Page 1

Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

INNEHÅLL

Sid

Personval …………………………………………………. Styrelsen …………………………………………………… Friidrottssektionen ……………………………………… Bowlingsektionen …………………………………….. Oldboys motion …………………………………………... Kraftsport ……………………………………………………………

1 2-3 4 5 6 7

Budget Totalbudget för 2011 ………………………………..

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Första sida Utskriven: 1.12.2010

8

Sid: 1 / 8


Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

Sid 1

Förslag till personval vid VIS årsmöte

2010

2011 Styrelsens förslag (suppleant)

Styrelseordförande

Tom Gullberg

Tom Gullberg

Styrelsen viceordförande

Kenneth Norrgård

Kenneth Norrgård

Ekonom

Bo-Anders Ingo

Bo-Anders Ingo

Styrelsens sekreterare

Isabella Berglund

Isabella Berglund

Marknadsföring (ny) Friidrottssektionen

Mikaela Ingberg Peter Brandtberg (Jukka Lehto)

Peter Brandtberg (Jukka Lehto)

Friidrottssektionen, tävlingsverksamheten

Inger Nabb (Jukka Lehto)

Inger Nabb (Jukka Lehto)

Bowlingsekt. ordf.

Thomas Storm (Folke Ekblad)

Thomas Storm (Folke Ekblad)

Motionssekt. ordf.

Kaj-Erik Nykvist (Ove Petell)

Kaj-Erik Nykvist (Ove Petell)

Övriga - kraftidrott

Magnus Häggblom

Magnus Häggblom

Medlemssekreterare

Handhas av viceordf

Handhas av viceordf.

Revisor

Anders Björk (Roger Thölix)

Anders Björk (

Revisor

Harry Stenkull (Lars Wallin)

Harry Stenkull (Lars Wallin)

Ordf. i stadgekommitén

Peter Boucht

Peter Boucht

Fondstyrelsens ordf.

Tom Gullberg

Tom Gullberg

Fondstyrelsens viceordf.

Andreas Uthardt

Andreas Uthardt

Fondstyrelsens medlem

hedersordf. Rainer Ståhlberg

Rainer Ståhlberg

Fondstyrelsemedlem

Bo-Anders Ingo

Bo-Anders Ingo

Fondstyrelsemedlem

Mikael Snickars

Mikael Snickars

Fondstyrelsemedlem

Stefan Talus

Stefan Talus

Uppgift Styrelsen

Supportersektion (ny) Övriga funktionärer )

Ärevarvskommittén Ärevarvsdragare Medlemmar

Joakim Träskelin Peter Brandtberg, Mikael Rönnkvist, Kristian Nordenswan, Tom Gullberg, Stefan Talus, Kenneth Norrgård

Nice Run kommittén Ordf. Medlemmar

Jukka Lehto Peter Brandtberg, Joakim Träskelin, Kenneth Norrgård, Magnus Sundelin, Niklas Enlund, Gunilla Lehto, Ann-Katrin Brandtberg + Lyftet -projektets föräldrar

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Personval Utskriven: 1.12.2010

Sid: 2 / 8


Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

Sid 2

VIS styrelsen

Vasa Idrottssällskap rf är en svenskspråkig idrottsförening med Vasa stad som hemort och syftet är att verka och arbeta för olika former av idrott och motion inom dess verksamhetsområden. Detta görs genom tränings- och tävlingsverksamhet, utbildning, projekt, och arrangemang av olika typer av föreningssammankomster m.m. Föreningen leds av en styrelse och verksamheten är indelad i olika sektioner, som verkar inom olika idrotter. Verksamhet finns inom friidrott, bowling, motion och kraftssport. Gymnastik- och skidsektionerna är vilande. Sektionerna redogör varje verksamhetsår för sina verksamhetsplaner. Till styrelsen uppgifter hör att övervaka sektionernas arbete, sköta medlemsärenden, ordna finansiering och ansöka om verksamhetsbidrag, sköta administrativa ärenden och handha ekonomin. Till styrelsen hör förutom sektionernas ordförande, en styrelseordförande, en viceordförande, en ekonom (kassör) och en sekreterare. I styrelsen ingår även friidrottens tävlingsutskott, samt från och med 2010 en person med ansvar för idrottsmarknaden (sponsorering, marknadsföring, branding). Styrelsen har en aktiv roll i arrangemang av större evenemang med ekonomiska risker – under år 2011 gäller det främst BotniaGames och Botnia SpringGames. Styrelsen kommer även att ha en aktiv roll i förberedelserna av Kalevaspelen 2013, FM för 14/15-åringar 2012 samt hall-FM i mångkamp 2012. Den långsiktiga målsättningen med SpringGames är att utveckla tävlingen till först en stjärntävling och vidare till en elittävling. För att möjliggöra en sådan utveckling skall samarbetsdiskussioner inledas med Vasa stad. Från och med 15.9 2008 har föreningen haft en verksamhetsledare på halvtid, och via det positiva beslutet om statsstöd har verksamhetsledaren varit heltidsanställd sedan 1.8 2009. Verksamhetsledaren fungerar även som träningschef, utveckla föreningens motionsverksamhet, och sköta vissa löpande kansligöromål. Under 2011 fungerar motionsskolan som maratonskola enligt SUL:s koncept. Verksamheten har blivit aktivare och mera utvecklad med en anställd verksamhetsledare. År 2011 blir det mera utmanande att kunna fortsätta enligt samma mönster, eftersom statsbidraget – som det verkar i december 2010 – enligt avtalet upphör 31.5 2011. Under hösten 2010 har därför planerats och delvis även förverkligats andra projekt för medelanskaffning. Det så kallade Huvudsponsorpaketet som syftar till att locka fyra större sponsorer med arrangemangen av Kalevaspel i Vasa år 2013 skall förverkligas under våren 2011. För att garantera idrottsliga framgångar i de egna Kalevaspelen startar även projektet Mot Kaleva 2013 under våren 2011 med syftet att ordna sponsorering för föreningens lovande äldre ungdomar. Under visionskvällen i november 2010 diskuterades även andra former av medelanskaffning, som kommer att undersökas under våren 2011. Eventuella samarbetsformer med FSI, ÖID och eventuellt andra föreningar skall även utredas.

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Styrelsen (1) Utskriven: 1.12.2010

Sid: 3 / 8


Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

Sid 3

VIS styrelsen (forts.)

Styrelsen har även ett övergripande ansvar för att handboken ständigt utvecklas och uppdateras. Handboken är en del av den marknadsföring av föreningen som även bör utvecklas under år 2011. En viktig del av marknadsföringen och brandingen är även att upprätthålla det goda samarbetet med Adidas och Mysport.

Viktiga aktiviteter/händelser 2011 (mer detaljerat i sektionernas planer) Datum/månad

Aktivitet/Händelse/Kommentar

Löpande

Styrelsemöten hålls 7-8 gånger/året. Fondstyrelsen har möte 1-2 gånger. Projektverksamhet inom de olika sektionernas verksamheter Arrangerandet av tävlingar under 2011 - inomhus och utomhus Deltagande i DM, FM och värdetävlingar samt andra tävlingar på nationell och internationell nivå, VIS är värdförening för träningscentret i Vasa Fungerande tränings- och tävlingsverksamhet inom sektionerna. Följa upp ekonomin och medlemsärenden, utvärdera och och utveckla VIS handbok Utse ansvarspersoner och organisation för FM 14/15 2012 samt Kalevaspelen 2013

Dec-10

Planering av verksamheten och personval

Dec-10

Föreningens 103. årsmöte

Jan-11

Nya styrelsens konstituerande möte, genomgång av verksamhetsplaner för 2011

Feb-11

WinterGames, Hall-DM och Botniagames i Botniahallen (Friidrottssektionen)

Våren-11

Ansökan om verksamhetsbidrag från olika håll, Utskick av medlemsavgifter

Maj-11

Ärevarvet, Botnia SpringGames

1.6.2011

Nice Run

Juni-11

DM och SFIM i mångkamp

oktober-11

Säsongsavslutningar

Dec-11

Årsmöte

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Styrelsen (2) Utskriven: 1.12.2010

Sid: 4 / 8


Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

Sid 4

Friidrottssektionen Medlemmar:

Peter Brandtberg (ordf.), Inger Nabb, Magnus Häggblom, , Andreas Uthardt, Kenneth Norrgård, Jukka Lehto, Mikael Rönnkvist, Ingemar Sundelin, Bo-Anders Ingo, Jens Wallin, Joakim Träskelin och Mikael Nylund

Kort beskrivning av den löpande verksamheten Sektionens främsta uppgift är att trygga träningsverksamhet för föreningens juniorer och äldre aktiva. Träningarna i Idrottscentrets regi fortsätter under namnet grengruppsträningar. Gemensamma träningsgrupper tränar över förenings- och distriktsgränser i träningscentret. Målgruppen är 14-16 –åriga friidrottare (-97 till 95 –födda). Träningarna arrangeras grengruppsvis 1 gång i veckan av grengruppstränaren, huvudsakligen i Botniahallen. Dessa tillfällen fungerar samtidigt som inlärningstillfällen för föreningarnas tränare. Utöver detta arrangerar föreningen ledd träning på hemorten 5 gånger per vecka. Föreningen satsar fortsättningsvis på sina unga idrottare. 20-30 friidrottande ungdomar i åldern 14-22 år får ekonomisk stöd i form av både ledda och självständiga träningstillfällen, tränings- och tävlingskläder, deltagande i läger och redskapsanskaffning. Vi vill uppnå god laganda och fina förutsättningar för träning med bla. läger på Kuortane Idrottsinstitut nästa vår. Ett nytt projekt som sektionen är med och stöder är "mot kaleva 2013". Projektet är specialdesignat för Kaleva Spelen 2013 i Vasa. Målsättningen med projektet är att få så många representanter som möjligt till Kaleva Spelen 2013 och att de klarar sig bra. Projektet bidrar med finansiellt stöd till projektet och ser till att idrottarna har bästa möjliga förutsättninar för att idrotta och träna mot målet. Antagningskriterier är att man ska klara av B-kvalgräns till projektet, träna minst 5-7 ggr i veckan, göra upp en långsiktig träningsplan framtill 2013 och att föra träningsdagbok. Föreningens verksamhetshandbok har färdigställts. Uppdatering av handboken sker kontinuerligt. Utvecklingen av Träningscentret i Vasa fortsätter. Friidrottsektionen stöder verksamhetsledaren. Verksamhetledaren sköter löpande ärenden, marknadsför föreningen, sköter medlemsregistret, hjälper till vid alla evenemang ordnade av föreningen, uppdaterar föreningenmedlemmar genom att göra VIS webtidning två ggr /år och uppdaterar hemsidan, är första kontaktperson, träningschef m.m. Viktiga händelser 2011 Datum/månad

Aktivitet/Händelse/Kommentar

Viktigt att sköta Fastslå stipendier, planera tävlingssäsong, betala SUL-friidrottspasset, sköta anmälningar till värdetävlingar, friidrottsstatistik, premiering av idrottare, godkännande av stipendieansökningar, kontroll av betalning av friidrottsavgift, SFI-läger, ÖID-Framtidsgruppen, planering av deltagande i värdetävlingar, ÖIDM, FM. Fastställande av reseregler. Tävlingsarrangemang: VIS Wintergames, DM H/D, Botniagames samt Ärevarvet, NiceRun, Knattekarnevalen, Botnia Spring Games och Knattefinalen. Utveckling av grengruppsträningarna i Vasa. Jan - April

Träningsperiod och lägerverksamhet samt hall-tävlingar Deltagande i inomhus-tävlingar på DM, FM-nivå och egna arrangerade tävlingar

Maj - Sept

Träningar och tävlingar, deltagande i DM och andra värdetävlingar DM, SFI, och Cuper FM-tävlingar, VM DT och nationella tävlingar Internationella tävlingar Egna tävlingar

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Friidrottssektionen Utskriven: 1.12.2010

Sid: 5 / 8


Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

Sid 5

Bowlingsektionen Medlemmar: Storm Thomas (ordf), Niemi Henry, Ekblad Folke, Fant Lena, Kronman Henrik, Mäkinen Anita Kort beskrivning av den löpande verksamheten Träning varje torsdagskväll men för veteraner med möjlighet att träna tisdagsmorgon. Ytterligare deltar sektionen i olika tävlingar ordnade av bowlingförbundet och andra föreningar. På träningarna ordnas de interna tävlingarna.

Viktiga händelser 2011 Datum/månad

Aktivitet/Händelse/Kommentar

Interna tävlingar: Varje månads första torsdag med början i oktober:

Maraton

November & April, (C-D bowlare):

Franska Kannan

Kval och lottning i oktober. Fortsätter sedan i egen takt:

VIS-Cup

Januari

Kommunkampen

Mars

VIS-mästerskap

Mars

Chalis pokal

Oktober och mars

Juniorpriset

Regelbundet återkommande tävlingar: Division, ordnas 6 ggr om året av Vasa Bowlingförbund Riksserien, ordnas 6 ggr om året av Finlands Bowlingförbund Seura-Cup, fr o m november ordnas av Österbottens distrikt Klubbkamper mot VIFK, FoBK, GBK och Hellas Mars-Maj

Finska mästerskapen

Mars-April

Österbottniska mästerskapen

Nov.- Feb.

Vasa mästerskapen, Vasa seniormästerskap, Vasa veteranmästerskap Ytterligare kan enskilda bowlare på eget initiativ deltaga i olika tävlingar En bowlingkurs ordnas en gång per år.

Juni

Avslutning av säsongen, (med allmänt möte inom sektionen)

Juli

Sommar-OS, (trevlig samvaro med diverse spel)

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Bowling Utskriven: 1.12.2010

Sid: 6 / 8


Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

Sid 6

Motionssektion (oldboys) Medlemmar: Kaj-Erik Nyqvist (ordf), Ove Petell (kassör) + ca 13 -15 personer Kort beskrivning av den löpande verksamheten Verksamheten är för 35 år fyllda personer för upprätthållandet av konditionen med gymnastik och korgboll som tema. Verksamheten är regelbunden 1 gång per vecka och ca 32 gånger per år. Medlemmarna har möjlighet att delta även i övriga sektioners verksamhet. Det traditionella programmet består av: ca 25 min gymnastik ca 25 min korgboll och sedan ca 10 min sträckning.

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Motion Utskriven: 1.12.2010

Sid: 7 / 8


Vasa Idrottssällskap rf Styrelsen

Kraftidrott Aktiva:

Verksamhetsplan 2011 9.12.2010

Sid 7

Magnus Häggblom, Mathias Björklund, Linda Björklund, Marcus Björk, Timo-Pekka Laine, Roland Wahlsten

Kort beskrivning av den löpande verksamheten Träning och deltagande i tävlingar.

Viktiga händelser 2011 Datum/månad

Aktivitet/Händelse/Kommentar

Februari

FM bänkpress Juniorer-veteraner 5-6.2 Jakobstad

Februari

FM Styrkelyft Herrar-Damer 26-27.2 Tavastehus

Mars

FM Styrkelyft Juniorer 5.3 Pornainen

Mars

FM Bänkpress herrar o damer 19.3 Äänekoski

Mars

Styrkelyft FM veteraner 25-27.3, Kuusamo

April

SFIM Bänkpress Malax

November

SFIM Styrkelyft Mariehamn/Jakobstad

November

LagFM, 19-20.11, plats?

Fil: VIS_Verksamhetsplan_2011 Blad: Kraft Utskriven: 1.12.2010

Sid: 8 / 8

VIS 2011 plan - verksamhetsplan  

VIS 2011 plan - verksamhetsplan

Advertisement