Page 1


สํ าเร็จได้ ไม่ ใช่ เพราะโชคช่ วย “ความสําเร็จเริ มต้ นทีค วามคิด” ความสําเร็ จเป็ นสิ งทีไม่ได้ได้มาโดยบังเอิญ หรื อไม่ใช่จะยกความดีให้กบั เรื องของ “โชค” ทุกอย่างทีเกิ ดขึ(นล้วนเป็ นเรื องของเหตุ และผล ซึ งเป็ นกฎพื(นฐานของโลก คนทีประสบความสําเร็ จมากมาย เริ มต้นจากสภาวะทีไม่ได้อาํ นวยนัก บ้างไม่ร ํารวยมาตั(งแต่เกิด ไม่ได้มี พร้อมทุกอย่างแต่ก็สามารถประสบความสําเร็ จได้ เพราะมีทศั นคติและความคิดทีดี และ เตรียมพร้ อม (การเตรี ยมพร้ อม = เป้ าหมาย + การ วางแผน + การฝึ กซ้ อม + ความมุ่งมัน + ความอดทน + ความภาคภูมิใจ) ทีจะคว้าโอกาสที มีมากมายคล้ายดัง ฝุ่ นละอองที ลอ้ มรอบตัว เพราะ ความสําเร็ จนั&นเริ มต้ นทีความคิด สิ งพิเศษสุดที ธรรมชาติมอบให้ มนุษย์ กฎของความสําเร็จ คือ กฎตามธรรมชาติ ความสําเร็ จอยูภ่ ายใต้กฎของธรรมชาติ มันไม่ใช่เรื องของโชคแต่เป็ นเรื องของเหตุและผล เราต้องเข้าใจกฎของเหตุและผลของการก ระทําและผลลัพท์ สําหรับผลทีเกิดขึ(นทุกอย่างย่อมมีสาเหตุเหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชชนิ ดใด ก็ยอ่ มได้ผลของพืชชนิ ดนั(น ธรรมชาติสอน ให้รู้ว่า เมล็ดพันธุ์ทีมีมากมายเมื อเปรี ยบเทียบกับผลของมัน เป็ นเพราะเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่จะไม่เจริ ญเติบโต มีเพียงบางเมล็ดเท่านั(นทีจะ สามารถทนกับสภาพภูมิอากาศหรื อสภาพแวดล้อมที โหดร้ายและเติบโตอย่างเข้มแข็งและสง่างาม คอยให้ประโยชน์แก่ผูอ้ ืนต่อไป เฉกเช่น เดียวกับความสําเร็ จไม่ใช่ทุกคนทีจะพบเจอแต่ตอ้ งเป็ น คนพร้ อมทีจะสําเร็ จ ไม่ใช่เพียงคนหวังว่าจะสําเร็จเท่านั(น ตึกสูงทุกแห่ งต้ องมีรากฐานทีแข็งแรง โลกเราเต็มไปด้ วยตึกระฟ้ า...บางตึกอาจสูงเป็ นร้ อยเมตร แต่ไม่วา่ จะสูงเท่าใด รากฐานของตึกนันสํ # าคัญที(สดุ เพราะต้ องรับนํ #าหนัก ถึง 60-70% ของตึกทังหลั # ง เฉกเช่นเดียวกับทัศนคติและวิธีคิดก็เป็ นรากฐานที(ดีของความสําเร็จ แต่รากฐานที(ดจี ะไม่เกิดขึ #นถ้ าไม่ดแู ลเอาใจ ใส่ หมัน( ป้อนของข้ อมูลดีๆให้ เป็ นอาหารสมองทังการฟั # ง การดู การอ่าน รวมถึงการนําประสบการณ์และความผิดพลาดของผู้อื(นมาเป็ นบท เรี ยนลัดในการวิเคราะห์และลงมือปฏิบตั ิเพื(อก้ าวไปสู่ความสําเร็ จ แต่จงจําไว้ ว่า “ความสําเร็ จไม่ อาจได้ มาด้ วยการอ่ านหลักการของ ความสําเร็จ แต่ ต้องนําไปใช้ งานได้ จริ ง” นอกจากแนวความคิดดีๆ ที(สร้ างแรงบันดาลใจให้ ไขว่คว้ าสําเร็ จแล้ ว ยังมีตวั อย่างความสําเร็ จของบุคคลที(ไม่ได้ ได้ มาเพราะโชค ช่วย รวมทังการเปรี # ยบเปรยความสําเร็ จอย่างเฉียบขาด เพื(อเป่ าลมหัวใจไให้ พองโตพร้ อมยืน( มือไปคว้ าความสําเร็จที(หา่ งเพียงเอื #อมได้ ไม่ยาก เย็นนัก ความสําเร็จ...ที"เหนือความสําเร็จ แพนเอเชียอุตสาหกรรม บริ ษัทเล็กๆ ที(ผลิตแผ่นอะคริ ลิกสัญชาติไทยรายเดียวในปั จจุบนั ได้ รับรางวัลต่างมากมายไม่ว่าจะเป็ น รางวัลด้ านพลังงาน รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้ านการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน รางวัล SMEs และรางวัลอื(นๆ ทังหมดเป็ # น “ผลลัพธ์ ” ความสําเร็ จที( เกิดขึ #นจาก “เหตุ” ที(ชดั เจนไม่ใช่เพียงโชคช่วยเท่านัน# ผมเข้ ามารับช่วงกิจการในช่วงฟองสบู่แตก ผู้ร่วมลงทุนถอนตัวออกไป ผมจึงตัดสินใจ ซื #อกิจการทังหมดมาเป็ # นของเรา ในช่วงเวลานันเรามี # หนี #สินจํานวนมาก การเป็ นผู้นําจําเป็ นต้ องกําหนดเป้าหมายเพื(อพยุงให้ ธุรกิจอยู่รอดให้ ได้ ตอนนันจึ # งมีการปรับองค์กรครัง# ใหญ่ ผมมองความเปลียนแปลงครั ง$ นีเ$ ป็ นโอกาสมิใช่ ปัญหา จนกระทัง( 7 ปี ผ่านไปถึงอยู่ตวั ปั จจัย สําคัญที(ทําให้ เรารอดพ้ นวิกฤตครัง# นันมาได้ # คือ ความมุง่ มัน( ไม่ยอมแพ้ และความอดทนของผู้นํา แล้ วก็มีลกู น้ องเป็ นกองทัพที(เข้ มแข็งและยิ(ง ใหญ่ด้วยการสร้ างรากฐานทีสาํ คัญทางความคิดและทัศนคติให้ พวกเขาทังกิ # จกรรม Morning Talk ,ห้ องเรี ยนธุรกิจ Pantalk ห้ องเรี ยน การตลาดและกิจกรรมสร้ างความรู้ และวิธีการคิด จนกลายเป็ น ”มนุ ษย์ PA (Pro-Active Generation)” ที(มีประสิทธิ ภาพ จึงทําให้ ประสบ ความสําเร็จจนถึงทุกวันนี # พอเราผ่านจุดหนึง( มาพอสมควร เมื(อเรามีบางอย่างเพียงพอแล้ ว ชีวติ ของผมเปลีย( นไป เป้าหมายความสําเร็ จของผมก็เปลีย( นตาม ไปด้ วย เป้าหมายต่อไปของผมก็คือคําว่า “เหนือความสําเร็ จ” คํานี #เป็ นแก่นสําคัญ ผู้นําเก่งจะต้ องทําให้ คนอื(นสําเร็ จ นัน( คือความท้ าทายที( อยูเ่ หนือความสําเร็ จ ความท้ าทายของผมคือ จะทําอย่างไรให้ มนุษย์ PA เป็ นอย่างผมให้ ได้ เป็ นผู้นํากระตุ้นให้ ผ้ ตู ามเกิดพลังในการทํางาน สร้ างความ ตื(นตัว และสร้ างแรงบันดาลให้ แก่ลกู น้ องอยูเ่ สมอ สิ(งหนึง( ที(เด่นชัดคือให้ ความสําคัญกับลูกน้ องเสมือนคนในครอบครัวดูแลพวกเขาอย่างดีและผมบอกพวกเขาเสมอว่า “เฮียดูแล พวกเรา พวกเราดูแลลูกค้ า เพราะเฮีย ไม่ สามารถดูแลลูกค้ าทุกคนได้ เราต้ องช่ วยกัน” นิยามที(สมบูรณ์แบบที(ผมให้ กบั คําว่า "เหนือความสําเร็ จ" ณ เวลานี #คือ "ลูกค้ ามีรอยยิ;ม ลูกน้ องมีเสียงหัวเราะ และผู้บริ หารมีความ ภาคภูมิใจ” เพราะมันเป็ นผลลัพธ์ สดุ ยอดความสําเร็ จของทังลู # กค้ า ลูกน้ องและตัวผมเองยังงัยล่ะครับ


คําถาม เป้าหมายในปี เสือดุนี # คือ ผลประกอบการที(ดีขึ #น คุณภาของผลิตภัณฑ์พและความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร ผู้นําองค์กรอย่างผม และมนุษย์ PA ทุกคนเตรี ยมพร้ อมทีจ( ะเป็ นผู้ชนะและประสบความสําเร็ จ ด้ วยวิธีการใด 1. อบรมอย่ างต่ อเนือง สร้ างรากฐานที(ดีให้ กบั ทัศนคติและความคิด ด้ วยกิจกรรมสร้ างความรู้และจินตนาการ 2. ประเมินผลชัดเจน มีการประเมินผลทังรายเดื # อนและประจํา period เพื(อพัฒนาอย่างต่อเนื(อง 3. สามัคคีเป็ นหนึงเดียว ความสามัคคีคือพลัง ไปสูค่ วามสําเร็จเป็ นทีม 4. ถูกทุกข้ อ

it's not a good luck  

สํ าเร็จได้ ไม่ ใช่ เพราะโชคช่ วย