Page 1

º∞∫∂§√™

πÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 29 IOYNIOY 2012

ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ® ∂¶πª∂§∂π∞ | ª∞ƒπ¡∞ ¶∂Δƒ√¶√À§√À

¢È·‚¿ÛÙÂ

¶Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ· ■ ™ÂÏ›‰Â˜ 36-37

¶ƒ√√¶Δπ∫∂™ ∞fi Ù· Ì·ÛÙȯfi‰ÂÓÙÚ· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿

Δ· ÁÂÚ¿ ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 6%, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ì›· fi·ÛË ÎÂÚ‰ÒÓ, Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÔ‰È΋ ÙÚԯȿ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ªÂ fiÏÔ ÙȘ ·ÁÓ¤˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘ Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Î¿ıÂÎÙË ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ë ¯Ú‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜ ‹Úı ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÓfi˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡.

® TOY | Ã∏™Δ√À ¶√À§∞∫∏ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·, ÙËÓ Â˘Ú›· Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ·ÔÛÔ‡Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ ϤÔÓ, Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì›Ú·˜ Î·È Ë ·¯·˚΋ §Ô˘Í ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ. ™Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÏÏËÓÈο Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ‰ÈÂıÓÒ˜ ÎÚ·Ù¿ ·ÎfiÌË Ë º¿ÁÂ. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ˆ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ϤÔÓ Û ÁÂÚ¿ ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜.

∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·: ΔÔ Û‹Ì·Î·Ù·ÙÂı¤Ó Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì›Ú·˜ ΔÔ ÁÂÚfi ¯·ÚÙ› Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÏ·Ó‰ÈΤ˜ Ì¿ÚΘ Amstel Î·È Ë Heineken Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÂ

οı ÂÚ›ÙÂÚÔ Û οı ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜, ÂÓÒ Î·È Ë ∞ÏÊ· ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ϤÔÓ ˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì›Ú· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, Ôχ ÚÈÓ Ë ∑˘ıÔÔÈ›· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙȘ ·Û›ÁÓˆÛÙ˜ ·˘Ù¤˜ Ì¿ÚΘ. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ì›Ú·˜, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÂÙÈÎÂÙÒÓ ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰˘Ó·ÙÒÓ brand name ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ø˜ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÂÈ. ∏ ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ∞∂, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ˙‡ıÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ȉڇıËΠÙÔ 1963. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ¶¿ÙÚ·,

ηıÒ˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË §·Ì›·, fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÓÂÚfi «πfiÏË». ΔÔ 1981 ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ì›Ú·˜ Heineken ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ 1985 ¿ÓÔÈÍ ÙÚ›ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÂÓÒ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô˘ Ì›Ú·˜ Buckler. ΔÔ 1993 ‹Ù·Ó Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·, ηıÒ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ «πfiÏË» ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙË §·Ì›·, Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘. ΔÔ 1999 Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙË Fischer Î·È ÙÔ 2000 ÙËÓ, ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ∞ÏÊ·. To 2001 Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ∞∂, Ì ÙË Heineken, ÂÈϤÁÂÙ·È ˆ˜ ̤Á·˜ ÂıÓÈÎfi˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ «∞ı‹Ó· 2004», ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·Ô-

™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§. 34


πÛÙÔÚ›· ™À¡∂Ã∂π∞ ∞¶√ Δ∏ ™∂§. 33

ÎÚ›ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›·. TÔ 2006 ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Ì ÙËÓ Amstel Pulse, Ì›· Ì›Ú· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ‹ Á‡ÛË. ™‹ÌÂÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ì›Ú˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ∞∂ ‰È·ÎÈÓ› Î·È Ì›· ÏËıÒÚ· ·fi ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ Ì¿ÚΘ, fiˆ˜ Erdinger, Murphy’s Irish Stout Î·È Red, Duvel, Chimay, Kirin, McFarland, Carib, Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s Î·È Krusovice Kralovsky, ÂÓÒ ÂÍ¿ÁÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Û ¿Óˆ ·fi 30 ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∞fi ÙÔ 2008 Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ∞∂ ·‡ÍËÛ ‰Ú·ÛÙÈο ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡ ·fi ∂ÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ΔÔ 2009 ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÌ‹ı¢Û ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ÁÈ· ÙÔ 50% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Amstel & ∞ÏÊ·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· 8 Ó¤ˆÓ ÂÙÈÎÂÙÒÓ Ì›Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ›ıÈÛÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ۷Ê›˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ÂÍ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. ∏ ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.

§Ô˘Í: ∏ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·Ó·„˘ÎÙÈο ™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, Ë ·¯·˚΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ §Ô˘Í ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË. ∏ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ϤÔÓ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. Δ· ·Ó·„˘ÎÙÈο §Ô˘Í ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û 8 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ - ÔÚÙÔοÏÈ, ÏÂÌfiÓÈ, ‚‡ÛÛÈÓÔ, mix, cola, Áη˙fi˙·, Ûfi‰· Î·È ÙfiÓÈÎ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÈÛÙ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÁÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ 1950, ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û˘ÓÙ·Á‹, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Á‡ÛÂȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜, Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË ÙË Á‡ÛË ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘, ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯˘ÌÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡, Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο §Ô˘Í Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ì·ÁÂ‡Ô˘Ó fiÔÈÔÓ Ù· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ. √Ï· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1950, fiÙ·Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÚϷʤη˜, È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· ÌÈÎÚ‹ ‚ÈÔ-

34

Ù¯ӛ· Û ¤Ó·Ó Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜, ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¶fiÏË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ™ÙËÓ ·¯·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙfiÙÂ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¿ÏϘ 11 ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÏËÛ·Ó Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ §Ô˘Í ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋. øÛÙfiÛÔ, Ë ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ϤÔÓ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 1967, η٤ÛÙËÛ·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û ¿ÏÏÔÓ ¯ÒÚÔ. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë Ó¤· ÌÔÓ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔËÁ̤Ó˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ϤÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÚϷʤη˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓ·˜, ‹Ú ÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂ÈϤÁÂÈ ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ, Ô˘ ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∂ÙÛÈ, ÙÔ 1967, Ì Ôχ ÎfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û ̛· ¤ÎÙ·ÛË 2.500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÍÔÏ›ÛÙËΠ̠ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο §Ô˘Í, Ô˘ ÙÒÚ· È· ›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ· (Ì ÓÂÚfi ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘). ∏ Âȯ›ÚËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È Û ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∞¯·˝·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Û·Ó fiÏÔ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Ù˘ Á‡ÛË. ΔÔ 1989, fiÙ·Ó Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÚϷʤη˜ ·Ô¯ˆÚ› Î·È ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ·˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ «Â¤Ï·Û‹» Ù˘ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ë ¯Ú‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜ ‹Úı ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÓfi˜ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡

∂ÙÛÈ, ÙÔ 1997 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi Û¯‹Ì·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÓ¿ Û ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ·˘Á‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰·˜ ‚ڋΠÙË §Ô˘Í Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2001 Î·È ·¤ÊÂÚ·Ó Ù˙›ÚÔ Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ٷ 5,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2002, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· PET Î·È Á˘¿ÏÈÓ˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÊȿϘ, ηıÒ˜ Î·È Ó¤Â˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ 3.000 Ù.Ì. Û ȉÈfiÎÙËÙË ¤ÎÙ·ÛË 10.000 Ù.Ì. ∏ ηÏ¿˙Ô˘Û· ÔÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È ÙÔ 2006. ∏ §Ô˘Í ª·ÚϷʤη˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ˆ˜ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ, Ë §Ô˘Í ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· «¢È·Ì¿ÓÙÈ·» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙoÓ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· Ù˘ Stat Bank Ì ÙȘ 100 ÈÔ ˘ÁÈ›˜ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ¤Ó· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Î¤ÓÙÚÔ logistics, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÂÈÚ¿ ‚Ú·‚‡ÛÂˆÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‹Úı·Ó Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô È· ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ.

º¿ÁÂ: TÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ηıȤڈÛ ÙÔ Greek style yogurt ∂Ó· ·fi Ù· ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È Ë º¿ÁÂ. ªÂ ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·Ó¿Ù˘ÍË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (Á¿Ï·, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ù˘Ú›, ÂȉfiÚÈ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜), ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, Ë ·Ú¯È΋ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË: «¢ÂÓ ı· ÊÙÈ¿¯Ó·Ì ÔÙ¤ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰›Ó·Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜». ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ º¿Á ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. ª¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·, Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó· ÁÂÚfi fiÓÔÌ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Greek yoghurt Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Á‡ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·¯‡Ú¢ÛÙË ˘Ê‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Ù‡Ô ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡. ΔÔ 1926, ¤Ó· Á·Ï·ÎÙÔ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ... ÂÍÔ¯È΋ ÙfiÙÂ, Ô‰fi ¶·ÙËÛ›ˆÓ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ºÈÏ›Ô˘, ·Ô‡˜ Ù˘

ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ‰ÈÔÈΛ ÙË º¿ÁÂ, ·Ú¿ÁÂÈ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ÁÏ˘Î¿ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á¿Ï·. ∏ Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙË ÛÙ¿ÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ÙÔ ÙÚ·Ì Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ۯ‰fiÓ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂȉÈÎÒ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ϤÔÓ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. ∂ÙÛÈ, ÙÔ ÌÈÎÚfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË. ºı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 1954, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ·Ù¤Ú· ÙˆÓ πˆ¿ÓÓË Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, fï˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›·, Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌÂ›Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ º¿Á ·ÔÙÂÏ› Ë ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ·ÁÔÚ¿. ∂ÙÛÈ, Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÛÙË Ó¤· ‚ÈÔÙ¯ӛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ì·˙›, ÙÔ 1964, ÛÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ. Δ· ̤۷ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË º¿Á ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Â΂ÈÔÌ˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. ΔÔ 1975 ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È Â‰Ò Ù˘ÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Total. Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô πˆ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ºÈÏ›Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÚ›· Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿. ªÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Total ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘80, ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, Ì¿Ù·È·, Ó· ÙÔ ÌÈÌËıÔ‡Ó. ¡· ÌÈÌËıÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¿Êı·ÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË Á‡ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ˘Ê‹ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂȉÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Greek Style Yogurt. ∫·Ó¤Ó· ÚÔ˚fiÓ, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Total, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÔÚ›· Û fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡: ∞ÁÁÏ›·, πÙ·Ï›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜, ÙˆÓ ∏¶∞, fiÔ˘ ÙÔ 2008 ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 29 IOYNIOY 2012

KEP¢O™


¶ËÁ‹ ʈÙfi: newsbeast.gr

Δ¿ÛÂȘ

¶Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›·

∞fi ÙÔ ¯ı˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· ➤ ™Â ÔÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÁÈ·Ù›; ∏ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘80 ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∂ÓÒ Ë 50ÂÙ›· ‘30-’80 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ·fi ÙÔ ¯‡Ì· ÛÙÔ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ, ‹ 30ÂÙ›· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ‘80 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ηÈÓÔÙfi̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ó¤ˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ˘„ËÏ‹ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·.

® Δ∏™ | ∂§∂¡∏™ ™Δ∞ª∞Δ√À∫√À «∂›Ó·È ÎÂÊ¿ÙË, Á˘Ú›˙ÂÈ ·’ ÙÔ˘…», «∂›Ì·È ̷ηÚÔÓ¿˜ ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ì», «√¯È º·Ú›Ó· fi,ÙÈ Î·È fi,ÙÈ, ÌfiÓÔ º·Ú›Ó·...»: ™·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÏfiÁηÓ; ∂›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜, ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ¤ÓÙ˘˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘70 Î·È ÌÂÙ¿. √ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∞fi ÙȘ ·Ê›Û˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙˆÓ ÚÒÈÌˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÌÂÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÔÙ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ̤۷ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi. Δ· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË «Ìfi‰·» Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, Ù· ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯· ·Ó·„˘ÎÙÈο, Ù· ˙·¯·ÚˆÙ¿, Ù· ·Ù·Ù¿ÎÈ· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ·˘ÍË̤ÓË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˙¿¯·ÚË Î·È ÏÈ·Ú¿. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Disney, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ ÙÚÔʤ˜, Ô˘ Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; √ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ §ÂÔ‡Û˘, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Solid Communications ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ «∫ ∫¤Ú‰Ô˜» ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì¤Û· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∞Í›˙ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. §ÂÔ‡Û˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ 1967. ➤ ¶Ò˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘70 Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 45 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1967-’68 ·ÚÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙÚÔ-

36

√ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ §ÂÔ‡Û˘, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Solid Communications

Ê›ÌˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·Ú¯Èο Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ÌÂÙ¤ÂÈÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹Ù·Ó Ì·˘Úfi·ÛÚË ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÂÓÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·.

∞fi ÙȘ ·Ê›Û˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙˆÓ ÚÒÈÌˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÌÂÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÔÙ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi

➤ √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ηÌ·ÓÈ¿˜, ÙÈ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ·Ï·È¿ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙÈ ··ÈÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·; √ ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÂȉÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. √È ·Í›Â˜ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘, Ù˘ Á¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ˘fi„Ë ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÔÈÓ¿ ÛÙ· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ¤Ó· ÙÚfiÊÈÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ΔÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔηıÈÛÙ¿ ÙÔ... ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÂίˆÚ‹ÛÂÈ «Ê¤Ô˘‰·» Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË Á˘Ó·›Î· (.¯. Ë ·ÁÔÚ¿ Ï·‰ÈÔ‡ ‹ „·ÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó οÔÙ ·Ó‰ÚÈ΋ ˘fiıÂÛË, fi¯È ϤÔÓ) Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ı· Ê¿Ó Î.Ô.Î.

∏ §Ô˘Í ª·ÚϷʤη˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο

¶Úo˚fiÓÙ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ∏ §Ô˘Í ª·ÚϷʤη˜ Â›Ó·È Ì›· ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È 100% Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯˘ÌÒÓ, Ì ̛· ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÔÚ›· ¿Óˆ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, η٤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ÂÓÒ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· ηٷӷψً ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ∞fi ÙÔ 1950, Ë §Ô˘Í ª·ÚϷʤη˜ ·Ú¿ÁÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙÔ 1972. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ‚·ÛÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÙË ÌÔÓ·‰È΋, ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, Ô˘ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ·Ó·„˘ÎÙÈο §Ô˘Í ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û 8 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ - ÔÚÙÔηϿ‰·, ÏÂÌÔÓ¿‰·, ‚˘ÛÛÈÓ¿‰·, Ïo˘Í mix (Ì›ÁÌ· ÙÚÈÒÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ ÔÚÙÔοÏÈ - ÏÂÌfiÓÈ - Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ), Ûfi‰·, Áη˙fi˙· ·Ú·‰ÔÛȷ΋, Tonic Î·È Loux Cola, Ë ÚÒÙË Ì ‚¿ÛË cola Ô˘ ‚Á‹Î ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ë ÔÚÙÔηϿ‰· ¯ˆÚ›˜ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ªÂ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘, ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ê˘ÛÈÎÒÓ

μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ §Ô˘Í Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘„ËÏÒÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ¿ÓÙ· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ηٷӷψً ÁÈ· Ì›· Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ¯˘ÌÒÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡, Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο §Ô˘Í Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Á‡ÛÂȘ ÌÔÓ·‰Èο ‰ÚÔÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË ÙË Á‡ÛË ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Û˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¿ÁÂÈ 100% Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈο Î·È ÚÔÛı‹ÎË ˙¿¯·Ú˘ Û Á‡ÛÂȘ ÔÚÙÔοÏÈ, ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ, Ì‹ÏÔ-ÔÚÙÔοÏÈ-ηÚfiÙÔ, ¯˘Ìfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û ‚Èٷ̛Ә B, C Î·È E Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔÎÙ¤ÈÏ 9 ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È 7 ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ extra-9, Ì fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‚Èٷ̛Ә Î·È Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. ™‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ȉÈfiÎÙËÙ˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÌÊȿψÛ˘ ηÈ

‰È·ÓÔÌ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·Ú·‚¿ÏÈ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, ÛÙÔ ∞›ÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Î¤ÓÙÚÔ logistics ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ¶·ÙÚÒÓ

‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ϤÔÓ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Û˘Û΢·Û›·˜, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ì ISO 9001:2008 Î·È ISO 22000:2005. √ fiÌÈÏÔ˜ ··Û¯ÔÏ› ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞¯·˝·˜, ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· ¢ڇ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ∫·Ó·‰¿, ∏¶∞, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ∫‡ÚÔ. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ §Ô˘Í Â›Ó·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ì›· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘„ËÏÒÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ¿ÓÙ· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ηٷӷψً ÁÈ· Ì›· Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹!

➤ À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‹ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘-ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û‹ÌÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ; ∞fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. º˘ÛÈο Ù· ΛÓËÙÚ· ηٷӿψÛ˘ Î·È Ô „˘¯ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú· Ôχ ·ÚÁ¿, ¿Ú· Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ¯¿ÓÂÙ·È. ∏ Á‡ÛË, Ë ‰›·ÈÙ·, Ë ‰‡Ó·ÌË, Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¯ı˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 29 IOYNIOY 2012

KEP¢O™

KEP¢O™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 29 IOYNIOY 2012

37


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ™Ù·ıÂÚ¤˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ¯ÈÒÙÈ΢ Á˘

∞fi Ù· Ì·ÛÙȯfi‰ÂÓÙÚ· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ® TOY | Ã∏™Δ√À ¶√À§∞∫∏ ∏ Ì·ÛÙ›¯· ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ¯ÈÒÙÈ΢ Á˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ú¿ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÎÚÈÙÈÎfi ÓËÛ›. ™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·Ú·˙ÒÓÂÈ, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·ÛÙ›¯·˜ ηϿ ÎÚ·ÙÔ‡Ó. √È ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ ÚÂÙÛÈÓÈÔ‡ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. ∞˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙËÓ Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û Û΢¿ÛÌ·Ù· ÙÚÔÊ‹˜, ÚÔ˚fiÓÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ÏψÈÛÌfi, ÙËÓ ˘Á›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚·Ê‹. ∞Ó Î·È fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÏÏÒ‰Ô˘˜ ˘ÁÚÔ‡ ÎÚ·Ù› ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·È Â‰Ú·›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÏÏ¿ ·ÚÁ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ë ›‰Ú˘ÛË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙȯÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂÙ›˜. ∏ Ì·ÛÙ›¯· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ‰¿ÎÚ˘ ÛÙ· ¯·Ú·Á̤ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÏÏÒ‰Ô˘˜ Î·È ‰È·˘ÁÔ‡˜ ˘ÁÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÔÔÈËı› Û ·Î·ÓfiÓÈÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô 15-20 ËÌÂÚÒÓ. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘, ·ÊÔ‡ ÛÙÂÚÂÔÔÈËı›, Â›Ó·È ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈ΋ Î·È Ë ·Ú¯È΋ Ù˘ Á‡ÛË Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÈÎÚ‹, ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ Ù˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·. √ ‚·ıÌfi˜ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ¤ÎıÂÛ‹˜ Ù˘ ÛÙË Ê‡ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰¿ÎÚ˘. √Ù·Ó Ë ÚÔ‹ Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜, ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì·Ï·Îfi, ÂÓÒ Ë ÌË Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÈÎÚfi ‰¿ÎÚ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜. ∏ Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ·fi ÙÔ 1997 ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶√¶), ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 123/1997 ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (L0224/24-197) Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¶√¶. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ηÓÔÓÈÛÌfi Ë Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÔÌ›ÌËÛ˘ Ô˘ ı· ˘ÂÍ·ÈÚÔ‡Û ÙË Ê‹ÌË Ù˘ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∞ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÔÍÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ Ò˜ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÃÈÒÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘Ì¿ÚÂÈ·, Â‰Ò Î·È ·ÈÒÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ ÎÔÏÏÒ‰Ô˘˜ ˘ÁÚÔ‡ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ, Â›Ó·È ·Û‡ÏÏËÙ· ÌÈÎÚfi. øÛÙfiÛÔ, ÂΛÓÔ Ô˘ ηıÈÛÙ¿

38

Δ· Ì·ÛÙȯԯÒÚÈ· ∏ Ì·ÛÙ›¯· ηıfiÚÈÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ Ã›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯ˆÚÔÙ·Í›· Ù˘. √È ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ÛÙË ÓfiÙÈ· Ã›Ô Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ª·ÛÙȯԯÒÚÈ· Ô˘ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ·ÚȯÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ οÏÏÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂΛ Ô˘ ¢‰ÔÎÈÌ› ·ÔÎÏÂÈÛÈÙο ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô Ì·ÛÙȯÔÊfiÚÔ˜ Û¯›ÓÔ˜. ∞Ó Î·È ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Ô˘ Ù· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÛÂÈ ÒıËÛË Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fï˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ °ÂÓÔ˘·ÙÔÎÚ·Ù›·˜ (1346-1566), ÔfiÙÂ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜, ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÓËÌ›· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜. °È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÚÔÌ›˜ Ô˘ Ì¿ÛÙÈ˙·Ó ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔ˘˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ‹Ù·Ó ·ı¤·Ù˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Â›¯Â

ÊÚÔ˘Úȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË: ∂¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙfi ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ Û¯‹Ì· Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Û›ÙÈ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ù›¯Ô˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ˘‹Ú¯·Ó „ËÏÔ› ÔÚıÔÁÒÓÈÔÈ ‡ÚÁÔÈ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ› ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜. √È ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ¯·Ú¿ÍÂȘ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔ ·fi Ì›· ÚfiÛ‚·ÛË. Δ· Û›ÙÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÙȘ ›‰È˜ ·Ú¯¤˜ ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈÎÈÏ›·. ∂›Ó·È ÏÈıfiÎÙÈÛÙ· Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ¤Ó·Ó fiÚÔÊÔ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡˜ ıfiÏÔ˘˜ (Á¤ÚÌ·Ù·). ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÙ¿‚ÏÔÈ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ ÁÈ· Ù· ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ηÙÔÈΛ·˜, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ «Ô˘ÓÙ›», Ô˘ ¯ÚË̢ۛ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÈ·ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘. Δ· ‰ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‡ÊÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏË Ë ‰È·Ê˘Á‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ. ™‹ÌÂÚ·, Ì·ÛÙ›¯· ·Ú¿ÁÔ˘Ó 24 ¯ˆÚÈ¿ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ‹ ‰È·ÙËÚËÙ¤ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ Û¿ÓÈÔ Â›Ó·È Ë Ôχ ·ÚÁ‹ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛË Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜. ΔÔ Ì·ÛÙȯfi‰ÂÓ‰ÚÔ ‹ Û¯›ÓÔ˜ - ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Pistacia Lentiscus var. Chia - Â›Ó·È ı¿ÌÓÔ˜ ·ÂÈı·Ï‹˜ ‡„Ô˘˜ 2-3 ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 40 - 50 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·ÛÙ›¯·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÌÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ʇÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. √ Û¯›ÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi Ê˘Ùfi, ¢·ı¤˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. √È Ó¤Â˜ Ê˘Ù›˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÏ·‰È¿ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ (Ù· ÌÔۯ‡̷ٷ) Î·È ÔÈ ·ÏȤ˜ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Ì ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ ‹ ηٷ‚ÔÏ¿‰Â˜. ™¯›ÓÔÈ ‹ ‰¤Ó‰Ú· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î‡ÚÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ª·ÎΛ·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÌÂÛfiÁÂÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ ÛÙË Ã›Ô, ‰¤Ó‰ÚÔ Î·È Ê‡ÛË Û ̛· Ì·ÁÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ Ì·˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ÙË ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ̤۷ ·fi Ù· ÔχÙÈÌ· «‰¿ÎÚ˘·» Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜.

√È ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜ ∏ Ì·ÛÙ›¯· Ù˘ Ã›Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¿ÚˆÌ¿ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ˜. ∂¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ˆ˜ Ë ÚÒÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÛ›ÎÏ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î·È ÙË ÊÚÂÛο‰· Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜. ΔËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÎÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›·, ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ˆ˜ ‰Ú·ÛÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È È·ÙÚÔÛfiÊÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ηٷÁÚ·Ê› ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔț˜. ∂¯ÂÈ Â›Û˘ ηٷÁÚ·Ê› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÔÚı¤˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜ Ã›Ô˘. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ϤÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, fiÙÈ Ë Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷ΋ Î·È ·ÓÙÈÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ‰Ú¿ÛË, ·ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈÎfi ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎfi, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂԇψÛË ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. ∏‰Ë ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜, Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Û ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙË-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 29 IOYNIOY 2012

KEP¢O™


¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÙÔÚÈο ηٷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜ Ã›Ô˘. √È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ì·ÛÙ›¯· Ù˘ Ã›Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜ Ã›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Î·È ÛÙÔ Û¿ÓÈÔ ¿ÚˆÌ¿ Ù˘. √̈˜ Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ôχ-¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Á·‹ıËÎÂ Î·È ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ÛÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Î·È ¯ËÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ™‹ÌÂÚ· Ë Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÙ·È Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜: ∞ÚÙÔÛ΢¿ÛÌ·Ù·, ÁÏ˘Î¿, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ·ÁˆÙ¿, ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, ÙÛ›¯Ï˜, ηڷ̤Ϙ, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ÙÛ¿È, ηʤ˜, Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο, ˙˘Ì·ÚÈο, Û¿ÏÙÛ˜, ÏÈΤÚ, Ô‡˙Ô, ÎÚ·Û›, Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο Ó‹Ì·Ù·, ÂÈı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÂÁη‡Ì·Ù·, Ô‰ÔÓÙÔÓ‹Ì·Ù·, Û·Ô‡ÓÈ·, ηÏÏ˘ÓÙÈο, ·ÚˆÌ·ÙÈο ÎÂÚÈ¿, ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, ‚ÂÚÓ›ÎÈ· ˙ˆÁÚ·-

™‹ÌÂÚ· Ë Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÙ·È Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ·ÚÙÔÛ΢¿ÛÌ·Ù·, ÁÏ˘Î¿ Î·È Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜ ̤¯ÚÈ ÙÛ›¯Ï˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È Û¿ÏÙÛ˜ ÊÈ΋˜ Î·È Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈΤ˜ ÚËÙ›Ó˜. √ÓÙ·˜ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÙÛ›¯Ï˜ Ì·ÛÙ›¯·˜ ÛÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ΛÙÚÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË, Ë Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ Ì·ÛÙȯÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ Ã›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ϤÔÓ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·ÛÙ›¯·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÙ·˜ ‰›ÎÙ˘· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘, Ù· ·Û›ÁÓˆÛÙ· ϤÔÓ Mastihashop. ∏ Mediterra ∞ÓÒÓ˘ÌË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ∂ÌÔÚÈ΋ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ȉڇıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2002, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ª·ÛÙȯÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ã›Ô˘, Ì ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ mastihashop. ∂Èı˘Ì›· Î·È ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∂ªÃ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ì·ÛÙ›¯·˜, ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù˘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·ÛÙ›¯·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË Ã›Ô, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ Ì·ÛÙ›¯· Ã›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓÚfiÙ·ÛË Â˘ËÌÂÚ›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚ› ÙÔ˘ well

being, ÙȘ ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ÙË ‰È¿ıÂÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ù· mastihashop ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó fi¯ËÌ· Ì›·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÚfiÙ·Û˘ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ª›· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˘ ÙfiÔ˘, Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ì·ÛÙ›¯· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Û˘Ó·Ê‹ ‹ ÌË ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Û˘ÓÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ Ì‡ıÔ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ù¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÏÈ·ÓÈΤ˜ Î·È ¯ÔÓ‰ÚÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ, Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‹ ÂȉÈ΋, ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÁÓÒÛ˘ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ì·ÛÙ›¯·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ mastihashop ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·ÛÙ›¯·˜ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ì›·˜ ·fi ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ‚ÈÒÛÈÌˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ mastihashoptherapy, fiˆ˜ Î·È Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ cultura mediterra Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÔʛ̈Ó. ∫·È Ô ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ï¿ ÎÚ·Ù› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÈÒÙ˜ Ì·ÛÙȯÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÁÂÓÈ΋˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜.

∂ÎıÂÛË Ì ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÂÏÏËÓÈο ÙÚfiÊÈÌ· & ÔÙ¿

Kem Gourmet ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∏ Kem ∫Ï·‰ÈΤ˜ ∂Îı¤ÛÂȘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞∂, Ì ÂÌÂÈÚ›· 25 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÁÓˆÛÙ‹ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÎıÂÛ˘ Kem Franchise, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ: ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ 23 ¤ˆ˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ¤ÎıÂÛË Kem Gourmet, Ì ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÂÏÏËÓÈο ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ (Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜) ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ‰ÈÂıÓ‹ ‹ ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚Ú·‚›·, ÒÛÙ ӷ Ù· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ηٷӿψÛË. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜: ñ Gourmet ñ Δ˘ÚÔÎÔÌÈο - °·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ñ ∞ÏÏ·-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 29 IOYNIOY 2012

ÓÙÈο - ∂ÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ∫Ú¤·Ù· ‹ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ñ ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ æ·ÚÈÒÓ ∞Ï›·ÛÙ· ∞˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô ñ √›ÓÔ˜ - √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ¶ÔÙ¿ ñ ª·ÓÈÙ¿ÚÈ· - ΔÚԇʷ ñ ∑˘Ì·ÚÈο - ƒ‡˙È - √ÛÚÈ·, ñ ∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô - ∂ÏȤ˜ §¿‰È ÌÂ Ì˘Úˆ‰Èο ñ μ·ÏÛ¿ÌÈÎÔ •‡‰È ñ °Ï˘Î¿ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ - ª·ÚÌÂÏ¿‰Â˜ - ª¤ÏÈ ñ ¶·Ú·‰ÔÛȷο ∂‰¤ÛÌ·Ù· ñ ∞Ê„‹Ì·Ù· (ÙÛ¿È - ‚fiÙ·Ó·) ñ ∫·Ê¤˜ - ™ÔÎÔÏ¿Ù· ñ ª·¯·ÚÈο - ∫ÚfiÎÔ˜ ñ •ËÚÔ› ∫·ÚÔ› ñ ªÈÛÎfiÙ· ñ ∞Ó·„˘ÎÙÈο - Ã˘ÌÔ› ñ ∫ÔÓۤڂ˜ - ™¿ÏÙÛ˜, ñ ∫·Ù„˘Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ· ñ ¶·ÁˆÙ¿ ñ ¢È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ∂ÎıÂÛË Kem Gourmet Â›Ó·È Ì›· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÌÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÂÏÏËÓÈο ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿. ¶·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂÎı¤Ù˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ì›· ¢ڇÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ› ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·.

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Kem Gourmet ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ∂ÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·‚¢Ù› ÁÈ· ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜ (ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È fi¯È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ) ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‹ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿. ™ÎÔfi˜ Ù˘ 1˘ ∂ÎıÂÛ˘ Kem Gourmet Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Û ̛· ¤ÎıÂÛË fiÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿ Ô˘ ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚Ú·‚›·, ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Û’ ¤Ó· ¢ڇ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ 1Ë ∂ÎıÂÛË Kem Gourmet ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 23 ¤ˆ˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙÔ «Porto Palace Hotel», ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÈ·›· ·›ıÔ˘Û· Deluxe Class Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ·

18:00 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Porto Palace». ™Â Ì›· ͯˆÚÈÛÙ‹ Î·È ¿„ÔÁ· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‚Ú·‰È¿ Ì ÔÏÏÔ‡˜ VIP ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜, ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚfiÛÎÏËÛË ÛÂÊ, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ¤ÌÔÚÔÈ, ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ, ȉÈÔÎً٘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, Gourmet & Delicatessen, ·Ï˘Û›‰Â˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. √ÏÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÏÏËÓÈο ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ fiÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ·Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó test Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ Kem ÛÙÔ 210 60 84 550 ‹ ̤ۈ e-mail ÛÙÔ @kemexpo.gr.

39


/istoriografia_FULL  

http://www.kerdos.gr/Documents/istoriografia_FULL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you