Page 5

aan de strijd aan rtetermijndenken’ heerders aansporen om een langere

groep belanghebbenden in de weg staat en

horizon te hanteren en bedrijven aanmoe-

het weinige vertrouwen in het kapitalisme

digen om bestendige waardecreatie-

na de financiële crisis alleen maar verder

plannen op te stellen en te presenteren. Zo

ondermijnt.

is de recente invoering van de S&P Long

Samen met Mark Wiseman van de Cana-

Term Value Creation Index een grote stap

dian Pension Plan Investment Board, Larry

voorwaarts: er is veel interesse om deze

Fink van BlackRock, Cyrus Mistry van Tata

index te gaan gebruiken.

en Andrew Liveris van Dow heb ik dit initia-

Tot slot moeten vermogensbeheerders meer

tief voor het voetlicht gebracht. We vinden

tijd en middelen inzetten om met manage-

dat deze kwestie meer aandacht verdient,

mentteams en besturen de dialoog aan te

dat er grondiger onderzoek naar gedaan

gaan. Actieve beleggers met een grondige

moet worden en dat er concrete actie-

bedrijvenkennis zijn onvervangbaar: zij

plannen opgesteld moeten worden zodat

kunnen waardecreatie op de lange termijn

beleggers, managers en bestuurders de

ondersteunen. Het is een bemoedigend

strijd kunnen aangaan met het toene-

teken dat inmiddels 64 procent van de

mende kortetermijndenken.’

vermogensbeheerders aangeeft vaker met ondernemingsbesturen in dialoog te gaan.’

Welke rol spelen Nederlandse institutionele beleggers (pensioen-

Wat was voor u de motivatie om

fondsen) in het langetermijndebat?

Focusing Capital on the Long Term

‘Nederland heeft altijd een trotse voortrek-

(FCLT) te lanceren?

kersrol vervuld met beleggers die de

‘McKinsey is een van de initiatiefnemers

langere termijn in ogenschouw nemen en

van FCLT omdat we vonden dat er aan het

die in het beleggingsproces ook afwe-

kortetermijndenken een té duur prijskaartje

gingen op het gebied van milieu, maat-

kwam te hangen. Ik heb meer dan tien jaar

schappij en goed ondernemingsbestuur

Om het debat rondom long term

in Oost-Azië gewoond en gewerkt, waar

meenemen. Veel vooraanstaande pensioen-

investing te faciliteren, is de social

bedrijven en beleggers veel langere tijd-

partijen zijn in Nederland gevestigd. Denk

newsroom met de naam SHIFT TO

lijnen hanteren. Toen ik terugkeerde in

aan het ABP, dat volgens het Asset Owner

– Long term investing, gelanceerd

Londen was ik verbaasd hoe CEO’s hier

Disclosure Project een vierde plaats inneemt

op www.shiftto.org. Hier vindt u

onder druk staan om in enkele kwartalen

op de wereldwijde ranglijst van beste insti-

de meest recente artikelen,

resultaten te tonen. We zien dat die ontwik-

tutionele beleggers op het gebied van

columns en research van opinie-

keling economische waarde vernietigt, de

klimaatrisicobeheersing (en een eerste

leiders met diverse achtergronden

verdeling van welvaart over een bredere

plaats op basis van beheerd vermogen).

en uit verschillende vakgebieden.

Kempen Insight, juli 2016

5

Profile for Kempen publications

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...