Page 25

/// beeld PHILIP JENSTER

Amerikaanse zomershow met gevolgen In de zomer breekt meestal de kom-

liggende economische oorzaken. In

kommertijd aan qua nieuws. Deze

het afgelopen decennium is de inko-

keer lijkt het echter allesbehalve saai

mensongelijkheid in Amerika verder

te worden. We kunnen ons vergapen

toegenomen. Het gemiddelde huis-

aan een Amerikaans politiek schouw-

houdinkomen is gedaald, deels als

spel. Donald Trump en Hillary Clinton

gevolg van baanverlies in de industrie.

gaan naar verwachting op 8 november

Dit baanverlies kan op zijn beurt deels

strijden om de sleutel van het Witte

worden toegeschreven aan de Ameri-

Huis.

kaanse handelspolitiek, onder andere

Trump beweegt zich als een olifant

met China. Niet voor niets is Trump

door de porseleinkast. Hij heeft lak

sterk gekant tegen vrijhandelsak-

aan de ongeschreven regels van

koorden. Ook Clinton is door het

campagnevoeren en schroomt niet

veranderende politieke klimaat terug-

om met alles en iedereen ruzie te

gekomen op haar steun voor het

maken. Hiermee weet hij, tegen de

Trans-Pacific Partnership. Meer protec-

verwachtingen van de elite in, een

tionisme, wat zowel onder Trump als

deel van de bevolking aan te spreken.

Clinton niet valt uit te sluiten, is slecht

Hij mobiliseert de onvrede die bij deze

voor multinationals die zijn aange-

mensen leeft en geeft ze het idee dat

wezen op internationale handel.

er eindelijk eens naar hen geluisterd

De Amerikaanse presidentsverkie-

wordt, terwijl ze door de heersende

zingen hebben niet alleen een hoog

elite voor hun gevoel nog altijd onvol-

entertainmentgehalte, maar zijn ook

doende serieus worden genomen. Een

vanuit beleggingsoptiek belangrijk.

probleem dat al lange tijd speelt in

Hoe gaan de politieke agenda’s eruit-

Europa.

zien? Dat moet de komende maanden

Dit geeft aan dat het populisme in

duidelijk worden en daarmee ook de

Amerika niet zomaar zal verdwijnen.

gevolgen voor de verschillende beleg-

Ook als Trump de Amerikaanse presi-

gingscategorieën. Dat het aan de

dentsverkiezingen niet wint (waar wij

overkant van de oceaan een politiek

momenteel van uitgaan) is het een

verhitte zomer wordt lijkt in ieder

blijvend fenomeen met dieper-

geval wel vast te staan. 

Ruth van de Belt Investment Strategist Ruth.vandebelt@kempen.nl

Kempen Insight, juli 2016

25

Profile for Kempen publications

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...

Kempen Insight juli 2016  

Begin dit jaar gingen we uit van een jaar met veel volatiliteit en weinig richting op de financiële markten. Tot nu toe worden we op onze we...