó·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞fi Ì›· ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ graffiti ÛÙËÓ πÂÚ¿ √‰fi, ̤¯ÚÈ ÙÔ Human Grid, Ì›· Ó¤· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ TEDx Athens Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÓÂÚÁ¤˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ (Û.Û. ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ì ¿Óˆ ·fi 100 ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË)». ΔÔ Human Grid, Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô Î. ∫·Ï·‚Úfi˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Ó· «·ÓÔ›ÍÂÈ» Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. «£¤ÏÔ˘Ì ÙÔ TEDx Athens Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· Ï·ÙÊfiÚÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫·Ï·‚Úfi˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: «°È· ÂÌ¿˜ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·». ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË TEDx. ΔÔ ÚÒÙÔ TEDx Thessaloniki ÔÚÁ·ÓÒıËΠÙÔ 2010. ™‹ÌÂÚ· Ë ˘‡ı˘ÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚ›Ô˘ 25 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. «™·Ó ÔÌ¿‰· ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ȉ¤Â˜ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË TED ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÌÔÚԇ̻, ϤÓ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ TEDx £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Ô ıÂÛÌfi˜ Ó· ‰È·‰Ôı› Î·È Û ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 2014 ÙÔ TED ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. «ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ» Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÛË Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÂÙ·È.


18

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δ∞™∂π™

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÈÒÛÈÌË. «∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ‰ÈÂıÓ›˜ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó›ÎËÙÔÈ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ›ÁÎÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Hellenic start-ups association). ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜, οÔȘ ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiËÌ·. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÚ‚ÏÒıËÎÂ Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ Ï¤ÍˆÓ. «∂Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Û ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÔÈ Ï¤ÍÂȘ. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· Ô˘ È· ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ∂ȉÈο, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Ï¤ÍÂȘ, fiˆ˜ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, Ë ·ÏÏ·Á‹, Ë Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ó·È ÁÚ·ÊÈο, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ͤڷÌ ÁÈ· οÔȘ ϤÍÂȘ» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. «∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì›· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì›· Ó¤· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ ÙÚfiÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜» ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ» ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ΔÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ·Ó‹Îˆ Û ̛· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ì›· start-up Âȯ›ÚËÛË, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· (workshops) ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-

„ p

www.kerdos.gr

√√

™Δƒ∞Δ∏°π∫∂™ ∫∞π ¢ƒ∞™∂π™ ¶√À ∞¡√π°√À¡ ¢ƒ√ª√ ™Δ∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√Δ∏Δ∞

™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

ÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· pitch events, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. Δ¤ÏÔ˜, οı ¯ÚfiÓÔ Ë ∂ÓˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ start-ups. ¶ÔÈ·, fï˜, Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ·; «ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·-

ٛ˜. ∞ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Î·È Ì›· ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ›˜ Ì ¯·Ú¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· ·ÂÓÔ¯ÔÔÈËı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ӥ· role models. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· ÚfiÙ˘·. ª›· ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ̛· ̤ڷ. ∂ÁÒ ‚Ϥˆ fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Ôχ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÓȤٷȻ, ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘.

∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ EÓˆÛË ÙˆÓ ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË «∂›Ì·È-∫¿Óˆ-£¤Ïˆ» ÛÙËÓ ÔÔ›· ̤ÏË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·

∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ù·¯Â›·˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Ì·˙È΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÁÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. «ÀÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηٷϋͷÌ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·›˙ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó¤ÔÈ Û ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¿Ì· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì 1.000.000 Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊ˘ÒÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ ÂÍËÁ› Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÎfi ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÛfiÓ, ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· Ó· ÚÔˆıËı› fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ˘ÈÔıÂ-

ÙËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. ∏ ∂ÓˆÛË ¡ÂÔÊ˘ÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ë ∂ÓˆÛË ÚfiÙÂÈÓ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜-·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ˘ ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. «ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Í·Ó¿ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜», ϤÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ì›· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ∫∂¶, Ô˘ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ë ∂ÓˆÛË ˙ËÙ› ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. «£· ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ˘fi ¤Ó·Ó fï˜ ·˘ÛÙËÚfi fiÚÔ, ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜. «Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˙ËÙ¿Ì ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ̛· start-up ÂÙ·ÈÚ›·; ªfiÓÔ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÂÏ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √È Í¤ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‰Ô˘Ó Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∞Ú· Ú¤ÂÈ Ó·

‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ·. √È ∂ÏÏËÓ˜ ȉÈÒÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ΛÓËÙÚ· ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó», ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ΔÛ›ÁÎÔ˜. ∏ ÂÚÁ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. «ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙÂÏÈο Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, Úfi‚ÏËÌ· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∂¯ÂÈ ¯·ı› ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘ÁÈ‹˜ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ï›ÁÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. √fiÙ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘. ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠¤ÙÛÈ ·Ï¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂¯Ô˘Ì Ôχ ηϿ Ì˘·Ï¿. ΔÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ˙ԇ̛̠۠· ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ, Ô‡Ù ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ ·ÚΛ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈο» ηٷϋÁÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜.


20

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ¶ƒøΔ√μ√À§π∂™

„ p

www.kerdos.gr

√√

√ª√™¶√¡¢π∞ ∂§§∏¡π∫ø¡ ™À¡¢∂™ªø¡ ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡

¡· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜

˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, clusters, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ‚Ú·‚›·, ηÈÓÔÙfi̘ start-ups, ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ù˘... ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ¡¤Â˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Á›ÓÂÙ·È ÎÔÈÙ›‰· Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. «Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¿ÏϘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Ì ÏÈÁfiÙÂÚË ·Í›·. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ 2001 fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÓÈÒı·Ì ·¤Ú·ÓÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ¶ÔÏÏÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ οӷÌÂ Î·È Ì·˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û·Ó. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›¯Â ÂÓÔ¯ÔÔÈËı›. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î˘ÓËÁÔ‡Û·Ó Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‹ Ì›· ı¤ÛË Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· 10% ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ, ¤Ó· 2% ı· ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÓÂ Î·È ›Ûˆ˜ ÙfiÙ ı· ›¯·Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. Û‹ÌÂÚ·» ϤÂÈ ÛÙÔ «∫ ∞ÓÙÚ¤·˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ· ÙÈÒÓ. √È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û ηÏÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Î·È ÂÛ‡ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ. °›ÓÂÛ·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÔ˘ Ì¿ıÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÈ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ò˜ Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ¤Ó· business plan Î·È Ò˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÎÚ›ÛË ÁÂÓÓ¿ÂÈ È‰¤Â˜ ·ÏÏ¿ ÚÔ¿ÁÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. «∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ηϿ Ù˘. ¶ÔÏÏÔ› ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ ¿Ì Ô˘ıÂÓ¿. ∂›Ì·È ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÏÒ˜ Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜.

√π ¢π∞°ø¡π™ª√𠪤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜

ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ √™À¡∂ Â›Ó·È Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÌÂÚÈÌÓ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ Ù˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÌȯÏ҉˜ Î·È ÔχÏÔÎÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ O Î. ∞ÓÙÚ¤·˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ

«Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ÙȘ ÈÔ ¤Í˘Ó˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜. Δ· ‚Ú·‚›· ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ¿ ¯ÚËÌ·ÙÈο ¤·ıÏ·, ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Û·Ó ¤ÓÓÔÈ· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ‰Ân ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó¿Ù˘ÍË» ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ fiÛÔ ·˘Í‹ıËΠÙÔ ∞∂¶. «°›ÓÔÓÙ·È ¿Ú· ÔÏÏÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ·È‰È¿, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ¿ÓÙ· Û οÙÈ Ô˘ÛÈ҉˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙ›˜ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ÚÒÙË Ë È‰¤· ÛÔ˘, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ë È‰¤· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜» ÂÍËÁ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √™À¡∂. ΔÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ fï˜ οÔÈÔ˜ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜; «¢ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÔÙ·, ı· ¤¯ÂÈ Ì›· Ôχ ηϋ ȉ¤· Ë ÔÔ›· ı· Ì›ÓÂÈ ÎÚ˘Ì̤ÓË ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘. ∂ÓÒ Â¿Ó ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û οÔÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÎÈ ·Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ›Ûˆ˜ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·», ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜. ΔÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÎÔfi Ó· ·ÏÏ¿-

ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘. ¡· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi DNA. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ Î·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÌËÓ ¿Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯·Ì¤Ó˜. «∞Ó ·fi fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ οÔȘ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηϤ˜, Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈÎÔ› ‹ ‰ËÌfiÛÈÔÈ fiÚÔÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ·Ù› Â‰Ò Î·ÈÁfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÊÔÚ›˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ı· ‹Ù·Ó Ù·Á̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ‚‹Ì·Ù· Ë ÎÚ›ÛË» ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÁÈ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÏÈΛ·, ʇÏÔ Î·È Ù¿ÍË. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Û ·˘ÙÔ‡˜  Ô ˘

¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÚÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ. ∏ Ó·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Î·È ·˘Ù¤˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙÈΤ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜» ϤÂÈ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ô˘Ï¿Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ó¤Ô ¯Ú‹Ì· ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ÌË ÛÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ‰·ÓÂÈο Ù˘ ÙÚfiÈη˜» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ∏ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË

ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Â›Ó·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô. ∞fi ÙÔ 2002 Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÂÓÒ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008 ¤ÁÈÓÂ Ô Â›ÛËÌÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ƒfiÏÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÚfiÛ‚·ÛË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. «§fiÁˆ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì 130 ¯ÒÚ˜ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë √™À¡∂ ÌÂÚÈÌÓ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ̤ۈ Ù˘ ¿Ù˘˘ Ì¿ıËÛ˘ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÂÓÒ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ Ù˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÌȯÏ҉˜ Î·È ÔχÏÔÎÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜.


22

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ¢π∞∫ƒπ™∂π™

„ p

www.kerdos.gr

√√

™Δ√¡ ¢π∞°ø¡π™ª√ EUROPEAN BUSINESS AWARDS ™Àªª∂Δ∂Ã√À¡ √∫Δø ∂§§∏¡π∫∂™ ∂Δ∞πƒ∂π∂™

√È ÈÔ Î·ÈÓÔÙfi̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

ÏË ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂΛÓËÛ ϛÁÔ ·ÙÚȈÙÈο Î·È Ï›ÁÔ ·fi ›ÛÌ·, Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·‚¿˙·ÌÂ Î·È ·ÎÔ‡Á·Ì Ôχ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ͤӷ ̤۷. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ٷ European Business Awards ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ rebranding Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ̤ۈ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ», ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ô Î. ∞ıˆ˜ ™Ù˘ ÏÈ·ÓÔ‡, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ RSM Greece. ∞fi ÙÔ 2007 Ù· European Business Awards, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙȘ ÈÔ Î·ÈÓÔÙfi̘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÎÙÒ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ì›· ΢Úȷ΋ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ 100 Î·È ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô «Ruban d’Honneur», ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÈ: °∞π∞ ∞∂, GainJet Aviation S∞, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ª·ÛÔ‡Ù˘ ∞∂, ICAP Group, LAMDA Hellix Data Centers, ª∂°∞ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∞ÙÔÌÈ Î‹˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ∞∂, ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÀÁ›· Î·È Pharmathen, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Í¯ÒÚÈÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¶·ÁˆÙ¿ ¶··ÊÈÏ›Ô˘ Î·È ¶·ÙÈ -

«

√È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ European Business Awards ● μÚ·‚Â›Ô UKTI ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ● μÚ·‚Â›Ô ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜

™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ ● μÚ·‚Â›Ô Millicom ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈ-

‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∞ÂÈÊÔÚ›· ● μÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÓ ¶ÂÏ¿ÙË ● μÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÁÔ‰fiÙË Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ ● μÚ·‚Â›Ô RSM International ÁÈ· ÙÔÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ ● μÚ·‚Â›Ô ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ/∂Í·ÁˆÁÒÓ ● μÚ·‚Â›Ô Infosys ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ [Î.Â. ú0-25m] ● μÚ·‚Â›Ô Infosys ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ [Î.Â. ú150m+] ● μÚ·‚Â›Ô Infosys ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ [Î.Â. ú26150m]

ÛÂÚ› ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §Δ¢. «™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯‹Ì·, ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. ∏ RSM Greece, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ RSM International, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰›ÎÙ˘· ÔÚΈ-

√È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‚Ú·‚›· Î·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó, Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó, Ó· ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î›ÓËÙÚÔ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó

ÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. «∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ› ‰˘Ó·ÌÈο Î·È Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈ-

Ú‹ÛÂȘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ RSM Greece Â¤ÏÂÍÂ Î·È ÚfiÙÂÈÓ οÔȘ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. «√È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‚Ú·‚›· Î·È ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó, Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó, Ó· ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î›ÓËÙÚÔ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ RSM Greece. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›·. ∏ RSM Greece, ·ÊÔ‡ ÂÎfiÓËÛ ¤Ú¢ӷ benchmarking, ÂÓÙfiÈÛ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Û ̛· ·fi ÙȘ ‰¤Î· ηÙËÁÔڛ˜. ∏ RSM Greece ˆ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηıÔ‰ËÁ› ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. «√ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ European Business Awards. ∂›Ì·ÛÙ ¿Ú· Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÈÛÙ¤„·ÌÂ Î·È ÚÔÙ›ӷÌÂ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ RSM Greece.

√È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· Ù· ÂÊÂÙÈÓ¿ Â˘Úˆ·˚ο ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‚Ú·‚›· ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 15.000. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ··ÚÙÈ˙fiÌÂÓË ·fi ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Î·È opinion leaders ͯÒÚÈÛ 200 ÂÙ·ÈÚ›˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÔÈ 100 ηχÙÂÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ú·Û·Ó Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. √È 100 ÂÙ·ÈÚ›˜ ͯÒÚÈÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔۋψÛË ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ËıÈο ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÔfiÙÂ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ. «™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ RSM Greece Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Â͈ÛÙÚÂÊÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Â¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ RSM International Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fï˜ Â›Â‰Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û‡ÌÌ·¯Ô ·Ó¿Ù˘Í˘» ηٷϋÁÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡. ∏‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ù· European Business Awards ÁÈ· ÙÔ 2013-1014. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: http://www. businessawardseurope.com.


KEP¢O™ 23 μƒ∞μ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

∏ «E§§∏¡π∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞» ™Δ√Ã∂À∂π ™Δ∏¡ Δ√¡ø™∏ Δ∏™ √π∫√¡√ªπ∞™

∫›ÓËÙÚ· Û ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜

Ó· Ó¤Ô ‚Ú·‚›Ô, ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÏÏËÓÈ Î‹˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ ÎfiÙËÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÓÔ‹ Î·È Î›ÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. « ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂȉÈο ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. §fiÁˆ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ·, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙԯ‡ÂÈ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ¤‰Ú· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ÔÔ›· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì›· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË. ∏ Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ, Ô˘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· » ϤÂÈ ÛÙÔ ∫¤Ú‰Ô˜ » Ô Î. Δ˙›ÌÈ ∞ı·Ó·Ûfi «∫ Ô˘ÏÔ˜ , ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ μÚ·‚›Ԣ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· (The Hellenic Initiative) Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ȉڇıËΠ·fi ∂ÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‚ÈÒÛÈÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô fiÌÈÏÔ˜ Libra <http://www. libra.com/>. O fiÌÈÏÔ˜ Libra Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ (∏ellenic Initiative) ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› Û˘ÓÔÏÈο Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË. ™ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ›¯·Ó fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì›· Ó¤· ηÈÓÔÙfiÌÔ Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÈÔ fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·-ÓÈÎËÙ‹; «√ÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤ÌÂÈÚÔÈ Ë ÌË, Ô˘ ı· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ȉ¤·. ™·ÊÒ˜ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ȉÂÒÓ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ fï˜ Ë ›ÛÙË Î·È Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ È‰¤· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ›ӷÈ

ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰Ô‡Ì» ··ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜.

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ∞¶√ √§√À™ Δ√À™ ∫§∞¢√À™

ΔÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ¿ÙÔÎË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 500.000 ¢ÚÒ, ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ mentoring O Î. Δ˙›ÌÈ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ μÚ·‚›Ԣ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

∂ˆ˜ Ù· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ www.hellenic award.com ÂÚ›Ô˘ 700 ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 200 ›¯·Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂÈ business plans ÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒıËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ .¯. ˘ËÚÂۛ˜ (consulting), ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, medical supplies, Î.Ï. ΔÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ, ÂÓÒ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹ Ô ÓÈÎËÙ‹˜. ΔÔ μÚ·‚Â›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ¿ÙÔÎË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 500.000 ¢ÚÒ, ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ mentoring. « √ fiÌÈÏÔ˜ Libra Group, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÂÂÈڷ̤ÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Í›·˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì›· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ›¯Â ÚfiÛ‚·ÛË Û ÙfiÛÔ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜ » Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ¿ÙÔÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÛÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙÔÙ˘›·. « √ÓÙˆ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Ù· Û˘Ó‹ıË ‰¿ÓÂÈ·. ∂›Ó·È ¿ÙÔÎÔ, ‰ÂÓ ··ÈÙ› ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏËÚˆı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ̤۷ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÚÊ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ - Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓÈÛı› fiÙÈ ÛÎÔ›Ìˆ˜ ·ÔʇÁ·Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ “‰ˆÚ¿˜”. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈ̘ Î·È ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˘‡ı˘ÓË Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË

¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ - Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ‰ˆÚ¤˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ªÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÍ·Ï›„Ô˘Ì ٷ ÂÌfi‰È· Î·È ‰›ÓÔ˘Ì Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó», ÂÍËÁ› Ô Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‚Ú·‚›· ıÂÛÌfi˜. «H ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Jalouise Pty Ltd ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500.000 ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÂÈϤÔÓ Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Libra. ∂¯ÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ÎÂÊ¿Ï·È·, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ μÚ·‚›Ԣ. √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. √ Î. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÊÔÚ¤·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘, Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ›ӷÈ: «™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ¢ˆÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Û˘Ó·ÊÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ·fiÎÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜».


24

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ∞¶√ΔÀ¶ø™∏

„ p

www.kerdos.gr

√√

∂ƒ∂À¡∞ Δ∏™ ERNST & YOUNG °π∞ Δ√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∂™ ™Δπ™ Ãøƒ∂™ Δ√À G20

∂˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË

È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. √̈˜, ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Â›Ó·È Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË. ™Â Ì›· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·Ù·Ú·¯‹, Â›Ó·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ú›ÛÎÔ˘, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÈÔ Â‰Ú·ÈˆÌ¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ. ∏ ‡·ÚÍË ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË fiˆ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Û ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ Ernst & Young Ì ٛÙÏÔ «ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ: ¶ÚfiÛ‚·ÛË Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ G20». ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ· ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË ‹ Ô˘ ·Ó¤Î·Ì„·Ó Ù·¯‡ÙÂÚ·. ™˘ÓÂÒ˜, ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Âȯ›ÚËÛË. «∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘», Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ernst & Young ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «ªÔÚ› Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Û˘, ·Ú’ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ì ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ËÁ¤˜, Ù· Ó¤· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ¿Û¯ËÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô‡ Ó· ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó», ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘.

∏ Eƒ∂À¡∞ Δ∏™ ERNST & YOUNG ¢‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰‹ÏˆÛ·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ Ernst & Young. √̈˜ Ô ‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ

ÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ venture capital, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ÌÂÙÔ¯¤˜ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·ıÒ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÛ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÓÂÔÛ‡Ûٷ٘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ™ÙȘ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ BRIC, ÙÔ crowdfunding (¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·) ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ηÈÓÔÙfiÌÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÈÎÚÔ‡ ‡„Ô˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·¢ı›·˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÁÈ· ‰·ÓÂȷο Î·È fi¯È ÌÂÙÔ¯Èο ÎÂÊ¿Ï·È·, ηıÒ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ ̤ۈ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ crowdfunding. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ηχ„ÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÂÎΛÓËÛ˘.

Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ™¯Â‰fiÓ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙË ƒˆÛ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı›.

™Δ∞¢π√ ∞¡∞¢À√ª∂¡∏™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ - Ê¿ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ì›· Âȯ›ÚËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÛÔ‰·, ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ - ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∂Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Â›Ó·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛˆÓ. ∞˘Ù¿ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ªÌ∂, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, Ù· ‰¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ·ÔÏËڈ̋˜. ∂ÓÒ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ venture capital, Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·ÁÔÚ¿ venture capital ÛÙËÓ ∫›Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›ˆ˜. ΔÔ 2011 Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÎÂÊ¿Ï·È· 5,9 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 1,1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙÔ 2005.

™Δ∞¢π√ ∂∫∫π¡∏™∏™ (START-UP)

ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ÂÓÙÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·ıÒ˜, Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË, ΢ڛˆ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ fï˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ·. ™Â fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ G20, Û·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ·Ïfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. Δ· ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ·Ú¿ÔÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈÛÙÒÛÂˆÓ Û ·ÁÔÚ¤˜ Ì ˘„ËÏ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË.

Δ√ ™Δ∞¢π√ Δ∏™ ™À§§∏æ∏™ / ™Ã∂¢π∞™ª√À ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ıÂÛÌÈ-

™Â fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ G20 Û·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ·Ïfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. Δ· ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ·Ú¿ÔÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈÛÙÒÛÂˆÓ Û ·ÁÔÚ¤˜ Ì ˘„ËÏ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË fiÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ·Ú¯Èο ¤ÛÔ‰· / ˆÏ‹ÛÂȘ, Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ‰›ÎÙ˘· ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› ÁÈ· Ó· ÚÔÛÏËÊı› ÚÔÛˆÈÎfi, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. √È Â›ÛË̘ ÂÙ·ÈÚ›˜ venture capital ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ӷ ÛÙ¿‰È·, fiÔ˘ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÈÔ ‚¤‚·È˜. ∫·ıÒ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ‰È¢ڇÓÂÙ·È, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ «angel investors», ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ¤Ó· ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È

™Δ∞¢π√ ∂¶∂∫Δ∞™∏™ ™ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ (private equity) ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ (ÌÔ¯ÏÂ˘Ì¤Ó˜) Û˘Ìʈӛ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ô‰fiÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ‚ÂÏÙÈÒÛˆÓ. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ private equity ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ì›· ÈÔ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ¤Ó· ÈÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ª›· ¿ÏÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ fiϘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÌ· ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û Ï‹Ú˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. √È ·Ú¿ÏÏËϘ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÁÂʇڈÛË ÙÔ˘ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ·Ó·Áη›· ÎÂÊ¿Ï·È· ̤ۈ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜.


26

KEP¢O™ ∂¡∂ƒ°∂π∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

∂¶πÃ∂πƒ∂π¡

p

www.kerdos.gr

√√

π¢ƒÀ™∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ∂§§∞¢∞™ - °∞§§π∞™

ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

«

‡·ÚÍË ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë °·ÏÏ›· Ó· Û˘ÓÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ, ÙÔ ¢›Î·ÈÔ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜». ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î. ºÚ·Ó ÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ ÂͤÊÚ·Û ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ∞√∑ Î·È Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ›‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙÒ Ó˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ∞√∑ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó·Û›ÛÂÈ ¤Ó· ÌÏÔÎ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ë ÔÔ›· Û ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ı· ·ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂∂, fiˆ˜ Ë ƒˆÛ›·, ·fi fiÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¡· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ ÁÁ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È Â¤‰ˆÛ ÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∏ ∞Á΢ڷ ¤¯ÂÈ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Û ͤÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈϤÍÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Î‹Ú˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∞√∑. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·˘Í¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈο Ì·˜ ‡‰·Ù· ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Î. ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ °·ÏÏ›·˜,

√È Á·ÏÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ï¿ÓÙ, Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ›Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË

°¿ÏÏÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ï¿ÓÙ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘˜ ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜-°·ÏÏ›·˜, ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ™∂μ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ - ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ÈÂıÓÒÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ Î. £·Ó¿Û˘ §·‚›‰·˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MEDEF International Î. π‚ ΔÈÌ¿Ï ÓÙ ™ÈÏÁ› ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÙËÎÂ Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 200 ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË °·ÏÏ›·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÎÎ. √Ï¿ÓÙ Î·È ™·Ì·Ú¿ ¤‰ˆÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‰È¿ÏÔÁÔ, fiÔ˘ ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÛÙËÓ

ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙË fiÏË Ë Â›ÛËÌË Á·ÏÏÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶ÈÂÚ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ›, ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ ΢ڛ· ™›Ï‚È· ¶ÈÓ¤Ï Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î. ªÂÚÓ¿Ú ∫·˙ÂÓ¤‚. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ΢ڛ· √ÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ô Î. §·‚›‰·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜-°·ÏÏ›·˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ §ÂοÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̋ÎÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘. √ˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «√È ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì›· ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÎÚ›ÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Íȷ΋. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ·ÎfiÌË ‚·Ú‡ÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛıÔ‡Ó Û ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ó¤· ÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·».

ÏÔÈfiÓ, Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Î. √Ï¿ÓÙ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, fï˜, ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ‰Ú·ÛÙÈο Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ Î. √Ï¿ÓÙ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ: «∏Úı· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô °¿ÏÏÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi 120 Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. √ˆ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ›Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.


KEP¢O™ 27 ∂¡∂ƒ°∂π∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

∂¶πÃ∂πƒ∂π¡

p

«¶ƒ∞™π¡√ ºø™» ∞¶√ Δ∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏ ™Δ∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ™Ã∂¢π∞ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÙÚÂȘ ·ÁˆÁÔ› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜

PUBLI

¢

˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂˘Úˆ·˚΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯ÒÚ·. √È ÙÚÂȘ ·ÁˆÁÔ› Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∫·Û›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú·Á‰·›Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÂÚ›Ô˘, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÔÎÙ¿ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ITGI (Interconnector Turkey-GreeceItaly), Δ∞ƒ (Transadriatic Pipeline) Î·È IGB (Interconnector GreeceBulgaria), Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ∫·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ·fi Â‰Ò ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √È ·ÁˆÁÔ› ·˘ÙÔ› ÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·fi ·˘Ù‹Ó. ™ÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿-

‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ, ÙÔÓ ITGI Î·È ÙÔÓ IGB, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¢∂¶∞ ∞∂ Î·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Edison SpA. √È ·ÁˆÁÔ› ·˘ÙÔ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÈÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϯı› ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Ó¤·˜ Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈÂ˘Úˆ·˚ο ·˘Ù¿ ‰›ÎÙ˘· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ˆ˜ ¢∂¢-∂, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·ÁˆÁÔ‡˜. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Â›Ó·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ¿Óıڷη. √È ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÊԉȷÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋. ŒÙÛÈ, Ô Ó¤Ô˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÈÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È «˙ˆÓÒÓ ÚÔ-

ÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜». °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ù˘ ∫·Û›·˜, ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ì¿ÏÈÛÙ· ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË «‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ», «‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘» Î·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ¿ÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô «™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË». Δ· ¤ÚÁ· ÎÔÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ∫Ú¿ÙË

ª¤ÏË Î·È ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ fiˆ˜ Ë ƒ∞∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (¢∂™¢∞) Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ fiˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› (.¯. ¢∂¶∞ ∞∂ Î·È Edison SpA ÁÈ· ÙÔÓ ITGI) Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂȉÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ¶ÚԂϤÂÙ·È ‰Â ÚËÙ¿ fiÙÈ «ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÎÔÈÓ¿, ‰È·Ê·Ó‹ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·». ∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2012, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÎÔÈÓÔ‡ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Ù· ¤ÚÁ· Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ Ù˘ «√Ì¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¢È¿‰ÚÔÌÔ» ‹ Southern Gas Corridor, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∫·Û›·, ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÏÂοÓË Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÁÈ· ÙȘ ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·ÂÚ›Ô˘ μÔÚÚ¿ – ¡fiÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË («NSI East Gas»). ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÛÔÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¢È¿‰ÚÔÌÔ, Ô ITGI Ì·˙› Ì ÙÔÓ Δ∞ƒ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ Nabucco, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ̤ۈ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. ∂›Û˘, Ô IGB Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ √Ì¿‰·˜ «NSI East Gas». ∏ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ı· Á›ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÎÔÌ‚ÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.


28

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

„ p

www.kerdos.gr

√√

ªπ∞ ∞¶§∏ π¢∂∞ °π¡∂Δ∞π Δ√ ¶ƒøΔ√ ∂•∞°ø°πª√ æ∏ºπ∞∫√ ¶ƒ√´√¡ Δ∏™ ∂§§∞¢∞™

Daily Secret: TÔ success story ÌÈ·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘

ª

«

 Á · Ï Ò Ó Ô Ó Ù · ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯· ÔÙ¤ ÛÎÂÊı› fiÙÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ηÚȤڷ. ΔËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ Â›¯· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Û·Ó Î¿ÙÈ ÙÔ Ôχ ¿È·ÛÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì›· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·», ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·Î·‚Ô‡Ï˘, È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ „ËÊȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Daily Secret (dailysecret.com) ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Daily Secret ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· Û 29 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙË §›Ì·, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ∞˚Ú˜, ÙË μȤÓÓË Î·È ÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚. ª›· ·Ï‹ ȉ¤· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤ÊÙ·Û ÙÂÏÈο Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ „ËÊÈ·Îfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ‚Á‹Î ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ «Daily Secret» ÍÂΛÓËÛÂ Û·Ó ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ¡›ÎÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ fiÏË. ™Î¤ÊÙËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÎ¿Ï˘Ù ̛· ÎÚ˘Ê‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. «∏ıÂÏ· Ó· ı˘Ì›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·Á·¿Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. √ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·Î·‚Ô‡Ï˘ Â¤ÏÂÍ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ηӿÏÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Î·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ‹ÍÂÚ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Û·Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ˙ÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. «¢ÂÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ mailbox ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯· ¯ÚfiÓÔ. ¶ÂÚÈÔ‰Èο ‰ÂÓ ·ÁfiÚ·˙·, ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ· ηıfiÏÔ˘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË». ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó ¤Ó· Úˆ› ͇ÓËÛÂ Î·È Â›‰Â fiÙÈ Â›¯Â ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘. «∫¿ÙÈ Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ email ÌÔ˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ˙ˆ‹ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÏÔÈfiÓ Î¿ÏÂÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘ ΢ڛ· º·›‰Ú· ÃÚÔ‡ÛÔ˘ fiÔ˘ Ì·˙› ¿Ï„·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Daily Secret. ∏ º·›‰Ú· Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ›¯·Ó ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˙›

O 32¯ÚÔÓÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·Î·‚Ô‡Ï˘, È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ „ËÊȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Daily Secret

™‹ÌÂÚ· ÙÔ Daily Secret ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· Û 29 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiˆ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙË §›Ì·, ÛÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ∞˚Ú˜, ÛÙË μȤÓÓË Î·È ÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚

Ì›· „ËÊȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ÙÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ô‡ÏËÛ·Ó ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ¿ÏÈ Ì·˙› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ò˜ ÌÔÚ› ·˘Ù‹ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉ¤· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ô‰ÔÙÈο. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ë ÔÔ›· ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›·. «∏ ΔÔ˘ÚΛ· Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ÙÔ Daily Secret Ì ¤Ó· ‰ÔÌË̤ÓÔ ÙÚfiÔ fiˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Ôχ ηϿ editorial ÚÔ˚fiÓÙ·». ∏ ·Ú¯‹ ›¯Â ‹‰Ë Á›ÓÂÈ. ∫¤ÓÙÚÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Û fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. «∂›‰·Ì fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë È‰¤· Ì·˜ ·Ô‰ÔÙÈο Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤Î·Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ›¯·Ì ÙÔÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË editorial Û˘ÓÙ·Á‹ Ì·˜ ı· ·Ó¤Ù˘ÛÛ·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ». ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. «∏Ì·ÛÙ·Ó ¿Ú· Ôχ Ù˘¯ÂÚÔ›, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó ÍÂΛӷÁ· ÙÔ Daily Secret, ∂›¯· ‰ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ format ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. £· ÛÔ˘ ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì·˜ ·ÁοÏÈ·Û·Ó», ϤÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ∞˘Ùfi fï˜ ÙÔ format ‹Ù·Ó Ô˘ ÚÔÛ¤Ï΢ÛÂ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ venture capitals, fiˆ˜ ÔÈ BV Capital, Greycroft Partners Î·È Trigger Media.

¶ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘

ΔÔ Daily Secret ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ success story ÌÈ·˜ „ËÊȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ „ËÊȷ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÂÙ·È. √ ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë º·›‰Ú· ¤‰ˆÛ·Ó Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ Û ̛· ȉ¤· Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· Ôχ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ „ËÊȷ΋ Âȯ›ÚËÛË. ¶¤Ú· ·fi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÙÔ Daily Secret ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÚ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Good Karma. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÒÚÔ Û ÌÈ· startup Âȯ›ÚËÛË ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù·. «∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿. ªÂ Ù· ÏÂÊÙ¿ ͤÚÂȘ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· Ù· ¯¿ÛÂȘ, Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ fï˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÔÊ˘Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. «∏ ηϋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ¶Ï¤ÔÓ, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Daily Secret Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·Ó¿ÏÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. «∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·Ó¿ÏÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÁÂÓÈ¿ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ Ó¤ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û ÔÔ˘‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ı· ʤÚÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿. ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ media ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘¤Ú-ÙÔÈ΋ Ì·ÙÈ¿. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ϤÔÓ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ˘ÂÚ-ÙÔÈÎÔ‡», ϤÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜.


30

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ π¢∂∂™

„ p

www.kerdos.gr

√√

∂¡∞ ¶∞¡Δ√¶ø§∂π√-¡Δ∂§π∫∞Δ∂™∂¡ ∫∞π ∂¡∞ ∂™Δπ∞Δ√ƒπ√ ∞¡√π•∞¡ ¶ƒ√™º∞Δ∞ ™Δ∏ μƒ∂Δ∞¡π∫∏ ¶ƒøΔ∂À√À™∞

ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi ηٷÎÙ¿ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ

¢

‡Ô ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ ‹ Û Â È ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ηٷ ÎÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi §ÔÓ‰›ÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÔˆÏ›ÔLife ÓÙÂÏÈη٤ÛÂÓ «L Goddess» Î·È ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ MAZI ». «ΔÔ Ì·Á·˙› ÁÈ· «M ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ì›· ηٿıÂÛË „˘¯‹˜. ΔÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ì¿˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. 줂·È·, ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Û ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÌÔÚ› fï˜ Î·È Ó· Û ԉËÁ‹ÛÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂Ì›˜ ÙÔ ÂÌÈÛÙÂ˘Ù‹Î·ÌÂ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ô‰›‰ÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi Ù˘ ÚÔ˚fiÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÂÚÂ›Ù·È ·˘Ù‹˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·˘Ùfi Ì ¢ı‡ÓË fiÏˆÓ Ì·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÁÂÓÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ̇ıÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÛÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ Ì‡ıÔ ÙˆÓ ∫¤Ú·Ú¯·›ˆÓ», ϤÂÈ ÛÙÔ «∫ ‰Ô˜» Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¡˘ÊÔ‡‰Ë˜, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ-ÓÙÂÏÈη٤ÛÂÓ «Life Goddess» Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. √ ¡›ÎÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Î. ∏Ï›·˜ ∫Ô˘Ï·ÎÈÒÙ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ÛÙ· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. Δ· ·ÓÙÔˆÏ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û οı ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË ‹ ¯ˆÚÈfi. ∂Λ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Î·Ó·Ó Ù· „ÒÓÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙȘ ¯·Ú¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ χ˜ ÙÔ˘˜. «∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ οı ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ∏ ȉ¤· ÁÈ· ÙË «£Â¿ Ù˘ ∑ˆ‹˜» ·ÏÏÈÒ˜ ı¿ ∞Ì¿ÏıÂÈ· ÚԤ΢„ fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Ô ¡›ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. «∂¯ÔÓÙ·˜ ˙‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ›¯·Ì ÓÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ

ΔÔ ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô - ÓÙÂÏÈη٤ÛÂÓ «Life Goddess» ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘

Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂȘ ¤Ó· ηÏfi ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ì ÏÔÈfiÓ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Á·ÏÏÈο, ÙÔ‡ÚÎÈη Î·È ·Ú·‚Èο ·ÓÙÔˆÏ›· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û οı ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÛÎÂÊًηÌ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›

«™Â Ì›· ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ÛÙ‹ÛÂȘ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ÏÔÁÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Û·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ Û οÔÈÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 줂·È· Â‰Ò Â›Ó·È ÈÔ ·ÚÁ¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· fï˜ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â‰Ò ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿», ϤÂÈ Ô Î. ¡˘ÊÔ‡‰Ë˜

ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «ª∞∑π» ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡fiÙÈÓÁÎ ÃπÏ

Û ·˘Ùfi ÙÔ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È §ÔÓ‰›ÓÔ;» ϤÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙÔÓ ∏Ï›·, ÙÔÓ Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì›· ¤Ú¢ӷ, ÒÛÙ ӷ ‰Ô˘Ó ηٿ fiÛÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ª. μÚÂÙ·Ó›·˜. Δ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎÚÈ‚¿, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ. «√ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ªÔÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÈÔ ÊıËÓfi Î·È ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÌÔÓ¤˜. ∞ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Û ηıÂÙ› Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. £¤ÏÂÈ Ó· Â›Û·È ¤ÓÙÈÌÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘. ∏ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· ·›˙ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ Ì›˙Ó˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ» ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ù·Í›‰Â„·Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ •¿ÓıË ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. «∂›Ì·ÛÙ Ôχ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· Ì·˜ Ù· ÂÌÈÛÙ‡ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤¯Ô˘Ì ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÙÈΤٷ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ private labeling» Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ Ô ¤ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘˜ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. «¶ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ηχÙÂÚË Â·Ê‹ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˆÚ·›Ô ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, ηıÒ˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂¯ÔÓÙ·˜ ‚ÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ó· Â›Û·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‘’Life Goddess’’ ‹Ù·Ó Ì›· ‰È΋ Ì·˜ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì·˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ» Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ


KEP¢O™ 31 π¢∂∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

Ê›ÏÔÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙ‹ıËΠ̤۷ Û ̛· ̤ڷ. «™Â Ì›· ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ÛÙ‹ÛÂȘ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ÏÔÁÈÛÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Û·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ Û οÔÈÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 줂·È·, Â‰Ò Â›Ó·È ÈÔ ·ÚÁ¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ÂÙ¿ Ì‹Ó˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â‰Ò ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿. √Ï· ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤ÂȘ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÛˆÛÙ¿» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜.

™Δ∞ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ ∫∞º∂ Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ˆ˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ˆ˜ ηʤ. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ηχÙÂÚ· ηʤ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ì·Á·˙› ÈÔ ÁÓˆÛÙfi. «√È ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Ì·Á·˙›. ∏ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ë ¯Ú˘Û‹ ¢ηÈÚ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ÎÔÈÓfi ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ °ËÚ·È¿˜ ∞Ï‚ÈfiÓ·˜. «∂¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ‡¯ÂÙ·È Ô ¡›ÎÔ˜.

ª∞∑π: SHARING CONCEPT « ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ¤·ÈÍ ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ «ª∞∑π», Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â Ì›· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ÌÂÚÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηϿ» ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ë 29¯ÚÔÓË Î˘Ú›· ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ «ª∞∑π». Evening Standard», ∏ «E Financial Times », Ô ÔÈ «F

p

Vogue» «IIndependent», Ë «V Marie Claire» Î·È Î·È ÙÔ «M ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Í¤ÓÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ª∞∑π. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Olive» ÙÔÓ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ «O ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· ˆ˜ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Ì‹Ó·. «ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›Ó·È Ì›· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ fiÏË ÙˆÓ 10.000.000 ·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÔÈ ∞ÁÁÏÔÈ Â›Ó·È ÌÂÈÔ„ËÊ›·. √fiÙÂ Û·Ó fiÏË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰ÂÎÙÈ΋ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∂›Û˘, Ë fiÏË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ̛· Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ùfi ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÂÊ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ϤÔÓ Î·È ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∂›Û˘, Ë Ìfi‰· Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ Î·È Ë Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ôχ ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜. ∏ Ìfi‰· ı¤ÏÂÈ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. √fiÙ ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÔ¯‹ Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ «ª∞∑π». °È’ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi» ÂÍËÁ› Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·. ΔÔ «ª∞∑π» ¿ÓÔÈÍ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ Ì‹Î ÙÔ 2010 fiÙ·Ó Ì›· Ê›ÏË Ù˘, ÛÂÊ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ù˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ¿ÓÙ· ¤„·¯Ó ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ‰ÈÎfi Ù˘ Î·È Î¿ÙÈ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. ΔÔ Ê·ÁËÙfi ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ·Á¿Ë. ∫·È ¤ÙÛÈ ·Ï¿ ÚԤ΢„ ÙÔ «ª∞∑π». «ª∞∑π ÁÈ·Ù› ÚÒÙÔÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÁÈ·Ù› ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÙÚÒÌ fiÏÔÈ Ì·˙›, ÚÔˆıԇ̠ÙÔ sharing concept Î·È ÙÚ›ÙÔÓ ÁÈ·Ù› ÙÔ ª∞∑π Ì ÎÂÊ·Ï·›· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο», ϤÂÈ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·. ª·¯Ï¤È, Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘, ÎÚ›Ù·Ì· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ˘ÏÈο Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡. «¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ʤÚÓÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ÏÈο, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ

∏ 29¯ÚÔÓË Î˘Ú›· ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘

Ù· ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ∂͈ ·fi ÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Ó· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÎÚ›Ù·Ì·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Ì·˜ Ù· ¤ÛÙÂÏÓÂ Î·È Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÛÙË Û·Ï¿Ù· Ì·˜. ∞˘Ùfi ¤Î·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó Î·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‚Ï·ÛÙfi˜, ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›¯·Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÙ¤. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ Ù· Ì·˙‡ÂÈ ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Î·È Ù· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Â‰Ò ‹Ù·Ó οÙÈ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È Ì›· ˆÚ·›· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÙË Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂȘ» ϤÂÈ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·. ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì›· Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÌËÙÚfiÔÏË. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi. ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο, ÌÏÔÁÎ

·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó, ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ΔÔ «ª∞∑π» Â›Ó·È ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜. «§fiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ϤÂÈ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·. «∏ ÂÈÙ˘¯›· Ì οÓÂÈ Ó· ı¤Ïˆ Ó· ·Ï‡ˆ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¡· ÊÙ¿Ûˆ ÙÔ ‘’ª∞∑π’’ ÈÔ „ËÏ¿. ¡ÈÒıˆ fiÙÈ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‘’ª∞∑π’’ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √fiÙ ·˘Ùfi Ì οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‰ÒÛˆ ·ÎfiÌË

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¿Ú· Ôχ οı ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ηϿ», Ì·˜ ÂÍËÁ› Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. «°ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ¤¯Ô˘Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ fï˜ Ó· ˆ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ϥˆ οÙÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È. ™›ÁÔ˘Ú· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÂÎÙ·ıԇ̠fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÎfiÌË ÂÓfi˜ ‘’ª∞∑π’’. ¶¿ÏÈ ı· οÓÔ˘Ì οÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘, ¿ÏÈ Î¿ÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ·ÏÏ¿ οÙÈ Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi» ηٷϋÁÂÈ Ë Ó·ڋ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜.


32

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ √¢∏°√™

„ p

www.kerdos.gr

√√

√§∞ √™∞ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ °¡øƒπ∑∂Δ∂: Δ∞ ™∏ª∂π∞-∫§∂π¢π∞, √π ¶∞°π¢∂™, √π ∂À∫∞πƒπ∂™

¶Ò˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ̛· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Âȯ›ÚËÛË

À

ÊÂÛË, ·‰˘Ó·Ì›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ˘„ËÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÚÒÙ˜ ·fi fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÎÚ›Û˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π√μ∂ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ fï˜ Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì›· Âȯ›ÚËÛË; ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì›· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Âȯ›ÚËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ˘ÊÂÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ∫» ÂÙԛ̷Û ¤Ó·Ó ›ٷÈ; ΔÔ «∫ ÌÈÎÚfi Ô‰ËÁfi ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

∏ ȉ¤· ∏ ȉ¤· Â›Ó·È ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. ∏ Û‡ÏÏË„Ë Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ì›·˜ ¤Í˘Ó˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ȉ¤·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· οı ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∏ ηϋ ȉ¤· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ï‹, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ì›·˜ Â›ÔÓ˘ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜, ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Û·Ê‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÛÂÎÙÈÎfi ηıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ target group, ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ȉ¤·˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· ˘ÏÔÔÈËı›. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ¤Í˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Û ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ··ÓÙËı›, ÈηÓÔÔÈ› ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ‚·ÛÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÌÓ¢ÛË Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· οÔÈ·˜ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ Ù˘. ∏ ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̛· ηϋ Î·È Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË È‰¤·, Â›Ó·È Ë ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘ Î·È Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ. ∞Ó Ë ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÈÔ

ÔÈÔÙÈ΋ ‹ Ù·¯‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘, ÙfiÙ ÙÔ ÌfiÓÔ fiÏÔ Ô˘ Ù˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë ÚˆÙÔÙ˘›·. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì›·˜ ηϋ˜ ȉ¤·˜ ÏÔÈfiÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛ˘, Ù˘ ηϋ˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηÈ

ÙÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÛÙ›·Û˘.

Business plan ΔÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ Ù˘ ÂÈ-

Ù˘¯›·˜ οı Âȯ›ÚËÛ˘. ∞ÊÂÓfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ «˘Í›‰·» ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂȉÈο ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Á›‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È·, ΢ڛˆ˜

ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ù˘. ™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÓÙÈ-

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘

ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜ Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ Û ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿; ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ; ªÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·Ó fi¯È ·›ı·ÓÔ. ∏ ÚÔۋψÛË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÏ·ÙÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ηϤ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ê˘ÛÈο Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ù· «ÎÏÂȉȿ» ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË. ∏ Â›ÌÔÓË Î·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi Û‹ÌÂÚ·, ı· Á›ÓÂÈ fï˜ fiÙ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ οı ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ: ·) √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¯‹ ηÈ

Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. √È ÌËÓÈ·›Â˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È Ô ÈÔ ·Ïfi˜ Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ı· Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ӷ Ì ٷ ¤ÛÔ‰·. ‚) ™ˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞fi ÙË Ì›·, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô, ·Ó fi¯È Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ··ÈÙ› ·ÎfiÌ· Î·È Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ì¿Ù˙ÂÙ ÒÛÙÂ Ë Âȯ›ÚËÛË Ó· ÛÙÂϯˆı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜. Á) ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÂÏ·ÙÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfi. °›ÓÂÙ·È fï˜ ·ÈÛıËÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛË Ì›·˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ ‚¿Û˘. ‰) ™Â ·˘Ùfi Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Î·È Ë ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ∏ ¤Í˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ì›· Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙ› Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ¯·ÌËÏfi, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. Â) ∏ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÍÔ‰¿ Ù˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ. ∂›Û˘ Èı·Ó‹ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï¤˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘, ÂÓÒ Î·È Ë ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Â›Ó·È ÛÔÊ‹ ÂÈÏÔÁ‹, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È Ë Â˘ÂÏÈÍ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.


KEP¢O™ 33 √¢∏°√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ business plan. Δ¤ÏÔ˜, ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ·fi ÙÔ Ú›ÛÎÔ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ «ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿».

√ÚÈÔı¤ÙËÛË ÍÂοı·ÚˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ΔÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÂȉÈο ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÊÔÚÔÙ¯ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó, ÒÛÙÂ Ë È‰¤· Ó· Á›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÒÛÙ ӷ ۯ‰ȷÛÙ› Î·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔÒıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi.

μȈÛÈÌfiÙËÙ· vs ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î¤Ú‰Ô˜ ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ «¯Ù›˙ÔÓÙ·È» Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔʤÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î¤Ú‰Ô˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∂ΛӘ fï˜ Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÂÚ‰ÈṲ̂Ó˜. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ô ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ·Ú¯Èο οı Ӥ· Âȯ›ÚËÛË, ÂȉÈο ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Â›Ó·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› fï˜ Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ··ÈÙÂ›Ù·È Ôχ ηÏfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. Δ· ÚÒÙ· ¤ÍÔ‰· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·, ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ı· Ù· ÈÛÔÛÎÂÏ›ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÔ-

¯¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

™˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ „˘¯Ú·ÈÌ›·, ηıÒ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡Ó ·Ó·ԉȤ˜. ™Â Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. √ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ business plan Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ˜, Âȉ¿Ïψ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‚ÚÂı› Ë Âȯ›ÚËÛË Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ›¯Â ۯ‰ȷÛÙ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÏÈÛÙ› Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û˘¯Ó¿ ÁÂÓÓÔ‡Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ ›ÛÙË ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ›. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ Û ¯ÚfiÓÔ fiÛÔ Î·È Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÛÔÊfi Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û Ӥ· ‰›·. ¶ÔÏÏÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë Û˘ÓÂÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤-

∏ ÚÔۋψÛË ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÏ·ÙÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ηϤ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ê˘ÛÈο Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ù· «ÎÏÂȉȿ» ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ‰ÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ˘ÂÚÙÂÚ› ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÏÈ, Ô˘ ÂÈÏÂÁ› Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÌÂıÔ‰Èο, ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·˜ ÚÒÙ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.

¡ÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∂Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì›·˜ Ó¤·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ› Ó· ¤¯ÂÈ. ΔÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. ª›· Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á‹ Ù‡Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ¤ÍÔ‰·.

°È· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ‹ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÊÔÚÔÙ¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. √ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ¿‰ÂȘ, Ó· ¤¯ÂÈ Ù·ÎÙÔÔÈË̤Ó˜ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ¿ÓÙ· ̤۷ Û ÓfiÌÈÌÔ Ï·›ÛÈÔ.

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ì›· Âȯ›ÚËÛË ÛÙËı› Ì ÌÈÎÚfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÈÛÚÔ‹ Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â›Ù Ì ¿ÓÙÏËÛË fiÚˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ‰·ÓÂÈÛÌfi ‹ ¤ÛÙˆ ̤ۈ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ›Ù ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›Ù Ù˘ ∂∂, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË, ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜. √ √∞∂¢ , ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ̤ۈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÚÒËÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈı˘™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 34

°Ú·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜

∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ·ÔÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ηٿÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. °È· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù‡Ô˘ π∫∂ (ȉȈÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯È΋ ÂÙ·ÈÚ›·), Ë Û‡ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì›·˜ ÛÙ¿Û˘ (one stop shop) Î·È Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ηٷ¯ˆÚÂ›Ù·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ªËÙÚÒÔ (°∂ª∏). ∂›Û˘, Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ÎfiÛÙË Î·Ù¿ ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ·Î›ÓËÙ·, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó·Ó ÂÙ·›ÚÔ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓÔÚfiÛˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ π∫∂ Î·È ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÒÛÙ ÔÈ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı›Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›Û˘, ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙfiÙ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ οı 12 ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙȘ ∂¶∂ (ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘) Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ∞∂ (·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ. ∞˘Ùfi ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ì›·˜ π∫∂ Â›Ó·È ÔÈ ÂÁÁ˘ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÔÛÔ‡. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ¿ÓÙˆ˜, ·ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙ· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∞∂ Î·È ∂¶∂ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ «one stop shop» ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘.


34

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ √¢∏°√™ ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 33

ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·ÔχÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂™¶∞. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó.

∂™¶∞ ÁÈ· ªÌ∂ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ (‚ÈÔÙ¯ӛ·˜), ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ «ÙÚ¤¯ÂÈ» ·fi ÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 30.000 ¤ˆ˜ 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ·fi 20.000 ¤ˆ˜ 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·fi 20.000 ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Ë ÂÛÙ›·ÛË ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ Û ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ËÏÈΛ· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ ‹ fi¯È, ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË, ·ÚΛ ·˘Ù‹ Ó· ·ÊÔÚ¿ Ì›· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ Â›Ó·È ·fi 40% ˆ˜ 60%, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 8.000 ¤ˆ˜ 180.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi, ̤¯ÚÈ ÙÔ 100%, ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·fi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ, ·ÎfiÌË Î·È ‰¿ÓÂÈÔ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ∂Δ∂∞¡.

°˘Ó·ÈΛ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂™¶∞) ∞ÏÏÔ ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ı› Â›Ó·È Ë «√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤ۈ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». ΔÔ Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰›ÓÂÈ ÂȉfiÙËÛË 100% Û ¿ÓÂÚÁ˜ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ˆ˜ 64 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È Ì ¤‰Ú· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÛ¿ ·fi 10.000 ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÚfiÙ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ 100% ÈÛfiÔÛˆÓ ÂÈϤÍÈÌˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ÌËÓÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ηχÙÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 12.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÓfi˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ & £Ú¿Î˘, ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙˆÓ πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ, Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∞ÚԂϤÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ I c a p , ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì›· ÛÙȘ ¤ÓÙ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi Á˘Ó·›Î˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·fi 5.000 ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘˜ Á˘Ó·›Î˜.

¡¤ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ (√∞∂¢) Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ·ÊÔÚ¿ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·fi 22 ˆ˜ 64 ÂÙÒÓ, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂȉÔÙËıÔ‡Ó Ì 24.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË. ∏ ÂȉfiÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Û ٤ÛÛÂÚȘ ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÔÈ ÂÔ¯ÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Î·ÓÙ›Ó˜, Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Ì·Á·˙È¿ Î·È Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ÂÈÙ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó·ÚÍË Âȯ›ÚËÛ˘, ÚÈÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

„ p

www.kerdos.gr

√√

√ ∫§∞¢√™ ∫∞§À¶Δ∂π Δ√ 10%-15% Δ√À ¶∞°∫√™ªπ√À Δ∑πƒ√À

√È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜

fi ÙËÓ ÂʇÚÂÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ 4˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ ÚÔ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 3.200 .Ã. ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿» ˘‹ÚÍ ·ÏÌ·Ù҉˘ Î·È ÂÂÎÙ¿ıËΠۯ‰fiÓ ¿ÌÂÛ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÔ, ‹Ù·Ó Ë ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∞Ú¯Èο Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ˘‹ÚÍÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚·Ó Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÊ¢ڤıËÎÂ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ôχ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ϤÔÓ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ¢È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ 2013, ‚ϤÔ˘Ì ϤÔÓ ˆ˜ Ô fiÚÔ˜ «ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿» ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÏÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi, ÂÌÔÚÈÎfi, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi, Î.Ï. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô fiÚÔ˜ «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿» ·›˙ÂÈ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘˜. √È ·ÏÌ·ÙÒ‰ÂȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÂÌÔÚ‡̷ٷ ϤÔÓ ÁÚ‹ÁÔÚ·, fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ‰¿ÊÔ˘˜ Ì ÙÚ¤Ó· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Ûˆ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È ·¤ÚÔ˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û fiϘ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ï·‚ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ Ù˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. √ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿» ˆ˜ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙ¿‰È· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚÒÙË ‡ÏË, ÙËÓ ·Ú·Û΢‹, ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ÙË

® TOY | ∞¶√™Δ√§√À °π∞¡¡∞∫∂§∏

∏ ªÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Gat AiolosTeam» ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿» ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ·ÍÈfiÈÛÙ˜, ˘‡ı˘Ó˜ Î·È Û˘ÓÂ›˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηχÙÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Û˘Û΢·Û›· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘¯Ó¿ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ηχÙÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ 10%-15% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. ΔË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ η٤¯Ô˘Ó ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÔÈ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·fi ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÂÏÂȈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂȉÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ fiˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ‹ ˘ÂÚÌÂÁ¤ıË ÊÔÚÙ›· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¢·›ÛıËÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ÎÏÂÈÛÙ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ ‹ ÊÔÚÙËÁ¿ „˘Á›·). ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ‹ ¯‡Ì· ÊÔÚÙ›ˆÓ Û ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÚ¤Ó· Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηٿٷÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È - ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁ›Ô˘ - ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜

ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∫¿ı ηÙËÁÔÚ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÂȉÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÌfiÚÂ˘Ì·. √È Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯Ú‹ÛË ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÚfiˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô‰È΋˜ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈ·˜, ‹ Ô‰È΋˜ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜. ™Â ÈÔ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. √ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› χÛË Û Ôχ Ì·ÎÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛËÌ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ fiÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ Ì›ˆÛË Ù˘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘ ‹ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ‰È¿‚·Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ. √Ï· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ÂÊÈÎÙ¿ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi˜ ηχÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÊÔÚÙËÁÒÓ, ÙÚ¤ÓˆÓ, ÏÔ›ˆÓ, ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ 27%-32% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· GAT Aiolos Team ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿», ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ·ÍÈfiÈÛÙ˜, ˘‡ı˘Ó˜ Î·È Û˘ÓÂ›˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηχÙÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ΔÂÏÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÔÈ Ï·Ô› fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Ì·˜ ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓÒÓÂÈ ¯ÒÚ˜ Î·È Ë›ÚÔ˘˜, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

√ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °È·ÓӷΤÏ˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ GAT Aiolos Team


KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

™ÙË Û˘ÌÌ·¯›· SkyTeam ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ë Virgin Atlantic, ÛÂÏ. 36 ∂ÌÂÈÚÔ˜ trader

πÛˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó· Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î. ª·ÎfiÏÂ˚, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ traders ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘¯·›·. ÀÛÙÂÚ· ·fi Ì›· ·Ú¯È΋ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙËÓ Dominick & Dominick ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ investment banking Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Oppenhaimer & Co. √ ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘

H First Reserve ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 20 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ̛· ¢Ú›· Îϛ̷η Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ¤˜ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ Glecore, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó «Á›Á·ÓÙ·» ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘70 ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÎÚ›ÛË Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·Ó¤‚ËΠ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi Ù· 3,50 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ÛÙ· 11. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ª·ÎfiÏÂ˚ ·Ó¤‚ËΠηٷÎfiÚ˘Ê·. ª¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ‰ÂηÂÙ›· Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÙÚÂÏ·˚΋ ÎÚ›ÛË - Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· ÂÎÙÈÓ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙ· ‡„Ë, ʤÚÔÓÙ·˜ ÎÈ ¿ÏÏ· Î¤Ú‰Ë Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó οÓÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∂ÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1982 Ô Î. ª·ÎfiÏÂ˚ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 25 ÂÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ Richie Resources Î·È Ì 15.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·¤ÎÙËÛ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (natural gas leases) ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ μÈÚÙ˙›ÓÈ·. ÀÛÙÂÚ· ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ô‡ÏËÛ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ó·ÓÙÈ 450.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË °ÈÔ‡Ù·. √Ù·Ó ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ӥ· ÒÏËÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 6 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. Δ· Î¤Ú‰Ë ·˘Ù¿ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ȉڇÛÂÈ ÙË Meridien Capital Company, ÙÔ 1983. ª›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ë First Reserve, Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜.

35

√√

™Δ√¡ ∫√™ª√ „ p

www.kerdos.gr

¶ø™ √ Î. ª∞∫√§∂´ ∂∫∞¡∂ Δ∏¡ FIRST RESERVE ∫√§√™™√ ™Δ√¡ Δ√ª∂∞ PRIVATE EQUITY

∂Ó·˜ ËÁ¤Ù˘ Ì «¿ıÔ˜» ÁÈ· Û˘Ìʈӛ˜

Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘ First Reserve ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ıˆÚÔ‡Ó ˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘ Ô Î. √˘›ÏÈ·Ì ª·ÎfiÏÂ˚ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·), Ô˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ CEO ¯·Ú¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ «¿ıÔ˜» ÁÈ· Û˘Ìʈӛ˜. √Ù·Ó Ì‹Î ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ First Reserve Corporation, Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÛΤ„Ë ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi. «To ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË», ı˘Ì¿Ù·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·ÎfiÏÂ˚ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Financial Times». ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «F √̈˜, ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ηıÒ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Î. Δ˙ÔÓ ÃÈÏ fi¯È ÌfiÓÔÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó·Ó ÎÔÏÔÛÛfi: ª›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ (private equity companies) Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. H ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ¿Óˆ

·fi 20 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ̛· ¢Ú›· Îϛ̷η Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ¤˜ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ Glecore, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó «Á›Á·ÓÙ·» ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ.

√ §√°√™ Δ∏™ ∂¶πΔÀÃπ∞™ √ ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È ·Ïfi˜: ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·‚› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù·

ÂÌÔÚ‡̷ٷ. «¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ (Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô) ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÚÔÛËψ̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ì›· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. «∂Ì›˜ ÌÂÙ·‚‹Î·Ì ÂÎÙfi˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ÙÔ 1990 Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ Ì·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜

∞ÌÂÚÈ΋˜». √ ›‰ÈÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Barra Energy) ‹ ÙËÓ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· (B Cobalt International). ∞ÁÎfiÏ· (C H ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· Ó· ¿ÂÈ Û ̷ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ «·ÓÙÔ¯‹» ÛÙÔ Ú›ÛÎÔ. √ˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Â›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ franchise ‹ Ì›· ·Ï˘Û›‰· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ·›ڈ˜ ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Ì›· ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ‹ ‹ ¤Ó· ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›Ô. √ Î. ª·ÎfiÏÂ˚, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ «Financial Times», ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ·Ú¿ Ó· ÙȘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ Û οÔȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Weatherford Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ International, Ì›·˜ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÙÚÂÏ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÚÔ‹Ïı ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ì¤-


36

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ¢π∂£¡∏

„ p

√√

¶ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Ìfi‰·˜ Lanvin

°

È· Ì›· ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·˘ÍË̤ӷ ¤ÛÔ‰· ÙÔ 2013 οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë L a n v i n , ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ Ìfi‰·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi Ì›· ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2012. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. TÈÂÚ› ∞ÓÙÚ ٿ (ʈÙfi) ÂÎÙÈÌ¿, Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters, fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌˆıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¤Ó· ‰È„‹ÊÈÔ ÔÛÔÛÙfi.

™ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Lanvin ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 38 ÌÔ˘Ù›Î Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ΔÔ 2012 Ë Lanvin - ÁÓˆÛÙ‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· Ù· ·¤ÚÈÓ· ÌÂٷͤÓÈ· ‚Ú·‰ÈÓ¿ Ù˘ ÊÔڤ̷ٷ ›‰Â Ù· ¤ÛÔ‰¿ Ù˘ Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi 14%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· 235 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ 2011, Ë ·‡ÍËÛË ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 28%. « AÓ fiÏ· ¿Ó ηϿ, ÂÚÈ̤ӈ, fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÔ‰Ô Ì ‰È„‹ÊÈÔ ÔÛÔÛÙfi », ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∞ÓÙÚÂÙ¿.

¡∂∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∏ Lanvin ¿ÓÔÈÍ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÌÔ˘Ù›Î ·Ó‰ÚÈ΋˜ ¤Ó‰˘Û˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË - ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ Hermes , Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ηٿÛÙËÌ· Ì ·Ó‰ÚÈο ›‰Ë ÛÙË ª¿ÓÙÈÛÔÓ ∞‚ÂÓÈÔ˘ ÙÔ 2010 - ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›·

·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÂΛ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ìfi‰·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÔÛ·ı› Ó· ¯Ù›ÛÂÈ Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∫›Ó·, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ·ÁÔÚ¿. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ƒˆÛ›·, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘, ·˘Í‹ıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ 25%. « √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÂȉÒÓ ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿ ·ÓÙÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiÔ˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ », Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô Î. ∞ÓÙÚÂÙ¿. ™ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Lanvin ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 38 ÌÔ˘Ù›Î Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ηٿ ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘Ïfi Ù˘, ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ‰Èο Ù˘ ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. ∏ Lanvin, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990, Ë L’Oreal , ÂϤÁ¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ Δ·˚‚¿Ó ΢ڛ· ™ fi Ô ˘ §·ÓÁÎ °Ô˘¿ÓÁÎ . ∂›Û˘, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î. ƒ · Ï Ê ª  ¿ Ú Ù Â Ï Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ 25%. ∂¯ÔÓÙ·˜ È‰Ú˘ı› ÙÔ 1889, Ô Ô›ÎÔ˜ Lanvin Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ 2007‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ·ˆÏÂÈÒÓ ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ Î. ∞ÏÌ¤Ú ∂ÏÌ¿˙ , Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi 10%.

√√

√√

www.kerdos.gr

KEP¢O™ 37 ¢π∂£¡∏

p

∏ ™Ã∂¢π∞∑√ª∂¡∏ ™Àªºø¡π∞ ∞°√ƒ∞™ Δ√À 49% Δ∏™ ∂Δ∞πƒ∂π∞™ Δ√À Î. ª¶ƒ∞¡™√¡ ∞¶√ Δ∏¡ DELTA AIRLINES ∞§§∞∑∂π Δ∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ™Δπ™ ¢π∞Δ§∞¡Δπ∫∂™ ∞∂ƒ√ª∂Δ∞º√ƒ∂™

™ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· SkyTeam ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ë Virgin Atlantic

∞π™π√¢√•π∞ °π∞ ∞À•∏ª∂¡∞ ∂™√¢∞ Δ√ 2013

www.kerdos.gr

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ΛÓËÛË ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Virgin Atlantic: √Ï· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ SkyTeam, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ Ë ÊÈÏfi‰ÔÍË Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ - Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Delta Airlines. ∞˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi fiÛ· › Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Financial Times» Ë Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «F ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (Chief Commercial Officer) Ù˘ Virgin Atlantic ΢ڛ· Δ˙Ô‡ÏÈ ™¿Ô˘ıÂÚÓ. √ˆÛ‰‹ÔÙ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË Virgin Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ Sky Team Alliance, ·Ó Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë Delta Airlines ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ 49% Ù˘ Singapore Airlines ÛÙË Virgin Atlantic Airways, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Ì›· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÚÎÂÙfi ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜.

∂•À¶¡√ BRAND √

ÁÓˆÛÙfi˜

ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜

ÛÂÚ

∏ ΢ڛ· Δ˙Ô‡ÏÈ ™¿Ô˘ıÂÚÓ, Chief Commercial Officer Ù˘ Virgin Atlantic

∏ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË Sky Team ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Virgin, ηıÒ˜ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ÚÔˆı› ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‡ ÎÒ‰Èη ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 19 ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË

√ °∞§§π∫√™ √ªπ§√™ ºπ§√¢√•∂π ¡∞ ∂¶π™Δƒ∂æ∂π ™∂ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫∏ ¶√ƒ∂π∞ ¶√¡Δ∞ƒ√¡Δ∞™ ™Δ∞ ¡∂∞ ª√¡Δ∂§∞

∫ÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ Peugeot Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜

ª

›· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ÎÏÂȉȿ ·ÔÙÂÏ› Ë μÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ P S A P e u g e o t C i t r o e n , fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î. ºÈÏ› μ·Ú¤Ó . ∏ Peugeot ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙË ƒˆÛ›·. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ηٿ ÙÔÓ Î. μ·Ú¤Ó Î·È fiÛ· › Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· F i n a n c i a l T i m e s », Ó· ÚÔ¤Ú«F ¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015. øÛÙfiÛÔ, Ë μÚ·˙ÈÏ›· ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û’ ÂΛӘ Ô˘ Ë Á·ÏÏÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο «Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·» Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘.

√ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î. ºÈÏ› μ·Ú¤Ó

ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Peugeot ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ¤ÂÛ ·fi ÙÔ 5,5% ÙÔ 2011 ÛÙÔ 4,8% ÙÔ 2012, ηıÒ˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ - μÚ·˙ÈÏ›·, ∞ÚÁÂÓÙÈ-

Ó‹, ÃÈÏ‹ Î·È ªÂÍÈÎfi - ÛËÌ›ˆÛ·Ó Î¿Ì„Ë 8,2% ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· 277.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ·Ú’ fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿

5,6%. ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ ƒÂ¿Ï ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ƒ›Ô ÓÙ Δ˙·Ó¤ÈÚÔ, fiÔ˘ Ë Peugeot ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙ· 200.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi 150.000, οÓÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 240 ÂηÙ. ‰ÔÏ. ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·ÒÏÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 15.000 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ 2012. øÛÙfiÛÔ, ÂÏȉÔÊfiÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Peugeot ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î. ∫ ¿ Ú Ï Ô ˜ ° Î fi Ì Â ˜ , Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ «Financial Times» ıˆÚ› fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, Û ̛· Îϛ̷η ·fi 12%-15% ÂʤÙÔ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·›˙ÂÈ Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Peugeot 208, ÛÙË ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ·ÁÔÚ¿, ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ó¤· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Citroen C3.

ƒ › Ù Û · Ú Ó Ù ª  Ú ¿ Ó Û Ô Ó ›‰Ú˘Û ÙËÓ Virgin Atlantic ÙÔ 1984. °Ú‹ÁÔÚ· Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠے ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ brand Ì ÊÈÏÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. øÛÙfiÛÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë B r i t i s h A i r w a y s Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ̛· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, Ì ÙËÓ American Airlines , ÙÔ 2011. ∏ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Delta ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ Virgin ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î˘Ú›· ™¿Ô˘ıÂÚÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: «ΔÔ Ó· Â›Û·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ›˜ ÙËÓ BAAA Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Ì·˜. ∫·ıÒ˜ ¿ÏÏÔÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ». ∂ÙÛÈ, Â›Ó·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Ë Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 49% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Virgin Atlantic (Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙË Singapore Airlines) ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î. ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ªÚ¿ÓÛÔÓ (Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ 51%) ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Delta Airlines, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ

Ì›·˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ô˘ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· 360 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √È ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ã›ıÚÔÔ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÂÓÒ ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ¤Ó· ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜. ∏ Û˘Ìʈӛ· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Ì ÙȘ Â›Û˘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ United Continental (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙȘ ∏¶∞) Î·È ÙËÓ American Airlines, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ British Airways. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ Sky Team ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Virgin, ηıÒ˜ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ÚÔˆı› ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ ÎÔÈÓÔ‡ ÎÒ‰Èη (code-share) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 19 ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË. ∏ SkyTeam ı· ÌÔÚÔ‡Û ·ÎfiÌË Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙË Virgin, ηıÒ˜ ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ù˘ business class ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È Ó· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘¯Ó¤˜ Ù‹ÛÂȘ, ÛÂ

·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜. øÛÙfiÛÔ, fiÏË ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ÂÓ¤¯ÂÈ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Virgin Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙ› Ï‹ÁÌ·Ù· ·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì›· η΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ Sky Team. «H Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂȘ Ù· ÂÌÔÚÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·ÏÏ¿ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ ÙÔ brand ˙ˆÓÙ·Ófi», ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î˘Ú›· ™¿Ô˘ıÂÚÓ. ∏ Virgin, Ù˘ ÔÔ›·˜ ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ CEO Ô Î. ∫ÚÂÁÎ ∫Ú›ÁÎÂÚ Î·È Ë Delta ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· Î·È Î¤Ú‰Ë Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ∏ Virgin ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÍÈ Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ã›ıÚÔÔ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÛÙÔ JFK Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÙÔ˘ Newark. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, ÔÈ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÓÓ¤· Ù‹ÛÂȘ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Î·›ÚÈÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ 12 Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë British Airways Î·È Ë American Airlines. æËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ë Î˘Ú›· ™¿Ô˘ıÂÚÓ ÙÔÔıÂÙ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Virgin ÔÏÏÔ› ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Delta ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. ¶¤Ú˘ÛÈ Ì ÙË Virgin Ù·Í›‰Â„·Ó 5,4 ÂηÙ. ÂÈ‚¿Ù˜ ¤Ó·ÓÙÈ 164,6 ÂηÙ. Ì ÙËÓ Delta.


38

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ∂∫Δπª∏™∂π™

„ p

www.kerdos.gr

√√

∞¶∞πΔ∂πΔ∞π ∞•π√§√°∏ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ °π∞ Δ∏¡ ∂¡¢À¡∞ªø™∏ Δ√À ∂¶πÃ∂πƒ∂π¡

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ - ˆ˜ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Ú¿ÍË ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÛÎÏËÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜. ª›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú‹Î·Ó ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔÓ Â˘‰·ÈÌÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ‚Ô˘ÏÈÌ›· ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË Ì·˙È΋ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ «‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡» ÔÓ›ÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó¿Ï˄˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ηٿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÛÂÈÚ¿ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (ª√¶, ÙÚ›· ∫¶™, ∂™¶∞), Ù· ÔÔ›· fï˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˘ÁÈ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÏÔ‡ÙÔ ÚÔ˜ ηٷӿψÛË Î·È ÛÙȘ «Î·Ï‡ÙÂÚ˜» ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ì›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â›ÔÓË ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ·Û·ÊÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì›·˜ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ «Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·» - Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ Á›ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ «Â˘Ú‡˜». ∞·ÈÙ› ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Î·È Ìfi¯ıÔ, ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı˘ÓÒÓ, ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ÂÈÌÔÓ‹. ∂›Ó·È, Â›Û˘, Ôχ ÈÔ ··ÈÙËÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ̛· ˘·ÏÏËÏÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÊÔ‡ ··ÈÙ› Â¤Ó‰˘ÛË È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ·Ó¿ÏË„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ì ¿ÌÂÛË Â›ÙˆÛË ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ∫ÔÓÙÔÏÔÁ›˜ ··ÈÙ› Ó· ‚ÁÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË Û ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Î·ÚˆÓfiÌÂÓÔ˜ Ù· ÔʤÏË. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· (fi¯È ¿ÓÙ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋) ÁÈ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÂÓÒÛÂˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÂÈϤÍÈ̘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘˜ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û οı ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ∂›Û˘, ÛÙ·

® TOY | °πøƒ°√À ƒ∞√À¡∞

∏ ‡·ÚÍË Ì›·˜ ηϋ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘ ȉ¤·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÒÛÙ ӷ ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Û ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ ÚÔ˚fiÓ / ˘ËÚÂÛ›·, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‚ÈÒÛÈÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ‹ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÎÔÓÔ‡Ó ‹ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. 줂·È·, Ë ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Ó·ÓÈ΋, Á˘Ó·ÈΛ·, ηÈÓÔÙÔÌÈ΋, ÂÍ·Ó·ÁηṲ̂ÓË, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜, ÁˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÏ·‰È΋, Î.Ï.), ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘. ∏ Û˘Ó¤ÓˆÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÔÌÔÂȉ¤˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û¯‹Ì·Ù· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÛÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ô Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Δ‡Ô Î¿ÓÔ˘Ó ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì›·˜ ÌÈÎÚ‹˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÌ¿‰·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ÚÔԉ‡ԢÓ. ∞ÎfiÌË Î·È Û Â›Â‰Ô ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó Î·È - ÏfiÁˆ ÂÓ‰ÔÁÂÓÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ - ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂  › Û Ë ˜ , ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ Ó ·

ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ·Ó¿ ÙË ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ËÌÂÚ›‰Â˜, ÔÌÈϛ˜ Î·È ¿Û˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘˜ ÂÚȤ¯ Ô ˘ Ó Ù Ë Ó

Ôχ·ıË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÚÔÛηϤÛÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜, Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÓ›ÔÙ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ (ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó Î‡ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË). ¶ÚÔÛˆÈο ‚Ú›ÛΈ fiÏ· Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛÈÌ· ·Ó Î·È fi¯È ¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÙÈο. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı¤Ùˆ Â›Ó·È ·Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÂȯÂÈÚÔ‡ÓÙ˜. ¢ÂÓ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹Ûˆ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ı· οӈ οÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ BGS (™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ) ÌÂٷ͇ Û¯ÂÙÈο Ó¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó, ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Â›Ó·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÌÔ˘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηٷÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿.

√̈˜, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤Ú¢ӷ, ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ·ÁÔÚ¤˜. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi Ì›· ·ÔÙ˘¯›·. ∏ ‡·ÚÍË Ì›·˜ ηϋ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘ ȉ¤·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÒÛÙ ӷ ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Û ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ ÚÔ˚fiÓ / ˘ËÚÂÛ›·,

‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‚ÈÒÛÈÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ‹ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Ì›· Ôχ ηϋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ™ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ë Û˘ÓÂ‹˜ ÚÔۋψÛË ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô Û ̿ÏÈÛÙ· Û ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Â›Ù ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ù ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞Ó Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ȉ¤· Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁË Î·È Î·Ï¿ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË, Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÎÏ›ۈ Ì ̛· ÚÔÙÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È Ì›· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜: ∞Á·ËÙÔ› ·ÚÈÔÈ Ô˘ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÓÔÌÔıÂÙ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘: ¶·Ú¿ Ó· ÚÔÛ·ı›ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ͷӷ˙ÂÛٷ̤Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ¿ Û·˜ ÛÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ̛· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ı· Á·ÏÔ˘¯ËıÔ‡Ó Ì ȉ¤Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ï˄˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ̛· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜: ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È Ó· ‚Ú›Ù ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉfiÙËÛ˘. μ·Û·Ó›ÛÙ ÙËÓ È‰¤· Û·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ô ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ÎÚÈÙ‹˜ Ù˘. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›ÙÂ, ˙ËÙ‹ÛÙ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜. ¢ÂÓ ı· ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙȘ ÂÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

√ Î. ° È Ò Ú Á Ô ˜ ƒ · Ô ˘ Ó ¿ ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ̤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ, KPMG


KEP¢O™ 39 ™Àªμ√À§∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

¶ø§∏™∂π™ Ãøƒπ™ ∂𙶃∞•∂π™, ∏ ¶π√ ™π°√Àƒ∏ ™À¡Δ∞°∏ Ã∂√∫√¶π∞™

°ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜;

Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ï¿ıË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ∂Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÎÚÔ‡ÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÒÏËÛ˘ ÁÈ· οÔÈÔÓ ·¢ÎÙ·›Ô ÏfiÁÔ (‰È·ÊˆÓ›·, ‰È·˙‡ÁÈÔ, ·‰˘Ó·Ì›· Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Î.Ï.) Î·È ÙfiÛÔ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ fiÛÔ Î·È Ë Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È ı· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. £· ·ÔÁÔËÙ¢Ù› ·fi ÙÔ Ù›ÌËÌ·, ı· ıˆڋÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÍÂÔ‡ÏËÌ· Î·È ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ÂÎÙÈÎfi˜ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ «Âȉ‹ÌÔÓ·» Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ: Δ· ¿ÁÈ· ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·, Ë Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜, ÌË ‰Â¯Ù›˜ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÂȘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ÛÔ˘ Î.Ï. ∏ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Í›·˜ Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ï‹. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈο ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ÚÔÛ‰Ôο fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·˘Ùfi. ¶Ôχ ·Ï¿, ÏÔÈfiÓ, ÔÙȉ‹ÔÙ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ·, ÔÙȉ‹ÔÙ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ·. √ ΛӉ˘ÓÔ˜. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. √ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ͯӿÌ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·Ô‰fiÛÂȘ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. √ ΛӉ˘ÓÔ˜, Ô˘ οÔÈÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2008. √Ùȉ‹ÔÙ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ·, ‹ ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. √Ùȉ‹ÔÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ›ӷÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜, Î·È ·ÈÙ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∞ÁÓÔÈ·

ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·fi‰ÂÈ͢ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∂ȯ›ÚËÛË ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË ÁÈ· ÒÏËÛË. Δ· ÏÔÁÈÛÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ. ΔÔ ·fiıÂÌ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ΔÔ ·fiıÂÌ· Â›Ó·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªË ͯӿÙ fiÙÈ Ë ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ô˘Ï‹ıËηÓ. ∞Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ¡· ›ÛÙ fï˜ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ı· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ôχ ‡ÎÔÏ·. ∫·È ı· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤډԢ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ó fï˜, ›¯·Ù ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi 3 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ›¯·Ù ÍÂÊÔÚÙˆı› ÙÔ ÌË ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ ·fiıÂÌ·, ÙÒÚ· ı· ›¯·ÙÂ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi 2 ÂÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÏ·Ù›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ¶ˆÏ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ë ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÂÏ·ÙÒÓ; ¢È·ÁÚ¿„Ù ÙȘ. ¶fiÙÂ; ¶ƒπ¡ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÏËÛ˘. ∞ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÚÈÓ. °È· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ̛· ηı·Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∫·ı·Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ = ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. ∫·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ = ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù›ÌËÌ·. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ù›ÌËÌ· ÛÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË. ¡· ÙËÓ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο. ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÙËÓ ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. £· ·ÔÙ‡¯ÂÙÂ. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÂÙ·-

® TOY | °π∞¡¡∏ ∂ª¶∂√°§√À

∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ù›ÌËÌ· ÛÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË. ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÙËÓ ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. £· ·ÔÙ‡¯ÂÙÂ

‚È‚¿ÛÂˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ì›· ÁÂÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË. √ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Í›·˜ Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·Ùfi˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Â›Ó·È Ì›· ¿ÛÎËÛË Â› ¯¿ÚÙÔ˘. ∏ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë Âȯ›ÚËÛË fi¯È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∫·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘

Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘. ∫·È ‚¤‚·È· Ë ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Í›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È. ™Ù· Â›ÛËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.

√ Î. °È¿ÓÓ˘ ∂Ì¤ÔÁÏÔ˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (CBI) ·fi ÙÔ IBBA, È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Synapsis ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ ∂¶∂ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «¶fiÛÔ ·Í›˙ÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË;» Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ȉÈÔÎً٘ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Û Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜.


40

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ∂ƒ∂À¡∞

ÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ B2B (Âȯ › Ú Ë Û Ë -  Ú Ô ˜ -   È ¯ › Ú Ë Û Ë ) , Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ( π √ μ ∂ ) ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (20102011). ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ Ë ÎÚ›ÛË, ÂËÚ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. ∞fi ÙË Ì›·, Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ˘Ô¯ˆÚ› ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·ÔÙÚÂÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û ·Ó¿Î·Ì„Ë Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 8% ·fi ÙÔ 5,3% Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ∂ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ 4Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٿٷÍË, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 23,4%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. £ÂÙÈÎfi, Â›Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÙËÚ› ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ηıÈÂڈ̤Ó˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú¿ ÙÔ «ÏԢΤÙÔ» Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3,5 ¯ÚfiÓÈ·, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 15,8%, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٿٷÍË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ¶Ú·ÎÙÈο, Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ì›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ê ÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂∂, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ 85% ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 703.648 Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (·fi ¤Ó· ¤ˆ˜ ÂÓÓÈ¿ ¿ÙÔÌ·), 21.586 ÌÈÎÚ¤˜ (·fi 10 ¤ˆ˜ 49 ¿ÙÔÌ·), 2.649 ÌÂÛ·›Â˜ (·fi 50 ¤ˆ˜ 250 ¿ÙÔÌ·) Î·È 399 ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ π√μ∂, ‚¿ÛÂÈ

„ p

Δ∞™∏ ∞¡∞¢π∞ƒ£ƒø™∏™ Δ√À ∂¶πÃ∂πƒ∂π¡ ™Δ∏ Ãøƒ∞ ª∞™

™ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. ∂Ó· ÛÙ· ÙÚ›· Ó¤· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ϤÔÓ Î¿ÔÈ· ηÈÓÔÙÔÌÈÎfiÙËÙ· ‹/Î·È ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¿ÛË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ «ÂȯÂÈÚ›ӻ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢ηÈÚ›·˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ

∏ ‡ÊÂÛË Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰›ÓÂÈ ÒıËÛË Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚÊÔÚو̤ÓÔÈ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ηÈÓÔÙÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÓËÛ›‰Â˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ˆÛÙfiÛÔ ·Ê ÔÚ¿ ϤÔÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2005

‹Ù·Ó οو ·fi ÙÔ 30%, Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50%. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ë ‡ÊÂÛË Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ‰›ÓÂÈ ÒıËÛË Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚÊ ÔÚو̤ÓÔÈ Î·È ·Ê ÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ηÈÓÔÙÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÓËÛ›‰Â˜ ·ÁÔÚ¿˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÓÔËı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿Á΢ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¢ηÈÚ›·˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fi¯È οÔÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·. ™Ù·‰È·Î‹ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì›· ¿ÏÏË ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈ-

www.kerdos.gr

√√

ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ I c a p Û 762 ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 2012, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ ÊfiÚˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Î·È ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ 15,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ˘ 2011, ¤Ú·Û·Ó ÛÂ Î¤Ú‰Ë 10,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ 2012. ∏ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙ· ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ ˙ËÌÈÔÁfiÓ·, ·ÏÏ¿ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË. £ÂÙÈ΋, Â›Û˘, Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜. ∂›Û˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 6,4% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 4,11 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi 4,39 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ 2011. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ù· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 1,2%, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ηٷÁÚ¿Ê Ô˘Ó Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 12,1% ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ Î·È 5,4% ÁÈ· ÙȘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘. √ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î¤Ú‰Ë Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË (JJ u m b o ∞ ∂ ), ‡„Ô˘˜ 97 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ıÂÙÈο ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ - ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Icap, ·Ó·ÎfiÙÂÙ·È Ë Ú·Á‰·›· Âȉ›ӈÛË Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË, Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˆÏ‹ÛˆÓ, Ô˘ Â¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ΤډԢ˜ 86,7%. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ηı·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¤ÊÙÂÈ ·fi 123,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ 2011 Û 64,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ˙ËÌȤ˜ ‡„Ô˘˜ 8,4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ 2012, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ‡„Ô˘˜ 4,3 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÙÔ 2011. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ÌfiÏȘ 2,7% Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ 2%.


KEP¢O™ 41 ÛÙÔȯÂÈ· ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

°

È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, Ë PwC, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÂÎfiÓËÛ ÌÂϤÙË ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÌÂϤÙË ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂʤÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ıÂÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ - fiˆ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤Ú˘ÛÈ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ̤۷ Û ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∂›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÂÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, ÂÓÒ Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Â›Ó·È ¤Ó· ÊϤÁÔÓ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙȘ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ÀÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ıÂÙÈο. ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ PwC ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ¤Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ∫·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ¤Ú¢ӷ, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2012, ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο. (°Ú·ÊËÌ·1 ) √È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ.

¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ÙÔ ·ÛÙ·ı¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ ·‚¤‚·È˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË (96%), Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó·

Δπ ¢∂πá∂π ª∂§∂Δ∏ Δ∏™ PWC °π∞ Δ√À™ ∂§§∏¡∂™ CEOS

™ÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë °ƒ∞º∏ª∞ 1: ¶fiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ Â›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚÈÛ‹˜ Û·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ 12 ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜

2012 Î·È 79% ÙÔ 2010). √ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (71%) Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· (64%) ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

∞Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜

‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ (91%), Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Â͇ÚÂÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (89%), Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜ (87%), ηıÒ˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ (71%) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ηٿ 10% Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ 2010 (89% ÙÔ

√È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·Ó·Áη›Â˜ Î·È ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· Î·È fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·Ó·Áη›Â˜ Î·È ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∂ÙÛÈ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (98%) ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∞˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. (°Ú¿ÊËÌ· 2 ) ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ 71% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ηÈ

¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙÔ Îϛ̷ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. √È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙËÓ ÒıËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ PwC ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ Ú·Á‰·›· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ (54% ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ). ∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÁÈ· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì οı ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ - ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÎÂÊ¿Ï·È· Ù· ÔÔ›· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ www.pwc.gr/ ceosurvey-greece

°ƒ∞º∏ª∞ 2: ¶ÔȘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘


42

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ Δ∂á√§√°π∞

„ p

www.kerdos.gr

√√

∂¶∞¡∞™Δ∞Δπ∫∏ ∂π™√¢√™ Δø¡ ¢π∞¢ƒ∞™Δπ∫ø¡ ∂º∞ƒª√°ø¡ ™Δπ™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∂͢Ó˜ Û˘Û΢¤˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜

‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‰  › Á Ì · 10.000 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞, ÙÔ 49% ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó smartphones ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÏϘ 6 ¯ÒÚ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ smartphones ‰Â›¯ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û «ÂÌÂÈڛ˜» ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË. ∏ ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ smartphones ·ÁÁ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ 15% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ë ÚfiıÂÛË ·fiÎÙËÛ˘ smartphone ηٿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÎÈÓËÙÔ‡ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û‡ÓÙÔÌ·. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ‹Ù·Ó Ë Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜

® TOY | ¡π∫√§∞√À ∑π∞∫∞

ÙˆÓ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ (Mobile applications) ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ Ì·˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· smartphones ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì›·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¤Í˘Ó˘ Û˘Û΢‹˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ d e v e l o p e r s , Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙ· Î·È ÔÈ ‰˘Ó·-

ΔÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ mobile ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÂÛ·›Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙfiÙËÙ˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜. √È ¯Ú‹ÛÙ˜ mobile applications ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ó· οÓÔ˘Ó Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ mobile applications Â›Ó·È Ì›· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Â›Ù ̛· ·˘ÙfiÓÔÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó· ˘¿Ú¯ÔÓ ‹ ¤Ó· Ó¤Ô

web site. ΔÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ mobile ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚ¤˜, ÌÂÛ·›Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ mobile applications. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (.¯. ERP, CRM, BI) Û ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‚¿ÛË Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ì ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·Í›· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ‚¿ÛË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó ÙÔ Û٤ϯԘ Ì›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ¢ηÈÚ›· ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘.

°È·Ù› Mobile Applications; ● ∞¢ı›·˜ ÌÂÙ·-

ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi online Û mobile ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ● ∂ ÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙȘ Â ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘Ú-

ÁÔ ‡ Ó , Ó·  ˆ Ï Ô ‡ Ó , Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È·ÎÔ‹, fiÔ˘ Î·È · Ó ‚ Ú › Û Î ÔÓÙ· È Ô È Û ˘ Ó Â ÚÁ¿ Ù ˜ η È  ÂÏ ¿ Ù ˜ ÙÔ˘˜. ● ∂˘ÎÔÏ›· ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÂÏ¿Ù˜. ● ∞ÌÂÛË Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Û·˜ ̤ۈ push notifications. ● ∂˘Î·ÈÚ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ · Ó Â Í · Ú Ù ‹ Ù ˆ ˜ ¯ Ú fi ÓÔ ˘ Î·È ÙfiÔ˘. ● ∞fiÎÙËÛË Î‡ÚÔ˘˜, Ê‹Ì˘ Î·È Â‰Ú·›ˆÛË ÛÙË ÛΤ„Ë ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ˆ˜ «·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ». ● ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÒÏËÛË ÙÔ˘ application ‹ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi. ● ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ì›· ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÂÊ · Ú Ì Ô Á‹ Á È·  ۈÙÂÚÈο ı¤Ì·Ù· fiˆ˜

ηٷÁÚ·Ê‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ·ÔÛÙÔÏ‹ sms. ● ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰Ô Û˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ̤ۈ Û¯¤Û˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ - ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. √ ∂ÏÏËÓ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿ fiÙÈ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¤Ó· ˙ˆÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ Ì·˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ! ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù· ηÙ‚¿ÛÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 20 ‰ È Û Â Î · Ù Ô Ì Ì‡ÚÈ· , ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¿ÓÙ·, ÙÔ 2015 ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û ÂÚ›Ô˘ 6 0 ‰ È Û Â Î · Ù Ô Ì Ì‡ÚÈ· . ∏ Focus-On Group ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ android, iPhone (native ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, custom ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜), Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜.

√ Î. ¡ È Î fi Ï · Ô ˜ ¢ . ∑ È ¿ Î · ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Focus-On


KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

43

√√

FRANCHISE „ p

www.kerdos.gr

Δ

· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Ì·˜ ΔÔ˘ÚΛ·. «∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ÚԤ΢„ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ BSB ˆ˜ brand Ó· ÛÙ·ı› Â¿ÍÈ· ̤۷ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ìfi‰·˜», ‰ËÏÒÓÂÈ ∫¤Ú‰Ô˜» Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÍ·ÁˆÛÙÔ «∫ ÁÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ BSB. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤Ûˆ franchising ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· BSB, ¤Ó· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ¤Ó· ÛÙË ™Ì‡ÚÓË. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰‡Ô mono-brand ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë BSB ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Î·È ¿ÏÏ· 60 multi-brand ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ Û fiÏË ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì›· ‡ÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ·. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ¤ÚÂ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ηٷӷψÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ʤÚÂÈ Ë ¯ÒÚ·. «∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ˘ÔÌÔÓ‹, ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â¤ÎÙ·Û˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È Ì›· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· fiÙ·Ó ÂÌÔÚ‡ÂÛ·È Á˘Ó·ÈΛ· ÂÓ‰‡Ì·Ù·. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÒÏËÛ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· “ÊÈÏÂχıÂÚ·” ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ target-group ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ», ÂÍËÁ› Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Í·ÁˆÁÒÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· franchising Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈfiÌÔÚÊË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. «Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓ٠ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ÚˆÙÔÔÚ›·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜», ϤÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ BSB. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Ûˆ franchising Ì ÙË BSB. ™‹ÌÂÚ·, Ùo ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û·Ó franchising, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÒÏËÛË. √È ∂ÏÏËÓ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó, ‹Ù·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÊËÃÔ˘ÚȤٻ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÌÂÚ›‰· «Ã √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2005 ÔÏϤ˜ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÓ‰˘-

¶ƒ√´√¡Δ∞ ª∂ Àæ∏§∂™ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ ¶√π√Δ∏Δ∞™

¢ÈηÈfi¯ÚËÛË ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ

Ì¿ÙˆÓ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙfiÙ ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ™‹ÌÂÚ·, ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Î·È Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ οÔȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı›, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Í·Ó¿. «∂›¯·Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÚ›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Î·È ÙË °Ï˘Ê¿‰·. ªÂÙ¿ ·ÓԛͷÌ ÙÔ show room ÛÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÎÙ‹Û·ÌÂ Î·È ‰‡Ô ÎfiÚÓÂÚ Û ‰‡Ô ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 20062010 Ë Gizia ‰È¤ıÂÙ ÂÙ¿ ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘», ϤÂÈ ÛÙÔ «∫¤Ú‰Ô˜» Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. £ÂÔ‰fiÛ˘ ª¤Ó‚ÈÙ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ 2010 fiÙ·Ó ¤Ê˘ÁÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÂÙ·ÈÚ›·, Ô Î. ª¤Ó‚ÈÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·Ï˘Û›-

¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ȉڇÛÂȘ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ‹ Î·È Ë ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÁÂÓÈ΋ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·Ó¤ÌÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ

‰·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. «∂Ì›˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ̛· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıԇ̠۠ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È ÚÔÛˆÈÎfi. ¶ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· ‹Ù·Ó ‚ÈÒÛÈÌÔ. μ‚·›ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ (.¯. ˘fiÏÔÈ· ·fi ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ). 줂·È· Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÙÚÂÏ¿ ΤډË, ·ÏÏ¿ ›¯·Ì ̛· ηϋ ÔÚ›·. £ÂˆÚ‹Û·Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ì ϛÁÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË Ë Âȯ›ÚËÛË. ∏ Gizia Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Û 27 ¯ÒÚ˜, ıˆڋ۷Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·Ï¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·», ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô Î. ª¤Ó‚ÈÙ˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÓÔ›ÎÈ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÂÙ·›Úˆ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ÂÌÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÌȯÏ҉˜, ϤÂÈ

Ô Î. ª¤Ó‚ÈÙ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ, «¤¯Ô˘Ì ӷ ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 200 - 300 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ԇÙ ¤Ó· ¢ÚÒ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ϤÓÂ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ı· Ï¿‚Ô˘Ì ̛· ËıÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË. ∏ ËıÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È Ë Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË». ™‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› ÌfiÓÔ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ÂÎÔ›ËÛ˘. «Δ· ÂÓÔ›ÎÈ· Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏ¿. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫√Δ√¡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∫√Δ√¡ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ∫√Δ√¡ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mall ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÎÏÂÈÛ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÓÔÈΛԢ. ™‹ÌÂÚ· Ë ∫√Δ√¡ ‰È·ÙËÚ› 100 Û˘ÓÔÏÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ 2005 ›¯·Ó ‰ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. «∂Ì›˜ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ì ÂÈıÂÙÈο ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ȉڇÛÂȘ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. 줂·È· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚ο. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ‹ Î·È Ë ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÁÂÓÈ΋ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ÔÔ›· ı· ‰È·Ó¤ÌÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓfiÌÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› Î·È ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÓfïÓ. ΔÔ Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÓfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÙÔ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘. ∏ ∫√Δ√¡ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. «∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ. £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌfiÏȘ ‚Úԇ̠ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡ÌÂ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·Ï¿ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. √,ÙÈ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÌ¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· Âı¿ÓÂÈ, ı· ˙‹ÛÂÈ, ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ı·‡Ì·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ïfi. ΔÔ Û˘Ó¯¤˜ ÙÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·Ì Ô˘ ı· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘», ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘.


44

KEP¢O™ FRANCHISE

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

∂ƒ∂À¡∞

TY¶O™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™

p

√È Ó¤ÔÈ franchisees, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ franchise ¤Ù˘¯·Ó ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 1.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜

www.kerdos.gr

√√

TY¶O™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ANA ∫∞Δ∏°√ƒπ∞

Δ∏¡ ∂™Δπ∞™∏-Δƒ√ºπª∞ ¶ƒ√Δπª∞ ∏ ¶§∂π√¡√Δ∏Δ∞ Δø¡ FRANCHISEE

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ franchising

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 150 Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 15 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ 14˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÎıÂÛ˘ ∫∂ª Franchise. √È Ó¤ÔÈ franchisees, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ franchise ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ¤Ù˘¯·Ó ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 1.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· MSO Marketing Services Organization ÛÂ Ù˘¯·›Ô ‰Â›ÁÌ· 1.325 ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ 5.000. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ∫∂ª Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ franchise. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ franchisees ÂӉȷʤÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ «∂ÛÙ›·ÛË - ΔÚfiÊÈÌ·» Û ÔÛÔÛÙfi 32,25%. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë «¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ» Ì 20,91%, Ù· «¢È¿ÊÔÚ·» Ì 20,10% Î·È Ë «∂Ó‰˘ÛË - Àfi‰ËÛË - ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú» Ì 12,16%. ∞ÍÈÔÚfiÛÂÎÙ· Â›Ó·È Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ «∂Î·›‰Â˘ÛË - ∂ÈÌfiÚʈÛË» (7,62%) Î·È «√ÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜» (6,97%). ∏ ÚÒÙË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «¶·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ» Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ï‡Â-

¶∂¢π√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ∂¶π™∫∂¶Δfl¡ ∞¡A ∫⁄ƒπ∞ ∫∞Δ∏°√ƒI∞

Ù·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿. √È ÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi Ù˘ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ ˆ˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ÔÈ (franchisee), Û ÔÛÔÛÙfi 64,20%, ÂÓÒ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi (18,93%) ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ªaster Franchisor, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· οÔÈÔ concept ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 16,86% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ franchise ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ÚˆÙfiÙ˘Ô concept. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «∂ÛÙ›·ÛË - ΔÚfiÊÈÌ·», ÙÔ 65,30% ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ franchisee, ÙÔ 17,35% ˆ˜ franchisor Î·È ÙÔ 17,35% ˆ˜ master franchisor. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô «∂Ó‰˘ÛË Àfi‰ËÛË - ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú» Â›Ó·È 69,77%, 9,30% Î·È 20,93%. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Franchisee, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë «∂Î·›‰Â˘ÛË - ∂ÈÌfiÚʈÛË» Â›Ó·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ fiÔ˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ master franchisor, Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 22,58%, ÂÓÒ ·fi ÎÔÓÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë «¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ». ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·

fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ï˘Û›‰·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· «√ÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜» Ì ÔÛÔÛÙfi 21,05%, Ì ÙËÓ «∂ÛÙ›·ÛË - ΔÚfiÊÈÌ·» Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›. ¶¿ÓÙˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù· ÚˆÙ›· η٤¯ÂÈ Ë ÚfiıÂÛË Â¤Ó‰˘Û˘ ˆ˜ franchisee.

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫H ¢ƒ∞™Δ∏ƒπOΔ∏Δ∞ ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. O ·ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÙˆÓ (67,06%) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‹ ÚfiıÂÛË Â¤Ó‰˘Û˘ ¤ˆ˜ Î·È 100.000 ¢ÚÒ. ∂Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 19,34%, Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ (¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ), ·fi ÙȘ 201.000 ¤ˆ˜ ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÈÒ-

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫H ¢À¡∞ΔOΔ∏Δ∞

ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (ÙÔ 7,66%), ÂÓÒ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 5,94%. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ 100.000 ¢ÚÒ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó, ı· Â¤ÏÂÁ·Ó ÙËÓ «¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ» Û ÔÛÔÛÙfi 86,67%. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë «∂Î·›‰Â˘ÛË - ∂ÈÌfiÚʈÛË» (84,03%), Ë «∂Ó‰˘ÛË - Àfi‰ËÛË - ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú» (80,70%) Î·È Ô «√ÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜» (74,46%). ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ë «∂ÛÙ›·ÛË ΔÚfiÊÈÌ·» Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ì 73,81% (¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌfiÓÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ «¢È¿ÊÔÚ·» Ì 72,06%). ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜,

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫◊ ¢À¡∞Δ√Δ∏Δ∞ / ¶∂¢π√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™

¿ÓÙˆ˜, Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ë «∂ÛÙ›·ÛË - ΔÚfiÊÈÌ·» η٤¯ÂÈ Ù· ÚˆÙ›·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 4,76%, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· «¢È¿ÊÔÚ·» Ì 4,41%, Ô «√ÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜» Ì 3,80%, Ë «∂Î·›‰Â˘ÛË - ∂ÈÌfiÚʈÛË» Ì 2,52%, Ë «¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ» Ì 2,22%, ÂÓÒ Î¿Ùˆ ·fi 1% Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ë «∂Ó‰˘ÛË-Àfi‰ËÛË - ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú» Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 0,88%. ∏ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ Franchise ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ Helexpo Palace ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. √ˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂʤÙÔ˜, Ë KEM Franchise Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏË ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ˘ ¶·ÁÎfi ÛÌÈÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Franchise (WFC), Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔ Û  Ô Ó ‰ › · ˜ F r a n c h i s e Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚Ô-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ Ô˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ . ™ÙÔ Ï·›ÛÈfi Ù˘ ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ franchisees ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ franchise.


KEP¢O™ 45 FRANCHISE

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ μÚ·‚›ˆÓ Franchise 2013 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ¤ÌÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Palmie bistro, ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, ÛÙȘ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ˘fi ÙȘ ·ÈÁ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞, Ù˘ ∂™∂∂ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜ , Ì ̤Á· ¯ÔÚËÁfi Ù· Palmie bistro ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ˘ÏÈ¿, Î·È Ì ̤Á· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙËÓ ∫∂ª ∞∂ - Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ∫∂ª Franchise, ˘fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Franchise ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «F Business» Î·È ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆ∫¤Ú‰Ô˜». Ó›·˜ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∫ μÚ·‚‡ıËÎ·Ó ÔÈ 22 ηχÙÂÚ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2012, Û ̛· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‚Ú·‰È¿, Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· μ·Ï¤ÚÈ· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘. √ÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ franchising ¤‰ˆÛ ÙÔ «·ÚÒÓ» Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 450 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ franchising Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‡ÊÂÛ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Ì ۇÓÙÔ̘ ÔÌÈϛ˜ ÔÈ ÎÎ. ÿÚ˘ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ , Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ª·ÓÒ-

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ∏ ∞¶√¡√ª∏ Δø¡ μƒ∞μ∂πø¡ FRANCHISE

∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ franchising

Ï˘ æ·ÚÔ˘‰¿Î˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ Ù˘ ∂™∂∂, πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÚÁ·ÚÒÓ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÷ӛˆÓ , ª·ÍÈÌÈÏÈ·Ófi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ , Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂ª ∞∂, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ , È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Plannning AE, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

OÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ franchising ¤‰ˆÛ ÙÔ «·ÚÒÓ», Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 450 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ franchising Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘

Franchise , πˆ¿ÓÓ˘ ∏ÏÈ¿‰Ë˜ , Â›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ‚Ú·‚›· ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: Best Franchise Leader: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ∂ȉÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË: Palmie bistro, Be Spoken Franchisor: Chillbox, Social Responsibility: ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ ÏÔ˜, Best Value For Money Product: °ÚËÁfiÚ˘ ªÈÎÚÔÁ‡̷ٷ, Best Internal Organization: ∂˘ÚˆÁÓÒÛË - Eurolab, Woman Franchisor: 5asec ∞ÈÌÈÏ›· ª·ÏÙ¤˙Ô˘, Best Marketing Campaign: Tsangarakis, Best International Expansion: Pink Woman, Best Franchise Workplace: Fresh Line, Coffee Fast Growth Franchisor:C Island, Best Product Quality: Cremeria Vienna, Best Franchise Manager: μÂÓ¤Ù˘, Customer Oriented Franchise: Curves, Most Promising Franchisor: Yoging, Best Use Of Technology: FocusOn, Best Creative & Campaign Project: Levi’s Strauss Hellas, Best Urban Franchise: ªԢΤÙÔ ª·ÏfiÓÈ·, Best Master Franchise: Western Union, Eco Friendly Franchise: Babyseeds, Best Concept Re-Design: Homework, Most Loyal Network: ¶π&ºπ, Most Innovative Concept: FiltaFry, ∂ȉÈ΋ ΔÈÌËÙÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË: ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ∂ȉÈ΋ ΔÈÌËÙÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË: ª·ÍÈÌÈÏÈ·Ófi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ∂ȉÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË: ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜.


46

KEP¢O™ FRANCHISE

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

15 ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÎıÂÛË ∫∂ª Franchise ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 8 ¤ˆ˜ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013 ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Helexpo Palace ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ™ÙËÓ ÂÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÚˆÙfiÙ˘· concept Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ concept Ô˘ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ΔÔ franchise Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ú›ÛÎÔ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ franchisee ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‚·ÛÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∏ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ Ì¿Úη˜ (brand) Ô˘ ʤÚÂÈ ·Í›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÂÓfi˜ franchisee Ô˘ «ÌÈÏ¿ÂÈ» ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ı Ӥ· Âȯ›ÚËÛË ÂÓÙ·Á̤ÓË Û ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ franchisees, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ franchisor ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÎÔ¤ÏÔ˘˜, Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô franchisee Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ ÁÈ· οı Ӥ· Âȯ›ÚËÛË, ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ Ï¿‚ÂÈ Ô franchisee ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔ franchise Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ, Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÒÛÙÂ Ô franchisor Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ì ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘ Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Âȯ›ÚËÛ˘ - fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ̛· ÂÔ¯‹ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ∂¿Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂ-

Δ

Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÓÙ· ¤Ó·Ó ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Î·È Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ (franchise) ˆ˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ¤ÁÈÓ ϤÔÓ Ôχ ÈÔ ÂÊÈÎÙfi˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÌÔÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fiÏ· ÂΛӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì›· ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ˆ˜ ÔχÙÈÌÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ. ¶ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó fï˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·¤Ù˘¯·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Î·È ‚Á‹Î·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ˙ËÌȈ̤Ó˜. √¯È ÌfiÓÔ ¤¯·Û·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÂΛӘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡Ó ϤÔÓ «Î·Ì¤Ó˜»! H ·ÔÙ˘¯›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ ÌË ÛˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜:

∞¡∞¶ΔÀ•∏

p

www.kerdos.gr

√√

15∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏ ∫∂ª FRANCHISE

¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ «·ÚÒÓ»

® TOY | ª∞•πªπ§π∞¡√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢∏

ΔÔ franchise Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ú›ÛÎÔ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ franchisee ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‚·ÛÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ franchise ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹.

∂ÓÒ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 60.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ franchise ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 660 ·Ï˘Û›‰Â˜ Ì 20.000 franchisee, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 110.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ¤ÎıÂÛ˘ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Û ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Franchising Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÎıÂÛË, ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿ÓÔÈÍ·Ó ¿Óˆ ·fi 100 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ franchisee ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜: ∂ÛÙ›·ÛË - ΔÚfiÊÈÌ· Super Market - Snack - ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· Cafe - ¶·ÁˆÙ¿ - ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∞ÚÙÔÔÈ›·˜ Donuts, ÀÁ›· - √ÌÔÚÊÈ¿ - ¶ÚÔÛˆÈ΋ ºÚÔ-

ÓÙ›‰·, ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ∂Î·›‰Â˘ÛË ∂ÈÌfiÚʈÛË, √ÈÎÈ·Îfi˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜, ¢ÒÚ· ¶·È¯Ó›‰È·, ÀËÚÂۛ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ¶ˆÏËÙ¤˜, ‰È¿ÊÔÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË 15Ë ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÎıÂÛË Franchise ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ¤ÎıÂÛË Business Opportunity (∂ÒÓ˘Ì˜ ∂ÌÔÚÈΤ˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜) Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Shop in Shop, Corner ‹ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ηıÒ˜ Î·È Ë SHOP DESIGN (∫·Ù·Û΢‹ - ∞ӷη›ÓÈÛË Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡). ∫·È ÂʤÙÔ˜, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Franchise. √ÛÔÈ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ Franchise. ∏ 15Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÎıÂÛË Franchise 2013 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Franchise (WFC), Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Franchise Î·È ÙÔ˘ ∞Ú·‚Ô-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ÎıÂÛ˘ ›ӷÈ: ¶·Ú·Û΢‹, 8/3/2013 - 18:00 - 21:30, ™¿‚‚·ÙÔ, 9/3/2013 - 10:30 - 21:00, ∫˘Úȷ΋, 10/3/2013 - 10:30 - 21:00, ¢Â˘Ù¤Ú·, 11/3/2013 - 10:30 - 21:00

√ Î. ª·ÍÈÌÈÏÈ·Ófi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂ª ∞∂

∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∏ ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ™Àªμ√À§ø¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·: Δ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÂÈÙ˘¯›· ∞ƒÃπ∫H ∂ƒ∂À¡∞ ™Δ√Ã∂À™∏ - ™Δ√Ã√£∂Δ∏™∏ ¶Ú¤ÂÈ Ó· „¿ÍÂÈ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÂÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ - ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ - franchisees Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - Û‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ªÂÏÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ‹ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Expo Marketing. ¢ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ‹ ·Ô‰ÔÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ›. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ̤۷ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Ò˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ∫·È ÙÂÏÈο Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ fiψÓ

® TOY | ¶∞¡√À ¶∞Δƒø¡π¢∏ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ. ∏ ·Ú¯È΋ ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ΛÓËÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ Û ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, Â›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹, ÙfiÛÔ Û ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ fiÛÔ Î·È Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈ-

Îfi, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ˆÓ. √ÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË (Î·È ·ÎÚÈ‚‹) Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÔÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. √Ù·Ó Û’ ·˘Ùfi ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ‰Â‰Ô̤ӷ ÁψÛÛÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ‰È·ÊÔÚ¿ ÒÚ·˜ Î.Ï., ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ôχ ‡ÎÔÏ· fiÙÈ Ë ·ÚÔ¯‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∞Ú·, ‹‰Ë, ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Î¤ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„ÈÓ Î·È Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÏÏ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó. ∏ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›· Ì ̛· ¤ÌÂÈÚË ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î·È ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·. √ franchisor ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ˙˘Á›ÛÂÈ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¿ Î·È fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ fi¯È, Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÏÔÈfiÓ Ì ٷ ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ï¿ÓÔ Î·È ÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈṲ̂ÓÔ budget ÙÔ˘, ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ¤ÌÂÈÚˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰›Ï· ÙÔ˘ ‹ fi¯È. ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÌÂÈÚ›·, Ë ÔÔ›· Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ‚‹Ì· - ‚‹Ì· Û ̛· ÂÈÙ˘¯‹ ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó.

√ Î. ¶¿ÓÔ˜ ¶·ÙÚˆÓ›‰Ë˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ so easy group of companies - easy franchise - easy fashion - easy expo - easy f&


KEP¢O™ 47 FRANCHISE

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È Â›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Â›Ù ӷ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘-franchise. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ franchise ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ÙËÓ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË Â¤Ó‰˘ÛË Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ú›ÛÎÔ, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiÔ˘ ÏfiÁˆ Û˘ÓıËÎÒÓ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ˘. ™ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ franchising ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÚfiÔ ·Ó¿Ù˘Í˘(franchisors), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (franchisees), ÔÈ ÔÔ›Ô ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û οÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÏËıÒÚ· ·fi franchise-concept ›Ù ÂÏÏËÓÈο ›Ù ͤӷ Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∞˘Ù¿

™∏ª∞¡Δπ∫∞ Δ∞ √º∂§∏ °π∞ Δπ™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞¶√ Δ∏ ¢π∫∞π√Ã∏™∏

™›ÁÔ˘ÚË Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹ Ì ¯·ÌËÏfi Ú›ÛÎÔ

® TOY | ¢∏ª∏Δƒ∏ ƒ∞ª∞¡Δ∑∞ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ìfi‰·, ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î.¿. ∂ȉÈο ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ franchise Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ì ÈÛ¯˘Ú‹

ۇ̂·ÛË franchise ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ì ÙÚÂȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ηو٤ڈ: §‹ÍË Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ franchise Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂ÙÛÈ, Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙÔ˜ Ì ÙË Û‡Ì‚·ÛË ¯ÚfiÓÔ˘. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ‰Â, Û˘Ó·ÓÙԇ̠‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜: ∂›ÙÂ Ë Û‡Ì‚·ÛË ı· ·Ó·Óˆı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Â›Ù ı· Ï‹ÍÂÈ ÔÚÈÛÙÈο, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: ■ ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û‹˜ ÙÔ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 5.3 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È «Ì ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ franchise». ■ ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÏËڈ̋˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˜. √ˆ˜ οı ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË franchise ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ. ∏ Ù˘¯fiÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙÂ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ Ù˘¯fiÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› ÌÂٷ͇ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ Î·È ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘. ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘ ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· Ì›· ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰·›Ô ÏfiÁÔ Î¿ÔÈÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ.

∏ 1.

2.

™Àªμ√À§∂™

p

ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™Â ÂÔ¯¤˜ ÎÚ›Û˘ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ˆ˜ ¤Ó· ̤ÛÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. Δ· ÔʤÏË ÙÔ˘ franchise ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜. ∂›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ brand-name Î·È Ó· οÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚË ·fiÛ‚ÂÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘. √ fiÌÈÏÔ˜ So easy ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó

·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. Δ· ΤÓÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ So easy ¤¯Ô˘Ó Ì›· ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Â¤Ó‰˘ÛË Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· franchise ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Δ· So easy ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÂÏ¿ÙË, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Û˘Ó¯‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÓÓ¤· ÁÏÒÛÛ˜, ÔÈ Ôԛ˜

‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ̤۷. Δ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ οı ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √ fiÌÈÏÔ˜ So easy ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

√ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ·Ì·ÓÙ˙¿˜ Â›Ó·È SEO Ù˘ So easy group of companies

√§∞ √™∞ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ °¡øƒπ∑∂Δ∂: √π ¶π£∞¡OΔ∏Δ∂™ ∫∞π √π ∂¡∞§§∞∫Δπ∫∂™

ΔÚfiÔÈ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ۇ̂·Û˘ franchise ■ ¶·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ

® Tø¡ | ™øΔ∏ƒ∏ °π∞¡¡∞∫∞∫∏ & À¶∞¶∞¡Δ∏™ ∫∞§√°∂ƒ√¶√À§√À ∞. ∏ ηٷÁÁÂÏ›· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ οÔÈÔ˘ ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ franchise, fiˆ˜ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯Ú‹Û˘ Û‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, Ë ·ÚÔ¯‹ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î.Ï., Ë Û‡Ì‚·ÛË ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› Ì ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘. μ‚·›ˆ˜, Ë ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ■ ¶·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û‹Ì· ∏ ۇ̂·ÛË franchise ‰‡Ó·Ù·È Ó· Ï˘ı›: ∂¿Ó Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú·¯ˆÚ› ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂¿Ó Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÏÏÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. ∂¿Ó Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ·ÌÂÏ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜. ∂¿Ó Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿ Û ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ Û‹Ì· ÙÔ˘.

ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ∏ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÏfiÁÔ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·Ú¿‚·ÛË ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˘ ‹ÙÔÈ fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. - ¶·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. - ªË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ Ì ÏÔÈ¤˜ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. Δ¤ÙÔȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ˆÓ, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘, ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î.Ï. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë Û‡Ì‚·ÛË ‰‡Ó·Ù·È Ó· ηٷÁÁÂÏı› Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘ ÁÈ· ÛÔ˘‰·›Ô ÏfiÁÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: μ. ∏ ηٷÁÁÂÏ›· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˘ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘ √ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË franchsie Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ‹ ÏËÌÌÂÏÔ‡˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο: ■ ∏ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘ Ó· Û‚·ÛÙ› ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜, Ë ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÌÂÙ·‰Ôı›۷ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ê‹ÌË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È fiÙ·Ó Ô ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ-

ÏÔ˘ı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˘. ■ ∏ ÌË ÏËڈ̋ ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô ÙˆÓ ‰È·ÚÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (royalties), Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔÓ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÌË ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘. ■ ∏ ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô ‹ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ fiÙ·Ó ‚‚·›ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË. ■ ∏ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ Ú‹ÙÚ·˜ ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ■ ∏ ·Ú·‚›·ÛË ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ¯Â̇ıÂÈ·˜, ÎÔÈÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˘ ÂÎÙfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ■ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô. ■ ∏ ·˘ı·›ÚÂÙË ÔÏÈ΋ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË/ÂίÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË Û ÙÚ›ÙÔ ÂȉÈο fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞·ڈÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ∞Ó Î·È ÌË Û˘Ó‹ı˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ - ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó‹ı˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi - ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ۇ̂·Û˘ franchise ÏfiÁˆ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ˆ˜ ÂÚȤ¯Ô˘Û·˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¿Ó Â›Ó·È È‰È·˙fiÓÙˆ˜ Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÏÈ΋ ·Î˘ÚfiÙËÙ· Ù˘ ۇ̂·Û˘.

3.

√ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ °È·Óӷο΢ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ LL.M. ÿڂ·ÚÓÙ, ∏¶∞, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Franchise ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∏ ΢ڛ· À··ÓÙ‹ ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ DESS §˘ÒÓ III, °·ÏÏ›·˜


48

KEP¢O™ FRANCHISE

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

∞¶√ΔÀ¶ø™∏

p

www.kerdos.gr

√√

Δ√ ¢π∞ƒ£ƒøΔπ∫√ ¶§∞π™π√ Δ√À FRANCHISING °π∞ Δ√ 2013

EÓÙÔÓ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÂÓÈÛ¯˘ÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ

ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ franchising ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÙÈ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ ·fi Ù· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜, ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ‹ fi¯È, ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÒ¯Â˘ÛË ·fi ÙË Ì›·, ÌfiÓÔ 1 ÛÙ· 150 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÏԢΤÙÔ ·Ó‹ÎÂÈ Û ·Ï˘Û›‰· franchise Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ηӤӷ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÎÙ˘Ô franchise ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÈÙËı› ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30 ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙÔ franchising ˆ˜ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ηÈ, ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 Ó¤· franchise ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ì ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·Ô‰fiÛÂȘ. ΔÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Franchise, Ô ÊÔÚ¤·˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ franchising, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Franchise Business Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Franchise.GR Î·È FranchiseClub.gr, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ٷ ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ó·ÛÎfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 2012. ∏ ¤Ú¢ӷ ‚·Û›ÛıËΠÙfiÛÔ ÛÙË ÌÂϤÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ 40 ‰ÈηÈÔ·Úfi¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ΔÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Â›ÁÌ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 12% ÙˆÓ 338 ·Ï˘Û›‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ franchising ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Franchise.GR, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜ (Ï‹ıÔ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ) ÙÔ 46% ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÎÚ›ÛË, Ì ·ÚȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ franchising, fiÔ˘ ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘, ¤Ú· ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi Ù˘ Ú·Á‰·›·˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂϤËÙË ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ›‰È˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ 60% - 80% ÛÙÔ˘˜ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ (‚Ï. ¤Ó‰˘ÛË - ˘fi‰ËÛË, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈο) Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 20% - 40% (‚Ï. ÂÛÙ›·ÛË, ÙÚfiÊÈÌ·) ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ›ÙÂ Â›Ó·È Ù˘¯·›Â˜ (Û·Ó›ˆ˜), ›Ù ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜). ΔÔ Î‡ÚÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÙÔ franchising ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È›ۉ˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Û ڢıÌfi, ϤÔÓ, ¿Óˆ ÙÔ˘ 10%, fiÛÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ -

Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔϤÛÂÈ 93.500 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ 673.400 ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 98.500 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ «·Ó‹ÎÔ˘Ó» ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ franchising. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30 Ӥ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ franchising ÙÔ 2012, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 42 ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.

√π ¡π∫∏Δ∂™, √π Ã∞ª∂¡√π ∫∞π ∏ ∫Àƒπ∞ƒÃ∏ Δ∞™∏ Δ∏™ ªπ∫ƒ∏™ ∂™Δπ∞™∏™

® TOY | ¶§∞Δø¡∞ ª∞§π∫√ÀƒΔ∏

™ÙȘ 150 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÏԢΤÙÔ, ÎÏ›ÓÂÈ Ì›· Î·È ÌfiÓÔ Âȯ›ÚËÛË franchise, ηıÒ˜ ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 ¤‚·Ï·Ó ÏԢΤÙÔ ÂÚ›Ô˘ 70,000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰ËÏ. 36% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ franchising ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2% Î·È 0,2% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 250 Ó¤· franchise ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012, Û ۇÓÔÏÔ 19.000 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ franchise Î·È 190.000 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, fï˜, ·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙȘ 150 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÏԢΤÙÔ, ÎÏ›ÓÂÈ Ì›· Î·È ÌfiÓÔ Âȯ›ÚËÛË franchise, ηıÒ˜ ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012 ¤‚·Ï·Ó ÏԢΤÙÔ ÂÚ›Ô˘ 70.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰ËÏ. 36% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ franchising ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2% ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô (450 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· - ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 400 ÙÔ˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ ¤ÙÔ˘˜) Î·È 0,2% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. °È· ÙÔ 2013, ‰Â, ÔÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔÈ, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ∂ÎıÂÛË ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ 2012 Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, 63.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ», ·Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ηٿ 20%. √ÛÔ, ‰Â, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠοو ·fi ÙȘ 700.000 ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1999, Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ

∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰È·Ê·Ó› ˆ˜ ÎÏ¿‰ÔÈ Ì ·˘ÍËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘ÙÔ› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ˆ˜ ·Ó¿ÁÎË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ frozen yogurt. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¿ÌÂÛË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∂Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ηٿÊÂÚ ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÙËÓ ›ÛÂÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÎÔÏ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜. ΔÔ frozen yogurt ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÏÈÙ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ¯·ÌËÏ‹ Â¤Ó‰˘ÛË, ·Ϥ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ηϿ ÂÚÈıÒÚÈ·, ÏÈÁÔÛÙfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ 2003, ·˘Ù‹ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÛÙ›·Û˘, Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ take-out, fiˆ˜ pasta, hot dog, noodles, pizza, donuts, cafe, cupcakes, snacks, ready-to-eatmeals, burgers ˆ˜ ·˘ıÂÓÙÈο street food concepts ‹ ·ÎfiÌË Î·È mini-markets, convenience stores, ÌÈÎÚ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ÏÈ·ÓÈ΋ Ì ÙËÓ take away ÂÛÙ›·ÛË. ¢›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ Î·È ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ˆ˜ ¯·ÌËÏfiÎÔÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ Ó·ÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ΤډԢ˜ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË √È ÌËÙÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó, ϤÔÓ, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ì›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ Û Ù È Î ¤ ˜ , Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÎ ‹ ˜ Â¤Ó-

‰˘Û˘ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÌÈÎÙ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, Û˘¯Ó¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÈ ›‰È˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ‹ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·˜ Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ηӿÏÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜. ™Â Â›Â‰Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ - ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÌÈÎÙ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·, ·fi Ù· ÌÂȈ̤ӷ ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È ÙȘ Û˘ÌÈÂṲ̂Ó˜ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™Â Â›Â‰Ô ÌËÙÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ηχÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ¢¤ÏÈÎÙ· Û¯‹Ì·Ù·, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ‰È·Ù‹ÚËÛË Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ concepts, ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηÈÓÔÙfiÌÔ marketing.

∞À•∏™∏ ∑◊Δ∏™∏™ ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ franchising ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ, ϤÔÓ, Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 2000, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ˆÓ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÛÙÔ franchising ˆ˜ χÛË ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì›· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ·Ó¿Á΢, Ó· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ‚¤‚·È˜ ·Ô‰fiÛÂȘ. √È Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ¯·ÌËÏfi ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (·fi 30 ¯ÈÏ. ¤ˆ˜ 80 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ), ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘, ·˘ÍË̤ÓË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·, Ì fiÚÂÍË ÁÈ· Ì¿ıËÛË, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÎÙÈÎÔ› Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· franchising, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÚÔÊ›Ï ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÛfiÓÙ· Î·È Ì ·˘ÍË̤ÓË ·˘ÙÔ-·Ú·Î›ÓËÛË.

¶ƒ√√¶Δπ∫∂™ ∏ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ franchising, ηıÒ˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔ franchising ÙË Ï‡ÛË ÛÙ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ϤÔÓ ÚÔÛÔ¯‹ (‹ Î·È Î·¯˘Ô„›·) ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÂÒÓ˘Ì· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹. ΔÂÏÈο, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ franchising ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È, ·Ó·‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ·ÓÙ¤¯ÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ì›· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹.

√ Î. ¶Ï¿ÙˆÓ ΔÚ. ª·ÏÈÎÔ‡ÚÙ˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Franchise Business Services


∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

Δ

www.kerdos.gr

· ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ (sic) ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ıfiÚ˘‚Ô Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÚÔοÏÂÛ·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È Î·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ·ÏÌ·Ù҉˘ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ÛÙÚ·ÙÈ¿ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ú¿‰ÔÍÔ: ∞fi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˙Èο Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ›ÂÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ›, Ó· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË Ï‡Û˘ ̤ۈ Ù˘ ·˘ÙÔ··Û¯fiÏËÛ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È΋˜ ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ô˘ Û·ÁËÓ‡ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Â›Ó·È Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û cafe snack ‹ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi, to go ‹ delivery. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÙË Ï¤ÍË «Î·Ï·Ì¿ÎÈ» ‹ «frozen yogurt», Î.Ï. ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ·fi ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô‡ ‹Ù·Ó Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û·Ó ·ÛʷϤÛÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË; •·ÊÓÈο ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ê·ÁËÙÔ‡ ‹ ηʤ ·fi ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË-˘fi‰ËÛË; º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË fiÙÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ì·˙ÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ·Ó¤Ï·‚·Ó ·¢ı›·˜ ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ÂÓÒ Ë Ì·˙È΋ ÂÛÙ›·ÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜, Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔ Ú¿ÊÈ ‹ ÙËÓ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, Î·È Ô

Δ∞™∂π™

p

KEP¢O™ 49 FRANCHISE

√ ∫§∞¢√™ ¶∞ƒ√À™π∞∑∂π ª∂°∞§∏ ∑∏Δ∏™∏ °π∞ ∂¶∂¡¢À™∏

∂ÛÙ›·ÛË: ∂ÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ ‹ ∂‡ÎÔÏË Ï‡ÛË;

® TOY | ªπÃ∞§∏ ™Δ∞Àƒπ¡√À¢∞∫∏

∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Ô˘ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔۤϢÛË ÎÔÈÓÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ¢ËÌÂÚÔ‡Û· Î·È Ì ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÔÊ¿ Ú¿ÙÙÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂›Ó·È ‰Â ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, Ô˘ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔۤϢÛË ÎÔÈÓÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ¢ËÌÂÚÔ‡Û· Î·È Ì ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ª›· ‰Â‡ÙÂÚË Ì·ÙÈ¿ fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·: ■ ª›· Â¤Ó‰˘ÛË Â›Ó·È ‰ÂÏÂ-

·ÛÙÈ΋ fi¯È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÏÏ›„ˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓÔ business plan Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ cafe, snack, fast food Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ËÏÈΛ·˜ 20-35 ÂÙÒÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÂÚ›Ô˘ 50% ·ÓÂÚÁ›·. ªÂ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÒÓ˘Ì˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘, Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 30%, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Â›Ù Ì ÙË Î¿ıÂÙË ÙÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜-ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ›ÙÂ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ Ì¿˙·˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. Δ· concepts Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÈÌ· Î·È Ì›· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈÌËÙÈÛÌfi, Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Ì·˙È΋ ·ÔÙ˘¯›·. ªÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÔÈÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜. √È ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Â›Ó·È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÔÓÔ„‹ÊÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› 100% Ì ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤ˆ˜ ¯ıÚÈÎfi Û οı ›‰Ô˘˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ™·Ó Â›ÏÔÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ÎÚ›ÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË

ηٿÛÙ·ÛË. ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì Ӥ· ·ÊÂÙËÚ›· ·fi Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‚¿ÛË ÂÎΛÓËÛ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô Â˘ËÌÂÚ›·˜ Î·È fiÙÂ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ·, fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ·¯.

ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÓ¿Ì ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÂ, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ. ∫·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ηٿÛÙ·Û˘.

√ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·˘ÚÈÓÔ˘‰¿Î˘ Â›Ó·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ


50

KEP¢O™ FRANCHISE

ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÈÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ fiÛÔÈ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ franchise - ›ÙÂ Û·Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Â›ÙÂ Û·Ó franchisors ›Ù franchisees ›Ù ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ franchisees - fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ӥ· ÂÚÁ·Ï›·, Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ӥ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·˘Ù‹Ó ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ franchising ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·, ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì Ӥ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ (Û˘ÓÔÏÈο ˆ˜ ‰›ÎÙ˘·) Î·È ı· ÙȘ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÈηӤ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ, ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ú·Á‰·›· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ∫·È ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ - ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ, fiÙÈ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÌË ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ franchising ·fi ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ-

¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· Ù· ÎÚ›ÓÔ˘Ì fiÏ· ÛÙÔÓ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi, ›Ûˆ˜ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ·fi Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÚfiÙ˘·, fiÔ˘ ÙÔ «Big is Beautiful» ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÍÈÒÓ. ΔÔ ÚfiÙ˘Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ οı ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ franchising ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙȘ ∏¶∞, ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙËı› Î·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘. ∂›Ó·È fï˜ ÛÙÔ franchise ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˜ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ franchise, ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‚·Ú·›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ (Ô ·ÚÈıÌfi˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÈıÌ› ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô) ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·fi ¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜, ··ÈÙ› fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ¤Ó· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ franchise. ª›· ·Ï˘Û›‰· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ¤Ó· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÈÏÔÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÁˆÁÚ·ÊÈο Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ª·˙› Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ë ‰ÈηÈÔ¿-

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

¶ƒ√Δ∞™∂π™

p

¶ø™ £∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™√Àª∂ Δ∏ ¡∂∞ ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞

XÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ӥ· ÂÚÁ·Ï›·, Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ӥ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜!

ƒ√À™√¶√À§√À

™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ - ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·

ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÈÛ¯‡, ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ·Ô‰Ô¯‹ ·˘ÙÔ‡ ηı’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ

franchisees Î·È Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. √È franchisors, ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Ì›· ÂȉÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ÈÛÔÙÈÌ›· Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ-

® TOY | ¶∞¡∞°πøΔ∏

ÛÌfi. √È ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ η٤ÏËÁ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈΈÓ, ηʤ, ÎÔÌ̈ÙËÚ›ˆÓ Î.Ï. Ì ̤ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ 25%, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ·˘Ù‹ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. Δ· fiÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ڿ˙ÔÓÙ·È Û ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: μȈÛÈÌfiÙËÙ·, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ìfi¯Ï¢ÛË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ franchise, fiÙÈ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙË «™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Franchising ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·», ÙÔ ÎÏÂȉ› ‰ÂÓ Â›Ó·È - Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ - Ë ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ - ¢ηÈÚȷ΋ ·Ú¿ıÂÛË Û ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ «ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜» ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ franchising Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Ò˜ ·˘Ùfi ηı’ ·˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ franchising ı· Ù· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ·Ó·-

www.kerdos.gr

√√

ÓÙ›ÚÚËÙ˜ ·Ï‹ıÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ¿ÍÔÓ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ Ò˜ ‰Âο‰Â˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· franchise ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ù· ‰›ÎÙ˘¿ ÙÔ˘˜, Ó· Â·Ó·Î·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ·Í›·˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ‰Ô̤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙ· Ó¤· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ «Ó¤Ô» ÂÏ¿ÙË Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó fi¯È ·ÏÒ˜ Ì›· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. (¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ Ï‹Ú˜ ¿ÚıÚÔ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.franchise blog.gr/?p=1943)

√ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ franchise The Franchise Co. (www.thefranchiseco.gr) Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Dale Carnegie Training Hellas (www.dalecarnegie.com).

√ ∞ƒπ£ª√™ Δø¡ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ¢∂¡ ∞¶√Δ∂§∂π μ∞™π∫√ ∫ƒπΔ∏ƒπ√ ∂¶π§√°∏™

¢ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË ‰ÈηÈfi¯ÚËÛË

® TOY | ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ™∞ƒƒ∏ - Δ∑∞ªΔ∑∏

™ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯ÔÈ Ì ‰›ÎÙ˘· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂηÙfi+ ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ fiÏ· Ì·˙› ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÛ¿ ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ ÚÔ¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘:

■ ¡· ÚÔÌËı‡ÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· / ˘Ë-

■ ∂ÍÂÏÈÁ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì˯·ÓÔ-

ÚÂۛ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂‰Ò ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜. ∞Ó Ë ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È .¯. ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ / ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÂΛӘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ̤۷ ·fi ÙÔ ™¶∞ (™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï¿ÓÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ò˜ ¤¯ÂÈ ‰ÔÌËı› Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·, fiÛÔ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ò˜ ¤¯ÂÈ ‰ÔÌËı› ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ■ ¡· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙÔ 1989 Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë FC&D The Development Experts (.fcd.gr) ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â›Ó·È ÙÔ «∞ Î·È ÙÔ ø» Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÌÂ: ■ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÁÈ· ÙÔ franchise ■ ÀÔ‰ÔÌ‹ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.

ÁÚ¿ÊËÛ˘ ■ ™¯Â‰È·ÛÌfi marketing Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ■ À·ÚÍË ÂÓfi˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (FSD, Franchise Support Department) Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ηٿÚÚ¢ÛË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ‰Â ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ·Ó·ÏÔÁÈο. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯ÔÈ Ì ‰›ÎÙ˘· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂηÙfi+ ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Î.Ï. ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ fiÏ· Ì·˙› ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÛ¿ ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡. (Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰Èο Û·˜!) ∂ÙÛÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ ı· ‚ÚÂÈ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (¿Ù˘¯ˆÓ ‹ ηÏfiÈÛÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ˆÓ) Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ ‰›ÎÙ˘· Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ: «∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È franchise Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ Î·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·ÊÂÏ›˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ÈηÈÔ‰fi¯ÔÈ Ô˘ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Ù˘Êψ̤ÓÔÈ ·ÏÒ˜ ·fi ÙÔ ª∂°∂£√™ ÙÔ˘;».

À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ «ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó» Î·È ˆÚ›Ì·Û·Ó Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·˜ ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·, Â·ÓÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, Û Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È Û ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ ηÈÓÔÙÔÌÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ËÁ¤Ù˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜, ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘. ∏ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô: ■ ªËÓ ÂËÚ¿˙ÂÛÙ ·fi ÙÔ ª∂°∂£√™ Î·È ÌfiÓÔ Ì›·˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ■ ∫¿ÓÙ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ■ ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ οÓÂÙ ̛· ¤Ú¢ӷ ÛÙȘ «ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™». ■ ∞ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ·Úfi¯Ô˘. ■ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ÙÔ˘ franchising. ■ ª¿ıÂÙ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘, ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î.Ï.

√ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™·ÚÚ‹˜Δ˙·ÌÙ˙‹˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙËÓ FC&D The Development Experts


∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

Δ

Ô ı¤Ì· ÙÔ˘ franchising ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ··Û¯ÔÏ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÔÈÓ¿: ·) ΔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ franchising Û·Ó Master Franchisors, ‚) ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Û·Ó franchisees, Á) ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· franchise ÁÈ· Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‹ Ó· ·˘Ùfi··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Û·Ó Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ΔÔ Î¿ı ÎÔÈÓfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó¿Ï˘ÛË. √ ȉÈÒÙ˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ì›· Ó¤· Âȯ›ÚËÛË ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·. √̈˜, ·Ú’ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‚¿˙Ô˘Ó fiÏË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 40% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™·Ó ·ÓÙ›‰ÔÙÔ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ franchising ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· οÔÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ·Ù› ıˆÚËÙÈο ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÈÔ ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÈÂıÓÒ˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fï˜ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘Ëı› ·fi Ì›· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË ÎÚ›ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ franchising Ô‡Ù ӷ οÓÂÈ Î·Ì›· ·ÛÊ·Ï‹ Úfi-

Δ

∂À∫∞πƒπ∂™

p

· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Donut Spot Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ηٷӷψً ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· Î·È Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Donut Spot ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›‰ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÚˆÙfiÙ˘˘ «ÊfiÚÌÔ˘Ï·˜». Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Donut Spot ηχÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ¤‰ÂÛÌ·, fiˆ˜ ÙÔ donut. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ¤ÙÔÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ donuts fiÛÔ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì ˘ÏÈο & toppings Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ donut Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ‚‹Ì·-‚‹Ì· ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È΋ ÙÔ˘ ˘fi‰ÂÈÍË. ™ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÛÂ

KEP¢O™ 51 FRANCHISE

Δ√ FRANCHISING ¶∞ƒ∂Ã∂π ∞™º∞§∂π∞ ¶∞ƒ∞ Δπ™ ¢À™∫√§∂™ ™À¡£∏∫∂™

¢ÈηÈfi¯ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘

® TOY | ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞ƒ∂Δ∞π√À

√ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ franchisee ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ ı· Â›Ó·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ì fiÏ· Ù· ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜

‚Ï„Ë, ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· Ù· ÙÚ›· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ÎÔÈÓ¿ Ì·˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Î·È ÎÔÈÓfi˜: ¢È·ÌfiÚʈÛË fiÚˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ¤ÚıÂÈ ·Ó, ÛÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ «ÍÂηı¿ÚÈÛÌ·» Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Master Franchisors Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ·fi ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ - ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ/˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ, Ì˘·Ïfi, (ȉ·ÓÈο Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·) ÁÈ· ηÈÓÔÙƠ̂˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÏ¿Ù˜. √È franchisees Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë Û οÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ú›ÛÎÔ (·Ôı¤Ì·Ù·, ÛÙ·ıÂÚ¿ ¤ÍÔ‰·, ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ), Ó· ·˘ÙÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔÈÎÔ‡ marketing Î·È ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Â›Â‰Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔÓ franchisor (.¯. Û ÌÔÚÊ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ) Î·È ÛÙÈ‚·Ú‹ ËÁÂÛ›· Ì ۷ʋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙÔ franchise Û·Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ·˘ÙÔ-··Û¯fiÏËÛ˘ ‹ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÛÙÔ franchising ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó «ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË» (Ô˘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· οÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ) Î·È Ì›· Û¯ÂÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂȉÈο Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Îϛ̷. √ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ·˘Ùfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı¤Ì·Ù· Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·fi ÙÔÓ franchisor fiÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È: ■ ™Â ÔÈÔÓ ÎÏ¿‰Ô ı· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ: À¿Ú¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ Î·È Û ÈηÓfi ̤ÁÂıÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛË; Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· /˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓfi ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ■ ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô franchise Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ: ∂¯ÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ Brand; ∂¯ÂÈ Ì›· ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ıÂÙÈ΋ ÔÚ›· (Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘) Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÍÂοı·Ú· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÒÛÙ ÙÔ concept Ó· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÂÏ¿Ù˜; ■ ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ˘ÁȤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈ-

DONUT SPOT

Δ· hot spot Ù˘ Á‡Û˘ Î·È ÙÔ˘ ΤډԢ˜

® T∏™ | ¢øƒ∞™ ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√À toppings Î·È ˙ÂÛÙ¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Û bain marie ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ò˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ donut ÙÔ˘. Δ· donuts ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi˜ «Îˆ‰ÈÎfi˜» ÔÈΛԘ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓ·. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ New Business Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi Î·È ·Á·ËÙfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú›˙˜ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹.

√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ concept ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ & ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Franchise, New Business Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›· ηÈÓÔÙfiÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Á¢ÛÙÈο donuts Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηʤ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÊ‹Ì·Ù·. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙ· Donut Spot η٤¯ÂÈ Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ηʤ - espresso ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·¯¤ÔÓÙ·È ÌÔÓ·‰Èο ·ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ cafe Universal!

∞ÚÒÌ·Ù· ·fi ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ Universal Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ concept ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ & ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Franchise, New Business Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›· ηÈÓÔÙfiÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ design Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ New Business Construction. ªÂ design Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfi, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Donut Spot ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ¿ÏÏË ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ donut & ÙÔ˘ ηʤ! ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· marketing Î·È client service ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Û Ôχ Ï›Á· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο

ÎÔÓÔÌÈο; ∂¯ÂÈ Ì›· ÛÙÈ‚·Ú‹ ËÁÂÛ›·, Ì›· ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Û·Ê¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘; ■ ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û οı franchisee; ■ ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ¿ÚÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı›; ΔÔ concept «·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È» Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜; ■ ªÔÚ› Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ franchisor Î·È Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ / ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÔʤÏË Û ·ÚÔ¯¤˜; ¶.¯. ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÂÙ·ÈÚÈÎfi site, ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î.¿. ■ ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ԇ̠fiÛÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ¤ÍÔ‰· Î·È ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÚÚÔ¤˜ fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ franchisee ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ ı· Â›Ó·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ì fiÏ· Ù· ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.

√ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÚÂÙ·›Ô˜ Â›Ó·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· Marketing, ¶ˆÏ‹ÛˆÓ, ¢ÈÎÙ‡ˆÓ §È·ÓÈ΋˜ & Franchising (careteos@hol.gr)

Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 25Ù.Ì. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ô‰ÔÙÈο ·ÎfiÌË Î·È Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ·fi ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi ηϤ˜. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Donut Spot Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Î·È Ë ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘Ì Û Ӥ· Û˘Ìʈӛ·. To ¯·ÌËÏfi ‡„Ô˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ÙÔ ¤Í˘ÓÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ˆ˜ Ù· Donut Spot ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ Ù· ÚÒÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÔÈÍË! ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ Á‡Û˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙ· Donut Spot Ì ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ!

∏ ΢ڛ· ¢ÒÚ· ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È Project Leader ÁÈ· ÙÔ Donut Spot


52

KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

BUSINESS „ p

www.kerdos.gr

 ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ‰ÈηÈfi¯ Ú Ë Û Ë ˜ (franchising). ∏‰Ë 46 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÔʤÏË Ì›·˜ ÁfiÓÈÌ˘ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ∞μ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÂÊfi‰È· ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi fiÓÔÌ·, ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ë ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ∞μ Food Market Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

∏ ∞μ μ∞™π§√¶√À§√™ ¢π∞£∂Δ∂π π™ÃÀƒ√ √¡√ª∞ ∫∞π Àæ∏§∏ Δ∂á√°¡ø™π∞

πÛ¯˘Ú‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

∞μ FOOD MARKET: ¶ƒOΔ∞™∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ∞μ Food Market Â›Ó·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ

ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó. ΔÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ AB Food Market Â›Ó·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÊÈÏÈÎfi Î·È ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÁÔÚÒÓ.

√ ¯ÒÚÔ˜ ÒÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Û‹Ì· ∞μ Food Market Â›Ó·È ·fi +/- 350 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ‡·ÚÍË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20-25 ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ Â·Ú¯È·Î¤˜ fiÏÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÒÓ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÔ¯È΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÂÓfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô franchise Ù˘ ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÂÓ‰‡ÂÈ: ■ ™Â ¤Ó· ‰ڷȈ̤ÓÔ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ fiÓÔÌ· Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·. ■ ™ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘, ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ■ ™ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ

Ì›· ‰ڷȈ̤ÓË Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓË ·Ï˘Û›‰· Ì ÈÛ¯˘Úfi fiÓÔÌ·, ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, ÈÛ¯˘Ú‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›·. ■ ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÔÈÎÈÏ›·, ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋ ÂÙÈΤٷ˜, ÂÌÔÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·ÂÊԉȷÛÌfi˜, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, merchandising, ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ÚÔÒıËÛË ˆÏ‹ÛˆÓ). ■ ™ÙËÓ ϤÔÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. ■ ™ÙËÓ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ∞μ. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô franchise Ù˘ ∞μ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÔÚÁ·ÓÈο Ì·˙› Ì ٷ 210 ÂÙ·ÈÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· 12 Cash & Carry Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÙˆÓ 268 ÛËÌ›ˆÓ ÒÏËÛ˘.

∏ HIGH LIFE ∂π¢π∫∂À∂Δ∞π ™Δ∞ ¶ƒ√´√¡Δ∞ HAIR EXTENSIONS

¢˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜

ÂÙ·ÈÚ›· High Life hair products , ˆ˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Lamna Group Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1968, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜. ∏ High Life hair products Ì ·ÚˆÁfi ÙËÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ Ù˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ Î·È ÙË ‰È·Ú΋ Â¤Ó‰˘ÛË Û Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚÔÛıÂÙÈ΋˜ Ì·ÏÏÈÒÓ, ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. √È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·Ù˘ Áο̷˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÂÚԇΘ, ÔÛÙ›˜, hair extensions, ÙÚ¤Û˜ & ÙÚ¤ÛÔ clips ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi 100% Ê˘ÛÈÎfi Ì·ÏÏ› ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜. ∏ ‰È·Ú΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÎ-

ı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ High Life Hair Products ÔÈΛÔ, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· brands Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ Ù˘ High Life hair products ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ Â¤Ó‰˘ÛË Û Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ˘Ô‰Ô̤˜, ÛÙËÓ ÂÈÛٷ̤ÓË ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ì ¿ÚÙÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™ÙÔ¯ÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ brand name Ù˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ηÈÓÔÙfiÌ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, ‡¯ÚËÛÙ· Ì ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∏ High Life hair products ̤ۈ Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ȉ›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Û ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÒÏËÛ˘ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÂÌÔÚÈÎfi Û‹Ì·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ‰È¢ڇÓÂÈ Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ˆı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÚfiÙ˘· Ì ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ·›ÎÙË Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË.


KEP¢O™ 53 BUSINESS

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÂÁÓÔηı·ÚÈDrops ÛÙËÚ›ˆÓ Laundry Services ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi success story ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ∂ÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 22 Ì‹Ó˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô 13 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 6 Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚÈο ÂÓÒ 7 ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û franchisees. ™˘ÓÔÏÈο, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘Û›· Û 12 ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (¡. æ˘¯ÈÎfi, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÓÙ¤ÏË, ¶. º¿ÏËÚÔ, ¡. πˆÓ›·, ∫ÔψӿÎÈ, ™¿Ù·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÷˚‰¿ÚÈ, ∞ÈÁ¿Ïˆ). ø˜ 14Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ˘ËÚÂÛ›· Drops Delivery Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∏ Drops Laundry Services Â›Ó·È Ë 2Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ï˘Û›‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ì ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÊÚ¤ÛÎÔ, minimal Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ design ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÓÈ·›· ÔÈfiÙËÙ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ˘ËÚÂÛ›· Delivery, Û‡ÛÙËÌ· ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ ·ÁÔÚÒÓ, ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÂÒÓ˘Ì· & ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Diversey. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ™¿Ù· ¿ÁÁÈÍ·Ó

Δ

Ô 2012 ‹Ù·Ó Ì›· Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙË F r e s h L i n e , ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ù· 6 Ó¤· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· 24 Ó¤· ÛËÌ›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÔÈ 13 ¯ÒÚ˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È 20% ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ì›·˜ ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ Fresh Line ÌÂ Û˘Ó¯‹ Î·È Û˘ÓÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· ·fi ÙÔ 1992 ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘. ¶ÈÛÙ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰Èο ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ηÏÏ˘ÓÙÈο ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù· ÔÔ›· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ 40 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰È΋ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· 2.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘, ۯ‰ȷÛÌÔ‡ & merchandising, Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁΠηÈ

ªπ∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ¶√À ∫∞Δ√ƒ£ø™∂ ¡∞ ¶∂ΔÀÃ∂π ª∂™∞ ™Δ∏¡ ∫ƒπ™∏

Drops Laundry Services: ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÂÁÓÔηı·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

ÙÔ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ (500.000 ¢ÚÒ), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2013 ÚԂϤÂÙ·È Â¤Ó‰˘ÛË Û Ӥ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ó¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ë Drops Laundry ¤ıÂÛ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «°È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» Î·È ÂÓ›Û¯˘Û ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ù˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ÙˆÓ ÂÒÓ˘ÌˆÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÌË ÙÔÍÈÎÒÓ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ Ù˘ Diversey ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·Ï˘ÙÒÓ PERC. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,, ÂÈÛ‹Á·Á ̛· Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηÈ

∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, Ë Drops Laundry ¤ıÂÛ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «°È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ», ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ù˘

‰È·Ï‡Ù˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÒÛÙ ÔÈ Û·ÎԇϘ, Ù· Ó¿ÈÏÔÓ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· ÙËÚÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ¤˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ 2013, ¤Ú·Ó Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë Drops Laundry ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ÂÈϤÔÓ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Î·È 3 franchise ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, fiÏ· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· franchise ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 50 Ù.Ì., ÂÓÒ Ë ·Ú¯È΋ Â¤Ó‰˘ÛË ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 50.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÁÓÔηı·ÚÈÛÙËÚ›Ô˘, Ë Â›ψÛË Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ηıÒ˜ Î·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË Û ·Ú¯ÈÎfi ÂÌfiÚÂ˘Ì·. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 20 Î·È 22 Ì‹Ó˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â¿Ó ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

∏ FRESH LINE ∂¶∂¡¢À∂π ™Δ∏¡ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ¡∂ø¡ ¶ƒ√´√¡Δø¡

∂ÏÏËÓÈο ÊÚ¤Ûη ÔÚÁ·ÓÈο ηÏÏ˘ÓÙÈο ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ Fresh Line Â›Ó·È Ë Â‰Ú·›ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙȘ ∏¶∞ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2014 ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ȉ¤·˜ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ·Ô‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰ÈηÈfi-

¯ÚËÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘. ∏ Fresh Line ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚfiÙ˘Ô ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ISO 9008:2001, ηıÒ˜ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ICEA. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Franchise, ‰È·ÎÚ›ıËΠˆ˜ «Best Franchise Workplace», ‚Ú·‚Â›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÁÈ·Ù› ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi

Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘. ΔÔ ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì· Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Fresh Line, ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Î·È È‰Ú‡ÙÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ΢ڛ· ª · ‡ Ú · ™ Ù · Û È Ó Ô  Ô ‡ Ï Ô ˘ - μ · Á È ˆ Ó ‹ Ì ÙȘ ÎfiÚ˜ Ù˘ ¡·Ù·Ï› Î·È ¶¿ÔÏ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Î¿ı ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Fresh Line Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2004, Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂ-

Ù˘ Ë Drops Laundry Services ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô «ÈÛ¯ÓÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ». ™‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 27 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ¿ÏÏ· 14 ¿ÙÔÌ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· franchise. ª¤Û· ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË 10 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ˆ˜ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Drops Laundry, ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÎÚ·Ù¿ÓÂ Î·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ B2B Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÛÙÂÁÓfi Î·È ˘ÁÚfi ηı¿ÚÈÛÌ· ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÏ·ÙÒÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÒÓ˘Ì˘ ·Ï˘Û›‰·˜ spa, Ô›ÎÔ˘ Ìfi‰·˜, Î.¿. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Drops Laundry Services Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤Û· Û ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÚ·Ì· ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ Ù˘, ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÂÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ÔÌ·‰È΋ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÂÚÁ·Û›· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ.

ÛÌ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ Î·È fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Î·È ‚‚ȷṲ̂ÓË Ï‡ÛË ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Á΢ڛ·˜. ªÂıÔ‰Èο Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ڷȈı› Û 13 ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô 190 ÛËÌ›ˆÓ ÒÏËÛ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ô ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫›Ó·˜. °È· ÙÔ 2013 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ù˘ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ∫Ú‹ÙË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫·‚¿Ï·, ™¤ÚÚ˜, ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ƒfi‰Ô, ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ΔÚ›ÔÏË. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ Fresh Line Â›Ó·È Ë Â‰Ú·›ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙȘ ∏¶∞ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2014. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 30 Ó¤ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÒÏËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013.


54

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ BUSINESS

„ p

www.kerdos.gr

√√

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ∏ ¶§∞Δº√ƒª∞ E-LEARNING GRAPSA VIRTUAL SCHOOL

ΔÚ›· Ó¤· ΤÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ √ÌÈÏÔ °ƒ∞æ∞ π. ª∞∫√™ ∞Δ∂

ÀËÚÂۛ˜ ÁÈ· οı ۇÁ¯ÚÔÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ √ÌÈÏÔ˜ °ƒ∞æ∞ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∂›Û˘, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· e-learning Grapsa Virtual School , Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞fi ÙÔ 1984 Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ √ÌÈÏÔ˜ °ƒ∞æ∞ ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· ÙȘ 5 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÙ·ÏÈο Î·È ÈÛ·ÓÈο) Û 50.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È ¶¿ÙÚ·, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÍÂÓfiÁψÛÛÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. Δ· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· «°ƒ∞æ∞» Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿Ï·. ∂¯Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ Î·ı¤Ó· Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È‰¿ÍÂÈ Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Û 60.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹, Ì ÊÚ¤ÛÎȘ ȉ¤Â˜ Î·È Â›Ó·È Î·Úfi˜ Ì›·˜ ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÚˆÙÔÔÚ›·.

∞À•∏™∏ ¢π∫ΔÀ√À 27%, ∂¡ ª∂™ø ∫ƒπ™∏™ √ √ÌÈÏÔ˜ °ƒ∞æ∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ˆ˜ Ì·˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¶. ∫ÂÓÙÈÛÙfi˜, «ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· «ÂÚ›ÙÂÚ·», ·ÏÏ¿ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ΤÓÙÚ· Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∂¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙËÚ›Ô˘ Û ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ·Ï˘Û›‰·». ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘, Ô √ÌÈÏÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÙÔ

∞fi ÙÔ 1984 Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ √ÌÈÏÔ˜ °ƒ∞æ∞ ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· ÙȘ 5 Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ - ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÈÙ·ÏÈο Î·È ÈÛ·ÓÈο- Û 50.000 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜

2012 Ì ÙÚ›· Ó¤· ΤÓÙÚ· ̤ۈ franchise ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Î·È ÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ΔÔ ·Î¤ÙÔ franchise ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ °ƒ∞æ∞ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È: ■ À„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ■ ∂ÎÙÂٷ̤ÓÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÔ franchisee Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·. ■ ªÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜. ■ ™˘Ó¯‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ■ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎÔ‡ marketing (ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Î·È ÙÔÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË).

Write&Win®) ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË. √Ï· Ù· ·Ú·¿Óˆ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ¤Ó· Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi team. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‚Ȉ̷ÙÈο Î·È «ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ», ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì·ıËÛȷο ÛÙÈÏ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó¢ÚÔ-ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô √ÌÈÏÔ˜ °ƒ∞æ∞ ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢ı› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∂ÓˆÛË Ì Certificate of Recognition ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ì ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ∞ ™¶√À¢ø¡

∂°°À∏™∏ ∂¶πΔÀÃπ∞™ GRAPSA-100

Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔÙÔÌÈο Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¿Óˆ ·fi 1.000 ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÓÒÙÂÚˆÓ Ù˘¯›ˆÓ. √È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (GetWhatYouNeed®, The Flexible Choice, Peer Teaching®,

ΔÔ franchise °ƒ∞æ∞ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË GRAPSA-100: ∞Ó ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ franchisee ‰ÂÓ ÂÁÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙËÓ 1Ë ¯ÚÔÓÈ¿, ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ô‡Ù 1 ¢ÚÒ ÁÈ· royalties!

π. ª¿ÎÔ˜ ∞Δ∂ Â›Ó·È Ì›· ·ÌÈÁÒ˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈΤ˜, ÎÙÈÚȷΤ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜, ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ηχÙÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ‰fiÌËÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô 30 ÂÙÒÓ Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ˘ËÚÂۛ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜: ■ ∞Ó¤ÁÂÚÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ. ■ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ‹ ÚÔ˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ¯ÒÚˆÓ Ì ¯Ú‹ÛË ÛÙ·ıÂÚÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÁÓÒÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Á˘„ÔÛ·Ó›‰·˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ù˘ ÍËÚ¿˜ ‰fiÌËÛ˘. ■ ∞Ó·ÛÙËÏÒÛÂȘ, ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜, ‰È·ÙËÚËÙ¤· - ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÌÓËÌ›·. ■ ∞Ó¤ÁÂÚÛË ÚÔηٷÛ΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÔÏ˘ÒÚÔÊˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ■ ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í‡ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û ȉÈfiÎÙËÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË.

■ ÀËÚÂۛ˜ «After sales service»

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Î·È ÌfiÓÔ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ï·‚ÒÓ ¯Ú‹Û˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÔÙÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Â·Ó·ÏË„ÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, Â›Ó·È Ë ÙÚ¿Â˙· HSBC, Ë °ÂÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Ë ∂ÌÔÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Ë City Bank, Ë Vodafone, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜, Ë Cosmote, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Helvetia, Interamerican & Allianz, Ë Prince Oliver, Ù· Alexi Andriotti, Ë Bodytalk, Ë Elite, Ë Migato, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘ ¶›Ù· ¶·Ó, Flocafe, ¢ˆ‰ÒÓË, (¶ ¢ÚÔÛÔËÁ‹ Î.Ï.), Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ™˘ÁÁÚfi˜, ÀÁ›· Î·È ∫˘·ÓÔ‡˜ ™Ù·˘Úfi˜, ÙÔ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Î.¿. √È ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Â›Ó·È Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÛÙ›·Û˘ Simply Burger, Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Carglass, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÔÚ›·˜ ÂȉÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ Diversey, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Mimaya, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ Infoquality Î·È ÙËÓ Pinko (ÂÌÔÚ›· ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ) ÙÔ˘ Rakas group.

∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô 30 ÂÙÒÓ Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Û fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·


KEP¢O™ 55 BUSINESS

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

p

™∏ª∂ƒ∞ §∂πΔ√Àƒ°√À¡ √∫Δø ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ CAKE

√ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·

Δ

Ô 2004 Ù· · ‰ ¤ Ï Ê È · §Ô‡ÛË, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∂ÏÏÈÔÙ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ¤Ó· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ù‡Ô˘ bakery Ì ÙÔ fiÓÔÌ· CAKE» ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È «C Ó· ˆÏÔ‡Ó ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÁÏ˘Î¿. ™ÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Ì Ӥ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ Û’ ¤Ó· ÔÈΛÔ, ˙ÂÛÙfi Î·È «ÛÈÙÈÎfi» ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ· ÙÚ›· ·‰¤ÏÊÈ· ηٿÊÂÚ·Ó Ì ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙ¿ Û’ ¤Ó· ¢ڇ ηٷӷψÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ· «CAKE» Ô˘ ϤÔÓ ¯·›ÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. ΔÔ 2008 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó¤Ù˘Í ̤ۈ ÙÔ˘ franchising ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘, fiÔ˘ Î·È ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Á‡ÛÂȘ, Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ηʤ‰ˆÓ ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ Î.¿. To 2013 Ë «CAKE» ÂÓۈ̿وÛ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· celebrity-chef ΢ڛ· ª·Ú›Û· ΔÛfiÚÙÛÈÏ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÁÏ˘Î¿ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙȘ Sweet & Skinny Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ù˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰Èı˘Ú·Ì‚Èο Û¯fiÏÈ· ·fi ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Hollywood Î·È ÙˆÓ ∏¶∞. §›Á· ÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ª·Ú›Û· ΔÛfiÚÙÛÈÏ: «∞Ú¯ÈÛ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ, ·fi Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. ¶ÂÚÓÔ‡Û· ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ¤Ì·ı· Ó· ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ÂÏȤ˜, Ó· ÊÙÈ¿¯Óˆ ÛÈÙÈÎfi „ˆÌ› Î·È Ì·Î·ÚfiÓÈ· Î·È Ê˘ÛÈο Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê·ÁËÙÒÓ. ∞ÎfiÌË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ÌÔ˘. ΔÔ 1999 ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ˆ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Û ηÚȤڷ. ªÂÙ·ÎfiÌÈÛ· ÛÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ· ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â¤ÎÙÂÈÓ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ ÛÙË ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋ Î·È Û ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ÛÙÔ

To 2013 Ë «CAKE» ÂÓۈ̿وÛ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰· celebrity-chef, ª·Ú›Û· ΔÛfiÚÙÛÈÏ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÁÏ˘Î¿ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙȘ Sweet & Skinny Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ù˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰Èı˘Ú·Ì‚Èο Û¯fiÏÈ· ·fi ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛÙÔ Greystone. ª¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô‡Ï„· Û ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ, fiˆ˜ ÙÔ Rubicon, The Slanted Door, Ame, LuLu and Yoshi’s, fiÔ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËη ˆ˜ ‘’Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÂÊ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ù˘ fiÏ˘’’ ·fi ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÎÚÈÙÈÎfi Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ San Francisco Chronicle, Michael Bauer. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ›ӷÈ: Oprah, Food & Wine, Bon Appetit, People, Details, Shape, Food Arts, and Fitness magazine. E›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‘’Elle’’, ÛÙËÓ ‘’∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·’’, ÛÙÔ ‘’¶ÚÒÙÔ £¤Ì·’’ Î.Ï. ∂¯ˆ Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÙ·Ú Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, fiˆ˜ Ô ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ Î·È Ë ™›ÓÙÈ ∫ÚfiÊÔÚÓÙ. ∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ηÚȤڷ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¿Ú¯ÈÛ Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÙÔÈΤ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Úı ÙÔ Top Chef Season 2! ∞fi ÙfiÙ ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ‘’Ì·˙¤„ˆ Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ÌÔ˘ Î·È Ó· ʇÁˆ’’. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÛÙÔ ÛfiÔ˘ Food Network Challenge Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÌ·È Û ÚˆÈÓ¿ ÛfiÔ˘, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ

ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌÂ Î·È Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÁÏ˘Î¿. ∂¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ˙ˆ‹, ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÂÛÙÈ¿˙ˆ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿¯Óˆ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÏÈ·Ú¿. ∞˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ̤ӷ Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÏ˘ÎÒÓ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È ˙¿¯·ÚË. ∞ÊÔ‡ fï˜ ·Á·Ò ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ù· ηٿÊÂÚ·! ª¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÁÏ˘Î¿ ÌÔ˘ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÏÈ·Ú¿ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ ˙¿¯·ÚË Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿. ∏ Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ chocolate fudge cake, Ì ¯·ÌËÏ¿ ÏÈ·Ú¿, ¤ÁÈÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Top Chef Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‘’Food & Wine’’ ». ¶Ï¤ÔÓ ÛÙ· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·-ηʤ «CAKE» ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, carrot cake, cheese cake, fudge, banoffee Î.¿. ı· ‚Ú›Ù ÁÏ˘Î¿ light Ì ¯·ÌËÏ¿ ÏÈ·Ú¿, cake Ì stevia Î·È 12 ›‰Ë cupcake! ™‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÎÙÒ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∫ÔψӿÎÈ, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, °Ï˘Ê¿‰·, μԇϷ, ¶ÂÈÚ·È¿, ∞ÎÚfiÔÏË Î·È Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ.


56

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ BUSINESS

ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Yogen Fruz ȉڇıËΠÙÔ 1986 ·fi Ù· ·‰¤ÚÊÈ· Aaron ª¿ÈÎÏ Î·È ™ÂÚÔ‡ÁÈ· ÛÙÔ ΔÔÚfiÓÙÔ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· η٤¯ÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÒÏËÛ˘ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Ì ·ÚÔ˘Û›· Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.500 ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ¯ÒÚ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. Δ· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Ë Yogen Fruz ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ «¤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ», ·ÏÏ¿ Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˙ˆ‹˜, Ë ÔÔ›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ˘ÁÈÂÈÓfi ÙÚfiÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Yogen Fruz Â›Ó·È ÛÙȘ 100 ÚÒÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. ∂›Û˘ η٤¯ÂÈ ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô «∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÃÚÔÓÈ¿˜» Ù˘ Ernst & Young ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ 500 ηχÙÂÚÔ˘˜ franchises. ∂›Û˘ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ 50 Ù·¯‡Ù·Ù· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ franchises. Δ¤ÏÔ˜, η٤¯ÂÈ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ·fi fiϘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Franchise ‰ÈÂıÓÒ˜. ∏ Yogen Fruz ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÈ͢ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÛÙÈÌÔ Î·È ıÚÂÙÈÎfi ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ (frozen yogurt, froyo) Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰ÈÎfi

I o n i o s B r o k e r s Â›Ó·È Ì›· ·ÓÒÓ˘ÌË ÌÂÛÈÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯È΋ ÂÙ·ÈÚ›·. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 2006 Î·È ‹Ú ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009.. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Ionios, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· 2 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 29.000 ÂÏ¿Ù˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ retail ̤ۈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ franchise. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ 200 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2017 Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ËÁ¤Ùȉ· ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ Ionios ÌÂÛÈÙ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÙÚ·Â˙Èο ÚÔ˚fiÓÙ· (ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ·). ªÂÛÈÙ‡ÂÈ, Â›Û˘, ÂÈÏÂÎÙÈο ˘ËÚÂۛ˜ real estate Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¿ÓÙ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙȘ ·ÚȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √È ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ real estate

„ p

www.kerdos.gr

√√

™Δπ™ 100 ¶ƒøΔ∂™ ∂Δ∞πƒ∂π∂™ ∂™Δπ∞™∏™ ∏ YOGEN FRUZ

√¯È ·ÏÒ˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ·ÏÏ¿ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˙ˆ‹˜ ø˜ ·ÁÎfiÛÌÈ· ËÁ¤Ùȉ· ÛÙÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ë Yogen Fruz ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ÁÈÂÈÓ¿ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÁˆÌ¤Ó· ÂȉfiÚÈ· Ì ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Á‡ÛË Û·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Á‡ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ÊÚ¤ÛÎÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Û·˜, οı ÌÂÚ›‰· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹ Û ÏÈ·Ú¿, ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ Ê˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ‚Èٷ̛Ә, ÚÔ‚ÈÔÙÈο (probiotics) ηÈ/‹ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο.

MISSION STATEMENT ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· U n i g l o b a l G r o u p Â›Ó·È Ì›· ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË

Ù˘ Yogen Fruz ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÍÂȉÈ΢ٛ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È 100% ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Uniglobal Group ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ 10 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ■ Athens Metro Mall, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ■ ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶.

∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡∞¶ΔÀ™™∂Δ∞π ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∞ ª∂™ø FRANCHISE

∏ÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ionios Brokers ∏ πfiÓÈÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ franchisee χÛË «Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ» ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ¤ˆ˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜

‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ionios Financial & Ionios Real Estate ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÔfiÙÂ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ionios ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË. ∏‰Ë Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÌÂÛÈÙÒÓ. ∏ Ionios ‹‰Ë ¤¯ÂÈ 31 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· franchise Û 27 ‰È·-

ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ 35 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë Ionios ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ˆÏËÙÒÓ ÌÂ Û˘Ó¯›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Ionios Brokers Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÌÂÛ›Ù˘ Ô˘ ·ÛΛ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈΤ˜

ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¢È·Ó¤ÌÂÈ fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ πÔÓ›Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ franchise. ΔÔ franchise ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘ πfiÓÈÔ˜ Î·È ÙÔ

º¿ÏËÚÔ ■ Village Roadshow Rendi,

ƒ¤ÓÙË æ˘¯ÈÎfi ™¤ÙÛ˜ μԇϷ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ ƒfi‰Ô °Ï˘Ê¿‰· ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›· ¶ÚÔÛ¯Ҙ: ■ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ■ ¶Ï¿Î· ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÁÔÚ¿. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ franchise ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ionios Franchise ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÈÛfiÁÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ˆÏÔ‡Ó ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· (΢ڛˆ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î·È ‰¿ÓÂÈ·). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Real Estate, ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ¿ÚÔ¯Ô˜, ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο), ·ÏÏ¿ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‚·ıÌfi Î·È ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·ÚȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∏ πfiÓÈÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Franchisee χÛË «Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ», ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ¤ˆ˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ - ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ (·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÚ¿Â˙˜, ¿ÚÔ¯Ô˘˜). ™˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÈÛfiÁÂÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ΤÓÙÚ· ˆÏ‹ÛˆÓ. ∏ πfiÓÈÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô franchise ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ˆ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘.


KEP¢O™ 57 BUSINESS

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

H

p

Focus-On Group ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰Ú·Û ÙË Ú È Ô  Ô › Ë Û ‹ Ù˘ ÙÔ 2008 ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘, ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂ÎÙÔÙ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì›· Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʤÚÂÈ ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ÂÏ¿Ù˜ Ù˘. ∂¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ∫·Ù·Û΢‹ πÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, Mobile Application, Social Media Marketing, √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ΔÔ 2010, Ë Focus-On Group ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Franchise ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È¿ Ù˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™‹ÌÂÚ· ·ÚÈıÌ› ÂÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ •¿ÓıË, ‰‡Ô master ™˘Ì‚¿ÛÂȘ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ. ∏ ÚfiÙ·ÛË franchise ÙÔ˘ ÔÌ›-

∏ FOCUS-ON GROUP ∂™Δπ∞∑∂π ™Δ∏¡ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞ ∫∞π Δ∏¡ ¶√π√Δ∏Δ∞

√ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÏÔ˘ Focus-On ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, Ì ̛· Ï‹ÚË Áο̷ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ Internet, Social Media (Development, Marketing), ∫·Ù·Û΢‹ applications IOS, Android, Windows, ∫·Ù·Û΢‹ πÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ (Website, Flash site, Eshop), ºÈÏÔÍÂÓ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ∫·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Domain Name, S.E.O, Affiliate Marketing, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯·ÌËÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ΤډԢ˜ ¤ˆ˜ 70%, Ì ·fiÛ‚ÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ™ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2013, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, §¿ÚÈÛ·˜, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫Ú‹Ù˘. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜: Web design, E-Commerce, SEO Services, Hosting, App Design, Social Media Development, On-

∏ ÚfiÙ·ÛË franchise ÙÔ˘ oÌ›ÏÔ˘ Focus-On ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, Ì ̛· Ï‹ÚË Áο̷ ˘ËÚÂÛÈÒÓ line Campaigns. Affiliate Marketing, Digital Marketing, Brand Loyalty, On-line Advertising Software, Business Directory, Sms Marketing, Seminars. √È ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜: ¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Û ‡ÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ˘ÏÔÔÈ› οı ¤ÚÁÔ Ì ÙËÓ ÈÔ «ÊÚ¤ÛÎÈ·» Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ì·ÙÈ¿, ÂÓÂÚÁ› ÔÏ˘Û˘ÏÏÂ-

∂¡∞ ¢À¡∞Δ√ BRAND NAME ª∂ Ã∞ª∏§√ ∫√™Δ√™

Shop in Shop ·fi ÙËÓ Crepaland

H

Crepaland ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ϤÔÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ηٷӷψÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ï˘Û›‰· ÎÚ¤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘90, fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ôχ ηϿ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÛÓ·Î ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, ÏÔÈfiÓ, ηıÈÂÚˆı‹Î·Ì Ì ̛· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÎÚ¤·˜, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÁ¿ÏË Ê‹ÌË. ΔÔ 1998 ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÊÙÈ¿Í·Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Crepaland, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÔ 2005 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Á¢ÛÙÈΤ˜ ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛı‹ÎË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ‚¿ÊϘ, ÎÏ·Ì Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ηʤ‰Â˜ Î·È ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· Ì¤ÚÁÎÂÚ, ‰ڷ›ˆÛ·Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Crepaland ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÂÓfi˜ ·Ó·ÏÔÁÈο ÌÂÁ¿ÏÔ˘ target group Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi

∏ Crepaland ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤Ó· Ó¤Ô fiÛÙÔ ÎÚ¤·˜ ̤۷ ÛÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‚¿ÛÂÈ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ISO22000, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ Ì›ÁÌ· Ù˘ ÎÚ¤·˜ Î·È ‚¿ÊÏ·˜ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÈıÌ› ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Û ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ¶¿ÊÔ.

∏ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· οı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ Crepaland Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â¤Ó‰˘Û˘: ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ó¤ˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ Crepaland ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤Ó· Ó¤Ô fiÛÙÔ ÎÚ¤·˜ ̤۷ ÛÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ̤ıÔ‰Ô˜ shop in shop, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› οı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ 10 Ù.Ì Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Crepaland, ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ¿˜ ÙË Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÔÛfi, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi brand name Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi target group. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ·Ô‰›‰ÂÈ È‰›ˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜, Û ÓËÛÈ¿ Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ.

ÎÙÈο Î·È ÔÏ˘Â›‰·, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ù· ·ÚÙÈfiÙÂÚ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ̤۷, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓË Û ÈÂÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ÊÂȉˆÏ‹ ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ, ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ Ë Apple , Ë Microsoft Î·È Ë Google . ∫·ÈÓÔÙÔÌ› ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜, ‰È·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÔ ÂÍÂ˙ËÙË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: N o v a ™  Ô Ú , F M DeAgostini, Kem Expo Franchise Hellas, Parapharmacie, Max Stores, Kenwood, Sia Home Fashion, Atrinahouses, Big Apple

Athens, ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· ¶Ï¿Î·˜ .

∏ ¢Y¡∞ª∏ Δ∏™ FOCUS-ON ■ H ÌÂÁ¿ÏË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÌÂÈ-

Ú›· ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Ù˘. ΔÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ì ˘„ËÏfiÙ·ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂȉÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, marketing Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ■ √ ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ■ ∏ Û˘Ó¯‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. ■ ∏ Ê‹ÌË Ù˘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ■ √È Î·ÈÓÔÙfi̘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ù· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ̤ÏË. ■

H FOCUS-ON ™∂ ∞ƒπ£ª√À™ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18.000 ÂÏ¿Ù˜ 250.000 Unique Users/month 2.500.000 Page Views/month 80-120 Projects/month 2 master Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 8 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 17 Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜


58

KEP¢O™ BUSINESS

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

‹ÌÂÚ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, ÛÙ·‰È·Î¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜, Ô˘ ı· ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ e-invoicing, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ fiÊÂÏÔ˜ ¿Óˆ ∫¤ÚÙÔ˘ 60%. √ˆ˜ ÂÍËÁ›, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «∫ ‰Ô˜», Ë Î˘Ú›· ªÚ›Ù· ª¿ÏÓÙÂÓ, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Retail@Link - ¿ÚÔ¯Ô˜ χÛÂˆÓ ËÏ. ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙÔ 2004, ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔʤÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ «·‡ÚÈÔ» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ÓÔÌÈ΋ ‹ ÌË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ➤ √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο; ™‹ÌÂÚ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜. ∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÁÚ·ÌÌ‹, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Î˘Ú›·Ú¯Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Ì¤ıÔ‰Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 2020 (IP/10/1645), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ fiϘ ÂΛӘ ÔÈ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ô˘ ı· ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ einvoicing. ∂›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ, ۷ʤ˜ fiÙÈ Ì ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ fiÊÂÏÔ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 60% (Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË), ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ Ú˘ıÌfi˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 12.000.000 ÙÔ 2012. ∞fi ÙË ÓfiÌÈÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ e-invoicing ÙÔ 2006, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ e-invoices ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ηٿ 20% ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ 2011-2012 ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï‹ıÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ∂ÙÛÈ, Û‹ÌÂÚ·, ·Ú·¿Óˆ ·fi 20.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ÂÓÒ Ë ‰˘ÓËÙÈ΋

H

ÂÙ·ÈÚ›· Ecofill, Ì ·fiÏ˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÌÂÏ·Óԉԯ›· (inkjet - laser toner cartridges), Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο. ∂ÙÛÈ, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ χÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜: ΔÔÔı¤ÙËÛË ÂȉÈÎÒÓ Î¿‰ˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÎÂÓÒÓ ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜, ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ (cartridges) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ì ȉÈfiÎÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË (̤ۈ internet ‹ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ), ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ISO 9001:2008 (‰È·‰ÈηÛÈÒÓ)& 14001 : 2004 (ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘), ÂÁÁ˘Ë̤ÓË

Δ∂á√§√°π∞

p

√√

ª¶ƒπΔ∞ ª¶∞§¡Δ∂¡, ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Retail@Link

Δ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜

Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 200.000 ÂÚ›Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ). ➤ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘; º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘. ªÂ √‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È «›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË» (Equal Treatment) ÙˆÓ ¯¿ÚÙÈÓˆÓ Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. √ Ó¤Ô˜ ∫º∞™ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ √‰ËÁ›· ·˘Ù‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ Â›Û˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· „ËÊÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜. ∂ÙÛÈ ·fi 1/1/2013, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¯¿ÚÙÈÓ· ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜: ΔËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· & ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ΔÚÂȘ ̤ıÔ‰ÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙ‹ÚÈˆÓ ·˘ÙÒÓ: 1. ¶ÚÔËÁ̤ÓË „ËÊȷ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ (Digital Signature)

2. æËÊȷ΋ Û‹Ì·ÓÛË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (∂∞º¢™™) 3. ∞Ó·ÁÓÒÛÈÌ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÌËӇ̷ٷ EDI ∞ÎfiÌË, ÂÓÒ Ë ‰È·‚›‚·ÛË ˘ÔÛ˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÙË °°¶™ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ e-invoicing, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Á΢. Δ¤ÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔʤÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ «·‡ÚÈÔ» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ÓÔÌÈ΋ Ë ÌË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ➤ ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Retail Link; ˜ Ò˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; ∏ Retail@Link Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ e-invoicing. ∞fi ÙÔ 2003, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¯Ù›˙ÂÈ ¤Ó· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, Ì ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ··ÈÙËÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ FMCG. ∂ÈϤÔÓ, ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Entersoft, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ χÛÂȘ Ù˘ ¿Óˆ Û ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ ERP & CRM. ∂ÙÛÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi, ·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¢¤ÏÈÎÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÂÊfi‰È·, Ë Retail@Link ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 6.500.000 e-invoices Î·È ‰È·Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 7.500 ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ οıÂÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜.

∂Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Retail@Link ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ e-invoicing, Â›Ó·È Ë Â˘ÂÏÈÍ›· ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÙÛÈ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· in-house χÛË, ÂÓÒ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ - Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È ·ԉ›ÍÈÌÔ˘ - ÔʤÏÔ˘˜. ➤ ¶fiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ e-invoicing; ™ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ e-invoicing ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ οÔȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜: ■ ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ e-invoicing ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ERP ‹ ·ÎfiÌË ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Â›Ó·È fï˜ ‚·ÛÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ■ ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ e-invoicing ·ÔÛ‚¤ÓÓ˘Ù·È ¿ÌÂÛ· Î·È ÂÁÁ˘Ë̤ӷ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ Retail@Link, ÙÔ ROI ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2-6 Ì‹Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ■ ΔÔ outsourcing, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË Ï‡ÛË Ô˘ ı· ÂÈϯı›, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ «ÎÔÈÓˆÓ›·˜» ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘..

∞¡∞∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡∞ ª∂§∞¡√¢√Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏¡ ECOFILL

∞ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÔÈfiÙËÙ· ·fi‰ÔÛ˘ ̤ۈ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ISO 19752 Î·È ISO 19798, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÂÓÒÓ ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ. °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ; ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 500 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ ÌÂÏ·ÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÌÂÏ·ÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ laser ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 34 Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ οı ¯ÚfiÓÔ (Û ̛· ¯ÒÚ· Ì ÏËı˘ÛÌfi ÈÛ¿ÚÈıÌÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜). ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÌÂÏ·Óԉԯ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È: ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÂÎÙ˘ÒÛˆÓ, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÎfiÛÙÔ˘˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÁÚ·Ù‹ ÂÁÁ‡ËÛË ¿ÚÈÛÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘Ú-

1. 2. 3.

www.kerdos.gr

Á›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ Ù˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ Ecofill: ∂Ù·ÈÚ›˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÂÙ·È Ú›˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤Ó‰˘Û˘, Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ (·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Ï·ÛÙÈÎÒÓ, ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ¯¿ÚÙÔ˘, ¯¿Ï˘ ‚·), ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·˘ÙÈÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÙ·ÈÚ›˜

¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. √ˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶· ·ÁˆÚÁ›Ô˘, «ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ οı ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÌÂÏ·Óԉԯ›· Ù˘ Ecofill ÏËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜, ÒÛÙÂ Ë ·fi‰ÔÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ Ù˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¿„ÔÁ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ë Ecofill Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ after sale service Ù˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÁÁ˘¿Ù·È ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Î¿Ï˘„Ë ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ Ù˘¯fiÓ ‚Ï¿‚˘ ÙˆÓ ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜: Δ¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÂÎÙ˘ˆ-

1.

Ù¤˜ Û·˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ηÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û η΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂÏ·ÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ecofill, ı· ÚԂ›: ™Â ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÔ‡ ÌÂÏ·ÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ Û·˜ ¯Ú¤ˆÛË Î·È Û service ÙÔ˘ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ Î·È ÂȉÈfiÚıˆÛË Ì ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ï‹ÚË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ Û·˜ ¯Ú¤ˆÛË ÂÓÙfi˜ 2 ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ. √È ·Ú·¿Óˆ ‰‡Ô ηχ„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·. ∏ Ecofill ÚÔÌËı‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ¿‰ÂÈˆÓ ÌÂÏ·Óԉԯ›ˆÓ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ Û·˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. Δ· ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÌÂÏ·Óԉԯ›· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Û 1 ¤ˆ˜ 3 ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜)».

2.


∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

√√

www.kerdos.gr

£∂™∂π™

p

KEP¢O™ 59 BUSINESS

∏ ∫√π¡∏ §√°π∫∏ ∫∞π √π ƒ∂∞§π™Δπ∫√π ™Δ√Ã√π °π∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞

∏ realpolitik ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ÙÔ 2013

ª

·ÎÚÈ¿ ϤÔÓ ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Grexit Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂÓÙfi˜ ∂∂, Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ·Ó·˙ËÙ¿ ÛıÂÓ·Ú¿ ϤÔÓ Ù· ·Ù‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ «ÂfiÌÂÓË» ̤ڷ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ΔÙ∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÙÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ÌfiÏȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ‰¤Î· ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ï¿ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ·Ì‹¯·Ó· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Û˘Ó¯‹ ηÙڷ·Ϸ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ¶ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÈÛ›ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, fiÏÔÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ οı ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Î·È ÙËÓ ÂÊÂÍ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó· ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·Î›ÓËÙ· ·ÍÈÒÛÂˆÓ (·ÓÂÍ·Úًو˜ ‡ÚÔ˘˜ ÙÈÌ‹˜) Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿. ∞ÚΛ fï˜ ÌfiÓÔ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÚ› ÊfiÚˆÓ (Ô˘ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ı· Â›Ó·È «Â˘Ú¤ˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜» Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ) ÁÈ· Ó· ·Úı› Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÛÙÔÏ‹; ∂ÎÙÈÌÒ ˆ˜ fi¯È. ΔÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ;

■ ƒÂ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÚÔÛˆÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. ¶¿ÓÂ

¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ȉȈÙÒÓ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ‹˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·›ÊÓ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ-·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜. √ÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÎÚ›ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ¤·„ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ «ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡» Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ ˆ˜ fi¯ËÌ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ì ̛· Ó¤·, ·ÔÊÔÚÙÈṲ̂ÓË fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·ÚÓËÙÈΤ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·Ó, Û˘Ó¤ÂȘ. ∂¯ÔÓÙ·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÔÙÈÌ¿ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙȘ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË (¿ÎÔ˘ÛÔÓ, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ) ¤Ó·Ó ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈ-

® TOY | £∂√§√°√À ™. ª¶√™¢∞

¶¿Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ȉȈÙÒÓ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ‹˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·›ÊÓ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ˘ÂÚ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·, Ë ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È ‡„ÈÛÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‚¿ÛË Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· Ì›· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ■ ∫ÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. √ÏÔÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÓÂÈÚÔÔÏÔ‡Ó Ù· ¿Ï·È ÔÙ¤ Â›‰· Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ Î·È Ù· «˘„›‰·» ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ 2008-ã09, ÏËÓ fï˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÛÔ Ï¿ıÔ˜ ‹Ù·Ó Ë fiÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¯ˆÚ›˜ η̛· Ì· η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ÈfiÚ-

ıˆÛË ÙÈÌÒÓ. √¯È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÒ·˜ Ù·˜ ÊÚ¤Ó·˜ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ÎÔÈÓfi ηٿÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÈÌËı› ÛÙ· 100.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. ÈÛÔÁ›Ԣ ‹ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ì›· ÂÙ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15% Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÏÔÁÈ΋ ÁÈ· Ì›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 20ÂÙ›·˜ Ì Ï¿ÁÈ· ı¤· ÙÔ˘ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ˘ Ì ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ. ∏ ÂÔ¯‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË Î¿ı ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ‚¤‚·È· ÎÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ·Î›ÓËÙ· ·ÓÙ› ÈӷΛԢ ʷ΋˜. ¶ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ÎÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiÙ·Ó: ·) √ fiÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ· ηٿ 95%!!!; ‚) ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·‰È¿ıÂÙÔ ÛÙÔÎ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ «Î·Ï¤˜ ÂÔ¯¤˜» ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰˘ÛΛÓËÙÔ ·fiıÂÌ· ‰ÈÂÙ›·˜, ÂÓÒ Ì ÙÔ˘˜ ÙˆÚÈÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ 15 Î·È ‚¿Ï ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì fiÛ· ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·; Á) ºÔÚÔÏÔÁ‹ıËΠ۠ÛËÌÂ›Ô ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙfiÛÔ Ô˘ ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ï·Ó¿Ù·È ˆ˜ ηٿڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ η٤¯ÔÓÙ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÌÂÚ›‰· Á˘ Î·È ¤Î·Ó ӷ Ï¿Ì„ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Î¿ı ‡·ÈÓ·˜ Ù˘ Ë̉·‹˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·‹˜ ÛÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û ÙÈÌ‹ Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ì›· ‰›Î·ÈË ·ÁÔÚ·›· ·Í›·; ∏ ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ· Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› ··ÈÙ› ηıÔÏÈ΋ Ú‹ÍË Ì ÙȘ ·ÚÂÏıÔ‡Û˜ Î·È ÊÚÔ‡‰Â˜ ϤÔÓ ÚÔÛ‰Ô˘, ‚·ıȤ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÓ·›Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ■ ¢È¿ıÂÛË ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ

·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ‚Ú›-

ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÂÓÒÈÔÓ Û˘ÌÏËÁ¿‰ˆÓ ÂÙÚÒÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ê¿ÓÙ·˙·Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ˜ ÏËÓ fï˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÔÚ·Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÈ·˜ ‚¿Û˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘. √È ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Ù¿ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 2013-2018 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÁÔÚ·ÛÙÈο ·̷ٷ, fiÔ˘ οı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ. ªÂ ÙÔ ÚÒÙÔ Ó· ÙÔ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ‹‰Ë Û Â›Â‰Ô ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ·ÚÁ‹ ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ·ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘ ·fi ‰˘ÛΛÓËÙ· Î·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ›Ù ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· ›Ù ٤ÏÔ˜ ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. √È ˆÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ‰È·ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÂÁÎÏÒ‚ÈÛ ÔÏÏÔ‡˜ Û ÌÈ· Êı›ÓÔ˘Û· Î·È „˘¯ÔÚÚ·ÁÔ‡Û· ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ·¤‰ÂÈÍ Ì ÙȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ù˘ ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ô ÙÚfiÔ˜ ·ÁÔÚ·›·˜ ·ÔÙ›ÌËÛ‹˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÂÈfiÏ·ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ÛÙÂÚ›ÙÔ Î¿ı ¤ÓÓÔÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÊÂÍ‹˜ οı ÏfiÁÔ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ı¤ÚÌË Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·Î›ÓËÙÔ. ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓÔÈ Û ‰›Î·È˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÈ̤˜, ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Î·È ·ÔÎÏ›ÓÔÓÙ· ÎfiÛÙË ÎÙ‹Û˘ (Î·È ϤÔÓ Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È ¯Ú‹Û˘) Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‰˘Ó¿ÛÙ¢·Ó Ì ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰· ÌfiÏȘ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ.

√ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˜ ™. ªfiÛ‰·˜ Â›Ó·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Engel&Volkers, Athens North & Athens Uptown Immobilienz ∂¶∂, ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ Engel & Volkers Residential GmbH


60

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™ BUSINESS

ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2013 Ë μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ù· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 32 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ (Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛË Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ú·‰ÈfiʈÓÔ) Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 25 Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ·Ï˘Û›‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘. ∞Í›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ 2012 ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ¿ÁÁÈÍ·Ó Ù· 915 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 806 ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· 109 ·fi Ù· μ·ÏοÓÈ·.

„ p

μ

·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙ· 41 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜, ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô °ÚËÁfiÚ˘ ªÈÎÚÔÁ‡̷ٷ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ›Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ηʤ Î·È ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜, ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È ·fiÏ·˘Û˘. ªÂ fiÚ·Ì· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ηʤ Î·È ÌÈÎÚÔÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 100.000 ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ùo ‰›ÎÙ˘Ô °ÚËÁfiÚ˘ ªÈÎÚÔÁ‡̷ٷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚ›Ô˘ 250 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∂ÏÏ¿‰·, ∫‡ÚÔ, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ∞Ï‚·Ó›· Î·È ª·¯¿Ì˜.

∫ÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·

√È 4 ‰Ú¿ÛÂȘ

ª¤Û· ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Ë ·Ï˘Û›‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ηٷӷψً ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ·fi ÙÔ 2012 Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› ϤÔÓ Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ 2013, Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ó· ÙȘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο. ∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ 2013 ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· «ÙÚ¤¯Ô˘Ó» ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:

«À‡º£∏¡∞»: ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‚·ÛÈο ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ·. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÊıËÓfiÙÂÚ· Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË, Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚË ·fi 7% ¤ˆ˜ Î·È 25%. £· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÂȉÈÎfi Ù·ÌÂÏ¿ÎÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· Ù· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó.

¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÚÈË̤ÚÔ˘: ªÂ ‰È·ÚΛ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ Ë ·Ï˘Û›‰· ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙȘ (ÂÈÚfiÛıÂÙ˜) ÚÔÛÊÔÚ¤˜ 3Ë̤ÚÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› fiϘ ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫Ô˘fiÓÈ· Û ÂÊËÌÂÚ›‰·: ∏ ·Ï˘Û›‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰ˆÚÔÂÈÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. «∂ÈÛÙÚÔÊ‹»: Δ¤ÏÔ˜, Ë ·Ï˘Û›‰· ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ¤ÎÙˆÛË 4% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ Ù˘ Eurobank Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂ÈÛÙÚÔÊ‹».

Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ 30% Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. √È ¤Í˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‹ ÙÔ «Î˘Ó‹ÁÈ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ» ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó, ¿ÏψÛÙÂ, Û˘-

Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· ηٷӷψً Î·È Ë ·Ï˘Û›‰· ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚ-

ʈı› ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·Ï˘Û›‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ 2012 ›¯Â Û·Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Ù·¯‡-

ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÙ¢¯ı›. ¶ · Ú ¿ ÏÏ Ë Ï · , ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ·Ï˘Û›‰·, Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô Ó· ›ӷÈ, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘, ·ÈÛıËÙ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‹‰Ë ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ‚·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜. ÃÙ›˙ÔÓÙ·˜ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ÓÔ, Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÊÚÂÛο‰· Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘, ÌÔÚ› Ó· Û˘Áηٷϯı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. √ˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì·˜ ϤÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜, Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ù¿Û˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ.

°ƒ∏°√ƒ∏™ ªπ∫ƒ√°∂Àª∞Δ∞ & COFFEERIGHT

ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÈÎÚÔÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Î·Ê¤ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! ʛ̈Ó, ηıÒ˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 Î·È ISO 14001:2004. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙË Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ franchisees, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Ù˘ ‰ÔÌ‹ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

°∂À™Δπ∫∏ ∞¶√¢ƒ∞™∏ ™Δ∏¡ ¶√§∏ √ °ÚËÁfiÚ˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Â¿ÍÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. ∫Ú‡· Î·È ˙ÂÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÊÚÂÛÎÔÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ÂÈÙfiÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiÏË Ì¤Ú· Î·È ·ÊÚ¿Ù˜ ›Ù˜ Ì ÂÎÏÂÎÙ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο ÊÚÂÛÎÔ„‹ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Á‡ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·ÔÏ·Ì‚¿-

√√

∂¶∂¡¢À™∂π™ 32 ∂∫∞Δ.∂Àƒø °π∞ Δ∏¡ ∞§À™π¢∞ μ∂ƒ√¶√À§√™

√π ∂•À¶¡∂™ ∞°√ƒ∂™ ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Â¿Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜, ÌÔÚÔ‡Ó

www.kerdos.gr

ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·Ê¤, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‹ ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÚfiÊËÌ·, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ. ∑ÂÛÙfi˜ ‹ ÎÚ‡Ô˜, ηÓÔÓÈÎfi˜ ‹ decafeine, ÌÈÎÚfi˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Ô Î·Ê¤˜ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi fiÛÙÔ Coffeeright Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·, fiˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ı ̤ڷ.

À¶√™Δ◊ƒπ•∏ ∫∞π ™À¡∂Ã∏™ μ∂§Δπ™Δ√¶√π∏™∏: Δ· ˘„ËÏ¿ ÚfiÙ˘· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ

Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î‡ÚÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙԯ‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰ÔÌ‹, Ì ·ÚÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÎÔfi ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂÓÈ·›Ô ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ & ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÔ-

¢π∞∫ƒπ™∂π™: ∂È‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Û ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ■ μÚ·‚Â›Ô 2013 ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ï‡ÙÂÚË ™¯¤ÛË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ - ΔÈÌ‹˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (Best Value for Money Product) ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ■ μÚ·‚Â›Ô 2012 ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ï‡ÙÂÚË ™¯¤ÛË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ - ΔÈÌ‹˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (Best Value for Money Product). ■ μÚ·‚Â›Ô 2011 ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ∏Á¤ÙË Franchise (Best Franchise Leader) ÙÔÓ Î. μÏ¿ÛÛË °ÂˆÚÁ¿ÙÔ, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ

Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ■ μÚ·‚Â›Ô 2010 ˆ˜ Ô ¢ÈηÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ Ì ÙÔ ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi Franchise ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Best Franchise Workplace). ■ μÚ·‚Â›Ô 2010 ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙËÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ, ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ «¢È·ÙÚÔÊ‹ & πÛÔÚÚÔ›·» ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÂÏ·ÙÒÓ (∂π∂¶). ■ μÚ·‚Â›Ô 2009 ˆ˜ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Ì ÙËÓ ∫·Ï‡ÙÂÚË ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË (Best Internal Organization). √ Î. μÏ¿ÛÛ˘ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ °ÚËÁfiÚ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: «√ °ÚËÁfiÚ˘ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ 2013 Ì›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ concept, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·’ ˘ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ì·˜, ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· fiÏˆÓ fiÛÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ °ÚËÁfiÚ˘ ªÈÎÚÔÁ‡̷ٷ».


Portfolio ∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒ∆π√À 2013

√π ¶π¡∞∫∂™ ∆√À Ã∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√À ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 68-70

¢È·‚¿ÛÙÂ

∆È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 64-65

NoÌ›ÛÌ·Ù· ∞ÁÁÈÍ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÙˆÓ 1,3017 ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÓfiÌÈÛÌ· ■ ™ÂÏ›‰· 66

∞ÁÔÚ¤˜ ∏ ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ■ ™ÂÏ›‰· 67

√π ∆ƒ∞¶∂∑∂™ ¶∞ƒ∞ª∂¡√À¡ √ ∞¢À¡∞ª√™ ∫ƒπ∫√™ ™∆√ Ã∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√ ª∂ ∂µ¢√ª∞¢π∞π∞ ¶∆ø™∏ 10,88%

¢È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÈÏÈ¿ÚÈÎÔ ® ƒ∂¶√ƒ∆A∑ | §π§π∞¡ ª∞ƒ°∞ƒπ∆∏ - lmargariti@kerdos.gr ™Â ÙÚԯȿ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÎÈÓ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÒÛË 1,29%. √È ÙÚ¿Â˙˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ô ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÒÛË 10,88%. ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ Ù¿ÛË ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘.

VALUATION & RESEARCH ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ

∂¶πºÀ§∞∫∆π∫√π ∂ªº∞¡π∑√¡∆∞π √π ∞¡∞§À∆∂™ ™∆π™ ∂∫∆πª∏™∂π™ ∆√À™ °π∞ ∆∏¡ ¶∂ƒ∞π∆∂ƒø ¶√ƒ∂π∞ ∆∏™ ∞°√ƒ∞™, ∂¶π™∏ª∞π¡√¡∆∞™ √∆π ∆∏¡ ∆∞™∏ £∞ ∫∞£√ƒπ™√À¡ √π ∂•∂§π•∂π™ ™∂ ∞¶√∫ƒ∞∆π∫√¶√π∏™∂π™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑∂™ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «∫» Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ∞ÁÔÚ¿˜ & ªÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Valuation & Research Specialists. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜

ÙÔ˘˜ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ∂›Û˘, ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·Ó·Ï˘Ù‹˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Û Â›Â‰Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÂÍÔÊÏËı› ·fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·Í›Â˜. ∆¤ÏÔ˜, Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÙfiÛÔ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∏¶∞ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ Û Á‡ÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·.

BETA SECURITIES ∆¯ÓÈο, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· Ï·ÁÈÔηıÔ‰ÈÎfi ηӿÏÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ·‰È·Î¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔÈ΋

ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ 1.049 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·Û¿ÛÂÈ ÙË ˙ÒÓË «·ÛÊ·Ï›·˜» Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ Ù¿Û˘ Ô˘ ·Ú›¯Â Ô ÂÎıÂÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÙfi˜ ̤ÛÔ˜ ÙˆÓ 30 Ë̤ڈÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. M¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ Beta Securities. ∂fiÌÂÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ô ÎÈÓËÙfi˜ ̤ÛÔ˜ ÙˆÓ 50 ËÌÂÚÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 970 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ (960 - 950 ÌÔÓ¿‰Â˜) ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Ô °¢ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜. ∏ ηıÔ‰È΋ ‰È·Ê˘Á‹ ·fi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ˙ÒÓË ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ΛÓËÛË Û ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ fiÔ˘ ÔÈ Ù·Ï·Óو٤˜ ı· ‰Ô˘Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ˘ÔÙÈÌË̤Ó˜ ˙ÒÓ˜ ÙÈÌÒÓ. ∆Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ˆÏËÛȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ¿Ú· ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ Ô˘ ı· «›ÛÔ˘Ó» ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÙÒÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÛÙÈ·ÛÙ› Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÚÒÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ 2013 ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Ï›·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ú¿ÏÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 1.052 ÌÔÓ¿‰Â˜.


∞ÁÔÚ¤˜ TMHMA ANA§Y™EøN ∆∏§.: 210 3363800-FAX:210 3243903

¢π∂£¡∏ ¡∂∞ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ù¿ÛÂȘ ∂˘Úˆ˙ÒÓË: ¡¤Ô ˘„ËÏfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 11,9% ™Â Ó¤Ô ˘„ËÏfi ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∞ÁÁÈÍ ÙÔ 11,9% ·fi 11,8% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. £ÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓıËΠοو ·fi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∂∫∆. πÙ·Ï›·: ∫¿ıÂÙË ÙÒÛË ÙÔ˘ ƒªπ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÛÙÔ 45,8 √ ‰Â›ÎÙ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ƒªπ ÁÈ· ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÌÂÈÒıËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ 45,8 ·fi 47,8 ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Û ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 50 Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ªÂÚÛ¿ÓÈ: «√¯È» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ «∏ ȉ¤· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÙ¤», ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶ÈÂÚ §Ô˘›Ù˙È ªÂÚÛ¿ÓÈ Û La Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «L Repubblica». «∏ πÙ·Ï›· ı· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘», ϤÂÈ Ë Î˘Ú›· ª¤ÚÎÂÏ. ∫·Ù‚¿˙ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ¢È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ƒªπ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ 50,1 ·fi 50,4 ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. °ÂÚÌ·Ó›·: ∞ÏÌ· 3,1% ÛÙȘ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ ÙfiÛÔ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·Ù¿ 1%. PMI - Chicago √ ‰Â›ÎÙ˘ ™ÈοÁÔ ƒªπ, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, ÂÈÙ·¯‡ÓıËΠÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ·Ó‹Ïı ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 11 ÌËÓÒÓ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ™ÈοÁÔ ƒªπ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 56,8 ·fi 55,6 ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 54. ∫‡ÚÔ˜ ¶ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ Eurogroup Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÛÙÔ Reuters. «∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜», ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. «™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· ÍÂοı·ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·», ÚfiÛıÂÛÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘.

KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒ∆π√À 2013

ME§O™ TOY X.A.A.

¶√À ∂¡∆√¶π∑√¡∆∞π √π ™∆∏ƒπ•∂π™ ∫∞π √π ∞¡∆π™∆∞™∂π™ ™∆√ Ã∞

∂‚‰ÔÌ¿‰· ·ˆÏÂÈÒÓ ªÂ ·ÒÏÂȘ 1,29% ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ã∞. √ √∆∂ Î·È Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ∆Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ sequestration (·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ‰··ÓÒÓ) ÛÙȘ ∏¶∞. ™ÙËÚ›ÍÂȘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 980 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙȘ 950 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ 1.030 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È 1.050 ÌÔÓ¿‰Â˜. ªÂ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ̛· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì Ù˙›ÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó¤Â˜ ȤÛÂȘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰Â›ÎÙË Û ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘ 7% ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Î·È ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2012. ∞fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ͯÒÚÈÛ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙÈ·›· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ¢∂∏, Ë ÔÔ›· ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ ˘„ËÏfi Ë̤ڷ˜, ÂÓÒ Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 5 √§¶ , ∆ÈÙ¿Ó , ·ÎfiÌË Ù›ÙÏÔÈ (√ √∆∂, ∂§¶∂, ª∂∆∫∞). ™Â ·ÚÓËÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔÓ FTSE25 Ë E u r o b a n k ¤ÎÏÂÈÛ Ì ‰È„‹ÊȘ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ·ÒÏÂȘ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ∆Ú. ∫‡ÚÔ˘, ∆Ú. ¶ÂÈÚ·È Ò˜ , A l p h a B a n k Î·È M I G , ÂÓÒ Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛË-

√π ª∂∆√Ã∂™ ª∂ ∆∏ ª∂°∞§À∆∂ƒ∏ ∞¡√¢√ CENTRIC AEGEAN AIRLINES COCA-COLA E§BA§ (KA) KPI-KPI ¶§A™TIKA KPHTH™ FOLLI FOLLIE GROUP AUTOHELLAS (KO) SARANTIS O§¶

ÌÔ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ ∂∆∂ , √¶∞¶ , ∆¤ÚÓ· ∂ÓÂÚÁÂȷ΋, ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ. ¶·Ú¿ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÛÙÔÓ «·fi˯Ի ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÌfiÓÔ ·ÒÏÂȘ ÙËÓ ∆Ú›ÙË, ·Ó·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·ÒÏÂȘ 2,5%. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ Ã∞ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ «Î‡Ì·» ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙfiÛÔ ÛÙ· ·ÛÈ·ÙÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ì ·Ô-

Ù¤ÏÂÛÌ· Ô °¢ Ó· ‚ÚÂı› Û Ù È ˜ 9 7 0 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™Ù·‰È·Î¿, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ۠ÌË ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÓÙ¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ °¢ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÒÏÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÚÂı› ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ·ÎfiÌË Î·È Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·Ê Ô˜ (+0,55%) Î·È ÔÚȷο ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ Ù Ô Ù · Ì Ï fi Ô ÁÂ Ó È Î fi ˜ ‰  › Î Ù Ë ˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÒÏÂȘ 0,38% ÛÙȘ 991,56 ÌÔÓ¿‰Â˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi

√π ª∂∆√Ã∂™ ª∂ ∆∏ ª∂°∞§À∆∂ƒ∏ ¶∆ø™∏ 12,73% 12,03% 6,63% 3,77% 2,89% 2,67% 2,39% 2,38% 1,87% 1,58%

XA§KOP (KA) TPA¶EZA KY¶POY DIONIC (KO) ™I¢ENOP EUROBANK ANEK (KMæ) MARFIN INVESTMENT GROUP °EK TEPNA BIOXA§KO (KA) E£NIKH

-15,47% -15,15% -14,38% -13,37% -13,16% -11,31% -9,03% -8,89% -8,86% -8,61%

‰È·Î‡Ì·ÓÛË Â‡ÚÔ˘˜ 30 ÂÚ›Ô˘ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (3,07%). ªÂ ΤډË, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÎÏ›ÛÈÌÔ ¿Óˆ ·fi ÙȘ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™Â Ì›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì Ù˙›ÚÔ Ô˘ ÔÚȷο ÍÂ¤Ú·Û ٷ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ - ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 11,34 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ·Î¤ÙˆÓ - Ô °¢ ÎÈÓ‹ıËΠ‹È· Î·È Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ì ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Û ‡ÚÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 14 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ªÈÎÙ‹ ÂÈÎfiÓ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ Ù·ÌÏfi ÙÔ˘ FTSE25, fiÔ˘ ͯÒÚÈÛ·Ó Ù· Ô ÛÔ ÛÙÈ·›· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ E u r o b a n k , ∆ Ú . ¶ Â È Ú · È Ò ˜ Î·È A l p h a Bank. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂∆∂ , Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·ÒÏÂȘ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË, Ë ÔÔ›· ÛËÌ›ˆÛ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 1,00 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ªÂ ÌÈÎÚ¿ ÌËÓÈ·›· Î¤Ú‰Ë 2,15% Î·È Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ÔÚȷο ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ 1.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ «·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ» ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ FTSE25 ͯÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ù· ÔÛÔÛÙÈ·›· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ∂ ∆ ∂ , ∆ ¤ Ú Ó · ∂ Ó Â Ú Á Â È · Î ‹ Î·È Frigoglass, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë E u r o b a n k Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi Ë̤ڷ˜ (·Ú¿ Ù· ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ 10,29%) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ √¶∞¶ Î·È Jumbo. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ °¢ ÛÙȘ 1.007,99 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 0,95%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‚Ú¤ıËΠӷ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ¤ˆ˜ Î·È 20,9% ÛÙȘ 1.019,34 ÌÔÓ¿‰Â˜. °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ °¢ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 2,15%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·ÒÏÂȘ 16,4% ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¤ÎÏÂÈÛ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 2,93% (¤ˆ˜ 5,43% ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο) ÛÙȘ 171,89 ÌÔÓ¿‰Â˜. ¶ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ Ã∞ , o ÔÔ›Ô˜ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙȘ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¯·ÌËÏfi fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ã∞. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ¤Î·ÓÂ Î·È Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi 8 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÓ‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1,30 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ∞ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÔ‚·ÚÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ì ÙË ¢∂∏ Î·È ÙÔÓ √∆∂ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜.

63


∞Ó¿Ï˘ÛË ¶√π∞ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡ √π ¢π∂£¡∂π™ √π∫√π °π∞ Δ√¡ ª∞ƒΔπ√

∂˘Î·Èڛ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ® ∞¡∞§À™∏ | ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∫√ÀƒΔ∞§∏ ekourt@kerdos.gr ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÙÌÈÛÙ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË ƒÒÌË, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ·Ó Î·È Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ϤÔÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â˘Î·Èڛ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ.

√π £∂™∂π™ 52 ¢π∂£¡ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫ø¡ √π∫ø¡ ™Ù· ˘„ËÏ¿ 10 ÌËÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ıÂÛÌÈÎÔ› ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó·… ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ·Ó Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Â›Û˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ¶ÈÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ›. ™ Ù Ë Ì Ë Ó È· › · ‰ Ë Ì Ô Û Î fi  Ë Û Ë ÙÔ ˘ R e ute rs ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 52 ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ Û ̤ÛÔ fiÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÛÙÔ 52,2% ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ 52,1% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·˘Ù‹ Ë ÔÚȷ΋ ·‡ÍËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÌÂٷ͇ 14 Î·È 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÎÈ ¤ÙÛÈ Î¿ÔȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ıÂÛÌÈÎÒÓ ‰fiıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ·Û·Ê‹ ÈÙ·ÏÈο ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂›Û˘, Û˘ÓÔÏÈο, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û ÔÌfiÏÔÁ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛÙÔ 36,4%, ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·fi 37,2% ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û ÌÂÙÚËÙ¿, ÔÈ Ôԛ˜ οı ̋ӷ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ Â›¯·Ó ηıÔ‰È΋ ÔÚ›·, ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 4,5%. ∞˘Ùfi ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ οÔÈ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ıÂÛÌÈÎÒÓ, fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÏÈ ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fi¯È ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ∂¯ÔÓÙ·˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÙ›ÌËÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÈÔ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ Ú¿ÏÈ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶¿ Ô ˘ Ï ∞ Ì ¤ Ú , ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Insight . ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ¤¯Ô˘Ó… ·Á΢ÚÔ‚Ô-

64

CARLYLE GROUP

«¶Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Ë ∂˘ÚÒË ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜» ∏ ∂˘ÚÒË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ì›· Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ƒÔ˘ÌÂÓÛÙ¿ÈÓ, Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Carlyle Group. «∏ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. «√ˆ˜ ¤¯ˆ Í·Ó·›, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ assets Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÊ˘ÚÔÎÔËı›» ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÒÚ· Û ̛· Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. √ Î. ƒÔ˘ÌÂÓÛÙ¿ÈÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ fiÔÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ bullish ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Â›Ó·È Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ assets Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÂÍ·ıÏȈ̤Ó˜» ÙÈ̤˜ Î·È ÂȉÈο ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È Û ·ÚÎÂ-

Ï‹ÛÂÈ Û ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿Ï˄˘ Ú›ÛÎÔ˘, Û ·Ô˘Û›· οÔÈÔ˘ Â͈ÁÂÓÔ‡˜ ÛÔÎ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎfiÌË ÈÛ¯˘Ú‹ ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿Ï˄˘ Ú›ÛÎÔ˘, ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· junk ÔÌfiÏÔÁ·, ÛÙÔ 13,2% ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔ-

Ù¿ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· assets ÙÔ˘˜. √ Î. ƒÔ˘ÌÂÓÛÙ¿ÈÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ˘ÂÚ-ÏËÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ premium ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο assets Û‹ÌÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÔÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ï›ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi fi,ÙÈ ÛÙȘ ∏¶∞, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ assets. ∂ÙÛÈ, Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È ÂÈÏÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· asset Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·ÂÈÏ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ô Î. ƒÔ˘ÌÂÓÛÙ¿ÈÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈÔ «Ó¢ÚÈÎfi˜» ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ·fi fi,ÙÈ ÁÈ· οÔȘ ¿ÏϘ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÔȘ ¯ÒÚ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÁÈ· ·˘ÙfiÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· ÁÈ· ·ÓËÛ˘¯›·.

Ê ˘ Ï · Î › Ô ˘ ÙÔ ˘ ˜ Û Â Ì ¤ Û Ô fi Ú Ô ·  fi 12,8% ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ¿ÓÙˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È  ÈÔ Â ÈÊ˘Ï· ÎÙÈÎÔ› ·fi fiÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ ηٿ 0,7% Î·È ÛÙÔ 47,6%, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ˘„ËÏfi 22 ÌËÓÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒ-

ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √È ı¤ÛÂȘ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 6,1% ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi ‰‡Ô ÂÙÒÓ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û ÔÌfiÏÔÁ· ¤¯Ô˘Ó · ˘ Í Ë ı › ÂÏ · Ê Ú Ò ˜ Û ÙÔ 3 9 , 7 % ·  fi 39,4% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªfiÚȘ μ›ÏÂ̘ , ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ·Ó·Ï˘Ù‹ Ù˘ UBS , ˘¿Ú¯ÂÈ

∫Àƒπ∞∫∏ 3 MAƒΔπ√À 2013

KEP¢O™


∞Ó¿Ï˘ÛË ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Í›· ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ú¿ÏÈ, ÙÔ ‰›Ô ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÎÏ‹ÍÂˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ì›· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ‰ÈfiÚıˆÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ΔÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¤¯Ô˘Ó ͢Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™Ù›‚ÂÓ ™Ù›ÁÂÚÙ , ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ ING Investment Management .

CHEVREUX: ∂¶∞¡∂π™√¢√™ ™Δπ™ ª∂Δ√Ã∂™ Δ√¡ ª∞ƒΔπ√ ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó Ë Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ë Â·Ó›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ Ì Â ÙÔ ¯ ¤ ˜ , fi  ˆ ˜   È Û Ë Ì · › Ó Â È Ë Chevreux Û ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ª·ÚÙ›Ô˘. ∂¯Ô˘Ì ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· Û˘ÛÛˆÚÂ‡Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜. ∫·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ οÓÂÈ Ë Chevreux Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ÙÔ 6% ÛÙÔ 5%, Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì‹Ó·. √ Ô›ÎÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú¿ÏÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‰ÈfiÚıˆÛË. ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ Û‹Ì· ‰fiıËΠ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ΔÔ ı ¤ Ì ·  › Ó· È , fi  ˆ ˜ ÙÔ Ó › ˙ Â È Ë Chevreux, fiÙÈ Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ·Âη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ short ı¤ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂȉÈο ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒ Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·fiÊ¢ÎÙ·, ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙÔ˘˜ short sellers. ∏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹, ¯·ÌËÏ‹˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜, bull market. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ù· Î ¤ Ú ‰ Ë Á › ÓÔ ÓÙ· È ı ÂÙ È Î ¤ ˜ , Î È ¤Ù Û È Ë Chevreux ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%-8% ÂʤÙÔ˜, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜.

∏SBC KAI ANZ

¶ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ Ô˘ ¤ÛÂÈÚÂ Ë πÙ·Ï›· ∂ÓÒ Ë ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó Ì›· ÌÔÚÊ‹ ·ÓÈÎÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ó· Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÔÚÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌË ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ÙÂÏÈο Ë πÙ·Ï›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ.

HSBC ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ì›· ˘ÂÓı‡ÌÈÛË fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë HSBC . √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi fiÛ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÙÔ 2012 Ì ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È¿Û·Û˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. √È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÈÔ ˘ÔÙÔÓÈΤ˜, ηıÒ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ OMT Ù˘ ∂∫Δ √ªΔ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ·˘ÙÔ-ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Û ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ √È ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ/‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÙÔ 2013 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ fiˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ηٷϋÁÂÈ Ë HSBC, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ ÛÙ· 1,35 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

∞¡∑ √ÛÔ ¯·ÔÙÈ΋ Î·È ·Ó Ê¿ÓËΠ·Ú¯Èο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë πÙ·Ï›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ ANZ , ÎÎ. ∞ÌÂÚ ƒ·Ì› ÓÔ‚ Î·È ªÚ¿È·Ó ª¿ÚÙÈÓ . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘ ηıÒ˜ ·˘Ùfi ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ‚·ÛÈ΋ ¿Ì˘Ó· Û ̛· Û˘Ó¯‹ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Â›ıÂÛË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙·. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ë πÙ·Ï›· ¤ÙÚÂÍ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 5,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ πÙ·Ï›· Â›Û˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ¤Ó· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ∂¿Ó ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË (‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜), ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, Ë ∞¡∑ ·Ó¤ÌÂÓ ˆ˜ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ë Â˘ÓÔÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿. ∂¿Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÙfiÙ ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ ¤‰·ÊÔ˜.

™Δ∞ Àæ∏§∞ 10 ª∏¡ø¡ ∂Ã√À¡ ∞À•∏™∂π √π ¢π∂£¡∂π™ £∂™ªπ∫√π Δπ™ £∂™∂π™ Δ√À™ ™Δπ™ ª∂Δ√Ã∂™ °π∞ ¡∞... ∫∞§ø™√ƒπ™√À¡ Δ√¡ ª∞ƒΔπ√, ∞¡ ∫∞π √π £∂™∂π™ ™∂ ª∂Δƒ∏Δ∞ ∞À•∏£∏∫∞¡ ∂¶π™∏™, °π∞ ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ ∞¶√ Δ√¡ ª∞´√. ¶π√ ∂¶πºÀ§∞∫Δπ∫√π ∂ªº∞¡π∑√¡Δ∞π √π ∂Àƒø¶∞π√π £∂™ªπ∫√π Û ·˘Ù‹ ÙËÓ bull market ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ·Ó fi¯È ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ΔÔ Ì‹Ó ˘Ì· ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Chevreux: ∞ÁÔÚ¿ÛÙÂ

ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Chevreux, ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ «‚Ô‹ıËÛ·Ó» ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜

¢ηÈڛ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· assets Ù˘ Â˘ÚˆÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó·  › Ó· È Ù · «  · Ú ¿Á ˆ Á· » Ù Ë ˜ b u l l market Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ªÔÚ› Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘, ˆÛÙfiÛÔ, Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ·˘Ù¤˜ ·ÁÔÚ¤˜.

∫π √ªø™, À¶∞ƒÃ√À¡ ∂À∫∞πƒπ∂™ ™Δ√¡ ¡√Δ√ ∏ Chevreux ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë «ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋» ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ - ª¿ÚÙÈÔ. ∞ӷ̤ÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· „ËÏ¿

KEP¢O™

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

65


¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· ∂¶√ª∂¡√π ™∆√Ã√π ∆∞ 1,2950 ∫∞π 1,2870, ∂º√™√¡ ∏ π™√∆πªπ∞ ∫§∂π™∂π ∫∞∆ø ∞¶√ ∆√¡ ∫π¡∏∆√ ª∂™√ √ƒ√ ∆ø¡ 200 ∏ª∂ƒø¡

∞ÁÁÈÍ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÙˆÓ 1,3017 ÙÔ Â˘ÚÒ ® ∂¶πª∂§∂π∞| µ. ∆™∞¶ƒ√À¡∏™

¢π∞∆ƒ∞¶∂∑π∫∏ ∞°√ƒ∞ ™À¡∞§§∞°ª∞∆√™ (25/2/2013-1/3/2013)

∂Àƒø / ¢√§∞ƒπ√ ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÏ›۷Ì ÙËÓ «·Ó·ÛÎfiËÛ‹» Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Î¿ı ·ÓÔ‰È΋ ΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· 1,3300 Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ˆÏ‹ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô Ù· 1,3050». ∂Ȃ‚·Èˆı‹Î·ÌÂ, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· ¤Û·ÛÂ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ 200 ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ 1,3050-1,3060, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· 1,3017, ÔfiÙ ÁÈ· 3Ë Û˘Ó¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰· fiÔÈÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ·ÔÎfiÌÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË, ۯ‰fiÓ 250 pips (fiÓÙÔ˘˜). ™Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Û·˜ ›¯·Ì ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ˘‹ÚÍ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË «Êfi‚Ô˘» VIX Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ∆Ú›ÙË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ¿ÓÔ‰Ô 34% (!), Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ófi‰Ô˘˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. √ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο, fiÙÈ ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ¿ÓÂÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ªÂÚÛ¿ÓÈ ¤‰ˆÛ ıÂÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ì ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi ‰Â›ÎÙË ªπµ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÛÂ Î¤Ú‰Ë ÙÔ 3% Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ·fi ÙȘ 26 πÔ˘Ï›Ô˘ (Ë̤ڷ Ô˘ Ô πÙ·Ïfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫∆ Î. ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Â›¯Â ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ı· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ»), ÙÔ Îϛ̷ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÊËΠͷÊÓÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÙÔ˘ Î. ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ ÛÎfiÓÈ , Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙȘ ÂÈ‚ÔϤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜-∂∂. ∆ÂÏÈο, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ›ÂÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Â˘ÚÒ, Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÂÙ·›ÚÔ ÙÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfi-

ANOI°ª∞ Àæ∏§O Ã∞ª∏§O ∫§∂π™πªO

1. 2. 3.

66

1,3000 1,2955 1,2870

1,3198 1,3365 1,3526

¢O§∞ƒπ√/°EN 93,83 94,75 90,84 92,86

™TEP§INA/¢O§∞ƒπ√ 1,5130 1,5221 1,5011 1,5029

ÙÂÚÔ˘˜ ·fi 130 fiÓÙÔ˘˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ (ÙËÓ ∆Ú›ÙË), ÙÔÓ VIX Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· Ó· ·ÓÙÏ› ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 8,75 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 1,237%, ¤Ó·ÓÙÈ ÌfiÏȘ 0,731% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ™‡ÓÙÔÌ·, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËÎÂ, ηıÒ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ë «πÙ·Ï›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ηٷʤÚÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‘’Ì¿ÎÚÔ’’ Ó¤· ·fi ÙËÓ ‘’·ÓÙ›ÂÚ·’’ fi¯ıË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡», ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ. O Î. ªÂÓ ªÂÚÓ¿ÓÎÈ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ Fed , ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÈÔ ¿ÌÂÛË ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Fed,

¢√§∞ƒπ√ / π∞¶ø¡π∫√ °∂¡ ∏ ÈÛÔÙÈÌ›·, ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ófi‰Ô˘, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ì›· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ÎÔÚ˘Ê‹. ∏ Ï¿ÁÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ͤÛ·ÛÌ·. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙÔÔıÂÙËıԇ̠·Ó·ÏfiÁˆ˜, ı· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì›· ÙÒÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ (¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÁÂÓ) ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂȉÂÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ȤÛÂȘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

¢√§∞ƒπ√ / ∂§µ∂∆π∫√ ºƒ∞°∫√

ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ GfK ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 3.000 ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ «·ÙÌÔÌ˯·Ó‹» Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ¤‰ˆÛ·Ó Í·Ó¿ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ Î¤Ú‰ÈÛ ͷӿ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∆ÂÏÈο, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ì ÙÔ PMI Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, πÙ·Ï›·˜, ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È °·ÏÏ›·˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Û Â›Â‰Ô Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È, ÙÔ Â˘ÚÒ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÙˆÓ 1,3017. ∂fiÌÂÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù· 1,2950 Î·È 1,2870, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÎÏ›ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓË-

¢√§∞ƒπ√ / ∂§µ. ºƒ∞°∫√

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

¢O§∞ƒπ√/E§B∂∆π∫√ ºPA°∫√ 0,9304 0,9404 0,9230 0,9403

∏ ∞¢À¡∞ªπ∞ ™Ã∏ª∞∆π™ª√À ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏™ ™∆∏¡ π∆∞§π∞, ∆∞ ∞¶√°√∏∆∂À∆π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∆∏¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ °π∞ ∆√¡ PMI ∂Àƒø∑ø¡∏™, π∆∞§π∞™, ∞°°§π∞™ ∫∞π °∞§§π∞™ ∫∞π ∏ ∂∫∆√•∂À™∏ ∆∏™ ∞¡∂ƒ°π∞™ ™∆∏¡ ∂Àƒø∑ø¡∏ ¶π∂™∞¡ ∆√ ∫√π¡√ ¡√ªπ™ª∞

EYƒø / ¢√§∞ƒπ√ E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢

EYPø/¢O§∞ƒπ√ 1,3160 1,3317 1,3017 1,3022

Ùfi ̤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ 200 ËÌÂÚÒÓ.

∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ·ÓÔ‰Èο ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÛÙ· ÔÔ›· ›¯Â ‚ÚÂı›. √̈˜, ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ª√ 200 ËÌÂÚÒÓ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó ‰È·Û¿ÛÂÈ, ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ 0,9500. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÚÂı› οÔÈ· χÛË ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Èı·Ófi Ó· ¤¯Ô˘Ì ̛· Ó¤· Ê¿ÛË ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÒÓ Î·Ù·Ê˘Á›ˆÓ.

™∆∂ƒ§π¡∞ / ¢√§∞ƒπ√ ∏ ÈÛÔÙÈÌ›· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÈÛ¯˘Úfiٷ٘ ȤÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÒÏÂȘ ·fi Ù· ˘„ËÏ¿ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi 1.000 fiÓÙÔ˘˜. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÍÂÔ˘ÏÔ‡Ó ÙË ÛÙÂÚϛӷ ·fi Ù· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ Ù· Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Û Ôχ ˘ÔÙÈÌË̤ӷ Â›‰· Î·È ·Ó Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ú›ÛÎÔ ‰È·ÙËÚËı›, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ¤ÓÙÔÓË ¿ÓÔ‰Ô˜.

¢√§∞ƒπ√ / °∂¡

™∆∂ƒ§π¡∞ / ¢√§∞ƒπ√

E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘

E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘

E›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

0,9285 0,9097 0,8868

0,9501 0,9605 0,9956

91,00 89,15 87,63

93,71 94,90 96,93

1,5005 1,4889 1,4549

E›‰· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 1. 2. 3.

1,5067 1,5218 1,5585

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒ∆π√À 2013

KEP¢O™


ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 3500

∞Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

°ÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘

(Û ÂηÙ. ¢ÚÒ)

(Û ÌÔÓ¿‰Â˜)

6000

FTSE/ASE-20

FTSE/ASE-40

340

3000

5000

ñ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ã∞ 1/3/2013 41,099 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

1180 1170

335

1160

330

2500 4000

ñ ¢È·ÊÔÚ¿ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ -465 ÂηÙ. ¢ÚÒ

320

2000 3000 1500

ñ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ -1,12% ñ ∞Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ 266 ÂηÙ. ¢ÚÒ

175

2000 1000

ñ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ -3,55% 20/5/2008 3/3/2009 15/12/2009 29/9/2010 20/7/2011 8/5/2012

¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2012 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

0 19/2/2013

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 1/3/2013 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ΔÈÌ‹/ μ‹Ù· §ÔÁÈÛÙÈ΋ R-Sq ·Í›·

Beta

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

1130 1120

25-02

25-02 26-02 27-02 28-02 01-03

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

27-02

28-02

01-03

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 1010 1005 1000 995

160 155

26-02

FTSE-80

165

1000

0 2/1/2006 18/10/2006 2/8/2007

1140

170

ñ ª¤ÛË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó¿ Û˘Ó‰ڛ·ÛË 53,13 ÂηÙ. ¢ÚÒ

500

1150

325

990 985 980

25-02 26-02 27-02 28-02 01-03

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

25-02

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

26-02

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

27-02

28-02

01-03

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 31/12/2012

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ 0.2250 0.1370 0.6000 0.1590 0.2020 0.1850 0.0730

0.5430 0.2950 1.1200 0.5200 0.8890 0.6980 0.2330

-32.0% 0.0% 3.5% 31.2% -24.4% -11.5% -17.2%

0.3400 0.1550 1.0300 0.3870 0.5460 0.6000 0.1200

0.3470 0.1550 1.0900 0.4290 0.5800 0.6400 0.1650

1 512 0 15 748 50 19 083 6 567 789 023

2.1% 0.0% -5.5% -9.8% -3.3% -5.4% -11.3%

0.3470 0.1550 1.0300 0.3870 0.5800 0.6000 0.1490

1.6200

2.2100

0.0%

1.7800

1.7800

0

0.0%

1.7800

0.3060

0.7700

0.7000

0.7700

420

1.3%

0.7700

∞¡∂∫ (¶ªæ-90) · ∞¡∂∫ (¶ªæ-96)

π™√§. 2011 A05 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.24 0.44 1.04 0.78 1.51 0.96 1.20

0.00 0.22 0.05 0.14 0.09 0.21 0.25

0.3 0.2 0.7 0.1 0.4 0.1 0.2

-

2-2008 12-2011 5-2011 4-2000 7-2007 5-2000 4-2007

π™√§. 2011

0.22

0.14

2.5

-

4-2007

π™√§. 2011

0.34

0.02

1.1

-

4-2007

0.6700 0.2100 0.1330 0.3000 1.5900 0.3880 0.7629

0.6700 0.4350 0.4100 0.8190 5.6400 1.1000 1.1700

0.0% -22.9% -13.0% 52.3% 10.2% -17.1% 15.6%

0.6700 0.2730 0.3000 0.7980 4.3200 0.5800 1.0400

0.6700 0.3380 0.3100 0.8190 4.6900 0.7000 1.1200

0 3 895 5 375 3 308 449 502 1 200 4 594

0.0% 3.8% -5.7% -2.6% -8.9% -17.1% -2.8%

0.6700 0.2730 0.3000 0.7980 4.3200 0.5800 1.0400

∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√)  ∞º√π ∫√ƒ¢∂§§√À (∫∞) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞  μπ√∫∞ƒ¶∂Δ · μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√)  μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS

§.∫ 2005 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.60 0.00 1.76 0.85 1.06 0.97 0.96

0.04 0.00 0.10 0.01 0.51 0.01 0.03

0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3

-

12-2004 4-2006 3-2003 3-2000 3-2000 12-1998 7-2012

0.0540 0.3270 0.4870 0.3000 4.3900 1.1800 0.5400 0.3900 0.1300 0.2770 0.9150

0.1430 0.6260 2.7700 0.5200 5.5900 8.1200 0.5400 0.7990 0.4000 0.4990 2.6100

-6.7% 10.9% 2.5% -0.5% 10.4% 22.8% 0.0% 16.3% 21.1% 9.7% -28.4%

0.0700 0.5010 2.0500 0.4000 5.3200 7.2300 0.5400 0.6100 0.3440 0.3950 0.9230

0.0770 0.5500 2.2000 0.4230 5.3300 7.8500 0.5400 0.6500 0.3690 0.4100 0.9890

7 885 829 1 704 583 39 314 60 2 670 265 179 505 2 744 77 290 1 440 27 133 501

-1.4% -5.2% -8.9% 0.0% -0.2% -5.2% 0.0% 2.4% -8.5% -3.7% -8.6%

0.0700 0.5500 2.0500 0.4000 5.3200 7.2300 0.5400 0.6480 0.3440 0.3950 0.9230

 VELL GROUP A.E °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™  °∂∫ Δ∂ƒ¡∞  °∂¡. ∂ª¶. μπ√ª. (∫)  ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏  ¢π∞™  ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)  ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√)  ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) · ∂£¡π∫∏

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.84 1.09 1.00 0.88 1.09 0.66 1.04 0.84 0.35 1.50 1.11

0.06 0.02 0.33 0.02 0.00 0.24 0.09 0.05 0.00 0.11 0.58

0.4 0.5 0.3 0.4 3.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3

9.1 9.5 4.1 -

8-2011 7-2003 12-2004 1-2000 7-2000 12-2001 6-2006 3-2004 8-2007 7-2001 9-2010

0.1600 0.2890 0.3590 0.6800 0.4300

0.3600 0.6600 0.9450 2.3600 0.8000

18.6% 1.6% -13.7% 17.0% -10.2%

0.2520 0.5440 0.6750 2.0400 0.5150

0.3590 0.5690 0.7190 2.2100 0.5720

500 29 005 14 375 194 706 28 379

-22.0% -0.2% -1.9% 3.8% 0.9%

0.2800 0.5580 0.7190 2.2000 0.5700

   ·

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.87 1.06 1.02 1.01 1.00

0.06 0.14 0.13 0.19 0.16

0.1 0.3 0.2 0.5 0.3

15.7 12.6

1-2011 9-2002 9-2010 12-2007 6-2012

0.1600 0.7230 0.4930 1.8000 0.5220 1.7100 0.8120 2.2300 8.2600 18.8200 0.6200 2.3000

0.0% 0.5910 3.6% 1.7400 2.9% 1.4000 -3.2% 1.7900 19.4% 15.7700 3.1% 1.9700

0.6350 1.7400 1.4800 1.8500 16.2000 2.0300

38 389 0 116 480 41 005 25 151 1 445 456

-7.7% 0.6000 0.0% 1.7400 -5.4% 1.4000 -1.1% 1.8000 -3.7% 15.8900 -3.4% 1.9800

· ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√´§ · ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ * · ∂§§. ∫∞§ø¢π∞ (∫√) · ∂§§∞¢√™ · ∂§§∞∫Δøƒ ∞.∂

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 96 π™√§. 2011

0.97 0.30 1.13 0.98 0.73 1.08

0.01 0.02 0.08 0.02 0.27 0.15

0.3 0.9 0.5 0.5 0.3

16.3 1.4 4.8

7-2006 2-2009 12-2006 12-2007 7-2005 12-2007

4.0500 1.9362

9.0700 5.5000

13.2% 13.3%

8.3800 4.9200

8.8800 5.0600

503 154 1 095 367

-4.8% -2.4%

8.3800 4.9300

 ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) · ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√)

π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.02 0.15

0.26 0.18

1.0 2.1

22.4 15.0

10-2003 9-2012

0.4880 1.3000 0.3100 0.1580 2.6500 2.3000 0.4300 0.5000 0.1750 0.6600 0.2490 0.2380 0.1390

1.2000 1.9500 0.5950 0.7990 6.7500 6.4000 1.4900 1.5300 0.9600 1.4100 0.6800 1.8500 0.1950

9.6% -14.6% -3.4% 0.4% 0.7% 15.2% 29.1% 6.7% 7.4% -5.4% -18.5% 205.8% -3.8%

0.9970 1.3500 0.4140 0.5290 5.9900 5.8100 1.2600 1.4000 0.8200 1.2200 0.5300 1.1000 0.1490

1.0300 1.5000 0.4310 0.5530 6.1400 6.0500 1.3400 1.4500 0.8770 1.2600 0.5310 1.8500 0.1550

280 623 5 510 96 544 44 570 74 548 161 216 113 750 102 523 203 163 30 792 660 5 151 17 313

-3.2% -9.7% -3.8% -4.2% -0.7% -0.7% -8.0% -5.9% -2.7% -3.9% -10.2% 68.2% -3.2%

0.9970 1.4000 0.4310 0.5290 6.0900 5.9900 1.2600 1.4400 0.8660 1.2200 0.5300 1.8500 0.1500

   

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.72 0.97 0.95 0.99 0.94 1.14 1.17 0.78 1.08 1.06 0.63 0.00 0.78

0.13 0.18 0.01 0.12 0.14 0.19 0.01 0.02 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00

0.7 0.4 0.8 0.4 1.8 0.7 1.1 0.6 0.5 1.3 0.5 1.0 0.2

8.9 17.5 10.7 24.5 18.8 23.1 43.2 14.9 -

12-2010 5-2006 1-2007 6-2000 12-2007 1-2000 6-2007 7-2008 5-2007 2-2007 12-2010 12-2010 2-2010

0.1700 0.3320 0.6000 0.2300 0.5600 1.7500 1.8600 0.3110 2.8900 0.2000 0.5091

0.3500 1.1800 2.3400 0.9170 1.8900 4.0300 4.5800 0.6790 4.5600 0.5510 2.0000

18.6% -7.8% 17.8% 31.8% -26.7% 57.5% 3.7% -20.0% 0.0% -5.2% 16.3%

0.2800 0.9200 2.2200 0.8630 1.2600 3.9900 2.5000 0.4000 4.0000 0.4000 1.7200

0.2800 1.0100 2.3100 0.8870 1.2600 4.0000 2.7700 0.4000 4.1800 0.4170 1.7900

0 198 868 2 286 944 220 453 0 12 690 13 484 900 5 475 805 81 567

0.0% -0.2% -2.2% -0.2% 0.0% -0.5% 0.0% 0.3% -3.1% 4.0% 2.9%

0.2800 0.9770 2.2500 0.8870 1.2600 4.0000 2.7700 0.4000 4.0000 0.4170 1.7800

 π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ - •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δƒ∞∫∞Δ · π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫.§.ª ∞∂ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√)  ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∞.∂  ∫∂∫ƒ√æ (∫√)  ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫√ƒƒ∂™ A.E  ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂ ∫ƒπ-∫ƒπ

π™√§. 2006 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.61 0.93 1.02 0.44 1.11 1.18 0.87 0.60 0.00 1.09 0.40

0.01 0.05 0.06 0.03 0.15 0.05 0.05 0.04 0.00 0.01 0.05

0.8 0.2 1.0 0.5 0.3 0.7 0.8 0.3 2.0 0.2 2.0

16.1 20.2 4.8 10.5 26.5

1-2008 8-2010 1-2008 9-2010 7-2000 3-2001 7-1999 6-2000 5-2008 12-1999 9-2012

0.1890 0.4880 0.7100 1.1600 0.2850 1.3600 0.5490 0.8690 0.3020 0.5990 0.3210 0.8790 0.1500 0.5100 5.5500 12.5000 0.2380 1.1900 0.2455 0.6400 3.7429 9.3400

-8.3% 0.3670 -9.0% 0.7100 22.4% 0.9440 2.1% 0.6300 24.1% 0.3620 67.9% 0.5390 -35.7% 0.3280 21.8% 11.8000 -15.3% 0.5750 -26.5% 0.4290 5.5% 8.5200

0.3670 0.7100 1.0200 0.6300 0.3970 0.5390 0.3280 12.2000 0.6350 0.4300 8.8900

0 560 2 413 0 390 0 4 240 228 306 5 126 40 547 081

0.0% 0.3670 0.0% 0.7100 -11.0% 0.9790 0.0% 0.6300 9.7% 0.3970 0.0% 0.5390 -15.0% 0.3280 -0.6% 11.9200 -4.0% 0.6320 -0.2% 0.4290 1.0% 8.7600

 ·    

∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ ∫À§. ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ (∫) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ (¶) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂ ª∂Δ∫∞ (∫√)  ªπ¡∂ƒμ∞ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ª√Δ√ƒ √´§ ∂§§∞™

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.05 0.67 0.44 0.98 1.03 0.91 0.32 1.13 0.83 0.00 0.50

0.12 0.02 0.11 0.01 0.24 0.00 0.11 0.01 0.01 0.00 0.17

0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 1.8 0.2 0.3 1.8

1.9 20.8 5.4 6.8

3-2004 3-2002 8-2010 5-2000 8-2005 8-2005 1-2004 11-1999 10-1998 12-2010 11-2012

0.1740 0.6200 0.3040 0.2700 1.1700 1.3400 0.3700 0.2000 0.2410

-7.5% 108.2% 0.0% 4.9% 7.9% 13.9% 3.2% -1.2% -13.0%

0.2070 2.2300 0.3040 0.6390 2.8100 5.0900 0.3910 0.3000 0.6010

0.2380 2.2900 0.3040 0.6780 2.9000 5.1700 0.4300 0.3200 0.6260

18 160 21 847 0 2 677 42 577 1 041 422 680 4 098 116 090

-11.8% 0.4% 0.0% -5.8% -1.4% -1.0% -3.3% 0.0% -4.6%

 ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)  ª√ç√™ (∫√) ª¶. μøμ√™-¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏  ª¶∏Δƒ√™ HOLDING (∫√) ªÀ§√π §√À§∏ (∫√)*  ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏  ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) · ¡∏ƒ∂À™

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2006 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.97 0.92 0.16 0.98 0.89 1.17 0.44 1.17 1.07

0.12 0.00 0.02 0.08 0.06 0.13 0.13 0.02 0.00

0.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.7 0.1 0.4 0.3

10.9 14.0 4.0

1-2000 8-2011 5-2001 5-2000 8-2011 7-2011 7-2000 6-2000 11-2008

1.2% 2.4500 0.8% 22.9900 14.1% 19.0000 21.3% 6.5000

2.4500 23.8200 19.3200 6.8000

0 11 752 64 074 5 931 436

 ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ √§£ √§¶ · √¶∞¶

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.37 1.17 0.73 0.65

0.00 0.17 0.01 0.09

0.4 1.8 3.1 2.3

19.2 74.6 3.9

10-2012 8-2001 8-2003 12-2010

0.3200 2.5900 0.3810 0.7000 2.9200 5.6000 1.1300 0.3600 0.8250

0.7240 2.5500 9.6200 24.1900 7.5800 20.1000 3.5000 7.6900

68

151.6%

 ∞°ƒ√Δ. √π∫. ™¶Àƒ√À ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞  ∞π√§π∫∏ · ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√)  ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√)  ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∞§√Àªπ¡π√À  ∞¡∂∫ (∫ªæ)

0.2100 2.2900 0.3040 0.6390 2.8800 5.0900 0.4140 0.3200 0.6010

0.0% 2.4500 1.5% 22.9900 1.6% 19.3000 -3.0% 6.5500

·    

∂∫¢√Δπ∫√™ √π∫√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§∞™Δƒ√¡ ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂

∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∞.∂. ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) * ∂Δ∂ª ∂À∞£ ∞.∂ (∫√) ∂À¢∞¶ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™-∂§§∞™ π§À¢∞ π¡Δ∂∞§ (∫) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ - •À§∂ª¶√ƒπ∞

Stock Option 8-2006 ∞ª∫ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÌÂÙÚËÙÒÓ 5-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï¿ÈÔ˘ 0,20 ¢ÚÒ” 4-2010 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 8-2007 1Ó/10 6-2009 “5Ó/10,3Ó/10+2750‰Ú¯” 7-2009 “5 Ó (∫O) ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· οı 8  (∫O) & (¶√) + 0,30 ¢ÚÒ” 7-2008 “5 Ó (∫O) ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· οı 8  (∫O) & (¶√) + 0,30 ¢ÚÒ” 7-2008 “5 Ó (∫O) ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· οı 8  (∫O) & (¶√) + 0,30 ¢ÚÒ” 7-2008 “0,74940644 Ó/1  + 0,70” 7-2000 1Ó/5 7-2008 Reverse Split 7-1992 1Ó/1 6-2009 10Ó/10 7-2009 3Ó/10 7-1998 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÔÛÔ‡ ¢ÚÒ 0,16 ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ “ 7-2010 ∞ÔÎÔ‹ ŒÎ‰ÔÛ˘ ª.√.¢. 5-2005 2Ó/1 8-2008 ∞ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ °∂∫ 8-2011 1Ó/1 6-2012 4Ó/1 7-2007 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 7-2011 “1Ó/1+1,24” 6-2010 1Ó/2 7-2005 Split 1Ó/1 6-2010 1Ó/1 7-2006 “1Ó/5+5,20 ¢ÚÒ , 3ÔÌÔÏ./8+5,20” 5-2008 Reverse Split 7-2007 “∞ÔÚÚfiÊËÛË “”∏º∞π™Δ√™ “”” 7-2010 Reverse split 7-2009 Stock Options 6-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,02 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 7-2009 1Ó/1 7-2007 “7Ó/20 + 2,00 ¢ÚÒ” 7-2010 2Ó/10 12-2005 Stock Options 6-2008 1Ó/3 5-2012 ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ¶·ÓÙ¯ÓÈ΋˜ 7-2011 ∞ÔÚÚfiÊËÛË ¶∂Δƒ√§∞ 7-2011 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,08 ¢ÚÒ / ÌÂÙÔ¯‹” 5-2011 ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 6-2009 √ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÌÙ¯ 7-2011 1Ó/10 12-2003 “1Ó/1,8Ó/10+1000‰Ú¯” 6-2008 1Ó/1 8-2009 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 7-2012 ∞‡ÍËÛË ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ 7-2012 “Split 20,6Ó/100” 7-2010 ∞ª∫ 7-2009 2Ó/1 8-2011 Reverse Split 5-2009 ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 8-1993 Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ÌË ÂÈÛËÁ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ 7-2008 Stock Options 7-2008 Reverse Split 6-2005 Stock Options 5-2012 “5Ó/8+0,64 ¢ÚÒ” 5-2009 “5Ó/10+1900‰Ú¯,5Ó/10” 8-2009 ∞ÏÏ·Á‹ ÂˆÓ˘Ì›·˜ 6-2011 “ 1Ó/10, 2Ó/10+1000‰Ú¯.” 7-2004 2Ó/10+1000 6-2005 1Ó/1 6-2010 “10Ó/10,3Ó/10+1500 ‰Ú¯” 7-2005 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,05 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 7-2009 “1Ó/10 + 2,40” 6-2010 2Ó/5 8-2000 Reverse split 8-2008 “¡. √Ó. ∞Í›·, 1Ó/1,1Ó/1” 7-2003 ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 8-2007 ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 8-2010 29Ó/30 8-2007 3Ó/5+1100‰Ú¯ 5-2010 ¡¤· ÔÓÔÌ.·Í›· 6-2009 “13Ó/10+0,60 ¢ÚÒ” 6-2009 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÔÛÔ‡ euro 0,10 ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 7-2012 “1Ó∫/1Ó∫‹¶, ¡¤· √Ó. ∞Í›·” 7-2008 Reverse Split 6-2005 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 7-2006 1Ó/2 7-2009 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,20 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 1-2002 1Ó/20 5-2009 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 11-2009 3v/1 6-2009 ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Kego 7-2008 Reverse split 7-2008 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 7-2012 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 8-2009 “¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 0,46 ¢ÚÒ” 6-2012

28 438 268 1 750 955 549 11 178 000 13 000 000 43 001 440 22 016 250

-

0.01% 0.00% 0.14% 0.00% 0.04% 0.03%

1.04% 1.56% 0.09% 3.46% 2.53%

185 373 016

-

0.43%

5.98%

312 163

-

0.00%

0.00%

2 969 713 73 366 520 21 224 340 20 121 710 23 986 500 199 474 091 4 968 000

-

0.01% 0.00% 0.02% 0.03% 0.01% 0.23% 0.02%

0.11% 0.70% 0.83% 0.58% 1.96% 0.34%

6 325 000 77 376 446 14 076 360 85 882 688 24 060 000 15 000 000 232 000 000 105 371 746 15 878 748 34 720 000 13 673 200

0.06 0.04 0.13 -

0.07% 0.01% 0.01% 1.98% 0.16% 0.00% 1.15% 0.17% 0.02% 0.22% 0.01%

0.64% 0.54% 2.08% 18.56% 1.72% 0.04% 13.58% 1.47% 3.84% 5.12% 0.86%

956 090 482 7 734 375 11 250 000 18 648 000 124 100 815

0.14

2.84% 0.01% 0.26% 0.08% 0.16%

18.57% 0.35% 5.92% 1.67% 1.69%

13 230 000 31 937 030 23 828 130 36 748 909 29 546 360 19 864 886

0.05 0.11 11.49

0.21% 0.12% 0.00% 0.32% 0.14% 0.13%

2.51% 1.57% 0.21% 6.02% 4.48% 2.11%

177 001 313 305 635 185

0.41 0.37

0.82% 0.16%

11.71% 1.77%

65 368 563 26 730 187 15 146 404 52 067 296 30 009 210 36 300 000 106 500 000 27 503 677 53 155 053 86 735 980 28 580 100 9 000 000 8 298 467

0.33 0.11 0.08 0.57 0.24 0.07 0.05 0.01 0.12

1.68% 1.05% 0.04% 0.19% 0.15% 0.21% 0.15% 0.41% 0.19% 0.23% 0.11% 0.01% 0.06%

21.77% 10.85% 0.25% 5.87% 5.39% 2.52% 2.01% 6.65% 2.16% 2.55% 3.40% 0.14% 0.62%

34 986 430 2 566 836 23 154 250 158 961 721 40 219 218 9 742 920 14 679 792 3 300 689 11 510 102 13 450 000 7 125 216

0.06 0.11 0.26 0.38 -

0.05% 0.00% 0.86% 1.44% 0.55% 0.00% 0.09% 0.41% 0.01% 0.04% 0.01%

0.17% 0.31% 8.23% 20.24% 14.38% 0.58% 2.46% 5.40% 3.12% 2.61% 2.56%

33 065 136 15 804 800 4 181 450 7 595 160 5 939 268 8 321 682 2 160 524 9 819 370 51 950 600 6 200 000 11 700 000

0.07 0.38 0.05 2.21 -

0.25% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.44% 0.08% 0.00%

3.51% 0.56% 0.11% 3.12% 20.51% 0.64% 0.67% 0.82% 7.25% 0.47% 0.66%

110 782 980 32 188 050 4 588 137 33 930 000 15 850 851 15 222 276 116 915 862 6 340 000 23 935 280

1.29 0.26 0.36 -

0.49% 0.06% 0.48% 0.00% 0.02% 0.28% 0.89% 0.01% 0.02%

5.85% 0.65% 7.29% 0.51% 2.04% 12.27% 0.27% 0.22%

63 683 276 3 873 120 10 080 000 25 000 000 319 000 000

0.15 1.20 0.26 1.68

0.18% 0.00% 0.12% 0.26% 1.86%

10.01% 0.20% 1.74% 2.86% 21.56%

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™


ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2012 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 1/3/2013 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

Ã∂√°ƒ∞º∞

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ΔÈÌ‹/ μ‹Ù· §ÔÁÈÛÙÈ΋ Beta R-Sq ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

1.1300 0.1930 0.2170 0.1930 0.1900 1.1000

6.6400 0.4690 0.6490 0.6650 0.6480 1.7700

16.1% -23.9% 1.4% -22.9% -26.0% -2.2%

5.9200 0.2510 0.5040 0.4580 0.2410 1.3600

6.2900 0.3110 0.6180 0.5110 0.2670 1.4100

6 693 709 4 186 5 500 161 859 26 762 121 1 860

-3.3% -9.1% -9.7% -14.1% -8.1% -3.5%

5.9200 0.2510 0.5040 0.4580 0.2500 1.3600

· √Δ∂ (∫√) · ¶∞πƒ∏™ (∫√) · PLIAS ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ. (∫√) · ¶∂πƒ∞πø™  ¶∂Δƒ√¶√À§√™ (∫√)

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.84 1.20 0.27 0.96 1.03 0.88

0.29 0.00 0.06 0.06 0.03 0.01

1.7 0.2 0.8 0.2 0.1 0.2

24.2 -

8-2005 10-2003 10-2010 3-2000 1-2011 5-2011

1.5500 0.4350 3.3406

5.1400 1.5000 5.5000

37.0% 10.5% 5.7%

5.0000 1.3100 5.2600

5.0900 1.4000 5.4300

34 598 335 873 10 002

-2.7% 1.5% 2.7%

5.0000 1.3700 5.3900

¶§∞π™π√ (∫√) · ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.03 0.92 0.20

0.05 0.00 0.00

1.9 0.6 1.2

17.2 15.3 12.1

10-2000 1-2008 12-2012

0.0630 0.3080 0.2000

0.2200 0.8100 0.6491

-7.8% 4.2% -20.2%

0.1030 0.6500 0.3720

0.1190 0.6930 0.3910

12 895 20 945 35 557

14.4% -5.5% -8.1%

0.1190 0.6500 0.3720

 ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ ∞∂ ¶∂Δƒ∂§∞π√∂π¢∏  ™∂§√¡Δ∞

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.26 0.70 1.17

0.00 0.00 0.11

0.2 0.6 0.4

13.7 -

7-2007 2-2007 7-2012

0.4020 0.4560 0.0480 0.1680 2.9200 0.8293 0.8880 1.9100 10.3500 4.0700 0.1610 0.1280 0.6420 0.4440 0.2940 0.3400 1.0500 0.6900 12.0000

2.3300 2.5200 0.0480 0.8600 2.9200 3.6500 2.5800 3.3300 15.8600 7.0800 0.5580 0.7510 2.7000 0.8500 1.3300 0.7150 2.7400 2.3400 24.0000

-7.4% 1.6200 -2.8% 2.0900 0.0% 0.0480 0.0% 0.1680 0.0% 2.9200 -3.0% 3.1100 38.2% 1.9200 -34.8% 2.1000 3.9% 14.4800 -1.2% 6.5000 -12.2% 0.2240 -6.3% 0.5700 10.7% 2.1800 0.8% 0.5870 2.8% 0.8960 -28.0% 0.3500 35.0% 2.4400 -31.9% 0.9340 3.7% 20.5000

1.7700 2.1900 0.0480 0.1680 2.9200 3.2200 2.0700 2.2900 14.7400 6.5100 0.2420 0.6070 2.3100 0.6110 1.0100 0.3600 2.7400 1.0200 20.5100

893 143 488 057 0 0 0 492 663 36 940 1 424 211 072 2 945 25 831 914 922 770 612 958 4 137 661 462 4 272 115 310 18 955 840 3 629

-13.4% 1.6200 -1.9% 2.0900 0.0% 0.0480 0.0% 0.1680 0.0% 2.9200 -3.0% 3.1900 0.0% 1.9900 -5.2% 2.1700 -0.1% 14.5000 -0.2% 6.5000 -15.2% 0.2240 -5.1% 0.5810 -6.0% 2.1800 -4.8% 0.6110 -15.5% 0.8960 -1.4% 0.3600 12.0% 2.7000 -6.7% 0.9800 0.0% 20.5100

· ™π¢∂¡√ƒ · ™ø§∏¡. ∫√ƒπ¡£√À (∫√) Δ BANK Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ · Δ∂ƒ¡∞ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏  Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ (∫∞) · ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√)  Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À À°∂π∞  º√Àƒ§∏™ HOLDING (∫) Ã∞π¢∂ª∂¡√™ (∫√) · Ã∞§∫√ƒ (∫∞)  Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ√À (∫√) AEGEAN AIRLINES  ALPHA BANK ALPHA TRUST-∞¡¢ƒ√ª∂¢∞

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.92 0.64 0.94 0.00 1.22 0.00 0.96 0.68 0.87 0.82 0.88 1.18 0.96 1.33 0.94 0.74 0.00 1.10 0.36

0.21 0.01 0.55 0.00 0.22 0.00 0.13 0.03 0.34 0.23 0.18 0.08 0.21 0.01 0.07 0.02 0.00 0.65 0.05

0.3 1.7 0.1 0.0 0.3 0.9 0.2 0.2 0.7 0.2 0.1 0.4 0.6 0.2 0.5 0.2 1.1 0.2 1.5

46.1 2.3 273.4 23.7 111.4 4.5 48.4 -

12-2009 2-2005 1-2008 6-2009 6-1999 9-2012 8-2010 4-2000 1-2010 5-2005 1-2012 9-2011 2-2011 7-2001 6-2006 12-2010 7-2007 11-2007 9-2011

0.0550 0.2100 0.1910 0.0370 0.8100 0.0240 0.3050 0.0900 11.0304 0.1200 0.2000 0.2320 0.0710 0.3450

0.3000 0.4750 0.7300 0.3840 1.8700 0.0890 0.6100 0.4050 20.9000 0.4000 0.7270 0.6780 0.2550 1.3300

-70.3% 0.0550 -0.5% 0.3930 -57.1% 0.2250 263.3% 0.3560 -4.4% 1.6600 0.0% 0.0460 -3.1% 0.4850 14.5% 0.3680 18.1% 19.6000 39.0% 0.3600 -15.3% 0.5250 -0.4% 0.5360 -37.7% 0.1370 -36.2% 0.3450

0.0680 0.4250 0.2480 0.3700 1.7200 0.0460 0.5000 0.3920 20.9000 0.3600 0.5500 0.5650 0.1490 0.4090

200 50 678 778 146 89 357 144 700 0 4 150 1 157 029 1 603 478 0 53 882 10 319 893 147 13 641 122

-19.1% 0.0550 -4.6% 0.3930 -6.6% 0.2400 -3.8% 0.3560 2.4% 1.7200 0.0% 0.0460 -2.9% 0.5000 12.7% 0.3720 6.6% 20.9000 0.0% 0.3600 -3.7% 0.5460 -4.3% 0.5360 -14.4% 0.1370 -13.2% 0.4090

ALSINCO · AS COMPANY  ATTICA BANK AUDIOVISUAL  AUTOHELLAS (∫√) AVENIR BYTE (∫√) CENTRIC MULTIMEDIA  COCA-COLA  CPI*  CRETA FARM (KO) CYCLON ∂§§∞™  DIONIC (∫O)  EUROBANK ERGASIAS

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.36 1.26 1.12 1.02 0.84 0.85 0.91 0.89 0.85 0.93 0.79 1.01 1.56 0.90

0.01 0.02 0.50 0.10 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06 0.00 0.00 0.06 0.09 0.36

0.2 0.5 0.2 6.6 0.4 0.3 0.5 0.9 2.6 1.0 0.3 0.5 0.2 0.3

12.8 4.7 28.5 -

3-2002 6-2001 9-2009 3-2010 5-2008 12-2005 7-2000 9-2009 10-2012 2-2002 8-2007 7-1999 12-2007 6-2011

2.4300 0.3750 0.4235

6.3300 0.9200 0.9800

5.8000 0.6890 0.8800

5.8500 0.7000 0.9000

112 475 4 707 17 538

-0.7% -4.3% -0.1%

EUROBANK PROPERTIES  F.G EUROPE A.E (∫) · F.H.L. ∏. ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ (∫√)

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.00 0.00 1.17

0.00 0.00 0.00

0.5 0.7 0.6

61.1 9.0 3.9

12-2010 3-2008 9-2012

8.2% 0.1530 6.2% 13.3000

0.1840 13.7200

6 601 280 293

27.8% 0.1840 2.4% 13.7200

FIERATEX ∞¡∂∑√À§∞∫∏  ∫∞∂ (∫√)

π™√§. 2011 π™√§. 2009

1.44 0.69

0.00 0.09

0.1 5.8

25.9

10-1999 1-2011

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.14 0.96 0.96 1.78 0.91 1.16

0.12 0.19 0.03 0.15 0.19 0.08

1.6 0.4 0.3 0.2 0.3 1.7

13.8 16.4

4-2012 1-2008 7-1999 1-2008 6-2003 9-2012

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.02 0.70 1.60 0.32

0.17 0.13 0.02 0.08

0.4 0.7 0.3 0.2

55.1 -

7-2008 2-2011 3-2003 6-2009

0.0770 0.4000 3.3000 14.0300

18.8% 1.3% -2.2%

5.8200 0.6890 0.9000

2.9900 0.6000 0.3180 0.1080 0.5600 2.3814

6.0700 1.6900 0.5900 0.7280 1.8000 7.7000

3.8% 10.4% 13.5% -9.2% -3.5% 21.8%

5.2300 1.4800 0.4660 0.5600 1.3700 7.2300

5.5300 1.5000 0.4950 0.5830 1.4700 7.5400

170 663 18 129 954 1 022 594 145 086 359 216

0.4% -2.6% 8.6% -6.5% -6.8% -0.4%

5.4700 1.4800 0.4950 0.5600 1.3800 7.2700

   ·  

FRIGOGLASS (∫√) INFORM ¶. §À∫√™ (∫√) INTERTECH (∫√) INTRACOM HOLDINGS J & P ∞μ∞• (KO) JUMBO* (KO)

0.5400 1.5900 0.2210 0.1820

1.8500 6.3000 1.2300 0.5410

1.3% 30.1% -22.1% -1.4%

1.5500 5.2300 0.4750 0.4230

1.5900 5.3700 0.5200 0.4390

58 468 46 018 4 290 7 032 425

1.3% -4.9% -17.5% -9.0%

1.5600 5.2300 0.4750 0.4230

 KLEEMANN (∫√)  LAMDA-DEVELOPMENT LOGISMOS  MARFIN INVESTMENT GROUP

0.0300 0.5270 3.9600 0.8555

0.3825 2.7000 6.5800 1.5800

-2.3% -5.2% -6.6% -8.0%

0.0420 0.7260 4.3600 1.2600

0.0430 0.8730 4.8400 1.3900

12 068 784 30 950 6 720

-4.4% 20.2% -0.6% -9.4%

0.0430 0.8730 4.8400 1.2600

MARFIN POPULAR BANK MEDICON MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP MEVACO (∫√)

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.00 1.10 0.65 1.34

0.00 0.01 0.03 0.08

0.2 1.6 0.1 0.4

14.1

5-2012 7-2004 5-2004 7-2012

0.9210 1.9500

1.7000 2.9600

-10.5% 3.7%

1.3500 2.7700

1.3800 2.8100

5 365 134 118

0.0% -1.4%

1.3700 2.7700

MIG REAL ESTATE MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏

π™√§. 2009 π™√§. 2011

0.00 0.80

0.00 0.03

0.3 2.0

4.7 25.8

7-2009 9-2011

0.1860 0.2020 1.2000 1.5000 0.1800 0.1710 0.3790 0.1800

0.5760 0.5750 3.1000 1.5000 1.0500 0.3660 0.9780 0.1800

-1.4% -27.5% 10.3% 0.0% 8.7% 5.6% 12.8% 0.0%

0.3580 0.3660 2.5400 1.5000 0.8240 0.2440 0.8880 0.1800

0.3680 0.3810 2.6700 1.5000 0.9500 0.3000 0.9100 0.1800

189 45 876 9 347 0 11 109 23 924 67 616 0

-2.7% -4.9% 1.1% 0.0% -3.1% 4.2% -5.4% 0.0%

0.3580 0.3720 2.6700 1.5000 0.8530 0.3000 0.8880 0.1800

 MODA BAGNO (KO) NEWSPHONE HELLAS  NEXANS HELLAS (∫√) OPTIMA ∞.∂.∂.à  PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ PASAL DEVELOPMENT PROFILE ∞.∂.μ.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON BANK

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009

0.71 0.65 1.05 0.00 0.74 0.00 0.40 0.00

0.06 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.2 0.4 0.6 0.9 1.4 0.1 0.8 0.0

9.6 60.7 0.8

11-2007 9-2003 6-2001 2-2003 12-2012 1-2008 1-2008 1-2005

0.2610 0.4428 0.3490 4.3938

0.5620 1.3600 0.9190 6.0200

-43.3% 1.8% -2.3% 1.8%

0.2610 1.1600 0.6460 5.5900

0.2610 1.1900 0.6850 5.6000

40 18 840 26 436 45 777

-5.4% -3.3% -7.7% 0.0%

0.2610 1.1600 0.6460 5.6000

Q&R (KO)  INFO-QUEST ∞.∂.μ.∂ (KO) · REDS ∞.∂ · S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.58 1.31 1.06 0.88

0.01 0.01 0.08 0.10

0.3 0.3 0.3 1.1

36.6 13.9

9-2010 6-2012 6-2009 7-2012

1.2545 1.0300 0.3920 0.1510

4.5998 1.9100 0.7940 0.7500

0.7% 36.4% 25.9% 7.8%

4.2600 1.7200 0.7650 0.1940

4.4000 1.7700 0.7870 0.2280

35 435 650 76 843 16 084

1.9% -0.6% 5.1% -14.9%

4.3500 1.7600 0.7870 0.1940

 SARANTIS  SPACE HELLAS (KO) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶.  UNIBIOS HOLDING (KO)

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.93 1.67 0.00 1.14

0.12 0.09 0.00 0.00

1.2 0.8 0.5 0.2

15.5 49.8 -

1-2008 8-2010 3-2006 12-2012

π™√§. 2007 π™√§. 2008

-

-

-

-

π™√§. 2009

-

-

-

-

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 6-2011 “1Ó/4+1,61” 7-2007 “3,2Ó/1, 2Ó/1 + 0,31¢ÚÒ” 8-2000 “1Ó/3+750‰Ú¯, π‰. ΔÔ.” 6-1997 “12 Ó / 5  + 1,00 ¢ÚÒ” 5-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,10 ¢ÚÒ / ÌÂÙÔ¯‹” 5-2010 2Ó/10+1100‰Ú¯ 5-2012 Stock Options 5-2011 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,07 ¢ÚÒ/ÌÂÙÔ¯‹” 6-2010 Reverse split 7-2002 3Ó/1 4-2011 ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Interfish 7-2008 Stock Options 6-2008 “1Ó/2 + 0,78” 6-2002 “2Ó/1 + 0,60 ¢ÚÒ” 4-2008 “1Ó/1+3,70 ¢ÚÒ” 6-2008 1Ó/1+900‰Ú¯ 6-2008 1Ó/20 5-2011 Reverse split 7-2006 “2Ó/1+1000,1Ó/1, split” 7-2007 Stock Option 6-2010 1Ó/1 5-2008 AÔÎÔ‹ ∞ª∫ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÌÂÙÚËÙÒÓ 5-2011 “1Ó/1+0,50” 7-2008 Stock Options 6-2010 1Ó/10 6-2009 ™˘ÁÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊ. Ù˘ Fitco 6-2008 Reverse Split 7-2005 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 5-2010 “3Ó/10+8,00 ¢ÚÒ” 4-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 1,00 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 4-2010 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 7-2005 40Ó/10 7-2010 “2,5770651723 Ó / 10  + 1,40” 6-2008 “2Ó/1 + 0,71 ¢ÚÒ” 7-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,30 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 4-2012 “2Ó/5+3,74” 7-2004 2Ó/1 7-2009 Stock options 7-2010 stock options plan 6-2010 1Ó/2 10-2005 Split 1Ó/1 7-2010 “1Ó/10, 3Ó/10+1200‰Ú¯.” 6-2005 ∞‡ÍËÛË ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ 8-2009 AMK ÏfiÁˆ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ì ·ÔÚÚÔÊ. ¢π∞™ 5-2008 “¶ÚÔ̤ÚÈÛÌ· 0,15 ¢ÚÒ” 3-2012 ∞ÏÏ·Á‹ ÂˆÓ˘Ì›·˜ 4-2010 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,10 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜” 8-2008 5Ó/10 7-2007 ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ FOLLI FOLLIE Î·È ELMEC SPORT 7-2009 stock options 7-2010 STOCK OPTIONS 6-2011 “2Ó/1,3Ó/10+1500 ‰Ú¯” 7-2010 Stock Options 8-2008 1Ó/1 7-2011 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,21 ¢ÚÒ / ÌÂÙÔ¯‹” 12-2010 1Ó/1 7-2011 Stock Options 5-2007 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,20 ¢ÚÒ/ÌÂÙÔ¯‹” 4-2011 “67/6 + 0,010 ¢ÚÒ” 6-2010 1Ó/10 7-2011 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 7-2010 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,08 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 6-2008 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 7-2009 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,045 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 7-2008 2Ó/1 7-2010 3Ó/1 8-2011 “¡¤· √Ó. ∞Í›·, 1Ó/10 ‰ˆÚ¿Ӕ 6-2009 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. Reverse Split 7-2001 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 5-2008 Stock options 7-2009 “∞ÔÚÚfiÊ. ∂•∂§π•∏, ∂Àƒø¢À¡∞ªπ∫∏, ARROW” 5-2008 Reverse Split 7-2005 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,2 ¢ÚÒ “ 9-2008 “9Ó/10 + 1,40” 6-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,25 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ “ 6-2010 Stock Options 7-2010 Reverse Split 6-2001 1Ó/10 2-2009 “1Ó/1 + 0,30 ¢ÚÒ” 7-2002

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 31/12/2012

490 150 389 4 971 466 50 797 369 20 210 127 1 143 326 564

0.24 -

1.37% 0.08% 0.01% 0.80% 2.34%

11.75% 3.66% 7.16% 8.96% 24.15%

7 070 400 22 080 000 45 949 500

0.29 0.09

0.03% 0.16% 0.73%

0.71% 1.61% 9.44%

27 379 200 24 319 250 22 280 000

0.45 0.05

0.04% 0.05% 0.09%

1.20% 0.82% 1.88%

36 235 184 96 243 908 124 170 201 144 688 060 284 465 964 45 964 500 109 319 070 33 125 000 1 270 000 77 063 568 7 568 960 1 795 140 547 305 732 436 50 992 322 8 340 750 101 279 627 4 034 950 71 417 100 534 269 648

0.05 0.07 0.01 0.13 0.13 1.46 0.05 -

0.10% 0.93% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.11% 0.11% 0.27% 0.04% 1.44% 0.30% 1.20% 0.05% 0.65% 0.11% 0.16% 3.55%

2.06% 9.04% 6.34% 5.03% 2.78% 1.93% 2.65% 0.51% 9.99% 3.70% 32.06% 0.53% 7.75% 2.06% 1.08% 27.75%

268 700 5 025 000 21 876 700 244 885 573 45 457 464 36 360 000 105 423 498 15 816 009 101 123 806 366 553 507 9 907 500 29 480 000 26 664 840 31 370 399

0.03 0.37 0.73 -

1.35% 0.00% 0.23% 0.32% 0.20% 0.40% 0.00% 0.03% 1.14% 0.44% 0.00% 0.18% 0.04% 2.85%

4.96% 0.47% 3.53% 4.53% 6.23% 2.61% 0.41% 4.72% 2.21% 0.09% 3.03% 2.18% 47.19%

552 948 427 61 000 000 54 580 374

0.10 0.08

2.47% 0.18% 0.01%

16.74% 2.23% 0.52%

22 945 139 10 203 575

0.23 -

0.08% 0.06%

0.98% 1.17%

66 948 210 50 517 252 20 578 374 11 233 200 133 025 996 77 654 850

0.53 0.40 -

0.42% 0.34% 0.09% 0.01% 0.77% 0.19%

4.34% 5.91% 4.50% 4.06% 15.43% 2.18%

129 962 537 23 648 700 44 267 700 4 740 000

0.44 0.00 0.01

0.28% 0.25% 0.10% 0.09%

6.47% 2.52% 1.17% 0.28%

770 328 883 4 065 482 410 4 178 856 468 700

-

0.91% 0.30% 0.00% 0.20%

14.26% 4.17% 0.19% 1.54%

10 500 000 12 340 000

0.09 0.29

0.06% 0.04%

1.10% 0.28%

12 417 000 18 810 000 27 848 000 6 132 500 3 225 000 3 953 090 14 967 940 11 812 193

0.11 0.04 0.01

1.08% 0.00% 0.16% 0.15% 0.00% 0.28% 0.16% 0.57%

10.20% 0.82% 1.90% 0.73% 7.50% 3.65% 11.56%

62 683 822 6 836 280 48 069 201 57 434 884

0.21 0.03 -

0.00% 0.00% 0.04% 0.05%

0.50% 0.96% 0.99%

51 197 862 34 770 982 6 456 530 54 888 240 9 177 094

0.40 0.28 0.04 -

0.09% 0.10% 0.01% 0.14% 0.18%

1.37% 3.29% 1.66% 4.20% 10.96%

-

5 745 839 279 525

-

0.16% 4.07%

2.93% 44.98%

-

294 878

-

0.13%

3.74%

7-2009

15 300 000

-

0.07%

0.17%

6-2009 3-2002 6-2008 7-2010 6-2007

8 418 750 17 297 440 30 159 583 71 082 707 17 000 000

0.64 -

0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.09%

0.02% 0.11% 0.08% 0.60% 0.79%

7-2010 7-2010 7-2006 7-2005 7-2001

6 700 000 21 364 000 22 000 000 17 240 776 18 750 000

0.17 0.04 0.07 -

0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.02%

6.66% 0.05% 0.48% 0.19%

6-2010

7 500 000

0.12

0.00%

0.72%

6-2008

105 000 000

0.21

0.00%

-

∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ª√πμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ 0 3.5000 4.9200 10.9000 5.5800 9.1900

4.1% 3.2750 8.5% 10.3100 3.2% 8.3000

3.3600 10.5000 8.6800

9 401 11 373 370

-1.7% 3.2800 -0.7% 10.3100 4.6% 8.6800

ALPHA ETF FTSE Athex 20 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi

7-2012 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 6-2009 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 11-2010 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ 0.3600 4.6100

1.5000 9.9900

31.4% 3.0%

0.9200 6.7900

1.1000 6.7900

10 447 490

-16.4% 0.0%

0.9200 6.7900

 ∞ΔΔπ∫∞π ∂∫¢√™∂π™ (∫√) · °∂∫∂ (∫√)

π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.41 0.45

0.16 0.00

6.0 0.8

10.7

3.5500 26.1000 0.4200 1.2000 0.6322 1.7700 0.3510 1.4300 0.5500 1.6900

4.5% 25.7% 25.6% 25.8% 17.5%

6.5300 0.4900 1.5400 0.6110 1.3500

6.7000 0.7040 1.5700 0.6920 1.6200

948 120 19 290 14 684 341

2.6% 56.4% 0.6% -2.4% 0.6%

6.7000 0.7040 1.5700 0.6920 1.6100

· °∂¡π∫∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™  ∏ƒ∞∫§∏™ (∫√)  ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.03 0.63 0.98 1.18 1.38

0.29 0.13 0.03 0.00 0.01

0.2 3.0 0.2 0.1 0.6

9.8

-0.6% 17.7000 0.0% 0.1200 512.1% 0.2020 -36.1% 0.3550 7.9% 1.3100

18.0000 0.1200 0.2520 0.3910 1.3600

1 375 0 5 956 3 464 372

 §∞ªæ∞ ª∂™√ÃøƒπΔ∏ (∫√) · ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√´√¡Δ∞ ∂π¢π. ¢π∞Δƒ√º∏™  ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™

π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.79 1.12 1.04 1.06 0.81

0.18 0.12 0.00 0.02 0.08

4.3 0.2 0.3 0.2 0.7

3.0 2.8 11.3

2.6200

0

· BLUE STAR GROUP

π™√§. 2009

1.09

0.12

1.2

12.2

15.8900 0.1200 0.0280 0.1267 0.9700

18.0000 0.1200 0.3250 4.8828 1.5000

2.6200

2.6200

KEP¢O™

0.0%

2.6200

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

-0.6% 17.9000 0.0% 0.1200 -8.2% 0.2020 30.0% 0.3900 3.0% 1.3600 0.0%

2.6200

12-1999 30Ó/10 6-2012 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 1,46 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜” 9-2012 Reverse split 8-2009 1Ó/4 11-2012 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,98 ¢ÚÒ” 3-2000 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 8-2012 “ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ _ 0,165 ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ “ 1-2004 “4Ó/10+7,5 ¢ÚÒ” 3-2001 1Ó/1+1.32 ¢ÚÒ 9-2003 “1Ó/5+2,5 ¢ÚÒ” 12-2012 “1Ó/1 + 1,00 ¢ÚÒ” 1-2012 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,08 ¢ÚÒ / ÌÂÙÔ¯‹” 12-2008 ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙËÓ Attica ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ

69


ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË % ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 31/12/2012 ∫·ÙÒÙ·ÙË ∞ÓÒÙ·ÙË 2.2400 4.8200 0.6500 1.5300 1.1504 7.7065 0.5600 0.5600 0.0800 0.0800 3.6400 7.6000 0.1150 0.5180 0.0990 0.3400 10.4000 14.5000 82.0000149.1500

28.1% 4.4200 7.0% 1.5300 -10.6% 2.7000 0.0% 0.5600 0.0% 0.0800 -0.2% 6.3000 14.1% 0.3410 -15.8% 0.1570 -20.0% 10.4000 20.9% 145.0000

ΔÈÌ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ √ÁÎÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ 1/3/2013 % ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜

4.5300 1.5300 2.8800 0.5600 0.0800 6.9600 0.4020 0.1800 10.4000 145.0000

22 370 403 276 450 0 0 781 6 079 7 154 0 500

-2.2% 4.4700 0.0% 1.5300 -10.0% 2.7000 0.0% 0.5600 0.0% 0.0800 -9.5% 6.3000 -13.4% 0.3480 -6.4% 0.1600 0.0% 10.4000 0.0% 145.0000

Ã∂√°ƒ∞º∞

 ASTIR PALACE (KO) · EURODRIP (KO) FLEXOPACK · MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ INTERSONIC S.A · ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ATTICA HOLDINGS ∞£∏¡∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢. ∫∞ƒ∂§π∞™

ÃÚ‹ÛË

™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ΔÈÌ‹/ μ‹Ù· §ÔÁÈÛÙÈ΋ Beta R-Sq ·Í›·

ΔÈÌ‹/ ∫¤Ú‰Ë ƒ/∂

∏ÌÂÚ.

A‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ √ÚÔÈ

∏ÌÂÚ. ∞ÔÎ. ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ

∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ¯ÚÂfiÁÚ·ÊÔ

∂ÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ∂‚‰Ô∞fi Ì¿‰Ô˜ 31/12/2012

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2008 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.08 0.79 0.67 1.09 0.00 1.34 1.08 1.25 0.87 0.65

0.21 0.01 0.02 0.47 0.00 0.15 0.17 0.01 0.02 0.23

1.7 1.4 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2 0.1 1.2 1.7

29.8 10.2 3.9 24.4 10.6

11-2008 12-2009 5-2012 9-2007 1-2002 6-1999 12-2010 3-2006 3-1992 1-2001

“1Ó/2 + 4,68 ¢ÚÒ” Stock options “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,09 ¢ÚÒ” ∞ÔÚÚfiÊËÛË ·fi MARFIN BANK Stock Option Plan ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. “9Ó/50 + 0,83 ¢ÚÒ” “4Ó/10+1,00” 5Ó/2+1000 ‰Ú¯ ¡¤· √Ó. ∞Í›·

6-2003 6-2005 7-2009 4-2007 7-2002 4-2010 7-2009 8-2004 4-2001 5-2012

63 900 000 44 448 600 11 720 024 288 855 236 48 860 330 14 000 000 191 660 320 49 152 904 13 404 440 2 760 000

0.05 0.26 0.14 0.26 13.66

0.04% 0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.02%

0.66% 96.57% 0.16% 0.08% 0.12% 0.07% 0.07% 0.35%

π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2008 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2008 π™√§. 2008 π™√§. 2009 π™√§. 2009

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.3 1.1 0.5 2.5 1.8 3.7 2.4 1.6 2.3 3.3 3.3 1.4 1.0 1.0

2.5 142.9 4.7 19.0 32.9 39.0 21.3 7.7 117.8 11.2 4.0 6.8

2-2008 2-2008 8-2008 6-2010 5-2008 5-2008 8-2012 7-2012 8-2008 9-2008 3-2010 12-2008 4-2011 5-2009

∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 1Ó/1 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. Reverse Split “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,06 ¢ÚÒ” ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. “0,0462 Ó / 1  +0,50 ¢ÚÒ” ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ.

5-2008 7-2009 7-2010 6-2010 8-2008 5-2010 6-2008 6-2012 8-2008 9-2008 6-2010 7-2011 8-2009 7-2009

5 587 720 7 300 000 9 920 000 1 760 000 10 600 010 9 784 000 8 912 000 3 866 962 31 100 000 3 908 990 857 210 3 333 500 4 250 000 5 400 000

0.22 0.01 0.23 0.12 0.05 0.08 0.07 0.39 0.02 0.33 0.33 0.00 0.27

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.10% 0.00% 0.00% 0.05% 0.07% 0.00%

0.03% 0.07% 0.05% 0.25% 0.29% 0.29% 0.05% 0.13% -

Reverse split 6-2003 “1Ó / 2 + 0,40 ¢ÚÒ” 5-2008 Stock Options 6-1994 ∞ÔÚÚfiÊËÛË À¶∂ƒ∫∞Δ/Δ∞ ∞ƒπ™Δ∞ ∞∂ 8-2006 “2Ó/1, split ¡¤· √Ó. ∞Í›·” 7-2008 ∞‡ÍËÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ & Ì›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ 6-2005 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 6-2002 Reverse split 8-2006 “9Ó/4 + 0,30 ¢ÚÒ” 5-2008 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 6-2004 “1Ó/20,π‰.ΔÔÔı¤ÙËÛË” 7-2005 Reverse Split 8-2007 “1Ó/1+ 0,50 ¢ÚÒ” 7-2007 “ 6Ó / 100 + 3,70 ¢ÚÒ” 7-1996 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 1Ó/1 8-2008 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ªÙ¯ ·fi ·ÔÚÚÔÊ. 7-2006 “2(∫√‹¶√)/2Ó∫√+0,74” 6-1995 “15Ó/10+250‰Ú¯,1Ó/10” 7-1996 Reverse Split 6-2010 Reverse Split 12-2008 “1Ó/1+0,35 ¢ÚÒ” 8-2006 ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 5-2006 2Ó/10 10-1986 Reverse split 8-2001 Reverse split 7-2002 3Ó/1+1000 7-2000 3Ó/1+900 ‰Ú¯ 7-2002 ªÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 5-2007 “1Ó/20 + 1,20 ¢ÚÒ” 7-2004 2Ó/10 6-2009 2Ó/10 6-2006 1Ó/3 7-2008 1Ó ∫/1 ∫‹¶+600 ‰Ú¯ 8-1994 1Ó ∫/1 ∫‹¶+600 ‰Ú¯ 8-1994 Reverse split 6-2000 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 5-2003 “1Ó/2,5 ∫ ‹ ¶” 7-1997 “1Ó/2,5 ∫ ‹ ¶” 7-1997 3Ó/10+2000‰Ú¯. 7-2008 ªÂÙ·ÙÚÔ‹ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ 8-2000 ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ 7-2000 Reverse split 7-2008 “1Ó/1+0,40 ¢ÚÒ” 7-2002 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 6-2008 Reverse split 6-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ 0,93 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜” 4-2005 Stock Option Plan 7-2002 “¡¤· √Ó.∞Í›·,2Ó/10,3Ó/1(split)” 12-2000 “ 1Ó/3+ 0,80 ¢ÚÒ” 7-2009 4Ó/10 7-2006 1Ó/1+250‰Ú¯ 7-1997 “3Ó/4 + 0,98 ¢ÚÒ” 6-2005 Reverse Split 10-2006 Reverse Split 7-2010 5Ó/10+1200 ‰Ú¯ 6-2001 “√ÓÔÌ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË, 1Ó/10” 7-2008 Reverse Split 8-2006 “3Ó/5 + 1,25 ¢ÚÒ” 8-2008 3Ó/1 6-2003 ∂π™∞°.™Δ√ Ã∏ª∞Δ. 6-2008 Reverse Split 5-2008 “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0,07 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹” 7-2008 1Ó/10 6-2009 Reverse split “1Ó/5 + 1,15 ¢ÚÒ” 6-2002 “3Ó/10+3,20 ¢ÚÒ” 8-2007 ∞ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Altcom “1Ó/1+0,96” 6-2007 “1Ó/1+ 0,50 ¢ÚÒ” 7-2005 1Ó/1 7-2008 2Ó/10 7-2007 3Ó/1 8-2007 Reverse Split 7-2008 ·ÔÚÚ. Ù˘ VELLIFEST 8-2010

33 301 715 14 870 100 25 583 146 28 468 777 81 644 555

-

0.32% 0.04% 0.00% 0.00% 0.26%

9.68% 0.34% 6.26%

3 229 566 10 305 079 17 579 754 10 375 000 3 961 300 17 894 046 7 847 611 20 860 000 7 085 888 8 000 000 30 390 000 13 692 227 24 605 397 1 182 903 7 347 600 5 750 000 36 765 744 21 920 570 24 619 524 20 663 047 7 840 373 17 544 600 15 015 000 322 925 288 9 567 289 66 937 526 25 968 987 70 926 000 25 179 640 1 540 000 255 459 600 23 463 874 9 550 386 1 306 368 20 231 328 89 616 200

0.01 0.01 0.78 -

0.45% 0.01% 0.17% 0.26% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% 0.23% 0.15% 0.02% 0.04% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.86% 0.77% 1.88% 0.68% 0.41% 0.06% 1.16% 0.22% 2.94% 0.01% 2.22% 1.39% 0.13% 0.89% 0.11% 0.07% 0.07% -

51 334 286 51 083 993 60 221 300 10 000 000 7 914 480 54 547 634 6 523 780 13 920 000 50 396 500 7 326 648 26 408 040 71 683 906 21 382 067 49 030 011 215 246 452 5 280 000 20 255 805 21 676 536 12 431 980 6 000 000 21 820 410

0.23 -

0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.13% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

0.02% 1.71% 1.29% 0.40% 0.30% 2.52% 2.50% 1.24% 0.37% 0.43% 0.34%

10 629 194 8 593 750 12 952 610 179 707 771 51 081 030 13 555 100 42 501 273 40 946 303 23 059 688 28 056 518 30 400 000 26 262 660 13 191 620

0.10 0.01 -

0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.05% 0.00% 0.18% 0.01% 0.00% 0.12% 0.09% 0.16% 0.00%

1.74% 0.08% 1.38% 0.83% 0.07% 3.72% 0.45% 5.08% 0.07%

1 002 280 365 000 245 000

0.07 -

0.07% 0.01% 0.06%

0.78% 0.75% 0.49%

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ 0.4500 0.7430 1.1100 2.2900 1.5100 3.0000 1.6000 2.6800 0.4500 2.5200 3.6500 1.2200 0.9000 1.8000

0.5540 0.8250 2.0800 2.8600 1.8800 3.8000 1.8000 4.0532 0.9000 2.5200 3.6500 1.3400 1.0300 1.8000

0.2% 7.7% -41.6% 0.0% 0.0% -8.5% 0.0% -3.2% 37.1% 0.0% 0.0% -0.7% -10.9% 0.0%

0.5540 0.8000 1.1100 2.2900 1.5100 3.2500 1.6000 3.0000 0.6200 2.5200 3.6500 1.3300 0.9000 1.8000

0.5540 0.8000 1.1100 2.2900 1.5100 3.5000 1.6000 3.0000 0.7200 2.5200 3.6500 1.3400 1.0000 1.8000

0 0 0 0 0 3 0 600 32 330 0 0 1 560 3 000 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7.1% 0.0% 0.0% 16.1% 0.0% 0.0% -0.7% -10.0% 0.0%

0.5540 0.8000 1.1100 2.2900 1.5100 3.2500 1.6000 3.0000 0.7200 2.5200 3.6500 1.3300 0.9000 1.8000

EPSILON NET MEDITERRA ENVITEC DIVERSA DOPPLER EUROXX ENTERSOFT FOODLINK ALPHA TRUST PERFORMANCE TECHNOLOGIES VIDAVO √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§√°π∂™ ∫ƒ∏Δø¡ μπ√π∞Δƒπ∫∏

∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ 0.0680 0.1700 0.2600 0.0800 0.0150 0.2240

0.1910 0.3280 0.2600 0.0800 0.0880 0.9060

0.0% -4.0% 0.0% 0.0% 220.0% -37.8%

0.1260 0.1700 0.2600 0.0800 0.0640 0.2910

0.1320 0.1940 0.2600 0.0800 0.0880 0.3000

107 133 5 654 0 0 208 552 14 615

-4.4% 10.9% 0.0% 0.0% -8.6% 3.4%

0.1290 0.1940 0.2600 0.0800 0.0640 0.3000

 ∞∂°∂∫ (∫O) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞ƒπ™Δ√μ. °. ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ · ∞ΔΔπ∫∞Δ (∫√) · μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√)

π™√§. 2011 π™√§. 2011 ∞02 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011

1.29 0.47 1.10 -0.14 1.35 1.39

0.04 0.01 0.15 0.05 0.00 0.02

0.1 0.5 0.0 0.3 0.8

-

7-2009 9-2011 1-2007 5-2005 10-1999 1-2013

0.0350 0.0510 0.3550 0.2360 0.1000 0.0620 0.0720 3.0000 0.7600 0.0360 0.2490 0.0800 0.1400 2.5000 0.4700 0.0240 0.1400 0.0880 0.0400 0.0800 0.0520 0.1000 0.0560 0.1740 0.1080 0.0750 1.7200 0.0510 0.0840 0.0387 0.0800 0.3900 0.5400 0.3570 0.0500 0.7800

0.5400 0.2090 0.7583 0.8350 0.1000 0.1710 0.0720 3.7000 0.7600 0.1280 0.3540 0.0800 0.1400 2.9800 0.5530 0.0300 0.1400 0.3740 0.0400 0.0800 0.1320 0.1000 0.1500 0.4090 0.3660 0.2630 2.2700 0.1320 0.5000 0.1500 0.2260 0.3900 0.5400 0.6970 0.0500 0.7800

-80.7% -31.3% -44.1% -63.2% 0.0% 0.0% 0.0% -16.2% 0.0% -1.3% -7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% -14.4% -39.5% -29.9% -1.0% 29.2% -50.0% -28.6% 0.0% 0.0% 0.0% -32.5% 0.0% 0.0%

0.0350 0.1030 0.3550 0.2360 0.1000 0.1500 0.0720 3.0000 0.7600 0.0780 0.2500 0.0800 0.1400 2.6400 0.4800 0.0260 0.1400 0.0880 0.0400 0.0800 0.1320 0.1000 0.1040 0.3500 0.2010 0.1360 1.9700 0.0670 0.0840 0.0760 0.1250 0.3900 0.5400 0.3580 0.0500 0.7800

0.0500 0.1090 0.5600 0.2670 0.1000 0.1500 0.0720 3.0000 0.7600 0.0840 0.2500 0.0800 0.1400 2.6400 0.4800 0.0260 0.1400 0.0880 0.0400 0.0800 0.1320 0.1000 0.1300 0.3500 0.2090 0.1560 2.0000 0.0930 0.1040 0.0900 0.1250 0.3900 0.5400 0.3580 0.0500 0.7800

580 29 129 26 492 248 0 0 0 0 0 10 959 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 232 0 156 630 38 966 11 650 8 847 1 230 11 848 0 0 0 0 0 0

-30.0% -1.9% -38.4% -8.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -21.2% 0.0% -8.2% -18.6% -1.0% 32.9% -19.2% -11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0350 0.1030 0.3550 0.2360 0.1000 0.1500 0.0720 3.0000 0.7600 0.0780 0.2500 0.0800 0.1400 2.6400 0.4800 0.0260 0.1400 0.0880 0.0400 0.0800 0.1320 0.1000 0.1040 0.3500 0.2010 0.1360 1.9800 0.0930 0.0840 0.0800 0.1250 0.3900 0.5400 0.3580 0.0500 0.7800

· · · ·

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 ∞01 π™√§. 2009 §.∫ 2004 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2007 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 A01 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2008 π™√§. 2011 π™√§. 2011 ∞08 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2009

1.07 1.09 1.51 1.65 1.18 0.94 0.73 0.63 1.22 0.68 0.86 0.77 0.44 1.37 0.88 0.60 0.88 0.77 1.17 1.25 1.14 1.03 0.99 0.98 1.15 1.15 1.22 1.05 0.65 1.04 1.14 1.03 0.62 0.25 1.11 1.29

0.02 0.00 0.21 0.02 0.01 0.03 0.06 0.00 0.06 0.00 0.02 0.00 0.01 0.11 0.02 0.02 0.16 0.03 0.02 0.01 0.06 0.02 0.39 0.00 0.14 0.16 0.11 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.14 0.00 0.01

0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.6 0.6 0.1 0.5 0.2 1.0 1.7 8.9 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 2.9 4.0 1.8 0.8

9.6 18.4 0.3 -

12-1999 8-2010 1-2013 8-2000 7-2000 9-2011 11-2007 9-2010 7-2000 12-2006 2-2002 6-1999 6-1999 9-2012 12-2011 6-2011 8-2005 12-2002 3-2003 3-2003 8-2000 2-2000 8-2005 11-2007 5-2003 5-2003 6-2000 9-2000 9-2000 10-2012 12-1999 6-2008 6-2008 5-2000 6-2007 12-2007

0.0200 0.0500 0.4430 0.3850 0.0320 0.0190 0.0800 0.1980 0.2390 0.1200 0.0210 0.1200 0.0410 0.0200 1.0700 0.0580 0.0600 0.0250 0.0390 0.3260 1.4100

0.0460 0.3610 1.0700 1.1000 0.0600 0.3510 0.0800 1.0300 0.3280 0.1200 0.0850 0.1200 0.0710 0.0610 1.0700 0.1790 0.0600 0.1170 0.3330 0.5990 1.4100

0.0% -32.1% -16.2% 48.3% 0.0% -77.2% 0.0% 164.1% 0.0% 0.0% -44.7% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% -4.3% 0.0% -4.3% -0.4% 2.0% 0.0%

0.0200 0.1900 0.6200 0.5930 0.0380 0.0790 0.0800 0.3890 0.3280 0.1200 0.0210 0.1200 0.0410 0.0350 1.0700 0.1320 0.0600 0.0900 0.2280 0.5200 1.4100

0.0200 0.1900 0.7650 0.6710 0.0380 0.0790 0.0800 0.5230 0.3280 0.1200 0.0250 0.1200 0.0410 0.0380 1.0700 0.1420 0.0600 0.1000 0.2280 0.5250 1.4100

0 0 9 600 2 720 0 0 0 8 821 0 0 41 336 0 0 269 775 0 7 300 0 40 0 1 750 0

0.0% 0.0% -19.0% -11.6% 0.0% 0.0% 0.0% 34.1% 0.0% 0.0% -16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.7% 0.0% -10.0% 0.0% -2.6% 0.0%

0.0200 0.1900 0.6200 0.5930 0.0380 0.0790 0.0800 0.5230 0.3280 0.1200 0.0210 0.1200 0.0410 0.0350 1.0700 0.1320 0.0600 0.0900 0.2280 0.5200 1.4100

™∞¡À√ ∂§§∞™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏  ™∂§ª∞¡ (∫ªæ) ™π¢ª∞ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ *  Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) · Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À HOLDING (∫O) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂. ALAPIS  ALTEC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏  AXON HOLDING (∫√) BETANET COMPUCON EUROBROKERS  EUROMEDICA EUROLINE ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2004 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 A05

1.20 1.02 0.00 1.16 1.20 1.17 1.11 1.02 0.80 0.99 0.80 1.51 1.16 1.35 0.43 1.23 0.54 1.15 0.00 0.97 0.02

0.10 0.01 0.00 0.00 0.11 0.02 0.05 0.10 0.02 0.02 0.06 0.03 0.00 0.06 0.11 0.14 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02

0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 2.1 0.5 0.4 0.2 5.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.0 0.6 0.2 0.7

8-2003 - 11-2010 5-2005 6-2011 1-2009 2-2002 8-2000 7-2012 7-2001 5-1999 2-2008 2-2006 5-2011 9-1999 -21/6/20006 8-2010 0.3 12-2007 7-2003 4-2004 8-2011 14.8 8-2010

1.3000 0.4800 0.2000 0.0910 0.6400 0.0350 0.0740 0.0210 0.0220 0.0530 0.0290 0.0890

1.3000 1.4640 0.8000 0.2660 0.6400 0.1140 0.1800 0.0400 0.1540 0.1400 0.1370 0.2230

0.0% -38.2% -20.1% 6.9% 0.0% -39.8% 0.0% 0.0% 93.3% -14.6% -20.0% 0.6%

1.3000 0.5370 0.4800 0.1680 0.6400 0.0590 0.1400 0.0320 0.0540 0.0670 0.0320 0.1550

1.3000 0.5620 0.5290 0.1990 0.6400 0.0790 0.1400 0.0320 0.0690 0.0790 0.0370 0.1550

0 4 582 5 979 24 632 0 77 560 3 502 0 34 123 26 249 43 039 0

0.0% -3.3% 9.2% 3.9% 0.0% -25.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -11.1% 0.0%

1.3000 0.5620 0.4970 0.1870 0.6400 0.0590 0.1400 0.0320 0.0580 0.0700 0.0320 0.1550

 

π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2009 π™√§. 2011

1.04 0.87 1.66 1.18 1.73 0.82 0.88 0.96 1.24 0.50 0.66 0.80

0.01 0.22 0.09 0.02 0.11 0.04 0.00 0.13 0.05 0.00 0.04 0.04

1.3 0.1 0.2 3.2 12.6 0.1 0.2 0.0 3.1

105.4 -

4.5800 1.6300 1.3400

4.8000 1.6300 1.5900

750 50 149

0.0% -1.8% 18.7%

4.8000 1.6300 1.5900

 ∑∞ª¶∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

π™√§. 2011 π™√§. 2011 π™√§. 2011

0.66 0.52 0.56

0.00 0.01 0.00

0.3 0.3 1.1

65.0 -

·  ·

·  ·  · ·

·

 ·

 

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢.√.§. (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ (∫√) ∂π∫√¡∞ ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°. ∞.μ.∂.∂ ∂§§. Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂ª¶√ƒ. ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒ. ¢∂™ª√™ (¶√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡* (∫√) IMPERIO - ∞ƒ°ø °∫ƒ√À¶ (KO) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø¡∞Δ∂• HOLD. (K√) ∫§ø¡∞Δ∂• HOLD. (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) ª∞•πª-¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ª∞π§§∏™ ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏ (∫) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏ (¶) ¡∞ÀΔ. ∂Δ. §∂™μ√À (∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂ ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶. °. ¡π∫∞™ (∫∞) UNITED TEXTILES ™∞√™ º∂ƒƒÀ™

FASHION BOX ∂§§∞™ FORTHNET (KO) HELLAS ONLINE LAVIPHARM (KO) MICROLAND (KO) NUTRIART PC SYSTEMS (KO) RIDENCO SATO A.E SPIDER (∫√) SPRIDER YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

6-2007 10-2012 11-2011 9-2007 7-2005 8-2009 11-2007 6-2002 7-2006 10-2001 2-2011 9-2002

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ 3.2800 1.5361 0.2880

5.7700 7.2782 1.5900

16.5% -65.3% 149.2%

10-1997 ¡¤·.ÔÓÔÌ.·ÍÈ· 12-2012 “13Ó/10 + 2,83 ¢ÚÒ” 12-2012 ¡¤· √ÓÔÌ·ÛÙÈÎË ∞Í›·

7-2012 7-2005 7-2010

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏: Ã∞Δ∑∏πø∞¡√À ∏OLDING (¶). (1) ™ÙË ÛÙ‹ÏË Δπª∏™ ∫§∂π™πª∞ΔO™: ·= ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÊÂÚfiÙ·Ó ·fi ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ = ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ·fi ˆÏËÙ¤˜. (2) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ÃÚ‹ÛË: π™O§. 2005= ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2005, §.∫. 05= ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË 2005, ∞05=·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ 2005. (3) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ªÂÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË = % ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜. (4) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ΔÈÌ‹ §ÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Í›· = ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰È· Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ·Ó¿ ÌÙ¯. (5) ™ÙË ÛÙ‹ÏË ƒ/∂ = ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‰È· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÙ¯.

70

∫Àƒπ∞∫∏ 3 ª∞ƒΔπ√À 2013

KEP¢O™


$

0,7692 ▲

°∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

I™OTIMIE™ ‚·ÛÈÎÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ¢EIKTE™

1,1565 ▼ 0,8167 ▼ 0,0083 ▲ ▲

EURIBOR MHNO™ 0,117%

¶POH°/NO

ª∂Δ∞μO§∏ %

∂Àƒø/¢O§APIO

1,3000

1,3129

-0,98%

¢O§APIO/°∂¡

93,55

92,53

1,10%

∂Àƒø/°∂¡

120,53

121,07

-0,45%

™Δ∂ƒ§π¡∞/¢O§APIO

1,5021

1,516

-0,92%

∂Àƒø/™Δ∂ƒ§π¡∞

0,8647

0,8630

0,20%

¢O§APIO/ºPA°KO E§BETIA™

0,9437

0,9361

0,81%

∂Àƒø/ºPA°KO E§BETIA™

1,2245

1,2209

0,29%

∂Àƒø/¢O§. ∫∞¡∞¢∞

1,3437

1,3461

-0,18%

∂Àƒø/¢O§. ∞À™Δƒ∞§π∞™

1,2741

1,2809

-0,53%

¢IE£NH XPHMATI™THPIA

Afi‰ÔÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ

H M E P H ™ I A

O I K O N O M I K H

E º H M E P I ¢ A

1010

K§EI™IMO

1005 1000 995 990 985 980

25-02-13

26-02-13

27-02-13

28-02-13

01-03-13

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏

3

ª ∞ ƒ Δ π √ À 2 0 1 3

Δ∞π¶∂¢: 濯ÓÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ Ì ÙÚ¿Â˙· ‹ Ì ͤÓÔ fund ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·

¶·Ú·Û΢‹ 22/2/2013 ¶·Ú·Û΢‹ 1/3/2013 ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

WALL STREET

0,71

13.974,33 14.074,04

Aª™Δ∂ƒ¡Δ∞ª

-0,04

339,87

339,73

Mπ§∞¡O

-3,44 16.233,28 15.675,37 μƒY•∂§§∂™

-0,16 2.550,92 2.546,38

®®∫·ÏËÛ¤Ú· Û·˜… ®® ™Â Û‡ÛÙ·ÛË ∞∂∂∞¶ ÁÈ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, ›Ù ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ›Ù οÔÈÔ˘ ͤÓÔ˘ fund, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Δ∞π¶∂¢. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯¿Ô˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ®® ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‡ÎÔÏˆÓ ‹ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ù· ·Î›ÓËÙ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÂÓÒ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Û ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷ·Ù‹ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

¶∞ƒπ™π

-0,17 3.706,28 3.699,91 ºƒ∞N∫ºOYƒΔ∏

0,60 7.661,91 7.708,16 ™π¢¡∂´

1,35 5.018,145 5.086,134 XON°∫ ∫ON°∫ 0,43 22.782,44 22.880,22 TOKIO

1,94 11.385,94 11.606,38 §O¡¢π¡O

0,68

6.335,7

6.378,6

ZYƒπX∏

0,63 7.554,38 7.601,99

®® √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ı· ÎÔÈÙÔ‡Û Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ›Ù Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Δ Ú ¿   ˙ · , ›Ù Ì οÔÈÔÓ Í¤ÓÔ Ô›ÎÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÓÔËı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÒÛË. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÊÈϤٷ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ… ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì›· Â¤Ó‰˘ÛË. ®® ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞∂∂∞¶, Ô˘ ‰fiıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ã∞ ÂÓÙfi˜ ‰ÈÂÙ›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 50% ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 37% Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ®® ∂›Û˘, ÚԂϤÂÙ·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∞∂∂∞¶ Û ÔÈÎÈÛÙÈο ·Î›ÓËÙ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜, Û ·Î›ÓËÙ· ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ‰È¿ÛÙËÌ· 36 ÌËÓÒÓ. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ¤ÚÁˆÓ Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ¤ÚÁ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÚÔ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È

√ Î. π. ∂Ì›Ú˘, CEO ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢, Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Ì fiÏË ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘...

ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Á‹Â‰Ô ÁÎÔÏÊ, ηÙÔÈ˘ Î.Ï. √ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ∂›Ó·È Û‡ÓËı˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì›· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË, ÂÊfiÛÔÓ Ë ˙‹ÙËÛË ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ı· Û˘ÌȤÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜.

®® ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Â¤Ó‰˘Û˘ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢-

Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·fi 90% Û 80%, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∞∂∂∞¶ Û ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ‹ ¿ÏÏ· ÂÙ·ÈÚÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

®® ∂ÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ̤ÁÈÛÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ∞∂∂∞¶ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ‰‡Ô ¤ÙË, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ÁÈÛÙ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 18 ÂÈϤÔÓ Ì‹Ó˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ÁÈÛÙ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ‰Ò‰Âη ÂÈϤÔÓ ÌËÓÒÓ. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋

√ ÕÁÈÔ˜


KER_0303_FULL  

http://www.kerdos.gr/Documents/KER_0303_FULL.pdf