Page 1

Nr 2 (06) grudzień 2013 r.

GŁOS FEDERACJI

Organizacji Polskich Pancerniaków

Czas podsumowań w Federacji

Jak tradycja każe, święto 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej to także czas podsumowań rocznych działań Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków na Walnym Zebraniu stowarzyszenia. Tegoroczne zgromadzenie Federacji sprowadziło 13 września br. do Klubu Wojskowego Czarnej Dywizji przedstawicieli organizacji stowarzyszonych w Federacji z kraju, Holandii oraz Belgii. Zebranie rozpoczęło wspomnienie tych wszystkich członków Federacji, którzy odeszli w minionym roku na wieczną wartę. Spotkanie rozpoczęło uroczyste przekazanie pamiątek do Sali Tradycji Czarnej Dywizji przez rodziny żołnierzy gen. Maczka. Dominik Parchanowicz przekazał bogate archiwum rodzinne swojego ojca, Antoniego, który był podoficerem kompanii saperów 1. PDPanc, natomiast Anna Maria Kowalska – Bom z Holandii ofiarowała pamiątki po swoim zmarłym mężu, Józefie, który przeszedł cały szlak bojowy żołnierzy gen. Maczka, od wojny obronnej 1939 r., do kapitulacji w Wilhelmshaven w maju 1945 r. Zebranie prowadził Prezes Federacji, gen. bryg. rez. Zbigniew Szura, który na

wstępie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, często z odległych miejsc oraz wyraził szczególne słowa uznania za współpracę z członkami zarządu. Sekretarz zarządu FOPP, ppłk rez. Waldemar Kotula zapoznał zebranych z głównymi działaniami Federacji w minionym roku sprawozdawczym, podkreślając szczególnie wspólny wysiłek w organizacji Roku Generała Maczka, szeroką aktywność organizacji stowarzyszonych w Federacji, szczególnie w Bielsku – Białej, Kraśniku, Żarach i Żaganiu. Podkreślił jednocześnie aktywność promocyjną i medialną Federacji, wydawnictwa oraz obecność w mediach społecznościowych. Swoistym zwieńczeniem działań Federacji było wyróżnienie Czarnej Dywizji przez Ministra Obrony Narodowej Medalem Pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, który jak wynika z uzasadnienia, jest w znacznej mierze efektem działań popularyzatorskich wielu członków Federacji. W końcowej części podsumowania zebrani zostali zapoznani z przyjętymi przez zarząd głównymi priorytetami działań Federacji w roku 2013-14, a są to 70. rocznica sformowania 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, 70. rocznica zwycięskich walk 1. Dywizji Pancernej w Normandii i na zachodzie Europy, projektowane przygotowanie przez sto-

warzyszenia koleżeńskie, skupione w Federacji 1. Zlotu Byłych Żołnierzy i Pracowników Wojska 11. LDKPanc. Zarząd zaproponował również rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu Medalu Za Zasługi dla FOPP, którego wprowadzenie będzie swoistym ukoronowaniem już pięcioletniego działania Federacji. W dalszym ciągu zgromadzenia przedstawiono poprzez skarbnika Federacji, płk. rez. Stefana Kozaka stan finansów. Wysłuchano także oceny działań wystawionej przez komisję rewizyjną, której protokół przedstawił jej przewodniczący, ppłk rez. Mieczysław Kupczyk, wnioskując o udzielenie absolutorium zarządowi. Kolejnym punktem były wybory uzupełniające do składu zarządu. Major rez. Leszek Maćkowiak z przyczyn osobistych zrezygnował z pracy w zarządzie. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonych wyborów w skład zarządu został wybrany jednogłośnie kpt. rez. Czesław Dutkowski. W dyskusji, która rozpoczęła się w dalszej części zebrania zabierali głos między innymi Marek Rusek z Kraśnika, który zasygnalizował potrzebę szczególnego podkreślenia 75. rocznicy rozpoczęcia wojny obronnej 1939 r. i roli w jej działaniach 10. Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. S. Maczka. Krzysztof Grabiec ze środowiska stołecznego 1. PDPanc podkreślał

konieczność przygotowania się do zmian generacyjnych w organizacjach stowarzyszonych w Federacji oraz dotarcie do młodzieży z ofertą działania. Z tym poglądem zgodził się James Jurczyk z Bielska-Białej, który omówił podjęte działania w tym zakresie w swoim środowisku, na Podbeskidziu. Ważnym głosem były wystąpienia przedstawicieli kół 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego z Ziemi Chełmskiej, które pokazały, że obchody 70-lecia sformowania 1. Korpusu mogą mieć wymiar ponadregionalny. Zebranie walne zwieńczyło przyjęcie uchwały do działalności FOPP w latach 2013-2014. Końcowym akcentem było wręczenie okolicznościowych dyplomów i upominków prezesom wyróżniających się kół i środowisk, wśród nich między innymi Marka Ruska, Krzysztofa Grabca, Jamesa Jurczyka, Krzysztofa Polusika, Stefana Kozaka, księdza Sławomira Klima, SChr, Jana Cornelissensa z Belgii, Stasa Szamrowicza i Wadeca Salewicza z Holandii. WAK

Miłość do Ojczyzny jest naszym prawem

To husarskie zawołanie przyświecało tegorocznym obchodom święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Piątkowy dzień 13 września br. był dla współczesnych spadkobierców chlubnych tradycji orężnych polskiej husarii dniem wyjątkowym. W tym dniu, bowiem minęły trzy dekady od chwili nadania lubuskiemu związkowi taktycznemu imienia Króla Jana III Sobieskiego. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem patrona lubuskich żołnierzy. Bukiet biało – czerwonych kwiatów z czarno – pomarańczowymi szarfami, symbolem 11. LDKPanc u stóp Króla Jana III Sobieskiego złożył pełniący obowiązki dowódcy dywizji, gen. bryg. Zbigniew Smok, któremu towarzyszył hetman oraz husarze z grupy rekonstrukcyjnej „Husaria przed pałac”. O godzinie dziesiątej, żagański kościół garnizonowy zgromadził wszystkich tych, którzy w

chwili zadumy postanowili oddać pamięć bohaterom, poległym na przestrzeni wieków w służbie suwerenności i niepodległości Ojczyzny. Mszę Świętą celebrował proboszcz parafii wojskowej, ksiądz major Grzegorz Krupski. Nabożeństwo uświetnił Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Regmunt, który w swej homilii odniósł się do walecznych czynów wojska polskiego na przestrzeni dziejów w imię niezawisłości i bezpieczeństwa narodu polskiego. Kolejną odsłonę rocznicowych wydarzeń stanowił uroczysty apel na Placu Generała Maczka. Wspólnie w szeregu stanęli żołnierze wszystkich jednostek lubuskiej dywizji, a wraz z nimi zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele władz wo-

jewódzkich i samorządowych, byli dowódcy 11. LDKPanc, duchowieństwo, reprezentanci środowisk kombatanckich, stowarzyszeń wojskowych, licznie przybyli mieszkańcy miasta oraz młodzież szkolna. Po wprowadzeniu kompanii honorowej wystawianej przez żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i złożeniu meldunku przez gen. bryg. Z. Smoka, Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji, gen. broni rez. Waldemar Skrzypczak dokonał przeglądu pododdziałów. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu, w imieniu wszystkich kawalerzystów głos zabrał gen. bryg. Z. Smok, oddając ważność dzisiejszej uroczystości. - Dzień ten ma dla naszej dywizji bardzo wyjątkowy

Dokńczenie art. na str. 3 wymiar. 30 lat temu, 12 września 1983 r., w trzechsetną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, przypadł nam w udziale zaszczyt przyjęcia za patrona naszej dywizji Króla Jana III Sobieskiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki wojennej swojej epoki, współtwórcy licznych triumfów oręża polskiego. Postawa i postępowanie Króla i Hetmana Jana III Sobieskiego jest dla nas współczesnych żołnierzy najlepszym wzorem cnót żoł-


FEDERACJA w kalejdoskopie 6 lipca 2013 r. Zbiórką przy pomniku 24. PU nieopodal kościoła p.w. WNMP, przemarszem pod budynek dawnej wartowni, apelem poległych i złożeniem wiązanek rozpoczęto dwudniowe święto 24. Pułku Ułanów w Kraśniku. 8 lipca 2013 r. Salę Tradycji Czarnej Dywizji odwiedził działacz polonijny z Francji pan Dominik Parchanowicz, syn sapera z 1. DPanc. Pan Dominik od lat kultywuje tradycje przekazane mu przez ojca, żołnierza 1. DPanc gen. Maczka. W trakcie wakacyjnego spotkania z prezesem FOPP gen. bryg. rez. Z. Szurą omawiano m.in. plany współdziałania w dziele upowszechniania maczkowskich tradycji. 13 lipca 2013 r. W Sali Tradycji Czarnej Dywizji odbyły się zajęcia studentów Bezpieczeństwa Narodowego z Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Zajęcia poprzedziło zapoznanie się z ekspozycją Sali Tradycji. 4 sierpnia 2013 r. Tysiące mieszkańców Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej uczestniczyło w święcie 10. BKPanc. W przeddzień uroczystości odbyło się posiedzenie Zarządu FOPP, na którym omawiano przygotowania do Święta Dywizji i oceniono proces przebiegu fundowania nowego sztandaru dla dowództwa dywizji. 12 sierpnia 2013 r. Delegacja FOPP z gen bryg. rez. Zb. Szurą uczestniczyła w obchodach święta WP w szczecińskim Wielonarodowym Korpusie Północ Wschód, dowodzonym przez gen. broni Bogusława Samola, w przeszłości m.in dowódca 10. BKPanc. Dyskutowano o pancerniackich tradycjach i popularyzacji postaci byłego dowódcy WKPW gen. broni Zygmunta Sadowskiego, który jest patronem żagańskich koszar. 13-15 sierpnia 2013 r. w Żarach i Żaganiu odbyły się uroczystości z okazji święta WP. Uczestniczyli w nich licznie członkowie FOPP. W czasie uroczystości w żarskim Ratuszu Krzysztof Polusik, Waldemar Kotula, Jacek Jakubiak zostali uhonorowani Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej za popularyzację polskiego czynu zbrojnego na kresach wschodnich. 22-25 sierpnia 2013 r. Już dwudziesty raz delegacja 11. LDKPanc gościła na polach Normandii, na szlaku bitewnym 1. PDPanc w 69. rocznicę przełomowych walk 1944 r. na zachodzie Europy. Delegacji przewodził dowódca 10. BKPanc gen. bryg. C. Podlasiński, któremu towarzyszyli ppłk Arkadiusz Stachowiak i chor. Robert Zych z dowództwa Dywizji oraz sekretarz zarządu FOPP, ppłk rez. Waldemar Kotula. Byli oni gośćmi przewodniczącego Rady Departamentu L’Orne Alaina Lamberta oraz zarządu „Stowarzyszenia 1. PDPanc we Francji”. Delegacja podążała i oddawała honory we wszystkich najważniejszych miejscach związanych z udziałem pancerniaków gen. Maczka w bitwie normandzkiej. Od miejsc lądowania: Greye-Sur-Mer, Arromanches, poprzez Chambois, Mont Ormel, Potigny do cmentarza D’Urville – Langannerie – największej nekropolii polskich żołnierzy w Normandii, gdzie spoczywa 620 polskich żołnierzy. Pancerniacy, wędrując polskim szlakiem pamięci, zwiedzali pas umocnień Wału Atlantyckiego z pozostałościami tymczasowego portu w Ar-

2

Upragniony sztandar

Dowództwo 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, jako pierwsze dowództwo związku taktycznego Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej otrzymało sztandar w trakcie uroczystego apelu 13 września, na Placu Gen. Maczka w Żaganiu. To wyjątkowe wyróżnienie spotykało dowództwo 11. LDKPanc w dniu święta dywizji, które w tym roku zbiegło się z trzydziestoleciem otrzymania przez lubuski związek taktyczny imienia Króla Jana III Sobieskiego. Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo województwa lubuskiego, na którego czele stanęła Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Polak. W skład komitetu weszli także gen. bryg. reze. Zbigniew Szura, Prezes FOPP oraz Prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, Stanisław Szymkowiak, Adam Zeguła, Bolesław Galent, Włodzimierz Kwaśniewicz, Grażyna Stawowczyk oraz Mirosław Glaz.

lęgnujących pamięć o najsłynniejszych polskich związkach pancernych w latach ostatniej wojny, 1. PDPanc dowodzonej przez gen. Maczka oraz 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Na pamiątkowych gwoździach umieszczone zostały najważniejsze dla Czarnej Dywizji oraz jednostek, których tradycje ona dziedziczy daty i wydarzenia, począwszy od powstania w lutym 1942 r. 1. DPanc, poprzez powstanie 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, 11. Dywizji Piechoty, aż po rok 1991 symbolizujący połączenie tradycji 1. DPanc i 1. DKPanc. Autorami koncepcji i projektu sztanda-

Akt ufundowania sztandaru jest, jak podkreśla się w akcie ufundowania szczególnym wyróżnieniem moralnym, wyrazem zaufania i szacunku, jakim darzą żołnierzy przełożeni, społeczeństwo Ziemi Lubuskiej oraz władze lubuskie i samorządowe regionu. Umieszczone w narożnych wieńcach sztandaru symbole podkreślają związek jednostki z jej historycznym rodowodem, tradycjami i miejscem stacjonowania. W wieńcu lewym dolnym umieszczono odznakę pamiątkową 11. LDKPanc, którą zaprojektował nieżyjący już, były dowódca dywizji, gen. broni Zygmunt Sadowski. Odznaka w swojej symbolice zawiera nawiązanie do husarskich tradycji pancerniaków, pie-

ru jest zespół pod kierownictwem szefa wydziału wychowawczego dywizji, ppłk. Stanisława Sokołowskiego. Rodzicami chrzestnymi sztandaru są Hanna Maciejowska, córka legendarnego dowódcy 10. Pułku Strzelców Konnych, poległego w bitwie normandzkiej, ppuk. Jana Maciejowskiego. Ojcem chrzestnym sztandaru jest płk w st. spocz., Eugeniusz Praczuk, żołnierz 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, uczestnik forsowania Nysy Łużyckiej i walk na polach Budziszyna, obecnie Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. DKP oraz Wiceprezes FOPP. Krzysztof Gonera WAK

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dobrego zdrowia i wszelkiego spełnienia w utrwalaniu dokonań polskich pancerniaków

życzy

Prezes FOPP gen. bryg. rez. Zbigniew Szura


Śladami żołnierzy gen. Maczka na Węgrzech

Pod koniec lipca przedstawiciele zarządu Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków gościli na zaproszenie Stowarzyszenia Katolików Polskich i proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Karola Kozłowskiego SChr. w Budapeszcie.

James Jurczyk i Waldemar Kotula przeprowadzili prelekcję wzbogaconą prezentacją multimedialną na temat „Generał Maczek i jego żołnierze”. W prelekcji odniesiono się do pobytu płk. S. Maczka wraz z żołnierzami dowodzonej przez niego 10. Brygady Kawalerii w trakcie internowania na Węgrzech na przełomie 1939/1940 r. Z żywym przyjęciem spotkały się prezentowane fakty związane z pobytem polskich pancerniaków w obozach internowania, m.in. Komarom, Parkany, Nagymaros, Mandok, które podkreślały historyczne więzy przyjaźni między Polakami a Węgrami. – Losy generała Maczka i jego żołnierzy przedstawione w szerokim kontek-

ście historycznym – jak podkreślił W. Kotula – sprowokowały uczestników prelekcji w budapeszteńskim Domu Polskim do pytań dotyczących m.in. percepcji czynu maczkowców w innych państwach europejskich, stosunku władz powojennej Polski do gen. Maczka. Wartością dodaną prelekcji były wspomnienia J. Jurczyka o jego osobistych spotkaniach z gen. Maczkiem. Spotkanie przyczyniło się niewątpliwie do popularyzacji czynu wojennego gen. Maczka i jego żołnierzy, być może wpłynie również na upamiętnienie tego wielkiego Polaka, ojca polskiej kawalerii pancernej, na Węgrzech w trakcie zbliżających się obchodów 75. rocznicy przybycia na Węgry polskich uchodźców wojennych. Delegacja FOPP odwiedziła również budapeszteńskie miejsca związane z pobytem polskich internowanych żołnierzy, m.in. kościół w Skale, gdzie znajdują się tablice pamiątkowe ufundowane przez polskich żołnierzy tułaczy. Wśród uczestników spotkania był również m.in. proboszcz polskiej parafii w Bredzie i honorowy kapelan FOPP ks. Sławomir Klim SChr. WAK

Miłość do Ojczyzny jest naszym prawem nierskich i prawości obywatelskiej. – zaznaczył generał Smok. W dniu święta dywizji wyjątkowe wyróżnienie spotkało dowództwo 11. LDKPanc, które właśnie dziś, podczas tej doniosłej ceremonii rocznicowej otrzymało, jako pierwsze dowództwo związku taktycznego Wojsk Lądowych własny sztandar. Tę doniosłą chwilę oddają słowa gen. dyw. Janusza Adamczaka, dowódcy Czarnej Dywizji, który w swoim liście przesłanym z Kanady zaznacza wymowność wydarzenia otrzymania sztandaru – Szczególny charakter tegorocznych uroczystości podkreśla fakt, że właśnie dzisiaj 11. LDKPanc został wręczony sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Województwa Lubuskiego. Akt ten, tak zaszczytny dla wszystkich żołnierzy Czarnej Dywizji jest wyrazem podziękowania dla żołnierzy dowództwa 11. LDKPanc, których udział w życiu społeczności Ziemi Lubuskiej zawsze był znaczący.

Dokńczenie art. ze str. 1 Ciepłe słowa w imieniu Ministra Obrony Narodowej pod adresem obchodzących swoje święto żołnierzy wyraził ich były dowódca, obecnie Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji, gen. broni rez. W. Skrzypczak. – W imieniu Ministra Obrony Narodowej dziękuję wszystkim dowódcom, żołnierzom oraz pracownikom wojska dywizji za codzienny trud, poświęcenie i zaangażowanie w służbie. Od wielu lat tworzycie wspólną rodzinę, rodzinę wojskową, do której aż chce się wracać. – powiedział wiceminister Skrzypczak. Wymownym w swej symbolice akcentem święta dywizji było sadzenie cebulek tulipanów „Generał Stanisław Maczek”, dedykowanych legendarnemu dowódcy 1. PDPanc. Przywiózł jeden z gości święta dywizji, Prezes Stowarzyszenia 1. PDPanc w Belgii, Jan Cornelissens. - Mam nadzieję, że znajdą one doskonałe miejsce w polskiej ziemii, będą mogły one zademonstrować pełen splendor następnej wiosny, nie tylko jako poświęcone generałowi Maczkowi, ale jest moim życzeniem, aby w nowej ziemi tulipany mogły być symbolem tych młodych chłopców, którzy zginęli w walce za naszą i waszą wolność 70 lat temu. – podkreślił J. Cornelissens. Krzysztof Gonera

FEDERACJA w kalejdoskopie romanches, który odegrał ważną rolę w przebiegu działań wojennych latem 1944 r. Niedawno została odsłonięta tam tablica upamiętniająca żołnierzy 1. PDPanc. 6 września 2013 r. O Królu Janie III Sobieskim, husarii, wiedeńskiej wiktorii i nie tylko mówili uczestnicy finału dywizyjnego konkursu dedykowanego patronowi Czarnej Dywizji. Uczestnicy konkursu wykazali się znakomitą znajomością dokonań króla Jana i epoki, w jakiej żył i walczył. 17 września 2013 r. W żagańskiej PSP nr 5 im. 1. DPanc dowodzonej przez gen. Maczka gościła delegacja FOPP na czele z gen. bryg. rez. Z. Szurą. Po programie wspomnieniowym dedykowanym dowódcy 1. DPanc zasadzono cebulki tulipanów noszących imię Generał Maczek. To już kolejne miejsce w Żaganiu, gdzie na wiosnę zakwitną te wyjątkowe tulipany. 21-22 września 2013 r. Sala Tradycji Czarnej Dywizji była świadkiem wielu sentymentalnych spotkań z powodu spotkania z wdowami po żołnierzach zawodowych żagańskiego 29. pc oraz wizyty byłego dowódcy 34. BKPanc, płk. rez. Andrzeja Solnicy, który zorganizował spotkanie koleżeńskie swojego plutonu rozpoznawczego z Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych promocji 1980 r. 16 października 2013 r. Ksiądz Biskup Polowy WP Józef Guzdek, w trakcie wizyty w żagańskim garnizonie zapoznał się ze zbiorami Sali Tradycji Czarnej Dywizji i losami pancerniaków, których tradycje pielęgnuje Czarna Dywizja i FOPP. „Ciekawa historia opowiedziana w nowoczesny sposób.” - napisał w Księdze pamiątkowej Sali Tradycji. 21 października 2013 r. Jak co roku na Polskim Cmentarzu Wojskowym w belgijskim Lommel odbyły się uroczystości upamiętniające polskich żołnierzy poległych w trakcie wyzwalania Belgii w latach II wojny światowej. Na cmentarz w Lommel przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego na czele z ambasadorem RP w królestwie Belgii Arturem Harazimem, władze Lommel, delegacje WP i armii belgijskiej, reprezentanci licznych organizacji polonijnych oraz stowarzyszeń kultywujących pamięć polskich bohaterów, wśród nich delegacja FOPP, z sekretarzem zarządu W. Kotulą i prezesem Stowarzyszenia 1. DPanc. w Belgii Janem Cornelissensem oraz weteranami 1. DPanc por. por w stanie spoczynku Sylwestrem Bardzińskim i Stefanem Jezierskim. 26-29 października 2013 r. 69 lat temu ważnym miejscem na szlaku bojowym 1. PDPanc była Breda, które stała się ukochanym miastem gen. Maczka i gdzie spoczywają jego prochy na cmentarzu Ettensebaan. Następnego dnia po uroczystościach w Oosterhout. 27 października 2013 r. Gen. dyw. J. Adamczak wraz z delegacją żołnierzy Czarnej Dywizji oraz prezesem FOPP, gen. bryg. rez. Z. Szurą uczestniczyli w obchodach 69. rocznicy wyzwolenia Bredy. Ponadto polską stronę reprezentował ambasador RP w Holandii Jan Borkowski oraz licznie przybyła delegacja na czele z Bożeną Żelazowską, zastępcą kierownika UdSKiOR, podsekretarzem stanu MON, gen. broni rez. W. Skrzypcza-

3


FEDERACJA w kalejdoskopie kiem, byłym dowódcą żagańskiej dywizji oraz przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, Senatu oraz Rządu RP, a także organizacji kombatanckich. 5 listopada 2013 r. Tulipany Generał Stanisław Maczek, za sprawą J. Cornelissenssa będą zasadzone we flandryjskim Tielt w dzień Święta Niepodległości. Miasto to zostało wyzwolone przez 1. DPanc we wrześniu 1944 roku, a gen. Maczek jest jego Honorowym Obywatelem. 6 listopada 2013 r. W Sali Tradycji Czarnej Dywizji odbyło się rozszerzone posiedzenie zarządu FOPP. W posiedzeniu uczestniczył dowódca 11. LDKPanc gen. dyw. J. Adamczak i prezesi kół koleżeńskich byłych oddziałów dywizji. Dyskutowano o zadaniach Federacji wynikających z uchwał wrześniowego Zebrania Walnego FOPP. 8-11 listopada 2013 r. Otwarcie wystawy dedykowanej Adamowi Stawczykowi w Sali Tradycji Czarnej Dywizji, Apel na Skwerze Czołgisty i sadzeniem ostatnich w Żaganiu tulipanów Generał Maczek oraz koncert w Klubie Czarnej Dywizji rozpoczęły trzydniowe świętowanie Niepodległej. FOPP współorganizowała tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Żarach, Żaganiu, Lubinie i Zielonej Górze, uczestniczyli także w uroczystościach zorganizowanych m.in. w Warszawie i Hadze. 11 listopada 2013 r. Dzięki staraniem Stowarzyszenia 42. PZ i 11. BZ oraz Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo - Wschodnich II RP, Kresowego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach i wsparciu władz samorządowych udało się pozyskać środki finansowe i zgody na ekshumację oraz fundusze na budowę pomnika na braterskiej mogile naszych bohaterów. Uroczyste odsłonięcie pomnika Nieznanego Żołnierza było jednym z najważniejszych akcentów żarskiego święta. 13 listopada 2013 r. Prezes FOPP gen. bryg. rez. Z. Szura zapalił znicz na żarskim Pomniku Nieznanego Żołnierza. Delegacja zarządu w towarzystwie prezesa Stowarzyszenia 42. pz i 11. BZ Krzysztofa Polusika spotkała się ze Starostą Żarskim Markiem Cieślakiem. Omawiano udział FOPP w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości oraz plan wspólnych zamierzeń na rok 2014. 14 listopada 2013 r. Stowarzyszenie „GIBRALTAR 1943” w Zielonej Górze upowszechnia wiedzę wybitnym Polaku, gen. Władysławie Sikorskim. Kolejną ich inicjatywą, któremu przewodniczy prezes FOPP gen. bryg Z. Szura jest „Tydzień Pamięci o gen. Władysławie Sikorskim”, zorganizowany w SP w Brodach koło Sulechowa. 15 listopada 2013 r. FOPP była współorganizatorem uroczystego ślubowania w Sali Tradycji Czarnej Dywizji przez uczniów klas pierwszych żagańskich klas wojskowych z „59”. 3 grudnia 2013 r. W Sali Tradycji Czarnej Dywizji odbyło się wyjazdowe posiedzenie Lubuskiej Rady Organizacji Kombatanckich, której przewodniczy prezes FOPP gen. bryg. rez. Z. Szura. WAK

GŁOS FEDERACJI Organizacji Polskich Pancerniaków

Z ŻYCIA KÓŁ I STOWARZYSZEŃ Nasi Waleczni Weterani

Szczególnego splendoru tegorocznej uroczystości wręczenia sztandaru dowództwu dywizji nadała obecność naszych niezawodnych weteranów z 1. Dywizji Pancernej i 1. Korpusu Pancernego, podkreślających trwającą blisko ćwierć wieku pancerną przyjaźń zawartą przed laty w Żaganiu. Por. w st. spocz.

Sylwester Bardziński wbijał gwóźdź w drzewiec sztandaru w imieniu pancerniaków gen. Stanisława Maczka, zaś płk w st. spocz. Eugeniusz Praczuk jest ojcem chrzestnym nowego sztandaru.

Obydwaj szacowni bohaterscy weterani posiadają ciekawe życiorysy, można je poznać w wielu opracowaniach dokumentujących lata ostatniej wojny. Pan por. w st. spocz. Sylwester Bardziński urodził się 3 grudnia 1918 roku. Wojna zastała go w wojsku gdzie na ochotnika zgłosił się w 1938. Internowany w Rumunii przedostał się do Francji gdzie dołączył do formującego się Wojska Polskiego. Stamtąd też już, jako żołnierz znalazł się Wyspach Brytyjskich. Jako żołnierz 1. pułku pancernego 1. Polskiej Dywizji Pancernej brał udział w lądowaniu w Normandii, jako kierowca mechanik „Shermana” przemierzył cały szlak bojowy dywizji. Za bohaterskie czyny bojowe był odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem Walecznych Sylwester Bardziński jest ciągle pełnym energii weteranem, barwnie i ze swadą opowiadającym o swoich wojennych losach. Dzięki doskonałej pamięci, precyzji wypowiedzi i poczuciu humoru znakomicie popularyzuje wojenne dzieje 1. Dywizji Pancernej i działania FOPP w Belgii i Polsce. Pan płk. w st. spocz. Eugeniusz Praczuk urodził nieco później, 3 marca 1927 roku. Wojenne losy związały go 4. Brygada Pancerną 1. Korpusu Pancernego WP, gdzie był dowódca plutonu łączności w kompanii dowodzenia. W kwietniu 1945 roku forsował Nysę Łużycką, walczył na polach Budziszyna, za swoje czyny bojowe oznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. Po wojnie włączył się w pracę społeczną w organizacjach kombatanckich. Znaczona ona jest m.in. inicjowaniem i organizacją Zlotów Weteranów 1. Korpusu, współpraca z ośmio-

ma szkołami patronackimi, odsłonięciem ośmiu pamiątkowych tablic, organizacja obchodów Dnia Weterana w Oławie. Jest długoletnim przyjacielem Czarnej Dywizji, współzałożycielem Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków, której jest wiceprezesem. Tą funkcję łączy efektywnie z obowiązkami Wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP. Jest aktywnym publicystą i współpracownikiem wydawnictw kombatanckich. WAK

Spotkanie z książką „Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny”

Publikacja Jarosława Pałki, Machteld Venken i Krzysztofa Marcina Zalewskiego jest próbą zarysowania zbiorowej biografii żołnierzy 1. DPanc poprzez przyjrzenie się indywidualnym losom jej weteranów. Spotkanie promocyjne książki odbyło się w stołecznym Domu Spotkań z Historią. Zgromadziło liczne grono miłośników legendy gen. Maczka, jego podwładnych ze środowiska stołecznego, zrzeszonego w FOPP a także byłych żołnierzy Czarnej Dywizji, pełniących służbę w instytucjach MON. Autorzy tego nowatorskiego wydawnictwa koncentrują się na doświadczeniach związanych z udziałem w wojnie, ale pokazują także jak wyglądały drogi żołnierzy do dywizji oraz ich powojenne losy. Książka powstała na podstawie relacji nagrywanych przez zespół Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka Karta. Wydawcy to: Muzeum

II Wojny Światowej, Wydawnictwo Replika; partnerzy: DSH, Instytut Socjologii UW, Przedstawicielstwo Flandrii, Ambasada Niderlandów. Nagrania dostępne są w Archiwum Historii Mówionej. Wśród nich znaleźć można m.in relacje naszych długoletnich przyjaciół i członków Federacji: Mariana Słowińskiego. Janusza Gołuchowskiego i Alojzego Jedamskiego. WAK

ZAPRASZAMY do odwiedzenia profilu Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków na www.facebook.com oraz na stronie internetowej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej www.11ldkpanc.wp.mil.pl Biuletyn Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków wydawany 2 razy do roku. Numer zamknięto 9 grudnia 2013 r. Redakcja: Waldemar KOTULA. Wydawca: Oficyna Wydawnicza DEKORGRAF Żagań, www.dekorgraf.pl.

Głos federacji xii 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you