Page 1

ME NU


Rai nbow Dr i z z l e £4 . 50

Ra r e Or n M ng L B r e Gr e + Vo k


L i meCubi x St r awber r yCubi x £3. 00 Fe Sr r e +Sod +G

Fe L +Sod +G


H O T S H O T S I nt ens eAl c ohol T as t ewi t hami xof f r es hf r ui t s ÂŁ3. 50

Sc r ewDr i v er Or n ,G n , Sod +Vo k

Mi nt T oni c M n ,K , Lm , T i +Te l

L C

Bl as t

,M n , +Te l

Ber r i esF ev er Ra r e, Sr r e, Soa +R

L i meT oni c L

,T +G

i

L uc k ySt ar Or n ,M ng, P e , Ra r e +Vo k


Ber r yMoj i t o

B r e,Ra r e, M n ,L ,Sod +R

£3. 50

St r awber r y i s s £3. 50 K Sr Ce +R

r e,D ,+B y

MA28 Fruit Buzz Menu  

Fruit Buzz Menu