Page 1

%$6,621'(5:,-6 ICT-MONITOR 1998/1999

$&$WHQ%UXPPHOKXLV 0'UHQW

0

8QLYHUVLWHLW7ZHQWH

2QGHU]RHN &HQWUXP 7RHJHSDVWH 2QGHUZLMVNXQGH


,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV$&$ WHQ %UXPPHOKXLV 0 'UHQW (QVFKHGH 8QLYHUVLWHLW 7ZHQWH 2QGHU]RHN &HQWUXP 7RHJHSDVWH 2QGHUZLMVNXQGH 2&72 ,6%1

7UHIZRRUGHQ

LQIRUPDWLHHQFRPPXQLFDWLHWHFKQRORJLH PRQLWRULQJ FRPSXWHUV RQGHUZLMVYHUQLHXZLQJ EDVLVRQGHUZLMV

Colofon /D\RXW %HVWHODGUHV

'UXNZHUN

‹

6DQGUD6FKHOH 8QLYHUVLWHLW7ZHQWH 2&72,&7PRQLWRU 3RVWEXV $((QVFKHGH 7HO )D[ (PDLOLFWPRQLWRU#HGWHXWZHQWHQO 3ULQW3DUWQHUV,SVNDPS(QVFKHGH

8QLYHUVLWHLW7ZHQWH 2QGHU]RHN&HQWUXP7RHJHSDVWH2QGHUZLMVNXQGH 2&72

2YHUQDPHYDQJHJHYHQVXLWGH]HSXEOLFDWLHLVWRHJHVWDDQPLWVGHEURQZRUGWYHUPHOG


INHOUDSOPGAVE 2YHU]LFKWYDQILJXUHQHQWDEHOOHQ

LLL&217(;7 (1 23=(7 9$1 '( ,&7021,725 &RQWH[W &RQFHSWXHHOPRGHO 2S]HW /HHVZLM]HU+(7 +8,',*( &20387(5*(%58,. &RPSXWHUJHEUXLNRSVFKRROYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQ &RPSXWHUJHEUXLNGRRUOHHUOLQJHQ &RPSXWHUJHEUXLNRSVFKRROYRRUDGPLQLVWUDWLHY HGRHOHLQGHQ 6DPHQYDWWLQJ

  ,&7,1)5$6758&7885 9HUVSUHLGLQJVJUDDGYDQFRPSXWHUV .HQPHUNHQYDQFRPSXWHUV 2YHULJHDSSDUDWXXUNHQPHUNHQ 5DQGDSSDUDWXXU 1HWZHUNHQHQH[WHUQHFRPPXQLFDWLH 6DPHQYDWWLQJ

   21'(5:,-6&21&(37 (1 ,&7%(/(,' 2QGHUZLMVFRQFHSW %LMGUDJHYDQFRPSXWHUVDDQUHDOLVDWLHRQGHUZLMVFRQFHSW %HOHLG ,QYHVWHULQJHQ 6DPHQYDWWHQG

   +28',1*.(11,6 (1 9$$5',*+('(1 +RXGLQJYDQOHHUNUDFKWHQ +RXGLQJYDQOHHUOLQJHQ .HQQLVHQYDDUGLJKHGHQYDQOHHUNUDFKWHQ .HQQLVHQYDDUGLJKHGHQYDQOHHUOLQJHQ 6DPHQYDWWLQJ

   

  

,QKRXGVRSJDYH

L
21'(567(81,1*6$0(1:(5.,1*.1(/3817(1 (1 %(+2()7(1 2QGHUVWHXQLQJYDQGHVFKRRO 2QGHUVWHXQLQJYRRUGHOHHUNUDFKW 6DPHQZHUNLQJPHWDQGHUHVFKROHQ .QHOSXQWHQ %HKRHIWHQ 6DPHQYDWWLQJ

   3(563(&7,() 23 '( 72(.2067 7RHNRPVWEHHOGYDQGLUHFWLH 7RHNRPVWEHHOGYDQOHHUNUDFKWHQ 1LHXZHRQWZLNNHOLQJHQ 6DPHQYDWWLQJ

  9225+2('(6&+2/(1 &RPSXWHUJHEUXLN ,&7LQIUDVWUXFWXXU 2QGHUZLMVFRQFHSW %HOHLG ,QYHVWHULQJHQ +RXGLQJ .HQQLVHQYDDUGLJKHGHQ 2QGHUVWHXQLQJ .QHOSXQWHQHQEHKRHIWHQ 7RHNRPVWEHHOG 6DPHQYDWWLQJ

      6$0(19$77,1*',6&866,( (1 $$1%(9(/,1*(1 6DPHQYDWWLQJYDQUHVXOWDWHQ 'LVFXVVLHHQDDQEHYHOLQJHQ

5()(5(17,(6

LL

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV

  


OVERZICHT VAN FIGUREN EN TABELLEN

Figuren )LJXXU )LJXXU

,&7PRQLWRUJHSRVLWLRQHHUGLQHHQEHOHLGVF\FOXV &RQFHSWXHHOPRGHOYDQGH,&7PRQLWRU

 

)LJXXU )LJXXU )LJXXU

3HUFHQWDJHOHUDUHQPHWFRPSXWHUJHEUXLNLQGHJURHSHQWP 2QWZLNNHOLQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNGRRUOHUDUHQ ,QWHQVLWHLWYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNELMOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQLQ JURHS *HEUXLNVYRUPHQYDQFRPSXWHUVGRRUOHUDUHQ LQJURHS /RFDWLHVHQFRPSXWHUVEHVFKLNEDDUYRRUOHHUOLQJHQXLWJURHS 7\SHULQJ FRPSXWHUJHEUXLN YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ YDQ GH JHKHOH VFKRROGRRU,&7FR|UGLQDWRU 2YHU]LFKWYDQYDNJHELHGHQZDDUELMOHHUOLQJHQXLW JURHSLQDDQUDNLQJ NRPHQPHWFRPSXWHUV )UHTXHQWLH YDQ FRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ GLH OHHUOLQJHQ XLW JURHS WLMGHQVHHQVFKRROMDDUJHEUXLNHQ

 2QWZLNNHOLQJ YDQ KHW JHPLGGHOG DDQWDO FRPSXWHUV SHU EDVLVVFKRRO YDQDI 9HUJHOLMNLQJYDQGHOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLRLQHQ $DQZH]LJHYHUELQGLQJVPRJHOLMNKHGHQELQQHQKHWEDVLVRQGHUZLMV

 

)LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU

9HUGHOLQJYDQEDVLVVFKROHQRSGHVFKDDO RQGHUZLMVFRQFHSW LQUHODWLH WRWHHQVWDWLVWLVFKH QRUPDDOYHUGHOLQJ

9HUJHOLMNLQJWXVVHQKHWSHUFHQWDJHVFKROHQZDDUELMHHQDVSHFWYDQKHW RQGHUZLMVFRQFHSWYDQJURRWEHODQJLV 3ORW YDQ GH VDPHQKDQJ WXVVHQ RQGHUZLMVFRQFHSW HQ GH ELMGUDJH GLH FRPSXWHUVOHYHUHQDDQGHUHDOLVDWLH 9HUJHOLMNLQJWXVVHQRQGHUZLMVFRQFHSWHQGHELMGUDJHYDQFRPSXWHUVLQ HQ 3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHGYDQDGPLQLVWUDWLHHQEHKHHU 3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHGYDQLQULFKWLQJRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV 3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHGYDQFRPPXQLFDWLHHQLQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ 3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHGYDQVFKROLQJHQRQGHUVWHXQLQJ 8LWJDYHQRSKHWJHELHGYDQ,&7LQKHWDIJHORSHQVFKRROMDDU

  

    

2YHU]LFKW YDQ ILJXUHQ HQ WDEHOOHQ

LLL


)LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU )LJXXU

LY

3HUFHQWDJHOHHUNUDFKWHQYDQJURHSGDWHHQ SRVLWLHYHYHUDQGHULQJRS KHW JHELHG YDQ KHW OHHUSURFHV ZDDUQHHPW DOV JHYROJ YDQ FRPSXWHU JHEUXLN 3HUFHQWDJH OHUDUHQ GDW DOV JHYROJ YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQHUYDDUWELMOHHUSURFHVVHQ 3HUFHQWDJHOHUDUHQYDQJURHS GDWHHQSRVLWLHYHYHUDQGHULQJRSKHW JHELHG YDQ OHHUOLQJYRUGHULQJHQ ZDDUQHHPW DOV JHYROJ YDQ FRPSXWHU JHEUXLN 3HUFHQWDJH OHUDUHQ GDW DOV JHYROJ YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQHUYDDUWRSKHWJHELHGYDQOHHUOLQJYRUGHULQJHQ 3HUFHQWDJHOHUDUHQYDQJURHSGDWHHQSRVLWLHYHYHUDQGHULQJRSKHW JHELHGYDQFRPPXQLFDWLHZDDUQHHPWDOVJHYROJYDQFRPSXWHUJHEUXLN 3HUFHQWDJH OHUDUHQ DOV JHYROJ YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQ HUYDDUW RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH HQ VDPHQ ZHUNLQJ *HPLGGHOGHVFRUHRSHHQPDDWYRRUZDDUJHQRPHQYHUDQGHULQJ 2QWZLNNHOLQJLQGHKRXGLQJYDQOHHUOLQJHQWHQRS]LFKWHYDQ,&7LQGH SHULRGH 9HUJHOLMNLQJ WXVVHQ MRQJHQV HQ PHLVMHV LQ FRPSXWH UDWWLWXGH WHQ DDQ]LHQYDQSOH]LHUUHOHYDQWLHHQRQGHUVWHXQLQJYDQRXGHUV 9HUJHOLMNLQJWXVVHQMRQJHQVHQPHLVMHVLQFRPSXWHUDWWLWXGH 3HUFHQWDJHVFKROHQZDDUELMHHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7 FR|UGLQDWRUEHVFKLNWRYHUHOHPHQWDLUHNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQRSKHW JHELHGYDQRQGHUZLMVNXQGLJFRPSXWHUJHEUXLN 3HUFHQWDJHVFKROHQZDDUELMHHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7 FR|UGLQDWRU EHVFKLNW RYHU NHQQLV RS KHW JHELHG YDQ PRGHUQH WHFKQRORJLH 3HUFHQWDJHVFKROHQZDDUELMHHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7 FR|UGLQDWRU GH FRPSXWHU NXQQHQ JHEUXLNHQ YRRU YRUGHULQJHQ UHJLVWUDWLH 3HUFHQWDJHVFKROHQZDDUELMHHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7 FR|UGLQDWRUEHVFKLNWRYHUVSHFLDOLVWHQNHQQLVRSKHWJHELHGRQGHUZLMV NXQGLJFRPSXWHUJHEUXLN 3HUFHQWDJHVFKROHQZDDUELMHHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7 FR|UGLQDWRUEHVFKLNWRYHUDOJHPHQHFRPSXWHUYDDUGLJKHGHQ *HPLGGHOG DDQWDO NHUHQ GDW $&HU DDQJHHIW RI NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQELQQHQGHVFKRRODDQZH]LJ]LMQ 0DQLHUHQYDQNHQQLVRYHUGUDFKWELQQHQVFKROHQ &RPSXWHUNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQYDQOHHUOLQJHQLQHQ ,QVWDQWLHVJURHSHQ ZDDUYDQ VFKROHQ R QGHUVWHXQLQJ HUYDUHQ ELM GH LQYRHULQJYDQ,&7 0DWH ZDDULQ VFKROHQ GH SODDWVHOLMNH RI UHJLRQDOH 2%' HQ 3$%2 WRHJHUXVW DFKWHQ RP LQ GH WRHNRPVW RQGHUVWHXQLQJ WH ELHGHQ ELM GH YHUGHUHLQYRHULQJYDQ,&7WRHSDVVLQJHQ *URHSHQ HQ LQVWDQWLHV GLH YROJHQV GH OHHUNUDFKW RQGHUVWHXQLQJ YHUOHQHQELMKHWJHEUXLNYDQ,&7LQGHNODV *HPLGGHOGHRPYDQJYDQNQHOSXQWHQSHUDDQGDFKWVJHELHG

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV

           


)LJXXU )LJXXU

$VSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVOHHUSURFHV GLH YROJHQV OHHUNUDFKWHQ GRRU QLHXZHSURJUDPPDWXXURQGHUVWHXQGPRHWHQZRUGHQ 6FKROLQJVEHKRHIWHQYDQOHUDUHQLQHQ

)LJXXU

+HW EHODQJ YDQ LQULFKWLQJVDVSHFWHQ YRRU KHW KXLGLJH HQ WRHNRPVWLJH RQGHUZLMVYROJHQVGHGLUHFWLH )LJXXU +HWEHODQJYDQFRPSXWHUWRHSDVVLQJHQLQKHWKXLGLJHHQWRHNRPVWLJH RQGHUZLMVYROJHQVGHGLUHFWLH )LJXXU 9HUJHOLMNLQJ YDQ JHJHYHQV XLW HQ RYHU GH RQWZLNNHOLQJHQ GLH GH VFKRROGLUHFWLH YHUZDFKWHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ KHWRQGHUZLMVHQKHWFRPSXWHUJHEUXLNRSGHHLJHQVFKRRO )LJXXU ,QULFKWLQJVDVSHFWHQ GLH YROJHQV OHHUNUDFKWHQ LQ KHW WRHNRPVWLJ RQGHUZLMVYDQPLQGHUEHODQJ]XOOHQ]LMQ )LJXXU ,QULFKWLQJVDVSHFWHQ GLH YROJHQV OHHUNUDFKWHQ LQ KHW WRHNRPVWLJ RQGHUZLMVYDQJURWHUEHODQJ]XOOHQ]LMQ )LJXXU &RPSXWHUDVSHFWHQ GLH YROJHQV GH OHHUNUDFKWHQ LQ KHW WRHNRPVWLJ RQGHUZLMVYDQJURWHUEHODQJ]XOOHQ]LMQ )LJXXU 9HUJHOLMNLQJ YDQ JHJHYHQV XLW HQ RYHU GH RQWZLNNHOLQJHQ GLH OHUDUHQ YHUZDFKWHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ KHW HLJHQ RQGHUZLMVHQFRPSXWHUJHEUXLN )LJXXU ,&7WUHQGV ZDDUYDQ VFKROHQ YHHO YDQ YHUZDFKWHQ YRRU KHW HLJHQ RQGHUZLMV )LJXXU 0DWH ZDDULQ EDVLVVFKROHQ LQ VWDDW ]LMQ RQWZLNNHOLQJHQ RS KHW JHELHG YDQ,&7ELMWHKRXGHQ )LJXXU 3HUFHQWDJHVFKROHQGDWVOHFKWRSGHKRRJWHLVYDQGHPRJHOLMNKHGHQ GLH,&7WHELHGHQKHHIWYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQ )LJXXU

9HUJHOLMNLQJ YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN RS YRRUKRHGHVFKROHQ HQ DQGHUHEDVLVVFKROHQ )LJXXU 9HUJHOLMNLQJWXVVHQRQGHUZLMVFRQFHSWHQGHELMGUDJHYDQFRPSXWHUV )LJXXU 3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS YLHU EHOHLGVJHELHGHQ )LJXXU 3HUFHQWDJHOHUDUHQGDW WHQ JHYROJH YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQ GHULQJHQHUYDDUWRSYHUVFKLOOHQGHDVSHFWHQYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV )LJXXU +RXGLQJYDQOHHUOLQJHQWHQRS]LFKWHYDQ,&7 )LJXXU 3HUFHQWDJHVFKROHQZDDUELMPHHUGDQGHKHOIWYDQGHOHUDUHQEHVFKLNW RYHUNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQRSKHWJHELHGYDQ,&7 )LJXXU &RPSXWHUNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQYDQOHHUOLQJHQ )LJXXU 0DWH ZDDULQ VFKROHQ GH 2%' HQ 3$%2 WRHJHUXVW DFKWHQ RP LQ GH WRHNRPVWRQGHUVWHXQLQJWHELHGHQELMGHYHUGHUHLQYRHULQJYDQ,&7 WRHSDVVLQJHQ )LJXXU *HPLGGHOGHRPYDQJYDQNQHOSXQWHQSHUDDQGDFKWV JHELHG )LJXXU 2QWZLNNHOLQJHQGLHOHUDUHQYHUZDFKWHQWHQDDQ]LHQYDQGHLQULFKWLQJ YDQKHWHLJHQRQGHUZLMV )LJXXU

%HwQYORHGHQGH IDFWRUHQ RS VFKRROQLYHDX ELM GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 WRHSDVVLQJHQYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQ

           

2YHU]LFKW YDQ ILJXUHQ HQ WDEHOOHQ

Y


Tabellen 7DEHO

2YHU]LFKWYDQKHWDDQWDOYHUVWXXUGHHQJHUHWRXUQHHUGHYUDJHQOLMVWHQ

3HUFHQWDJHVFKROHQPHWZHNHOLMNVFRPSXWHUJHEUXLNELMOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQLQ JURHSYDQKHWEDVLVRQGHUZLMV 7DEHO *HPLGGHOGDDQWDOOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQPHWFRPSXWHUJHEUXLNLQJURHSYDQ KHWEDVLVRQGHUZLMV 7DEHO 'LGDFWLVFKHWRHSDVVLQJHQYDQ,&7GRRUOHUDUHQYDQJURHS 7DEHO 3HUFHQWDJH OHHUNUDFKWHQ LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV GDW ]HOI JHEUXLNW PDDNW YDQ EHSDDOGHWRHSDVVLQJHQYRRUKHWRQGHUZLMVRIOHHUOLQJHQHUPHHLQDDQUDNLQJEUHQJW 7DEHO ,&7WRHSDVVLQJHQGRRUOHUDUHQHQOHHUOLQJHQYDQJURHS 7DEHO 2PYDQJYDQFRPSXWHUJHEUXLNGRRUOHUDUHQHQOHHUOLQJHQYDQJURHS 7DEHO /RFDWLHVGLHELMWHQPLQVWHGHKHOIWYDQGHVFKROHQ]LMQXLWJHUXVWPHWFRPSXWHUVGLH OHHUOLQJHQXLWJURHSJHEUXLNHQ 7DEHO ,QYRHULQJVVWDGLXPYDQ,&7RSVFKRROYROJHQVGH,&7FR|UGLQDWRU 7DEHO $DQWDOYDNNHQPHWFRPSXWHUJHEUXLNYROJHQVOHHUOLQJHQXLWJURHS 7DEHO 3HUFHQWDJHOHHUOLQJHQGDWYDNHUGDQWZHHNHHUSHUMDDUGHFRPSXWHUYRRUEHSDDOGH ,&7WRHSDVVLQJHQJHEUXLNW 7DEHO 3HUFHQWDJHVFKROHQPHWFRPSXWHUJHEUXLNYRRUDGPLQLVWUDWLHYHGRHOHLQGHQ

7DEHO

7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO

YL

%HVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXUXLWJHGUXNWLQDDQWDOFRPSXWHUV %HVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU XLWJHGUXNW LQ YHUKRXGLQJ WRW DDQWDO OHHUOLQJHQ %HVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXUXLWJHVSOLWVWQDDUVFKRROJURRWWH /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLRLQYHUJHOLMNLQJPHWDQGHUHODQGHQ 7\SHQFRPSXWHUDSSDUDWXXU 2YHU]LFKWYDQVSHFLILHNHFRPSXWHUNHQPHUNHQ %HVFKLNEDDUKHLGYDQUDQGDSSDUDWXXU 1HWZHUNDDQVOXLWLQJHQHQPRJHOLMNKHGHQYRRUH[WHUQHFRPPXQLFDWLH 2YHU]LFKW YDQ XLWVSUDNHQ EHWUHIIHQGH KHW EHODQJ YDQ KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ EDVLVVFKROHQ ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQHQGHPDWHYDQUHDOLVDWLHRSKHWJHELHGYDQDGPLQLVWUDWLH HQEHKHHU ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ HQ GH PDWH YDQ UHDOLVDWLH RS KHW JHELHG YDQ LQULFKWLQJ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQHQGHPDWHYDQUHDOLVDWLHRSKHWJHELHGYDQFRPPXQLFDWLH HQLQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQHQGH PDWH YDQ UHDOLVDWLH RS KHW JHELHG YDQ VFKROLQJ HQ RQGHUVWHXQLQJ 8LWJDYHQSHUMDDURSKHWJHELHGYDQ,&7 0HQLQJYDQOHHUOLQJHQXLWJURHSRYHUXLWVSUDNHQGLHEHKRUHQWRWGHDWWLWXGHVFKDDO SOH]LHU

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV

             


7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO 7DEHO

0HQLQJYDQOHHUOLQJHQXLWJURHSRYHUXLWVSUDNHQGLHEHKRUHQWRWGHDWWLWXGHVFKDDO UHOHYDQWLH 0HQLQJYDQOHHUOLQJHQXLWJURHSRYHUXLWVSUDNHQGLHEHKRUHQWRWGHDWWLWXGHVFKDDO RQGHUVWHXQLQJGRRURXGHUV 9HUVFKLOOHQWXVVHQMRQJHQVHQPHLVMHV :DWOHHUOLQJHQXLWJURHS]RQGHUKXOSRSGHFRPSXWHUNXQQHQ 2QGHUVWHXQLQJ YDQ JURHSHULQJHQ YRRU YHUVFKLOOHQGH JHELHGHQ YDQ KHW ,&7 LQYRHULQJVSURFHV ,&7JHELHGHQZDDURSVFKROHQPHWHONDDUVDPHQZHUNHQ .QHOSXQWHQELMKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUV .QHOSXQWHQELMKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUV 3HUFHQWDJH OHHUNUDFKWHQ PHW VFKROLQJVEHKRHIWH RS KHW JHELHG YDQ RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN 3HUFHQWDJHOHHUNUDFKWHQPHWVFKROLQJVEHKRHIWHRSKHWJHELHGYDQPRGHUQHWHFKQRORJLH 3HUFHQWDJH OHHUNUDFKWHQ PHW VFKROLQJVEHKRHIWH RS KHW JHELHG YDQ QLHW RQGHUZLMVNXQGLJHFRPSXWHUJHEUXLN 3HUFHQWDJHVFKROHQPHWZHNHOLMNVFRPSXWHUJHEUXLNELMOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQLQ JURHSYDQKHWEDVLVRQGHUZLMV *HPLGGHOGDDQWDOOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQPHWFRPSXWHUJHEUXLNLQJURHSYDQ KHWEDVLVRQGHUZLMV 'LGDFWLVFKHWRHSDVVLQJHQYDQ,&7GRRUOHUDUHQYDQJURHS ,&7WRHSDVVLQJHQGRRUOHUDUHQHQOHHUOLQJHQYDQJURHS 2PYDQJYDQFRPSXWHUJHEUXLNGRRUOHUDUHQHQOHHUOLQJHQYDQJURHS /RFDWLHVGLHELMWHQPLQVWHGHKHOIWYDQGHVFKROHQ]LMQXLWJHUXVWPHWFRPSXWHUVGLH OHHUOLQJHQXLWJURHSJHEUXLNHQ 3HUFHQWDJHOHHUOLQJHQGDWYDNHUGDQWZHHNHHUSHUMDDUGHFRPSXWHUYRRUEHSDDOGH ,&7WRHSDVVLQJHQJHEUXLNW ,QYRHULQJVVWDGLXPYDQ,&7YROJHQVGH,&7FR|UGLQDWRU 3HUFHQWDJHVFKROHQPHWFRPSXWHUJHEUXLNYRRUDGPLQLVWUDWLHYHGRHOHLQGHQ %HVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXU 7\SHQFRPSXWHUDSSDUDWXXU %HVFKLNEDDUKHLGYDQUDQGDSSDUDWXXU 1HWZHUNDDQVOXLWLQJHQHQPRJHOLMNKHGHQYRRUH[WHUQHFRPPXQLFDWLH 8LWJDYHQSHUMDDURSKHWJHELHGYDQ,&7 2QGHUVWHXQLQJ GRRU JURHSHULQJHQ RS YHUVFKLOOHQGH JHELHGHQ YDQ KHW ,&7 LQYRHULQJVSURFHV $VSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVOHHUSURFHV GLH YROJHQV OHHUNUDFKWHQ GRRU QLHXZH SURJUDPPDWXXURQGHUVWHXQGPRHWHQZRUGHQ 6FKROLQJVEHKRHIWHQYDQOHUDUHQ ,&7WUHQGVZDDUYDQVFKROHQYHHOYHUZDFKWHQYRRUKHWHLJHQRQGHUZLMV

              

2YHU]LFKW YDQ ILJXUHQ HQ WDEHOOHQ

YLL


YLLL

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
CONTEXT EN OPZET VAN DE ICT-MONITOR

'H]HUDSSRUWDJHJHHIWHHQRYHU]LFKWYDQGHDDUGHQGHRPYDQJYDQ,&7WRHSDVVLQJHQLQ KHW EDVLVRQGHUZLMV +HW EHWUHIW HHQ VWDQGYDQ]DNHQ RYHU]LFKW GDW JHEDVHHUG LV RS JHJHYHQV GLH WHQ EHKRHYH YDQ GH ,&7PRQLWRU ELM HHQ VWHHNSURHI YDQ EDVLVVFKROHQ ]LMQ YHU]DPHOG'HUHVXOWDWHQKHEEHQYRRUQDPHOLMNEHWUHNNLQJRSGHWZHHGHPRQLWRUPHWLQJ GLHLQKHWVFKRROMDDULVXLWJHYRHUG2PRQWZLNNHOLQJHQLQGHWLMG]LFKWEDDU WHPDNHQZRUGHQGDDUQDDVWJHJHYHQVJHSUHVHQWHHUGGLHLQHHUGHUHRQGHU]RHNHQQDDUKHW JHEUXLNYDQ,&7]LMQYHU]DPHOG +HWHHUVWHKRRIGVWXNEHYDWQDGHUHLQIRUPDWLHRYHUGHEHWHNHQLVHQGHRS]HWYDQGH,&7 PRQLWRU $OOHUHHUVW ZRUGW LQ SDUDJUDDI GH FRQWH[W YDQ GH ,&7PRQLWRU YRRU KHW LQYRHULQJVSURFHVYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMVQDGHUWRHJHOLFKW'DDUQDYROJWLQSDUDJUDDI HHQ VFKHWV YDQ KHW FRQFHSWXHHO UDDPZHUN GDW WHQ JURQGVODJ OLJW DDQ GH JHJHYHQV YHU]DPHOLQJYDQGH,&7PRQLWRU3DUDJUDDIEHYDWJHJHYHQVRYHUGLYHUVHPHWKRGROR JLVFKHDVSHFWHQYDQGHJHJHYHQVYHU]DPHOLQJ]RDOVGHRPYDQJYDQGHVWHHNSURHIGHJHUHDOL VHHUGHUHVSRQVHQGHUHSUHVHQWDWLYLWHLWYDQGHUHVXOWDWHQ'LWKRRIGVWXNVOXLWDIPHWHHQ OHHVZLM]HU YRRUGHRYHULJHKRRIGVWXNNHQ

1.1

Context

+HW PLQLVWHULH YDQ 2QGHUZLMV &XOWXXU HQ :HWHQVFKDSSHQ KHHIW LQ KHW DFWLHSODQ

,QYHVWHUHQ LQ YRRUVSURQJ 02&:  JHSUHVHQWHHUG 'LW SODQ KHHIW HHQ YHUYROJ JHNUHJHQPHWGHQRWD 2QGHUZLMVRQOLQH 02&: %HLGHQRWD VEHRJHQKHWJHEUXLN YDQ ,QIRUPDWLH HQ &RPPXQLFDWLH7HFKQRORJLH ,&7 WH VWLPXOHUHQ LQ GH VHFWRUHQ EDVLV RQGHUZLMV YRRUWJH]HW RQGHUZLMV EHURHSVRQGHUZLMV YROZDVVHQHQHGXFDWLH HQ OHUDUHQ RSOHLGLQJHQ 2QGDQNV GH YHUVFKLOOHQGH ,&7VWLPXOHULQJVSURMHFWHQ GLH YDQDI EHJLQ MDUHQ

LQGH]HRQGHUZLMVVHFWRUHQ]LMQXLWJHYRHUGZRUGWLQEHLGHQRWD VJHSOHLWYRRUDDQKRX GHQGHRQGHUVWHXQLQJELMGHLQYRHULQJYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMV'HUJHOLMNHRQGHUVWHXQLQJ LVQRRG]DNHOLMNYDQZHJHGHVQHOOHRSHHQYROJLQJYDQYHUDQGHULQJHQGLH]LFKYRRUGRHQLQ GH VDPHQOHYLQJ9HHOYDQ GH]H YHUDQGHULQJHQ KDQJHQ QDXZ VDPHQ PHW GH RQWZLNNHOLQJ YDQHHQLQGXVWULsOHPDDWVFKDSSLMQDDUHHQLQIRUPDWLHPDDWVFKDSSLM,QGHLQIRUPDWLHPDDW VFKDSSLM VWDDW GH SURGXFWLH YDQ JRHGHUHQ QLHW ODQJHU YRRURS PDDU EHKRRUW KHW NXQQHQ RPJDDQ PHW LQIRUPDWLH HQ FRPPXQLFDWLHWHFKQRORJLH WRW ppQ YDQ GH EHODQJULMNVWH YDDUGLJKHGHQ 'H]H RQWZLNNHOLQJ PDDNW KHW QRRG]DNHOLMN GDW ELQQHQ KHW RQGHUZLMV YHHO DDQGDFKWZRUGWEHVWHHGDDQKHWRPJDDQPHW,&7'DDUELM LV ,&7 QLHW DOOHHQ REMHFW YDQ RQGHUZLMVPDDURRNHHQEHODQJULMNKXOSPLGGHOYRRUKHWYHUEHWHUHQYDQGHHIIHFWLYLWHLWHQ GHNZDOLWHLWYDQKHWRQGHUZLMV 'H QRWD 2QGHUZLMV RQ /LQH EHVFKULMIW RS KHW JHELHG YDQ ,&7 GH EHOHLGVGRHOHQ HQ GH EHVWXXUOLMNHDDQSDNYDQGHRYHUKHLGYRRUGHSHULRGH2PYDVWWHVWHOOHQRIGH ODQJHUHWHUPLMQGRHOVWHOOLQJHQJHKDDOGZRUGHQLVWXVVHQWLMGVHLQIRUPDWLHRYHUGHYRRUWJDQJ YDQ KHW LQYRHULQJVSURFHV YDQ JURRW EHODQJ +HW 2QGHU]RHN &HQWUXP YDQ 7RHJHSDVWH 2QGHUZLMVNXQGH 2&72 YDQGH8QLYHUVLWHLW7ZHQWHLVJHYUDDJGRPGHRQWZLNNHOLQJHQ RSKHWJHELHGYDQ,&7ELQQHQKHWEDVLVRQGHUZLMVKHWYRRUWJH]HWRQGHUZLMVKHWEHURHSV RQGHUZLMVHQYROZDVVHQHQHGXFDWLHHQGHOHUDUHQRSOHLGLQJHQMDDUOLMNVLQNDDUWWHEUHQJHQ,Q KHWVFKRROMDDU KHHIW KLHUYRRU GH HHUVWH PHWLQJ SODDWVJHYRQGHQ 'H UHVXOWDWHQ

&RQWH[W HQ RS]HW YDQ GH ,&7PRQLWRU
YDQGHHHUVWHPHWLQJ]LMQHLQGJHSXEOLFHHUG 7HQ%UXPPHOKXLV +HWYRRUOLJ JHQGHUDSSRUWEHWUHIWGHUDSSRUWDJHRYHUGHWZHHGHPHWLQJ 'RRUPLGGHOYDQV\VWHPDWLVFKHJHJHYHQVYHU]DPHOLQJHQZRUGHQGHRQWZLNNHOLQJHQRSKHW JHELHG YDQ FRPSXWHUJHEUXLN LQ NDDUW JHEUDFKW 'LW V\VWHHP YDQ SHULRGLHNH JHJHYHQV YHU]DPHOLQJHQ ZRUGW GH ,&7PRQLWRU JHQRHPG 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH ,&7PRQLWRU ELHGHQHHQRYHU]LFKWYDQGHDFWXHOHVWDQGYDQ]DNHQRSKHWJHELHGYDQFRPSXWHUJHEUXLN LQ KHW RQGHUZLMV 9HUGHU LV GH ,&7PRQLWRU HHQ KXOSPLGGHO ELM KHW YROJHQ YDQ GH YHUDQGHULQJVSURFHVVHQ GLH RS JDQJ NRPHQ ]RGUD FRPSXWHUV YRRU RQGHU ZLMVGRHOHLQGHQ ZRUGHQ JHEUXLNW 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH ,&7PRQLWRU ELHGHQ GH PRJHOLMN KHLG RP KHW KXLGLJHEHOHLGWHQDDQ]LHQYDQ,&7WHHYDOXHUHQHQYHUVFKDIWGDDUQDDVWRRNLQGLFDWLHVYRRU KHWWHYRHUHQEHOHLG'DDUPHHLVGH,&7PRQLWRUHHQNUDFKWLJHEURQYDQJHJHYHQVGLHDOV EDVLV NDQ GLHQHQ YRRU DFWLHV RI LQWHUYHQWLHV ,Q ILJXXU LV GH ,&7PRQLWRU JHSRVLWLR QHHUGELQQHQGHFRQWH[WYDQHHQEHOHLGVF\FOXV

EHOHLGVGRHO

,&7PRQLWRU HYDOXDWLH HQ UHIOHFWLH RRU]DNHQ YDQ VXFFHVIDOHQ LQWHUYHQWLHV )LJXXU 

,&7PRQLWRU JHSRVLWLRQHHUG LQ HHQ EHOHLGVF\FOXV 1.2

Conceptueel model

1DDVWKHWEHVFKULMYHQYDQGHDFWXHOHVWDQGYDQ]DNHQELHGWGH,&7PRQLWRURRNLQ]LFKWLQ GH IDFWRUHQ GLH KHW JHEUXLN YDQ ,&7 LQ KHW RQGHUZLMV EHOHPPHUHQ RI EHYRUGHUHQ (HQ JRHGLQ]LFKWLQGHVDPHQKDQJWXVVHQEHwQYORHGHQGHIDFWRUHQLVYDQHVVHQWLHHOEHODQJELM GHNHX]HYDQVWLPXOHULQJVPDDWUHJHOHQ +HWFRQFHSWXHHOPRGHOGDWWHQJURQGVODJOLJWDDQGHDQDO\VHYDQEHwQYORHGHQGHIDFWRUHQLV WRHJHSDVW LQ HHUGHUH VWXGLHV 7HQ %UXPPHOKXLV -DQVVHQ 5HLQHQ  ,Q GH]H VWXGLHV ZRUGW RQGHUVFKHLG JHPDDNW WXVVHQ GH YROJHQGH YLHU FOXVWHUV YDQ LQGLFDWRUHQ ILJXXU 

([RJHQH LQGLFDWRUHQ

(QGRJHQH DGRSWLH LQGLFDWRUHQ

)LJXXU 

&RQFHSWXHHO PRGHO YDQ GH ,&7PRQLWRU,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV

(QGRJHQH LPSOHPHQWDWLH LQGLFDWRUHQ

,PSOHPHQWDWLH XLWNRPVWHQ


([RJHQH LQGLFDWRUHQ LQGLFDWRUHQ GLH QLHW RI QDXZHOLMNV GRRU HHQ LQGLYLGXHOH VFKRRO WH EHwQYORHGHQ]LMQ]RDOVVRFLDDOHFRQRPLVFKHVWDWXVYDQGHOHHUOLQJSRSXODWLHHQGHILQDQFLsOH PLGGHOHQGLHGHRYHUKHLGDDQVFKROHQEHVFKLNEDDUVWHOW (QGRJHQH DGRSWLHLQGLFDWRUHQ LQGLFDWRUHQ JHUHODWHHUG DDQ GH DGRSWLHIDVH YDQ KHW YHUQLHXZLQJVSURFHVGLHGRRUGHVFKRRO]HOIWHEHwQYORHGHQ]LMQELMYRRUEHHOGGHDDQZH]LJH ,&7LQIUDVWUXFWXXUHQSHUFHSWLHVYDQOHUDUHQRYHU,&7 (QGRJHQHLPSOHPHQWDWLHLQGLFDWRUHQLQGLFDWRUHQGLHYDQEHODQJ]LMQYRRUKHWGDDGZHUNHOLMNLQ GHSUDNWLMNUHDOLVHUHQYDQGHEHRRJGH,&7WRHSDVVLQJHQ]RDOVKHWVFKRROEHOHLGHQLQWHUQH GHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ ,PSOHPHQWDWLHXLWNRPVWHQLQGLFDWRUHQGLHEHWUHNNLQJKHEEHQRSGHDDUGHQRPYDQJYDQKHW FRPSXWHUJHEUXLNLQKHWRQGHUZLMV+LHUELMVWDDWFHQWUDDOKHWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHUDOV KXOSPLGGHO PHGLXP ELMKHWJHYHQYDQRQGHUZLMV'HRPYDQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLN YHUZLMVW QDDU NZDQWLWDWLHYH DVSHFWHQ ]RDOV KHW DDQWDO NHUHQ GDW GH FRPSXWHUV ZRUGHQ JHEUXLNW 'H DDUG YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN KHHIW EHWUHNNLQJ RS GH NZDOLWHLW YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLNYRRUGHLQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHVHQJHHIWLQIRUPDWLHRYHUGH PDQLHU ZDDURS GHFRPSXWHU ZRUGW LQJH]HW YRRU RQGHUZLM]HQ HQ OHUHQ 'DDUQDDVW ZRUGW RRN DDQGDFKW EHVWHHG DDQ KHW JHEUXLN YDQ ,&7 DOV REMHFW YDQ RQGHUZLMV EY OHUHQ RYHU ,&7LQDSDUWHOHVXUHQLQIRUPDWLFD 

1.3

Opzet

,Q GH]H SDUDJUDDI NRPW HHQ DDQWDO PHWKRGRORJLVFKH DVSHFWHQ YDQ GH ,&7PRQLWRU DDQ ERG$FKWHUHHQYROJHQVZRUGWLQJHJDDQRSGHPDQLHUHQYDQJHJHYHQVYHU]DPHOLQJ VXUYH\ HQJHYDOVVWXGLHV GHSURFHGXUHYDQVWHHNSURHIWUHNNLQJHQGHJHUHDOLVHHUGHUHVSRQV Surveys en gevalsstudies 'H WZHHGH PHWLQJ LQ KHW NDGHU YDQ GH ,&7PRQLWRU LV LQ KHW VFKRROMDDU XLWJHYRHUG*HJHYHQV]LMQYHU]DPHOGLQGHVHFWRUHQEDVLVRQGHUZLMVYRRUWJH]HWRQGHUZLMV EHURHSVRQGHUZLMV YROZDVVHQHQHGXFDWLH GH OHUDUHQRSOHLGLQJHQ HQ KHW ODQGERXZRQGHU ZLMV'DDUELMLVJHEUXLNJHPDDNWYDQGHYROJHQGHYUDJHQOLMVWHQ ƒ EHOHLGVYUDJHQOLMVWHHQYUDJHQOLMVWLQWHYXOOHQGRRULHPDQGGLHJRHGRSGHKRRJWHLVYDQ KHW,&7EHOHLGRSVFKRRO ƒ WHFKQLVFKHYUDJHQOLMVWHHQYUDJHQOLMVWLQWHYXOOHQGRRULHPDQGGLHJRHGRSGHKRRJWHLV YDQGHDDQZH]LJHLQIUDVWUXFWXXURSVFKRRO ƒ OHHUNUDFKWYUDJHQOLMVWHHQYUDJHQOLMVWLQWHYXOOHQGRRUGHOHHUNUDFKWGRFHQWGLHLQIRUPDWLH NDQYHUVFKDIIHQRYHUKHWFRPSXWHUJHEUXLNELQQHQGHJHVHOHFWHHUGHNODV ƒ OHHUOLQJYUDJHQOLMVW HHQ YUDJHQOLMVW LQ WH YXOOHQ GRRU GH OHHUOLQJHQVWXGHQWHQ RYHU KXQ PHQLQJWHQDDQ]LHQYDQ,&7 'H LQVWUXPHQWHQ ]LMQ JHEXQGHOG LQ HHQ DI]RQGHUOLMNH SXEOLFDWLH 7HQ %UXPPHOKXLV HD HQGDDUQDDVWRRNEHVFKLNEDDUDOVHOHNWURQLVFKHEHVWDQGHQGLHWHGRZQORDGHQ]LMQYLD GHZHEVLWHYDQGH,&7PRQLWRU ZZZLFWPRQLWRUQO 'HVXUYH\JHJHYHQV]LMQDDQJHYXOG PHW ]HVWLHQ YHUGLHSHQGH JHYDOVVWXGLHV ,Q HON YDQ GH VHFWRUHQ ]LMQ YLHU JHYDOVVWXGLHV XLWJHYRHUG 'H JHYDOVVWXGLHV KHEEHQ JHUHVXOWHHUG LQ EHVFKULMYLQJHQ RYHU KHW LQYRHULQJV SURFHV HQ KHW JHEUXLN YDQ ,&7 RS VFKROHQ 'H]H YRRUEHHOGHQ YDQ ,&7JHEUXLN ]LMQ JHEXQGHOGLQHHQDI]RQGHUOLMNHUDSSRUWDJH 0HHOLVVHQHD 

&RQWH[W HQ RS]HW YDQ GH ,&7PRQLWRU
De steekproef 'HVWHHNSURHISURFHGXUHGLHLQGH,&7PRQLWRULVJHKDQWHHUGJHHIWHONHEDVLVVFKRROHHQ WUHNNLQJVNDQVGLHRYHUHHQNRPWPHWGHSURSRUWLHOHHUOLQJHQYDQGHEHWUHIIHQGHVFKRROWHQ RS]LFKWH YDQ GH JHKHOH SRSXODWLH EDVLVVFKRROOHHUOLQJHQ ,Q KHW WRWDDO ]LMQ YROJHQV GH]H SURFHGXUHEDVLVVFKROHQJHVHOHFWHHUG'DDUDDQWRHJHYRHJG]LMQGH]RJHQRHPGHYRRU KRHGHVFKROHQ+HWEHWUHIWLQWRWDDOYRRUKRHGHVFKROHQGLHQLHWRSEDVLVYDQWRHYDO]LMQ JHVHOHFWHHUG 9RRUKRHGHVFKROHQKHEEHQLQKHWVFKRROMDDUELMKHW0LQLVWHULHYDQ2QGHUZLMV &XOWXXUHQ:HWHQVFKDSSHQHHQSODQLQJHGLHQGZDDULQLVDDQJHJHYHQRSZHONHPDQLHU]LM ,&7 LQ KHW RQGHUZLMV ZLOOHQ LQWHJUHUHQ 'H]H ]RUJYXOGLJ JHVHOHFWHHUGH JURHS YDQ YRRU KRHGHVFKROHQ KHHIW YDQ RYHUKHLGVZHJH H[WUD ILQDQFLsOH PLGGHOHQ RQWYDQJHQ YRRU GH XLWYRHULQJ YDQ KXQ ,&7SODQQHQ 'H JHJHYHQV YDQ GH WRHJHYRHJGH YRRUKRHGHVFKROHQ PDNHQJHHQGHHOXLWYDQGHSRSXODWLHVWDWLVWLHNHQYRRUKHWEDVLVRQGHUZLMV5HVXOWDWHQYDQ GHYRRUKRHGHVFKROHQZRUGHQLQKRRIGVWXNJHSUHVHQWHHUG'DWKRRIGVWXNVWDDWJHKHHOLQ KHWWHNHQYDQGHYHUJHOLMNLQJWXVVHQGHYRRUKRHGHVFKROHQHQGHRYHULJHEDVLVVFKROHQ Respons %LQQHQKHWEDVLVRQGHUZLMVKHHIWYDQGHRRUVSURQNHOLMNHVWHHNSURHIYDQVFKROHQ]LFK EHUHLG YHUNODDUG RP KHW JHKHOH LQVWUXPHQWDULXP YDQ GH ,&7PRQLWRU LQ WH YXOOHQ 'H GHHOQDPHEHUHLGKHLGRQGHUGHYRRUKRHGHVFKROHQLV 9RRUKHWYDVWVWHOOHQYDQGHUHSUHVHQWDWLYLWHLWYDQGHJHJHYHQVGLHLQGH,&7PRQLWRU]LMQ YHU]DPHOG GLHQW GH YUDDJ WH ZRUGHQ EHDQWZRRUG RI KHW FRPSXWHUJHEUXLN ELQQHQ GH GHHOQHPHQGHVFKROHQYHUVFKLOWYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNRSVFKROHQGLHQLHWDDQGH,&7 PRQLWRUPHHGRHQ2PGH]HYUDDJWHNXQQHQEHDQWZRRUGHQLVDOOHJHVHOHFWHHUGHVFKROHQ RRNGHJHQHGLHQLHWEHUHLG]LMQGHYHUVFKLOOHQGHYUDJHQOLMVWHQYRRUGH,&7PRQLWRULQWH YXOOHQJHYUDDJGRPYLDHHQ]RJHQRHPGHVFUHHQLQJVXUYH\JHJHYHQVEHVFKLNEDDUWHVWHOOHQ RYHU GH PDWH YDQ FRPSXWHUJHEUXLN LQ HON YDQ GH JURHSHQ ELQQHQ GH EDVLVVFKRRO 'H]H JHJHYHQV]LMQGRRUYDQGHJHVHOHFWHHUGHEDVLVVFKROHQEHVFKLNEDDUJHVWHOG2SEDVLV YDQGH]HVFUHHQLQJJHJHYHQVNDQZRUGHQJHFRQFOXGHHUGGDWHUJHHQ VLJQLILFDQW YHUVFKLO LV LQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN RS VFKROHQ GLH DDQ GH ,&7PRQLWRU PHHGRHQ HQ VFKROHQ GLH PHGHZHUNLQJ DDQ GH ,&7PRQLWRU KHEEHQ JHZHLJHUG (U LV QLHW DOOHHQ VSUDNH YDQ HHQ]HOIGH PDWH YDQ FRPSXWHUJHEUXLN RS VFKRROQLYHDX PDDU RRN RS KHW QLYHDX YDQ GH OHHUMDUHQLVKHWFRPSXWHUJHEUXLNYHUJHOLMNEDDU9HUGHUEOLMNWXLWDQDO\VHVYDQDFKWHUJURQG YDULDEHOHQ ]RDOV VFKRROJURRWWH GHQRPLQDWLH HQ XUEDQLVDWLHJUDDG GDW HU RRN RS GH]H DVSHFWHQ JHHQ VSUDNH LV YDQ V\VWHPDWLVFKH YHUWHNHQLQJ YDQ GH UHVXOWDWHQ GRRU QRQ UHVSRQV 'H]H EHYLQGLQJHQ ]LMQ DDQOHLGLQJ RP WH FRQFOXGHUHQ GDW GH QDYROJHQGH UHVXOWDWHQHHQUHSUHVHQWDWLHIEHHOGVFKHWVHQYDQGHVHFWRUEDVLVRQGHUZLMV 8LWKHWRYHU]LFKWYDQKHWDDQWDOYHUVWXXUGHHQJHUHWRXUQHHUGHYUDJHQOLMVWHQ WDEHO

EOLMNWGDWYRRUHONW\SHYUDJHQOLMVWGHUHVSRQVELMQDSURFHQWRIKRJHULV9HUGHU KHHIW YDQ GH VFKROHQ DOOH YLHU W\SHQ YUDJHQOLMVWHQ YROOHGLJ LQJHYXOG 'H]H UHVSRQV LV WRHUHLNHQG RP YRRU KHW EDVLVRQGHUZLMV SRSXODWLHVWDWLVWLHNHQ WH NXQQHQ EHUHNHQHQ GLH YROGRHQ DDQ GH VWDWLVWLVFKH HLVHQ YDQ EHWURXZEDDUKHLG HQ QDXZNHXULJKHLG,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO 2YHU]LFKW YDQ KHW DDQWDO YHUVWXXUGH HQ JHUHWRXUQHHUGH YUDJHQOLMVWHQ

Q 

 

Q 

WRWDDO

 

VFKROHQ

Q 

YRRUKRHGH

Q 

WRHJHYRHJGH

DDQWDO LQJHYXOG JHUHWRXUQHHUG VWHHNSURHI

WRWDDO

Q 

VFKROHQ

YRRUKRHGH

Q 

WRHJHYRHJGH

,&7PRQLWRU %HOHLGVYUDJHQOLMVW 7HFKQLVFKH YUDJHQOLMVW /HHUNUDFKWYUDJHQ OLMVW JURHS /HHUOLQJYUDJHQOLMVW JURHS 

VWHHNSURHI

YHUVWXXUG QDDU DDQWDO VFKROHQ

 +HW YHUPHOGH DDQWDO YHUZLMVW QDDU NODVVHQ PHW OHHUOLQJHQ XLW JURHS ,Q WRWDDO KHEEHQ OHHUOLQJHQ HHQ YUDJHQOLMVW LQJHYXOG

1.4

Leeswijzer

'HYRRUOLJJHQGHUDSSRUWDJHKHHIWEHWUHNNLQJRSGHVXUYH\UHVXOWDWHQYDQKHWEDVLVRQGHU ZLMV RYHU KHW VFKRROMDDU +HW VFKRROMDDU ZRUGW LQ KHW YHUYROJ DDQJHGXLGPHWKHWMDDUWDO ,Q KHW EDVLVRQGHUZLMV ]LMQ VLQGV GH LQWURGXFWLH YDQ FRPSXWHUV YHUVFKLOOHQGH VXUYH\ RQGHU]RHNHQ XLWJHYRHUG 9RRU KHW EDVLVRQGHUZLMV NRPW GH WZHHGH PHWLQJ YDQ GH ,&7 PRQLWRURYHUHHQPHWGH]HVGHPHWLQJLQHHQUHHNVYDQRQGHU]RHNHQQDDUKHWJHEUXLNYDQ ,&72PGHKXLGLJHVLWXDWLHLQKHWEDVLVRQGHUZLMVWHNXQQHQSODDWVHQLQHHQSHUVSHFWLHI YDQRQWZLNNHOLQJHQLQGHWLMG]XOOHQGDDURPELQQHQGH]HUDSSRUWDJHRRNJHJHYHQVXLWGH HHUGHUHPHWLQJHQZRUGHQJHSUHVHQWHHUG'LWORQJLWXGLQDOHSHUVSHFWLHILVYDQEHODQJRPGH DFWXHOHVLWXDWLHWHNXQQHQEHJULMSHQDOVHHQVWDGLXPLQHHQYHUDQGHULQJVSURFHV ,QKHWYROJHQGHKRRIGVWXNZRUGWHHQRYHU]LFKWJHJHYHQYDQKHWKXLGLJHFRPSXWHUJHEUXLN 'DDUELM ZRUGW LQJHJDDQ RS YHUVFKLOOHQGH DVSHFWHQ YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN ]RDOV KHW DDQWDOOHHUNUDFKWHQGDWFRPSXWHUVJHEUXLNWGHIUHTXHQWLHYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNHQKHW VRRUWFRPSXWHUWRHSDVVLQJHQGDWELMGHYHUVFKLOOHQGHYDNNHQZRUGWJHEUXLNW,QGLWKRRIG VWXN ZRUGW RRN DDQGDFKW EHVWHHG DDQ GH PDWH ZDDULQ OHHUOLQJHQ XLW KHW EDVLVRQGHUZLMV EXLWHQVFKRROLQDDQUDNLQJNRPHQPHWFRPSXWHUV +RRIGVWXNKHHIWEHWUHNNLQJRSGHEHVFKLNEDUH,&7LQIUDVWUXFWXXUYDQGHVFKROHQYRRU EDVLVRQGHUZLMV'DDUELMNRPHQJHJHYHQVDDQERGRYHUKHWDDQWDOFRPSXWHUVGHFRPSXWHU W\SHQHQGHSURJUDPPDWXXUZDDURYHUEDVLVVFKROHQEHVFKLNNHQ +RRIGVWXN JDDW RYHU KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ VFKROHQ HQ GH ELMGUDJH GLH FRPSXWHUV OHYHUHQDDQGHUHDOLVDWLHGDDUYDQLQGHGDJHOLMNVHSUDNWLMN9HUGHUNRPHQJHJHYHQVDDQERG RYHUKHWEHOHLGGDWVFKROHQYRHUHQRSKHWJHELHGYDQ,&7HQGHLQYHVWHULQJHQGLHGDDUPHH JHPRHLG]LMQ

&RQWH[W HQ RS]HW YDQ GH ,&7PRQLWRU
+RRIGVWXN JHHIW HHQ RYHU]LFKW YDQ GH NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YDQ OHHUNUDFKWHQ HQ OHHUOLQJHQRSKHWJHELHGYDQ,&77HYHQVZRUGWLQGLWKRRIGVWXNDDQGDFKWEHVWHHGDDQGH KRXGLQJYDQOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQWHQDDQ]LHQYDQFRPSXWHUV 'H RQGHUVWHXQLQJ GLH VFKROHQ HQ OHHUNUDFKWHQ ZRUGW JHERGHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 NRPWDDQERGLQKRRIGVWXN +RRIGVWXNZHUSWHHQEOLNRSGHWRHNRPVW+HWKRRIGVWXNRPYDWHHQRYHU]LFKWYDQGH RQWZLNNHOLQJHQ GLH GH VFKRROGLUHFWLH HQ GH OHHUNUDFKWHQ LQ GH QDELMH WRHNRPVW LQ KHW RQGHUZLMVYHUZDFKWHQ +HWJHEUXLNYDQ,&7RSGHYRRUKRHGHVFKROHQZRUGWLQ KRRIGVWXN YHUJHOHNHQ PHW GH VLWXDWLH YDQ GH DQGHUH EDVLVVFKROHQ 'DDUELM ]DO PHW QDPH ZRUGHQ LQJHJDDQ RS GH YHUVFKLOOHQWXVVHQEHLGHJURHSHQVFKROHQ +HWODDWVWHKRRIGVWXNEHYDWHHQVDPHQYDWWLQJYDQ UHVXOWDWHQ JHYROJG GRRU HHQ GLVFXVVLH PHWDDQEHYHOLQJHQYRRUKHWEHOHLG,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


.

HET HUIDIGE COMPUTERGEBRUIK

'LW KRRIGVWXN JHHIW HHQ RYHU]LFKW YDQ GH JHJHYHQV GLH LQ KHW FRQFHSWXHHO PRGHO YDQ GH ,&7PRQLWRU]LMQDDQJHGXLGPHWLPSOHPHQWDWLHXLWNRPVWHQ'H]HXLWNRPVWHQRPYDWWHQ ]RZHOGHDDUGDOVGHRPYDQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLN(HUVWNRPWLQSDUDJUDDIKHW FRPSXWHUJHEUXLNDDQERG]RDOVGDWRSEDVLVVFKROHQZRUGWJHUHDOLVHHUG'LWRYHU]LFKWLV JHEDVHHUGRSJHJHYHQVGLHDINRPVWLJ]LMQYDQUHVSHFWLHYHOLMNGHOHHUNUDFKWYDQJURHSGH FRPSXWHUFR|UGLQDWRUHQGHGLUHFWLH,QSDUDJUDDIZRUGWYDQXLWKHWSHUVSHFWLHIYDQGH OHHUOLQJHQ LQJHJDDQ RS KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV WKXLV HQ RS VFKRRO 7HQVORWWH JHHIW SDUDJUDDI HHQ RYHU]LFKW YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ +HWKRRIGVWXNVOXLWDIPHWHHQVDPHQYDWWLQJYDQGHEHODQJULMNVWHUHVXOWDWHQ

2.1

Computergebruik op school voor onderwijsdoeleinden

9HUVFKLOOHQLQGHLQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHVZRUGHQLQEHODQJULMNHPDWHEHSDDOG GRRUGHPDWHZDDULQGHOHUDDUGDQZHOGHOHHUOLQJYHUDQWZRRUGHOLMNLVYRRUGHNHX]HYDQ OHHUDFWLYLWHLWHQ ELQQHQ KHW OHHUSURFHV 'H]H OHHUDFWLYLWHLWHQ RPYDWWHQ ]RZHO GH YRRU EHUHLGLQJRSKHWOHHUSURFHVGHXLWYRHULQJYDQLQVWUXFWLHHQOHHUWDNHQDOVPHGHGHHYDOXDWLH DFWLYLWHLWHQ ,Q GH]H SDUDJUDDI ZRUGW YDQXLW KHW SHUVSHFWLHI YDQ GH VFKRRO FT GH OHUDDU JHNHNHQQDDUGHLQ]HWYDQ,&7ELMGHLQULFKWLQJYDQKHWRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV Computergebruik door leraren ,Q KHW EDVLVRQGHUZLMV LV KHW FRPSXWHUJHEUXLN ZLMGYHUEUHLG 9ULMZHO DOOH OHUDUHQ 

EHQXWWHQ RS HQLJHUOHL ZLM]H GH FRPSXWHU ELM GH XLWYRHULQJ YDQ KHW OHUDDUVFKDS ,Q GH JURHSHQWRWHQPHWJHEUXLNWWHQPLQVWHGHKHOIWYDQGHOHUDUHQGHFRPSXWHUGDJHOLMNV ELMKHW RQGHUZLMV HQ GDDUQDDVW PDDNW HHQ NZDUW YDQ GH OHUDUHQ ZHNHOLMNV JHEUXLN YDQ GH FRPSXWHU *HPLGGHOG JHEUXLNW YDQ GH OHUDUHQ LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV ZHNHOLMNV GH FRPSXWHUYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQ'LWEOLMNWXLWJHJHYHQVRYHUKHWFRPSXWHUJHEUXLNYDQ OHUDUHQ GLH YHUDQWZRRUGHOLMN ]LMQ YRRU KHW RQGHUZLMV DDQ OHHUOLQJHQ 'H UHODWLHI NOHLQH JURHS OHUDUHQ GLH KHOHPDDO QLHW PHW FRPSXWHUV ZHUNW EHYLQGW ]LFK PHW QDPHLQGH NOHXWHU JURHSHQHQUHVSHFWLHYHOLMNHQ ILJXXU JURHS JURHS JURHS JURHS JURHS JURHS JURHS JURHS SHUFHQWDJH OHUDUHQ

)LJXXU 

ZHNHOLMNV

ELMQD ZHNHOLMNV

HQNHOH NHHU

3HUFHQWDJH OHUDUHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ GH JURHSHQ WP 

+HW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN
=RDOVKHWLQKHWEHJLQYDQGHMDUHQWDFKWLJXLW]RQGHUOLMN ZDV GDW HHQ OHUDDU LQ KHW EDVLV RQGHUZLMVHHQFRPSXWHULQGHNODVJHEUXLNWH]RELM]RQGHULVKHWDDQKHWHLQGYDQGHMDUHQ QHJHQWLJ ZDQQHHU HHQ OHUDDU GH FRPSXWHU QLHW JHEUXLNW +HW SURFHV YDQ DFFHSWDWLH HQ JHEUXLNYDQGHFRPSXWHUDOVHHQEUXLNEDDUKXOSPLGGHOLQKHWRQGHUZLMVKHHIWELMQDWZLQWLJ MDDULQEHVODJJHQRPHQ'LWSURFHVLVLQKHWEHJLQYDQGHMDUHQWDFKWLJJHVWDUWELMHQNHOH HQWKRXVLDVWH OHUDUHQ *HOHLGHOLMN KHHIW KHW FRPSXWHUJHEUXLN ]LFK RQGHU EDVLVVFKROHQ DOV HHQROLHYOHNYHUEUHLG,QEHVFKLNWHQYRRUKHWHHUVWDOOHEDVLVVFKROHQRYHUFRPSXWHUV $QQRLVELMQDKHWVWDGLXPEHUHLNWGDWHONHOHUDDUGHFRPSXWHUUHJHOPDWLJJHEUXLNW,Q GH DIJHORSHQ MDUHQ ]LMQ QLHW DOOHHQ VWHHGV PHHU OHUDUHQ FRPSXWHUV JDDQ JHEUXLNHQ PDDU RRNGHLQWHQVLWHLWYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNLVWRHJHQRPHQ ILJXXU  OHUDUHQ

  

)LJXXU 

ZHNHOLMNV FRPSXWHUJHEUXLN

ppQ RI PHHUGHUH NHUHQ FRPSXWHUJHEUXLN WLMGHQV KHW VFKRROMDDU

2QWZLNNHOLQJ YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN GRRU OHUDUHQ

+HW DDQWDO OHUDUHQ GDW PHW FRPSXWHUV ZHUNW HQ GH LQWHQVLWHLW YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN EHYDWWHQ QRJ JHHQ LQGLFDWLH YRRU GH PDQLHU ZDDURS FRPSXWHUV ZRUGHQ LQJH]HW HQ GH ELMGUDJHGLH]HOHYHUHQDDQGHLQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVOHHUSURFHVVHQ*HJHYHQVGDDURYHU NRPHQKLHUQDDDQERGHQELHGHQGDDUPHHLQ]LFKWLQGHNZDOLWHLWYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLN Computergebruik bij de leer- en vormingsgebieden 2YHUKHWDOJHPHHQZRUGWKHWFRPSXWHUJHEUXLNLQJURHSJHNHQPHUNWGRRUGHLQ]HWELM WZHHNHUQRQGHUGHOHQYDQKHWFXUULFXOXP1HGHUODQGVHWDDOHQUHNHQHQZLVNXQGH ILJXXU  2QJHYHHU GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ JHEUXLNW GH FRPSXWHU WHQPLQVWH ZHNHOLMNV YRRU GH]H EHLGH OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ 'H FRPSXWHU ZRUGW YHUGHU UHJHOPDWLJ JHEUXLNW YRRU DDUGULMNVNXQGH %LM DQGHUH OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ ]RDOV QDWXXURQGHUZLMV HQ JHVFKLHGHQLVJHEUXLNWVOHFKWVHHQHQNHOHOHUDDUGHFRPSXWHU'LWJHEUXLNKHHIWPHHVWDOHHQ LQFLGHQWHHONDUDNWHU,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


1HGHUODQGVH WDDO UHNHQHQZLVNXQGH DDUGULMNVNXQGH YHUNHHU QDWXXU H[SUHVVLHDFWLYLWHLWHQ (QJHOVH WDDO JHVFKLHGHQLV 

)LJXXU   SHUFHQWDJH OHUDUHQ HONH GDJ ZHNHOLMNV ELMQD PDDQGHOLMNV QRRLW,QWHQVLWHLW YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN ELM OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ LQ JURHS 

,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQGHYRULJHPHWLQJLQQHHPWGHLQWHQVLWHLWYDQKHW FRPSXWHUJHEUXLN ELM QDJHQRHJ DOOH YDNNHQ WRH WDEHO  0HHU OHUDUHQ EHQXWWHQ GH FRPSXWHUVWHHGVYDNHUDOVKXOSPLGGHOELMGHYHUVFKLOOHQGHOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQ

7DEHO 3HUFHQWDJH VFKROHQ PHW ZHNHOLMNV FRPSXWHUJHEUXLN ELM OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ LQ JURHS YDQ KHW EDVLV RQGHUZLMV

/HHU HQ YRUPLQJVJHELHG 1HGHUODQGVH WDDO 5HNHQHQZLVNXQGH $DUGULMNVNXQGH 9HUNHHU 1DWXXU ([SUHVVLHDFWLYLWHLWHQ (QJHOVH WDDO *HVFKLHGHQLV

SHUFHQWDJH VFKROHQ PHW ZHNHOLMNV FRPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS  YHUVFKLO         

(HQOHUDDUYDQJURHSJHEUXLNWLQHHQVFKRROMDDUJHPLGGHOGYRRUGULHWRW YLHU YHUVFKLO OHQGHOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQGHFRPSXWHU,QYHUJHOLMNLQJPHWYRULJMDDULVGHYDULsWHLW LQ OHHUJHELHGHQ ZDDUELM GH FRPSXWHU ZRUGW JHEUXLNW JHOLMN JHEOHYHQ WDEHO  2S GH PHHVWHVFKROHQLVHUVSUDNHYDQLQWHQVLHIJHEUXLNELMppQOHHUJHELHGHQGDDUQDDVWZRUGWGH FRPSXWHU YRRU HQNHOH DQGHUH OHHUJHELHGHQ DI HQ WRH JHEUXLNW +HW DDQWDO OHHUJHELHGHQ ZDDUYRRUGHFRPSXWHULQWHQVLHIZRUGWJHEUXLNWQHHPW]HHUJHOHLGHOLMNWRH WDEHO 

+HW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN
7DEHO *HPLGGHOG DDQWDO OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS YDQ KHW EDVLVRQGHUZLMV

JHPLGGHOG DDQWDO OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS  YHUVFKLO   

)UHTXHQWLH 7LMGHQV KHW VFKRROMDDU :HNHOLMNV Didactische inzet van de computer

'HPHHVWHOHHUNUDFKWHQYDQJURHS ]HWWHQGHFRPSXWHULQYRRUKHWRHIHQHQYDQ EDVLVVWRI ILJXXU  2RN ZRUGW GH FRPSXWHU GRRU YHHO OHUDUHQ JHEUXLNW YRRU KHW DDQELHGHQ YDQ H[WUD RHIHQVWRI DDQ OHHUOLQJHQ PHW HHQ OHHUDFKWHUVWDQG  RI KHW DDQELHGHQYDQYHUULMNLQJVVWRIDDQYOXJJHOHHUOLQJHQ 9HUGHUODDWPHHUGDQGHKHOIW YDQGHOHHUNUDFKWHQGHOHHUOLQJHQWHNVWHQVFKULMYHQPHWEHKXOSYDQGHFRPSXWHU 

RHIHQHQ UHPHGLsUHQ EULHYHQWHNVWHQ VFKULMYHQ YHUULMNHQ LQVWUXFWLH LQIRUPDWLH YHU]DPHOHQ EHORQLQJ JHJHYHQVYHUZHUNLQJ LQOHLGHQ SUREOHHP RSORVVHQ XLWOHJGHPRQVWUDWLH SUHVHQWDWLH WRHWVHQ PHWHQ  

 

 )LJXXU 

 SHUFHQWDJH OHUDUHQ

*HEUXLNVYRUPHQ YDQ FRPSXWHUV GRRU OHUDUHQ LQ JURHS 

'HYHUVFKLOOHQGHJHEUXLNVYRUPHQYDQFRPSXWHUVGLHYHUPHOGVWDDQLQILJXXURPYDW WHQYLMIGLGDFWLVFKHWRHSDVVLQJHQYDQ,&7 D LQVWUXFWLH LQOHLGHQLQVWUXFWLHXLWOHJHQGHPRQVWUDWLH E RHIHQHQ RHIHQHQYHUULMNHQUHPHGLsUHQ F JHJHYHQVYHUZHUYLQJ HQ YHUZHUNLQJ LQIRUPDWLH YHU]DPHOHQ PHWHQ SUREOHHP RSORVVHQJHJHYHQVYHUZHUNLQJWHNVWHQVFKULMYHQSUHVHQWDWLH G WRHWVHQ H EHORQLQJ ,QYHUJHOLMNLQJPHWYRULJMDDUZRUGWGHFRPSXWHUYDNHUJHEUXLNWDOVPLGGHORPOHHUOLQJHQ WH EHORQHQ YRRU JRHG JHGUDJ RI JRHGH SUHVWDWLHV WDEHO  2RN KHW JHEUXLN YDQ ,&7 YRRU LQVWUXFWLH HQ JHJHYHQVYHUZHUNLQJ QHHPW WRH ,Q KHW DOJHPHHQ ZRUGHQ FRPSXWHUV VWHHGV YDNHU YRRU YHUVFKLOOHQGH GLGDFWLVFKH WRHSDVVLQJHQ LQJH]HW 'DDUPHH YHUDQGHUW GH IXQFWLHYDQGHFRPSXWHUJHOHLGHOLMNYDQRHIHQPDFKLQHQDDUHHQGLGDFWLVFKKXOSPLGGHOWHU RQGHUVWHXQLQJYDQPHHUGHUHDVSHFWHQYDQKHWRQGHUZLMVOHHUSURFHV,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


,QZHUGGHFRPSXWHULQJURHSYRRUJHPLGGHOGWZHHYDQGHLQWDEHOJHQRHPGH GLGDFWLVFKH WRHSDVVLQJHQ JHEUXLNW ,Q LV GLW DDQWDO VLJQLILFDQW WRHJHQRPHQ HQ JHEUXLNW HHQ OHUDDU GH FRPSXWHU YRRU ELMQD GULH YHUVFKLOOHQGH GLGDFWLVFKH WRHSDVVLQJHQ 2QGDQNVHHQPHHUJHYDULHHUGH GLGDFWLVFK LQ]HW YDQ GH FRPSXWHU EOLMIW KHW JHEUXLN YRRU WRHWVLQJJHULQJ0LQGHUGDQYDQGHOHUDUHQKDQWHHUWGH]HJHEUXLNVYRUPHQGDDUPHHLV WRHWVLQJGHPLQVWEHQXWWHGLGDFWLVFKHWRHSDVVLQJYDQ,&7

7DEHO 'LGDFWLVFKH WRHSDVVLQJHQ YDQ ,&7 GRRU OHUDUHQ YDQ JURHS 

SHUFHQWDJH OHUDUHQ JURHS  YHUVFKLO      

'LGDFWLVFKH WRHSDVVLQJ 2HIHQHQ *HJHYHQVYHUZHUYLQJ HQ YHUZHUNLQJ ,QVWUXFWLH %HORQLQJ 7RHWVHQ Computertoepassingen

'H OHUDUHQ YDQ JURHS ODWHQ OHHUOLQJHQ GH FRPSXWHU YRRUDO JHEUXLNHQ YRRU HGXFDWLHYH SURJUDPPD V VSHOOHWMHV HQWHNVWYHUZHUNLQJ  'H OHUDUHQ JHEUXLNHQ ]HOI YRRUDO HHQ WHNVWYHUZHUNLQJVSURJUDPPD  HQ HGXFDWLHYH SURJUDPPDWXXU  9HUGHU ZHUNW LHWV PHHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ PHW HHQ SURJUDPPD YRRU GH UHJLVWUDWLH YDQ OHHUOLQJYRUGHULQJHQ :HLQLJ OHHUNUDFKWHQ JHEUXLNHQ ,&7 YRRU FRPPXQLFDWLHWRHSDVVLQJHQ ]RDOV ,QWHUQHW::: HQ (PDLO 2RN OHHUOLQJHQ NRPHQYLDVFKRROZHLQLJPHWFRPPXQLFDWLHWRHSDVVLQJHQLQDDQUDNLQJ(HQRYHU]LFKWYDQ GHWRHSDVVLQJHQGLHOHHUNUDFKWHQ]HOIJHEUXLNHQRIZDDUPHH]LMOHHUOLQJHQODWHQZHUNHQLV RSJHQRPHQLQWDEHO

7DEHO 3HUFHQWDJH

OHUDUHQ

LQ

KHW

EDVLVRQGHUZLMV

GDW

]HOI

RQGHUZLMV RI OHHUOLQJHQ HU PHH LQ DDQUDNLQJ EUHQJW

JHEUXLNW

&RPSXWHUWRHSDVVLQJHQ 7HNVWYHUZHUNLQJ (GXFDWLHYH SURJUDPPD V YRRU EHSDDOGH OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ 5HJLVWUDWLH YDQ OHHUOLQJYRUGHULQJHQ 5DDGSOHJHQ YDQ HOHNWURQLVFKH JHJHYHQVEHVWDQGHQ RS GLVNHWWH RI FGURP *HJHYHQVEHVWDQGHQ GDWDEDVH

,QIRUPDWLH ]RHNHQ RS ,QWHUQHW::: 7HNHQSURJUDPPD 6SHOOHWMHV (OHNWURQLVFKH SRVW HPDLO

5HNHQEODGHQ 7RHWVSURJUDPPDWXXU 9LGHRFRQIHUHQFLQJ

PDDNW

YDQ

EHSDDOGH

WRHSDVVLQJHQ

YRRU

 OHUDUHQ 

 OHHUOLQJHQ 

 

 

    

    

KHW

+HW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN
'HWRHSDVVLQJHQXLWGHERYHQVWDDQGHWDEHO]LMQPHWXLW]RQGHULQJYDQFRPSXWHUVSHOOHWMHV LQWHGHOHQLQGHYROJHQGHGULHQLYHDXVYDQ,&7JHEUXLN D HOHPHQWDLU,&7JHEUXLN WHNVWYHUZHUNLQJWHNHQHQHGXFDWLHYHSURJUDPPD V E VSHFLDOLVWLVFK ,&7JHEUXLN VSUHDGVKHHW GDWDEDVH UHJLVWUDWLH OHHUOLQJYRUGHULQJHQ WRHWVSURJUDPPDWXXU F YHUQLHXZHQG ,&7JHEUXLN ,QWHUQHW::: HPDLO UDDGSOHJHQ JHJHYHQVEHVWDQGHQ YLGHRFRQIHUHQFLQJ 7HQ RS]LFKWH YDQ GH YRULJH PHWLQJ LV HU QDXZHOLMNV HHQ YHUDQGHULQJ WHQ DDQ]LHQ YDQ HOHPHQWDLURIVSHFLDOLVWLVFKFRPSXWHUJHEUXLN WDEHO 'HJURRWVWHWRHQDPHKHHIW]LFKLQ KHWDIJHORSHQMDDUYRRUJHGDDQLQKHWJHEUXLNYDQ,&7YRRUFRPPXQLFDWLHHQLQIRUPDWLH YHUZHUYLQJ'LWJHOGW]RZHOYRRUGHOHUDUHQDOVGHOHHUOLQJHQ'H]H WRHSDVVLQJHQ RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH HQ LQIRUPDWLHYHUZHUYLQJ ]LMQ LQ WDEHO DDQJHGXLG PHW

YHUQLHXZHQGJHEUXLN RPGDW]HYHHODOYHUZLM]HQQDDURQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHVGLH]RQGHUKHW JHEUXLNYDQ,&7QLHWRSYHUJHOLMNEDUHZLM]HJHUHDOLVHHUGNXQQHQZRUGHQ

7DEHO ,&7WRHSDVVLQJHQ GRRU OHUDUHQ HQ OHHUOLQJHQ YDQ JURHS 

7\SH WRHSDVVLQJ (OHPHQWDLU JHEUXLN 6SHFLDOLVWLVFK JHEUXLN 9HUQLHXZHQG JHEUXLN

 OHUDUHQ OHHUOLQJHQ   

YHUVFKLO  OHUDUHQ OHHUOLQJHQ   

Omvang van het computergebruik /HUDUHQYDQJURHSJHYHQDDQGDW]LMGHFRPSXWHUJHPLGGHOG]HVXXUSHUZHHNJHEUXLNHQ ELMKHWRQGHUZLMVDDQKXQOHHUOLQJHQ 'LW EHWHNHQW GDW RQJHYHHU HHQ NZDUW YDQ GH WRWDOH RQGHUZLMVWLMG RS HQLJHUOHL ZLM]H JHEUXLN ZRUGW JHPDDNW YDQ GH FRPSXWHU (U LV JHHQ YHUVFKLOLQGHRPYDQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNWXVVHQNODVVHQPHWHHQPDQQHOLMNHRIHHQ YURXZHOLMNHOHHUNUDFKW(HQZLOOHNHXULJHOHHUOLQJXLWJURHS]LWYROJHQVGHOHUDUHQJHPLG GHOG YLHUHQWZLQWLJ PLQXWHQ SHU ZHHN DFKWHU GH FRPSXWHU 9HUGHU JHEUXLNHQ OHUDUHQ GH FRPSXWHU]HOIDQGHUKDOI XXU SHU ZHHN YRRU DQGHUH WDNHQ GDQ OHVJHYHQ]RDOV OHVYRRUEH UHLGLQJHQUHJLVWUDWLHYDQYRUGHULQJHQ0DQQHOLMNHOHHUNUDFKWHQZHUNHQEXLWHQGHOHV VLJQL ILFDQW YDNHUPHWGHFRPSXWHU YRRU OHVYRRUEHUHLGLQJ HQ FLMIHUUHJLVWUDWLH GDQ YURXZH OLMNH OHHUNUDFKWHQ *HPLGGHOG EHVWHHGW HHQ PDQQHOLMNH OHHUNUDFKW ELMQD WZHH XXU SHU ZHHN EXLWHQGHOHVWLMGDDQRQGHUZLMVWDNHQGLHPHWEHKXOSYDQGHFRPSXWHUZRUGHQXLWJHYRHUG :DQQHHU UHNHQLQJ ZRUGW JHKRXGHQ PHW GH RPYDQJ YDQ GHDDQVWHOOLQJ LV GLW YDQ GH WRWDOH ZHUNWLMG 'DDUHQWHJHQ EHVWHGHQ YURXZHOLMNH OHHUNUDFKWHQ PLQGHU GDQ HHQ XXU SHU ZHHN JHPLGGHOGYDQGHZHUNWLMG EXLWHQGHOHVWLMGDDQRQGHUZLMVWDNHQZDDUELMJHEUXLN ZRUGWJHPDDNWYDQGHFRPSXWHU +HWLVRSPHUNHOLMNGDWHHQNZDUWYDQGHOHUDUHQGLHGHOHHUOLQJHQWLMGHQVKHWRQGHUZLMVZHO PHWGHFRPSXWHUODDWZHUNHQ]HOIEXLWHQGHOHVWLMGHQGHFRPSXWHUQRRLWJHEUXLNW8LWGH UHVXOWDWHQYDQ]RZHODOVNRPWQDDUYRUHQGDWHUJHHQEHWHNHQLVYROOHVDPHQKDQJ LVWXVVHQKHWJHEUXLNYDQGH FRPSXWHU GRRU GH OHUDDU DOV JHUHHGVFKDS FRPSXWHUJHEUXLN YRRUDQGHUHWDNHQGDQOHVJHYHQ HQGHLQ]HWYDQGHFRPSXWHUELMKHWRQGHUZLMV'LWZLMVW HU RS GDW KHW JHEUXLN YDQ GH FRPSXWHU DOV JHUHHGVFKDS JHHQ YRRUZDDUGH LV YRRU KHW JHEUXLN YDQ GHFRPSXWHU LQ GH NODV HQ HYHQPLQ GDDUPHH VDPHQKDQJW 2S GH EHWHNHQLV YDQKHWRQWEUHNHQYDQGH]HVDPHQKDQJ]DOLQKRRIGVWXNELMGHGLVFXVVLHRYHUGHVNXQ GLJKHLGVEHYRUGHULQJQDGHUZRUGHQLQJHJDDQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


,Q YHUJHOLMNLQJ PHW GH VLWXDWLH YDQ YRULJ MDDU LV GH RPYDQJ YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS YHUGHU WRHJHQRPHQ *HPLGGHOG ZRUGW GH FRPSXWHU ZHNHOLMNV HHQ XXU ODQJHU JHEUXLNW WDEHO 9RRUHHQLQGLYLGXHOHOHHUOLQJEHWHNHQWGH]HWRHQDPHGDWHUHONHZHHN HHQSDDUPLQXWHQH[WUDFRPSXWHUWLMGEHVFKLNEDDULV

7DEHO 2PYDQJ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN GRRU OHUDUHQ HQ OHHUOLQJHQ YDQ JURHS 

&RPSXWHUJHEUXLN &RPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS &RPSXWHUJHEUXLN LQGLYLGXHOH OHHUOLQJ JURHS &RPSXWHUJHEUXLN GRRU OHHUNUDFKW JURHS EHVWHHG DDQ DQGHUH RQGHU ZLMVWDNHQ GDQ OHVJHYHQ

KRHYHHOKHLG WLMG SHU ZHHN YHUVFKLO  XXU  XXU

 PLQ

 PLQ

 XXULocaties voor computergebruik :DQQHHU OHHUOLQJHQ ELQQHQ GH VFKRRO JHEUXLN PDNHQ YDQ FRPSXWHUV JHEHXUW GLW ELM GH PHHVWHVFKROHQ LQKHWHLJHQNODVORNDDO,QKHWDOJHPHHQ]LMQLQKHWNODVORNDDOppQj WZHH FRPSXWHUV EHVFKLNEDDU %LM LHWV PHHU GDQ YDQ GH VFKROHQ VWDDQ GULH RI PHHU FRPSXWHUVLQKHWNODVORNDDO ILJXXU 'HKHOIWYDQGHVFKROHQKHHIWHHQDDQWDOFRPSXWHUVELMHONDDUJHSODDWVWLQGHFHQWUDOHKDO RILQHHQDSDUWFRPSXWHUORNDDO=R QFRPSXWHUUXLPWHWHOWJHPLGGHOGjFRPSXWHUV(HQ EHSHUNW DDQWDO VFKROHQ  EHVFKLNW RYHU HHQ FRPSXWHUUXLPWH ZDDULQ PHHU GDQ WLHQ FRPSXWHUV VWDDQ +HW NRPW ]HOGHQ YRRU GDW HU LQ ppQ UXLPWH YROGRHQGH FRPSXWHUV EHVFKLNEDDU]LMQRPDOOHOHHUOLQJHQXLWHHQNODVWHJHOLMNPHWHHQFRPSXWHUWHODWHQZHUNHQ %LM GH KHOIW YDQ GH VFKROHQ PDNHQ OHHUOLQJHQ RRN JHEUXLN YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU GLH VWDDWRSJHVWHOGLQGHGLUHFWLHRISHUVRQHHOVNDPHU

SHUPDQHQW LQ NODVORNDDO GLUHFWLHSHUVRQHHOVNDPHU FRPSXWHUORNDDOFHQWUDOH KDO RS GH JDQJ ELEOLRWKHHNGRFXPHQWDWLHFHQWUXP HUJHQV DQGHUV UXLPWH YRRU V\VWHHPEHKHHUGHU JHHQ YDVWH UXLPWH YHUSODDWVEDUH FRPSXWHUV     SHUFHQWDJH VFKROHQ DDQWDO FRPSXWHUV)LJXXU 

/RFDWLHV HQ FRPSXWHUV EHVFKLNEDDU YRRU OHHUOLQJHQ XLW JURHS 

+HW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN
,Q YHUJHOLMNLQJ PHW HHQ MDDU JHOHGHQ LV KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM OHHUOLQJHQ LQ KHW HLJHQNODVORNDDOPHWGHFRPSXWHUNXQQHQZHUNHQIRUVJHVWHJHQ 2RNKHWDDQWDO FRPSXWHUVLQGHNODVQHHPWWRH6WHHGVYDNHU]LMQHUPHHUGHUHFRPSXWHUVLQHHQNODVORNDDO EHVFKLNEDDU WDEHO  1DDVW GH WRHQDPH YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU LQ GH NODVORNDOHQ ULFKWHQRRNVWHHGVPHHUEDVLVVFKROHQ HHQUXLPWHLQZDDUHHQDDQWDOFRPSXWHUVELM HONDDUVWDDQRSJHVWHOG

7DEHO /RFDWLHV GLH ELM WHQPLQVWH GH KHOIW YDQ GH VFKROHQ ]LMQ XLWJHUXVW PHW FRPSXWHUV GLH OHHUOLQJHQ XLW JURHS JHEUXLNHQ

/RFDWLH 3HUPDQHQW LQ NODVORNDDO 'LUHFWLHSHUVRQHHOVNDPHU &RPSXWHUORNDDOFHQWUDOH KDOYHUVFKLO DDQWDO DDQWDO VFKROHQ FRPSXWHUV VFKROHQ FRPSXWHUV      

Typering van computergebruik $DQ GH OHHUNUDFKWHQ YDQ JURHS LV JHYUDDJG RP KHW HLJHQ FRPSXWHUJHEUXLN WH W\SHUHQ +LHUELMLVJHEUXLNJHPDDNWYDQGHYROJHQGHYLMIRPVFKULMYLQJHQ D LN EHQ QRJ ZHLQLJ RS GH KRRJWH YDQ GH PRJHOLMNKHGHQ GLH GH FRPSXWHU LQ KHW RQGHUZLMVWHELHGHQKHHIW E LNKHELQWHUHVVHLNZLOJUDDJPHHUZHWHQRYHUGHPRJHOLMNKHGHQYDQFRPSXWHUWRHSDV VLQJHQYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQ F LNKHEHQLJHHUYDULQJPHWFRPSXWHUJHEUXLNHQ]HWFRPSXWHUV]RQXHQGDQLQELMPLMQ RQGHUZLMV G LN KHE HQLJH URXWLQH LQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN ,N YUDDJ PH DI KRH FRPSXWHUWRHSDV VLQJHQLQGHGDJHOLMNVHRQGHUZLMVSUDNWLMNNXQQHQZRUGHQLQJHSDVW H LNEHQHHQH[SHUWRSKHWJHELHGYDQFRPSXWHUJHEUXLNHQLNKHEYHUVFKLOOHQGHFRPSX WHUWRHSDVVLQJHQ LQ PLMQ RQGHUZLMV JHwQWHJUHHUG ,N GUDDJ PLMQ HUYDULQJHQ RYHU DDQ DQGHUHQ 6OHFKWVYDQGHOHHUNUDFKWHQYLQGWGDW]LM]HOIZHLQLJEHNHQG]LMQPHWKHWJHEUXLNYDQ FRPSXWHUV YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ (U LV HFKWHU RRN QRJ PDDU HHQ NOHLQH JURHS OHHUNUDFKWHQ GLH ]LFK]HOI DOV HHQ H[SHUW LQ KHW JHEUXLN YDQFRPSXWHUV EHVFKRXZW 9HUGHUJHHIWYDQGHOHUDUHQDDQGDW]H]LFKZLORULsQWHUHQRSGHPRJHOLMNKHGHQYDQ FRPSXWHUV 5XLP ppQGHUGH YDQ GH OHUDUHQ KHHIW DO ZHO HQLJH HUYDULQJ RSJHGDDQ PHW GH FRPSXWHU ELQQHQ KHW RQGHUZLMV HQ YLHU YDQ HONH WLHQ OHUDUHQ KHHIW URXWLQH LQ FRPSXWHU JHEUXLNPDDUZHQVWPHHUNHQQLVRP,&7YHUGHULQKHWRQGHUZLMVWHNXQQHQLQWHJUHUHQ,Q YHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQHHQMDDUJHOHGHQYLQGHQOHUDUHQYDQ]LFK]HOIGDW]LMLHWV PHHUHUYDUHQ]LMQLQKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUV 2RN DDQ GH FRPSXWHUFR|UGLQDWRUHQ YDQ EDVLVVFKROHQ LV JHYUDDJG KHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQRSKXQVFKRROWHW\SHUHQ2YHUKHWDOJHPHHQEHVFKRXZHQGH FRPSXWHUFR|UGLQDWRUHQ KHWFRPSXWHUJHEUXLNYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQDOVEHJLQ QHQGJHEUXLN ILJXXU :HLQLJVFKROHQEHKRUHQWRWGHDFKWHUEOLMYHUVGLHQRJYHUNHUHQ LQ HHQ IDVH YDQ HHUVWH RULsQWDWLH RS GH JHEUXLNVPRJHOLMNKHGHQ YDQ GH FRPSXWHU  (YHQHHQV ]LMQ HU ZHLQLJ VFKROHQ GLH DDQJHYHQ GDW ]LM HHQ YHUJHYRUGHUG VWDGLXP YDQ FRPSXWHUJHEUXLNYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQKHEEHQJHUHDOLVHHUG,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
 VFKROHQ

 

  

)LJXXU 

 RULsQWDWLH

EHJLQQHQG

JHYRUGHUG

 YHUJHYRUGHUG

7\SHULQJ FRPSXWHUJHEUXLN YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ YDQ GH JHKHOH VFKRRO GRRU ,&7FR|UGLQDWRU

2QGDQNVGHHHUGHULQGLWKRRIGVWXNEHVFKUHYHQYHUVFKLOOHQWXVVHQVFKROHQLQGHDDUGHQ RPYDQJ YDQ FRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ LV HU ZDW EHWUHIW KHW VWDGLXP YDQ LQYRHULQJ HHQ EHODQJULMNH RYHUHHQNRPVW WXVVHQ VFKROHQ .HQPHUNHQG YRRU KHW KXLGLJH LQYRHULQJV VWDGLXPYDQ,&7LVQDPHOLMNGDWYULMZHODOOHVFKROHQDDQJHYHQGDWHHQGHHOYDQKHWLQYRH ULQJVWUDMHFWLVDIJHOHJGPDDUPHQUHDOLVHHUW]LFKRRNGDWHULQGHWRHNRPVWQRJYHHOYHUDQ GHULQJHQ GRRUJHYRHUG PRHWHQ ZRUGHQ DOYRUHQV HHQ YHUJHYRUGHUG VWDGLXP YDQ ,&7 JHEUXLNLVEHUHLNW:DQQHHUKHWLQYRHULQJVVWDGLXPZRUGWXLWJHGUXNWLQHHQFLMIHU RS HHQ VFKDDO PHW GH XLWHUVWH ZDDUGHQ JHHQ JHEUXLN  HQ YHUJHYRUGHUG JHEUXLN  GDQ EHGUDDJWKHWJHPLGGHOGHQLYHDXYDQLQYRHULQJRSGH]HVFKDDO WDEHO 'HW\SHULQJ YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN GRRU GH ,&7FR|UGLQDWRUHQ LV YULMZHO JHOLMN DDQ GLH YDQ YRULJ MDDU +HW RQWEUHNHQ YDQYRRUXLWJDQJ RS GH]H VFKDDO LV PRJHOLMN HHQ LQGLFDWLH YRRU VWDJ QDWLHYDQKHWLQYRHULQJVSURFHVGDQZHOHHQDDQZLM]LQJYRRUHHQXLWHUVWWUDJHRQWZLN NHOLQJ

7DEHO ,QYRHULQJVVWDGLXP YDQ ,&7 RS VFKRRO YROJHQV GH ,&7FR|UGLQDWRU

,QYRHULQJVVWDGLXP JHHQ JHEUXLN LQYRHULQJ YHUJHYRUGHUG

2.2YHUVFKLO 

Computergebruik door leerlingen

,Q DDQYXOOLQJ RS KHW KLHUERYHQ JHVFKHWVWH JHEUXLN YDQ ,&7 ]RDOV GDW GRRU GH VFKRRO ZRUGWLQJHULFKWZRUGWLQGH]HSDUDJUDDIKHWJHEUXLNYDQ,&7JHVFKHWVW]RDOVOHHUOLQJHQGDW HUYDUHQ$FKWHUHHQYROJHQVNRPHQDDQERGGHYDNJHELHGHQZDDUELMOHHUOLQJHQLQDDQUDNLQJ NRPHQ PHW FRPSXWHUV HQ GH WRHSDVVLQJHQ ZDDUYRRU OHHUOLQJHQ RS VFKRRO HQ GDDUEXLWHQ FRPSXWHUVJHEUXLNHQ Vakgebieden met computergebruik 0HHUGDQGHKHOIWYDQGHOHHUOLQJHQXLWJURHSJHHIWDDQGDW]LMRSVFKRROGHFRPSXWHU JHEUXLNHQ ELM GH YDNNHQ 1HGHUODQGVH WDDO UHNHQHQ HQ DDUGULMNVNXQGH ILJXXU  ,Q GH YRULJH SDUDJUDDI LV EHVFKUHYHQ GDW RRN YROJHQV GH OHUDUHQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRU QDPHOLMN JHULFKW LV RS GH]H GULH RQGHUGHOHQ YDQ KHW FXUULFXOXP ILJXXU  (FKWHU KHW

+HW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN
SHUFHQWDJH OHUDUHQ GDW DDQJHHIW GH FRPSXWHU ELM GH]H YDNNHQ WH JHEUXLNHQ LV KRJHUGDQKHWSHUFHQWDJHOHHUOLQJHQGDWHUPHHLQDDQUDNLQJNRPW'LWJURWHYHUVFKLONDQ ZRUGHQ YHUNODDUG GRRU GH PDQLHU ZDDURS FRPSXWHUV LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV ZRUGHQ JHEUXLNW*HJHYHQKHWEHSHUNWHDDQWDOFRPSXWHUVZDDURYHUOHUDUHQLQKHWEDVLVRQGHUZLMV EHVFKLNNHQZRUGWGHFRPSXWHU]HOGHQNODVVLNDDOJHEUXLNW'LWEHWHNHQWGDWDOOHOHHUOLQJHQ XLW HHQ JURHS ]HOGHQ WHJHOLMNHUWLMG PHW GH FRPSXWHU ZHUNHQ 'RRUGDW OHHUOLQJHQ PHHVWDO DOOHHQRILQWZHHWDOOHQPHWGHFRPSXWHUZHUNHQRQWVWDDQHUYHUVFKLOOHQLQWLMGVGXXUWXVVHQ OHHUOLQJHQ

UHNHQHQZLVNXQGH 1HGHUODQGVH WDDO DDUGULMNVNXQGH YHUNHHU WHNHQHQPX]LHNKDQGYDDUGLJKHLG QDWXXUWHFKQLHN FRPSXWHUOHV (QJHOV JHVFKLHGHQLV

     

)LJXXU  SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ

2YHU]LFKW YDQ YDNJHELHGHQ ZDDUELM OHHUOLQJHQ XLW JURHS LQ DDQUDNLQJ NRPHQ PHW FRPSXWHUV

9HUGHURQWVWDDQYHUVFKLOOHQWXVVHQOHHUOLQJHQLQGHSURJUDPPD VZDDUPHH]HLQDDQUDNLQJ NRPHQZDQQHHUGHFRPSXWHUJHEUXLNWZRUGWYRRUKHWDDQELHGHQYDQH[WUDRHIHQVWRIDDQ OHHUOLQJHQPHWHHQDFKWHUVWDQGRIYHUULMNLQJVVWRIYRRUYOXJJHOHHUOLQJHQ+HWLVYDQEHODQJ RPELMGHLQWHUSUHWDWLHYDQJHJHYHQVRYHUKHWFRPSXWHUJHEUXLNHUUHNHQLQJPHHWHKRXGHQ GDWKHWKRJHSHUFHQWDJHOHUDUHQGDWGHFRPSXWHULQ]HWELMKHWRQGHUZLMVQLHWJHOLMNJHVWHOG NDQ ZRUGHQ PHW KHW SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ GDW RS VFKRRO LQ DDQUDNLQJ NRPW PHW FRPSXWHUV2PHHQJRHGEHHOGWHNULMJHQYDQGHRPYDQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNLQKHW RQGHUZLMVLVKHWQRRG]DNHOLMNRPGDDUELM]RZHOKHWSHUVSHFWLHIYDQGHOHUDDUDOVGHOHHUOLQJ WHEHWUHNNHQ:DQQHHUGHOHUDDUZRUGWJH]LHQDOVGHJHQHGLHYHUDQWZRRUGHOLMNLVYRRUKHW DUUDQJHUHQYDQGHFRQGLWLHVYRRUOHUHQ]LMQGHYDDUGLJKHGHQYDQGHOHUDDURP,&7YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ LQ WH ]HWWHQ HHQ HVVHQWLsOH YRRUZDDUGH YRRU KHW FRPSXWHUJHEUXLN GRRUOHHUOLQJHQ'HPDWHZDDULQLQGLYLGXHOHOHHUOLQJHQLQDDQUDNLQJNRPHQPHW,&7LVQLHW DOOHHQDIKDQNHOLMNYDQGHNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQYDQGHOHUDDUPDDURRNYDQGHYLVLHRS GHLQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHVHQGHRUJDQLVDWLHYDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ GH NODV ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW GH VLWXDWLH YDQ YRULJ MDDU JHEUXLNHQ PHHU OHHUOLQJHQ GH FRPSXWHU ELM 1HGHUODQGV  HQ JHYHQ PLQGHU OHHUOLQJHQ DDQ GDW ]LM GH FRPSXWHU JHEUXLNHQ YRRU YHUNHHU %LMGHRYHULJHYDNNHQLVHUQDXZHOLMNVHQLJHYHUDQGHULQJWHQRS]LFKWHYDQ HHQMDDUJHOHGHQ*HPLGGHOGNRPHQOHHUOLQJHQLQJURHS ELM WZHH WRW GULH YHUVFKLOOHQGH YDNJHELHGHQLQDDQUDNLQJPHWGHFRPSXWHU WDEHO ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO $DQWDO YDNNHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN YROJHQV OHHUOLQJHQ XLW JURHS 

*HPLGGHOG DDQWDO YDNNHQ ZDDUELM OHHUOLQJHQ LQ JURHS PHW FRPSXWHUV ZHUNHQYHUVFKLO 

Computertoepassingen op school en daarbuiten 2SVFKRROJHEUXLNHQOHHUOLQJHQGHFRPSXWHUYRRUDOYRRUKHWRHIHQHQYDQOHHUVWRIHQKHW VSHOHQ YDQ VSHOOHWMHV $QGHUH JHEUXLNVYRUPHQ NRPHQ ZHLQLJ YRRU +HW JHEUXLN YDQ ,QWHUQHWHQHPDLO]LMQGHPLQVWYRRUNRPHQGHWRHSDVVLQJHQRSVFKRRO/HHUOLQJHQJHYHQ DDQGDW]LMJHPLGGHOGNHHUSHUMDDURSVFKRROPHWGHFRPSXWHUZHUNHQ ILJXXU 

RHIHQHQ VSHOOHWMHV VFKULMYHQ WHNVW WHNHQHQ LQIR YHU]DPHOHQ ZHUNVWXN PDNHQ SURHIZHUN PDNHQ SURHIMHV GRHQ ,QWHUQHW::: HPDLO

)LJXXU 

  SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ ! NHHU NHHU NHHU QRRLW)UHTXHQWLH YDQ FRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ GLH OHHUOLQJHQ XLW JURHS WLMGHQV HHQ VFKRROMDDU JHEUXLNHQ

'H YHUVFKLOOHQGH FRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ XLW ILJXXU ]LMQ LQ WH GHOHQ LQ GH YROJHQGH JHEUXLNVYRUPHQ ƒ RHIHQHQ ƒ WHNVWZHUNVWXNPDNHQ ƒ LQIRUPDWLHYHU]DPHOHQHQFRPPXQLFDWLH ƒ WRHWVHQ ƒ VSHOOHWMHV :DQQHHUGH]HYLMIJHEUXLNVYRUPHQDOVXLWJDQJVSXQWZRUGHQJHQRPHQYRRUHHQYHUJHOLM NLQJPHWGHJHJHYHQVYDQYRULJMDDUGDQYDOWRSGDWHQHU]LMGVKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUV YRRULQIRUPDWLHYHU]DPHOHQHQFRPPXQLFDWLHWRHQHHPWHQDQGHU]LMGVKHWJHEUXLNYDQDOOH RYHULJHWRHSDVVLQJHQRSVFKRROLHWVDIQHHPW WDEHO +LHUXLWPDJQLHWZRUGHQJHFRQ FOXGHHUGGDWHUVSUDNHLVYDQHHQDIQDPHYDQFRPSXWHUJHEUXLNZDQWWHJHQRYHUGHGDOLQJ YDQ GH RPYDQJ YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRU VSHFLILHNH WRHSDVVLQJHQ VWDDW HHQ VLJQLILFDQWH WRHQDPH YDQ GH YDULsWHLW LQ FRPSXWHUJHEUXLN 'LW EHWHNHQW GDW PHHU OHHUOLQJHQPHWYHUVFKLOOHQGHWRHSDVVLQJHQLQDDQUDNLQJNRPHQ

+HW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN
,QYHUJHOLMNLQJPHWVFKRROJHEUXLNHQGULHWRWYLHUNHHU]RYHHOOHHUOLQJHQWKXLVGHFRPSXWHU YRRUKHWYHU]DPHOHQYDQLQIRUPDWLHHQHHQZHUNVWXNPDNHQ7HUZLMOKHWDDQWDOOHHUOLQJHQ GDW RS VFKRRO GH FRPSXWHU JHEUXLNW YRRU KHW RHIHQHQ YDQ OHHUVWRI GDDOW QHHPW KHW RHIHQHQ RS GH FRPSXWHU WKXLV WRH 'H]H JHJHYHQV ZLM]HQ HU RS GDW GH FRPSXWHU QLHW DOOHHQ YHHO OHHUOLQJHQ LQ VWDDW VWHOW RP EXLWHQ VFKRRO OHHUDFWLYLWHLWHQ WH YHUULFKWHQ PDDU WRQHQ RRN GDW KHW FRPSXWHUJHEUXLN WKXLV VWHHGV YDNHU GH VFKRROVLWXDWLH RYHUWUHIW 'LW JHOGW LQ KHW ELM]RQGHU YRRU FRPSXWHUJHEUXLN ELM KHW PDNHQ YDQ ZHUNVWXNNHQ HQ KHW YHU]DPHOHQYDQLQIRUPDWLH9RRUKHWRQGHUZLMVGLHQW]LFKGHYUDDJDDQRIKHWJURHLHQGH WKXLVJHEUXLNYDQFRPSXWHUVYRRUOHHUDFWLYLWHLWHQJH]LHQPRHWZRUGHQDOVHHQRQWZLNNHOLQJ GLHFRPSOHPHQWDLUGDQZHOFRQFXUUHUHQGLVPHWGHIXQFWLHYDQGHVFKRRO +HWWKXLVJHEUXLNYDQFRPSXWHUVZRUGWYDQXLWVFKRRORSEHSHUNWHPDWHRQGHUVWHXQGGRRU KHWEHVFKLNEDDUVWHOOHQYDQSURJUDPPDWXXU=RZHOLQDOVLQKHHIWYDQGH OHHUOLQJHQHHQFRPSXWHUSURJUDPPDYDQVFKRROPHHQDDUKXLVJHNUHJHQ

7DEHO 3HUFHQWDJH OHHUOLQJHQ GDW YDNHU GDQ WZHH NHHU SHU MDDU GH FRPSXWHU YRRU EHSDDOGH ,&7WRHSDVVLQJHQ JHEUXLNW

&RPSXWHUJHEUXLN 2HIHQHQ 7HNVWZHUNVWXN PDNHQ ,QIRUPDWLH YHU]DPHOHQ HQ FRPPXQLFDWLH 7RHWVHQ 6SHOOHWMHV

 YHUVFKLO  OHHUOLQJHQ OHHUOLQJHQ OHHUOLQJHQ EXLWHQ OHHUOLQJHQ EXLWHQ RS VFKRRO VFKRRO RS VFKRRO VFKRRO      

 QYW 

 

 QYW 

:DQQHHU OHHUOLQJHQ WKXLV PHW GH FRPSXWHU ZHUNHQ EHWUHIW KHW YHHODO HHQ DSSDUDDW GDW EHVFKLNEDDU LV YRRU KHW KHOH JH]LQ  +HW DDQWDO OHHUOLQJHQ GDW HHQ HLJHQ FRPSXWHU KHHIWQHHPWVQHOWRH,QEHVFKLNWHYDQGHOHHUOLQJHQRYHUHHQHLJHQFRPSXWHU LQLVGLWJHVWHJHQWRW'HDSSDUDWXXUZDDUPHHOHHUOLQJHQWKXLVZHUNHQLVRYHU KHWDOJHPHHQPRGHUQ%LMQDGULHNZDUWYDQGHOHHUOLQJHQZHUNWWKXLVRSHHQFRPSXWHUGLH XLWJHUXVW LV PHW HHQ :LQGRZVRPJHYLQJ NOHXUHQEHHOGVFKHUP JHOXLGVER[HQ HQ FGURP 9HUGHUEHVFKLNNHQVWHHGVPHHUOHHUOLQJHQWKXLVRYHUHHQNOHXUHQSULQWHU  (HQGHUGHGHHOYDQGHOHHUOLQJHQKHHIWYDQXLWKXLVWRHJDQJWRW,QWHUQHW::: (YHQDOVLQZHUNWQHJHQYDQHONHWLHQOHHUOLQJHQXLWJURHSWKXLVPHWGHFRPSXWHU +HWEXLWHQVFKRROVFRPSXWHUJHEUXLNYDQOHHUOLQJHQXLWJURHSEHSHUNW]LFKHFKWHUQLHWWRW GHWKXLVVLWXDWLH'HPHHVWHOHHUOLQJHQNRPHQEXLWHQVFKRROWLMGQRJRSWZHHWRWGULHDQGHUH SODDWVHQLQDDQUDNLQJPHWFRPSXWHUV0HHVWDOEHWUHIWKHWFRPSXWHUJHEUXLNELMHHQYULHQG RIYULHQGLQWKXLV LQGHELEOLRWKHHN RIELMIDPLOLH 'HKRHYHHOKHLGWLMG GLH OHHUOLQJHQ EXLWHQ VFKRROWLMG DFKWHU GH FRPSXWHU ]LWWHQ LV LQ YHUJHOLMNLQJ PHW KHW YRRUJDDQGHMDDUJHPLGGHOGHHQKDOIXXUSHUZHHNWRHJHQRPHQ(HQOHHUOLQJXLWJURHS]LW JHPLGGHOG YLHU j YLMI XXU SHU ZHHN DFKWHU GH FRPSXWHU 'DDUELM ZRUGW GH PHHVWH WLMG EHVWHHGDDQKHWVSHOHQYDQFRPSXWHUVSHOOHWMHV,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


2.3

Computergebruik op school voor administratieve doeleinden

$OOH VFKROHQ JHEUXLNHQ GH FRPSXWHU YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ WDEHO  'H FRPSXWHUZRUGWPHWQDPHLQJH]HW YRRU KHW UHJLVWHUHQ YDQ OHHUOLQJJHJHYHQV ]RDOV QDDP DGUHVHQJHERRUWHGDWXP 8LWGHPHWLQJYDQNZDPQDDUYRUHQGDWYDQGH EDVLVVFKROHQGHFRPSXWHUJHEUXLNWHYRRUKHWYDVWOHJJHQYDQUHVXOWDWHQYDQJHQRUPHHUGH WRHWVHQ9HHODOJHEHXUWGLWLQHHQOHHUOLQJYROJV\VWHHP=R QV\VWHHPLVYDQZDDUGHZDQQHHU KHWRYHUHHQUHHNVYDQMDUHQZRUGWJHEUXLNW7HJHQGH]HDFKWHUJURQGLVKHWRSPHUNHOLMN GDW KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ GDW GH FRPSXWHU JHEUXLNW YRRU KHW YDVWOHJJHQ YDQ JHQRUPHHUGH WRHWVHQ LQ GDDOW 'LW ]RX HU RS ZLM]HQ GDW KHW JHEUXLN YDQ OHHUOLQJ YROJV\VWHPHQ LQ KHW RQGHUZLMV DIQHHPW 2RN LV HU VSUDNH YDQ HHQ OLFKWH GDOLQJ ELM GH UHJLVWUDWLH YDQ OHHUNUDFKWJHERQGHQ REVHUYDWLHV HQ EHRRUGHOLQJHQ 7RHSDVVLQJHQ YDQ GH FRPSXWHU GLH KHW PRJHOLMN PDNHQ UHNHQLQJ WH KRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ WXVVHQ OHHUOLQJHQ ]RDOVKHWYDVWOHJJHQYDQDIJHURQGHOHHUVWRIRQGHUGHOHQZRUGHQQRJPDDUZHLQLJJHEUXLNW =RDOVHHUGHUYDVWJHVWHOGELMGHEHVFKULMYLQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNGRRUOHUDUHQLVHULQ KHWEDVLVRQGHUZLMVQDXZHOLMNVVSUDNHYDQWRHWVLQJPHWEHKXOSYDQ,&7

7DEHO 3HUFHQWDJH VFKROHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ

&RPSXWHUJHEUXLN YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ RSVODDQ YDQ QDDP HQ DGUHV JHJHYHQV YDQ OHHUOLQJHQ UHJLVWUDWLH YDQ UHVXOWDWHQ RS JHQRUPHHUGH WRHWVHQ UHJLVWUDWLH YDQ OHHUNUDFKWREVHUYDWLHV FLMIHUEHRRUGHOLQJHQ HQ OHHUOLQJEHVSUHNLQJHQ DIQHPHQ YDQ WRHWVHQ YLD GH FRPSXWHU HQRI QRUPHUHQ YDQ WRHWVHQ YHUJHOLMNLQJ YDQ UHVXOWDWHQ RS VFKRROQLYHDX RYHU GH MDUHQ KHHQ LQ GH WLMG YDVWOHJJHQ YDQ OHHUVWRIRQGHUGHOHQ GLH HHQ OHHUOLQJ KHHIW DIJHURQG PHW ELMEHKRUHQGH UHVXOWDWHQ

SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ YHUVFKLO 

/HHUOLQJJHJHYHQV

/HHUOLQJYROJV\VWHHP

7RHWVLQJ

0RQLWRULQJ

/HHUNUDFKWJHERQGHQ JHJHYHQV

/HHUZHJUHJLVWUDWLH

2.4 ƒ

ƒ

ƒ

Samenvatting +HW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV LV LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV HHQ DOJHPHHQ JHDFFHSWHHUG YHUVFKLMQVHO %LMQD HONH OHUDDU  JHEUXLNW GH FRPSXWHU RS HQLJHUOHL ZLM]H ELM GH XLWYRHULQJYDQOHUDDUVWDNHQHQJHPLGGHOGYDQGHOHUDUHQPDDNWZHNHOLMNVJHEUXLN YDQGHFRPSXWHUYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQ /HUDUHQ JHEUXLNHQ GH FRPSXWHU YRRU GULH WRW YLHU YHUVFKLOOHQGH OHHU HQ YRUPLQJV JHELHGHQ 0HHVWDO EHWUHIW KHW GH YDNNHQ UHNHQHQ WDDO HQ DDUGULMNVNXQGH +HW DDQWDO OHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQZDDUYRRUGHFRPSXWHUZRUGWJHEUXLNWLVRYHUGHMDUHQKHHQ VWDELHOPDDUGHLQWHQVLWHLWYDQKHWJHEUXLNQHHPWWRH 'H FRPSXWHU ZRUGW YRRUDO JHEUXLNW YRRU RHIHQHQ YDQ OHHUVWRI HQ PDNHQ YDQ ZHUN VWXNNHQ

+HW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN
ƒ ƒ ƒ

ƒ

ƒ ƒ/HHUNUDFKWHQ HQ OHHUOLQJHQ PDNHQ ELQQHQ KHW RQGHUZLMV QRJ ZHLQLJ JHEUXLN YDQ PRGHUQH,&7WRHSDVVLQJHQ]RDOV,QWHUQHWHQHPDLO 9LHUYDQGHYLMIOHUDUHQKHHIWLQKHWHLJHQNODVORNDDOGHEHVFKLNNLQJRYHUppQRIPHHU FRPSXWHUV ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQHHQMDDUJHOHGHQYLQGHQOHUDUHQYDQ]LFK]HOIGDW]LM LHWV PHHU HUYDUHQ ]LMQ LQ KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV +HW PHUHQGHHO YDQ GH OHUDUHQ W\SHHUWKHWHLJHQFRPSXWHUJHEUXLNRSKHWQLYHDXYDQHQLJHHUYDULQJGDQZHOURXWLQHLQ KHWRPJDDQPHWFRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ %DVLVVFKROHQEHYLQGHQ]LFKPLGGHQLQKHWLQYRHULQJVSURFHVYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMV (U ]LMQ QDXZHOLMNV VFKROHQ GLH HHQ YHUJHYRUGHUG VWDGLXP YDQ LQYRHULQJ KHEEHQ EHUHLNW 2RN LV HU YULMZHO JHHQ HQNHOH VFKRRO GLH QRJ DDQ KHW EHJLQ VWDDW YDQ KHW LQYRHULQJVSURFHV +HW VWDGLXP YDQ LQYRHULQJ LQ LV JHOLMN DDQ GDW YDQ HHQ MDDU JHOHGHQ 'LW ZLMVW RS VWDJQDWLH YDQ GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 GDQ ZHO HHQ XLWHUVW WUDDJ YHUORSHQGYHUDQGHULQJVSURFHV ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW KHW ,&7JHEUXLN RS VFKRRO JHEUXLNHQ GULH WRW YLHU NHHU ]RYHHO OHHUOLQJHQWKXLVGHFRPSXWHU YRRU KHW YHU]DPHOHQ YDQ LQIRUPDWLH HQ KHW PDNHQ YDQ ZHUNVWXNNHQ %LMQDDOOHVFKROHQJHEUXLNHQGHFRPSXWHUYRRUKHWELMKRXGHQYDQOHHUOLQJJHJHYHQVYDQ OHHUOLQJHQ $GPLQLVWUDWLHYH FRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ GLH DGDSWLHI RQGHUZLMV RQGHU VWHXQHQZRUGHQQDXZHOLMNVJHEUXLNW+HWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHUYRRUWRHWVLQJLVGH PLQVWJHEUXLNWHGLGDFWLVFKHWRHSDVVLQJYDQ,&7

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
ICT-INFRASTRUCTUUR

'LW KRRIGVWXN JHHIW HHQ RYHU]LFKW YDQ GH ,&7LQIUDVWUXFWXXU RS EDVLVVFKROHQ $FKWHU HHQYROJHQV NRPHQ JHJHYHQV DDQ ERG RYHU KHW DDQWDO FRPSXWHUV SDUDJUDDI  GH NHQPHUNHQ YDQ GH EHVFKLNEDUH DSSDUDWXXU SDUDJUDIHQ  HQ  HQ GH FRPPXQLFDWLHPRJHOLMNKHGHQPHWEHKXOSYDQFRPSXWHUV SDUDJUDDI +HWKRRIGVWXN VOXLWDIPHWHHQVDPHQYDWWLQJYDQGHUHVXOWDWHQ SDUDJUDDI 

3.1

Verspreidingsgraad van computers

(HQ GRRUVQHH EDVLVVFKRRO EHVFKLNW RYHU FRPSXWHUV +LHUYDQ ZRUGHQ WZHH DSSDUDWHQ XLWVOXLWHQG YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ JHEUXLNW 'H RYHULJH WZLQWLJ FRPSXWHUV ]LMQ EHVFKLNEDDUYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQ,QHHQWLMGVEHVWHNYDQHHQMDDULVGHEHVFKLNEDDU KHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV PHW ELMQD WRHJHQRPHQ WDEHO (HQFRPELQDWLHYDQIDFWRUHQOLJWDDQGH]HVWLMJLQJWHQJURQGVODJ2SGHHHUVWHSODDWV KHEEHQ YHHO EDVLVVFKROHQ H[WUD FRPSXWHUV DDQJHVFKDIW YLD GH WRHQPDOLJH 6WLFKWLQJ &RPSXWHUEHPLGGHOLQJ 2QGHUZLMV 6&%2 'H]H RUJDQLVDWLH PDDNW FRPSXWHUV JHVFKLNW YRRUKHUJHEUXLNHQELHGWRQGHUZLMVLQVWHOOLQJHQGHPRJHOLMNKHLGRPYRRUHHQUHODWLHIODDJ EHGUDJ GH]H ]RJHQDDPGH )XUELHDSSDUDWXXU DDQ WH VFKDIIHQ 'DDUQDDVW KHEEHQ VFKROHQ YDQGHRYHUKHLGH[WUDILQDQFLsOHPLGGHOHQRQWYDQJHQYRRU,&7'DDUELMNRPWGDW,&7QD KHWYHUVFKLMQHQYDQGHQRWD V ,QYHVWHUHQLQYRRUVSURQJ HQ 2QGHUZLMVRQOLQH ZHHUKRRJ RSGHEHOHLGVDJHQGDYDQYHHOVFKROHQVWDDW

7DEHO %HVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU XLWJHGUXNW LQ DDQWDO FRPSXWHUV

%HVFKLNEDDUKHLG 7RWDDO DDQWDO FRPSXWHUV &RPSXWHUV EHVFKLNEDDU YRRU RQGHUZLMV &RPSXWHUV XLWVOXLWHQG EHVFKLNEDDU YRRU DGPLQLVWUDWLH

 

YHUVFKLO  

'HWUHQGRPIRUVWHLQYHVWHUHQLQXLWEUHLGLQJYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXUGLHQGH]LFKUHHGV DDQ LQ GH SHULRGH ILJXXU  'H KXLGLJH FLMIHUV ODWHQ ]LHQ GDW KHW DDQWDO FRPSXWHUVRSEDVLVVFKROHQLQHHQWLMGVEHVWHNYDQWZHHMDDU LVYHUGULHYRXGLJG 2PGHEHVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXUWXVVHQVFKROHQWHNXQQHQYHUJHOLMNHQLV KHWQRRG]DNHOLMNGDWUHNHQLQJZRUGWJHKRXGHQPHWGHVFKRROJURRWWH'LWJHEHXUWGRRUGH OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLRWHEHUHNHQHQ'H]HUDWLRLVKHWYHUKRXGLQJVJHWDOWXVVHQKHWDDQWDO OHHUOLQJHQYDQHHQVFKRROHQKHWDDQWDOFRPSXWHUV'HJHPLGGHOGHOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ LV PRPHQWHHO 'LW EHWHNHQW HHQ EHVFKLNEDDUKHLG YDQ ppQ FRPSXWHUYRRUHONH]HYHQWLHQOHHUOLQJHQ

,&7LQIUDVWUXFWXXU
aantal computers 25

20

15

10

5

0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 )LJXXU 

2QWZLNNHOLQJ YDQ KHW JHPLGGHOG DDQWDO FRPSXWHUV SHU EDVLVVFKRRO YDQDI (HQ MDDU JHOHGHQ EHVFKLNWHQ EDVLVVFKROHQ YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ RYHU ppQ FRPSXWHU YRRUHONHOHHUOLQJHQ'LWNRPWQHHURSHHQGDOLQJYDQGHOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLRPHW HHQGHUGHLQHHQWLMGVEHVWHNYDQppQMDDU'H]HRQWZLNNHOLQJGUDDJWHUWRHELMGDWOHHUOLQJHQ VWHHGVYDNHUGHJHOHJHQKHLGNDQZRUGHQJHERGHQRPPHWFRPSXWHUVWHZHUNHQ 9RRU GH EHUHNHQLQJ YDQ GH OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR NDQ RRN ZRUGHQ XLWJHJDDQ YDQ KHW WRWDDO DDQWDO RS VFKRRO DDQZH]LJH FRPSXWHUV (U ZRUGW GDQ JHHQ RQGHUVFKHLG JHPDDNW WXVVHQ FRPSXWHUV YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ HQ DQGHUH WRHSDVVLQJHQ ]RDOV DGPLQLVWUDWLHI JHEUXLN 'H]H UDWLR ODDW HHQ YHUJHOLMNEDUH WRHQDPH YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU ]LHQ DOV GH OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ (HQ RYHU]LFKW YDQ GH YHUVFKLOOHQGH LQGLFDWRUHQYRRUGHEHVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXULVRSJHQRPHQLQWDEHO

7DEHO %HVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU XLWJHGUXNW LQ YHUKRXGLQJ WRW DDQWDO OHHUOLQJHQ

%HVFKLNEDDUKHLG /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR WRWDDO DDQWDO FRPSXWHUV /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ

 

YHUVFKLO  

,Q EHVFKLNWH YDQ GH EDVLVVFKROHQ RYHU WHQPLQVWH ppQ FRPSXWHU YRRU HONH OHHUOLQJHQ,QPLGGHOVGRHWGH]HVLWXDWLH]LFKYRRUELMUXLPHHQNZDUWYDQGHEDVLVVFKROHQ 8LWHHQQDGHUHYHUJHOLMNLQJYDQGH KXLGLJH OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR PHW GH JHJHYHQV YDQ HHQMDDUJHOHGHQNRPWQDDUYRUHQGDWGHYHUVFKLOOHQWXVVHQVFKROHQLQGHEHVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU NOHLQHU ]LMQ JHZRUGHQ 'LW LV DI WH OH]HQ XLW ILJXXU ZDDUXLW EOLMNWGDWGHVSUHLGLQJLQGHOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLRDDQPHUNHOLMNLVYHUPLQGHUG'LWZLMVW HURSGDWEDVLVVFKROHQ]RGDQLJLQYHVWHUHQLQGHDDQVFKDIYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXUGDWGH YHUVFKLOOHQWXVVHQ DFKWHUEOLMYHUV HQ YRRUORSHUV VWHHGVNOHLQHUZRUGHQ9RRUYDQGH EDVLVVFKROHQOLJWGHOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLRPRPHQWHHOWXVVHQHQ2SEDVLVYDQGH RQWZLNNHOLQJHQ]RDOVGLH]LFKLQGHDIJHORSHQMDUHQKHEEHQYRRUJHGDDQELMGHVFKROHQGLH QX HHQ OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR RQGHU GH KHEEHQ EHUHLNW LV WH YHUZDFKWHQ GDW GH DQGHUH VFKROHQ HHQ SHULRGH YDQ WZHH WRW GULH MDDU QRGLJ KHEEHQ RP GH]H VLWXDWLH WH UHDOLVHUHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR   'H UHFKWKRHN JHHIW GH ZDDUGHQ DDQ ZDDURQGHU HQ ZDDUERYHQ YDQ GH VFKROHQ VFRRUW GH KRUL]RQWDOH OLMQ LQ GH UHFKWKRHN JHHIW GH PHGLDDQ DDQ GH OLMQHQ DDQ GH XLWHLQGHQ YDQ GH UHFKWKRHN JHYHQ KHW EHUHLN DDQ YDQ GH ZDDUGHQ ZDDURQGHU HQ ZDDUERYHQ YDQ GH VFKROHQ VFRRUW 1RRW

)LJXXU 

9HUJHOLMNLQJ YDQ GH OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR LQ HQ .OHLQHUHVFKROHQ PLQGHUGDQOHHUOLQJHQ EHVFKLNNHQRYHUYHHOPLQGHUFRPSXWHUVGDQ JURWHUHVFKROHQ PHHUGDQOHHUOLQJHQ 'DDUHQWHJHQLVGHOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLRELM GH NOHLQHUH VFKROHQ DDQPHUNHOLMN JXQVWLJHU GDQ ELM JURWHUH VFKROHQ WDEHO  2S GH NOHLQHUHVFKROHQVWDDWJHPLGGHOGYRRUHONHOHHUOLQJHQHHQFRPSXWHUWHUZLMORSJURWHUH VFKROHQ OHHUOLQJHQ HHQ FRPSXWHU PHW HONDDU PRHWHQ GHOHQ 'LW EHWHNHQW GDW GH OHHUOLQJHQYDQNOHLQHUHVFKROHQPRPHQWHHODDQPHUNHOLMNPHHUPRJHOLMNKHGHQKHEEHQRP PHWFRPSXWHUVWHZHUNHQGDQOHHUOLQJHQYDQJURWHUHVFKROHQ

7DEHO %HVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU XLWJHVSOLWVW QDDU VFKRROJURRWWH

/HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ .OHLQH VFKROHQ PLQGHU GDQ OHHUOLQJHQ

0LGGHOJURWH VFKROHQ OHHUOLQJHQ

*URWH VFKROHQ PHHU GDQ OHHUOLQJHQYHUVFKLO 

,QWHUQDWLRQDDOYHUJHOLMNHQGSHUVSHFWLHI (HQYHUJHOLMNLQJYDQGHERYHQVWDDQGHJHJHYHQVPHWGLHYDQHHQDDQWDODQGHUHODQGHQODDW ]LHQGDW1HGHUODQGEHKRRUWWRWGHODQGHQPHWGHJURRWVWHEHVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHU DSSDUDWXXU YRRU OHHUOLQJHQ LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV 'H LQWHUQDWLRQDOH JHJHYHQV ]LMQ YHU]DPHOGLQKHWNDGHUYDQGH]RJHQRHPGH6LWHVVWXGLHZDDURYHULQKHWQDMDDUYDQLV

,&7LQIUDVWUXFWXXU
JHUDSSRUWHHUG 3HOJUXP $QGHUVRQ  ,Q GH]H VWXGLH ZRUGHQ YRRU GH OHHUOLQJ FRPSXWHUUDWLR YHUVFKLOOHQGH EHUHNHQLQJVZLM]HQ JHKDQWHHUG (pQ YDQ GH EHUHNHQLQJHQ NRPW RYHUHHQ PHW KHWJHHQ KLHUERYHQ LV DDQJHGXLG PHW GH OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR RS EDVLV YDQ KHW WRWDDO DDQWDO EHVFKLNEDUH FRPSXWHUV ELQQHQ GH VFKRRO +HW RYHU]LFKW YDQ UHVXOWDWHQ WDEHO ODDW]LHQGDWDOOHHQLQ&DQDGDGHJHPLGGHOGHOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR JXQVWLJHULVGDQLQRQVODQG'HVLWXDWLHYDQGHNOHLQHUHVFKROHQLQRQVODQGLVPRPHQWHHO YHUJHOLMNEDDUPHWGLHYDQGHJHPLGGHOGH&DQDGHVHVFKRRO

7DEHO /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR LQ YHUJHOLMNLQJ PHW DQGHUH ODQGHQ

/DQG &DQDGD 1('(5/$1' )LQODQG 6LQJDSRUH 1LHXZ=HHODQG ,-VODQG 1RRUZHJHQ ,VUDsO )UDQNULMN 6ORYHQLs &\SUXV &KLQD +RQJ .RQJ -DSDQ &KLQHHV 7DSHL ,WDOLs %URQ LQWHUQDWLRQDOH JHJHYHQV

3.2

OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR EHUHNHQG RYHU KHW WRWDDO DDQWDO FRPSXWHUV RS VFKRRO        

 3HOJUXP $QGHUVRQ S

Kenmerken van computers

Typen computers 0HHU GDQ YDQ GH FRPSXWHUV LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV LV XLWJHUXVW PHW HHQ :LQGRZV RPJHYLQJ ,QWHOSURFHVVRURI3HQWLXP (pQRSGHYLMIFRPSXWHUVKHHIWHHQ 3HQWLXPSURFHVVRUELMQDGHKHOIWHHQSURFHVVRUHQHHQGHUGHGHHOLVXLWJHUXVWPHWHHQ RXGHUW\SHSURFHVVRU]RDOV,QWHORI WDEHO &RPSXWHUVGLHZHUNHQRQGHUHHQ DQGHU EHVWXULQJVV\VWHHP GDQ '26:LQGRZV ]RDOV KHW 0DF2SHUDWLQJ V\VWHP NRPHQ ZHLQLJ YRRU  2RN GH SUHKLVWRULVFKHW\SHQ ]RDOV 06; 3 HQ & ZRUGHQ VWHHGVPLQGHUJHEUXLNW ,QYHUJHOLMNLQJPHWHHQMDDUJHOHGHQLVHUYRRUDOHHQWRHQDPH YDQFRPSXWHUVGLH]LMQXLWJHUXVWPHWHHQSURFHVVRURI3HQWLXP'HVWHUNHJURHLYDQ FRPSXWHUV NDQ YHUNODDUG ZRUGHQ GRRU GH OHYHULQJ YDQ GH HHUGHU JHQRHPGH 6&%2 FRPSXWHUVGLHWRWHQPHWYRRUQDPHOLMNPHWGLWW\SHSURFHVVRUXLWJHUXVWZDUHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO 7\SHQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU

 YDQ KHW WRWDDO DDQWDO FRPSXWHUV YHUVFKLO      

7\SH ,QWHOSURFHVVRU ,QWHOSURFHVVRU 3HQWLXP RI KRJHU

$SSOH0DF 2SHUDWLQJ V\VWHHP 2YHULJH EY 06; 3 & HWF 3.3

Overige apparatuurkenmerken

,QKHWDIJHORSHQMDDULVQLHWDOOHHQKHWSHUFHQWDJHVFKROHQGDWLQKHWEH]LWLVYDQFRPSXWHUV PHW HHQ FGURP GULYH VWHUN WRHJHQRPHQ  PDDU WHJHOLMNHUWLMG LV RRN KHW DDQWDO FRPSXWHUVPHWHHQFGURPGULYHJHVWHJHQYDQJHPLGGHOGGULHQDDUYLMI WDEHO 9ULMZHO HONH EDVLVVFKRRO  KHHIW YLHU WRW YLMI FRPSXWHUV GLH XLWJHUXVW ]LMQ PHW HHQ FGURP GULYH(HQYHUJHOLMNEDUHRQWZLNNHOLQJGRHW]LFKYRRUELMFRPSXWHUVGLHJHVFKLNW]LMQYRRU PXOWLPHGLDSURJUDPPD V (HQ NOHLQH JURHS VFKROHQ EHVFKLNWH LQ RYHU UHODWLHI YHHO QRWHERRNV+HWDDQWDOVFKROHQGDWLQKHWEH]LWLVYDQHHQQRWHERRNQHHPWJHOHLGHOLMNWRH   'RRUGDW HU LQ HQNHOH VFKROHQ ZDUHQ PHW UHODWLHI YHHO JHVSRQVRUGH QRWHERRNV HQ GH VFKROHQ GLH LQ KHW DIJHORSHQ MDDU QRWHERRNV KHEEHQ DDQJHVFKDIWPHHVWDOppQDSSDUDDWKHEEHQJHNRFKWLVKHWJHPLGGHOGDDQWDOQRWHERRNVWHQ RS]LFKWHYDQYRULJMDDUJHGDDOGYDQQDDU

7DEHO 2YHU]LFKW YDQ VSHFLILHNH FRPSXWHUNHQPHUNHQ

.HQPHUN 8LWJHUXVW PHW HHQ FGURP GULYH *HVFKLNW YRRU FRPSXWHUSURJUDPPD V PHW EHZHJHQGH YLGHR EHHOGHQ HQ JHOXLG 1RWHERRNODSWRS 3.4YHUVFKLO  DDQWDO DDQWDO VFKROHQ FRPSXWHUV VFKROHQ FRPSXWHUV   

 

 

 

Randapparatuur

*HOHLGHOLMN DDQ QHHPW GH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ PRGHUQH UDQGDSSDUDWXXU LQ KHW EDVLVRQGHUZLMVWRH,QPLGGHOVKHHIWWZHHGHUGHYDQGHEDVLVVFKROHQHHQNOHXUHQSULQWHUHQ HHQGHUGH YDQ GH VFKROHQ EHVFKLNW RYHU HHQ VFDQQHU 2YHULJH PRGHUQH UDQGDSSDUDWXXU ]RDOV HHQ EHDPHU VFKHUPSURMHFWLH DDQJHVWXXUG GRRU GH FRPSXWHU FGZULWHU RI GLJLWDOH FDPHUDLVQRJPDDURSZHLQLJVFKROHQDDQZH]LJ0HHUGDQHHQNZDUWYDQGHEDVLVVFKROHQ EHVFKLNWRYHUJHHQYDQGHDSSDUDWHQGLHYHUPHOGVWDDQLQWDEHO

,&7LQIUDVWUXFWXXU
7DEHO %HVFKLNEDDUKHLG YDQ UDQGDSSDUDWXXU

 VFKROHQ   

5DQGDSSDUDWXXU .OHXUHQSULQWHU 6FDQQHU 'LJLWDOH FDPHUD &GZULWHU 6FKHUPSURMHFWLH DDQJHVWXXUG GRRU HHQ FRPSXWHU 3.5

YHUVFKLO  VFKROHQ   

Netwerken en externe communicatie

,Q KHW DIJHORSHQ MDDU LV KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ PHW HHQ ,QWHUQHWDDQVOXLWLQJ PHW WRHJHQRPHQ,QPLGGHOVKHHIWUXLPHHQGHUGHYDQGHVFKROHQWRHJDQJWRW,QWHUQHW::: %LM GH]H VFKROHQ NDQ JHPLGGHOG YDQDI WZHH RI GULH YHUVFKLOOHQGH FRPSXWHUV FRQWDFW ZRUGHQJHOHJGPHW,QWHUQHW WDEHO 2RN]LMQHUVWHHGVPHHUVFKROHQGLHRYHUHHQLQWHUQFRPSXWHUQHWZHUNEHVFKLNNHQ,QKHW DIJHORSHQMDDUKHHIWYDQGHVFKROHQ]R QQHWZHUNDDQJHOHJG,QWRWDDOKHHIWQX YDQGHEDVLVVFKROHQHHQLQWHUQQHWZHUN2S]R QLQWHUQVFKRROQHWZHUN]LMQJHPLGGHOG FRPSXWHUVDDQJHVORWHQ

7DEHO 1HWZHUNDDQVOXLWLQJHQ HQ PRJHOLMNKHGHQ YRRU H[WHUQH FRPPXQLFDWLH.HQPHUN $DQJHVORWHQ RS HHQ QHWZHUN ELQQHQ GH VFKRRO 7RHJDQJ WRW ,QWHUQHW:::

YHUVFKLO  DDQWDO DDQWDO VFKROHQ FRPSXWHUV VFKROHQ FRPSXWHUV 

 

 

 

,Q ZDV KHW YRRU YDQ GH VFKROHQ QLHW PRJHOLMN RP YDQXLW VFKRRO WH FRPPXQLFHUHQ PHW HHQ DQGHUH FRPSXWHU EXLWHQ GH VFKRRO ,QPLGGHOV LV KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ]RQGHUH[WHUQHFRPPXQLFDWLHPRJHOLMNKHGHQYLDFRPSXWHUVJHGDDOGWRW 9RRU HHQ H[WHUQH YHUELQGLQJ ZRUGW RS GH PHHVWH VFKROHQ JHEUXLN JHPDDNW YDQ HHQ PRGHP KHHIW HHQ .ELWVV PRGHP HHQ .%LWVV HQ HHQ .%LWVV PRGHP +HW JHEUXLN YDQ HHQ ,6'1OLMQ LV WHQ RS]LFKWH YDQ YRULJ MDDU YHUGXEEHOG,QKDGYDQGHVFKROHQHHQ,6'1YHUELQGLQJHQLQEHVFKLNW KLHURYHU ILJXXU  'H PHHVWH VFKROHQ PDNHQ YRRU ,QWHUQHW JHEUXLN YDQ HHQ ,6'1YHUELQGLQJ 9HUGHU LV HU HHQ NOHLQ DDQWDO VFKROHQ  GDW RYHU HHQ ]RJHQRHPGH

KLJK VSHHG YHUELQGLQJ EHVFKLNW %LM ]R Q YHUELQGLQJ EHGUDDJW GH FRPPXQLFDWLHVQHOKHLG PLQLPDDO.%LWVV,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
 VFKROHQ

 

 

 

 

 JHHQ YHUELQGLQJV PRJHOLMNKHLG

PRGHP

,6'1 

 KLJK VSHHG KRJHU GDQ NELWVV

 DQGHUH YHUELQGLQJ

)LJXXU 

$DQZH]LJH YHUELQGLQJVPRJHOLMNKHGHQ ELQQHQ KHW EDVLVRQGHUZLMV 3.6 ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ

ƒ

Samenvatting ,Q KHW DIJHORSHQ MDDU LV KHW DDQWDO FRPSXWHUV LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV PHW ELMQD JHVWHJHQ 'H WUHQG RP IRUV WH LQYHVWHUHQ LQ XLWEUHLGLQJ YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU GLHQGH]LFKUHHGVDDQLQ,QHHQWLMGVEHVWHNYDQWZHHMDDULVKHWDDQWDOFRPSXWHUV RSEDVLVVFKROHQYHUGULHYRXGLJG 0RPHQWHHO EHVFKLNW HHQ EDVLVVFKRRO RYHU JHPLGGHOG FRPSXWHUV KHWJHHQ RYHUHHQNRPVW PHW HHQ OHHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YDQ ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW DQGHUH ODQGHQ EHKRRUW 1HGHUODQG WRW GH ODQGHQ PHW GH JURRWVWH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXUYRRUOHHUOLQJHQLQKHWEDVLVRQGHUZLMV /HHUOLQJHQ YDQ NOHLQHUH VFKROHQ KHEEHQ PHHU JHOHJHQKHLG RP PHW FRPSXWHUV WH ZHUNHQGDQOHHUOLQJHQYDQJURWHUHVFKROHQ 'H YHUVFKLOOHQ WXVVHQ EDVLVVFKROHQ LQ GH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU ZRUGHQVWHHGVNOHLQHU %LMQDGHKHOIWYDQGHFRPSXWHUDSSDUDWXXU LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV LV XLWJHUXVW PHW HHQ ,QWHOSURFHVVRU(HQRSGHYLMIFRPSXWHUVKHHIWHHQPRGHUQH3HQWLXPSURFHVVRU +HWDDQWDOEDVLVVFKROHQGDWEHVFKLNWRYHUWHQPLQVWHppQFRPSXWHUGLHYRRU]LHQLVYDQ HHQFGURPGULYHLVLQKHWDIJHORSHQMDDUPHWELMQDHHQNZDUWWRHJHQRPHQ0RPHQWHHO KHHIWWLHQSURFHQWYDQGHVFKROHQQRJJHHQFRPSXWHUZDDURSHHQFGURPJHOH]HQNDQ ZRUGHQ 2SKHWJHELHGYDQPRGHUQHUDQGDSSDUDWXXULVRSGHPHHVWHEDVLVVFKROHQDOOHHQHHQ NOHXUHQSULQWHUDDQZH]LJ(U]LMQQRJPDDUZHLQLJEDVLVVFKROHQGLHLQKHWEH]LW]LMQYDQ DQGHUH PRGHUQH UDQGDSSDUDWXXU ]RDOV HHQ VFDQQHU GLJLWDOH FDPHUD FGZULWHU RI FRPSXWHUJHVWXXUGHSURMHFWLHDSSDUDWXXU 5XLPHHQGHUGHYDQGHEDVLVVFKROHQKHHIWWRHJDQJWRW,QWHUQHW0HHVWDOEHWUHIWKHWHHQ ,6'1YHUELQGLQJZDDURSWZHHWRWGULHFRPSXWHUV]LMQDDQJHVORWHQ

,&7LQIUDVWUXFWXXU


,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
ONDERWIJSCONCEPT EN ICT-BELEID

,QGLWKRRIGVWXNNRPHQYHUVFKLOOHQGHEHOHLGVDVSHFWHQWHQDDQ]LHQYDQGHLQYRHULQJHQKHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV LQ KHW RQGHUZLMV DDQ ERG ,Q KHW ELM]RQGHU ZRUGW DDQGDFKW EHVWHHG DDQ KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ VFKROHQ SDUDJUDDI  HQ GH ELMGUDJH YDQ GH FRPSXWHUDDQGHUHDOLVDWLHYDQKHWRQGHUZLMVFRQFHSW SDUDJUDDI 3DUDJUDDIJHHIW HHQ RYHU]LFKW YDQ GH EHOHLGVGRHOHQ GLH VFKROHQ QDVWUHYHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 HQ GH PDWHZDDULQGH]H]LMQJHUHDOLVHHUG,QYHVWHULQJHQYDQVFKROHQRSKHWJHELHGYDQ,&7LQ GHDIJHORSHQMDUHQZRUGHQEHVFKUHYHQLQSDUDJUDDI'HVORWSDUDJUDDI EHYDWHHQ VDPHQYDWWLQJYDQGHUHVXOWDWHQ

4.1

Onderwijsconcept

'H YHUDQGHULQJHQ GLH ]LFKYRRUGRHQ LQ GH VDPHQOHYLQJ VWHOOHQ KHW RQGHUZLMV QLHW DOOHHQ YRRUGHWDDNRPOHHUOLQJHQYRRUWHEHUHLGHQRSKHWRPJDDQPHWLQIRUPDWLHHQFRPPXQL FDWLHWHFKQRORJLH9DQKHWRQGHUZLMVZRUGWRRNYHUZDFKWGDWKHW ƒ HHQELMGUDJHOHYHUWDDQRSORVVLQJHQYRRUVRFLDOHFXOWXUHOHHQHFRQRPLVFKHSUREOHPHQ LQGHVDPHQOHYLQJ ƒ LQYROGRHQGHPDWHIOH[LEHOLVHQWHJHPRHWNRPWDDQVSHFLILHNHEHKRHIWHQYDQPHQVHQ ƒ LQVSHHOWRSGHPDDWVFKDSSHOLMNHRQWZLNNHOLQJYDQOHYHQVODQJOHUHQ 2PDDQGH]HPDDWVFKDSSHOLMNHYHUODQJHQVWHJHPRHWWHNRPHQRQWZLNNHOWKHWRQGHUZLMV ]LFKYRRUWGXUHQG'DDUELMLVPRPHQWHHOYHHODDQGDFKWYRRUGHLQULFKWLQJYDQKHWRQGHU ZLMV YROJHQV GH XLWJDQJVSXQWHQ YDQ DGDSWLHI RQGHUZLMV OHUHQ OHUHQ RI HHQ FRQVWUXFWLYLV WLVFKHEHQDGHULQJ'H]HEHQDGHULQJHQKHEEHQPHWHONDDUJHPHHQGDW]HYHHONHQPHUNHQ KHEEHQYDQHHQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMVFRQFHSW%LMHHQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHU ZLMVFRQFHSWLVHUVSUDNHYDQDIVWHPPLQJYDQKHWOHHUSURFHVRSGHEHKRHIWHQHQYDDUGLJ KHGHQYDQGHLQGLYLGXHOHOHHUOLQJHQHHQJHGHHOGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYDQOHHUNUDFKWHQ OHHUOLQJHQYRRUGHLQULFKWLQJYDQKHWOHHUSURFHVHQGHPRJHOLMNKHLGYRRUOHHUOLQJHQRPLQ HLJHQWHPSRWHZHUNHQ7HJHQRYHUULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMVVWDDWXQLIRUPNODVVLNDDO RQGHUZLMV %LQQHQ XQLIRUP NODVVLNDDO RQGHUZLMV NULMJHQ OHHUOLQJHQ YHHODO NODVVLNDOH LQVWUXFWLHRQWYDQJHQDOOHOHHUOLQJHQRSKHW]HOIGHWLMGVWLSLQVWUXFWLHHQZRUGWGHLQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV YROOHGLJ DDQJHVWXXUG GRRU GH OHHUNUDFKW ,Q GH ,&7PRQLWRU LV KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ VFKROHQ LQ NDDUW JHEUDFKW PHW EHKXOS YDQ HHQ YHU]DPHOLQJ XLWVSUDNHQ'H]HXLWVSUDNHQ]LMQ]RGDQLJJHVHOHFWHHUGGDW]HJHVFKLNW]LMQRPVFKROHQWH RUGHQHQQDDUGHPDWHZDDULQUHNHQLQJZRUGWJHKRXGHQPHWYHUVFKLOOHQWXVVHQOHHUOLQJHQ (HQRYHU]LFKWYDQGHXLWVSUDNHQHQKHWEHODQJGDWGHGLUHFWLHYDQEDVLVVFKROHQDDQHONYDQ GH]HXLWVSUDNHQWRHNHQWYRRUGHLQULFKWLQJYDQKHWRQGHUZLMVLVZHHUJHJHYHQLQWDEHO

2QGHUZLMVFRQFHSW HQ ,&7EHOHLG
7DEHO 2YHU]LFKW YDQ XLWVSUDNHQ EHWUHIIHQGH KHW EHODQJ YDQ KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ EDVLVVFKROHQ

8LWVSUDDN =ZDNNHUH OHHUOLQJHQ NULMJHQ DSDUWH LQVWUXFWLH (HQ GLGDFWLHN JHULFKW RS ]HOIVWDQGLJ OHUHQ /HHUOLQJHQ KHEEHQ WLMGHQV GH OHV GH JHOHJHQKHLG RP LQ HLJHQ WHPSR WH OHUHQ HQRI WH ZHUNHQ /HUHQ GRRU WH GRHQ /HHUOLQJHQ ZHUNHQ PHW HONDDU VDPHQ +HW RQGHUZLMV LV ]RGDQLJ LQJHULFKW GDW UHNHQLQJ ZRUGW JHKRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ WXVVHQ OHHU OLQJHQ LQ EHJLQQLYHDX OHHUVWLMO OHHUWHPSR HQ OHHUZHJ $OOH NLQGHUHQ NULMJHQ RS KHW]HOIGH WLMGVWLS GH]HOIGH OHHUVWRI DDQJHERGHQ /HHULQKRXGHQ ZRUGHQ JHUHODWHHUG DDQ KHW GDJH OLMNV OHYHQ /HHUOLQJHQ GRHQ YHHO DDQ ]HOIFRQWUROH /HHUOLQJHQ ZHUNHQ GH OHHUVWRI DOOHPDDO LQ GH]HOIGH YROJRUGH GRRU 'H OHUDDU GHHOW GH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG YRRU GH YRRUWJDQJ YDQ KHW OHHUSURFHV PHW GH OHHUOLQJHQ 2QGHUGHOHQ YDQ OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ ZRU GHQ PHW HONDDU JHFRPELQHHUG 'H OHUDDU ULFKW ]LMQ KDQGHOHQ RS GH LQWHUHVVHV HQ EHKRHIWHQ YDQ GH LQGLYLGXHOH OHHUOLQJ 9DDUGLJKHGHQ DOV ]RHNHQ QDDU LQIRUPDWLH 

YHUZHUNHQ YDQ JHJHYHQV HQ SUHVHQWHUHQ YDQ LQIRUPDWLH VWDDQ FHQWUDDO LQ GH PDQLHU ZDDURS KHW RQGHUZLMV YRRU OHHUOLQJHQ LV LQJHULFKW /HHUOLQJHQ NLH]HQ RQGHUZHUSHQ QDDU HLJHQ LQWHUHVVH /HHUOLQJHQ PDNHQ JHEUXLN YDQ HHQ VWXGLHZLM]HU

HHQ RYHU]LFKW YDQ RSGUDFKWHQ YRRU HHQ EHSDDOG OHHUVWRIRQGHUGHHO PHW DDQZLM]LQJHQ YRRU GH XLWYRHULQJ

EHODQJ YRRU KHW RQGHUZLMVFRQFHSW ELM SHUFHQWDJH VFKROHQ QDXZHOLMNV JHHQ HQLJV]LQV JURRW     

 

 

 

 

 :DQQHHU HHQ YHU]DPHOLQJ XLWVSUDNHQ WH]DPHQ HHQ]HOIGH RQGHUOLJJHQG FRQFHSW UHSUHVHQWHHUWLVHUVSUDNHYDQ HHQ VFKDDO 'H YHU]DPHOLQJ XLWVSUDNHQ LQ WDEHO YRUPW HHQVFKDDOYRRUKHWPHWHQYDQKHWRQGHUZLMVFRQFHSWYDQHHQVFKRRO'HEHWURXZEDDUKHLG YDQGH]HVFKDDOEHGUDDJWHHQZDDUGHERYHQLVHHQLQGLFDWLHYDQHHQ]HHUJRHGH EHWURXZEDDUKHLG'HYHUGHOLQJYDQGHEDVLVVFKROHQRSGHVFKDDO RQGHUZLMVFRQFHSW LVLQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


ILJXXUJUDILVFKZHHUJHJHYHQ'HVFKDDOZDDUGHQYDULsUHQWXVVHQHQ'HVSUHLGLQJ YDQVFKROHQRYHUGHVFKDDOZDDUGHQEHQDGHUWHHQ]RJHQRHPGHQRUPDDOYHUGHOLQJGLHLQGH ILJXXUPHWHHQOLMQLVDDQJHJHYHQ'HILJXXUODDW]LHQGDWHHQJURRWGHHOYDQGHVFKROHQ ]RZHONHQPHUNHQYDQXQLIRUPNODVVLNDDORQGHUZLMVDOVYDQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV KHHIW ([WUHPH YRUPHQ YDQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RI XQLIRUP NODVVLNDDO RQGHUZLMV NRPHQ QDXZHOLMNV YRRU 9HUGHU ODDW GH]H YHUGHOLQJ ]LHQ GDW HU WXVVHQ EDVLVVFKROHQ HHQ ULMNH YDULDWLHEHVWDDWLQDUUDQJHPHQWHQYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV DDQWDO VFKROHQ  XQLIRUPNODVVLNDDOULMNJHGLIIHUHQWLHHUG

)LJXXU 

9HUGHOLQJ YDQ EDVLVVFKROHQ RS GH VFKDDO RQGHUZLMVFRQFHSW LQ UHODWLH WRW HHQ VWDWLVWLVFKH QRUPDDO YHUGHOLQJ

4.2

Bijdrage van computers aan realisatie onderwijsconcept

'HGLUHFWLHVYDQEDVLVVFKROHQLVJHYUDDJGLQZHONHPDWHGHFRPSXWHUHHQELMGUDJHOHYHUW DDQ GH YHUVFKLOOHQGH DVSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVFRQFHSW 2P GH]H ELMGUDJH ]LFKWEDDU WH PDNHQ ZRUGHQ WZHH EHQDGHULQJVZLM]HQ JHSUHVHQWHHUG (HUVW ZRUGW JHNHNHQ QDDU GH DVSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVFRQFHSW ZDDU GH FRPSXWHU HHQ JURWH ELMGUDJH DDQ OHYHUW 'DDUQDYROJWHHQLQWHJUDOHYHUJHOLMNLQJWXVVHQRQGHUZLMVFRQFHSWHQFRPSXWHUELMGUDJH Bijdrage van computers aan aspecten van het onderwijsconcept ,QILJXXU]LMQGHDVSHFWHQYDQKHWRQGHUZLMVYHUPHOGZDDUDDQFRPSXWHUVGHJURRWVWH ELMGUDJHOHYHUHQ'HILJXXUODDW]LHQGDWFRPSXWHUVHHQJURWHELMGUDJHOHYHUHQDDQVFKROHQ GLH KHW EHODQJULMN YLQGHQ GDW OHHUOLQJHQ YDDUGLJKHGHQ OHUHQ DOV ]RHNHQ QDDU LQIRUPDWLH 

YHUZHUNHQ YDQ JHJHYHQV HQ SUHVHQWHUHQ YDQ LQIRUPDWLH ,Q WRWDDO YLQGW YDQ GH VFKROHQ GH]H YDDUGLJKHGHQ YDQ JURRW EHODQJ YRRU GH PDQLHU ZDDURS KHW RQGHUZLMV LV LQJHULFKW 9DQ GH]H VFKROHQ YDQ GH KHOH SRSXODWLH JHHIW ELMQD DDQ GDW FRPSXWHUV HHQ JURWH ELMGUDJH OHYHUHQ DDQ KHW UHDOLVHUHQ YDQ GH]H YDDUGLJKHGHQ 9HUGHU HUYDUHQYRRUDOGHVFKROHQGLHKHWEHODQJULMNYLQGHQGDWOHHUOLQJHQGHPRJHOLMNKHLGZRUGW

2QGHUZLMVFRQFHSW HQ ,&7EHOHLG
JHERGHQ RP RQGHUZHUSHQ QDDU HLJHQ LQWHUHVVH WH NLH]HQ YHHO RQGHUVWHXQLQJ YDQ GH FRPSXWHU (FKWHUGLWDVSHFWZRUGWGRRUVOHFKWVYDQGHVFKROHQDOVHHQEHODQJULMNHHOHPHQWYDQ KHWRQGHUZLMVFRQFHSWJH]LHQ 'H PHHVWH VFKROHQ ZDDUGHUHQ GH RQGHUVWHXQLQJ GLH GH FRPSXWHU NDQ JHYHQ ELM DSDUWH LQVWUXFWLH DDQ GH ]ZDNNHUH OHHUOLQJHQ 'RRU YDQ GH VFKROHQ ZRUGW GLW DOV HHQ EHODQJULMNDVSHFWYDQKHWRQGHUZLMVFRQFHSWJH]LHQ%LMQDYDQGH]HVFKROHQHUYDDUWLQ PHHURIPLQGHUHPDWHHHQELMGUDJHYDQGHFRPSXWHU ELM KHW JHYHQ YDQ DSDUWH LQVWUXFWLH DDQ]ZDNNHUHOHHUOLQJHQ 2YHU KHW DOJHPHHQ YHUYXOW GH FRPSXWHU HHQ EHODQJULMNH URO ELM KHW UHDOLVHUHQ YDQ NHQPHUNHQGLHYHUZLM]HQQDDUULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV9DQGHVFKROHQGLHDVSHFWHQ YDQ XQLIRUP NODVVLNDDO RQGHUZLMV YDQ JURRW EHODQJ DFKWHQ HUYDUHQ HU PDDU ZHLQLJ HHQ ELMGUDJH YDQ GH FRPSXWHU $OV NHQPHUN YDQ XQLIRUP NODVVLNDDO RQGHUZLMV JHOGW ELMYRRUEHHOG GDW DOOH OHHUOLQJHQ RS KHW]HOIGH PRPHQW GH]HOIGH OHHUVWRI DDQJHERGHQ NULMJHQ 9RRUYDQGHVFKROHQLVGLWDVSHFWYDQJURRWEHODQJYRRUGHPDQLHUZDDURS KHWRQGHUZLMVLVLQJHULFKW6OHFKWVYDQGH]HVFKROHQHUYDDUWKLHUELMRQGHUVWHXQLQJYDQ GHFRPSXWHU

]RHNHQ QDDU LQIRUPDWLH UXLPWH YRRU LQWHUHVVH YDQ OHHUOLQJHQ OHUHQ GRRU WH GRHQ ]ZDNNH OHHUOLQJHQ DSDUWH LQVWUXFWLH LQ HLJHQ WHPSR ZHUNHQ YHHO ]HOIFRQWUROH GRRU OHHUOLQJHQ UHNHQLQJ KRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ OHUDDU ULFKW KDQGHOHQ RS LQWHUHVVHQ YDQ OHHUOLQJHQ OHHUOLQJHQ ZHUNHQ VDPHQ OHHUOLQJHQ JHEUXLNHQ VWXGLHZLM]HU ]HOIVWDQGLJ OHUHQ   SHUFHQWDJH VFKROHQ RQGHUZLMVFRQFHSW JURWH ELMGUDJH EHSHUNWH ELMGUDJH

 ,Q KHW UHFKWHU GHHO YDQ GH ILJXXU YHUZLMVW QDDU GH JHKHOH SRSXODWLH EDVLVVFKROHQ LQ KHW OLQNHU GHHO YDQ GH ILJXXU YHUZLMVW QDDU GH SURSRUWLH YDQ GH SRSXODWLH GLH LQ KHW UHFKWHU GHHO LV DDQJHJHYHQ 1RRW

)LJXXU 

9HUJHOLMNLQJ WXVVHQ KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM HHQ DVSHFW YDQ KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ JURRW EHODQJ LV OLQNHU GHHO YDQ KHW ILJXXU HQ GH ELMGUDJH GLH GH FRPSXWHU RS GH]H VFKROHQ OHYHUW DDQ GH UHDOLVDWLH YDQ KHW EHWUHIIHQGH DVSHFW UHFKWHU GHHO YDQ KHW ILJXXU

Samenhang tussen onderwijsconcept en bijdrage van computers :DQQHHUGHYHUJHOLMNLQJWXVVHQRQGHUZLMVFRQFHSWHQELMGUDJHYDQ,&7QLHWEHSHUNWEOLMIW WRWGHDVSHFWHQGLHYDQJURRWEHODQJ]LMQYRRUKHWRQGHUZLMVFRQFHSWRQWVWDDWHHQLQWHJUDOH YHUJHOLMNLQJ WXVVHQ RQGHUZLMVFRQFHSW HQ FRPSXWHUELMGUDJH ,Q ILJXXU LV YLD HHQ SXQWHQZRON HQ ELMEHKRUHQGH UHJUHVVLHOLMQ GH VDPHQKDQJ ZHHUJHJHYHQ WXVVHQ RQGHUZLMV FRQFHSWHQGHELMGUDJHGLHFRPSXWHUVOHYHUHQDDQGHUHDOLVDWLHGDDUYDQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


RQGHUZLMVFRQFHSW

ULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMVFRQFHSW

XQLIRUPNODVVLNDDO

 EHSHUNWH ELMGUDJHJURWH ELMGUDJH

FRPSXWHUV

)LJXXU FRPSXWHUV EHWHNHQLV YDQ GH FRPSXWHU

3ORW YDQ GH VDPHQKDQJ WXVVHQ RQGHUZLMVFRQFHSW HQ GH ELMGUDJH GLH FRPSXWHUV OHYHUHQ DDQ GH UHDOLVDWLH 'H VSUHLGLQJ YDQ GH SXQWHQZRON RYHU GH YLHU NZDGUDQWHQ LOOXVWUHHUW GDW FRPSXWHUV HHQ ELMGUDJHOHYHUHQDDQHONRQGHUZLMVFRQFHSW(FKWHUGHUHJUHVVLHOLMQLQKHWNZDGUDQWUHFKWV ERYHQ ODDW ]LHQ GDW GHJURRWVWH ELMGUDJH YDQ FRPSXWHUV ZRUGW HUYDUHQ GRRU VFKROHQ GLH JHNHQPHUNWZRUGHQGRRUULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV2YHULJHQVODDWGHSXQWHQZRONLQ KHW NZDGUDQW OLQNVERYHQ ]LHQ GDW ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV RS YHHO VFKROHQ RRN ]RQGHUHHQJURWHELMGUDJHYDQ,&7NDQZRUGHQJHUHDOLVHHUG*HFRQFOXGHHUGNDQZRUGHQ GDW YRRUDO VFKROHQ PHW HHQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMVFRQFHSW SURILWHUHQ YDQ GH PRJHOLMNKHGHQGLH,&7WHELHGHQKHHIW Longitudinale vergelijking ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQLVKHWRQGHUZLMVFRQFHSWLHWVYHUVFKRYHQULFKWLQJ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV +HW YHUVFKLO LQ RQGHUZLMVFRQFHSW WXVVHQ GLW MDDU HQ YRULJ MDDU LV QLHW VLJQLILFDQW ILJXXU  'H ELMGUDJH YDQ FRPSXWHUV DDQ GH UHDOLVDWLH YDQ KHW RQGHUZLMVLVLQKHWDIJHORSHQMDDUHYHQHHQVWRHJHQRPHQ(HQWLMGVEHVWHNYDQHHQMDDULVWH NRUW RP VLJQLILFDQWH YHUVFKXLYLQJHQ LQ KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ VFKROHQ WH PRJHQ YHUZDFKWHQ'HJHJHYHQVNXQQHQZRUGHQJH]LHQDOVHHQLQGLFDWLHYRRUGHULFKWLQJYDQGH WRHNRPVWLJHYHUDQGHULQJ

2QGHUZLMVFRQFHSW HQ ,&7EHOHLG
RQGHUZLMVFRQFHSWEHSHUNWH ELMGUDJH

XQLIRUPNODVVLNDDO

JURWH ELMGUDJH

ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG

ELMGUDJH YDQ FRPSXWHUV)LJXXU 

9HUJHOLMNLQJ WXVVHQ RQGHUZLMVFRQFHSW HQ GH ELMGUDJH YDQ FRPSXWHUV LQ HQ 4.3

Beleid

6WHHGV PHHU EDVLVVFKROHQ ZHUNHQ DDQ HHQ V\VWHPDWLVFK EHOHLG RS KHW JHELHG YDQ ,&7 5XLP GH KHOIW YDQ GH EDVLVVFKROHQ LV PRPHQWHHO EH]LJ PHW KHW RSVWHOOHQ YDQ HHQ ,&7 EHOHLGVSODQ HQ ELMQD YDQ GH VFKROHQ EHVFKLNW RYHU HHQ GRFXPHQW ZDDULQ KHW ,&7 EHOHLGYDQGHVFKRROVFKULIWHOLMNLVYDVWJHOHJG+HWDDQWDOVFKROHQGDW]LFKEH]LJKRXGWPHW EHOHLGVRQWZLNNHOLQJRSKHWJHELHGYDQ,&7LVLQKHWDIJHORSHQMDDUVWHUNWRHJHQRPHQ(HQ MDDUJHOHGHQKLHOGYDQGHVFKROHQ]LFKQRJQLHWEH]LJPHWKHWRSVWHOOHQYDQHHQ,&7 EHOHLGVSODQ,QPLGGHOVLVKHWPHUHQGHHOYDQGHVFKROHQ  DFWLHI EH]LJ PHW V\VWHPD WLVFKHEHOHLGVYRHULQJRSKHWJHELHGYDQ,&72YHULJHQVEOLMNWXLWGHUHVXOWDWHQGLHKLHUQD ZRUGHQEHVFKUHYHQGDWGHPHHVWHVFKROHQZDDUELMKHW,&7EHOHLGQLHWVFKULIWHOLMNLVYDVW JHOHJGZHOEHOHLGVGRHOHQRSKHWJHELHGYDQ,&7QDVWUHYHQ ICT-beleidsdoelen op het gebied van administratie en beheer 9ULMZHODOOHEDVLVVFKROHQ VWUHYHQppQ RI PHHUGHUH EHOHLGVGRHOHQ QD RS KHW JHELHG YDQ ,&7JHEUXLN YRRU DGPLQLVWUDWLH HQ EHKHHU WDEHO  %LMQD GH KHOIW YDQ GH EDVLV VFKROHQJHHIWDDQGDWGH]HGRHOVWHOOLQJHQ ELMQD YROOHGLJ]LMQJHUHDOLVHHUG(HQNOHLQGHHO YDQGHVFKROHQVWDDWQRJDDQKHWEHJLQYDQKHWLQYRHULQJVWUDMHFWYDQ,&7YRRUDGPLQLVWUD WLHIJHEUXLN

7DEHO ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ HQ GH PDWH YDQ UHDOLVDWLH RS KHW JHELHG YDQ DGPLQLVWUDWLH HQ EHKHHU

2PVFKULMYLQJ $XWRPDWLVHULQJ YDQ KHW ELMKRXGHQ YDQ OHHUOLQJJHJHYHQV $XWRPDWLVHULQJ YDQ RYHULJH VFKRRO DGPLQLVWUDWLHYH ]DNHQ

SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ QDJHVWUHHIG PDWH YDQ UHDOLVDWLH ELMQD

YROOHGLJ JHGHHOWHOLMN QLHW  'H SHUFHQWDJHV LQ GH NRORPPHQ PDWH YDQ UHDOLVDWLH KHEEHQ EHWUHNNLQJ RS KHW SRSXODWLHGHHO GDW YHUPHOG VWDDW LQ GH NRORP QDJHVWUHHIG

1RRW

,QILJXXULVZHHUJHJHYHQZHONSHUFHQWDJHYDQGHEHOHLGVGRHOHQXLWWDEHOVFKROHQLQ HQQDVWUHYHQ,QGH]HOIGHILJXXULVRRNZHHUJHJHYHQZHONHSHUFHQWDJHYDQGH EHOHLGVGRHOHQ LV JHUHDOLVHHUG +RHZHO LQ PHHU EHOHLGVGRHOHQ ]LMQ JHUHDOLVHHUG LV HU JHHQVWDWLVWLVFKVLJQLILFDQWYHUVFKLOWXVVHQGHJHJHYHQVYDQHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


 EHOHLGVGRHOHQ

  

 EHOHLG QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG

)LJXXU 

3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHG YDQ DGPLQLVWUDWLH HQ EHKHHU ICT-beleidsdoelen op het gebied van de inrichting van onderwijsleersituaties ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHG YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV WDEHO 

ZRUGHQ GRRU HONH EDVLVVFKRRO QDJHVWUHHIG 'H EHODQJULMNVWH EHOHLGVGRHOHQ EHWUHIIHQ KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV GRRU HONH OHUDDU HQ GH DDQZH]LJKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU LQ DOOH NODVORNDOHQ %LM UXLP WZHHGHUGH YDQ GH VFKROHQ LV GH EHRRJGH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ DSSDUDWXXULQHONNODVORNDDOLQPLGGHOVJHUHDOLVHHUG

7DEHO ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ HQ GH PDWH YDQ UHDOLVDWLH RS KHW JHELHG YDQ LQULFKWLQJ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV

2PVFKULMYLQJ ,Q HONH JURHS ppQ RI PHHU FRPSXWHUV DDQZH]LJ /HUDUHQ PDNHQ JHEUXLN YDQ FRPSX WHUV ELM KXQ RQGHUZLMV +HW JHEUXLN YDQ FRPSXWHU SURJUDPPD V YRRU ]RUJOHHUOLQJHQ +HW VWLPXOHUHQ YDQ ]HOIVWDQGLJ OHUHQ PHW EHKXOS YDQ GH FRPSXWHU /HHUOLQJHQ JHEUXLNHQ GH FRPSXWHU DOV KXOSPLGGHO ELM KHW RQGHUZLMV RS]RHNHQ YDQ LQIRUPDWLH RHIHQ SURJUDPPDWXXU

2QWZLNNHOLQJ YDQ HHQ YLVLH RS KHW FRPSXWHUJHEUXLN ELQQHQ GH VFKRRO

SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ QDJHVWUHHIG PDWH YDQ UHDOLVDWLH ELMQD

YROOHGLJ JHGHHOWHOLMN QLHW  'H SHUFHQWDJHV LQ GH NRORPPHQ PDWH YDQ UHDOLVDWLH KHEEHQ EHWUHNNLQJ RS KHW SRSXODWLHGHHO GDW YHUPHOG VWDDW LQ GH NRORP QDJHVWUHHIG

1RRW

2QGHUZLMVFRQFHSW HQ ,&7EHOHLG
+HW IHLWHOLMN JHEUXLN YDQ GH FRPSXWHU LV WHQ RS]LFKWH YDQ KHW EHRRJGH JHEUXLN RS GH PHHVWH VFKROHQ QRJ PDDU JHGHHOWHOLMN JHUHDOLVHHUG 'LW EHWHNHQW GDW KHW KXLGLJH FRPSXWHUJHEUXLN]RDOVJHVFKHWVWLQKRRIGVWXNGRRUGHVFKROHQQLHWZRUGWJH]LHQDOVHHQ HLQGVWDGLXP 'RHOHQ GLH YHHO VFKROHQ QDVWUHYHQ PDDU GLH PHHVWDO QRJ RQYROGRHQGH ]LMQ JHUHDOLVHHUG EHWUHIIHQ GH LQ]HW YDQ ,&7 YRRU ]RUJOHHUOLQJHQ KHW JHEUXLN YDQ ,&7 WHU RQGHUVWHXQLQJYDQ]HOIVWDQGLJOHUHQHQKHWYHUGHUEHQXWWHQYDQGHPRJHOLMNKHGHQYDQGH FRPSXWHUDOVKXOSPLGGHOELMKHWRQGHUZLMV ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQ]LMQGH,&7EHOHLGVGRHOHQGLHVFKROHQQDVWUHYHQ RS KHW JHELHG YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV QLHW VLJQLILFDQW YHUDQGHUG ILJXXU :HOODWHQGHUHVXOWDWHQ]LHQGDWGHDPELWLHVYDQVFKROHQRP,&7WHJHEUXLNHQ ELMGHLQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHVRQYHUDQGHUGKRRJ]LMQHQGDWHUWXVVHQVFKROHQ HHQJURWHPDWHYDQRYHUHHQVWHPPLQJEHVWDDWRYHUGHULFKWLQJYDQKHWYHUDQGHULQJVSURFHV ,Q KHW DIJHORSHQ MDDU LV KHW DDQWDO EHOHLGVGRHOHQ GDW VFKROHQ JHUHDOLVHHUG KHEEHQ WHQ DDQ]LHQYDQKHWJHEUXLNYDQ,&7YRRUGHLQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHVVLJQLILFDQW WRHJHQRPHQ

 EHOHLGVGRHOHQ

  

 EHOHLG QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG

)LJXXU 

3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHG YDQ LQULFKWLQJ RQGHU ZLMVOHHUVLWXDWLHV Beleidsdoelen op het gebied van communicatie en informatievoorziening 'RRU DFKW YDQ HONH WLHQ EDVLVVFKROHQ ZRUGHQ ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH HQ LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ QDJHVWUHHIG 9HHODO EHWUHIW KHW VDPHQZHUNLQJ PHWDQGHUHVFKROHQ HQKHWJHEUXLNYDQ,QWHUQHW 1RJPDDUZHLQLJVFKROHQ KHEEHQHHQEHOHLGGDWHURSJHULFKWLVRPOHHUOLQJHQPHWHPDLOWHODWHQZHUNHQ RI OHUDUHQYLDVFKRROHHQHPDLODGUHVWHYHUVWUHNNHQ 9RRU]RYHUVFKROHQEHOHLGVGRHOHQ RSKHWJHELHGYDQFRPPXQLFDWLHHQLQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJQDVWUHYHQ]LMQGH]HQRJPDDU LQ]HHUEHSHUNWHPDWHJHUHDOLVHHUG WDEHO ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ HQ GH PDWH YDQ UHDOLVDWLH RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH HQ LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ

2PVFKULMYLQJ 6DPHQZHUNLQJ PHW DQGHUH VFKROHQ RS KHW JHELHG YDQ FRPSXWHUV /HHUOLQJHQ UDDGSOHJHQ H[WHUQH JHJH YHQVEHVWDQGHQ RS ,QWHUQHW::: /HHUOLQJHQ PDNHQ JHEUXLN YDQ HPDLO (ONH OHUDDU KHHIW YLD VFKRRO HHQ H PDLODGUHV 7RH]LHQ RS KHW DVSHFW YDQ QRUPHQ HQ ZDDUGHQ EY WDDOJHEUXLN JHZHOG SRUQR ELM KHW JHEUXLN YDQ ,QWHUQHW :::

SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ QDJHVWUHHIG PDWH YDQ UHDOLVDWLH ELMQD

YROOHGLJ JHGHHOWHOLMN QLHW  

 

 

 

 'H SHUFHQWDJHV LQ GH NRORPPHQ PDWH YDQ UHDOLVDWLH KHEEHQ EHWUHNNLQJ RS KHW SRSXODWLHGHHO GDW YHUPHOG VWDDW LQ GH NRORP QDJHVWUHHIG

1RRW

+RHZHO VFKROHQ LQ EHSHUNWH PDWH EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH HQ LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ QDVWUHYHQ LV HU ]RZHO LQ KHW QDJHVWUHHIGH DOV JHUHDOLVHHUGH EHOHLG HHQSRVLWLHYHRQWZLNNHOLQJWHQRS]LFKWHYDQYRULJMDDUWHVLJQDOHUHQ ILJXXU 

 EHOHLGVGRHOHQ   

 EHOHLG QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG

)LJXXU 

3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH HQ LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ Beleidsdoelen op het gebied van scholing en ondersteuning %LMQDDOOHEDVLVVFKROHQ EHVWHGHQLQKXQEHOHLGDDQGDFKWDDQVFKROLQJHQRIRQGHU VWHXQLQJRSKHWJHELHGYDQ,&72SQHJHQYDQHONHWLHQEDVLVVFKROHQLVKHWEHOHLGHURS JHULFKW RP ppQ RI HQNHOH OHHUNUDFKWHQ WH ODWHQ RQWZLNNHOHQ WRW ,&7VSHFLDOLVW 9HUGHU ZRUGW KHW EHOHLG YDQ GH PHHVWH VFKROHQ  JHNHQPHUNW GRRU KHW VWUHYHQ RP DOOH

2QGHUZLMVFRQFHSW HQ ,&7EHOHLG
OHUDUHQ GH JHOHJHQKHLG WH JHYHQ ]LFK YHUGHU WH VFKROHQ LQ KHW JHEUXLN YDQ ,&7 YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ WDEHO 

7DEHO ,&7EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ HQ GH PDWH YDQ UHDOLVDWLH RS KHW JHELHG YDQ VFKROLQJ HQ RQGHUVWHXQLQJ

2PVFKULMYLQJ 6FKROLQJ YRRU ppQ RI HQNHOH OHHU NUDFKWHQ RP ]LFK WH RQWZLNNHOHQ WRW ,&7VSHFLDOLVW 7RHNHQQHQ YDQ QLHWOHVJHERQGHQ XUHQ DDQ OHUDUHQ RP KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV WH RQGHUVWHXQHQ 6FKROLQJ YRRU DOOH OHHUNUDFKWHQ LQ KHW JHEUXLN YDQ ,&7 YRRU RQGHUZLMV GRHOHLQGHQ

SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ QDJHVWUHHIG PDWH YDQ UHDOLVDWLH ELMQD

YROOHGLJ JHGHHOWHOLMN QLHW  'H SHUFHQWDJHV LQ GH NRORPPHQ PDWH YDQ UHDOLVDWLH KHEEHQ EHWUHNNLQJ RS KHW SRSXODWLHGHHO GDW YHUPHOG VWDDW LQ GH NRORP QDJHVWUHHIG

1RRW

,Q YHUJHOLMNLQJ PHW GHJHJHYHQV YDQ LV GH DDQGDFKW LQ KHW EHOHLG YRRU VFKROLQJ HQ RQGHUVWHXQLQJ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 VLJQLILFDQW WRHJHQRPHQ $O LV HU VSUDNH YDQ HHQ VLJQLILFDQWHWRHQDPHLQGHPDWHZDDULQEHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ RS KHW JHELHGYDQ VFKROLQJ HQRQGHUVWHXQLQJLQKHWDIJHORSHQMDDU]LMQJHUHDOLVHHUGWRFKEOLMIWGHGLVFUHSDQWLHWXVVHQ KHWEHRRJGHHQJHUHDOLVHHUGHEHOHLGJURRW ILJXXU 

 EHOHLGVGRHOHQ 

 

 

 EHOHLG QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG

)LJXXU 

3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS KHW JHELHG YDQ VFKROLQJ HQ RQGHU VWHXQLQJ 5HVXPHUHQG ODWHQ GH UHVXOWDWHQ RYHU KHW ,&7VFKRROEHOHLG ]LHQ GDW VFKROHQ LQ KHW DIJHORSHQ MDDU HHQ VLJQLILFDQWH YRRUXLWJDQJ KHEEHQ JHERHNW LQ GH UHDOLVDWLH YDQ EHOHLGV GRHOHQ'DDUQDDVWLVHURSYULMZHOHONYDQGHRQGHUVFKHLGHQ,&7EHOHLGVJHELHGHQVSUDNH YDQHHQWRHQDPHLQKHWDDQWDOEHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ'LWLVHHQLQGLFDWLHYRRUGHDPELWLHV,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


YDQ VFKROHQ RP ,&7 HHQ EHODQJULMNH SODDWV LQ KHW RQGHUZLMV WRH WH NHQQHQ 2PGDW HU ]RZHOGRHOVWHOOLQJHQZRUGHQJHUHDOLVHHUGDOVQLHXZHGRHOVWHOOLQJHQDDQKHWEHOHLGZRUGHQ WRHJHYRHJGEOLMIW GH GLVFUHSDQWLH WXVVHQ EHRRJG HQ JHUHDOLVHHUG EHOHLG RS YHHO JHELHGHQ JURRW2QGDQNVGH]HGLVFUHSDQWLHODWHQGHUHVXOWDWHQ]LHQGDWVFKROHQLQKHWDIJHORSHQMDDU EHWHNHQLVYROOH YRUGHULQJHQ LQ GH XLWYRHULQJ YDQ KXQ ,&7EHOHLG KHEEHQ JHUHDOLVHHUG 9HUGHUEOLMNWGDWHUHHQJURWHPDWHYDQRYHUHHQVWHPPLQJWXVVHQVFKROHQEHVWDDWRYHUGH ULFKWLQJ YDQ GH QDJHVWUHHIGH YHUDQGHULQJHQ (U ]LMQ QDPHOLMN YHHO ,&7EHOHLGVGRHOVWHO OLQJHQ GLH GRRU PHHU GDQ GULHNZDUW YDQ GH VFKROHQ ZRUGHQ QDJHVWUHHIG 'H YHUVFKLOOHQ WXVVHQ VFKROHQ ZRUGHQ PHW QDPH EHSDDOG GRRU GH PDWH ZDDULQ GH EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ ]LMQ JHUHDOLVHHUG 'LW ZLMVW HU RS GDW VFKROHQ YDQ HONDDU YHUVFKLOOHQ LQ KHW WHPSR HQ GH RUGHQLQJYDQKHWLQYRHULQJVSURFHVPDDUGDWGHEHRRJGHGRHOHQPHHVWDORYHUHHQNRPHQ

4.4

Investeringen

9ULMZHODOOHVFKROHQ KHEEHQKHWDIJHORSHQMDDUJHwQYHVWHHUGLQ,&7+HWKXLGLJHXLW JDYHQSDWURRQRSKHWJHELHGYDQ,&7ZRUGWJHNHQPHUNWGRRUUHODWLHIYHHOXLWJDYHQYRRU DSSDUDWXXU (HQ NZDUW YDQ GH VFKROHQ KHHIW GDDUYRRU PHHU GDQ ¦ XLWJHJHYHQ HQ PHHUGDQGHKHOIW HHQEHGUDJWXVVHQGH¦HQ¦+RHZHOYHHOVFKROHQ RRN JHOG EHVWHGHQ DDQ GH DDQVFKDI YDQ SURJUDPPDWXXU LV GDW EHGUDJ LQ KHW DOJHPHHQ ODJHUGDQ¦SHUMDDU(HQYHUJHOLMNEDDUEXGJHWKHHIWKHWJURRWVWHJHGHHOWHYDQGH VFKROHQ EHVWHHG DDQ VFKROLQJ RQGHUKRXGVNRVWHQ HQ RYHULJH NRVWHQ ]RDOV SULQWHUSDSLHU WRQHU HQ WHOHIRRQNRVWHQ 0DDU ZHLQLJ VFKROHQ NXQQHQ ]LFK XLWJDYHQ SHUPLWWHUHQ YRRU SHUVRQHHOGDW]LFKVSHFLILHNEH]LJKRXGWPHW,&7 ,QWRWDDOKHHIWVOHFKWVYDQGH VFKROHQPHHUGDQ¦EHVWHHGDDQSHUVRQHHONRVWHQYRRUELMYRRUEHHOGV\VWHHPEHKHHU

DSSDUDWXXU SURJUDPPDWXXU VFKROLQJ LQ ,&7 RQGHUKRXGVNRVWHQ SHUVRQHHOVNRVWHQ RYHULJH NRVWHQ 

 VFKROHQ PHHU GDQ IO IO IO IO RI PLQGHU)LJXXU 

8LWJDYHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 LQ KHW DIJHORSHQ VFKRROMDDU 'HRPYDQJYDQXLWJDYHQRSKHWJHELHGYDQ,&7]LMQLQNDDUWJHEUDFKWPHWEHKXOSYDQGH DQWZRRUGFDWHJRULHsQ ]RDOV YHUPHOG LQ GH OHJHQGD ELM ILJXXU (HQ LQGLFDWLH YRRU GH YHUDQGHULQJHQ LQ KHW XLWJDYHQSDWURRQ WHQ RS]LFKWH YDQ YRULJ MDDU LV YHUNUHJHQ GRRU KHW JHPLGGHOGHEHGUDJSHUNRVWHQVRRUWWHEHUHNHQHQ'DDUELMLVYRRUGHDQWZRRUGFDWHJRULHsQ

PLQGHUGDQ¦ HQ ¦¦ XLWJHJDDQYDQKHWNODVVHPLGGHQUHVSHFWLHYHOLMN ¦HQ¦9RRUGHDQWZRRUGFDWHJRULHPHHUGDQ¦LVJHEUXLNJHPDDNWYDQKHW H[DFWHEHGUDJGDWGHUHVSRQGHQWLQGDWJHYDOKHHIWYHUPHOG

2QGHUZLMVFRQFHSW HQ ,&7EHOHLG
'H UHVXOWDWHQ LQ WDEHO JHYHQ HHQ LQGLFDWLH YDQ GH YHUDQGHULQJHQ LQ GH XLWJDYHQ YDQ VFKROHQRSKHWJHELHGYDQ,&7+HWSHUFHQWDJHVFKROHQPHWXLWJDYHQYRRUHHQEHSDDOGH NRVWHQVRRUW LV JHOLMN JHEOHYHQ RI EHSHUNW JHVWHJHQ 'H JURRWVWH YHUDQGHULQJHQ KHEEHQ EHWUHNNLQJ RS GH RPYDQJ YDQ GH XLWJDYHQ YRRU DSSDUDWXXU 'H]H ]LMQ IRUV JHVWHJHQ +RHZHOKHWSHUFHQWDJHVFKROHQPHWSHUVRQHHOVNRVWHQRSKHWJHELHGYDQ,&7EHSHUNWLV ]LMQ GH XLWJDYHQ KLHUYRRU DDQ]LHQOLMN WRHJHQRPHQ +HW JHPLGGHOG EHVWHGH EHGUDJ DDQ SURJUDPPDWXXU LV OLFKW JHGDDOG HQ GH XLWJDYHQ YRRU RQGHUKRXG HQ YHUEUXLNVNRVWHQ ]LMQ JHOLMNJHEOHYHQ

7DEHO 8LWJDYHQ SHU MDDU RS KHW JHELHG YDQ ,&7

.RVWHQVRRUW $SSDUDWXXU 3URJUDPPDWXXU ,&7VFKROLQJ 2QGHUKRXGVNRVWHQ 3HUVRQHHOVNRVWHQ 2YHULJH NRVWHQ

 VFKROHQ JHP EHGUDJ ¦ ² ¦ ² ¦ ² ¦ ² ¦ ² ¦ ²

YHUVFKLO  VFKROHQ JHP EHGUDJ  ¦ ²  ¦ ²  ¦ ² ¦ ²  ¦ ² ¦ ²

+HW JHPLGGHOG EHGUDJ LV JHEDVHHUG RS KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ PHW XLWJDYHQ RS KHW EHWUHIIHQGH JHELHG

&RPSXWHUJHEUXLNYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQOHLGWRSHHQEHSHUNWDDQWDOVFKROHQ WRW H[WUD XLWJDYHQ YRRU RXGHUV +HW JHPLGGHOGH EHGUDJ LV YHHUWLJ JXOGHQ SHU MDDU (HQ MDDU JHOHGHQYURHJYDQGHVFKROHQDDQRXGHUVHHQ,&7ELMGUDJHYDQJHPLGGHOGWLHQJXOGHQ

4.5 ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒSamenvattend 'H PHHVWH VFKROHQ KDQWHUHQ HHQ RQGHUZLMVFRQFHSW ZDDULQ ]RZHO DVSHFWHQ YDQ XQLIRUPNODVVLNDDO RQGHUZLMV DOV ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV YRRUNRPHQ +HW RQGHUZLMVFRQFHSWRQWZLNNHOWJHOHLGHOLMNULFKWLQJJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV ,&7ZRUGWELQQHQHONRQGHUZLMVFRQFHSWJHEUXLNW6FKROHQPHWHHQPHHUULMNJHGLIIH UHQWLHHUGRQGHUZLMVFRQFHSWHUYDUHQYDNHUHHQJURWHELMGUDJHYDQ,&7GDQVFKROHQPHW HHQXQLIRUPNODVVLNDDORQGHUZLMVFRQFHSW'HELMGUDJHGLH,&7OHYHUWDDQGHUHDOLVDWLH YDQKHWRQGHUZLMVLVLQYHUJHOLMNLQJPHWYRULJMDDULHWVJURWHU 9ULMZHODOOHVFKROHQVWUHYHQHUQDDURP,&7WHJHEUXLNHQYRRUDGPLQLVWUDWLHHQEHKHHU 2SGHPHHVWHEDVLVVFKROHQ]LMQGH]HWRHSDVVLQJHQLQEHODQJULMNHPDWHJHUHDOLVHHUG 'HPHHVWHVFKROHQYRHUHQHHQEHOHLGGDWHURSJHULFKWLVRP,&7WHJHEUXLNHQELMGH LQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV'LWEHOHLGLVPHHVWDOQRJYRORSLQXLWYRHULQJHQ ZRUGWGRRUVFKROHQQRJPDDU]HOGHQDOVDIJHURQGEHVFKRXZG 6WHHGV PHHU VFKROHQ VWUHYHQ LQ KXQ EHOHLG QDDU KHW JHEUXLN YDQ ,&7 YRRU FRPPXQLFDWLHHQLQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ'HXLWYRHULQJYDQGLWEHOHLGYHUNHHUWLQHHQ EHJLQVWDGLXP 6FKROLQJ HQ RQGHUVWHXQLQJ NULMJHQ VWHHGV YDNHU DDQGDFKW LQ KHW ,&7EHOHLG YDQ VFKROHQ(ULVHFKWHUHHQJURWHGLVFUHSDQWLHWXVVHQGHEHRRJGHGRHOHQHQKHWJHHQRS GLWJHELHGJHUHDOLVHHUGLV 7XVVHQEDVLVVFKROHQLVHHQJURWHPDWHYDQRYHUHHQVWHPPLQJLQGHGRHOHQGLH]LMRS KHWJHELHGYDQ,&7QDVWUHYHQ'HYHUVFKLOOHQWXVVHQVFKROHQZRUGHQYRRUDOEHSDDOG GRRUGHPDWHZDDULQGH]HGRHOHQ]LMQJHUHDOLVHHUG

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


ƒ ƒ

$OOHVFKROHQLQYHVWHUHQLQ,&7HQKHWEHVWHGHEHGUDJSHUMDDUQHHPWWRH+HWKXLGLJH EHVWHGLQJVSDWURRQZRUGWJHNHQPHUNWGRRUUHODWLHIYHHOXLWJDYHQYRRUDSSDUDWXXU +HWDDQWDOVFKROHQGDWDDQRXGHUVYDQOHHUOLQJHQHHQELMGUDJHYUDDJWLQGHNRVWHQYRRU ,&7 LV EHSHUNW  ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW YRULJ MDDU YUDJHQ PHHU VFKROHQ HHQ ,&7 ELMGUDJHHQLVGHKRRJWHYDQKHWEHGUDJRRNWRHJHQRPHQ

2QGHUZLMVFRQFHSW HQ ,&7EHOHLG


,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


5.

HOUDING, KENNIS EN VAARDIGHEDEN ,Q GLW KRRIGVWXN NRPW GH KRXGLQJ YDQ OHHUNUDFKWHQ HQ OHHUOLQJHQ WHQ RS]LFKWH YDQ FRPSXWHUVDDQERG SDUDJUDDIHQ 2RN]DODDQGDFKWZRUGHQEHVWHHGDDQGH ,&7NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YDQ OHHUNUDFKWHQ HQ OHHUOLQJHQ SDUDJUDDI HQ  3DUDJUDDIEHYDWHHQVDPHQYDWWLQJYDQGHEHODQJULMNVWHUHVXOWDWHQ

5.1 Houding van leerkrachten 'H LQ]HW YDQ GH FRPSXWHU LQ KHW RQGHUZLMV NDQ WRW YHUVFKLOOHQGH YHUDQGHULQJHQ OHLGHQ $DQGHOHHUNUDFKWHQYDQJURHSLVJHYUDDJGZHONHYHUDQGHULQJHQ]LMKHEEHQRSJHPHUNW Het leerproces +HWPHUHQGHHOYDQGHOHHUNUDFKWHQHUYDDUWSRVLWLHYHYHUDQGHULQJHQELQQHQKHWRQGHUZLMV OHHUSURFHVDOVJHYROJYDQFRPSXWHUJHEUXLN'ULHNZDUWYDQGHOHHUNUDFKWHQYLQGWGDWGRRU KHW JHEUXLN YDQ GH FRPSXWHU GH PRWLYDWLH YDQ OHHUOLQJHQ LV WRHJHQRPHQ HQ OHHUVWRI HIILFLsQWHU JHWUDLQG NDQ ZRUGHQ 0HHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHHUNUDFKWHQ YLQGW GDW GH FRPSXWHUHHQSRVLWLHIHIIHFWKHHIWRSKHW]HOIVWDQGLJOHUHQYDQOHHUOLQJHQHQGHKXOSGLH]LM NXQQHQJHYHQDDQ]RUJOHHUOLQJHQ

PRWLYDWLHHIILFLsQW OHHUVWRI RHIHQHQ]HOIVWDQGLJ OHUHQKXOS DDQ ]RUJOHHUOLQJHQLQGLYLGXHOH EHQDGHULQJVLJQDOHUHQ YDQ SUREOHPHQ

  SHUFHQWDJH OHUDUHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH OHHUNUDFKWHQ YDQ JURHS GDW HHQ SRVLWLHYH YHUDQGHULQJ RS KHW JHELHG YDQ KHW OHHUSURFHV ZDDUQHHPW DOV JHYROJ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN 'RRU RYHU GH DVSHFWHQ GLH YHUPHOG VWDDQ LQ ILJXXU KHW JHPLGGHOG SHUFHQWDJH WH EHUHNHQHQ ZRUGW HHQ LQGLFDWRU YHUNUHJHQ YRRU GH RSEUHQJVWHQ GLH OHUDUHQ YDQ ,&7 HUYDUHQWHQDDQ]LHQYDQGHLQULFKWLQJYDQKHWOHHUSURFHV'H]HLQGLFDWRULVEUXLNEDDUYRRU KHW ]LFKWEDDU PDNHQ YDQ RQWZLNNHOLQJHQ LQ GH WLMG 'H YHUJHOLMNLQJ WXVVHQ GH UHVXOWDWHQ YDQGLWMDDUHQYRULJMDDUODDW]LHQGDWGHZDDUJHQRPHQYHUDQGHULQJHQZHOLVZDDUDIQHPHQ PDDUHUJHHQVSUDNHLVYDQHHQVLJQLILFDQWYHUVFKLO ILJXXU 

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ


 OHUDUHQ

   

)LJXXU 

3HUFHQWDJH OHUDUHQ GDW DOV JHYROJ YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQ HUYDDUW ELM OHHUSURFHVVHQ Leerlingvorderingen %LMQD GH KHOIW YDQ GH OHHUNUDFKWHQ YLQGW GDW GH IHHGEDFN RYHU OHHUUHVXOWDWHQ GDQN]LM KHW JHEUXLNYDQGHFRPSXWHULVYHUEHWHUG9HUGHUYLQGHQRQJHYHHUYLHUYDQHONHWLHQOHUDUHQ GDW ]LM YLD GH FRPSXWHU EHWHU ]LFKW NULMJHQ RS GH OHHUYRUGHULQJHQ YDQ GH OHHUOLQJHQ HQ PDNNHOLMNHUKLDWHQLQGHOHHUVWRINXQQHQRSVSRUHQ'ULHYDQGHWLHQOHHUNUDFKWHQHUYDUHQ HHQYHUEHWHULQJLQGHOHHUUHVXOWDWHQYDQOHHUOLQJHQ ILJXXU 

GLUHFWH FRQWUROH HQ IHHGEDFNRYHU]LFKW YDQ YRUGHULQJHQKLDWHQ LQ OHHUVWRI RSVSRUHQYHUEHWHULQJ OHHUUHVXOWDWHQ

  SHUFHQWDJH OHUDUHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH OHUDUHQ YDQ JURHS GDW HHQ SRVLWLHYH YHUDQGHULQJ RS KHW JHELHG YDQ OHHUOLQJ YRUGHULQJHQ ZDDUQHHPW DOV JHYROJ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQYRULJMDDU]LMQGHOHUDUHQVLJQLILFDQWPLQGHUSRVLWLHI RYHU GH YHUDQGHULQJHQ GLH ]LM LQ GH NODV ZDDUQHPHQ DOV JHYROJ YDQ KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV ILJXXU 1DGHUHDQDO\VHV]LMQQRGLJRPYDVWWHVWHOOHQPHWZHONHIDFWRUHQ GH]HGDOLQJVDPHQKDQJYHUWRRQW,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


 OHUDUHQ)LJXXU 

3HUFHQWDJH OHUDUHQ GDW DOV JHYROJ YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQ HUYDDUW RS KHW JHELHG YDQ OHHUOLQJYRUGHULQJHQ Communicatie en samenwerking +HW JHEUXLN YDQ GH FRPSXWHU KHHIW YROJHQV ZHLQLJ OHHUNUDFKWHQ LQYORHG RS GH FRPPXQLFDWLH HQ VDPHQZHUNLQJ ELQQHQ HQ EXLWHQ GH VFKRRO (HQ NZDUW YDQ GH OHUDUHQ YLQGW GDW GH VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ OHHUOLQJHQ GRRU KHW JHEUXLN YDQ ,&7 LV WRHJHQRPHQ 0LQGHUGDQppQRSGHWLHQOHHUNUDFKWHQYLQGWGDWGRRUKHWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHUKHW FRQWDFW YDQ GH OHHUOLQJHQ PHW GH OHHUNUDFKW RI GH PHGHOHHUOLQJHQ EXLWHQ VFKRROWLMG LV WRHJHQRPHQ ILJXXU 

VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ OHHUOLQJHQFRQWDFW WXVVHQ OHHUNUDFKW HQ OHHUOLQJFRPPXQLFDWLH PHW OHHUOLQJHQ EXLWHQ VFKRRO

  SHUFHQWDJH OHUDUHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH OHUDUHQ YDQ JURHS GDW HHQ SRVLWLHYH YHUDQGHULQJ RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH ZDDUQHHPW DOV JHYROJ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQYRULJMDDULVGHLQYORHGYDQ,&7RSFRPPXQLFDWLHHQ VDPHQZHUNLQJLQGHNODVQDJHQRHJRQYHUDQGHUGJHEOHYHQ ILJXXU 

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ


 OHUDUHQ

    

)LJXXU 

3HUFHQWDJH OHUDUHQ GDW DOV JHYROJ YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQ HUYDDUW RS KHW JHELHG YDQ FRPPXQLFDWLH HQ VDPHQZHUNLQJ Waargenomen veranderingen in de afgelopen 10 jaar (HQ EUXLNEDUH LQGLFDWRU YRRU GH RSEUHQJVWHQ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN YRUPHQ GH YHUDQGHULQJHQGLHOHUDUHQZDDUQHPHQRSGHYROJHQGHYLHURQGHUZHUSHQ ƒ LQGLYLGXHOHEHQDGHULQJYDQOHHUOLQJHQ ƒ PRWLYDWLHYDQOHHUOLQJHQ ƒ GLUHFWHFRQWUROHHQIHHGEDFN ƒ OHHUUHVXOWDWHQYDQOHHUOLQJHQ 'H HHUVWH WZHH RQGHUZHUSHQ ]LMQ UHHGV EHVFKUHYHQ ELM GH HUYDUHQ YHUDQGHULQJHQ LQ KHW OHHUSURFHVHQGHODDWVWHWZHHRQGHUZHUSHQ]LMQDDQGHRUGHJHZHHVWELMGHEHVFKULMYLQJYDQ GH YRUGHULQJHQ YDQ OHHUOLQJHQ *HJHYHQV RYHU GH ZDDUJHQRPHQ YHUDQGHULQJHQ RS GH]H YLHURQGHUZHUSHQ]LMQHHUGHUYHU]DPHOGLQGHMDUHQHQGHHHUVWH PHWLQJYDQGHPRQLWRULQ )LJXXUODDWYRRUGHSHULRGHGHRQWZLNNHOLQJ]LHQYDQGHYHUDQGHULQJHQGLH OHUDUHQ DOV JHYROJ YDQ ,&7 HUYDUHQ 8LW GH UHVXOWDWHQ EOLMNW GDW HU WXVVHQ  VSUDNHLVYDQHHQWRHQDPHLQGHRSEUHQJVWHQYDQFRPSXWHUJHEUXLN6LQGVGLHQW]LFK HHQ GDOHQGH WUHQG DDQ ,Q GH ODDWVWH WZHH PHWLQJHQ JHYHQ OHUDUHQ WHQ RS]LFKWH YDQ GH YRRUJDDQGHPHWLQJVLJQLILFDQWPLQGHUYDDNDDQGDW]LMSRVLWLHYHYHUDQGHULQJHQDOVJHYROJ YDQFRPSXWHUJHEUXLNHUYDUHQ (HQPRJHOLMNHYHUNODULQJYRRUGH]HRQWZLNNHOLQJLVGDWYHHOOHUDUHQLQPLGGHOVJHGXUHQGH PHHUGHUHMDUHQGHFRPSXWHURSHHQ]HOIGHPDQLHUJHEUXLNHQ+HWFRPSXWHUJHEUXLNZRUGW GDDUGRRU VWHHGV PHHU DOV HHQ JHZRRQWH HQ VWHHGV PLQGHU DOV HHQ YHUDQGHULQJ HUYDUHQ 1DGHUHDQDO\VHV]LMQQRRG]DNHOLMNRPGH]HYHUNODULQJHPSLULVFKWHRQGHUERXZHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


VWHUN ZDDUJHQRPHQ YHUDQGHULQJ WRHJHQRPHQ

WRHJHQRPHQ 

JHHQ YHUDQGHULQJ

DIJHQRPHQ 

)LJXXU 

*HPLGGHOGH VFRUH RS HHQ PDDW YRRU ZDDUJHQRPHQ YHUDQGHULQJ GH KRUL]RQWDOH OLMQ JHHIW KHW JHPLGGHOGH DDQ HQ KHW EORNMH KHHIW EHWUHNNLQJ RS KHW EHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO URQG GLW JHPLGGHOGH

5.2

Houding van leerlingen

'H OHHUOLQJHQ XLW JURHS LV JHYUDDJG KXQ PHQLQJ WH JHYHQ RYHU GH YROJHQGH GULH RQGHUZHUSHQ ƒ KHWSOH]LHUGDW]LMEHOHYHQDDQKHWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHU ƒ KHWEHODQJGDW]LMKHFKWHQDDQKHWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHU ƒ GHVWLPXOHULQJGLH]LMYDQRXGHUVNULMJHQRPPHWGHFRPSXWHUWHZHUNHQ 'HPHQLQJYDQGHOHHUOLQJHQLVYRRUHONYDQGHRQGHUZHUSHQLQNDDUWJHEUDFKWPHWEHKXOS YDQ HHQ DDQWDO XLWVSUDNHQ GLH WH]DPHQ HHQ DWWLWXGHVFKDDO UHSUHVHQWHUHQ *HJHYHQV RYHU GH]HDWWLWXGHVFKDOHQYROJHQKLHUQD Plezier 1HJHQYDQHONHWLHQOHHUOLQJHQYLQGHQKHWOHXNDOVGHFRPSXWHUWLMGHQVGHOHVVHQJHEUXLNW ZRUGW %LMQD GULHNZDUW YDQ GH OHHUOLQJHQ ZLO YHHO RYHU FRPSXWHUV ZHWHQ HQ ZHLQLJ OHHUOLQJHQJHYHQDDQQLHWJHwQWHUHVVHHUGWH]LMQLQGHFRPSXWHU WDEHO 

7DEHO 0HQLQJ YDQ OHHUOLQJHQ XLW JURHS RYHU XLWVSUDNHQ GLH EHKRUHQ WRW GH DWWLWXGHVFKDDO SOH]LHU

8LWVSUDDN /HVVHQ ZDDUELM GH FRPSXWHU JHEUXLNW ZRUGW YLQG LN OHXN ,N ZLO YHHO RYHU FRPSXWHUV ZHWHQ ,N YLQG KHW OHXN RP PHW DQGHUHQ RYHU FRPSXWHUV WH SUDWHQ &RPSXWHUV LQWHUHVVHUHQ PH ZHLQLJ

VWDWLVWLVFKH EHWURXZEDDUKHLG

 OHHUOLQJHQ KHOHPDDO HHQV  

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ
Ervaren relevantie %LMQD DOOH OHHUOLQJHQ YLQGHQ KHW EHODQJULMN GDW ]LM YHHO RYHU KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV ZHWHQ0HHUGDQGHKHOIWYDQGHOHHUOLQJHQGHQNWGDWKHWNXQQHQRPJDDQPHWFRPSXWHUV EHODQJULMNLVRPHHQEHWHUHEDDQWHNXQQHQNULMJHQ WDEHO 

7DEHO 0HQLQJ YDQ OHHUOLQJHQ XLW JURHS RYHU XLWVSUDNHQ GLH EHKRUHQ WRW GH DWWLWXGHVFKDDO UHOHYDQWLH

8LWVSUDDN 0HW FRPSXWHUV LV KHW PRJHOLMN RP YHHO GLQJHQ WH GRHQ -H KHEW HU YHHO DDQ DOV MH ZHHW KRH MH FRPSXWHUV NXQW JHEUXLNHQ &RPSXWHUV NXQQHQ PH KHOSHQ GLQJHQ PDNNHOLMNHU WH OHUHQ $OOH OHHUOLQJHQ RS VFKRRO PRHWHQ LHWV NXQQHQ OHUHQ RYHU FRPSXWHUV $OV MH PHW FRPSXWHUV NXQW ZHUNHQ NXQ MH ODWHU HHQ EHWHUH EDDQ NULMJHQ

VWDWLVWLVFKH EHWURXZEDDUKHLG 

 OHHUOLQJHQ KHOHPDDO HHQV   

Ondersteuning door ouders :HLQLJ OHHUOLQJHQ ZRUGHQ GRRU KXQ RXGHUV JHVWLPXOHHUG RP GH FRPSXWHU WH JHEUXLNHQ ]LHWDEHO 'H]HVFKDDORPYDWVOHFKWVWZHHLWHPVHQGHUHVXOWDWHQPRHWHQGDQRRNPHW WHUXJKRXGHQGKHLG ZRUGHQ JHwQWHUSUHWHHUG 2RN XLW DQGHUH UHVXOWDWHQ EOLMNW GDW RXGHUV ]LFKUHODWLHIZHLQLJEH]LJKRXGHQPHWKHWFRPSXWHUJHEUXLNYDQKXQNLQGHUHQ0LQGHUGDQ HHQ GHUGH YDQ GH NLQGHUHQ NULMJW ELMYRRUEHHOG GRRU KXQ RXGHUV UHJHOV RSJHOHJG WHQ DDQ]LHQYDQGHWLMGGLH]LMRSGHFRPSXWHUPRJHQZHUNHQ%LMYLHURSGHWLHQNLQGHUHQ]LMQ HUWKXLVDIVSUDNHQRYHUZDWHUZHORIQLHWRSGHFRPSXWHUJHGDDQPDJZRUGHQ

7DEHO 0HQLQJ YDQ OHHUOLQJHQ XLW JURHS RYHU XLWVSUDNHQ GLH EHKRUHQ WRW GH DWWLWXGHVFKDDO RQGHUVWHXQLQJ GRRU RXGHUV

8LWVSUDDN 0LMQ RXGHUV ZLOOHQ GDW LN JRHG EHQ LQ KHW ZHUNHQ PHW FRPSXWHUV 0LMQ RXGHUV PRHGLJHQ PLM DDQ RP PHW FRPSXWHUV WH ZHUNHQ

VWDWLVWLVFKH EHWURXZEDDUKHLG 

 OHHUOLQJHQ KHOHPDDO HHQV 

Attitudevergelijking 1992 – 1999 +HW SOH]LHU GDW OHHUOLQJHQ EHOHYHQ DDQ KHW RPJDDQ PHW FRPSXWHUV LV JURRW HQ LV WHQ RS]LFKWH YDQ YRULJ MDDU YHUGHU WRHJHQRPHQ 2RN EOLMYHQ GH PHHVWH OHHUOLQJHQ KHW EHODQJULMNHQUHOHYDQWYLQGHQGDW]HJRHGPHWFRPSXWHUVNXQQHQRPJDDQ'HPDWHZDDULQ OHHUOLQJHQELMKHWFRPSXWHUJHEUXLNEHJHOHLGLQJHQRQGHUVWHXQLQJYDQKXQRXGHUVHUYDUHQ LVEHSHUNWHQWHQRS]LFKWHYDQYRULJMDDUQLHWYHUDQGHUG ILJXXU ,QYHUJHOLMNLQJPHWGH JHJHYHQV YDQ KHEEHQ PHHU OHHUOLQJHQ XLW JURHS GH LQGUXN GDW KXQ RXGHUV KHW EHODQJULMNYLQGHQGDW]LMJRHGPHWFRPSXWHUVNXQQHQRPJDDQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
 OHHUOLQJHQ

  

 3OH]LHU

5HOHYDQWLH  

2QGHUVWHXQLQJ YDQ RXGHUV

)LJXXU 

2QWZLNNHOLQJ LQ GH KRXGLQJ YDQ OHHUOLQJHQ WHQ RS]LFKWH YDQ ,&7 LQ GH SHULRGH Verschillen tussen jongens en meisjes -RQJHQVEHOHYHQPHHUSOH]LHUDDQKHWZHUNHQPHWFRPSXWHUVGDQPHLVMHV,QYHUJHOLMNLQJ PHWGHJHJHYHQVYDQOHHUOLQJHQGLHLQLQJURHSYDQKHWEDVLVRQGHUZLMV]DWHQLVKHW SOH]LHUYDQ]RZHOMRQJHQVDOVPHLVMHVLQKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUVWRHJHQRPHQ2QGDQNV GHWRHQDPHELMEHLGHVHNVHQLQKHWSOH]LHUGDWFRPSXWHUJHEUXLNJHHIWLVKHWYHUVFKLOWXVVHQ MRQJHQVHQPHLVMHVLQJHOLMNDDQKHWYHUVFKLOWXVVHQEHLGHVHNVHQLQ ILJXXU -RQJHQV HQ PHLVMHV YLQGHQ KHW EHLGHQ UHOHYDQW RP JRHG PHW FRPSXWHUV WH NXQQHQ RPJDDQ 'H YHUVFKLOOHQ WXVVHQ EHLGH VHNVHQ ]LMQ RS GLW DVSHFW JHULQJ %H]LHQ RYHU GH SHULRGHLVGHKRXGLQJYDQMRQJHQVHQPHLVMHVRYHUGHUHOHYDQWLHYDQFRPSXWHU JHEUXLNRQYHUDQGHUGSRVLWLHI 'XLGHOLMNH YHUVFKLOOHQ WXVVHQ MRQJHQV HQ PHLVMHV NRPHQ QDDU YRUHQ LQ GH PDWH ZDDULQ OHHUOLQJHQYLQGHQGDW]LMGRRUKXQRXGHUVJHVWLPXOHHUGZRUGHQRPPHWFRPSXWHUVWHOHUHQ RPJDDQ +RHZHO GH DDQGDFKW YDQ RXGHUV YRRU FRPSXWHUJHEUXLN GRRU OHHUOLQJHQ LQ GH DIJHORSHQ MDUHQ LV WRHJHQRPHQ HUYDUHQ MRQJHQV YHHO YDNHU GDW ]LM GRRU KXQ RXGHUV JHVWLPXOHHUG ZRUGHQ LQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN GDQ PHLVMHV 5HVXPHUHQG NDQ ZRUGHQ JHVWHOGGDWGHYHUVFKLOOHQWXVVHQMRQJHQVHQPHLVMHVLQFRPSXWHUDWWLWXGHLQKHWDIJHORSHQ GHFHQQLXPQDXZHOLMNV]LMQYHUDQGHUG

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ
 SRVLWLHYH UHDFWLHV RS DWWLWXGHVFKDDO SOH]LHU    PHLVMHV MRQJHQV)LJXXU D

 SRVLWLHYH UHDFWLHV RS DWWLWXGHVFKDDO UHOHYDQWLH    PHLVMHV MRQJHQV)LJXXU E

 SRVLWLHYH UHDFWLHV RS DWWLWXGHVFKDDO RQGHUVWHXQLQJ RXGHUV   

)LJXXU F)LJXXU 

 PHLVMHV MRQJHQV9HUJHOLMNLQJ WXVVHQ MRQJHQV HQ PHLVMHV LQ FRPSXWHUDWWLWXGH WHQ DDQ]LHQ YDQ SOH]LHU UHOHYDQWLH HQ RQGHUVWHXQLQJ YDQ RXGHUV,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


9RRUHHQDDQWDODVSHFWHQYDQFRPSXWHUJHEUXLNLVDDQOHHUOLQJHQGHYUDDJYRRUJHOHJGRIHU YHUVFKLOOHQ EHVWDDQ WXVVHQ MRQJHQV HQ PHLVMHV 'H UHVXOWDWHQ LQ WDEHO ODWHQ ]LHQ GDW RQJHYHHUGHKHOIWYDQGHOHHUOLQJHQYDQPHQLQJLVGDWHUYRRUGHYHUVFKLOOHQGHDVSHFWHQ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN JHHQ YHUVFKLO LV WXVVHQ MRQJHQV HQ PHLVMHV 9RRU]RYHU OHHUOLQJHQ YHUVFKLOOHQHUYDUHQ]LMQGHPHHVWHOHHUOLQJHQYDQPHQLQJGDWKHWEHWUHIIHQGHNHQPHUNYDQ FRPSXWHUJHEUXLNYDNHUELMMRQJHQVGDQELMPHLVMHVYRRUNRPW

7DEHO 9HUVFKLOOHQ WXVVHQ MRQJHQV HQ PHLVMHV

SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ MRQJHQV PDDNW QLHW PHLVMHV PHHU XLW PHHU  

6WHOOLQJ :LH VSHOHQ HU PHHU FRPSXWHUVSHOOHWMHV" :LH EHOHYHQ HU KHW PHHVWH SOH]LHU DDQ HHQ EDDQ ZDDUELM PHW FRPSXWHUV ZRUGW JHZHUNW" :LH PDNHQ GH PHHVWH NDQV RS HHQ EDDQ DOV FRPSXWHUSURJUDPPHXU" :LH ZHWHQ KHW PHHVWH YDQ FRPSXWHUV" 

 

 

,QILJXXULVRQGHUVFKHLGJHPDDNWLQGHDQWZRRUGHQYDQMRQJHQVHQPHLVMHV7HYHQV ODDW GH]H ILJXXU GH RQWZLNNHOLQJ ]LHQ WHQ RS]LFKWH YDQ GH JHJHYHQV GLH LQ ]LMQ YHU]DPHOG8LWGHILJXXUNRPWGXLGHOLMNQDDUYRUHQGDWGHDWWLWXGHYDQMRQJHQVDDQ]LHQOLMN LVYHUDQGHUGWHUZLMOGHDWWLWXGHYDQPHLVMHVVOHFKWVZHLQLJLVYHUDQGHUG'HULFKWLQJYDQGH YHUDQGHULQJLVELMMRQJHQVHQPHLVMHVJHOLMN8LWGHUHVXOWDWHQYDQEHLGHVHNVHQNRPWQDDU YRUHQGDWGHYHUVFKLOOHQWXVVHQMRQJHQVHQPHLVMHVWRHQHPHQHQOHHUOLQJHQVWHHGVPLQGHU YDDN YDQ PHQLQJ ]LMQ GDW MRQJHQV HQ PHLVMHV JHOLMN ]LMQ RS KHW JHELHG YDQ FRPSXWHU JHEUXLN +RHZHO QRJ VWHHGV KHW PHUHQGHHO YDQ GH PHLVMHV YDQ PHQLQJ LV GDW HU JHHQ YHUVFKLOOHQEHVWDDQWXVVHQMRQJHQVHQPHLVMHVRSGHYHUVFKLOOHQGHDVSHFWHQYDQFRPSXWHU JHEUXLNEHKRRUWGH]HPHQLQJRQGHUGHMRQJHQVLQPLGGHOVWRWHHQPLQGHUKHLGVVWDQGSXQW =RZHOLQDOVLQNRPWKHWZHLQLJYRRUGDWEHSDDOGHNHQPHUNHQYDQFRPSXWHU JHEUXLNYDNHUDDQPHLVMHVGDQDDQMRQJHQVZRUGHQWRHJHNHQG'H]H JHJHYHQV ODWHQ QLHW DOOHHQ]LHQGDWHUEHWHNHQLVYROOHYHUVFKLOOHQ]LMQWXVVHQMRQJHQVHQPHLVMHVLQGHSHUFHSWLH YDQ KXQ FRPSXWHUJHEUXLN PDDU GH WUHQGJHJHYHQV ZLM]HQ HU ERYHQGLHQ RS GDW GH]H YHUVFKLOOHQLQGHDIJHORSHQSHULRGHYHUGHU]LMQWRHJHQRPHQ%LMVWHHGVPHHUMRQJHQVRQW ZLNNHOW]LFKHHQEHHOGGDWFRPSXWHUJHEUXLNHHQGRRUMRQJHQVJHGRPLQHHUGHDFWLYLWHLWLV  MRQJHQV

 PHLVMHV MRQJHQV EHWHU PHLVMHV EHWHU JHHQ YHUVFKLO

)LJXXU D  MRQJHQV EHWHU PHLVMHV EHWHU JHHQ YHUVFKLO

)LJXXU E

)LJXXU 

9HUJHOLMNLQJ WXVVHQ MRQJHQV HQ PHLVMHV LQ FRPSXWHUDWWLWXGH

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ
5.3

Kennis en vaardigheden van leerkrachten

$DQ GH ,&7FR|UGLQDWRU LV JHYUDDJG LQ ZHONH PDWH GH OHUDUHQ RS VFKRRO RYHU EHSDDOGH NHQQLVHQYDDUGLJKHGHQRS,&7JHELHGEHVFKLNNHQ'H]HNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQZRUGHQ EHVFKUHYHQDDQGHKDQGYDQYLMILQKRXGHOLMNHGRPHLQHQ ƒ EDVLVNHQQLVRYHURQGHUZLMVNXQGLJFRPSXWHUJHEUXLN ƒ NHQQLVRYHUPRGHUQHWHFKQRORJLHsQ ƒ NHQQLVRYHUYRUGHULQJHQUHJLVWUDWLH ƒ VSHFLDOLVWHQNHQQLVRYHURQGHUZLMVNXQGLJJHEUXLNYDQFRPSXWHUV ƒ DOJHPHQHFRPSXWHUYDDUGLJKHGHQ Basiskennis over onderwijskundig computergebruik 2S UXLP GH KHOIW YDQ GH EDVLVVFKROHQ EHVFKLNW KHW PHUHQGHHO YDQ GH OHUDUHQ RYHU EDVLVYDDUGLJKHGHQLQKHWRQGHUZLMVNXQGLJJHEUXLNYDQFRPSXWHUV ILJXXU +HWJDDW GDDUELM RP KHW NXQQHQ JHEUXLNHQ YDQ VSHFLILHNH SURJUDPPD V YRRU OHHU HQ YRUPLQJV JHELHGHQHQGHRUJDQLVDWRULVFKHLQSDVVLQJYDQGHFRPSXWHULQKHWRQGHUZLMV+HWLQ]HWWHQ YDQGHFRPSXWHU DOV KXOSPLGGHO YRRU OHHUVWRI RI WHPSRGLIIHUHQWLDWLH LV HHQ YDDUGLJKHLG GLHGHPHHVWHOHUDUHQYROJHQVGH,&7FR|UGLQDWRUQLHWEHKHHUVHQ

VSHFLILHNH SURJUDPPD V YRRU YDNNHQ RUJDQLVDWRULVFKH LQSDVVLQJ GLIIHUHQWLDWLH PHW FRPSXWHUV FRPSXWHU DOV GLGDFWLVFK KXOSPLGGHO   SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ GH KHOIW RI PHHU YDQ GH OHUDUHQ PLQGHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM HHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7FR|UGLQDWRU EHVFKLNW RYHU HOHPHQWDLUH NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RS KHW JHELHG YDQ RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN Kennis over moderne technologieën (HQNOHLQGHHOYDQGHOHUDUHQLVYHUWURXZGPHWWRHSDVVLQJHQYDQPRGHUQHWHFKQRORJLHsQ ]RDOVPXOWLPHGLDHPDLOHQ,QWHUQHW ILJXXU +RHZHOHURSPHHUGDQGHKHOIWYDQGH VFKROHQ WHQPLQVWH ppQ OHHUNUDFKW DDQZH]LJ LV GLH NDQ RPJDDQ PHW GH YHUVFKLOOHQGH WRHSDVVLQJHQYDQPRGHUQHWHFKQRORJLHNRPWKHWZHLQLJYRRUGDWKHWPHUHQGHHOYDQHHQ VFKRROWHDPELMYRRUEHHOGPHW,QWHUQHWRIHPDLONDQRPJDDQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


JHEUXLN YDQ PXOWLPHGLDWRHSDVVLQJHQ HPDLO ,QWHUQHW::: SUHVHQWDWLHSURJUDPPD V   SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ GH KHOIW RI PHHU YDQ GH OHUDUHQ PLQGHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM HHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7FR|UGLQDWRU EHVFKLNW RYHU NHQQLV RS KHW JHELHG YDQ PRGHUQH WHFKQRORJLH Kennis over vorderingenregistratie +HW JHEUXLN YDQ GH FRPSXWHU YRRU WRHWVLQJ RI YRUGHULQJHQUHJLVWUDWLH LV RS GH PHHVWH VFKROHQHHQYDDUGLJKHLGZDDUPHHVOHFKWVHHQHQNHOHOHHUNUDFKWYHUWURXZGLV ILJXXU 'LWZLMVWHURSGDWHUQRJPDDUZHLQLJVFKROHQ]LMQZDDUKHWPHUHQGHHOYDQKHWVFKRRO WHDPNDQRPJDDQPHWHHQHOHNWURQLVFKOHHUOLQJYROJV\VWHHP

ELMKRXGHQ YDQ OHHUOLQJYRUGHULQJHQ

WRHWVHQ PHW LQ]HW YDQ ,&7   SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ GH KHOIW RI PHHU YDQ GH OHUDUHQ PLQGHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM HHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7FR|UGLQDWRU GH FRPSXWHU NDQ JHEUXLNHQ YRRU YRUGHULQJHQUHJLVWUDWLH Specialistenkennis in onderwijskundig gebruik van computers 6SHFLDOLVWHQNHQQLV RS KHW JHELHG YDQ RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN ]RDOV KHW HYDOXHUHQ HQ VHOHFWHUHQ YDQ SURJUDPPD V RI KHW DDQSDVVHQ YDQ SURJUDPPD V LV RS GH PHHVWHVFKROHQELMHQNHOHOHHUNUDFKWHQDDQZH]LJ ILJXXU 

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ
SURJUDPPD V HYDOXHUHQ HQ VHOHFWHUHQ

SURJUDPPD V DDQSDVVHQ   SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ GH KHOIW RI PHHU YDQ GH OHUDUHQ PLQGHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM HHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7FR|UGLQDWRU EHVFKLNW RYHU VSHFLDOLVWHQNHQQLV RS KHW JHELHG RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN Algemene computervaardigheden 2S WZHHGHUGH YDQ GH VFKROHQ EHVFKLNW KHW PHUHQGHHO YDQ GH OHUDUHQ RYHU NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQRSKHWJHELHGYDQ:LQGRZV:LQGRZV17 ILJXXU 2SQHJHQYDQHONH WLHQ EDVLVVFKROHQ ]LMQ GH PHHVWH OHUDUHQ LQ VWDDW RP GH FRPSXWHU WH JHEUXLNHQ YRRU WHNVWYHUZHUNLQJ +LHUXLW EOLMNW GDW KHW PHUHQGHHO YDQ GH OHUDUHQ GH DOJHPHQH EDVLV YDDUGLJKHGHQYRRUFRPSXWHUJHEUXLNEHKHHUVW 0HW KHW JHEUXLN YDQ GDWDEDVHV HQ VSUHDGVKHHWV ]LMQ OHUDUHQ PLQGHU YHUWURXZG 2S GH PHHVWHVFKROHQLVHUHHQHQNHOHOHUDDUGLHPHWGH]HWRHSDVVLQJHQNDQRPJDDQ

06:LQGRZV WHNVWYHUZHUNHU GDWDEDVH VSUHDGVKHHW   SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ GH KHOIW RI PHHU YDQ GH OHUDUHQ PLQGHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ

)LJXXU 3HUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM HHQ GHHO YDQ GH OHUDUHQ YROJHQV GH ,&7FR|UGLQDWRU EHVFKLNW RYHU DOJHPHQH FRPSXWHUYDDUGLJKHGHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


Longitudinale vergelijking ,Q ILJXXU LV YRRU HON YDQ GH NHQQLVGRPHLQHQ KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ DDQJHJHYHQ ZDDUELM PHHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ RYHU GH ELMEHKRUHQGH NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ EHVFKLNW 'H UHVXOWDWHQ ODWHQ ]LHQ GDW RS PHHU GDQ GH KHOIW YDQ GH VFKROHQ GH PHHVWH OHUDUHQ RYHU DOJHPHQH FRPSXWHUYDDUGLJKHGHQ :LQGRZV HQ WHNVWYHUZHUNHQ HQ EDVLV NHQQLV RS KHW JHELHG YDQ RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN EHVFKLNNHQ .HQQLV RYHU PRGHUQH WHFKQRORJLH ]RDOV KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV YRRU FRPPXQLFDWLHGRHOHLQGHQ LV QRJ PDDU RS EHVFKHLGHQ VFKDDO LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV DDQZH]LJ (YHQ]R ]LMQ HU ZHLQLJ OHUDUHQGLHYHUWURXZG]LMQPHWKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUVWHQEHKRHYHYDQYRUGHULQJHQ UHJLVWUDWLH 1DDU YHUZDFKWLQJ LV VSHFLDOLVWHQNHQQLV YRRUEHKRXGHQ DDQ HHQ HQNHOH OHUDDU ELQQHQGHVFKRRO,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQYRULJMDDULVGHNHQQLVYDQOHUDUHQ RSHONYDQGHRQGHUVFKHLGHQJHELHGHQQDJHQRHJ RQYHUDQGHUG JHEOHYHQ +LHUELM GLHQW LQ DDQPHUNLQJWHZRUGHQJHQRPHQGDWGHJHKDQWHHUGHPDDWYRRUORQJLWXGLQDOHYHUJHOLMNLQJ JHEDVHHUG LV RS GH NHQQLV ZDDURYHU KHW PHUHQGHHO YDQ GH OHUDUHQ ELQQHQ HHQ VFKRRO EHVFKLNW'DDUPHHZRUGWKHWNHQQLVQLYHDXRSKRRIGOLMQHQLQNDDUWJHEUDFKW.HQQLVYDQ HHQHQNHOHOHUDDUELQQHQGHVFKRRONRPWLQGH]HPDDWQLHWWRWXLWGUXNNLQJ

 

RQGHUZLMVNXQGLJ JHEUXLN PRGHUQH WHFKQRORJLH  

YRUGHULQJHQUHJLVWUDWLH 

VSHFLDOLVWHQNHQQLV DOJHPHQH FRPSXWHUYDDUGLJKHGHQ  SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ 

 )LJXXU 

3HUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM PHHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ EHVFKLNW RYHU NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 Deskundigheidsbevordering 'HVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ YDQ OHHUNUDFKWHQ ZRUGW GRRU VFKROHQ RS YHUVFKLOOHQGH PDQLHUHQYRUPJHJHYHQ2SGHPHHVWHVFKROHQ YLQGWNHQQLVRYHUGUDFKWSODDWVGRRU PLGGHO YDQ LQIRUPHOH FRQWDFWHQ WXVVHQ OHHUNUDFKWHQ HQ YLD GH ,&7FR|UGLQDWRU ILJXXU %LMQDYDQGHVFKROHQGRHWYRRUVFKROLQJFTNHQQLVRYHUGUDFKWHHQEHURHSRS HHQH[WHUQHLQVWHOOLQJ$QGHUHYRUPHQYDQNHQQLVRYHUGUDFKWNRPHQQDXZHOLMNVYRRU

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ
LQIRUPHOH FRQWDFWHQ ,&7FR|UGLQDWRU H[WHUQH LQVWHOOLQJ ZHUNJURHS FROOHJD HLJHQ VFKRRO WHDPYHUJDGHULQJHQ LQWHUQ EHJHOHLGHU FXUVXV YDQ GH VFKRRO QLHXZVEULHI

      SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU 

0DQLHUHQ YDQ NHQQLVRYHUGUDFKW ELQQHQ VFKROHQ *HPLGGHOGKDQWHHUWHHQVFKRROGULHYDQERYHQVWDDQGHYRUPHQYDQNHQQLVRYHUGUDFKW7HQ RS]LFKWH YDQ YRULJ MDDU LV GLW QLHW YHUDQGHUG :HO GRHW ]LFK HHQ YHUVFKXLYLQJ YRRU HHQ JURWHUDDQWDOVFKROHQGRHWHHQEHURHSRSHHQH[WHUQHLQVWHOOLQJYRRUVFKROLQJ  HQGHLQ]HWYDQGH,&7FR|UGLQDWRURSGLWWHUUHLQQHHPWDI  

5.4

Kennis en vaardigheden van leerlingen

%LMQDDOOHOHHUOLQJHQNXQQHQRPJDDQPHWHHQFRPSXWHUVSHOOHWMH WDEHO 5XLPGULHNZDUW YDQGHOHHUOLQJHQLVLQVWDDWGHEDVLVKDQGHOLQJHQELQQHQHHQWHNVWYHUZHUNLQJVSURJUDPPD HQ WHNHQSURJUDPPD XLW WH YRHUHQ 9HHO OHHUOLQJHQ ]LMQ RRN LQ VWDDW RP PHHU VSHFLILHNH YHUULFKWLQJHQELQQHQGH]HSURJUDPPD VXLWWHYRHUHQ1RJPDDUHHQEHSHUNWGHHOYDQGH OHHUOLQJHQNDQRPJDDQPHW,QWHUQHWHQHPDLO 9HUJHOHNHQ PHW HHQ MDDU JHOHGHQ JHYHQ LHWV PHHU OHHUOLQJHQ DDQ GDW ]H GH FRPSXWHU YDDUGLJKHGHQGLHYHUPHOGVWDDQLQWDEHOEHKHHUVHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO :DW OHHUOLQJHQ XLW JURHS ]RQGHU KXOS RS GH FRPSXWHU NXQQHQ

,N NDQ  6SHOOHWMHV

FRPSXWHUVSHOOHWMH VWDUWHQ FRPSXWHUVSHO VSHOHQ

7HNVWYHUZHUNHQ

WHNVW EHZDUHQ ZRRUGHQ YHW GLNJHGUXNW PDNHQ ]LQ RS HHQ DQGHUH SODDWV LQ HHQ YHUKDDO ]HWWHQ OHWWHUV PHW OHHVWHNHQV EY s p w | HQ] LQ GH WHNVW ]HWWHQ JHEUXLN PDNHQ YDQ HHQ VSHOOLQJVFRQWUROH EHVWDDQG SODDWMH LQ HHQ YHUKDDO WRHYRHJHQ

7HNHQHQ

UHFKWKRHN HQ HHQ FLUNHO RS GH FRPSXWHU WHNHQHQ NOHXU YDQ OHWWHUV YHUDQGHUHQ LQ HHQ WHNHQLQJ DIEHHOGLQJ RS ]LMQ NRS ]HWWHQ URWHUHQ

(PDLO

HPDLO YHUVWXUHQ HPDLO EHDQWZRRUGHQ UHSO\

EHULFKW GRRUVWXUHQ IRUZDUG

ELMODJH DWWDFKPHQW PHHVWXUHQ

,QWHUQHW:::

VXUIHQ RS ,QWHUQHW ,QWHUQHW:::SDJLQD XLWSULQWHQ EODGZLM]HUV ERRNPDUNV PDNHQ JHEUXLN PDNHQ YDQ ]RHNSURJUDPPD V RS ,QWHUQHW::: EHVWDQG YDQ ,QWHUQHW::: KDOHQ GRZQORDGHQ

FKDWWHQ

SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ YHUVFKLO   

 

   

   

 

 

  

  

   

   

)LJXXU JHHIW SHU FOXVWHU YDQ YDDUGLJKHGHQ ]LH WDEHO  HHQ RYHU]LFKW YDQ KHW JHPLGGHOG SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ GDW RYHU GH]H YDDUGLJKHGHQ EHVFKLNW 'H]H ILJXXU LOOXVWUHHUW GDW GH OHHUOLQJHQ GLH LQ LQ JURHS YDQ KHW EDVLVRQGHUZLMV ]DWHQ RS DOOH ,&7RQGHUGHOHQ PHHU ZHWHQ GDQ GH OHHUOLQJHQ GLH HHQ MDDU HHUGHU LQ JURHS ]DWHQ 'LW ZLMVWHURSGDWOHHUOLQJHQRSMRQJHUHOHHIWLMGRYHUPHHU,&7YDDUGLJKHGHQEHVFKLNNHQ

+RXGLQJ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ
 

VSHO 

WHNVW

 

WHNHQHQ 

HPDLO,QWHUQHW 

 SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ 

)LJXXU 

&RPSXWHUNHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YDQ OHHUOLQJHQ LQ HQ 5.5 ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒSamenvatting 'ULHNZDUWYDQGHOHUDUHQYLQGWGDWGRRUKHWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHUGHPRWLYDWLHYDQ OHHUOLQJHQ LV WRHJHQRPHQ HQ OHHUVWRI HIILFLsQWHU JHWUDLQG NDQ ZRUGHQ 'ULH YDQ HONH WLHQ OHUDUHQ YLQGHQ GDW GH OHHUSUHVWDWLHV YDQ OHHUOLQJHQ WHQ JHYROJH YDQ FRPSXWHU JHEUXLNYHUEHWHUHQ ,QGHSHULRGHWXVVHQQHHPWKHWDDQWDOOHUDUHQWRHGDWSRVLWLHYHYHUDQGH ULQJHQ HUYDDUW DOV JHYROJ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN LQ GH NODV 6LQGV GLHQW ]LFK HHQ GDOHQGH WUHQG DDQ (HQ PRJHOLMNH YHUNODULQJ YRRU GH]H RQWZLNNHOLQJ LV GDW KHW FRPSXWHUJHEUXLN LQPLGGHOV YHUDQNHUG LV LQ GH GDJHOLMNVH RQGHUZLMVSUDNWLMN YDQ YHHO OHUDUHQHQGDDUGRRUQLHWODQJHUDOVHHQYHUDQGHULQJZRUGWHUYDUHQ +HWSOH]LHUGDWOHHUOLQJHQEHOHYHQ DDQ KHW RPJDDQ PHWFRPSXWHUV LV JURRW HQ LV WHQ RS]LFKWHYDQYRULJMDDUYHUGHU WRHJHQRPHQ 2RN YLQGHQ OHHUOLQJHQ KHW EHODQJULMN HQ UHOHYDQW GDW ]H JRHG PHW FRPSXWHUV NXQQHQ RPJDDQ 'H PDWH ZDDULQ OHHUOLQJHQ ELM KHWFRPSXWHUJHEUXLNEHJHOHLGLQJHQRQGHUVWHXQLQJYDQKXQRXGHUVHUYDUHQLVEHSHUNW -RQJHQV HQ PHLVMHV YHUVFKLOOHQ LQ KXQ KRXGLQJ WHQ RS]LFKWH YDQ FRPSXWHUJHEUXLN -RQJHQVYLQGHQZHUNHQPHWFRPSXWHUVOHXNHUHQEHODQJULMNHUGDQPHLVMHV%RYHQGLHQ KHEEHQ MRQJHQV YDNHU KHW JHYRHO GDW ]LM GRRU KXQ RXGHUV JHVWLPXOHHUG ZRUGHQ RP PHWFRPSXWHUVWHOHUHQRPJDDQ,QKHWDIJHORSHQGHFHQQLXP]LMQGHVHNVHYHUVFKLOOHQ ELM OHHUOLQJHQ RS KHW JHELHGYDQ FRPSXWHUJHEUXLN WRHJHQRPHQ 6WHHGV PHHU MRQJHQV YLQGHQGDW]LMPHHUYDQFRPSXWHUVZHWHQGDQPHLVMHV +HWPHUHQGHHOYDQGHOHUDUHQEHVFKLNWRYHUDOJHPHQHFRPSXWHUYDDUGLJKHGHQHQLVLQ VWDDWGHFRPSXWHUYRRURQGHUZLMVGRHOHLQGHQLQWH]HWWHQ:HLQLJOHUDUHQ]LMQEHNHQG PHWWRHSDVVLQJHQYDQPRGHUQHWHFKQRORJLH]RDOVPXOWLPHGLDHPDLOHQ,QWHUQHW'H NHQQLVYDQOHUDUHQLVLQKHWDIJHORSHQMDDURSJHHQHQNHODVSHFWYDQFRPSXWHUJHEUXLN EHWHNHQLVYROYHUDQGHUG ,QIRUPDWLHXLWZLVVHOLQJ RYHU ,&7 YHUORRSW RS GH PHHVWH VFKROHQ YLD GH ,&7 FR|UGLQDWRUHQYLDLQIRUPHOHFRQWDFWHQ9RRUVFKROLQJZRUGWPLQGHUYDDNHHQEHURHS JHGDDQRSGH,&7FR|UGLQDWRUHQYDNHUHHQH[WHUQHLQVWDQWLHEHQDGHUG 'HPHHVWHOHHUOLQJHQNXQQHQ]RQGHUKXOSVSHOOHWMHVRSGHFRPSXWHUVSHOHQHHQWHNVW VFKULMYHQHQHHQWHNHQLQJPDNHQ(HQNOHLQGHHOYDQGHOHHUOLQJHQNDQJHEUXLNPDNHQ YDQ HPDLO HQ ,QWHUQHW /HHUOLQJHQ EHVFKLNNHQ RS MRQJHUH OHHIWLMG RYHU VWHHGV PHHU ,&7YDDUGLJKHGHQ

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


 ONDERSTEUNING, SAMENWERKING, KNELPUNTEN EN BEHOEFTEN ,Q GLW KRRIGVWXN NRPHQ YLHU DVSHFWHQ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN DDQ ERG GLH QDXZ PHW HONDDUVDPHQKDQJHQ(HUVWZRUGHQJHJHYHQVJHSUHVHQWHHUGRYHUGHLQVWHOOLQJHQHQJURHSHQ GLHRQGHUVWHXQLQJJHYHQDDQVFKROHQ SDUDJUDDI HQOHHUNUDFKWHQ ELMGHLQYRH ULQJYDQ,&7'DDUQDZRUGWLQJHJDDQRSGHVDPHQZHUNLQJWXVVHQVFKROHQ SDUDJUDDI ,QGHSDUDJUDIHQHQNRPHQYHUYROJHQVJHJHYHQVDDQERGRYHUGHNQHOSXQ WHQHQGHEHKRHIWHQGLHVFKROHQHUYDUHQELMGHLQYRHULQJYDQ,&7'HVORWSDUDJUDDI 

EHYDWHHQVDPHQYDWWLQJYDQGHEHODQJULMNVWHUHVXOWDWHQ

6.1

Ondersteuning van de school

'H RQGHUVWHXQLQJ GLH VFKROHQ NULMJHQ ELM GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 LV WH YHUGHOHQ LQ YLHU JHELHGHQ ƒ ILQDQFLsQ ƒ VFKROLQJ ƒ EHJHOHLGLQJ ƒ RYHULJHRQGHUVWHXQLQJ )LQDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJYRRUGHLQYRHULQJYDQFRPSXWHUVRQWYDQJHQVFKROHQPHWQDPH YDQGHRYHUKHLGLFKHW0LQLVWHULHYDQ2& : HQKHWHLJHQVFKRROEHVWXXU  'DDUQDDVWRQWYDQJWYDQGHVFKROHQILQDQFLsOHRQGHUVWHXQLQJYDQXLWKHWEHGULMIVOHYHQ 2SKHWJHELHGYDQVFKROLQJHUYDDUWELMQDGHKHOIWYDQGHEDVLVVFKROHQ RQGHUVWHX QLQJYDQGHORNDOHRQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVW9HUGHULVYDQGHVFKROHQYDQPHQLQJ GDWGH3$%2HHQELMGUDJHOHYHUWRSKHWJHELHGYDQVFKROLQJ %HJHOHLGLQJELMGHLQWHJUDWLHYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMVNULMJHQEDVLVVFKROHQYDQRQGHUZLMV EHJHOHLGLQJVGLHQVWHQ  RXGHUV  FROOHJD V YDQ DQGHUH VFKROHQ  HQ YDNYHUHQLJLQJHQ]RDOV2:*  2YHULJHRQGHUVWHXQLQJKHHIWYRRUQDPHOLMNEHWUHNNLQJRSGHOHYHULQJYDQSURJUDPPDWXXU HQDSSDUDWXXU,QVWDQWLHVGLHRSGLWWHUUHLQRQGHUVWHXQLQJOHYHUHQ]LMQ ƒ YDNYHUHQLJLQJHQ]RDOV2:*  ƒ HGXFDWLHYHXLWJHYHULMHQ  ƒ EHGULMIVOHYHQ  ƒ 6&%2  9HUGHUNULMJWYDQGHVFKROHQRQGHUVWHXQLQJYDQRXGHUVELMKHWFRPSXWHUJHEUXLNRS VFKRRO 6DPHQJHYDWHUYDUHQGHPHHVWHVFKROHQRSppQRIPHHUGHUHJHELHGHQRQGHUVWHXQLQJYDQ GH RQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVW  KHW 0LQLVWHULH YDQ 2& :  HHQ YDNYHUHQL JLQJ]RDOV2:* KHWVFKRROEHVWXXU HQRXGHUV 6OHFKWVZHLQLJVFKROHQ HUYDUHQRQGHUVWHXQLQJYDQKHW6/2XQLYHUVLWHLWHQKRJHVFKROHQHQGH/3& ILJXXU 

2QGHUVWHXQLQJ VDPHQZHUNLQJ NQHOSXQWHQ HQ EHKRHIWHQ
RQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVW 02&: YDNYHUHQLJLQJ 2:*

VFKRROEHVWXXU RXGHUV EHGULMIVOHYHQ FROOHJD V DQGHUH VFKROHQ HGXFDWLHYH XLWJHYHULMHQ 6&%2 30,&7 3$%2 &LWR JHPHHQWH /3& $36&36.3&/3&,7

8QLYHUVLWHLWHQKRJHVFKROHQ 6/2 

 

   SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ  )LJXXU 

,QVWDQWLHVJURHSHQ ZDDUYDQ VFKROHQ RQGHUVWHXQLQJ HUYDUHQ ELM GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 'H YHUVFKLOOHQGH LQVWHOOLQJHQ HQ JURHSHQ GLH YHUPHOG VWDDQ LQ ILJXXU LV LQ DDQWDO WH UHGXFHUHQGRRU]HLQWHGHOHQLQFOXVWHUVYDQRQGHUVWHXQHQGHJURHSHULQJHQ ƒ RYHUKHLG PLQLVWHULHYDQ2& :HQ3URFHVPDQDJHPHQW,&7 ƒ ORNDDOEHVWXXU JHPHHQWHHQVFKRROEHVWXXU ƒ FROOHJLDDOHQLQIRUPHHOQHWZHUN FROOHJD VYDQDQGHUHVFKROHQHQRXGHUV ƒ ODQGHOLMNHRQGHUZLMVRQGHUVWHXQHQGHLQVWHOOLQJHQ 6/2&,72$36&36.3&/3& ,7 ƒ ORNDOHRQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVW ƒ YDNYHUHQLJLQJHQ 2:* ƒ DQGHUHRQGHUZLMVLQVWHOOLQJHQ 3$%2KRJHVFKRROXQLYHUVLWHLW ƒ EHGULMIVOHYHQ HGXFDWLHYHXLWJHYHULMHQFRPSXWHUOHYHUDQFLHUVHQRYHULJEHGULMIVOHYHQ 7DEHOJHHIWHHQRYHU]LFKWYDQGHJHPLGGHOGHRQGHUVWHXQLQJGLHGHVFKROHQLQYDQ GH ERYHQVWDDQGH JURHSHULQJHQ KHEEHQ HUYDUHQ 7HYHQV ]LMQ GH RQWZLNNHOLQJHQ WHQ RS]LFKWH YDQ DDQJHJHYHQ +HW JURRWVWH YHUVFKLO WXVVHQ EHLGH MDUHQ EHWUHIW GH WRHQDPH YDQ KHW DDQWDO VFKROHQ GDW ILQDQFLsOH RQGHUVWHXQLQJ YDQ GH RYHUKHLG KHHIW RQWYDQJHQ'RRUGH]HILQDQFLsOHLQMHFWLHLVYROJHQVPHHUGDQGHKHOIWYDQGHEDVLVVFKRRO GLUHFWHXUHQKHWFRPSXWHUJHEUXLNRSKXQVFKRRODDQ]LHQOLMNYHUDQGHUG$QGHUHYHUVFKLOOHQ WXVVHQEHLGHMDUHQ]LMQPLQGHUJURRWPDDUEHYDWWHQUHOHYDQWHDDQZLM]LQJHQRYHUGHJURH SHULQJHQGLHQXHQPRJHOLMNRRNLQGHWRHNRPVWYDQJURRWEHODQJ]LMQYRRUVFKROHQELMGH LQYRHULQJYDQ,&7 'HJHJHYHQVODWHQ]LHQGDWGHUROYDQGHRYHUKHLGHQKHWORNDDOEHVWXXUYRRUDOJHULFKWLV RS KHW JHYHQ YDQ ILQDQFLsOH RQGHUVWHXQLQJ &ROOHJLDOH QHWZHUNHQ ]LMQ YRRU VWHHGV PHHU VFKROHQHHQEHODQJULMNHYRUPYDQEHJHOHLGLQJELMKHWLQYRHULQJVSURFHVYDQ,&7'DDUQDDVW YHUYXOOHQRXGHUVHHQEHODQJULMNHUROLQGHEHJHOHLGLQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNRSVFKRRO 'HORNDOHEHJHOHLGLQJVGLHQVWYHUYXOWELMVOHFKWVHHQEHSHUNWGHHOYDQGHEDVLVVFKROHQHHQ EHJHOHLGHQGHUROELMGHLQYRHULQJYDQ,&7(U]LMQPHHUVFKROHQGLHEHJHOHLGLQJHUYDUHQ YDQXLW FROOHJLDOH QHWZHUNHQ GDQ YDQ GH EHJHOHLGLQJVGLHQVW 'H ELMGUDJH YDQ RQGHUZLMV,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


EHJHOHLGLQJVGLHQVWHQ RS KHW JHELHG YDQ VFKROLQJ ZRUGW GRRU PHHU VFKROHQ JHZDDUGHHUG GDQGHELMGUDJHRSKHWJHELHGYDQEHJHOHLGLQJ'LWLVHHQRSPHUNHOLMNHRQWZLNNHOLQJLQKHW IXQFWLRQHUHQYDQEHJHOHLGLQJVGLHQVWHQ +RHZHOGHUHVXOWDWHQYDQGH,&7PRQLWRULQGHHHUVWHPHWLQJODWHQ]LHQGDWYHHOVFKROHQ EHKRHIWHKHEEHQDDQVFKROLQJLVGHELMGUDJHYDQGHEHJHOHLGLQJVGLHQVWHQRSGLWWHUUHLQLQ KHWDIJHORSHQMDDUQLHWYHUGHUWRHJHQRPHQ.HQQHOLMN]LMQGHEHJHOHLGLQJVGLHQVWHQVOHFKWV YRRUHHQGHHOLQVWDDWWHYRRU]LHQLQGHYUDDJQDDUVFKROLQJ (HQEHODQJULMNHUROELMGHLQYRHULQJYDQ,&7LQKHWEDVLVRQGHUZLMVYHUYXOWGHYDNYHUHQL JLQJ 2:* 'H ELMGUDJH YDQ 2:* EHVWDDW YRRUDO XLW KHW EHVFKLNEDDU VWHOOHQ YDQ SURJUDPPDWXXU GLH GRRU YHUHQLJLQJVOHGHQ WHJHQ HHQ UHODWLHI ODDJ EHGUDJ NDQ ZR UGHQ DDQJHVFKDIW 9HUGHU HUYDUHQ VWHHGV PHHU VFKROHQ RQGHUVWHXQLQJ YDQXLW KHW EHGULMIVOHYHQ FTHGXFDWLHYHXLWJHYHULMHQELMGHLQYRHULQJYDQ,&7,QKHWDIJHORSHQMDDULVGH]HELMGUDJH EHWHNHQLVYROWRHJHQRPHQ :DQQHHU JHNHNHQ ZRUGW QDDU KHW SHUFHQWDJH VFKROHQ GDW RS GH YHUVFKLOOHQGH JHELHGHQ RQGHUVWHXQLQJHUYDDUWEOLMNWDOOHHQRSKHWJHELHGYDQVFKROLQJPLQGHUGDQGULHNZDUWYDQ GH VFKROHQ H[WHUQH RQGHUVWHXQLQJ WH NULMJHQ %RYHQGLHQ LV VFKROLQJ KHW HQLJH JHELHG ZDDURSGHRQGHUVWHXQLQJLQKHWDIJHORSHQMDDUQLHWLVWRHJHQRPHQ

7DEHO 2QGHUVWHXQLQJ YDQ JURHSHULQJHQ YRRU YHUVFKLOOHQGH JHELHGHQ YDQ KHW ,&7LQYRHULQJVSURFHV

ILQDQFLHHO

  

  

  

  

       

 

RYHULJ

RYHULJ

  

 

EHJHOHLGLQJ

EHJHOHLGLQJ

  

 

VFKROLQJ

VFKROLQJ

*URHSHULQJ 2YHUKHLG /RNDDO EHVWXXU &ROOHJLDDO HQ LQIRUPHHO QHWZHUN /DQGHOLMNH RQGHUZLMV RQGHUVWHXQHQGH LQVWHOOLQJHQ /RNDOH EHJHOHLGLQJVGLHQVW 9DNYHUHQLJLQJHQ $QGHUH RQGHUZLMVLQVWHOOLQJHQ ,7 RQGHUZLMV EHGULMIVOHYHQ 7RWDDO SHUFHQWDJH VFKROHQ PHW RQGHUVWHXQLQJ

ILQDQFLHHO

SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ YHUVFKLO 

   

 

   

9DQ2%' VHQ3$%2 VPDJZRUGHQYHUZDFKWGDW]LMHHQEHODQJULMNHUROYHUYXOOHQELMGH LQWHJUDWLHYDQ,&7LQKHWEDVLVRQGHUZLMVPHWQDPHRSKHWJHELHGYDQVFKROLQJHQEHJHOHL GLQJ 'H VFKRROGLUHFWLHV YDQ EDVLVVFKROHQ LV JHYUDDJG LQ KRHYHUUH ]LM GH ORNDOH EHJHOHL GLQJVGLHQVW HQ 3$%2 WRHJHUXVW DFKWHQ RP GH JHZHQVWH RQGHUVWHXQLQJ WH JHYHQ ELM GH YHUGHUHLQYRHULQJYDQ,&7 7ZHHGHUGH YDQ GH VFKROHQ YLQGW GDW 2%' V JRHG ]LMQ WRHJHUXVW RP RQGHUVWHXQLQJ WH JHYHQ ELM GH LPSOHPHQWDWLH YDQ ,&7 LHWV PLQGHU GDQ GH KHOIW YDQ GH VFKROHQ YLQGW GDW

2QGHUVWHXQLQJ VDPHQZHUNLQJ NQHOSXQWHQ HQ EHKRHIWHQ
3$%2 VJRHGLQVWDDW]LMQKHQWHRQGHUVWHXQHQ'LWEHWHNHQWGDWHHQGHUGHYDQGHEDVLV VFKROHQYLQGWGDW2%' VQLHWGHRQGHUVWHXQLQJNXQQHQJHYHQGLH]LMZHQVHOLMNDFKWHQHQ GDW PHHU GDQ GH KHOIW YDQ GH VFKROHQ GH 3$%2 V RQYROGRHQGH WRHJHUXVW YLQGW RP GH JHZHQVWHRQGHUVWHXQLQJWHELHGHQ )LJXXU ODDW ]LHQ GDW GH PHQLQJ YDQ VFKRROGLUHFWLHV RYHU GH PDWH ZDDULQ 3$%2 V HQ 2%' VWRHJHUXVW]LMQYRRUKHWJHYHQYDQRQGHUVWHXQLQJRSKHWJHELHGYDQ,&7ZHLQLJLV YHUDQGHUGLQGHDIJHORSHQMDUHQ8LWJHGUXNWLQHHQFLMIHUWXVVHQHQZRUGWGHRQGHU VWHXQLQJYDQGH2%' VHQ3$%2 V]RZHOLQDOVJHPLGGHOGPHWUHVSHFWLHYHOLMN HHQHQEHRRUGHHOG:DQQHHUVFKROHQSHUEHJHOHLGLQJVUHJLRZRUGHQLQJHGHHOGEOLMNW GDW GH ZDDUGHULQJ GLH VFKROHQ KHEEHQ YRRU GH ORNDOH 2%' RI 3$%2 ELQQHQ HHQ UHJLR YHHO RYHUHHQVWHPPLQJ YHUWRRQW 9HUVFKLOOHQ LQ ZDDUGHULQJ KDQJHQ YRRUDO VDPHQ PHW GH JHRJUDILVFKHOLJJLQJYDQGHVFKRRO+RHZHOGHUHVXOWDWHQLQILJXXUODWHQ]LHQGDWKHW YHUWURXZHQ YDQ EDVLVVFKROHQ LQ GH RQGHUVWH XQLQJVPRJHOLMNKHGHQ YDQ 2%' HQ 3$%2 JHPLGGHOGYROGRHQGHLVZRUGWHHQDDQWDOEDVLVVFKROHQJHFRQIURQWHHUGPHWHHQ2%'RI 3$%2 LQ KXQ UHJLR GLH QLHW LQ VWDDW LV GH GRRU GH VFKRRO JHZHQVWH RQGHUVWHXQLQJ WH ELHGHQ1DHHQ VLJQLILFDQWH WRHQDPHYDQKHWYHUWURXZHQLQGHRQGHUVWHXQLQJVPRJHOLMN KHGHQ YDQ 3$%2 V LQ GH SHULRGH YDQ JHPLGGHOG QDDU  ]HW GH]H RQWZLNNHOLQJ]LFKQDQLHWYHUGHUGRRU

]HHU JRHG JRHG 

 PDWLJ VOHFKW ]HHU VOHFKW 

 REG SDER)LJXXU 

0DWH ZDDULQ VFKROHQ GH SODDWVHOLMNH RI UHJLRQDOH 2%' HQ 3$%2 WRHJHUXVW DFKWHQ RP LQ GH WRHNRPVW RQGHUVWHXQLQJ WH ELHGHQ ELM GH YHUGHUH LQYRHULQJ YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ 6.2

Ondersteuning voor de leerkracht

(HQ EDVLVVFKRROOHHUNUDFKW HUYDDUW ELM KHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRUDO RQGHUVWHXQLQJ YDQ GH ,&7FR|UGLQDWRU ELQQHQ GH VFKRRO YHHO EHSHUNW  2RN GH RYHULJH JURHSHQ ZDDU OHHUNUDFKWHQ RQGHUVWHXQLQJ YDQ RQWYDQJHQ ]LMQ YRRUQDPHOLMN JURHSHQ ELQQHQ RI YHUERQGHQDDQ GH VFKRRO 'DDUELM LV KHW RSPHUNHOLMN GDW ELMQD YDQ GH OHHUNUDFKWHQ DDQJHHIWGRRUOHHUOLQJHQJHKROSHQWHZRUGHQELMKHWJHEUXLNYDQ,&7,QWHJHQVWHOOLQJWRW GH VFKRROGLUHFWLH HUYDUHQ ZHLQLJ LQGLYLGXHOH OHHUNUDFKWHQ GLUHFWH RQGHUVWHXQLQJ YDQ H[WHUQHJURHSHQRILQVWDQWLHV ILJXXU ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQYRULJMDDULV KHWSHUFHQWDJHOHUDUHQGDWRQGHUVWHXQLQJYDQGHEHJHOHLGLQJVGLHQVWRI3$%2HUYDDUW]HOIV VLJQLILFDQWDIJHQRPHQ UHVSHQ 'H]HJHJHYHQVZLM]HQHURSGDWGHEHJHOHL GLQJ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


YDQOHUDUHQRSKHWJHELHGYDQ,&7VWHHGVPHHUYDQXLWGHVFKRROZRUGWJHRUJDQLVHHUGHQ H[WHUQH LQVWDQWLHV QDXZHOLMNV GLUHFW RQGHUVWHXQLQJ ELHGHQ DDQ GH OHUDUHQ GLH YHUDQW ZRRUGHOLMN]LMQYRRUKHWSULPDLUHSURFHVRIZHOKHWOHVJHYHQ

,&7FR|UGLQDWRUV\VWHHPEHKHHUGHU VFKRROOHLGLQJ DQGHUH OHUDUHQ YDQ PLMQ VFKRRO OHHUOLQJHQ LQWHUQH EHJHOHLGHU RQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVW HGXFDWLHYH XLWJHYHULMHQ YDNYHUHQLJLQJHQ RXGHUV EHGULMIVOHYHQ OHUDUHQ YDQ DQGHUH VFKROHQ &LWR 6/2 /3& 3$%2 8QLYHUVLWHLWHQKRJHVFKROHQ

 SHUFHQWDJH OHUDUHQ YHHO EHSHUNW

)LJXXU 

*URHSHQ HQ LQVWDQWLHV GLH YROJHQV GH OHHUNUDFKW RQGHUVWHXQLQJ YHUOHQHQ ELM KHW JHEUXLN YDQ ,&7 LQ GH NODV 6.3

Samenwerking met andere scholen

(HUGHULQGLWKRRIGVWXNLVUHHGVJHFRQVWDWHHUGGDWFROOHJLDOHVDPHQZHUNLQJWXVVHQVFKROHQ WRHQHHPW 9HHO VFKROHQ HUYDUHQ GLW DOV HHQ EHODQJULMNH YRUP YDQ RQGHUVWHXQLQJ ELM GH LQWHJUDWLHYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMV7DEHOJHHIWHHQRYHU]LFKWYDQGHJHELHGHQZDDURS VFKROHQPHWHONDDUVDPHQZHUNHQ1DDVWVDPHQZHUNLQJRSKHWJHELHGYDQ,&7PDWHULDOHQ DSSDUDWXXU SURJUDPPDWXXU HQ OHVPDWHULDDO ZLVVHOHQ VFKROHQ RRN LGHHsQ XLW RYHU KHW JHEUXLNYDQ,&79HUGHUZHUNHQ]LMVDPHQRSKHWJHELHGYDQGHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ 1DGHUH DQDO\VHV PRHWHQ XLWZLM]HQ LQ KRHYHUUH VDPHQZHUNLQJ PHW DQGHUH VFKROHQ YDQ LQYORHG LV RS KHW WHPSR YDQ KHW LQYRHULQJVSURFHV HQ GH PDQLHU ZDDURS ,&7 LQ KHW RQGHUZLMVZRUGWJHEUXLNW'HJHJHYHQVLQWDEHOODWHQ]LHQGDWLQKHWDIJHORSHQMDDUGH VDPHQZHUNLQJWXVVHQVFKROHQRSDOOHRQGHUVFKHLGHQJHELHGHQLVWRHJHQRPHQ

7DEHO ,&7JHELHGHQ ZDDURS VFKROHQ PHW HONDDU VDPHQZHUNHQ

6DPHQZHUNLQJVJHELHGHQ *H]DPHQOLMNH LQNRRS 8LWZLVVHOLQJ YDQ LGHHsQ RYHU WRHSDVVLQJVPRJHOLMNKHGHQ YDQ ,&7 'HVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ 8LWZLVVHOLQJ YDQ SURJUDPPDWXXU 8LWZLVVHOLQJ YDQ OHVPDWHULDDO RS KHW JHELHG YDQ ,&7 *H]DPHQOLMN FRPSXWHUQHWZHUN *H]DPHQOLMN V\VWHHPQHWZHUNEHKHHU 8LWZLVVHOLQJ YDQ DSSDUDWXXU *H]DPHQOLMNH RQWZLNNHOLQJ YDQ SURJUDPPDWXXU

SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ YHUVFKLO  ²          

2QGHUVWHXQLQJ VDPHQZHUNLQJ NQHOSXQWHQ HQ EHKRHIWHQ
6.4

Knelpunten

'HEHODQJULMNVWHNQHOSXQWHQELMKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUVKHEEHQEHWUHNNLQJRS ƒ GHDSSDUDWXXUEHVFKLNEDUHFRPSXWHUV]LMQYHURXGHUG ƒ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ HU LV HHQ JHEUHN DDQ RQGHUZLMVNXQGLJH NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RPFRPSXWHUVRSWLPDDOWHJHEUXLNHQLQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV ƒ IDFLOLWHLWHQ OHUDUHQ KHEEHQ RQYROGRHQGH WLMG RP OHHUVLWXDWLHV YRRU WH EHUHLGHQ ZDDUELM OHHUOLQJHQPHWFRPSXWHUVNXQQHQZHUNHQWHFKQLVFKHRQGHUVWHXQLQJRPGHDSSDUDWXXU WH RQGHUKRXGHQ LV RQWRHUHLNHQG HQ GH IDFLOLWHLWHQ WLMG JHOG HQ YHUYDQJLQJ YDQ GH OHHUNUDFKW RQWEUHNHQRPQDVFKROLQJWHNXQQHQYROJHQ +HW RYHU]LFKW YDQ NQHOSXQWHQ LQ WDEHO ODDW ]LHQ GDW GH RPYDQJYDQ GH PHHVWH NQHO SXQWHQLQJHOLMNLVDDQGHVLWXDWLHYDQ(HQGULHWDOVLJQLILFDQWHYHUVFKXLYLQJHQ GRHW]LFKYRRUWZHHNQHOSXQWHQ]LMQLQRPYDQJDIJHQRPHQHQppQSUREOHHPLVLQRPYDQJ WRHJHQRPHQ $IJHQRPHQ ]LMQ GH SUREOHPHQ RS KHW JHELHG YDQ GH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ DSSDUDWXXUHQGHEHVFKLNEDUHWLMGYRRUOHHUOLQJHQRPPHWFRPSXWHUVWHNXQQHQZHUNHQ 7RHJHQRPHQ ]LMQ GH SUREOHPHQ URQG DSSDUDWXXUEHKHHU HQ RQGHUKRXG 6LJQLILFDQWH YHUVFKXLYLQJHQ]RDOVGLH]LFKLQKHWDIJHORSHQMDDUKHEEHQYRRUJHGDDQZLM]HQHURSGDW HHQ EHSDDOGH RQWZLNNHOLQJ ]LFK ELM HHQ JURRW DDQWDO VFKROHQ PLQ RI PHHU JHOLMNWLMGLJ YRRUGRHW+HWDIJHORSHQMDDUKHHIW]R QRQWZLNNHOLQJ]LFKYRRUJHGDDQRSKHWJHELHGYDQ DSSDUDWXXU ]LHRRNKRRIGVWXN 'HYHUVFKXLYLQJLQNQHOSXQWHQLOOXVWUHHUWRSSRSXODWLH QLYHDX HHQ YHUVFKLMQVHO ZDDU YHHO VFKROHQ WLMGHQV GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 PHH ZRUGHQ JHFRQIURQWHHUG+HWODDWQDPHOLMN]LHQGDWKHWRSORVVHQYDQHHQEHSDDOGSUREOHHP WHNRUW DDQ DSSDUDWXXU YHUYROJHQV HHQ QLHXZ NQHOSXQW JHQHUHHUW EHKHHU HQ RQGHUKRXG YDQ DSSDUDWXXU 'HUJHOLMNH YHUVFKXLYLQJHQ LQ SUREOHHPJHELHGHQ ]LMQ NHQPHUNHQG YRRU YHUDQGHULQJVSURFHVVHQ ZDDUELM HHQ ODQJH WHUPLMQYLVLH HQ HHQ SODQPDWLJH DDQSDN RQWEUHNHQ%LMGHLQWHUSUHWDWLHYDQWDEHOLVKHWGDQRRNYDQEHODQJHUUHNHQLQJPHHWH KRXGHQGDWNQHOSXQWHQJHUHODWHHUG]LMQDDQKHWVWDGLXPYDQLQYRHULQJ'LWEHWHNHQWGDWGH EHODQJULMNVWH NQHOSXQWHQ GH VLWXDWLH ZHHUJHYHQ YDQ KHW LQYRHULQJVSURFHV ZDDULQ KHW PHUHQGHHOYDQGHVFKROHQYHUNHHUW'DDUQDDVW]LMQHUVFKROHQGLHGHNQHOSXQWHQ]RDOVGH PHHVWH VFKROHQ GLH HUYDUHQ DO KHEEHQ RSJHORVW HQ LQ HHQ DQGHU LQYRHULQJVVWDGLXP YHUNHUHQ'H]HVFKROHQHUYDUHQNQHOSXQWHQGLHPRJHOLMN QRJ GRRUZHLQLJDQGHUHVFKROHQ ZRUGHQHUYDUHQ +HW ERYHQVWDDQGH LPSOLFHHUW GDW WLMGHQV HHQ YHUDQGHULQJVSURFHV HU HQHU]LMGV SUREOHPHQ ZRUGHQ RSJHORVW HQ DQGHU]LMGV QLHXZH NQHOSXQWHQ RQWVWDDQ (HQ LQWHJUDOH YHUJHOLMNLQJ WXVVHQGHNQHOSXQWHQYDQHQODDW]LHQGDW]RZHOKHWDDQWDONQHOSXQWHQ JHPLG GHOG DFKW JURWH NQHOSXQWHQ SHU VFKRRO DOV GH JHPLGGHOGH RPYDQJ YDQ GH]H NQHOSXQWHQ LQEHLGHMDUHQDDQHONDDUJHOLMN]LMQ 'HOLMVWPHWNQHOSXQWHQXLWWDEHORPYDWYLMIYHUVFKLOOHQGHDDQGDFKWVJHELHGHQGLHYDQ EHODQJ]LMQYRRUKHWLQYRHULQJVSURFHVYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMV'H]HDDQGDFKWVJHELHGHQ ]LMQ ƒ DSSDUDWXXU LQWDEHOUDQJQXPPHU²² ƒ SURJUDPPDWXXU LQWDEHOUDQJQXPPHU² ƒ NHQQLVHQYDDUGLJKHGHQ LQWDEHOUDQJQXPPHU² ƒ VFKRRORUJDQLVDWRULVFKHDVSHFWHQ LQWDEHOUDQJQXPPHU²²²²² ƒ RYHULJH LQWDEHOUDQJQXPPHU²² ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO QXPPHU

5DQJ

.QHOSXQWHQ ELM KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV

           

1RRW

VFKDDOZDDUGH

2PVFKULMYLQJ YDQ NQHOSXQW 9HURXGHUGH DSSDUDWXXU *HEUHN DDQ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ 2QYROGRHQGH IDFLOLWHLWHQ EY WLMG HQ JHOG YRRU QDVFKROLQJ 2QYROGRHQGH WHFKQLVFKH RQGHUVWHXQLQJ 2QYROGRHQGH WLMG YRRU YRRUEHUHLGLQJ OHVVHQ PHW FRPSXWHUV 2QYROGRHQGH JHVFKLNWH FRPSXWHUZHUNSOHNNHQ 2QYROGRHQGH RQGHUVWHXQLQJ WLMGHQV FRPSXWHUJHEUXLN 7H ZHLQLJ UDQGDSSDUDWXXU ,&7 PRHLOLMN LQ WH SDVVHQ LQ JHEUXLNHOLMNH OHVDDQSDN 7H ZHLQLJ FRPSXWHUV 3URJUDPPDWXXU VOXLW RQYROGRHQGH DDQ ELM RQGHUZLMVPHWKRGH 2QYROGRHQGH WRHJDQJ WRW ,QWHUQHW::: 2QWEUHNHQ YDQ HHQ QHWZHUN ELQQHQ GH VFKRRO 2QYROGRHQGH SURJUDPPDWXXU EHVFKLNEDDU 3URJUDPPDWXXU QLHW VSHFLILHN JHQRHJ 2QYROGRHQGH FRPSXWHUWLMG YRRU YHUVFKLOOHQGH JURHSHQ 2QYROGRHQGH YLVLH ELQQHQ GH VFKRRO RS FRPSXWHUJHEUXLN *HEUHN DDQ LQWHUHVVH ELM OHUDUHQ 7H ZHLQLJ PDWHULDDO ELM SURJUDPPDWXXU 2QYROGRHQGH DDQERG YDQ QDVFKROLQJVPRJHOLMNKHGHQ 'LUHFWLH RQYROGRHQGH LQ VWDDW ,&7 WH VWLPXOHUHQ 7H ZHLQLJ LQIRUPDWLH RYHU EHVFKLNEDUH SURJUDPPDWXXU

           

YHUVFKLO            

VFKDDOLQGLFDWLHV JHHQ NQHOSXQW EHSHUNW NQHOSXQW JURRW NQHOSXQW VLJQLILFDQW YHUVFKLO

'HVSUHLGLQJYDQUDQJQXPPHUVRYHUGHYHUVFKLOOHQGHDDQGDFKWVJHELHGHQJHHIWDDQGDWELM KHWZHJQHPHQYDQEHOHPPHULQJHQHUZHLQLJDDQOHLGLQJLVRPGHDDQGDFKWWHULFKWHQRS ppQYDQGHDDQGDFKWVJHELHGHQ(HQLQGLFDWLHYDQKHWUHODWLHYHEHODQJYDQGHYHUVFKLOOHQGH SUREOHHPJHELHGHQNDQZRUGHQYHUNUHJHQGRRUGHJHPLGGHOGHRPYDQJYDQGHNQHOSXQWHQ SHU SUREOHHPJHELHG WH EHUHNHQHQ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH]H EHUHNHQLQJ ]LMQ ]RZHO YRRU DOVLQILJXXUZHHUJHJHYHQ+HWEOLMNWGDWGHPHHVWHVFKROHQPRHLWHKHEEHQ PHW KHW DGHTXDDW JHEUXLNHQ YDQ ,&7 WHU RQGHUVWHXQLQJ YDQ RQGHUZLMVOHHUSURFHVVHQ ELM OHHUOLQJHQ'HSUREOHPHQRSKHWJHELHGYDQDSSDUDWXXU]LMQWHQRS]LFKWHYDQYRULJMDDUELM YHHO VFKROHQDDQ]LHQOLMN JHGDDOG6FKRRORUJDQLVDWRULVFKH DVSHFWHQ URQG GH LQYRHULQJ YDQ ,&7YUDJHQRSGHPHHVWHVFKROHQHYHQYHHODDQGDFKWDOVGHSUREOHPHQRSKHWJHELHGYDQ DSSDUDWXXU9HUKRXGLQJVJHZLMV HUYDUHQ VFKROHQ GH PLQVWH SUREOHPHQ RS KHW JHELHG YDQ SURJUDPPDWXXU HQ GH LQYRHULQJVDVSHFWHQ GLH EHKRUHQ WRW GH UXEULHN ¶RYHULJH· 8LW GH]H JHJHYHQV NDQ QLHW ZRUGHQ JHFRQ FOXGHHUG GDW HU PHW KHW RRJ RS GH WRHNRPVW JHHQ

2QGHUVWHXQLQJ VDPHQZHUNLQJ NQHOSXQWHQ HQ EHKRHIWHQ
EHKRHIWH LV DDQ H[WUD SURJUDPPDWXXU ,PPHUV GH JHJHYHQV LQ ILJXXU KHEEHQ EHWUHNNLQJ RS GH NQHOSXQWHQ ]RDOV GLH ]LFK PRPHQWHHO DDQGLHQHQ JHJHYHQ KHW LQYRH ULQJVVWDGLXPZDDULQKHWPHUHQGHHOYDQGHVFKROHQ]LFKEHYLQGW(UYDQXLWJDDQGHGDWKHW LQYRHULQJVSURFHV ]LFK YHUGHU RQWZLNNHOW ]XOOHQ LQ GH WRHNRPVW ELM VFKROHQ QLHXZH EHKRHIWHQ RQWVWDDQ 'LW EHWHNHQW GDW KHW QLHW DOOHHQ YDQ EHODQJ LV RP QD WH JDDQ ZHONH EHKRHIWHQRSKHWJHELHGYDQ,&7]LFKPRPHQWHHOELMKHWPHUHQGHHOYDQGHEDVLVVFKROHQ DDQGLHQHQPDDURRNWHNLMNHQQDDUGHNOHLQHJURHSYDQVFKROHQGLHLQKXQRQGHUZLMV DO JHUHDOLVHHUG KHEEHQ ZDW GH PHHVWH DQGHUH VFKROHQ YRRU GH WRHNRPVW QDVWUHYHQ (HQ LQGLFDWLH YDQ GH RQGHUZHUSHQ GLH LQ GH WRHNRPVW PRJHOLMN DDQGDFKW ]XOOHQ YUDJHQ LV WH YLQGHQ LQ KRRIGVWXN ZDDULQ JHJHYHQV YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ DDQ ERG NRPHQ 'H YROJHQGH SDUDJUDDI EHYDW HHQ RYHU]LFKW YDQ GH EHKRHIWHQ DDQ YRRU]LHQLQJHQ HQ RQGHUVWHXQLQJRSKHWJHELHGYDQ,&7]RDOVVFKROHQGLHPRPHQWHHOZHQVHQ

 JURRW

JHPLGGHOGH RPYDQJ YDQ NQHOSXQWHQ

 NOHLQ JHHQ

DSSDUDWXXU

SURJUDPPDWXXU RQGHUZLMVOHHUSURFHV NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ 

RUJDQLVDWLH

RYHULJH

)LJXXU 

*HPLGGHOGH RPYDQJ YDQ NQHOSXQWHQ SHU DDQGDFKWVJHELHG 6.5

Behoeften

Voorzieningen op schoolniveau 'HYRRU]LHQLQJHQGLHVFKROHQZHQVHQ]LMQYRRUDOJHULFKWRSKHWRSKHIIHQYDQGHHHUGHU JHQRHPGHNQHOSXQWHQ'HPHHVWHEDVLVVFKROHQKHEEHQRSGHHHUVWHSODDWVEHKRHIWHDDQ HHQ ,&7FR|UGLQDWRU RI V\VWHHPEHKHHUGHU 0RPHQWHHO RQWEUHHNW KHW GH VFKROHQ DDQ GH ILQDQFLsOHPLGGHOHQRPHHQGHUJHOLMNHIXQFWLRQDULVWHNXQQHQDDQVWHOOHQ2RNKHEEHQYHHO VFKROHQEHKRHIWHDDQPRGHUQHPXOWLPHGLDFRPSXWHUVHQUDQGDSSDUDWXXU9HUGHU ZHQVHQ VFKROHQSURJUDPPDWXXUZDDUPHHOHHUVWRIJHRHIHQGNDQZRUGHQHQZDDULQWHJHOLMNHUWLMGGH YRUGHULQJHQYDQGHOHHUOLQJHQZRUGHQELMJHKRXGHQ,QYHUJHOLMNLQJPHWGRHQ]LFKRS GHOLMVWPHWYRRU]LHQLQJHQ ]LHWDEHO VOHFKWVGULH VWDWLVWLVFK VLJQLILFDQWHYHUVFKLOOHQ YRRU$OOHGULHYHUVFKLOOHQKHEEHQEHWUHNNLQJRSDSSDUDWXXU FRPSXWHUVUDQGDSSDUDWXXU HQ QHWZHUN ZDDUYRRU GH EHKRHIWH LV DIJHQRPHQ 'HVRQGDQNV LV GH EHKRHIWH DDQ GH]H YRRU]LHQLQJHQQRJVWHHGVJURRW,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO QXPPHU

5DQJ

.QHOSXQWHQ ELM KHW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV

VFKDDOZDDUGH

2PVFKULMYLQJ YDQ YRRU]LHQLQJEHKRHIWH )LQDQFLsOH PLGGHOHQ YRRU KHW DDQVWHOOHQ YDQ HHQ ,&7 FR|UGLQDWRUV\VWHHPEHKHHUGHU &RPSXWHUV JHVFKLNW YRRU PXOWLPHGLDWRHSDVVLQJHQ 3URJUDPPDWXXU ZDDUPHH OHHUVWRI JHRHIHQG ZRUGW HQ GLH WHYHQV GH YRUGHULQJHQ YDQ GH OHHUOLQJ ELMKRXGW 5DQGDSSDUDWXXU 3URJUDPPDWXXU GLH QDXZ DDQVOXLW ELM GH JHKDQWHHUGH RQGHUZLMVPHWKRGH RI OHHUERHN HQ

3URJUDPPDWXXU GLH YROOHGLJ LV LQJHSDVW LQ GH JHKDQWHHUGH RQGHUZLMVPHWKRGH RI OHHUERHN HQ

,&7ZHUNSOHNNHQ YRRU OHHUOLQJHQ 3URJUDPPDWXXU ZDDUPHH OHHUVWRI JHRHIHQG ZRUGW 1DVFKROLQJFXUVXVVHQ ,&7ZHUNSOHNNHQ YRRU OHUDUHQ $DQVOXLWLQJ RS HHQ H[WHUQ QHWZHUN ,QWHUQ FRPSXWHUQHWZHUN PHW FHQWUDOH JHJHYHQVRSVODJ 3URJUDPPDWXXU GLH PHWKRGH RIZHO OHHUERHNRQDIKDQNHOLMN LV 6FKULIWHOLMNH OHHUOLQJPDWHULDOHQ ELM GH SURJUDPPDWXXU 3URJUDPPDWXXU YRRU KHW ELMKRXGHQ YDQ OHHUOLQJJHJHYHQV HQ ²UHVXOWDWHQ (UJRQRPLVFKH YRRU]LHQLQJHQ 6LPXODWLHSURJUDPPD V )DFLOLWHLWHQ ]RDOV QHWZHUNDDQVOXLWLQJHQ YRRU KHW JHEUXLN YDQ QRWHERRNV ELQQHQ GH VFKRRO 3URJUDPPDWXXU YRRU OHHUNUDFKWHQ RP ]HOI LQWHUDFWLHYH OHHUPDWHULDOHQ WH RQWZLNNHOHQ 1RWHERRNVODSWRSV YRRU OHHUOLQJHQ (OHNWURQLVFKH SUHVHQWDWLH KXOSPLGGHOHQ )DFLOLWHLWHQ YRRU YLGHRFRQIHUHQFLQJ

   

        YHUVFKLO 

 

 

 

 

    

    

 

 

  

  

 JHHQ JHJHYHQV EHVFKLNEDDU YRRU VFKDDOLQGLFDWLHV JHHQ EHKRHIWH EHSHUNWH EHKRHIWH YHHO EHKRHIWH VLJQLILFDQW YHUVFKLO 1RRW

Gewenste programmatuur 'H PHHVWH OHUDUHQ YLQGHQ GDW QLHXZH FRPSXWHUSURJUDPPD V PHHUGHUH DVSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVOHHUSURFHVGLHQHQWHRQGHUVWHXQHQ ILJXXU +LHUPHHJHYHQOHUDUHQDDQGDW]LM LQGHWRHNRPVWYRRUDOEHKRHIWHKHEEHQDDQSURJUDPPD VGLHOHHUSURFHVVHQELMOHHUOLQJHQ LQWHJUDDORQGHUVWHXQHQ+HWJDDWKLHUELMYRRUDORPSURJUDPPD VZDDULQKHWRHIHQHQYDQ OHHUVWRI LQ FRPELQDWLH PHW WRHWVLQJ HQ YRUGHULQJHQUHJLVWUDWLH YRRUNRPW :HLQLJ OHUDUHQ ZHQVHQSURJUDPPD VGLHGHOHVYRRUEHUHLGLQJRQGHUVWHXQHQ

2QGHUVWHXQLQJ VDPHQZHUNLQJ NQHOSXQWHQ HQ EHKRHIWHQ
RHIHQHQ YDQ OHHUVWRIWRHWVLQJ YDQ YRUGHULQJHQUHJLVWUHUHQ YDQ YRUGHULQJHQLQVWUXFWLH DDQ OHHUOLQJHQIHHGEDFN DQDO\VH HQ GLDJQRVHSODQQLQJ LQGLYLGXHOH OHHUZHJOHVYRRUEHUHLGLQJ

  SHUFHQWDJH OHUDUHQ

)LJXXU 

$VSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVOHHUSURFHV GLH YROJHQV OHHUNUDFKWHQ GRRU QLHXZH SURJUDPPDWXXU RQGHUVWHXQG PRHWHQ ZRUGHQ 2YHU GH VDPHQKDQJ WXVVHQ FRPSXWHUSURJUDPPD HQ RQGHUZLMVPHWKRGH ORSHQ GH PHQLQJHQ XLWHHQ 8LW GH JHJHYHQV YDQ WDEHO EOLMNW GDW YHHO VFKROHQ EHKRHIWH KHEEHQ DDQSURJUDPPDWXXUGLHQDXZDDQVOXLWELMGHEHVWDDQGHRQGHUZLMVPHWKRGHV'DDUQDDVWLVHU RRNHHQJURWHJURHSVFKROHQZDDUELMGHYRRUNHXUXLWJDDWQDDUSURJUDPPDWXXUGLHORVYDQ HONHPHWKRGHRIOHHUERHNNDQZRUGHQLQJH]HW,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQYRULJ MDDULVGHYRRUNHXUYDQVFKROHQYRRUGHVDPHQKDQJWXVVHQFRPSXWHUSURJUDPPDHQRQGHU ZLMVPHWKRGHQLHW VLJQLILFDQW JHZLM]LJG9RRUDOVQRJGLHQWHUGDQRRNELMGHRQWZLNNHOLQJ YDQ SURJUDPPDWXXU UHNHQLQJ PHH WH ZRUGHQ JHKRXGHQ GDW HU YRRU ]RZHO PHWKRGH JHERQGHQ SURJUDPPDWXXU DOV PHWKRGHRQDIKDQNHOLMNH SURJUDPPDWXXU LQ KHW RQGHUZLMV YHOGEHODQJVWHOOLQJEHVWDDW Nascholingsbehoefte van leraren Nascholingsbehoefte onderwijskundig computergebruik

2QGDQNV KHW JURWH DDQWDO OHHUNUDFKWHQ GDW RS RQGHUGHOHQ NHQQLV KHHIW YDQ RQGHUZLMV NXQGLJFRPSXWHUJHEUXLN ]LHKRRIGVWXN ]LMQHUQRJDOWLMGYHHOOHUDUHQGLHRSGLWJHELHG XLWEUHLGLQJYDQKXQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQZHQVHQ WDEHO ,QKHWELM]RQGHULVHUYHHO EHKRHIWH DDQ VFKROLQJ GLH JHULFKW LV RS KHW RPJDDQ PHW FRPSXWHUSURJUDPPD V YRRU GH OHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQ

7DEHO 3HUFHQWDJH OHHUNUDFKWHQ PHW VFKROLQJVEHKRHIWH RS KHW JHELHG YDQ RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN

.HQQLV HQ YDDUGLJKHLG 'LIIHUHQWLDWLH LQ GH NODV PHW EHKXOS YDQ GH FRPSXWHU 2UJDQLVDWRULVFK LQSDVVHQ YDQ GH FRPSXWHU LQ GH JURHS *HEUXLNHQ YDQ VSHFLILHNH FRPSXWHUSURJUDPPD V YRRU GH OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ *HEUXLNHQ YDQ GH FRPSXWHU DOV GLGDFWLVFK KXOSPLGGHO ELM KHW RQGHUZLMV (YDOXHUHQ HQ VHOHFWHUHQ YDQ SURJUDPPDWXXU YRRU RQGHUZLMVGRHO HLQGHQ 

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV

SHUFHQWDJH OHUDUHQ YHUVFKLO    
Nascholingsbehoefte moderne technologie

'HLQWHUHVVHRPNHQQLVWHPDNHQ PHW WRHSDVVLQJHQ YDQ PRGHUQH WHFKQRORJLH ]RDOV KHW JHEUXLNYDQHPDLOHQ,QWHUQHWLVELMGHOHHUNUDFKWHQXLWJURHSJURRW WDEHO 2RNLV HU YHHO VFKROLQJEHKRHIWH RS KHW JHELHG YDQ PXOWLPHGLDWRHSDVVLQJHQ /HUDUHQ KHEEHQ ZHLQLJ EHODQJVWHOOLQJ YRRU KHW OHUHQ RPJDDQ PHW HHQ SUHVHQWDWLHSURJUDPPD GH]H LQWHUHVVHLVLQKHWDIJHORSHQMDDUYHUGHUDIJHQRPHQ

7DEHO 3HUFHQWDJH OHHUNUDFKWHQ PHW VFKROLQJVEHKRHIWH RS KHW JHELHG YDQ PRGHUQH WHFKQRORJLH

.HQQLV HQ YDDUGLJKHLG *HEUXLNHQ YDQ PXOWLPHGLDWRHSDVVLQJHQ LQ KHW RQGHUZLMV *HEUXLNHQ YDQ HPDLO YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ *HEUXLNHQ YDQ ,QWHUQHW::: YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ 2PJDDQ PHW SURJUDPPDWXXU YRRU KHW PDNHQ YDQ HHQ SUHVHQWDWLH

SHUFHQWDJH OHUDUHQ YHUVFKLO     

Nascholingsbehoefte niet-onderwijskundig computergebruik

'HEHKRHIWHDDQVFKROLQJRSKHWJHELHGYDQEDVLVNHQQLV]RDOVKHWRPJDDQPHW:LQGRZV HQKHWJHEUXLNYDQHHQWHNVWYHUZHUNHULVPLQGHUJURRWGDQGHEHKRHIWHDDQVFKROLQJYRRU RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN WDEHO  ,Q WHJHQVWHOOLQJ WRW DQGHUH VFKROLQJV JHELHGHQ KHEEHQ YURXZHOLMNH OHUDUHQ VLJQLILFDQW YDNHU EHKRHIWH DDQ VFKROLQJ RYHU KHW RPJDDQPHW:LQGRZVHQHHQWHNVWYHUZHUNHUGDQGHPDQQHOLMNHOHUDUHQ

7DEHO 3HUFHQWDJH OHHUNUDFKWHQ PHW VFKROLQJVEHKRHIWH RS KHW JHELHG YDQ QLHWRQGHUZLMVNXQGLJH FRPSXWHUJHEUXLN

.HQQLV HQ YDDUGLJKHLG 2PJDDQ PHW :LQGRZVRPJHYLQJ *HEUXLN YDQ HHQ WHNVWYHUZHUNHU *HEUXLN YDQ HHQ GDWDEDVH

SHUFHQWDJH OHUDUHQ YHUVFKLO    

+RHZHO GH EHKRHIWH DDQ VFKROLQJ RS HON YDQ GH JHELHGHQ LQ KHW DIJHORSHQ MDDU LHWV LV DIJHQRPHQ LV HU JHHQ VSUDNH YDQ HHQ VWDWLVWLVFK VLJQLILFDQWH GDOLQJ ILJXXU  'H EHKRHIWH DDQ VFKROLQJ LV RRN LQ KHW DIJHORSHQ MDDU RQYHUDQGHUG KRRJ JHEOHYHQ *HFRQFOXGHHUGNDQZRUGHQGDWVFKROLQJVEHKRHIWHRSRQGHUZLMVNXQGLJHDVSHFWHQYDQ,&7 LQGHNODVDOPHHUGHUHMDUHQppQYDQGHJURRWVWHZHQVHQLVYDQOHUDUHQ7HJHOLMNHUWLMGODWHQ GHUHVXOWDWHQ]LHQGDWKHWJHEUHNDDQVFKROLQJVIDFLOLWHLWHQHHQJURWHEHOHPPHULQJLVYRRU GH YHUGHUH LQYRHULQJ YDQ ,&7 LQ KHW RQGHUZLMV 0HW KHW JHEUHN DDQ VFKROLQJVIDFLOLWHLWHQ ZRUGW QLHW KHW DDQERG YDQ FXUVXVVHQ EHGRHOG PDDU GH IDFLOLWHLWHQ YRRU OHUDUHQ RP VFKROLQJWHNXQQHQYROJHQ'H]HVLWXDWLHOHLGWHUWRHGDWHUQDXZHOLMNVRQWZLNNHOLQJLVLQGH NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YDQ OHUDUHQ RP ,&7 DGHTXDDW LQ GH NODV WH JHEUXLNHQ 'H PRJHOLMNKHGHQ YRRU OHUDUHQ RP NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RS KHW JHELHG YDQ RQGHUZLMV NXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN RS WH GRHQ LV GDDUPHH ppQ YDQ GH NULWLVFKH IDFWRUHQ YRRU GH YHUGHUHRQWZLNNHOLQJYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNLQKHWEDVLVRQGHUZLMV

2QGHUVWHXQLQJ VDPHQZHUNLQJ NQHOSXQWHQ HQ EHKRHIWHQ
 

 OHUDUHQ 

 

RQGHUZLMVNXQGLJ JHEUXLN

PRGHUQH WHFKQRORJLH 

DOJHPHHQ FRPSXWHUJHEUXLN

)LJXXU 

6FKROLQJVEHKRHIWHQ YDQ OHUDUHQ LQ HQ 6.6 ƒ

ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ

ƒSamenvatting ,QKHWDIJHORSHQMDDULVGHRQGHUVWHXQLQJDDQVFKROHQELMGHLQYRHULQJYDQ,&7VWHUN WRHJHQRPHQ0HHUGDQGULHNZDUWYDQGHVFKROHQHUYDDUWRQGHUVWHXQLQJRSKHWJHELHG YDQ ILQDQFLsQ HQ EHJHOHLGLQJ 2QGHUVWHXQLQJ RS KHW JHELHG YDQ VFKROLQJ LV QRJ EHSHUNWHQDOVHQLJRQGHUVWHXQLQJVJHELHGLQKHWDIJHORSHQMDDUQLHWWRHJHQRPHQ 6DPHQZHUNLQJWXVVHQVFKROHQLVLQKHWDIJHORSHQMDDUWRHJHQRPHQ'HEHWHNHQLVYDQ FROOHJLDOH QHWZHUNHQ YDQ VFKROHQ FT OHUDUHQ ZRUGW VWHHGV EHODQJULMNHU YRRU KHW LQYRHULQJVSURFHV YDQ ,&7 LQ KHW RQGHUZLMV 0RPHQWHHO HUYDUHQ PHHU VFKROHQ RQGHUVWHXQLQJ HQ EHJHOHLGLQJ YLD GH]H FROOHJLDOH QHWZHUNHQ GDQ YLD GH RQGHUZLMV EHJHOHLGLQJVGLHQVWHQ 6FKROHQ ZHUNHQ YRRUDO VDPHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7PDWHULDOHQ DSSDUDWXXU SURJUDPPDWXXU HQ OHVPDWHULDDO HQ KHW XLWZLVVHOHQ YDQ LGHHsQ RYHU KHW JHEUXLN YDQ ,&79HUGHUZHUNWHHQJURRWDDQWDOVFKROHQ VDPHQRSKHWJHELHGYDQGHVNXQ GLJKHLGVEHYRUGHULQJ 2QGHUVWHXQLQJ YDQ OHHUNUDFKWHQ ZRUGW YRRUQDPHOLMN GRRU GH VFKROHQ ]HOI JHRUJDQLVHHUG'DDUELMLVHHQEHODQJULMNHUROZHJJHOHJGYRRUGH,&7FR|UGLQDWRU 9LHUYDQHONHWLHQOHUDUHQNULMJWYDQOHHUOLQJHQRQGHUVWHXQLQJELMKHWJHEUXLNYDQ,&7 'H EHODQJULMNVWH NQHOSXQWHQ RS GLW PRPHQW ]LMQ YHURXGHUGH FRPSXWHUV HHQ JHEUHN DDQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQELMOHHUNUDFKWHQHQHHQJHEUHNDDQIDFLOLWHLWHQDOVWLMG HQ JHOG YRRU WHFKQLVFKH RQGHUVWHXQLQJ HQ VFKROLQJ YDQ OHHUNUDFKWHQ +RHZHO KHW VRRUW SUREOHPHQLVYHUDQGHUG]LMQpQKHWDDQWDOpQGHRPYDQJYDQSUREOHPHQRQYHUDQGHUG JHEOHYHQ 6FKROHQ KHEEHQ YRRUDO EHODQJ ELM PLGGHOHQ YRRU GH DDQVWHOOLQJ YDQ HHQ ,&7 FR|UGLQDWRU9HUGHUKHEEHQVFKROHQEHKRHIWHDDQPRGHUQHPXOWLPHGLDFRPSXWHUVHQ UDQGDSSDUDWXXU

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


ƒ

ƒ

/HUDUHQ ZHQVHQ SURJUDPPDWXXU GLH PHHUGHUH DVSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVOHHUSURFHV RQGHUVWHXQW +HW JDDW KLHUELM PHW QDPH RP SURJUDPPDWXXU ZDDULQ KHW RHIHQHQ YDQ OHHUVWRI LQ FRPELQDWLH PHW WRHWVLQJ HQ YRUGHULQJHQUHJLVWUDWLH YRRUNRPW (U LV ]RZHO HHQ VXEVWDQWLsOH JURHS OHUDUHQ GLH EHKRHIWH KHHIW DDQ PHWKRGHDIKDQNHOLMNH SURJUDPPDWXXU DOV HHQ JURHS GLH EHKRHIWH KHHIW DDQ PHWKRGHRQDIKDQNHOLMNH SURJUDPPDWXXU 'HEHKRHIWHDDQVFKROLQJELMOHUDUHQEOLMIWKRRJ2SKHWJHELHGYDQRQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHUJHEUXLN ZLOOHQ OHUDUHQ YRRUDO KXQ NHQQLV RYHU KHW JHEUXLN YDQ VSHFLILHNH SURJUDPPD VYRRUGHOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQXLWEUHLGHQ/HUDUHQZLOOHQRRNPHHU ZHWHQRYHUPRGHUQHWHFKQRORJLH]RDOV,QWHUQHWHPDLOHQPXOWLPHGLDSURJUDPPD V

2QGHUVWHXQLQJ VDPHQZHUNLQJ NQHOSXQWHQ HQ EHKRHIWHQ


,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
PERSPECTIEF OP DE TOEKOMST

'LWKRRIGVWXNVFKHWVWGHYHUZDFKWLQJHQGLHLQKHWEDVLVRQGHUZLMVOHYHQRYHUGHWRHNRP VWLJHLQULFKWLQJYDQKHWRQGHUZLMV$FKWHUHHQYROJHQVZRUGWYDQXLWKHWSHUVSHFWLHIYDQGH GLUHFWLH HQGHOHUDUHQ JHNHNHQQDDUKHWWRHNRPVWEHHOGYDQKHWRQGHUZLMVHQ GHYHUVFKLOOHQPHWGHKXLGLJHVLWXDWLH'DDUQDYROJWHHQRYHU]LFKWYDQGHWHFKQRORJLVFKH RQWZLNNHOLQJHQ ZDDU VFKROHQ YHHO YDQ YHUZDFKWHQ  7HYHQV ZRUGW LQJHJDDQ RS GH YUDDJLQKRHYHUUHVFKROHQGHRQWZLNNHOLQJHQRSKHWJHELHGYDQ,&7NXQQHQELMKRXGHQ +HWKRRIGVWXNVOXLWDIPHWHHQVDPHQYDWWLQJYDQGHEHODQJULMNVWHUHVXOWDWHQ 

7.1

Toekomstbeeld van directie

'HLQULFKWLQJYDQKHWRQGHUZLMV]DOLQGHWRHNRPVWRSHHQJURRWDDQWDODVSHFWHQYHUVFKLO OHQ YDQ KHW KXLGLJH RQGHUZLMV 9HHO NHQPHUNHQ YDQ KHW KXLGLJH RQGHUZLMV ]XOOHQ LQ EHWHNHQLV DIQHPHQ ILJXXU  /HUDUHQ ]XOOHQ ELMYRRUEHHOG PLQGHU YDDN NODVVLNDOH LQVWUXFWLHJHYHQHQGHPHWKRGH]DOQDDUYHUZDFKWLQJELMKHWOHVJHYHQHHQPLQGHUFHQWUDOH SODDWV LQQHPHQ (U LV ppQ DVSHFW YDQ KHW KXLGLJH RQGHUZLMV GDW RRN LQ GH WRHNRPVW HHQ EHODQJULMNH URO ]DO EOLMYHQ YHUYXOOHQ GH EDVLVYDNNHQ ]RDOV 1HGHUODQGVH WDDO HQ UHNHQHQ EOLMYHQGHNHUQYRUPHQYDQKHWFXUULFXOXP niet 1 belangrijk

enigszins 2 belangrijk

erg 3 belangrijk

2

3

leerlingen doen niet aan zelfcontrole leerlingen kunnen blijven zitten leraren kijken niet bij elkaar in de klas leraar hoofdzakelijk voor de klas klassikale instructie, individuele verwerking methode staat centraal leraar bereidt eigen les individueel voor basisvakken centraal 1 nu

toekomst

)LJXXU 

+HW EHODQJ YDQ LQULFKWLQJVDVSHFWHQ YRRU KHW KXLGLJH HQ WRHNRPVWLJH RQGHUZLMV YROJHQV GH GLUHFWLH 'HFRPSXWHUQHHPWLQGHWRHNRPVWHHQVWHHGVEHODQJULMNHUHSODDWVLQELMGHLQULFKWLQJYDQ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV ILJXXU 1DDUYHUZDFKWLQJ]XOOHQOHHUOLQJHQGHFRPSXWHUVWHHGV YDNHUJHEUXLNHQYRRUKHWRS]RHNHQYDQLQIRUPDWLHHQKHWPDNHQYDQZHUNVWXNNHQ2SGH PHHVWH VFKROHQ ]XOOHQ OHHUOLQJHQ HONH GDJ PHW GH FRPSXWHU ZHUNHQ 9DQ OHUDUHQ ZRUGW YHUZDFKWGDW]LMQLHWDOOHHQJRHGRSGHKRRJWH]LMQYDQGHGLGDFWLVFKHPRJHOLMNKHGHQYDQ GH FRPSXWHU YRRU GH LQULFKWLQJ YDQ OHHUVLWXDWLHV PDDU GDW ]LM GH FRPSXWHU RRN NXQQHQ JHEUXLNHQ YRRU KHW ELMKRXGHQ YDQ OHHUOLQJYRUGHULQJHQ 2P KHW RQGHUZLMV YDQ GH WRHNRPVWWHUHDOLVHUHQYLQGHQGHPHHVWHVFKRROGLUHFWLHVKHWHUJEHODQJULMNGDWGHOHUDUHQ RSKXQVFKRRORYHUWXLJG]LMQYDQGHPHHUZDDUGHYDQFRPSXWHUJHEUXLNLQKHWRQGHUZLMV

3HUVSHFWLHI RS GH WRHNRPVW
niet 1 belangrijk

enigszins 2 belangrijk

erg 3 belangrijk

2

3

leerlingen gebruiken computer voor opzoeken info leerlingvorderingen op de computer bijhouden elke leerkracht kent de mogelijkheden van computer leerlingen gebruiken computer voor werkstukken leerlingen werken elke dag met computer leerkrachten overtuigd van meerwaarde van computer 1 nu

toekomst

)LJXXU 

+HW EHODQJ YDQ FRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ LQ KHW KXLGLJH HQ WRHNRPVWLJH RQGHUZLMV YROJHQV GH GLUHFWLH 'HXLWVSUDNHQGLHYHUPHOGVWDDQLQGHILJXUHQHQJHYHQWH]DPHQHHQLQGLFDWLHYDQ KHW EHODQJ GDW VFKROHQ KHFKWHQDDQ EHSDDOGH LQULFKWLQJVNHQPHUNHQ YDQ KHW WRHNRPVWLJH RQGHUZLMV )LJXXU EHYDW HHQ YHUJHOLMNLQJ YDQ GH JHJHYHQV XLW HQ 'H]H YHUJHOLMNLQJ ODDW ]LHQ GDW GH RSYDWWLQJHQ ELQQHQ VFKROHQ RYHU GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV OLQNHU DIEHHOGLQJ QLHW YHUDQGHUG ]LMQ .HQQHOLMN ]LMQ DOJHPHQH RSYDWWLQJHQ RYHU GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV RYHU HHQ SHULRGH YDQ HHQ MDDU UHGHOLMN VWDELHO 'H UHFKWHUDIEHHOGLQJGLHEHWUHNNLQJKHHIWRSGHEHWHNHQLVYDQGHFRPSXWHULQKHWWRHNRP VWLJHRQGHUZLMVODDWQLHWDOOHHQ]LHQGDWGLUHFWLHVLQEHLGHMDUHQHHQEHODQJULMNHUROWRHNHQ QHQDDQGHFRPSXWHULQKHWRQGHUZLMVYDQGHWRHNRPVWPDDUPLQVWHQV]REHWHNHQLVYROLV GHYHUDQGHULQJGLH]LFKWXVVHQHQYRRUGRHWLQGHLQVFKDWWLQJYDQGH¶KXLGLJH· VLWXDWLH'HDIEHHOGLQJODDWQDPHOLMN]LHQGDWKHWYHUVFKLOWXVVHQGHKXLGLJHHQWRHNRPVWLJH VLWXDWLHLQNOHLQHULVGDQLQ'LWZLMVWHURSGDWYROJHQVGHGLUHFWLHHHQGHHOYDQ KHW YHUDQGHULQJVWUDMHFW RS KHW JHELHG YDQ FRPSXWHUJHEUXLN LQ KHW DIJHORSHQ MDDU LV JHUHDOLVHHUG 'LW EHHOG LV LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH JHJHYHQV GLH LQ GH YRRUJDDQGH KRRIGVWXNNHQRYHUKHWFRPSXWHUJHEUXLNLQKHWEDVLVRQGHUZLMV]LMQJHSUHVHQWHHUG HUJ EHODQJ YDQ KXLGLJH LQULFKWLQJVNHQPHUNHQ RQGHUZLMV EHODQJULMN

EHWHNHQLV YDQ FRPSXWHUJHEUXLN YRRU KHW RQGHUZLMV HUJ EHODQJULMN

HQLJV]LQV EHODQJULMN

HQLJV]LQV EHODQJULMN

QLHW EHODQJULMN

QX

WRHNRPVW 

)LJXXU 

)LJXXU D

QLHW EHODQJULMN

)LJXXU E

QX

WRHNRPVW 9HUJHOLMNLQJ YDQ JHJHYHQV XLW HQ RYHU GH RQWZLNNHOLQJHQ GLH GH VFKRROGLUHFWLH YHUZDFKWHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV HQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN RS GH HLJHQ VFKRRO,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7.2

Toekomstbeeld van leerkrachten

(YHQDOVGHGLUHFWLHYDQEDVLVVFKROHQYHUZDFKWHQOHHUNUDFKWHQGDWLQULFKWLQJVDVSHFWHQGLH YHUZLM]HQ QDDU NODVVLNDDO RQGHUZLMV LQ GH WRHNRPVW HHQ PLQGHU EHODQJULMNH URO LQ KHW RQGHUZLMV]XOOHQYHUYXOOHQ)LJXXUODDWELMYRRUEHHOG]LHQGDWNODVVLNDOHLQVWUXFWLHHQHHQ ORNDDOLQULFKWLQJ ZDDUELM OHHUOLQJHQ LQ YDVWH ULMHQ ]LWWHQ LQ GH WRHNRPVW YROJHQV OHUDUHQ PLQGHUYDDN]XOOHQYRRUNRPHQ niet 1 belangrijk

enigszins 2 belangrijk

erg 3 belangrijk

2

3

klassikaal toetsen leerlingen zitten in vaste opstelling klassikale instructie leerlingen beginnen tegelijk met nieuwe stof leerkracht is belangrijkste bron van info leerlingen werken tegelijk aan dezelfde stof 1 nu

toekomst

)LJXXU 

,QULFKWLQJVDVSHFWHQ GLH YROJHQV OHHUNUDFKWHQ LQ KHW WRHNRPVWLJ RQGHUZLMV YDQ PLQGHU EHODQJ ]XOOHQ ]LMQ )LJXXUJHHIWHHQRYHU]LFKWYDQGHLQULFKWLQJVDVSHFWHQZDDUYDQOHHUNUDFKWHQYHUZDFK WHQGDWGH]HLQKHWRQGHUZLMVYDQGHWRHNRPVWEHODQJULMNHUZRUGHQ+HWEHWUHIIHQYRRUDO NHQPHUNHQGLHYHUZLM]HQQDDUULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV]RDOVPHHUDDQGDFKWYRRUGH LQGLYLGXHOHOHHUOLQJHQKHWUHNHQLQJKRXGHQPHWYHUVFKLOOHQWXVVHQOHHUOLQJHQ niet 1 belangrijk

enigszins 2 belangrijk

erg 3 belangrijk

krijgen zorgleerlingen aparte instructie werken leerlingen in eigen tempo werken leerlingen in groepjes of individueel doen leerlingen veel aan zelfcontrole zijn er verschillende werkruimtes voor leerlingen zijn leermaterialen opgesteld in hoeken 1

2 nu

3

toekomst

)LJXXU 

,QULFKWLQJVDVSHFWHQ GLH YROJHQV OHHUNUDFKWHQ LQ KHW WRHNRPVWLJ RQGHUZLMV YDQ JURWHU EHODQJ ]XOOHQ ]LMQ 3HUVSHFWLHI RS GH WRHNRPVW
2RNGHOHUDUHQYHUZDFKWHQGDWFRPSXWHUVHHQVWHHGVEHODQJULMNHUHSODDWV]XOOHQLQQHPHQ ELMKHWJHYHQYDQRQGHUZLMV=LMYHUZDFKWHQGDWOHHUOLQJHQLQGHWRHNRPVW]HOIVWDQGLJPHW GHFRPSXWHU]XOOHQZHUNHQ7HYHQV]DOHUHHQYDULDWLHDDQOHHUPLGGHOHQHQPHGLDEHVFKLN EDDU ]LMQ HQ ]XOOHQ NLQGHUHQ GH PRJHOLMNKHLG KHEEHQ RP YLD VFKRRO SURJUDPPDWXXU WH OHQHQYRRUWKXLVJHEUXLN niet 1 belangrijk

enigszins 2 belangrijk

erg 3 belangrijk

leerlingen werken zelfstandig met computers

variatie aan leermiddelen en media beschikbaar

uitleenfaciliteiten voor thuisgebruik

1

2 nu

3

toekomst

)LJXXU 

&RPSXWHUDVSHFWHQ GLH YROJHQV GH OHHUNUDFKWHQ LQ KHW WRHNRPVWLJ RQGHUZLMV YDQ JURWHU EHODQJ ]XOOHQ ]LMQ 2SEDVLVYDQGHJHJHYHQVXLWGHILJXUHQHQLVYRRUHONYDQGHRQGHUZHUSHQ HHQJHPLGGHOGHZDDUGHEHUHNHQG,QILJXXUZRUGHQGH]HUHVXOWDWHQYHUJHOHNHQPHWGLH YDQGHYRULJHPHWLQJ(UGLHQW]LFKYDQXLWOHUDDUVSHUVSHFWLHIHHQEHHOGDDQGDWFRQVLVWHQW LVPHWKHWWRHNRPVWEHHOGYDQGHGLUHFWLH'HEHWHNHQLVYDQXQLIRUPNODVVLNDOHNHQPHUNHQ YDQ KHW RQGHUZLMV ]XOOHQ DIQHPHQ DIEHHOGLQJ D HQ GDDUYRRU LQ GH SODDWV NRPHQ NHQPHUNHQYDQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV DIEHHOGLQJE 'HDIEHHOGLQJHQDHQELQ ILJXXU ODWHQ ]LHQ GDW GH]H RQWZLNNHOLQJ LQ HQ GRRU GH OHUDUHQ RS YULMZHO LGHQWLHNH ZLM]H ZRUGW ZHHUJHJHYHQ 'LW EHYHVWLJW QRJ HHQV GDW RSYDWWLQJHQ RYHU GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV RYHU HHQ SHULRGH YDQ WZHH MDDU UHGHOLMN VWDELHO ]LMQ HQ KHW UHDOLVHUHQ YDQ EHWHNHQLVYROOH YHUDQGHULQJHQ HHQ ODQJHUH WHUPLMQ YHUHLVW 9DQXLW PRQLWRULQJSHUVSHFWLHI LV KHW HFKWHU YDQ JURWH EHWHNHQLV RP WH FRQVWDWHUHQ GDW HU HHQ RQWZLNNHOLQJ JDDQGH LV LQ GH ULFKWLQJ GLH VFKROHQ YRRU GH WRHNRPVW QDVWUHYHQ 'LW EHWHNHQW GDW VFKROHQ GDDGZHUNHOLMN QDJHVWUHHIGH GRHOHQ UHDOLVHUHQ ZDDUGRRU GH GLVFUH SDQWLH WXVVHQ GH KXLGLJH HQ GH EHRRJGH VLWXDWLH NOHLQHU ZRUGW ]LH RRN KRRIGVWXN  *HJHYHQ GH YHUZDFKWLQJ GDW HHQ JURRW DDQWDO MDUHQ QRGLJ ]DO ]LMQ RP GH EHRRJGH YHUDQGHULQJHQWHUHDOLVHUHQOLJWHUHHQEHODQJULMNHHQFRPSOH[HWDDNELMKHWPDQDJHPHQW YDQVFKROHQRPGLWSURFHVQLHWDOOHHQLQGHJHZHQVWHULFKWLQJWHEOLMYHQVWXUHQPDDUGH RQWZLNNHOLQJRRNJDDQGHWHKRXGHQ $IEHHOGLQJFLOOXVWUHHUWGDWDVSHFWHQYDQFRPSXWHUJHEUXLNYHHOVQHOOHUYHUDQGHUHQGDQ GHDOJHPHQHLQULFKWLQJVNHQPHUNHQYDQKHWRQGHUZLMVZDDURSGHDIEHHOGLQJHQDHQE EHWUHNNLQJKHEEHQ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHJHJHYHQVYDQHHQMDDUJHOHGHQLVGHEHWHNHQLV YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ GH EHOHYLQJ YDQ OHUDUHQ VLJQLILFDQW WRHJHQRPHQ /HUDUHQ YHUZDFKWHQ GDW GH LQYORHG YDQ GH FRPSXWHU RS GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV LQ GH WRHNRPVWQRJYHUGHU]DOWRHQHPHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


'H]H JHJHYHQV LQ ILJXXU LOOXVWUHUHQ GH FRPSOH[LWHLW YDQ KHW LQYRHULQJVSURFHV (QHU ]LMGVLVHUVSUDNHYDQHHQVQHOOHRQWZLNNHOLQJLQKHWJHEUXLNYDQ,&7ZDDUELM]LFKLQNRUWH WLMGEHWHNHQLVYROOHYHUDQGHULQJHQYRRUGRHQ$QGHU]LMGVLVHUHHQWUDJHRQWZLNNHOLQJLQGH RSYDWWLQJHQRYHUGHLQULFKWLQJYDQKHWRQGHUZLMV+HWPDQDJHPHQWYDQVFKROHQVWDDWYRRU GH XLWGDJLQJ RP GH EHLGH RQWZLNNHOLQJHQ GLH LQ HHQ YHUVFKLOOHQG WHPSR SODDWV YLQGHQ ELQQHQGHVFKRROVLWXDWLHRSHONDDUDIWHVWHPPHQ HUJ

EHWHNHQLV YDQ NHQPHUNHQ YHUZLM]HQG QDDU XQLIRUPNODVVLNDDO RQGHUZLMV

EHODQJULMN

HQLJV]LQV EHODQJULMN

QLHW EHODQJULMN

)LJXXU D

QX

WRHNRPVW 

HUJEHWHNHQLV YDQ NHQPHUNHQ YHUZLM]HQG QDDU ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV

EHODQJULMN

HQLJV]LQV EHODQJULMN

QLHW EHODQJULMN

)LJXXU E

QX

WRHNRPVW 

HUJEHWHNHQLV YDQ FRPSXWHUJHEUXLN

EHODQJULMN

HQLJV]LQV EHODQJULMN

QLHW EHODQJULMN

)LJXXU F

QX

WRHNRPVW )LJXXU 

9HUJHOLMNLQJ YDQ JHJHYHQV XLW HQ RYHU GH RQWZLNNHOLQJHQ GLH OHUDUHQ YHUZDFKWHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ KHW HLJHQ RQGHUZLMV HQ FRPSXWHUJHEUXLN 3HUVSHFWLHI RS GH WRHNRPVW
7.3

Nieuwe ontwikkelingen

+HWHHUGHUJHVFKHWVWHEHHOGGDW,&7VWHHGVEHODQJULMNHUZRUGWYRRUGHLQULFKWLQJYDQKHW RQGHUZLMV ZRUGW YHUVWHUNW GRRU GH YHUZDFKWLQJHQ YDQ VFKROHQ RYHU YHUVFKLOOHQGH ,&7 WUHQGV 6FKROHQ YHUZDFKWHQ PHW QDPH YHHO YDQ GH PRJHOLMNKHGHQ GLH ,QWHUQHW::: ELHGWYRRUKHWRS]RHNHQYDQLQIRUPDWLH+HWSHUFHQWDJHVFKROHQGDWSRVLWLHIVWDDWWHJHQ RYHUGHPRJHOLMNKHGHQGLH,QWHUQHWYRRUKHWRQGHUZLMVWHELHGHQKHHIWLVLQKHWDIJHORSHQ MDDU VLJQLILFDQW WRHJHQRPHQ +RHZHO .HQQLVQHW QRJ LQ EHODQJULMNH PDWH YRUP PRHW ZRUGHQJHJHYHQKHEEHQGHPHHVWHVFKROHQSRVLWLHYHYHUZDFKWLQJHQRYHUGHELMGUDJHGLH .HQQLVQHW]DOJDDQOHYHUHQDDQKHWRQGHUZLMV9HUGHU]LMQVFKROHQSRVLWLHIRYHUGHELMGUDJH GLHHHQJHDXWRPDWLVHHUGV\VWHHPYRRUKHWRSVODDQYDQOHHUOLQJJHJHYHQVHQUHVXOWDWHQDDQ KHWRQGHUZLMVNDQOHYHUHQ9RRUDOOH,&7WUHQGVGLHYHUPHOGVWDDQLQILJXXUJHOGWGDW GHYHUZDFKWLQJHQYDQVFKROHQLQKHWDIJHORSHQMDDUYHUGHU]LMQWRHJHQRPHQ

,QWHUQHW:::

OHHUOLQJYROJV\VWHHP

 

PXOWLPHGLDWRHSDVVLQJHQ

 

.HQQLVQHWHPDLO JHEUXLN 

HOHNWURQLVFK DDQELHGHQ YDQ OHHUVWRI  SHUFHQWDJH VFKROHQ 

)LJXXU 

,&7WUHQGV ZDDUYDQ VFKROHQ YHHO YDQ YHUZDFKWHQ YRRU KHW HLJHQ RQGHUZLMV +RHZHO VFKROHQ YHHO YHUZDFKWHQ YDQ WRHNRPVWLJH ,&7RQWZLNNHOLQJHQ LV KHW PHUHQGHHO YDQ GH EDVLVVFKROHQ QLHW LQ VWDDW GH]H RQWZLNNHOLQJHQ YROGRHQGH WH YROJHQ ILJXXU  'H]HVLWXDWLHLVWHQRS]LFKWHYDQYRULJHMDDUQLHWYHUDQGHUG VFKROHQ 

  QLHWPDWLJ

)LJXXU 

YROGRHQGH

JRHG]HHU JRHG

0DWH ZDDULQ EDVLVVFKROHQ LQ VWDDW ]LMQ RQWZLNNHOLQJHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 ELM WH KRXGHQ 

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


2PGDW RQWZLNNHOLQJHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 VWHHGV YHUGHU JDDQ HQ HHQ JURRW DDQWDO VFKROHQQLHWJHwQIRUPHHUGLVRYHUGH]HRQWZLNNHOLQJHQQHHPWKHWSHUFHQWDJHVFKROHQGDW VOHFKWRSGHKRRJWHLVYDQGHPRJHOLMNKHGHQYDQ,&7YHUGHUWRH'RRUGHDDQGDFKWGLHLQ KHW 3ULQW&RPHQLXVSURMHFW WRW DDQ LV EHVWHHG DDQ YRRUOLFKWLQJ ZDV LQ QRJ PDDUYDQGHVFKROHQVOHFKWRSGHKRRJWHYDQGHWRHSDVVLQJVPRJHOLMNKHGHQYDQ,&7 1D DIORRS YDQ KHW 3ULQW&RPHQLXVSURMHFW LV GH VSHFLILHNH YRRUOLFKWLQJVIXQFWLH RS KHW JHELHGYDQ,&7NRPHQWHYHUYDOOHQ6LQGVGLHQLVKHWSHUFHQWDJHVFKROHQGDWVOHFKWRSGH KRRJWHLVYDQGHPRJHOLMNKHGHQGLH,&7WHELHGHQKHHIWYHUGHUWRHJHQRPHQ ILJXXU .HQQHOLMN ]LMQ VFKROHQ RQYROGRHQGH LQ VWDDW GH EHQRGLJGH LQIRUPDWLH RYHU ,&7 WRHSDVVLQJHQ]HOIWHYHU]DPHOHQHQVODJHQGHRUJDQLVDWLHVGLHDOVWDDNKHEEHQGHLQYRHULQJ YDQ ,&7 WH RQGHUVWHXQHQ HU RQYROGRHQGH LQ RP GH]H LQIRUPDWLH DDQ GH VFKROHQ WH YHUVWUHNNHQ VFKROHQ 

 

 

)LJXXU 

3HUFHQWDJH VFKROHQ GDW VOHFKW RS GH KRRJWH LV YDQ GH PRJHOLMNKHGHQ GLH ,&7 WH ELHGHQ KHHIW YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ +HWJHEUHNDDQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQPHWEHWUHNNLQJWRWKHWJHEUXLNYDQFRPSXWHUVLQ KHWRQGHUZLMVLVYRRUGHPHHVWHEDVLVVFKROHQppQYDQGHJURRWVWHEHOHPPHULQJHQYRRUGH YHUGHUHLQYRHULQJYDQFRPSXWHUV ]LHRRNKRRIGVWXN $OVVFKROHQJHHQJRHGRYHU]LFKW KHEEHQ YDQ GH PRJHOLMNH WRHSDVVLQJHQ YDQ ,&7 LQ KXQ RQGHUZLMV NDQ QLHW YHUZDFKW ZRUGHQGDW]LMGHSRWHQWLsOHWRHSDVVLQJHQYDQ,&7LQKXQRQGHUZLMVWHQYROOH EHQXWWHQ (HQ ZHORYHUZRJHQNHX]H XLW GH PRJHOLMNKHGHQ GLH ,&7 WH ELHGHQ KHHIW LV GH EDVLV YDQ HHQ VXFFHVYROOH LQYRHULQJ YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ LQ KHW RQGHUZLMV +HW VWDUWHQ YDQ YHUDQGHULQJVSURFHVVHQ GRRU ELMYRRUEHHOG ,&7PDWHULDOHQ DDQ WH VFKDIIHQ ]RQGHU GDW GXLGHOLMNLVZHONHRQGHUZLMVNXQGLJHGRHOHQGDDUPHHZRUGHQQDJHVWUHHIGOHLGWGLNZLMOVWRW HHQVLWXDWLHGLHLQGHOLWHUDWXXUZRUGWDDQJHGXLGPHW¶SDLQIXOXQFODULW\· )XOODQ ,Q HHQ GHUJHOLMNH VLWXDWLH ZRUGW YRO HQWKRXVLDVPH HHQ EHJLQ JHPDDNW PHW GH DDQVFKDI YDQ PDWHULDOHQ WHUZLMO QD YHUORRS YDQ WLMG EOLMNW GDW GDDUPHH GH YHUNHHUGH FRQGLWLHV ]LMQ JHFUHsHUGRPGHYHUDQGHULQJHQWHUHDOLVHUHQGLHPHQ DFKWHUDIEH]LHQ ZHQVHOLMNDFKW

7.4 ƒ

Samenvatting =RZHO GH GLUHFWLHV YDQ VFKROHQ DOV GH OHUDUHQ YHUZDFKWHQ GDW KHW WRHNRPVWLJH RQGHUZLMVRSHHQJURRWDDQWDODVSHFWHQ]DOYHUVFKLOOHQYDQKHWKXLGLJHRQGHUZLMV1DDU YHUZDFKWLQJ ]DO LQ GH WRHNRPVW ELM GH LQULFKWLQJ YDQ OHHUVLWXDWLHV PHHU UHNHQLQJ

3HUVSHFWLHI RS GH WRHNRPVW
ƒ

ƒ ƒ

ƒZRUGHQ JHKRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ WXVVHQ OHHUOLQJHQ 'H FRPSXWHU ]DO GDDUELM HHQ EHODQJULMNKXOSPLGGHO]LMQ 'H RSYDWWLQJHQ GLH LQ KHW RQGHUZLMV OHYHQ RYHU GH WRHNRPVWLJH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV]LMQLQGHDIJHORSHQWZHHMDDUJHOLMNJHEOHYHQ6FKRROGLUHFWLHVHQOHUDUHQ]LMQ YDQPHQLQJGDW]LMLQKHWDIJHORSHQMDDUVLJQLILFDQWHYRRUXLWJDQJKHEEHQJHERHNWLQGH ULFKWLQJYDQKHWEHRRJGHFRPSXWHUJHEUXLN 9HUDQGHULQJHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV YHUORSHQ ODQJ]DDP +HWLQYRHULQJVWUDMHFWYDQ,&7JDDWVQHO+HWPDQDJHPHQWYDQVFKROHQVWDDWYRRUGH XLWGDJLQJRPEHLGHRQWZLNNHOLQJHQRSHONDDUDIWHVWHPPHQ 6FKROHQYHUZDFKWHQYHHOYDQGHPRJHOLMNKHGHQGLH,QWHUQHWWHELHGHQKHHIWYRRUKHW RS]RHNHQYDQLQIRUPDWLH2RNKHEEHQGHPHHVWHVFKROHQSRVLWLHYHYHUZDFKWLQJHQYDQ GH ELMGUDJH GLH .HQQLVQHW ]DO JDDQ OHYHUHQ DDQ KHW RQGHUZLMV 9HUGHU ]LMQ VFKROHQ SRVLWLHI RYHU GH ELMGUDJH GLH ]LM YHUZDFKWHQ YDQ HHQ OHHUOLQJYROJ V\VWHHP YRRU KHW UHJLVWUHUHQYDQOHHUOLQJYRUGHULQJHQHQPXOWLPHGLDWRHSDVVLQJHQYRRUGHYHUVFKLOOHQGH OHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQ +HWSHUFHQWDJHVFKROHQGDWVOHFKWRSGHKRRJWHLVYDQGHPRJHOLMNKHGHQGLH,&7YRRU KHW RQGHUZLMV WH ELHGHQ KHHIW QHHPW VLQGV VWHHGV YHUGHU WRH ,QPLGGHOV YLQGW HHQGHUGHYDQGHEDVLVVFKROHQ]LFK]HOIVOHFKWJHwQIRUPHHUG9DQVFKROHQGLHQLHWRSGH KRRJWH]LMQYDQGHPRJHOLMNKHGHQGLH,&7WHELHGHQKHHIWNDQQLHWZRUGHQYHUZDFKW GDW]LMGHPRJHOLMNKHGHQYDQ,&7WHQYROOHEHQXWWHQ

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
VOORHOEDESCHOLEN 'LWKRRIGVWXNEHYDWHHQYHUJHOLMNLQJYDQGHYRRUKRHGHVFKROHQPHWGHDQGHUHEDVLVVFKROHQ ,Q]LMQEDVLVVFKROHQRSJURQGYDQKXQ,&7EHOHLGVSODQGRRUKHW0LQLVWHULH YDQ 2QGHUZLMV &XOWXXU HQ :HWHQVFKDSSHQ DOV YRRUKRHGHVFKRRO JHVHOHFWHHUG 9RRU GH XLWYRHULQJ YDQ GH JRHGJHNHXUGH ,&7SODQQHQ KHEEHQ GH]H VFKROHQ JXOGHQ SHU OHHUOLQJRQWYDQJHQ 'H JHJHYHQV GLH LQ GLW KRRIGVWXN YRRU GH QLHWYRRUKRHGHVFKROHQ ZRUGHQ JHSUHVHQWHHUG NRPHQ YULMZHO RYHUHHQ PHW GH SRSXODWLHVWDWLVWLHNHQ XLW GH YRRUJDDQGH KRRIGVWXNNHQ *HULQJH DIZLMNLQJHQ ]LMQ PRJHOLMN RPGDW KHW HIIHFW YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ RS GH SRSXODWLHVWDWLVWLHNHQLQGH]HYHUJHOLMNLQJEXLWHQEHVFKRXZLQJZRUGHQJHODWHQ'DDUGRRU RQWVWDDWHUHHQ]XLYHUHYHUJHOLMNLQJWXVVHQGHYRRUKRHGHVFKROHQHQGHDQGHUHEDVLVVFKROHQ 2YHULJHQV LV GH LQYORHG YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ RS GH SRSXODWLHVWDWLVWLHNHQ JHULQJ 0LQGHUGDQYDQGHVFKROHQLVQDPHOLMNHHQYRRUKRHGHVFKRRO $FKWHUHHQYROJHQV NRPHQ YHUJHOLMNLQJHQ DDQ ERG YDQ GH YHUVFKLOOHQGH ,&7LQGLFDWRUHQ GLH LQ GH YRRUJDDQGH KRRIGVWXNNHQ ]LMQ EHVFKUHYHQ +HW KRRIGVWXN VOXLW DI PHW HHQ VDPHQYDWWLQJYDQGHEHODQJULMNVWHUHVXOWDWHQ

8.1

Computergebruik

Computergebruik door leraren 2S GH YRRUKRHGHVFKROHQ ZHUNHQ OHUDUHQ LQWHQVLHYHU PHW FRPSXWHUV GDQ RS DQGHUH VFKROHQ ILJXXU 2SHHQYRRUKRHGHVFKRROZHUNWLQGHJURHSHQWRWHQPHWELMQD WZHHGHUGHYDQGHOHUDUHQGDJHOLMNVPHWGHFRPSXWHUV2SDQGHUHEDVLVVFKROHQLV GLW KHW JHYDOELMUXLPGHKHOIWYDQGHOHUDUHQ OHUDUHQ 

 HONH GDJ

HONH ZHHN YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH VFKROHQ

PLQGHU GDQ ZHNHOLMNV

)LJXXU 

9HUJHOLMNLQJ YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN RS YRRUKRHGHVFKROHQ HQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

9RRUKRHGHVFKROHQ
Computergebruik bij de leer- en vormingsgebieden 'HEHODQJULMNVWHYDNJHELHGHQZDDUYRRUGHOHUDUHQYDQJURHSRSYRRUKRHGHVFKROHQHQ DQGHUHVFKROHQFRPSXWHUVJHEUXLNHQ]LMQGH]HOIGHQDPHOLMN1HGHUODQGVHWDDOUHNHQHQHQ DDUGULMNVNXQGH WDEHO %LMGHYRRUKRHGHVFKROHQJHEUXLNHQDDQ]LHQOLMNPHHUOHUDUHQGH FRPSXWHUYRRUGH]HYDNJHELHGHQGDQRSGHDQGHUHVFKROHQ

7DEHO 3HUFHQWDJH

VFKROHQ

PHW

ZHNHOLMNV

FRPSXWHUJHEUXLN

EDVLVRQGHUZLMV

/HHU HQ YRUPLQJVJHELHG 1HGHUODQGVH WDDO 5HNHQHQZLVNXQGH $DUGULMNVNXQGH 9HUNHHU 1DWXXU ([SUHVVLHDFWLYLWHLWHQ (QJHOVH WDDO *HVFKLHGHQLV

ELM

OHHU

HQ

YRUPLQJVJHELHGHQ

LQ

JURHSYDQ

KHW

SHUFHQWDJH VFKROHQ PHW ZHNHOLMNV FRPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ        

2RNJHEUXLNHQGHOHUDUHQYDQGHYRRUKRHGHVFKROHQGHFRPSXWHUYRRUPHHUYHUVFKLOOHQGH YDNNHQGDQGHOHUDUHQYDQGHDQGHUHVFKROHQ WDEHO *HPLGGHOGZRUGWGHFRPSXWHU RSGHYRRUKRHGHVFKROHQLQJURHSYRRUYLHUWRWYLMIYHUVFKLOOHQGHYDNJHELHGHQLQJH]HW 2SDQGHUHVFKROHQRPYDWKHWFRPSXWHUJHEUXLNGULHWRWYLHUYHUVFKLOOHQGHYDNJHELHGHQ

7DEHO *HPLGGHOG DDQWDO OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS YDQ KHW EDVLVRQGHUZLMV

)UHTXHQWLH 7LMGHQV KHW VFKRROMDDU :HNHOLMNV

JHPLGGHOG DDQWDO OHHU HQ YRUPLQJVJHELHGHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ  

Didactische toepassingen van ICT &RPSXWHUV ZRUGHQ RS GH YRRUKRHGHVFKROHQ DDQ]LHQOLMN PHHU JHEUXLNW YRRU JHJHYHQV YHUZHUYLQJHQYHUZHUNLQJGDQRSDQGHUHVFKROHQ2RNDQGHUHGLGDFWLVFKHWRHSDVVLQJHQ ZRUGHQ RS GH YRRUKRHGHVFKROHQ YDNHU JHEUXLNW WDEHO  'LW ZLMVW HU RS GDW GH GLGDFWLVFKH LQ]HW YDQ GH FRPSXWHU ELM GH YRRUKRHGHVFKROHQ PHHU JHYDULHHUG LV HQ KHW JHEUXLN YDQ GH FRPSXWHU YRRU RHIHQHQ HQ JHJHYHQVYHUZHUNLQJ ELMQD VWDQGDDUG WRHSDVVLQJHQ]LMQGLHRSDOOHYRRUKRHGHVFKROHQYRRUNRPHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO 'LGDFWLVFKH WRHSDVVLQJHQ YDQ ,&7 GRRU OHUDUHQ YDQ JURHS 

'LGDFWLVFKH WRHSDVVLQJ 2HIHQHQ *HJHYHQVYHUZHUYLQJ HQ YHUZHUNLQJ ,QVWUXFWLH %HORQLQJ 7RHWVHQ

SHUFHQWDJH OHUDUHQ JURHS YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ   

  

,&7WRHSDVVLQJHQRSKHWJHELHGYDQJHJHYHQVYHUZHUYLQJ]RDOVKHWJHEUXLNYDQ,QWHUQHW NRPHQELMGHYRRUKRHGHVFKROHQYHHOYDNHUYRRUGDQELMGHDQGHUHEDVLVVFKROHQ'LWVRRUW WRHSDVVLQJHQ YHUZLM]HQ QDDU YHUQLHXZHQG JHEUXLN ]LH KRRIGVWXN  'H WUHQG RP ,&7 PHHUWHJHEUXLNHQYRRUJHJHYHQVYHUZHUYLQJHQYHUZHUNLQJGRHW]LFKELMDOOHEDVLV VFKROHQ YRRU 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ LOOXVWUHUHQ GDW GRRU HHQ JURWHUH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ ILQDQFLsOH PLGGHOHQ ]R Q LQYRHULQJVSURFHV DDQ]LHQOLMN NDQ ZRUGHQ YHUVQHOG WDEHO 

7DEHO ,&7WRHSDVVLQJHQ GRRU OHUDUHQ HQ OHHUOLQJHQ YDQ JURHS 

7\SH WRHSDVVLQJ (OHPHQWDLU JHEUXLN 6SHFLDOLVWLVFK JHEUXLN 9HUQLHXZHQG JHEUXLN

YRRUKRHGHVFKROHQ OHUDDU OHHUOLQJ   

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ OHUDDU OHHUOLQJ   

Omvang van het computergebruik 2SGHYRRUKRHGHVFKROHQZRUGWLQJURHSJHPLGGHOG]HYHQ WRW DFKW XXU SHU ZHHN PHW FRPSXWHUVJHZHUNW WDEHO 'LWLVHONHZHHNHHQXXUPHHUGDQRSDQGHUHEDVLVVFKROHQ (HQZLOOHNHXULJHOHHUOLQJXLWJURHSYDQHHQYRRUKRHGHVFKRRO]LWHONHZHHNHHQNZDUWLHU ODQJHUDFKWHUGHFRPSXWHUGDQHHQOHHUOLQJYDQDQGHUHEDVLVVFKROHQ'HWRHQDPHYDQKHW FRPSXWHUJHEUXLNGRRUOHHUOLQJHQOHLGWRS GH YRRUKRHGHVFKROHQ QLHW WRW H[WUD FRPSXWHU JHEUXLNYDQOHUDUHQWHQEHKRHYHYDQKXQOHVYRRUEHUHLGLQJ

9RRUKRHGHVFKROHQ
7DEHO 2PYDQJ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN GRRU OHUDUHQ HQ OHHUOLQJHQ YDQ JURHS 

&RPSXWHUJHEUXLN &RPSXWHUJHEUXLN LQ JURHS &RPSXWHUJHEUXLN LQGLYLGXHOH OHHUOLQJ JURHS &RPSXWHUJHEUXLN GRRU OHHU NUDFKW JURHS EHVWHHG DDQ DQGHUH RQGHUZLMVWDNHQ GDQ OHVJHYHQ

KRHYHHOKHLG WLMG SHU ZHHN YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ XXU XXU PLQ

 PLQ

 XXU

 XXU

Locaties voor computergebruik 'H UXLPHUH PRJHOLMNKHGHQ GLH OHHUOLQJHQ YDQ YRRUKRHGHVFKROHQ KHEEHQ RP PHW FRPSXWHUV WH ZHUNHQ KDQJHQ YRRUDO VDPHQ PHW GH YHHO JURWHUH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU RS GH]H VFKROHQ WDEHO  %LMQD GULHNZDUW YDQ GH YRRUKRHGH VFKROHQEHVFKLNWRYHUHHQFRPSXWHUUXLPWHZDDUJHPLGGHOGFRPSXWHUVVWDDQRSJHVWHOG 'LWLVKHWGXEEHOHDDQWDOFRPSXWHUVYDQDQGHUHEDVLVVFKROHQGLHRYHUHHQFRPSXWHUUXLPWH EHVFKLNNHQ

7DEHO /RFDWLHV GLH ELM WHQPLQVWH GH KHOIW YDQ GH VFKROHQ ]LMQ XLWJHUXVW PHW FRPSXWHUV GLH OHHUOLQJHQ XLW JURHS JHEUXLNHQ

/RFDWLH 3HUPDQHQW LQ NODVORNDDO 'LUHFWLHSHUVRQHHOVNDPHU &RPSXWHUORNDDOFHQWUDOH KDO

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ DDQWDO DDQWDO VFKROHQ FRPSXWHUV VFKROHQ FRPSXWHUV      

Computergebruik door leerlingen 'H ERYHQVWDDQGH YHUVFKLOOHQ LQ FRPSXWHUJHEUXLN WXVVHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ HQ GH DQGHUH EDVLVVFKROHQ ZRUGHQ EHYHVWLJG GRRU GH JHJHYHQV YDQ GH OHHUOLQJHQ 2S YRRUKRHGHVFKROHQ NRPHQ PHHU OHHUOLQJHQ LQ DDQUDNLQJ PHW YHUVFKLOOHQGH FRPSXWHU WRHSDVVLQJHQGDQRSDQGHUHEDVLVVFKROHQ WDEHO 'HYHUVFKLOOHQGLHLQKRRIGVWXN]LMQ JHFRQVWDWHHUG WXVVHQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN YDQXLW KHW SHUVSHFWLHI YDQ GH OHUDDU HQ KHW SHUVSHFWLHIYDQGHOHHUOLQJGLHQHQ]LFKLQYHUJHOLMNEDUHPDWHDDQELMGHYRRUKRHGHVFKROHQ 'LWZLMVWHURSGDWRRNELMGHYRRUKRHGHVFKROHQQLHWDOOHOHHUOLQJHQRSGH]HOIGHZLM]HHQLQ GH]HOIGHPDWHJHEUXLNPDNHQYDQ,&7,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO 3HUFHQWDJH OHHUOLQJHQ GDW YDNHU GDQ WZHH NHHU SHU MDDU GH FRPSXWHU YRRU EHSDDOGH ,&7WRHSDVVLQJHQ JHEUXLNW

&RPSXWHUJHEUXLN 2HIHQHQ 7HNVWZHUNVWXN PDNHQ ,QIRUPDWLH YHU]DPHOHQ HQ FRPPXQLFDWLH 7RHWVHQ 6SHOOHWMHV

SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ    

 

Typering van computergebruik ,QKRRIGVWXNLVYDVWJHVWHOGGDWKHWLQYRHULQJVVWDGLXPELMGHSRSXODWLHEDVLVVFKROHQLQGH SHULRGH QLHW LV YHUDQGHUG :DQQHHU JHNHNHQ ZRUGW QDDU GH W\SHULQJ YDQ KHW LQYRHULQJVVWDGLXPGRRUGHYRRUKRHGHVFKROHQGDQEOLMNWGH]HJURHSVFKROHQ VLJQLILFDQW

YHUGHUWH]LMQPHWGHLQYRHULQJYDQ,&7GDQGHDQGHUHVFKROHQ WDEHO 

7DEHO ,QYRHULQJVVWDGLXP YDQ ,&7 YROJHQV GH ,&7FR|UGLQDWRU

,QYRHULQJVVWDGLXP JHHQ JHEUXLN LQYRHULQJ YHUJHYRUGHUG

YRRUKRHGHVFKROHQ

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ

Computergebruik op school voor administratieve doeleinden (YHQDOV RS DQGHUH EDVLVVFKROHQ JHEUXLNHQ DOOH YRRUKRHGHVFKROHQ GH FRPSXWHU YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ WDEHO  +HW EHODQJULMNVWH YHUVFKLO WXVVHQ GH YRRUKRHGH VFKROHQ HQ GH RYHULJH VFKROHQ EHWUHIW GH LQ]HW YDQ GH FRPSXWHU YRRU GH UHJLVWUDWLH YDQ OHHUOLQJYRUGHULQJHQ 7RHWVLQJ HQ OHHUZHJUHJLVWUDWLH PHW EHKXOS YDQ GH FRPSXWHU NRPW ]RZHOELMGHYRRUKRHGHVFKROHQDOVGHDQGHUHEDVLVVFKROHQUHODWLHIZHLQLJYRRU

9RRUKRHGHVFKROHQ
7DEHO 3HUFHQWDJH VFKROHQ PHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ

&RPSXWHUJHEUXLN YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ RSVODDQ YDQ QDDP HQ DGUHVJHJHYHQV YDQ OHHUOLQJHQ UHJLVWUDWLH YDQ UHVXOWDWHQ RS JHQRUPHHUGH WRHWVHQ UHJLVWUDWLH YDQ OHHUNUDFKW REVHUYDWLHV FLMIHUEHRRUGHOLQJHQ HQ OHHUOLQJEHVSUHNLQJHQ DIQHPHQ YDQ WRHWVHQ YLD GH FRPSXWHU HQRI QRUPHUHQ YDQ WRHWVHQ YHUJHOLMNLQJ YDQ UHVXOWDWHQ RS VFKRROQLYHDX RYHU GH MDUHQ KHHQ LQ GH WLMG YDVW OHJJHQ YDQ OHHUVWRIRQGHUGHOHQ GLH HHQ OHHUOLQJ KHHIW DIJHURQG PHW ELMEHKRUHQGH UHVXOWDWHQ

YRRUKRHGHVFKROHQ

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ

/HHUOLQJJHJHYHQV

/HHUOLQJYROJV\VWHHP

/HHUNUDFKWJHERQGHQ JHJHYHQV

7RHWVLQJ

0RQLWRULQJ

/HHUZHJUHJLVWUDWLH

8.2

ICT-infrastructuur

'HYRRUKRHGHVFKROHQYRUPHQQLHWDOOHHQQDWLRQDDOPDDURRNLQWHUQDWLRQDDOGHYRRUKRHGH DOVKHWJDDWRPGHEHVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXU ]LHWDEHOHQWDEHOLQ KRRIGVWXN  ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW DQGHUH EDVLVVFKROHQ EHVFKLNNHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ RYHU PHHU FRPSXWHUV HQ LV GH DSSDUDWXXU PRGHUQHU WDEHO  7HUZLMO RS HHQ JHPLGGHOGHEDVLVVFKRROGHPHHVWHFRPSXWHUVPHWHHQ,QWHOSURFHVVRUXLWJHUXVW]LMQ GRPLQHUHQ RS YRRUKRHGHVFKROHQ FRPSXWHUV PHW HHQ NUDFKWLJHU 3HQWLXPSURFHVVRU 9HUGHU EHVFKLNNHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ RYHU HHQ JURWHUH YDULsWHLW DDQ PRGHUQH UDQG DSSDUDWXXU WDEHO  LV YDNHU HHQ LQWHUQ FRPSXWHUQHWZHUN DDQZH]LJ HQ ]LMQ PHHU FRPSXWHUV DDQJHVORWHQ RS ,QWHUQHW WDEHO  *HFRQFOXGHHUG NDQ ZRUGHQ GDW GH LQIUDVWUXFWXUHOH ,&7YRRU]LHQLQJHQ RS GH YRRUKRHGH VFKROHQ RS WDO YDQ DVSHFWHQ VWHUN YHUVFKLOOHQPHWGLHYDQDQGHUHEDVLVVFKROHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO %HVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU

%HVFKLNEDDUKHLG /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR WRWDDO DDQWDO FRPSXWHUV /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ /HHUOLQJFRPSXWHUUDWLR YRRU DGPLQLVWUDWLHYH GRHOHLQGHQ

YRRUKRHGHVFKROHQ

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ

YRRUKRHGHVFKROHQ YDQ KHW WRWDDO DDQWDO FRPSXWHUV  

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ

YRRUKRHGHVFKROHQ   

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH VFKROHQ  

7DEHO 7\SHQ FRPSXWHUDSSDUDWXXU

7\SH ,QWHO SURFHVVRU ,QWHO SURFHVVRU 3HQWLXP RI KRJHU

$SSOH0DF 2SHUDWLQJ V\VWHHP 2YHULJH EY 06; 3 & HWF

  

7DEHO %HVFKLNEDDUKHLG YDQ UDQGDSSDUDWXXU

5DQGDSSDUDWXXU .OHXUHQSULQWHU 6FDQQHU 'LJLWDOH FDPHUD &GZULWHU 6FKHUPSURMHFWLH DDQJHVWXXUG GRRU HHQ FRPSXWHU

7DEHO 1HWZHUNDDQVOXLWLQJHQ HQ PRJHOLMNKHGHQ YRRU H[WHUQH FRPPXQLFDWLH

.HQPHUN $DQJHVORWHQ RS HHQ QHWZHUN ELQQHQ GH VFKRRO 7RHJDQJ WRW ,QWHUQHW:::

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ DDQWDO DDQWDO VFKROHQ FRPSXWHUV VFKROHQ FRPSXWHUV 

 

 

 

9RRUKRHGHVFKROHQ
8.3

Onderwijsconcept

)LJXXU ODDW ]LHQ GDW KHW RQGHUZLMVFRQFHSW YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ VLJQLILFDQW

YHUVFKLOWPHWGDWYDQGHDQGHUHVFKROHQ9RRUKRHGHVFKROHQKHEEHQPHHUNHQPHUNHQYDQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV GDQ DQGHUH VFKROHQ ,Q KRRIGVWXN LV ]LFKWEDDU JHPDDNW GDWVFKROHQPHWYHHONHQPHUNHQYDQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMVPHHURSEUHQJVWHQYDQ ,&7HUYDUHQGDQVFKROHQGLHRYHUZHJHQGXQLIRUPNODVVLNDDORQGHUZLMV JHYHQ *HKHHO LQ RYHUHHQVWHPPLQJPHWGH]HHHUGHUYDVWJHVWHOGHVDPHQKDQJWXVVHQRQGHUZLMVFRQFHSWHQGH RSEUHQJVWHQYDQ,&7JHEUXLN ]LHRRN7HQ%UXPPHOKXLV HUYDUHQGHYRRUKRHGH VFKROHQPHHURSEUHQJVWHQYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNGDQDQGHUHVFKROHQ ELMGUDJH YDQ FRPSXWHUV

EHSHUNWH ELMGUDJH

XQLIRUPNODVVLNDDO

JURWH ELMGUDJH

ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG

RQGHUZLMVFRQFHSW

DQGHUH

YRRUKRHGH

DQGHUH

YRRUKRHGH

EDVLVVFKROHQ

VFKROHQ

EDVLVVFKROHQ

VFKROHQ

)LJXXU 

9HUJHOLMNLQJ WXVVHQ RQGHUZLMVFRQFHSW HQ GH ELMGUDJH YDQ FRPSXWHUV 8.4

Beleid

,QGH]HUDSSRUWDJH]LMQRSKHWJHELHGYDQ,&7YLHUEHOHLGVJHELHGHQRQGHUVFKHLGHQ ƒ DGPLQLVWUDWLHHQEHKHHU ƒ LQULFKWLQJRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV ƒ FRPPXQLFDWLHHQLQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ ƒ VFKROLQJHQRQGHUVWHXQLQJ 9RRU ]RZHO GH YRRUKRHGHVFKROHQ DOV GH DQGHUH VFKROHQ ODDW ILJXXU YRRU GH]H YLHU JHELHGHQHHQYHUJHOLMNLQJ]LHQYDQGHPDWHZDDULQEHOHLGVGRHOHQZRUGHQQDJHVWUHHIGHQGH PDWH ZDDULQ GH]H ]LMQ JHUHDOLVHHUG 9RRUKRHGHVFKROHQ VWUHYHQ YRRU HON YDQ GH EHOHLGV JHELHGHQ PHHU GRHOHQ QD 2RN LV GH EHOHLGVUHDOLVDWLH RS HON YDQ GH JHELHGHQ YHUGHU JHYRUGHUG +HW JURRWVWH YHUVFKLO GRHW ]LFK YRRU RS KHW WHUUHLQ YDQ FRPPXQLFDWLH HQ LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ+LHUELMOLJWQLHWDOOHHQKHWDPELWLHQLYHDXYDQGHYRRUKRHGHVFKROHQ YHHOKRJHUPDDULVRRNKHWVWDGLXPYDQXLWYRHULQJYHUGHU(FKWHUGHGLVFUHSDQWLHWXVVHQ EHRRJGHQJHUHDOLVHHUGEHOHLGLVRSGLWJHELHGELMGHYRRUKRHGHVFKROHQKHWJURRWVW=RZHO GH YRRUKRHGHVFKROHQ DOV GH DQGHUH VFKROHQ VWUHYHQ YHHO GRHOHQ QD RS KHW JHELHG YDQ VFKROLQJ HQ RQGHUVWHXQLQJ 2RN RS GLW JHELHG KHEEHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ HHQ YHHO JURWHUGHHOYDQGHQDJHVWUHHIGHGRHOHQJHUHDOLVHHUGGDQGHDQGHUHVFKROHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


 EHOHLGVGRHOHQ DGPLQLVWUDWLH HQ EHKHHU

 EHOHLGVGRHOHQ LQULFKWLQJ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV

  

  

 

QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG EHOHLG YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU D 

QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG EHOHLG YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

 EHOHLGVGRHOHQ FRPPXQLFDWLH HQ LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ

 EHOHLGVGRHOHQ VFKROLQJ HQ RQGHUVWHXQLQJ 

 

 QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG EHOHLG YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ)LJXXU F)LJXXU E

 

QDJHVWUHHIG EHOHLG JHUHDOLVHHUG EHOHLG YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU G

)LJXXU 

3HUFHQWDJH QDJHVWUHHIGH HQ JHUHDOLVHHUGH ,&7EHOHLGVGRHOHQ RS YLHU EHOHLGVJHELHGHQ 8.5

Investeringen

,Q GH XLWJDYHQ YRRU ,&7 EHVWDDQ JURWH YHUVFKLOOHQ WXVVHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ HQ GH DQGHUH VFKROHQ $DQ DSSDUDWXXU KHEEHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ ELMYRRUEHHOG DFKW NHHU ]RYHHO JHOG EHVWHHG DOV HHQ JHPLGGHOGH EDVLVVFKRRO WDEHO  9HUGHU LV GRRU GH YRRUKRHGHVFKROHQLQYHUJHOLMNLQJPHWDQGHUHEDVLVVFKROHQELMQDYLHUPDDO]RYHHOEHVWHHG DDQVFKROLQJHQLVKHWGXEEHOHEHGUDJXLWJHJHYHQDDQSHUVRQHHOVNRVWHQYRRUEHKHHUYDQ DSSDUDWXXU 'LW XLWJDYHQSDWURRQ LV JHKHHO RYHUHHQNRPVWLJ PHW GH NQHOSXQWHQ GLH EDVLVVFKROHQLQKHWDOJHPHHQRSKHWJHELHGYDQ,&7HUYDUHQ'LWZLMVWHURSGDWGHYRRU KRHGHVFKROHQ GH ILQDQFLsOH PLGGHOHQ YRRUDO KHEEHQ LQJH]HW RP GH EHODQJULMNVWH NQHO SXQWHQZHJWHQHPHQ+LHUELMSDVWKHWEHHOGGDWKHWEHVWHGHEHGUDJDDQSURJUDPPDWXXU UHODWLHIJHULQJLV

9RRUKRHGHVFKROHQ
7DEHO 8LWJDYHQ SHU MDDU RS KHW JHELHG YDQ ,&7

5DQGDSSDUDWXXU $SSDUDWXXU 3URJUDPPDWXXU ,&7VFKROLQJ 2QGHUKRXGVNRVWHQ 3HUVRQHHOVNRVWHQ 2YHULJH NRVWHQ 8.6

YRRUKRHGHVFKROHQ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH VFKROHQ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ 

Houding

'H KRXGLQJ YDQ OHUDUHQ WHQ RS]LFKWH YDQ ,&7JHEUXLN YHUVFKLOW VLJQLILFDQW YDQ GH KRXGLQJGLHOHUDUHQRSDQGHUH VFKROHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ ,&7 KHEEHQ ILJXXU  2S GH YRRUKRHGHVFKROHQ HUYDUHQ PHHU OHUDUHQ SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQ RS KHW JHELHG YDQ KHW OHHUSURFHV GH YRUGHULQJHQ YDQ OHHUOLQJHQ HQ GH FRPPXQLFDWLH 'H]H YHUVFKLOOHQ ]LMQ RSPHUNHOLMNZDQQHHULQRJHQVFKRXZZRUGWJHQRPHQGDWGHKRXGLQJELMGHDQGHUHEDVLV VFKROHQ LQ LHWV PLQGHU SRVLWLHI LV GDQ KHW MDDU GDDUYRRU .HQQHOLMN ]LMQ HU ELM GH YRRUKRHGHVFKROHQ FRQGLWLHV DDQZH]LJ ZDDUGRRU OHUDUHQ YDNHU GDQ RS DQGHUH VFKROHQ SRVLWLHYHYHUDQGHULQJHQWHQJHYROJHYDQ,&7HUYDUHQ:HOOLFKWLVRRNYDQLQYORHGGDWGH PRJHOLMNKHGHQYDQ,&7PHHUWRWKXQUHFKWNRPHQELQQHQGHULMNJHGLIIHUHQWLHHUGHRQGHU ZLMVDDQSDNGLHHHQEHODQJULMNNHQPHUNYDQGHYRRUKRHGHVFKROHQLV OHUDUHQ 

 

 

OHHUSURFHVVHQ

OHHUOLQJYRUGHULQJHQ FRPPXQLFDWLH YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU 

3HUFHQWDJH OHUDUHQ GDW WHQ JHYROJH YDQ ,&7JHEUXLN SRVLWLHYH YHUDQGHULQJHQ HUYDDUW RS YHUVFKLOOHQGH DVSHFWHQ YDQ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV ,QWHJHQVWHOOLQJWRWGHYHUVFKLOOHQLQGHKRXGLQJYDQOHUDUHQLVGHKRXGLQJYDQOHHUOLQJHQ WHQRS]LFKWHYDQ,&7ELMGHYRRUKRHGHVFKROHQYULMZHOJHOLMNDDQGLHYDQGHOHHUOLQJHQRS DQGHUHVFKROHQ ILJXXU ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV
 OHHUOLQJHQ 

 

 

 

 

 

SOH]LHU

UHOHYDQWLH RXGHUV YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU 

+RXGLQJ YDQ OHHUOLQJHQ WHQ RS]LFKWH YDQ ,&7 8.7

Kennis en vaardigheden

2SGHYRRUKRHGHVFKROHQEHVFKLNNHQGHOHUDUHQRYHUPHHUNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQGDQRS DQGHUHVFKROHQ ILJXXU 'HYHUVFKLOOHQ]LMQKHWJURRWVWRSKHWJHELHGYDQRQGHUZLMV NXQGLJFRPSXWHUJHEUXLN%LMJHPLGGHOGYDQGHEDVLVVFKROHQLVPHHUGDQGHKHOIWYDQ GH OHUDUHQ LQ VWDDW RP GH FRPSXWHU LQ RQGHUZLMVVLWXDWLHV WH JHEUXLNHQ WHUZLMO GLW ELM GULHNZDUW YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ KHW JHYDO LV .HQQLV RYHU KHW JHEUXLN YDQ PRGHUQH WHFKQRORJLHLVRRNRSGHYRRUKRHGHVFKROHQQRJPDDU]HHUEHSHUNWDDQZH]LJ

RQGHUZLMVNXQGLJ JHEUXLNPRGHUQH WHFKQRORJLH 

 

YRUGHULQJHQUHJLVWUDWLH VSHFLDOLVWHQNHQQLV

DOJHPHQH FRPSXWHUYDDUGLJKHGHQ  

 SHUFHQWDJH EDVLVVFKROHQ YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

 

)LJXXU 

3HUFHQWDJH VFKROHQ ZDDUELM PHHU GDQ GH KHOIW YDQ GH OHUDUHQ EHVFKLNW RYHU NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7

9RRUKRHGHVFKROHQ
%LM OHHUOLQJHQ ]LMQ HU QDXZHOLMNV YHUVFKLOOHQ LQ FRPSXWHUYDDUGLJKHGHQ WXVVHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ HQ GH RYHULJH VFKROHQ ILJXXU  'H]H EHYLQGLQJ VOXLW DDQ ELM GH UHVXOWDWHQ XLW GH HHUVWH PHWLQJ 'DDUXLW LV QDDU YRUHQ JHNRPHQ GDW GH LQYORHG YDQ KHW FRPSXWHUJHEUXLN WKXLV RS GH NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YDQ OHHUOLQJHQ JURWHU LV GDQ GH LQYORHGYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLNRSVFKRRO 7HQ%UXPPHOKXLV 

 

VSHO WHNVW

 

WHNHQHQ 

HPDLO

 

,QWHUQHW  SHUFHQWDJH OHHUOLQJHQ YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU 

&RPSXWHUNHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YDQ OHHUOLQJHQ 8.8

Ondersteuning

'H YRRUKRHGHVFKROHQ HUYDUHQ ELM GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 RS DOOH JHELHGHQ PHHU RQGHUVWHXQLQJ GDQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ WDEHO  +HW PHHVW RSYDOOHQGH YHUVFKLO LV GH PDWH ZDDULQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ RQGHUVWHXQLQJ HUYDUHQ YDQ GH RYHUKHLG +HW EHWUHIW QLHW DOOHHQ HHQ UXLPHUH ILQDQFLsOH RQGHUVWHXQLQJ PDDU RRN PHHU EHJHOHLGLQJ ,Q WHJHQVWHOOLQJWRWDQGHUHEDVLVVFKROHQKHEEHQGHPHHVWHYRRUKRHGHVFKROHQRSKHWJHELHG YDQ VFKROLQJ HQ EHJHOHLGLQJ FRQWDFW PHW HHQ RQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVW 2YHUOHJ PHW FROOHJD V YDQ DQGHUH VFKROHQ LV RS GH YRRUKRHGHVFKROHQ YDQ PLQGHU EHWHNHQLV GDQ RS DQGHUHEDVLVVFKROHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


7DEHO 2QGHUVWHXQLQJ GRRU JURHSHULQJHQ RS YHUVFKLOOHQGH JHELHGHQ YDQ KHW ,&7LQYRHULQJVSURFHV

  

  

    

RYHULJH

RYHULJH

  

VFKROLQJ

 

ILQDQFLHHO

 

VFKROLQJ

 

ILQDQFLHHO

*URHSHULQJ 2YHUKHLG /RNDDO EHVWXXU &ROOHJLDDO HQ LQIRUPHHO QHWZHUN /DQGHOLMNH RQGHUZLMV RQGHUVWHXQHQGH LQVWHOOLQJHQ /RNDOH EHJHOHLGLQJVGLHQVW 9DNYHUHQLJLQJHQ $QGHUH RQGHUZLMVLQVWHOOLQJHQ ,7 RQGHUZLMV EHGULMIVOHYHQ 727$$/ SHUFHQWDJH VFKROHQ PHW RQGHUVWHXQLQJ

EHJHOHLGLQJ

YRRUKRHGHVFKROHQ

EHJHOHLGLQJ

YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH EDVLVVFKROHQ

                  

'H YRRUKRHGHVFKROHQ ]LMQ DPELWLHXV RS KHW JHELHG YDQ ,&7 HQ KHEEHQ RS GH PHHVWH DVSHFWHQYDQFRPSXWHUJHEUXLNPHHUJHUHDOLVHHUGGDQGHDQGHUHEDVLVVFKROHQ ILJXXU +RHZHO GH YRRUKRHGHVFKROHQ PHHU RQGHUVWHXQLQJ KHEEHQ RQWYDQJHQ YDQ 2%' V HQ 3$%2 V LV KHW RSPHUNHOLMN GDW MXLVW GH YRRUKRHGHVFKROHQ PLQGHU SRVLWLHI RYHU GH VFKROLQJV HQ EHJHOHLGLQJVFDSDFLWHLWHQ YDQ GH 2%' HQ 3$%2 RRUGHOHQ GDQ GH RYHULJH VFKROHQ+LHUXLWNRPWKHWEHHOGQDDUYRUHQGDWVFKROHQGHRQGHUVWHXQLQJYDQGH 2%'HQ GH3$%2DOVPLQGHUDGHTXDDWHUYDUHQQDDUPDWHVFKROHQPHHUYRUGHULQJHQPDNHQELMGH LQYRHULQJ YDQ ,&7 HQ PHHU DVSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMV YDQ GH WRHNRPVW UHDOLVHUHQ *HFRQFOXGHHUG NDQ ZRUGHQ GDW 2%' QRFK 3$%2 GRRU KHW PHUHQGHHO YDQ GH VFKROHQ ZRUGWJH]LHQDOVHHQUHOHYDQWHSDUWQHUELMKHWYHUNHQQHQYDQGHPRJHOLMNKHGHQGLH,&7WH ELHGHQKHHIW

9RRUKRHGHVFKROHQ
]HHU JRHG JRHG PDWLJ VOHFKW ]HHU VOHFKW

2%' 3$%2 YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU 

0DWH ZDDULQ VFKROHQ GH 2%' HQ 3$%2 WRHJHUXVW DFKWHQ RP LQ GH WRHNRPVW RQGHUVWHXQLQJ WH ELHGHQ ELM GH YHUGHUH LQYRHULQJ YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ 8.9

Knelpunten en behoeften

Knelpunten 9RRUKRHGHVFKROHQ HUYDUHQ ELM GH LQYRHULQJ HQ KHW JHEUXLN YDQ ,&7 LQ PLQGHUH PDWH NQHOSXQWHQ GDQ DQGHUH VFKROHQ ILJXXU  'H EHVFKLNEDDUKHLG YDQ DSSDUDWXXU HQ GH NHQQLVHQYDDUGLJKHGHQYDQOHUDUHQ]LMQYROJHQVGH,&7FR|UGLQDWRUPLQGHUJURWHEHOHP PHULQJHQYRRUGHLQYRHULQJYDQ,&7GDQELMDQGHUHVFKROHQ'DDUVWDDWWHJHQRYHUGDWKHW JHEUHN DDQ JHVFKLNWH SURJUDPPDWXXU ELM GH YRRUKRHGHVFKROHQ YHHO YDNHU DOV HHQ JURRW NQHOSXQWZRUGWHUYDUHQ9RRUKRHGHVFKROHQJHYHQGDQRRNYDNHUGDQDQGHUHVFKROHQDDQ GDW ]LM EHKRHIWH KHEEHQ DDQ XLWEUHLGLQJ YDQ KXQ SURJUDPPDWXXU 'LW YHUVFKLMQVHO RQGHUVWHXQW GH HHUGHUH FRQFOXVLH GDW HON LQYRHULQJVVWDGLXP JHNHQPHUNW ZRUGW GRRU VSHFLILHNHEHKRHIWHQYRRUKHWYHUGHUHLQYRHULQJVSURFHV9RRU]RZHOGHYRRUKRHGH VFKROHQ DOV GH DQGHUH VFKROHQ ]LMQ VFKRRORUJDQLVDWRULVFKH DVSHFWHQ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN HHQ EHODQJULMNNQHOSXQW+LHUWRHEHKRUHQ]RZHOGHPRJHOLMNKHGHQYDQOHUDUHQRPQDVFKROLQJ WH NXQQHQ YROJHQ ,&7ULMNH OHHUVLWXDWLHV YRRU WH EHUHLGHQ DOV GH EHVFKLN EDDUKHLG YDQ WHFKQLVFKHRQGHUVWHXQLQJYRRUKHWEHKHHUHQRQGHUKRXGYDQGHDSSDUDWXXU,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


 JURRW

JHPLGGHOGH RPYDQJ YDQ NQHOSXQWHQ

NOHLQ 

JHHQ 

DSSDUDWXXU

SURJUDPPDWXXU NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RUJDQLVDWLH NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

RYHULJH

)LJXXU 

*HPLGGHOGH RPYDQJ YDQ NQHOSXQWHQ SHU DDQGDFKWVJHELHG Behoeften aan programmatuur ,Q ILJXXU LV ]LFKWEDDU JHPDDNW GDW YRRUKRHGHVFKROHQ HQ DQGHUH VFKROHQ LQ KXQ RQGHUZLMVFRQFHSWYDQHONDDUYHUVFKLOOHQ9RRUKRHGHVFKROHQKHEEHQPHHUNHQPHUNHQYDQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV GDQ DQGHUH VFKROHQ 'H YRRUKRHGHVFKROHQ ZHQVHQ SURJUDPPDWXXU GLH DDQVOXLW RS KXQ RQGHUZLMVLQULFKWLQJ =LM YLQGHQ KHW EHODQJULMNHU GDQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ GDW SURJUDPPDWXXU UHNHQLQJ KRXGW PHW SODQQLQJ YDQ LQGLYLGXHOH OHHUZHJHQYRRUOHHUOLQJHQHQGDW GHYRUGHULQJHQ YDQ GH OHHUOLQJHQ GRRU GH SURJUDPPD WXXU ZRUGHQ JHUHJLVWUHHUG WDEHO  2RN KHFKWHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ PHHU EHODQJ DDQWRHWVLQJHQIHHGEDFNLQRQGHUZLMVSURJUDPPDWXXU7HUZLMOKHWRHIHQHQYDQOHHUVWRIELM GH DQGHUH VFKROHQ YHUXLW KHW PHHVW EHODQJULMNH NHQPHUN LV YDQ QLHXZH SURJUDPPDWXXU NLH]HQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ VWHUNHU GDQ GH DQGHUH VFKROHQ YRRU GH LQWHJUDWLH YDQ YHUVFKLOOHQGHDVSHFWHQYDQKHWOHHUSURFHVLQppQSURJUDPPD

7DEHO $VSHFWHQ

YDQ

KHW

RQGHUZLMVOHHUSURFHV

PRHWHQ ZRUGHQ

5DQGDSSDUDWXXU 2HIHQHQ YDQ OHHUVWRI 5HJLVWUHUHQ YDQ YRUGHULQJHQ 7RHWVLQJ YDQ YRUGHULQJHQ 3ODQQLQJ LQGLYLGXHOH OHHUZHJ ,QVWUXFWLH DDQ OHHUOLQJHQ )HHGEDFN DQDO\VH HQ GLDJQRVH

/HVYRRUEHUHLGLQJ

GLH

YROJHQV

OHHUNUDFKWHQ

GRRU

QLHXZH

SURJUDPPDWXXU

RQGHUVWHXQG

SHUFHQWDJH OHUDUHQ YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH VFKROHQ       

9RRUKRHGHVFKROHQ
Scholingsbehoeften van leraren 'H VFKROLQJVEHKRHIWH GLH OHUDUHQ RS GH YRRUKRHGHVFKROHQ HUYDUHQ LV RS DOOH JHELHGHQ JURWHUGDQRSDQGHUHVFKROHQ WDEHO 'LWLVHHQRSPHUNHOLMNJHJHYHQRPGDWMXLVWGH YRRUKRHGHVFKROHQRSGLWJHELHGLQUXLPHUHPDWHRQGHUVWHXQLQJKHEEHQJHKDG ]LHWDEHO  0RJHOLMN LV GH]H RQGHUVWHXQLQJ YRRUDO JHULFKW JHZHHVW RS GH ,&7FR|UGLQDWRU RPGDW GH]H LQ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ PLQGHU NQHOSXQWHQ HUYDDUW GDQ GH ,&7 FR|UGLQDWRUHQYDQDQGHUHVFKROHQ ILJXXU 7HJHOLMNHUWLMGJHHIWGH,&7FR|UGLQDWRUYDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ DDQ GDW GH RUJDQLVDWLH YDQ VFKROLQJ ppQ YDQ GH JURRWVWH EHOHP PHULQJHQYRUPW'HDDQZH]LJKHLGYDQPRGHUQHDSSDUDWXXUHQGHVWDWXVYDQYRRUKRHGH VFKRRO KHHIW GH OHUDUHQ YDQ GH]H VFKROHQ PRJHOLMN QRJ PHHU GDQ GH OHUDUHQ YDQ DQGHUH VFKROHQEHZXVWJHPDDNWYDQGHQRRG]DDNWRWYHUGHUHVFKROLQJ

7DEHO 6FKROLQJVEHKRHIWHQ YDQ OHUDUHQ

.HQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ 2QGHUZLMVNXQGLJ JHEUXLN 0RGHUQH WHFKQRORJLH $OJHPHHQ FRPSXWHUJHEUXLN

SHUFHQWDJH OHUDUHQ YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ ² YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH VFKROHQ   

8.10 Toekomstbeeld 'HYRRUKRHGHVFKROHQHQGHDQGHUHEDVLVVFKROHQKHEEHQHHQ]HOIGHWRHNRPVWEHHOGYRRU RJHQZDWEHWUHIWGHLQULFKWLQJYDQKHWRQGHUZLMV'HYHUZDFKWLQJLVGDWLQGHWRHNRPVWELM GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV PHHU UHNHQLQJ ]DO ZRUGHQ JHKRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ WXVVHQ OHHUOLQJHQ .HQPHUNHQ YDQ XQLIRUPNODVVLNDDO RQGHUZLMV ]XOOHQ LQ EHWHNHQLV DIQHPHQ +HW EHODQJULMNVWH YHUVFKLO WXVVHQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ HQ GH DQGHUH VFKROHQ EHWUHIW GH VLWXDWLH ZDDULQ ]LM ]LFK PRPHQWHHO EHYLQGHQ 'H YRRUKRHGHVFKROHQ KHEEHQ PRPHQWHHO VLJQLILFDQW PHHU NHQPHUNHQ YDQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV JHUHDOLVHHUG HQ]LMPDNHQLQWHQVLHYHUJHEUXLNYDQFRPSXWHUV ILJXXU *HFRQFOXGHHUGNDQZRUGHQ GDW ]RZHO GH YRRUKRHGHVFKROHQ DOV GH DQGHUH VFKROHQ LQ GH WRHNRPVW HHQ YHUJHOLMNEDUH LQULFKWLQJYDQRQGHUZLMVQDVWUHYHQPDDUGHYRRUKRHGHVFKROHQPRPHQWHHOPHHUDVSHFWHQ YDQGLWRQGHUZLMVKHEEHQJHUHDOLVHHUGGDQDQGHUHVFKROHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


 EHWHNHQLV YDQ NHQPHUNHQ YHUZLM]HQG QDDU XQLIRUPNODVVLNDDO RQGHUZLMV

HUJ EHODQJULMNHQLJV]LQV EHODQJULMNQLHW EHODQJULMN

)LJXXU D

QX WRHNRPVW YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

 EHWHNHQLV YDQ NHQPHUNHQ YHUZLM]HQG QDDU ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV

HUJ EHODQJULMNHQLJV]LQV EHODQJULMNQLHW EHODQJULMN

QX WRHNRPVW YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU E

 EHWHNHQLV YDQ FRPSXWHUJHEUXLN

HUJ EHODQJULMNHQLJV]LQV EHODQJULMNQLHW EHODQJULMN

)LJXXU F

QX WRHNRPVW YRRUKRHGHVFKROHQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ

)LJXXU 

9RRUKRHGHVFKROHQ
2QWZLNNHOLQJHQ GLH OHUDUHQ YHUZDFKWHQ WHQ DDQ]LHQ YDQ GH LQULFKWLQJ YDQ KHW HLJHQ RQGHUZLMV,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


'H EHVFKLNEDUH JHJHYHQV JHYHQ DDQOHLGLQJ WH YHURQGHUVWHOOHQ GDW ]LFK YRRUDO YRRUKRHGHVFKROHQKHEEHQDDQJHPHOGFT]LMQJHVHOHFWHHUGGLHJHNHQPHUNWZRUGHQGRRU ULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV*HOHWRSGHEHSHUNWHWLMGWXVVHQGHVHOHFWLHYDQGHYRRU KRHGHVFKROHQ HQ GH JHJHYHQVYHU]DPHOLQJ LV KHW QLHW DDQQHPHOLMN GDW GH LQULFKWLQJVNHQ PHUNHQYDQGH]HVFKROHQLQHHQNRUWHWLMG PLQGHUGDQMDDU LQJULMSHQG ]LMQ JHZLM]LJG 9HUGHU ODWHQ GH JHJHYHQV XLW ]RZHO GH YRRUOLJJHQGH DOV GH YRULJH PHWLQJ YDQ GH ,&7 PRQLWRU 7HQ %UXPPHOKXLV  ]LHQ GDW YRRUDO VFKROHQ PHW ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMVSURILWHUHQYDQGHSRWHQWLsOHPRJHOLMNKHGHQGLH,&7WHELHGHQKHHIW+HWOLJWGDQ RRN YRRU GH KDQG GDW PHW QDPH GH]H JURHS VFKROHQ ]LFK KHHIW DDQJHPHOG DOV YRRU KRHGHVFKRRO'LWEHWHNHQWGDWGHYRRUKRHGHVFKROHQDOYDQPHHWDIDDQRYHUNHQPHUNHQ EHVFKLNNHQ GLH YHUVFKLOOHQ YDQ GH PHHVWH DQGHUH EDVLVVFKROHQ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ]LMQGDDURPQLHW]RQGHUPHHUWHJHQHUDOLVHUHQQDDUDOOHDQGHUHVFKROHQ +HWELM]RQGHUHYDQGHYRRUKRHGHVFKROHQLVGDWGH]HJURHSVFKROHQPRJHOLMN]LFKWEDDUNDQ PDNHQ LQ KRHYHUUH HHQ IRUVH ILQDQFLsOH LQMHFWLH KHW LQYRHULQJVSURFHV YDQ ,&7 NDQ YHUVQHOOHQ ELM VFKROHQ GLH YHHO NHQPHUNHQ YHUWRQHQ YDQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV 0HW KHW YHUZHUYHQ YDQ GH VWDWXV YRRUKRHGHVFKRRO KHEEHQ GH]H VFKROHQ PRJHOLMN GH ILQDQFLsOHPLGGHOHQYHUZRUYHQRPGHXLWYRHULQJYDQHHQEHRRJGHRIUHHGVLQJDQJJH]HWWH YHUDQGHULQJLQHHQVWURRPYHUVQHOOLQJWHEUHQJHQ0HWKHWRRJRSLQQRYDWLHVWUDWHJLHsQLV KHW LQWHUHVVDQW RP QD WH JDDQ ZDW GH GXXU]DDPKHLG LV YDQ GH YHUDQGHULQJHQ GLH RQGHU GHUJHOLMNH FRQGLWLHV WRW VWDQG NRPHQ 'H]H YUDDJ GULQJW ]LFK PHW QDPH RS RPGDW GH YRRUKRHGHVFKROHQ LQ NRUWH WLMG YHHO KHEEHQ JHwQYHVWHHUG LQ GH DDQVFKDI YDQ ,&7 PDWHULDOHQ WHUZLMO GH EHKRHIWH DDQ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ YDQ OHUDUHQ JURWHU LV GDQ RS DQGHUHVFKROHQ,QHONJHYDOODWHQGH]HJHJHYHQV]LHQGDWGHYRRUKRHGHVFKROHQPRJHOLMN HHQ YRRUKRHGH ]LMQ ZDW EHWUHIW GH RSYDWWLQJHQ RYHU GH LQULFKWLQJ YDQ RQGHUZLMV HQ GH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ ,&7PDWHULDOHQ PDDU QHW DOV GH DQGHUH VFKROHQ HUYDUHQ ]LM SUREOHPHQRSKHWJHELHGYDQGHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ 'H WUHQGV ZDDU YRRUKRHGHVFKROHQ LQ GH WRHNRPVW YHHO YDQ YHUZDFKWHQ NRPHQ RYHUHHQ PHWGHYHUZDFKWLQJHQYDQGHDQGHUHEDVLVVFKROHQ WDEHO :DWRSYDOWLVGHJURWHPDWH YDQRYHUHHQVWHPPLQJWXVVHQGHYRRUKRHGHVFKROHQRYHUGHRQWZLNNHOLQJHQGLHDOVEHODQJ ULMNZRUGHQHUYDUHQYRRUKHWHLJHQRQGHUZLMV+HWJURRWVWHYHUVFKLOWXVVHQGHYRRUKRHGH VFKROHQ HQ GH DQGHUH EDVLVVFKROHQ EHWUHIW KHW JHEUXLN YDQ HPDLO GRRU OHHUOLQJHQ YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ 7HUZLMO PLQGHU GDQ GH KHOIW YDQ GH QLHWYRRUKRHGH EDVLVVFKROHQ SRVLWLHYH YHUZDFKWLQJHQ KHHIW RYHU GH EHWHNHQLV YDQ HPDLO KHHIW YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ SRVLWLHYH YHUZDFKWLQJHQ RYHU KHW JHEUXLN YDQ HPDLO GRRU OHHUOLQJHQ 0RJHOLMN KHHIW GLW YHUVFKLO WH PDNHQ PHW GH PDWH ZDDULQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ ]LFKW KHEEHQ RS GH PRJHOLMNKHGHQ GLH ,&7 WH ELHGHQ KHHIW 6OHFKWV YDQ GH YRRUKRHGH VFKROHQJHHIWDDQVOHFKWRSGHKRRJWHWH]LMQYDQGHSRWHQWLsOHPRJHOLMNKHGHQYDQ,&7%LM GHDQGHUHEDVLVVFKROHQYLQGWGDW]LMVOHFKWJHwQIRUPHHUG]LMQRYHUGHPRJHOLMNKHGHQ GLH,&7KHWRQGHUZLMVWHELHGHQKHHIW

9RRUKRHGHVFKROHQ
7DEHO ,&7WUHQGV ZDDUYDQ VFKROHQ YHHO YHUZDFKWHQ YRRU KHW HLJHQ RQGHUZLMV

,&7WUHQGV ,QWHUQHW::: PXOWLPHGLDWRHSDVVLQJHQ .HQQLVQHW HPDLO JHEUXLN GRRU OHHUOLQJHQ OHHUOLQJYROJV\VWHHP HOHNWURQLVFK DDQELHGHQ YDQ OHHUVWRI

SHUFHQWDJH VFKROHQ YHUVFKLO YRRUKRHGHVFKROHQ YRRUKRHGHVFKROHQ ² DQGHUH VFKROHQ      

8.11 Samenvatting ƒ

ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

ƒ+HW FRPSXWHUJHEUXLN RS YRRUKRHGHVFKROHQ ZRUGW LQ YHUJHOLMNLQJ PHW DQGHUH EDVLVVFKROHQ JHNHQPHUNW GRRU HHQ JURWHUH EHVFKLNEDDUKHLG YDQ FRPSXWHUV PHHU OHUDUHQ GLH GDJHOLMNV JHEUXLN PDNHQ YDQ FRPSXWHUV HQ UXLPHUH PRJHOLMNKHGHQ YRRU OHHUOLQJHQRPPHWFRPSXWHUVWHZHUNHQ 9RRUKRHGHVFKROHQ KHEEHQ LQ KHW DIJHORSHQ MDDU RQJHYHHU DFKW NHHU ]RYHHO JHOG DDQ DSSDUDWXXUXLWJHJHYHQGDQDQGHUHVFKROHQ (pQ YDQ GH EHODQJULMNVWH YHUVFKLOOHQ WXVVHQ YRRUKRHGHVFKROHQ HQ DQGHUH VFKROHQ EHWUHIW GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV 9RRUKRHGHVFKROHQ KHEEHQ PHHU NHQPHUNHQ YDQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV GDQ DQGHUH VFKROHQ %LM ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV HUYDUHQ VFKROHQ RYHU KHW DOJHPHHQ PHHU RSEUHQJVWHQ YDQ ,&7 GDQ ELM XQLIRUPNODVVLNDDO RQGHUZLMV 'LW EHHOG ZRUGW EHYHVWLJG GRRU GH UHVXOWDWHQ YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ GLH YROJHQV YHUZDFKWLQJ PHHU RSEUHQJVWHQ YDQ ,&7 HUYDUHQ GDQ JHPLGGHOGELMDQGHUHVFKROHQKHWJHYDOLV +HWJHEUXLNYDQ,&7YRRUKHWRS]RHNHQYDQJHJHYHQVHQKHWPDNHQYDQZHUNVWXNNHQ NRPWRSGHYRRUKRHGHVFKROHQYDNHUYRRUGDQRSDQGHUHVFKROHQ 'H OHHUOLQJHQ YDQ YRRUKRHGHVFKROHQ ]LMQ ]RZHO LQ KXQ ,&7YDDUGLJKHGHQ DOV KXQ KRXGLQJWHQRS]LFKWHYDQ,&7JHOLMNDDQOHHUOLQJHQYDQDQGHUHEDVLVVFKROHQ /HUDUHQYDQYRRUKRHGHVFKROHQRRUGHOHQSRVLWLHYHURYHU,&7GDQOHUDUHQYDQDQGHUH VFKROHQ +RHZHO YHHO PHHU YRRUKRHGHVFKROHQ GDQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ ELM GH LQYRHULQJ YDQ ,&7RQGHUVWHXQLQJKHEEHQRQWYDQJHQYDQRQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVWHQYLQGHQYHHO VFKROHQGDWGHORNDOHRIUHJLRQDOHEHJHOHLGLQJVGLHQVWRQYROGRHQGHLVWRHJHUXVWRPGH VFKRROLQGHWRHNRPVWRSKHWJHELHGYDQ,&7QDDUZHQVWHNXQQHQRQGHUVWHXQHQ,Q QRJVWHUNHUHPDWHKHEEHQGHVFKROHQGLWEHHOGYDQGH3$%2 V 9RRUKRHGHVFKROHQKHEEHQRYHUKHWDOJHPHHQPLQGHUNQHOSXQWHQGDQDQGHUHVFKROHQ (U LV ppQ NQHOSXQW GDW RS GH YRRUKRHGHVFKROHQ DOV HHQ JURWHUH EHOHPPHULQJ ZRUGW HUYDUHQGDQRSDQGHUHVFKROHQ+HWEHWUHIWKHWWHNRUWDDQEUXLNEDUHSURJUDPPDWXXU GLHDIJHVWHPGLVRSHHQRQGHUZLMVEHQDGHULQJZDDUELM]RYHHOPRJHOLMNUHNHQLQJZRUGW JHKRXGHQPHWYHUVFKLOOHQWXVVHQOHHUOLQJHQ1LHXZHSURJUDPPDWXXUPRHWYROJHQVGH YRRUKRHGHVFKROHQPHWQDPHGHYRUGHULQJHQYDQOHHUOLQJHQUHJLVWUHUHQHQGHPRJHOLMN KHLGEHYDWWHQRPLQGLYLGXHOHOHHUZHJHQWHSODQQHQ

,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


ƒ

ƒ

+HWWRHNRPVWEHHOGYDQGHYRRUKRHGHVFKROHQYHUVFKLOWQLHWPHWGHYHUZDFKWLQJHQYDQ DQGHUH VFKROHQ 9RRUKRHGHVFKROHQ YHUVFKLOOHQ ZHO YDQ DQGHUH VFKROHQ LQ KHW LQYRHULQJVVWDGLXP 'LW JHOGW ]RZHO LQ GH UHDOLVDWLH YDQ HHQ PHHU JHGLIIHUHQWLHHUGH RQGHUZLMVEHQDGHULQJDOVGHLQ]HWYDQ,&7 (HQ EHODQJULMNH RYHUHHQNRPVW WXVVHQ YRRUKRHGHVFKROHQ HQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ EHWUHIW GH JURWH VFKROLQJVEHKRHIWH RS KHW JHELHG YDQ RQGHUZLMVNXQGLJ FRPSXWHU JHEUXLN

9RRUKRHGHVFKROHQ


SAMENVATTING, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

+HW HHUVWH GHHO YDQ GLW VORWKRRIGVWXN LV JHZLMG DDQ HHQ LQWHJUDOH VDPHQYDWWLQJ YDQ GH UHVXOWDWHQ  'DDUQD ZRUGW LQJHJDDQ RS GH EHWHNHQLV YDQ GH UHVXOWDWHQ YRRU GH YHUGHUH LQYRHULQJ YDQ ,&7 LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV  'H]H SDUDJUDDI YRUPW HHQ ELMGUDJH DDQ GH UHIOHFWLH RS GH UHVXOWDWHQ YDQ GH ,&7PRQLWRU 7HYHQV ZRUGHQ DDQEHYHOLQJHQJHGDDQYRRUKHWEHOHLG'H]HDDQEHYHOLQJHQEHWUHIIHQ]RZHOKHWEHOHLGYDQ GHRYHUKHLGDOVKHWEHOHLGRSVFKRROQLYHDX

9.1

Samenvatting van resultaten

Computergebruik +HW JHEUXLN YDQ FRPSXWHUV LV HLQG MDUHQ QHJHQWLJ LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV DOJHPHHQ JHDFFHSWHHUG1HJHQYDQGHWLHQOHUDUHQPDNHQZHNHOLMNVJHEUXLNYDQGHFRPSXWHUYRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ &RPSXWHUV ZRUGHQ YRRUDO LQJH]HW ELM UHNHQHQ WDDO HQ DDUGULMNV NXQGH+HWDDQWDOOHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQZDDUYRRUGHFRPSXWHUZRUGWJHEUXLNWLVLQ GHSHULRGHJHOLMNJHEOHYHQ'HLQWHQVLWHLWYDQKHWJHEUXLNLVZHOWRHJHQRPHQ 2HIHQHQYDQOHHUVWRIHQKHWVFKULMYHQYDQYHUVODJHQ]LMQELQQHQJURHSGHEHODQJULMNVWH FRPSXWHUWRHSDVVLQJHQ %RYHQGLHQ ZRUGW GH FRPSXWHU VWHHGV YDNHU LQJH]HW YRRU DQGHUH GLGDFWLVFKH WRHSDVVLQJHQ ]RDOV JHJHYHQVYHUZHUNLQJ HQ LQVWUXFWLH 'DDUPHH YHUDQGHUW GH IXQFWLHYDQGHFRPSXWHUJHOHLGHOLMNYDQRHIHQPDFKLQHQDDUHHQGLGDFWLVFKHKXOSPLGGHOWHU RQGHUVWHXQLQJ YDQ PHHUGHUH DVSHFWHQ YDQ KHW RQGHUZLMVOHHUSURFHV +HW JHEUXLN YDQ FRPPXQLFDWLHYHIXQFWLHV]RDOVHPDLOHQKHWRS]RHNHQYDQLQIRUPDWLHYLD,QWHUQHWNRPHQ ELQQHQKHWEDVLVRQGHUZLMVQRJPDDUZHLQLJYRRU ,QYHUJHOLMNLQJPHWGHVLWXDWLHYDQJHEUXLNHQOHUDUHQLQGHFRPSXWHUHONHZHHN JHPLGGHOG HHQ XXU ODQJHU ELM KHW RQGHUZLMV 9RRU HHQ LQGLYLGXHOH OHHUOLQJ EHWHNHQW GLW ZHNHOLMNV HQNHOH PLQXWHQ H[WUD FRPSXWHUWLMG 7KXLV JHEUXLNHQ OHHUOLQJHQ GH FRPSXWHU VWHHGVYDNHUYRRUOHHUDFWLYLWHLWHQ,QYHUJHOLMNLQJPHWVFKRROJHEUXLNHQELMYRRUEHHOGGULH WRWYLHUNHHU]RYHHOOHHUOLQJHQWKXLVGHFRPSXWHUYRRUKHWYHU]DPHOHQYDQLQIRUPDWLHHQ KHWPDNHQYDQHHQZHUNVWXN Infrastructuur ,QHHQWLMGVEHVWHNYDQWZHHMDDULVKHWDDQWDOFRPSXWHUVRSEDVLVVFKROHQYHUGULHYRXGLJG 0RPHQWHHO EHVFKLNW HHQ EDVLVVFKRRO RYHU JHPLGGHOG FRPSXWHUV KHWJHHQ RYHUHHQ NRPVWPHWHHQOHHUOLQJFRPSXWHUUDWLRYDQ5XLPHHQNZDUWYDQGHVFKROHQEHVFKLNW RYHUWHQPLQVWHppQFRPSXWHUYRRUHONH WLHQ OHHUOLQJHQ 2S EDVLV YDQ GH RQWZLNNHOLQJHQ ]RDOVGH]H]LFKLQGHDIJHORSHQMDUHQKHEEHQYRRUJHGDDQ]XOOHQYULMZHODOOHEDVLVVFKROHQ ELQQHQWZHHWRWGULHMDDURYHUWHQPLQVWHppQFRPSXWHUYRRUHONHOHHUOLQJHQEHVFKLNNHQ 'H WRHQDPH YDQ KHW DDQWDO FRPSXWHUV RS EDVLVVFKROHQ KHHIW JHUHVXOWHHUG LQ PHHU FRPSXWHUVLQNODVORNDOHQ$FKWRSGHWLHQOHUDUHQEHVFKLNNHQRYHUppQRIPHHUFRPSXWHUV ELQQHQKHWHLJHQNODVORNDDO ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW DQGHUH ODQGHQ EHKRRUW 1HGHUODQG WRW GH ODQGHQ PHW GH JURRWVWH EHVFKLNEDDUKHLGYDQFRPSXWHUDSSDUDWXXUYRRUOHHUOLQJHQLQKHWEDVLVRQGHUZLMV

6DPHQYDWWLQJ GLVFXVVLH HQ DDQEHYHOLQJHQ
+HW DDQWDO FRPSXWHUV PHW HHQ SURFHVVRU RI HHQ 3HQWLXP LV LQ KHW DIJHORSHQ MDDU WRHJHQRPHQ %LMQD GH KHOIW YDQ GH FRPSXWHUDSSDUDWXXU LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV LV RS GLW PRPHQW PHW HHQ ,QWHO SURFHVVRU XLWJHUXVW (pQ RS GH YLMI FRPSXWHUV KHHIW HHQ 3HQWLXPSURFHVVRU 'H VWHUNH JURHL YDQ FRPSXWHUV NDQ YHUNODDUG ZRUGHQ GRRU KHW JURWH DDQWDO ]RJHQDDPGH )XUELHFRPSXWHUV GLH EDVLVVFKROHQ YLD GH WRHQPDOLJH 6WLFKWLQJ &RPSXWHU%HPLGGHOLQJ 2QGHUZLMV 6&%2 KHEEHQ DDQJHVFKDIW 'H]H VWLFKWLQJ PDDNW FRPSXWHUVJHVFKLNWYRRUKHUJHEUXLNHQOHYHUGHWRWHQPHWYRRUQDPHOLMNFRPSXWHUV PHW HHQ SURFHVVRU +HW DDQWDO FRPSXWHUV ZDDURYHU EDVLVVFKROHQ EHVFKLNNHQ LV HHQ VWHHGV PLQGHU JURRW SUREOHHP (FKWHU YHHO FRPSXWHUV ]LMQ YHURXGHUG KHWJHHQ GRRU GH VFKROHQDOVppQYDQGHJURRWVWHNQHOSXQWHQELMKHWFRPSXWHUJHEUXLNZRUGWHUYDUHQ9HUGHU LVGRRUKHWVWHUNJHVWHJHQDDQWDOFRPSXWHUVRSYHHOVFKROHQRRNGHEHKRHIWHWRHJHQRPHQ DDQ HHQ IXQFWLRQDULV GLH YHUDQWZRRUGHOLMN LV YRRU KHW RQGHUKRXG HQ KHW EHKHHU YDQ GH ,&7YRRU]LHQLQJHQRSVFKRRO 2S KHW JHELHG YDQ PRGHUQH UDQGDSSDUDWXXU LV RS GH PHHVWH EDVLVVFKROHQ DOOHHQ HHQ NOHXUHQSULQWHUDDQZH]LJ$QGHUHPRGHUQHUDQGDSSDUDWXXU]RDOVELMYRRUEHHOGHHQVFDQQHU RIGLJLWDOHFDPHUDNRPWRSEDVLVVFKROHQZHLQLJYRRU5XLPHHQGHUGHYDQGHEDVLVVFKROHQ KHHIWWRHJDQJWRW,QWHUQHW0HHVWDOEHWUHIWKHWHHQ,6'1YHUELQGLQJZDDURSWZHHWRWGULH FRPSXWHUV]LMQDDQJHVORWHQ Onderwijsconcept 0RPHQWHHO LV YHHO DDQGDFKW YRRU GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV YROJHQV GH XLWJDQJV SXQWHQYDQDGDSWLHIFTULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV,&7ZRUGWJH]LHQDOVHHQEUXLN EDDULQVWUXPHQWELMUHDOLVHUHQYDQGH]HRQGHUZLMVEHQDGHULQJGLHJHNHQPHUNWZRUGW GRRU KHWUHNHQLQJKRXGHQPHWYHUVFKLOOHQWXVVHQOHHUOLQJHQ+RHZHO,&7LQVWDDWLVGHXLWYRH ULQJYDQHONRQGHUZLMVFRQFHSWWHRQGHUVWHXQHQHUYDUHQGH VFKROHQ PHW YHHO NHQPHUNHQ YDQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMVYDNHUHHQJURWHELMGUDJHYDQ,&7GDQVFKROHQPHWYHHO NHQPHUNHQ YDQ XQLIRUPNODVVLNDDO RQGHUZLMV ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW GH JHJHYHQV YDQ GH YRULJH PRQLWRUPHWLQJ EHYDW KHW RQGHUZLMV RS EDVLVVFKROHQ PHHU NHQPHUNHQ YDQ ULMN JHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV*HKHHOLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGHVDPHQKDQJWXVVHQRQGHU ZLMVFRQFHSWHQGHRSEUHQJVWHQYDQ,&7LVGHELMGUDJHGLH,&7OHYHUWDDQGHUHDOLVDWLHYDQ KHWGRRUGHVFKROHQEHRRJGHRQGHUZLMVLQKHWDIJHORSHQMDDUYHUGHUWRHJHQRPHQ Beleid en investeringen 6WHHGVPHHUVFKROHQZHUNHQDDQHHQV\VWHPDWLVFKEHOHLGRSKHWJHELHGYDQ,&75XLPGH KHOIWYDQGHEDVLVVFKROHQLVPRPHQWHHOEH]LJPHWKHWRSVWHOOHQYDQHHQ,&7EHOHLGVSODQ %LMQDYDQGHVFKROHQKHHIWKHW,&7EHOHLGVFKULIWHOLMNLQHHQEHOHLGVSODQYDVWJHOHJG 6FKROHQ KHEEHQ LQ KHW DIJHORSHQ MDDU HHQ EHWHNHQLVYROOH YRRUXLWJDQJ JHERHNW LQ GH UHDOLVDWLH YDQ KXQ EHOHLGVGRHOHQ 7HJHOLMNHUWLMG LV KHW DPELWLHQLYHDX YDQ VFKROHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 WRHJHQRPHQ 2PGDW HU ]RZHO GRHOVWHOOLQJHQ ZRUGHQ JHUHDOLVHHUG DOV QLHXZH GRHOVWHOOLQJHQ DDQ KHW EHOHLG ZRUGHQ WRHJHYRHJG EOLMIW HU VSUDNH YDQ HHQ JURWH GLVFUHSDQWLH WXVVHQ EHRRJG HQ JHUHDOLVHHUG ,&7EHOHLG $OOH VFKROHQ KHEEHQ LQ KHW DIJHORSHQMDDUILQDQFLHHOJHwQYHVWHHUGLQ,&7+HWPHHVWHJHOGLVEHVWHHGDDQDSSDUDWXXU Houding 1DGDWLQKHWEHJLQ YDQGHMDUHQQHJHQWLJGHKRXGLQJYDQOHUDUHQSRVLWLHYHUZHUGRYHUGH YHUDQGHULQJHQWHQJHYROJH YDQFRPSXWHUJHEUXLNLQGHNODVLVHUVLQGVVSUDNHYDQHHQ GDOHQGHWUHQG(HQPRJHOLMNHYHUNODULQJYRRUGH]HRQWZLNNHOLQJLV GDW OHUDUHQ LQPLGGHOV JHGXUHQGH PHHUGHUH MDUHQ GH FRPSXWHU RS HHQ]HOIGH PDQLHU JHEUXLNHQ +HW FRPSXWHU JHEUXLN ZRUGW GDDUGRRU VWHHGV PHHU DOV HHQ JHZRRQWH HQ VWHHGV PLQGHU DOV HHQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


YHUDQGHULQJ HUYDUHQ 'H]H RQWZLNNHOLQJ NDQ ZRUGHQ JH]LHQ DOV HHQ DDQZLM]LQJ YRRU LQKRXGHOLMNHVWDJQDWLHYDQGHLQYRHULQJYDQ,&7+LHUPHHZRUGWEHGRHOGGDW,&7YRRUDO ZRUGWJHEUXLNWYRRUYHUYDQJLQJYDQEHVWDDQGHZHUNZLM]HQHQ,&7WRHSDVVLQJHQQRJPDDU ZHLQLJZRUGHQEHQXWYRRUYHUQLHXZLQJYDQKHWRQGHUZLMV +HWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHUKHHIWYROJHQVGHOHHUNUDFKWHQYRRUDOHHQSRVLWLHYHLQYORHG RSGHPRWLYDWLHYDQOHHUOLQJHQ2RNYLQGWGULHNZDUWYDQGHOHUDUHQGDWOHHUVWRIHIILFLsQWHU JHWUDLQGNDQZRUGHQ2SKHWJHELHGYDQGHOHHUSUHVWDWLHVYLQGWHFKWHUVOHFKWVGULHYDQHONH WLHQOHUDUHQGDWOHHUOLQJHQGRRUKHWJHEUXLNYDQGHFRPSXWHUEHWHUHUHVXOWDWHQEHKDOHQ 2YHUHHQNRPVWLJGHZDDUQHPLQJHQYDQGHOHUDUHQJHYHQRRNGHOHHUOLQJHQ]HOIDDQGDW]LM SOH]LHUEHOHYHQDDQKHWRPJDDQPHWFRPSXWHUV'DDUQDDVWYLQGHQOHHUOLQJHQKHWEHODQJULMN HQ UHOHYDQW GDW ]H JRHG PHW FRPSXWHUV NXQQHQ RPJDDQ -RQJHQV YLQGHQ ZHUNHQ PHW FRPSXWHUVOHXNHUHQEHODQJULMNHUGDQPHLVMHV2RNKHEEHQMRQJHQVYDNHUKHWJHYRHOGDW ]LM GRRU KXQ RXGHUV JHVWLPXOHHUG ZRUGHQ RP PHW FRPSXWHUV WH OHUHQ RPJDDQ 6HNVH YHUVFKLOOHQ ELM OHHUOLQJHQ RS KHW JHELHG YDQ FRPSXWHUJHEUXLN ]LMQ LQ KHW DIJHORSHQ GHFHQQLXP WRHJHQRPHQ ,Q YHUJHOLMNLQJ PHW GH UHVXOWDWHQ YDQ YRULJH PHWLQJHQ JHYHQ MRQJHQVVWHHGVYDNHUDDQGDW]LMPHHUYDQFRPSXWHUVZHWHQGDQPHLVMHV Samenwerking, ondersteuning, kennis en vaardigheden 6DPHQZHUNLQJWXVVHQVFKROHQURQGGHLQYRHULQJYDQ,&7LVLQKHWDIJHORSHQMDDUWRHJH QRPHQ6FKROHQZLVVHOHQVWHHGVYDNHUKXQ,&7HUYDULQJHQXLWHQZHUNHQRRNPHHUVDPHQ RSKHWJHELHGYDQGHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ'HEHWHNHQLVYDQFROOHJLDOHQHWZHUNHQYDQ VFKROHQFTOHUDUHQYRRUKHWLQYRHULQJVSURFHVYDQ,&7QHHPWWRH+HWDDQWDOVFKROHQGDW YLDGH]HFROOHJLDOHQHWZHUNHQRQGHUVWHXQLQJELMGHLQYRHULQJYDQ,&7HUYDDUWRYHUWUHIWGH RQGHUVWHXQLQJYDQRQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVWHQ %LQQHQ VFKROHQ HUYDUHQ GH OHUDUHQ ELM KHW FRPSXWHUJHEUXLN YRRUQDPHOLMN RQGHUVWHXQLQJ YDQGH,&7FR|UGLQDWRU%LMYDQGHOHUDUHQXLWJURHSJHYHQRRNOHHUOLQJHQRQGHU VWHXQLQJ ELM KHW FRPSXWHUJHEUXLN LQ GH NODV /HHUOLQJHQ EHVFKLNNHQ RS MRQJHUH OHHIWLMG RYHUVWHHGVPHHU,&7YDDUGLJKHGHQWHEHVFKLNNHQ 'H NHQQLV YDQ OHUDUHQ RYHU FRPSXWHUJHEUXLN LQ GH NODV LV LQ KHW DIJHORSHQ QLHW WRHJH QRPHQ :HLQLJ OHUDUHQ ]LMQ EHNHQG PHW WRHSDVVLQJHQ YDQ PRGHUQH WHFKQRORJLH ]RDOV PXOWLPHGLDHPDLOHQ,QWHUQHW+HWJHEUHNDDQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQYDQOHUDUHQZRUGW LQ KHW EDVLVRQGHUZLMV DOV ppQ YDQ GH JURRWVWH EHOHPPHULQJHQ YRRU GH YHUGHUH LQYRHULQJ YDQ,&7HUYDUHQ+HWJHEUHNDDQIDFLOLWHLWHQ WLMGHQJHOG YRRUVFKROLQJKDQJWGDDUQDXZ PHH VDPHQ +RHZHO HU LQ KHW VFKRROEHOHLG DDQGDFKW LV YRRU ,&7VFKROLQJ LV GH GLVFUHSDQWLHWXVVHQGHEHOHLGVYRRUQHPHQVHQGHEHOHLGVXLWYRHULQJRSGLWJHELHGJURRW /HUDUHQZHQVHQYRRUDOWHOHUHQRPJDDQPHWVSHFLILHNHSURJUDPPD VYRRUGHYHUVFKLOOHQGH OHHUHQYRUPLQJVJHELHGHQ9HUGHUZLOOHQ]LMZHWHQRSZHONHPDQLHUGHLQ]HWYDQPRGHUQH WHFKQRORJLH ]RDOV ,QWHUQHW HPDLO HQ PXOWLPHGLD NDQ ELMGUDJHQ DDQ GH NZDOLWHLWVYHUEH WHULQJYDQKXQRQGHUZLMV Toekomstperspectief =RZHO GH GLUHFWLHV YDQ EDVLVVFKROHQ DOV OHUDUHQ YHUZDFKWHQ GDW KHW RQGHUZLMV YDQ GH WRHNRPVW YHHO NHQPHUNHQ YDQ ULMNJHGLIIHUHQWLHHUG RQGHUZLMV ]DO KHEEHQ 'H FRPSXWHU ZRUGW JH]LHQ DOV HHQ EHODQJULMN KXOSPLGGHO RP KHW WRHNRPVWLJH RQGHUZLMV WH UHDOLVHUHQ 6FKROHQ KHEEHQ KRJH YHUZDFKWLQJHQ YDQ GH PRJHOLMNKHGHQ GLH ,QWHUQHW HQ .HQQLVQHW NXQQHQ ELHGHQ +RHZHO KHW DDQWDO FRPSXWHUV LQ KRRJ WHPSR WRHQHHPW YHUDQGHUW GH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV ODQJ]DDP +HW PDQDJHPHQW YDQ EDVLVVFKROHQ VWDDW YRRU GH

6DPHQYDWWLQJ GLVFXVVLH HQ DDQEHYHOLQJHQ
XLWGDJLQJ RP KHW WHPSR YDQ GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 HQ GH EHRRJGH LQKRXGHOLMNH YHUQLHXZLQJYDQKHWRQGHUZLMVRSHONDDUDIWHVWHPPHQ 2YHUHHQUHHNVYDQMDUHQEH]LHQYRUPWGHVNXQGLJKHLGV EHYRUGHULQJGHPHHVWKDUGQHNNLJH EHOHPPHULQJYRRUHHQVXFFHVYROOHLQYRHULQJYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMV6LQGVJURHLW KHWDDQWDOVFKROHQGDWVOHFKWRSGHKRRJWHLVYDQGHPRJHOLMNKHGHQGLH,&7KHWRQGHUZLMV WHELHGHQKHHIW,QPLGGHOVLVUXLPHHQGHUGHYDQGHEDVLVVFKROHQVOHFKWRSGHKRRJWHYDQ KHWJHHQ ,&7 KHW RQGHUZLMV WH ELHGHQ KHHIW 'RRU RQEHNHQGKHLG PHW GH PRJHOLMNKHGHQ YDQ,&7EOLMYHQEHVFKLNEDUHWRHSDVVLQJHQRQEHQXW Voorhoedescholen 'HYRRUKRHGHVFKROHQYHUVFKLOOHQRSHHQJURRWDDQWDODVSHFWHQYDQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ 2SGHHHUVWHSODDWVKHEEHQYRRUKRHGHVFKROHQPHHUHQPRGHUQHUHFRPSXWHUVGDQDQGHUH EDVLVVFKROHQ 9HUGHU ZRUGW RS YRRUKRHGHVFKROHQ YDNHU PHW FRPSXWHUV JHZHUNW HQ ]LMQ OHUDUHQSRVLWLHYHURYHUGHRSEUHQJVWHQYDQKHWFRPSXWHUJHEUXLN2RNKHEEHQGHOHUDUHQ YDQYRRUKRHGHVFKROHQEHKRHIWHDDQDQGHUHSURJUDPPDWXXUGDQGHPHHVWHOHUDUHQYDQGH RYHULJH EDVLVVFKROHQ /HUDUHQ YDQ YRRUKRHGHVFKROHQ YLQGHQ KHW ELMYRRUEHHOG EHODQJULMN GDW SURJUDPPDWXXU GH PRJHOLMNKHGHQ ELHGW YRRU SODQQLQJ YDQ LQGLYLGXHOH OHHUZHJHQ HQ UHJLVWUDWLHYDQGHOHHUOLQJYRUGHULQJHQ2RNKHFKWHQGHYRRUKRHGHVFKROHQPHHUEHODQJDDQ WRHWVLQJHQIHHGEDFNLQRQGHUZLMVSURJUDPPDWXXUGDQGHDQGHUHVFKROHQ +HWPHHVWHVVHQWLsOHRQGHUVFKHLGWXVVHQGHJURHSYRRUKRHGHVFKROHQHQGHDQGHUHEDVLV VFKROHQ LV ZHOOLFKW GH LQULFKWLQJ YDQ KXQ RQGHUZLMV 9RRUKRHGHVFKROHQ KHEEHQ PHHU NHQPHUNHQYDQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMVGDQHHQGRRUVQHHEDVLVVFKRRO'HEHVFKLN EDUHJHJHYHQVJHYHQDDQOHLGLQJWHYHURQGHUVWHOOHQGDWGHYRRUKRHGHVFKROHQDORYHUGH]H NHQPHUNHQEHVFKLNWHQRSKHWPRPHQWGDW]LM DOV YRRUKRHGHVFKRROZHUGHQ JHVHOHFWHHUG 'H FRQGLWLHV YRRU LQYRHULQJ YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ YHUVFKLOOHQ GDDUPHH PHW GH VLWXDWLH FT RQGHUZLMVLQULFKWLQJ RS GH PHHVWHDQGHUH EDVLVVFKROHQ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH YRRU KRHGHVFKROHQNXQQHQGDQRRNQLHW]RQGHUPHHUJHJHQHUDOLVHHUGZRUGHQQDDUGHSRSXODWLH YDQEDVLVVFKROHQ 9DQ EHODQJ LV GDW GH KXLGLJH LQULFKWLQJ YDQ KHW RQGHUZLMV RS YHHO YRRUKRHGHVFKROHQ NHQPHUNHQEHYDWGLHDQGHUHEDVLVVFKROHQYRRUGHWRHNRPVWRRNQDVWUHYHQ'LWZLMVWHURS GDW GH YRRUKRHGHVFKROHQ YRRU YHHO VFKROHQ HHQ EHODQJULMNH EURQ YDQ LQVSLUDWLH NXQQHQ ]LMQHQ]RZHORSKHWJHELHGYDQDSSDUDWXXUDOVRSKHWJHELHGYDQRQGHUZLMVLQULFKWLQJHHQ YRRUKRHGHYRUPHQ 1DDVWGHYHOHYHUVFKLOOHQWXVVHQYRRUKRHGHVFKROHQHQDQGHUHEDVLVVFKROHQLVHURRNHHQ EHODQJULMNH RYHUHHQNRPVW %HLGH JURHSHQ VFKROHQ KHEEHQ YHHO EHKRHIWH DDQ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RYHU KHW JHEUXLN YDQ ,&7 DOV KXOSPLGGHO ELM KHW DUUDQJHUHQ YDQ FRQGLWLHV YRRU OHUHQ %LM GH YRRUKRHGHVFKROHQ EHWUHIW KHW YRRUDO RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV ZDDUELM UHNHQLQJZRUGWJHKRXGHQPHWYHUVFKLOOHQWXVVHQOHHUOLQJHQHQKHWJHEUXLNYDQSURJUDP PDWXXUGLHGDDURSLVDIJHVWHPG'H]HJHJHYHQVEHQDGUXNNHQQRJHHQVGDWRQJHDFKWKHW LQYRHULQJVVWDGLXP ZDDULQ VFKROHQ ]LFK EHYLQGHQ GHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ GH ERWWOHQHFNLVYRRUVXFFHVYROOHLQYRHULQJYDQ,&7LQKHWRQGHUZLMV

9.2

Discussie en aanbevelingen

Balans tussen voorzieningen 2SJURQGYDQGHJHJHYHQVXLWGHHHUVWHPHWLQJYDQGH,&7PRQLWRU 7HQ%UXPPHOKXLV  LV HHQ PRGHO JHSUHVHQWHHUG ZDDULQ GH EHODQJULMNVWH LQGLFDWRUHQ YRRU GH LQYRHULQJ YDQ,&7LQRQGHUOLQJHVDPHQKDQJ]LMQJHSUHVHQWHHUG ILJXXU 'LWPRGHORQGHUVFKHLGW GULHVWDGLDLQHHQYHUDQGHULQJVSURFHV+HWHHUVWHVWDGLXPEHWUHIWRULsQWDWLHRSGHPRJHOLMN KHGHQHQGHEHGRHOLQJHQYDQGHEHRRJGHYHUDQGHULQJ7RWGH]HIDVHZRUGWRRNJHUHNHQG,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


GH DDQOHLGLQJ GLH HHQ LQGLYLGXHOH OHUDDU RI HHQ VFKRROWHDP HU WRH EUHQJW RP ]LFK WH RULsQWHUHQRSHHQYHUDQGHULQJ,QKHWJHYDOGHDDQOHLGLQJWRW,&7JHEUXLNDINRPVWLJLVYDQ HHQEURQGLHEXLWHQGHVFKRROOLJW ELMYRRUEHHOGPDDWVFKDSSHOLMNHGUXNRIGHRYHUKHLGGLH NHUQGRHOHQIRUPXOHHUW GDQNDQGLWZRUGHQRSJHYDWDOVHHQH[RJHQHIDFWRURIGUXNYDQ ERYHQDI ,Q KHW JHYDO GH DDQOHLGLQJ WRW YHUDQGHULQJ YRRUWNRPW XLW GH VFKRRO ]HOI GDQ YRUPW KHW HHQ HQGRJHQH IDFWRU RIZHO HHQ YHUDQGHULQJ YDQ RQGHURS 6FKRROJHERQGHQ NHX]HVNXQQHQJHPDDNWZRUGHQRSKHWQLYHDXYDQGHLQGLYLGXHOHOHUDDURIKHWVFKRROWHDP 1DGDWHHQNHX]HLVJHPDDNWRYHUGHJHZHQVWHYHUDQGHULQJHQGHXLWYRHULQJGDDGZHUNHOLMN WHUKDQGZRUGWJHQRPHQLVHUVSUDNHYDQHHQYROJHQGVWDGLXPLQKHWLQYRHULQJVSURFHVGH XLWYRHULQJ 'H XLWYRHULQJ YDQ HHQ ,&7YHUQLHXZLQJ ZRUGW JHNHQPHUNW GRRU YHUDQGH ULQJHQRSHHQGULHWDOJHELHGHQ ,&7PDWHULDOHQ RSYDWWLQJHQRYHUGHLQULFKWLQJYDQ KHWRQGHUZLMVHQGHUROYDQ,&7 NHQQLVHQYDDUGLJKHGHQRPGHEHRRJGHYHUQLHXZLQJ WHUHDOLVHUHQ ,QKHWGHUGHHQODDWVWHVWDGLXPZRUGHQPDDWUHJHOHQJHQRPHQRPHUYRRUWH]RUJHQGDWGH YHUDQGHULQJLQGHWRHNRPVWYHUDQNHUGEOLMIWLQGHGDJHOLMNVHSUDNWLMN:DQQHHUKHWODDWVWH VWDGLXP ZRUGW JHFRPELQHHUG PHW HYDOXDWLH HQ RULsQWDWLH RS YHUYROJVWDSSHQ RQWVWDDW HU HHQNHWHQYDQYHUQLHXZLQJHQRIZHOHHQF\FOLVFKSURFHV(ONHF\FOXVRPYDWHHQDDQOHLGLQJ RI SHULRGH YDQ RULsQWDWLH JHYROJG GRRU GH IDVHQ YDQ XLWYRHULQJ HQ YHUDQNHULQJ YDQ GH UHVXOWDWHQ LQ GH GDJHOLMNVH RQGHUZLMVSUDNWLMN +RHZHO HON YDQ GH]H JHELHGHQNDQ ZRUGHQ RSJHYDW DOV HHQ IDFWRU GLH YDQ LQYORHG LV RS KHW XLWHLQGHOLMNH UHVXOWDDW LV GH RQGHUOLQJH DIVWHPPLQJWXVVHQPDWHULDOHQRSYDWWLQJHQHQYDDUGLJKHGHQPLQVWHQV ]R EHODQJULMN(HQ F\FOLVFK YHUDQGHULQJVSURFHV VWDJQHHUW ZDQQHHU HU JHHQ DDQOHLGLQJ PHHU LV YRRU HHQ YROJHQGHYHUQLHXZLQJVF\FOXV

AANLEIDING PDDWVFKDSSHOLMNH

UITVOERING %

GUXN

RESULTATEN

,&7 LQIUDVWUXFWXXU

( VFKRROJHERQGHQ NHX]HQ

/ (

NHQQLV HQ

,&7WRHSDVVLQJHQ

YDDUGLJKHGHQ

LQ KHW RQGHUZLMV

, LQGLYLGXHOH OHHUNUDFKW

RSYDWWLQJHQ

'

)LJXXU 

%HwQYORHGHQGH IDFWRUHQ RS VFKRROQLYHDX ELM GH LQYRHULQJ YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ YRRU RQGHUZLMV GRHOHLQGHQ

6DPHQYDWWLQJ GLVFXVVLH HQ DDQEHYHOLQJHQ
'H UHVXOWDWHQ YDQ GH ,&7PRQLWRU ODWHQ ]LHQ GDW HU PRPHQWHHO RQYROGRHQGH EDODQV LV WXVVHQGHDDQVFKDIYDQ,&7PDWHULDOHQGHRSYDWWLQJHQRYHURQGHUZLMVHQGHGLGDFWLVFK RUJDQLVDWRULVFKHYDDUGLJKHGHQYDQOHUDUHQ(UZRUGWYHHOJHwQYHVWHHUGLQ,&7PDWHULDOHQ HULVHHQJHPHHQVFKDSSHOLMNHYLVLHRYHUKHWRQGHUZLMVYDQGHWRHNRPVWPDDUGHNHQQLVHQ YDDUGLJKHGHQRQWEUHNHQRPGDDGZHUNHOLMNGHEHRRJGHYHUDQGHULQJHQWHUHDOLVHUHQHQGH SRWHQWLsOHWRHSDVVLQJHQYDQ,&7WHEHQXWWHQ +HW YHUGLHQW DDQEHYHOLQJ RP ELM GH LQYRHULQJ YDQ ,&7LQKHWRQGHUZLMVPHHUDDQGDFKWWHEHVWHGHQDDQGHRQGHUZLMVNXQGLJHRUJDQLVDWRULVFKHHQGLGDFWLVFKH DVSHFWHQ YDQ FRPSXWHUJHEUXLN (HQ EHWHUH DIVWHPPLQJ WXVVHQ RQGHUZLMVRSYDWWLQJHQ ,&7PDWHULDOHQ HQ GLGDFWLVFKHYDDUGLJKHGHQ]DOGHGRHOPDWLJKHLGYDQGHLQYHVWHULQJHQRSKHWJHELHGYDQ,&7YHUJURWHQ Verschillen tussen scholen %LM HHQ YHUDQGHULQJVSURFHV ]RDOV GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 LV YDULsWHLW WXVVHQ VFKROHQ YDQ JURRWEHODQJ'HLQYRHULQJYDQ,&7LVHHQYHUQLHXZLQJZDDUELMHLQGGRHOHQRPYHUVFKLO OHQGHUHGHQHQQLHWLQGHWDLODDQJHJHYHQNXQQHQZRUGHQ7HQHHUVWH]LMQGHPRJHOLMNKHGHQ GLH ,&7 KHW RQGHUZLMV WH ELHGHQ KHHIW QRJ RQYROGRHQGH YHUNHQG 7HQ WZHHGH NULMJW KHW RQGHUZLMV RQGHU LQYORHG YDQ WHFKQRORJLVFKH RQWZLNNHOLQJHQ WHONHQV QLHXZH WRHSDV VLQJVPRJHOLMNKHGHQDDQJHUHLNW%RYHQGLHQLVKHWQLHWPRJHOLMNRPSUHFLHVWHYRRUVSHOOHQ ZHONH HLVHQ GH WRHNRPVWLJH VDPHQOHYLQJ DDQ KHW RQGHUZLMV ]DO VWHOOHQ 'H]H FRPELQDWLH YDQ RQWZLNNHOLQJHQ PDDNW KHW RQPRJHOLMN RP YRRUDI SUHFLHV DDQ WH JHYHQ RS ZHONH PDQLHU ,&7 HHQ JRHGH ELMGUDJH NDQ OHYHUHQ DDQ GH UHDOLVDWLH YDQ KHW RQGHUZLMV YDQ GH WRHNRPVW2QGHUGH]HRPVWDQGLJKHGHQGLHJHNHQPHUNWZRUGHQGRRUGHQRRG]DDNRPWH YHUDQGHUHQHQGHRQ]HNHUKHLGRYHUGHPDQLHUZDDURSGLWKHWEHVWHNDQJHEHXUHQLVKHW MXLVWGHYDULsWHLWLQ,&7WRHSDVVLQJHQGLHVFKROHQLQ GH JHOHJHQKHLG VWHOW RP YDQHONDDUV VXFFHVVHQ HQ PLVOXNNLQJHQ WH OHUHQ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH ,&7PRQLWRU ODWHQ QLHW DOOHHQ ]LHQGDWGHLQYRHULQJYDQ,&7HHQRQRPNHHUEDDUSURFHVLVPDDUJHYHQRRNDDQGDW,&7 LQKHWWRHNRPVWLJHRQGHUZLMVHHQVWHHGVEHODQJULMNHUHURO]DOYHUYXOOHQ+HWRQGHUZLMVYDQ GH WRHNRPVW ZRUGW YROJHQV GH VFKROHQ JHNHQPHUNW GRRU RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV ZDDUELM PHHU UHNHQLQJ ZRUGW JHKRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ WXVVHQ OHHUOLQJHQ ,&7 ZRUGW GDDUELM DOV HHQEUXLNEDDUKXOSPLGGHOJH]LHQ 2PHUYRRUWH]RUJHQGDWHUJHHQVFKROHQ]LMQZDDUELMKHWWHPSR YDQ GH LQYRHULQJ YDQ ,&7 RQYHUDQWZRRUG WUDDJ YHUORRSW YHUGLHQW KHW DDQEHYHOLQJ GDW GH RYHUKHLG GH RQGHUJUHQV RIZHO GHXJGHOLMNKHLGVHLVHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ LQ KHW RQGHUZLMV GHILQLHHUW ,Q VDPHQKDQJ GDDUPHH GLHQHQ GH RSOHLGLQJVHLVHQ YRRU KHW OHUDDUVFKDS HQ KHW JHPHHQVFKDSSHOLMN FXUULFXOXP YRRUGH3DERRS,&7DVSHFWHQWHZRUGHQJHDFWXDOLVHHUG ,Q DDQYXOOLQJ RS GH JHPHHQVFKDSSHOLMNH RQGHUJUHQV YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ YHUGLHQW KHW DDQEHYHOLQJRPGHVFKROHQHQQHWZHUNHQYDQOHUDUHQGLHEHUHLG]LMQGHPRJHOLMNKHGHQYDQ YHUQLHXZHQGH ,&7WRHSDVVLQJHQ LQ KXQ RQGHUZLMV WH YHUNHQQHQ WH RQGHUVWHXQHQ 'H]H VWUDWHJLH ZDDUELM GH PRHG RP ULVLFR V YDQ VXFFHV HQ IDOHQ WH QHPHQ ZRUGW EHORRQG ]DO OHLGHQ WRW HHQ YHUVFKHLGHQKHLG DDQ FRQFUHWH YRRUEHHOGHQ YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ (UNHQQLQJ YDQ YDULsWHLW WXVVHQ VFKROHQ LPSOLFHHUW GDW HU JHHQ EHKRHIWH LV DDQ HHQ JHVWDQGDDUGLVHHUGLQYRHULQJVSURJUDPPD Kennis en vaardigheden +RHZHOGHYRRUKRHGHVFKROHQLQKXQRQGHUZLMVRSYDWWLQJHQHQEHVFKLNEDDUKHLGYDQ,&7 PDWHULDOHQWRWGHYRRUKRHGHLQKHWEDVLVRQGHUZLMVEHKRUHQ]LMQGHNQHOSXQWHQGLH]LMRS KHWJHELHGYDQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQLQKHWJHEUXLNYDQ,&7HUYDUHQYHUJHOLMNEDDUPHW GLH YDQ GH RYHULJH VFKROHQ /HUDUHQ RS YRRUKRHGHVFKROHQ KHEEHQ QHW DOV OHUDUHQ YDQ DQGHUH VFKROHQ YHHO EHKRHIWH DDQ XLWEUHLGLQJ YDQ KXQ NHQQLV HQ YDDUGLJKHGHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ 'H JHJHYHQV YDQ GH PRQLWRU PDNHQ GXLGHOLMN GDW GH YRRUKRHGHVFKROHQYRRUDOVQRJJHHQYRRUKRHGH]LMQRSKHWJHELHGNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQ PHW EHWUHNNLQJ WRW KHW JHEUXLN YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ YRRU RQGHUZLMVGRHOHLQGHQ 'H,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


GLGDFWLVFKH HQ RUJDQLVDWRULVFKH JHYROJHQ YDQ ,&7JHEUXLN LQ KHW RQGHUZLMV LV HHQ WKHPDWLHN ZDDU QLHW DOOHHQ GH YRRU KRHGHVFKROHQ HQ DQGHUH EDVLVVFKROHQ PHH ZRUGHQ JHFRQIURQWHHUG PDDU HONH RQGHUZLMVLQVWHOOLQJ GLH SUREHHUW ,&7 WH JHEUXLNHQ YRRU YHUQLHXZLQJ HQ NZDOLWHLWVYHUEHWHULQJ YDQ KHW RQGHUZLMV *HJHYHQ GH EHSHUNWH H[SHUWLVH RS KHW JHELHGYDQYHUQLHXZHQG,&7JHEUXLNYHUGLHQWKHWDDQEHYHOLQJRPWXVVHQGHVHFWRUHQYRRUEDVLVRQGHUZLMV YRRUWJH]HW RQGHUZLMV EYH HQ OHUDUHQRSOHLGLQJHQ GH XLWZLVVHOLQJ YDQ LQIRUPDWLH WH RQGHUVWHXQHQ 6DPHQZHUNLQJ WXVVHQ LQVWHOOLQJHQ XLW YHUVFKLOOHQGH VHFWRUHQ LV ZHQVHOLMN ELM KHW RSORVVHQ YDQ JHPHHQVFKDSSHOLMNH YUDDJVWXNNHQ ]RDOV KHW YHUNHQQHQ RI LPSOHPHQWHUHQ YDQ ,&7WRHSDVVLQJHQ LQ RQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV 9RRU GH EHDQWZRRUGLQJ YDQ IXQGDPHQWHOH YUDDJVWXNNHQ GLH ]LFK LQ GH RQGHUZLMV SUDNWLMN YRRUGRHQ LV KHW ZHQVHOLMN GDW ZHWHQVFKDSSHOLMNH LQVWHOOLQJHQ LQ GH YRUP YDQ IODQNHUHQG RQGHU]RHNELMGUDJHQOHYHUHQ.HQPHUNHQGYRRUGLWW\SHRQGHU]RHNLVGDWGHYUDDJVWHOOLQJQLHWDINRPVWLJLV XLW HHQ ZHWHQVFKDSSHOLMNH GLVFLSOLQH PDDU YRRUNRPW XLW GH RQGHUZLMVSUDNWLMN GLH ELM YRRUNHXU RRN GH RSGUDFKWJHYHUYDQKHWRQGHU]RHNLV Bijdrage van Kennisnet aan deskundigheidsbevordering +HWRQWEUHNHQYDQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQZRUGWGRRUGHVFKROHQJH]LHQDOVppQYDQGH JURRWVWH EHOHPPHULQJHQ YRRU GH YHUGHUH LQYRHULQJ YDQ ,&7 LQ KHW RQGHUZLMV :DQQHHU QLHW YROGDDQ NDQ ZRUGHQ DDQ GH]H VFKROLQJVEHKRHIWH LV KHW GH YUDDJ LQ KRHYHUUH LQYHVWHULQJHQLQDSSDUDWXXUQRRG]DNHOLMNHQYHUDQWZRRUG]LMQ'HJHJHYHQVYDQGH,&7 PRQLWRUODWHQ]LHQGDWGHWUDGLWLRQHOHLQVWHOOLQJHQYRRUVFKROLQJHQRQGHUVWHXQLQJ SDER HQRQGHUZLMVEHJHOHLGLQJVGLHQVW YROJHQVYHHOVFKROHQRQYROGRHQGHNQRZKRZEH]LWWHQRP GH VFKROHQ WH EHJHOHLGHQ ELM GH YHUGHUH LQYRHULQJ YDQ ,&7 8LWZLVVHOLQJ YDQ NHQQLV HQ HUYDULQJHQYLDFROOHJLDOHQHWZHUNHQYDQ VFKROHQHQOHUDUHQYHUYXOWHHQVWHHGVEHODQJULMNHUH URO ELM GH GHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ YDQ OHUDUHQ RS KHW JHELHG YDQ ,&7 1HWZHUNHQ YDQ VFKROHQEOLMNHQHHQNUDFKWLJPLGGHOWH]LMQYRRUNHQQLVYHUZHUYLQJHQLQIRUPDWLHXLWZLVVHOLQJ+HWYHUGLHQW DDQEHYHOLQJ RP GH]H YRUP YDQ GHVNXQGLJKHLGVEHYRUGHULQJ PHW EHKXOS YDQ .HQQLVQHW WH RQGHUVWHXQHQ 'DDUELMLVKHWYDQEHODQJRPUHNHQLQJWHKRXGHQPHWGHYHUVFKLOOHQGHUROOHQHQWDNHQGLHELMGHLQYRHULQJ YDQ,&7ZRUGHQYHUYXOGGRRUGHGLUHFWLHGH,&7FR|UGLQDWRUHQGHOHUDUHQ Algemeen computergebruik en onderwijskundig computergebruik +HWEHODQJULMNVWHYHUVFKLOWXVVHQSHUVRRQOLMNHQRQGHUZLMVNXQGLJJHEUXLNYDQ,&7EHWUHIW GH GLGDFWLVFKRUJDQLVDWRULVFKH YDDUGLJKHGHQ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH ,&7PRQLWRU JHYHQ ZHLQLJHPSLULVFKHVWHXQDDQGHYHUZDFKWLQJGDWHHQOHUDDUGLHXLWVWHNHQGPHWGH3&RP NDQJDDQRRNLQVWDDWLVGHFRPSXWHUDGHTXDDWELMKHWOHVJHYHQLQWH]HWWHQ 9HHODDQGDFKW YRRUDOJHPHQHFRPSXWHUYDDUGLJKHGHQLVHHQZHLQLJHIIHFWLHYHPDQLHULVRPKHWRQGHUZLMVNXQGLJFRPSXWHU JHEUXLNGRRUOHUDUHQWHEHYRUGHUHQ6FKROLQJHQLQIRUPDWLHXLWZLVVHOLQJGLHQHQYRRUDOLQKHWWHNHQWHVWDDQ YDQGHGLGDFWLVFKHHQRUJDQLVDWRULVFKHDVSHFWHQYDQFRPSXWHUJHEUXLN Programmatuurontwikkeling 2S JURQG YDQ GH SUREOHPHQ GLH KHW PHUHQGHHO YDQ GH VFKROHQ PRPHQWHHO ELM GH LQYRHULQJYDQ,&7HUYDUHQLVHUZHLQLJDDQOHLGLQJRPYHHODDQGDFKWWHEHVWHGHQDDQ GH RQWZLNNHOLQJYDQSURJUDPPDWXXU(U]LMQWDOYDQEHOHPPHULQJHQGLHYHHOVFKROHQDOVHHQ JURWHUNQHOSXQWHUYDUHQGDQKHWWHNRUWDDQSURJUDPPDWXXU,QGH]HUDSSRUWDJHLVHFKWHU ]LFKWEDDU JHPDDNW KRH]HHU NQHOSXQWHQ VDPHQKDQJHQ PHW KHW VWDGLXP YDQ LQYRHULQJ $DQZLM]LQJHQYRRUGHNQHOSXQWHQGLHPRJHOLMNLQGHWRHNRPVWYRRUKHWPHUHQGHHOYDQGH VFKROHQ HHQ EHOHPPHULQJ ]XOOHQ YRUPHQ NXQQHQ ZRUGHQ RQWOHHQG DDQ GH YRRUKRHGH VFKROHQ 8LW GH JHJHYHQV YDQ GH YRRUKRHGHVFKROHQ EOLMNW GDW GH]H JURHS VFKROHQ LQ WHJHQVWHOOLQJWRWKHWPHUHQGHHOYDQGHDQGHUHEDVLVVFKROHQZHOHHQVWHUNHEHKRHIWHKHHIW DDQH[WUDSURJUDPPDWXXU+HWJDDWGDQPHWQDPHRPSURJUDPPDWXXUGLHUHNHQLQJKRXGW PHWYHUVFKLOOHQWXVVHQOHHUOLQJHQHQDIJHVWHPGLVRSKHWJHEUXLNLQRQGHUZLMVOHHUVLWXDWLHV

6DPHQYDWWLQJ GLVFXVVLH HQ DDQEHYHOLQJHQ
GLHYHHONHQPHUNHQEHYDWWHQYDQULMNJHGLIIHUHQWLHHUGRQGHUZLMV*HJHYHQKHWVWUHYHQYDQ GH PHHVWH EDVLVVFKROHQ RP LQ GH WRHNRPVW PHHU UHNHQLQJ WH KRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ WXVVHQOHHUOLQJHQLVWHYHUZDFKWHQGDWELMGH]HVFKROHQLQGHWRHNRPVWRRNGHEHKRHIWH]DO WRHQHPHQ DDQ SURJUDPPDWXXU GLH GH YRRUKRHGHVFKROHQ QX UHHGV ZHQVHQ +HW YHUGLHQW DDQEHYHOLQJ RP WH DQWLFLSHUHQ RS KHW RQGHUZLMV YDQ GH WRHNRPVW HQ QX UHHGV WH LQYHVWHUHQ LQ GH RQWZLNNHOLQJ YDQ GH GDDUYRRU QRRG]DNHOLMNH SURJUDPPDWXXU 'LW EHWHNHQW KHW RQWZLNNHOHQ YDQ SURJUDPPDWXXUGLHKHWOHHUSURFHVYDQOHHUOLQJHQLQWHJUDDORQGHUVWHXQWHQZDDUELMUHNHQLQJZRUGWJHKRXGHQ PHW YHUVFKLOOHQ WXVVHQ OHHUOLQJHQ LQ OHHUZHJ LQVWUXFWLH HQ IHHGEDFN $OYRUHQV QLHXZH SURJUDPPDWXXU WH RQWZLNNHOHQ]DO]RUJYXOGLJPRHWHQZRUGHQQDJHJDDQLQKRHYHUUHGHSURJUDPPDWXXUZDDUVFKROHQEHKRHIWH DDQKHEEHQQXDOEHVFKLNEDDULVPDDUGRRUVFKROHQQLHWZRUGWJHEUXLNWRPGDW]HHUQLHWPHHEHNHQG]LMQ,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV


REFERENTIES %UXPPHOKXLV $&$ WHQ  0RGHOV RI HGXFDWLRQDO FKDQJH WKH LQWURGXFWLRQ RI FRPSXWHUV LQ 'XWFKVHFRQGDU\HGXFDWLRQ(QVFKHGH8QLYHUVLWHLW7ZHQWH %UXPPHOKXLV$&$WHQ  ,&7PRQLWRU%DVLVRQGHUZLMV(QVFKHGH2&72 8QLYHUVLWHLW7ZHQWH %UXPPHOKXLV $&$ WHQ  ,QIRUPDWLHNXQGH HHQ DFKWHUKDDOG YDN" ,QIRUPDWLHEXOOHWLQ 9HUHQLJLQJYRRU,QIRUPDWLHNXQGHHQ,QIRUPDWLHWHFKQRORJLHLQKHWRQGHUZLMV-DDUJDQJQUS %UXPPHOKXLV$&$ WHQ 'UHQW 0 -DQVVHQ 5HLQHQ ,$0 6ORWPDQ .0-  ,&7PRQLWRU LQVWUXPHQWERHN YRRU KHW YRRUWJH]HW RQGHUZLMV (QVFKHGH 8QLYHUVLWHLW 7ZHQWH -DQVVHQ 5HLQHQ ,$0  7HDFKHUV DQG FRPSXWHU XVH WKH SURFHVV RI LQWHJUDWLQJ ,7 LQ WKH FXUULFXOXP(QVFKHGH8QLYHUVLWHLW7ZHQWH )XOODQ 0*  7KH QHZ PHDQLQJ RI HGXFDWLRQDO FKDQJH 1HZ <RUN 7HDFKHUV &ROOHJH3UHVV 0HHOLVVHQ 050 %UXPPHOKXLV $&$ WHQ 'UHQW 0 6ORWPDQ .0-  9RRUEHHOGHQ YDQ ,&7JHEUXLN ,&7PRQLWRU (QVFKHGH 2&72 8QLYHUVLWHLW 7ZHQWH 0LQLVWHULH YDQ 2QGHUZLMV &XOWXXU :HWHQVFKDSSHQ  ,QYHVWHUHQ LQ YRRUVSURQJ KHW DFWLHSODQ'HQ+DDJ6'8 0LQLVWHULH YDQ 2QGHUZLMV &XOWXXU :HWHQVFKDSSHQ  2QGHUZLMV RQOLQH YHUELQGLQJHQ QDDUGHWRHNRPVW'HQ+DDJ6'8 3HOJUXP :- $QGHUVRQ 5( HGV  ,&7 DQG WKH HPHUJLQJ SDUDGLJP IRU OLIH ORQJ OHDUQLQJ D ZRUOG ZLGH HGXFDWLRQDO DVVHVVPHQW RI LQIUDVWUXFWLYH JRDOV DQG SUDFWLFHV $PVWHUGDP ,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQIRUWKH(YDOXDWLRQRI(GXFDWLRQDO$FKLHYHPHQW

5HIHUHQWLHV


,&7PRQLWRU %DVLVRQGHUZLMV

Schoolbesturen  

ICT-MONITOR 1998/1999 2QGHU]RHN &amp;HQWUXP 7RHJHSDVWH 2QGHUZLMVNXQGH 8QLYHUVLWHLW7ZHQWH 0 7UHIZRRUGHQ LQIRUPDWLHHQFRPPXQLFDWLHWHFKQRORJLH P...