Page 1

º∞∫∂§√™

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

Food &Drinks

ª∂ ∞º√ƒª∏ ∆∏ ¢∂∆ƒ√¶ 2011 ® ∂¶πª∂§∂π∞| ª∞ƒπ¡∞ ¶∂∆ƒ√¶√À§√À ® ƒ∂¶√ƒ∆∞∑ | ∫Àƒ∂§∞ ¶∂∆ƒ√À

¢π∞µ∞™∆∂

¶fiÏÂÌÔÈ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ µπ√§√°π∫∞ ¶ƒ√´√¡∆∞: ∂ÎÙÔ͇ÙËÎÂ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË

∞§∫√√§√ÀÃ∞: √È ÊfiÚÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ∆Ș ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜... ·ÒÏÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ «ÌÂÙÚ¿» Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔʇÁÂÈ Î·È Ù· «‚¤ÏË» ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

«™ˆÛ›‚ÈÔ» Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›· √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÂÓÒ fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ‹ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ ˆÏ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘‰Â›˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·.

∆∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ¶√À £∞ ∂•∞™º∞§π™√À¡ ∆∏ ¢π∞º√ƒ√¶√π∏™∏, £∞ µ√∏£∏™√À¡ ∆∏ µπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∆ƒ√ºπªø¡ ∫∞π ¶√∆ø¡ ∫∞∆∞ ∆∏¡ ¶∂ƒπ√¢√ ∆∏™ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫ƒπ™∏™ ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· Û Ӥ· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·fi Ù· ÔÌÔÂȉ‹ ÙÔ˘, ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 30 ➤


√È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ➤ ™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 29

ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ «ÛˆÛ›‚ÈÔ» ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘˜. ∞ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ̤ۈ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ηÈÓÔÙfiÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤Ù˘¯·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·‡ÍËÛ·Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È «¯Ù‡ËÛ·Ó» Ì ÂÈÙ˘¯›·, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙȘ «fiÚÙ˜» ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ Creta Farms Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∂Ó ∂ÏÏ¿‰È, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ˙ˆÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ ·fi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ∏ ·Ù¤ÓÙ· ·˘Ù‹, Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2025, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÚȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘, ̤ۈ joint ventures, Û 9 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÔÈ ∏¶∞. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, ¢·Ó›·˜, ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, ∂ÛıÔÓ›·˜, §ÂÙÔÓ›·˜ Î·È §ÈıÔ˘·Ó›·˜, ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Creta Farms Nordic AB , ÂÓÒ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë ÛÙȘ ∏¶∞ ̤ۈ Ù˘ Creta Farms USA Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ̤ۈ joint venture Ì ÙËÓ Argal Group Alimentario . ∂Ù·ÈÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÊÈÌÔ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ϤÔÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Total Ù˘ º¿Á , ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Ì›· Ó¤· ηÙËÁÔÚ›·, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ greek type yoghurt. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ë º¿Á ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ 38%, fiÙ·Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο. ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Total Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙȘ ∏¶∞, ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ηıÒ˜ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂΛ ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 «¤ÙÚÂÍ·Ó» Ì +65,5% Û fiÁÎÔ. ™Â οı ¿ÓÙˆ˜ ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÔÙÂÏ› ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ ·Ú¿-

30

∞ÔÙÂÏ› ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜, ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

√È ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· Û˘Ó¯‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ηıÒ˜, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 30%75% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (∫∞¶), ÌÈ·˜ Î·È Ô ÁˆÚÁÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘.

ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· Û˘Ó¯‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ηıÒ˜, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 30%-75% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ (∫∞¶), ÌÈ·˜ Î·È Ô ÁˆÚÁÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ π√µ∂ , Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ fi͢ÓÛË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ËıÈ΋˜ fiÛÔ Î·È ·fi ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ Ë Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· «ÊÈÏÈο ÛÙÔ Îϛ̷» ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘fi„Ë. ∂›Û˘, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û ı¤Ì·Ù· Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ «·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ, fï˜, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ͤÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË (ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹), ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÌÂÓ›˜. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙÔ π√µ∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, Ë ‡ÊÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÌfiÓÔ Ì›· ÂÔ¯‹ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È Â˘Î·Èڛ˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ - Ì ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜ - ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÙfiÏÌË Î·È Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ó· ÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó, fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÂͤÏıÔ˘Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

KEP¢O™


∆· ÚÔ˚fiÓÙ· √π ∂∆∞πƒ∂π∂™ ∂¶πÃ∂πƒ√À¡ ¡∞ ∂¡π™ÃÀ™√À¡ ∆∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆√À™ ∫∞π ¡∞ ¢π∞∆∏ƒ∏™√À¡ ∆∞ ª∂ƒπ¢π∞ ∆√À™

¶fiÏÂÌÔ˜ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ·ÏÏ·ÓÙÈο ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó «fiÏÂÌÔ» ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÚ›‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·

√È ÙÚÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Creta Farm, ¡›Î·˜ Î·È ÀÊ·ÓÙ‹˜, ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÂÚ› Ù· 7,5 ÎÈÏ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë Creta Farms Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ

∏¶∞, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Creta Farms Espana, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› joint venture Ì ÙËÓ Argal Groupo Alimentario. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ Û 6 Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ Î·È ÙˆÓ µ·ÏÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (™Ô˘Ë‰›·, ¢·Ó›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, ∂ÛıÔÓ›·, §ÂÙÔÓ›· Î·È §ÈıÔ˘·Ó›·), ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Creta Farms Nordic AB Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓÔÚ·-

¶Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·¤Û·Û ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎÚ¤·˜ (ÔÛÔÛÙfi 32,8% ÙÔ 2008). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ (Ì ÔÛÔÛÙfi 26,8% ÙÔ 2008) Î·È ÙÔ ‚fiÂÈÔ ÎÚ¤·˜ (18,3%). ∆Ô ÎÚ¤·˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ›‰Ô˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ë ˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ‹ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹. √È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ÎÚ¤·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‚·ıÌfi ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ∫‡ÚÈÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È Ë ÏËıÒÚ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ̤·. √ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ

32

Í›· Ù˘ Creta Farms (50%) Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Parsons AB (50%). ™ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯Â ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÙÔ 2009, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÍËÙÈ΋ ÔÚ›· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ value for money. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Î·È Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ Áο̷ Ù˘, ÁÈ· ηχÙÂÚË

ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Î·È Ë ‡·ÚÍË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¯·ÌËÏÔ‡ ‹ ̤ÙÚÈÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ÂÏÏÈ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÎÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÈϤÔÓ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ˙ˆÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Û ÎÚ¤·˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎÙÚÔÊÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÁ¯ˆÚ›ˆ˜ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÛ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‚Ô›Ԣ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Â›‰·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

KEP¢O™


ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È Î¿Ï˘„Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠϷÓÛ¿ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∂Ó ∂ÏÏ¿‰È, ÂÓÒ ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË Ì Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Έ‰ÈÎÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ¡›Î·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. √ fiÌÈÏÔ˜ ¡›Î· ¤Ú˘ÛÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÚÔ˚ÔÓÙÈ΋˜ Áο̷˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÂÏ·ÙÂȷ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Nikas Bulgaria EAD. ∂›Û˘ ÂÛÙ›·Û Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰È·Ú΋ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Â¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˚ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ. ∞ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› Ë Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ÀÊ·ÓÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ delicatessen, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ fouantre, praga Î·È tirolese. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ¿ÚÈ˙·˜, ̤ۈ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ gummy bear, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘Û΢·Û›· freshpress, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ú·ÊÈÔ‡. ∏ ÀÊ·ÓÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙË ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ 3.000 ÙfiÓÔ˘˜ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ. H ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿. ∏ Áο̷ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Ì ÙÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Clus Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15%-20%. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙ· ‚ÔÂȉ‹, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ¯ÔÈÚÈÓ¿. √È Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙËÓ Ì›ˆÛË ‹ Î·È ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂϤÙË Ù˘ Icap ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿, ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÂÈÛ·Áˆ-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

ÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È, Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 43%-48,5% ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÂÙ›·. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÁÁÂÓ›˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÈ

ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1986-2008 Ë ÂÁ¯ÒÚÈ·

·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·˘Í‹ıËΠ̠̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 0,67%, ·Ó Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Ë ÂͤÏÈÍË ‹Ù·Ó Êı›ÓÔ˘Û·, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ.

33


π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ ¶ø™ ¢π∞ª√ƒºø¡∂∆∞π ∆√ ∆√¶π√ ª∂∆∞ ∆∏¡ ∞¶√º∞™∏ ∆∏™ ∂¶π∆ƒ√¶∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ∆·... ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·¤Ê˘Á·Ó ÔÈ ¤ÓÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·ÚÙ¤Ï, ηıÒ˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ Â¤‚·ÏÏÂ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÔÛfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤Ô, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi οÔȘ Ï¢ڤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â¤‚·ÏÏÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 677.885 ¢ÚÒ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ¡. 703/77 «¶ÂÚ› ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È ÔÏÈÁÔˆÏ›ˆÓ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡», ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¡ËÚ‡˜, ™ÂÏfiÓÙ·, ¢›·˜, ∂ÏÏËÓÈΤ˜ π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ∫·ÏÏȤÚÁÂȘ À‰Úfi‚ÈˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (∞Ó‰ÚÔ̤‰·). √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î¿ı ÓÔÌ›ÌÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÊfiÛÔÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ù·Ú¯¿˜ ˆ˜ ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ›ÌËÛ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·ı¤ÌÈÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008, Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓË ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÛÈÔ‡Ú·˜ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ¯ÒÚ˜ (∂ÏÏ¿‰·, πÛ·Ó›·, ∆Ô˘ÚΛ·). ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ΛÓËÛ˘ Ô‰‹ÁËÛ ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û ÂÛ¢Ṳ̂Ó˜ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ ¤Ó·˜ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÎfiÓËÛ·Ó ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÌÔÚÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ‚Ú·¯Â›·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ (ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘), ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠ¿ÌÂÛ·, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰È·-

34

√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ

¶Ò˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë ˙‹ÙËÛË √È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰ÚÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÁÈ· ÙË ˙‹ÙËÛË ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ›ӷÈ: ➤ ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∞Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜, Ë ˙‹ÙËÛË ‰ÈÂıÓÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 430 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2020 ·fi ÂÚ›Ô˘ 300 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ 2009. ➤ ∏ ·‡ÍËÛË ÙÈÌ‹˜ „·ÚÈÒÓ ÂχıÂÚ˘ ·ÏÈ›·˜. ∞Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÙÛÈÔ‡Ú·-Ï·‚Ú¿ÎÈ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË ÌÂ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ „·ÚÈÒÓ, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·˘ÍËı› ηٿ ÂÈϤÔÓ 140 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ➤ ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Û Ӥ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔ¿¯˘ÓÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È 0,70 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÎÙÚÔÊ‹ Ó¤ˆÓ ÂȉÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÙÚfiÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ̤ÁÂıÔ˜ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ „·ÚÈÒÓ.

ÌÔÚÊÒıËÎÂ, ‚ڋΠÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÂÈÛ¯ÒÚËÛ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi fund, Linnaeus Capital (ÙÔ˘ Î. Kakha Bendukidze), Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 30,4% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ¢›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÙ·‰È·Î¿, ÙÔ fund ·¤ÎÙËÛ ÙÔ 18% ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ¡ËÚ‡˜ Î·È ÙÔ 13,06% Ù˘ ™ÂÏfiÓÙ·, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜

Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËı›, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Úfiı˘Ì˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¡ËÚ¤·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ, ÙÔ Ó· ԉ‡ÛÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ì¤Ûˆ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ÙÚÈÏ‹˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Èı·ÓÒ˜ Ó· ÂÁ΢ÌÔÓ› ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·Ó¿ÎÂÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, fiˆ˜ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ۯ‰ȷÛÌfi, ÂÓ‰Âϯ‹ ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ stakeholders Ù˘ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÙÚ¿Â˙˜, ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜) Î·È ‚¤‚·È· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÂȉÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ (~70%) ηٷٿÛÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÛÙÔ˘˜ ϤÔÓ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ú’ fiÏË ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È Ù· ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٿ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2008-2009, Ê·›ÓÂÙ·È ‰Â fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ˘„ËÏfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏‰Ë Ì›· ·fi ÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈΤ˜ π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ ¤¯ÂÈ ˘·¯ı› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ˘„ËÏfi ‰·ÓÂÈÛÌfi. ∞Ó Î·È Ù· ˘„ËÏ¿ Â›‰· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰ÈÂıÓÒ˜ (Ì ÙÔÓ ÏfiÁÔ Í¤Ó· ÚÔ˜ ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ¿Óˆ ÙÔ˘ 2), Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∆· ‰·ÓÂȷο ÎÂÊ¿Ï·È·

ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î¿Ï˘Ù·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ - ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ Ù·¯Â›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁfiÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ÷ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ˘„ËÏfi ·fiıÂÌ· Î·È ˘„ËÏ‹ Ìfi¯Ï¢ÛË ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ™Â ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ Â›‰Ô, ¿ÌÂÛË ÚfiÎÏËÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶¤Ú· ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·, ÔÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ıÂÙÈΤ˜. ∆· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (ÔÈ Ôԛ˜ ηχÙÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 45% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜) Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ˘fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∞Ú¯Èο, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ «‚·Ú›‰È» ÙˆÓ ÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ - ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÎÏ˘‰ˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ÌË Â·Ó¿ÏË„Ë Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ (΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘ÂÚ¿ÎÙÈˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÚÔ¿¯˘ÓÛ˘). ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ˆÛÙfiÛÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÌfiÓÔ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ··ÈÙ› Â›Û˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. √È ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ FAO, ÙÔ 2030 ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 70 ÂηÙ. ÂÈϤÔÓ ÙfiÓÔÈ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 140%) ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

KEP¢O™


£¤Ì· ¶∞ƒ∞ ∆∏¡ ∫ƒπ™∏, √ ∆∑πƒ√™ ∆√À™ À¶∂ƒ∆ƒπ¶§∞™π∞™∆∏∫∂, ø™∆√™√ ∏ ∆πª∏ ∞¶√∆∂§∂π µ∞™π∫√ ∞¡∞™∆∞§∆π∫√ ¶∞ƒ∞°√¡∆∞ ™∆∏¡ ∞¡∞¶∆À•∏ ∆∏™ ∞°√ƒ∞™

∂ÎÙÔ͇ÙËÎÂ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ™Â Ê¿ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 2010 Ù· 60 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ηıÒ˜ ÙÔ 2000 ¤Êı·Ó ٷ 18 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 55% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiÙ·Ó ÙÔ 2008 Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î¿Ï˘Ù·Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 60% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. ∂Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜, Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜. ¶·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ù· ÂÒÓ˘Ì· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· «¯Ù›˙Ô˘Ó» ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÍ·ÁˆÁ›˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 5%, Ì ‚·ÛÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰È¿ıÂÛ˘, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙË ƒˆÛ›·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 23.665 ·Ú·ÁˆÁÔ›, 1.541 ÌÂÙ·ÔÈËÙ¤˜ Î·È 11 ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜. ™˘ÓÔÏÈο, Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 3,231 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 1,556 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ‚ÔÛÎfiÙÔÔÈ. ∞fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-

∆· ÂÒÓ˘Ì· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· «¯Ù›˙Ô˘Ó» ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÍ·ÁˆÁ›˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 5%, Ì ‚·ÛÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙË ƒˆÛ›· Á›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2009 Ù· ˙Ò· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó ‚ÔÔÂȉ‹ 28.618, Úfi‚·Ù· 499.000, ·›Á˜ 309.060, ¯Ô›ÚÔÈ 54.631, Ô˘ÏÂÚÈο 266.182 Î·È Ì¤ÏÈÛÛ˜ 14.302. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂∂, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘ Â›Ó·È 5,4 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙˆÓ «15» Â›Ó·È 36 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û °ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ¢·Ó›· ÙÔ ÔÛfi ηٷӿψÛ˘ ηٿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 80 ¢ÚÒ. ªÂϤÙ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÔÈ ÙÔÌ¿Ù˜ (50,8%), Ù· Ï·¯·ÓÈο (10%), ÔÈ ÂÏȤ˜ Î·È ÙÔ Ï¿‰È (8,5%), Ù· ÔÚÙÔοÏÈ·, ÔÈ ·Ù¿Ù˜, ÙÔ ÎÚ·Û›, ÔÈ ¯˘ÌÔ› ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ù· ˙˘Ì·ÚÈο (3,8%), ¿ÏÏ· ÊÚÔ‡Ù· (2,3%) Î·È ÙÔ „ˆÌ› (0,8%).

∏ ¶∞°∫√™ªπ∞ ∞°√ƒ∞ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, Û Ӥ· ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Organic Monitor, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ ηٿ 4,7% ÙÔ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ ‰È„‹ÊÈ·˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·‡ÍËÛ˘, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·ıÒ˜ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÂËÚ¿ÛıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Áο̷˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠηٿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ Û ٤ÏÌ· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ -Û˘ÌÂÚÈ-

√È ·ÚÈıÌÔ› ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 23.665 ·Ú·ÁˆÁÔ›, 1.541 ÌÂÙ·ÔÈËÙ¤˜ Î·È 11 ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜. ™˘ÓÔÏÈο, Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 3,231 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 1,556 ÂηÙ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ‚ÔÛÎfiÙÔÔÈ. ∞fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2009 Ù· ˙Ò· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹Ù·Ó ‚ÔÔÂȉ‹ 28.618, Úfi‚·Ù· 499.000, ·›Á˜ 309.060, ¯Ô›ÚÔÈ 54.631, Ô˘ÏÂÚÈο 266.182 Î·È Ì¤ÏÈÛÛ˜ 14.302.

36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

KEP¢O™

Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ - ÛËÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ¤Êı·Û ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 15%. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ù˘ µ. ∞ÌÂÚÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˘ÁÈ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, «ÚÔÛÂÚÓÒÓÙ·˜» Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 2010 ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ϤÔÓ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ∏¶∞ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈο ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ∏¶∞, Û ÊÚÔ‡Ù·, Ï·¯·ÓÈο, ÎÚ¤·˜, ÛfiÚÔ˘˜, ηÚÔ‡˜ Î·È ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ∏ ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˘ÁÈ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂȉÈο ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›· Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ Â˘Ú›· Áο̷ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÓÒ Î¿ÔȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜. ∆Ô Organic Monitor ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿. ∏ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂͤگÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ªÂ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. ¶ÚԂϤÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ¤¯Ô˘Ó «ÎÏÂȉÒÛÂÈ» ‹‰Ë ÙȘ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, οÔȘ ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ Û project ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ «ËıÈ΋˜» ËÁ‹˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. ∂ÈÛËÌ·›-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

ÓÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘

·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ÔÈ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙË ˙‹ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ‡ÔÚÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È ‰Â fiÙÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Û ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù· ÂÈϤÁÔ˘Ó, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÈÌ‹˜ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘Ì‚·ÙÈο, Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÌfiÏȘ ÙÔ˘ 15%. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘

Organic Monitor, Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û 154 ¯ÒÚ˜, ηχÙÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 35 ÂηÙ. ÂÎÙ·Ú›ˆÓ. ∂ÎÙÈÌ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ Ë ˙‹ÙËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Î·È ÈÔ Â‡ÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.

37


∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ™∆∞ ƒ∞ºπ∞ ∆ø¡ ™√À¶∂ƒ ª∞ƒ∫∂∆ ∏ ∞°√ƒ∞ ∫π¡∂π∆∞π ∞¡√¢π∫∞

¶¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÌÂȈ̤ÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÂËÚ¤·Û·Ó Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙËÓ ÎÚ‡· ·ÁÔÚ¿ (ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ηٷӿψÛË), ·’ fiÙÈ ÛÙË ˙ÂÛÙ‹ (ÂÓÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ηٷӿψÛË). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËΠηٿ ÙÔ 2010 Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÊȷψ-

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·ÊÂÓfi˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ χÛÂȘ ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, Ì ÙËÓ ·Í›· ˆÛÙfiÛÔ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì›ˆÛË, ÂÓÒ Ú·Á‰·›· Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ private label, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·ÊÂÓfi˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ χÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÎÏ¿‰ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù·

ÌÂÚ›‰È· Î·È ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙËÓ ÎÚ‡· ·ÁÔÚ¿ (ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ηٷӿψÛË), ÂÓÒ ·ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ˙ÂÛÙ‹ ·ÁÔÚ¿ (ÂÓÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ηٷӿψÛË), Ë ÔÔ›· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ̤ۈ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ. √ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Symphony IRI , ÙÔ 2010 Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 2,4%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 167.574.719 Ï›ÙÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 163.653.628 Ï›ÙÚ· ÙÔ 2009. ∆Ô ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Û ·Í›· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3,2% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 185.889.681 ¢ÚÒ ·fi 192.026.712 ¢ÚÒ ÙÔ 2009. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ cola ·˘Í‹ıËΠηٿ 3,5%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 103.576.851 Ï›ÙÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ flavor (ÔÚÙÔοÏÈ, Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ, Ì‹ÏÔ Î.Ï.), ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 1,23%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 38.804.324 Ï›ÙÚ·. √ fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ lemon lime, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ (sprite, 7up Î.Ï.) η٤ÁÚ·„ ÔÚȷ΋ Ì›ˆÛË Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 13.292.407 Ï›ÙÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 13.772.479 Ï›ÙÚ· ÙÔ 2009. √Úȷ΋ ·‡ÍËÛË Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ mixers (Ûfi‰Â˜, ÙfiÓÈÎ), Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 11.901.137 Ï›ÙÚ·, ·fi 11.514.978 Ï›ÙÚ· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ∆ËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·‡ÍËÛË, ηٿ 9%, η٤ÁÚ·„Â Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ private label, Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ó· Êı¿ÓÂÈ Ù· 9.645.931 Ï›ÙÚ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÂ

∞‡ÍËÛË 4% η٤ÁÚ·„Â Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÙÔ 2010, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 281.511.432 Ï›ÙÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 270.552.544 Ï›ÙÚ· ÙÔ 2009

38

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

KEP¢O™


·Í›·, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ cola η٤ÁÚ·„ Ì›ˆÛË 3,2%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 119.945.178 ¢ÚÒ. ¶ÙÒÛË 4% ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ·Í›· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ flavor, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 38.803.840 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ì›ˆÛË 10,8% ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ lemon lime Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 13.974.157 ¢ÚÒ. ™Â ÛÙ·ıÂÚ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›‰·, ÂÚ› Ù· 13.166.506 ¢ÚÒ, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ mixers, ÂÓÒ ¿ÓÔ‰Ô 10,6% η٤ÁÚ·„Â Ë ·Í›· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ private label ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 5.398.488 ¢ÚÒ. ∞‡ÍËÛË 4% η٤ÁÚ·„Â Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÙÔ 2010, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 281.511.432 Ï›ÙÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 270.552.544 Ï›ÙÚ· ÙÔ 2009. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ η٤ÁÚ·„ ·‡ÍËÛË 4,2% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 272.497.691 Ï›ÙÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯Ô˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3,4%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 9.013.741 Ï›ÙÚ·. ∞‡ÍËÛË 106% ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ private label ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 16.910.553 Ï›ÙÚ·, ·fi 8.229.435 Ï›ÙÚ· ÙÔ 2009. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·˘Í‹ıËΠÔÚȷο ηٿ 0,5% Î·È ‰È·ÌÔÚ-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

ÊÒıËΠ۠79.580.619 ¢ÚÒ. √Úȷ΋ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û 66.316.903 ¢ÚÒ Î·È ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚ·ÎÔ‡¯Ô˘ Û 13.263.717 ¢ÚÒ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ private label ÂÌÊȷψ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í‹ıËΠηٿ 86,7%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 3.374.366 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ˚ÔÓÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô ÙÛ¿È. øÛÙfiÛÔ, Ë ¯·ÌËÏ‹ Û¯ÂÙÈο ηٿ ÎÂÊ·-

Ï‹Ó Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ¢. ∂˘ÚÒ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 87 Ï›ÙÚ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó ÛÙË ¢. ∂˘ÚÒË Êı¿ÓÂÈ Ù· 137 Ï›ÙÚ·. Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ηٷÛÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙfiÛÔ Û ¿ÁÈ· fiÛÔ Î·È Û ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜.

∆È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· √ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Symphony IRI, ÙÔ 2010 Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙˆÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 2,4%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 167.574.719 Ï›ÙÚ·, ¤Ó·ÓÙÈ 163.653.628 Ï›ÙÚ· ÙÔ 2009. ∆Ô ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Û ·Í›· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 3,2% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 185.889.681 ¢ÚÒ ·fi 192.026.712 ¢ÚÒ ÙÔ 2009. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ù‡Ô˘ cola ·˘Í‹ıËΠηٿ 3,5%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 103.576.851 Ï›ÙÚ·, ÂÓÒ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ flavor (ÔÚÙÔοÏÈ, Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ, Ì‹ÏÔ Î.Ï.), ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 1,23%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 38.804.324 Ï›ÙÚ·.

39


¶ˆÏ‹ÛÂȘ H ∞°√ƒ∞ ∫π¡∏£∏∫∂ ∫∞§À∆∂ƒ∞ ™∂ ™Ã∂™∏ ª∂ ∆∞ À¶√§√π¶∞ ∞§∫√√§√ÀÃ∞ ¶√∆∞

√È Ì›Ú˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË

T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË, Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È›ۉ˘Û˘ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 11%-12%, ˆÛÙfiÛÔ Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ηχÙÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹

40

ªÂ›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 8% Û fiÁÎÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ 2010 Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÙfiÛÔ ÛÙË «˙ÂÛÙ‹» fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ «ÎÚ‡· ·ÁÔÚ¿», Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚË Î·È ‰È„‹ÊÈ· Ì›ˆÛË (12%-13%), ÂÓÒ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3%-5%. øÛÙfiÛÔ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ÎÈÓ‹ıËΠηχÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯·, ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘, ηıÒ˜ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫). ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·

¯ÚfiÓÈ· Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÔ‰È΋ Ù¿ÛË, Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È›ۉ˘Û˘ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 11%-12%, ˆÛÙfiÛÔ Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ηχÙÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹. ∂›Û˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù¿ÛË ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ «ÎÚ‡·» ·ÁÔÚ¿

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

KEP¢O™


(ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú Î.Ï.) ÛÙË «˙ÂÛÙ‹» (ÔÈÎȷ΋ ηٷӿψÛË), ·Ó Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙËÓ «ÎÚ‡·» ·ÁÔÚ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ΢Úȷگ›. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ôχ ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ηıÒ˜ ΢Úȷگ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ˙˘ıÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·), Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ, ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È ‰È·ÎÈÓ› ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Èı·Ófiٷٷ - ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÌËÓfi˜, ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ «ÔÏÔÛÙ¿ÛÈfi» ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÌÂÚ›‰È· Î·È fiÁÎÔ˘˜.

∞£∏¡∞´∫H ∑À£√¶√πI∞ ªÂ Ó¤· Ï·ÓÛ·Ú›ÛÌ·Ù·, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ Î·È Ì ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ηٿ ÙÔ 2011, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË, Ë Ó¤· Ì›Ú· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Heineken, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·, Bios 5, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË Ì›Ú· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi 5 ‰ËÌËÙÚȷο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÈÏÔÙÈο ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù˘ Ó¤·˜ Ì›Ú·˜ Buckler, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È 100% ¯ˆÚ›˜ ·ÏÎÔfiÏ, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ı· Ï·ÓÛ·ÚÈÛı› ·ÎfiÌË ¤Ó· Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ, ˘fi ÙÔ brand Ù˘ Amstel. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, ÂÓÒ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ÂÛÙÈ·ÛıÔ‡Ó Û Ӥ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È

ªÂ›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÙfiÛÔ ÛÙË «˙ÂÛÙ‹» fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ «ÎÚ‡· ·ÁÔÚ¿» ÛÙ· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ÛÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì›Ú·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ «·ÈÎÙÒÓ», Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ Ï‹ıÔ˜ Ó¤ˆÓ brands ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹, Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ϤÔÓ ÂÚ› ÙÔ 68%-70%, ·fi 74%. ∫·È ÙÔ 2011 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔϷȷ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡, ΛÓËÛË Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘, ΛÓËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔʛ̈Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û‡Ó·„˘ οÔÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·.

ªY£√™ ∑À£√¶√ππ∞ ™Â ‰È„‹ÊÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ηٿ 40% ÁÈ· ÙÔ 2011 ÚÔۂϤÂÈ Ë ª‡ıÔ˜ ∑˘ıÔÔÈ›· (ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Carlsberg). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. Soren Brinck, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ª‡ıÔ˜ Û ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ∏¶∞, ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ù˙›ÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. Brinck, ÙÔ 2010 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ˘„ËÏ‹ ÌÔÓÔ„‹ÊÈ· ·‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û fiÁÎÔ Î·È ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚË Û ·Í›· (·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÙÔ 14% ·fi 12%), ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Û fiÁÎÔ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ÎÈÓ‹ıËΠηχÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ë ª‡ıÔ˜ ∑˘ıÔÔÈ›·

ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Áο̷ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. Brinck, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ ΢Úȷگ› ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ «·›ÎÙ˘», Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË ÂÙ·ÈÚ›·, fiˆ˜ Ë ª‡ıÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Ì›Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ì›· Âȯ›ÚËÛË. ∏ ª‡ıÔ˜ Û ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤Ú˘ÛÈ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛıÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ÂʤÙÔ˜. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ·˘ÍËı› ηٿ 25%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÚ› Ù· 300 ¿ÙÔÌ·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·’ ˘ÏÒÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 50%-70%.

√Ï˘Ìȷ΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜ ∞∂ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ë Ó¤· Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ∆Ô ‡„Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˙˘ıÔÔÈ›Ԣ Ù˘, ÛÙË ƒÈÙÛÒÓ· ∂˘‚Ô›·˜ Î·È Ù· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ¿ÁÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ÛÙ· ÙÂÏÈο ÛËÌ›· ηٷӿψÛ˘. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2010, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ Û ÂÚ›Ô˘ 120.000 ÂηÙfiÏÈÙÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 150 ¿ÙÔÌ·, ·fi 105 Û‹ÌÂÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ë √Ï˘Ìȷ΋ ∑˘ıÔÔÈ›· Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ù˘ FIX Hellas, ¤¯ÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÌÂÚȉ›Ô˘ 5%, Û ‚¿ıÔ˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ̤۷ Û ϛÁÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ Â·Ó·Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ Ì›Ú·˜, Û ηٿÎÙËÛË ÌÂÚȉ›Ô˘ 3%. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ó¤Ô˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ business plan. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ ·˘Ùfi, ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: ¡· ηıÈÂÚˆı› Ë Fπà Hellas ˆ˜ Ë ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈ΋ Ì›Ú· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë FIX Hellas ÙÔ ÙÚ›ÙÔ brand Ì›Ú·˜, Û ˆÏ‹ÛÂȘ, ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Î·È Ë √Ï˘Ìȷ΋ ∑˘ıÔÔÈ›· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì›Ú·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

41


∞ÏÎÔÔÏÔ‡¯· √ ∆∑πƒ√™ ∆∏™ ∞°√ƒ∞™ ª∂πø£∏∫∂ ∫∞∆∞ 20%

√È ÊfiÚÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÓÔı›·˜. ∆ÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘ (∂º∫) ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 124%, ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂȈı› ηٿ 20% Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÙÔ 2010, ηıÒ˜ ÙÔ ÔÙfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ϤÔÓ ·ÎÚÈ‚fi, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÔÙÒÓ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË, Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋. ∂ÙÛÈ, ÛÙË ÊÈ¿ÏË ÙˆÓ 700ml 40%, Ô ÊfiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Â›Ó·È 1,67 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· 2,24 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· 2,32 ¢ÚÒ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 7,14 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÙ¿, fiˆ˜ ÙÔ Ô‡˙Ô Î·È ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ - Ì ÙÔ Ô‡˙Ô Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ì -, ÂÓÒ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ˘¿ÁÂÙ·È Ë Ì›Ú·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ - fiÔ˘ ΢ڛˆ˜ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÙÔ Ô‡˙Ô -, ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∂ÈϤÔÓ, Ë ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â˘ÓÔ› ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ - ·ÁÔÚ¤˜ ·ÎfiÌË Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ

42

∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ԇ˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÌÚ¿ÓÙÈ Î·È ÏÈÎ¤Ú ÔÙÒÓ ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›·, fiÔ˘ Ô ÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÂχıÂÚÔ, ˆ˜ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂∂. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ Ó· ÙÔÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, ÂÓÒ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ù˙›ÚÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂º∫

¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÛÙËÓ ÂÈΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌfiÓÔ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ ¿Ì‚˘Î˜ - ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ - ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ Ï·ıÚÂÌfiÚˆÓ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ¯‡Ì· ÌÔÚÊ‹ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ‰Ô¯Â›· ·Î·Ù¿ÏÏËÏ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ï·ıÚ·›Â˜ - ÙȘ ηıÈÛÙ¿ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∏‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢ı› ÊÔÚÙ›· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Î·È Â›Ù ÂÌÊÈ·ÏÒÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ·, ›Ù ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¯‡Ì· ÌÔÚÊ‹ - Û Ï·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÚȤÎÙ˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ϤÔÓ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ. √ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÛÊ˘Í›·, ˘„ËÏ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË, ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ηٷӷψً Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÔÙÔÔÈÒÓ -

∞ÁÔÚ¿ ∞fi Êı›ÓÔ˘Û· Ù¿ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÓÂfiÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ÎÏ·‰È΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ICAP. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙˆÙÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ԇ˙Ô, ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÌÚ¿ÓÙÈ Î·È ÏÈΤÚ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 40% ÙÔ 2008, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Ô‡˙Ô Ì ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 25%. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‚fiÙη Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÏÈÎ¤Ú Î·È Ù· ÌÚ¿ÓÙÈ, ÂÓÒ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ˙‹ÙËÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ù˙ÈÓ Î·È ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ. ∆Ô Ô‡˙Ô ·ÔÙÂÏ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÁ¯ˆÚ›ˆ˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯Ô ÔÙfi, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2000 ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È Û ·˘Ùfi ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ∞fi Ù· ÏÔÈ¿ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ÂÏ·ÊÚ¿ ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «ÏÂ˘Î¿» ÔÙ¿ (‚fiÙη, Ù˙ÈÓ), ÂÓÒ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÙÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ (RtD’s).

·Ú·ÁˆÁÒÓ. Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô‡˙Ô˘ - Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 60% -, ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ¤ˆ˜ Î·È 30%. √È Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ - Ì ÙÔ Ô‡˙Ô Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ 57% ·˘ÙÒÓ -, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰ÈΤ˜, ÙÔ 2008 ¤Êı·Û Û fiÁÎÔ Ù· 25,53 ÂηÙ. Ï›ÙÚ· Î·È Û ·Í›· ÍÂ¤Ú·Û ٷ 58 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ οÔÙ ·ÚÈıÌÔ‡Û ÂÚ› ÙȘ 500 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ Ô‡Ù ÙȘ 200. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÔÙÔÔț˜, Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÔÙÔÔț˜ Â›Ó·È Ï›Á˜.

∏ ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓfi ÙÚfiÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ‰È·‚›ˆÛ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙË ˙‹ÙËÛË ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Î·È ÔÙÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡. ∏ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙË ˙‹ÙËÛË. ∏ ÂȉÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· Âȉڿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ˘ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏ· ÔÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ·ÏÎÔfiÏ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÙÈÌ‹˜. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Ô‡˙Ô, Ù· ÏÈÎ¤Ú Î·È ÙÔ ÌÚ¿ÓÙÈ. √È ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ô‡˙Ô, ÂÓÒ Ô ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi Ï›Á˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ı˘Á·ÙÚÈΤ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

KEP¢O™


Business ∫√Àº∂∆√¶√ππ∞ Ã∞∆∑∏°π∞¡¡∞∫∏

ªÂ Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ȉڇıËΠÙÔ 1950 ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÚÔÛˆÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË, Ë ÔÔ›· ·Ú‹Á·Á ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÎÔ˘Ê¤Ù· Î·È ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi ÙÚÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 1991 Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ∫Ô˘ÊÂÙÔÔÈ›· ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË ∞∂ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ˆ˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ & ·Ôı‹Î¢Û˘ Ù˘ Û ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 1995 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ›‰Ú˘Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÛÙË µfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Â¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¤ÍÔ‰fi Ù˘ Û ∫‡ÚÔ, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∫Ô˘ÊÂÙÔÔÈ›· ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿-

ÎË ∞∂ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÚfiÙ˘·, ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó & Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È. √ÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ı‹ÎÔÓ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∫Ô˘ÊÂÙÔÔÈ›·˜ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË ∞∂. ∏ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ë ‚·ıÈ¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ıˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∆Ô ·Ó‹Û˘¯Ô Ó‡̷ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ·˘ÛÙËÚfiٷٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ã ˘ÏÒÓ, Ô Â›ÌÔÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÙÔ›ÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·Ù·Í›ˆÛ·Ó ÙËÓ ∫Ô˘ÊÂÙÔÔÈ›·

÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË ∞∂ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 2010 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ηٿÊÂÚ ӷ ηıÈÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔ˘Ê¤ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ÙÔ ∆˘ˆÌ¤ÓÔ ∫Ô˘Ê¤ÙÔ, ηıÒ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔ˘Ê¤ÙÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÎÔ˘Ê¤ÙˆÓ Choco Almond °Â‡ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ 19 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÙÔ 2006 ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ Ì›·! ∆¤ÏÔ˜, Ë Â˘Ú›· Áο̷ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ Ë ∫Ô˘ÊÂÙÔÔÈ›· ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿ÎË ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 40 ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÎÔ˘Ê¤ÙÔ Bijoux Bitter «Supreme» (Ì ÛÙÂÚ¿ Î·Î¿Ô 70% min), ÁÈ· ¤Ó· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ηχÙÔÓÙ·˜ οı ÚÔÙ›ÌËÛË. ∫¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È, ·ÓÙ·Ì›‚ÂÙ·È ÌÂ

ÙȘ Û˘Ó¯›˜ Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ & ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ‚Ú·‚›· Á¢ÛÈÁÓˆÛ›·˜ & ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ITQI (International Taste & Quality Institute), ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ∞Ú›ÛÙ¢Û˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ «∂ıÓÈÎfi ªÔÓÙ¤ÏÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ∞Ú›ÛÙ¢Û˘» Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜. ∆¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Ë Ó¤· ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ICAP Group Ì ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi credit risk Î·È ·Ú¤Ï·‚ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Strongest Company In Greece», ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Î·È ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ∫‡ÚÔ˜, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ¡ÙÔ˘Ì¿È, °ÂÚÌ·Ó›·.

∫∂¡∆ƒπ∫∏ ∞°√ƒ∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¶fiÏÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ™Â ˘ÏÒÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∫∞£), ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ∆Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∞£ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™·‚‚›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ «∫¤Ú‰Ô˘˜» ÁÈ· ÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÙÚ›Ù˘¯Ô Ù˘ 21˘ Detrop, Ù˘ 3˘ Oenos Î·È Ù˘ 4˘ Biologica. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∫∞£, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™·‚‚›‰Ë˜, Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË Î·È ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. √ Î. ™·‚‚›‰Ë˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Ô ÚÈ˙È-

KEP¢O™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 11 ª∞ƒ∆π√À 2011

Îfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ·ÁÔÚ¿ Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÈ». ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘˙ËÙ¿ ‰˘Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜, ›Ù ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Â›Ù ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ Û ¿ÏÏÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË ·Ó¿ıÂÛ˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂΉԯÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌ‹˜ Ù‡Ô˘ ∫∞£, ÛÙË ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂‰·ÊÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ -

µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ 2007-2013. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË Â·ÊÒÓ Ì ÊÔÚ›˜ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ. ∂›Û˘ ÛÙ· ·Ó·Ù˘Íȷο Û¯¤‰È· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∫∞£ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘, ηıÒ˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· 43 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙ¤Á˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∏‰Ë η٤ıÂÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙË ¢∂∏ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ʤÚÂÈ ¤ÛÔ‰· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Ú‡̷ÙÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™·‚‚›‰Ë˜. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÔÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∫∞£ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ηÈ

ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ¯ÔÓ‰ÚÂÌÔÚ›Ô˘ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÚ¤·ÙÔ˜, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ηٷӷψً. ™‹ÌÂÚ· Ë ∫∞£ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ¯ÒÚÔ ¤ÎÙ·Û˘ 247 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. √È ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó 43 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 280 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 60 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿ Î·È 24 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 165 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ∫Ú·ٷÁÔÚ¿. ∏ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·fi ÙÔ 1975 Î·È ÙfiÙÂ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ‹Ù·Ó ‡„Ô˘˜ 122,7ÂηÙ. ‰Ú¯. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÍËÁ› Ô Î. ™·‚‚›‰Ë˜ Ë ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ·Ù› Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ „‡Í˘. ∏ ÎÚ·ٷÁÔÚ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘

fiÙÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÙÔ 2003 Î·È ÌÂÙÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ∫∞£ ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ ªÔ‰È¿ÓÔ. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó 13,245 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ∫∞£ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ·˘Ù‹˜. °È· ÙÔ ·Ó ÂËÚ¤·ÛÂ Ë ÎÚ›ÛË ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Î. ™·‚‚›‰Ë˜, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫∞£ ÙÔ 2010 ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂȈ̤Ó˜, ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 3.176.694 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 3.182.852 ¢ÚÒ ÙÔ 2009. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ΤډË, Ô˘ ÙÔ 2010 ÂÎÙÔ͇ıËÎ·Ó Û 647.232 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 206.949 ¢ÚÒ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2011Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰Ô͘, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›.

43


/food_FULLmar11  
/food_FULLmar11  

http://www.kerdos.gr/documents/food_FULLmar11.pdf

Advertisement