Page 1

PROMYŠLENÁ KOUPELNA CENÍK GUSTAVSBERG 2012-2013


15 S Y MBOL Ů P R OM YŠL ENÉ KOUP EL N Y #D[EJQO\LGFPQFWwKNKTQ\RQ\PCVGNPQUVXwGEJXÙJQFKPVGNKIGPVPÉEJMQWRGNPQXÙEJXÙTQDMŃ)WUVCXUDGTIO½OGRTQX½URįKRTCXGPÙEJ KNWUVTCêPÉEJU[ODQNŃ6[VQU[ODQN[DWFQWVWCVCORQWzKV[XVQOVQMCVCNQIWCVQRTQVQCD[RQUM[VN[FQRNĢMQXÅKPHQTOCEG Q UMT[VÙEJ HWPMEÉEJ VøEJVQ RTQFWMVŃ VGF[ Q VCMQXÙEJ HWPMEÉEJ LGz PGOWUGLÉ DÙV XzF[ QMCOzKVø XKFKVGNPÅ EC O-TAP

EXTRA VÝŠKA MNOHO N AŠICH BATERIÍ JE TÍMT O S YMBOLEM OZN AČENO . OZN AČUJE N AŠI VLAS TNÍ EKOL OGICKOU CER TIFIKACI „EC O-TAP“, K TERÁ MÁ VELMI PŘÍSNÉ POŽADAVKY. V PRAXI T O ZN AMENÁ, ŽE TAT O BATERIE FUNGUJE BEZ JAKÉKOLI NÁMAHY A VELICE ŠETRNĚ VŮČI ŽIVO TNÍMU PR OS TŘEDÍ. FUNKCE „EC O-TAP“ ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ S YS TÉMY : EC O-TAP / ÚSPORA ENER GIE, EC O-TAP / ÚSPORA VODY.

EC O-TAP / ÚSPORA ENER GIE POMOCÍ REVOLUČNÍ FUNKCE ÚSPORY ENERGIE MŮŽETE SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE AŽ O 50 %. TOTO JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ JE ZALOŽENO NA SKUTEČNOSTI, ŽE PÁKU JE ZAPOTŘEBÍ AKTIVNĚ POSUNOUT PO CELÉ JEJÍ TRASE SMĚREM DOLEVA, ABY BYLO DOSAŽENO MAXIMÁLNÍ TEPLOT Y VODY. PO UVOLNĚNÍ PÁKY SE SYSTÉM AUTOMATICKY VRÁTÍ ZPĚT K PŘEDEM NASTAVENÉ KOMFORTNÍ TEPLOTĚ, PŘIBLIŽNĚ 38–40 ºC. KOMFORTNÍ TEPLOTA JE INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÁ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ.

EC O-TAP / ÚSPORA VODY

EC O-S TAR T

BATERIE VÁM POMŮŽE ZABRÁNIT PŘÍLIŠ VYSOKÉ SPOTŘEBĚ VODY. VÝCHOZÍ POZICE POSKY TUJE PŘEDEM NASTAVENOU HODNOTU KOMFOR TNÍHO PRŮTOKU, K TERÁ JE DOSTATEČNÁ NAPŘÍKLAD PRO MY TÍ RUKOU. POKUD CHCETE NASTAVIT PLNÝ PRŮTOK, MUSÍTE ZVEDNOUT PÁKU DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. PO UVOLNĚNÍ PÁKY SE SYSTÉM AUTOMATICKY VRÁTÍ ZPĚT KE KOMFOR TNÍMU PRŮTOKU. FUNKCE PRO VOLBU PRŮTOKU JE INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÁ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ.

PR O SOUČASNOU VYŠŠÍ GENERACI JSME ZVOLILI VÝŠKU SPR CHOVÝCH KOUTŮ 195 CM, O 10 CM VÍC , NEŽ N ABÍZÍ VĚTŠIN A VÝR OBCŮ KOUTŮ. S NÁMI MÁTE JIS T O TU , ŽE I PŘI MY TÍ VLASŮ ZŮS TANE PODLAHA V KOUPELNĚ PŘÍJEMNĚ SUCHÁ.

CLICK S YS TEM

CLICK

CLEAR GLASS SPR CHOVÉ ZÁS TĚNY JSOU NEUS TÁLE VYS TAVOVÁNY VLIVU VODY, MÝDLA , OLEJŮ, ŠAMPONŮ A VODNÍHO KAMENE. PR O T O JSOU VŠECHNY SKLENĚNÉ PL OCHY VYBAVENY OCHRANNOU VNĚJŠÍ VRS T VOU „CLEAR GLASS“, K TERÁ USN ADŇUJE PR OCES ČIŠTĚNÍ, SNIŽUJE MNOŽS T VÍ POUŽÍVANÝCH ČIS TÍCÍCH PR OS TŘEDKŮ A ŠETŘÍ VÁŠ ČAS

METAL RIM

ENER GETICKY ÚSPORNÁ VODOVODNÍ BATERIE, K TERÁ SE SPOUŠTÍ AUT OMATICKY PŘI TEPL O TĚ 17 °C ZE S VÉ VÝCHOZÍ POZICE (PÁKA V PŘÍMÉM SMĚR U) A K TERÁ VÁM POMŮŽE UŠETŘIT ENER GII I FIN ANCE.

ANTIBAK TERIÁLNÍ BAR VY

UNIKÁTNÍ METAL RIM N A OKRA JÍCH VANY ZABRAŇUJE POKROUCENÍ A POŠKOZENÍ BĚHEM PŘEPRAVY NEBO INS TALACE. VANY MA JÍ O 15% PEVNĚJŠÍ HRANY A TÍM DOS AHUJÍ DVAKRÁT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ V POŽADAVCÍCH N A PŘÍMOS T HRANY. METAL RIM JE INS TALOVÁN U OBDÉLNÍKOVÝCH VAN .

L UCITE ® ACR YL

ANTIBAK TERIÁLNÍ POVR CHOVÁ ÚPRAVA BATERIE JE N A VŠECH BAREVNÝCH PÁKOVÝCH MECHANISMECH A OVLADAČÍCH. PŮSOBÍ PR O TI ŠÍŘENÍ BAK TERIÍ (PNEUMOKOK A MULTI-REZIS TENTNÍ BAK TERIE), VIRŮ A PLÍSNÍ. TAT O POVR CHOVÁ ÚPRAVA MÁ DL OUHODOBÝ ÚČINEK, VYDRŽÍ NEJMÉNĚ 5 LET.

S AMO-OBNOVITELNÉ BAR VY VODOVODNÍ BATERIE OBS AHUJE UNIKÁTNÍ S AMOOBNOVITELNOU VLAS TNOS T. T O ZN AMENÁ, ŽE MENŠÍ ŠKRÁBANCE, K TERÉ SE OBJEVÍ N A N ATŘENÝCH PÁKOVÝCH MECHANISMECH A OVLADAČÍCH BATERIE L OGIC , ZMIZÍ JEDNODUŠE S AMY OD SEBE. BAREVNÁ ÚPRAVA ZVYŠUJE ODOLNOS T POVR CHU A SNIŽUJE ŠÍŘENÍ BAKTERIÍ.

S TEJNOMĚRNÁ TEPL O TA TERMOS TATICKÉ BATERIE JSOU VYBAVENY VES TAVĚNOU AUT OMATICKOU OCHRANOU PR O TI OPAŘENÍ A VENTILY SE ZPĚTNÝMI KLAPKAMI. T O ZN AMENÁ, ŽE VODOVODNÍ BATERIE VELMI R YCHLE REAGUJÍ N A ZMĚNY TEPL O T A TLAKU , K TERÉ MOHOU N AS TAT V PR O TÉKA JÍCÍ VODĚ. POMOCÍ TÉT O FUNKCE MŮŽETE T Y T O R OZDÍLY SN ADNO VYR OVNÁVAT.

NÁBY TEK S TICHÝM DO JEZDEM NĚKDY MŮŽE V KOUPELNĚ DOCHÁZET K NÁHLÉMU A PŘÍLIŠNÉMU HL UKU , K TER Ý PŮSOBÍ VELMI R UŠIVĚ. POMOCÍ MECHANISMŮ ZA JIŠŤUJÍCÍM TICHÉ DO JEZDY MŮŽETE ZAVÍRAT DVÍŘKA A ŠUPLÍKY VELMI JEMNĚ A TIŠE.

CHR OMOVANÁ MOS AZNÁ ÚCHY TKA . VYKLÁPĚCÍ KOLEČKA SE S YS TÉMEM EAS Y CLICK PR O SN ADNOU ÚDRŽBU . SPODNÍ KOLEČKA LZE LEHCE VYCVAKNOUT Z KOLEJNICE, ODKL OPIT POSUVNÉ DVEŘE A VYČIS TIT PŘEKR ÝVA JÍCÍ SE SKLA .

VYSOCE KVALITNÍ AKR YLÁT L UCITE ® JE VYR OBEN LITÍM, TUDÍŽ JE N AR OZDÍL OD LISOVANÝCH DESEK KONKURENCE PR OBAR VEN PO CELÉ S VÉ TL OUŠŤCE. JE S TÁL OBAREREVNÝ, NEPORÉZNÍ A VELMI PEVNÝ. ZÁŘIVÝ, EXTRÉMNĚ HLADKÝ NEPORÉZNÍ POVR CH ZAR UČUJE SN ADNÝ A R YCHLÝ ÚKLID.

EAS Y PL US = E+ ŘADA N AŠICH PR ODUK TŮ JE VYBAVEN A POVR CHOVOU ÚPRAVOU E+. JEDNÁ SE O POR CELÁN S POVR CHEM, K TER Ý ODPUZUJE NEČIS T O T Y, C OŽ ZABRAŇUJE HR OMADĚNÍ VODNÍHO KAMENE A NEČIS T O T. S YS TÉM E+ JE ŠETRNÝ K ŽIVO TNÍMU PR OS TŘEDÍ. S TAČÍ POUŽÍVAT MÍRNĚJŠÍ ČIS TÍCÍ PR OS TŘEDEK A V MENŠÍM MNOŽS T VÍ!

R YCHL OUPÍN ACÍ S YS TÉM POMOCÍ R YCHL OUPÍN ACÍHO S YS TÉMU MŮŽETE VYJMOUT W C SEDÁTKO Z MÍS Y VELICE SN ADNO A BEZ NÁŘADÍ. SEDÁTKO A MÍS A PAK MOHOU BÝT VYČIŠTĚNY ODDĚLENĚ, C OŽ JE JEDNODUŠŠÍ A HYGIENIČTĚJŠÍ.

JEMNÉ UZAVÍRÁNÍ PŮVODNÍ T VRDÁ ZÁCHODOVÁ SEDÁTKA BYLA DŘÍVE SPOJOVÁN A S HLASITÝM DOPADEM N A ZÁCHODOVOU MÍSU. TENTO PR OBLÉM VYŘEŠILA FUNKCE POMALÉHO ZAVÍRÁNÍ POMOCÍ TL UMIČŮ, K TERÉ JSOU INTEGR OVÁNY DO SEDÁTKA . TENTO MECHANISMUS ZA JIŠŤUJE TICHÉ SKL OPENÍ SEDÁTKA A POKL OPU. TL UMIČ NENÍ V PŘÍMÉM KONTAK TU S POR CELÁNEM, COŽ USN ADŇUJE ČIŠTĚNÍ A ZVYŠUJE HYGIENIČNOS T.


UM Y VA DL A Voda, vodní kámen, zubní pasty, ústní vody, vody po holení, mýdlo, parfémy, deodoranty, įasenky, pudry, krémy, odlKêovaêe, Iely na vlasy, laky na vlasy a êKstíEí prostįedky 6o Lsou Len nøkteré z vøEí, se kterýmK se umyvadla museLí vyrovnávat kazdý den 2ouze vysoEe kvalKtní porEelán - v Kdeálním pįípadø s povrEhovou úpravou odpuzuLíEí neêKstoty ' - mŃze tomuto náporu odolat -dyz narazíte na umyvadlo )ustavsberI, smysl pro styl a svøzest Lsou první zálezKtostK, kterýEh sK vwKmnete 6o Le dobrá zpráva pro nawe umyvadlae

JE DOBR É V ĚDĚ T. . . r 8wGEJPC PCwG WO[XCFNC LUQW X[TQDGPC \ INC\QXCPÅJQ UNKPWVÅJQ

DŮL E ŽI T É P O JM Y

RQTEGN½PW VGF[ \ PGLXÉEG J[IKGPKEMÅJQ C QFQNPÅJQ OCVGTK½NW WTêGPÅJQ RTQ MQWRGNPQXÅ X[DCXGPÉ UG \CPGFDCVGNPQW PCU½MC-

6CDWNM[ U PCwÉO UQTVKOGPVGO PCDÉ\GLÉ TŃ\PÅ OQPV½zPÉ OQzPQUVK

XQUVÉ 6GPVQ OCVGTK½N LG \½TWMQW UKNPÅJQ C QFQNPÅJQ RQXTEJW

MVGTÅ OQJQW X[zCFQXCV RQPøMWF RQFTQDPøLwÉ X[UXøVNGPÉ

# U êCUGO UG PGOøPÉ

8wGEJPC UVCPFCTFPÉ WO[XCFNC LUQW KPUVCNQX½PC RQOQEÉ wTQWDŃ

r 0CwG WO[XCFNC X[T½DÉOG X UQWNCFW U RįÉUPÙOK RQzCFCXM[

7O[XCFNQ LGFPQFWwG RįKwTQWDWLVG RįÉOQ PC \Gì 6CVQ OGVQFC

VÙMCLÉEÉOK UG zKXQVPÉJQ RTQUVįGFÉ 6[VQ RQzCFCXM[ \CJTPWLÉ

PG\CPGEJ½X½ z½FPÅ OG\GT[ OG\K WO[XCFNGO C UVøPQW 2QMWF

PCRįÉMNCF QDNCUVK XÙXQLG OCVGTK½NW C HWPMEG QDNCUVK XÙTQD[

KPUVCNWLGVG WO[XCFNQ PC MQP\QN[ PCRįÉMNCF P½D[VMQX½ WO[XCFNC

FQRTCX[ C FQTWêQX½PÉ

\CêPøVG VÉO zG PGLRTXG RįKRGXPÉVG V[VQ MQP\QN[ PC \Gì C RQVÅ PC

r 0½w XÙTQDPÉ RTQEGU LG EGTVKƂMQX½P X UQWNCFW U PQTOQW +51 

Pø \CXøUÉVG WO[XCFNQ 7LKUVøVG UG Q VQO zG \Gì O½ RQzCFQXCPQW

r 2QNQUNQWR[ PGDQ UNQWR[ RTQ RįÉXQF XQF[ C QFRCFPÉEJ UKHQPŃ

PQUPQUV

LUQW M FKURQ\KEK LCMQ RįÉUNWwGPUVXÉ W XwGEJ įCF #D[ D[NC \CLKwVøPC PGLGNGICPVPøLwÉ KPUVCNCEG OWUÉVG PCUC\QXCV RQNQUNQWR[ \½TQXGĢ U WO[XCFNGO

q8GUVCXøP½p WO[XCFNC LUQW QUC\GPC UJQTC PC XTEJPÉ UVTCPø FGUM[ U QFRQXÉFCLÉEÉO XÙįG\GO jCDNQPC RTQ XÙįG\ LG UQWê½UVÉ DCNGPÉ

r 5MįÉĢM[ RTQ OQPV½z RQF WO[XCFNQ RQUM[VWLÉ JQFPQVPÙ ÖNQzPÙ RTQUVQT X MQWRGNPø C VQ DG\ TGFWMEG RQFNCJQXÅ RNQEJ[

ŘADA N AŠICH PR ODUK TŮ JE VYBAVEN A POVR CHOVOU ÚPRAVOU E+. JEDNÁ SE O POR CELÁN S POVR CHEM, K TER Ý ODPUZUJE NEČIS T O T Y, C OŽ ZABRAŇUJE HR OMADĚNÍ VODNÍHO KAMENE A NEČIS T O T. S YS TÉM E+ JE ŠETRNÝ K ŽIVO TNÍMU PR OS TŘEDÍ. T O ZN AMENÁ, ŽE MŮŽETE POUŽÍVAT MÍRNĚJŠÍ ČIS TÍCÍ PR OS TŘEDEK V MENŠÍM MNOŽS T VÍ! – PŘI ČIŠTĚNÍ. EAS YPL US = E+

VĚTŠINU PR ODUK TŮ SI MŮŽETE INS TAL OVAT S AMI. TENT O S YMBOL VŠAK ZN A MENÁ, ŽE DOPOR UČUJEME KONZULTACI S ODBORNÍKEM - TEDY S INS TALATÉREM, OBKLADAČEM NEBO ELEK TRIKÁŘEM.

INS TALACE

1


N AUTIC UMYVADLA $øzP½ WO[XCFNC LUQW WTĂŞGPC RTQ OQPV½z wTQWD[ PC \GĂŹ 0½D[VMQX½ WO[XCFNC LUQW WTĂŞGPC M OQPV½zK PC P½D[VGM OĹƒzGVG LG XwCM KUVCNQXCV K DG\ RQWzÉV P½D[VMW RįÉOQ PC \GĂŹ RQOQEÉ FXQW DQĂŞPÉEJ MQP\QNÉ C LGFPQJQ RÄŻGFPÉJQ MQP\QNQXĂ…JQ RCPGNW 1FRQXÉFCLÉEÉ ÄŻCFC P½D[VMW 0CWVKE LG PC UVTCPø 

Bílå $rtiklovÆ êíslo

Bílå C+ $rtiklovÆ êíslo

BĂ­lĂĄ .ĂŞ/(85

BĂ­lĂĄ C+ .ĂŞ/(85

Nautic 40 umývåtko 400x275 mm $G\ DCVGTKG XRTCXQ QVXQT PC DCVGTKK

4

44

 -ĂŞ a

 -ĂŞ a

$G\ DCVGTKG XNGXQ QVXQT PC DCVGTKK

.

.4

 -ĂŞ a

 -ĂŞ a4

 -ĂŞ a

 -ĂŞ a4

 -ĂŞ a

 -ĂŞ a4

 -ĂŞ a

 -ĂŞ a4

 -ĂŞ a

 -ĂŞ a4

 -ĂŞ a

 -ĂŞ a

Nautic 50 umyvadlo 500x380 mm $G\ DCVGTKG

Nautic 56 umyvadlo 560 x 430 mm $G\ DCVGTKG

Nautic 60 umyvadlo 600x460 cm $G\ DCVGTKG

Nautic 65 umyvadlo 650 x 500 mm $G\ DCVGTKG

Nautic 45 zåSustQÆ 450x360 mm $G\ DCVGTKG

2

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


Bílá $rtiklovÆ êíslo

Bílá C+ $rtiklovÆ êíslo

Bílá .ê/(85

Bílá C+ .ê/(854

 -ê a

 -ê a4

 -ê a

 -ê a

Nautic 55 záSustQÆ umyvadlo 550x440 mm $G\ DCVGTKG

Nautic 62 QábytkovÆ 620x500 mm 2TQ MQODKPCEK U WO[XCFNQXQW UMįÉĢMQW 0CWVKE $G\ DCVGTKG &QRNĢM[ XQNKVGNPÅ /QPV½zPÉ MQP\QNG MU RTQ OQPV½z WO[XCFNC DG\ UMįÉĢM[ XQNKVGNPÅ 2įGFPÉ RCPGN MG MQP\QNK RTQ WO[XCFNQ EO

)$

 -ê a  -ê a

)$

Nautic 92 QábytkovÆ 920x500 mm 2TQ MQODKPCEK U WO[XCFNQXQW UMįÉĢMQW 0CWVKE $G\ DCVGTKG &QRNĢM[ XQNKVGNPÅ /QPV½zPÉ MQP\QNG MU RTQ OQPV½z WO[XCFNC DG\ UMįÉĢM[ XQNKVGNPÅ 2įGFPÉ RCPGN MG MQP\QNK RTQ WO[XCFNQ EO4

 -ê a

 -ê a

 -ê a  -ê a

)$ )$

Nautic 122 QábytkovÆ 1220 x 500 mm 2TQ MQODKPCEK U WO[XCFNQXQW UMįÉĢMQW 0CWVKE $G\ DCVGTKG &QRNĢM[ XQNKVGNPÅ /QPV½zPÉ MQP\QNG MU RTQ OQPV½z WO[XCFNC DG\ UMįÉĢM[ XQNKVGNPÅ 2įGFPÉ RCPGN MG MQP\QNK RTQ WO[XCFNQ EO

Nautic SoloslouS)$ )$7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

4

 -ê a

 -ê a

 -ê a  -ê a

 -ê a

3


AR TIC UMYVADLA $øzP½ WO[XCFNC LUQW WTêGPC RTQ OQPV½z wTQWD[ PC \Gì C FQF½X½PC U MT[VMCOK PC wTQWD[ 7O[XCFNC \½RWUVP½ LUQW FQF½X½PC U XÙįG\QXQW wCDNQPQW #TVKE \½RWUVP½ WO[XCFNC LUQW WTêGPC M OQPV½zK RįÉOQ MG \FK \CFPÉ UVTCPC LG PGINC\QXCP½

Bílá ArtiklovÆ êíslo

Bílá C+ ArtiklovÆ êíslo

Bílá .ê/(85

Bílá C+ .ê/(85

Artic 45 umyvadlo, 450x370 mm $G\ DCVGTKG4

 -ê a

 -ê a4

 -ê a

 -ê a4

 -ê a

 -ê a

)$ )$4

 -ê a

 -ê a

 -ê a

 -ê a

Artic 55 umyvadlo, 550x440 mm $G\ DCVGTKG

Artic 60 umyvadlo 600x465 mm $G\ DCVGTKG

Artic 551 záSustQÆ 560x440 mm /QPV½z UG \CRWwVøPÉO FQ FGUM[ XÙįG\QX½ wCDNQPC UQWê½UVÉ DCNGPÉ $G\ DCVGTKG

<CFPÉ ê½UV WO[XCFNC LG WTêGPC M WOÉUVøPÉ RįÉOQ MG \FK C LG PGINC\QXCP½

Artic 61 záSustQÆ umyvadlo 600x465 mm /QPV½z UG \CRWwVøPÉO FQ FGUM[ XÙįG\QX½ wCDNQPC UQWê½UVÉ DCNGPÉ $G\ DCVGTKG4

<CFPÉ ê½UV WO[XCFNC LG WTêGPC M WOÉUVøPÉ RįÉOQ MG \FK C LG PGINC\QXCP½

4

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


BĂ­lĂĄ ArtiklovĂ&#x2020; ĂŞĂ­slo

BĂ­lĂĄ C+ ArtiklovĂ&#x2020; ĂŞĂ­slo

BĂ­lĂĄ .ĂŞ/(85

BĂ­lĂĄ C+ .ĂŞ/(85

Artic umyvadlovĂ˝ slouS 7O[XCFNQ OWUĂ&#x2030; DĂ&#x2122;V KPUVCNQX½PQ FQ URT½XPĂ&#x2026; XĂ&#x2122;wM[ 2TQ WO[XCFNC  C 

7

 -ĂŞ a

Artic SoloslouS Sro 60 a 55 cm umyvadlo -ĂŞ a

Artic SoloslouS 45 -ĂŞ a

7XGFGPĂ&#x2026; EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWĂŞGPĂ&#x2030; XĂ&#x2122;TQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXĂ&#x2026; EJ[D[ 2TQUĂ&#x2030;O MQPVCMVWLVG RÄŻGF MQPGĂŞPĂ&#x2122;O TQ\JQFPWVĂ&#x2030;O UXĂ&#x2026;JQ RTQFGLEG

5


L OGIC UMYVADLA $øzP½ WO[XCFNC LUQW WTêGPC RTQ OQPV½z wTQWD[ PC \Gì 0½D[VMQX½ WO[XCFNC LUQW WTêGPC M OQPV½zK PC P½D[VGM OŃzGVG LG XwCM KUVCNQXCV K DG\ RQWzÉVÉ P½D[VMW RįÉOQ PC \Gì RQOQEÉ FXQW DQêPÉEJ MQP\QNÉ C LGFPQJQ RįGFPÉJQ MQP\QNQXÅJQ RCPGNW -QP\QNG LUQW VÅOGį \EGNC UEJQX½P[ \C JTCPQW WO[XCFNC 1FRQXÉFCLÉEÉ įCFC P½D[VMW .QIKE LG PC UVTCPø 

Bílá Artiklové êíslo

Bílá C+ Artiklové êíslo

Bílá .ê/(85

Bílá C+ .ê/(85

Logic 36 umývátko 1VXQT PC DCVGTKK XRTCXQ

4

44

 -ê a

 -ê a

1VXQT PC DCVGTKK XNGXQ

.

.4

 -ê a

 -ê a

1VXQT PC DCVGTKK XRTCXQ

4

44

 -ê a

 -ê a

1VXQT PC DCVGTKK XNGXQ

.

.4

 -ê a

 -ê a4

 -ê a

 -ê a4

 -ê  -ê a a4

 -ê a

$G\ DCVGTKG

Logic 50x27 cm, umývátko

$G\ DCVGTKG

Logic 57 rohové 570x370 mm

7TêGPQ \GLOÅPC RTQ KPUVCNCEK FQ TQJW ,G M FKURQ\KEK RQW\G X RTCXÅ XGT\K $G\ DCVGTKG

Logic 56, 560x440 mm $G\ DCVGTKG

Logic 61, 610x470 mm $G\ DCVGTKG

6

 -ê a

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


Bílá Artiklové êíslo

Logic 62 Qábytkové 620x430 mm 2TQ MQODKPCEK U .QIKE P½D[VMGOBílá C+ Artiklové êíslo

4

Bílá .ê/(85

Bílá C+ .ê/(85

 -ê a

 -ê a

$G\ DCVGTKG &QRNĢM[ XQNKVGNPÅ /QPV½zPÉ MQP\QNG RTQ OQPV½z WO[XCFNC DG\ UMįÉĢM[

)$

2įGFPÉ RCPGN MG MQP\QNK RTQ WO[XCFNQ EO

)$

Logic 92 Qábytkové 920x430 mm 2TQ MQODKPCEK U .QIKE P½D[VMGO -ê a  -ê a

4

 -ê a

 -ê a

$G\ DCVGTKG &QRNĢM[ XQNKVGNPÅ /QPV½zPÉ MQP\QNG RTQ OQPV½z WO[XCFNC DG\ UMįÉĢM[

)$

2įGFPÉ RCPGN MG MQP\QNK RTQ WO[XCFNQ EO

)$

Logic 122 Qábytkové 1220x430 mm 2TQ MQODKPCEK U .QIKE P½D[VMGO -ê a  -ê a

4

 -ê a

 -ê a

$G\ DCVGTKG &QRNĢM[ XQNKVGNPÅ /QPV½zPÉ MQP\QNG RTQ OQPV½z WO[XCFNC DG\ UMįÉĢM[

)$

2įGFPÉ RCPGN MG MQP\QNK RTQ WO[XCFNQ EO

)$

Logic SoloslouS Sro umyvadlo Logic 56 a 61 -ê a -ê a

 -ê a  -ê a

&ł.'m+6¥ 0GXJQFPÅ RTQ MQODKPCEK DCVGTKG U TWêPÉ URTwMQW

Logic SoloslouS 57

&ł.'m+6¥ 0GXJQFPÅ RTQ MQODKPCEK U DCVGTKÉ U TWêPÉ URTwMQW

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

7


W C A BIDE T Y &QOPÉX½OG UG zG 9% LG LGFPÉO \ PGLFŃNGzKVøLwÉEJ MWUŃ dP½D[VMWp X FQO½EPQUVK /WUÉ PCLGFPQW URNĢQXCV CNGURQĢ V[VQ VįK RQFOÉPM[ /WUÉ DÙV GNGICPVPÉ RQJQFNPÅ C J[IKGPKEMÅ /WUÉ DÙV PCVQNKM GNGICPVPÉ CD[ D[NC XCwG MQWRGNPC UV½NG RįÉLGOP½ C ÖVWNP½ /WUÉ DÙV MQOHQTVPÉ RTQVQzG OPQJQ NKFÉ PC PøO UGFÉ XGNOK êCUVQ C RQ OPQJQ C OPQJQ NGV /WUÉ DÙV TQXPøz J[IKGPKEMÅ RTQVQzG OWUÉ RNPKV UXQW HWPMEK K DG\ VQJQ zG D[UVG OWUGNK VT½XKV JQFKP[ VÉO zG LG DWFGVG WFTzQXCV X êKUVQVø 8ÙTQDC RQTEGN½PW LG įGOGUNGO %GNÙ RTQEGU QF X[NKVÉ RQTEGN½PQXÅ JOQV[ FQ HQTO[ Cz FQ H½\G ƂP½NPÉJQ R½NGPÅJQ XÙTQDMW VTX½ X RTŃOøTW RøV FPÉ &PGwPÉ XÙTQDPÉ RTQEGU LG OQFGTPÉ C GHGMVKXPÉ 0KEOÅPø RQMWF LFG Q QDNÅ QTICPKEMÅ VXCT[ PKE PGRįGMQP½ NKFUMÅ TWEG

JE DOBR É V ĚDĚ T. . . r 8wGEJP[ 9% MNQ\GV[ C DKFGV[ )WUVCXUDGTI LUQW X[TQDGP[

DŮL E ŽI T É P O JM Y

\ INC\QXCPÅJQ UNKPWVÅJQ RQTEGN½PW VGF[ \ PGLXÉEG J[IKGPKEMÅJQ C QFQNPÅJQ OCVGTK½NW WTêGPÅJQ RTQ MQWRGNPQXÅ X[DCXGPÉ UG

'ZKUVWLÉ VCMÅ TŃ\PÅ OQFGN[ RTQ TŃ\PÅ OQzPQUVK KPUVCNCEG 6CDWNM[

\CPGFDCVGNPQW PCU½MCXQUVÉ 6GPVQ OCVGTK½N LG \½TWMQW UKNPÅJQ

UQTVKOGPVW \CJTPWLÉ P½UNGFWLÉEÉ OQzPQUVK

C QFQNPÅJQ RQXTEJW # U êCUGO UG PGOøPÉ r 0CwG MNQ\GV[ X[T½DÉOG X UQWNCFW U RįÉUPÙOK RQzCFCXM[ VÙMCLÉEÉOK

DKFGV WLKUVøVG UG zG 8CwG \Gì O½ FQUVCVGêPQW PQUPQUV <½XøUPÅ

UG zKXQVPÉJQ RTQUVįGFÉ 6[VQ RQzCFCXM[ \CJTPWLÉ PCRįÉMNCF QDNCUVK

9% OŃzGVG KPUVCNQXCV XG XøVwKPø RįÉRCFŃ C VQ K MF[z O½VG X

XÙXQLG OCVGTK½NW C HWPMEG QDNCUVK XÙTQD[ FQRTCX[ C FQTWêQX½PÉ

UQWêCUPÅ UVQLÉEÉ 9% MVGTÅ LG WEJ[EGPQ PC \GOK

r 0½w XÙTQDPÉ RTQEGU LG EGTVKƂMQX½P X UQWNCFW U PQTOQW +51 r /½OG M FKURQ\KEK \½XøUPÅ C UVQLÉEÉ OQFGN[ 9% MNQ\GVQXÙEJ OÉU C DKFGVŃ r 5QWê½UVÉ XwGEJ PCwKEJ VQCNGV LG VNCêÉVMQ RTQ FXQLKVQW XQNDQW

LeSeQí Qa zemi 0GLêCUVøLwÉO įGwGPÉO LG RįKwTQWDQX½PÉ MNQ\GVW M RQFNC\G -NQ\GVQXQW OÉUW XwCM OŃzGVG WRGXPKV VCMÅ RQOQEÉ NGRKFNC PGDQ UCPKV½TPÉJQ UKNKMQPW 6QVQ įGwGPÉ LG XÙDQTPÅ VGJF[ MF[z PCRįÉMNCF PGEJEGVG TKUMQXCV RTQXTV½PÉ VTWDKEG RQFNCJQXÅJQ

URNCEJQX½PÉ 6CVQ HWPMEG OŃzG RįKURøV MG UPÉzGPÉ URQVįGD[ XQF[ Cz

VQRGPÉ 8QNDW URT½XPÅJQ V[RW NGRKFNC XzF[ MQP\WNVWLVG UG UXÙO

Q RTQEGPV

RTQFGLEGO

r 8[DGTVG UK OG\K PøMQNKMC TŃ\PÙOK V[R[ UGF½VGM 8wGEJPC UGF½VMC LUQW X[TQDGPC \ MXCNKVPÉJQ RGXPÅJQ RNCUVW C PøMVGT½ LUQW X[DCXGPC HWPMEÉ RQOCNÅJQ C VKEJÅJQ \CXÉT½PÉ q51(6 %.15'q PGDQ T[EJNQWRÉP½PÉ RTQ T[EJNÙ C UPCFPÙ ÖMNKF &ŃNGzKVÅ LG X[DTCV UK VCMQXÙ OQFGN 9% UGF½VMC MVGTÙ URNĢWLG RGTURGMVKXW URT½XPÅJQ FGUKIPW K URT½XPÅ GTIQPQOKG

8

0oQtá{ Qa zeì 2QMWF UG TQ\JQFPGVG RTQ \½XøUPÙ MNQ\GV PGDQ


MNOHÉ N AŠE PR ODUK T Y JSOU K DISPOZICI S POVR CHOVOU ÚPRAVOU E+. JEDNÁ SE O POR CELÁN S POVR CHEM, K TER Ý ODPUZUJE NEČIS T O T Y, C OŽ ZABRAŇUJE HR OMADĚNÍ VODNÍHO KAMENE A NEČIS T O T. S YS TÉM E+ JE ŠETRNÝ K ŽIVO TNÍMU PR OS TŘEDÍ. T O ZN AMENÁ, ŽE MŮŽETE POUŽÍVAT MÍRNĚJŠÍ ČIS TICÍ PR OS TŘEDEK V MENŠÍM MNOŽS T VÍ! – PŘI ČIŠTĚNÍ. EAS YPL US = E+

R YCHL OUPÍN ACÍ W C SEDÁTKA MŮŽETE VYJMOUT Z MÍS Y VELICE SN ADNO A BEZ POUŽITÍ JAKÉHOKOLI NÁŘADÍ. SEDÁTKO A VLAS TNÍ T OALETU PAK MŮŽETE OČIS TIT ZVLÁŠŤ. TENT O ZPŮSOB JE JEDNODUŠŠÍ A ZÁR OVEŇ HYGIENIČTĚJŠÍ.

R YCHL OUPÍN ACÍ S YS TÉM

T OALETNÍ SEDÁTKA Z T VRDÉHO PLAS TU BYLA DŘÍVE SPO JOVÁN A S HLASITÝMI DOKLAPNUTÍM. TENT O PR OBLÉM VYŘEŠILA FUNKCE POMALÉHO A TICHÉHO ZAVÍRÁNÍ POMOCÍ TL UMIČŮ, K TERÉ JSOU INTEGR OVÁNY DO SEDÁTKA . TL UMIČ U GUS TAV SBER G KL OZETŮ SE NEDOS TANE DO PŘÍMÉHO KONTAK TU S POR CELÁNEM, C OŽ USN ADŇUJE ČIS TĚNÍ A ZVYŠUJE HYGIENU . POMALÉ A TICHÉ ZAVÍRÁNÍ

VĚTŠINU PR ODUK TŮ SI MŮŽETE INS TAL OVAT S AMI. NICMÉNĚ. TENT O S YMBOL ZN A MENÁ, ŽE DOPOR UČUJEME KONZULTACI S ODBORNÍKEM. N APŘÍKLAD S INS TALATÉREM. OBKLÁDAČEM NEBO ELEK TRIKÁŘEM.

INS TALACE

TAT O ZN AČKA SEVERSKÉ KVALIT Y JE PŘIDĚL OVÁN A CER TIFIKOVANÝM S ANITÁRNÍM VÝR OBKŮM V SOULADU S POŽADAVKY S TANOVENÝMI A KONTR OL OVANÝMI SKUPINOU INS TA -CER T. ABYS TE MOHLI ZÍSKAT TUT O ZNÁMKU , MUSEJÍ VAŠE PR ODUK T Y SPLŇOVAT S TANOVENÁ KRITÉRIA PR O VÝR OBU , ZÁR UČNÍ DOBU , NÁHRADNÍ DÍLY, NEZÁVISLÁ CER TIFIKACE

9


N AUTIC KL OZET Y 8wGEJP[ MNQ\GV[ 0CWVKE LUQW FQF½X½P[ PC Rį½PÉ U INC\WTQW ' RTQ UPCFPQW ÖFTzDW s XÉEG PC UVTCPø 5GF½VMC U RQOCNÙO C VKEJÙO \CXÉT½PÉO LUQW DG\RGêP½ RTQ 8CwG FøVK C LKz PKMF[ 8½U PGDWFQW TWwKV PGRįÉLGOP½ JNCUKV½ FQMNCRPWVÉ 4[EJNQQFGRÉP½PÉ \CUG WUPCFPÉ ÖMNKF s UPCFPQ UGF½VMQ EGNÅ QFGLOGVG C RQ QVįGPÉ RQTEGN½PW \CUG \CUCFÉVG \RøV -QODK MNQ\GV[ OCLÉ WPKM½VPÉ URNCEJQX½PÉ 0½FTzMC U FXQLKVÙOK UVøPCOK LG VKEJ½ RįK PCRQWwVøPÉ PGTQUÉ UG C X RįÉRCFø PWVPQUVK LG UPCFPQ RįÉUVWRP½ 8[XÙwGPÅ FW½NPÉ URNCEJQXCEÉ VNCêÉVMQ LG RįÉLGOPÅ PC RQWzÉX½PÉ 1LGFKPøNÙO LG \½XøUPÙ MQODK MNQ\GV 7wGVįÉVG \C P½MNCFPQW KPUVCNCEK RQFQOÉVMQXÅJQ URNCEJQX½PÉ Bílá Artiklové êíslo

Nautic 01 )6 bez :C sedátka, do zemø

Bílá (+ Artiklové êíslo

Bílá .ê/(85

Bílá (+ .ê/(85

)$ )$4  -ê  -ê €

 €

s WPKM½VPÉ URNCEJQXCEÉ U[UVÅO )GDGTKV X[XKPWVÙ GZMNW\KXPø RTQ )WUVCXUDGTI s RQF MGTCOKEMÙO MT[VGO UG PCEJ½\É RNCUVQX½ P½FTzMC \ LGFPQJQ MWUW P½FTzMC UG PGTQUÉ PCRQWwVøPÉ LG VKEJÅ UPCFPÙ RįÉUVWR s EJTQO FWQ VNCêÉVMQ PC N N\G PCUVCXKV K PC N s UOQPVQXCPÅ DG\ 9% UGF½VMC QFRCF FQ \GOø 9% UGF½VMC PC UVT

Nautic 10 )6 bez :C sedátka

)$ )$4  -ê  -ê € €

s WPKM½VPÉ URNCEJQXCEÉ U[UVÅO )GDGTKV X[XKPWVÙ GZMNW\KXPø RTQ )WUVCXUDGTI s RQF MGTCOKEMÙO MT[VGO UG PCEJ½\É RNCUVQX½ P½FTzMC \ LGFPQJQ MWUW P½FTzMC UG PGTQUÉ PCRQWwVøPÉ LG VKEJÅ UPCFPÙ RįÉUVWR s EJTQO FWQ VNCêÉVMQ PC N N\G PCUVCXKV K PC N s UOQPVQXCPÅ DG\ 9% UGF½VMC QFRCF FQ \GOø 9% UGF½VMC PC UVT

Nautic :+ bez :C sedátka, závøsQý

)$ )$4  -ê  -ê € €

s MQORCMVPÉ XGT\G U JNQWDMQW EO s ÖêKPPÅ URNCEJQX½PÉ LKz QF N CVGUV 0QTFKE 3WCNKV[ s OQzPQ QUCFKV UVCPFCTPÉO MXCNKVPÉO UGF½VMGO 0CWVKE *CTF PGDQ 0CWVKE 34 5% U VKEJÙO C RQOCNÙO \CXÉT½PÉO C \½TQXGĢ T[EJNQQFGRÉPCEÉ HWPMEÉ RTQ UPCFPÙ ÖMNKF XÉEG PC UVT

Nautic závøsQý kombi klozet, 3/6 l 2,5/ 4,5 l l, 6C+45 sedátko, s (+ glazurou

)$4

 -ê €

s RQF MGTCOKEMÙO MT[VGO UG PCEJ½\É RNCUVQX½ P½FTzMC \ LGFPQJQ MWUW P½FTzMC UG PGTQUÉ PCRQWwVøPÉ LG VKEJÅ URNCEJQXCEÉ U[UVÅO )GDGTKV s EJTQO FWQ VNCêÉVMQ PC N N\G PCUVCXKV K PC N s UG 5QHV %NQUG C 3WKEM TGNGCUG 9% UGF½VMGO s OQPV½z UVGLP½ LCMQ W DøzPÅJQ \½XøUPÅJQ 9% s X EGPø LKz ' INC\WTC

10

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


BĂ­lĂĄ ArtiklovĂŠ ĂŞĂ­slo

Nautic +A5' 6(AT :C sedĂĄtko

BĂ­lĂĄ (+ ArtiklovĂŠ ĂŞĂ­slo

BĂ­lĂĄ .ĂŞ/(85

/

 -ĂŞ â&#x201A;Ź

Nautic 62)T CL26( :C sedĂĄtko, ĂŞerQĂŠ. TvrdĂ˝ ĂŞerQĂ˝ Slast, SomalĂŠ a tichĂŠ zavĂ­rĂĄQĂ­

/5

 -ĂŞ â&#x201A;Ź

Nautic 45+6C :C sedĂĄtko, bĂ­lĂŠ TvrdĂ˝ bĂ­lĂ˝ Slast, SomalĂŠ a tichĂŠ zavĂ­rĂĄQĂ­, IuQkce rychlouSĂ­QĂĄQĂ­.

/5

 -ĂŞ â&#x201A;Ź

BĂ­lĂĄ (+ .ĂŞ/(85

6XTFĂ&#x2122; DĂ&#x2030;NĂ&#x2122; RNCUV MQXQXĂ&#x2026; RCPV[ GTIQPQOKEMĂ&#x2122; VXCT

7XGFGPĂ&#x2026; EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWĂŞGPĂ&#x2030; XĂ&#x2122;TQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXĂ&#x2026; EJ[D[ 2TQUĂ&#x2030;O MQPVCMVWLVG RÄŻGF MQPGĂŞPĂ&#x2122;O TQ\JQFPWVĂ&#x2030;O UXĂ&#x2026;JQ RTQFGLEG

11


AR TIC KL OZET Y 8wGEJP[ MNQ\GV[ #TVKE LUQW FQF½X½P[ PC Rį½PÉ U INC\WTQW ' RTQ UPCFPQW ÖFTzDW RQFÉXGLVG UG PC UVTCPW 5GF½VMC U RQOCNÙO C VKEJÙO \CXÉT½PÉO LUQW DG\RGêP½ RTQ 8CwG FøVK C LKz PKMF[ 8½U PGDWFQW TWwKV PGRįÉLGOP½ JNCUKV½ FQMNCRPWVÉ RįK \CXįGPÉ RQMNQRW êK RQNQzGPÉ UGF½VMC -QODK MNQ\GV OŃzG DÙV KPUVCNQX½P XGNOK VøUPø MG \FK U OG\GTQW RQW\G EO RTQ RQVįGDPÅ RTQWFøPÉ X\FWEJW C UG UMT[VÙO XPKVįPÉO WRGXPøPÉO wTQWD[ M \GOK

Bílá Artiklové êíslo

Bílá (+ Artiklové êíslo

Bílá .ê/(85

Bílá (+ .ê/(85

Artic kombi toilet 3/6 l Geberit, duo ƃush 5G URNCEJQXCEÉO &WQ VNCêÉVMGO PC NKVTŃ UG URQFPÉO RįÉXQFGO XQF[ 2NCUVQXÅ XCTKCDKNPÉ MQNGPQ QFRCF FQ \GOø PGDQ FQ \FK LG UQWê½UVÉ DCNGPÉ #TVKE P½FTzMC MG MQODK MNQ\GVW

#

#4  -ê €

 -ê €

#TVKE OÉUC MG MQODK MNQ\GVW

$

$4  -ê €

 -ê €

)$

 -ê €

&QRNĢM[ XQNKVGNPÅ #TVKE.QIKE MQODK MNQ\GV - UMT[VÙ OQPV½zPÉ UGV FQ RQFNCJ[

Artic :++62)T CL26(, (+ <½XøUPÙ MNQ\GV FQF½X½P XêGVPø 9% UGF½VMC U RQOCNÙO C VKEJÙO \CXÉT½PÉO X DÉNÅ DCTXø &QF½X½P RQW\G U ' INC\WTQW s XÉEG PC UVTCPø 

12

4

 -ê €

Artic :+, bez sedátka <½XøUPÙ MNQ\GV X DøzPÅ INC\WįG C DG\ UGF½VMC -ê €

Artic +A5' 6(AT :C sedátko -XCNKVPÉ VXTFÙ RNCUV DÉNÅ -ê €

Artic 62)T CL26( :C sedátko -XCNKVPÉ VXTFÙ RNCUV DÉNÅ U RQOCNÙO C VKEJÙO \CXÉT½PÉO

/5

 -ê €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


L OGIC KL OZET Y 8wGEJP[ MNQ\GV[ .QIKE LUQW FQF½X½P[ PC Rį½PÉ U INC\WTQW ' RTQ UPCFPQW ÖFTzDW RQFÉXGLVG UG PC UVTCPW -QODK MNQ\GV U QFRCFGO FQ \GOø O½ QFNKwPÙ FGUKIP QF MQODK MNQ\GVW U QFRCFGO FQ \FK 8wGEJP[ MNQ\GV[ LUQW FQF½X½P[ DG\ UGF½VMC OŃzGVG UK VGF[ X[DTCV UGF½VMQ - \ PøMQNKMC DCTGXPø K HWPMêPø QFNKwPÙEJ XCTKCPV s RįGUPø RTQ XCwG RQVįGD[

Bílá Artiklové êíslo

Logic 10)6, odSad do zdi, bez sedátka

Bílá (+ Artiklové êíslo

Bílá .ê/(85

Bílá (+ .ê/(854

 -ê €

 -ê €

7

74

 -ê €

 -ê €

s URNCEJQXCEÉ OGEJCPKUOWU )GDGTKV UG wGVTPÙO FWQ VNCêÉVMGO N PCUVCXKVGNPÙ s RįGFOQPVQXCPÙ MQORNGV JNWDQMÅ URNCEJQX½PÉ QFRCF FQ \FK

Logic :+ :C, bez sedátka

s \½XøUPÙ MNQ\GV s U JNWDQMÙO URNCEJQX½PÉO s OQzPQ QUCFKV MXCNKVPÉO .QIKE *#4& 5'#6 9% UGF½VMGO \ FWTQRNCUVW PGDQ .QIKE 5QHV %NQUG UGF½VMGO

Logic +ard 6eat :C sedátko bílé -XCNKVPÉ UGF½VMQ \ RGXPÅJQ RNCUVW U QEGNQXÙOK ÖEJ[V[ X DÉNÅ

/

 -ê €

Logic 6oIt Close :C sedátko bílé -XCNKVPÉ UGF½VMQ U RQOCNÙO C VKEJÙO \CXÉT½PÉO X DÉNÅ

/5

 -ê €

Logic 6oIt Close :C sedátko êerQé -XCNKVPÉ UGF½VMQ U RQOCNÙO C VKEJÙO \CXÉT½PÉO X êGTPÅ

/5

 -ê €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

13


BIDET Y $QJWzGN PG MCzFÙ O½ X MQWRGNPø RTQUVQT PC DKFGV 8 VQOVQ RįÉRCFø FQRQTWêWLGOG DCVGTKK U DKFGVQXQW URTwMQW WOÉUVøPQW DNÉ\MQ 8CwGJQ 9% LCMQ UMXøNQW CNVGTPCVKXW *NQWDMC DKFGVW 0CWVKE LG UJQFP½ LCMQ JNQWDMC \½XøUPÅJQ 9% 0CWVKE EQz X[VX½įÉ GNGICPVPÉ FQLGO

Bílá Artiklové êíslo

Bílá (+ Artiklové êíslo

Bílá .ê/(85

Bílá (+ .ê/(854

 -ê €

 -ê €4

 -ê €

 -ê €

Nautic bidet závøsQý $G\ DCVGTKG

Nautic bidet stoMící $G\ DCVGTKG

Artic bidet závøsQý $G\ DCVGTKG -ê €

Artic Bidet stoMící $G\ DCVGTKG

14

)$ )$4

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

 -ê €

 -ê €


KOUP EL NOV Ă? N Ă BY T EK 0ĂĄw koupelnovĂ˝ nĂĄbytek rozwKÄŻuLe vawe moznostK VweEhno, az do tøEh neLmenwĂ­Eh detaKlĹ&#x192;, Le navrzeno pro dlouhodobou a spolehlKvou sluzbu ve vlhkĂŠm prostÄŻedĂ­ 6vary Lsou ĂŞKstĂŠ a nadĂŞasovĂŠ &oLem z tøEhto produktĹ&#x192; Le prKmĂĄrnø vytvĂĄÄŻen pomoEĂ­ barev a pouzKtĂŠho materKĂĄlu $Ă­lĂĄ barva Le vzdy dobrĂĄ 5kÄŻĂ­nø v tmavwĂ­Eh odstĂ­neEh nebo v dekoru dÄŻeva vytvĂĄÄŻeLĂ­ vøtwĂ­ doLem a ĂştulnostK 2okud hledĂĄte zmønu, pak Le nawe novĂĄ produktovĂĄ ÄŻada .oIKE pÄŻKrozenou volbou VymønKtelnĂŠ dveÄŻnĂ­ panely systĂŠmu .oIKE Lsou k dKspozKEK v wKrokĂŠ wkĂĄle barevnĂ˝Eh nĂĄlad, kterĂŠ vĂĄm dodaLĂ­ vawĂ­ koupelnø novou KdentKtu

JE DOBR Ă&#x2030; V Ä&#x161;DÄ&#x161; T â&#x20AC;Ś r 0½D[VGM C UCPKV½TPĂ&#x2030; MGTCOKMW OĹ&#x192;zGVG MQODKPQXCV LCMĂ&#x2122;OMQNK

r 0CwG \TECFNC C \TECFNQXĂ&#x2026; UMÄŻĂ&#x2030;ĢM[ OCLĂ&#x2030; XGUVCXøPĂ&#x2026; QUXøVNGPĂ&#x2030;

\RĹ&#x192;UQDGO 2COCVWLVG XwCM PC VQ CD[ WO[XCFNQ QFRQXĂ&#x2030;FCNQ

WTĂŞGPĂ&#x2026; FQ XNJMĂ&#x2026;JQ RTQUVÄŻGFĂ&#x2030; MQWRGNGP +PUVCNCEK VøEJVQ

V[RW UMÄŻĂ&#x2030;ĢM[ 7LKUVøVG UG XzF[ zG LUVG \XQNKNK URT½XPĂ&#x2122; TQ\OøT

MQORQPGPVĹ&#x192; XzF[ UXøįVG MXCNKĆ&#x201A;MQXCPĂ&#x2026;OW GNGMVTKM½įK

r 0CwG UMÄŻĂ&#x2030;ĢM[ LUQW M FKRQU\KEK UG \½UWXPĂ&#x2122;OK FĂ&#x2030;N[ PGDQ U FXĂ&#x2030;ÄŻM[ 5MÄŻĂ&#x2030;ĢM[ UG \½UWXMQW RQUM[VWLĂ&#x2030; NGRwĂ&#x2030; RÄŻGJNGF Q QDUCJW RTQVQ LG PCDĂ&#x2030;\Ă&#x2030;OG XzF[ W WO[XCFNQXĂ&#x2122;EJ UMÄŻĂ&#x2030;PøM

r 7LKUVøVG UG zG MQWRGNPQXĂ&#x2122; P½D[VGM DWFG XJQFPø EJT½PøP RÄŻGF XQFQW \G URTEJ[ 0½D[VGM OWUĂ&#x2030; QFQNCV XNJMĂ&#x2026;OW RTQUVÄŻGFĂ&#x2030; MQWRGNP[ PGPĂ&#x2030; XwCM WTĂŞGP RTQ PGWUV½NĂ&#x2122; C RTCXKFGNPĂ&#x2122; MQPVCMV UG UVÄŻĂ&#x2030;MCLĂ&#x2030;EĂ&#x2030; XQFQW

NĂ HLĂ&#x2030; A HL UÄ&#x152;NĂ&#x2030; ZAKLAPNUTĂ? DVĂ?Ĺ&#x2DC;EK SKĹ&#x2DC;Ă?Ĺ&#x2021;KY MĹŽĹ˝E V KOUPELNÄ&#x161; PĹŽSOBIT R UĹ IVÄ&#x161;. POMOCĂ? PANTĹŽ SE ZPOMAL OVAÄ&#x152;I DO JEZDĹŽ MĹŽĹ˝ETE DVĂ?Ĺ&#x2DC;KA I ZĂ SUVKY ZAVĂ?RAT VELMI JEMNÄ&#x161; A TIĹ E.

NĂ BY TEK S POMALĂ?M A TICHĂ?M ZAVĂ?RĂ NĂ?M

VÄ&#x161;TĹ INU PR ODUK TĹŽ SI MĹŽĹ˝ETE INS TAL OVAT S AMI. TENT O S YMBOL VĹ AK ZN AMENĂ , Ĺ˝E DOPOR UÄ&#x152;UJEME KONZULTACI S ODBORNĂ?KEM - TEDY S INS TALATĂ&#x2030;REM, OBKLADAÄ&#x152;EM NEBO ELEK TRIKĂ Ĺ&#x2DC;EM.

INS TALACE

15


N AUTIC KOUPELNOVÝ NÁBY TEK jKTQM½ PCDÉFMC OQzPÙEJ MQODKPCEÉ FXQW \½MNCFPÉEJ DCTGX MQTRWUŃ C êGN UMįÉPøM U RøVK FTWJ[ FGMQTCVKXPÉEJ NKwV 8½O F½X½ RTQUVQT UNCFKV UMįÉĢMW U QDMNCF[ C FQRNĢM[ X MQWRGNPø -QWRGNPQX½ įCFC PCDÉ\É XwG QF WO[XCFNQXÙEJ UMįÉPøM RQ DQêPÉ êK X[UQMÅ \½XøUPÅ UMįÉĢM[ 2CPV[ FXÉįGM C \½UWXGM LUQW FQF½X½P[ UG \RQOCNQXCêK FQLG\FŃ /CVGTK½N C URQLG QFQN½XCLÉ XNJQUVK V[RKEMÅ RTQ MQWRGNP[ 2TQO[wNGPÅ FGVCKN[ 8½U RQVøwÉ \RøVPÅ \TECFNQ WXPKVį \TECFNQXÅ UMįÉĢM[ KPVGITQXCP½ GNGMVTKEM½ \½UWXMC FQDįG RįÉUVWRPÅ X[UWXPÅ OQFGN[ C z½FPÅ ÖEJ[VM[ MFG UG FTzÉ RTCEJ C wRÉPC

&GMQT 1NKXQXÅ FįGXQ 8[UQMÙ DÉNÙ NGUM

DVA P OV R CH Y P R O SK Ř ÍŇK Y

-QWRGNPQXÙ P½D[VGM 0CWVKE LG M FKURQ\KEK XG FXQW RTQXGFGPÉEJ X FGMQTW QNKXQXÅJQ FįGXC C X DÉNÅO NGUMW 2įGFPÉ êGNC K DQM[ LUQW XG UVGLPÅ DCTXø 8[LKOMQW LG P½D[VGM X DÉNÅO NGUMW MVGTÙ O½ DQM[ X DÉNÅO OCVW 8GwMGTÅ RQXTEJ[ C XwGEJP[ URQLG LUQW PCXTzGP[ VCM CD[ FNQWJQFQDø QFQN½XCN[ XNJMQUVK 2CPV[ FXÉįGM C \½UWXGM LUQW FQF½X½P[ UG \RQOCNQXCêK FQLG\FŃ 2QFWO[XCFNQXÅ UMįÉĢM[ LUQW XJQFPÅ RTQ P½D[VMQX½ WO[XCFNC įCF[ 0CWVKE 8ÙJQFQW LG zG P½D[VGM LG FQF½X½P LKz UOQPVQXCPÙ UVCêÉ \CXøUKV PC \Gì C LG JQVQXQ

P Ě T DR UHŮ DEKOR AT I V NÍCH PA NEL Ů

1NKXQXÅ FįGXQ

$ÉN½ X[UQMÙ NGUM

*NKPÉM

éGTP½

éGTXGP½

8GwMGTÙ P½D[VGM s MTQOø \TECFNQXÙEJ UMįÉPøM s LG OQzPÅ FQRNPKV FGMQTCVKXPÉOK NKwVCOK X RøVK TŃ\PÙEJ FGMQTGEJ 2TQUÉO WLKUVøVG UG zG LUVG X[DTCNK FGMQTCVKXPÉ NKwV[ XG URT½XPÅO RQêVW C TQ\OøTGEJ Artklové êíslo

A 663 8myvadlová skįíĢka Sod Nautic 62 8JQFP½ RTQ MQODKPCEK U P½D[VMQXÙO WO[XCFNGO 0CWVKE 8[DGTVG OG\K FGMQTGO \ QNKXQXÅJQ FįGXC PGDQ DÉNÙO NGUMGO 0C Rį½PÉ LG M FKURQ\KEK K TQ\FøNQXCê FQXPKVį \½UWXM[ &QRNĢVø FGMQTCVKXPÉO RCPGNGO \XQNGPÅ DCTX[ OQFGN # 1NKXQXÅ FįGXQ $ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#%9

 -ê €  -ê €  -ê €  -ê €

8myvadlo Nautic 62 v bø{Qé glazuįe8 ' DÉNÅ INC\WįG

4

4Q\FøNQXCê FQ \½UWXM[ EO

$

 -ê €

'ekorativQí SaQel Sro umyvadlovou skįíĢku Nautic 62 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#&*

 -ê € -ê € -ê ' -ê € -ê €

*NKPÉM

#(,

éGTP½

#(-

éGTXGP½

#(.

A666 VrchQí deska skįíĢky 602 mm, bílá 8JQFP½ RTQ MQODKPCEK UG \½RWUVPÙOK WO[XCFN[ 0CWVKE PGDQ #TVKE

A662 Nautic, umyvadlová skįíĢka se zásuvkou Sod Nautic 92. 8JQFP½ RTQ MQOPKPCEK U P½D[VMQXÙO WO[XCFNGO 0CWVKE 8[DGTVG OG\K FGMQTGO \ QNKXQXÅJQ FįGXC PGDQ X DÉNÅO NGUMW 0C Rį½PÉ LG M FKURQ\KEK K TQ\FøNQXCê FQ RTQUVQTW WXPKVį \½UWXM[ &QRNĢVø FGMQTCVKXPÉO RCPGNGO \XQNGPÅ DCTX[ OQFGN # 1NKXQXÅ FįGXQ $ÉN½ X[UQMÙ NGUM

##)

 -ê €

#(*

 -ê €  -ê €

#%9

8myvadlo Nautic 92 v bø{Qé bílé8 ' DÉNÅ

4

4Q\FøNQXCê FQ \½UWXM[ EO

$

 -ê €

'ekor. SaQel Sro umyvadl. skįíĢku k Nautic 92 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#&*

 -ê € Mê €  -ê € -ê € -ê €  -ê €

*NKPÉM

#(,

éGTP½

#(-

éGTXGP½ A665 VrchQí deska skįíĢky 902 mm, bílá 8JQFP½ RTQ MQODKPCEK UG \½RWUVPÙOK WO[XCFN[ 0CWVKE PGDQ #TVKE

16

#(*

.ê/(85

#(. ##)

 -ê €  -ê €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


Artikové êíslo

.ê/(85

A661 Nautic, umyvadlová skįíĢka se zásuvkou Sod Nautic 122. 8JQFP½ RTQ MQODKPCEK U P½D[VMQXÙO WO[XCFNGO 0CWVKE 8[DGTVG OG\K FGMQTGO \ QNKXQXÅJQ FįGXC PGDQ X DÉNÅO NGUMW 0C Rį½PÉ LG M FKURQ\KEK K TQ\FøNQXCê FQ RTQUVQTW WXPKVį \½UWXM[ &QRNĢVø FGMQTCVKXPÉO RCPGNGO \XQNGPÅ DCTX[ OQFGN # QNKXQXÅ FįGXQ DÉN½ X[UQMÙ NGUM

#(* #%9

 -ê €  -ê €

8myvadlo Nautic 122 v bø{Qé bílé.8 ' DÉNÅ

4

4Q\FøNQXCê FQ \½UWXM[ EO

$

 -ê €

'ekorativQí SaQel Sro umyvadl. skįíĢku k Nautic QNKXQXÅ FįGXQ

#(*

DÉN½ X[UQMÙ NGUM

#&*

 -ê €  -ê €  -ê €  -ê €  -ê € -ê €

JNKPÉM

#(,

êGTP½

#(-

êGTXGP½ A664 VrchQí deska skįíĢky 1202 mm, bílá 8JQFP½ RTQ MQODKPCEK UG \½RWUVPÙOK WO[XCFN[ 0CWVKE PGDQ #TVKE

#(. ##)

 -ê €  -ê €

A667/668 Nautic, boêQí skįíĢka 1 dveįe

8[DGTVG UK UMįÉĢMW U RCPV[ PC NGXÅ PGDQ RTCXÅ UVTCPø 8ÙwMQXø UG JQFÉ M WO[XCFNQXÅ UMįÉĢEG U WO[XCFNGO 0CWVKE  PGDQ 7XPKVį UMNGPøP½ RQNKêMC &QRNĢVG FGMQTCVKXPÉO RCPGNGO \XQNGPÅ DCTX[ OQFGN # A667 boêQí skįíĢka SaQty vlevo 1NKXQXÅ FįGXQ DÉN½ X[UQMÙ NGUM

A668 boêQí skįíĢka SaQty vSravo 1NKXQXÅ FįGXQ $ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#(* #%9

#(* #%9

'ekorativQí SaQel Sro boêQí/vysokou skįíĢku 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#&*

*NKPÉM

#(,

éGTP½

#(-

éGTXGP½

#(.

 -ê €  -ê €

 -ê €  -ê €

 -ê € -ê € -ê € -ê € -ê €

A675 / A676 Nautic vysoká skįíĢka 8[DGTVG UK UMįÉĢMW U RCPV[ PC NGXÅ PGDQ RTCXÅ UVTCPø 7XPKVį Z UMNGPøP½ RQNKêMC &QRNĢVG MWU[ FGMQTCVKXPÉJQ RCPGNW \XQNGPÅ DCTX[ OQFGN # A675 Vysoká skįíĢka SaQty vlevo 1NKXQXÅ FįGXQ $ÉN½ X[UQMÙ NGUM

A676 Vysoká skįíĢka SaQty vSravo 1NKXQXÅ FįGXQ $ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#(* #%9

#(* #%9

A672 40 'ekorativQí SaQel Sro boêQí/vysokou skįíĢku 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#&*

*NKPÉM

#(,

éGTP½

#(-

éGTXGP½

#(.

 -ê €  -ê €

 -ê €  -ê €

 -ê € -ê € -ê € -ê € -ê €

2TQUÉO QDLGFPGLVG MU

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

17


Artiklové êíslo

.ê/(85

A673 / A674 Nautic, vysoká skįíĢka 2 dveįe a zásuvka

8[DGTVG UK UMįÉĢMW U RCPV[ PC NGXÅ PGDQ RTCXÅ UVTCPø 7XPKVį Z UMNGPøP½ RQNKêMC &QRNĢVø MWU[ FGMQTCVKXPÉJQ RCPGNW \XQNGPÅ DCTX[ OQFGN # A673 Vysoká skįíĢka SaQty vlevo 1NKXQXÅ FįGXQ $ÉN½ X[UQMÙ NGUM A674 Vysoká skįíĢka SaQty vSravo 1NKXQXÅ FįGXQ $ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#(* #%9 #(* #%9

A672 40 'ekorativQí SaQel Sro boêQí/vysokou skįíĢku 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½ X[UQMÙ NGUM

#&*

*NKPÉM

#(,

éGTP½

#(-

éGTXGP½

#(.

 -ê €  -ê €  -ê €  -ê € -ê € -ê € -ê € -ê € -ê €

2TQUÉO QDLGFPGLVG MU

A369 60 Nautic zrcadlová skįíĢka dvoudvéįová bílá, 60 cm, se svøtlem. <TECFNQ K PC XPKVįPÉ UVTCPø FXÉįGM 7XPKVį X[RÉPCê C GNGMVTKEM½ \½UWXMC &QRNPøPQ RQNKêMCOK \ VXT\GPÅJQ UMNC +PUVCNCEG OWUÉ DÙV RTQXGFGPC MXCNKƂMQXCPÙO GNGMVTKM½įGO &QF½PÉ XêGVPø FXQW MWUŃ 9 \½įKXGM 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½

##)

 -ê €  -ê €

A369 90 Nautic zrcadlová skįíĢka dvoudvéįová bílá, 90 cm, se svøtlem. <TECFNQ K PC XPKVįPÉ UVTCPø FXÉįGM 7XPKVį X[RÉPCê C GNGMVTKEM½ \½UWXMC &QRNPøPQ RQNKêMCOK \ VXT\GPÅJQ UMNC +PUVCNCEG OWUÉ DÙV RTQXGFGPC MXCNKƂMQXCPÙO GNGMVTKM½įGO &QF½PÉ XêGVPø FXQW MWUŃ 9 \½įKXGM 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½

##)

 -ê €  -ê €

A367 60 Nautic zrcadlo s trubicovým osvøtleQím 60 cm. +PUVCNCEG OWUÉ DÙV RTQXGFGPC MXCNKƂMQXCPÙO GNGMVTKM½įGO &QF½PÉ XêGVPø FXQW MWUŃ 9 \½įKXGM .\G FQRNPKV RQNKêMQW \ VXT\GPÅJQ UMNC MVGT½ UG KPUVCNWLG PC URQFPÉ JTCPW \TECFNC 1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½

##)

 -ê €  -ê €

0C Rį½PÉ 5MNGPøP½ RQNKêMC EO UKNP½ EO wKTQM½

#

 -ê €

1NKXQXÅ FįGXQ

#(*

$ÉN½

##)

 -ê €  -ê €

0C Rį½PÉ 5MNGPøP½ RQNKêMC EO UKNP½ EO wKTQM½

#

A367 90 Nautic zrcadlo s trubicovým osvøtleQím 90 cm +PUVCNCEG OWUÉ DÙV RTQXGFGPC MXCNKƂMQXCPÙO GNGMVTKM½įGO &QF½PÉ XêGVPø FXQW MWUŃ 9 \½įKXGM .\G FQRNPKV RQNKêMQW \ VXT\GPÅJQ UMNC MVGT½ UG KPUVCNWLG PC URQFPÉ JTCPW \TECFNC

18

 -ê €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


L OGIC NÁBY TEK .QIKE MQNGMEG PCDÉ\É CDUQNWVPÉ UXQDQFW 8[DGTVG UK DCTXW RQFNG 8CwÉ P½NCF[ C ÖEJ[VM[ MVGTÅ 8½O NÅRG X[JQXWLÉ $CTGXPø P½D[VGM .QIKE NCFÉ UG UVGLPQLOGPPQW MQNGMEÉ XQFQXQFPÉEJ DCVGTKÉ MVGTÅ OCLÉ DCTGXPÅ R½M[ C QXNCFCêG VGTOQUVCVŃ 5 WO[XCFNQXÙOK UMįÉPM½OK TQ\OøTQXø C FGUKIPQXø NCFÉ UCPKV½TPÉ MGTCOKMC .QIKE 8GNMQW XÙJQFQW LG zG UMįÉĢM[ K WO[XCFNC LUQW OÅPø JNWDQMÅ VCMzG WwGVįÉ OÉUVQ X MQWRGNPø ,CM FŃNGzKVÅ MF[z XCwG MQWRGNPC PCFD[VGêPÙO RTQUVQTGO \TQXPC PGQRNÙX½

5KPHWN $NCEM

2GTHGEV 9JKVG

ČT YŘI BARV Y

5MįÉĢM[ LUQW X[TQDGP[ \ OGNCOKPQXÅ HQNKG XG êV[įGEJ VTGPF[ QFUVÉPGEJ MVGTÅ FQFCLÉ 8CwÉ MQWRGNPø TŃ\PÅ DCTGXPÅ P½NCF[ -QTRWU UMįÉĢM[ X DÉNÅ LG FQF½X½P XzF[ UOQPVQXCPÙ 5MįÉĢM[ OŃzGVG \CXøUKV \C \Gì PGDQ FQRNPKV FXøOK RįGFPÉOK PQJCOK \ EJTQOW MVGTÅ LUQW XÙwMQXø PCUVCXKVGNPÅ

¶EJ[VMC $

%TC\[ 1TCPIG

DV Ě ÚCH Y T K Y

/QQF[ $NWG

1VXQT[ PC ÖEJ[VM[ LUQW RįGFXTVCPÅ CNG PKMQNKX UMT\ PCUMT\ ¶EJ[VM[ LG PWVPÅ QDLGFP½V \XN½wĹ 0G\CRQOGĢVG QDLGFPCV URT½XPÙ RQêGV RTQ X[DTCPQW UMįÉĢMW

¶EJ[VMC %

Artiklové êíslo

.ê/(85

1860 Logic umyvadlová skįíĢka 5MįÉĢMC U OGPwÉ JNQWDMQW UG \½UWXMQW C RQNKêMQW WXPKVį 8JQFPÅ RTQ MQODKPCEK U P½D[VMQXÙO WO[XCFNGO .QIKE 5QWê½UVÉ LG ƃGZKDKNPÉ QFRCFPÉ UKHQP $QM[ X DÉNÅ 5KPHWN $NCEM êGTP½ 2GTHGEV YJKVG DÉN½ /QQF[ $NWG OQFT½ %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½ 8myvadlo Logic 62 . .QIKE .QIKE U ' ¶EJ[VMC % RTQUÉO QDLGFPGLVG MU 0C Rį½PÉ 0QJ[ RQF UMįÉĢMW RQEJTQO PGLUQW PWVPÅ  MWU[ 8ÙwMQXø PCUVCXKVGNPÅ - EO VrchQí deska 60 cm, bílá 8JQFP½ RTQ \½RWUVP½ WO[XCFNC #TVKE C 0CWVKE

)$'. -ê € )$&* -ê € )$ -ê € )$ -ê €  -ê € 4 -ê € )$% -ê € )$

 -ê € )$  -ê €

1890 Logic umyvadlová skįíĢka 5MįÉĢMC U OGPwÉ JNQWDMQW UG \½UWXMQW C RQNKêMQW WXPKVį 8JQFPÅ RTQ MQODKPCEK U P½D[VMQXÙO WO[XCFNGO .QIKE 5QWê½UVÉ LG ƃGZKDKNPÉ QFRCFPÉ UKHQP $QM[ X DÉNÅ 5KPHWN $NCEM êGTP½ 2GTHGEV YJKVG DÉN½ /QQF[ $NWG OQFT½ %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½ 8myvadlo Logic 92. .QIKE YKVJ ' ¶EJ[VMC RTQUÉO QDLGFPGLVG MU 0C Rį½PÉ 0QJ[ RQF UMįÉĢMW RQEJTQO PGLUQW PWVPÅ  MWU[ 8ÙwMQXø PCUVCXKVGNPÅ - EO VrchQí deska 90 cm, bílá 8JQFP½ RTQ \½RWUVP½ WO[XCFNC #TVKE C 0CWVKE

)$'.  -ê € )$&*  -ê € )$  -ê € )$  -ê €  -ê € 4  -ê € )$% -ê € )$

 -ê € )$  -ê €

1812 Logic umyvadlová skįíĢka 122 5MįÉĢMC U OGPwÉ JNQWDMQW UG \½UWXMQW C RQNKêMQW WXPKVį 0C DQEÉEJ FXø UMįÉĢM[ U QVGXÉTCEÉOK FXÉįM[ 8JQFPÅ RTQ MQODKPCEK U P½D[VMQXÙO WO[XCFNGO .QIKE 5QWê½UVÉ LG ƃGZKDKNPÉ QFRCFPÉ UKHQP $QM[ X DÉNÅ 5KPHWN $NCEM êGTP½ 2GTHGEV YJKVG DÉN½ /QQF[ $NWG OQFT½ %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½ 8myvadlo Logic 122 .QIKE U ' ¶EJ[VMC % RTQUÉO QDLGFPGLVG MU ¶EJ[VMC $ RTQUÉO QDLGFPGLVG MU 0C Rį½PÉ 0QJ[ RQF UMįÉĢMW RQEJTQO PGLUQW PWVPÅ  MWU[ 8ÙwMQXø PCUVCXKVGNPÅ - EO VrchQí deska 120 c, bílá 8JQFP½ RTQ \½RWUVP½ WO[XCFNC #TVKE C 0CWVKE

)$'.'. -ê € )$&*&* -ê € )$& -ê € )$ -ê €  -ê € 4  -ê € )$% -ê € )$$ -ê € )$

 -ê € )$  -ê €

19


Artiklové êíslo

.ê/(85

1820 Logic QástøQQá skįíĢka 30x30 ,GwVø XÉEG UMNCFQXCEÉJQ RTQUVQTW K FQ OCNÅ MQWRGNP[ &XGįG N\G PCOQPVQXCV PCNGXQ K PCRTCXQ -QTRWU X DÉNÅ 5KPHWN $NCEM êGTP½

)$'.

2GTHGEV 9JKVG DÉN½

)$&*

/QQF[ $NWG OQFT½

)$

%TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½

)$

.QIKE P½D[VMQX½ WEJ[VMC % RTQUÉO QDLGFPGLVG MU

)$%

 -ê €  -ê €  -ê €  -ê € -ê €

·chytka Me Souze ilustrativQí

188060 Logic zrcadlo 600 x 650 mm <½XøUPÅ PC UVøPW UG FXøOK DQêPÉOK UXøVN[ &ŃTC\Pø FQRQTWêWLGO KPUVCNCEK GNGMVTKM½įGO -T[VÉ +2 &QF½X½PQ UG FXøOK 9 \½įKXMCOK - .QIKE \TECFNQ Z OO

)$

 -ê €

)$

 -ê €

)$

 -ê €

188090 Logic zrcadlo 900 x 650 mm <½XøUPÅ PC UVøPW UG FXøOK DQêPÉOK UXøVN[ &ŃTC\Pø FQRQTWêWLGO KPUVCNCEK GNGMVTKM½įGO -T[VÉ +2 &QF½X½PQ UG FXøOK 9 \½įKXMCOK - .QIKE \TECFNQ Z OO

1880120 Logic zrcadlo 1200x650 mm <½XøUPÅ PC UVøPW UG FXøOK DQêPÉOK UXøVN[ &ŃTC\Pø FQRQTWêWLGO KPUVCNCEK GNGMVTKM½įGO -T[VÉ +2 &QF½X½PQ UG FXøOK 9 \½įKXMCOK - .QIKE \TECFNQ Z OO

20

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


SP R CHOV É Z Á S T ĚN Y 'NGICPVPÉ URTEJC LG RįÉLGOPøLwÉ URTEJC -F[z LUQW VXCT[ K OCVGTK½N[ X[XGFGP[ X VÅ PGLNGRwÉ MXCNKVø \RTCXKFNC LFG U VÉO TWMW X TWEG K NGRwÉ HWPMêPQUV +FG½NPÉO OCVGTK½NGO RTQ OQMTÅ OÉUVPQUVK LG UMNQ 5MNGPøPÅ URTEJQXÅ FXGįG LUQW UMWVGêPø DG\MQPMWTGPêPÉ X[VX½įGLÉ GUVGVKEM[ RįÉLGOPÙ FQLGO C C UPCFPQ UG WFTzWLÉ X êKUVQVø &GUKIP PCwKEJ URTEJ LG êKUVÙ C PGP½TQêPÙ EQz FQF½X½ XCwÉ MQWRGNPø PCFêCUQXÙ TQ\OøT 5VøPQXÅ C RQFNCJQXÅ RTQƂN[ )WUVCXUDGTI \½UVøP LUQW PCUVCXKVGNPÅ /ŃzGVG UK VGF[ DÙV LKUVK UPCFPQW KPUVCNCEÉ K VGJF[ MF[z QMQNPÉ UVøP[ PGLUQW \EGNC MQNOÅ PGDQ RQFNCJC PGPÉ ÖRNPø TQXP½

JE DOBR É V ĚDĚ T … r $G\RGêPQUVPÉ RQzCFCXM[ LUQW XGNOK RįÉUPÅ 0CwG RTQFWMV[

r 2įK OøįGPÉ XGNKMQUVK TQ\FÉNPø XGNMÙEJ URTEJQXÙEJ FXGįÉ PCRį

VGUVWLGOG X UQWNCFW U %' PQTOCOK RTQ DG\RGêPQUV HWPMEK

MQWV . Z 2 EO PCNGRVG R½UMW PC RQFNCJW C RQVÅ RTQXGìVG

VøUPQUV C zKXQVPQUV

OøįGPÉ \NGXC FQRTCXC /øįGPÉ RįK RQJNGFW \XGPMW RQO½J½

r 0CwÉO PGLQDNÉDGPøLwÉO OQFGNGO LG URTEJQX½ \½UVøPC MVGT½ UG

URT½XPø KFGPVKƂMQXCV NGXQW C RTCXQW UVTCPW

êCUVQ PCOQPVWLG RįÉOQ PC OÉTPø X[UMNQĢQXCPQW FNCzDW UOøTGO M QFRCFPÉOW UKHQPW r #D[ D[NQ OQzPÅ PCOQPVQXCV URTEJQXQW \½UVøPW DG\ LCMÙEJMQNK RTQDNÅOŃ FQRQTWêWLGOG XÙwMW UVTQRW XCwÉ MQWRGNP[ PGLOÅPø EO

PR O T OŽE NOVÁ GENERACE JE VYŠŠÍ NEŽ JEJICH R ODIČE, ZVOLILI JSME VÝŠKU SPR CHOVÉHO KOUTU 195 CM, TEDY O 10 CM VYŠŠÍ NEŽ VĚTŠIN A KOUTŮ N A TRHU . TAT O VÝŠKA JE ZEJMÉN A NUTNÁ, POKUD JE KOUT N AMONT OVÁN PŘÍMO N A DLAŽBĚ BEZ POUŽITÍ SPR CHOVÉ VANIČKY

EXTRA VÝŠKA

CLICK-S YS TÉM UMOŽŇUJE JEDNODUCHÉ VYKL OPENÍ DVEŘÍ ZE SPODNÍ KOLEJNICE. DÍKY T OMU MŮŽETE SN ADNO VYČIS TIT SKLA V MÍS TĚ PŘEKR YVU PEVNÉ A POSUVNÉ

CLICK

ČÁS TI ZÁS TĚNY. VZHLEDEM KE ZPŮSOBU , JAKÝM JSOU UKO T VEN A KOLEČKA , SE NEMUSÍTE OBÁVAT ULPÍVÁNÍ VODY V KOLEJNICÍCH.

CLICK S YS TÉM

SPR CHOVÉ S TĚNY JSOU NEUS TÁLE VYS TAVOVÁNY VODĚ, MÝDL U , OLEJŮM, ŠAMPONŮM A VODNÍMU KAMENI. Z T OHO T O DŮVODU JSOU VŠECHNY SPR CHOVÉ ZÁS TĚNY GUS TAV SBER G VYBAVENY OCHRANNOU VNĚJŠÍ VRS T VOU „CLEAR GLASS“, K TERÁ USN ADŇUJE PR OCES ČIŠTĚNÍ A POMÁHÁ SNIŽOVAT MNOŽS T VÍ POUŽÍVANÝCH ČIS TÍCÍCH PR OS TŘEDKŮ. CLEAR GLASS

21


N AUTIC POSUVNÉ DVEŘE jKTQM½ PCDÉFMC TŃ\PÙEJ TQ\OøTŃ 0CWVKE LG PCXTzGP CD[ VCM X[JQXCN XøVwKPø MQWRGNGP $ÉNÅ RTQƂN[ PGDQ RTQƂN[ \ GNQZW OCLÉ EGTVKƂMQXCPÅ DG\RGêPQUVPÉ UMNQ U RQXTEJGO %.'#4).#55 MVGTÙ WUPCFĢWLG êKUVøPÉ UMNC QF XQFPÉJQ MCOGPG 5RGEK½NPÉ %.+%- U[UVGO WOQzĢWLG LGFPÉO EXCMPWVÉO X[UCFKV RQUWXPÅ FXGįG \G URQFPÉ MQNGLPKEG C X[êKUVKV UMNQ X OÉUVø RįGMT[XW U RGXPÙO RTQUMNGPÉO 2TQƂN[ OCLÉ WTêKVQW TQ\OøTQXQW ƃGZKDKNKVW VCMzG KPUVCNCEG LG OQzP½ K FQ TQJW MVGTÙ PGPÉ \EGNC RTCXQÖJNÙ 8ÙwMW EO WTêKVø QEGPÉVG RQMWF LUVG X[wwÉ RQUVCX[ PGDQ RQWzÉLGVG RGXPQW JNCXQXQW URTEJW

AZB kíįka rozmør / QastavitelQost v mm.

Artiklové êíslo

.ê/(85

Nautic .5 80 êtvrtkruhová

ProƂly z eloxu, síla skla 6 mm 0CWVKE 3% NGUMNÙ GNQZ Z EO

 s Z s 

7&90#79-

0CWVKE 3% NGUMNÙ GNQZ Z EO

 s Z s 

7&90#79-

0CWVKE 3% NGUMNÙ GNQZ Z EO

 s Z s 

7&90#79-

0CWVKE TQ\wKįWLÉEÉ RTQƂN GNQZ

&QFCVGêPÅ TQ\wÉįGPÉ Q s OO

 -ê €  -ê €  -ê €

72)7*92-

 -ê €

 s Z s 

7&90#79-

 -ê €  -ê €  -ê €

ProƂly v bílé Sráxkové barvø, síla skla 6 mm 0CWVKE 3% DÉN½ Z EO 0CWVKE 3% DÉN½ Z EO

 s Z s 

7&90#79-

0CWVKE 3% DÉN½ Z EO

 s Z s 

7&90#79-

0CWVKE TQ\wKįWLÉEÉ RTQƂN - DÉNÙ

&QFCVGêPÅ TQ\wÉįGPÉ Q s OO

72)7*92-

 -ê €

CLICK

Nautic 5V 80 rohový vstuS

ProƂly z eloxu, síla skla 6 mm 0CWVKE 48 NGUMNÙ GNQZ Z EO

s Z s

0CWVKE 48 NGUMNÙ GNQZ Z EO

 s Z s 

0CWVKE 48 NGUMNÙ GNQZ Z EO s Z s 0CWVKE 48 Z lGUMlÙ GlQZ Z EO s Z s 0CWVKE 48 Z lGUMlÙ GlQZ Z EO s Z s 

0CWVKE TQ\wKįWLÉEÉ RTQƂl - lGUMlÙ GlQZ

&QFCVGêPÅ TQ\wÉįGPÉ Q s OO

7&90#79-  -ê € 7&90#79-  -ê € 7&90#79-  -ê € 7&90#749-  -ê € 7&90#7.9-  -ê €

72)7*92-

 -ê €

ProƂly v bílé Sráxkové barvø, síla skla 6 mm 0CWVKE USWCTG DÉl½ Z EO

 s Z s 

0CWVKE USWCTG DÉl½ Z EO

 s Z s 

0CWVKE USWCTG 48 DÉl½ Z EO

 s Z s 

0CWVKE 48 DÉl½ Z EO

 s Z s 

0CWVKE 48 DÉl½ Z EO

 s Z s 

0CWVKE TQ\wKįWLÉEÉ RTQƂl - DÉlÙ

&QFCVGêPÅ TQ\wÉįGPÉ Q s OO

7&90#79-  -ê € 7&90#79-  -ê € 7&90#79-  -ê € 7&90#749-  -ê € 7&90#7.9-  -ê €

72)7*92-

 -ê €

CLICK

22

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


SKANDIC O T OČNÉ DVEŘE -T½UPÙ LGFPQFWEJÙ FGUKIP F½X½ X[PKMPQWV RQWzKVÙO MXClKVPÉO OCVGTK½lŃO 2QEJTQOQXCPÅ DQêPÉ RTQƂl[ PGUQW DG\T½OQXÅ DG\RGêPQUVÉ UMlQ Q UÉlG PGDQ OO MVGTÅ LG QwGVįGPQ URGEK½lPÉ ÖRTCXQW %.'#4).#55 6C WUPCFĢWLG êKUVøPÉ UMlC QF XQFPÉJQ MCOGPG &XGįG UG FCLÉ QVGXÉTCV LCM UOøTGO XGP VCM K \EGlC UMlQRKV FQXPKVį MQWVW 2QMWF UG TQ\JQFPGVG KPUVClQXCV MQWV RįÉOQ PC FlCzDW OŃzGVG VCM WwGVįKV X MQWRGlPø URQWUVW OÉUVC 5RGEK½lPÉ RCPV[ RįK QVGXÉT½PÉ PCF\XGFPQW FXGįG Q OO VCMzG PGVTRÉ UKlKMQPQXÅ VøUPøPÉ PC UMlG CPK 8CwG RQFlCJC

AZB kíįka rozmør / QastavitelQost v mm.

Artiklové êíslo

.ê/(85

6kaQdic .5 80 ProƂly z eloxu, síla skla 6 mm 5MCPFKE -4 lGUMlÙ GlQZ Z EO

 s Z s 

5MCPFKE -4 lGUMlÙ GlQZ Z EO

 s Z s 

5MCPFKE -4 lGUMlÙ GlQZ Z EO s Z s 

7&95-#9-  -ê € 7&95-#9-  -ê € 7&95-#9-  -ê €

6kaQdic 5V 80, levá i Sravá variaQta ProƂly z eloxu, síla skla 8 mm 5MCPFKE 48 lGUMlÙ GlQZ Z EO

 s Z s 

5MCPFKE 48 lGUMlÙ GlQZ Z EO

 s Z s 

5MCPFKE 48 lGUMlÙ GlQZ Z EO

 s Z s 

7&95-#9-  -ê € 7&95-#9-  -ê € 7&95-#9-  -ê €

2Q\P½OMC V[VQ FXGįG l\G KPUVClQXCV K FQ LGFPÅ įCF[ XGFlG UGDG C X[VXQįKV VCM XGlMÙ URTEJQXCEÉ RTQUVQT

XK\ P½w MCVClQI UVT  6kaQdic 5V 80L x 100 P roh. vstuS

elox lesk

 Z EOXÙwMC EOXUVWR EO PCUVCXGPÉ s Z s EO

7&95-#49-  -ê €

6kaQdic 5V 100L x 80 P roh. vstuS

elox lesk

 Z EOXÙwMC EOXUVWR EO PCUVCXGPÉ s Z s EO

7&95-#.9-  -ê €

6kaQdic otoêQé dveįe + SevQá støQa 8 mm, levá i Sravá variaQta 5MCPFKE ,1& 25 GlQZ-lGUM

RGXPÅ UVøP[ s .2 K 2.

 Z EOXÙwMC EOXUVWR EO PCUVCXGPÉ s Z s EO

7&95-#9-  -ê €

5MCPFKE ,1& 25 GlQZ-lGUM

RGXPÅ UVøP[ s .2 K 2.

 Z EOXÙwMC EOXUVWR EO PCUVCXGPÉ s Z s EO

7&95-#9-  -ê €

5MCPFKE ,1& 25 GlQZ-lGUM

RGXPÅ UVøP[ s .2 K 2.

 Z EOXÙwMC EOXUVWR EOPCUVCXGPÉ s Z s EO

7&95-#9-  -ê €

5MCPFKE ,1& 25 GlQZ-lGUM

RGXPÅ UVøP[ s .2 K 2.

 Z EOXÙwMC EOXUVWR EOPCUVCXGPÉ s Z s EO

7&95-#9-  -ê €

L P 7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

23


SKANDIC JEDNODÍLNÉ SPR CHOVÉ DVEŘE -T½UPÙ LGFPQFWEJÙ FGUKIP F½X½ X[PKMPQWV RQWzKVÙO MXClKVPÉO OCVGTK½lŃO 2QEJTQOQXCPÅ DQêPÉ RTQƂl[ PGUQW DG\T½OQXÅ DG\RGêPQUVÉ UMlQ Q UÉlG OO MVGTÅ LG QwGVįGPQ URGEK½lPÉ ÖRTCXQW %.'#4).#55 6C WUPCFĢWLG êKUVøPÉ UMlC QF XQFPÉJQ MCOGPG &XGįG UG FCLÉ QVGXÉTCV LCM UOøTGO XGP VCM K \EGlC UMlQRKV FQXPKVį MQWVW 5RGEK½lPÉ RCPV[ RįK QVGXÉT½PÉ PCF\XGFPQW FXGįG Q OO VCMzG PGVTRÉ UKlKMQPQXÅ VøUPøPÉ PC UMlG CPK 8CwG RQFlCJC

AZB kíįka rozmør / QastavitelQost v mm.

Artiklové êíslo

.ê/(85

6kaQdic -2' 80, samostatQé otoêQé, dveįe, levá i Sravá variaQta ProƂly z eloxu, síla skla 6 mm 5MCPFKE ,1& lGUMlÙ GlQZ EO

 s 

7&95-#9-  -ê €

5MCPFKE ,1& lGUMlÙ GlQZ EO

 s 

7&95-#9-  -ê €

5MCPFKE ,1& lGUMlÙ GlQZ EO s 

7&95-#9-  -ê €

L OGIC VANOVÉ ZÁS TĚNY ,Kz z½FPÅ PGRTCMVKEMÅ C QwMlKXÅ \½XøU[ -T½UPÙ LGFPQFWEJÙ FGUKIP F½X½ X[PKMPQWV RQWzKVÙO MXClKVPÉO OCVGTK½lŃO 2QEJTQOQXCPÅ DQêPÉ RTQƂl[ PGUQW DG\T½OQXÅ DG\RGêPQUVÉ UMlQ Q UÉlG OO MVGTÅ LG QwGVįGPQ URGEK½lPÉ ÖRTCXQW %.'#4).#55 6C WUPCFĢWLG êKUVøPÉ UMlC QF XQFPÉJQ MCOGPG ,GFPQFÉlPÅ XGįG UG FCLÉ QVGXÉTCV LCM UOøTGO XGP VCM K \EGlC UMlQRKV FQXPKVį MG \FK &QRQTWêWLGOG MQODKPCEK U )WUVCXUDGTI XCPCOK MVGTÅ OCLÉ JQTPÉ JTCPW DG\ XÙUVWRMŃ C RTQlKUŃ &XQLFÉlPÅ FXGįG OCLÉ LGFPW ê½UV RGXPQW C FTWJQW QVQêPQW

AZB kíįka rozmør / QastavitelQost v mm.

Artiklové êíslo

.ê/(85

Logic V= 70, MedQodílQá otoêQá ProƂly z eloxu, síla skla 6 mm .QIKE 8< LGFPQFÉlP½ QVQêP½ EO

 s 

7&9.1)9-

 -ê €

.QIKE 8< LGFPQFÉlP½ QVQêP½ EO

 s 

7&9.1)9-

 -ê €

7&9.1)9-

 -ê €

Logic V= 100, dvoMdílQá 60 + 40 2TQƂl[ \ GlQZW UÉlC UMlC OO .QIKE 8< 

8K\ QDT½\GM

 EO RGXP½ UVøPC EO QVQêP½ ê½UV

24 7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


MINERALIC SPR CHOVÉ VANIČKY 8CPKêM[ /KPGTClKE \ lKVÅJQ OTCOQTW MQODKPWLÉ XÙJQF[ CMT[l½VQXÙEJ C MGTCOKEMÙEJ XCPKêGM ,UQW VøzMÅ C RGXPÅ LCMQ MGTCOKMC ClG RįÉLGOPÅ PC FQVGM C PGUVWFKXÅ LCMQ CMT[l½V /ŃzGVG LG KPUVClQXCV PC PQzKêM[ X MQODKPCEK U RQFG\ÉXMQW \ RįGFPÉ UVTCP[ #lG LG OŃzGVG \EGlC LGFPQFWwG RQlQzKV PC RQFlCJW C RįKlGRKV UCPKV½TPÉO UKlKMQPGO 8[UQMÅ LUQW RQWJÅ EO VCMzG DWFQW VÅOøį X TQXKPø U RQFlCJQW

Artiklové êíslo

0iQeralic 80 êtvercová

0 Z 0 EOXÙwMC EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO 0iQeralic 90 êtvrtkruhová

0 Z 0 EOXÙwMC EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO

0iQeralic .5 80 êtvrtkruhová

0 Z 0 EOXÙwMC EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO

0iQeralic .5 90 êtvrtkruhová

0 Z 0 EOXÙwMC EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO

0QzKêM[ /KPGTClKE 5KHQP /KPGTClKE

7&/00/+09-0

.ê/(85

 20-ê 20 €

8&/00/+09-0 0 -ê 22 €

7&/00/+09-0

 20 -ê 20 €

7&/00/+09-0

 0-ê 22 €

7

 -ê € -ê 20 €

7

25


DENIA AKR YLÁT OVÉ SPR CHOVÉ VANIČKY 0CFêCUQXÙ FGUKIP \PCêMQXÙEJ CMT[l½VQXÙEJ XCPKêGM \ RlPø RTQDCTXGPÅJQ PGRQTÅ\PÉJQ CMT[l½VW X DÉlÅ DCTXø *lQWDMC LG UVįGFPÉ X PGLJlWDwÉO OÉUVø FQUCJWLG EO &QRQTWêWLGOG KPUVClCEK RQW\G U )WUVCXUDGTI PQzKêMCOK

Artiklové êíslo

'eQia 80 êtvercová

0Z0 EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO 'eQia 90 êtvercová

0 Z 0 EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO 'eQia 100 êtvercová

00 Z 00 EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO

7&#00&'09-0 200 -ê € 7&#00&'09-0

 -ê €

7&#00&'09-0 200 -ê €

5KHQP Ô0 OO

70002000

0QzKêM[ &GPKC

700020020

 -ê € 2 -ê €

'eQia .5 90 êtvrtkruhová

0 Z 0 EO JlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO

7&#00&'09-0

'eQia .5 100 êtvrtkruhová

00 Z 00 EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO

8&#00&'09-0 00 -ê €

5KRJQP Ô0 OO

70002000

0QzKêM[ &GPKC

700020020

'eQia 80 x 100 obdélQíková

0Z00 EOJlQWDMC EOUKHQP ´ 0 OO

26

.ê/(85

 -ê €

 -ê € 2 -ê €

7&#0&'029-0 200 -ê €

5KHQP Ô0 OO

70002000

0QzKêM[ &GPKC

700020020

 -ê € 2 -ê €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


VA N Y ,GP O½lQ XøEÉ X zKXQVø UG OŃzG X[TQXPCV RQEKVW RįK XMlQW\PWVÉ FQ VGRlÅ l½\Pø PC MQPEK FlQWJÅJQ C P½TQêPÅJQ FPG 7XQlĢWLÉEÉ ÖêKPGM MQWRGlG LG M PG\CRlCEGPÉ 8CP[ )WUVCXUDGTI LUQW X[TQDGP[ X êKUVÅO OQFGTPÉO FGUKIPW /QJQW DÙV X[DCXGP[ RįGFPÉOK RCPGl[ \G UVGLPÅJQ X[UQEG MXClKVPÉJQ CMT[l½VW XG X[UQMÅO lGUMW EQz X½O WOQzPÉ XCPW UPCFPQ C T[EJlG KPUVClQXCV DG\ PWVPQUVK X[\FÉXM[ C QDMlCFŃ

JE DOBR É V ĚDĚ T … r )WUVCXUDGTI FQF½X½ XCP[ XwGEJ VXCTŃ C XGlKMQUVÉ - OQJQW DÙV

r 0QJ[ PGLUQW UQWê½UVÉ XCP[ C LG VįGDC LG QDLGFPCV \Xl½wĹ

QDlQzGP[ QDMlCF[ PGDQ KPUVClQX½P[ U RįGFPÉO C DQêPÉO CMT[l½-

8 RįÉRCFø XCP[ U RCPGlGO LUQW RQVįGDPÅ QFlKwPÅ PQJ[ QDUCJWLÉEÉ

VQXÙO RCPGlGO

UCFW RTQ WRGXPøPÉ RCPGlW

r 0CwG XCP[ LUQW X[TQDGP[ \ X[UQEG MXClKVPÉEJ CMT[l½VQXÙEJ FGUGM .WEKVG ® X DÉlÅO DCTXø C X[UQMÅO lGUMW

r 0QJ[ LUQW PCUVCXKVGlPÅ EQz \PCOGP½ zG XCPC DWFG XzF[ UV½V RGXPø PC \GOK - C VQ K PC PGTQXPÅO RQXTEJW RQFlCJ[

r &QMQPClQUV LG FQXTwGPC LGFKPGêPQW XlCUVPQUVÉ MQXQX½ XÙ\VWz /'6#. 4+/ PC QMTCLÉEJ XCP[ MVGT½ DT½PÉ RQMTQWEGPÉ PGDQ RQwMQ\GPÉO DøJGO RįGRTCX[ PGDQ KPUVClCEG 8CP[ OCLÉ Q RGXPøLwÉ JTCP[ RTQVQ OCLÉ FXCMT½V VCM lGRwÉ XÙUlGFM[ X TQXPQUVK XCP PGz LG RQzCFQX½PQ PQTOCOK 'XTQRUMÅ WPKG 5[UVÅO /GVCl 4KO LG KPUVClQX½P FQ QDFÅlPÉMQXÙEJ XCP

UNIKÁTNÍ METAL RIM N A OKRA JÍCH VANY ZABRAŇUJE POKR OUCENÍ A POŠKOZENÍ BĚHEM PŘEPRAVY NEBO INS TALACE. VANY MA JÍ O 15% PEVNĚJŠÍ HRANY A TÍM DOS AHUJÍ DVAKRÁT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ V POŽADAVCÍCH N A PŘÍMOS T HRANY. METAL RIM JE INS TAL OVÁN U OBDÉLNÍKOVÝCH VAN . METAL RIM VÝZTUŽ

VYSOCE KVALITNÍ AKRYLÁT LUCITE® JE VYROBEN LITÍM, TUDÍŽ JE N AROZDÍL OD LISOVANÝCH DESEK KONKURENCE PROBAR VEN PO CELÉ S VÉ TLOUŠŤCE. JE S TÁLOBAREREVNÝ, NEPORÉZNÍ A VELMI PEVNÝ. ZÁŘIVÝ, EXTRÉMNĚ HLADKÝ NEPORÉZNÍ POVRCH ZARUČUJE SN ADNÝ A RYCHLÝ ÚKLID.

L UCITE ACR YL

27


NAUTIC 0GLPQXøLwÉ MQlGMEG XCP U P½\XGO 0CWVKE X UQWlCFW U GXTQRUMÙOK D[VQXÙOK VTGPF[ PCDÉ\É JlCFMÅ lCFPÅ lKPKG DG\ \D[VGêPÙEJ XÙUVWRMŃ 8CP[ U GTIQPQOKEM[ įGwGPÙO XPKVįPÉO RTQUVQTGO LUQW XGlOK RQJQFlPÅ 1X½lPÙ CMT[l½VQXÙ RCPGl MVGTÙ QDGRÉP½ UCOQUVCVPø UVQLÉEÉ XCPW 0CWVKE LG X[TQDGP \ LGFPQJQ GlGICPVPÉJQ MWUW <CQDlGPÅ TQJ[ FQF½XCLÉ MQWRGlPø LGOPÙ RŃXCD -XŃlK UPCFPÅOW RįÉUVWRW LG QFVQM WOÉUVøP XG EGPVT½lPÉ ê½UVK

Artiklové êíslo

Nautic 170x75 (190l)

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml

.ê/(85

7$#0(&029-0

 20 -ê 0 €

700020020

2 -ê € 0 -ê € 2 2 -ê 0 € 2 -ê €

70002000

2CPGl êGlPÉ 0 XÙwMC EO

7$2#002(22-0

2CPGl DQêPÉ X EO

7$2#002'22-0

Nautic 180 x 80 cm (215 l)

7$#0(&029-0

 00 -ê 0 €

700020020

2 -ê € 0 -ê € 2 2 -ê 0 € 0 -ê €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml

70002000

2CPGl êGlPÉ 0 s XÙwMC EO

7$2#002(22-0

2CPGl DQêPÉ 0 s XÙwMC EO

7$2#0002'22-0

Nautic 190 x 90 cm (240 l)

7$#(&029-0 0 0 -ê 0 €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

Nautic 145 x 145 cm (210 l) TQJQX½ XCPC U QFRCFGO WRTQUVįGF 5COQUVCVPÅ PQzKêM[ $ RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ

700020020

2 -ê €

7$#(&09-0 2 -ê €

70002(00

2 -ê €

 VÙFPŃ QF QDLGFP½PÉ

Nautic 180 x 80 cm (215 l)

7$#0(&02&9-0 2 0 -ê  €

s UCOQUVCVPø UVQLÉEÉ s XêGVPø XGPMQXPÉJQ RCPGlW \ CMT[l½VW VÙFPŃ QF QDLGFP½PÉ

28

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


CASSANDRA 2TCXKFGlPø CU[OGVTKEM½ DG\ TWwKXÙEJ C PGRTCMVKEMÙEJ XÙUVWRMŃ C RTQlKUŃ 2įGMXCRKXø XGlMÙ XPKVįPÉ RTQUVQT C FÅlMC FPC $G\ RTQDlÅOŃ OŃzGVG PGEJCV \OK\GV TCOGPC RQF JlCFKPQW 8G XGT\K UG \CQDlGPÙO TQJGO wGVįÉVG EGPPÅ OÉUVQ X MQWRGlPø 5PCFP½ C T[EJl½ KPUVClCEG \GLOÅPC RQMWF RQWzKLGVG QDlÙ XCPQXÙ RCPGl \ LGFPQJQ MWUW CMT[lW

Artiklové êíslo

CassaQdra 160, 160 x 70 cm/17 kg/185 l

.ê/(85

7$#0%#529-0

 -ê 2 €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

700020020

0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml

70002000

2 -ê € 0 -ê € 2 -ê 0 €

2CPGl êGlPÉ 0 X EO

7$2#002(22-0

CassaQdra 170, 170 x 70 cm/17 kg/200 l

7$#%#529-0 0 -ê 0 €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml 2CPGl êGlPÉ 0 s X EO

700020020

2 -ê € 70002000 0 -ê € 7$2#002(22-0 2 2 -ê 0 €

CassaQdra 170 x 75, 170 x 75 cm/18 kg/230 l 8$#0%#529-0 5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml 2CPGl êGlPÉ 0 s X EO

 -ê €

700020020

2 -ê € 0 -ê € 7$2#002(22-0 2 2 -ê 0 € 70002000

2CPGl DQêPÉ s X EO

7$2#002'22-0 2 -ê €

CassaQdra 180, 180 x 80 cm/21 kg/265 l

8$#0%#529-0 0 -ê 0 €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml 2CPGl êGlPÉ 0 s X 0 EO

700020020

2 -ê € 70002000 0 -ê € 7$2#002(22-0 2 2 -ê 0 €

2CPGl DQêPÉ 0 s X 0 EO

7$2#000'22-0 0 -ê €

CassaQdra 190, 190 x 90 cm/27 kg/280 l

8$#0%#529-0 0 0 -ê 0 €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

700020020

2 -ê €

CassaQdra oIIset L, 180 x 80 cm/20 kg/265 l 7$#0%#5.+9-0 000 -ê 0 € 5COQUV PQzKêM[ $ RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z $ U RCPGlGO RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ 2CPGl %CUUCPFTC QHHUGV s X EO

70002(00

2 -ê € 2 2 -ê € 7$2#00((-0 0 -ê € 70002000

29


Artiklové êíslo

CassaQdra oIIset P, 180 x 80 cm/20 kg/265 l 5COQUV PQzKêM[ $ RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z $ U RCPGlGO RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ 2CPGl %CUUCPFTC QHHUGV s X EO

7$#0%#54'9-0

.ê/(85

 000 -ê 0 €

70002(00

2 -ê € 2 2 -ê € 7$2#00((-0 0 -ê € 70002000

DODON A %J[VT½ XCPC RlP½ RįGMXCRGPÉ <CFPÉ ê½UV QMQlQ QFRCFW D[lC FGUKIPÅT[ TQ\wÉįGPC FQ VÅ OÉT[ zG WOQzPÉ RQJQFlPÅ URTEJQX½PÉ LCMQ XG URTEJQXÅO MQWVø Q TQ\OøTW 0 EO 0C FTWJÅ UVTCPø LG RQ\XQlPø UG UXCzWLÉEÉ \½ì RTQ RQJQFlPQW MQWRGl XG XCPø RlPÅ RøP[ - FKURQ\KEK X OPQJC XGlKMQUVGEJ

Artiklové êíslo

'odoQa 150, 150 x 75 cm/18 kg/185 l 5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

'odoQa 160, 160 x 75 cm/20 kg/210 l 5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCP RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 2CPGl êGlPÉ 0 s X EO 2CPGl DQêPÉ s X EO

'odoQa 170, 170 x 75 cm/20 kg/215 l 5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCP RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 2CPGl êGlPÉ 0 s X EO 2CPGl DQêPÉ s X EO

'odoQa 180, 180 x 80 cm/22 kg/230 l

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCP RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 2CPGl êGlPÉ 0 s X EO 2CPGl DQêPÉ 0 s X EO

30

.ê/(85

7$#0&1&29-0 000 -ê 20 € 700020020

2 -ê €

7$#0&1&29-0 2 -ê 2 € 700020020

2 -ê € 0 -ê € 7$2#002(22-0 2 -ê 0 € 7$2#002'22-0 2 -ê € 70002000

7$#0&1&29-0 2 -ê € 700020020

2 -ê € 0 -ê € 7$2#002(22-0 2 2 -ê 0 € 7$2#002'22-0 2 -ê € 70002000

7$#0&1&29-0 000 -ê 0 € 700020020

2 -ê € 0 -ê € 7$2#00(22-0 2 2 -ê 0 € 7$2#0002'22-0 0 -ê € 70002000

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


LOGIC -QlGMEG XCP .QIKE D[lC X[XKPWVC URGEK½lPø RTQ RQVįGD[ OClÙEJ êGUMÙEJ MQWRGlGP 0CDÉ\GLÉ XGlMÙ MQOHQTV C RTQUVQT RTQ MQWRGl RįGUVQ 8½O \ MQWRGlP[ qPGWMQWUPQWq XÉEG RTQUVQTW PGz LG PG\D[VPø PWVPÅ 2Q QDQW DQEÉEJ LG XCPC RTCXQÖJl½ UG UVTCPCOK Q FÅlEG 0 EO 6Q \ VQJQ FŃXQFW zG XøVwKPC FQO½EPQUVÉ PGO½ OQzPQUV WOÉUVKV RTCêMW LKPCO PGz FQ MQWRGlP[ #PK EGPVKOGVT OÉUVC PC\D[V 5RGEK½lPÉ VKR 4½FK UG MQWRGVG C 8½w RCTVPGT O½ TCFøLK URTEJQX½PK! 2QįKìVG UK XCPW MVGTQW QUCFÉVG FXQLFÉlPQW XCPQXQW \½UVøPQW .QIKE 0 0 %J[VTÅ įGwGPÉ RTQ EJ[VTÅ MQWRGlP[

Artiklové êíslo

Logic 120, 120 x 70 cm/18 kg/90 l 5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

Logic 140, 140 x 70 cm/23 kg/100 l 5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

Logic 150 oIIset L, 150 x 105 cm/22 kg/155 l

.ê/(85

8$#2.1)29-0 0 -ê 2 € 700020020

2 -ê €

8$#.1)29-0

 -ê 2 €

700020020

2 -ê €

8$#0.1).+9-0

 -ê € 2 -ê € 2 2 -ê € 0 -ê 2 €

5COQUV PQzKêM[ $ RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ

70002(00

0QzKêM[ RTQ OQPV½z $ U RCPGlGO RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ éGlPÉ RCPGl .QIKE QHHUGV 0 s X 0 EO

70002000 7$2#0(20-0

Logic 150 oIIset P, 150 x 105 cm/22 kg/155 l

7$#0.1)4'9-0

 -ê € 2 -ê € 2 2 -ê € 0 -ê 2 €

5COQUV PQzKêM[ $ RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ

70002(00

0QzKêM[ RTQ OQPV½z $ U RCPGlGO RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ éGlPÉ RCPGl .QIKE QHHUGV 0 sX 0 EO

70002000 7$2#0(20-0

Logic 160 oIIset L, 160 x 105 cm/25 kg/175 l

7$#0.1).+9-0

 -ê €

70002(00

2 -ê € 2 2 -ê € 0 -ê 2€

5COQUV PQzKêM[ $ RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z $ U RCPGlGO RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ éGlPÉ RCPGl .QIKE QHHUGV 0 s X 0 EO

Logic 160 oIIset P, 160 x 105 cm/25 kg/175 l

70002000 7$2#0(20-0

7$#0.1)4'9-0  -ê €

5COQUV PQzKêM[ $ RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ

70002(00

0QzKêM[ RTQ OQPV½z $ U RCPGlGO RTQ XCP[ TQJQXÅ C URGEK½lPÉ éGlPÉ RCPGl .QIKE QHHUGV 0 s X 0 EO

70002000

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

7$2#0(20-0

2 -ê € 2 2 -ê € 0 -ê 2 €

31


Artiklové êíslo

Logic 160, 160 x 70 cm/25 kg/145 l

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml éGlPÉ RCPGl 0 s X EO

Logic 170, 170 x 70 cm/26 kg/180 l

.ê/(85

7$#.1)29-0

 00 -ê 0 €

700020020

2 -ê € 0 -ê € 2 -ê 0 €

70002000 7$2#002(22-0

7$#.1)29-0

 0 -ê 0 €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

700020020

0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCPGlGO RTQ XCP[ Ml

70002000

2 -ê € 0 -ê € 2 2 -ê 0 €

2CPGl êGlPÉ 0 s X EO

7$2#002(22-0

Logic 180, 180 x 80 cm/27 kg/225 l

7$#0.1)29-0

 -ê €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

700020020

HGGVUGV KPEl DCVJVWD RCPGlU ƂZKPI UGV

70002000

2 -ê € 0 -ê € 2 2 -ê 0 € 0 -ê €

2CPGl êGlPÉ 0 s X EO

7$2#00(22-0

2CPGl DQêPÉ 0 s X EO

7$2#0002'22-0

AR TIC 8CPC PCXTzGPC X RWTKUVKEMÅO UV[lW MVGT½ RGTHGMVPø lCFÉ U MQlGMEÉ UCPKV½TPÉ MGTCOKM[ #TVKE jKTQMÅ TQXPÅ QMTCLG 8½O WOQzPÉ FQUVCVGM QFMl½FCEÉJQ RTQUVQTW RQ QDXQFW EGlÅ XCP[ 5VTOÅ UVøP[ \CLKUVÉ FQUVCVGM XPKVįPÉJQ RTQUVQTW C RQJQFlPÙ RQUG\ DøJGO MQWRGlG

Artiklové êíslo

Artic 170, 170 x 75 cm/25 kg/240 l

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ 0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCP RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

Doplňky / vany

32

.ê/(85

7$#0#4%29-0

 20 -ê 0 €

700020020

2 -ê € 0 -ê € 2 2 -ê 0 € 2 -ê €

70002000

2CPGl êGlPÉ 0 s X EO

7$2#002(22-0

2CPGl DQêPÉ s X EO

7$2#002'22-0

Artic 180, 180 x 80 cm/30 kg/255 l

7$#0#4%29-0

 00 -ê 0 €

5COQUVCVPÅ PQzKêM[ RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

700020020

0QzKêM[ RTQ OQPV½z U RCP RTQ XCP[ MlCUKEMÅ

70002000

2 -ê € 0 -ê € 2 2 -ê 0 € 0 -ê €

2CPGl êGlPÉ 0 s X 0 EO

7$2#002(22-0

2CPGl DQêPÉ 0 s X 0 EO

7$2#000'22-0

1FVQMQXÙ MQORlGV XêGVPø UKHQPW FÅlMC EO

700000

2QFJlCXPÉM 5VQEMJQlO êGTPÙ

7000000

0 -ê 20 €  -ê €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


B AT ER IE P R O KOUP EL N Y A K UCH Y NĚ 7XPKVį PCwKEJ DCVGTKÉ PClG\PGVG VGEJPQlQIKK MVGT½ X½O RQOŃzG WURQįKV XQFW 2TQVQzG O½OG VQ wVøUVÉ zG RKVP½ XQFC P½O VGêG RįÉOQ \ XQFQXQFŃ XwGEJP[ MQORQPGPV[ WXPKVį DCVGTKG LUQW EGTVKƂMQX½P[ RTQ UV[M U RQVTCXKPCOK $lKzwÉ RQJlGF XøPWLVG MQlGMEK 0CWVKE - DCVGTKG U GMQlQIKEMQW EGTVKƂMCEÉ MVGT½ wGVįÉ XQFW K GPGTIKK 2QMWF EJEGVG X[VXQįKV DCTGXPÙ FQLGO RQFÉXGLVG UG PC PCwK įCFW .QIKE 6[VQ DCVGTKG U R½MCOK X TŃ\PÙEJ X[OøPKVGlPÙEJ DCTGXPÙEJ P½lCF½EJ WêKPÉ XCwK MQWRGlPW LGwVø QUQDKVøLwÉ -TQOø VQJQ LUQW DCTGXPÅ R½M[ .QIKE CPVKDCMVGTK½lPÉ UG UCOQQDPQXQXCEÉ RQXTEJQXQW ÖRTCXQW RTQVK FTQDPÙO wMT½DCPEŃO

JE DOBR É V ĚDĚ T … r 8wGEJP[ PCwG MWEJ[ĢUMÅ C WO[XCFlQXÅ DCVGTKG LUQW UVCPFCTFPø

DŮL E ŽI T É P O JM Y

X[DCXGP[ PCwÉ RCVGPVQXCPQW VGEJPQlQIKÉ RTQ ÖURQTW XQF[ FÉM[ PÉz OŃzGVG WwGVįKV VKUÉEG lKVTŃ XQF[ TQêPø # VCMÅ RGPø\

0½UlGFWLÉEÉ UVT½PM[ QDUCJWLÉ įCFW VGEJPKEMÙEJ RQLOŃ MVGTÅ OQJQW X[zCFQXCV X[UXøVlGPÉ

r 8wGEJP[ HWPMEG RTQ ÖURQTW GPGTIKG C XQF[ UK OŃzG KPFKXKFW½lPø PCUVCXKV PGDQ FQMQPEG FGCMVKXQXCV 8wG LG RTQXGFGPQ VCM CD[

2įÉXQFPÉ JCFKêM[ LUQW X[XKPWV[ RTQ RįKRQLGPÉ PC TQ\XQF XQF[

wlQ WRTCXKV M 8CwKO MQPMTÅVPÉO RQVįGD½O

\ XGįGLPÅ XQFQXQFPÉ UÉVø 0CwG DCVGTKG LUQW X[DCXGP[ ƃGZKDKlPÉO

r 0CwG DCVGTKG OQJQW DÙV TGE[MlQX½P[ 8wGEJP[ UQWê½UVK WXPKVį DCVGTKG LUQW X[TQDGP[ \ OCVGTK½lŃ UEJX½lGPÙEJ RTQ MQPVCMV U RQVTCXKPCOK r ,GFPQFWEJÅ RQM[P[ WUPCFPÉ PCUVCXGPÉ C RQWzÉX½PÉ VÅVQ DCVGTKG /ŃzGVG PCRįÉMlCF XGlOK T[EJlG C UPCFPQ PCUVCXKV QEJTCPW RTQVK

RįKRQLGPÉO MVGTÅ LG UEJX½lGPQ RTQ P½w VTJ C MVGTÅ WUPCFĢWLG KPUVClCEK %-% \PCêÉ TQ\VGê UVįGF-UVįGF MVGTÅ UG VÙM½ X\F½lGPQUVK OG\K RįÉXQFGO VGRlÅ C UVWFGPÅ XQF[ 2TQ DCVGTKG X éGUMÅ C 5lQXGPUMÅ TGRWDlKEG LG FQF½XCP½ TQ\VGê 0 OO

QRCįGPÉ C VQ DG\ RQWzKVÉ QFDQTPÙEJ P½UVTQLŃ 2įGRÉPCê LG HWPMEÉ W XCPQXÙEJ DCVGTKÉ 2įGRÉPCêGO WTêWLGVG \FC O½ r 8wGEJP[ R½MQXÅ DCVGTKG OCLÉ MGTCOKEMÅ VøUPøPÉ 6Q LG VGUVQX½PQ PC PGLOÅPø 0 000 RQJ[DŃ R½M[ EQz \PCOGP½ CUK 20 lGV

XQFC RTQWFKV \ JlCXKEG URTEJ[ PGDQ RįÉOQ \ XCPQXÅ DCVGTKG

DøzPÅJQ RQWzÉX½PÉ r /PQJÅ FįG\[ LUQW VCM VGPMÅ zG X[UQMÅ FįG\QXÅ DCVGTKG OQJQW DÙV PC VCMQXÙEJ RlQEJ½EJ RQPøMWF PGUVCDKlPÉ 2TQVQ FQRQTWêWLGOG OQPV½z PCwKEJ DCVGTKÉ RįÉOQ FQ UKlPÅ RTCEQXPÉ FGUM[ 0KEOÅPø PCDÉ\ÉOG K UVCDKlK\CêPÉ UGV RQF FįG\[ MVGTÙ \CTWêWLG FQDTQW UVCDKlKVW VøzMÅ DCVGTKG PC VGPMÙEJ FGUM½EJ C FįG\GEJ r /PQJQ PCwKEJ WO[XCFlQXÙEJ DCVGTKÉ \CJTPWLG RTCMVKEMQW DQêPÉ URTwMW RTQ KPUVClCEK PC \Gì 5RTwMC UG JQFÉ MG XwGO WO[XCFlŃO 2QMWF LGL WOÉUVÉVG DlÉ\MQ MlQ\GVQXÅ OÉU[ X[VXQįÉVG X[PKMCLÉEÉ P½JTCFW \C DKFGVQXQW DCVGTKK

33


ANTIBAK TERIÁLNÍ POVR CHOVÁ ÚPRAVA BATERIE N A VŠECH BAREVNÝCH PÁKOVÝCH MECHANISMECH A OVLADAČÍCH PŮSOBÍ PR O TI ŠÍŘENÍ BAK TERIÍ (PNEUMOKOK A MULTI-REZIS TENTNÍ BAK TERIE), VIRŮ A PLÍSNÍ. TAT O POVR CHOVÁ ÚPRAVA MÁ DL OUHODOBÝ ÚČINEK, VYDRŽÍ NEJMÉNĚ 5 LET.

ANTIBAK TERIÁLNÍ BAR VY

VODOVODNÍ BATERIE OBS AHUJE UNIKÁTNÍ S AMOOBNOVITELNOU VLAS TNOS T. TO ZN AMENÁ, ŽE MENŠÍ ŠKRÁBANCE, K TERÉ SE OB JEVÍ N A N ATŘENÝCH PÁKOVÝCH MECHANISMECH A OVLADAČÍCH BATERIE LOGIC ZMIZÍ JEDNODUŠE S AMY OD SEBE. BAREVNÁ ÚPRAVA ZVYŠUJE ODOLNOS T POVRCHU A SNIŽUJE ŠÍŘENÍ BAK TERIÍ. S AMO-OBNOVITELNÉ BAR VY

TERMOS TATICKÉ BATERIE JSOU VYBAVENY VES TAVĚNOU AUTOMATICKOU OCHRA NOU PROTI OPAŘENÍ A VENTILY SE ZPĚTNÝMI KLAPKAMI. TO ZN AMENÁ, ŽE VODOVODNÍ BATERIE VELMI RYCHLE REAGUJÍ N A ZMĚNY TEPLOT A TLAKU, K TERÉ MOHOU N AS TAT V PŘITÉKA JÍCÍ VODĚ. POMOCÍ TÉTO FUNKCE MŮŽE BATERIE T Y TO ROZDÍLY SN ADNO VYROVNÁVAT. S TEJNOMĚRNÁ TEPL O TA

MNOHO N AŠICH BATERIÍ JE TÍMT O S YMBOLEM OZN AČENO . OZN AČUJE N AŠI VLAS TNÍ EKOL OGICKOU CER TIFIKACI „EC O-TAP“, K TERÁ MÁ VELMI PŘÍSNÉ POŽADAVKY. V PRAXI T O ZN AMENÁ, ŽE TAT O BATERIE FUNGUJE BEZ JAKÉKOLI NÁMAHY A VELICE ŠETRNĚ VŮČI ŽIVO TNÍMU PR OS TŘEDÍ. FUNKCE „EC O-TAP“ ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ S YS TÉMY : EC O-TAP / ÚSPORA ENER GIE, EC O-TAP / ÚSPORA VODY. EC O-TAP

POMOCÍ REVOLUČNÍ FUNKCE ÚSPORY ENERGIE MŮŽETE SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE AŽ O 50 %. TOTO JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ JE ZALOŽENO N A SKUTEČNOS TI, ŽE PÁKU JE ZAPOTŘEBÍ AK TIVNĚ POSUNOUT PO CELÉ JEJÍ TRASE SMĚREM DOLEVA , ABY BYLO DOSAŽENO MAXIMÁLNÍ TEPLOT Y VODY. PO UVOLNĚNÍ PÁKY SE SYS TÉM AUTOMATICKY VRÁTÍ ZPĚT K PŘEDEM N AS TAVENÉ KOMFOR TNÍ TEPLOTĚ, PŘIBLIŽNĚ 38–40 ºC . KOMEC O-TAP / ÚSPORA ENER GIE

FOR TNÍ TEPLOTA JE INDIVIDUÁLNĚ N AS TAVITELNÁ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ.

BATERIE VÁM POMŮŽE ZABRÁNIT PŘÍLIŠ VYSOKÉ SPO TŘEBĚ VODY. VÝCHOZÍ POZICE POSKY TUJE PŘEDEM N AS TAVENOU HODNO TU KOMFOR TNÍHO PRŮT OKU , K TERÁ JE DOS TATEČNÁ N APŘÍKLAD PR O MY TÍ R UKOU . POKUD CHCETE N AS TAVIT PLNÝ PRŮT OK, MUSÍTE ZVEDNOUT PÁKU DO NEJVYŠŠÍ POL OHY. PO UVOLNĚNÍ PÁKY SE S YS TÉM AUT OMATICKY VRÁTÍ ZPĚT KE KOMFOR TNÍMU PRŮT OKU . FUNKCE PR O EC O-TAP / ÚSPORA VODY

34

VOLBU PRŮT OKU JE INDIVIDUÁLNĚ N AS TAVITELNÁ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ.


L OGIC UMYVADL OVÁ BATERIE 0[PÉ OŃzGVG FQ UXÅ MQWRGlP[ RįKFCV VTQEJW XÉEG DCTX[ .QIKE LG RTXPÉ RTQFWMVQXQW įCFQW DCVGTKÉ MVGT½ X½O WOQzĢWLG \XQlKV UK DCTXW R½M[ 'ZKUVWLÉ êV[įK TŃ\PÅ DCTX[ MVGTÅ X[VX½įGLÉ RįÉUlWwPÅ P½lCF[ /ŃzGVG UK OG\K PKOK X[DTCV $CVGTKG LG UVCPFCTFPø FQF½X½PC X EJTQOQXÅO RTQXGFGPÉ C DCTGXPÅ FÉl[ LUQW FQF½X½P[ UCOQUVCVPø $CVGTKG LUQW X[DCXGP[ RTCMVKEMQW TWêPÉ URTwMQW RTQ êKwVøPÉ C lGRwÉ J[IKGPW ,UQW FQF½X½P[ U RįÉRQLPÙOK ƃGZ-JCFKêMCOK MVGTÅ UG RįK KPUVClCEK PGRįGMTQWVÉ 6[VQ DCVGTKG OCLÉ XwGEJP[ GPGTIGVKEM[ ÖURQTPÅ HWPMEG MVGTÅ l\G PC MCzFÅ DCVGTKK RįK KPUVClCEK PCUVCXKV VCM CD[ UG \XÙwKlC PGDQ UPÉzKlC ÖTQXGĢ ÖURQT

Artiklové êíslo

Logic umyvadlová baterie %lCUU[ %JTQOG EJTQO Pįísluxenství 7\½XøT WO[XCFlQXÅJQ QFRCFW MlKM-MlCM U[UVÅO

.ê/(85

)$2

2 -ê €

)$ 0

0 -ê €

Logic výmønná páka 5KPHWl $lCEM êGTP½

)$ 2

2GTHGEV 9JKVG DÉl½

)$ 2

2 -ê € 2 -ê € 2 -ê € 2 -ê €

/QQF[ $lWG V[TM[U

)$ 

%TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½

)$ 

Logic umyvadlová baterie se sprxkou %lCUU[ %JTQOG EJTQO

)$2

 -ê €

Pįísluxenství 7\½XøT WO[XCFlQXÅJQ QFRCFW MlKM-MlCM U[UVÅO

)$ 0

0 -ê €

Logic výmønná páka 5KPHWl $lCEM êGTP½

)$ 2

2 -ê € 2 -ê € 2 -ê € 2 -ê €

2GTHGEV 9JKVG DÉl½

)$ 2

/QQF[ $lWG V[TM[U

)$ 

%TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½

)$ 

L OGIC UMYVADL OVÁ BATERIE SE SENZOREM $CVGTKG MVGTÅ LUQW QXl½F½P[ UGP\QTGO LUQW RQRWl½TPÉ RįGFGXwÉO PC XGįGLPÙEJ VQClGV½EJ /QJQW XwCM UlQWzKV UVGLPø FQDįG K XG XCwÉ FQO½EPQUVK 5RT½XPÅ PCUVCXGPÉ DCVGTKG UG RTQX½FÉ LKz X VQX½TPø EQz \PCOGP½ zG RįK DøzPÅ KPUVClCEK LKz PGPÉ PWVP½ z½FP½ FClwÉ ÖRTCXC %KVlKXQUV UPÉOCêG XwCM OŃzG DÙV X RįÉRCFø RQVįGD[ WRTCXGPC - DG\ RQWzKVÉ LCMÙEJMQlK P½UVTQLŃ %JEGVG-lK RTQXÅUV FGCMVKXCEK DCVGTKG PCRįÉMlCF RįK êKwVøPÉ RįKMT[LVG dQMQp UGP\QTW PC FQDW RøVK UGMWPF 6ÉOVQ \RŃUQDGO FGCMVKXWLGVG DCVGTKG PC FQDW OKPWV[

Artiklové êíslo

Logic umyvadlová se senzorem

&QRlĢM[ 7\½XøT WO[XCFlQXÅJQ QFRCFW MlKM-MlCM U[UVÅO

Transformátor do zásuvky pro Logic se senzorem 8JQFPÅ \GLOÅPC FQ XGįGLPÙEJ RTQUVQT U X[UQMQW HTGMXGPEÉ RQWzÉX½PÉ

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

.ê/(85

)$2

 00 -ê €

)$ 0

0 -ê €

)$

 -ê €

35


C OL ORIC UMYVADL OVÁ BATERIE ĮCFC %QlQTKE O½ VølQ \ GlQZQXCPÅJQ JlKPÉMW &ÉM[ VQOW LG RQXTEJQX½ ÖRTCXC UVGLPø VCM VXTF½ C RGXP½ LCMQ W EJTQOQXCPÅ DCVGTKG PCTQ\FÉl QF DøzPÅJQ EJTQOW ClG PCDÉ\É \CDCTXGPÉ FQ TŃ\PÙEJ QFUVÉPŃ $CVGTKG WO[XCFlC LG X[DCXGPC VGEJPQlQIKÉ RTQ ÖURQTW XQF[ 5QWê½UVÉ XÙDCX[ LUQW VCMÅ RįÉRQLPÅ ƃGZ-JCFKêM[ \ PGTG\W

Artiklové êíslo

.ê/(85

Coloric umyvadlová baterie páková XêGVPø ƃGZK JCFKêGM \ PGTG\W 5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO UVįÉDTP½ *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢUMÅ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

)$20 2 )$20 )$20 )$20 )$20 

Pįísluxenství 7\½XøT WO[XCFlQXÅJQ QFRCFW MlKM-MlCM U[UVÅO

)$ 0

2 -ê €

0 -ê €

Coloric umyvadlová baterie se sprxkou 5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO UVįÉDTP½ *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢUMÅ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

)$2 2 )$2 )$2 )$2 )$2 

 0 -ê €

N AUTIC UMYVADL OVÁ BATERIE $CVGTKG LUQW X[DCXGP[ RTCMVKEMQW TWêPÉ URTEJQW RTQ êKwVøPÉ C lGRwÉ J[IKGPW $CVGTKG LUQW FQF½X½P[ U RįÉRQLPÙOK 5QHV 2GZ JCFKêMCOK MVGTÅ \LGFPQFWwWLÉ KPUVClCEK 6[VQ DCVGTKG OCLÉ XwGEJP[ GPGTIGVKEM[ ÖURQTPÅ HWPMEG MVGTÅ l\G RįK KPUVClCEK KPFKXKFW½lPø RįGPCUVCXKV C VQ VCM CD[ UG \XÙwKlC PGDQ UPÉzKlC ÖTQXGĢ ÖURQT

Artiklové êíslo

.ê/(85

Nautic umyvadlová baterie páková s XêGVPø 5QHV-2GZ JCFKêGM Pįísluxenství 7\½XøT WO[XCFlQXÅJQ QFRCFW MlKM-MlCM U[UVÅO

)$20

2 2 -ê €

)$ 0

0 -ê €

)$2

 2 -ê 2 €

)$ 0

0 -ê €

Nautic umyvadlová baterie se sprxkou s XêGVPø 5QHV-2GZ JCFKêGM Pįísluxenství 7\½XøT WO[XCFlQXÅJQ QFRCFW MlKM-MlCM U[UVÅO

36

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


Artiklové êíslo

.ê/(85

Nautic umyvadlová baterie dlouhé ×stí, otoêné o 60 XêGVPø 5QHV 2GZ JCFKêGM

Pįísluxenství 7\½XøT WO[XCFlQXÅJQ QFRCFW MlKM-MlCM U[UVÅO

)$20

2 -ê €

)$ 0

0 -ê €

N AUTIC BIDET OVÁ BATERIE 1\PCêGPÉ dUG URQFPÉO XGPVKlGOp \PCOGP½ zG DCVGTKG LG X[DCXGPC \XGFCEÉO XGPVKlGO 0ÉzG WXGFGPÅ XÙMTGU[ \P½\QTĢWLÉ DCVGTKK UG URQFPÉO XGPVKlGO $CVGTKG 0CWVKE LUQW FQF½X½P[ URQlGêPø U RįÉRQLPÙOK 5QHV 2GZ JCFKêMCOK MVGTÅ WUPCFĢWLÉ OQPV½z

Artiklové êíslo

.ê/(85

Nautic bidetová baterie páková s XêGVPø 5QHV 2GZ JCFKêGM

)$20

 -ê €

s U QVQêPÙO RGEl½VQTGO s U W\½XøTGO UKHQPW RGTl½VQTGO

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

37


L OGIC , SPR CHOVÁ BATERIE TERMOS TATICKÁ 0[PÉ OŃzGVG FQ UXÅ MQWRGlP[ RįKFCV VTQEJW XÉEG DCTX[ .QIKE LG RTXPÉ RTQFWMVQXQW įCFQW DCVGTKÉ MVGT½ X½O WOQzĢWLG \XQlKV UK DCTXW QXl½FCêŃ 'ZKUVWLÉ êV[įK TŃ\PÅ DCTX[ MVGTÅ X[VX½įGLÉ RįÉUlWwPÅ P½lCF[ /ŃzGVG UK OG\K PKOK X[DTCV $CVGTKG LG UVCPFCTFPø FQF½X½PC X EJTQOQXÅO RTQXGFGPÉ C DCTGXPÅ QXlCFCêG LUQW FQF½X½P[ UCOQUVCVPø 6GTOQUVCVKEMÅ DCVGTKG \X[wWLÉ DG\RGêPQUV C EJT½PÉ RTQVK QRCįGPÉ \GLOÅPC XG URTwG ,UQW X[DCXGP[ CWVQOCVKEMQW QEJTCPQW RTQVK QRCįGPÉ C \RøVPÙOK XGPVKl[ $CVGTKG .QIKE VCM T[EJlG TGCIWLÉ PC \OøP[ VlCMW C VGRlQV[ MVGTÅ OQJQW PCUVCV X RįKVÅMCLÉEÉ XQFø $G\RGêPQUVPÉ \CT½zMC PC QXlCFCêK VGRlQV[ RįK Œ%

Artiklové êíslo

.ê/(85

)$222

 00 -ê 0 €

Logic sprchová baterie termostatická, nahoru

150

%-% 0 OO %lCUU[ %JTQOG EJTQO - U XÙXQFGO PCJQįG - XJQFPÅ RTQ MQODKPCEK U ) C )2 RGXPQW JlCXQXQW URTEJQW Logic výmønné ovladaêe proudu a teploty (na pįání) 5KPHWl $lCEM êGTP½ 2GTHGEV 9JKVG DÉl½ /QQF[ $lWG V[TM[U %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½

)$2 2 )$2 2 )$2 )$2 

 0 -ê €

Logic sprchová baterie termostatická, dolu %-% 0 OO %lCUU[ %JTQOG EJTQO 

Logic výmønné ovladaêe proudu a teploty na pįání) 5KPHWl $lCEM êGTP½ 2GTHGEV 9JKVG DÉl½ /QQF[ $lWG V[TM[U %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½

)$220

)$2 2 )$2 2 )$2 )$2 

 00 -ê €

 0 -ê €

C OL ORIC , SPR CHOVÁ BATERIE TERMOS TATICKÁ ĮCFC %QlQTKE O½ VølQ \ GlQZQXCPÅJQ JlKPÉMW &ÉM[ VQOW LG RQXTEJQX½ ÖRTCXC UVGLPø VCM VXTF½ C RGXP½ LCMQ W EJTQOQXCPÅ DCVGTKG 6GTOQUVCVKEM½ DCVGTKG \X[wWLG MQOHQTV K DG\RGêPQUV - RįGFGXwÉO XG URTwG 6GTOQUVCVKEMÅ DCVGTKG LUQW X[DCXGP[ XGUVCXøPQW CWVQOCVKEMQW QEJTCPQW RTQVK QRCįGPÉ C UEJX½lGPÙO V[RGO LGFPQUOøTPÙEJ XGPVKlŃ $CVGTKG T[EJlG TGCIWLÉ PC \OøP[ VlCMW C VGRlQV[ MVGTÅ OQJQW PCUVCV X RTQVÅMCLÉEÉ XQFø $G\RGêPQUVPÉ \CT½zMC PC QXlCFCêK VGRlQV[ RįK Œ%

Artiklové êíslo

.ê/(85

Coloric sprchová baterie termostatická

150

%-% 0 OO s U XÙXQFGO FQlW s X RįÉRCFø PWVPQUVÉ RįKRQLGPÉ PC RGXPQW JlCXQXQW URTEJW PWVPQ QDLGFPCV ))2 RįÉRQLMW

)$ 2

5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO UVįÉDTP½ *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢUMÅ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

)$2220 2 )$2220 )$2220 )$2220 )$2220 

2įÉUlWwGPUVXÉ PC Rį½PÉ 2įÉRQLMC RTQ ))2 RGXPQW JlCXQXQW URTEJW

)$

 -ê 2 €

 2 -ê 22 €

 -ê 2 €

Coloric sprchová baterie termostatická, nahoru %-% 0 OO s U XÙXQFGO PCJQTW s XJQFPÅ RTQ RįKRQLGPÉ PC ) C )2 URTQEJQXÙ UGV 5KPHWl $lCEM êGTP½ *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢUMÅ 4QWIJ #lWOKPKWO UVįÉDTP½ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

38

)$2222 2 )$2222 )$2222 )$2222 )$2222 

 -ê 2 €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


N AUTIC , SPR CHOVÁ BATERIE TERMOS TATICKÁ 6CVQ DCVGTKG \X[wWLG MQOHQTV K DG\RGêPQUV - RįGFGXwÉO XG URTwG 6GTOQUVCVKEMÅ DCVGTKG LUQW X[DCXGP[ XGUVCXøPQW CWVQOCVKEMQW QEJTCPQW RTQVK QRCįGPÉ C UEJX½lGPÙO V[RGO LGFPQUOøTPÙEJ XGPVKlŃ $CVGTKG T[EJlG TGCIWLÉ PC \OøP[ VlCMW C VGRlQV[ MVGTÅ OQJQW PCUVCV X RTQVÅMCLÉEÉ XQFø $G\RGêPQUVPÉ \CT½zMC PC QXlCFCêK VGRlQV[ RįK Œ%C PCUVCXKVGlP½ \CT½zMC RTQ RTŃVQM XQF[

Artiklové êíslo

.ê/(85

Nautic sprchová baterie termostatická, dolu. %-% 0 OO

)$220

 20 -ê 0 €

)$

 -ê 2 €

)$222

 -ê €

s XêGVPø GV½zGM s U XÙXQFGO FQlŃ 2įÉUlWwGPUVXÉ PC Rį½PÉ 2įÉRQLMC RTQ ))2 RGXPQW JlCXQXQW URTEJW

Nautic sprchová baterie termostická, nahoru %-% 0 OO

150

s XêGVPø GV½zGM s XÙXQFGO PCJQTW s XJQFPÅ RTQ RįKRQLGPÉ PC ) C )2 URTEJQXÙ UGV

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

39


L OGIC , VANOVÁ BATERIE TERMOS TATICKÁ 0[PÉ OŃzGVG FQ UXÅ MQWRGlP[ RįKFCV VTQEJW XÉEG DCTX[ .QIKE LG RTXPÉ RTQFWMVQXQW įCFQW DCVGTKÉ MVGT½ X½O WOQzĢWLG \XQlKV UK DCTXW RTŃVQMW C QXl½FCêŃ VGRlQV[ 'ZKUVWLÉ êV[įK TŃ\PÅ DCTX[ MVGTÅ X[VX½įGLÉ RįÉUlWwPÅ P½lCF[ /ŃzGVG UK OG\K PKOK X[DTCV $CVGTKG LG UVCPFCTFPø FQF½X½PC X EJTQOQXÅO RTQXGFGPÉ C DCTGXPÅ QXlCFCêG LUQW FQF½X½P[ UCOQUVCVPø 8QlKê RTQ RįGRÉP½PÉ UG UMTÙX½ XG URQLQXCEÉO OGEJCPKUOW JCFKEG ,GFPQFWwG UVlCêVG MQPGMVQT JCFKEG UOøTGO PCJQTW C VÉO RįGRPøVG \RŃUQD RįÉVQMW FQ URTEJ[ 6GTOQUVCVKEMÅ DCVGTKG LUQW X[DCXGP[ XGUVCXøPQW CWVQOCVKEMQW QEJTCPQW RTQVK QRCįGPÉ DG\RGêPQUVPÉO X[RÉPCêGO RTQWFW U JQTMQW XQFQW MGTCOKEMÙO W\½XøTGO C UEJX½lGPÙO V[RGO LGFPQUOøTPÙEJ XGPVKlŃ $CVGTKG T[EJlG TGCIWLÉ PC \OøP[ VlCMW C VGRlQV[ MVGTÅ OQJQW PCUVCV X RįKVÅMCLÉEÉ XQFø $G\RGêPQUVPÉ \CT½zMC PC QXlCFCêK VGRlQV[ RįK Œ% Artiklové êíslo

.ê/(85

)$22

 0 -ê 20 €

Logic vanová baterie termostatická %-% 0 OO %lCUU[ %JTQOG EJTQO Logic výmønné termostatické ovladaêe (na pįání) 5KPHWl $lCEM êGTP½ 2GTHGEV 9JKVG DÉl½ /QQF[ $lWG V[TM[U %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½

)$2 2 )$2 2 )$2 )$2 

 0 -ê €

C OL ORIC , VANOVÁ BATERIE TERMOS TATICKÁ ĮCFC %QlQTKE O½ VølQ \ GlQZQXCPÅJQ JlKPÉMW &ÉM[ VQOW LG RQXTEJQX½ ÖRTCXC UVGLPø VCM VXTF½ C RGXP½ LCMQ W EJTQOQXCPÅ DCVGTKG 6GTOQUVCVKEM½ DCVGTKG \X[wWLG MQOHQTV K DG\RGêPQUV 6GTOQUVCVKEMÅ DCVGTKG LUQW X[DCXGP[ XGUVCXøPQW CWVQOCVKEMQW QEJTCPQW RTQVK QRCįGPÉ C UEJX½lGPÙO V[RGO LGFPQUOøTPÙEJ XGPVKlŃ $CVGTKG T[EJlG TGCIWLÉ PC \OøP[ VlCMW C VGRlQV[ MVGTÅ OQJQW PCUVCV X RįKVÅMCLÉEÉ XQFø $G\RGêPQUVPÉ \CT½zMC PC QXlCFCêK VGRlQV[ RįK Œ%

Artiklové êíslo

.ê/(85

Coloric vanová baterie termostatická %-% 0 OO 5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO UVįÉDTP½ *GCXGPl[ %JCORCIPG wGORCĢUMÅ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

40

)$2222 -2 )$2222 - )$2222 - )$2222 - )$2222 -

 0 -ê 2 €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


C OL ORIC , SPR CHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ ĮCFC %QlQTKE O½ DCTXW \ GlQZQXCPÅJQ JlKPÉMW &ÉM[ VQOW LG RQXTEJQX½ ÖRTCXC UVGLPø VCM VXTF½ C RGXP½ LCMQ W EJTQOQXCPÅ DCVGTKG ,CMQ QEJTCPW RTQVK QRCįGPÉ OŃzGVG VCMÅ W\COMPQWV RįÉXQF JQTMÅ XQF[

Artiklové êíslo

.ê/(85

Coloric sprchová baterie páková 5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO JlKPÉM *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢUMÅ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

)$2200 2 )$2200 )$2200 )$2200 )$2200 

 -ê €

N AUTIC , SPR CHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 5QWê½UVÉ U[UVÅOW 0CWVKE LG MGTCOKEMÅ VøUPøPÉ C RįKRQLGPÉ URTEJ[ MVGTÅ LG RTQXGFGPQ DWì PCJQįG PGDQ FQlG ,CMQ QEJTCPW RTQVK QRCįGPÉ OŃzGVG VCMÅ W\COMPQWV RįÉXQF JQTMÅ XQF[0CUVCXKVGlPÅ GPGTIGVKEM[ ÖURQTPÅ HWPMEG LUQW FQF½X½P[ X CMVKXPÉO UVCXW OŃzGVG UK LG XwCM WRTCXKV VCM CD[ X[JQXQXCl[ XCwKO Rį½PÉO C RQzCFCXMŃO

Artiklové êíslo

.ê/(85

Nautic sprchová baterie páková, vývod dole s Medním vývodem navíc (volitelné vlevo nebo vpravo od stįedu) %-% 0 OO

)$2200

2 0 -ê 0 €

XêGVPø GV½zGM

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

41


C OL ORIC , VANOVÁ BATERIE PÁKOVÁ ĮCFC %QlQTKE O½ VølQ \ GlQZQXCPÅJQ JlKPÉMW &ÉM[ VQOW LG RQXTEJQX½ ÖRTCXC UVGLPø VCM VXTF½ C RGXP½ LCMQ W EJTQOQXCPÅ DCVGTKG ,CMQ QEJTCPW RTQVK QRCįGPÉ OŃzGVG VCMÅ W\COMPQWV RįÉXQF JQTMÅ XQF[

Artiklové êíslo

.ê/(85

Coloric vanová baterie páková. %-% 0 OO 5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO UVįÉDTP½ *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢUMÅ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

)$2202 2 )$2202 )$2202 )$2202 )$2202 

 2 -ê 22 €

N AUTIC , VANOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 8[DCXGP½ X[VCJQXCEÉO QXlCFCêGO RTQ RįGRÉP½PÉ OG\K URTEJQW PGDQ XCPQXÙO PCRQWwVøêGO C VCMÅ MGTCOKEMÙO W\½XøTGO ,CMQ QEJTCPW RTQVK QRCįGPÉ OŃzGVG VCMÅ W\COMPQWV RįÉXQF JQTMÅ XQF[ 0CUVCXKVGlPÅ GPGTIGVKEM[ ÖURQTPÅ HWPMEG LUQW FQF½X½P[ X CMVKXPÉO UVCXW OŃzGVG UK LG XwCM WRTCXKV VCM CD[ X[JQXQXCl[ XCwKO Rį½PÉO C RQzCFCXMŃO

Artiklové êíslo

.ê/(85

Nautic vanová baterie páková %-% 0 OO

)$2202

0 -ê 0 €

XêGVPø GV½zGM

42

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


C OL ORIC SPR CHOVACÍ SET 5RTEJQX½ UQWRTCXC \ GlQZQXCPÅJQ JlKPÉMW C U MQXQXQW JCFKEÉ OŃzG DÙV MQODKPQX½PC UG XwGOK PCwKOK XCPCOK C URTEJQXÙOK DCVGTKGOK ,G XwCM PCXTzGPC VCM CD[ PGLXÉEG X[JQXQXClC RTQFWMVQXÅ įCFø DCVGTKÉ %QlQTKE

Artiklové êíslo

.ê/(85

6prchový set Coloric. 5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO JlKPÉM *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½

)$00 2 )$00 2 -ê )$00  € )$00 )$00 

s JCFKEG O FlQWJ½ s RQlQJQX½ URTEJQX½ JlCXKEG

SPR CHOVACÍ SET I. /ŃzG DÙV MQODKPQX½PC UG XwGOK PCwKOK XCPCOK C URTEJQXÙOK DCVGTKGOK

Artiklové êíslo

6prchový set ,. pro Nautic a Logic įadu

)$020

.ê/(85

 -ê €

s JCFKEG O FlQWJ½ s RQlQJQX½ URTEJQX½ JlCXKEG

SPR CHOVACÍ SET II. /ŃzG DÙV MQODKPQX½PC UG XwGOK PCwKOK XCPCOK C URTEJQXÙOK DCVGTKGOK

Artiklové êíslo

.ê/(85

6prchový set ,,. pro Nautic a Logic įadu %JTQOG

)$00 00

2 000 -ê 0 €

s XêGVPø RQlKêM[ PC OÙFlQ s JCFKEG O FlQWJ½ s RQlQJQX½ URTEJQX½ JlCXKEG

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

43


HLAVOVÁ SPR CHA S R UČNÍ SPRŠKOU 8GlM½ JlCXQX½ UVTQRPÉ URTEJC U XGlMQT[UÙO RTŃVQMGO XQF[ 1FFølGP½ TWêPÉ URTEJC U FTz½MGO PC V[êK 5RTEJC OŃzG DÙV RįKRQLGPC M JQTPÉOW XÙXQFW XQFQXQFPÉ DCVGTKG 8 RįÉRCFø RįKRQLGPÉ PC DCVGTKK UG URQFPÉO XÙXQFGO LG PWVP½ RįÉRQLMC

XQlKVGlPÙ FQRlPøM 

Artiklové êíslo

.ê/(85

G1 Hlavová sprcha 5G wVøFTÙO RTQWFGO XQF[ 8JQFPÅ RTQ MQODKPCEK UG URTEJQXÙOK DCVGTKGOK U XÙXQFGO PCJQįG 4Q\OøT URTEJQXÅ JlCXKEG 200 Z 200 OO 5GV UG UMl½F½ \ 2GXP½ JlCXQX½ URTEJC 4WêPÉ URTEJC PC V[êK 2įGRÉPCê  O RQMQXGP½ JCFKE

)$022

 -ê 2 €

'oplĢky 2įÉRQLMC RTQ ))2 JlCXQXÅ URTEJ[ 8 RįÉRCFø zG RQVįGDWLGVG MQODKPQXCV U DCVGTKÉ U XÙXQFGO FQlG

)$

 -ê 2 €

5GV UG UMl½F½ \ 2GXP½ JlCXQX½ URTEJC 4WêPÉ URTEJC PC V[êK 2įGRÉPCê  O RQMQXGP½ JCFKEG

)$0220

 -ê 2 €

'oplĢky 2įÉRQLMC RTQ ))2 JlCXQXÅ URTEJ[ 8 RįÉRCFø zG RQVįGDWLGVG MQODKPQXCV U DCVGTKÉ U XÙXQFGO FQlG

)$

 -ê 2 €

G2 Hlavová sprcha 5G wVøFTÙO RTQWFGO XQF[ 8JQFPÅ RTQ MQODKPCEK UG URTEJQXÙOK DCVGTKGOK U XÙXQFGO PCJQįG 4Q\OøT URTEJQXÅ JlCXKEG RTŃOøT 200 OO

R UČNÍ SPRŠKA A DRŽÁK 2QMWF PGO½VG RTQUVQT RTQ EGlÙ URTEJQXÙ UGV \XQlVG TWêPÉ URTEJW

Artiklové êíslo

4WêPÉ URTEJC

)$ 00

*CFKEG O

)$2 00

&Tz½M PC \Gì

44

)$

.ê/(85

00 -ê 2 € 00 -ê € 0 -ê €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


L OGIC NÁS TĚNNÁ BATERIE, PÁKOVÁ 0[PÉ OŃzGVG FQ UXÅ MQWRGlP[ RįKFCV VTQEJW XÉEG DCTX[ .QIKE LG RTXPÉ RTQFWMVQXQW įCFQW DCVGTKÉ MVGT½ X½O WOQzĢWLG \XQlKV UK DCTXW R½M[ 'ZKUVWLÉ êV[įK TŃ\PÅ DCTX[ MVGTÅ X[VX½įGLÉ RįÉUlWwPÅ P½lCF[ $CVGTKG LG UVCPFCTFPø FQF½X½PC X EJTQOQXÅO RTQXGFGPÉ C DCTGXPÅ FÉl[ LUQW FQF½X½P[ UCOQUVCVPø 0½UVøPP½ DCVGTKG LG WPKXGT\½lPÉO V[RGO DCVGTKG MVGT½ OŃzG DÙV FQF½X½PC LCMQ URTEJQX½ XCPQX½ P½UVøPP½ FįG\QX½ êK P½UVøPP½ WO[XCFlQX½ DCVGTKG RQMWF LK X[DCXÉVG RįÉUlWwPÙO ÖUVÉO PGDQ URTwMQW ,G X[DCXGPC PCUVCXKVGlPÙOK GPGTIGVKEM[ ÖURQTPÙOK HWPMEGOK MVGTÅ l\G CMVKXQXCV RQFlG RQVįGD[

Artiklové êíslo

Logic vanová baterie páková 0 OO %lCUU[ %JTQOG %JTQO Náhradní páka v tøchto barvách 5KPHWl $lCEM êGTP½ 2GTHGEV 9JKVG DÉl½ /QQF[ $lWG V[TM[U %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½

.ê/(85

)$2 0 -ê € )$ 2 )$ 2 )$ )$ 

2 -ê €

DŘEZOVÁ BATERIE L OGIC 0[PÉ OŃzGVG FQ UXÅ MQWRGlP[ RįKFCV VTQEJW XÉEG DCTX[ .QIKE LG RTXPÉ RTQFWMVQXQW įCFQW DCVGTKÉ MVGT½ X½O WOQzĢWLG \XQlKV UK DCTXW R½M[ 'ZKUVWLÉ êV[įK TŃ\PÅ DCTX[ MVGTÅ X[VX½įGLÉ RįÉUlWwPÅ P½lCF[ /ŃzGVG UK OG\K PKOK X[DTCV $CVGTKG LG UVCPFCTFPø FQF½X½PC X EJTQOQXÅO RTQXGFGPÉ C DCTGXPÅ R½M[ LUQW FQF½X½P[ UCOQUVCVPø $CVGTKG įCF[ .QIKE LUQW X[DCXGP[ VGEJPQlQIKÉ MVGT½ wGVįÉ GPGTIKK K XQFW 6[VQ DCVGTKG LUQW VCMÅ X[DCXGP[ MGTCOKEMÙO VøUPøPÉO $CVGTKG OCLÉ RQJ[DlKXÅ ÖUVÉ MVGTÙ UG OŃzG QV½êGV Cz Q 0 Œ $CVGTKG LUQW FQF½X½P[ U RįÉRQLPÙOK ƃGZ-JCFKêMCOK MVGTÅ \LGFPQFWwWLÉ KPUVClCEK 6[VQ DCVGTKG OCLÉ XwGEJP[ GPGTIGVKEM[ ÖURQTPÅ HWPMEG MVGTÅ OQJQW DÙV FQMQPEG RįK\RŃUQDGP[ C VQ VCM CD[ UG \XÙwKlC PGDQ UPÉzKlC ÖTQXGĢ ÖURQT 8 RįÉRCFø KPUVClCEG FįG\QXÅ DCVGTKG PC VGPMÙ PGTG\ FįG\ FQRQTWêWLGOG Artiklové êíslo

Logic dįezová %lCUU[ %JTQOG %JTQO

Náhradní páka v tøchto barvách 5KPHWl $lCEM êGTP½ 2GTHGEV 9JKVG DÉl½ /QQF[ $lWG V[TM[U %TC\[ 1TCPIG QTCPzQX½ Pįísluxenství (volitelné) 5VCDKlK\CêPÉ UGV X RįÉRCFø KPUVClCEG PC VGPMÅ RlQEJ[

PCRį RįÉOQ PC PGTG\ FįG\

.ê/(85

)$20 0 -ê 2 €

)$ 2 )$ 2 )$ )$ 

)$

2 -ê €

00 -ê 2 €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

45


DŘEZOVÉ BATERIE C OL ORIC ĮCFC %QlQTKE U VølGO X GlQZQXCPÅJQ JlKPÉMW 2QXTEJQX½ ÖRTCXC UVGLPø VCM VXTF½ C RGXP½ LCMQ W EJTQOQXCPÅ DCVGTKG 5[UVÅO LG X[DCXGP MGTCOKEMÙO VøUPøPÉO C OGEJCPKUOGO RTQ ÖURQTW XQF[ &įG\QX½ DCVGTKG O½ ÖUVÉ QVQêPÅ Cz Q 0q &QF½X½ UG U V[RQXø UEJX½lGPÙOK C ƃGZ-RįÉRQLMCOK XQF[ MVGTÅ WUPCFĢWLÉ OQPV½z &įG\QXÅ DCVGTKG %QlQTKE l\G VCMÅ UPCFPQ MQODKPQXCV U WO[XCFl[ M RQUVCXGPÉ PC FGUMW ¶UVÉ OŃzG DÙV W\COêGPQ X RGXPÅ RQ\KEK 8 RįÉRCFø KPUVClCEG FįG\QXÅ DCVGTKG PC VGPMÙ PGTG\ FįG\ FQRQTWêWLGOG UVCDKlK\CêPÉ UGV RTQ URQFPÉ ƂZCEK DCVGTKG

Artiklové êíslo

.ê/(85

Coloric dįezová baterie 5KPHWl $lCEM êGTP½ 4QWIJ #lWOKPKWO UVįÉDTP½ *GCXGPl[ %JCORCIPG wCORCĢUMÅ $KTIGT $lWG V[TM[U 2CUUKQPCVG 4GF êGTXGP½ Pįísluxenství (volitelné) 5VCDKlK\CêPÉ UGV X RįÉRCFø KPUVClCEG PC VGPMÅ RlQEJ[

PCRį RįÉOQ PC PGTG\ FįG\

)$200 2 )$200 )$200 )$200 )$200 

)$

 0 -ê 2 €

00 -ê 2 €

DŘEZOVÁ BATERIE N AUTIC $CVGTKG LUQW X[DCXGP[ MGTCOKEMÙO VøUPøPÉO C PCUVCXKVGlPQW VGEJPQlQIKÉ RTQ ÖURQTW GPGTIKG C XQF[ 5[UVÅO LG X[DCXGP HWPMEÉ QVQêPÅJQ ÖUVÉ RQF OCZ ÖJlGO 0 Œ ,CMQ QEJTCPW RTQVK QRCįGPÉ OŃzGVG VCMÅ W\CXįÉV RįÉXQF JQTMÅ XQF[ -WEJ[ĢUMÅ DCVGTKG UG FQF½XCLÉ U ƃGZ-RįÉRQLMQW RTQ RTŃVQM XQF[ 6ÉO LG \PCêPø WUPCFPøP½ OQPV½z 8 RįÉRCFø KPUVClCEG FįG\QXÅ DCVGTKG PC VGPMÙ PGTG\ FįG\ FQRQTWêWLGOG UVCDKlK\CêPÉ UGV RTQ URQFPÉ ƂZCEK DCVGTKG

Nautic dįezová baterie

Pįísluxenství (volitelné) 5VCDKlK\CêPÉ UGV X RįÉRCFø KPUVClCEG PC VGPMÅ RlQEJ[

PCRį RįÉOQ PC PGTG\ FįG\

Nautic dįezová baterie s dlouhým ×stím QVQêPÅ Q 0 Œ

46

Artiklové êíslo

.ê/(85

)$200

 20 -ê 0 €

)$

00 -ê 2 €

)$200

2 0 -ê 0 €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


P Ř ÍSL UŠENS T V Í )WUVCXUDGTI FQF½X½ FXø įCF[ RįÉUlWwGPUVXÉ MVGTÅ l\G XGlKEG UPCFPQ PCOQPVQXCV 6CVQ RįÉUlWwGPUVXÉ UG FQMQPClG JQFÉ M PCwKO XÙTQDMŃO 6CVQ RįÉUlWwGPUVXÉ WUPCFĢWLÉ MQORlGVPÉ UGUVCXGPÉ UQEK½lPÉJQ \CįÉ\GPÉ - DG\ UlGXQX½PÉ X QV½\M½EJ MXClKV[ HWPMêPQUVK PGDQ FGUKIPW 8GwMGT½ RįÉUlWwGPUVXÉ LUQW QFQlP½ XŃêK XlJMQUVK /CLÉ X[UQMQW MXClKVW MVGTQW W )WUVCXUDGTIW OŃzGVG QêGM½XCV &GUKIP LG êKUVÙ C FGEGPVPÉ &GVCKl[ LUQW X[XGFGP[ X EJTQOQXCPÅ OQUC\K C RQXTEJQX½ ÖRTCXC RQUM[VWLG EGlÅ MQWRGlPø VTQEJW RQX\DW\GPÉ

JE DOBR É V ĚDĚ T … r &DGLVG PC VQ CD[ PGFQwlQ M RQwMQ\GPÉ J[FTQK\QlCEG X MQWRGlPø 2QMWF RTQX½FÉVG XTV½PÉ QVXQTŃ PG\CRQOGĢVG LG į½FPø WVøUPKV r 2Qz½FGLVG UXÅJQ RTQFGLEG PGDQ KPUVClCVÅTC Q TCFW VÙMCLÉEÉ UG OCVGTK½lŃ RTQ \FK MQWRGlP[ C XQlD[ RTQ WOÉUVøPÉ RįÉUlWwGPUVXÉ

47


DOPLŇKY PR O KOUPELNU G2 8[UQM½ MXClKVC EJTQOQXCPÅ OQUC\K U FQMQPClQW RQXTEJQXQW ÖRTCXQW 8 RTQFWMVQXÅ įCFø G2 LUQW RįÉOÅ lKPKG FQRTQX½\GP[ \CQDlGPøLwÉOK VXCT[ -WlCVÅ Xøw½êM[ MGlÉOM[ C FTz½M[ UG êCUVQ LGXÉ LCMQ VGRlGLwÉ C XÉEG RįK\RŃUQDKXÅ X MQOQTPÉO RTQUVįGFÉ &GUKIP LG RįKVQO UV½lG LGFPQFWEJÙ C MWlVKXQXCPÙ K MF[z RQPøMWF JTCXøLwÉ /QFGTPÉ RQLGVÉ MVGTÅ UG PGLGXÉ LCMQ RįÉlKw UVTKMVPÉ C RįÉUPÅ

Artiklové êíslo

48

.ê/(85

G1 dr{ák na ruêník 180 mm

GB0 2 00

0 -ê 30 €

G1 dr{ák na ruêník 350 mm

GB0 322 00

 -ê 39 €

G1 dr{ák na ruêník 700 mm

GB0 323 00

 00 -ê 56 €

G1 háêek na ruêník

GB0 32 00

25 -ê 11 €

G1 dr{ák toaletního papíru

GB110 32 00

1 15 -ê 47 €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


Artiklové êíslo

.ê/(85

G1 zásobník na toaletní papír

GB4110 32 00

50 -ê 34 €

G1 :C xtøtka sklenøná

GB4110 330 00

2 475 -ê 99 €

G1 'r{ák na mýdlo

GB4110 336 00

1 075 -ê 43 €

G1 poliêka do sprchy

GB4110 339 00

1 990 -ê 80 €

5GV UG UMl½F½ \ 2GXP½ JlCXQX½ URTEJC 4WêPÉ URTEJC PC V[êK 2įGRÉPCê 1 75 O RQMQXGP½ JCFKEG

GB41103225

7 375 -ê 295 €

PįípoMka pro G1/G2 hlavové sprchy 8 RįÉRCFø zG RQVįGDWLGVG MQODKPQXCV U DCVGTKÉ U XÙXQFGO FQlG

GB41638464

675 -ê 27 €

G1 Hlavová sprcha, hranatá 5G wVøFTÙO RTQWFGO XQF[ 8JQFPÅ RTQ MQODKPCEK UG URTEJQXÙOK DCVGTKGOK U XÙXQFGO PCJQįG 4Q\OøT URTEJQXÅ JlCXKEG 200 Z 200 OO

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

49


DOPLŇKY PR O KOUPELNU G2 8[UQM½ MXClKVC EJTQOQXCPÅ OQUC\K U FQMQPClQW RQXTEJQXQW ÖRTCXQW 8 RTQFWMVQXÅ įCFø G2 LUQW RįÉOÅ lKPKG FQRTQX½\GP[ \CQDlGPøLwÉOK VXCT[ -WlCVÅ Xøw½êM[ MGlÉOM[ C FTz½M[ UG êCUVQ LGXÉ LCMQ VGRlGLwÉ C XÉEG RįK\RŃUQDKXÅ X MQOQTPÉO RTQUVįGFÉ &GUKIP LG RįKVQO UV½lG LGFPQFWEJÙ C MWlVKXQXCPÙ K MF[z RQPøMWF JTCXøLwÉ /QFGTPÉ RQLGVÉ MVGTÅ UG PGLGXÉ LCMQ RįÉlKw UVTKMVPÉ C RįÉUPÅ

Artiklové êíslo

50

.ê/(85

G2 dr{ák na ruêník dvoMitý 800 mm

GB4110 3840 00

1 550 -ê 62€

G2 háêek na ruêník

GB4110 3844 00

225 -ê 9€

G2 dr{ák na ruêník kulatý 140x105 mm GB4110 3846 00

675 -ê 27 €

G2 dr{ák toaletního papíru

GB4110 3847 00

425 -ê 17 €

G2 zásobník na toaletní papír

GB4110 3848 00

800 -ê 32 €

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG


Artiklové êíslo

.ê/(85

G2 :C xtøtka sklenøná

GB4110 3850 00

1 275 -ê 51 €

G2 skleniêka na zubní kartáêky 6kleniêka Me z plastu

GB4110 3853 00

425 -ê 17 €

G2 dr{ák na mýdlo

GB4110 3856 00

400 -ê 16 €

5GV UG UMl½F½ \ 2GXP½ JlCXQX½ URTEJC 4WêPÉ URTEJC PC V[êK 2įGRÉPCê 1 75 O RQMQXGP½ JCFKEG

GB41103220

6 875 -ê 275 €

PįípoMka pro G1/G2 hlavové sprchy 8 RįÉRCFø zG RQVįGDWLGVG MQODKPQXCV U DCVGTKÉ U XÙXQFGO FQlG

GB41638464

675 -ê 27 €

G2 Hlavová sprcha 5G wVøFTÙO RTQWFGO XQF[ 8JQFPÅ RTQ MQODKPCEK UG URTEJQXÙOK DCVGTKGOK U XÙXQFGO PCJQįG 4Q\OøT URTEJQXÅ JlCXKEG RTŃOøT 200 OO

7XGFGPÅ EGP[ LUQW PG\½XC\P½ EGPQX½ FQRQTWêGPÉ XÙTQDEG DG\ &2* 8[JTC\WLGOG UK RT½XQ PC \OøP[ C VKUMQXÅ EJ[D[ 2TQUÉO MQPVCMVWLVG RįGF MQPGêPÙO TQ\JQFPWVÉO UXÅJQ RTQFGLEG

51


MO JE OB JEDNÁVKA:

JMÉNO: ADRESA: KONTAKT: (tel., email)

Ar tiklové číslo

Název

Cena

Počet kusů

Cena celkem: 52


DALŠÍ INSPIRACI A TIPY NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.GUSTAVSBERG.CZ

PRODEJCE:

=astoupení pro é5 a 65 Villeroy & Boch Czech s.r.o.

PATŘÍME DO SKUPINY VILLER OY & BOCH GR OUP

Budova Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, éeská republika Tel. +420 724 134 983 )ax +420 271 001 650 PįíMem obMednávek Ƃngerhutova.Mana#villeroyboch.com www.gustavsberg.cz

Katalog a ceník Gustavsberg 2012  

Prohlédněte si novinky a oblíbené zboží švédského výrobce Gustavsberg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you