Page 1


ด้วยการเป็นคนที่คิดต่าง และมีวิสัยทัศน์ อีกทั้งคิดและทา ในสิ่งที่ “ล้าหน้า” กว่าคน อื่นเสมอ ทาให้คุณตันกลายเป็นกรณีศึกษาและต้นแบบที่คนทั่วไปสนใจจนถูกเชิญไปเป็นวิทยากร ต่าง ๆ มากมาย และนั้นคือชีวิตภาคแรกที่ประสบความสาเร็จไปแล้วของคุณตัน ภาสกรนที และกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของคุณตัน คือการก้าวเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ดีและใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของเมืองไทย เราลองมาดูกันต่อไปนะครับว่าคุณตัน เค้าจะสามารถทาสาเร็จไหม ????? สาหรับผม และคุณตันแล้ว เรามีอะไรที่เหมือน ๆ กันในหลาย ๆอย่าง จะต่างกันก็ตรงที่ ผมอาจจะหล่อกว่าคุณตันนิดนึง ^_^ แต่สิ่งที่ผมและคุณตันมีเหมือนกัน นั้นคือการมีเป้าหมายใน ชีวิตที่ชัดเจน ด้วยความมุ่งมั่นที่ผมตั้งใจจะเข้ามาดูแลกิจการต่อจากหม่าม้าของผม และจะ สร้างให้กิจการมีความมั่นคงและเจริญต่อไป ผมได้เจอปัญหาและอุปสรรคมามากมาย ตั้งแต่ การเข้ามาเป็น sale ในช่วงแรกเพื่อที่จะหา order เข้ามาที่บริษทั การที่เราเป็นหนี้ทั้งในและ นอกระบบรวมถึงในช่วงปี 2540 ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าอีก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะไม่ยอมแพ้ รวมถึงทีมงานทุกคนในบ้านหลังนี้ ทาให้ในปี 2549 เราสามารถปลดหนี้ทั้งหมด ได้ นับเป็นความสาเร็จและความภูมิใจของผมและทีมงานทุกคนที่นี้ครับ ไม่เพียงเท่านี้ผมยัง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคน และพัฒนาองค์กรควบคู่กันไป โดยการเป็นทั้งผู้นาและผู้ถ่ายทอด ความรู้ต่าง ๆ ให้กับมนุษย์ PA ทุกคนผ่านทาง สัมมนา pantalk Marketing เพื่อให้มนุษย์ PA ของผมเป็นทั้งคนเก่ง ดี และกล้าอย่างที่ผมตั้งใจ นอกจากนี้ผมยังได้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ จากการออกไปเป็นวิทยากรให้กับบริษัท องค์กรต่าง ๆ มากมาย กับ 15 ปีที่ผมทุ่มเทใส่ใจทั้ง ชีวิตให้กับสิ่งที่ผมรัก และตั้งใจ …จนตอนนี้เรียกได้ว่า “เต็มชีวิต” แล้วครับ….แล้วท่านคู่ค้า คู่คิดล่ะครับ ถ้าท่านมีลูกน้องท่านอย่าลืมที่จะใส่ความรักและพัฒนาเค้านะครับ เมื่อเราให้เค้า ไม่ต้องกลัวครับที่เค้าจะไม่ให้กลับมา…ลองดูนะครับ ……


คาถามบุคลิกข้อใดคือคุณสมบัตทิ สี่ าคัญทีส่ ุดของการเป็นผู้นา 1 เป็นคนที่มุ่งมั่น 2. เป็นคนที่อดทน 3. เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ 4. เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้

สูตรลับของ"โออิชิ" คนที่ไม่เคยตัน  

เรื่องที่ได้รับเลือกให้ส่งถึงมือคู่ค้าคู่คิดของ แพนเอเซียในเดือนมกราคม2011