Silence exhibition catalog

Page 1Silence 8.9. - 4.11.2018 Seinäjoen taidehalli Kuinka hiljaisuus nivoutuu ihmisen sielunmaisemaan? Kuinka koet hiljaisuuden? Mitä pohjoinen ulottuvuus tuo hiljaisuuden käsitteeseen? How does silence intertwine with one’s spiritual landscape? How do you feel the silence? What does the Northern dimension bring to the concept of silence?

Kuraattori / curator: Anneli Di Francis Logo: Ed Hanssen Kansikuva / Cover picture: Marta Valls Taitto / Layout: Noora HolmTaide

o n k i e l i j ota j o k a i n e n y m m ä rtä ä

Nykytaide on kansainvälistä. Toimiminen kansainvälisellä kentällä on yhä mutkattomampaa kehittyvän teknologian ja erilaisten jakamisen alustojen myötä. Matkustaminen on monelle taiteilijalle ja taiteen kentällä toimivalle arkipäivää. Samaan aikaan maailmassa on meneillään monia valtavia murroksia, levottomuutta, epävarmuutta. Tarvitaan ymmärrystä erilaisista kulttuureista ja ajattelutavoista. Tarvitaan yhteistyötä yli rajojen. Taide on kieli, jota puhutaan joka puolella maailmaa. Taiteen kieltä on mahdollista ymmärtää ilman sanakirjaa ja kieliopin opiskelemista.Voit katsoa ja kokea, välittää viestin, tunteen, impulssin. Taiteen kieli on universaali. Näyttelyn nimi ja teema Silence – Hiljaisuus on monitulkintainen. Toisaalta se juontaa suomalaiseen kulttuuriin, luontoon, mentaliteettiin ja elämäntapaan. Toisaalta inhimilliseen kaipuuseen rauhoittumisesta. Se voidaan nähdä myös sananvapauden näkökulmasta. On kiinnostavaa nähdä, miten taiteilijat eri kulttuureista ovat teemaa tulkinneet. Seinäjoen taidehalli tarjosi puitteet Anneli Di Francisin järjestämälle Beyond Borders – näyttelylle vuonna 2015. Näyttelyn saaman kiittävän palautteen myötä yhteistyötä päätettiin jatkaa. Nyt käsillä oleva Silence voidaan nähdä jatkumoksi tälle yhteistyölle. Näyttelyssä on mukana 32 taiteilijaa 13 maasta. Taiteilija valinnat ja näyttelyn järjestelyt ovat Anneli Di Francisin käsialaa. Taustalla vaikuttaa kaksi taidejärjestöä Peace & Art Society sekä Gogyoshi Art Project. Haluan Seinäjoen taidehallin puolesta esittää lämpimät kiitokset kaikille näille tahoille.

Art

i s t h e l a n g u ag e e v e ryo n e u n d e r sta n d s

The world of contemporary art is international. Working on an international ground is becoming more and more simple by the evolving technology and the variety of sharing platforms. Traveling is commonplace for many artists and art practitioners. At the same time, there are many enormous transformations, uneasiness, uncertainty in the world. An understanding of different cultures and ways of thinking is needed. Collaboration beyond borders is needed. Art is a language spoken all over the world. It is possible to understand the language of art without a dictionary and grammar. You can see and experience, convey a message, a feeling, an impulse. The language of art is universal. The name and theme of this exhibition is Silence. It gives an ambiguous concept to the exhibition. On the other hand it comes to Finnish culture, nature, mentality and lifestyle. On the other hand, to the human need of calming down. It can also be seen from the point of view of freedom of expression. It is interesting to see how artists from different cultures have interpreted the theme. Seinäjoki Art Hall provided a framework for the Beyond Borders exhibition organized by Anneli Di Francis in 2015. Thanks to the feedback received, the cooperation was decided to continue by the Silence exhibition. The exhibition includes 32 artists from 13 countries. The curatorial work and exhibition arrangements are made by Anneli Di Francis. The art organizations on the background are Peace & Art Society and the Gogyoshi Art Project. On behalf of the Seinäjoki Art Hall, I would like to express my warmest thanks to all of these people. Sanna Karimäki-Nuutinen näyttelykoordinaattori / exhibition coordinator Seinäjoen taidehalliAbdolhamid Nour Abadi Syntynyt / Born 1970, Dezful / Dezfoul, Iran Abdolhamid Nour Abadi on taiteilija, runoilija ja kirjailija. Hän on Art Nations -järjestön jäsen, kunniajäsenenä International Culture and Arts Federation Haegeumgang Theme Museum Etelä-Koreassa sekä asiantuntijajäsenenä Korean taiteen ja kulttuurin edistämiskomiteassa. Artist Statement: Ärsyynnyin. Olin aina kapulana rattaissani. Sonyn kasettisoitin laski kymmeneen minun ja jumalan välillä. Suoritin jatkuvasti mystistä tanssia pesukoneessa ja pidin silmällä lihamyllyn pyöriviä silmiä ja kaikkia asioita, mitkä olivat raapineet sieluani, estäen minua olemasta Buddha.Vihdoin siirryin mieleni maailmasta ulkoiseen maailmaan ihan itse, ja sidoin sydämeni kosmokseen, äkillisiin lahjoihin mitkä Jumala laski meille sydämestä.

Abdolhamid Nour Abadi is an artist, writer and poet. He has a membership in ArtNations association. He is also Honorary member of the International Culture and Arts Federation Haegeumgang Theme Museum, South Korea. Honorary expert member in The Committee for Advancement of Art and Culture Korea. He’s had more than 30 exhibitions in national and international level. In 2005 he published a poem collection Navad va Sang-e- Asiab in Iran. Artist Statement: I was getting in my hair. I always was a spoke in my wheel. The Sony cassette player was counting to ten between me and God. I was continually performing the mystic dance in the washing machine and I was gazing continually eye on the roving eyes of mincing machine and a lot of things which were the causes of scratches in my soul and they kept me away from my being Buddha. Then, I went from my internal world into external world by myself and I tied my heart with a cosmic sudden to the endowments which God descended for us in the heart of.

https://www.facebook.com/search/str/hamid+nourabadi/keywords_searchAbdolreza Rabeti Syntynyt / Born 1964, Iran Taiteellinen toimintani kattaa maalausta, kuvanveistoa ja kalligrafiaa 40 vuoden kokemuksella. Taiteellisen työn lisäksi johdan kansainvälistä kulttuuri - ja taideohjelmaa Ahvazin nykytaiteen museossa. Olen myös toiminut gallerian johtajana yli 20 vuotta ja opettanut piirustusta, maalausta ja kalligrafiaa Iranissa. Olen organisoinut kansainvälisiä näyttelyitä Ahvazin taidemuseossa ja Dezfulin kulttuuri- ja elokuvakeskuksessa. Lisäksi olen mm. kunniajäsenenä kansainvälisen taiteen ja kulttuurin federaatiossa, Haegeumgang Theme Museo, Etelä-Koreassa ja korealaisessa Taiteen ja Kulttuurin Edistämiskomiteassa. Minut on palkittu useissa näyttelyissä Iranissa ja ulkomailla. Töitäni on julkaistu monissa kansainvälisissä katalogeissa ja kirjoissa. Lisäksi olen pitänyt yli 10 yksityisnäyttelyä eri vuosina. Artist Stament: Yön syntyessä, pimeyden syvänteessä, hirvittävien äänien kakofoniassa. Se syntymä vei valon silmistäni. Yllättyneenä, unisena, raskas taakka harteillani, minä tuntemattomassa paikassa, keskellä yön tummia aaltoja, huusin ja huusin uudelleen, vaikka kukaan ei kuulisi. ”Olenko unessa vai valveilla?”, mutisin itsekseni, ”Minun täytyy lähteä täältä pois!” Niin jatkoin ja jatkoin, kunnes löysin itseni pieneltä areenalta, mikä todellisuudessa oli valtava. Tässä se on, sama areena, unieni maa, tässä se on...maalina...kankaalla...!

My professional activities include painting, sculpture and calligraphy with more than 40 years of experience. In addition I’ve been the manager of international cultural & art programme in museum of contemporary arts in Ahvaz for two years now. Before I’ve been manager of a gallery in Iran for more than 20 years for training drawing, painting and calligraphy. I’ve also organized International exhibition in Art Museum in Ahvaz and International exhibition in cultural and cinematic complex in Dezful. I’m a Honorary member of the International Culture and Arts Federation Haegeumgang Theme Museum, South Korea and Honorary expert member The Committee for Advancement of Art and Culture in Korea. I’ve received several awards in national and international festivals. I’ve participated exhibitions and events in Iran, USA, Brazil, Germany, Portugal, Spain, South Korea, Macedonia, Belgium, Netherlands and UK. Artist Statement: It was a birth at night, in the depths of darkness, along with sounds terrible and inharmonious. This birth snatched the light from my eyes. Surprised but drowsy, it was a heavy burden on my shoulders, and I, in a unknown place, amid night’s dark waves, screamed, screamed again too, though it appeared nobody could hear my voice ”Am I sleep or awake?” I murmured to myself, ”I must be away from here!” And I went and I went until I found myself in a seemingly small arena all alone, but, in reality it was big, it was vast. Here it is, the very same arena, the land of my dreams, here it is...in paint... on canvas…!

arabeti@yahoo.com https://www.facebook.com/abdolreza.rabeti.7A l e x a n d e r W a lt e r Syntynyt / Born 1983, Munchen, Saksa / Germany Asuu Rosenheim, Baijeri / Living in Rosenheim, Baviria Alexander Walter herättää maalauksissaan luonnonvoimat. Hän luo hiljaisen, mutta elävän maailman, missä maa, kivet, sää, valo ja ilma saavat äänensä kuuluville. Ihminen on vain marginaalisessa roolissa tässä maailmassa. Walterin luontokuvat ovat saaneet inspiraationsa hänen kotiseudustaan, Baijerin vuoristoylängöiltä, missä hän toimii freelance-taiteilijana. Hänen näkyvät siveltimenvetonsa, intuitionsa mittasuhteissa ja abstraktioissa tuovat ilmi hänen luovan voimansa. Lisätessään yksityiskohtia hän todistaa teknisen mestarillisuutensa, minkä hän on saavuttanut myös työssään graafisena suunnittelijana. Hänellä on diplomi graafisessa suunnittelussa ja vuodesta 2016 lähtien maalausopintoja taideakatemiassa Markus Lüpertzin oppilaana.

Alexander Walter evokes in his paintings the forces of nature. He creates a quiet, but lively world of communicating elements like soil, stone, weather, light, atmosphere. Man plays only a marginal role in this world. Walters depictions of nature are inspired by the landscape of his homeland, the Bavarian alpine upland, where he lives as a freelance artist. His discernible strokes of the brush, his intuition for dimensions and abstraction show his creative force. Where he inserts specific motifs he proves a technical mastery that he achieved not least in his profession as a graphic designer. Since 2016 he is a student of Markus Lüpertz.Ali Amouri Syntynyt / Born 1985 Ahwaz, Iran Ali Amouri on toiminut ammattimaisesti taidemaalarina yli 12 vuotta. Hän on pitänyt 4 yksityisnäyttelyä Iranissa ja ottanut osaa yli 20 ryhmänäyttelyyn. Joitain maalauksia on valittu aluellisiin ja kansallisiin festivaaleihin, joissa on myös palkittu. Maalauksia ollut mukana myös kansainvälisillä festivaaleilla. Hän työskentelee taiteen ja kirjallisuuden opettajana. ArtNations e.v. Munchen, Saksa Visuaalisen taiteen kehittämisinstituutti, aktiivinen jäsen Ahwazin nykytaiteen museossa

Ali Amouri has worked as a professional painter for more than 12 years. He’s held 4 solo exhibitions in Iran and attended in more than 20 group exhibitions. He is working as a teacher in art and literature. Member of Munich Germany international Artnations e.v. Member of the Institute of Development Visual Art Active member of Ahwaz contemporary Art Museum Art work selected at the Provincial and National festivals. Also gained different prizes at the provincial and National festivals Art work selected at the international festivals Art work selected at the new Gogyoshi Art Project international exhibition-(2018) Art work selected at the 3rd International Environment Exhibition 2017 (South Korea)Anneli Di Francis Syntynyt / Born 1965, Seinäjoki, Finland Joitain viimeisimpiä näyttelyitä/Some of the latest exhibitions 2018 Gabrio and Friends, Fondazione Franceschetti & Di Cola, via Cavallotti 13, Adria, Italia (19.5-3.6.2018) 2018 Visible poetry connecting the world, Hanam Culture and Art Center, Hanam-si, Gyeonggi-do, Etelä-Korea (28.3.-8.4.2018) 2018 Self portraits, KunstSalon Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch, Alankomaat, (1.3.-1.6.2018) 2018 Draw Enviroment with Art, Sichuan culture foundation, Sacheon City, Etelä-Korea (5.1-28.1.2018) 2017 Viaggio nell’arte Erotica, Galleria ArteBo, Bologna, Italia (18.11-1.12.2017) 2017 The earth I love, Haegaumgang Theme Museum, Geoje, Etelä-Korea, (1.9.-28.10.2017) 2017 International exhibition art, Museo Constantino Barbella, Chieti, Italia (15.9.–30.9) 2017 Grenzenlose Wege der Kunst, Schloss Eulenbroich GmbH, Rösrath, Saksa, (11.8.-30.10.2017) 2017 PERSPECTIVES, Fortress of Sagres, Algarve, Portugali, (8.7.-3.9.2017) 2017 My Fukushima, House of culture Ivan Mazov-Klime in Kavadarci, Makedonia (20-30.1.2017) 2017 Löytämisen riemusta, Gallery Fogga, Helsinki, (28.1.–16.2.2017) Tunnustuksia / Awards 2017 Premio Milano – Milano Art Award, Special Prize, New International Artistic Realities 2017 Trofeo Artista dell’Anno 2017, Art Expó Gallery 2016 Artist in the World 2016, Art Monaco’16 Art Market Shop Julkaisuissa ja kirjoissa / In Publications Essenza 2017, Italia/Italy International Contemporary Masters, WWAB, 2016 (julkaisijan sponsoroimana) Art Market Shop, Edition spéciale par Art Monaco 2016 Arte Collezionismo 2016, Italia Effetto Arte numero 5, Settembre/Ottobre 2015 (Artists for Unicef) ATIM’s Top 60 Masters of Contemporary Art, ATIM, 2015 Important World Artists, WWAB, 2013

Email: annelidifrancis@gmail.com Web: tiny.cc/anneliCarmen Heemels Alankomaat / Netherlands Carmen Heemels on visuaalinen taiteilija, runoilija ja kuraattori. Hän toimii kuraattorina ja johtajana KunstSalon Kasteel Daelenbroeck, KunstRoert Roerdalen & Wassenbergissä sekä visuaalisten taiteiden ja musiikin opettajana LVO Het Kwadrant Weertissä. Hän on mukana myös Gogyoshi Art Project International -näyttelyssä (The Haegeumgang Theme Museum, Geoje, Etelä-Koreassa)

Carmen Heemels is a visual artist, poet and curator. She works as a manager and curator in KunstSalon Kasteel Daelenbroeck, KunstRoert Roerdalen & Wassenberg and as a visual arts teacher in LVO Het Kwadrant Weert. She also involved in Gogyoshi Art Project international: The Haegeumgang Theme Museum, Geoje, in South Korea

Valmistunut kuvataiteen akatemiasta, Sittard, Maastrichtin, Hollanti Graduated the Academy Visual Arts, Sittard/Maastricht in the Netherlands

Näyttelyitä (valikoitu) / Selected Exhibitions: Gogyoshi Art Project international: Minha Fukushima, Alcoutim, Portugal/ San Lucan, Porto, Portugali. DasIch, München, Saksa. Gogyoshi Art Project, Allicante, Espanja. Selfportrait Drawing Community, De School, Hillegom, Droomreis 6.0, Fort Agendijk, Beverwijk. Exhibit 01, Buken,Belgia. Worldwide Bird Art Installation Day 3, Leudal. Global Village op Amara, Bergen NH. Kunstinitiatief L5, kansainvälinen näyttely Puola, Espanja, Saksa, Mexico, USA etc. Stedelijk Museum, Roermond V. Plastics (particulier), New York, USA. Escuela National Belles Artes del Perú, Lima, Perú Videoita (valikoitu) / Selected videos: MEYOUME and YOUMEYOU, video 2015 Poetry Slam on Amara-Hoeve, Bergen (NH) 2016 Intervieuw Amira Al-Sharif uit Yemen 2015 Wo geit ut euver, KunstSalon Under Construction, POST_Kerkrade I A M, Limburg Parkstad Theater, Heerlen carmenheemels23@gmail.com www.carmenheemels.comChristel Andrea Steier Syntynyt / Born 1958, Saksa / Germany Christel Andrea Steier on työskennellyt vapaana taiteilijana omassa studiossaan vuodesta 1993 lähtien. Hän toimii myös taidenäyttelyiden ja symposiumien kuraattorina. Hän on jäsenenä taiteilijajärjestöissä Artist Association BBK Südbaden – Freiburg, GEDOK ja Freiburg and Fondation Taylor, France.

Christel Andrea Steier has worked as a free artist in her own studio since 1993. She also works as a curator and a project manager. She is a member of Artist Association BBK Südbaden – Freiburg, GEDOK and Freiburg and Fondation Taylor, France.

Viimeisimpiä näyttelyitä / Selected Exhibitions: 2017 Grand Salon,Villa Berberich Bad Säckingen ”Das Rad neu erfinden”, ”Villa Berberich Bad Säckingen”, ”KnastKunst”, Amtsgericht Freiburg 2016 Kunstverein Ettenheim (E) Grand Salon Villa Berberich Bad Säckingen Bildhauersymposium St.Blasien und Kunstaktionen im Vorfeld Kleine Reihe – große Kunst, Ettenheim (E) Palkinnot / Awards: 2012 Art Award for upcoming artists in Hans Thoma ArtMuseum, GER , Art Award in Biennale of Drawing, Skopje Macedonia 2011 Scholarship/Artist in Residence in Poland 2010 Art Medal, Ministry of Culture Republic Iraq 2002 Prix Danielle-Brisson-Drucker: Société des Artistes Français,Paris France 2001 Prix sculptures, Paris France 2000 Prix oeuvres sur papier, Paris, France Suunnittelija ja projektinjohtaja / Creator and Director of the Project: Woodcarvingsymposium St. Blasien ”Pick up the trail - Art & Hunting”, vuoropuhelu luolamaalausten ja nykytaiteen välillä. ”The dream of flying”, Isokokoisia veistoksia Feldberg laella (1500 m korkea vuori), jonne ilmailun pioneeri on laskeutunut, ”Universal Sapience”, projekti Christel A.Steier in ja 17 kansainvälisen taiteilijan kesken, Goethe Institute Freiburgissa, ”East meets West”, kulttuurien vuoropuhelu (Zhanhong Liao and Christel A.Steier), ”Memories”, poikkitieteellinen projekti ensimmäisen maailmansodan päättymisen muistopäivälle, ”connected - Art connects”, poikkitieteellinen, kulttuurien välinen projektiDieter Hess Syntynyt 1968 Kassel, Saksa. Asuu München / Born 1986 Kassel, Germany. Living in München. Näyttelyt (valikoitu) / Selected Exhibitions: 2018 ”Schloss Blutenburg”, Munich-Obermenzing (Germany) 2016 ”Portraits” (Munich, Germany) 2015 ”Gogoyoshi Art Project” (SouthKorea) 2015 ”East Art meets West” (Iran) Dieter Hess on graafinen suunnittelija ja taiteilija. Artist Statement: ”Sulje ruumiilliset silmäsi, niin näet henkisillä silmilläsi sen kuvan minkä tulet tekemään. Sen jälkeen toteuta se minkä näit pimeässä, siten, että sillä on takautuva vaikutus niihin, jotka ovat ulkopuolella.” Tämä lainaus Caspar David Friedrichiltä, on aina miellyttänyt minua. Se kuvaa täydellisesti maalaamisen merkitystä. Sillä mitä on maalaaminen? Eikö se pohjimmiltaan ole sisäinen kuva ulkoisesta ilmiöstä? Kuitenkin minulle tuo lainaus ei ainoastaan määrittele maalauksen käsitystä, vaan samaan aikaan se kutsuu minut matkalle. Jokainen kuva jonka aloitan, on irtiotto tuntemattomaan maailmaan. Matkakuvauksen tulos on hahmon ilmestyminen, mikä voi kehittyä ainoastaan työskentelemällä. Minulle teema ”Hiljaisuus” on ensisijaista työssäni. Teokseni käsittelevät unia keskeisenä aiheena. Tämä ei ole tullut yhtäkkiä, vaan kehittynyt hitaasti maalatessani ja piirtäessäni aina vaan enemmän kuvia. Mutta en näe sitä ainoastaan omissa teoksissani. Mielestäni yksikään hyvä taideteos ei tarvitse sanoja. Päinvastoin, ehkä taiteen tärkein tehtävä on ilmaista mitä ei voi ilmaista sanoin. Dieter Hess is a graphic designer and artist. Artist Statement ”Close your bodily eye so you can see with your mind‘s eye your picture. Then promote what you have seen in the dark, that it has a retroactive effect on others from the outside” This quote from Caspar David Friedrich has always pleased me. I find it fully describes the whole essence of painting. For what is painting? Is not it essentially an inner image of the external phenomenon? For me, however, the quotation contains not only a definition of the painterly conception. At the same time it is an invitation for me to go on a journey. For me, every image I start is a departure into an unknown world. The result as a travel report of the emergence of a figure, which can only develop in the process of ”making”. For me the theme ”silence”, is essentially in my work. My work is treating with dreams as central motive. This came not suddenly but while a was painting and drawing more and more images, slowly developed. But I see it also not only in my work. I think every good piece of art doesn’t need words. On the contrary - maybe one main purpose of art is expressing, what can’t be explained by words. That’s why I don’t want to explain a lot my intention. These five following works are concerning about dreams. The titles should give just an inspiration to further thoughts, memories or reflections to the spectator.Ed Hanssen Syntynyt / Born 1962, Nunheim, Alankomaat / Netherlands Ed Hanssen on saanut taidekoulutuksensa Maastrichtin Taideakatemiassa, Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht, valmistuen vuonna 2000. Näyttelyiden lisäksi hän on viime vuosina toteuttanut useita projekteja, joiden tekemisestä hän kertoo: ”On tavattoman hauskaa luoda tällaisia projekteja. Se lisää iloa, energiaa, kumppanuutta ja rakkautta taiteilijoiden kesken ympäri maailmaa.”

Ed Hanssen studied in Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht. He graduated in 2000. In addition to exhibitions he likes to organize projects: ”It’s so much fun to do these kinds of projects. It brings joy, energy, comradry and love among artists all over the world.”

Näyttelyt (valikoitu) / Selected Exhibitions: 2018:Visible Poetry, Hanam, South-Korea, Openpoortendag, Buggenum, Copy/Paste, Hasselt, Belgium, Maria in Mail Art, Jheronimus Bosch Art Center, ‘s-Hertogenbosch 2017: Gogyoshi Art Project international, Belgium, Global Reaction, Mardlebury Gallery, Mardlebury, England, KH Summer exhibition, KUNSTHUIS, The contemporary Abstract Art Gallery Of The North, Mill Green Farm Y0614TT, Crayle - Brandsby,Yorkshire, England, Sehnsucht, Hasselt and Gent, Belgium Projekteja / Projects: “Project Mailartbooks”, “Gogyoshi Art Project international”, “Used Coffeefilter Mail Art”, “The Greetings project”, “The Hospitality Project” and “The Logo project”. edhanssen@gmail.com www.edhanssen.exto.nl www.kunstop10.eu www.projectmailartbooks.comFarhard

le

C ava l i e r , ( F a r e s H a d i )

Syntynyt / Born 1982, Chemini, Algeria Asuinkaupunkini on taiteilijalle hyvin inspiroiva. Maalaan ja teen installaatioita. Käytän töissäni kierrätettyjä materiaaleja, kuten paperia ja luita. Luodessani teoksiani, käytän hyväkseni herkkyyttäni väreihin, muotoihin ja materiaaliin.Yhdistelen eri tekniikoita ja materiaaleja ja kokeilen taiteellisessa työssäni valokuvauksen, maalauksen ja installaatioiden yhdistelmiä. Jäsenyydet: ONDA, CNAL, Algeriassa ja ADAGP Ranskassa

Chemini is an inspiring city for an artist. I realize works in painting and installation. I use recycled objects and materials as paper, bones. I use my sensitivity to color and form to matter, to create my original works. I mix different techniques and different materials. My artistic work is experimenting with the fusion of disciplines photography, painting and installation art. I’m Member to (ONDA), (CNAL) Algeria and (ADAGP) France.

Näyttelyt (valikoitu) / Selected Exhibitions: 2017 Expo petit salon de la photo, Algeria 2016 Kansainvälinen taidefestivaali, Snina, Slovakia 2016 Kansainvälinen näyttely, Post Contemporary Wave (2) : 17/19-05-2016, Birbhum- Länsi Bengal, Intia 2016 Kansainvälinen valokuva näyttely (une photo une histoire) Chemini, Algeria 2016 Kansainvälinen näyttely, Post Contemporary Wave (1) : 12/13-02-2016 Komdhara, Babnan, Hooghly- Länsi Bengal, Intia 2015 Kansainvälinen maalaussymposiumi, 2nd THESSALONIKI taidemessut, Greece 2009 Firenzen biennaali 2009 Osallistuminen Japanin Nykytaiteen hakemistoon faresdz@yahoo.fr http://www.artmajeur.com/farhad-le-cavalier/Hamid Tajalifard Syntynyt / Born 1963, Iran Elokuvan ja valokuvan parissa työskentelevä Hamid Tajalifard on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Hän on toiminut mm. Dezfulin Nuorten Elokuvayhdistyksen päällikkönä, Dezfulin Kulttuurikeskuksen Elokuvaosaston assistenttina, Kulttuuriosaston audio-visuaalisen yksikön vastaavana ja taideosaston ja kulttuuriosaston vastaavana. Hän on tehnyt lukuisia lyhytfilmejä, fiktiota ja dokumentteja sekä toiminut produktioissa.Vuodesta 1988 lähtien hän on toiminut valokuvauksen opettajana ja vuodesta 2003 lähtien Dezful in Azad Universityssä valokuvauksen opettajana. Hänet on palkittu useilla alueellisilla ja kansallisilla festivaaleilla. Useita ryhmä- ja kaksi yksityisnäyttelyä.Viime aikaisia näyttelyitä: ”East Art and People” Ahvazin nykytaiteenmuseo, 2016. Toiminut monien valokuvauskilpailujen tuomarina. Kansainvälisen Valokuvausliiton FIAP:n jäsen, kansainvälisen ArtNations yhdistyksen jäsen.

Hamid Tajalifard works with cinema and photography. He’s graduated as a bachelor of social sciences. He has acted as the Head of Cinema Youth Association in Dezful and as Assistant of Dezful Cultural Complex Film Department. He has also worked in Culture Branch office in charge of audio visual unit from and Art Branch Office in charge and Culture Branch. Directorate General of Khuzestan member of the working group in 1384 Cinema. He’s made several short films and fiction, documentary films and cooperation in the production of a large number. Teaching photography is continuing since 1988, since 2003 in Dezful Azad University. Several group exhibitions and two private exhibitions. Attending in international exhibition “East Art and People” at Ahvaz Museum. He’s been attending various festivals and gaining several photography record in region and country. Judge of Photography various competitions. Member of the International Union of Photography FIAP. Member of international ArtNations association in Munich.

tajalifardhamid@yahoo.comHans Viebrock Syntynyt / Born 1962, Tampere, Finland Tamperelainen valokuvataiteilija Hans Viebrock on valmistunut Taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun osastolta vuonna 2003.Vuodesta 2012 lähtien hän on työstänyt ja esittänyt valokuvateoksiaan yleisnimellä OUTOJA HEDELMIÄ.Viebrockin valokuvateosten keskeinen ajatus on vieraantuneiden alueiden ja tunnelmien etsiminen. Hän kuvaa usein yhteiskunnan reuna-alueille kätkeytyvillä ”unohdetuilla” alueilla, kuten hylätyillä teollisuus- ja asuinalueilla ja seuraa valitsemiaan kohteita ja niihin kohdistuvia muutoksia pitkällä aikavälillä ja eri vuodenaikoina.

Finnish Photographer Hans Viebrock has graduated as a Master of arts from the School of Art and Design, department of graphic design in 2003. Since 2012 he has been working on and exhibiting his photographs under the title STRANGE FRUITS. The main idea of Viebrock’s photos is finding abandoned areas and atmospheres. Usually he takes the photos on stranded, ”forgotten”, areas on the borderlines of society, such as deserted industrial and residential areas, following the changes the time and seasons make them go through.

Email: hansvie@hotmail,com http://www.hansvie.comI g o r E u g e n P ro ko p Syntynyt / Born 1953, Budapest, Unkari / Hungary Igor Eugen Prokop on koulutukseltaan alunperin biologian ja piirustuksen opettaja. Lisäksi hän on opiskellut filosofiaa, elokuvan estetiikkaa ja muotoilua. Hän on opiskellut ja työskennellyt New Yorkissa, Heidelbergissä, Aucklandissa ja monissa muissa paikoissa eri puolilla maailmaa. Maalauksen ja piirtämisen lisäksi hän on työstänyt lasia 20 vuotta. ”Löytämisen ilo. Ajattelu. Luonnon rakenteiden tunnistaminen. Käsitys meidän geneettisestä, jumalallisesta alkuperästämme, ikuisuudesta, luomiskertomuksesta, meidän paikastamme ikuisuudessa ja maan päällä. Tehtävämme, rakkaus, rakkauden energia, empatia, sympatia, kuinka meidän tulisi suojella Maata ja Luontoa ja minkä vuoksi me sitä kaikkea itse asiassa teemme. Näkemyksemme, universaaliset yhteydet, älykkäiden olentojen olemassaolo, olemmeko yksin maailmankaikkeudessa ja Jumalan kysymykset”

He graduated from the Teacher Training College in Eger as a teacher of biology and drawing in 1978. He studied biology at Jozsef Attila University of Arts between 1981 and 1983 in Szeged, then philosophy in 1984 in Budapest, film aesthetics in 1987 and between 1991 and 1993 he studied design at the University of Applied Arts. He studied and worked in New York, Heidelberg, Auckland and several other places of the world. Besides painting and drawing he has worked with glass as well for 20 years. “The joy of discovery. Thinking. Recognizing the structures of Nature. The concept of our genetic, divine origin, eternity, the myth of creation, our place in infinity and on the Earth, where we are from, what we are, where we are going to in space and in time. Our tasks, love, the energy of love, empathy, sympathy, how we should protect the Earth and Nature and what we are actually doing it all for. Our vision, universal connections, the existence of intelligent creatures, whether we are alone in the universe and God’s questions.”Ismo Nuotio Heinola, Finland Ismo Nuotio yhdistelee töissään erilaisia materiaaleja ja tekniikoita, tuotannon erikoispiirteenä käytettyjen metalliesineiden oivaltava hyödyntäminen ja teoksiin kätkeytyvä symboliikka.

Ismo Nuotio combines different materials and technics, focusing on creative use on circulated metalware and the hidden symbolism in his sculptures.

Joitain näyttelyitä / Selected Exhibitions: 2017 Löytämisen riemusta, Galleria Fogga, Helsinki 2015 Heinolan taidemuseo

ismonuotio.weebly.comLea Dolinsky Syntynyt Argentiinassa, asuu Israelissa / Born in Argentina, living in Israel Lea Dolinsky on koulutukseltaan arkkitehti, lisäksi hänellä on taide- ja plastisen muotoilun opintoja Hedwig Grossmanin, Immre Shrammelin ja Enrique Mestren ohjauksessa. Hän on toiminut aktiivisesti taiteilijana vuodesta 1984, josta lähtien 200 yhteisnäyttelyä Israelissa, USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa sekä 15 yksityisnäyttelyä Israelissa, sekä useita ulkomailla. Hänet on palkittu mm. Biennial of Art Kibutz Farod, Israel, Biennale Chianciano 2009 Italia, Lontoo Biennale 2013 ja 2017, RvanR Galeria Buenos Aires, Mardleybury Gallery, UK. Julkaisuissa: Female Jewish Artists in the world (3), by H. Brenner, Diary, La Nacion Art magazine, Buenos Aires, Argentina. Diary in Ceramic Art and Perception magazine 75/2009. Tango and Diary in Art in Migration magazine,Viena 2009. Paper Soldier, Art in Migration, Wien 2010, Artists Series, L. Dolinsky, video film by D. Polak, Israel 2009. Artists Dictionary USA, Masks Fountain, 500 x Art in Public 2012 Braun publishing Germany.

Lea Dolinsky studied and worked as an architect in her first professional years. She has studies of Art and Ceramic Sculpture under Hedwig Grossman, Immre Shrammel and Enrique Mestre. Since 1984 she has participated in 200 Collective Exhibitions in Israel, USA, Europe and Japan. Biennial of Art Kibutz Farod Israel awarded, Biennial of Art Picasso Museum Vallauris France, Biennial of Aveiro Portugal. Mino Festival of Ceramic Art Japan, 100 years of Modernism Sitges Spain, SOFA New York and SOFA Chicago, Biennial of Art Chianciano 2009 Italy, awarded, Izmir Biennial of Art, Down the River Wien Austria, Circuit of Life, Prague, Czech Republic, Digital Prints C.C. Borges Buenos Aires Argentina. Biennale London 2013 awarded, Palm tree Project Faro Portugal, RvanR Galeria Buenos Aires Argentina awarded, INTERPLAY Studio Vogue Gallery, Toronto, Canada, Erotica ARTEBO Bologna Italy, 2014 Mein Fukushima, Die Farberei, Munich, Germany, Pixels of Identities, DIARY Buenos Aires & TANGOS Venice. She has also held 15 Individual Exhibitions in Israel. Murals, Relieves and Sculptures in Private Collections. Environmental Sculptures for Public Gardens and Public Buildings in Israel, Europe, EEUU, Japan. Bibliographie: Female Jewish Artists in the world (3), by H. Brenner, Diary, La Nacion Art magazine, Buenos Aires, Argentina. Diary in Ceramic Art and Perception magazine 75/2009. Tango and Diary in Art in Migration magazine,Viena 2009. Paper Soldier, Art in Migration, Wien 2010, Artists Series, L. Dolinsky, video film by D. Polak, Israel 2009. Artists Dictionary USA, Masks Fountain, 500 x Art in Public 2012 Braun publishing Germany. www.leadolinsky-sculptor.comLee Kyungjin Etelä-Korea / South Korea Lee Kyungjin toimii luovan taiteen toimikunnan puheenjohtajana International Culture & Arts Federation’ssa sekä maalaustaiteen professorina Kangwon National Universityssa. Hän on kouluttautunut tohtoriksi Ranskassa Université de Paris I Panthéon Sorbonnessa ja lisensiaatiksi Université euro péenne de Bretagne RENNES2. Koreassa hän on opiskellut Taiteen Kandidaatiksi Kangwon National Universityssä. Hänet on palkittu The Metropolitan Empire Prize Award 2017 -palkinnolla New Yorkissa.

Lee Kyungjin works as the chairman of creative arts committee in the International Culture & Arts Federation and as a professor at the Kangwon National University. She studied in France and Korea: prépa Doctorat in Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Masters decree & licence in Université européenne de Bretagne RENNES2 Arts plastiques, and Bachelor of Art in Kangwon National University Western Painting.

Yksityisnäyttelyitä (valikoitu) / Selected solo exhibitions 2017 Cheongju international craft biennale. 2017 Gallery artifact, NY, USA 2017 Gallery M, Seoul, KOREA 2017 Gallery Hwain,Yeosu, KOREA 2016 Gallery samchungcharoo, Seoul, KOREA 2015 Gallery4F, Chuncheon, KOREA

Ryhmänäyttelyitä (valikoitu) / Selected group exhibitions 2018 Neoal-Korea Internatinal Art Exchange Exhibition, Kathmandu, NEPAL 2017 ”CAG 2017”Municipal Building N.Y / USA 2017 Beautiful Island of Korea, Dokdo international invitation Exhibition, Seoul Arts center, Seoul, KOREA 2017 3nd International Environment exhibition ”The earth I love”, Haegeumgang Theme Museum Yukyung Art Museum, KOREA 2017 ”narae” Ilho Gallery, Seoul, KOREA 2017 Kangwon National University 70th Anniversary Exhibition, KangwonL u s i n e B r e i ts c h e i d e l S a h a kya n Syntynyt / Born 1973 Armenia, asuu Saksassa / Living in Germany Lusine Breitscheidel Sahakyan on opiskellut Kolbemoorin taideakatemiassa, Saksassa, professori Markus Lüpertzin oppilaana. Lusinen maalauksia on ollut maailmanlaajuisesti näyttelyissä mm 2011 Old Jaffa Museum of Antiquities, Tel Aviv, 2012 Chianciano Art Museum, Italia, 2015-2016 Haegeumgang Theme Museum, Etelä-Korea, 2016 Ahvazin nykytaiteen museo, Ahvaz, Iran, 2017 Taitelijaliiton talo,Yerevan, Armenia. Hänen installaationsa ”Arte é trabalho –Taide on työtä” on esillä Avenida Calouste Gulbenkian, Faro, Portugali. Hän on ArtNations e.V. taideyhdistyksen perustaja, ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana 2012 ja 2017. Tällä hetkellä hän on jäsenenä portugalilaisessa Peace and Art Society ja Luminography Society of St. Petersburg,Venäjä. Artist Statement ”Tavoitteeni on tutkia ihmisiä. Analysoin, dokumentoin ja julkaisen monimutkaisia ihmisten välisiä vuorovaikutuksia.”

Lusine Breitscheidel Sahakyan was born in 1973 in Armenia. Since 2016 she studies art at the Art Academy in Kolbermoor, Germany and is a pupil of Prof. Markus Lüpertz. Her paitings were displayed globally, e.g. 2011 Old Jaffa Museum of Antiquities, Tel Aviv; 2012 Chianciano Art Museum, Italy; 2015-2016 Haegeumgang Theme Museum, South Korea; 2016Contemporary Art Museum in Ahvaz, Iran; 2017 House of Artists Union,Yerevan, Armenia. Her installation entitled ”Arte é trabalho – Art is work” is displayed at Avenida Calouste Gulbenkian, Faro, Portugal. In 2012, she founded artists association ArtNations e.V. in Germany, and was a chair of this association between 2012 and 2017. Currently she is a member of the Peace and Art Society in Portugal and Luminography Society of St. Petersburg, Russia. Artist Statement ”My objective is to explore people. I analyse, document and disclose the complexity of human interactions”Marie Adamian Syntynyt / Born 1974 Yerevan, Armenia

Marie Adamian on opiskellut Yerevanissa Arkkitehtuurin ja rakentamisen yliopistossa.Vuodesta 2002 alkaen hän on toiminut itsenäisenä taiteilija ja erikoistunut silkkimaalaukseen, mutta työskentelee myös öljyvärimaalauksen ja grafiikan alalla. Hän toimii myös taidepedagogina ja opinto-ohjaajana taideprojekteissa Ayb School’ssa. Hänellä on ollut 6 yksityisnäyttelyä Yerevanin eri gallerioissa.Vuodesta 2003 lähtien hän on osallistunut yli 50 kansalliseen ja kansainväliseen näyttelyyn, festivaaleihin, taideprojekteihin, online näyttelyihin ja kilpailuihin seuraavissa maissa: Armenia ja Artsakh, UK, USA, Portugal, Saksa, Ranska, Italia, Romania,Venäjä, Brasilia ja Alankomaat. Hän on Armenian Taiteilijaliiton jäsen.

Marie Adamian studied in Yerevan State University of Architecture and Contrution. Since 2002 she has been working as an artist specialized in silk painting, but also in graphic art and oil painting. She is also deeply engaged in pedagogy and works as art teacher and art-project learning instructor at Ayb School. She has had 6 solo exhibitions at different galleries in Yerevan, Armenia in 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 and online shows and competitions in Armenia and Artsakh, UK, USA, Portugal, Germany, France, Italy, Romania, Russia, Brazil, Netherlands. Member of Artists’ Union of Armenia.

www.marieart.am marie.adamian@gmail.comMarinella Imbalzano Elää Saline Jonichess, Calabrian maakunnassa / Lives in Saline Joniche Reggio Calabria, Italy Marinella Inbalzano on vuodesta 2007 lähtien ollut mukana monissa arvotetuissa katalogeissa ja taidelehdissä taidemaalarina sekä muotoilijana. 2012 hän liittyi ”losollismo”-liikkeeseen, psykologian havainnointiliikeeseen. Hänen kokonaan käsintehdyt, ainutlaatuiset ja jäljittelemättömät, nyplätyt pitsikorunsa ovat olleet esillä monissa gallerioissa, taidemessuilla ja myös Seinäjoen taidehallissa 2015. Hänen puinen, maalattu kirjansa, missä oli käytetty myös kangasta ja kierrätettyjä materiaaleja, oli ”Chronos Liber” näyttelyssä, Saksassa 2011. Maalaus ”Sewn mouths” (Ommellut suut) kuvaa kaikkea kärsittyä väkivaltaa käärittynä vaikenemisen kurimukseen: ”MINÄ EN NÄE, MINÄ EN TUNNE, MINÄ EN PUHU”.

Painter and artisan-designer, she is present in prestigious catalogs and art magazines since 2007. She joined “Iosolismo movement” in 2012, the perception of psychology. Her jewels, made entirely by hand in bobbin lace, have a unique and inimitable style and have been exposed in many ateliers, art fairs and also in Seinäjoki taidehalli 2015. Her book painted and made of wood, canvas and recycled materials was exhibited in “Chronos Liber” Germany 2011”. The painting “Sewn mouths” represents whatever it is, a form of violence suffered wrapped in the silence of a vortex of “I DO NOT SEE, I DO NOT FEEL, I DO NOT SPEAK”.

Tärkeimpiä näyttelyitä / Main exhibitions: - CHRONOS Liber – (Osnabruck, Germany) 2011 - MAGMA Museum – (Roccamonfina-Caserta, Italy) 2012-2013-2014 - ART FAIR – (Genoa, Italy) 2013 - ACCESSIBLE ART – (Milan, Italy) 2013 - BEYOND BORDERS – (Seinäjoki taidehalli, Finland) 2015 - MANIFEST IOSOLISMO MOVEMENT – (Treviso, Italy) 2016 - JUNE in ITALY – ArteBo (Bologna, Italy) 2016M a rta V a l l s Italia / Italy Marta Valls’lla on valokuvauksen tutkinto Barcelonan yliopistosta. Hän eli ja työskenteli Englannissa 1988-1990, missä hän aloitti taiteellisen uransa. 1990 Italian valokuvaussäätiö kutsui hänet osallistumaan valokuvabiennaaleen yksityisnäyttelyllä. Siitä lähtien Marta on asunut ja työskennellyt Torinossa. Hän toimii yläasteen taideopettajana.

Marta Valls has a Fine Arts degree from Barcelona University (1988), specialising in Photography. Marta lived and worked in England from 1988-1990, where started her artist professional career. In 1990 was invited by the Fondazione Italiana per la fotografia (Photography Italian foundation) to take part to the Bieannale di Fotografia (Fototgraphy biennal) with a personal exhibition. Since then, Marta has lived and worked in Turin. She is an Art teacher in the secondary school.

Näyttelyitä (valikoitu) / Selected Exhibitions: 2017 Forme d’arte by Willy Darko, L’Alfiere Arte, Torino Yo soy Mujer by Katia Munoz, galleria ”La Ronda” Barcelona 2016 Dezul, Iran, Biennale della creatività femminile (Bra), Kriitikkojen palkinto Exhibition le Gru Portrait exhibition Munchen 2014-15 Palazzoto Juva,Volvera Mein Fukushima (Munich, Algarve useita kyliä Portugalissa ja Espanjassa) Il gesto e la tela Torino Martinarte TorinoM e l i n da B a rwa n i e t z B e z e r é dy Syntynyt / Born 1956 Zalaegerszeg, Unkari / Hungary Asuu Heppenheim, Saksa / Living in Heppenheim, Germany Melinda Barwanietz Bezerédy on graafinen suunnittelija ja taiteilija. Hänellä grafiikan opintoja Budapestissa, muotokuva- ja alastonmalliopintoja Darmstadissa, Saksassa, dosentti Else Martinin alaisuudessa. Hän on Henry Mooren entinen oppilas. Hänen taiteellisena tavoitteenaan on esittää graafisesti ihmisen olemusta ja tunteita. Konseptina on esittää vertauskuvallisia naisen muotokuvia, kukkia, muotoja, siluetteja. Hän on kehittänyt täysin uuden piirustustekniikan: liidulla vangitun silmänräpäyksen. Näyttelyitä hänellä on ollut Saksassa, Unkarissa, Italiassa, Itävallassa, Espanjassa, USA:ssa, Argentiinassa, Meksikossa, Englannissa, Ranskassa, Sveitsissä. Tilaustöitä hän on tehnyt Saksaan ja Unkariin. 1. palkinto Salon d’Art Contemporain International, Pont de Roide Vermondans, Ranska 2016. Hän on jäsenenä Itävalta-Unkari-yhdistyksessä ja kulttuurivastaavana. Jäsen ja varapresidentti Unkari-Ranska-Mauricecolombier-kulttuuriyhdistyksessä. Jäsen GALERIE Dècole Innsbruck, Itävalta. Motto:VÄHEMMÄN ON ENEMMÄN!

Melinda Barwanietz Bezerédy is a graphic designer and visual artist. She studied graphic design in Budapest and portrait painting in Darmstad Germany. Her artistic goal is to graphically express essence and emotions of a person. The concept isto show symbolic portraits of a woman, flowers, shapes, silhouettes. She has developped a totally unique drawing technique: to catch an eyeblink with chalck. She has had exhibitions in Germany, Hungary, Italy, Austria, Spain, USA, Argentine, Mexico, England, France and Switzerland, and commissions in Germany and Hungary. She recieved the 1st prize in Salon d’Art Contemporain International, Pont de Roide Vermondans, France. Melinda.Barwanietz@gmx.de www.melinda-bezeredy.deMimi

va n

Bindsbergen

Alankomaat / Netherlands Mimi van Bindsbergen on koulutukseltaan taiteen kanditaatti Art Academy Tilburgista v. 1991. Hänen muu koulutuksensa on: BIK post HBO, BIK. Hän on ohjannut työpajoja ala-asteen oppilaille 2009. Myrkyttömän etsauksen työpaja Espanjassa, opettajana Henrik Boegh 2010 Web design, Dreamweaver, Fireworks 2005 Myrkyttömän etsauksen työpaja, Double Elephant, Exeter, UK 2000 Freskomaalaus, Anvers 1997

Mimi van Bindbergen is a Bachelor of Art from Art AcademyTilburg 1991. Her education include also: BIK post HBO, BIK= workshops for children primary school 2009 Non toxic Etching workshop in Spain by Henrik Boegh 2010 Web design, Dreamweaver, Fireworks 2005 Non toxic Etching workshop Double Elephant Exeter UK 2000 Fresco painting Anvers 1997.

Näyttelyitä (valikoitu) / Selected Exhibition 2018 ‘Combinations’ Näyttely, Riet Mooren kanssa, Liemers museo, Zevenaar, Alankomaat 2018 Kansainvälinen näyttely, Selfportrait Drawing Community, Herckenbosch, Alankomaat 2018 Kansainvälinen näyttely ‘Silence’, Suomi 2017 3Oever Artfestival Exhibition, Riet Mooren kanssa, Pannerden, Alankomaat 2017 Omakuva ryhmänäyttely ”Portraits”, Suomi 2017 Global reactive UK 2016 Ryhmänäyttely, Liemers museum, Zevenaar, Alankomaat 2016 Kansainvälinen näyttely, Broken Words, Bad Munstereifel, Saksa 2016 Näyttely valokuvaaja Marieke Opmeer kanssa, Dimence Zwolle, Alankomaat 2016 People and Eastern Art international, Artnations, Ahwaz museo, Iran 2016 Näyttely valokuvaaja Marieke Opmeer kanssa, Museum Petershuis, Gennep, Alankomaat www.mimi-art.euPaulo Duarte Filipe Portugali / Portugal Paulo Duarte Filipe on monipuolinen taiteilija, kirjoittaja, runoilija, esiintyjä, kuvanveistäjä, keraamikko, kuraattori, näyttelijä ja ohjaaja. Hän on toiminut taiteilijana yli 30 vuotta.

Paulo Duarte Filipe is a multifaceted artist, writer, poet, performer, sculptor, ceramist, curator, actor and director. He has more than 30 years of artist activity.

Elokuvakurssi/ Film making course, London Film Academy, UK, 2013 Masterclass ”Art in movies”, Jan Harlen (johtava tuottaja joissain Kubrikin ja Spielberginfilmeissä / executive producer of some Kubrik’s and Spielberg’s films), Lusófona University, Lisbon, Portugali, 2012 Film making course, Matt Cimber (Tarantinon mentori / mentor of Tarantino), University of Algarve, Portugali, 2012

Lyhytfilmejä / Films shown in: ”Viaggio nell`arte erotica”, Gallery ArtBo, Bologna, Italy, 2017 Mostra de Cinema Fronteiras, Spain and Portugal, 2017 Mardleybury Gallery, United Kindgom, 2017 Underground Film Festival, Cameroon, 2016 National Institution Museum, Kumanovo, Macedonia, 2016 I Mostra Internacional de Cinema ”Fronteiras”, Portugal and Spain, 2016 Envorinment and Coexistence, Haegeumgang Theme Museum, South Korea, 2016 Erotica- Gallery ArtBo, Bologna, Italy, 2016 Shortcutzz-One minute Jameson, Lisbon, Portugal, 2015 Shortcutzz, Faro, Portugal, 2015 Beyond borders, Taidehalli, Seinäjoki, Finland, 2015Renée Politzer Nass Syntynyt / Born 1950 Timisoara, Romania. Asuu Saksassa / Living in Germany 1972-1974 Graafisen Suunnittelun koulu, Staatliche Kunstakademie Düsseldorf. 1974-1980 Arkkitehtuuri koulu, RWTH Aachen, diplomi-insinöörin tutkinto.Vuodesta 1999 lähtien hän on taiteellisesti suuntautunut öljyvärimaalaukseen ja digitaalivalokuvaukseen. Artist Statement: Eräs Taiteen päätehtävistä on levittää ”Taiteen Sanomaa”, minkä kaikki ymmärtävät. Taide on moninaista ja muuttuvaa kuten taiteilijat ja taiteen yleisö; syntynyt sattumalta maailman eri puolilla, sisältäen mahdollisuuksia yhteiseen ymmärrykseen. Ihmiset ovat sidottuja maahan, planeettamme kansalaisia. Samaan aikaan kun ilmaisen maalauksissani kaikkea, mikä liikuttaa minua emotionaalisesti, valokuvauksen avulla yritän vangita ohikiitävän hetken kameran avulla. Pidän uusista kokeiluista. Nämä kaksi mieluisinta työtapaa, tällä hetkellä, yritän yhdistää digitaalisesti.

1972-1974 Graphik Design studies at the Art Academy Düsseldorf. 1974-1980 Architecture studies, at the Technical University- RWTH - Aachen, Graduation ”Diplom Ingenieur” Since 1999 the creative activities are focused upon painting in oil on canvas and digital photography. Artist Statement: One of the main tasks of Art is to spread ”Art Messages”, which are understood by everyone. Art is manifold and transitory as well as Artists and Art Viewers are. Coincidentally born in different regions of the world, possessing common understanding opportunities, people are mainly earthlings, citizens of our globe. While in my paintings I intuitively reproduce what moves me emotionally, in photography I try to capture elusive moments with the help of the camera. I like new experiments. My two prefered medias, at the moment, I try to connect with each other digitally.

r.nass@poli-art.de https://rpolitzer-art.jimbo.com/R o b e rt

va n

Rijn

Alankomaat / The Netherland Robert van Rijn on työskennellyt ammattivalokuvaajana vuodesta 1991 mainostoimistoille, usealle paikallislehdelle ja ”United Photos” kuvatoimistolle. Hän opiskeli taideakatemiassa KABK Haag’ssa. Hän on ollut myös mukana monenlaisissa valokuvaprojekteissa vaimon, taiteilija Reen Sandersen kanssa kuvaamassa Euroopan pyhiinvaellusreittejä.Viime vuosina hän on keskittynyt maisema- ja taidevalokuvaukseen.

Robert van Rijn has been working for advertisement agency’s, several local newspapers and for the photo agency ‘United Photo’s as a profesional photographer since 1991. He studied at Art academy KABK The Haque. He also worked on diverse photoprojects with his wife, Reen Sanderse, artist, about pelgrimages in Europe. The last years he has mainly worked on landscape- and art-photography.

www.robertvanrijn.nl www.pelgrimrage.nl robertvanrijn@hetnet.nlRoberto Lacentra Syntynyt 1950 Bolognassa, Italiassa / Born 1950 in Bologna, Italy Hän on elektroniikkainsinööri, valmistunut Bolognan yliopistosta. Aikaisempi työ: Sovellusohjelmistoja yrityksille Nykyinen toimi: Taiteellinen johtaja ArteBo galleriassa Bolognassa Taiteilijana hän on itseoppinut. Fantasia: Teokset ovat erilaisia kokoonpanoja surrealistisen ja koomisen yhdistelmistä: kuvitteellisia maisemia, vampyyreitä, kissoja, hiiriä, pöllöjä, hauskoja ironisia ja kuvitteellisia mielikuvia. Hänen teoksensa ovat kuin pelejä ihmisille, jotka eivät ole menettäneet alkuperäistä mielikuvituksen voimaa. Lentokoneet ilmassa: Öljyväri- tai akryylimaalauksia, joissa lentokoneet on kuvattu lennossa ja maisema ylhäältäpäin taustana. Jotkin maalaukset ovat aitoja sotakuvia maalattuina valokuvista, toiset ovat omia näkemyksiäni historiallisista tapahtumista. Mitä suurempi maalaus, sitä vaikuttavampi .

He is graduated in Electronic Engineering at the University of Bologna. Previous work: Application software for companies. Current activities: Artistic director of ArteBo gallery in Bologna. As painter he is self-taught. Fantasy: Works are very different compositions of a mixture of surreal and comic: landscape of fantasy, vampires, cats, mice, owls, funny ironic and fairy images. His works are like a game dedicated to people who have not lost the original dimension of the imagination. Aircraft in flinght: Oil or acrylic paintings where aircrafts are depicted in flight with the landscape below as background. Some of these paintings are scenes of real war because taken from photos, others are my reconstructions of historical events. Larger are the works, more spectacular is the effect. www.artebo.itS l avc h o M a k s i m ovs k i Macedonia Slavcho Maksimovski on monipuolinen taitelija, taidemaalari, graafikko, näyttelijä ja kolumnisti. Hän toimii myös taiteen lehtorina. Koulutus: Taidelukio, School of Fine Arts “Lazar Licenoski” -Skopje, Department of Applied Graphics in 2007. Jatko-opintoja, Faculty of Fine Arts, University of Tetovo, grafiikan osasto, Prof. Nafi Jasharin opastuksella. Maisterin tutkinto maalauksessa ”Khiril and methody university” –Skopje in 2018

Slavcho Maksimovski is a multifaceted artist in fields of painting, graphics, writing and acting. He is also a Professor of Art. Education: Secondary art school at the school of fine Arts “Lazar Licenoski” -Skopje, Department of Applied Graphics in 2007. Graduate studies at the Faculty of Fine Arts at the University of Tetovo, department Graphics, class of Prof. Nafi Jashari. Master of painting ”Khiril and methody university” –Skopje in 2018

Näyttelyitä (valikoitu) / Selected exhibitions: 2017 -”Our Fukushima, Gogyoshi Art International Project - Macedonia” -Kavadarci 2017 -International WatercolorSociety Art Contest, Portugal 2017 -Urnino in Aquarello –Urbino, Italy 2016 “Our Fukushima, Gogyoshi Art International Project - Macedonia”-Gllery, Kora, -Skopje

slavchomaksimovski@gmail.comS ta r T r a u t h USA Star Trauth on taiteilija, joka on erikoistunut kuituihin ja sekatekniikkaan. Hänen töitään on ollut esillä eri puolilla Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa. Hänen kuituteoksiaan on museoissa Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Hänen asiakkaansa, yritykset ja yksityiset, kattavat koko maailman. Luomisensa keskiössä ovat kuituveistokset, ”toteemit”, joita ovat inspiroineet kokemukset, sekä ulkoapäin saadut, että muistot. Hänen näkemyksensä on ottanut etäisyyttä perinteiseen tekstiilitaiteeseen, mutta hän käyttää samanaikaisesti myös joitain perinteisiä menetelmiä. Tyypillisesti hän aloittaa teoksensa kangassylinteristä, jonka hän kuvioi kuiduilla ja muilla mielenkiintoiseksi havaitsemillaan materiaaleilla.

Star Trauth is a fiber/mixed media artist whose art has been exhibited and published across The Americas, Europe, and Asia. Her fiber art pieces are held in museums in North America and Asia. Trauth's clients, both commercial and private, span the globe. Her focus is the creation of fiber sculpture, "totems.,” inspired by layers of experiences, external and memories. Trauth's vision is a departure from traditional fiber works while employing some traditional methods. Starting with her signature cylindrical canvas and creating a tapestry of fiber and other elements that she finds interesting.

Koulutus / Education : Antonelli College Perustutkinto, kuvataide, sisustussuunnittelu Alpha Beta Kappa Key High Honors College of Mount Saint Joseph Taiteen kanditaatti Honors ASID CEU University IIDA CEU UniversityTiina Palola Kaustinen, Finland Olen kuvataiteilija. Tulen Keski-Pohjanmaalta, missä maataloustuotanto elää yhdessä kansantaiteen kanssa. Viulut, kettujen tarhaus, ravit ja kansanparannus määrittävät kotikaupunkiani Kaustista. Luonto ja eläimet ovat aina olleet vahvasti läsnä elämässäni. Kiinnostukseni ihmisten käyttäytymiseen sekä suhteemme ympäristöön sekä muihin eläviin olentoihin on yksi päätekijöistä, mikä muovaa työtäni. Haluan visualisoida tunteitani ja ajatuksiani, paremminkin ilmaista kuin kuvittaa niitä. Haluan liikkua. Teen kuvia, maalaan kiviä, seison kannolla avohakkuualueella, rakennan tarpeeksi suuren linnunpesän mahtuakseni sisään. Pystyvätkö ihmiset säilyttämään sen mitä on jäljellä? Kuinka on mahdollista elää jossakin ja samalla säilyttää se? Haluan tehdä kysymykset selviksi itselleni. Haluan mieluummin toimia, kuin filosofoida. Valokuvaus on pääasiallinen ilmaisumuotoni, koska se on mielestäni hyvin hiljainen, puhdas ja pysyvä työtapa. Digikuvaus herättää minussa tahdon lisätä ulottuvuutta ja käsin tehtyä teoksiini. Yhdistän miellelläni liikkumatonta- ja liikkuvaa kuvaa, sekä kolmiulotteista materiaalia installaatioihin saadakseni vaihtelua ilmaisuuni. Käytän sekä luonnosta kerättyjä materiaaleja, että kierrätettyjä ja löydettyjä esineitä.

I´m a visual artist. I come from the Central Ostrobothnia region, where agricultural industry coexists with folk art. Fiddles and fox farming, horse races and folk healing characterize my home town Kaustinen. Nature and animals have always had a strong presence in my life. My interest in human behavior and our relation to environment and other living beings is one of the main things that inform my body of work. I want to visualize my feelings and thoughts, express rather than illustrate them. I want to move. I make images, I paint rocks, I stand on a tree stump in a cut forest, I build a bird´s nest big enough to fit in. Are human beings able to sustain what´s left? How is it possible to live in something and yet preserve it? I want to make questions clear to myself. I want to act rather than philosophize. My main media is photography, as that I feel is somehow a very still, clean and stable media. Digital photography leaves me with urge to add dimension and craft to my works. I´m very keen to combine still image, film and sculpted material into installations in order to vary my expression. I use collected natural material as well as recycled and found things.

www.tiinapalola.comVitor Maria Syntynyt 1965 Faro, Portugal / Born 1965 Faro, Portugal Vitor Maria on ollut nuoresta iästä lähtien kiinnostunut taiteesta. Hän opiskeli ensimmäisen kerran taidetta Thomás Cabreira lukiossa 1983-1985, missä hänen opettajinaan toimivat professori Aníbal Ruivo ja taidemaalari Rosa Trindade. Itseoppineena taiteilijana, joka on halunnut tutkia kaikki mahdolliset taiteen polut, hänellä on henkilökohtainen näkemys kauneudesta. Hänen maalauksiensa universumi kuvaa ennen kaikkea henkistä kehitystä. Vapaiden viivojen avulla hän yrittää tuoda esiin liikettä ja tunnetiloja, jotta me kokisimme aiheen elävyyden. Jatkuva tiedonjano on johtanut hänet monenlaisten tekniikoiden pariin. Pastellit, akryylit, öljyvärit, hiili, akvarellit, lyijykynä ja grafiitti, joilla hän on saavuttanut hämmästyttäviä tuloksia. Vaikka hän pitää erilaisista taidesuuntauksista, hän näkee itsensä realismin edustajana ja parhaimmillaan hän on muotokuvien ja ihmishahmon kuvaajana. Kansainvälisen taideyhdistyksen, Peace and Art Societyn (PAS,) jäsenenä hän on ottanut osaa kansallisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin viime vuosina, sekä toiseen kansainväliseen ympäristöaiheiseen kiertonäyttelyyn 2016, "The Evironment Meets Art” Etelä-Koreassa, Rebel Ideas näyttelyyn Albufeira, Faro ja Messines, kaupungeissa, Portraits muotokuvanäyttelyyn, Kunstforum Arabellapark, Munchenissä, ja "Blues on the Screen" näyttelyyn S. Brás de Alportel:in Pukumuseossa.

Vitor Maria showed an interest in Fine Arts from an early age. He had his first training in the arts area at Tomás Cabreira High School between 1983 and 1985, where he was a student of Professor Aníbal Ruivo and painter Rosa Trindade. An autodidact artist, concerned with exploring all possible paths of art and who have for himselve, a personal concept of beauty. The universe of his painting represents, above all, a spiritual evolution. Through free strokes he tries to transmit movements and emotions to the screen, so that, we feel the living presence of its content. Always with the concern of acquiring new knowledge, has been using the most varied techniques since, the pastel, acrylic, oil, charcoal, watercolor, pen, graphite, obtaining very surprising results. Although he likes various artistic currents, he identifies himself with realism and it is in the portrait of the human figure where he stands out most. A member of the PAS - Peace and Art Soceity international art association, he has been present in national and international exhibitions in recent years, as well as in the 2nd International Enviroment Traveling Exibition 2016 “The Evironment Meets Art” in South Korea; at the Rebel Ideas exhibition in the cities of Albufeira, Faro and Messines; at the Portraits exhibition at Kunstforum Arabellapark, Munich; and in the exhibition “Blues on the Screen” in the museum of the Costume in S. Brás de Alportel.Yo o C h o o n g Ye u l Syntynyt / Born 1960, Kwang Ju, Etelä-Korea / Souht Korea Yoo Choong Yeul aloitti taiteellisen uransa 1981 ja hänet on tunnustettu yhdeksi Korean parhaimmaksi taidemaalariksi. Hän on kuuluisa ”Merikapteeni” maalauksestaan, ja on mukana Kuuluisia Korealaisia-kirjassa. Hänen teoksensa ovat enimmäkseen realistisia, ja klassiset muotokuvat ovat hänen tunnetuimpia töitään.

Yoo Choong Yeul entered art in 1981 and for 35 years he has been recognized as one of the top Korean painters. He is famous for his painting The Sea Captain and included in the book Famous Korean People. His work is mostly based on realism and best known for classic portraits.

Tunnustuksia ja palkintoja / Awards: 2016 Leonardo Da Vinci International Painter Award / Italy 2016 International Prize Tiepolo International Painter / Italy 2016 Painter of the year / Italy 2016 Shakespeare Art Award / Italy 2015 Michelangelo International Painter Award / Italy 2015 Marco Polo International Painter Award / Italy 2015 Prize International Rome Imperial International Painter Award / Italy 2015 Prize at the Castle Artist / Italy 2015 ARTIST FOR UNICEF / Italy Email: captain4e@naver.com http://blog.naver.com/captain4e http://yoo-choong-yeul.pixels.com/