Page 1

Nu skal kysten sikres

Fastelavn på Chrstianshave

Læs side 5

Tag med på pilgrimsvandring

Læs side 14

Læs side 20

Lokalavisen næste lokalavisen solrød på gaden den 27. februar ‘18

kenddinby.DK

Tirsdag d. 13. feb. 2018 6. årgang Uge 07

Utilfredshed med Forældreintra Stormflodssikring

Solrød Kommune

En helt ny brugerundersøgelse viser, at forældre i Solrød Kommune er tilfredse med de kommunale dag institutioner.

Skitseprojekt

mindre godt. Eksempelvis vækker brugen af informationssystemet ”Forældreintra” ikke stor begejstring hos forældrene, hvoraf kun 49 procent er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”. Undersøgelsen viser også, at forældrene efterspørger mere viden om deres børns generelle udvikling.

SOLRØD KOMMUNE 25. JANUAR 2018

kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Når børnene i Solrød Kommune afleveres i vuggestue og børnehave, bliver det gjort med ”en god fornemmelse i maven” hos deres forældre. En helt ny brugerundersøgelse af de kommunale dagtilbud i Solrød Kommune viser, at den generelle tilfredshed med Solrøds dagtilbud er høj, idet 88 procent af de forældre, der har deltaget i undersøgelsen, svarer, at de er enten ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres dagtilbud. Det stemmer i øvrigt godt overens med tidligere undersøgelser af dagtilbudsområdet, hvor tilfredsheden også har været høj. Helt grundlæggende Undersøgelsen viser blandt andet, at børnehaver og vuggestuer skaber nogle gode rammer for både det enkelte barn og for børnene som helhed, og at personalet arbejder for, at børnene skal føle sig trygge og glade. Formanden for Familieog Uddannelsesudvalget,

Kim Sunesen kalder det ”helt grundlæggende” for politikerne, at borgerne kan aflevere deres børn, hvor der er fokus på det gode børneliv, hvor børnene både er trygge, kan lege og udvikle sig”: - Derfor er det også betryggende både for forvaltningen og for os som politikere, at vores dagtilbud scorer så højt på tilfredshedsskalaen, siger han. Utilfredshed med Forældreintra Der har i undersøgelsen været fokus på samarbejdet mellem institutionen og forældrene, og også på det område er der stor tilfredshed at spore. Langt størstedelen af forældrene oplever, at

personalet er lydhørt over for forældrenes synspunkter, og at dialogen og samarbejdet generelt fungerer

godt. I dialogen med forældrene er der dog også elementer, der fungerer

SolRød HeRRefRISøR

KVAlITeTSKlIP TIl fASTe lAVe PRISeR

Fakta

Alle familier med børn i dagtilbud i Solrød Kommune har fået muligheden for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Det svarer til, at flere end 1000 forældre har modtaget spørgeskemaundersøgelsen, og af dem har 52 procent valgt at svare på spørgsmålene i undersøgelsen.

DenglaDesypige.Dk Ring inden du kommer.

Herreklip ����� 150�Pensionistklip 130�Studenter ����� 130�Børn u/15 år 100�Trimning ������ 100�Skæg ������������� 50�Hårvask ���������� 30�-

Navne & broderier Reparationer, lynlåse, lægger op/ned og meget mere. Så ring og spørg. Ingen SMS, Mail eller MMS

Lave pRiseR

HUSK at få dit rabatkort Hver 10. klip GRATIS!

Solrød Center 9 • v/springvandet • 2680 Solrød Strand Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 • Lørdag kl. 9.00-15.00

Til efterretning Forvaltningen tager forældrenes respons til efterretning og ser på, om der er arbejdsgange, der kan ændres og gøres bedre. Der peges dog på, at Forældreintra fortsat er i opstartsfasen, og at det forventes, at forældrene løbende bliver mere tilfredse med systemet.

I undersøgelsen er der også spurgt om behovet for udvidede åbningstider, men langt størstedelen af forældrene svarer, at de er tilfredse med de nuværende åbningstider.

Den gLaDe sypige

Tlf� 32 21 31 37 M/U tidsbestilling

v/Linda Lyhning • Tlf. 28 55 45 51 Fyrrevangen 10 • 4622 Havdrup


4

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Lokalavisen 2680 SOLRØD.dk

Tlf. 30 52 42 22

6. ÅRGANG

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Annoncer:

Redaktion:

Omdeling: PostDanmark Tryk: Dansk Avis Tryk Sats: AL Service Oplag: Ca. 16.000 eksemplarer.

Lars Zederkof, Udgiver larszederkof@gmail.com Tel. 30 52 42 22

Dan Bjerring, Redaktør kenddinby@gmail.com Tlf. 23 84 80 83

Bladet påtager sig ikke ansvar ved trykfejl i annoncer og tekst. Indholdet i avisen må ikke gøres til genstand for erhversmæssig kopiering med videresalg for øje.

Børn kan blive ”skudt” i Havdrup Det foregår dog – nogenlunde – smertefrit med pile lavet af skum - når der er Nerf Wars fredag i vinterferien. kenddinby.dk Af Anders Holt

Nu er der for 3. gang mulighed for at få lov at skyde løs på alt og alle, når Havdrup Gymnastik holder Nerf Wars. Man skal have sin egen Nerf-gun med - og eventuel mad og drikke. Til gengæld stiller foreningen med en stor Nerf-bane, en kæmpe bunke pile og sik-

kerhedsudstyr til alle. Så er du fyldt 8 år og har en lille kriger gemt i maven, kan du være med i forskellige discipliner som ”capture the flag” og

”last man standing”, når det hele skydes i gang fredag den 21. februar i Havdrup Idrætscenter. Der er mulighed for at tilmelde sig et af de to

hold, som går i krig henholdsvis klokken 10.0012.00 og 12.30-14.30.

kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Tormod og Doktor Diallo

DenglaDesypige.Dk Ring inden du kommer Linda 10.00 til 18.00 på hverdage. Lørdag efter aftale. Søndag og helligedage lukket.

28 554 551

Den glaDe sypige v/Linda Lyhning • Tlf. 28 55 45 51 Fyrrevangen 10 • 4622 Havdrup

tager dig med på en musikalsk rejse til reggaens fødeø: Jamaica. Derude er der kun fed musik, og det er den de spiller. Man kan også opleve deres populære Reggae Skole, som indfører store og små i jamaicansk dans og sådan noget som DUB. Til tider inviteres børn og voksne på scenen, eller de opfordres til danse og fællessang. ALLE skal være med! Tormod spiller spade og synger og han medbringer

sin trofaste DJ og el-trommeslager- Doktor Diallo! Tormod er kendt fra den danske børnescene, hvor han har optrådt i en lang årrække, med alt godt fra havet: Trolle, Chapper, Bubber, Pharfar og ham der Onkel Reje. Pris - Børn: 25 kroner, voksne: 30 kroner, og det hele varer cirka 45 minutter. Målgruppen er 4-10 årige samt ”alle slags voksne”. DanB

Tilmeldingen koster 50 kroner og sker på www. havdrupgymnastik.dk

Vil du give børnene en sjov sommerferie? Det er stadig koldt derude. Men al­ lerede nu begyn­ der planlægningen af sommerens ak­ tiviteter i Solrød.

Tormod og Doktor Diallo

Man skal ikke være medlem af Havdrup Gymnastik for at deltage.

Hvis du eller din forening går med tanker om at være med for første gang, er det nu, idéerne skal luftes. Årets ”Sjov Sommer 2018” i Solrød er en hel række af sommerferieaktiviteter for børn og unge. I den forbindelse inviterer planlægningsgruppen for ”Sjov Sommer” derfor alle interesserede forenin-

ger og frivillige til Infoog idémøde torsdag den 15. februar klokken 19-21 på Solrød Bibliotek. Det foregår i mødelokale 25 på 1. sal. Mødet er både tiltænkt frivillige og foreninger, der ikke før har deltaget i ”Sjov Sommer”, samt frivillige og foreninger, der tidligere har taget del i aktiviteternme, som kan dele og udveksle erfaringer og skabe nye idéer. Tilmelding ”Sjov Sommer” planlægningsgruppen ser frem til at samarbejde med frivillige og foreninger, om at

give børnene i alderen 6-16 år en oplevelsesrig sommerferie, der måske kan betyde, at børnene efterfølgende har lyst til at gå til en ny fritidsaktivitet. Vil du med, så kontakt rmhk@solrod.dk med information om antal mødedeltagere. Du kan også læse mere om Sjov Sommer på http://www.solrod. dk/borger/fritid-og-kultur/ sjov-sommer. Eller få flere oplysninger ved at kontakte Mie Hytteballe Kristensen, Kultur og Fritid, på telefon 5618 2831.

Havdrup Seniorklub Havdrup Seniorklub har holdt generalforsamling den 29. januar 2018. Bestyrelsen består herefter af: Anette Nielsen. formand Kirsten Hansen, næstformand

Anne Jessen, kasserer Erna Pedersen, bestyrelsesmedlem Annelise Jørgensen, bestyrelsesmedlem Leif Mikkelsen, bestyrelsesmedlem Poul Svendsen, bestyrelsesmedlem

Marian Nielsen, suppleant Connie Mikkelsen, suppleant Medlemskab, der koster 150 kroner årligt, kan tegnes ved henvendelse til Annette Nielsen, tlf.nr.: 6051 7880 eller til Anne Jessen, tlf.nr. 4098 6815.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Nu skal der sikres mod oversvømmelser Både grundejere og kommunen skal betale for kystsikring, der bliver forskellig alt efter behov. Af Dan Bjerring

Kommunerne betaler i lighed med andre grundejere et bidrag svarende til grundejerandelen, og Byrådet har relativt stor frihed til at fastsætte kriterier for fordelingen af udgifterne.

Solrød Byråd vedtog i oktober 2015 en ”Risikostyringsplan for oversvømmelse fra kystzonen”, og i samme moment vedtog Byrådet også, at der skulle udarbejdes et katalog, der beskriver forskellige løsninger til sikring mod oversvømmelser fra kysten. Der skulle samtidig foretages en vurdering af forskellige finansieringsmodeller til gennemførelse af den valgte sikringsløsning, ligesom der skulle nedsættes en udviklingsgruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne langs med kysten, Danmarks Naturfredningsforening og administrationen i Solrød Kommune, som i fællesskab skulle undersøge forskellige muligheder for kystsikring og finansiering.

Udgangspunkt i matrikelstørrelse Udviklingsgruppen har samlet set vurderet, at et princip, som tager udgangspunkt i matriklernes størrelse og beliggenhed, er det mest anvendelig udgangspunkt i Solrød Kommune, da det passer godt til de faktiske omstændigheder, er gennemsigtigt og let at administrere. Udgangspunktet for kriterierne er, at det oversvømmelsestruede område ved Solrød Strand er delt i et område øst for Strandvejen - med et sikringsniveau på kote 2 meter - og et område vest for Strandvejen - med et sikringsniveau på kote 2,8 meter. Området øst for Strandvejen er delt i tre områder fordi behovet for kystsikring er forskelligt i de tre områder.

kenddinby.dk

Grundejerne i første række Nu foreligger der et juridisk notat, som grundlag for en principiel drøftelse af principper for udgiftsfordelingen vedrørende kystsikring. Derfor er der behov for en politisk tilkendegivelse af, hvilke principper administrationen fremadrettet skal arbejde med at føre ud i livet. Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de, der opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, være med til at betale for løsningen. Det vil som udgangspunkt være grundejere i de første rækker fra havet, men også andre kan blive pålagt en betalingsforpligtelse ud fra opnåede fordele - eksempelvis øget rekreativ værdi eller vejadgang.

Det koster det Udviklingsgruppen foreslår, at følgende kriterier ligger til grund for bidragspligten: 1. Den enkelte ejendoms areal - hovedkriterie 2. Beliggenheden i de beskyttede områder øst og vest for Strandvejen, herunder opnået beskyttelse og opnåelse af andre fordele - hovedkriterie 3. Ejendommenes anvendelse og værdi 4. Afstand til stranden og rekreative værdier 5. Naturbeskyttelse, installationer, fællesfunktioner mv. I område 2, 3 og 4 vil en grund på 1.000 m2 således anslået skulle betale henholdsvis ca. 2.040 kr., 2.600 kr. og ca. 1.370 kr. Risikoen Risikostyringsplanen anbefaler et sikringsniveau

på kote mindst 1,54 meter øst for Strandvejen og kote 2,80 meter vest for Strandvejen. Da planen blev vedtaget, svarede en forhøjet vandstand på 1,54 meter til en 100-års hændelse og 2,80 meter til en 1.000-års hændelse. Staten har siden revideret sine forventninger til vandstandsstigninger ved stormflod således, at en vandstandsforhøjelse på 1,54 meter nu svarer til en 20-års hændelse,

2,00 meter til en 100års hændelse, og 2,80 meter til en 240-års hændelse. Forskellige løsninger Med hjælp fra rådgiverfirmaet Niras har udviklingsgruppen vurderet en række forskellige løsninger til kystsikring. I området øst for

r å r o F nna

Ho s H a SlUTSpUrT mEd STorE prISNEdSæTTElSEr Ta’ 3 stk Betal for 2

på frasorterede gadevarer. Eksempel:

3 stk á 99,95 = 199,90

M ode

tøj str. 34-56

Stormflodssikring Solrød Kommune Skitseprojekt

SOLRØD KOMMUNE 25. JANUAR 2018

Strandvejen er der set på løsninger til sikring ved forskellige kotehøjder (1,54 meter, 2,00 meter, 2,40 meter og 2,80 meter), mens der vest for Strand-

5

vejen er set på sikring ift. kote 2,80 meter. Området øst for Strandvejen er igen inddelt i 3 områder: Område 1 dækker kommunegrænsen i nord til Mosebækken. Område 2 dækker fra Mosebækken til Ventegodtsvej. Område 3 dækker fra Ventegodtsvej til kommunegrænsen i syd. Behovet for indsatser til kystsikring er forskellig i de tre områder. Område 4 udgør det oversvømmelsestruede område vest for Strandvejen. Område 1 er i udgangspunktet godt beskyttet, mens område 2 og især område 3 som udgangspunktet er mindre godt beskyttet.

Jakke

399

95

Bluse

Med blonde. Pris 349,95

NU

249

95

Buks

299

95

Støvler

299

95

Åbningstider: torsdag kl. 12-18 fredag kl. 12-18 lørdag kl. 10-14

StationSpladSen 4-6 • 4622 Havdrup • tlf. 46 18 65 63


6

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

kend din by...

Lokalavisen www.2680Solrød.dk

mener...

Den digitale virkelighed Flere hundrede millioner mennesker verden over er med på Facebookdillen. De deler næsten, hvad det skal være, og Facebook er en kommunikations­ faktor, der ikke er sådan at overse. Men Facebook har også åbnet øjnene hos man­ ge for en menneskelig faktor, der er meget ubeha­ gelig. Det sociale medie kan bruges til at udspy eder og forbandelser, ja sågar trusler. Det virker som om, at Facebook for nogle men­ nesker med en total mangel på seriøs opdragelse fjerner enhver grænse for, hvordan man opfører sig i forhold til andre mennesker. Facebook har for alvor vist os konsekvenserne af den totale mangel på respekt for autoriteter, der blev skabt af 68-generationens oprør mod traditi­ oner og grænser for, hvordan man skal opføre sig. Det ses i skolerne, i forholdet til offentligt an­ satte og ikke mindst over for det politi, hvis op­ gave det netop er at sikre lov og orden. Derfor bør det ikke komme overraskende, at Solrød Kommune nu følger anbefalinger fra Kommunernes Landsforening om at begrænse offentlige institutioners – eksempelvis skolers – anvendelse af Facebook til kommunikation med forældrene. Det er ærgerligt, at det skulle komme dertil, for Facebook har også masser af positive sider. Ikke mindst mulighed for at andre kan følge med i, hvad der sker på skolen/institutionen i daglig­ dagen via de fotos, der kan lægges op på siderne. Det behov kan Forældreintra næppe dække, og det er jo heller ikke meningen. Og mens vi er ved Forældreintra, så viser kom­ munens tilfredshedsundersøgelse, at det endnu en gang er gået for stærkt med at indføre et it-system i forhold til, hvad borgerne har behov for. Skal Forældreintra blive en succes, er det vig­ tigt, at forvaltning og politikere lytter til foræl­ drenes ønsker og ikke blot gør, hvad kommunen alene finder formålstjenligt. Vi er i den digitale tidsalder på især godt, men også lidt ondt. De moderne kommunikationsfor­ mer har åbnet nogle muligheder, de færreste hav­ de kunnet drømme om for mindre end 25 år siden. Men det er vigtigt at huske på, at det er os – mennesket - der skal styre it og ikke omvendt. Det er lærerne - ikke forældre og elever - der skal bestemme, om mobiltelefoner skal tillades i ti­ merne. De moderne mobiltelefoner kan en masse, som kan bruges i undervisningen, men de kan også en masse, der kan forstyrre elevernes opmærksom­ hed i forhold til det, der foregår i timerne. Digitaliseringen er kommet for at blive. Men det er vigtigt at Facebook og andre aktører – hverken private eller staten – ikke tager magten fra det enkelte menneskes selvbestemmelse.

Alle borgere får mulighed for at udtrykke tilfredshed/utilfredshed Byrådet har siden 2002 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af tilfredsheden blandt kommunens borgere. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Undersøgelsen finder sted hvert fjerde år i forbin­ delse med det nye byråds tiltræden, og dermed skal der gennemføres en bor­ gertilfredshedsundersø­ gelse i 2018. Målet med undersøgel­ sen er at måle tilfreds­ heden og udviklingen i tilfredsheden på udvalgte generelle områder, der har relevans for alle borgere i

kommunen, og undersø­ gelsen skal være et afsæt for arbejdet i det nye by­ råd. Borgertilfredshedsun­ dersøgelsen suppleres løbende med tilfreds­ hedsundersøgelser blandt brugerne på specifikke områder - herunder ældre, dagtilbud og skole/SFO - hvor tilfredsheden med konkrete serviceydelser kortlægges. Enkelte justeringer Årets spørgeskema er med enkelte justeringer det samme spørgeskema, som er anvendt ved tidli­ gere borgertilfredsheds­ undersøgelser. Det giver mulighed for at sammenligne med re­

sultaterne fra tidligere års undersøgelser, så Byrådet kan se udviklingen i bor­ gernes tilfredshed. Spørgeskemaet er dog opdateret, så det eksem­ pelvis medtager spørgs­ mål om Facebook/sociale medier. Det er der ikke tidligere spurgt om, men det er relevant i 2018, fordi Facebook i stigende omfang anvendes som et redskab til kommunika­ tion med borgerne. Totalundersøgelse Undersøgelsen er tidli­ gere blevet sendt ud til en stikprøve bestående af re­ præsentativt udvalgte re­ spondenter blandt Solrød Kommunes borgere over 18 år.

Men på grund af mu­ ligheden for at udsende spørgeskemaet til alle borgere med digital post gennemføres undersøgel­ sen denne gang som en totalundersøgelse, hvor alle interesserede borgere har mulighed for at give input til Byrådet. Den enkelte borgers be­ svarelse er anonym. Under forudsætning af Byrådets godkendelse forventes spørgeskemaet at blive sendt ud den 14. marts, og undersøgelsen løber herefter til og med den 11. april 2018. Resultaterne bliver præ­ senteret for byrådet ved Byrådets strategiseminar den 8.-9. juni.

Rådhusets tag skal udskiftes Og kloakkerne på Solrød Gamle Skole skal renoveres på grund af rotter. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Taget på Solrød Rådhuset er i en så dårlig stand, at der jævnligt sker vandind­ trængning, og der har de seneste år jævnligt været problemer med vandind­

trægning på 3. sal. Der er desuden sidste år fundet flere huller i taget og flere samlinger, der er begyndt at slippe i ved­ hæftningen. Det er hele taget, der udskiftes, og der vil være enkelte steder, hvor iso­ leringen skal skiftes på grund af opfugtning. Ven­ tilationsrør fjernes mid­ lertidigt, mens arbejderne med nyt tagpap står på. Udskiftning af taget

forventes sat i gang i lø­ bet af foråret og afsluttes i slutningen af august.

Kloakrotter På Solrød Gamle Skole er tilstanden af regn- og spildevandsledninger i jorden blevet undersøgt, fordi der er problemer med stoppede rør og med rotter. Der er i april sidste årudført TV-inspektion af samtlige ledninger på

grunden, og det viser, at skolens afløbssystem ge­ nerelt set er slidt, og der er en del fejl, som er tidsty­ piske for ældre ledninger og brønde. Der er brønde, der skal renoveres og en del kloak­ rør, som enten skal graves op eller strømpefores. Arbejdet forventes igangsat her til forår og afsluttes i løbet af efter­ året.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Sydkystens Fodklinik Hvor glade fødder mødes...

Sydkystens Fodklinik ejes af Lægeeksamineret fodplejer Tina Hansen, RAB godkendt zoneterapeut, akupunktør, massør og laserspecialist.

Har du smerter i kroppen, stress, piskesmæld m.m. så er akupunktur eller laser en mulighed for dig. Mulighed for tilskud fra Danmark og din sundhedsforsikering. En fodbehandling består af: • Klipning • Oprensning • Slibning af negle samt afhjælpning af problemer som: • • • • • • g Bookin ik.dk e n i l n o in Også ystensfodkl sydk www.

Hård hud Ligtorne Fortykkede negle Neglesvamp Nedgroede negle Tør og revnet hud.

Ring s­ for tid g in bestill

Fodbehandlingen afsluttes med negleolie og let fodmassage med creme. Også mulighed for fodbehandling i eget hjem.

NYHED ­ SMERTE­ OG GIGTBEHANDLING MED LASER Ring og aftal en tid så kan vi tale om hvad laserbehandling kan gøre for dig!

www.sydkystensfodklinik.dk v/Tina Hansen, Strandbovænget 14 • 2680 Solrød Strand

Tlf. 2874 7535

7


8

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Regionen mangler læger! debat Af John Wennerwald

Der er desværre ikke let og lige adgang til praktiserende læger i vores region. Det er ikke kun i den almene praksis, at der mangler læger. Det gælder også på sygehusene og i speciallægepraksis. Lægemanglen er særlig stor i Vest-og Nordvestsjælland samt på LollandFalster. Sammen med lægemanglen har vi i region Sjælland en voksende ældrebefolkning, mange multisyge patienter samt

en stor andel af patienter med psykiatriske problemer. Lægerne fra København og omegn tilvælger ikke Region Sjælland, og det skal vi handle på. Sammenhæng Der er sammenhæng mellem, hvor man uddanner sig, og hvor man får job. Vi skal derfor sørge for at knytte lægestuderende tæt til Region Sjælland, så lægerne kommer til at stifte familie og slå sig ned permanent i området. I den forbindelse sam-

arbejder vi med Københavns Universitet, og det er allerede aftalt, at en del af en ny lægeuddannelse vil foregå i Region Sjælland. Vi bør se på mulighederne for at gå endnu længere og sørge for, at Region Sjælland får sin helt egen lægeuddannelse, så vi kommer lægemanglen til livs. John Wennerwald Regionsrådsmedlem Byrådsmedlem Socialdemokratiet

Digitalisering højere på politisk dagsorden DEBAT Af Peter Sjølin

Hvis Danmark skal forblive et land med velstand, et land med vækst og et land med en høj grad af frihed, så skal digitaliseringen prioriteres højere på den politiske dagsorden. Det skyldes at digitalisering har ført til, at flere virksomheder kan producere mere og skabe adgange til nye markeder, hvilket betyder at velstanden og levestandarden er øget over de sidste 20 år i Danmark.

De digitale værktøjer, der er blevet produceret af mindre virksomheder og teknologi-giganter, har gjort det lettere for almindelige mennesker at kommunikere og skaffe sig adgang til viden. Digitalisering fylder ikke meget på den politiske dagsorden i øjeblikket, hvor der i skrivende stund ikke findes et IT- eller digitaliseringsudvalg på Christiansborg. Lokalt er digitalisering heller ikke prioriteret, for eksempel i Solrød Kom-

mune har Byrådet ikke prioriteret digitalisering, og aktiviteterne om digitalisering bliver varetaget af en fælleskommunal forening i hovedstadsområdet, med varierende ejerskab i kommunerne. Det burde prioriteres højere, da digitalisering er en af de største katalysatorer for vækst og frihed i dagens Danmark. Peter Sjølin Liberal Alliance Solrød

Stærk repræsentation fra LA i Solrød repræsenteret DEBAT Af Liberal Alliance. Solrød

Liberal Alliance har gode kort på hånden også i Solrød. Liberal Alliance i Storkreds Sjælland hold opstillingsmøde, hvor to kandidater fra Solrød blev valgt. Solrød vil nu blive repræsenteret ved næste folketingsvalg. På selve opstillingsmødet havde de to kandidater hver deres kvaliteter og begge var i topform. Emil Blücher stillede op

for første gang, og Henrik Boye som var den rutinerede folketingskandidat. Begge kandidater kom med forskellige tilgange, hvordan de hver især vil kunne bidrage til at gøre Danmark bedre ud fra liberale principper. På opstillingsmødet var 90 medlemmer af Liberal Alliance på Sjælland mødt, op og der var stor opbakning til de to kandidater fra Solrød Kommune. På opstillingsmødet blev Laura Lindahl valgt

som spidskandidat. Laura Lindahl er i dag allerede medlem af Folketinget, og hun voksede op i Køge og har gået på Solrød Gymnasium. Liberal Alliance vil også i den kommende valgkamp kæmpe for: - Mere frihed. - Højere vækst. - Mindre bureaukrati. - Lavere skatter. Liberal Alliance Solrød

Kom og find historier i arkiverne De higer og søger i gamle bøger. Og nu kan du selv lære at finde histo­rier og fjerne slægtninge. kenddinby.dk Af Anders Holt

Er du også betaget af, hvordan en arkivar kan finde frem til forsvundne slægtninge eller historier om tidligere tiders slæg-

ter i de gamle arkiver? Og kunne du tænke dig selv at komme i gang med at finde ud af mere om din eller din families historie, så kan du finde ud af hvordan, når Greve Museum og Lokalarkiv sammen med Sydkystens Slægtsforskere inviterer til Lokalhistorisk Café onsdag d. 14/2 kl. 16. Tusindvis af historier Museet får besøg af Jan

Pedersen fra Rigsarkivet, som blandt andet fortæller, hvad man kan finde i de gamle Retsbetjentarkiver. Der er tusindvis af oplysninger og historier om vores forfædre. Hør blandt andet historien om Sine Jensen, der kom så grueligt galt af sted og om Kirsten Pedersdatter, der efter sigende kunne kurere alverdens sygdomme.

Åbent for alle Arrangementet foregår på Greve Museum onsdag den 14. februar kl. 16. Det koster 30 kroner at deltage i arrangementet. Der er gratis adgang for medlemmer af Greve Museums Venner, Greve Lokalhistorisk Forening, Foreningen Valdemar samt Sydkystens Slægtsforskere.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

9

Nyt fra Masai

Kig forbi butikken! Solrød Center 25. 2680 Solrød

Tlf. 55777690 Mail: Pennie@live.dk Følg os på facebook www.pennie.dk

Solrød Center 25. 2680 Solrød


10

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Slut med Facebook Sprogstimulering for de smü børn pü institutioner og i skolerne Kommunens skoler og insti­ tutioner mü ikke lÌngere bru­ ge facebook til kommunikation med forÌldre. kenddinby.dk Af Anders Holt

Efter en diskussion om, hvorvidt børn, unge og medarbejdere i Solrød Kommune bliver beskyttet godt nok, eller om der kan slippe personfølsomme oplysninger ud via de sociale medier, sendte borgmester Niels HÜrup et brev til Kommunernes Landsforening, KL. Borgmesteren ville have afklaret, hvordan reglerne egentlig er i

forhold til Persondataloven i takt med at flere og flere institutioner opretter grupper pü de sociale medier - blandt andet Facebook. Der er nu kommet svar tilbage, og her lyder den klare formaning fra KL, at kommunerne ikke bør bruge Facebook eller andre sociale medier, selvom det müske kun handler om den almindelige hverdag i institutionerne. ForÌldretilladelse Det anbefales i stedet, at kommunen bruger ForÌldreintra til de ting. Samtidigt gøres det ogsü klart, at personer, der ses pü billeder pü

kommunens sociale medier, selv skal have givet lov til at offentliggøre dem. I børns tilfÌlde skal forÌldre give tilladelse. For at hündtere hele brugen af Facebook i institutionerne, er alle kommunens ledere blevet orienteret, ligesom der er udsendt et nyt regelsÌt for brug af sociale medier. Dermed vil der ifølge kommunen ikke lÌngere vÌre risiko for, at institutioner, daginstitutioner og skoler pü nogen müde kommer til bryde loven i forhold til at offentliggøre personfølsomme oplysninger pü deres Facebook-sider.

NYE LĂ…GER TIL E B O R E D R A G & D A B , KĂ˜KKEN EFTER MĂ…L 

   RTILO GE N 

BE R

YE

LĂ… E D R A KĂ˜KKEN, BAD & G Micro lĂĽger FolielĂĽger

Børnene skal opnü de nødven­ dige dansksprog­ lige kompetencer, ­senest nür barnet skal begynde i børnehaveklasse. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Fra den 1. juli 2017 skal alle 3-ürige tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke er optaget i et dagtilbud, optages i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud pü 30 timer om ugen.. Det er Byrüdet, der har ansvaret for at give et sprogstimuleringstilbud, og der foretages en sprogvurdering for de børn, som vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Efter de nye regler er det alene det tosprogede barns sproglige kompetencer, som er afgørende for, om barnet skal optages i et sprogstimuleringstilbud. Det er altsü ikke lÌngere afhÌngigt af blandt andet forÌldrenes indkomst. Danske kompetencer

EFTER MĂ…L Sprogstimuleringstilbud-

Priseksempel:

10 lüger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. hÌngsler Soft Montering • moms • garanti og levering

Priseksempel: Design selv dine lĂĽger.

10Priseksempel: lĂĽger 10 alm. lĂĽger 5 skuffefronter 5 skuffefronter 1515grebgreb 20 indv. 120 graders hĂŚngsler 20Montering-levering-moms-garanti indv. hĂŚngsler Soft Montering • moms • garanti Dronningens gør og levering det, trendsĂŚt­ Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale. terne gør det, og Hos os fĂĽr du personlig nu kan du ogsĂĽ betjening fra start til slut kR. fĂĽ chancen.

Kr. 10.850,-

DANSK 13.500,Ring FoR ET gRaTiS og KĂ˜KKENRENOVERING uFoRbindEndE TiLbud kR.

7.625,-

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

Vi dĂŚkkER hELE Tlf. 46SjĂŚLLand 78 26 30 r Fax 46 78 62 30 #   /-   

email:#info@danskkoekkenrenovering.dk $ %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk

Vores Showroom er ĂĽbent lørdage kl. 10.00-13.00 Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

det skal bidrage til, at det tosprogede barn für de nødvendige dansksprog-

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

Rim og Remser Desuden vil barnet deltage i de almindelige pÌdagogiske aktiviteter som eksempelvis højtlÌsning, sang, rim og remser.

Faglig sparring Hidtil har forÌldrene til disse børn, i tÌt samarbejde og ved faglig sparring med talepÌdagogen, der foretager sprogvurderingen, meldt deres barn ind i dagtilbud pü en helt almindelig fuldtidsplads. Det foreslüs, at denne praksis fortsÌtter, men hvis forÌldrene ikke ønsker en almindelig dagtilbudsplads, skal der anvises plads til barnet enten i Skovhuset i Havdrup eller i Pilebo/Mosebo i Strandomrüdet. Kommunen skal give et tilskud pü 100 procent til sprogstimuleringstilbuddet i form af en plads i et dagtilbud pü 30 timer om ugen, sü tilbuddet er gratis for de pügÌldende forÌldre.

Opholdet i dagtilbuddet vil ogsü prÌsentere barnet for et lÌringsmiljø, der bygger pü demokratiske vÌrdier med fokus pü blandt andet tolerance, medbestemmelse, respekt for mangfoldighed og ligestilling mellem kønnene. Forvaltningen vurderer, at Solrød Kommune i gennemsnit har fem børn om üret, der ikke gür i dagtilbud og som har brug for et sÌrligt sprogtilbud.

Skal kunne følge med De 30 timer om ugen skal opretholdes, indtil barnet behersker dansk pü niveau med jÌvnaldrende børn med dansk baggrund, sü de kan fü det samme ud af undervisningen som øvrige børn, nür de begynder i skole. Det er usikkert, hvor mange pladser der forventes brugt i tilbuddet. Antagelsen er 5 ürspladser, som svarer til et udgiftsniveau pü 286.250 kr. ürligt.

lige kompetencer, som er en af de vÌsentligste forudsÌtninger for, at barnet kan klare sig godt i skolen, videre i uddannelsessystemet og pü arbejdsmarkedet. Formület er, at barnet skal opnü de nødvendige dansksproglige kompetencer, senest nür barnet skal begynde i børnehaveklasse. Sprogstimuleringstil ­ bud­ det i skal vÌre en systematisk og mülrettet indsats, som er tilpasset barnets sÌrlige dansksproglige udfordringer.

Broderikurser pĂĽ Greve Museum kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Kom og vÌr med til at brodere, nür Greve Museum i samarbejde med Haandarbejdets Fremme udbyder en rÌkke kurser med fokus pü broderiets mange muligheder. Allerede onsdag den 14. februar klokken 16–20 udbydes et kursus i emnet �frit broderi�, hvor der stadig er enkelte ledige pladser

Broderi er lige nu sü populÌrt, at aften- og hündarbejdsskoler kan melde om udsolgte kurser og lange ventelister. Farveflor Men fortvivl ikke. I forbindelse med udstillingen Farveflor – 90 ürs broderi, som lige nu kan opleves pü Greve Museum, udbyder museet nemlig en rÌkke kurser, hvor du kan udforske broderiets mange facetter sammen med yderst rutinerede undervisere. Der er et begrÌnset antal pladser pü kurserne, hvorfor tilmelding er

nødvendig, men der er stadig ledige pladser! Tilmelding foregür pü mail booking-museum@ greve.dk eller telefon 43 40 40 36 Praktisk info Museet udbydes følgende kurser, som alle koster 480 kroner pr. deltager inklusive forplejning i løbet af kursusdagen. 14/2 og 4/3: Frit Broderi 14/3: Almuesyning 11/4: Bjørn Wiinblad 22/4 og 9/5: Japansk Kogin


Den komfortable fornemmelse Balance er en elegant serie i åndbare og allergivenlige naturmaterialer. Serien er med sine luksuriøse pocket-fjedre skræddersyet til dig, der ønsker en komfort, under din naturlatex madras. Du får samtidig uovertruffen støtte af 7 komfortzoner, der BAL A NCE sikrer, at madrassen naturligt former sig efterkomfortable din krop – hele natten igennem. Den fornemmelse Fås nu også i 160x200 cm Balance er en elegant serie i åndbare og allergivenlige naturmaterialer. Serien er med sine luksuriøse pocket-fjedre skræddersyet til dig, der ønsker en komfort, under din naturlatex madras. Du får samtidig uovertruffen støtte af 7 komfortzoner, der sikrer, at madrassen naturligt former sig efterINTRODUKTIONSPRIS din krop – hele natten igennem.

BAL A N C E

det naturlige valg Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

11

Rentefrit over 36 mdr.

Rente og gebyrfrit over 12-24-36 mdr.

ÅOP 0% 527,-

det naturlige valg

0% ÅOP

C O N T I N E N TA L

18. 9 98. NU 18.998.CO NET A L BN ATLIANNEC

180x200

NU

INTRODUKTIONSPRIS

C O N T I N E N TA L

180x200

PRIS FRA INTRODUKTIONSPRIS

18.998.-

180x200Vejl.pris

NU

PRIS FRA29.248,-

SPAR 10.250,-

Vejl.pris INTRODUKTIONSPRIS ER EKSKL. BEN 29.248,- SPAR 10.250,

PRIS FRA

Naturlige materialer Naturlige materialer

Åndbar Åndbar

7 komfortzoner

Allergivenlig Allergivenlig

7 komfortzoner

15 års garanti 15 års garanti

30 dages prisgaranti. Op til 60 dages ombytningsret. Madrasser/senge/toppe i alle mål Vejl.pris

29.248,-

SPAR 10.250,-

Naturlige materialer

Åndbar

Allergivenlig

7 komfortzoner

15 års garanti

INTRODUKTIONSPRIS ER EKSKL. BEN

Rentefrit

Rentefrit

ÅOP 0% 833,-

458 ,-

over 36 mdr. for specifikationer. Fasthed: medium, fast, xfast. Farve:over Se dunlopillo.dk Sort36 ”clima” mdr.stof samt stone og antrazit.

0% Se dunlopillo.dk for specifikationer. Fasthed: medium, fast, xfast. Farve: ÅOP Sort ”clima” stof samt stone og antrazit. Harmoni Elevationsløsning Elevation i særklasse med skøn liggekomfort. 18 cm madras i naturlatex med 7 komfortzoner. Inkl. Dunlopillo White eller Black top i 8 cm. Lydsvag elevation med 39 lameller og stærk motor. Trådløsfjernbetjening. Vælg mellem 3 farver og 3 hårdheder. Ekskl. Ben 160/180x200 cm Før: 47.094.- Nu: 29.998.180x210 cm Før: 51.744.- Nu: 32.998.-

Natura Boxmadras Denne elegante og enkle boxmadras leveres i sort. Vendbare natura latex madras på 16 cm og har 7 komfortzoner. Der er integreret lynlås, så latexkernen kan vendes så levetiden forlænges. I bunden er der monteret 5 cm latex, der sikrer en optimal trykfordeling og øget liggekomfort. Vælg mellem Medium, fast og x-fast. Ekskl. ben 120/140x200 cm Før: 18.373.- Nu: 11.998.160/180x200 cm Før: 24.597.- Nu: 14.998.180x210 cm Før: 27.147.- Nu: 16.498.-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 638,-

Natura Elevationsløsning Stilrent design med ren komfort og gennemtænkt teknik. 16 cm madras i naturlatex med 7 komfortzoner. Inkl. Dunlopillo White eller Black top i 8 cm. Lydsvag elevation med 39 lameller og stærk motor. Polstret i sort og med trådløsfjernbetjening. Vælg mellem Medium, fast og x-fast. Ekskl. ben 120/140x200 cm Før: 37.494.- Nu: 17.998.160/180x200 cm Før: 37.494.- Nu: 22.998.180x210 cm Før: 41.544.- Nu: 25.498.-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 277,-

Name It. Kontinental

Dansk produceret, kontinental seng. 5-Zonet pocket fjedre, komplet incl. 40 m.m. tyk latex top madras, og runde stålben 140 x 200 cm. Før 9.893,- NU. 4.945,180 x 200 cm. før 13.290,- NU. 6.645,-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 185,-

Relaxation Basic Continental

Inkl. 7 cm Original top Ekskl. Ben og gavl 180 x 200 cm. 31.999,- NU: 18.999,-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 528,-

U. Q. Elevation Elevationsbund med 28 lameller. 12 cm høj ramme, trådløs fjernbetjening. Zoneinddelt 5 zonet pocket fjedre madras. Lækker topmadras med 40 mm latex. Hårdhed: medium eller fast. Ekskl. Ben. 80/90x200 cm Før.8.248.- Nu. 5.498.120x200 cm Før. 11.496.- Nu. 7.498.140x200 cm Før. 13.494.- Nu. 8.498.160/180x200 cm Før. 16.496.- Nu. 9.998.-

Rentefrit over 36 mdr.

SUPREME Pocket Elevationsseng Fås i flere farver, hårdheder og størrelser. Ekskl. Ben og gavl 120 x 200 cm. vejl. 20.998,- NU 10.999,140 x 200 cm. vejl 23.498,- NU 11.999,160/180 x 200 cm. 25.398,- NU 14.998,-

Rentefrit over 36 mdr.

ÅOP 0% 416,-

Supreme Continental Vælg mellem Seemles alt i et eller separat box og madras. Incl. 6 cm topmadras. 5 farver, 2 hårdheder. Excl. Ben og gavl 140x200 cm. Før 19.499.- NU 7.999.160/180x200 cm. Før 23.099.- NU 10.999.-

ÅOP 0% 305,-

Se mange flere tilbud på www.delfinsengecenter.dk Solrød Center 42 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52 2300 København S. Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95 2100 København Ø. Tlf. 33 32 55 72

Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej

Rentefrit over 36 mdr.

Jensen Diplomat Boxmadras

ÅOP 0% 291,-

dob. fjedret box madras med topmadras. Excl.ben excl.gavl 80/90 x 200 cm. Før 9.280 NU. 6.999,105 x 210 cm Før 11.520,- NU. 8.499,120/140 x 200 Før 14080,- NU 10.499,-

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15) Åbent første søndag i mdr. 10.00 - 15.00


70 kr 19. PADCHILI’S PRIEW WAN 70 kr ger Kyl ing el er svinekød stegt i sur-sød sauce med ananas og grøntsager

= Lidt Stærkt

= Meget stærkt

40 kr

10. PAD THAI GUNG Tynde risnudler med rejer stegt i pad thai sauce med æg og grøntsager.

9.PAD THAI GAI Tynde risnudler med kylling stegt i pad thai sauce med æg og grøntsager.

Nudler & Stegte ris

25 kr

50 kr.

50 kr

12 YAM kr GAJ 5. TOM 50 kr Stærk krydret og syrlig suppe med kylling, champignon, tomat, citrongræs, 20 kr Stærkt = Lidt = Stærkt = Meget stærkt galanga , koriander, purløg og limeblade.

Hos CHILI’S tilberedes maden som i det traditionelle thailandsk køkken. 18 kr maden stærkere eller mildere bedes i oplyse det ved bestilling Ønskes

Supper

Mobile pay: 53 63 00 95

4. KAM KERB KUNA En pose rejechips med sød chilesauce.

3. GUNG-CHUP-BANG-TOD (5 stk.) Indbagt kæmperejer med sød chilisauce

80www.chilisthaimad.dk kr

2. GAI SA-TAY (4 stk) Kyllingespyd marineret i mild karry med peanutsauce.

med sød chilisauce.

Forretter

6. TOM YAM GUNG 65 kr Stærk krydret syrlig suppe med kongerejer, champignon, tomat, citrongræs, galanga, koriander, purløg og limeblade. 1. POH-PTA TORD (4 stk.) 40 kr Mini-thai forårsruller, fyldt med svinekød, glasnudler, hvidkål og gulerødder 7.med TOMsød KHA GAI 50 kr chilisauce. Kokosmælk suppe med kylling, champignon, tomat, citrongræs, galanga,

85 kr

75 kr

85 kr

75 kr

15.9.PAD PAD NAM 75 kr THAIMAN GAI HOI GAI 75 kr Kylling/oksekød eller svinekød, østerssauce med grøntsager. Tynde risnudler med kylling stegt i pad thai sauce med æg og grøntsager.

Hovedretter med ris Nudler & Stegte ris

14. KHAO PAD GUNG Stegte ris med rejer i sojasauce med æg og grøntsager.

13. KHAO PAD GAI Stegte ris med kylling i sojasauce med æg og grøntsager.

12. PAD SE EW GUNG Stegte brede risnudler med rejer i sojasauce med æg og grøntsager.

11. PAD SE EW brede risnudler med kylling, svinekød eller oksekød stegt i sojasauce med æg og grønsager

85 kr

75 kr

17.11. PAD GASE PAU GAI PAD EW Kylling, oksekød eller svinekød i sojasauce med chili, hellig basilikum brede risnudler med kylling, stegt svinekød eller oksekød stegt i sojasauce og med grøntsager. æg og grønsager

75 kr 75 kr

16.10. PAD NAM MAN HOI GUNG 85 kr PAD THAI GUNG 85 kr And, kæmperejer eller blæksprutte stegt i østerssauce med grøntsager. Tynde risnudler med rejer stegt i pad thai sauce med æg og grøntsager.

Lokalavisen • Tirsdag den 28. oktober 2014

Hovedgaden 10, 4660 Havdrup 75kr 21. GAENG KIAW WHAN 75kr Åben hver dag 16-21 Kyl ing el er oksekød i grøn kar y og kokos mælk med grøntsager og

mælk med

10, 4660 Havdrup 1. POH-PTA TORD (4 stk.) Åben hver dag 16-21 Mini-thai forårsruller, fyldt med svinekød, glasnudler, hvidkål og gulerødder 75 kr

75 kr 20. PHAD KING 75 kr r, Kyl iTlf: ng, svinekø46 d el er oks18 ekød steg85 t i ngefæ85 rsauce med grøntsagerCHILI’S , THAI STREET FOOD Take away basil kum og cashewnødder

Forretter

= Stærkt

Take away Hos CHILI’S tilberedes maden som i det traditionelle thailandsk køkken. 75kr Ønskes maden stærkere eller mildere bedes i oplyse det ved bestilling

THAI STREET FOOD

75 kr

75 kr bus og peberfrugt Hovedgaden

ager og

ntsager,

røntsager

70 kr

12

kend din by...


Supper

4. KAM KERB KUNA En pose rejechips med sød chilesauce.

Sød basil kum.

50 kr

65 kr

7. TOM KHA GAI Kokosmælk suppe med kylling, champignon, tomat, citrongræs, galanga, koriander og limeblade.

8. TOM KHA GUNG Kokosmælk suppe med kongerejer, champignoner, tomat, citrongræs, galanga, koriander og limeblade.

6. TOM YAM GUNG 65 kr Stærk krydret syrlig suppe med kongerejer, champignon, tomat, citrongræs, galanga, koriander, purløg og limeblade.

5. TOM YAM GAJ 50 kr Stærk krydret og syrlig suppe med kylling, champignon, tomat, citrongræs, galanga , koriander, purløg og limeblade.

s,

er

rkt

13. KHAO PAD GAI Stegte ris med kylling i sojasauce med æg og grøntsager.

12. PAD SE EW GUNG Stegte brede risnudler med rejer i sojasauce med æg og grøntsager.

11. PAD SE EW brede risnudler med kylling, svinekød eller oksekød stegt i sojasauce med æg og grønsager

50 kr

25 kr

75 kr 85 kr

16. PAD NAM MAN HOI GUNG

80 kr

85 kr

15. PAD NAM MAN HOI GAI Kylling/oksekød eller svinekød, stegt i østerssauce med grøntsager.

Hovedretter med ris

14. KHAO PAD GUNG Stegte ris med rejer i sojasauce med æg og grøntsager.

75 kr

85 kr

75 kr

85 kr

10. PAD THAI GUNG Tynde risnudler med rejer stegt i pad thai sauce med æg og grøntsager.

80 kr 24. MAS-SA-MAN Kyl ing el er oksekød i rød mas-sa-man kar y og kokosmælk

50 kr.

50 kr

40 kr

75 kr

9.PAD THAI GAI Tynde risnudler med kylling stegt i pad thai sauce med æg og grøntsager.

Nudler & Stegte ris

CHIL ’S

75 kr 23. PA- NANG 75 kr ed Kyl ing, Svinekød el er oksekød i rød pa-nang kar y og kokosmælk med rød peberfrugt og citronblade.

kken. illing

14. KHAO PAD GUNG ris med rejer i sojasauce med æg og grøntsager. 19. Stegte PAD PRIEW WAN Kylling eller svinekød stegt i sur-sød sauce med ananas og grøntsager

Vores emballage tåler mikrobølgeovn

Chili er altid klar med menu forslag til en fornuftig pris

Vi laver selvfølgelig også mad til alle jeres arrangementer.

Vegetar De fleste retter fra Chili’s kan tilberedes som vegetarret Blot oplys det ved bestilling

Vand: Egekilde 50 cl Dåse sodavand 33 cl Sodavand 50 cl

Fortsættes

CHILI’S

Hovedretter med ris

85 kr 70 kr

75 kr

85 kr 85 kr

18 kr 12 kr 20 kr

20. PHAD KING 75 kr Kylling, svinekød eller oksekød stegt i ingefærsauce med grøntsager, basilikum og cashewnødder 15. PAD NAM MAN HOI GAI 75 kr 21. Kylling/oksekød GAENG KIAW WHAN 75kr eller svinekød, stegt i østerssauce med grøntsager. Kylling eller oksekød i grøn karry og kokos mælk med grøntsager og Sød16. basilikum. PAD NAM MAN HOI GUNG 85 kr And, kæmperejer eller blæksprutte stegt i østerssauce med grøntsager. 22. GAENG PHED 75 kr Kylling eller oksekød i rød karry og kokosmælk, ananas, bambus og peberfrugt 17. PAD GA PAU GAI 75 kr Kylling, oksekød eller svinekød stegt i sojasauce med chili, hellig basilikum 23. og PANANG 75 kr grøntsager. Kylling, Svinekød eller oksekød i rød pa-nang karry og kokosmælk med rød 18. peberfrugt ogPAU citronblade. PAD GA GUNG 85 kr And, kæmperejer eller blæksprutte stegt i sojasauce med chili, 24. hellig MAS-SA-MAN 80 kr basilikum og grøntsager. Kylling eller oksekød i rød mas-sa-man karry og kokosmælk med kartoffel og cashewnødder.

Mobile pay: 53 63 00 95

25 kr

Fortsættes

18.12. PAD GASE PAU PAD EWGUNG GUNG And, kæmperejer eller blæksprutte i sojasauce chili, Stegte brede risnudler med rejerstegt i sojasauce med med æg og grøntsager. hellig basilikum og grøntsager. 13. KHAO PAD GAI Stegte ris med kylling i sojasauce med æg og grøntsager.

www.chilisthaimad.dk

65 kr 50 kr.

75 kr 22. GAENG PHED 75 kr peberf ugt Kyl ing el er oksekød i rød kar y og kokosmælk, ananas, bambus og peberfrugt

uftig pris

ngementer.

50 kr

Tlf: 46 18 85 85

koriander og limeblade. 2. GAI SA-TAY (4 stk) Kyllingespyd marineret i mild karry med peanutsauce. 8. TOM KHA GUNG Kokosmælk suppe med kongerejer, champignoner, tomat, citrongræs, 3. GUNG-CHUP-BANG-TOD (5 stk.) galanga, koriander og limeblade. Indbagt kæmperejer med sød chilisauce

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

13


14

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

kend din by...

Materielgården skal forureningsundersøges Solrød Kommune benytter også en del af pladsen til oplag af vejskilte, brøndgods, fliser og bænke. I den gamle administrationsbygning er der i øjeblikket midlertidige flygtningeboliger, og det gamle værksted bruges af frivillige til oplag af indbo og cykler til flygtningene.

Køge Bugt Privatskole vil købe en del af arealet med henblik på at opføre en idrætshal. kenddinby.dk Af Dan Bjerring

Solrød Kommunes vej- og parkfunktioner har tidligere benyttet pladsen på ”Den Lille Gade 20” som materielgård. Men i forbindelse med ophør af den daglige funktion på pladsen på grund af overskridelse af støjkrav er administrationen ved at vurdere, om arealet kan benyttes til andre formål. I vurderingen indgår blandt andet en jordforureningsundersøgelse, der skal afklare, hvad det vil være miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt at bruge området til.

Undersøgelsen Undersøgelsen er opdelt i to faser: Fase 1 - en miljøhistorisk undersøgelse, hvor der indhentes historiske

forureningsoplysninger, som danner grundlag for et oplæg til en kortlægningsundersøgelse i fase 2 Fase 2 - feltundersøgelser og udarbejdelse af rapport indeholdende resul-

tater af feltundersøgelser, vurdering af forureningsomfang samt en vurdering af, om en eventuel forurening kan udgøre en risiko i forhold til arealanvendelse.

Bruges til andre formål Solrød Frivillige Redningsberedskab benytter fortsat en del af arealet, herunder en lade og den gamle atombunker.

Idrætshal til privatskole Solrød kommune har modtaget en specifik henvendelse fra Køge Bugt Privatskole om at købe en del af arealet med henblik på at opføre en idrætshal. Men det er ikke muligt at behandle henvendelser om arealet, før det er vurderet, hvad det er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt at bruge området til.

Boller op - Boller ned på Christians Have Der blev klippet og klistret på livet løs, da Nøddebo Børnehave lagde vejen forbi Christians Have.

Der var lidt stille på tværs af generationerne, men i takt med, at firkantet pap tog form af katte, løsnede snakken op hen over bordet. Begge veje blev der spurgt en masse til alder, men der blev også fortalt gode anekdoter, som bragte smil frem hos beboerne. I starten kiggede de ældre mest på, men efterhånden hoppede flere med på klippevognen.

kenddinby.dk Af Dan Bjerring

De fleste ved, at der skal klippes og klistres til jul. Men det gælder også fastelavn, hvor Nøddebo Børnehave mødte op på Christians Have Plejecenter for at hjælpe med at pynte plejecentrets fastelavnstønder. Sakse, limstifte, , pap og fjer. Der manglede ikke noget, for det var længe siden, at de

ældre beboere havde klippet fastelavnspynt. For nogle drillede de krogede fingre også for meget til, at saks og dim-

sedutter var sjove at mingelere rundt med. En hjælpende hånd Men heldigvis stod en

håndfuld friske børn klar til at hjælpe, og de gik til opgaven med den største naturlighed og med stor fordybelse.

Boller op-Boller ned Nogle nøjedes dog med at lænse sig tilbage og beundre de fine kreationer og nyde det hyggelige besøg. Undervejs brød børnene ud og sang - ”Boller op,

boller ned, boller i min mave…”, og den hoppede de ældre hurtigt med på. Børnene kunne dog en lidt frækkere version end beboerne, men sjovt var det, og der blev grinet omkring bordet. Efter en masse klipperi kom tiden, hvor tønden skulle pyntes. Her trådte nogle af dem, der ikke ville klippe, til, for de ville til gengæld gerne hjælpe børnene med at sætte pynten på tønden. Således bidrog alle til, at tønderne nu stod klar til mandag, hvor Solrøds – formentlig - ældste kattekonger og kattedronninger skal findes.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

15

Kører du med auTomaTgear? det anbefales at skifte gearolie for hver KUN fra kr. 2.500,70.000 km Tilbud uge 7-9 Automatgearkassen er en vigtig komponent i din bil og du bør derfor vedligeholde den.

Få det bedste ud af din bil: • Bedre gearskift • Bedre brændstoføkonomi • forebyggelse af dyr reparationer.

-20% Vedligeholdelse forebygger skader Vi tilbyder et komplet eftersyn af din automatgearkasse

• Skylding af gearkasse • Udskiftning af filter • Udskiftning af alt gearolie

Morten Damgaard Auto ApS Tangmosevej 103 • 4600 Køge • Tlf. 56 631 631

www.md-bilsalg.dk

Åbningstider: Man.-torsdag: 07.30 – 16.00 Fredag: 07.30 – 14.00 Lørdag: Lukket Søndag & Helligdage: Lukket


16

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

kend din by...

BRIANS KLUMME:

Godhed giver flygtninge fordele Har den kommunale administration en politisk dagsorden? Og hvem har de fået den af?. debat Af Brian Mørch

Vi har lige haft et møde i Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget. Blandt de mange punkter, der skulle tages stilling til, var også fordelingen af de såkaldte paragraf-18 midler – altså kommunale bidrag til frivilligt arbejde i foreninger og den slags. Og jeg må sige, at jeg sad tilbage med en underlig fornemmelse. Det hele foregår på den måde, at de frivillige organisationer og foreninger sender en ansøgning og en kort beskrivelse af, hvad pengene skal bruges til, og så foreslår administrationen, hvad de enkelte skal have. Ingen ende på gavmildheden Jeg bemærkede, at administrationen ikke mente, der skulle sendes ret mange

penge til foreninger og organisationer, der hovedsageligt benyttes af danskere, mens der næsten ingen ende var på gavmildheden til dem, der gerne vil servicere landets og kommunens gæster. Enhver kan gå ind på kommunens hjemmeside, finde udvalget, læse dagsordenen og referatet. Så jeg skal ikke trætte nogen med at remse en masse tal op. Og så alligevel Men jeg vil da ikke undlade at henlede opmærksomheden på, at foreningen Børns Vilkår havde søgt godt 24.000 kroner til hjælp til Børnetelefonen, som 165 børn i Solrød Kommune ventes at ville søge råd og vejledning fra. Der blev ydet 2.731 kroner. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade havde søgt om 15.000 kroner og fik kun 2.000 kroner. Lænken, der tilbyder rådgivning og forskellige aktiviteter til folk med al-

koholproblemer og deres pårørende, søgte 13.000 kroner og fik lidt over halvdelen.

nen, tænkte de ikke over skævvridningen i tildelingerne, og har de slet ikke nogen holdning til det?

Pengene sidder løst Helt anderledes gavmildt blev foreninger og organisationer, der gør gode gerninger for kommunens fremmede, behandlet. Solrød Frikirke, der gerne vil integrere fremmede, søgte og fik 12.000 kroner. Desuden får frikirken del i midler, der blev bevilget til kirken, Røde Kors, Venligboere og borgere med store hjerter, der sammen driver en slags genbrugslager. 10.000 kroner var søgt, og de 8.000 kroner blev bevilget.

Ingen grund til at træde vande Det er muligt, der nu vil komme nogle sure mennesker, der vil påstå, at jeg ikke kan lide fremmede mennesker og ikke vil dem noget godt. Den diskussion har vi haft flere gange, og der er ikke nogen grund til at træde vande i. Men jeg forstår godt, at flere og flere bliver møgsure over at blive sat tilbage i køen til en ekstra håndsrækning og må se, at folk, der er rejst gennem det ene sikre land efter det andet for at nå frem til Solrød, får det hele serveret. Jeg bliver også sur, når jeg ser den forskelsbehandling, der sker. Brian Mørch Byrådsmedlem Dansk Folkeparti Medlem af Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget

Højst 250 mennesker Jeg bemærkede, at pengene nok sidder ret løst, når det drejer sig om de fremmede, der er blevet placeret i vores kommune, og jeg fik ført til protokols, at jeg protesterede mod fordelingen af de 218.531 kroner, der skulle fordeles. 82.550 kroner havde

foreninger med relationer til kommunens fremmede søgt, og de fik 70.300 kroner. En ret god score, hvis nogen spørger mig. 70.000 kroner til at underholde og servicere højest 250 mennesker. Undrer mig meget Det skal da nævnes, at jeg havde muligheden for at tage sagen op i Byrådet, men hvad skulle det gøre godt for? Jeg kunne jo

se, hvordan mine medpolitikere gebærdede sig i denne lille sag, så det ville da være tosset at give dem muligheden for at gentage succesen. Men jeg undrer mig. Undrer mig meget. Jeg undrer mig over administrationens indstillinger, for hvad bygger de på? Og jeg undrer mig særdeles meget over mine med-politikere i udvalget. Læste de ikke dagsorde-

Hver tredje dagpengemodtager er over 50 år Nu skrues der op for indsatsen for at få flere af de lidt ældre arbejdsløse i job. Solrød Kommune har fået tilskud til et nyt projekt, som også betyder, at flere skal sendes i arbejde i andre kommuner. kenddinby.dk Af Anders Holt

Med et tilskud fra Beskæftigelsesministeriet kan Solrød Kommune nu gøre en ekstra indsats for at få ledige over 50 år i job. Pengene kommer fra Beskæftigelsesministeret, og betyder, at Solrød får del i en pulje på 10,2 millioner kroner fra beskæfti-

gelsereformen til et nyt projekt. Kommunen søgte om tilskud, da det viste sig, at 92 af 276 dagpengemodtagere i Solrød Kommune var over 50 år gamle. Et nyt samarbejde med vikarbureauer, seniornetværk og de lediges a-kasser skal gøre det nemmere at finde arbejde. Samtidigt skal flere tilbydes arbejde udenfor kommunen. Hver tredje skal i arbejde Kommunen regner med, at mindst 100 ledige dagpengemodtagere deltager i projektet i løbet af i år. Her skal 80 ende med se idéen i at blive skrevet op hos et vikarbureau, hvor

succeskriteriet så bliver, at 30 procent ender med at blive ansat i kortere eller længere tid. Den ekstra indsats kommer oveni de aktiviteter og krav til ledige, som allerede nu finder sted i jobcentrene af individuelle vurderinger, kurser, praktik og løntilskud. Ledige kan sendes til andre kommuner Solrød Kommune ligger på 10.-pladsen over kommuner med lavest ledighed. Under tre procent står uden arbejde. Men skal flere i gang, skal der kigges udover kommunegrænsen. Derfor skal vikarbureauer udenfor kommunen også inddrages i projektet. Det vil, som

kommunen oplyser, ”i fremtiden medføre en mere målrettet matchning, som tilgodeser målgruppens behov og virksomhedernes behov”. Solrød Kommune har holdt møde med 6-7 vikarbureauer og regner med på sigt at få et fast samarbejde med 2-3 stykker af dem, så der kommer jobåbninger på hele Sjælland indenfor alle brancher. Ikke samme muligheder for alle Der er dog ikke samme muligheder for at finde job i alle kommuner. Det blev også diskuteret på det møde med flere a-kasser, som blev afholdt den 28. februar, og hvor også jobcentre-

ne fra Greve og Køge deltog. Derfor skal der samarbejdes mere. Eksempelvis er der flest muligheder for job indenfor kontor og regnskab, som hele 30 procent af de ledige kommer med som baggrund, hvis man kigger til hovedstaden. På den anden side er der, kigger man på hele Sjælland, gode muligheder for at finde arbejde indenfor køkken, chaufførområdet, butik og ejendomsservice. Sværere kan det være at finde job til den andel, der kommer fra job som afdelingsledere. Pengene går til kommunen selv Derfor vil Solrød Kommune bede vikarbu-

reauerne hjælpe med at målrette tilbuddene til de lediges kompetencer. Det betyder samtidigt, at ledige skal være klar over, at de kan blive sendt i vikariater på hele Sjælland. Puljemidlerne fra Beskæftigelseministeriet går primært til løn og personaleudgifter i forbindelse med ansættelsen af en projektleder i en et-årig stilling fra 1. marts. Der er altså ikke tale om penge, som hverken vikarbureauer eller firmaer får del i.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

LEJ EN BIL Billeje pr. dag kr. 300,-

Weekend kr. 750,- incl. 225 km

STENSLAG

Udskiftning af forrude og reparation af stenslag. Vi laver glasskader for alle forsikringsselskaber. Har du ingen glasskadeforsikring, så giver vi 20%. (Stensalg undtaget) Ring og hør mere.

UNDERVOGNSBEHANDLING Få lavet en undervognsbehandling fra kr. 2.750,- + miljøafgift 148,75

SPAR

20%

SPAR

20%

DÆK OG FÆLGE Hos Solrød Autocare har vi altid gode tilbud! Kig ind og få et godt dæk og fælge.

på listepris

Engvangen 2, 2680 Solrød Strand,tlf. 56 14 95 00 www.solrodautocare.dk

17


18

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

til alle læsere, annoncører, partier, klubber og foreninger. Har du/I artikler/fotos som I gerne vil have i Lokalavisen, så send en mail til “kenddinby@ gmail.com” eller ring til Lars Zederkof på tlf. 30 52 42 22.

til annoncører Lokalavisen Solrød er garant for annoncepriser der er til at betale. Vi var årsag til at sideprisen i området blev halveret da vi startede Lokalavisen i marts 2013.

Kun kr. 2.250,Kun kr. 1.450,Kun kr. 800,-

Helside 6 sp. x 360 mm Halvside 6 sp. x 180 mm Kvartside 3 sp. x 180 mm Medieplan for lokalavisen solrød 1. kvartal Januar Januar Uge 3 UgeUge 2 5

Uge 4

Februar Uge 7 Uge Uge Feb/marts 6 9

Uge 9

Marts Marts

lokalavisen dk • solrød • kenddinby.

2014 tirsdag d. 28. okt.Uge 44 2. årgang

fartkontrol i solrød k fået for travlt. Har familien Danmar e. og en klækkelig bød 2 klip i kørekortet Læs side 8

Uge 10 Uge Uge Uge13 12 11 11 Uge

GØR DU NOK FOR DIN TIL OBE NYE LÅGER & GARDER EFTER MÅL KØKKEN, BAD Micro laminat låger

Nyhed • Nyhed Priseksempel:

Ialt 24 udgivelser fastsat for 2016.

r eksemple g.dk og se flere renoverin Få idéer kkoekken på: dans

Vores showroom er

s-

Husk stat

et på 10 låger tilskudd nen. øn 5 skuffefronter arbejdsl 15 greb 20 indv. hængsler moms • garanti Montering • levering •

Kr. 6.500,-

Øvrige tidspunkter efter aftale åben lørdag kl. 10.00-13.00 -

DANSK KØKKENRENOVERING Store Valbyvej 217, Store

Hos os får du personlig betjening fra start til slut

Valby, 4000 Roskilde

Tlf. 40 41 35 36 ering.dk • www.danskkoekkkenrenovering.dk info@danskkoekkenrenov

Venlig hilsen Lars Zederkof, udgiver Roskildevej 2 - 2680 Solrød Strand - Tlf. 3052 4222

BIL?

VI tILByDeR: • PladesmedDIN BIL? • MekanDU FOR GØR iker NOK ngsskader vedligeholdelse • Rep. af forsikri Almindelig ition : Vi tilbyder aircond • ServicererOlieskift og smøring • Autoelektronik Gratis syns check

Computer hjælp og hurtigt Vi hjælper dig professionelt mer. med dine computerproble

Det er billigt, hurtigt og nemt.

Tlf.: 70274114

Forsikringsskader Fejl diagnosticering Pladearbejde

Autoelektronik Servicerer aircondition

SMEd MEkanikEr og pladE toole.dk - tlf. 56 14 80 32 Se mere på www.au

EngvangEn 1 - Solrød

www.aUtOOLe.DK

Center 10F ITdepartment, Greve Midtby Vi tilbyder også udkørsel

EngvangEn 1 - Solrød

- tlf. 56 14 80 32


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

19

Sofabyggesystem PLUS hos EFA 100-vis af muligheder model32

Fantastisk siddekomfort

B266 cm x D211 cm

Normalpris kr. 38.250,-

Cabana stof, vælg mellem 7 farver Super stærkt stof ”200.000 martrindale”

NU24.995

SPAR

12.255

FEBRUAR TILBUD 2000m2 forretning fyldt med gode tilbud

UDSALG NU8.995

NU9.795 NU7.995 med eg eller Grå Nano låger

Firencesæt3+2 LUX Læder

NYHED

NU7.995

NYHED

Wingsæt3+2 LUX Læder

SPAR kr 2.000

NU8.995

NYHED

Monasæt3+2

NU8.995

Normalpris kr.20.995,-

NU18.995

NU12.995 SPAR kr 8.000

Normalpris kr. 35.495,-

NU27.995

Telma525Hjørnesofa SPAR kr 3.500

Normalpris kr. 28.995,-

NU25.495

EFA møbler Københavnsvej 218 4600 Køge nord 56 65 40 30 www.EFAmøbler.dk mail EFA@efamoebler.dk


20

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Kend din kirke

Få overblik over kirkerne på: www.kenddinby.dk

Billedkunstner holder foredrag i Sognecaféen Tirsdag den 20. februar kl. 10 holder fhv. børnehaveleder Irene Larsen foredrag i sognecaféen i Havdrup Sognehus om sin bog ”Angst og malerier”.

Bogen beskriver, hvordan hun brugte sine evner for maleri og billedkunst til at male sig ud af en traumatisk oplevelse på sit arbejde, der kostede hende mange år med

stærke følelser af angst. Der er kaffe i forbindelse med foredraget og alle med tid og interesse for emnet indbydes. Ingen entré. Foto: Peter Andersen

Ta´ med på Pinsepilgrimsvandring Havdrup kirke er pilgrimskirke, og det er tradition hvert år at pakke rygsækken og fejre pinsen med en 3-dages vandring i fællesskab. I år går vandringen til Fredensborg-området den 19.-21. maj. Det er en vandring i kristen ånd, med and-

agter, refleksioner og salmer undervejs, med daglige strækninger på ca. 15-20 km. Tre dage i foråret med lavt tempo, uden mobiler, mails og huskesedler, men med tid til eftertanke. Den samlede pris for turen er 1600 kr., som dækker overnatning og

forplejning. Der er 20 pladser, og man er først tilmeldt, når indbetalingen har fundet sted. Tilmelding til præst Kristine S. Hestbech senest 31. marts. Se flere detaljer på havdrupkirke.dk

Tilbud til babyer og børn i Jersie Tirdage kl 11.00 har vi babysalmesang i Jersie Kirke med efterfølgende kaffe/te/snak for dem, der har tid og lyst. Onsdage i Jersie Sognehus har vi onsdagsklub kl. 15.30 – 17.00 for børn der går i 3.5. klasse, som har lyst til at få nye venner, få læst

Jersie Kirke

Havdrup Kirke

historier og lave sjove ting. Torsdage mødes vi til tumlingesang i Jersie Sognehus kl. 16.15-17.00. For alle i alderen ca. 1-4 år med forældre, der har lyst til at synge og bevæge sig til kendte og mindre kendte børnesange og remser. Du kan læse

mere om aktiviteterne på www.jersie-skensved.dk

Solrød Strandkirke

gudstjenesteliste jersie kirke/sognehus

gudstjenester havdrup kirke & sognehus

gudstjenesteliste solrød kirker

Højmesser i Jersie Kirke

Kirkekalender, Havdrup Kirke, uge 7-9, 2018

Gudstjenesteliste for februar 2018

Søndag d. 18. februar kl. 10.30 højmesse v/sognepræst Lars Oliver Stuhr Søndag d. 25. februar kl. 10.30 højmesse v/sognepræst Hanne E. Schmidt, med efterfølgende kirkekaffe i Menighedshuset.

Tirsdag 13. februar kl. 10-12: Sognecafé Onsdag 14. februar kl. 19-22: Filmelskernes Paradis Søndag 18. februar kl. 11: Gudstjeneste i kirken Tirsdag 20. februar kl. 10-12: Sognecafé. Foredrag Onsdag 21. februar kl. 19-21: Den litterære Salon Torsdag 22. februar kl. 18-19: Fællessang Søndag 25. februar kl. 11: Gudstjeneste i kirken Tirsdag 27. februar kl. 10-12: Sognecafé. Sang og spil

Lørdag den 17. februar Solrød Kirke kl. 12 Dåbsgudstjeneste Præst: Carsten Mølgaard Hansen Søndag den 18. februar Solrød Strandkirke kl. 11 Gudstjeneste Præst: Carsten Mølgaard Hansen Lørdag den 24. februar Solrød Strandkirke kl. 12 Dåbsgudstjeneste Præst: Leif Ellerbek

Søndag den 25. februar Solrød Strandkirke kl. 11 Gudstjeneste Præst: Leif Ellerbek Tirsdag den 27. februar Solrød Kirke kl. 19.30 Aftengudstjeneste Præst: Carsten Mølgaard Hansen


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Kend din kirke

Få overblik over kirkerne på: www.kenddinby.dk

Højmesse i Jersie Kirke

Kig-Ind i Jersie Sognehus

Søndag d. 25. februar ved sognepræst Hanne E. Schmidt. Som altid den sidste søndag i måneden, vil der også efter denne højmessen være kirkekaffe for alle i Menighedhuset. Kirkekaffen er en god anledning til at få en god snak med de andre kirkegængere og til at lære hinanden bedre at kende.

Tirsdag d. 20. februar kl. 14.0016.00. Kig-Ind får denne tirsdag eftermiddag besøg af Erik Kjærsgaard, som viser film fra krydstogt i Caribien. Ud over film er der kaffe på kanden, brød og hyggeligt samvær.

Kartoffeltyskere på arbejde på den jyske hede.

Kartoffeltyskernes historie Tirsdagscaféen i Solrød Strandkirke får den 27. februar kl. 14 besøg af sognepræst Ole Petersen fra Aalholm Sogn i Valby. Han vil fortælle de såkaldte kartoffeltyskeres historie og vise billeder, og der vil også

blive sunget kendte danske sange. I årene 1760-62 kom omkring 300 familier fra Tyskland til Danmark med det formål at opdyrke den jyske hede, heriblandt nogle af Ole

Petersens egne forfædre. Hør om de barske vilkår, som opdyrkningen af heden bød på og om de særlige traditioner, der blev ført med fra Tyskland.

Ole Petersen holder foredrag i Solrød Strandkirke den 27. februar.

21


22

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

Ejersbos Afrika

Februar 2018 xx-2012

Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand. Tlf.: 56 14 44 22 - www.solrodbio.dk

My Little Pony

Foredrag med Søndag 4.2. kl.14.00 journalist Rune Søndag 11.2. kl.14.00 1 time 39 min Skyum-Nielsen Frarådes under 7år Billetpris: 60 kr. tirsdag den 27. februar kl. 19 på Jeg er William Solrød Bibliotek. Søndag 4.2. kl.16.00

I efteråret 2016 udgav toppen af kontinentets høEt eventyr, der byder på masser af nye venner, men også jeste udfordringer, som kun mod, magi og journalisten Rune Skyumbjerg, Kilimanjaro. venskab kan løse. My Little Pony Filmen bringer for første gang ponyerne "Mane 6" til Nielsen en portrætbog live på det store lærred i en skøn familiefilm om det magiske i venskab. om Jakob Ejersbo, ”Jakob Pendulopvækst var her”, og det tog Rune I William, har det foredraget ikke sindssygt nemt. ”Ejersbos Hans mor er en kolbøtte, så William bor hos sin morbror Skyum-Nielsen, seks Nils,årder lever Afrika” fokuserer Rune af lidt af hvert. drillet af Martin og hans to at komme til bunds i William den bliver Skyum-Nielsen på Jakob kumpaner, og det går galt hver gang han prøver at imponere Viola. afdøde forfatters hemmeEjersbos pendulopvækst Det er en film, som henvender sig til både de voksne og mellem børnene i familien. lighedsfulde liv. Østafrika og DanResearchen førte ham mark og den opslidende En frygtelig kvinde 5.2. kl.10.00 Babybio fra AalborgsMandag underverden rejse-, research- og skriBilletpris: 55 kr. 1 time min og hele vejen til26Tanzania vefase, der overtog hans Frarådes under 7år – ned i tanzanitminerne, liv, fra romanen Nordkraft Et komediedrama om alt det frygtelige, ind i storbymørket, ud var udkommet i 2002, til kvinder kan gøre modpå mænd i et moderne parforhold, set gennem mandens øjne. savannen og hele vejen til han blev diagnosticeret

Søndag 11.2. kl.16.00

1 time 24 min kenddinby.dk Frarådes under 7år

60 kr. AfBilletpris: Dan Bjerring

Wind River

Søndaghar 4.2. kl.19.30 DR1 25. februar pre1 time 50 min Tilladt over år miere på15deres nyeste sønBilletpris: 70 kr. dagsdramaserie Liberty, Den erfarne vildtjæger Cory Lambert finder en ung kvinde død på en baseret på Jakob Ejersbos snedækket vildmark. roman af samme navn.

Tree Billboards outside Ebbing, Missouri Tirsdag 6.2. kl.19.30 Onsdag 7.2. kl.14.00+19.30 Søndag 11.2. kl.19.30 1 time 55 min Tilladt over 11 år Billetpris: 70 kr. Biografklub Danmark

Vinder af 4 Golden Globe

Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand. Tlf.: 56

Flere måneder efter sin datters mord - fremsætter Mildred voldsomme anklager mod byens Februar 2018 politimester på tre reklamesøjler på vejen, som xx-2012 fører ind mod byen. Da politimesterens næstkommanderende, en umoden morsdreng med en forkærlighed for vold, bliver involveret, er kampen mellem Mildred og 14byens 44 22 - www.solrodbio.dk retshåndhævelse fuldstændig.

Dobbeltspil My Little Pony Et der byder på masser nye venner, Tekst Eneventyr, politisk thriller baseret på denafsande men også som Michael, kun mod,der magi historie omudfordringer, 24-årige danske fårog venskab kan løse. My Little Pony Filmen sit ønskejob i FNs Humanitære bringer for førsteOil gang ponyerne "Mane 6" til hjælpeprogram for Food i 1996. live det store lærred i en skøn familiefilm om Hanpå kastes ud i en magtkamp mellem det magiske i venskab. kyniske diplomater og grådige lobbyisters

Tekst Søndag 4.2. kl.14.00 Tirsdag 13.2. kl.19.30 Søndag Onsdag 11.2. 14.2. kl.14.00 kl.19.30 1 time 3918.2. min kl.19.30 Søndag Frarådes under 1 time 48 min 7år Billetpris: 6015 kr.år Tilladt over Billetpris: 70 kr.

Jeg er William Søndag 4.2. kl.16.00 Seniorbio - En fantastisk kvinde

ønsker om at tjene penge på Iraks olie. William, har det ikke sindssygt nemt. Hans mor er en kolbøtte, så William bor hos sin morbror Nils, der lever af lidt af hvert. William bliver drillet af Martin og hans to kumpaner, ogtranskvinden det går galt hver gang han 20 Historien om Marina. Hendes prøver at kæreste imponere Viola. år ældre dør og nu starter et helvede Det er en film, henvender sig tilikke både for Marina, da som den afdødes familie vil de voksne familien. og politiet kendes og vedbørnene hendes ieksistens, samtidig begynder at mistænke Marina for at have noget med dødsfaldet at gøre. frygtelig kvinde

Søndag 11.2. kl.16.00 Torsdag 1 time 2415.2 min kl.10.00 1 time 45 under min 7år Frarådes Tilladt over Billetpris: 6011 kr.år Billetpris: 55 kr. Spilles også kl.19.30 Billetpris:River 60 kr. Wind

En

Søndag 4.2. kl.19.30 1 time 50 min Tilladt over 15 år Billetpris: 70 kr.

Mandag 5.2. kl.10.00 Babybio Billetpris: 55 kr. 1 time 26 min Frarådes under 7år

Vitello

Et komediedrama om alt det frygtelige, Syv-årige bor i et kvinder kan gøre mod mænd i etVitello moderne ringvejen alene parforhold, set gennem mandens øjne.med sin

Den erfarne vildtjæger Cory Lambert finder en ung kvinde død på en snedækket vildmark. Lørdag 17.2. kl.14.00

Søndag 18.2. kl.14.00

Tree TirsdagBillboards 20. 2 kl. 14.00 outside Ebbing, Missouri Søndag 25.2. kl.14.00

Tirsdag 6.2.under kl.19.30 Frarådes 7år Onsdag 7.2. Billetpris: 60kl.14.00+19.30 kr Søndag 11.2. kl.19.30 1 time 55 min Tilladt over 11 år Jumanji Billetpris: 70 kr. Biografklub Danmark Søndag 18.2. kl.16.00

fører ind mod byen. Da politimesterens næstkommanderende, en umoden morsdreng med en forkærlighed for vold, Fire high school elever finder et gammelt bliver involveret, er kampen mellem Mildred konsol til videospil, og snart er de i gangog byens retshåndhævelse fuldstændig. med at spille et ganske særligt spil, som

Torsdag 22. 2 kl. 14.00

fører dem direkte ind i Jumanjis jungle For overhovedet at gennemføre spillet og således at kunne vende tilbage til den En politisk thriller baseret på den sande Tekst verden fra, skalMichael, de nu på historie de om kommer 24-årige danske derderes får livs farligste ieventyr. sit ønskejob FNs Humanitære

Søndag 25.2. kl.16.00 Dobbeltspil 1 time 50 min Tekst Tilladt over år Tirsdag 13.2.11 kl.19.30 Billetpris: 60 kl.19.30 kr. Onsdag 14.2. Søndag 18.2. kl.19.30 1 time 48 min

hjælpeprogram Oil for Food i 1996. Han Vinder kastes udafi en magtkampGlobe mellem 1 Golden diplomater og grådige lobbyisters I kyniske maj 1940 er katastrofen umiddelbart ønsker om at tjene penge på Iraks olie.

Darkest Tilladt over 15Hour år Billetpris: 70 kr.

Tirsdag 20.2. kl.19.30 Onsdag 21.2. kl.14.00+19.30 Søndag 25.2. kl.19.30 Seniorbio 2 timer 5 min - En fantastisk Tilladt over 11 år Torsdag 15.2 kl.10.00 Billetpris: 70 kr. 1 time 45 min Tilladt over 11 år Billetpris: 55 kr. Spilles ogsåmoney kl.19.30 All the Billetpris: 60 kr.

kvinde

in the world

Tirsdag 27.2. kl.19.30 Onsdag 28.2. kl.19.30 Søndag 4.3. kl.19.30 2 timer 13 min Tilladt over 15 år Billetpris: 70 kr.

rækkehus ved kærlige mor, som elsker popsange, hvidvin og spaghetti med riveost. Vinder af 4 Golden Globe Et enkelt savn skygger dog på Vitello. Han Flere måneder efter sinog datters mord kender ikke sin far, Mor er ikke- fremsætter nogen Mildred voldsomme anklager mod byens stor hjælp i den sammenhæng. Han går politimester på tre reklamesøjler på vejen, som derfor på jagt efter en far…

forestående for England og Frankrig. I denne umuligesituation finder Winston Churchill styrken til at kæmpe imod, og han mobiliserer alle kræfter, ikke mindst sit Historien om transkvinden Marina. Hendes 20 fænomenale talent som taler, til at komme år ældre kæreste dør og nu starter et helvede gennem denne sit lands mørkeste stund. for Marina, da den afdødes familie ikke vil kendes ved hendes eksistens, og politiet samtidig begynder at mistænke Marina for at have noget med dødsfaldet at gøre.

Den rige forretningsmand J. Paul Getty’s barnebarn blev bortført af italienske kidnappere i 1973. Moren forsøger i samarbejde med en advokat at få den rige morfar til at hoste op med pengene, så drengen bliver løsladt.

Hodja fra Pjort Søndag 4.3. kl.14.00+16.00 Søndag 11.3. kl.14.00+16.00 1 time 21 min Billetpris: 60 kr.

Eventyrfilm om drengen Hodja, der får et flyvende tæppe af en klog gammel tæppehandler. En ond og magtbegærlig sultan vil imidlertid have fingre i tæppet. Sammen med pigen Smaragd må Hodja derfor igennem mange farefulde oplevelser, før alt kan ende godt.

Modeshow i Solrød Bio Torsdag 8. marts kl. 19.00 Billetpris: 95 kr. Billetter kan købes i Solrød Bio, eller på nettet www.solrodbio.dk

Fifty Shades – Fri Mandag 5.3. kl.10.00 Babybio Billetpris: 55 kr. Søndag 11.3. kl.19.30 Billetpris: 70 kr. 1 time 45 min Tilladt over 15 år

Modeshow med Forretningerne Pennie og Frk. Fryd fra Solrød Center. Der serveres et glas vin i pausen inden filmen Fifty Shades - Fri Tiden er kommet, hvor den unge, jordbundne Anastasia skal giftes med sin mystiske mangemillionær-kæreste, Christian. Først er hvedebrødsdagene vanvittigt romantiske, men spoleres, da en trussel fra fortiden begynder at hjemsøge det nyforelskede par.

Husk: Film skal ses i biografen! På gensyn i Solrød Bio og www.solrodbio.dk

med uhelbredelig kræft i 2007. Det var netop opholdene - som dreng og teenager i Moshi - Tanzania, der kom til at præge Ja-

kob Ejersbos rodløse liv – og gav ham råstof og inspiration til sit hovedværk, nemlig den såkaldte Afrika-trilogi: romanerne Liberty og Eksil og for-

tællekredsen Revolution, der alle udkom efter hans død 2009. Billetter til foredraget koster 50,- og kan købes på www.solbib.dk

Status på integrationen Det er to år siden, de mange flygtninge kom til landet. Mens de frivillige har været en stor hjælp, er det dog nu slut med, at kommunen har en overordnet koordinator ansat. kenddinby.dk Af Anders Holt

Da et stort antal flygtninge kom til landet i efteråret 2015, besluttede Solrød Byråd at ansætte en frivilligkoordinator i to år. Koordinatoren stod for det overordnede overblik, mens et netværk af frivillige ildsjæle bød sig til med akut hjælp og som bindeled til kommunen. Men den 18. april udløber koordinatorstillingen, og med flygtningestrømmens aftagen vurderes det, at der ikke længere er brug for dette bindeled mellem frivillige og kommunen. Nu ser Solrød Kommune så tilbage på to års kommunalt overblik, mens de frivillige fortsætter med integrationsarbej-

det. Bedre forståelse Ifølge kommunens evaluering har de to år med en koordinator betydet, at en lang række af nye frivillige tiltag har set dagens lys. Her kan nævnes et kursus kun for kvinderne, temaaftener, brobygning mellem danskere og flygtninge og jævnlige sociale arrangementer. Det er også blevet nemmere for de frivillige at ”finde hoved og hale” i kommunens integrationsarbejde. Det betyder færre konflikter, da koordinatoren har hjulpet til bedre at forstå de problemer, der er med nyankomne flygtninge i forhold til sagsbehandling og kulturbaggrund. Solrød Landsby - et samlingspunkt Samtidigt har koordineringen været afgørende for, at den tidligere materielgård i Solrød Landsby nu er blevet et socialt omdrejningspunkt for frivillige og flygtninge. Her mødes danske fri-

villige og flygtninge for blandt andet at reparere donerede cykler, afvikle ”byttedage”, og planlægge nye sociale arrangementer. Ifølge kommunen har stedet endda potentiale til at blive et samlingspunkt for hele Solrød Landsby. Fremtidsperspektiv Men selvom det er slut med en dedikeret koordinator, vil kommunen stadig arbejde videre med integrationen. Den opgave kommer dog nu til at høre under kommunens anden frivilligkoordinator, som dækker alle målgrupper i kommunen. Det videre arbejde med flygtninge, nu hvor der ikke længere er brug for akut hjælp, kommer nu til mere målrettet at handle om dansk kulturforståelse, moderne kønsroller og det danske samfunds forventninger til nytilkomne borgere, samt det vigtige i at have et fritidsliv efter arbejde eller skole, lyder det fra kommunen.


Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

23

Delikatessen i SuperBrugsen Havdrup tilbyder i denne uge: ud

tilb s g a d e fr

nyhed

rørvig desserter byg selv - luksus flæskestegs sandWich

40.-

Med hjemmelavet agurkesalat, rødkål, syltede rødløg

Pr. StK. Kun

Vælg mellem mange varianter f.eks. tiramisu, rabarber trifli, Gammeldags æblekage.

FrIt ValG Pr. glas 39,95

ta’ 2 GlaS

69

95

1/1 okse rib-eye

(Marmoreret oksefilet) 1600-1800 gr.

pr. stk.

150.3-5 stk. WienerschnitZler svinekæbeklumper FrOSt. 1000 gr.

SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

Skåret af kalveinderlår 800 gr.

pr. pakke

pr. pakke

100.åBningSTider: Man-fredag 8-20 Lørdag 8-20 Søndag 8-20

Bager: 6-20 6-20 6-20

Tilbuddene på denne side gælder til og med søndag den 18. februar 2018

100.HenT coop nye app og få endnu fLer TiLBud Hent app’en i app Store eller google play. endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

HAVDRUP


24

superbrugsen i havdrup ✔ PRISFALD ✔ Bedstseller ✔ Bedste vin til prisen ✔ 15 % ✔ 16 mdr. fad lagring ✔ 6 års flaske lagring ✔ Moden årgangsvin ✔ Økologisk

VIN KUP

four vines truant

Mega succes - genial vin på 15% alc.

Old Vine Zinfandel 2012 truant er lavet på Zinfandel druer høstet i områderne lodi, Mendocino, Cucamonga Valley, amador og Paso robles. Zinfandelen er krydret med en smule Petit Syrah, alicante Bouchet, Barbera og Sangiovese. Den lagres i 12 måneder i franske, ungarske og amerikanske egetræsfade. Bouquet af modne kirsebær, krydderi og fad. Smagen er saftig og kraftig med blommme, brombær, et strejf blåbær og en lang afslutning med krydderi og fad og fløjl.

R - SUPER ÅRGANG & DRIKKEKLA

garmendia

Eksperter & danske forbrugere enige; KUP Kan så mange eksperter og danske forbrugere tage fejl om denne fremragende vin? Nej. Det er en eksorbitant flot & lækker vin til normalprisen men vi har igen ryddet husets kældre og giver den fuld gas. Gemme potentiale er ca. 3 år.

ØKOLOGISK

VIN KUP

Crianza. Spanien. ekSperTer & danSke forBrugere enige; kup. Potent & saftig af moden bær er dyrket fra 50 km nord for og Ribera del Duero i forbrugere tage kanDruerne så mange eksperter danske Burgos. Nyd detaljerne & den elegante smag af solbær, trøffel samtfremragende vanilje. Fed og blød vinvin? med LANG fejl lakrids, om denne nej. det er en ekeftersmag. Skynd dig at få til kælderen mens vi har den. sorbitant flot at&Garmendia lækkermangler vin tilplads. normalprisen. Prisfald skyldes

✔ PRISFALD poTenT & SafTig af Moden Bær Pr fl. 100,✔ Bestseller druerne er dyrket fra 50 km nord for ribera ✔del Bedste vin til prisen ✔ 16 mdr. fad lagring duero i Burgos. nyd detaljerne & den elegante smag ✔ 6 års flaske lagring af solbær, lakrids, trøffel samt vanilje. fed og ✔ blød Moden årgangsvin vin med Lang eftersmag. pris pr. flaske 100,00✔ Økologisk

6 fl.

o

lu´li

i 2010 af Armando og Felice Mergé, blev “ Cantina di Erchie “ det oprinetiketten. Initiativ tageren til dette n af Erchie og bygherre af Palazzo

gligt Primitivo, med lidt Negro Ame ligger i det vindblæste område i t hænge nogle uger længere på vinrre og meget luftige klima, skrumpder med druerne fra fremstillingen r. 98 point Luca Maroni.

Pris pr. flaske 199,00

2 flasker

300.-

NY KULTVIN!!

ge del af Salento halvøen. Vinfrem6. med unge vinstokke. Jorden ejes og ort det i årevis, og har høstet druivet deres kærlighed til jorden og Tacco født..historien om kærlighed

300,-

6 flasker

S RE!!!

i

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

98 point ud af

99 mulige

“This year’s best red wine” Luca Maroni

d fylde og enorm stor rigdom. Vinen ær og sveskeblomme med et strejf m og blød fylde. Lu´Li er fyldt med h. Vinen er et perfekt match til somblødhed og generøse frugt kan den

aPPaSSIMentO SalentO ItalIen Fløjlsblød fylde og rigdom De rosin-agtige druer giver vinen en fl øjlsblød fylde og enorm stor rigdom. Vinen har en indtagende rig duft, nuancer af røde bær og sveskeblomme med et strejf af krydderier. Smagen er en oplevelse i rigdom og blød fylde. lu´li er fyldt med masser af moden frugt og en lang, varm finish. Pris pr. flaske 100,00

179.White Zinfandel ItalIen. BIB 3 lIter

Denne rosé er frisk, sprød og fyldt med sprudlende smagsoplevelser. Smag de vilde jordbær og sommerfrugter, som er forfriskende og bløde på paletten normal pris pr. boks 169,00

6 flasker

primitivo og negro amaro.

nu pr. box

349.-

- når kvalitet er en livsstil!

SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider: Man-fredag 8-20 Lørdag 8-20 Søndag 8-20

Bager: 6-20 6-20 6-20

Tilbuddene på denne side gælder til og med søndag den 18. februar 2018

99

95

HenT coop nye app og få endnu fLer TiLBud Hent app’en i app Store eller google play. endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

HAVDRUP


Lokalavisen næsTe næste LokaLavisen lokalavisen soLrød solrød Tirsdag d. 27. februar tirsdag d. 27. februar 2018 2018

WWW.2680SOLRØD.DK solrød • netaviserne.dk

Tirsdag Tirsdagd. d.13. 13.februar februar2018 2018 6. årgang Uge 6. årgang uge07 07

frit valg 1/1 oksefilet med fedtkant Min. 3500 gr. eller

1/1 oksemørbrad uden bimørbrad. 1400-1600 gr.

pr. stk.

295.koteletmarked

frit valg

pr. pakke

skaftkoteletter skinkeschnitZler svinekoteletter fadkoteletter 1000 gr. pr. bakke SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

45

åBningSTider: Man-fredag 8-20 Lørdag 8-20 Søndag 8-20

00

Bager: 6-20 6-20 6-20

Tilbuddene på denne side gælder til og med søndag den 18. februar 2018

friskhakket oksekød Pr. pk. Kr. 60.00. 8-15% fedt 1000 gr.

ta’ 2 stk.

100.HenT coop nye app og få endnu fLer TiLBud Hent app’en i app Store eller google play. endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

HAVDRUP


2

kend din by...

Lokalavisen Solrød • Tirsdag den 13. februar 2018

6. ÅRGANG

kanelgifler

Flere varianter. 260 - 280 g

pr. pakke

20

pr. pk.

00

8

galle & Jessen pålægchokolade

00

Sælges i hele rammer

1 kg sukker

Sælges i hele rammer

20 stk. pak

60

pr. pose

00

5

00

+pant

faxe kondi, pepsi eller nikoline 20 x33 Cl.

coop bacon

oreo/ prince kiks

3-pak. 3x125 g.

spar 14,95

Frit valg

pr. pakke

pr. pakke

20

10

00

00

SuperBrugSen Havdrup Skovvej 3 4622 Havdrup Tlf. 46 18 13 00

åBningSTider: Man-fredag 8-20 Lørdag 8-20 Søndag 8-20

Bager: 6-20 6-20 6-20

Tilbuddene på denne side gælder til og med søndag den 18. februar 2018

HenT coop nye app og få endnu fLer TiLBud Hent app’en i app Store eller google play. endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

HAVDRUP

Lokalavisen solrød 0718 binder1  

Kontakt: Lars Zederkof +45 30524222

Lokalavisen solrød 0718 binder1  

Kontakt: Lars Zederkof +45 30524222

Advertisement