Page 1

DIARYME caricature

ขอขอบคุณ Font : Bangers Regular / Covered By Your Grace / Berlin Sans FB Demi Bold / Chonburi and Kanit


ME Cari cature

ผม & โครงหน้า ทรงผม / สีผม / ทิศทางของเส้นผม รูปทรงหน้า / หน้าผาก / โหนกแก้ม หนวด / รูปทรงของคาง / เครา

ตา

สีตา / เปลือกตาบน โหนกคิ้ว / คิ้ว / ทรงคิ้ว ทรงของตา /ขอบตาล่าง รอยย่น / สีม่านตา

หู

• ทรงของหู • ก้านหู • ติ่งหู

จมูก

ดั้งจมูก / ทรงจมูก ปีกจมูก / รูจมูก ร่องใต้จมูก / ร่องข้างจมูก

ปาก

ริมฝีปากบน-ล่าง / เหงือก / ฟัน ร่องข้างริมฝีปาก / แก้ม / ลักยิ้ม ร่องใต้ริมฝีปาก / ลิ้น


“ เวลาดูการ์ตูน ”

IRI TED

howl moving castle

SP

เวลาดูการ์ตน ู มักจะจินตนาการ ว่ า ตั ว เองเป็ น ตั ว ละครตั ว ใด ตัวหนึง ่ ทีก ่ ําลังดําเนินอยู่ใน เรือ ่ ง ส่วนมากไม่ใช่ตัวเอก เพราะส่วนตัวคิดว่าตัวประกอบ มักมีเส่นห์ของตัวมันเองทีแ่ บบ ตัวเอกทีถ ่ ูกออกแบบมาไม่ สามารถที่จะทําได้ เช่น แบบ อารมณ์งเี่ ง่า ไร้เหตุผล บ้าบิน ่ และหลายครั้ ง มั น มี ค วามไม่ สมเหตุสมผลผสมอยู่ก็ได้ เพราะมันไม่ใช่ตัวเอก ทีถ ่ ูก สร้างมาให้มาให้คนชืน ่ ชม ชืน ่ ชอบติดตาม และเป็นเหมือน สัญลักษณ์ทส ี่ มบูรณ์ในจุดที่ ใครๆก็อยากเป็น ..มันเลยให้ ความรูส ้ ก ึ ว่ามันมีชวี ต ิ จริงๆนะ เหมือนกับว่า .. ถ้ามันล้มก็เจ็บ จริงๆนะ มีแผล มีเลือดออก ถ้ า มั น ตากฝน อี ก วั น มั น ก็ จ ะ เป็นหวัด ไม่สบาย นอนซมต้อง กินยา นานพั กถึงจะหายอ่ะ ซึง ่ ถ้าเป็นตัวเอก แปปๆก็ หายแล้วเพราะมันเป็นตัว หลักในการเล่าเรือ ่ ง ใครจะ อยากดูมันป่วย มันอ่อนแอ ล่ะเนอะ! เพราะงั้นเวลาดูพวก การ์ตูน อนิเมชั่น ลอง สมมุติว่าจะเองเป็นตัว ละครเสริม บางตัวมุม มองทีไ่ ด้อาจจะ ลึกซึง ่ และ ละมุนในความหมายทีศ ่ ิลปิน อยากจะสื่อ มากขึน ้ ก้ได้นะ :)

AW AY

Note : Animation

InsideOut MoANA


Trainspotting

Tenacious D

มันเหมือนเป็นโลกคูข ่ นานย่อยๆกับเราก็ได้ หนังมันแทบหาสาระหรือแก่นสารไม่ได้เลย แต่มน ั ทําให้ หัวใจเราเต้นแรง และพอดูจบ ก็ทาํ ให้นก ึ ถึง เรือ ่ งราวสมัยก่อนกับเพื่อน ได้เป็นสิบๆฉาก แบบประมาณว่าดูจบ รีบ เข้า Facebook หาเพื่อนทีอ ่ ยูไ่ ม่ไกลมาก และออนไลน์อยูเ่ พือ ่ ชวนออกไปหาไรกินกัน ให้หายคิดถึง ประมาณนัน ้ เลย .. ในหนัง มันเหมือนชีวต ิ เราเลย แบบพวกไม่รจ ู้ ก ั โต ไม่วา่ อายุเท่าไหร่ ก็ยง ั รูส ้ ก ึ ว่าชีวต ิ มันจะ ต้องมีเรือ ่ งตืน ่ เต้นบ้างดิ! ถึงแม้ผด ิ บ้าง ถูกบ้างถ้าไม่เดือนร้อนใคร และเดือร้อน ตัวเองเกินไปนะ มันต้องมีบา้ ง! Haha

ชอบดูหนังพวกบ้าความฝันมันให้ความรู้ว่า ชีวิตมัน ดูไม่แห้งแล้ง แบบตืน ่ มาอาบนํา้ กินข้าว ทํางาน แต่ เวลาดูจบแล้วมันจะ เกิดคําถามแปลกๆว่ากับตัวเอง เช่น ความฝันมันจําเป็นไหมนะ? จริงๆแล้วหนังมัน หล่อหลอมให้เรารู้สึกว่าความฝันโคตรเจ๋งไปเอง หรือเปล่านะเพราะชีวิตจริง ถ้าเรามีเงินมากถึงจุด หนึง ่ มันจะใช้ชีวิตมีความสุขอย่างอิสระอยู่แล้วหรือ เปล่า? นึกถึงตอนทีพ ่ ี่ ต่อ ฟีโนมิน่า (ถ้าจําไม่ผิด) ตอนทีเ่ ขารู้ว่าเขาได้ขน ึ้ เป็นทีห ่ นึง ่ ของโลก ในสาย ผกก.โฆษณา เขากลับไปบ้านและบอกกับแม่ แต่แม่ ตอบสั้นๆกลับมาประมาณว่า “หา!อือ..เหรอ” ความฝันมันคงมีค่าเฉพาะกลุ่มเหมือน Bitcoin มั้ง

T. Rex

BABY DRIVER

Ansel Elgort (นําแสดง)

ชอบพระเอกทีเ่ คยเล่น The Fault in Our Stars มาก่อน .. ส่วนมาเรือ ่ งนีไ้ ม่มีอะไรมาก ชอบอยู่ 2 อย่าง 1 เพลงประกอบ 2 ดูจบแล้ว อยากไปขับรถ ปล้นธนาคารบ้างเลย ..

"Bellbottoms" Jon Spencer Blues Explosion "Debora" T. Rex


ที่จริงแล้วคิดว่า 1 Berserk เป็น Plot คล้ายละครไทยมาก คือ เพื่ อนพระเอก(กัส) แอบรักเพื่ อนคือ (แคสก้า) แต่ถูก พระเอกหล่อรวยกว่า (กรีฟก ิ )แย่งไป.. มันคือ Plot แบบ ้ แต่เคยผ่านการถอนฟัน มาเวลาอ่าน ละครไทยชัดๆ / 2 ตัง จะได้รู้สึกถึงคาวเลือดประกอบการอ่านชัดเจนมาก ... ่ า่ นอยู่ Akira (มีภาคการ์ตน ้ อยากแนะนําหนังสือทีอ นอกนัน ู ด้วยนะ) / สูต ้ อ ่ ไปลูเชียส!! / I’s (ดักแก่มาก) / SHOMO อันนี้ เถื่อนแบบไม่มีกักดี (ชอบ scene ที่แบบกําลังเดิมพั น บางอย่างแต่พอเปิดมาอีกหน้าแขนหลุดกระเด็นไปและ) สุดท้าย วันพี ช!!!!

Akira / Thermae Romae / I’s / SHAMO

Onepiece

BERSERK

BEhelit

COMIC


THE IDOL ฮารากิ โนบุยาชิ

จําไม่ได้แล้วว่าครั้งแรก ทีไ่ ด้ยินชือ ่ นีม ้ าจากทีไ่ หน แต่ชอบงาน ถ่ายภาพ ของ เขามา มันเป็น อีโรติค (ซึง ่ ส่วนตัวชอบอยู่แล้ว) ยิ่งพอไปอ่านประวัติ และแนวคิดของภายถ่าย ของแกยิ่งชอบไปใหญ่

THANES wongyannava

Matt Groening

Araki Nobuyoshi

NEAL unger


BIGEYEs

IT2018

van gogh

goodbye christopher robin

The Shape of Water

suicide squad donald X trump

ME


“สําหรับบางคนไม่ได้อยากเป็นเพื่ อนเลยแต่ก็จําใจต้องเป็น #เพื่ อน แมร่ง!”

FRIEND

FRIEND


DIE ANT WOOrD Yolandi Visser Watkin Tudor Jones

ดี อันท์เวิร์ด

!! é ! A t IKLoub

A MMaika

SONG

SONG SONG

Little Adventure Diaries ~ The edge of Tokyo ชอบนาทีที่ 1:55 ทีพ ่ ระญีป ่ ่น ุ ตี กระดิ่งหรือระฆังอันเล็กมาก รู้สึกจังหวะมัน เข้ามาพอดีกับเพลงดีจัง เหมือนกับไปกินอาหารอร่อยแต่ รสชาติกลางๆแต่พอดักซอสสูตร พิ เศษใส่เข้าไปแล้วรสชาติ มันเปลีย ่ นเลยอ่ะ

NOTE : “อ่านว่า ดาย แอนท์ วู๊ด”

มาตลอดเลยจนวันนีท ้ ท ี่ าํ Make A Zine #555 ว่าในวิกิ อ่านว่า “ดี อันท์เวิร์ด” ขอแนะนําเพลง MV : I FINK U FREEKY / BANANA BRAIN / GUCCI COOCHIE / UGLY BOY

MATAJIWA ครั้งทีไ่ ด้ยินวงนี้ คือ เป็นวงทีไ่ ด้มาร่วมแสดงในงาน งานหนึง ่ ทีม ่ ี #วงจินตะ ทีเ่ ราอยากไปดูสดอยู่ เลยลองหาเพลงของวงนีใ้ น youtube ดูถ้าจําไม่ผิด เป็นวงจาก ฟิลิปปินส์ / มี 2 คนใช้เครือ ่ งดนตรี 2 ชิ้น คือ กลอง และกีต้าร์ / เพลงทีฟ ่ ังเป็นเพลงแรก คือ Now Nation (เป็นเพลงแรกและเพลงเดียวทีฟ ่ ัง 55)

MakeASize3  

-

MakeASize3  

-

Advertisement