Page 1


วิถีแมนเดลา (Mandela's way) “นี่คือความเปนปราชญของผูนําทรงคุณธรรมที่ยิ่งใหญที่สุดของโลกที่ถายทอด ออกมาอยางเฉลียวฉลาดของนักเขียนมหัศจรรย นับจากเวลาที่พวกเขาทํางานดวยกันอยาง ใกลชิดในการเขียนบันทึกความทรงจําของ แมนเดลา ริค สเตงเกิล ไดวาดภาพบทเรียนอัน ยิ่งใหญของชีวิตสิบหาบทประกอบกับความเห็นอันลึกซึ้งอีกนับรอย ขณะเดียวกันก็ทําใหเรา เขาถึงความเปนตัวตนและความซื่อสัตยอยางนาตกตะลึงของผูเปนแหลงกําเนิดแรงบันดาล ใจผูนี้” นี่เปนเพียง คํานิยม ของนักเขียนชื่อดังทานหนึ่งที่ชื่อ วอลเตอร ไอแซคสัน ยัง สามารถทําใหผมรูสึกถึงพลัง ความยิ่งใหญและแรงบันดาลใจของหนังสือเลมนี้กับชีวประวัติ เชิงขอคิดของ เนลสัน แมนเดลา ไดเปนอยางดี หนังสือเลมนี่ไดรวบรวมบทเรียนชีวิตที่ไดตก ผลึกแลว 15 ขอคิดของ เนลสัน แมนเดลา นักตอสูเพื่อสิทธิและความเสมอภาคของคนผิวสี อยางมุงมั่นและยาวนานภายหลังไดรับเลือกเปนประธานธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศ แอฟริกาใต หลังจากถูกคุมขังเปนนักโทษการเมืองนานถึง 27 ป หาญกลา ใชวาไมหวาดกลัว กอนหนาการดํารงตําแหนงประธานธิบดี เขาไดเปนที่รูจักกันทั้งในและนอก ประเทศในฐานะที่เคยเปนนักเคลื่อนไหวตัวยงเพื่อตอตานนโยบาย แยกคนตางผิวออกจาก กันในแอฟริกาใต จากที่แรกเริ่มเปนผูเคลื่อนไหวในทางสันติ ไดกลายมาเปนผูนํากลุมกอง กําลังติดอาวุธของพรรคสมัชชาแหงชาติแอฟริกา และไดมีสวนรวมในกิจกรรมตอตานใตดินโดยใชอาวุธ เชน การกอวินาศกรรม ในชวงเวลาดังกลาว ผูนําตางชาติที่นิยมีนโยบายแยกคนตางผิวออกจากกันในแอฟริกาใต เชน มากาเรท เท็ตเชอร และโรนัลด เรแกน ไดประนามกิจกรรมเหลานี้วาเปนการ กอการราย ในขณะที่แมนเดลาเปลี่ยนวิถีที่ใชในการตอสูเพื่อสิทธินั้น ในใจของเขาเกิดความกลัวที่จะปฏิบัติดวยวิธีนี้เพราะเปนวิธีที่เสี่ยงไดสามารถเกิด อันตรายไดงาย แตเขาก็สามารถผานและทํามันไดเปนอยางดี แมนเดลาบอกวา ความกลาหาญที่จะทําสิ่งใดนั้นมิใชปราศจากความกลัว มันคือการ เรียนรูที่จะชนะความกลัวตางหาก ในบางครั้ง จําตองทําเปนวาไมกลัว คุณจึงจะคนพบความกลาที่แทจริง บางครั้งการทําเปนกลานั่นแหละ คือความ กลาของคุณ ยึดหลักการใหมั่น เรื่องอื่นเปนเพียงยุทธวิธี เมนดาลา เปนบุรุษแหงหลักการ หลักการเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือ สิทธิความเทาเทียมกันของมนุษย ไมวาจะเปนเชื้อชาติไหน ผิวสีใด หรือเพศใดก็ตาม สิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นเปนเพียงยุทธวิธี เรื่องนี้อาจดูเกินจริงไปแตแมนเดลาเปนนักสัมฤทธิผลนิยมในสายเลือด ผูกระตือรือลนในการประนีประนอม เปลี่ยนแปลง ปรับตัว และขัดเกลากลยุทธของตนตราบเทาที่มันสามารถนําเขาไปสูจุดมุงหมายปลายทางได ไมวาดวยวิธีการใดยอมคุมคาตอปลายทาง ซึ่งปลายทางของเขาคือการยุตินโยบายแบงแยกสีผิว และการบรรลุถึงระบอบประชาธิปไตยที่ไมจํากัดเชื้อชาติดวยระบบหนึ่งคนหนึ่งคะแนนเสียงเพียง เทานั้น แมวากลุยุทธในการบรรลุเปาหมายจะทําใหเขาตองถูกจองจํานาน 27 ป แตเขากลับคิดวา การเปนนักโทษบนเกาะร็อบเบินสามารถรับปริญญา จากการศึกษาทางไกลไดเรียนรูวิถีแหงชีวิตภายในคุกสี่เหลี่ยมอันแสนโหดราย จนภายหลังนักโทษการเมืองจํานวนมากเรียกเกาะแหงนี้วา มหาวิทยาลัยเกาะร็อบเบิน เปนมหาวิทยาลัยแหงแมนเดลาจริงๆ นั่งเปนเพียงเพราะหลักการที่ยึดมั่นแมตองเจอกับเรื่องโหดรายแตมุงไปที่เปาหมายที่ เมื่อไปถึงจะหอมหวานเทานั่นเอง เมื่อผมไดอานวิธีคิดที่ตกผลึกแลวของวิถีแมนเดลา ผมรูสึกวาเขาเปนบุคคลที่ยิ่งใหญ มีหัวใจที่ยิ่งใหญและมุงมั่นในวิถีแหงหลักการ ซึ่งเปนเรื่อง ที่นายกยองอยางยิ่ง บทเรียนทีไดเรียนรูนั้น ทําใหผมกลับมามองวา การเปนผูนําที่เขมแข็งและมีกลยุทธอาจไมงายอยางที่คิด แตก็สามารถทําไดไม ยากเกินความสามารถของคนคนหนึ่งที่มีสมองและสองมือเทาเทียมกัน หลักการในความเทาเทียมของมนุษยที่แมนเดลา ไดยึดถือเปนเปาหมายในชีวิต เปนหลักการที่ผมคิดและทดลองกับพนักงงานของผมเอง ผมเชื่อวาพนักงานทุกคนมีศักยภาพที่พรอมจะปลดปลอยออกมาทั้งนั้น เพียงแตอาจไมมี โอกาสในการแสดงออกเทานั้นเอง อาจเปนเพราะการปฏิบิติงานที่เคยชิน จําเจ ทําใหลืมที่จะคิด จินตนาการ สรางสรรคความรูใหมๆได ดังนั้น ผมจึงได มีการ เปลี่ยนตําแหนงงานของพนักงานไปเรื่อยๆ โดยการดูจากงานที่เกี่ยวของกันและความสามารถที่นาจะเกิดการสัมฤทธิ์ทางการกระทําได ในชวง แรกนั่นพนักงานอาจเกิดความกลัวเพราะเขาไปนั่งในตําแหนงที่เราไมเคยไดปฏิบัติ แตความกลัวที่มีประโยชนจะกลายเปนเรงขับเคลื่อนทําใหมนุษย PA เหลานั้น ไดทําในสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เพราะ ความกลาหาญที่เกิดขึ้นนั้น ใชวาจะไมหวาดกลัว แตเราตองเอาชนะความกลัวในตัวเองเพื่อ สรางสิ่งใหมที่ดีขึ้น การถูกจองจําในที่ใดที่หนึ่งนานๆ คงมีไมกี่คนที่จะสามารถแปรเปลี่ยนความกดดันเหลานั้นเปนพลังอันมหาศาลในการเรียนรู และปรับวิถีแหง ชีวิตอยางแมนเดลาผูซึ่งอาจเปนขอยกเวนในกรณีนี้ แตเราเปนเพียงกลุมคนที่กําลังสรางความยิ่งใหญใหเกิดขึ้น การถูกพันธนาการดวยกรอบ หรือการ ถูกจองจําทางความคิดนั้นเปนการกออาชญากรรมอันรายแรงในองคกรของผม เพราะผมตองการความสรางสรรคใหมๆ ที่จะขับเคลื่อนไปเปนองคกร แหงนวัตกรรมในอนาคต เพราะผมเชื่อวา การคิดอยางสรางสรรคและจินตนาการจะสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงทางความคิดไดตลอดเวลา เพราะ องคกรสมัยใหมตองยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดทันกับสถานการณภายนอก จึงจะสามารถยืนอยูบนสงครามธุรกิจที่โหดรายนี้อยางมีความสุขและประสบ ความสําเร็จไดอยางภาคภูมิใจนัน่ เอง


คําถาม สําหรับองคกรอยางแพนเอเซียที่มีหลักการที่ยึดมั่นคือสรางความสุขและความสําเร็จผานแผนพลาสติกอะคริลิกไทย ปจจัยใดในวิถีแมนเดลาที่ จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายนี้ไดสําเร็จ 1. หาญกลา ใชวาไมหวาดกลัว : กลาที่จะทําอะไรที่แตกตางเพื่อเปนที่ 1 เพียงเพราะเราคิดวา การไดเปนที่ 1 แมเพียงชั่วเวลาเดียวก็สุขเกินบรรยาย 2. เกมชีวิตที่ยาวไกล : มีวิสัยทัศนในการวิถีอนาคต ไมเพียงแคหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห หรือหนึ่งป ที่จะบริหารงาน 3. ความรักที่สรางโลก : ความรักสามารถกอกําเนิดทุกสิ่งได รักในพนักงาน รักที่จะสรางความสุขและความสําเร็จใหกับลูกคา และรักสังคม 4. รูจักวางมือ คือผูนําเชนกัน : ปลดตัวเองออกจากระบบบริหารเพื่อใหลูกนองไดขับเคลื่อนอยางอิสระ เพราะเชื่อมั่นในความสามารถ

mandelaway  

วิถีแมนเดลา (Mandela's way)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you