Page 1

folder.indd 1

26-10-2009 11:25:22


Forord: Liberal Alliance stiller op for første gang i Fredericia. Vi er et stærkt hold, som jeg er stolt af, at stå i spidsen for. Vi er kritiske overfor det siddende byråd; men ikke kun det. Liberal Alliance er også konstruktive, og vi lægger vores politik frem og opfordrer til sammenhold og samarbejde. Liberal Alliance har indgået valgforbund med de borgerlige partier. Får vi magt, som vi har agt, vil vi arbejde for en klar liberal borgerlig politik; men vi vil også lægge vægt på det brede samarbejde. Kent Hedemann Kristensen Spidskandidat for Liberal Alliance i Fredericia

Kent Hedemann er ægte borgerlig fornyelse Kent Hedemann betyder en effektivt ledet kommune, med et stort socialt hjerte

folder.indd 2

26-10-2009 11:25:33


Nye jobs, og vækst i erhvervslivet. Liberal Alliance har, som ingen andre partier, fokus på at skabe de bedste rammer for nye jobs og erhvervsudvikling. Vi taler ikke om det i uldne vendinger; men kommer med konkrete forslag. Liberal Alliance har lagt en jobpakke frem, der viser vejen til ny vækst og nye arbejdspladser i Fredericia.

Dygtige medarbejdere og et driftigt erhvervsliv skaber grundlaget for vores velfærd Kommunen skal servicere virksomhederne med kort og fleksibel sagsbehandling.

Dækningsafgiften er en uretfærdig særskat på erhvervslivet. Dækningsafgiften er en barriere for vækst og nye jobs. Derfor skal den fjernes. Fredericia kommunes indkøbspolitik skal ændres. Mindre og mellemstore lokale virksomheder skal have lettere ved at give tilbud til kommunen. Vi ønsker en liberal indkøbspolitik, som sikrer, at flest mulige aktører kan byde på flest mulige kommunale udbud. Mindre og mellemstore virksomheder skal også have bedre muligheder for, at etablere sig i DanmarkC-området. Det vil sætte gang i salget og sikre, at flere lokale virksomheder har mulighed for at byde på grundene.

http://www.liberalalliance-fredericia.dk

folder.indd 3

26-10-2009 11:25:35


En konsekvent og individuel indsats for kontanthjælpsmodtagere.

Liberal Alliance vil sikre en bedre arbejdsmarkedsindsats.

Bedre samarbejde mellem de kommunale afdelinger.

Vi ønsker, at samle erhvervsservice og arbejdsmarkedsfunktionerne. Det vil give et langt bedre samarbejde mellem de kommunale afdelinger. Vi vil sikre, at der er fokus på at skabe nye jobs og vigtigst, at vi får socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet, ligesom vi kan forstærke integrationen af nye danskere. Det kan være hårdt og stressende, at være på arbejdsmarkedet. Ikke alle kan holde til det i længden. Mister man sit job, kan det betyde tab af identitet og mindre selvrespekt. Derfor vil vi arbejde for at alle erhvervsaktive bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet og bidrager med det, man kan. Et tæt samarbejde mellem organisationer, virksomhederne og kommunen skal sikre, at vores visioner føres sikkert ud i livet. En effektiv arbejdsmarkedsindsats skal også sikre, at alle unge omgående kommer enten i arbejde eller i uddannelse.

folder.indd 4

26-10-2009 11:25:41


Liberal Alliance vil have værdien af frivilligt arbejde frem i lyset. Vi skal dokumentere de samfundsøkonomiske værdier af de frivilliges virke. Formålet med samfundsregnskabet er, at synliggøre værdien af det bidrag, som de frivillige yder til samfundet. Liberal Alliance vil vise, at de mange frivillige, i f.eks. kommunens idrætsforeninger, ikke bare stiller krav om økonomi og faciliteter. De frivillige yder selv en kæmpe indsats til gavn for samfundet.

Samfundsregnskabet vil synliggøre værdien af det bidrag, som de frivillige yder til samfundet.

I Hillerød har man lavet et samfundsøkonomisk regnskab for idrætten, der viser, at de mange frivillige hjælpere yder en kæmpe indsats. Værdien af dette arbejde er 43 millioner kroner. Hvis de tilsvarende tal kommer frem i Fredericia kommune, er Liberal Alliance sikker på, at flere midler vil flyde til de frivillige organisationer.

http://www.liberalalliance-fredericia.dk

folder.indd 5

26-10-2009 11:25:43


De nye danskere, der sætter sig for at lære dansk og få en uddannelse, skal vi behandle med respekt. Den bedste integration foregår i omgangen med gode kollegaer på en arbejdsplads..

Integration er vigtigt for Liberal Alliance. Et godt arbejdsliv forudsætter uddannelse, og uddannelse forudsætter gode danske sprogkundskaber. Vi vil indføre lektie hjælp i alle skoler for at sikre, at alle får mulighed for en god grunduddannelse. De nye danskere, der sætter sig for, at kunne et godt dansk og få en uddannelse, kan vi ikke være bekendt ikke, at tage godt imod. Arbejdsmarkedspolitikken skal afspejle, at vi ikke vil finde os i at mennesker med et andet efternavn forskelsbehandles, når de selv har gjort en indsats. Der er desværre en restgruppe, der modarbejder integration. Dem skal vi sætte ind overfor, ganske målrettet. Vi vil ikke acceptere, at der er mænd, der tvinger hustruer, søstre og døtre ind i et middelalderligt familiemønster. Vi vil sætte hårdt ind over for dem, der ikke har forstået, at vi har lige rettigheder for mænd og kvinder i Danmark. Den bedste integration foregår i omgangen med gode kollegaer på en arbejdsplads.

folder.indd 6

26-10-2009 11:25:44


Liberal Alliance i byrådet betyder en effektiv ledet kommune.

Flere varme hænder, mindre bureaukrati.

Vi ønsker en effektivt ledet kommune. Derfor vil vi bekæmpe overflødig bureaukrati overalt i den kommunale forvaltning, hvor det findes. Vi vil reducere antallet af jurister, ledere og andre, der ikke arbejder med konkret og nødvendig borgerservice. På den måde vil vi skabe plads til flere varme hænder, og større arbejdsglæde for bl.a pædagoger og SOSUér.

Veluddannede medarbejdere kan selv tage rigtige beslutninger.

Der er også mange eksempler på, at veluddannede kommunale medarbejdere ikke selv må træffe beslutninger, men i stedet skal sende beslutninger ”op i organisationen”. Det er velkendt, at det der stresser medarbejderne, ikke er arbejdsbyrden; men følelsen af, at de arbejder med det forkerte. Det vil vi ændre på.

http://www.liberalalliance-fredericia.dk

folder.indd 7

26-10-2009 11:25:46


Liberal Alliance ønsker at kommunens medarbejdere får lov til at arbejde mere effektivt med deres kerneopgaver

Liberal Alliance forlanger et regelstop! I Liberal Alliance erklærer vi krig mod overflødigt bureaukrati og regeltyranni. Liberal Alliance i Fredericia ønsker, at kommunens medarbejdere får lov til at arbejde mere effektivt med deres kerneopgaver. De mange regler gør ikke opgaven lettere: En ny undersøgelse fra FOA viser, at medarbejderne i hjemmeplejen i gennemsnit bruger 39 minutter om dagen på dokumentation og registrering. Det er 12 minutter mere end for to år siden. Det svarer faktisk til, at mere end 1.000 medarbejdere i hjemmeplejen udelukkende registrerer og dokumenterer, og ikke har nogen som helst kontakt med de ældre. I daginstitutionerne skal pædagogerne både holde styr på handlingsplaner og pædagogiske profiler. Hvor meget tid er der så tilbage til, at lege med børnene? Vi har hørt på hensigtserklæringer og fine ord alt for længe. Der må konkret handling til. Derfor ønsker Liberal Alliance et regelstop.

folder.indd 8

26-10-2009 11:25:47


Kollektiv transport skal styrkes - til gavn for lokalsamfundene.

Liberal Alliance vil sikre den bedste kollektive transport.

Liberal Alliance vil binde omegnsbyerne og forstæderne sammen med centrum og erhvervsområderne.

Udbuddet af kollektiv trafik skal sikre øget bosætning i landsbyerne

Vi vil arbejde for, at der etableres trinbræt i Erritsø, Snoghøj og Pjedsted.

Kollektiv trafik skal være en kerneydelse i Fremtidens Fredericia

Dette skal ske udfra princippet om samfundsøkonomisk regnskab. Vi vil kigge på de samfundsmæssige gevinster ved dette. For at opnå så stor gevinst som muligt skal størrelsen og antallet af busser tilpasses behovet.

http://www.liberalalliance-fredericia.dk

folder.indd 9

26-10-2009 11:25:53


Hvad er det værd for Fredericia hvis DanmarkC skaber arbejdspladser til glæde for andre byer?

Sådan skaber Liberal Alliance øget bosætning. Det giver ikke megen nytteværdi til byens borgere, hvis det kæmpestore og dyre DanmarkC projekt skaber arbejdspladser til glæde for alle andre byer. Derfor vil vi binde Fredericia og de mindre lokalsamfund bedre sammen med arbejdspladserne. Midlet er mere intelligente kollektive transportmuligheder end vi har i dag. Hvis man arbejder i DanmarkC området, kan det i princippet være ligegyldigt, om man bor i Kolding eller i Pjedsted. For det kræver en bil, at komme på arbejde. Det vil vi ændre på. Fredericia er en smuk og en grøn by med mange herlighedsværdier. Fredericias voldanlæg er unik i europæisk perspektiv, og vores by er omgivet af vand på tre sider. Dette skal frem i lyset. Vi skal være stolte af, at bo i Fredericia. Liberal Alliance vil uddanne en række lokale ambassadører, der skal være med til at markedsføre Fredericia.

folder.indd 10

26-10-2009 11:25:53


Liberal Alliance vil bandekriminaliteten til livs. I Liberal Alliance vil vi ikke finde os i skyderier og kriminalitet i Fredericias gader. Derfor lægger vi en plan frem: Liberal Alliance vil straffe hård kriminalitet hårdt, og blød kriminalitet blødt. Der skal slås hårdt ned overfor gentagelsestilfælde.

I Liberal Alliance vil vi ikke finde os i skyderier og kriminalitet i Fredericias gader. I Liberal Alliance vil vi straffe hård kriminalitet hårdt og blød kriminalitet blødt! Rodløse unge skal rodfæstes

Vi vil have døgnbemandig på vores politistation. Vi vil stoppe tilgangen til banderne ved på et tidligt tidspunkt at gribe fat i de unge, der er på vej ud i kriminalitet. De skal tilknyttes en mentor, som skal sikre at de unge kommer igang med uddannelse eller arbejde. En bedre resocialisering af tidligere bandemedlemmer skal give dem mulighed for at lægge deres liv om efter de har udstået deres straf. Den kriminelle lavalder skal sænkes; men børn og unge skal ikke i fængsel. De skal ikke på “kursus” blandt hårde kriminelle. De skal føle konsekvensen af deres handlinger, men samtidig have muligheden for at rette ind.

http://www.liberalalliance-fredericia.dk

folder.indd 11

26-10-2009 11:25:55


Omsorg kan ikke gives af et system. Det kan kun gives af rigtige mennesker. Hvis ikke det er ligeværdigt, bliver det uværdigt.

Liberal Alliance vil sikre omsorg til dem, der har hjælp behov. Kommunens kerneydelser er service for borgerne. En af de helt essentielle opgaver er ydelser, der grundlæggende handler om omsorg: Omsorg for ældre, børn og svagtstillede, og omsorg for dem, der har brug for en håndsrækning i kortere eller længere tid. Omsorg kan ikke gives af et system. Det kan kun gives af rigtige mennesker. Derfor vil Liberal Alliance give kommunens ansatte menneskeligheden tilbage. Vi vil give dem kompetencen til at træffe fornuftige beslutninger, som kan hjælpe borgeren ud af sine problemer. Det betyder, at flest mulige beslutninger skal tages af de medarbejdere, der er tættest på borgeren. Når borgerne mærker lydhørhed, handlekraft og respekt fra kommunens medarbejdere, styrker det den enkelte borgers tro på sine egne valg og sin handlekraft.

folder.indd 12

26-10-2009 11:25:56


Liberal Alliance vil udvikle Kemiragrunden. Fredericia har allerede betalt en tårnhøj pris, både menneskeligt og økonomisk. Det gamle byråd har tvunget kommunens borgere ud i en stor satsning: Værftet flytter, og kommunen er forpligtet økonomisk i en kontrakt med Real Dania. Det er byens borgere, der skal betale prisen. Derfor skal FredericiaC udvikles til gavn for byens borgere.

Værftet flytter, og kommunen er forpligtet økonomisk i en kontrakt med Real Dania. Kommunens borgere skal betale prisen, og derfor skal FredericiaC udvikles til gavn for byens borgere.

Det er i det lys vi skal videreudvikle byen. FredericiaC skal; • • • •

være åbent og give adgang til vand og kultur. give byens borgere et pulserende miljø med cafeer og spisesteder. være for både den store og den lille pengepung. være et blandet miljø. Der skal være både erhverv, liv og boliger.

http://www.liberalalliance-fredericia.dk

folder.indd 13

26-10-2009 11:25:57


folder.indd 14

26-10-2009 11:26:01


Liberal Alliance kritiserer flytningen af Fredericias Skibsværft: Liberal Alliance er fortørnede over den behandling Fredericia Skibsværft har fået. Vi er sikre på, at det var aldeles unødvendigt at sende værftet ud af byen.

Vi er sikre på, at det var aldeles unødvendigt, at sende værftet ud af byen.

Med forundring har vi set på, at byrådet, borgmesteren og kommunaldirektøren stillede al deres kompetence om skibsværftsdrift til rådighed. Selv om de havde haft hjertet med, hvad havde det så hjulpet? Nu står vi i en situation, hvor vi ikke ved om grundene kan anvendes, pga. af sikkerhedsspørgsmål og uafklarede forhold omkring forurening. Vi er midt i en økonomisk krise, der ikke ligefrem fremkalder byudvikling og nybyggeri. En mere snusfornuftig tilgang til opgaven, kunne have sikret værftet en tænkepause, og vi kunne have fundet en attraktiv løsning til værftet i Fredericia, når den tid kom. Liberal Alliance opfordrer nu til sammenhold og til at se frem ad. I denne folder lægger Liberal Alliance vores politik frem. http://www.liberalalliance-fredericia.dk

folder.indd 15

26-10-2009 11:26:04


Så sandt som vi vil beholde værftet, lover vi… GASTANKE 500m.

A R I M KE

4 år mere med Uffe Steiner og Jane Findahl, eller tid til forandring?

folder.indd 16

26-10-2009 11:26:07

Liberal Alliance i Fredericia valgprogram 2009  

Liberal Alliances i Fredericia præcenterer politikken for kommunalvalg 2009

Advertisement